Smlouva o platebních službách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o platebních službách"

Transkript

1 Smlouva o platebních službách číslo smlouvy: (dále jen rámcová smlouva ) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: SAB Finance a. s. se sídlem Praha 1, Nové Město, Senovážné nám. 1375/19, PSČ , IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka zastoupená Ing. Leošem Oharkem, předsedou představenstva (dále jen SABF ) a Jméno Příjmení (FO, podnikající FO) s místem podnikání / trvalým pobytem (FO) IČ / RČ (FO) Zastoupená/jednající Funkce RČ (dále jen klient ) I. Předmět rámcové smlouvy 1.1 Předmětem této rámcové smlouvy je stanovení podmínek, za kterých dojde k uskutečnění obchodu a vymezení práv a povinností smluvních stran, které jim budou plynout z uzavření této rámcové smlouvy. 1.2 SABF se zavazuje provádět pro klienta bezhotovostní převod peněžních prostředků s cizí měnou podle jeho pokynů a za dále sjednaných podmínek (dále jen obchod ). SABF prohlašuje, že ho k této činnosti opravňuje licence ČNB č.j.: 2011/4463/570 (Sp. zn.: Sp/2010/846/571). II. Práva a povinnosti smluvních stran 2.1 SABF se zavazuje provést pro klienta bezhotovostní převod peněžních prostředků s cizí měnou podle jeho pokynů a za předem dohodnutých podmínek; klient se zavazuje po sjednání obchodu převést peněžní prostředky, které budou určeny k úhradě obchodu, na účet SABF. 2.2 SABF není povinen s klientem obchod sjednat, pokud se nedohodnou na všech podmínkách obchodu. Klient musí se SABF odsouhlasit minimálně následující informace: množství peněžních prostředků určených ke směně, výchozí a konečnou měnu, směnný kurz, datum vypořádání, platební instrukci, cenu služby a případné poplatky. SABF není oprávněn obchod pro klienta realizovat, pokud v dohodě s klientem existuje neurčité či rozporné ujednání, nebo v případě, že by obchod odporoval platným právním předpisům. 2.3 SABF je povinen po telefonickém sjednání podmínek obchodu s klientem zpracovat doklad o uzavřeném obchodu (dále jen doklad ) a odeslat jej faxem nebo em klientovi. Klient je povinen v dokladu zkontrolovat vyplněné údaje. V případě, že odpovídají dohodě SABF a klienta, je klient povinen jej neprodleně potvrdit svým podpisem a poslat SABF faxem nebo em zpět. Obchod je považován za uzavřený a závazný pro obě smluvní strany okamžikem podpisu dokladu klientem. Přijetí dokladu SABF klientovi nepotvrzuje. V případě, že SABF má námitky k údajům uvedeným v dokladu potvrzeném klientem z důvodu rozporu v údajích uvedených v této rámcové smlouvě či v telefonickém sjednání podmínek obchodu, je povinen sdělit je klientovi nejpozději do 15 minut od obdržení dokladu. V případě, že nebudou rozpory odstraněny, není SABF povinen dále realizovat obchod. 2.4 Klient je povinen neprodleně poukázat peněžní prostředky na úhradu svého závazku podle této rámcové smlouvy v české nebo cizí měně na účet SABF určený při telefonickém sjednání podmínek obchodu. Tento účet je rovněž uveden v dokladu. Klient je dále povinen identifikovat tuto transakci variabilním symbolem uvedeným v dokladu. Pokud klient nesplní jakoukoli povinnost dle tohoto odstavce, není SABF povinen dále obchod realizovat. 2.5 Smluvními stranami je ujednáno, že s peněžními prostředky složenými klientem podle této rámcové smlouvy není SABF oprávněn nakládat jinak než způsobem vedoucím k realizaci obchodu a nelze těchto peněžních prostředků jednostranně užít k jakémukoliv jinému účelu. 2.6 SABF je povinen vystavit klientovi doklad potvrzující vypořádání sjednaného obchodu (dále jen doklad o vypořádání ). Tento doklad o vypořádání je zaslán klientovi po provedení obchodu, nejpozději však do 1 měsíce od vypořádání obchodu. Dále je SABF povinen zaslat klientovi dva tiskopisy Souhrnný doklad o uzavřených obchodech obsahující potvrzení všech sjednaných obchodů za daný měsíc. Smluvní strany se zavazují poskytnout si maximální možnou součinnost a splnit své povinnosti dle čl. II této rámcové smlouvy bez zbytečného odkladu tak, aby každý obchod byl vypořádán řádně a v termínu dohodnutém při telefonickém sjednání podmínek obchodu, následně potvrzeném v dokladu. 2.7 V případě neprovedení obchodu z jakéhokoli důvodu je SABF povinen informovat o této skutečnosti klienta a vypořádat s klientem již vzniklé pohledávky a závazky z tohoto neuskutečněného obchodu. Jestliže nedojde z jakéhokoliv důvodu na straně SABF k vypořádání obchodu a klient již zaslal finanční prostředky na účet SABF, je SABF povinen maximálně do 2 pracovních dnů finanční prostředky vrátit zpět na účet klienta, pokud nebylo dohodnuto jinak. 2.8 Pokud klient potvrdí doklad a k uskutečnění obchodu nedojde z jakéhokoli důvodu na straně klienta, zejména z důvodu, že klient nesloží peněžní prostředky ve výši sjednané pro uskutečnění obchodu, je SABF oprávněn požadovat po klientovi úhradu smluvní pokuty ve výši 1 % z částky určené ke směně. Tato pohledávka SABF ze smluvní pokuty je splatná dnem, kdy mělo dojít k uskutečnění sjednaného obchodu a lze ji ze strany SABF jednostranně započítat oproti jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce klienta za SABF. 2.9 Klient je povinen zajistit ochranu údajů nutných k provedení obchodu podle této rámcové smlouvy a nedopustit zneužití těchto údajů třetí osobou, zejména údajů z telefonického sjednání podmínek obchodu, dokladu a údajů sdělených dle této rámcové smlouvy. SABF nenese odpovědnost za zneužití údajů či informací, k němuž dojde v důsledku porušení povinností klientem SABF je povinen zajistit ochranu všech údajů nutných k provedení obchodu podle této rámcové smlouvy, jakož i všech dalších údajů, které v souvislosti s realizací této rámcové smlouvy získá a nesmí dopustit zneužití těchto údajů třetí osobou ani využít těchto údajů pro sebe za jiným účelem, než povoluje tato rámcová smlouva, přičemž je zcela lhostejno, jakým způsobem a na jakém nosiči či v jaké formě tyto utajované údaje nabyl. V případě porušení uvedené povinnosti je klient oprávněn tuto rámcovou smlouvu vypovědět Klient prohlašuje, že jím zaslané peněžní prostředky podle této rámcové smlouvy nepocházejí z výnosů z trestné činnosti a účelem jím uzavíraných obchodů dle této rámcové smlouvy není snaha o jejich legalizaci či provedení transakcí směřujících k podpoře a financování terorismu. V případě zjištění nepravdivosti tohoto prohlášení je SABF povinen nerealizovat obchody klienta podle této rámcové smlouvy a je oprávněn tuto rámcovou smlouvu okamžitě vypovědět Smluvní strany prohlašují, že jsou schopné dostát všem finančním a jiným závazkům vyplývajícím pro ně z této rámcové smlouvy a že jsou jim známa rizika při provádění obchodů a toto riziko akceptují, aniž by se tím zbavovaly své povinnosti postupovat při realizaci svých smluvních povinností s plnou odbornou péčí v souladu s touto rámcovou smlouvou, v souladu s obecně závazným právními předpisy a oprávněnými zájmy druhé smluvní strany, s nimiž jsou plně seznámeny Klient se tímto zavazuje bezodkladně sdělit SABF všechny změny týkající se jeho identifikačních údajů či skutečností ve vztahu k politicky exponovaným osobám. Kontakty: tel.: Fax: , Web:

2 Stránka 2 z 3 III. Komunikace smluvních stran 3.1 Komunikace SABF s klientem při sjednávání podmínek obchodu probíhá telefonicky nebo elektronicky, vždy však s faxovým nebo e- mailovým dokladem. SABF komunikuje s klientem prostřednictvím osob určených klientem a oprávněných uzavírat obchody jeho jménem. Smluvní strany jsou povinny vzájemně si bez zbytečného odkladu oznámit veškeré změny, které mohou mít vliv na plnění povinností dle této rámcové smlouvy, například změny kontaktních údajů, změnu jména (obchodní firmy), bydliště (sídla), změnu osob oprávněných jednat za smluvní stranu, změnu osob oprávněných uzavírat obchody dle této rámcové smlouvy atp. 3.2 Klient se SABF telefonicky sjedná podmínky obchodu tak, že si vzájemně odsouhlasí množství peněžních prostředků, výchozí a konečnou měnu, použitý směnný kurz, datum vypořádání obchodu, platební instrukce, cenu služby, poplatky a případné další parametry obchodu. 3.3 Klient uzavřením rámcové smlouvy dává SABF souhlas s automatickým záznamem telefonických rozhovorů mezi pověřenými zástupci SABF a klienta na technickém zařízení SABF a jeho následnou archivací. Klient dále výslovně souhlasí s tím, že takto pořízené záznamy (dále jen Komunikace ) mohou být v případě sporu použity jako důkazní prostředek a SABF se zároveň zavazuje, že nepoužije tyto záznamy k jiným účelům, ledaže to bude nutné nebo potřebné na základě jiných platných obecně závazných právních předpisů nebo požadavku k tomu oprávněného orgánu. SABF není povinen klientovi poskytnout pořízené zvukové záznamy telefonních hovorů s klientem, pokud to není nezbytné pro uplatnění jeho práv či prokázání jeho povinností. 3.4 V případě jakéhokoliv rozporu mezi komunikací, dokladem a touto rámcovou smlouvou má přednost doklad před komunikací a touto rámcovou smlouvou. IV. Úhrady a inkasa v platebním styku 4.1 Úhrady a inkasa v platebním styku se zahraničím poskytuje SABF klientům pouze v souvislosti s využitím služby směny peněžních prostředků. 4.2 Podmínkou k provedení zahraniční platby a tuzemské platby směřující vůči třetí osobě je zaslání platebního příkazu klientem pro její provedení na formuláři SABF Příkaz k úhradě, který klient potvrdí svým podpisem a zašle jej SABF faxem nebo em. 4.3 Pro inkaso platby klienta na účet SABF zašle klient písemné pokyny na formuláři SABF Avízo inkasa, po jehož obdržení sdělí SABF klientovi bankovní účet, na který třetí osoba zašle klientem avizované peněžní prostředky. 4.4 Klient odpovídá za správnost a úplnost všech údajů uvedených v Avízu inkasa a Příkazu k úhradě. 4.5 Cena za poskytování úhrady a inkasa platebního styku se zahraničím je individuální, je však bezpodmínečnou povinností, že cenovou nabídku SABF klientovi sdělí před závaznou objednávkou služby, tj. ještě před tím, než klient službu závazně objedná. Objednáním služby klient potvrzuje akceptaci mj. i cenu služby, která je uvedená v dokladu. V. Odpovědnost společnosti SABF 5.1 SABF neodpovídá klientovi za ztrátu, případně škodu, která mu vznikla v důsledku rizik měnových obchodů, nebo v důsledku okolností, které jsou mimo kontrolu SABF nebo jsou ze strany SABF neovlivnitelné. 5.2 Na požádání poskytne SABF klientovi nezávazné informace o stavu a vývoji trhu tak, jak se jeví společnosti SABF, s tím, že tyto informace mají pouze informativní charakter. I když SABF činí veškeré kroky k tomu, aby požadované informace odpovídaly skutečnosti, nemůže zajistit, že informace a doporučení odpovídají skutečné situaci a vývoji na trhu. SABF neodpovídá za případnou škodu klientovi, která vznikne v důsledku toho, že se bude těmito informacemi řídit. VI. Porucha finančního trhu 6.1 Nebudou-li SABF ani klient schopni získat na příslušném finančním trhu informaci o tržní ceně peněžitých prostředků relevantní pro daný obchod nebo dojde-li k zastavení či omezení obchodování na příslušném trhu, bude určení podmínek obchodu odloženo do doby, než výše uvedená okolnost pomine. 6.2 V případě, že je zjevné, že výše uvedená okolnost podle předchozího odstavce nepomine, případně pomine až v době, kdy již smluvní strany nebudou mít zájem na dokončení obchodu, zavazují se smluvní strany projednat okolnost obchodu a dohodnout se na takové úpravě podmínek obchodu, pro něž zůstane zachována ekonomická podstata obchodu tak, jak ji podmínky vyjadřovaly před tím, než výše uvedená okolnost nastala. VII. Společná a závěrečná ustanovení 7.1 Obchody lze sjednávat v pracovní dny v době od 8.00 do Klient byl před uzavřením rámcové smlouvy řádně seznámen s informacemi dle zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku. 7.3 Tato rámcová smlouva vzniká a nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom. 7.4 Tato rámcová smlouva je uzavřena na dobu neurčitou; smluvními stranami je ujednáno, že po dobu účinnosti této rámcové smlouvy lze provádět postupně více předmětných obchodů s cizí měnou. Tuto rámcovou smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran nebo výpovědí kterékoli ze smluvních stran bez uvedení důvodu. V případě kdy klient zašle SABF písemnou výpověď, činí výpovědní lhůta 1 měsíc a počíná běžet dnem následujícím po obdržení písemné výpovědi ze strany klienta. Jestliže v den skončení běhu výpovědní lhůty nejsou vypořádány všechny obchody, smluvní strany jsou povinny veškeré obchody na základě této rámcové smlouvy učiněné před uplynutím výpovědní lhůty vypořádat bez zbytečného odkladu po ukončení platnosti této rámcové smlouvy a poskytnout k tomu druhé smluvní straně potřebnou součinnost. V případě, kdy je rámcová smlouva písemně vypovězena ze strany SABF, činí výpovědní lhůta 2 měsíce a počíná běžet dnem následujícím po doručení písemné výpovědi klientovi. Povinnost smluvních stran k ochraně bankovního a obchodního tajemství a informací dle této rámcové smlouvy zavazuje smluvní strany i po zániku této rámcové smlouvy, a to bez časového omezení. 7.5 Veškeré přílohy a doklady jsou nedílnou součástí rámcové smlouvy. Jednotlivé obchody uzavřené na základě rámcové smlouvy představují jediný smluvní vztah. Nesplnění jakéhokoli závazku v souvislosti s kterýmkoliv sjednaným obchodem, uzavřeným na základě této rámcové smlouvy, znamená porušení závazků podle rámcové smlouvy jako celku. 7.6 Tato rámcová smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými dodatky podepsanými smluvními stranami. Klient rámcovou smlouvu uzavírá a následná komunikace mezi SABF a klientem probíhá v českém jazyce. Na žádost klienta může SABF poskytnout doslovný překlad rámcové smlouvy. V případě nesrovnalostí mezi jazykovými verzemi rámcové smlouvy je závazné české znění rámcové smlouvy. 7.7 Jakákoli ujednání o smluvní pokutě obsažená v této rámcové smlouvě nemají vliv na právo poškozené strany požadovat v plné výši náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, pro které byla smluvní pokuta sjednána. 7.8 Smluvní strany výslovně prohlašují, že rámcová smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle a že jsou plně způsobilí k právním úkonům, na důkaz čehož níže připojují své vlastnoruční podpisy. 7.9 Klient podpisem rámcové smlouvy uděluje SABF souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu, v jakém je uvedl v této rámcové smlouvě (jména, příjmení, adresy, rodného čísla aj.). SABF osobní údaje klientů zpracovává za účelem plnění této rámcové smlouvy, účelem vedení evidence a databáze klientů a za účelem plnění povinností plynoucích z právních předpisů. SABF prohlašuje, že s údaji o klientovi bude nakládáno ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje budou spravovány a zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dalších 10 let po jeho skončení. SABF dále prohlašuje, že je oprávněn ve smyslu zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel zpracovávat rodná čísla na základě zvláštních zákonů Pokud se jakékoli ustanovení této rámcové smlouvy ukáže jako neplatné či neúčinné, nemá toto vliv na platnost ostatních ustanovení rámcové smlouvy. Kontakty: tel.: Fax: , Web:

3 Stránka 3 z 3 VIII. Ostatní 8.1. Nedílnou součástí této rámcové smlouvy jsou následující přílohy: Příloha č. 1 Identifikace osob určených klientem a oprávněných uzavírat obchody jménem klienta Příloha č. 2 Bankovní spojení klienta Příloha č. 3 Informace poskytované podle zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění, před uzavřením Smlouvy o platebních službách 8.2. V případě kdy je klientem fyzická osoba podnikatel, je dále nedílnou součástí této rámcové smlouvy: Příloha č. 4 Doklad o oprávnění k podnikání V dne V dne.. SABF... Klient Kontakty: tel.: Fax: , Web:

4 Příloha č. 1 Identifikační údaje osob určených klientem a oprávněných uzavírat obchody jménem klienta Osoby určené klientem a oprávněné uzavírat obchody jeho jménem Kontaktní adresa klienta PSČ: Tel.: Fax: 1. Jméno a Příjmení: Pohlaví: Tel: Vzor podpisu: RČ (popř. datum narození): Číslo průkazu : Státní občanství: Platnost průkazu do: Ověřena shoda podoby s průkazem 2. Jméno a Příjmení: Pohlaví: Tel: Vzor podpisu: RČ (popř. datum narození): Číslo průkazu : Státní občanství: Platnost průkazu do: Ověřena shoda podoby s průkazem 3. Jméno a Příjmení: Pohlaví: Tel: Vzor podpisu: RČ (popř. datum narození): Číslo průkazu : Státní občanství: Platnost průkazu do: Ověřena shoda podoby s průkazem 4. Jméno a Příjmení: Pohlaví: Tel: Vzor podpisu: RČ (popř. datum narození): Číslo průkazu : Státní občanství: Platnost průkazu do: Ověřena shoda podoby s průkazem Identifikační údaje osoby podepisující Rámcovou smlouvu 1 Osoba podepisující Rámcovou smlouvu identifikační údaje 1. Jméno a Příjmení: Pohlaví: Kým byl průkaz vydán: RČ (popř. datum narození): Místo narození: Číslo průkazu /druh PT: Státní občanství: Platnost průkazu do: Politicky exponovaná osoba: ANO NE Ověřena shoda podoby s průkazem Údaje o klientovi, osobách podepisujících rámcovou smlouvu, osobách určených klientem a oprávněných uzavírat obchody jeho jménem (dále jen osoby ) dle výpisu z obchodního rejstříku a osobami předložených průkazů za SABF ověřil:.. podpis ověřující osoby za SABF 1 Tento bod se nevyplňuje v případě, kdy je osoba podepisující rámcovou smlouvu shodná s osobou oprávněnou uzavírat ochody jménem klienta.

5 Příloha č. 2 Bankovní spojení klienta Bankovní spojení klienta Název banky Měna Číslo účtu Kód banky.. Klient

6 Příloha č. 3 Informace poskytované podle zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění, před uzavřením Smlouvy o platebních službách Obchodní firma: SAB Finance a.s. (dále jen SABF ) Sídlo: Senovážné nám. 1375/19, Nové Město, Praha 1, PSČ Kontaktní adresa: Sadová 3827/7, Zlín, ová adresa: V případě reklamací: IČ: Číslo oprávnění: Č.j.: 2011/4463/570 (Sp. zn.: Sp/2010/846/571) Orgán dohledu: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ Pracovní doba Obchody můžou klienti SABF sjednávat v pracovní době SABF, tj. od 8:00 hod. do 17:00 hod. Cena služeb Cenou služeb se rozumí poplatek za provedení platební transakce. Standardní ceny služeb jsou stanoveny ceníkem, který je zveřejněn na internetových stránkách SABF. Klient má možnost dohodnout se SABF ceny individuální. Informační povinnost Při uzavírání, trvání nebo změně Smlouvy o platebních službách musí klient SABF pravdivě sdělovat všechny informace a skutečnosti, které po něm SABF požaduje. Jde hlavně o informace, které by mohly závažně ovlivnit poskytnutí platebních služeb. Klient musí SABF oznámit každou změnu údajů, které se týkají klienta či osob oprávněných jménem klienta uzavírat obchody. Údaj o použitém směnném kurzu Použitý směnný kurz pro daný obchod je sjednáván individuálně během telefonického sjednání obchodu a následně je potvrzen na Dokladu o sjednaném obchodu. Forma a postup odvolání souhlasu s provedením platební transakce Platební příkazy předané SABF může klient odvolat ve lhůtě pro odvolání, tj. zrušení/změnu platebního příkazu v provozní době SABF prostřednictvím telefonických linek určených ke sjednání obchodů. Klient může odvolat platební příkaz v provozní době SABF nejpozději jeden pracovní den před splatností platebního příkazu, resp. před okamžikem přijetí platebního příkazu. Lhůty pro bezhotovostní platební styk Pro úspěšnou realizaci transakcí zadaných klientem ve stanovených lhůtách, je třeba, aby byly v daném čase SABF doručeny peněžní prostředky ke krytí zadané platební transakce, a v případě platby třetí osobě, aby klient doručil platební příkaz SABF v provozní době pro zpracování platebního příkazu v den zadání příkazu. Pokud bude některá z podmínek (doručení peněžních prostředků pro krytí platební transakce či doručení platebního příkazu) splněna po provozní době SABF (viz Provozní doba pro zpracování platebních transakcí a související lhůty na platí, že SABF platební příkaz přijal následující pracovní den. Lhůty se počítají od okamžiku přijetí peněžních prostředků. Prostředky komunikace a způsob poskytování informací: Komunikace klienta se SABF při sjednávání podmínek obchodu a uzavření obchodu probíhá prostřednictvím telefonních linek, a to v českém jazyce. Dokumenty související se sjednaným obchodem (jako Doklad o sjednaném obchodu, Doklad o vypořádání obchodu aj.) jsou zasílány faxem či em, dle dohody s klientem. Informace ohledně poskytování platebních služeb jsou zveřejněny na internetových stránkách SABF. Klient má právo získat informace a smluvní podmínky Smlouvy o platebních službách, a to v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku, na základě své žádosti. SABF je povinen během trvání Smlouvy o platebních službách poskytnout klientovi na jeho žádost obsah této smlouvy a další informace v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku. Reklamace Reklamace vyřizuje SABF v souladu s Reklamačním řádem, který je zveřejněn na internetových stránkách SABF v sekci Dokumenty. V případě kdy je reklamace klienta u SABF neúspěšná, může se klient obrátit s řešením reklamace či stížnosti na Kancelář finančního arbitra, sídlo: Legerova 69, Praha 1, PSČ (www.finarbitr.cz). Klient může rovněž podat stížnost k České národní bance, jakožto orgánu dohledu nad platebními institucemi na adresu: Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ (www.cnb.cz). Změna Smlouvy o poskytování platebních služeb Smlouva o poskytování platebních služeb je uzavřena na dobu neurčitou. Výpověď smlouvy je možná jak ze strany SABF, tak i ze strany klienta za podmínek stanovených ve Smlouvě o platebních službách. Ing. Leoš Oharek předseda představenstva SAB Finance a.s.

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Komerční banka, a.s., vydává tyto všeobecné obchodní podmínky, které stanovují základní pravidla obchodních vztahů mezi ní a jejími Klienty a dále upravují vzájemná práva

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 OBSAH I. Úvodní ustanovení 1. Základní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stránka 1 z 17 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Platné a účinné od 1. března 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základní ustanovení 1.1 Obecné zásady Tyto Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a. s. (dále jen VOP ) upravují základní

Více

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice 3. Bankovní tajemství a ochrana osobních

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 256 84 558, zapsaná

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY 1. ČERVENEC 2015 Citibank Europe plc, organizační složka ČESKÁ REPUBLIKA - 1 - A. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA, JIMIŽ SE ŘÍDÍ VZTAH MEZI

Více

Čl. 3 Zařízení pro poskytování a užívání služeb. zařízení Poskytovatele Koncové zařízení účastníka doplňková zařízení

Čl. 3 Zařízení pro poskytování a užívání služeb. zařízení Poskytovatele Koncové zařízení účastníka doplňková zařízení Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a Všeobecné obchodní podmínky prodeje doplňkových zařízení společnosti UPC Česká republika, s.r.o. Část I. Všeobecné podmínky

Více

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku:

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku: Všeobecné obchodní podmínky tvořící nedílnou součást Smlouvy o zápůjčce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně příloh, nabývající platnosti a účinnosti dne 6.10.2014 Společnost Hawk & Partners, s.r.o.,

Více

POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50

POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 Obsah Pojistná smlouva/pojistka č. CIFUG 1/2007 3 Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé neživotní pojištění č. 3/2009 14 POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA Č. CIFUG1/2007 Úplné znění Pojistné

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností AIRWAYNET a.s. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností AIRWAYNET a.s. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Úvodní ustanovení 1.1 Poskytovatelem se rozumí společnost AIRWAYNET a.s. se sídlem Hládkov

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti INTERNET Pb, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických

Více

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 Obsah 1. PŮSOBNOST

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU 1 2 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Podpisem Smlouvy o úvěru ze strany Banky a Žadatele, příp. též Spolužadatele, je mezi těmito osobami uzavírána smlouva o úvěru, v níž se Banka zavazuje

Více

CIFUG 1/2007 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50

CIFUG 1/2007 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 CIFUG 1/2007 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA č. CIFUG 1/2007 Smlouvu uzavírají společnosti: Citibank a. s. dále jen pojistník, se sídlem: Evropská 423/178, 164 40 Praha 6, IČ 16190891

Více

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE VŠEOBECNĚ

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a. s.,

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1 Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Více

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších Všeobecné obchodní podmínky 1 Předmět Smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby na základě Smlouvy na poskytování služeb, kterou s ním Poskytovatel uzavřel a jejíž nedělitelnou součástí jsou

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o. (dále jen VOP) 1. Základní ustanovení Obchodní společnost Vole-j.cz s.r.o. (dále

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více