Rok 2008 z pohledu předsedy Úřadu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rok 2008 z pohledu předsedy Úřadu"

Transkript

1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

2 Rok 2008 z pohledu předsedy Úřadu Při ohlédnutí za rokem 2008 nemám pocit, že by se mnoho změnilo v trendu upředňostňování kolektivní bezpečnosti na úkor práva na ochranu soukromí, který jsem konstatoval na sklonku roku Úřad pro ochranu osobních údajů však nemůže ani nechce zaujímat pasivní úlohu pozorovatele uvedeného trendu. Předkládaná výroční zpráva je toho dokladem. Je však nejenom podrobnou bilancí práce, která byla za loňský rok vykonána; podává také obraz o úsilí Úřadu o zlepšení péče o soukromí občanů už ve stadiu přípravy právních norem, které jejich základní právo na ochranu soukromého života ovlivňují. Jsem rád, že mohu jako příklad uvést jisté zlepšení v ochraně osobních údajů v katastru nemovitostí. Nejde sice o stav ideální, ale oproti původnímu nekontrolovatelnému využívání této databáze, dotýkající se podstatně života tisíců občanů, bylo dosaženo toho, že lze okamžitě reagovat na podezřelé využívání údajů, a pokud se potvrdí jeho neoprávněnost, také je následně postihnout. V nemenší míře s uspokojením konstatuji, že se Úřad vydal na jistě ne snadnou cestu hledání pravidel pro zodpovědné nakládání s údaji genetickými. Stav, který jsme zjistili, nás nenaplňuje bezstarostným optimismem, ale je nám jasné, že zpracování údajů v databázích DNA se musíme věnovat velmi soustředěně. Vždyť jde o údaje nejcitlivější, jejichž zneužití může mít fatální důsledky i pro příští generace. K mnoha důležitým poznatkům jsme se také dobrali při využívání kamerových systémů. Lituji ovšem, že z nich plynoucí návrhy legislativě, která by mohla zlepšit stav využívání kamerových systémů Policií ČR, se zatím zadrhly v procesu vyjednávání. Absurdní využívání tohoto vůči soukromí velmi invazivního prostředku jsme začlenili letos do výroční zprávy i v podobě obrazové přílohy. Bohužel, občas úsměv, který vyvolává, tuhne na rtech a, jak se říká, nechává rozum stát Je třeba také říci, že letošní výroční zpráva více než kdy jindy nejen bilancuje, ale přináší i mnoho konkrétních poznatků jak pro veřejnost, tak pro zákonodárce i moc výkonnou. Soustředili jsme se v části o kontrolní činnosti na několik oblastí na informační systémy veřejné správy, zdravotnictví, informační systémy v oblasti justice a státního zastupitelství, zpracování osobních údajů a problematiku DNA, na informační systémy EU, technologii RFID, zejména ve vztahu k čipovým kartám v dopravě a shromáždili tak mnoho podnětného materiálu. Detailní popis jednotlivých kauz, postupu správního řízení i řízení druhostupňového a soudního přezkumu poskytuje dosti hluboký pohled jak na proces kontroly samé, tak na problémy, které jsou kontrolou obnaženy; de facto tedy jde o modelové příklady, jež mohou v rozhodování o zpracování osobních údajů orientovat také správce osobních údajů, ale i správní instituce. Nabízíme tak i sumu poznatků o ochraně osobních údajů jako stále naléhavější součásti lidských práv. Obdobným přínosem by se měla stát i rozsáhlá kapitola výroční zprávy soustřeďující se na dozorovou činnost a agendy, které jsou součástí této složky Úřadu. Jednoznačně s potěšením se mohu ohlédnout za výsledky mezinárodních aktivit Úřadu. Je možné říci, že Úřad je zahraničím vnímán jako seriózní a přínosný partner. Opodstatňuje to mé přesvědčení, že se úspěšně zhostí i všech těch úkolů, které ho čekají v době předsednictví ČR v Radě Evropské unie. A těch není málo. VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ /

3 O kvalitě informačního úsilí ve vztahu k občanům jistě svědčí i fakt, že webové stránky Úřadu byly vybrány a zařazeny mezi ty elektronické informační zdroje, které jsou pro budoucnost uchovávány jako národní dědictví. Jestliže celosvětová konference komisařů osobních údajů, která se konala v říjnu 2008 ve Štrasburku, věnovala velkou pozornost problematice mládeže a novým technologiím a položila důraz na potřebu šíření poznatků o ochraně osobních údajů mezi mladou generací, je třeba říci, že český Úřad už po dva roky soustředěně s mládeží a s pedagogy pracuje. Projekt akreditovaný MŠMT ČR vstupuje do třetího roku dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a těší se z jejich strany skutečnému zájmu i dobrým hodnocením. Radostné je pro nás každoroční setkání s mladými lidmi u příležitosti pořádání soutěže Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat! Úřad tedy předkládá svou výroční zprávu s pocitem, že tak uzavírá rok intenzivní práce. Obdobně intenzivní bude nepochybně i příští půlrok českého předsednictví EU a pro Úřad nastupuje i období příprav celoevropské konference ochránců osobních údajů, na kterou je třeba naše partnery pozvat už na jaře roku Věřím však okruhu lidí, s nimiž spolupracuji, a nemám proto pochybností, že jak ony velké jednorázové úkoly, které už jsou pro nás jisté v době blízké i vzdálenější, tak každodenní práce budou naplňovat poslání Úřadu: chránit osobní údaje a sloužit uchování základního lidského práva na soukromý a rodinný život. Igor Němec VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ /

4 Obsah Úřad v číslech Kontrolní činnost Obecná problematika kontrolní činnosti Kontrolní činnost podle plánu kontrol Kontrolní činnost podle pokynů předsedy Úřadu Poznatky z provedených kontrol INFORMAČNÍ SYSTÉMY VEŘEJNÉ SPRÁVY Osobní údaje a veřejná správa Finanční úřady, finanční ředitelství a Ministerstvo financí Kazuistika další případy Výzkum osudů osob pobývajících do zletilosti v zařízeních pro ústavní nebo ochrannou výchovu Kontrola zpracování osobních údajů hostů státní instituce Správní řízení ZDRAVOTNICTVÍ Kazuistika Soudní přezkum INFORMAČNÍ SYSTÉMY V OBLASTI JUSTICE A STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ Osobní údaje a činnost exekutorů Ke zpřístupňování osobních údajů účastníků exekučního řízení exekutorem K informační povinnosti exekutora vůči povinnému při zpracování osobních údajů Neoprávněné zpřístupnění osobních údajů povinných z exekučního spisu jiným osobám Ke zpřístupnění osobních údajů povinného z registru evidence obyvatel Z rozhodovací činnosti Ke zpřístupňování osobních údajů povinných exekutorem Ke zpracování rodného čísla exekutorem Druhostupňové řízení Soudní přezkum Z konzultační činnosti Ke zpřístupňování osobních údajů exekutorům (povinnost součinnosti) ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PROBLEMATIKA DNA Národní databáze DNA Soukromá společnost provádějící genetické testování Druhostupňové řízení VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ /

5 NADNÁRODNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY Osobní údaje ve společných informačních systémech EU ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI NASAZENÍ SLEDOVACÍCH SYSTÉMŮ Kamerové systémy a zpracování osobních údajů Registrační oznámení o provozování kamerových systémů Kamerový systém na veřejném prostranství Kamerový systém v bytových domech Kamerový systém v hotelích a restauracích Kamerové systémy na pracovištích Kazuistika Obrazová dokumentace provozování kamerových systémů Správní řízení Druhostupňové řízení Soudní přezkum OCHRANA SPOTŘEBITELE Technologie RFID čipové karty Zásady zpracování osobních údajů při použití technologie RFID Kazuistika Poznatky o využívání technologie RFID NEVYŽÁDANÁ OBCHODNÍ SDĚLENÍ Poznatky z praxe Mezinárodní spolupráce Kontrolní proces KAZUISTIKA RŮZNÉ Kontrola ve společnosti s ručením omezeným zaměřená na dodržování povinností společnosti při zpracování osobních údajů žáků a studentů škol, účastníků školní soutěže Zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání Zpracování osobních údajů ve sběrně kovošrotu Nabídka služeb zprostředkovatelskou kanceláří Shromažďování finančních prostředků pro nadace a nadační fondy Informování členů sdružení o zpracování osobních údajů Dozorová a správní činnost PŘIJÍMÁNÍ PODNĚTŮ A STÍŽNOSTÍ, POSKYTOVÁNÍ KONZULTACÍ VEDENÍ REGISTRU POVOLENÝCH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO ZAHRANIČÍ Standardní smluvní doložky Safe Harbour Závazná podniková pravidla (Binding Corporate Rules) VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ /

6 VÝKON SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ÚŘADU Uložené sankce Řízení podle 17 zákona o ochraně osobních údajů Počet provedených řízení VÝKON PŘEZKUMNÝCH PRÁVNÍCH AGEND Správní řízení druhého stupně Soudní řízení vedená na základě žaloby proti rozhodnutí Úřadu Z přezkumné rozhodovací a dozorové činnosti K otázce soudního přezkumu VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ PODLE 175 SPRÁVNÍHO ŘÁDU A SOUVISEJÍCÍCH PODÁNÍ Legislativní činnost Styky se zahraničím a mezinárodní spolupráce Komunikace s médii, šíření znalostí o ochraně osobních údajů Tiskové konference Kontakty s médii Elektronická komunikace Knihovna Úřadu Šíření znalostí o ochraně osobních údajů Hospodaření Úřadu Personální obsazení Úřadu Vyřizování žádostí a podnětů podle zákona o svobodném přístupu k informacím VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ /

7 Úřad v číslech 2008 Dotazy a konzultace dotazy ČR zahraničí 130 osobní konzultace celkem 115 státní správě 35 samosprávě 17 právnickým osobám 46 fyzickým osobám podnikajícím 10 fyzickým osobám 7 Podání a stížnosti přijaté podněty dle zákona o ochraně osobních údajů 697 stížnosti předané ke kontrole 202 Nevyžádaná obchodní sdělení podnětů celkem (kompetence podle zákona 480/2004 Sb.) vyřešených podnětů 1311 zahájených kontrol 155 ukončených kontrol 91 správních rozhodnutí o pokutě 81 Kontroly zahájeno 112 (vyjma kontrol týkajících se ukončeno 112 zákona č. 480/2004 Sb.) předáno jiným státním úřadům 45 napadeno námitkami 35 námitkám vyhověno 12 nevyhověno 14 převážně vyhověno 1 převážně nevyhověno 3 Správní trestání správní řízení o porušení zákona č. 101/2000 Sb. a č. 133/2000 Sb. 87 přestupková řízení podle zákona č. 101/2000 Sb. 8 přestupková řízení o porušení zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů 0 rozklady napadená rozhodnutí o porušení zákona 33 zamítnutých rozkladů 16 zrušeno a vráceno k novému projednání 1 ÚŘAD V ČÍSLECH

8 zrušených rozhodnutí a zastavená řízení 2 změna rozhodnutí 2 Soudní přezkum podaných žalob k soudu 13 zamítnutých žalob soudem 1 zrušených rozhodnutí soudem 0 ukončených / neukončených soudních řízení 1/12 Registrace přijatá oznámení (podle 16 zákona č. 101/2000 Sb.) zaregistrovaná zpracování zaregistrovaných správců zrušené registrace 90 oznámení o změně zpracování Řízení podle zastaveno (nedochází k porušení zákona) 78 zastaveno z procesních důvodů (např. oznámení vzato zpět) 9 nepovoleno 12 Povolení k předávání osobních přijatých žádostí o předávání osobních údajů údajů do zahraničí do zahraničí (podle 27 zákona č. 101/2000 Sb.) 23 rozhodnutí o povolení předávání 33 rozhodnutí o nepovolení 0 zastavená řízení z procesních důvodů 6 Stížnosti podle 175 správního řádu přijatých stížností 33 stížností vyřízených jako důvodné 6 stížností vyřízených jako částečně důvodné 5 stížností vyřízených jako bezdůvodné 24 Stížnosti a jiné podněty na postup došlých podnětů 1 Úřadu, které nebyly řešeny podle 175 správního řádu vyřízených jako důvodné 1 vyřízených jako bezdůvodné 0 Žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb. přijatých žádostí 6 vyřízených žádostí 6 odmítnutých žádostí 0 Publikované materiály Věstník Úřadu (počet částek) 3 Bulletin Úřadu (počet čísel) 3 Tiskové konference pravidelné tiskové konference 4 mimořádné 1 Připomínkované legislativní návrhy zákony 69 prováděcí předpisy 48 ostatní 80 ÚŘAD V ČÍSLECH

9 Kontrolní činnost Obecná problematika kontrolní činnosti V roce 2008 bylo na základě podnětů a stížností vedeno téměř 90% kontrol; zbývající kontroly byly vedeny na základě plánu kontrol. Stížnosti na porušení zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, týkající se zasílání nevyžádaných obchodních sdělení, byly převážně podávány prostřednictvím webového formuláře Úřadu. Podněty, které inspektoři řeší, lze rozdělit do dvou základních skupin stížnost na jednorázové porušení zákona a stížnosti vykazující podezření na systémové porušení zákona. U jednorázových kontrol byla příslušná věc často řešena a vyřešena již v rámci tzv. předběžného šetření. V takových případech je zjednána náprava bez formální kontroly. Tento procesní institut není výslovně uveden v zákoně, lze jej však zahrnout pod kompetenci Úřadu dle 29 odst. 1 a) zákona o ochraně osobních údajů a vyplývá z povinnosti Úřadu provádět dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem. Tento přístup nelze uplatnit vždy a u každého správce. Pokud však již tato forma byla zvolena, ukazuje se, že převážná většina zástupců těchto subjektů s inspekčními pracovníky spolupracuje. Svědčí to například i o zvyšující se autoritě Úřadu. Pozitivně se může uplatňovat i konzultační povinnost Úřadu. Řešeny jsou tak případy, kdy pochybení nevzniklo na základě úmyslu. Jde tedy o formu dozoru, která zaručuje časově efektivní ukončení případu. Obdobný postup je realizován i při řešení ojedinělých stížností na porušování zákona o některých službách informační společnosti, kdy by Úřad prokazováním autorství jedné ové zprávy nepostupoval hospodárně. Převážná většina podnětů je však stále inspektory řešena v rámci výkonu řádné státní kontroly. V průběhu kontrol velkých subjektů lhostejno, zda státních orgánů nebo velkých soukromých společností se kontrolní pracovníci obvykle setkávají s odborně připravenými a fundovanými zástupci, kteří znají a uplatňují svá práva kontrolovaného a ve většině případů jsou dobře právně připraveni. U menších, převážně soukromých subjektů se naopak lze v průběhu kontrolních jednání v některých případech nadále setkat i s minimálním právním povědomím o povinnostech v oblasti ochrany osobních údajů, zakrývaných občas i arogancí vůči kontrolujícím. Častěji je pak nutno sáhnout i k zákonem daným donucovacím prostředkům, jejichž prostřednictvím lze dosáhnout kontrolního cíle. Ve větším měřítku než v předchozích letech se v průběhu prováděných kontrol ukazuje, že někteří stěžovatelé využívají kompetence Úřadu pro ochranu osobních údajů s vědomím, že mu zákon ukládá šetřit každý podnět. V průběhu kontrol se však nakonec často prokáže, že podnět zaslala osoba, která byla například zachycena kamerou a na základě pořízeného záznamu byla usvědčena z deliktního jednání. Zarážející je, že často taková podání za tyto osoby přicházejí od advokátů. Stále častěji je Úřad zneužíván k řešení sporů mezi různými subjekty, kdy ve sporu je jako vedlejší produkt zneužita skutečnost, že zpracování osobních údajů se promítá téměř do všech činností. Podněty a stížnosti podávané s vědomím male fi- 9

10 de jsou pro kontrolní činnost zatěžující a odčerpávají čas potřebný na opodstatněné případy, které kontrolu skutečně vyžadují. Rok 2008 lze v oblasti kontrolní činnosti Úřadu charakterizovat rovněž tím, že se vzrůstající kvalifikací kontrolovaných osob jsou ve větší míře využívány proti kontrolním protokolům opravné prostředky. Přesto lze konstatovat, že se podíl kontrolních zjištění, která byla druhostupňovým orgánem Úřadu zrušena, oproti předchozím létům nezvýšil. Kontrolní činnost podle plánu kontrol Jak již bylo řečeno výše, výkon kontrolních činností Úřadu není závislý jen na tom, do které oblasti právě směřují podané stížnosti či podněty; Úřad řadu svých, zejména kontrolních, aktivit vykonává na základně plánu kontrolní činnosti, který každoročně schvaluje a vyhodnocuje předseda Úřadu společně s inspektory. V roce 2008 se kontrolní aktivity podle plánu kontrolní činnosti soustředily do následujících oblastí: Informační systémy veřejné správy Jednou z priorit kontrolní činnosti Úřadu i v kontrolním plánu na rok 2008 bylo sledování podmínek, které musí respektovat každý správce nebo jiný provozovatel informačního systému veřejné správy. Kontrola v této oblasti se zaměřila na diagnostický ústav, dětský domov se školou, dětský domov, středisko výchovné péče, základní školu a školní jídelnu. Kontrola dosud nebyla ukončena. Informační systémy v oblasti justice a státního zastupitelství V návaznosti na zkušenost, kterou Úřad získal z kontrolní činnosti prováděné v této oblasti v předchozím roce, pokračoval i v roce 2008 ve výkonu své pravomoci v této oblasti. Nadnárodní informační systémy Z jednání společných dozorových orgánů pro Schengenský informační systém a pro Celní informační systém, stejně jako z jednání koordinační skupiny pro EURODAC, vyplynulo, že tyto orgány i v roce 2008 budou iniciovat další koordinované inspekce uvedených systémů. I vzhledem ke vstupu České republiky do Schengenského prostoru považoval Úřad za nezbytné tyto kontroly provést. Kontroly probíhaly v období , Kontrola Policie ČR v oblasti schengenského informačního systému byla zahájena a dosud nebyla ukončena. Zpracování osobních údajů při nasazení sledovacích systémů Úřad po zkušenostech z předchozích let a v návaznosti na nárůst nasazování monitorovacích systémů, který zaregistroval i v počtu registrací a došlých podnětů, v roce 2008 uplatnil své kontrolní aktivity i v této oblasti. Úřad se zaměřuje především na oblast zdravotnictví a na poskytování sociálních služeb. Kontroly dosud nejsou v úplnosti ukončeny, lze však předložit parciální poznatky. Ochrana spotřebitele V návaznosti na rostoucí zájem dodavatelů i uživatelů technologií umožňujících rychlou a bezpečnou identifikaci subjektu údajů, Úřad registruje celospolečenský zájem o vytvoření pravidel, která by omezila zásah do soukromí fyzické osoby v souvislosti s používáním čipových karet a karet vybavených RFID technologiemi. 10

11 Kontrolní činnost podle pokynů předsedy Úřadu Kromě zásadních směrů kontroly Úřadu, vymezovaných každoročně plánem kontrolních činností, řeší Úřad některé společensky významné kontrolní aktivity prostřednictvím pokynu předsedy Úřadu jednotlivým inspektorům, kteří pak na jeho základě vykonávají své kontrolní pravomoci. Na základě pokynu předsedy provedl inspektor Úřadu v období kontrolu společnosti Evropský investiční holding, a.s., která mj. provozuje i Hotel Savoy v Praze. Podle veřejně publikovaných informací došlo k úniku záznamu z kamerového systému, který byl v tomto hotelu provozován. Proto dal předseda Úřadu pokyn k provedení kontroly zpracování osobních údajů tímto kamerovým systémem. Kontrolou bylo konstatováno porušení ustanovení 5 odst. 1 písm. d), 5 odst. 2, 11 odst. 1 a 16 zákona o ochraně osobních údajů a 316 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Poznatky z provedených kontrol INFORMAČNÍ SYSTÉMY VEŘEJNÉ SPRÁVY Osobní údaje a veřejná správa Trvalou pozornost Úřad věnuje zpracováním osobních údajů prováděným orgány veřejné správy. Tato oblast je nejen značně rozsáhlá co do počtu trvale prováděných zpracování, ale také dopadá na absolutně největší počet lidí. Navíc vykazovala v roce 2008 poměrně velkou dynamiku. Podání, která byla vyhodnocena jako důvodná a na jejichž základě Úřad konal, se týkala zveřejňování osobních údajů získaných orgánem veřejné správy v rámci výkonu veřejné správy, provozování zón placeného parkování a používání informačního systému evidence obyvatel. Správní řízení byla vedena jak na základě zjištění z kontrol, tak přímo na základě vybraných podání. Všechny kontroly s takovým tematickým zaměřením, které byly pravomocně ukončeny, byly zahájeny na základě podnětu doručeného Úřadu podle ustanovení 29 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně osobních údajů. Úřad v roce 2008 obdržel podnět, aby prošetřil podezření z porušení zákona o ochraně osobních údajů, ve kterém pisatelka uvedla, že na elektronické úřední desce města X byla zveřejněna usnesení stavebního úřadu, která obsahovala osobní údaje pisatelky a jejího manžela (jméno, příjmení, adresu bydliště, data narození, číslo parcely pozemku). Na základě tohoto podnětu proběhla v měsíci únoru až dubnu v MěÚ kontrola. V kontrolovaném případě není správci údajů dána jiná (zákonná) možnost zpracování osobních údajů než ta, která vyplývá z práv a povinností správce podle zvláštních právních předpisů. MěÚ v uvedené věci plní povinnosti správce osobních údajů (orgánu veřejné správy), které vyplývají ze zákona o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon ) a ze správního řádu. Zaměstnankyně MěÚ odeslala předmětná usnesení k doručení na uvedené adresy a současně je naskenovala a postoupila tajemníkovi MěÚ ke zveřejnění. Zákonná možnost doručení veřejnou vyhláškou, nebo zveřejnění usnesení stavebního úřadu MěÚ nebyla zjištěna. V daném případě nebyl důvod k propojení stavebního a územního řízení podle stavebního zákona a ani nebyl zjištěn jiný právní titul umožňující náhradní doručení, protože obě usnesení byla stěžovatelům řádně doručena. Když MěÚ zveřejnil dálkovým přístupem usnesení, šlo o nesprávný postup správního orgánu, neboť tak bylo učiněno bez nezbytného oprávnění dle zvlášt- 11

12 ního právního předpisu. Tím MěÚ porušil povinnost podle ustanovení 5 odst. 1 písm. f) zákona o ochraně osobních údajů při zpracování osobních údajů účastníků stavebního řízení, uvedených v usneseních, která byla zveřejněna dálkovým přístupem. Na základě kontroly bylo se správcem vedeno správní řízení o uložení pokuty za výše uvedený správní delikt. Na základě podání dotčeného subjektu údajů byl vydán příkaz, kterým byla statutárnímu městu uložena pokuta ve výši 500 Kč, a to za porušení povinnosti stanovené v 5 odst. 1 písm. f) zákona o ochraně osobních údajů, ke kterému došlo tím, že město v odůvodnění rozhodnutí uvedlo rodné číslo stěžovatelky. Podle zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech lze rodné číslo využívat, jen jde-li o činnost ministerstev, jiných správních úřadů, orgánů pověřených výkonem státní správy, soudů, o činnost vyplývající z jejich zákonem stanovené působnosti, nebo o činnost notářů pro potřebu vedení Centrální evidence závětí. Současně je ale nutno konstatovat, že ačkoliv správní orgány mají zmocnění k využívání rodných čísel, nelze to vykládat tak, že by mohly s rodným číslem neomezeně nakládat. Při jeho používání musejí respektovat 5 odst. 1 písm. f) zákona o ochraně osobních údajů, podle něhož je správce povinen zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Podle správního řádu obsahuje odůvodnění rozhodnutí důvody výroku nebo výroků rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, a informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí. Z uvedeného je zřejmé, že odůvodnění rozhodnutí již nemá obsahovat jednoznačnou identifikaci účastníka řízení, kterou je naopak potřeba provést ve výroku rozhodnutí. Ve výroku rozhodnutí byla stěžovatelka identifikována pouze pomocí jména, příjmení, data narození a adresy pobytu, tedy v souladu se správním řádem. Kontroly zaměřené na evidenci obyvatel odpovídají postavení tohoto úředního zdroje osobních údajů všech obyvatel České republiky a skutečnosti, že tento zdroj je využíván řadou orgánů veřejné správy, a to jak na základě zákona o evidenci obyvatel, tak na základě několika desítek zvláštních zákonů. Stěžovatelka M. P. podala Ministerstvu vnitra (dále jen MV ) žádost o poskytnutí osobních údajů z informačního systému evidence obyvatel. V podání adresovaném Úřadu uvedla, že jí byl zaslán výpis, který obsahoval údaje nepatřící její osobě. Při osobní návštěvě MV na tuto skutečnost upozornila a posléze obdržela opravené dokumenty, které jsou neúplné. MV uvedlo ve výpisu, který byl stěžovatelce M. P. doručen jako první, údaje, které byly vedeny v informačním systému evidence obyvatel. Údaje, které stěžovatelka napadla u Úřadu, se vztahují zčásti k době před zřízením informačního systému evidence obyvatel (dále též jen ISEO ) podle zákona č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů. Historické údaje o trvalém pobytu stěžovatelky M. P., vedené k 23. lednu 2008 v ISEO, se shodují s údaji uvedenými ve výpisu, který jí poskytlo MV. Na výzvu inspektorky své výhrady stěžovatelka M. P. upřesnila tak, že označila za nepravdivé údaje o bydlišti v době od do Její vyžádané dodatečné vyjádření dále změnilo posouzení podnětu podle zákona o ochraně osobních údajů: Původně tvrzená záměna osobních údajů se nepotvrdila. Nesprávnost údajů o trvalém bydlišti stěžovatelky M. P. v letech není problémem správy ISEO, za který by neslo odpovědnost MV, neboť záznam o trvalém pobytu nezakládá konflikt s jinými údaji ISEO a neobsahuje nepřípustné nebo obecně nepravdivé či jinak nepřesné údaje: Na jedné z chybně vykazovaných adres měla později stěžovatelka trvalý pobyt, na druhé měl trvalý pobyt její bývalý manžel. MV na základě žádosti stěžovatelky M. P. a ve spolupráci s příslušnými městskými úřady a jinými zdrojovými místy prověřilo archivní údaje z přihlašovacích lístků pro 12

13 trvalý pobyt stěžovatelky a osoby jí blízké. Vysvětlení, které bylo stěžovatelce M. P. poskytnuto písemně, navázalo na závěry z osobního jednání na MV, při němž bylo stěžovatelce ústně podáno vysvětlení, a byl s ní dohodnut další postup; to stěžovatelka nikdy nezpochybnila. Postup MV vůči stěžovatelce byl tedy v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů i se zákonem o evidenci obyvatel. Do zahájení kontroly Úřadu však MV nezajistilo ani blokování údajů o trvalém pobytu stěžovatelky M. P., ani doplnění chybějících a odstranění nesprávných údajů v souladu s ustanovením 8a odst. 2 zákona o evidenci obyvatel. V rámci téže kontroly byly dále prověřeny skutečnosti ze dvou jiných podání, která napadala postup MV v souvislosti se změnou rodného čísla J. T. a při využívání osobních údajů stěžovatelů T. T. a E. Z. K 23. lednu 2008 byl v informačním systému evidence obyvatel u stěžovatele E. Z. zaznamenán rodinný stav ženatý a u stěžovatelky T. T. rodinný stav vdova s účinností ode dne , což je datum úmrtí stěžovatele E. Z. Tento stav vyplývá z problému správy informačního systému evidence obyvatel, neboť obě fyzické osoby, které uzavřely manželství, byly ke dni uzavření manželství osobami, jejichž údaje byly vedeny v informačním systému evidence obyvatel podle 3 odst. 3 zákona o evidenci obyvatel. Skutečnost, že je možné zavést mezi takovými osobami jednostrannou partnerskou vazbu, aniž by systém reagoval signalizací problému, zakládá stav, kdy je přípustné v ISEO uchovávat, popř. do něho i zavádět nepřesné osobní údaje. Takový stav trval i ve dnech, kdy bylo prováděno vyhledávání v ISEO pro potřeby kontroly. U zemřelého partnera zůstává v ISEO po záznamu údaje o úmrtí zachována hodnota rodinného stavu a je vedena nadále jako odpovídající aktuálnímu stavu, zatímco u druhého partnera je hodnota změněna. Na základě zjištěné incidence věcných chyb bylo systematicky zjišťováno, jak MV plní povinnost stanovenou v 5 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně osobních údajů, tedy zpracovat pouze přesné osobní údaje, které získalo v souladu s tímto zákonem, je-li to nezbytné, osobní údaje aktualizovat a při zjištění, že jím zpracované osobní údaje nejsou s ohledem na stanovený účel přesné, provést bez zbytečného odkladu přiměřená opatření, jimiž jsou i podle zákona o evidenci obyvatel blokování a oprava osobního údaje. MV evidovalo k 11. září 2007 v Informačním systému evidence obyvatel u stěžovatelky T. T., rodinný stav provdaná a jako její manžel byl evidován stěžovatel E. Z., u něhož byl uveden rodinný stav rozvedený. K 23. lednu 2008 evidovalo u stěžovatele E. Z. rodinný stav ženatý a u stěžovatelky T. T. rodinný stav vdova s účinností od data úmrtí stěžovatele E. Z. Tyto údaje navíc nebyly označeny tak, že by byla signalizována jakákoli pochybnost o jejich přesnosti. V náhodně vytvořeném vzorku údajů uchovávaných v Informačním systému evidence obyvatel žijících nositelů příjmení K_k a K_á bylo k 24. lednu 2008 uvedeno 42 osob, jejichž rodné číslo mělo nulovou koncovku (tj. 000 nebo 0000), dvě dvojice osob se shodným jménem, příjmením a dnem narození, z nichž vždy jedna měla nulovou a jedna nenulovou koncovku. Žádný ze zobrazených záznamů s nulovou koncovkou rodného čísla nebyl označen tak, aby bylo patrné, že je prověřována správnost rodného čísla. Dále bylo v ISEO nalezeno osob, které byly evidovány buď bez rodného čísla, nebo s nulovými koncovkami, z toho se záznamem podle 3 odst. 3 nebo 4 zákona o evidenci obyvatel. S ohledem na rozdíl v počtu žijících stoletých a starších obyvatel zapsaných v evidenci obyvatel a v evidenci České správy sociálního zabezpečení 2208 : 726 bylo vedeno další zjišťování. Při něm bylo shledáno, že osobní údaje některých osob narozených v letech , vedené v ISEO, neodpovídaly skutečnosti a současně u žádného z těchto subjektů údajů nebylo označení, které by signalizovalo pochybnosti o platnosti kteréhoko- 13

14 liv osobního údaje, tzn. že nebylo provedeno blokování způsobem stanoveným v 8a odst. 2 zákona 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech. Na tomto základě bylo konstatováno, že MV porušilo povinnost stanovenou v 5 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně osobních údajů. K nápravě zjištěného stavu bylo uloženo sedm opatření k nápravě, zahrnujících zejména rutinní provedení nebo zajištění revize záznamů všech osob, které jsou v ISEO zapsány s rodným číslem s koncovkou 000 nebo 0000 a osob, které jsou v ISEO zapsány jako žijící a narozené před 1. březnem 1928 a blokování příslušných údajů. Správní řízení nebylo, s ohledem na uplatnění řádných opravných prostředků účastníkem řízení, dosud pravomocně ukončeno. Přímo na základě podání postoupeného Úřadu státním zastupitelstvím bylo zahájeno správní řízení, jehož výsledkem bylo konstatování, že statutární město při poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., zpřístupnilo žadateli osobní údaje o existenci pobytu manželů O. v roce 2002, které získalo z evidence bytové kanceláře, a to aniž disponovalo jejich souhlasem s tímto postupem, čímž porušilo povinnost stanovenou v 5 odst. 1 písm. f) zákona o ochraně osobních údajů, tedy povinnost zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny, za což mu byla uložena pokuta ve výši Kč. K předmětu tohoto řízení lze uvést, že zákon o svobodném přístupu k informacím v 8a stanoví, že informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobních údajů poskytne povinný subjekt jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu. I když byla v odpovědi na žádost podanou podle uvedeného zákona uvedena pouze informace o existenci pobytu v roce 2002 bez uvedení jmen osob, kterých se týká, byl zde uveden také odkaz na žádost, kde byly jejich jména a adresa trvalého pobytu jasně specifikovány. Je proto nepochybné, že údaj o pobytu se vztahuje k identifikovatelné osobě a jde proto o osobní údaj ve smyslu 4 písm. a) zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město v souvislosti se zpracováním osobních údajů osob vedených v evidenci bytové kanceláře vystupuje jako správce osobních údajů, přičemž je podle 5 odst. 1 písm. f) zákona o ochraně osobních údajů povinno nakládat s osobními údaji pouze v souladu s účelem, pro který byly shromážděny. Tím, že byly údaje o pobytu manželů O. zpřístupněny žadateli bez jejich souhlasu, je nutno dojít k závěru, že stanovený účel zpracování (vedení evidence bytové kanceláře provozované pro účely činnosti města) byl zjevně překročen. V návaznosti na zprovoznění zón placeného parkování v hlavním městě Praze byla Úřadu doručena podání čtyř stěžovatelů. Na počátku roku 2008 bylo ukončeno pět kontrol. Na základě zjištění z kontroly byla vedena čtyři správní řízení. V jednom řízení bylo konstatováno, že městská část v souvislosti s vydáváním parkovacích karet do zón placeného stání neinformovala žadatele v řízení o vydání parkovacích karet o jejich právech vztahujících se k jím prováděnému zpracování, zejména pak o tom, jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny. Neinformovala rovněž o právu přístupu k osobním údajům a právu na opravu osobních údajů, a dále nepředložila dokument o tom, že přijala technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů žadatelů, čímž porušila povinnost informovat subjekty údajů o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny. Nesplnila též povinnost informovat jej o právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakož i o dalších právech stanovených v 21 uvedeného zákona a dále je poučit o tom, zda je poskytnutí osobního údaje povinné či dobrovolné. Dále porušila povinnost zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů subjektů údajů v souladu se zákonem a s jinými právními předpisy. Za tato porušení povinností jí byla uložena pokuta ve výši Kč. 14

15 V rámci provedené kontroly bylo dále zjištěno, že dokumentované bezpečnostní opatření bylo provedeno a je průběžně, resp. trvale užíváno. Technicko-organizační opatření tvořící součást systému, však nebylo možné vyhodnotit a zejména nebylo možno ověřit, zda byly pořizovány elektronické záznamy, které umožňují určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány v rozsahu stanoveném v 13 odst. 4 zákona o ochraně osobních údajů. Pro porušení povinnosti stanovené v 11 odst. 1 a 2 stejným způsobem a ve shodném rozsahu byla vedena další tři řízení, z toho jedno pouze pro porušení této povinnosti. Jedno řízení bylo vedeno proto, že účastník řízení kopíroval jako správce osobních údajů při řízení k vydání parkovacích karet do zóny placeného stání občanské průkazy žadatelů a občanské průkazy osob jednajících jejich jménem, přičemž u žádného subjektu údajů neprokázal jeho souhlas k pořízení kopie občanského průkazu pro zpracování jeho osobních údajů. Jedno řízení bylo vedeno také proto, že jeden účastník řízení nestanovil pro vydávání parkovacích karet prostředky a způsob zpracování osobních údajů obyvatel žadatelů. Jím vydaný předpis a Metodika pro vydávání parkovacích karet do zóny placeného stání neobsahují žádné ustanovení, které lze považovat za určující způsob nebo prostředky zpracování osobních údajů. Závazný pokyn pro vydávání parkovacích karet do zóny placeného stání, vydaný účastníkem řízení, určuje způsob a prostředky zpracování pro vybrané doklady, které jsou požadovány po žadateli v případě, že žadatel nedoloží originál nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku a katastru nemovitostí. Základní formou určení prostředků a způsobů zpracování osobních údajů je tak rozhodnutí účastníka řízení o pořízení a používání systému, v němž jsou zpracovávány osobní údaje držitelů parkovacích karet. Na ně navazují dílčí rozhodnutí, která je třeba dovozovat ze zjištěné funkčnosti používaných prostředků automatizovaného zpracování a z postupů v jakékoli míře popsaných v dokumentech zjištěných v městských částech. V části listinné lze považovat za stanovené pouze takové prostředky a způsoby, které jsou v nějaké formě zachyceny v zápisech (záznamech) z jednání vedených mezi účastníkem řízení a starosty městských částí. Uvedený postup nelze považovat za řádné stanovení prostředků a způsobů zpracování osobních údajů ve smyslu ustanovení 5 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů. Týž účastník dále nezahrnul požadavky na bezpečnostní opatření do smluv se zhotovitelem aplikačního softwaru, v němž jsou zpracovávány osobní údaje žadatelů o vydání parkovacích karet, nevypracoval ani nezadal vypracování dokumentace ve smyslu ustanovení 13 odst. 3 a 4 zákona o ochraně osobních údajů a nezabýval se ani návazností na opatření přijatá městskými částmi X. Neprokázal žádným dokladem, že by vydal k zabezpečení osobních údajů subjektů údajů opatření ve smyslu ustanovení 13 odst. 1 a 2 tohoto zákona tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k jejich osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití těchto osobních údajů. V rámci automatizovaného zpracování účastník řízení nezajistil, ve smyslu ustanovení 13 odst. 4 zákona o ochraně osobních údajů, pořizování elektronických záznamů, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány. V tomto řízení byla uložena pokuta Kč, v řízeních zbývajících pokuta ve výši a Kč. Zpracování osobních údajů ve veřejné správě bylo častým předmětem dotazů a žádostí o konzultace. Tazateli jsou zpravidla zaměstnanci jednotlivých orgánů veřejné správy, výjimkou však nejsou ani zastupitelé. Několik orgánů veřejné správy se obrátilo na Úřad s žádostí o stanovisko ke zpracování osobních údajů, na které dopadá současně více právních předpisů. Předmětem zájmu bylo na- 15

16 př. využívání informačního systému evidence obyvatel pro zahajování správního řízení. Úřad v této souvislosti vyjádřil názor, že údaje potřebné k náležité identifikaci fyzické či právnické osoby pro účely zahájení správního řízení je nutno získat především v rámci výkonu kontrolních pravomocí; absence takového zjištění sama o sobě nemůže být důvodem pro vyhledávání v informačních systémech vedených jinými orgány. Některé problémy při zpracování osobních údajů obecními a městskými úřady ve vedených evidencích souvisejí se vztahy odborného aparátu a zastupitelů. Zatímco prvně jmenovaní většinou znají a dodržují právní předpisy, zastupitelé někdy mají odlišné požadavky a domnívají se, že z titulu své funkce mají právo vědět téměř o všem, co se na jejich úřadu děje. V roce 2008 byl opakovaně řešen výše uvedený problém s dlouholetou pracovnicí jednoho z městských úřadů Jihočeského kraje. Zásadu, že veřejná správa může činit jen to, co jí zákon ukládá, případně umožňuje, nemůže prolomit ani případný souhlas subjektu údajů, jak se o to v zájmu jistě dobré věci snažila jedna z pražských nemocnic s cílem napravit legislativní nedůslednost při poskytování rodných čísel novorozenců v řetězci Ministerstvo vnitra matrika porodnice zdravotní pojišťovna. Navrhovaný model, kdy by matrika získávala souhlas zákonných zástupců novorozenců s předáním jejich rodného čísla porodnici, tak nemohl Úřad doporučit. Zjednání nápravy je v kompetenci Ministerstva vnitra, které bylo o problému informováno v únoru Poměrně značná neujasněnost se dlouhodoběji objevuje při poskytování osobních údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Opakovaně je Úřadem vysvětlován 8a citovaného zákona odkazující na postup podle zákona o ochraně osobních údajů. Povinné subjekty se dopouštějí chyby i v tom, že souběžně se zveřejněním své odpovědi zveřejní i osobní údaje tazatele, což je bez jeho souhlasu nepřípustné. Objevuje se i různě motivovaná tendence požadované informace záměrně neposkytnout s evidentně neadekvátním odkazem na povinnosti podle zákona o ochraně osobních údajů, jak tomu bylo např. při žádosti o výši ceny obecního bytu prodávaného do osobního vlastnictví určeného soudním znalcem. Osobní údaje stávajícího nájemníka jsou zde irelevantní a nemohou být v této souvislosti bez jeho souhlasu poskytnuty, na soudní odhad však má potenciální zájemce o koupi bytu nepochybně právní nárok. Opakovaně byly podávány dotazy na podmínky zpřístupňování osobních údajů z evidencí obecní nebo městské policii. V jednom případě městská policie vyžadovala osobní údaje majitele psa, aby mohla provádět kontroly dodržování vyhlášek o místních poplatcích ze psů, případně provádět další šetření týkající se napadení osob psem neznámého majitele. K tomu považovala za žádoucí přístup městské policie do evidence MěÚ i v mimoúřední hodiny. Úřad zaujal právní názor, že je to ve veřejném zájmu možné, nicméně evidence nemůže obsahovat údaje nad rámec rozsahu stanoveného právními předpisy, který je formalizován v ohlašovací kartě. V opačném případě by šlo o porušení povinnosti shromažďovat osobní údaje jen v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu, kterým je vybírání místních poplatků. Současně obecní policie může obdržet údaje jen v rozsahu nezbytně nutném pro své další šetření. Dálkový přístup do evidencí obcí obecní policii umožňuje až novela zákona o obecní policii platná od 1. ledna Technicky však musí být vyřešeno, aby obecní policie měla přístup jen k základním identifikačním údajům držitele psa, tj. jméno, příjmení, datum narození, bydliště a faktu, zda byl či nebyl poplatek zaplacen. Tento právní názor byl prezentován i na jednání svolaném Ministerstvem financí. Za účasti Ministerstva vnitra bylo 26. listopadu 2008 konstatováno, že obě ministerstva připraví odborné stanovisko, které bude zasláno Úřadu k vyjádření a následně distribuováno různými informač- 16

17 ními kanály obecním úřadům, s cílem sjednotit přístup na zcela transparentních právních východiscích. Předmětem dotazů jsou i problémy vyplývající z nově účinných zákonů. Příkladem toho je žádost o stanovisko k součinnosti Archivu Ministerstva zahraničních věcí České republiky (dále jen AMZV ) s Úřadem pro studium totalitních režimů (dále jen ÚSTR ) podle 5 odst. 2 zákona č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů, který nabyl účinnosti k Úřad mj. konstatoval, že tento zákon nezbavuje subjekty, na které se vztahuje povinnost součinnosti dle 5 odst. 2 tohoto zákona, povinnosti dostát požadavkům zákona o ochraně osobních údajů a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Citované právní předpisy neupravují odlišný režim pro zpracování osobních údajů při činnostech ÚSTR. Zpřístupnění archivních materiálů AMZV obecně umožňuje ustanovení 5 odst. 2 písm. a) zákona o ochraně osobních údajů, které obsahuje oprávnění správce osobních údajů zpracovávat data i bez souhlasu subjektu údajů v případě, kdy je to nezbytné pro dodržení právní povinnosti správce. Úřad dále upozornil na zvláštní ochranu citlivých údajů ve smyslu 4 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů, poskytovanou v případě žijících fyzických osob nejen v tomto zákoně, ale také v 37 odst. 2 zákona o archivnictví a spisové službě; uvedl, že jsou-li součástí archivních materiálů citlivé údaje žijících osob, není AZMV povinen ÚSTR tyto údaje poskytnout bez souhlasu dotčených osob. Úřad připomněl, že uvedené znamená oprávnění odepřít pouze určité informace, nikoli veškeré dokumenty. K otázce charakteru informace o členství v KSČ s ohledem na účel zřízení ÚSTR a předmět jeho bádání Úřad konstatoval, že je možné se přiklonit k závěru, že členství v KSČ před rokem 1990 není nutno považovat za citlivý údaj ve smyslu citovaného ustanovení. Finanční úřady, finanční ředitelství a Ministerstvo financí Provedené kontroly narazily na několik závažných problémů: Předně se ukazuje, že daňová správa je natolik propojena, že nelze kontrolovat jednotlivé stupně nezávisle. Byla provedena kontrola dvou finančních úřadů a příslušných finančních ředitelství a nakonec probíhá i kontrola Ministerstva financí; dále byla na finančních úřadech ukončena jedna incidenční kontrola a druhá je přerušena vzhledem k níže uvedeným problémům. První problém, na který kontrola narazila, byl výklad ustanovení 3 odst. 6 písm. f) zákona o ochraně osobních údajů: Ustanovení 5 odst. 1 a 11 a 12 se nepoužijí pro zpracování osobních údajů nezbytných pro plnění povinností správce stanovených zvláštními zákony pro zajištění významného finančního zájmu České republiky nebo Evropské unie, kterým je zejména stabilita finančního trhu a měny, fungování peněžního oběhu a platebního styku, jakož i rozpočtová a daňová opatření, přičemž pod čarou jsou jako příklad uváděny zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 212/1992 Sb., o soustavě daní, ve znění zákona č. 302/1993 Sb., ale ne zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (dále jen zákon o správě daní ). Dle názoru Úřadu vyplývajícího z výše uvedeného ustanovení zákona o ochraně osobních údajů běžná daňová správa nespadá pod zákonem stanovenou výjimku, neboť se nejedná o významný finanční zájem České republiky nebo Evropské unie. Při posuzování ochrany osobních údajů v daňové sféře je třeba mít na zřeteli, že aplikací zákona o správě daní dochází k omezení práva na nedotknutelnost 17

18 soukromí osoby (čl. 7 Listiny) a že při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být ušetřena jejich podstata a smysl. To znamená, že správce daně musí činit opatření potřebná ke správnému a úplnému zjištění, stanovení a splnění daňových povinností s důrazem na šetření podstaty a smyslu práva na nedotknutelnost soukromí osoby (čl. 4 Listiny). Rozsáhlé pravomoci při zjišťování skutečností rozhodných pro řádné vyměření daně a právo na ochranu soukromí jen potvrzují legitimnost působnosti Úřadu v souvislostí dozorovou činností při správě daní a poplatků. Dalším problémem je mlčenlivost vůči kontrolujícím. Kontrolující se dovolávali ustanovení 2 odst. 5 zákona o správě daní: Jakékoliv osoby, které byly jakkoliv zúčastněny na daňovém řízení, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všem, co se v řízení nebo v souvislosti s ním dozvěděly; tato povinnost však nezprošťuje správce daně povinnosti poskytnout údaje osobě, která prokáže, že je oprávněna tyto údaje získat podle zvláštního právního předpisu (kterým je právě zákon o ochraně osobních údajů). Ustanovení 24 odst. 3 písm. b) zákona o správě daní říká, že: Pracovníci správce daně mohou poskytovat informace orgánům oprávněným ze zvláštního zákona ke kontrolní či dohlídkové činnosti u správce daně při výkonu správy daní v rozsahu jejich zákonného oprávnění. Dle názoru Úřadu toto ustanovení potvrzuje práva jeho kontrolu provádějících pracovníků. (Rozsah oprávnění kontrolujících vymezuje 37 zákona o ochraně osobních údajů.) Tudíž pracovníci daňové správy se vůči nim nemohou odvolávat na povinnosti mlčenlivosti. Stalo se tak v případě, kdy stěžovatel tvrdil, že jeho osobní údaje byly vloženy do spisu firmy, jejímž je jednatelem, přičemž uváděl, že nijak nesouvisejí s daňovou povinností dané firmy. V tomto případě bylo aplikovatelné ustanovení 21 odst.1 a 3 zákona o ochraně osobních údajů, neboť stěžovatel poukazoval, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, a obrátil se na Úřad, aby zjednal nápravu. Aby kontrolující pracovníci Úřadu mohli ověřit, zda jsou či nejsou stěžovatelovy osobní údaje zpracovávány v souladu se zákonem, musí mít možnost zjistit, zda se v daňovém spisu firmy opravdu nalézají osobní údaje stěžovatele, které nijak nesouvisejí s daňovou povinností firmy, či ne. Tomu se příslušný finanční úřad brání. Kontrolující se naopak pokoušejí vymoci si své pravomoci udělením pořádkové pokuty. Je třeba si uvědomit, že na rozdíl od správních nebo trestních spisů, které po ukončení kauzy končí v archivu, může být daňový spis, pokud se daňový poplatník nebude stěhovat, jeden pro celý život. A i když se přestěhuje, jeho elektronická podoba bude stále živá po celé republice a po celý jeho život. Tudíž se lze ptát, zda jsou informace o dávno propadlých a zaplacených daňových povinnostech likvidovány. Daňová správa má velké pravomoce při zpracovávání osobních údajů poplatníků, může získávat údaje, týkající se možných činností, které by mohly být zdroji financí, prakticky od kohokoliv (pod pokutou až dva miliony korun), a tudíž je ochrana osobních údajů v daňové sféře nezbytná. Další zásadní rozpor se týká ustanovení 12 zákona o ochraně osobních údajů, podle kterého má každý subjekt údajů právo vědět, jaké osobní údaje jsou o něm zpracovávány; navíc domnívá-li se, že jde o zpracovávání v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektů údajů, nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování může požádat o vysvětlení, případně požadovat odstranění takového stavu zpracování ( 21 zákona o ochraně osobních údajů). Smyslem právě zmíněných ustanovení je ochrana před neoprávněným shromažďováním, zpřístupňováním nebo jiným zneužíváním osobních údajů (čl. 10 Listiny). Rozsah osobních údajů, které jsou o poplatníkovi shromážděny a zpracovávány, musí být nezbytný pro daňovou správu. 18

19 Finanční úřady se brání odkazem na ustanovení 23 zákona o správě daní, resp. jeho chybným výkladem, kdy argumentují, že daňový subjekt nemá právo nahlížet do neveřejné části. Zde je třeba upozornit, že záleží často na konkrétním finančním úřadu a jeho pravidlech, nebo dokonce na konkrétním pracovníkovi daňové správy, které dokumenty vloží do veřejné a které do neveřejné části. Dle výkladu obsaženém v rozsudku Nejvyššího správního soudu 1Afs 94/ je limitem nahlížení do neveřejné části ochrana informací, které se týkají jiných subjektů: Cílem vyjmenovaných omezení je zcela evidentní ochrana informací, týkajících se ostatních subjektů, jež má správce daně k dispozici a ze kterých pro jejich vhodnost může vycházet při stanovení daně za užití pomůcek. Jestliže však správce daně při stanovení daňové povinnosti vycházel pouze z údajů, které se týkaly žalobce samotného, nebyl zde žádný důvod žalobci odepřít seznámení se s pomůckou, na základě které správce daně dospěl k výši daně. Při kontrole Úřad dále upozornil na větší ochranu zpracování citlivých údajů, což je např. odsouzení za trestný čin nebo zdravotní stav. Celá daňová správa pracuje na jednotném Automatizovaném daňovém informačním systému územních finančních orgánů České republiky (ADIS). Speciálně při kontrole možného zneužití osobních údajů daňové správy, se kontrolující pracovníci Úřadu zaměřili na splnění nového ustanovení zákona o ochraně osobních údajů 13 zákona, odst. 4. písm. c): V oblasti automatizovaného zpracování osobních údajů je správce povinen pořizovat elektronické záznamy, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány. Z toho důvodu byla posléze zahájena kontrola Ministerstva financí. Na Úřad byly v průběhu uvedených kontrol podány dvě stížnosti: jedna se týkala podezření ze zneužití osobních údajů získaných z daňové správy k soukromým účelům, druhá stížnost se týkala zpracování osobních údajů, které nijak nesouvisely s daňovou správou, v daňovém spise. Kazuistika další případy Výzkum osudů osob pobývajících do zletilosti v zařízeních pro ústavní nebo ochrannou výchovu Usnesením vlády ČR bylo Republikovému výboru pro prevenci kriminality uloženo provést výzkum dalších osudů všech osob, jež do nabytí zletilosti pobývaly ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy (dále jen zařízení ) a v letech 1995 až 2004 z nich odešly do běžného života (dále jen dotčené osoby ). Zejména byla zjišťována míra jejich konfliktů se zákony a možná vazba mezi institucionální péčí o ně a jejich obtížným začleňováním do běžného života, případně kriminální kariérou. Sbírání dat probíhalo od března 2005, přičemž prostřednictvím vzorového dotazníku zpracovaného odborem a rozeslaného elektronickou poštou bylo ohledně každé ze dotčených osob shromažďováno mimo rodného čísla ještě dvanáct dalších údajů: pohlaví, věk při umístění do ústavní péče, typ nařízeného opatření, typ ústavu, do kterého byla dotčená osoba umístěna, délka pobytu v zařízení včetně smluvního pobytu, věk při odchodu, důvod odchodu, prostředí, do kterého dotčená osoba odešla, počet krátkodobých útěků, počet dlouhodobých útěků, počet dní na krátkodobém útěku, počet dní na dlouhodobém útěku a také číselné označení diagnostického ústavu, jehož pracovníkem byla shromažďovaná data sebrána. Shromažďovaná rodná čísla sloužila k identifikaci dotčených osob. Při transferu sbíraných údajů z jednotlivých zařízení do diagnostických ústavů nebyla používána elektronická pošta. Kontrolu údajů, sebraných v jejich spádové oblasti, prováděly diagnostické ústavy. 19

20 Data byla posléze spojena z celého území České republiky. Cílem spojení bylo vytvořit soubor dat, s nímž se ve výzkumu dále pracovalo. Bylo možné od něj oddělit soubor rodných čísel za účelem jejich předání příslušnému orgánu k doplnění údajů o trestné činnosti dotčených osob. Kontrolou bylo zjištěno, že při provádění výzkumu nebyl opatřován souhlas se zpracováním osobních údajů od osob, jejichž osobní údaje byly zpracovávány. Ze zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, je určeno, že zařízení mohou informace o dětech na žádost poskytovat pouze diagnostickému ústavu, v jehož územním obvodu se nacházejí, zákonným zástupcům a orgánům sociálněprávní ochrany dětí. Orgán veřejné správy zpracovával osobní údaje k jinému účelu, než ke kterému byly shromážděny, aniž k tomu daly subjekty údajů předem souhlas. Kontrolovaný subjekt nerespektoval povinnost vyplývající ze zákona o ochraně osobních údajů nesdružovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům. Orgán veřejné správy jako správce při zpracování osobních údajů dotčených osob (nezletilých) postupoval v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, protože neuchovával osobní údaje pouze po dobu, která byla nezbytná k účelu jejich zpracování, nezpracovával osobní údaje pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny, přičemž k tomu nedaly subjekty údajů předem souhlas, sdružoval osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům, nezpracovával citlivé údaje jen v mezích oprávnění stanovených v zákoně o ochraně osobních údajů a neprovedl likvidaci osobních údajů, jakmile pominul účel, pro který byly osobní údaje zpracovány. Kontrolou bylo prokázáno, že uvedeným jednáním orgánu veřejné správy došlo k porušení zákona o ochraně osobních údajů v některých jeho ustanoveních, a proto mu byla uložena opatření k nápravě. Kontrola zpracování osobních údajů hostů státní instituce I. V roce 2007 vstoupili kontrolující na jedno z ministerstev a byli nuceni odevzdat občanské průkazy (přestože předložili služební průkazy), z nichž byly okopírovány osobní údaje. Na tomto ministerstvu byla v roce 2008 provedena kontrola. Bylo však zjištěno, že není vedena žádná evidence návštěv: Pokud někdo chce navštívit některého zaměstnance ministerstva, pak se mu na vrátnici ohlásí prostřednictvím vnitřního telefonu a příslušný zaměstnanec, nebo jeho podřízený, návštěvu osobně doprovodí do kanceláře na jednání a posléze ji opět odvede k vrátnici. Vrátný pouze kontroluje, zda je návštěva stále pod dozorem zaměstnance ministerstva. Z hlediska ochrany osobních údajů je tato praxe správná. Je třeba si uvědomit, že občan není povinen nosit s sebou občanský průkaz. Výše uvedený systém doprovodu návštěv činí zodpovědným hostitele, tj. doprovázejícího zaměstnance ministerstva. (Poznámka: Obdobná kontrola evidence hostů byla se stejně pozitivním závěrem provedena v soukromé firmě.) Takový způsob nakládání s osobními údaji Úřad vítá. II. Paní XY požádala ministerstvo o dvě různá rozhodnutí a ke své žádosti přiložila ověřené kopie, na jejichž základě mělo být rozhodnuto. Ministerstvo nejenže nereagovalo, ale dokonce na její urgenci přijetí žádosti popřelo. Zareagovalo teprve na 20

Rok 2008 z pohledu předsedy Úřadu

Rok 2008 z pohledu předsedy Úřadu V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 8 Rok 2008 z pohledu předsedy Úřadu Při ohlédnutí za rokem 2008 nemám pocit, že by se mnoho změnilo v trendu upředňostňování kolektivní bezpečnosti na úkor práva na ochranu

Více

PROTOKOL O KONTROLE. Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, Praha Holešovice, IČ: (dále jen Úřad )

PROTOKOL O KONTROLE. Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, Praha Holešovice, IČ: (dále jen Úřad ) *UOOUX007THR9* V Praze 4. března 2015 Čj. UOOU-10507/14-10 PROTOKOL O KONTROLE podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.

Více

S t a n o vi s k o. odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012

S t a n o vi s k o. odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012 S t a n o vi s k o odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012 Označení stanoviska: Zveřejňování poskytnuté informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím Právní předpis:

Více

K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou

K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou Právní úprava 117 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. Kategorie příjemců Doba uchování A. B. C. D. E. F.

Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. Kategorie příjemců Doba uchování A. B. C. D. E. F. Úsek tajemníka Městského úřadu Oslavany Informace o zpracování osobních údajů dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších P. č. Účel

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Tento materiál byl zpracován po konzultacích s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004 Zpřístupňování a zveřejňování

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů a právo na informace Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Alena Kučerová Březen 2011 Ústavní zakotvení ochrany osobních údajů, právo na ochranu soukromí Listina základních práv

Více

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 K O N T R O L N Í Ř Á D V PRAZE DNE...

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 K O N T R O L N Í Ř Á D V PRAZE DNE... ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 K O N T R O L N Í Ř Á D V PRAZE DNE... 1 Kontrolní řád Úřadu městské části Praha 7 Tento kontrolní řád stanovuje zásady kontrolní činnosti, prováděné jak v rámci samostatné působnosti,

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR.

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: posta@uoou.cz Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004, aktualizace červenec

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Tento materiál byl zpracován po konzultacích s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004, aktualizace: Červenec 2005

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši Kč (slovy sedm tisíc korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši Kč (slovy sedm tisíc korun českých) *UOOUX007ZT1D* Čj. UOOU-02170/15-6 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

Směrnice č. 2/2014. Schváleno usn. RM č /RM1014/142. Statutární město Ostrava magistrát. ze dne s účinností od

Směrnice č. 2/2014. Schváleno usn. RM č /RM1014/142. Statutární město Ostrava magistrát. ze dne s účinností od Statutární město Ostrava magistrát Směrnice č. 2/2014 upravující postup při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Schváleno

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů 1 Ochrana osobních údajů vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti 2 Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis je vydán v souladu se zákonem č.

Více

Převodní tabulka Zákon o ochraně osobní údajů Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Převodní tabulka Zákon o ochraně osobní údajů Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Převodní tabulka Zákon o ochraně osobní údajů Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů předmět úpravy 1 Článek 1 zřízení Úřadu

Více

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Základní informace Právní zakotvení inspekcí Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých) *UOOUX002H9JM* Zn. SPR-0235/10-21 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši Kč (slovy tři tisíce korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši Kč (slovy tři tisíce korun českých) *UOOUX007E7LG* Čj. UOOU-09755/14-9 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4546 Sbírka zákonů č. 300 / 2016 300 ZÁKON ze dne 24. srpna 2016 o centrální evidenci účtů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět a účel úpravy Tento zákon upravuje práva

Více

Povinnosti územních samospráv a jejich úřadů při zpracování osobních údajů poznatky z praxe, nejčastější problémy a dotazy

Povinnosti územních samospráv a jejich úřadů při zpracování osobních údajů poznatky z praxe, nejčastější problémy a dotazy Povinnosti územních samospráv a jejich úřadů při zpracování osobních údajů poznatky z praxe, nejčastější problémy a dotazy JUDr. Jiří Žůrek Úřad pro ochranu osobních údajů Ředitel odboru pro styk s veřejností

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů zákon č. 101/2000 Sb. Působnost zákona Zákon se vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakož i fyzické a

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši Kč (slovy dva tisíce korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši Kč (slovy dva tisíce korun českých) *UOOUX006JCCE* Čj. UOOU-11546/13-10 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření Plná moc, která neobsahuje omezení, představuje pověření k jednání v plném rozsahu (neomezeně) se všemi správci daně bez ohledu na to, zda obsahuje výslovný text se všemi správci daně, a bez ohledu na

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz STANOVISKO č. 1/2007 červen 2007 Stanovisko k aplikaci práva na ochranu osobních údajů při poskytování informací

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění:

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění: *UOOUX002SI34* Zn. SPR-2018/10-36 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako odvolací orgán věcně a místně příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

Z rozhodovací činnosti Úřadu

Z rozhodovací činnosti Úřadu Z rozhodovací činnosti Úřadu Sdělení úvodem: Úřad pro ochranu osobních údajů se prostřednictvím následující stručné charakteristiky vyjadřuje k některým problematickým okruhům případů porušování povinností

Více

KONTROLNÍ ŘÁD MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY

KONTROLNÍ ŘÁD MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY KONTROLNÍ ŘÁD MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY Zpracoval Vydal JUDr. Ing. Josef Bečvář, vedoucí OVAK Ing. Petr Kulhánek, primátor města Karlovy Vary Počet stran 5 Počet příloh 0 Schválil: Rada města Karlovy

Více

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce dohledu nad finančním trhem Odbor kontroly odborné péče Husova 10 305 67 Plzeň V Plzni dne 3. února 2015 Č. j.: 2015/010790/CNB/580 Příkaz č. 1/2015 Počet stran: 6 Počet

Více

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM SMĚRNICE č.2 O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM GYMNÁZIUM VODŇANY www.gymnaziumvodnany.cz Tel./fax 383 383 743, kancelar@gymnaziumvodnany.cz 1 GYMNÁZIUM VODŇANY Směrnice o svobodnému přístupu k informacím

Více

PŘÍKAZ. pokuta ve výši Kč (slovy sedm tisíc korun českých)

PŘÍKAZ. pokuta ve výši Kč (slovy sedm tisíc korun českých) *UOOUX007VW6J* Čj. UOOU-01535/15-13 PŘÍKAZ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR 01. Ústava České republiky 01. Historické souvislosti

Více

Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí

Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí ve věci oprávnění subjektů provádějících zprostředkování náhradní rodinné péče a osob pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany dětí zveřejňovat osobní

Více

OBEC VELKÁ POLOM. kategorie osobních údajů. Kategorie subjektů a. Mzdová evidence zaměstnanců Obce Velká Polom zařazených do obecního úřadu

OBEC VELKÁ POLOM. kategorie osobních údajů. Kategorie subjektů a. Mzdová evidence zaměstnanců Obce Velká Polom zařazených do obecního úřadu Zpracovávané osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Účel zpracování Mzdová evidence zaměstnanců Obce Velká Polom zařazených

Více

Workshop Whistleblowing Postup při prošetřování Sekce pro státní službu MV Praha

Workshop Whistleblowing Postup při prošetřování Sekce pro státní službu MV Praha Workshop Whistleblowing Postup při prošetřování 7. 12. 2015 Sekce pro státní službu MV Praha Právní rámec Nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání

Více

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA zák. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím R O K

VÝROČNÍ ZPRÁVA zák. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím R O K VÝROČNÍ ZPRÁVA zák. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím R O K 2 0 1 5 Město Sokolov je povinným subjektem, který má podle výše uvedeného zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k

Více

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, Šafaříkova 9, příspěvková organizace POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů Název školy: Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace Pokyn

Více

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu Směrnice č. 5/14 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Poskytování informací Vypracoval: Mgr. Nella Slavíková Pedagogická rada projednala dne 22. ledna 2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne 1. února

Více

PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností

PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností Na základě zmocnění v 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje Rada města Písku tato pravidla,

Více

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává:

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává: Životní situace Název: Vydání cestovního dokladu Základní informace: Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává: občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím návrh územního plánu Nahořany

Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím návrh územního plánu Nahořany Městský úřad Nové Město nad Metují Odbor výstavby a regionálního rozvoje náměstí Republiky 6 549 01 Nové Město nad Metují NAHOŘANSKÁ a.s. 549 07 Nahořany 112 Váš dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje/linka

Více

Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva

Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva Pořizování a následné zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva obce se v roce 2011 stalo ostře sledovaným jak občanskou, tak i novinářskou

Více

KONTROLNÍ MECHANISMY. ve veřejné správě České republiky

KONTROLNÍ MECHANISMY. ve veřejné správě České republiky KONTROLNÍ MECHANISMY ve veřejné správě České republiky Systém dozoru a kontroly Dozor Dozor nad výkonem samostatné působnosti obce Dozor nad výkonem přenesené působnosti obce Kontrola Kontrola krajů a

Více

Kromě shora zmíněné působnosti existují ještě specifická oprávnění nejvyššího státního zástupce. Mezi ty patří zejména: Vydávání pokynů obecné povahy

Kromě shora zmíněné působnosti existují ještě specifická oprávnění nejvyššího státního zástupce. Mezi ty patří zejména: Vydávání pokynů obecné povahy Působnost Nejvyššího státního zastupitelství v Brně je v souladu s působností Nejvyššího soudu. Nejvyšší státní zastupitelství vykonává dohled nad činností vrchních státních zastupitelství, je činné při

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

Zásady pro poskytování informací pro Obecní úřad Jindřichov

Zásady pro poskytování informací pro Obecní úřad Jindřichov Směrnice čo 1/2004 Zásady pro poskytování informací pro Obecní úřad Jindřichov Tyto Zásady pro poskytování informací blíže rozvádí a upravuje podle podmínek Obecního úřadu Jindřichov ( dále jen úřad) ustanovení

Více

Nové povinnosti dle zákona o střetu zájmů

Nové povinnosti dle zákona o střetu zájmů Krajský úřad Jihomoravského kraje Porada ředitelky Krajského úřadu Jihomoravského kraje s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III Brno, 7. března 2017 Nové povinnosti dle zákona o střetu

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola T.G.Masaryka, Uherské Hradiště Mařatice, 1.máje 55, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 13. SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Pedagogická rada projednala

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí M a t r i k a 1) vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu

Více

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace, Liberec 3, 460 01 Pokyn ředitelky školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací Č.j.: 5/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 As 23/2004 73 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

(1) Vklad podle 2 lze provést jen na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu republiky.

(1) Vklad podle 2 lze provést jen na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu republiky. Zákon č. 265/1992 Sb., ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb., zákona 90/1996 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 120/2001

Více

S M Ě R N I C E ředitelky Krajského úřadu Královéhradecké kraje

S M Ě R N I C E ředitelky Krajského úřadu Královéhradecké kraje S M Ě R N I C E ředitelky Krajského úřadu Královéhradecké kraje upravující postup Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

č. Název položky a obsah 1 Identifikační číslo Kód

č. Název položky a obsah 1 Identifikační číslo Kód č. Název položky a obsah 1 Identifikační číslo 172 2 Kód 3 Pojmenování (název) životní situace. Svobodný přístup k informaci ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů 4 Základní informace

Více

METODICKÁ POMŮCKA k novele zákona o místních poplatcích č. 266/2015 Sb. č. 1/2016

METODICKÁ POMŮCKA k novele zákona o místních poplatcích č. 266/2015 Sb. č. 1/2016 METODICKÁ POMŮCKA k novele zákona o místních poplatcích č. 266/2015 Sb. č. 1/2016 Zpracoval: Krajský úřad Plzeňského kraje odbor ekonomický oddělení ekonomických analýz 2016 1 I. ÚVOD Novela zákona č.

Více

Informační systém evidence obyvatel

Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel, upravený zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Směrnice o poskytování informací

Směrnice o poskytování informací - 1 - Dětský domov Palackého 191/101 353 01 Mariánské Lázně Č.j. : 1027/08 Směrnice o poskytování informací Tento pokyn stanoví postup dětského domova k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999

Více

Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s.

Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s. Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s. I. Pojmy zákona 101/2002 Sb. Zákon se vztahuje na veškeré zpracovávání osobních údajů, ať k němu dochází automatizovaně, či jinými

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j. 4/2015 Vypracoval: Eva Nováková, ředitelka školy Schválil: Eva Nováková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 21. 9. 2015 Platnost ode

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE 25. Pravidla vyřizování petic a stížností. Číslo dokumentu: VS/25 Vydání č.: 3 Výtisk č.:

VNITŘNÍ SMĚRNICE 25. Pravidla vyřizování petic a stížností. Číslo dokumentu: VS/25 Vydání č.: 3 Výtisk č.: Město Nový Bydžov VNITŘNÍ SMĚRNICE 25 Pravidla vyřizování petic a stížností Číslo dokumentu: VS/25 Vydání č.: 3 Výtisk č.: Účinnost od: 1. 5. 2008 Platnost do: Zpracoval: Ing. Marcela Česáková Dne: Podpis:

Více

SMĚRNICE MĚSTA OTROKOVICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SMĚRNICE MĚSTA OTROKOVICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Číslo řídícího dokumentu: Druh řídícího dokumentu: 741.01.0-SM-2016-RMO vnitřní předpis SMĚRNICE MĚSTA OTROKOVICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Zpracoval: Schválil (vydal): Datum nabytí účinnosti dokumentu:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 20. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 20. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 20. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012 Mgr. Dagmar Pečenková, ředitelka školy

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace směrnice č. 4/2008 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

Více

PRÁVNÍ STANOVISKO K OTÁZCE POSTAVENÍ ČLENŮ DOZORČÍ KOMISE (zřizované Radou České televize dle zákona o České televizi)

PRÁVNÍ STANOVISKO K OTÁZCE POSTAVENÍ ČLENŮ DOZORČÍ KOMISE (zřizované Radou České televize dle zákona o České televizi) Česká televize Vážený pan generální ředitel Mgr. Jiří Janeček Kavčí hory 140 70 Praha 4 PRÁVNÍ STANOVISKO K OTÁZCE POSTAVENÍ ČLENŮ DOZORČÍ KOMISE (zřizované Radou České televize dle zákona o České televizi)

Více

GDPR. (General Data Protection Regulation) Nařízení EU č. 679/2016 k ochraně osobních údajů. Mgr. Josef Botek tajemník

GDPR. (General Data Protection Regulation) Nařízení EU č. 679/2016 k ochraně osobních údajů. Mgr. Josef Botek tajemník GDPR (General Data Protection Regulation) Nařízení EU č. 679/2016 k ochraně osobních údajů Pracovní setkání starostů ORP UH Hotel Skanzen, Modrá 22.6. 23.6.2017 Mgr. Josef Botek tajemník GDPR: Nařízení

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Zajištění svobodného přístupu k informacím

Zajištění svobodného přístupu k informacím Zajištění svobodného přístupu k informacím Vnitřní předpis 11/2014 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/1743/2014 Originál: Sekretariát Platnost

Více

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti Rada města Velké Meziříčí stanoví na základě 102 odst. 2 písm. n) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tato Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností

Více

Směrnice pro poskytování informací

Směrnice pro poskytování informací Směrnice pro poskytování informací Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu informacím vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je umístěna

Více

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě MĚSTO LANŽHOT Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě V souladu s ustanovením 102, odst. 2, písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rada města tento organizační

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie U Světlé 36 594 23 Velké Meziříčí Velké Meziříčí 7. března 2013-1 - POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Směrnice: Č.j.: HŠaOAVM/115/2013 Vypracovala: Mgr.

Více

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ 1. ÚVODNÍ INFORMACE Hlavní město Praha (dále jen Město ) provozuje Pražské centrum kartových služeb (dále

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA SMĚRNICE Č. 16/2012 PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PETIC A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Rada města, v souladu s ustanovením 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,

Více

rozhodnutí č. REM/5/ :

rozhodnutí č. REM/5/ : Rada Českého telekomunikačního úřadu jako příslušný správní orgán podle 107 odst. 8 písm. b) bodu 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon

Více

Čl. 5 Náležitosti žádosti o poskytnutí informace Čl. 6 Způsob evidence žádostí Čl. 7 Odložení žádosti 7 dnů 30 dnů 7 dnů 60 dnů

Čl. 5 Náležitosti žádosti o poskytnutí informace Čl. 6 Způsob evidence žádostí Čl. 7 Odložení žádosti 7 dnů 30 dnů 7 dnů 60 dnů Směrnice č. 139 Domov pro seniory Jesenec, p.o. Směrnice o poskytování informací žadatelům dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Čl. 1 Základní ustanovení 1) Podle příslušných ustanovení

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

V Uherském Hradišti dne Číslo vnitřního předpisu: 5/2013

V Uherském Hradišti dne Číslo vnitřního předpisu: 5/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA UNESCO, UHERSKÉ HRADIŠTĚ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 350, příspěvková organizace Vnitřní předpis Směrnice pro poskytování informací V Uherském Hradišti dne 19.03.2013 Číslo vnitřního předpisu: 5/2013

Více

Postup při vyřizování stížností, podnětů a oznámení

Postup při vyřizování stížností, podnětů a oznámení Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace Postup při vyřizování stížností, podnětů a oznámení (výňatek z vnitřní směrnice) 1 Vyřizování stížností 1. 1 Stížnosti mohou být

Více

POBOČKA OSTRAVA NÁDRAŽNÍ 4 702 00 OSTRAVA 1 V Ostravě dne 26. 11. 2014 Č. j.: 2014/059372/CNB/768 Příkaz č. 15/2014 Počet stran: 5

POBOČKA OSTRAVA NÁDRAŽNÍ 4 702 00 OSTRAVA 1 V Ostravě dne 26. 11. 2014 Č. j.: 2014/059372/CNB/768 Příkaz č. 15/2014 Počet stran: 5 POBOČKA OSTRAVA NÁDRAŽNÍ 4 702 00 OSTRAVA 1 V Ostravě dne 26. 11. 2014 Č. j.: 2014/059372/CNB/768 Příkaz č. 15/2014 Počet stran: 5 Hotel Dlouhé Stráně, s.r.o. IČ 48391310 Rejhotice 72 788 11 Loučná nad

Více

Stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 25/2008

Stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 25/2008 Stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 25/2008 Označení stanoviska: Důsledky nepodepsání návrhu zápisu ze zasedání zastupitelstva a právo člena zastupitelstva podat námitky

Více

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Rada města Šluknov se na své 87. schůzi dne 30.09.2013 usnesením č. XX/87R/2013 usnesla vydat v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č.

Více

Odbor správní. Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. A B C D E F Agenda matriky v souladu se: - zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu

Odbor správní. Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. A B C D E F Agenda matriky v souladu se: - zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu Informace o zpracování osobních dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních a o změně některých zákonů, ve znění Odbor správní P. č. Účel zpracování Kategorie osobních Kategorie subjektu

Více

Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary neuvedena / 07.02.2011 526/ObŽÚ/11-2 MALÝ / 700 14.02.2011

Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary neuvedena / 07.02.2011 526/ObŽÚ/11-2 MALÝ / 700 14.02.2011 Pan Zeqirja Sahatciu jednatel společnosti Z-PRINC GOLD, s.r.o. Stará Louka 326/64 360 01 Karlovy Vary ----------------------------------------------- IČ 263 55 906 Váš dopis značka / ze dne Naše značka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 31. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č. j. 28/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 19.

Více

Souhrnná zpráva Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za rok 2011

Souhrnná zpráva Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za rok 2011 Souhrnná zpráva Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za rok OBSAH 1. PŘÍJEM, VYŘÍZENÍ, EVIDENCE PODÁNÍ... 2 2. VÝVOJ POČTU DOŠLÝCH

Více

ROZHODNUTÍ. za což se mu v souladu s 45 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. ukládá. pokuta ve výši Kč (slovy tři tisíce korun českých)

ROZHODNUTÍ. za což se mu v souladu s 45 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. ukládá. pokuta ve výši Kč (slovy tři tisíce korun českých) *UOOUX006ETRT* Čj. UOOU-09034/13-20 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Základní informace o škole a postup při vyřizování žádostí o informace

Základní informace o škole a postup při vyřizování žádostí o informace Základní informace o škole a postup při vyřizování žádostí o informace Na základě zákona č.106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů a pokynu MŠMT k zajištění úkolů vyplývajících z tohoto zákona zveřejňujeme

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění - zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších - zákonem č. 40/2009

Více

Pravidla pro vyřizování petic, stížností a podnětů

Pravidla pro vyřizování petic, stížností a podnětů Městský úřad Doksy Městská policie Doksy Pravidla pro vyřizování petic, stížností a podnětů vnitřní směrnice č. 2/2012 Rozdělovník: starostka místostarosta tajemník MěÚ vedoucí odborů velitel MP POČET

Více

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají ústně v kanceláři úřadu písemně osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu Obecní úřad Bohatice Bohatice

Více