Rok 2008 z pohledu předsedy Úřadu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rok 2008 z pohledu předsedy Úřadu"

Transkript

1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

2 Rok 2008 z pohledu předsedy Úřadu Při ohlédnutí za rokem 2008 nemám pocit, že by se mnoho změnilo v trendu upředňostňování kolektivní bezpečnosti na úkor práva na ochranu soukromí, který jsem konstatoval na sklonku roku Úřad pro ochranu osobních údajů však nemůže ani nechce zaujímat pasivní úlohu pozorovatele uvedeného trendu. Předkládaná výroční zpráva je toho dokladem. Je však nejenom podrobnou bilancí práce, která byla za loňský rok vykonána; podává také obraz o úsilí Úřadu o zlepšení péče o soukromí občanů už ve stadiu přípravy právních norem, které jejich základní právo na ochranu soukromého života ovlivňují. Jsem rád, že mohu jako příklad uvést jisté zlepšení v ochraně osobních údajů v katastru nemovitostí. Nejde sice o stav ideální, ale oproti původnímu nekontrolovatelnému využívání této databáze, dotýkající se podstatně života tisíců občanů, bylo dosaženo toho, že lze okamžitě reagovat na podezřelé využívání údajů, a pokud se potvrdí jeho neoprávněnost, také je následně postihnout. V nemenší míře s uspokojením konstatuji, že se Úřad vydal na jistě ne snadnou cestu hledání pravidel pro zodpovědné nakládání s údaji genetickými. Stav, který jsme zjistili, nás nenaplňuje bezstarostným optimismem, ale je nám jasné, že zpracování údajů v databázích DNA se musíme věnovat velmi soustředěně. Vždyť jde o údaje nejcitlivější, jejichž zneužití může mít fatální důsledky i pro příští generace. K mnoha důležitým poznatkům jsme se také dobrali při využívání kamerových systémů. Lituji ovšem, že z nich plynoucí návrhy legislativě, která by mohla zlepšit stav využívání kamerových systémů Policií ČR, se zatím zadrhly v procesu vyjednávání. Absurdní využívání tohoto vůči soukromí velmi invazivního prostředku jsme začlenili letos do výroční zprávy i v podobě obrazové přílohy. Bohužel, občas úsměv, který vyvolává, tuhne na rtech a, jak se říká, nechává rozum stát Je třeba také říci, že letošní výroční zpráva více než kdy jindy nejen bilancuje, ale přináší i mnoho konkrétních poznatků jak pro veřejnost, tak pro zákonodárce i moc výkonnou. Soustředili jsme se v části o kontrolní činnosti na několik oblastí na informační systémy veřejné správy, zdravotnictví, informační systémy v oblasti justice a státního zastupitelství, zpracování osobních údajů a problematiku DNA, na informační systémy EU, technologii RFID, zejména ve vztahu k čipovým kartám v dopravě a shromáždili tak mnoho podnětného materiálu. Detailní popis jednotlivých kauz, postupu správního řízení i řízení druhostupňového a soudního přezkumu poskytuje dosti hluboký pohled jak na proces kontroly samé, tak na problémy, které jsou kontrolou obnaženy; de facto tedy jde o modelové příklady, jež mohou v rozhodování o zpracování osobních údajů orientovat také správce osobních údajů, ale i správní instituce. Nabízíme tak i sumu poznatků o ochraně osobních údajů jako stále naléhavější součásti lidských práv. Obdobným přínosem by se měla stát i rozsáhlá kapitola výroční zprávy soustřeďující se na dozorovou činnost a agendy, které jsou součástí této složky Úřadu. Jednoznačně s potěšením se mohu ohlédnout za výsledky mezinárodních aktivit Úřadu. Je možné říci, že Úřad je zahraničím vnímán jako seriózní a přínosný partner. Opodstatňuje to mé přesvědčení, že se úspěšně zhostí i všech těch úkolů, které ho čekají v době předsednictví ČR v Radě Evropské unie. A těch není málo. VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ /

3 O kvalitě informačního úsilí ve vztahu k občanům jistě svědčí i fakt, že webové stránky Úřadu byly vybrány a zařazeny mezi ty elektronické informační zdroje, které jsou pro budoucnost uchovávány jako národní dědictví. Jestliže celosvětová konference komisařů osobních údajů, která se konala v říjnu 2008 ve Štrasburku, věnovala velkou pozornost problematice mládeže a novým technologiím a položila důraz na potřebu šíření poznatků o ochraně osobních údajů mezi mladou generací, je třeba říci, že český Úřad už po dva roky soustředěně s mládeží a s pedagogy pracuje. Projekt akreditovaný MŠMT ČR vstupuje do třetího roku dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a těší se z jejich strany skutečnému zájmu i dobrým hodnocením. Radostné je pro nás každoroční setkání s mladými lidmi u příležitosti pořádání soutěže Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat! Úřad tedy předkládá svou výroční zprávu s pocitem, že tak uzavírá rok intenzivní práce. Obdobně intenzivní bude nepochybně i příští půlrok českého předsednictví EU a pro Úřad nastupuje i období příprav celoevropské konference ochránců osobních údajů, na kterou je třeba naše partnery pozvat už na jaře roku Věřím však okruhu lidí, s nimiž spolupracuji, a nemám proto pochybností, že jak ony velké jednorázové úkoly, které už jsou pro nás jisté v době blízké i vzdálenější, tak každodenní práce budou naplňovat poslání Úřadu: chránit osobní údaje a sloužit uchování základního lidského práva na soukromý a rodinný život. Igor Němec VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ /

4 Obsah Úřad v číslech Kontrolní činnost Obecná problematika kontrolní činnosti Kontrolní činnost podle plánu kontrol Kontrolní činnost podle pokynů předsedy Úřadu Poznatky z provedených kontrol INFORMAČNÍ SYSTÉMY VEŘEJNÉ SPRÁVY Osobní údaje a veřejná správa Finanční úřady, finanční ředitelství a Ministerstvo financí Kazuistika další případy Výzkum osudů osob pobývajících do zletilosti v zařízeních pro ústavní nebo ochrannou výchovu Kontrola zpracování osobních údajů hostů státní instituce Správní řízení ZDRAVOTNICTVÍ Kazuistika Soudní přezkum INFORMAČNÍ SYSTÉMY V OBLASTI JUSTICE A STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ Osobní údaje a činnost exekutorů Ke zpřístupňování osobních údajů účastníků exekučního řízení exekutorem K informační povinnosti exekutora vůči povinnému při zpracování osobních údajů Neoprávněné zpřístupnění osobních údajů povinných z exekučního spisu jiným osobám Ke zpřístupnění osobních údajů povinného z registru evidence obyvatel Z rozhodovací činnosti Ke zpřístupňování osobních údajů povinných exekutorem Ke zpracování rodného čísla exekutorem Druhostupňové řízení Soudní přezkum Z konzultační činnosti Ke zpřístupňování osobních údajů exekutorům (povinnost součinnosti) ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PROBLEMATIKA DNA Národní databáze DNA Soukromá společnost provádějící genetické testování Druhostupňové řízení VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ /

5 NADNÁRODNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY Osobní údaje ve společných informačních systémech EU ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI NASAZENÍ SLEDOVACÍCH SYSTÉMŮ Kamerové systémy a zpracování osobních údajů Registrační oznámení o provozování kamerových systémů Kamerový systém na veřejném prostranství Kamerový systém v bytových domech Kamerový systém v hotelích a restauracích Kamerové systémy na pracovištích Kazuistika Obrazová dokumentace provozování kamerových systémů Správní řízení Druhostupňové řízení Soudní přezkum OCHRANA SPOTŘEBITELE Technologie RFID čipové karty Zásady zpracování osobních údajů při použití technologie RFID Kazuistika Poznatky o využívání technologie RFID NEVYŽÁDANÁ OBCHODNÍ SDĚLENÍ Poznatky z praxe Mezinárodní spolupráce Kontrolní proces KAZUISTIKA RŮZNÉ Kontrola ve společnosti s ručením omezeným zaměřená na dodržování povinností společnosti při zpracování osobních údajů žáků a studentů škol, účastníků školní soutěže Zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání Zpracování osobních údajů ve sběrně kovošrotu Nabídka služeb zprostředkovatelskou kanceláří Shromažďování finančních prostředků pro nadace a nadační fondy Informování členů sdružení o zpracování osobních údajů Dozorová a správní činnost PŘIJÍMÁNÍ PODNĚTŮ A STÍŽNOSTÍ, POSKYTOVÁNÍ KONZULTACÍ VEDENÍ REGISTRU POVOLENÝCH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO ZAHRANIČÍ Standardní smluvní doložky Safe Harbour Závazná podniková pravidla (Binding Corporate Rules) VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ /

6 VÝKON SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ÚŘADU Uložené sankce Řízení podle 17 zákona o ochraně osobních údajů Počet provedených řízení VÝKON PŘEZKUMNÝCH PRÁVNÍCH AGEND Správní řízení druhého stupně Soudní řízení vedená na základě žaloby proti rozhodnutí Úřadu Z přezkumné rozhodovací a dozorové činnosti K otázce soudního přezkumu VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ PODLE 175 SPRÁVNÍHO ŘÁDU A SOUVISEJÍCÍCH PODÁNÍ Legislativní činnost Styky se zahraničím a mezinárodní spolupráce Komunikace s médii, šíření znalostí o ochraně osobních údajů Tiskové konference Kontakty s médii Elektronická komunikace Knihovna Úřadu Šíření znalostí o ochraně osobních údajů Hospodaření Úřadu Personální obsazení Úřadu Vyřizování žádostí a podnětů podle zákona o svobodném přístupu k informacím VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ /

7 Úřad v číslech 2008 Dotazy a konzultace dotazy ČR zahraničí 130 osobní konzultace celkem 115 státní správě 35 samosprávě 17 právnickým osobám 46 fyzickým osobám podnikajícím 10 fyzickým osobám 7 Podání a stížnosti přijaté podněty dle zákona o ochraně osobních údajů 697 stížnosti předané ke kontrole 202 Nevyžádaná obchodní sdělení podnětů celkem (kompetence podle zákona 480/2004 Sb.) vyřešených podnětů 1311 zahájených kontrol 155 ukončených kontrol 91 správních rozhodnutí o pokutě 81 Kontroly zahájeno 112 (vyjma kontrol týkajících se ukončeno 112 zákona č. 480/2004 Sb.) předáno jiným státním úřadům 45 napadeno námitkami 35 námitkám vyhověno 12 nevyhověno 14 převážně vyhověno 1 převážně nevyhověno 3 Správní trestání správní řízení o porušení zákona č. 101/2000 Sb. a č. 133/2000 Sb. 87 přestupková řízení podle zákona č. 101/2000 Sb. 8 přestupková řízení o porušení zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů 0 rozklady napadená rozhodnutí o porušení zákona 33 zamítnutých rozkladů 16 zrušeno a vráceno k novému projednání 1 ÚŘAD V ČÍSLECH

8 zrušených rozhodnutí a zastavená řízení 2 změna rozhodnutí 2 Soudní přezkum podaných žalob k soudu 13 zamítnutých žalob soudem 1 zrušených rozhodnutí soudem 0 ukončených / neukončených soudních řízení 1/12 Registrace přijatá oznámení (podle 16 zákona č. 101/2000 Sb.) zaregistrovaná zpracování zaregistrovaných správců zrušené registrace 90 oznámení o změně zpracování Řízení podle zastaveno (nedochází k porušení zákona) 78 zastaveno z procesních důvodů (např. oznámení vzato zpět) 9 nepovoleno 12 Povolení k předávání osobních přijatých žádostí o předávání osobních údajů údajů do zahraničí do zahraničí (podle 27 zákona č. 101/2000 Sb.) 23 rozhodnutí o povolení předávání 33 rozhodnutí o nepovolení 0 zastavená řízení z procesních důvodů 6 Stížnosti podle 175 správního řádu přijatých stížností 33 stížností vyřízených jako důvodné 6 stížností vyřízených jako částečně důvodné 5 stížností vyřízených jako bezdůvodné 24 Stížnosti a jiné podněty na postup došlých podnětů 1 Úřadu, které nebyly řešeny podle 175 správního řádu vyřízených jako důvodné 1 vyřízených jako bezdůvodné 0 Žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb. přijatých žádostí 6 vyřízených žádostí 6 odmítnutých žádostí 0 Publikované materiály Věstník Úřadu (počet částek) 3 Bulletin Úřadu (počet čísel) 3 Tiskové konference pravidelné tiskové konference 4 mimořádné 1 Připomínkované legislativní návrhy zákony 69 prováděcí předpisy 48 ostatní 80 ÚŘAD V ČÍSLECH

9 Kontrolní činnost Obecná problematika kontrolní činnosti V roce 2008 bylo na základě podnětů a stížností vedeno téměř 90% kontrol; zbývající kontroly byly vedeny na základě plánu kontrol. Stížnosti na porušení zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, týkající se zasílání nevyžádaných obchodních sdělení, byly převážně podávány prostřednictvím webového formuláře Úřadu. Podněty, které inspektoři řeší, lze rozdělit do dvou základních skupin stížnost na jednorázové porušení zákona a stížnosti vykazující podezření na systémové porušení zákona. U jednorázových kontrol byla příslušná věc často řešena a vyřešena již v rámci tzv. předběžného šetření. V takových případech je zjednána náprava bez formální kontroly. Tento procesní institut není výslovně uveden v zákoně, lze jej však zahrnout pod kompetenci Úřadu dle 29 odst. 1 a) zákona o ochraně osobních údajů a vyplývá z povinnosti Úřadu provádět dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem. Tento přístup nelze uplatnit vždy a u každého správce. Pokud však již tato forma byla zvolena, ukazuje se, že převážná většina zástupců těchto subjektů s inspekčními pracovníky spolupracuje. Svědčí to například i o zvyšující se autoritě Úřadu. Pozitivně se může uplatňovat i konzultační povinnost Úřadu. Řešeny jsou tak případy, kdy pochybení nevzniklo na základě úmyslu. Jde tedy o formu dozoru, která zaručuje časově efektivní ukončení případu. Obdobný postup je realizován i při řešení ojedinělých stížností na porušování zákona o některých službách informační společnosti, kdy by Úřad prokazováním autorství jedné ové zprávy nepostupoval hospodárně. Převážná většina podnětů je však stále inspektory řešena v rámci výkonu řádné státní kontroly. V průběhu kontrol velkých subjektů lhostejno, zda státních orgánů nebo velkých soukromých společností se kontrolní pracovníci obvykle setkávají s odborně připravenými a fundovanými zástupci, kteří znají a uplatňují svá práva kontrolovaného a ve většině případů jsou dobře právně připraveni. U menších, převážně soukromých subjektů se naopak lze v průběhu kontrolních jednání v některých případech nadále setkat i s minimálním právním povědomím o povinnostech v oblasti ochrany osobních údajů, zakrývaných občas i arogancí vůči kontrolujícím. Častěji je pak nutno sáhnout i k zákonem daným donucovacím prostředkům, jejichž prostřednictvím lze dosáhnout kontrolního cíle. Ve větším měřítku než v předchozích letech se v průběhu prováděných kontrol ukazuje, že někteří stěžovatelé využívají kompetence Úřadu pro ochranu osobních údajů s vědomím, že mu zákon ukládá šetřit každý podnět. V průběhu kontrol se však nakonec často prokáže, že podnět zaslala osoba, která byla například zachycena kamerou a na základě pořízeného záznamu byla usvědčena z deliktního jednání. Zarážející je, že často taková podání za tyto osoby přicházejí od advokátů. Stále častěji je Úřad zneužíván k řešení sporů mezi různými subjekty, kdy ve sporu je jako vedlejší produkt zneužita skutečnost, že zpracování osobních údajů se promítá téměř do všech činností. Podněty a stížnosti podávané s vědomím male fi- 9

10 de jsou pro kontrolní činnost zatěžující a odčerpávají čas potřebný na opodstatněné případy, které kontrolu skutečně vyžadují. Rok 2008 lze v oblasti kontrolní činnosti Úřadu charakterizovat rovněž tím, že se vzrůstající kvalifikací kontrolovaných osob jsou ve větší míře využívány proti kontrolním protokolům opravné prostředky. Přesto lze konstatovat, že se podíl kontrolních zjištění, která byla druhostupňovým orgánem Úřadu zrušena, oproti předchozím létům nezvýšil. Kontrolní činnost podle plánu kontrol Jak již bylo řečeno výše, výkon kontrolních činností Úřadu není závislý jen na tom, do které oblasti právě směřují podané stížnosti či podněty; Úřad řadu svých, zejména kontrolních, aktivit vykonává na základně plánu kontrolní činnosti, který každoročně schvaluje a vyhodnocuje předseda Úřadu společně s inspektory. V roce 2008 se kontrolní aktivity podle plánu kontrolní činnosti soustředily do následujících oblastí: Informační systémy veřejné správy Jednou z priorit kontrolní činnosti Úřadu i v kontrolním plánu na rok 2008 bylo sledování podmínek, které musí respektovat každý správce nebo jiný provozovatel informačního systému veřejné správy. Kontrola v této oblasti se zaměřila na diagnostický ústav, dětský domov se školou, dětský domov, středisko výchovné péče, základní školu a školní jídelnu. Kontrola dosud nebyla ukončena. Informační systémy v oblasti justice a státního zastupitelství V návaznosti na zkušenost, kterou Úřad získal z kontrolní činnosti prováděné v této oblasti v předchozím roce, pokračoval i v roce 2008 ve výkonu své pravomoci v této oblasti. Nadnárodní informační systémy Z jednání společných dozorových orgánů pro Schengenský informační systém a pro Celní informační systém, stejně jako z jednání koordinační skupiny pro EURODAC, vyplynulo, že tyto orgány i v roce 2008 budou iniciovat další koordinované inspekce uvedených systémů. I vzhledem ke vstupu České republiky do Schengenského prostoru považoval Úřad za nezbytné tyto kontroly provést. Kontroly probíhaly v období , Kontrola Policie ČR v oblasti schengenského informačního systému byla zahájena a dosud nebyla ukončena. Zpracování osobních údajů při nasazení sledovacích systémů Úřad po zkušenostech z předchozích let a v návaznosti na nárůst nasazování monitorovacích systémů, který zaregistroval i v počtu registrací a došlých podnětů, v roce 2008 uplatnil své kontrolní aktivity i v této oblasti. Úřad se zaměřuje především na oblast zdravotnictví a na poskytování sociálních služeb. Kontroly dosud nejsou v úplnosti ukončeny, lze však předložit parciální poznatky. Ochrana spotřebitele V návaznosti na rostoucí zájem dodavatelů i uživatelů technologií umožňujících rychlou a bezpečnou identifikaci subjektu údajů, Úřad registruje celospolečenský zájem o vytvoření pravidel, která by omezila zásah do soukromí fyzické osoby v souvislosti s používáním čipových karet a karet vybavených RFID technologiemi. 10

11 Kontrolní činnost podle pokynů předsedy Úřadu Kromě zásadních směrů kontroly Úřadu, vymezovaných každoročně plánem kontrolních činností, řeší Úřad některé společensky významné kontrolní aktivity prostřednictvím pokynu předsedy Úřadu jednotlivým inspektorům, kteří pak na jeho základě vykonávají své kontrolní pravomoci. Na základě pokynu předsedy provedl inspektor Úřadu v období kontrolu společnosti Evropský investiční holding, a.s., která mj. provozuje i Hotel Savoy v Praze. Podle veřejně publikovaných informací došlo k úniku záznamu z kamerového systému, který byl v tomto hotelu provozován. Proto dal předseda Úřadu pokyn k provedení kontroly zpracování osobních údajů tímto kamerovým systémem. Kontrolou bylo konstatováno porušení ustanovení 5 odst. 1 písm. d), 5 odst. 2, 11 odst. 1 a 16 zákona o ochraně osobních údajů a 316 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Poznatky z provedených kontrol INFORMAČNÍ SYSTÉMY VEŘEJNÉ SPRÁVY Osobní údaje a veřejná správa Trvalou pozornost Úřad věnuje zpracováním osobních údajů prováděným orgány veřejné správy. Tato oblast je nejen značně rozsáhlá co do počtu trvale prováděných zpracování, ale také dopadá na absolutně největší počet lidí. Navíc vykazovala v roce 2008 poměrně velkou dynamiku. Podání, která byla vyhodnocena jako důvodná a na jejichž základě Úřad konal, se týkala zveřejňování osobních údajů získaných orgánem veřejné správy v rámci výkonu veřejné správy, provozování zón placeného parkování a používání informačního systému evidence obyvatel. Správní řízení byla vedena jak na základě zjištění z kontrol, tak přímo na základě vybraných podání. Všechny kontroly s takovým tematickým zaměřením, které byly pravomocně ukončeny, byly zahájeny na základě podnětu doručeného Úřadu podle ustanovení 29 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně osobních údajů. Úřad v roce 2008 obdržel podnět, aby prošetřil podezření z porušení zákona o ochraně osobních údajů, ve kterém pisatelka uvedla, že na elektronické úřední desce města X byla zveřejněna usnesení stavebního úřadu, která obsahovala osobní údaje pisatelky a jejího manžela (jméno, příjmení, adresu bydliště, data narození, číslo parcely pozemku). Na základě tohoto podnětu proběhla v měsíci únoru až dubnu v MěÚ kontrola. V kontrolovaném případě není správci údajů dána jiná (zákonná) možnost zpracování osobních údajů než ta, která vyplývá z práv a povinností správce podle zvláštních právních předpisů. MěÚ v uvedené věci plní povinnosti správce osobních údajů (orgánu veřejné správy), které vyplývají ze zákona o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon ) a ze správního řádu. Zaměstnankyně MěÚ odeslala předmětná usnesení k doručení na uvedené adresy a současně je naskenovala a postoupila tajemníkovi MěÚ ke zveřejnění. Zákonná možnost doručení veřejnou vyhláškou, nebo zveřejnění usnesení stavebního úřadu MěÚ nebyla zjištěna. V daném případě nebyl důvod k propojení stavebního a územního řízení podle stavebního zákona a ani nebyl zjištěn jiný právní titul umožňující náhradní doručení, protože obě usnesení byla stěžovatelům řádně doručena. Když MěÚ zveřejnil dálkovým přístupem usnesení, šlo o nesprávný postup správního orgánu, neboť tak bylo učiněno bez nezbytného oprávnění dle zvlášt- 11

12 ního právního předpisu. Tím MěÚ porušil povinnost podle ustanovení 5 odst. 1 písm. f) zákona o ochraně osobních údajů při zpracování osobních údajů účastníků stavebního řízení, uvedených v usneseních, která byla zveřejněna dálkovým přístupem. Na základě kontroly bylo se správcem vedeno správní řízení o uložení pokuty za výše uvedený správní delikt. Na základě podání dotčeného subjektu údajů byl vydán příkaz, kterým byla statutárnímu městu uložena pokuta ve výši 500 Kč, a to za porušení povinnosti stanovené v 5 odst. 1 písm. f) zákona o ochraně osobních údajů, ke kterému došlo tím, že město v odůvodnění rozhodnutí uvedlo rodné číslo stěžovatelky. Podle zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech lze rodné číslo využívat, jen jde-li o činnost ministerstev, jiných správních úřadů, orgánů pověřených výkonem státní správy, soudů, o činnost vyplývající z jejich zákonem stanovené působnosti, nebo o činnost notářů pro potřebu vedení Centrální evidence závětí. Současně je ale nutno konstatovat, že ačkoliv správní orgány mají zmocnění k využívání rodných čísel, nelze to vykládat tak, že by mohly s rodným číslem neomezeně nakládat. Při jeho používání musejí respektovat 5 odst. 1 písm. f) zákona o ochraně osobních údajů, podle něhož je správce povinen zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Podle správního řádu obsahuje odůvodnění rozhodnutí důvody výroku nebo výroků rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, a informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí. Z uvedeného je zřejmé, že odůvodnění rozhodnutí již nemá obsahovat jednoznačnou identifikaci účastníka řízení, kterou je naopak potřeba provést ve výroku rozhodnutí. Ve výroku rozhodnutí byla stěžovatelka identifikována pouze pomocí jména, příjmení, data narození a adresy pobytu, tedy v souladu se správním řádem. Kontroly zaměřené na evidenci obyvatel odpovídají postavení tohoto úředního zdroje osobních údajů všech obyvatel České republiky a skutečnosti, že tento zdroj je využíván řadou orgánů veřejné správy, a to jak na základě zákona o evidenci obyvatel, tak na základě několika desítek zvláštních zákonů. Stěžovatelka M. P. podala Ministerstvu vnitra (dále jen MV ) žádost o poskytnutí osobních údajů z informačního systému evidence obyvatel. V podání adresovaném Úřadu uvedla, že jí byl zaslán výpis, který obsahoval údaje nepatřící její osobě. Při osobní návštěvě MV na tuto skutečnost upozornila a posléze obdržela opravené dokumenty, které jsou neúplné. MV uvedlo ve výpisu, který byl stěžovatelce M. P. doručen jako první, údaje, které byly vedeny v informačním systému evidence obyvatel. Údaje, které stěžovatelka napadla u Úřadu, se vztahují zčásti k době před zřízením informačního systému evidence obyvatel (dále též jen ISEO ) podle zákona č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů. Historické údaje o trvalém pobytu stěžovatelky M. P., vedené k 23. lednu 2008 v ISEO, se shodují s údaji uvedenými ve výpisu, který jí poskytlo MV. Na výzvu inspektorky své výhrady stěžovatelka M. P. upřesnila tak, že označila za nepravdivé údaje o bydlišti v době od do Její vyžádané dodatečné vyjádření dále změnilo posouzení podnětu podle zákona o ochraně osobních údajů: Původně tvrzená záměna osobních údajů se nepotvrdila. Nesprávnost údajů o trvalém bydlišti stěžovatelky M. P. v letech není problémem správy ISEO, za který by neslo odpovědnost MV, neboť záznam o trvalém pobytu nezakládá konflikt s jinými údaji ISEO a neobsahuje nepřípustné nebo obecně nepravdivé či jinak nepřesné údaje: Na jedné z chybně vykazovaných adres měla později stěžovatelka trvalý pobyt, na druhé měl trvalý pobyt její bývalý manžel. MV na základě žádosti stěžovatelky M. P. a ve spolupráci s příslušnými městskými úřady a jinými zdrojovými místy prověřilo archivní údaje z přihlašovacích lístků pro 12

13 trvalý pobyt stěžovatelky a osoby jí blízké. Vysvětlení, které bylo stěžovatelce M. P. poskytnuto písemně, navázalo na závěry z osobního jednání na MV, při němž bylo stěžovatelce ústně podáno vysvětlení, a byl s ní dohodnut další postup; to stěžovatelka nikdy nezpochybnila. Postup MV vůči stěžovatelce byl tedy v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů i se zákonem o evidenci obyvatel. Do zahájení kontroly Úřadu však MV nezajistilo ani blokování údajů o trvalém pobytu stěžovatelky M. P., ani doplnění chybějících a odstranění nesprávných údajů v souladu s ustanovením 8a odst. 2 zákona o evidenci obyvatel. V rámci téže kontroly byly dále prověřeny skutečnosti ze dvou jiných podání, která napadala postup MV v souvislosti se změnou rodného čísla J. T. a při využívání osobních údajů stěžovatelů T. T. a E. Z. K 23. lednu 2008 byl v informačním systému evidence obyvatel u stěžovatele E. Z. zaznamenán rodinný stav ženatý a u stěžovatelky T. T. rodinný stav vdova s účinností ode dne , což je datum úmrtí stěžovatele E. Z. Tento stav vyplývá z problému správy informačního systému evidence obyvatel, neboť obě fyzické osoby, které uzavřely manželství, byly ke dni uzavření manželství osobami, jejichž údaje byly vedeny v informačním systému evidence obyvatel podle 3 odst. 3 zákona o evidenci obyvatel. Skutečnost, že je možné zavést mezi takovými osobami jednostrannou partnerskou vazbu, aniž by systém reagoval signalizací problému, zakládá stav, kdy je přípustné v ISEO uchovávat, popř. do něho i zavádět nepřesné osobní údaje. Takový stav trval i ve dnech, kdy bylo prováděno vyhledávání v ISEO pro potřeby kontroly. U zemřelého partnera zůstává v ISEO po záznamu údaje o úmrtí zachována hodnota rodinného stavu a je vedena nadále jako odpovídající aktuálnímu stavu, zatímco u druhého partnera je hodnota změněna. Na základě zjištěné incidence věcných chyb bylo systematicky zjišťováno, jak MV plní povinnost stanovenou v 5 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně osobních údajů, tedy zpracovat pouze přesné osobní údaje, které získalo v souladu s tímto zákonem, je-li to nezbytné, osobní údaje aktualizovat a při zjištění, že jím zpracované osobní údaje nejsou s ohledem na stanovený účel přesné, provést bez zbytečného odkladu přiměřená opatření, jimiž jsou i podle zákona o evidenci obyvatel blokování a oprava osobního údaje. MV evidovalo k 11. září 2007 v Informačním systému evidence obyvatel u stěžovatelky T. T., rodinný stav provdaná a jako její manžel byl evidován stěžovatel E. Z., u něhož byl uveden rodinný stav rozvedený. K 23. lednu 2008 evidovalo u stěžovatele E. Z. rodinný stav ženatý a u stěžovatelky T. T. rodinný stav vdova s účinností od data úmrtí stěžovatele E. Z. Tyto údaje navíc nebyly označeny tak, že by byla signalizována jakákoli pochybnost o jejich přesnosti. V náhodně vytvořeném vzorku údajů uchovávaných v Informačním systému evidence obyvatel žijících nositelů příjmení K_k a K_á bylo k 24. lednu 2008 uvedeno 42 osob, jejichž rodné číslo mělo nulovou koncovku (tj. 000 nebo 0000), dvě dvojice osob se shodným jménem, příjmením a dnem narození, z nichž vždy jedna měla nulovou a jedna nenulovou koncovku. Žádný ze zobrazených záznamů s nulovou koncovkou rodného čísla nebyl označen tak, aby bylo patrné, že je prověřována správnost rodného čísla. Dále bylo v ISEO nalezeno osob, které byly evidovány buď bez rodného čísla, nebo s nulovými koncovkami, z toho se záznamem podle 3 odst. 3 nebo 4 zákona o evidenci obyvatel. S ohledem na rozdíl v počtu žijících stoletých a starších obyvatel zapsaných v evidenci obyvatel a v evidenci České správy sociálního zabezpečení 2208 : 726 bylo vedeno další zjišťování. Při něm bylo shledáno, že osobní údaje některých osob narozených v letech , vedené v ISEO, neodpovídaly skutečnosti a současně u žádného z těchto subjektů údajů nebylo označení, které by signalizovalo pochybnosti o platnosti kteréhoko- 13

14 liv osobního údaje, tzn. že nebylo provedeno blokování způsobem stanoveným v 8a odst. 2 zákona 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech. Na tomto základě bylo konstatováno, že MV porušilo povinnost stanovenou v 5 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně osobních údajů. K nápravě zjištěného stavu bylo uloženo sedm opatření k nápravě, zahrnujících zejména rutinní provedení nebo zajištění revize záznamů všech osob, které jsou v ISEO zapsány s rodným číslem s koncovkou 000 nebo 0000 a osob, které jsou v ISEO zapsány jako žijící a narozené před 1. březnem 1928 a blokování příslušných údajů. Správní řízení nebylo, s ohledem na uplatnění řádných opravných prostředků účastníkem řízení, dosud pravomocně ukončeno. Přímo na základě podání postoupeného Úřadu státním zastupitelstvím bylo zahájeno správní řízení, jehož výsledkem bylo konstatování, že statutární město při poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., zpřístupnilo žadateli osobní údaje o existenci pobytu manželů O. v roce 2002, které získalo z evidence bytové kanceláře, a to aniž disponovalo jejich souhlasem s tímto postupem, čímž porušilo povinnost stanovenou v 5 odst. 1 písm. f) zákona o ochraně osobních údajů, tedy povinnost zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny, za což mu byla uložena pokuta ve výši Kč. K předmětu tohoto řízení lze uvést, že zákon o svobodném přístupu k informacím v 8a stanoví, že informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobních údajů poskytne povinný subjekt jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu. I když byla v odpovědi na žádost podanou podle uvedeného zákona uvedena pouze informace o existenci pobytu v roce 2002 bez uvedení jmen osob, kterých se týká, byl zde uveden také odkaz na žádost, kde byly jejich jména a adresa trvalého pobytu jasně specifikovány. Je proto nepochybné, že údaj o pobytu se vztahuje k identifikovatelné osobě a jde proto o osobní údaj ve smyslu 4 písm. a) zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město v souvislosti se zpracováním osobních údajů osob vedených v evidenci bytové kanceláře vystupuje jako správce osobních údajů, přičemž je podle 5 odst. 1 písm. f) zákona o ochraně osobních údajů povinno nakládat s osobními údaji pouze v souladu s účelem, pro který byly shromážděny. Tím, že byly údaje o pobytu manželů O. zpřístupněny žadateli bez jejich souhlasu, je nutno dojít k závěru, že stanovený účel zpracování (vedení evidence bytové kanceláře provozované pro účely činnosti města) byl zjevně překročen. V návaznosti na zprovoznění zón placeného parkování v hlavním městě Praze byla Úřadu doručena podání čtyř stěžovatelů. Na počátku roku 2008 bylo ukončeno pět kontrol. Na základě zjištění z kontroly byla vedena čtyři správní řízení. V jednom řízení bylo konstatováno, že městská část v souvislosti s vydáváním parkovacích karet do zón placeného stání neinformovala žadatele v řízení o vydání parkovacích karet o jejich právech vztahujících se k jím prováděnému zpracování, zejména pak o tom, jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny. Neinformovala rovněž o právu přístupu k osobním údajům a právu na opravu osobních údajů, a dále nepředložila dokument o tom, že přijala technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů žadatelů, čímž porušila povinnost informovat subjekty údajů o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny. Nesplnila též povinnost informovat jej o právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakož i o dalších právech stanovených v 21 uvedeného zákona a dále je poučit o tom, zda je poskytnutí osobního údaje povinné či dobrovolné. Dále porušila povinnost zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů subjektů údajů v souladu se zákonem a s jinými právními předpisy. Za tato porušení povinností jí byla uložena pokuta ve výši Kč. 14

15 V rámci provedené kontroly bylo dále zjištěno, že dokumentované bezpečnostní opatření bylo provedeno a je průběžně, resp. trvale užíváno. Technicko-organizační opatření tvořící součást systému, však nebylo možné vyhodnotit a zejména nebylo možno ověřit, zda byly pořizovány elektronické záznamy, které umožňují určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány v rozsahu stanoveném v 13 odst. 4 zákona o ochraně osobních údajů. Pro porušení povinnosti stanovené v 11 odst. 1 a 2 stejným způsobem a ve shodném rozsahu byla vedena další tři řízení, z toho jedno pouze pro porušení této povinnosti. Jedno řízení bylo vedeno proto, že účastník řízení kopíroval jako správce osobních údajů při řízení k vydání parkovacích karet do zóny placeného stání občanské průkazy žadatelů a občanské průkazy osob jednajících jejich jménem, přičemž u žádného subjektu údajů neprokázal jeho souhlas k pořízení kopie občanského průkazu pro zpracování jeho osobních údajů. Jedno řízení bylo vedeno také proto, že jeden účastník řízení nestanovil pro vydávání parkovacích karet prostředky a způsob zpracování osobních údajů obyvatel žadatelů. Jím vydaný předpis a Metodika pro vydávání parkovacích karet do zóny placeného stání neobsahují žádné ustanovení, které lze považovat za určující způsob nebo prostředky zpracování osobních údajů. Závazný pokyn pro vydávání parkovacích karet do zóny placeného stání, vydaný účastníkem řízení, určuje způsob a prostředky zpracování pro vybrané doklady, které jsou požadovány po žadateli v případě, že žadatel nedoloží originál nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku a katastru nemovitostí. Základní formou určení prostředků a způsobů zpracování osobních údajů je tak rozhodnutí účastníka řízení o pořízení a používání systému, v němž jsou zpracovávány osobní údaje držitelů parkovacích karet. Na ně navazují dílčí rozhodnutí, která je třeba dovozovat ze zjištěné funkčnosti používaných prostředků automatizovaného zpracování a z postupů v jakékoli míře popsaných v dokumentech zjištěných v městských částech. V části listinné lze považovat za stanovené pouze takové prostředky a způsoby, které jsou v nějaké formě zachyceny v zápisech (záznamech) z jednání vedených mezi účastníkem řízení a starosty městských částí. Uvedený postup nelze považovat za řádné stanovení prostředků a způsobů zpracování osobních údajů ve smyslu ustanovení 5 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů. Týž účastník dále nezahrnul požadavky na bezpečnostní opatření do smluv se zhotovitelem aplikačního softwaru, v němž jsou zpracovávány osobní údaje žadatelů o vydání parkovacích karet, nevypracoval ani nezadal vypracování dokumentace ve smyslu ustanovení 13 odst. 3 a 4 zákona o ochraně osobních údajů a nezabýval se ani návazností na opatření přijatá městskými částmi X. Neprokázal žádným dokladem, že by vydal k zabezpečení osobních údajů subjektů údajů opatření ve smyslu ustanovení 13 odst. 1 a 2 tohoto zákona tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k jejich osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití těchto osobních údajů. V rámci automatizovaného zpracování účastník řízení nezajistil, ve smyslu ustanovení 13 odst. 4 zákona o ochraně osobních údajů, pořizování elektronických záznamů, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány. V tomto řízení byla uložena pokuta Kč, v řízeních zbývajících pokuta ve výši a Kč. Zpracování osobních údajů ve veřejné správě bylo častým předmětem dotazů a žádostí o konzultace. Tazateli jsou zpravidla zaměstnanci jednotlivých orgánů veřejné správy, výjimkou však nejsou ani zastupitelé. Několik orgánů veřejné správy se obrátilo na Úřad s žádostí o stanovisko ke zpracování osobních údajů, na které dopadá současně více právních předpisů. Předmětem zájmu bylo na- 15

16 př. využívání informačního systému evidence obyvatel pro zahajování správního řízení. Úřad v této souvislosti vyjádřil názor, že údaje potřebné k náležité identifikaci fyzické či právnické osoby pro účely zahájení správního řízení je nutno získat především v rámci výkonu kontrolních pravomocí; absence takového zjištění sama o sobě nemůže být důvodem pro vyhledávání v informačních systémech vedených jinými orgány. Některé problémy při zpracování osobních údajů obecními a městskými úřady ve vedených evidencích souvisejí se vztahy odborného aparátu a zastupitelů. Zatímco prvně jmenovaní většinou znají a dodržují právní předpisy, zastupitelé někdy mají odlišné požadavky a domnívají se, že z titulu své funkce mají právo vědět téměř o všem, co se na jejich úřadu děje. V roce 2008 byl opakovaně řešen výše uvedený problém s dlouholetou pracovnicí jednoho z městských úřadů Jihočeského kraje. Zásadu, že veřejná správa může činit jen to, co jí zákon ukládá, případně umožňuje, nemůže prolomit ani případný souhlas subjektu údajů, jak se o to v zájmu jistě dobré věci snažila jedna z pražských nemocnic s cílem napravit legislativní nedůslednost při poskytování rodných čísel novorozenců v řetězci Ministerstvo vnitra matrika porodnice zdravotní pojišťovna. Navrhovaný model, kdy by matrika získávala souhlas zákonných zástupců novorozenců s předáním jejich rodného čísla porodnici, tak nemohl Úřad doporučit. Zjednání nápravy je v kompetenci Ministerstva vnitra, které bylo o problému informováno v únoru Poměrně značná neujasněnost se dlouhodoběji objevuje při poskytování osobních údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Opakovaně je Úřadem vysvětlován 8a citovaného zákona odkazující na postup podle zákona o ochraně osobních údajů. Povinné subjekty se dopouštějí chyby i v tom, že souběžně se zveřejněním své odpovědi zveřejní i osobní údaje tazatele, což je bez jeho souhlasu nepřípustné. Objevuje se i různě motivovaná tendence požadované informace záměrně neposkytnout s evidentně neadekvátním odkazem na povinnosti podle zákona o ochraně osobních údajů, jak tomu bylo např. při žádosti o výši ceny obecního bytu prodávaného do osobního vlastnictví určeného soudním znalcem. Osobní údaje stávajícího nájemníka jsou zde irelevantní a nemohou být v této souvislosti bez jeho souhlasu poskytnuty, na soudní odhad však má potenciální zájemce o koupi bytu nepochybně právní nárok. Opakovaně byly podávány dotazy na podmínky zpřístupňování osobních údajů z evidencí obecní nebo městské policii. V jednom případě městská policie vyžadovala osobní údaje majitele psa, aby mohla provádět kontroly dodržování vyhlášek o místních poplatcích ze psů, případně provádět další šetření týkající se napadení osob psem neznámého majitele. K tomu považovala za žádoucí přístup městské policie do evidence MěÚ i v mimoúřední hodiny. Úřad zaujal právní názor, že je to ve veřejném zájmu možné, nicméně evidence nemůže obsahovat údaje nad rámec rozsahu stanoveného právními předpisy, který je formalizován v ohlašovací kartě. V opačném případě by šlo o porušení povinnosti shromažďovat osobní údaje jen v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu, kterým je vybírání místních poplatků. Současně obecní policie může obdržet údaje jen v rozsahu nezbytně nutném pro své další šetření. Dálkový přístup do evidencí obcí obecní policii umožňuje až novela zákona o obecní policii platná od 1. ledna Technicky však musí být vyřešeno, aby obecní policie měla přístup jen k základním identifikačním údajům držitele psa, tj. jméno, příjmení, datum narození, bydliště a faktu, zda byl či nebyl poplatek zaplacen. Tento právní názor byl prezentován i na jednání svolaném Ministerstvem financí. Za účasti Ministerstva vnitra bylo 26. listopadu 2008 konstatováno, že obě ministerstva připraví odborné stanovisko, které bude zasláno Úřadu k vyjádření a následně distribuováno různými informač- 16

17 ními kanály obecním úřadům, s cílem sjednotit přístup na zcela transparentních právních východiscích. Předmětem dotazů jsou i problémy vyplývající z nově účinných zákonů. Příkladem toho je žádost o stanovisko k součinnosti Archivu Ministerstva zahraničních věcí České republiky (dále jen AMZV ) s Úřadem pro studium totalitních režimů (dále jen ÚSTR ) podle 5 odst. 2 zákona č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů, který nabyl účinnosti k Úřad mj. konstatoval, že tento zákon nezbavuje subjekty, na které se vztahuje povinnost součinnosti dle 5 odst. 2 tohoto zákona, povinnosti dostát požadavkům zákona o ochraně osobních údajů a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Citované právní předpisy neupravují odlišný režim pro zpracování osobních údajů při činnostech ÚSTR. Zpřístupnění archivních materiálů AMZV obecně umožňuje ustanovení 5 odst. 2 písm. a) zákona o ochraně osobních údajů, které obsahuje oprávnění správce osobních údajů zpracovávat data i bez souhlasu subjektu údajů v případě, kdy je to nezbytné pro dodržení právní povinnosti správce. Úřad dále upozornil na zvláštní ochranu citlivých údajů ve smyslu 4 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů, poskytovanou v případě žijících fyzických osob nejen v tomto zákoně, ale také v 37 odst. 2 zákona o archivnictví a spisové službě; uvedl, že jsou-li součástí archivních materiálů citlivé údaje žijících osob, není AZMV povinen ÚSTR tyto údaje poskytnout bez souhlasu dotčených osob. Úřad připomněl, že uvedené znamená oprávnění odepřít pouze určité informace, nikoli veškeré dokumenty. K otázce charakteru informace o členství v KSČ s ohledem na účel zřízení ÚSTR a předmět jeho bádání Úřad konstatoval, že je možné se přiklonit k závěru, že členství v KSČ před rokem 1990 není nutno považovat za citlivý údaj ve smyslu citovaného ustanovení. Finanční úřady, finanční ředitelství a Ministerstvo financí Provedené kontroly narazily na několik závažných problémů: Předně se ukazuje, že daňová správa je natolik propojena, že nelze kontrolovat jednotlivé stupně nezávisle. Byla provedena kontrola dvou finančních úřadů a příslušných finančních ředitelství a nakonec probíhá i kontrola Ministerstva financí; dále byla na finančních úřadech ukončena jedna incidenční kontrola a druhá je přerušena vzhledem k níže uvedeným problémům. První problém, na který kontrola narazila, byl výklad ustanovení 3 odst. 6 písm. f) zákona o ochraně osobních údajů: Ustanovení 5 odst. 1 a 11 a 12 se nepoužijí pro zpracování osobních údajů nezbytných pro plnění povinností správce stanovených zvláštními zákony pro zajištění významného finančního zájmu České republiky nebo Evropské unie, kterým je zejména stabilita finančního trhu a měny, fungování peněžního oběhu a platebního styku, jakož i rozpočtová a daňová opatření, přičemž pod čarou jsou jako příklad uváděny zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 212/1992 Sb., o soustavě daní, ve znění zákona č. 302/1993 Sb., ale ne zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (dále jen zákon o správě daní ). Dle názoru Úřadu vyplývajícího z výše uvedeného ustanovení zákona o ochraně osobních údajů běžná daňová správa nespadá pod zákonem stanovenou výjimku, neboť se nejedná o významný finanční zájem České republiky nebo Evropské unie. Při posuzování ochrany osobních údajů v daňové sféře je třeba mít na zřeteli, že aplikací zákona o správě daní dochází k omezení práva na nedotknutelnost 17

18 soukromí osoby (čl. 7 Listiny) a že při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být ušetřena jejich podstata a smysl. To znamená, že správce daně musí činit opatření potřebná ke správnému a úplnému zjištění, stanovení a splnění daňových povinností s důrazem na šetření podstaty a smyslu práva na nedotknutelnost soukromí osoby (čl. 4 Listiny). Rozsáhlé pravomoci při zjišťování skutečností rozhodných pro řádné vyměření daně a právo na ochranu soukromí jen potvrzují legitimnost působnosti Úřadu v souvislostí dozorovou činností při správě daní a poplatků. Dalším problémem je mlčenlivost vůči kontrolujícím. Kontrolující se dovolávali ustanovení 2 odst. 5 zákona o správě daní: Jakékoliv osoby, které byly jakkoliv zúčastněny na daňovém řízení, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všem, co se v řízení nebo v souvislosti s ním dozvěděly; tato povinnost však nezprošťuje správce daně povinnosti poskytnout údaje osobě, která prokáže, že je oprávněna tyto údaje získat podle zvláštního právního předpisu (kterým je právě zákon o ochraně osobních údajů). Ustanovení 24 odst. 3 písm. b) zákona o správě daní říká, že: Pracovníci správce daně mohou poskytovat informace orgánům oprávněným ze zvláštního zákona ke kontrolní či dohlídkové činnosti u správce daně při výkonu správy daní v rozsahu jejich zákonného oprávnění. Dle názoru Úřadu toto ustanovení potvrzuje práva jeho kontrolu provádějících pracovníků. (Rozsah oprávnění kontrolujících vymezuje 37 zákona o ochraně osobních údajů.) Tudíž pracovníci daňové správy se vůči nim nemohou odvolávat na povinnosti mlčenlivosti. Stalo se tak v případě, kdy stěžovatel tvrdil, že jeho osobní údaje byly vloženy do spisu firmy, jejímž je jednatelem, přičemž uváděl, že nijak nesouvisejí s daňovou povinností dané firmy. V tomto případě bylo aplikovatelné ustanovení 21 odst.1 a 3 zákona o ochraně osobních údajů, neboť stěžovatel poukazoval, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, a obrátil se na Úřad, aby zjednal nápravu. Aby kontrolující pracovníci Úřadu mohli ověřit, zda jsou či nejsou stěžovatelovy osobní údaje zpracovávány v souladu se zákonem, musí mít možnost zjistit, zda se v daňovém spisu firmy opravdu nalézají osobní údaje stěžovatele, které nijak nesouvisejí s daňovou povinností firmy, či ne. Tomu se příslušný finanční úřad brání. Kontrolující se naopak pokoušejí vymoci si své pravomoci udělením pořádkové pokuty. Je třeba si uvědomit, že na rozdíl od správních nebo trestních spisů, které po ukončení kauzy končí v archivu, může být daňový spis, pokud se daňový poplatník nebude stěhovat, jeden pro celý život. A i když se přestěhuje, jeho elektronická podoba bude stále živá po celé republice a po celý jeho život. Tudíž se lze ptát, zda jsou informace o dávno propadlých a zaplacených daňových povinnostech likvidovány. Daňová správa má velké pravomoce při zpracovávání osobních údajů poplatníků, může získávat údaje, týkající se možných činností, které by mohly být zdroji financí, prakticky od kohokoliv (pod pokutou až dva miliony korun), a tudíž je ochrana osobních údajů v daňové sféře nezbytná. Další zásadní rozpor se týká ustanovení 12 zákona o ochraně osobních údajů, podle kterého má každý subjekt údajů právo vědět, jaké osobní údaje jsou o něm zpracovávány; navíc domnívá-li se, že jde o zpracovávání v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektů údajů, nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování může požádat o vysvětlení, případně požadovat odstranění takového stavu zpracování ( 21 zákona o ochraně osobních údajů). Smyslem právě zmíněných ustanovení je ochrana před neoprávněným shromažďováním, zpřístupňováním nebo jiným zneužíváním osobních údajů (čl. 10 Listiny). Rozsah osobních údajů, které jsou o poplatníkovi shromážděny a zpracovávány, musí být nezbytný pro daňovou správu. 18

19 Finanční úřady se brání odkazem na ustanovení 23 zákona o správě daní, resp. jeho chybným výkladem, kdy argumentují, že daňový subjekt nemá právo nahlížet do neveřejné části. Zde je třeba upozornit, že záleží často na konkrétním finančním úřadu a jeho pravidlech, nebo dokonce na konkrétním pracovníkovi daňové správy, které dokumenty vloží do veřejné a které do neveřejné části. Dle výkladu obsaženém v rozsudku Nejvyššího správního soudu 1Afs 94/ je limitem nahlížení do neveřejné části ochrana informací, které se týkají jiných subjektů: Cílem vyjmenovaných omezení je zcela evidentní ochrana informací, týkajících se ostatních subjektů, jež má správce daně k dispozici a ze kterých pro jejich vhodnost může vycházet při stanovení daně za užití pomůcek. Jestliže však správce daně při stanovení daňové povinnosti vycházel pouze z údajů, které se týkaly žalobce samotného, nebyl zde žádný důvod žalobci odepřít seznámení se s pomůckou, na základě které správce daně dospěl k výši daně. Při kontrole Úřad dále upozornil na větší ochranu zpracování citlivých údajů, což je např. odsouzení za trestný čin nebo zdravotní stav. Celá daňová správa pracuje na jednotném Automatizovaném daňovém informačním systému územních finančních orgánů České republiky (ADIS). Speciálně při kontrole možného zneužití osobních údajů daňové správy, se kontrolující pracovníci Úřadu zaměřili na splnění nového ustanovení zákona o ochraně osobních údajů 13 zákona, odst. 4. písm. c): V oblasti automatizovaného zpracování osobních údajů je správce povinen pořizovat elektronické záznamy, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány. Z toho důvodu byla posléze zahájena kontrola Ministerstva financí. Na Úřad byly v průběhu uvedených kontrol podány dvě stížnosti: jedna se týkala podezření ze zneužití osobních údajů získaných z daňové správy k soukromým účelům, druhá stížnost se týkala zpracování osobních údajů, které nijak nesouvisely s daňovou správou, v daňovém spise. Kazuistika další případy Výzkum osudů osob pobývajících do zletilosti v zařízeních pro ústavní nebo ochrannou výchovu Usnesením vlády ČR bylo Republikovému výboru pro prevenci kriminality uloženo provést výzkum dalších osudů všech osob, jež do nabytí zletilosti pobývaly ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy (dále jen zařízení ) a v letech 1995 až 2004 z nich odešly do běžného života (dále jen dotčené osoby ). Zejména byla zjišťována míra jejich konfliktů se zákony a možná vazba mezi institucionální péčí o ně a jejich obtížným začleňováním do běžného života, případně kriminální kariérou. Sbírání dat probíhalo od března 2005, přičemž prostřednictvím vzorového dotazníku zpracovaného odborem a rozeslaného elektronickou poštou bylo ohledně každé ze dotčených osob shromažďováno mimo rodného čísla ještě dvanáct dalších údajů: pohlaví, věk při umístění do ústavní péče, typ nařízeného opatření, typ ústavu, do kterého byla dotčená osoba umístěna, délka pobytu v zařízení včetně smluvního pobytu, věk při odchodu, důvod odchodu, prostředí, do kterého dotčená osoba odešla, počet krátkodobých útěků, počet dlouhodobých útěků, počet dní na krátkodobém útěku, počet dní na dlouhodobém útěku a také číselné označení diagnostického ústavu, jehož pracovníkem byla shromažďovaná data sebrána. Shromažďovaná rodná čísla sloužila k identifikaci dotčených osob. Při transferu sbíraných údajů z jednotlivých zařízení do diagnostických ústavů nebyla používána elektronická pošta. Kontrolu údajů, sebraných v jejich spádové oblasti, prováděly diagnostické ústavy. 19

20 Data byla posléze spojena z celého území České republiky. Cílem spojení bylo vytvořit soubor dat, s nímž se ve výzkumu dále pracovalo. Bylo možné od něj oddělit soubor rodných čísel za účelem jejich předání příslušnému orgánu k doplnění údajů o trestné činnosti dotčených osob. Kontrolou bylo zjištěno, že při provádění výzkumu nebyl opatřován souhlas se zpracováním osobních údajů od osob, jejichž osobní údaje byly zpracovávány. Ze zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, je určeno, že zařízení mohou informace o dětech na žádost poskytovat pouze diagnostickému ústavu, v jehož územním obvodu se nacházejí, zákonným zástupcům a orgánům sociálněprávní ochrany dětí. Orgán veřejné správy zpracovával osobní údaje k jinému účelu, než ke kterému byly shromážděny, aniž k tomu daly subjekty údajů předem souhlas. Kontrolovaný subjekt nerespektoval povinnost vyplývající ze zákona o ochraně osobních údajů nesdružovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům. Orgán veřejné správy jako správce při zpracování osobních údajů dotčených osob (nezletilých) postupoval v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, protože neuchovával osobní údaje pouze po dobu, která byla nezbytná k účelu jejich zpracování, nezpracovával osobní údaje pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny, přičemž k tomu nedaly subjekty údajů předem souhlas, sdružoval osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům, nezpracovával citlivé údaje jen v mezích oprávnění stanovených v zákoně o ochraně osobních údajů a neprovedl likvidaci osobních údajů, jakmile pominul účel, pro který byly osobní údaje zpracovány. Kontrolou bylo prokázáno, že uvedeným jednáním orgánu veřejné správy došlo k porušení zákona o ochraně osobních údajů v některých jeho ustanoveních, a proto mu byla uložena opatření k nápravě. Kontrola zpracování osobních údajů hostů státní instituce I. V roce 2007 vstoupili kontrolující na jedno z ministerstev a byli nuceni odevzdat občanské průkazy (přestože předložili služební průkazy), z nichž byly okopírovány osobní údaje. Na tomto ministerstvu byla v roce 2008 provedena kontrola. Bylo však zjištěno, že není vedena žádná evidence návštěv: Pokud někdo chce navštívit některého zaměstnance ministerstva, pak se mu na vrátnici ohlásí prostřednictvím vnitřního telefonu a příslušný zaměstnanec, nebo jeho podřízený, návštěvu osobně doprovodí do kanceláře na jednání a posléze ji opět odvede k vrátnici. Vrátný pouze kontroluje, zda je návštěva stále pod dozorem zaměstnance ministerstva. Z hlediska ochrany osobních údajů je tato praxe správná. Je třeba si uvědomit, že občan není povinen nosit s sebou občanský průkaz. Výše uvedený systém doprovodu návštěv činí zodpovědným hostitele, tj. doprovázejícího zaměstnance ministerstva. (Poznámka: Obdobná kontrola evidence hostů byla se stejně pozitivním závěrem provedena v soukromé firmě.) Takový způsob nakládání s osobními údaji Úřad vítá. II. Paní XY požádala ministerstvo o dvě různá rozhodnutí a ke své žádosti přiložila ověřené kopie, na jejichž základě mělo být rozhodnuto. Ministerstvo nejenže nereagovalo, ale dokonce na její urgenci přijetí žádosti popřelo. Zareagovalo teprve na 20

Rok 2008 z pohledu předsedy Úřadu

Rok 2008 z pohledu předsedy Úřadu V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 8 Rok 2008 z pohledu předsedy Úřadu Při ohlédnutí za rokem 2008 nemám pocit, že by se mnoho změnilo v trendu upředňostňování kolektivní bezpečnosti na úkor práva na ochranu

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění:

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění: *UOOUX002SI34* Zn. SPR-2018/10-36 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako odvolací orgán věcně a místně příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů 1 Ochrana osobních údajů vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti 2 Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis je vydán v souladu se zákonem č.

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých) *UOOUX002H9JM* Zn. SPR-0235/10-21 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů a právo na informace Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Alena Kučerová Březen 2011 Ústavní zakotvení ochrany osobních údajů, právo na ochranu soukromí Listina základních práv

Více

S t a n o vi s k o. odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012

S t a n o vi s k o. odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012 S t a n o vi s k o odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012 Označení stanoviska: Zveřejňování poskytnuté informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím Právní předpis:

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Obecná

Více

ROZHODNUTÍ. Čj. 1/04/SŘ-OSR Výtisk č. 1

ROZHODNUTÍ. Čj. 1/04/SŘ-OSR Výtisk č. 1 Čj. 1/04/SŘ-OSR Výtisk č. 1 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, odbor správního rozhodování, jako příslušný správní orgán podle 5 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád),

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 86/2012-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a Mgr. Aleše

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 15.000 Kč (slovy patnáct tisíc korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 15.000 Kč (slovy patnáct tisíc korun českých) *UOOUX002EV73* Zn. SPR-7052/09-18 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR.

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: posta@uoou.cz Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004, aktualizace červenec

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

Zákon o kontrole (kontrolní řád) Ministerstvo vnitra Odbor dozoru a kontroly veřejné správy

Zákon o kontrole (kontrolní řád) Ministerstvo vnitra Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Zákon o kontrole (kontrolní řád) Ministerstvo vnitra Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Základní právní předpisy pro kontrolu od 1.1.2014 Procesní úprava: zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní

Více

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE Č. 4/2012 O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJU Zpracovatel: Schváleno: Účinnost od: Účinnost do: Přílohy: JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Tento materiál byl zpracován po konzultacích s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004, aktualizace: Červenec 2005

Více

Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč

Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč Informační leták o poskytování informací Adresa : Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč Masarykovo nám.108, 533 41 Lázně Bohdaneč Telefon : 466 921

Více

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím (dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů) Obsah: strana 1. Úvod 3 2. Základní pojmy 3 3. Poskytování

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 67/2012-32 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

*UOOUX0033E3G* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-2018/10-54

*UOOUX0033E3G* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-2018/10-54 *UOOUX0033E3G* Zn. SPR-2018/10-54 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako odvolací orgán věcně a místně příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

Vysoké učení technické v Brně SMĚRNICE REKTORA Č. 14

Vysoké učení technické v Brně SMĚRNICE REKTORA Č. 14 Vysoké učení technické v Brně V Brně 23. března 2001 Čj.: 366/9140/2001 Rozdělovník: tajemníci a vedoucí útvarů fakult, vedoucí rektorátních pracovišť, ředitelství KM Zpracoval: Ing. Josef Navrátil, JUDr.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává:

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává: Životní situace Název: Vydání cestovního dokladu Základní informace: Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává: občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti

Více

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti Rada města Velké Meziříčí stanoví na základě 102 odst. 2 písm. n) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tato Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností

Více

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Základní informace Právní zakotvení inspekcí Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 79/2012-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

Povinnosti územních samospráv a jejich úřadů při zpracování osobních údajů poznatky z praxe, nejčastější problémy a dotazy

Povinnosti územních samospráv a jejich úřadů při zpracování osobních údajů poznatky z praxe, nejčastější problémy a dotazy Povinnosti územních samospráv a jejich úřadů při zpracování osobních údajů poznatky z praxe, nejčastější problémy a dotazy JUDr. Jiří Žůrek Úřad pro ochranu osobních údajů Ředitel odboru pro styk s veřejností

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm.

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm. a) zákona): Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu (dále též

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Dokumenty ve správním řízení trvalý pobyt

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Dokumenty ve správním řízení trvalý pobyt Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_12_CZSŘ_4.12_ Správní řád v oblasti evidence obyvatel Střední odborná škola a

Více

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Ochrana Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon,

Více

Součásti školy: Školní družina IZO 113 500 530 Školní jídelna IZO 102 786 127 tel. 315 696 759

Součásti školy: Školní družina IZO 113 500 530 Školní jídelna IZO 102 786 127 tel. 315 696 759 Informace Základní informace, které je škola v souladu s dikcí zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů povinna zveřejňovat, budou veřejnosti zpřístupněny: - na nástěnce vedle ředitelny - na

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger,

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, systému ochrany spotřebitele JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Finanční arbitr České republiky, Vedoucí katedry finančních obchodů BIVS, a. s. Dne 20. června 2006 systému Program: ochrany spotřebitele 1)

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 č.j.: Vypracoval: Schválil: SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 7Ř/2014/JUV Mgr. Jaroslav Minařík,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 3/2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 3/2014 Základní škola a mateřská škola Hvozd, Hvozd 84, 798 55 Hvozd ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: 3/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25.2.2014 Směrnice

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

1. Obecné podmínky. zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

1. Obecné podmínky. zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo informatiky vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na rok 2006 v rámci Národního programu počítačové gramotnosti na kurz Občan, úředník a Portál

Více

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje Městský úřad informace týkající se zejména účelu

Více

POSTUP PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

POSTUP PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ POSTUP PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Mgr. Martin Černý Přerov 2012 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ÚDAJE O ZÁKLADNÍ ŠKOLE PŘEROV, VELKÁ DLÁŽKA 5 Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 byla zřízena

Více

Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva

Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva Pořizování a následné zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva obce se v roce 2011 stalo ostře sledovaným jak občanskou, tak i novinářskou

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola ****, příspěvková organizace Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Vypracoval: PhDr.

Více

PŘÍKAZ. tím, že neměl k dispozici žádnou smluvní dokumentaci, na základě které vymáhal dluh D. S. pro jeho věřitele J. K.,

PŘÍKAZ. tím, že neměl k dispozici žádnou smluvní dokumentaci, na základě které vymáhal dluh D. S. pro jeho věřitele J. K., *UOOUX0041LET* Zn. SPR-0289/12-87 PŘÍKAZ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Afs 6/2011-86 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Michala Mazance

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 4. března 2004

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 17. srpna 2010 Sp. zn.: 5299/2008/VOP/PPO Závěrečné stanovisko ve věci podnětu pana X. Y. vydané podle ustanovení 18 odst. 2 zákona o veřejném ochránci práv A - Závěry ze zprávy o výsledku šetření

Více

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: 32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2013 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2013 ZSBOS/233/2013

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky

Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky 04. Základní informace k životní situaci Občan

Více

Směrnice o poskytování informací

Směrnice o poskytování informací - 1 - Dětský domov Palackého 191/101 353 01 Mariánské Lázně Č.j. : 1027/08 Směrnice o poskytování informací Tento pokyn stanoví postup dětského domova k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999

Více

červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Změna podmínek cestovní smlouvy ze strany cestovní kanceláře Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.5.2012, sp. zn. 33 Cdo 4718/2009 Nejvyšší

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

Osobní údaje zpracovávané Městským úřadem Adamov

Osobní údaje zpracovávané Městským úřadem Adamov Osobní údaje zpracovávané Městským úřadem Adamov Podle ust. 18 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů, Městský úřad Adamov je povinen zajistit, aby informace týkající se zejména účelu zpracování, kategorií

Více

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC DRUH NORMY SMĚRNICE EVIDENČNÍ S 20/2009 ČÍSLO PLATNOST Dnem

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

ZÁKON ze dne 21. srpna 2013 o směnárenské činnosti. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON ze dne 21. srpna 2013 o směnárenské činnosti. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2970 Sbírka zákonů č. 277 / 2013 277 ZÁKON ze dne 21. srpna 2013 o směnárenské činnosti Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření Plná moc, která neobsahuje omezení, představuje pověření k jednání v plném rozsahu (neomezeně) se všemi správci daně bez ohledu na to, zda obsahuje výslovný text se všemi správci daně, a bez ohledu na

Více

Poskytování informací na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Poskytování informací na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím: Poskytování informací na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím: 01. Pojmenování (název) životní situace Poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k

Více

Zákon č. 106/1999 Sb.

Zákon č. 106/1999 Sb. Zákon č. 106/1999 Sb. Zákon č. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění ROZHODNUTÍ V Praze dne ;/{,,července 2014 Č. j.: MPO 22857/14/10200/01000 PID MIPOXOlTHVXD - Ve správním ř ízení o stížnosti ze dne 16. června 201~ podané panem bytem označené jako stížnost podle 16a zákona

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 Třídící znak 2 0 1 1 5 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence

Více

Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány.

Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány. 106 ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ 1 Účel zákona Zákon upravuje podmínky

Více

Účel zákona. Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány.

Účel zákona. Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ 1

Více

ZÁKON č. 106/1999 Sb. ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím. Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb.

ZÁKON č. 106/1999 Sb. ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím. Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. ZÁKON č. 106/1999 Sb. ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

1. Žadatel. 2. Informace. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA Plzeň, Klatovská 109.

1. Žadatel. 2. Informace. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA Plzeň, Klatovská 109. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA Plzeň, Klatovská 109 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č. j.: STR 48/2015 Vypracoval: Ing. Rostislav Študent, ředitel školy

Více

2.1. Žadatel je poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání Žádosti a podáním Žádosti se uchází o dotaci.

2.1. Žadatel je poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání Žádosti a podáním Žádosti se uchází o dotaci. Pravidla poskytování dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 1. Úvodní ustanovení

Více

Posnídejte s námi na semináři

Posnídejte s námi na semináři Posnídejte s námi na semináři Mgr. Ondřej Nejedlý, advokát Mgr. Marie Adamová, LL.M., advokát 24. února 2015 I. Obsah Archivace a zabezpečení dokumentů 1. Archivace obecné povinnosti 2. Archivace pracovněprávní

Více

Ing. Zdeněk Burda, daňový poradce BD Consult, s.r.o. web.iol.cz/monet

Ing. Zdeněk Burda, daňový poradce BD Consult, s.r.o. web.iol.cz/monet Doručování v daních Ing. Zdeněk Burda, daňový poradce web.iol.cz/monet Doručování Doručování DŘ dává přednost elektronickému doručování (popř. osobnímu, tomu ale pouze při ústním jednání či při jiném úkonu)

Více

Správní žaloba. Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 110 00 Praha 1. Sp. zn.: (nepředchází) Slezská 56 120 00 Praha 2 DS: whehjsc

Správní žaloba. Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 110 00 Praha 1. Sp. zn.: (nepředchází) Slezská 56 120 00 Praha 2 DS: whehjsc Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 110 00 Praha 1 Sp. zn.: (nepředchází) Žalobce: Zastoupen: Tomáš Pecina Slezská 56 120 00 Praha 2 DS: whehjsc JUDr. Petrem Kočím, Ph.D., advokátem Opletalova 1535/4

Více

SMĚRNICE K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU

SMĚRNICE K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU 1 SMĚRNICE K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU K INFORMACÍM č. j.: Účinnost: od 1. 4. 2015 1. Úvodní ustanovení (1) Tato směrnice stanoví postup školy k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

Více

Nakládání s osobními údaji

Nakládání s osobními údaji Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon, nebo je

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 Afs 27/2008-67 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D.

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský I. Místopředseda soudu jako orgán státní správy soudu při výkonu státního dohledu nad exekuční činností musí dbát o to, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti ( 3 správního řádu),

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona;

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona; APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Cílem následujícího textu je poskytnout základní přehled o způsobech a rozsahu aplikace správního řádu v oblasti odpadového hospodářství. Může

Více

www.airbank.cz I banku můžete mít rádi Informace o zpracování osobních údajů Účel dokumentu

www.airbank.cz I banku můžete mít rádi Informace o zpracování osobních údajů Účel dokumentu Informace o zpracování osobních údajů Účel dokumentu Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám, klientům Air Bank a.s. (dále jen Air Bank ), přehledné a srozumitelné informace především o tom: jaké osobní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 26/2004-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové,

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

prosinec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

prosinec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 prosinec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Nárok pojišťovny při neoznámení dopravní nehody policii Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.10.2013, sp. zn. 23 Cdo 2007/2012 Pojišťovna

Více

Právní základy ochrany soukromí

Právní základy ochrany soukromí Právní základy ochrany soukromí Listina základních práv a svobod (čl. 10) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života. Každý má právo na ochranu před neoprávněným

Více

Revizní řád Junáka. 1. Úvodní ustanovení. 2. Revizní komise. Junák svaz skautů a skautek ČR

Revizní řád Junáka. 1. Úvodní ustanovení. 2. Revizní komise. Junák svaz skautů a skautek ČR Junák svaz skautů a skautek ČR Revizní řád Junáka 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel předpisu Tento řád upravuje činnost revizních komisí Junáka. 1.2. Související vnitřní předpisy Souvisejícími předpisy jsou

Více

Článek l Základní pojmy

Článek l Základní pojmy Město Vizovice, Masarykovo náměstí 1007, 763 12 Vizovice Směrnice č. 1/2014 Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb,, o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů Článek l Základní

Více

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Provozovatel: PRIVAMED Healthia s.r.o. Kotíkovská 19, P L Z E Ň Masarykova nemocnice v Rakovníku Dukelských hrdinů 200/II, Rakovník Účel: Účelem této

Více

Ve Šluknově dne 17. prosince 2007.

Ve Šluknově dne 17. prosince 2007. Vydaná v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Ve Šluknově dne 17. prosince

Více

1. Identifikační číslo 25 2. Kód 172 3. Pojmenování (název) životní situace Svobodný přístup k informacím ve smyslu zákona č.106/1999 Sb.

1. Identifikační číslo 25 2. Kód 172 3. Pojmenování (název) životní situace Svobodný přístup k informacím ve smyslu zákona č.106/1999 Sb. 1. Identifikační číslo 25 2. Kód 172 3. Pojmenování (název) životní situace Svobodný přístup k informacím ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., v platném znění 4. Základní informace k životní situaci Právo

Více

Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím

Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím Č.j.: zštyrš 621/06 Vypracoval: Mgr. Antonín Lačný, ředitel

Více

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ Označení dokumentu: S/18/2014 Skartační zn.: A Účinnost od: 01.11.2014 Typ dokumentu: Směrnice Revize: Účinnost do: Stav dokumentu: platný Datum revize: Počet stran/příloh: 10/1 MĚSTO TŘINEC Jablunkovská

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

ROZHODNUTÍ. za což se mu v souladu s 45 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. ukládá. pokuta ve výši 100.000 Kč (slovy sto tisíc korun českých)

ROZHODNUTÍ. za což se mu v souladu s 45 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. ukládá. pokuta ve výši 100.000 Kč (slovy sto tisíc korun českých) *UOOUX002SP5H* Zn. SPR-3551/10-11 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 17/2011-53 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr.

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii,

Více

Informační systém evidence obyvatel

Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel, upravený zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),

Více

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor evidence, správy a využití majetku PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj.

Více

Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998

Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998 Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998, kterým se upravuje

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ 1. ÚVODNÍ INFORMACE Hlavní město Praha (dále jen Město ) provozuje Pražské centrum kartových služeb (dále

Více