VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti METROPOLIS LIVE s.r.o. pro zadávání inzerce v médiích Metropolis

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti METROPOLIS LIVE s.r.o. pro zadávání inzerce v médiích Metropolis"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti METROPOLIS LIVE s.r.o. pro zadávání inzerce v médiích Metropolis Základní ustanovení 1. Společnost METROPOLIS LIVE s.r.o. (dále jen zhotovitel ) je vydavatelem tiskovin, ve kterých na základě Smluv mezi zhotovitelem a objednateli inzerce uveřejňuje za úplatu inzerci objednatelů. 2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti METROPOLIS LIVE s.r.o. pro zadávání inzerce (dále jen VOP ) určují ve smyslu ust. 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník) část obsahu smlouvy o zveřejnění inzerce (dále jen smlouva ) uzavřené mezi obchodní společností METROPOLIS LIVE s.r.o., se sídlem v Brně, Radnická 1, PSČ , IČ (dále jen "zhotovitel") a fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen "objednatel"), která zveřejnění inzerce zadala. Dodávky a nabídky zhotovitele se uskutečňují výhradně na základe těchto VOP. VOP mají přednost před jinými obchodními podmínkami, zvláště pak jakýmikoliv obchodními podmínkami objednatele. Jiné obchodní podmínky než tyto nemohou být na obchodní vztah, který se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami použity, a to ani v případě, že proti nim zhotovitel výslovně nic nenamítal. Odchylky od těchto obchodních podmínek jsou platné a účinné jen tehdy, pokud jsou písemně potvrzeny oběma stranami. 3. Smlouvou se rozumí buďto Rámcová smlouva nebo Smlouva o realizaci kampaně, dále jen Smlouva. 3. Za smluvní strany jednají osoby uvedené v hlavičce Smlouvy u příslušného smluvního partnera. V případě změny takové osoby je povinna příslušná smluvní strana neprodleně oznámit tuto skutečnost druhé smluvní straně. 4. Inzercí se rozumí plošná inzerce, vklady a všívání, PR články a další formáty zveřejněné v tištěné formě, na webových stránkách nebo na sociálních sítích. Zhotovitel si v souladu se zákonem vyhrazuje právo označit zveřejněné PR články jako placenou inzerci, případné komerční prezentaci. Podmínkou PR článků je, že nebudou mít podobu redakčních stran (zejména zalomení, fonty, barvy atp.), aby nevyvolávaly nebezpečí záměny. 5. Tyto VOP upravují práva a povinnosti smluvních stran při zveřejňování inzerce v periodiku zhotovitele Metropolis, na informačním posteru/plakátu zhotovitele Metropolis, na webových stránkách jakož i v ostatních médiích vydávaných zhotovitelem. 6. Tyto VOP se stávají nedílnou součástí Smlouvy dnem uzavření Smlouvy, tj. dnem, kdy je návrh Smlouvy učiněný jednou ze stran na základe druhou stranou akceptován. 7. Rámcová smlouva i Smlouva o realizaci kampaně musí obsahovat: a) úplný název zadavatele dle výpisu z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku nebo jiné evidence v případě subjektu jako jsou např. sdružení, příspěvková organizace, obecně prospěšná společnost aj. b) sídlo objednatele, tj. fakturační adresu a dále v případně korespondenční adresu, pokud se tato odlišuje od fakturační adresy c) IČ, DIČ, údaj o zápisu v obchodním rejstříku, bankovní spojení d) jméno a příjmení kontaktní osoby objednatele včetně telefonního čísla a ové adresy e) název periodika, do kterého je inzerát objednán (magazín Metropolis, poster Metropolis, s odlišením zda se jedná o vydání pro město Prahu nebo pro město Brno) f) datum uveřejnění inzerátu, případně jednoznačné označení vydání periodika číslem dle edičního plánu g) rozměr a cenu inzerátu včetně případné nárokové slevy h) jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za objednatele 1

2 8. Smlouva se uzavírá písemně. Za uzavřenou se považuje i taková Smlouva, která je zhotoviteli zaslána ze strany objednatele i ovou korespondencí, ať už naskenovaná s podpisem osoby oprávněné jednat za objednatele nebo vyjádření souhlasu se zaslaným návrhem smlouvy ze strany zhotovitele. Pokud objednatel neobjedná konkrétní rozměr, umístění a termín inzerátu, přenáší tuto volbu na zhotovitele s tím, že uhradí cenu inzerátu podle skutečně realizovaného inzerátu. 9. Právní vztahy výslovně neupravené Rámcovou smlouvou, Smlouvou o realizaci kampaně nebo těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. Odchylná ujednání v Rámcové smlouvě nebo Smlouvě o realizaci kampaně mají přednost před zněním těchto VOP. Předmět Smlouvy 1. Uzavřením Smlouvy se zhotovitel zavazuje zveřejnit objednateli v jeho médiích inzerci, a to v rozsahu, mediích a termínech, blíže specifikovaných v Rámcové smlouvě nebo Smlouvě o realizaci kampaně. 2. Uzavřením Rámcové smlouvy nebo obdržením potvrzeného návrhu Smlouvy o realizaci kampaně se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za zveřejnění inzerce a poskytnout zhotoviteli řádně a včas veškeré informace, podklady a součinnosti, které jsou nezbytné k plnění závazku zhotovitele. Podklady pro inzerci dodávané objednatelem 1. Objednatel je povinen nejpozději do 10 dnů před dohodnutým termínem zveřejnění inzerátu předat zhotoviteli informace a podklady, týkající se znění, resp. grafické podoby inzerátu. Pokud není termín zveřejnění dohodnut, je objednatel povinen tyto informace a podklady předat zhotoviteli do dvou dnů po uzavření Rámcové smlouvy nebo po zaslání potvrzeného návrhu Smlouvy o realizaci kampaně. Pokud nemá objednatel žádné požadavky na grafické zpracování inzerátu, zpracuje zhotovitel inzerát běžným způsobem. Pokud o to objednatel výslovně požádá, umožní mu zhotovitel provést před zveřejněním inzerátu jeho korekturu. Objednatel potom odpovídá za správnost a úplnost takto provedených korektur. Objednatel inzerce odpovídá za včasné dodání bezchybných tiskových podkladů v souladu s platnými technickými specifikacemi a nese zcela náklady na jejich zhotovení. Objednatel má v rámci platby za zhotovení inzerátu, (v případě kdy inzerát vyrábí zhotovitel z dodaných dílčích podkladů), v případě, že tato činí minimálně 2.000,- Kč bez DPH, nárok na jednu bezplatnou korekturu. Druhá a každá další korektura bude objednateli účtována, přičemž cena za jednu účtovanou korekturu je dohodnuta na částku 350,- Kč bez DPH. 2. Součástí dodávaných podkladů zhotoviteli, musí být průvodní list nebo průvodní , kde je uvedeno konkrétní periodikum, datum zveřejnění, název objednatele inzerce a kontakt na grafika nebo osobu odpovědnou za správnost podkladů. Podklady pro zveřejnění inzerce je objednatel povinen zhotoviteli předávat v elektronické podobě e- mailem na adresu do 14:00 hodin dne uzávěrky podkladů dle edičního plánu. Bližší informace o médiích a datových souborech jsou uvedeny na V případě, že podklady nebudou dodány včas, má zhotovitel právo zvýšit dohodnutou cenu za inzerci až o 20%. 3. Zhotovitel poskytuje běžnou kvalitu tisku inzerce obvyklou pro dané periodikum, danou i kvalitou dodaných podkladů. Objednatel inzerce akceptuje barevnou změnu oproti chemickému nátisku, která odpovídá technologii tisku daného periodika. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené chybnými podklady dodanými objednatelem inzerce. V případě, že zhotovitel takto chybné podklady odhalí a bude to časově možné, vyžádá si od objednatele podklady nové, bezchybné. V opačném případě, kdy nebudou dodány nové bezchybné podklady nebo již nebude z časových důvodů možné podklady vyměnit, 2

3 zrealizuje zhotovitel inzerci na základe dodaných podkladů a objednatel není v tomto případě oprávněn uplatňovat jakékoliv nároky z titulu odpovědnosti za vady. 4. Zhotovitel inzerce není povinen uchovávat ani vracet inzertní podklady objednateli. 5. Objednatel nese odpovědnost za bezchybný obsah dodaných informací a podkladů a za to, že texty a další podklady neodporují dobrým mravům ani jiným zvyklostem. Objednatel inzerce odpovídá za obsah a právní přípustnost dodaných textových a obrazových předloh a nese také odpovědnost za případné nároky učiněné ze strany třetích osob. Zhotovitel v tomto směru nenese odpovědnost za případné poškození oprávněných zájmů či práv třetích osob v důsledku uveřejnění objednatelem zadané inzerce, když s přihlédnutím ke všem okolnostem nemohl předvídat, že by uveřejněním inzerce mohly být porušeny zájmy třetích osob a objednanou inzerci uveřejnil, protože byl v dobré víře. 6. Pokud zhotovitel sdělí objednateli, že informace a podklady jím předané jsou v rozporu s předcházejícími ustanoveními, zejména že nesplňují požadavky kladené na jejich formát nebo obsah, je objednatel povinen obratem po tomto oznámení předat zhotoviteli informace a podklady nové nebo upravené, a to v souladu s požadavkem zhotovitele. Právo na odmítnutí inzerce 1. Zhotovitel je oprávněn kdykoliv odmítnout přijetí potvrzeného návrhu Smlouvy, jestliže grafická nebo textová podoba inzerátu je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, s dobrými mravy a zvyklostmi, a poškozuje nebo by mohla poškodit zájmy zhotovitele. 2. Zhotovitel není povinen odmítnutí přijetí potvrzeného návrhu ně ani odmítnutí zveřejnění inzerce odůvodňovat a odmítnutí objednateli inzerce pouze písemně oznámí na jeho ovou adresu, ze které si inzerci objednal, případně může objednávku odmítnout telefonicky. Zhotovitel může takto závadnou zakázku na publikaci inzerce odmítnout kdykoliv, pokud by důvody pro její nepřijetí byly zjištěny teprve dodatečně. 3. Zhotovitel je oprávněn stornovat již přijatý a potvrzený návrh Smlouvy, případně odstoupit od Smlouvy, v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou svých závazků déle než 14 dnů za dříve zhotovitelem zveřejněnou inzerci. 4. Zhotovitel neodpovídá za případné škody vůči objednateli inzerce, pokud zveřejnění inzerátu odmítne z výše uvedených důvodů. Zveřejnění inzerce 1. Pokud není mezi objednatelem a zhotovitelem výslovně dohodnut přesný termín a určité umístění zveřejňovaného inzerátu, závisí jejich uveřejnění na možnostech zhotovitele. 2. Zhotovitel si vyhrazuje právo na označení inzerátu jako placené inzerce. 3. Pokud není možné inzerci zveřejnit z důvodů, za které nenese odpovědnost zhotovitel ani objednatel, zejména z důvodů vyšší moci, přičemž za tuto se považují zejména živelné události, svévolné jednání třetích osob, povstání, pouliční bouře, stávky, pracovní výluky, bojkotování práce, obsazení majetku důležitého pro plnění povinností vyplývajících z Rámcové smlouvy nebo Smlouvy o realizaci kampaně, rušení pracovního pořádku, války, změna politické situace, která vylučuje nebo nepřiměřeně ztěžuje výkon práv a povinností ze smluv, které jsou doplňovány těmito podmínkami, nebo jakákoliv jiná podobná příčina, Rámcová smlouva případně Smlouva o realizaci kampaně se ruší a objednatel je povinen uhradit zhotoviteli pouze prokazatelně vzniklé náklady související s realizací inzerce. 4. Zhotovitel je oprávněn kdykoliv od Smlouvy odstoupit v případě, že je zde oprávněný předpoklad, že zveřejnění inzerce by bylo v rozporu se zájmy a podnikatelskou činností zhotovitele nebo by poškodilo jeho dobré jméno. 3

4 5. Rozsah inzerce je stanoven uzavřenou Smlouvou. Součet plošné inzerce však nesmí přesáhnout více než jednu stranu magazínu Metropolis v jednom vydání. Reklamace inzerce - odpovědnost za vady a náhradní plnění 1. Objednatel inzerce je povinen reklamovat případné vady uveřejněného inzerátu výhradně písemně do 5 dnů po zveřejnění inzerce, jinak jeho práva zanikají. 2. V případě, že dojde v důsledku chyby na straně zhotovitele k podstatnému snížení informační hodnoty inzerce oproti požadavku specifikovaném v objednatelem poskytnutých podkladech inzerce, nebo je prokazatelně poškozeno dobré jméno objednatele inzerce, má tento nárok na snížení ceny maximálně o 50% nebo na uveřejnění opravného inzerátu ve stejném rozsahu. 3. Pokud je zřejmé, že uveřejnění náhradního inzerátu dle odst. 2 je již bezpředmětné, může objednatel inzerce žádat snížení ceny maximálně do výše uhrazené ceny vadně uveřejněného inzerátu. Zhotovitel odpovídá pouze za vady inzerátu prokazatelně jím způsobené. 4. Při uveřejňování opakovaných inzerátu je objednatel povinen zkontrolovat správnost a úplnost inzerátu ihned po každém uveřejnění. Zhotovitel není povinen uznat nárok na bezplatné uveřejnění opravného inzerátu v tom případě, jestliže se při opakování objevila tatáž chyba, aniž by byla tato chyba bezprostředně po předchozím uveřejnění oznámena zhotoviteli. 5. Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené chybnými informacemi a podklady předanými objednatelem. Pokud inzerce svým obsahem odpovídá informacím a podkladům předaným objednatelem, není možné ji považovat za vadnou. Platební podmínky 1. Dohodnutá cena za zveřejnění inzerce je splatná do 4 dnů, nejpozději však do dne uzávěrky čísla periodika, ve kterém má být inzerce uveřejněna, a to na základě proforma faktury zhotovitele, vystavené neprodleně po přijetí potvrzeného návrhu Smlouvy. Nebude-li cena zhotoviteli včas na účet zhotovitele uhrazena, je zhotovitel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Oznámení o odstoupení od Rámcové smlouvy, Smlouvy o realizaci kampaně může zhotovitel objednateli zaslat, em, nebo faxem, případně doporučeným dopisem, v takovém případě zhotovitel není povinen inzerci zveřejnit. Pokud o to objednatel předem výslovně požádá, doručí mu zhotovitel současně s fakturou doklad o zveřejnění inzerce (např. dokladový výtisk, kopie zveřejněné inzerce). 2. Za každý den prodlení s úhradou faktury bude zhotovitelem účtován úrok z prodlení ve výši 0,1% z fakturované částky. Storno podmínky 1. Inzerci na základě uzavřené Smlouvy lze stornovat em na adresu písemně, nebo doporučenou poštou, event. faxem. Pokud bude inzerce zrušena do termínu uzávěrky čísla, ve kterém má být inzerce uveřejněna (viz. ediční plán), bude mu účtován storno poplatek ve výši 50% z dohodnuté ceny inzerce. Zruší-li objednatel inzerci na základě uzavřené Smlouvy po termínu uzávěrky, bude mu účtován storno poplatek ve výši 100% dohodnuté ceny inzerce. 2. V případě storna nebo odstoupení od Smlouvy, má zhotovitel právo požadovat vrácení slev za opakování nebo za finanční objem, na které pozbyl objednatel inzerce tímto stornem, popř. odstoupením, právo a objednatel inzerce je povinen rozdíl v cenách zhotoviteli uhradit do 5 dnů ode dne doručení faktury zhotovitele. 4

5 Prodlení objednatele 1. Je-li objednatel v prodlení s dodáním informací, inzertních podkladů či poskytnutí jiné součinnosti zhotoviteli, která je potřebná ke zveřejnění inzerce, má zhotovitel právo od Smlouvy odstoupit a požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 100% dohodnuté ceny (včetně DPH) za zveřejnění příslušné inzerce a to i v případě, že tato nebude zveřejněna. 2. Je-li objednatel v prodlení se zaplacením ceny za zveřejnění inzerce nebo zálohy na tuto cenu déle než 14 kalendářních dnů, předá zhotovitel pohledávku k vymáhání svému právnímu zástupci, který objednateli zašle předžalobní výzvu k úhradě dlužné částky včetně částky 1000,- Kč + DPH za zaslání předžalobní výzvy. Tuto částku je objednatel povinen uhradit. V případě, že dlužná částka nebude na základe výzvy uhrazena, přistoupí právní zástupce zhotovitele neprodleně k vymáhání dlužné částky soudní cestou. 3. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody. 4. V případě, že objednatel nedodá podklady pro uveřejnění inzerce a nevyčerpá tak smluvený rozsah inzerce dle uzavřené smlouvy z důvodu na jeho straně, má se za to, že zhotovitel svůj závazek dle smlouvy splnil a náleží mu za to dohodnutá odměna. Ostatní ujednání 1. Objednatel, pokud je fyzickou osobou, souhlasí s tím, aby zhotovitel v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů zpracovával po dobu deseti let jeho chráněné osobní údaje včetně rodného čísla, a to za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů (např. účetní evidence a pod.), případně za účelem jejich využití při další nabídce služeb a nových produktu objednateli. 2. Objednatel přijetím těchto obchodních podmínek souhlasí ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informačních společností s využitím svého elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení zhotovitele. Tento souhlas může objednatel odvolat zasláním oznámení o odmítnutí souhlasu adresovaným zhotoviteli na jeho elektronickou adresu. 3. Zhotovitel i objednatel se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech informacích a údajích, se kterými se seznámí v souvislosti s uzavřením a plněním smlouvy. Tyto informace a údaje jsou obě smluvní strany povinny přiměřeně chránit před jejich zneužitím. 4. Práva a povinnosti vyplývající z Rámcové smlouvy, Smlouvy o realizaci kampaně se řídí českým právním řádem. 5. Smluvní strany se dohodly, že své majetkové spory, které mezi nimi vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešit v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem, který bude jmenován předsedou dozorčí rady společnosti Sdružení rozhodců, a. s., IČ: , se sídlem v Brně, Příkop 8. Smluvní strany se dohodly, že žaloba se podává výhradně na adresu: Sdružení rozhodců, a. s., Brno, Příkop 8. Odměna za rozhodčí řízení je splatná podáním žaloby a činí 3 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně však Kč (+ přísl. DPH), řízení může být pouze písemné a rozhodnutí nemusí obsahovat odůvodnění. 6. Smluvní strany se dohodly, že pro doručování písemností se bude používat adresa uvedená v této smlouvě. Listina je považována za doručenou třetí pracovní den po jejím podání k poštovní přepravě. 7. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. Základní ustanovení Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen VNP) platí pro veškeré závazkové vztahy týkající se kupních smluv a smluv o dílo (dále jen Smlouvy

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Obchodní podmínky pro realizaci internetových reklamních kampaní agenturou BenedaGroup.com na internetových serverech dle příslušného mediaplánu. 1) OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Agentura

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

Obchodní podmínky pro oblast překladů a korektur společnosti MERIVA TRANSLATIONS s.r.o.

Obchodní podmínky pro oblast překladů a korektur společnosti MERIVA TRANSLATIONS s.r.o. Obchodní podmínky pro oblast překladů a korektur společnosti MERIVA TRANSLATIONS s.r.o. Základní pojmy 1. Zhotovitel Meriva Translations s.r.o., se sídlem Topolová 113, Tábor, IČ: 28072669, DIČ: CZ28072669,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky společnosti AIR PRODUCTS spol. s r.o. pro nákup zboží, dodávky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající z

Více

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších Všeobecné obchodní podmínky 1 Předmět Smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby na základě Smlouvy na poskytování služeb, kterou s ním Poskytovatel uzavřel a jejíž nedělitelnou součástí jsou

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy Obchodní podmínky Společnost Intersport ČR s.r.o. se sídlem Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 140 62, IČO: 256 70 816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59835

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající

Více

Čl. 3 Zařízení pro poskytování a užívání služeb. zařízení Poskytovatele Koncové zařízení účastníka doplňková zařízení

Čl. 3 Zařízení pro poskytování a užívání služeb. zařízení Poskytovatele Koncové zařízení účastníka doplňková zařízení Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a Všeobecné obchodní podmínky prodeje doplňkových zařízení společnosti UPC Česká republika, s.r.o. Část I. Všeobecné podmínky

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti INTERNET Pb, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1 Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Více

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015 PZP HEATING a.s. Dobré 149, 517 93 Dobré, Česká republika IČ: 28820614 DIČ: CZ28820614 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Praha, č.ú. 2110798104/2700 Společnost zapsaná

Více

Obecná část Podmínek. 1. Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1. Předmět Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti Fast Communication s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.9.2013. Obecná část Podmínek 1. Předmět

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o 1. Předmět Podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o. stanovují podmínky uzavření Smlouvy a poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Wolfstein s.r.o..

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Poskytovatelem Jiřím Tománkem, provozovatelem sítě Dobříš.NETwork (dále též jen Všeobecné podmínky nebo VoP ) ve znění

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (Obecná část Všeobecných podmínek) 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby poskytovatele ( Všeobecné podmínky ) upravují práva a

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Prodávající: SMC Industrial Automation CZ s.r.o., Hudcova 78a, 612 00 Brno společnost zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 34101 IČ: 62909070

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

3.5 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou pokud ve Smlouvě není uvedeno jinak.

3.5 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou pokud ve Smlouvě není uvedeno jinak. Všeobecné podmínky Poskytování telekomunikačních služeb společnosti OXID Networks s.r.o.. 1. Předmět všeobecných podmínek 1.1 Tyto všeobecné podmínky stanovují postup uzavírání smlouvy o poskytování a

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností AIRWAYNET a.s. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností AIRWAYNET a.s. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Úvodní ustanovení 1.1 Poskytovatelem se rozumí společnost AIRWAYNET a.s. se sídlem Hládkov

Více