VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti METROPOLIS LIVE s.r.o. pro zadávání inzerce v médiích Metropolis

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti METROPOLIS LIVE s.r.o. pro zadávání inzerce v médiích Metropolis"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti METROPOLIS LIVE s.r.o. pro zadávání inzerce v médiích Metropolis Základní ustanovení 1. Společnost METROPOLIS LIVE s.r.o. (dále jen zhotovitel ) je vydavatelem tiskovin, ve kterých na základě Smluv mezi zhotovitelem a objednateli inzerce uveřejňuje za úplatu inzerci objednatelů. 2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti METROPOLIS LIVE s.r.o. pro zadávání inzerce (dále jen VOP ) určují ve smyslu ust. 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník) část obsahu smlouvy o zveřejnění inzerce (dále jen smlouva ) uzavřené mezi obchodní společností METROPOLIS LIVE s.r.o., se sídlem v Brně, Radnická 1, PSČ , IČ (dále jen "zhotovitel") a fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen "objednatel"), která zveřejnění inzerce zadala. Dodávky a nabídky zhotovitele se uskutečňují výhradně na základe těchto VOP. VOP mají přednost před jinými obchodními podmínkami, zvláště pak jakýmikoliv obchodními podmínkami objednatele. Jiné obchodní podmínky než tyto nemohou být na obchodní vztah, který se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami použity, a to ani v případě, že proti nim zhotovitel výslovně nic nenamítal. Odchylky od těchto obchodních podmínek jsou platné a účinné jen tehdy, pokud jsou písemně potvrzeny oběma stranami. 3. Smlouvou se rozumí buďto Rámcová smlouva nebo Smlouva o realizaci kampaně, dále jen Smlouva. 3. Za smluvní strany jednají osoby uvedené v hlavičce Smlouvy u příslušného smluvního partnera. V případě změny takové osoby je povinna příslušná smluvní strana neprodleně oznámit tuto skutečnost druhé smluvní straně. 4. Inzercí se rozumí plošná inzerce, vklady a všívání, PR články a další formáty zveřejněné v tištěné formě, na webových stránkách nebo na sociálních sítích. Zhotovitel si v souladu se zákonem vyhrazuje právo označit zveřejněné PR články jako placenou inzerci, případné komerční prezentaci. Podmínkou PR článků je, že nebudou mít podobu redakčních stran (zejména zalomení, fonty, barvy atp.), aby nevyvolávaly nebezpečí záměny. 5. Tyto VOP upravují práva a povinnosti smluvních stran při zveřejňování inzerce v periodiku zhotovitele Metropolis, na informačním posteru/plakátu zhotovitele Metropolis, na webových stránkách jakož i v ostatních médiích vydávaných zhotovitelem. 6. Tyto VOP se stávají nedílnou součástí Smlouvy dnem uzavření Smlouvy, tj. dnem, kdy je návrh Smlouvy učiněný jednou ze stran na základe druhou stranou akceptován. 7. Rámcová smlouva i Smlouva o realizaci kampaně musí obsahovat: a) úplný název zadavatele dle výpisu z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku nebo jiné evidence v případě subjektu jako jsou např. sdružení, příspěvková organizace, obecně prospěšná společnost aj. b) sídlo objednatele, tj. fakturační adresu a dále v případně korespondenční adresu, pokud se tato odlišuje od fakturační adresy c) IČ, DIČ, údaj o zápisu v obchodním rejstříku, bankovní spojení d) jméno a příjmení kontaktní osoby objednatele včetně telefonního čísla a ové adresy e) název periodika, do kterého je inzerát objednán (magazín Metropolis, poster Metropolis, s odlišením zda se jedná o vydání pro město Prahu nebo pro město Brno) f) datum uveřejnění inzerátu, případně jednoznačné označení vydání periodika číslem dle edičního plánu g) rozměr a cenu inzerátu včetně případné nárokové slevy h) jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za objednatele 1

2 8. Smlouva se uzavírá písemně. Za uzavřenou se považuje i taková Smlouva, která je zhotoviteli zaslána ze strany objednatele i ovou korespondencí, ať už naskenovaná s podpisem osoby oprávněné jednat za objednatele nebo vyjádření souhlasu se zaslaným návrhem smlouvy ze strany zhotovitele. Pokud objednatel neobjedná konkrétní rozměr, umístění a termín inzerátu, přenáší tuto volbu na zhotovitele s tím, že uhradí cenu inzerátu podle skutečně realizovaného inzerátu. 9. Právní vztahy výslovně neupravené Rámcovou smlouvou, Smlouvou o realizaci kampaně nebo těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. Odchylná ujednání v Rámcové smlouvě nebo Smlouvě o realizaci kampaně mají přednost před zněním těchto VOP. Předmět Smlouvy 1. Uzavřením Smlouvy se zhotovitel zavazuje zveřejnit objednateli v jeho médiích inzerci, a to v rozsahu, mediích a termínech, blíže specifikovaných v Rámcové smlouvě nebo Smlouvě o realizaci kampaně. 2. Uzavřením Rámcové smlouvy nebo obdržením potvrzeného návrhu Smlouvy o realizaci kampaně se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za zveřejnění inzerce a poskytnout zhotoviteli řádně a včas veškeré informace, podklady a součinnosti, které jsou nezbytné k plnění závazku zhotovitele. Podklady pro inzerci dodávané objednatelem 1. Objednatel je povinen nejpozději do 10 dnů před dohodnutým termínem zveřejnění inzerátu předat zhotoviteli informace a podklady, týkající se znění, resp. grafické podoby inzerátu. Pokud není termín zveřejnění dohodnut, je objednatel povinen tyto informace a podklady předat zhotoviteli do dvou dnů po uzavření Rámcové smlouvy nebo po zaslání potvrzeného návrhu Smlouvy o realizaci kampaně. Pokud nemá objednatel žádné požadavky na grafické zpracování inzerátu, zpracuje zhotovitel inzerát běžným způsobem. Pokud o to objednatel výslovně požádá, umožní mu zhotovitel provést před zveřejněním inzerátu jeho korekturu. Objednatel potom odpovídá za správnost a úplnost takto provedených korektur. Objednatel inzerce odpovídá za včasné dodání bezchybných tiskových podkladů v souladu s platnými technickými specifikacemi a nese zcela náklady na jejich zhotovení. Objednatel má v rámci platby za zhotovení inzerátu, (v případě kdy inzerát vyrábí zhotovitel z dodaných dílčích podkladů), v případě, že tato činí minimálně 2.000,- Kč bez DPH, nárok na jednu bezplatnou korekturu. Druhá a každá další korektura bude objednateli účtována, přičemž cena za jednu účtovanou korekturu je dohodnuta na částku 350,- Kč bez DPH. 2. Součástí dodávaných podkladů zhotoviteli, musí být průvodní list nebo průvodní , kde je uvedeno konkrétní periodikum, datum zveřejnění, název objednatele inzerce a kontakt na grafika nebo osobu odpovědnou za správnost podkladů. Podklady pro zveřejnění inzerce je objednatel povinen zhotoviteli předávat v elektronické podobě e- mailem na adresu do 14:00 hodin dne uzávěrky podkladů dle edičního plánu. Bližší informace o médiích a datových souborech jsou uvedeny na V případě, že podklady nebudou dodány včas, má zhotovitel právo zvýšit dohodnutou cenu za inzerci až o 20%. 3. Zhotovitel poskytuje běžnou kvalitu tisku inzerce obvyklou pro dané periodikum, danou i kvalitou dodaných podkladů. Objednatel inzerce akceptuje barevnou změnu oproti chemickému nátisku, která odpovídá technologii tisku daného periodika. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené chybnými podklady dodanými objednatelem inzerce. V případě, že zhotovitel takto chybné podklady odhalí a bude to časově možné, vyžádá si od objednatele podklady nové, bezchybné. V opačném případě, kdy nebudou dodány nové bezchybné podklady nebo již nebude z časových důvodů možné podklady vyměnit, 2

3 zrealizuje zhotovitel inzerci na základe dodaných podkladů a objednatel není v tomto případě oprávněn uplatňovat jakékoliv nároky z titulu odpovědnosti za vady. 4. Zhotovitel inzerce není povinen uchovávat ani vracet inzertní podklady objednateli. 5. Objednatel nese odpovědnost za bezchybný obsah dodaných informací a podkladů a za to, že texty a další podklady neodporují dobrým mravům ani jiným zvyklostem. Objednatel inzerce odpovídá za obsah a právní přípustnost dodaných textových a obrazových předloh a nese také odpovědnost za případné nároky učiněné ze strany třetích osob. Zhotovitel v tomto směru nenese odpovědnost za případné poškození oprávněných zájmů či práv třetích osob v důsledku uveřejnění objednatelem zadané inzerce, když s přihlédnutím ke všem okolnostem nemohl předvídat, že by uveřejněním inzerce mohly být porušeny zájmy třetích osob a objednanou inzerci uveřejnil, protože byl v dobré víře. 6. Pokud zhotovitel sdělí objednateli, že informace a podklady jím předané jsou v rozporu s předcházejícími ustanoveními, zejména že nesplňují požadavky kladené na jejich formát nebo obsah, je objednatel povinen obratem po tomto oznámení předat zhotoviteli informace a podklady nové nebo upravené, a to v souladu s požadavkem zhotovitele. Právo na odmítnutí inzerce 1. Zhotovitel je oprávněn kdykoliv odmítnout přijetí potvrzeného návrhu Smlouvy, jestliže grafická nebo textová podoba inzerátu je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, s dobrými mravy a zvyklostmi, a poškozuje nebo by mohla poškodit zájmy zhotovitele. 2. Zhotovitel není povinen odmítnutí přijetí potvrzeného návrhu ně ani odmítnutí zveřejnění inzerce odůvodňovat a odmítnutí objednateli inzerce pouze písemně oznámí na jeho ovou adresu, ze které si inzerci objednal, případně může objednávku odmítnout telefonicky. Zhotovitel může takto závadnou zakázku na publikaci inzerce odmítnout kdykoliv, pokud by důvody pro její nepřijetí byly zjištěny teprve dodatečně. 3. Zhotovitel je oprávněn stornovat již přijatý a potvrzený návrh Smlouvy, případně odstoupit od Smlouvy, v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou svých závazků déle než 14 dnů za dříve zhotovitelem zveřejněnou inzerci. 4. Zhotovitel neodpovídá za případné škody vůči objednateli inzerce, pokud zveřejnění inzerátu odmítne z výše uvedených důvodů. Zveřejnění inzerce 1. Pokud není mezi objednatelem a zhotovitelem výslovně dohodnut přesný termín a určité umístění zveřejňovaného inzerátu, závisí jejich uveřejnění na možnostech zhotovitele. 2. Zhotovitel si vyhrazuje právo na označení inzerátu jako placené inzerce. 3. Pokud není možné inzerci zveřejnit z důvodů, za které nenese odpovědnost zhotovitel ani objednatel, zejména z důvodů vyšší moci, přičemž za tuto se považují zejména živelné události, svévolné jednání třetích osob, povstání, pouliční bouře, stávky, pracovní výluky, bojkotování práce, obsazení majetku důležitého pro plnění povinností vyplývajících z Rámcové smlouvy nebo Smlouvy o realizaci kampaně, rušení pracovního pořádku, války, změna politické situace, která vylučuje nebo nepřiměřeně ztěžuje výkon práv a povinností ze smluv, které jsou doplňovány těmito podmínkami, nebo jakákoliv jiná podobná příčina, Rámcová smlouva případně Smlouva o realizaci kampaně se ruší a objednatel je povinen uhradit zhotoviteli pouze prokazatelně vzniklé náklady související s realizací inzerce. 4. Zhotovitel je oprávněn kdykoliv od Smlouvy odstoupit v případě, že je zde oprávněný předpoklad, že zveřejnění inzerce by bylo v rozporu se zájmy a podnikatelskou činností zhotovitele nebo by poškodilo jeho dobré jméno. 3

4 5. Rozsah inzerce je stanoven uzavřenou Smlouvou. Součet plošné inzerce však nesmí přesáhnout více než jednu stranu magazínu Metropolis v jednom vydání. Reklamace inzerce - odpovědnost za vady a náhradní plnění 1. Objednatel inzerce je povinen reklamovat případné vady uveřejněného inzerátu výhradně písemně do 5 dnů po zveřejnění inzerce, jinak jeho práva zanikají. 2. V případě, že dojde v důsledku chyby na straně zhotovitele k podstatnému snížení informační hodnoty inzerce oproti požadavku specifikovaném v objednatelem poskytnutých podkladech inzerce, nebo je prokazatelně poškozeno dobré jméno objednatele inzerce, má tento nárok na snížení ceny maximálně o 50% nebo na uveřejnění opravného inzerátu ve stejném rozsahu. 3. Pokud je zřejmé, že uveřejnění náhradního inzerátu dle odst. 2 je již bezpředmětné, může objednatel inzerce žádat snížení ceny maximálně do výše uhrazené ceny vadně uveřejněného inzerátu. Zhotovitel odpovídá pouze za vady inzerátu prokazatelně jím způsobené. 4. Při uveřejňování opakovaných inzerátu je objednatel povinen zkontrolovat správnost a úplnost inzerátu ihned po každém uveřejnění. Zhotovitel není povinen uznat nárok na bezplatné uveřejnění opravného inzerátu v tom případě, jestliže se při opakování objevila tatáž chyba, aniž by byla tato chyba bezprostředně po předchozím uveřejnění oznámena zhotoviteli. 5. Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené chybnými informacemi a podklady předanými objednatelem. Pokud inzerce svým obsahem odpovídá informacím a podkladům předaným objednatelem, není možné ji považovat za vadnou. Platební podmínky 1. Dohodnutá cena za zveřejnění inzerce je splatná do 4 dnů, nejpozději však do dne uzávěrky čísla periodika, ve kterém má být inzerce uveřejněna, a to na základě proforma faktury zhotovitele, vystavené neprodleně po přijetí potvrzeného návrhu Smlouvy. Nebude-li cena zhotoviteli včas na účet zhotovitele uhrazena, je zhotovitel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Oznámení o odstoupení od Rámcové smlouvy, Smlouvy o realizaci kampaně může zhotovitel objednateli zaslat, em, nebo faxem, případně doporučeným dopisem, v takovém případě zhotovitel není povinen inzerci zveřejnit. Pokud o to objednatel předem výslovně požádá, doručí mu zhotovitel současně s fakturou doklad o zveřejnění inzerce (např. dokladový výtisk, kopie zveřejněné inzerce). 2. Za každý den prodlení s úhradou faktury bude zhotovitelem účtován úrok z prodlení ve výši 0,1% z fakturované částky. Storno podmínky 1. Inzerci na základě uzavřené Smlouvy lze stornovat em na adresu písemně, nebo doporučenou poštou, event. faxem. Pokud bude inzerce zrušena do termínu uzávěrky čísla, ve kterém má být inzerce uveřejněna (viz. ediční plán), bude mu účtován storno poplatek ve výši 50% z dohodnuté ceny inzerce. Zruší-li objednatel inzerci na základě uzavřené Smlouvy po termínu uzávěrky, bude mu účtován storno poplatek ve výši 100% dohodnuté ceny inzerce. 2. V případě storna nebo odstoupení od Smlouvy, má zhotovitel právo požadovat vrácení slev za opakování nebo za finanční objem, na které pozbyl objednatel inzerce tímto stornem, popř. odstoupením, právo a objednatel inzerce je povinen rozdíl v cenách zhotoviteli uhradit do 5 dnů ode dne doručení faktury zhotovitele. 4

5 Prodlení objednatele 1. Je-li objednatel v prodlení s dodáním informací, inzertních podkladů či poskytnutí jiné součinnosti zhotoviteli, která je potřebná ke zveřejnění inzerce, má zhotovitel právo od Smlouvy odstoupit a požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 100% dohodnuté ceny (včetně DPH) za zveřejnění příslušné inzerce a to i v případě, že tato nebude zveřejněna. 2. Je-li objednatel v prodlení se zaplacením ceny za zveřejnění inzerce nebo zálohy na tuto cenu déle než 14 kalendářních dnů, předá zhotovitel pohledávku k vymáhání svému právnímu zástupci, který objednateli zašle předžalobní výzvu k úhradě dlužné částky včetně částky 1000,- Kč + DPH za zaslání předžalobní výzvy. Tuto částku je objednatel povinen uhradit. V případě, že dlužná částka nebude na základe výzvy uhrazena, přistoupí právní zástupce zhotovitele neprodleně k vymáhání dlužné částky soudní cestou. 3. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody. 4. V případě, že objednatel nedodá podklady pro uveřejnění inzerce a nevyčerpá tak smluvený rozsah inzerce dle uzavřené smlouvy z důvodu na jeho straně, má se za to, že zhotovitel svůj závazek dle smlouvy splnil a náleží mu za to dohodnutá odměna. Ostatní ujednání 1. Objednatel, pokud je fyzickou osobou, souhlasí s tím, aby zhotovitel v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů zpracovával po dobu deseti let jeho chráněné osobní údaje včetně rodného čísla, a to za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů (např. účetní evidence a pod.), případně za účelem jejich využití při další nabídce služeb a nových produktu objednateli. 2. Objednatel přijetím těchto obchodních podmínek souhlasí ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informačních společností s využitím svého elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení zhotovitele. Tento souhlas může objednatel odvolat zasláním oznámení o odmítnutí souhlasu adresovaným zhotoviteli na jeho elektronickou adresu. 3. Zhotovitel i objednatel se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech informacích a údajích, se kterými se seznámí v souvislosti s uzavřením a plněním smlouvy. Tyto informace a údaje jsou obě smluvní strany povinny přiměřeně chránit před jejich zneužitím. 4. Práva a povinnosti vyplývající z Rámcové smlouvy, Smlouvy o realizaci kampaně se řídí českým právním řádem. 5. Smluvní strany se dohodly, že své majetkové spory, které mezi nimi vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešit v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem, který bude jmenován předsedou dozorčí rady společnosti Sdružení rozhodců, a. s., IČ: , se sídlem v Brně, Příkop 8. Smluvní strany se dohodly, že žaloba se podává výhradně na adresu: Sdružení rozhodců, a. s., Brno, Příkop 8. Odměna za rozhodčí řízení je splatná podáním žaloby a činí 3 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně však Kč (+ přísl. DPH), řízení může být pouze písemné a rozhodnutí nemusí obsahovat odůvodnění. 6. Smluvní strany se dohodly, že pro doručování písemností se bude používat adresa uvedená v této smlouvě. Listina je považována za doručenou třetí pracovní den po jejím podání k poštovní přepravě. 7. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne

SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK

SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK Platné od 1. 2. 2011 Těmito Všeobecnými podmínkami inzerce upravuje společnost Sanoma Media Praha s.r.o. (dále jen "vydavatel"), poskytování a zveřejňování

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Ceník inzerce Ceník č. 2 Platný od 1.10.2010

Ceník inzerce Ceník č. 2 Platný od 1.10.2010 Ceník inzerce Ceník č. 2 Platný od 1.10.2010 Formáty a ceny inzerce periodicita: týdeník (vychází ve čtvrtek) formát strany: 305 x 470 mm formát zrcadla: 275 x 431 mm barva: 4/4 4/2 4/1 tisková technika:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti TECH MEDIA PUBLISHING s.r.o. Společnost je zapsaná v OR vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 171471

Všeobecné obchodní podmínky společnosti TECH MEDIA PUBLISHING s.r.o. Společnost je zapsaná v OR vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 171471 Všeobecné obchodní podmínky společnosti TECH MEDIA PUBLISHING s.r.o. se sídlem Petržílova 3304/19, 143 00 Praha 4 IČ: 247 53 149, DIČ: CZ 247 53 149 Společnost je zapsaná v OR vedeném u MS v Praze, oddíl

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR)

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) se sídlem v ulici Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 - Vysočany identifikační číslo: 69781389 zapsaného ve

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., pro uveřejňování inzerce a reklamy v týdeníku Třinecký hutník a na portálu ehutnik Článek 1 Úvodní ustanovení Tyto Všeobecné

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

TRENDY CAR MAGAZINE. Trendy časopis pro milovníky automobilů

TRENDY CAR MAGAZINE. Trendy časopis pro milovníky automobilů TRENDY CAR MAGAZINE Trendy časopis pro milovníky automobilů Affinity Media 2013 4. ročník, dvouměsíčník Distribuce v síti prodejen s tiskem celé ČR, zejména - Benzínová čerpadla - Nákupní centra - Centra

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Obchodní podmínky ORLICKÁ TELEVIZE. se sídlem Kosmonautů 861, 561 69 Králíky. identifikační číslo: 87084708

Obchodní podmínky ORLICKÁ TELEVIZE. se sídlem Kosmonautů 861, 561 69 Králíky. identifikační číslo: 87084708 Obchodní podmínky ORLICKÁ TELEVIZE se sídlem Kosmonautů 861, 561 69 Králíky identifikační číslo: 87084708 poskytující výrobu televizních pořadů, dokumentů, reportáží, reklam a jiných audiovizuálních děl,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Obchodní podmínky pro realizaci internetových reklamních kampaní agenturou BenedaGroup.com na internetových serverech dle příslušného mediaplánu. 1) OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Agentura

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu výtvarný-shop.cz

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby) Obchodní podmínky společnosti BAMTYRE s.r.o., se sídlem České družiny 2049/29, 160 00 Praha 6 Dejvice, IČO 01408763, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205944

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Prezentace a ceník inzerce

Prezentace a ceník inzerce Prezentace a ceník inzerce Představujeme Vám portál Světyliteratury.cz Portál Světyliteratury.cz přináší čtenářům aktuální informace ze světa literatury, recenze knih, zajímavosti ze života slavných spisovatelů,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Ceník inzerce Ceny platné od ledna 2011.

Ceník inzerce Ceny platné od ledna 2011. Ceník inzerce Ceny platné od ledna 2011. Všeobecné podmínky Ceník plošně inzerce Titulní strana Objednávání a zvěřejňování inzerce se řídí následujícími obchodními podmínkami. Od níže uvedených podmínek

Více

Byznys & Trade Solutions Point s.r.o.

Byznys & Trade Solutions Point s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Byznys & Trade Solutions Point s.r.o. platné od 29. 4. 2015 Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní společnost Byznys & Trade Solutions Point s.r.o. a tento dokument

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti NeoMedia-Czech s.r.o. (platné od 1. 2. 2013)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti NeoMedia-Czech s.r.o. (platné od 1. 2. 2013) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti NeoMedia-Czech s.r.o. (platné od 1. 2. 2013) Článek 1 Vymezení pojmů 1.1. Dodavatel Dodavatelem Služby je společnost NeoMedia-Czech s.r.o. se sídlem: Praha - Vinohrady,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto:

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto: KUPNÍ SMLOUVA, kterou níže uvedeného data uzavírají: 1. Kanlux s.r.o. sídlem Frýdek-Místek, ul. Sadová čp. 618, PSČ: 738 01 IČ: 27804861 registrace: obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C.

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují uveřejňování internetové reklamy (internetové inzerce) na internetových stránkách provozovaných společností

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné pro všechny Smlouvy o poskytování odborné, organizační a technické pomoci při čerpání dotací z fondů EU. Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy o

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany Národní hřebčín Kladruby nad Labem,

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

BABYCORNER.CZ. Vše pro maminky na novém portálu Baby corner

BABYCORNER.CZ. Vše pro maminky na novém portálu Baby corner Vše pro maminky na novém portálu Baby corner Portál pro maminky i těhotné ženy Komunitní server Diskusní fórum Poradny odborníků Fotogalerie miminek Klub Miminko Efektivní oslovení maminek Hlavní páteří

Více

Obchodní podmínky Svoz Bioodpadu

Obchodní podmínky Svoz Bioodpadu Obchodní podmínky Svoz Bioodpadu Tyto obchodní podmínky (dále jen OP ) platí bez výjimky na poskytování služby Svoz Bioodpadu společností Pražské služby a.s. (dále jen Poskytovatel ) Objednateli. Pokud

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel : Město Petřvald Zastoupený : Jarmilou Skálovou starostkou Se sídlem : Gen.Svobody 511, 735 41 Petřvald

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

SMLOUVA O DÍLO - návrh

SMLOUVA O DÍLO - návrh Příloha č.4 Evidenční č. smlouvy: 0000/2015 Spis č.: 719/2015 č.j.: 0000/2015/TZ SMLOUVA O DÍLO - návrh č. 3/2015/OMM uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BRANOPAC CZ s.r.o. se sídlem: Kollárova 1694, Veselí nad Moravou, PSČ 698 01, IČ: 60740582, DIČ: CZ 60740582 společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Město Krásná Lípa 407 46 IČ 00 261 459. Zásady pro vydávání informačního půlměsíčníku Vikýř

Město Krásná Lípa 407 46 IČ 00 261 459. Zásady pro vydávání informačního půlměsíčníku Vikýř Město Krásná Lípa 407 46 IČ 00 261 459 Zásady pro vydávání informačního půlměsíčníku Vikýř Zásady pro vydávání informačního půlměsíčníku Vikýř Vikýř je placeným informačním půlměsíčníkem pro občany města

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Lázně Lednice jsou poskytovatelem lázeňských a léčebných pobytů, procedur, ubytování, stravování a navazujících služeb. Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

Všeobecné podmínky poskytování inzertní plochy společnosti BONAFIDE GROUP, SE

Všeobecné podmínky poskytování inzertní plochy společnosti BONAFIDE GROUP, SE Všeobecné podmínky poskytování inzertní plochy společnosti BONAFIDE GROUP, SE Všeobecné podmínky poskytování inzertní plochy společnosti BONAFIDE GROUP, SE Obsah 1. Objednávky inzerce 2. Storno rezervace

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ

DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ Smluvní strany: 1. IČ: se sídlem: samostatně jednající: telefon: email: jako zadavatel veřejné zakázky na straně jedné (dále jen Zadavatel

Více

! Nemovitostí se rozumí pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem nacházející se na území České republiky.

! Nemovitostí se rozumí pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem nacházející se na území České republiky. Obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky jsou platné pro užívání služeb systému SdíleníZakázek.cz URL: http://www.sdilenizakazek.cz, který je provozován a spravován Davidem Horáčkem,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

Všeobecné obchodní podmínky ke smlouvě o dílo společnosti Servis jeřábů, a.s. (dále jen VOP )

Všeobecné obchodní podmínky ke smlouvě o dílo společnosti Servis jeřábů, a.s. (dále jen VOP ) Všeobecné obchodní podmínky ke smlouvě o dílo společnosti Servis jeřábů, a.s. (dále jen VOP ) Vzájemná práva a povinnosti Zhotovitele a Objednatele pramenící ze Smlouvy o dílo se řídí těmito obchodními

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

Pravidla inzerce v Novinách města Český Krumlov

Pravidla inzerce v Novinách města Český Krumlov Pravidla inzerce v Novinách města Český Krumlov Formát: křídový papír, celobarevný tisk, formát A4 Náklad: minimálně 6 100 ks Distribuce: českokrumlovské domácnosti a podniky Web: www.ckrumlov.cz/noviny

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

Obchodní podmínky. Delta School Prague

Obchodní podmínky. Delta School Prague Obchodní podmínky Delta School Prague I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky vydané na základě 273 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a 53a zákona č. 40/1964, Občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

Všeobecné dodací podmínky společnosti MIVALT s.r.o. ke kupním smlouvám platné od 1.3.2013

Všeobecné dodací podmínky společnosti MIVALT s.r.o. ke kupním smlouvám platné od 1.3.2013 Všeobecné dodací podmínky společnosti MIVALT s.r.o. ke kupním smlouvám platné od 1.3.2013 Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné dodací podmínky společnosti MIVALT s.r.o., IČO : 282 62 239 (dále jen podmínky)

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

Smlouva o dílo č. 02/2014

Smlouva o dílo č. 02/2014 Smlouva o dílo č. 02/2014 podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku uzavřená níže uvedeného, dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Objednatel: sídlo: Ústav územního rozvoje Jakubské nám.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti platné od 01. 06. 2012 1. Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti (dále jen prodávající ) se sídlem Plzeň, Slavojova 5, PSČ

Více

Informace o časopise. Časopis Čtrnáctka Vydává Městská část Praha 14

Informace o časopise. Časopis Čtrnáctka Vydává Městská část Praha 14 Ceník inzerce pro rok 2015 Informace o časopise Časopis Čtrnáctka Vydává Městská část Praha 14 Zhotovitel a příjemce inzerce: PRINCO International, spol. s r.o., Panuškova 1299, 140 00 Praha 4 Krč IČO:

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

smlouvu o dílo uzavřenou podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění (O.Z.): II. Předmět smlouvy

smlouvu o dílo uzavřenou podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění (O.Z.): II. Předmět smlouvy Smlouva o dílo č 1 I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Obec Pačejov se sídlem Pačejov nádraží 199, 341 01 Horažďovice IČ 00255963 zastoupena starostou obce Ing. Janem Vavřičkou č. účtu domovské stránky: www. e-mail:

Více

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy: SMLOUVA O DÍLO Účastníci smlouvy: Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace se sídlem Kraví hora 2, 616 00 Brno, IČ 00101443, zapsaná v obchod. rejstříku u Kraj. soudu v Brně, oddíl Pr, vložka

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy objednatele: K 640 013 500 15 č. smlouvy dodavatele:

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy objednatele: K 640 013 500 15 č. smlouvy dodavatele: KUPNÍ SMLOUVA č. smlouvy objednatele: K 640 013 500 15 č. smlouvy dodavatele: Kupující: Název: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GTAssistant s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00, identifikační číslo: 02646714, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti LightBlue, a.s. pro kompletní služby spojené s prezentací na internetu a zprostředkování inzerce na WWW stránkách. I. Smysl a účel všeobecných obchodních podmínek

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Smluvní strany 1.1 Poskytovatel Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 1.2 Klient 2. Smluvní vztahy Předmět podnikání Předmětem podnikání

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Onlinelogo.cz

Všeobecné obchodní podmínky. Onlinelogo.cz Všeobecné obchodní podmínky služby Onlinelogo.cz Onlinelogo.cz...... Všeobecné obchodní podmínky Služba Onlinelogo.cz je provozována společností MARKETINGOVÁ KANCELÁŘ.CZ, s.r.o. Rašínova 2 602 00 Brno

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Deloitte Advisory s.r.o. se sídlem 00, zastoupená Martinem Buranským, zmocněncem na základě plné moci, která tvoří přílohu této smlouvy

Deloitte Advisory s.r.o. se sídlem 00, zastoupená Martinem Buranským, zmocněncem na základě plné moci, která tvoří přílohu této smlouvy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI č. INO/40/01/001524/2008 uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Hlavní město Praha se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha

Více

s m l o u v u o d í l o

s m l o u v u o d í l o SMLOUVA O DÍLO o provedení realizace stavby pro akci Rekonstrukce střešního pláště Kryté haly jízdárny (uzavřená podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Pro komerční prezentaci - pro inzerci, advertorial a vkládané přílohy do tiskovin vydavatelství PRO VOBIS, s.r.o. a inzerci na internetových portálech vydavatelství PRO VOBIS,

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů Obchodní podmínky 1. Vymezení pojmů Poskytovatel poskytovatelem se pro účely těchto všeobecných podmínek rozumí Společnost HRS Hotelonline s.r.o., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Vinohradská 2165/48, okres

Více