VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od ČLÁNEK 1 Informace o Bance 1.1 Základní údaje: J&T BANKA, a. s. Pobřežní 14, Praha 8, Česká republika IČ: Zápis v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Kontaktní údaje: tel.: Zelená linka Banka je oprávněna poskytovat služby a produkty ve smyslu předmětu jejího podnikání tak, jak je aktuálně zapsán v obchodním rejstříku. 1.4 Hlavní předmět podnikání Banky pro účely těchto Podmínek tvoří: a) přijímání vkladů od veřejnosti b) poskytování úvěrů c) investování do cenných papírů na vlastní účet d) finanční pronájem (finanční leasing) e) platební styk a zúčtování f) vydávání a správa platebních prostředků g) poskytování záruk h) otvírání akreditivů i) obstarávání inkasa j) poskytování vybraných investičních služeb podle zvláštního právního předpisu k) finanční makléřství l) výkon funkce depozitáře m) směnárenskou činnost (nákup devizových prostředků) n) poskytování bankovních informací o) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem v rozsahu: i. obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s peněžními prostředky v cizí měně, ii. obchodování na vlastní účet se zahraničními cennými papíry, iii. obchodování na vlastní účet s penězi ocenitelnými právy a závazky odvozenými od výše uvedených devizových hodnot, iv. obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta se zlatem, p) pronájem bezpečnostních schránek q) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci J&T BANKY, a. s. 1.5 Na základě Zákona o bankách jsou Vklady včetně úroků pojištěny u Fondu pojištění vkladů. ČLÁNEK 2 Informace o dohledu nad Bankou 2.1 Dohled nad bankou provádí: Česká národní banka Na Příkopě 28, Praha 1 tel.: , fax: ČLÁNEK 3 Základní ustanovení 3.1 Tyto Podmínky upravují podrobněji práva a povinnosti stran Smlouvy a pravidla pro plnění Smlouvy a jsou její nedílnou součástí. 3.2 Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními Podmínek. Ustanovení Podmínek mají přednost před dispozitivními ustanoveními právních předpisů. 3.3 Ustanovení Smlouvy a Podmínek, které stanovují práva nebo povinnosti Klientovi, se přiměřeně uplatní i na osoby, které za Klienta jednají na základě plné moci nebo na základě jiného oprávnění. Tam, kde se ve Smlouvě používá pojem Klient nebo klient, má se za to, že tato pravidla platí přiměřeně i pro zástupce Klienta jednajícího na základě plné moci nebo na základě jiného oprávnění. 3.4 Zástupce musí Bance předložit oprávnění jednat za Klienta nejpozději při uskutečnění právního úkonu za Klienta. 3.5 Klient podpisem Smlouvy prohlašuje, že byl informován o obsahu a podmínkách Smlouvy a všech jejích příloh, jakož i o způsobu jejich změn a době a způsobu, jakým bude o těchto změnách informován. 3.6 Klient podpisem Smlouvy dále prohlašuje, že mu byly řádně poskytnuty veškeré informace o Bance, Vkladech, a v případě, že je Smlouva uzavírána prostřednictvím Zprostředkovatele, veškeré informace o tomto Zprostředkovateli. Klient bere tímto na vědomí, že Banka platí Zprostředkovatelům za uzavření Smlouvy odměnu. ČLÁNEK 4 Základní pojmy 4.1 Pro potřeby těchto všeobecných podmínek znamenají pojmy: AML zákon znamená zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. Autentizační kód znamená jednorázový kód zaslaný Bankou prostřednictvím SMS na mobilní telefonní číslo Klienta sloužící k přihlášení do eportal. Autorizační kód znamená jednorázový kód zaslaný Bankou prostřednictvím SMS na mobilní telefonní číslo Klienta sloužící k autorizaci žádostí v eportal. Banka znamená společnost J&T BANKA, a. s. Benefity znamenají zboží, služby nebo produkty poskytované Bankou a/nebo Obchodním partnerem Věrnostního programu a/nebo Poskytovatelem věrnostního programu Klientovi za Věrnostní body nasbírané Klientem. Ceník služeb znamená dokument Banky, který obsahuje úplaty, provize, náklady, výlohy, poplatky, úroky, jakož i úroky z prodlení, smluvní pokuty a sazby účtované Bankou v souvislosti se Smlouvou. Číslo Smlouvy znamená číslo, uvedené v záhlaví Smlouvy, které je ke každé Smlouvě Bankou přiděleno. Číslo Smlouvy musí Klient uvádět jako variabilní symbol pro všechny Obchody prováděné podle Smlouvy a Podmínek. Den předčasného zrušení znamená poslední Pracovní den poloviny období splatnosti příslušného typu Vkladu, ke kterému je Klient oprávněn zrušit Vklad i před sjednanou dobou splatnosti Vkladu. Doklad totožnosti se rozumí doklad vydaný orgánem veřejné správy, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a z něhož je patrná podoba, popřípadě i jiný údaj umožňující identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele, a jehož datum ukončení platnosti následuje nejdříve den po dni podpisu Smlouvy. Pro účely použití ve vztahu k Bance se Dokladem totožnosti rozumí primárně občanský průkaz, pas a řidičský průkaz. Jiné druhy průkazů je možné akceptovat pouze s předchozím souhlasem Banky. Důvěrné informace znamenají veškeré osobní údaje, včetně rodného čísla a citlivých údajů, veškeré další informace týkající se Klienta obsažené ve Smlouvě a veškeré další takové informace, jež Banka získá od Klienta nebo z jiných zdrojů během trvání smluvního vztahu mezi Bankou a Klientem, včetně informací, které jsou předmětem právní ochrany zejména podle Zákona o ochraně osobních údajů nebo které jsou předmětem bankovního tajemství podle Zákona o bankách, jakož i jakékoliv další informace o Klientovi potřebné k posouzení rizika. eportal znamená portál elektronických služeb Banky dostupný prostřednictvím Internetové stránky. Heslo pro vstup do eportal znamená heslo, na základě kterého je Klientovi umožněn vstup do eportal. Internetová stránka znamená internetovou stránku na které je možné získat informace o produktech a službách Banky a případně další informace. J&T Group znamená regulovaný konsolidační celek, jehož je Banka součástí. Klient znamená osobu, která má s Bankou uzavřenou Smlouvu nebo osobu, která má zájem Smlouvu s Bankou uzavřít. Konfirmace znamená písemné potvrzení o uzavření Obchodu a podmínkách zřízení a vedení Vkladu, které Banka předává Klientovi po zřízení Vkladu. Kontaktní adresa znamená adresu Klienta, na kterou zasílá Banka Klientovi zásilky. Neurčí-li Klient na příslušné Smlouvě jinak, je Kontaktní adresou adresa sídla nebo trvalého bydliště Klienta. Kontaktní adresa může být pouze ve tvaru, který je umožněn ve Smlouvě, a nesmí obsahovat jiné údaje, zejména jméno nebo příjmení odlišné od Klientova, přičemž Kontaktní adresou nesmí být ani schránka P. O. BOX. Nabídka vkladových produktů znamená informační materiál o vkladových produktech obsahující informace o jednotlivých typech Vkladů, jejich charakteristiku a upozornění na případná rizika, a čísla Sběrných účtů k jednotlivým Vkladům. Neosobní identifikace znamená způsob uzavření Smlouvy uvedený v článku 5.4 Podmínek. Občanský zákoník znamená zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 1/8 Účinnost od

2 Obchod znamená smlouvu uzavřenou mezi Klientem a Bankou v souladu se Smlouvou, na základě které Klient složí jistinu odpovídající Vkladu a Banka zřídí a vede Vklad a v den splatnosti Vkladu převede jistinu Vkladu spolu s Úrokem zpět Klientovi na Účet, nebo na žádost Klienta použije Ukončený vklad ke zřízení Obnoveného vkladu. Obchodní partner znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu, která vystupuje ve smluvním vztahu s Poskytovatelem věrnostního programu, a která je v souladu s příslušnými právními předpisy způsobilá dodat zboží, služby a produkty Klientovi. Obchodní partner je ve smluvním vztahu pouze s Poskytovatelem věrnostního programu. Obchodní zákoník znamená zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Obnovený vklad znamená Vklad, jehož jistinu nebo její část převede Banka na žádost Klienta na příslušný Sběrný účet z peněžních prostředků Ukončeného vkladu. Osobní identifikace znamená způsob uzavření Smlouvy uvedený v článcích 5.2 a 5.3 Podmínek. Podmínky znamenají tyto Všeobecné obchodní podmínky k rámcové smlouvě o sjednávání a vedení vkladových produktů J&T BANKA, a. s., vydané Bankou, ve znění případných změn a doplnění. Poskytovatel věrnostního programu znamená společnost Berkshire BLUE CHIP, a. s., se sídlem Lamačská cesta 3, Bratislava, IČO: , zapsaná v Obchodním registru Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sa, vložka číslo 2784/B. Pracovní den znamená den, který není sobotou, nedělí, dnem pracovního volna ani dnem pracovního klidu v České republice a ve kterém Banka provádí bankovní činnosti v průběhu Provozní doby. Provozní doba znamená řádnou provozní dobu určenou Bankou pro styk s veřejností. Registrovaný účet znamená bankovní účet vedený u bankovní instituce nebo u pobočky bankovní instituce se sídlem v České republice, vedený jako nepodnikatelský, jehož prokazatelně jediným majitelem je Klient. Registrovaný účet slouží k identifikaci Klienta v případě, že je Smlouva uzavírána Neosobní identifikací. Reklamační řád znamená reklamační řád Banky, který je nedílnou součástí Smlouvy a jehož znění je uvedeno na Internetové adrese. Sběrný účet znamená účet Banky, který je uveden v Nabídce vkladových produktů a/nebo v Ceníku služeb anebo v jiném dokumentu Banky, a který je určený k zasílání peněžních prostředků Klientem za účelem uzavírání jednotlivých Obchodů a zřízení jednotlivých Vkladů. Pro každý typ Vkladu uvedeného v Nabídce vkladových produktů vede Banka samostatný Sběrný účet. Sběrný účet je společný pro všechny Klienty, přičemž analytická evidence k němu je vedena ke každému Klientovi na základě variabilního symbolu Klienta. Smlouva znamená Rámcovou smlouvu o sjednávání a vedení vkladových produktů uzavřenou mezi Bankou a Klientem. Strukturovaný Vklad znamená Vklad na dobu určitou, jeho Výnos je vázán na vývoj podkladových aktiv. Podmínky a parametry nabízených Strukturovaných vkladů jsou definovány v Nabídce vkladových produktů a v Termsheetu. Termínovaný Vklad znamená Vklad na dobu určitou. Podmínky a parametry nabízených Termínovaných vkladů jsou definovány v Nabídce vkladových produktů. Termsheet znamená informační materiál o aktuálních parametrech Strukturovaných Vkladů umístěný na Internetové stránce. Účet znamená běžný účet či běžné účty Klienta, vedené u bankovní instituce nebo u pobočky bankovní instituce se sídlem v České republice, z nichž Klient převádí peněžní prostředky za účelem složení jistiny Vkladu a na něž Banka po splatnosti Vkladu převede jistinu Vkladu s úroky. U Vkladu s výpovědní lhůtou převede Banka jistinu Vkladu s úroky na účet uvedený ve výpovědi Vkladu. Ukončený vklad znamená peněžní prostředky ke dni splatnosti Vkladu nebo jejich část, které budou na žádost Klienta použity ke zřízení Obnoveného vkladu. Úrok znamená úrok uvedený v Nabídce vkladových produktů a/nebo Výnos. Úrok při předčasném ukončení má význam uvedený v Ceníku služeb. Uveřejnit znamená zpřístupnit Klientovi ze strany Banky příslušné informace na Internetové stránce a/nebo v prostorách Banky. Uživatelské jméno pro vstup do eportal znamená kód pro přihlášení do eportal. Věrnostní body znamenají věrnostní body (nebo také bony ) v rámci Věrnostního programu nasbírané Klientem, které Klient získavá za využití vybraných produktů Banky, a které je následně oprávněn využít na nákup Benefitů. Věrnostní program znamená věrnostní program Banky, jehož cílem je poskytovat věrným a stálým Klientům Banky Benefity různého typu a druhu, které bude Klient moci využít dle vlastního uvážení. Vklad znamená vklad zřízený a vedený Bankou na základě jednotlivých Obchodů. Jednotlivé typy Vkladů, včetně všech jejich podmínek, které mohou být zřizovány dle Smlouvy jsou uvedeny v aktuální Nabídce vkladových produktů. Vklad s výpovědní lhůtou znamená Vklad na dobu neurčitou s předem stanovenou výpovědní lhůtou. Podmínky a parametry nabízených Vkladů s výpovědní lhůtou jsou definovány v Nabídce vkladových produktů. Výnos má význam uvedený v Nabídce vkladových produktů a v Termsheetu. Zákon o ochraně osobních údajů znamená zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon o bankách znamená zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Zelená linka znamená speciální telefonní linku ( ), jenž slouží Klientům k získávání základních informací o produktech Banky a k podpoře Klientů při zřízení a správě produktů, jenž je v provozu každý Pracovní den od do hodin; mimo tuto dobu je v provozu nahraná hlasová informace. Změna má význam uvedený v článku 19.1 Podmínek. Zprostředkovatel znamená osobu, která na základě Smlouvy o zprostředkování nebo Smlouvy o obchodní spolupráci uzavřené s Bankou zprostředkovává pro Banku uzavření Smlouvy a poskytuje Klientovi i další služby na základě smluvního vztahu s Bankou. ČLÁNEK 5 Způsoby uzavření Smlouvy 5.1 Smlouva může být uzavřena prostřednictvím jednoho z následujících distribučních kanálů: 5.2 V prostorách Banky prostřednictvím pověřeného zaměstnance Banky, přičemž v tomto případě musí být pro nabytí účinnosti Smlouvy splněny současně všechny následující podmínky: a) řádné vyplnění dvou vyhotovení platného návrhu Smlouvy pověřeným zaměstnancem Banky a jejich předání Klientovi k podpisu, včetně předání příloh Smlouvy, b) řádná, přesná a správná identifikace Klienta a vyznačení ověření totožnosti Klienta na platném návrhu Smlouvy a potvrzení této skutečnosti vlastnoručním podpisem pověřeného zaměstnance Banky, c) vlastnoruční podepsání dvou vyhotovení platného návrhu Smlouvy Klientem a jejich předání, včetně příloh Smlouvy, pověřenému zaměstnanci Banky k zajištění jejich podpisu Bankou, d) doručení dalších dokladů Bance, které bude Banka vyžadovat, například daňový domicil Klienta, e) neexistence důvodů pro odmítnutí Smlouvy, f) přidělení Čísla Smlouvy pověřeným zaměstnancem Banky, g) podepsání obou vyhotovení platného návrhu Smlouvy Bankou a předání jednoho vyhotovení Smlouvy, včetně jejích příloh, Klientovi (případně jejich doručení na Kontaktní adresu). 5.3 Prostřednictvím Zprostředkovatele, přičemž v tomto případě musí být pro nabytí účinnosti Smlouvy splněny současně všechny následující podmínky: a) řádné vyplnění dvou vyhotovení platného návrhu Smlouvy a jejich předání Zprostředkovatelem Klientovi k podpisu, včetně předání příloh Smlouvy, b) řádná, přesná a správná identifikace Klienta a vyznačení ověření totožnosti Klienta na platném návrhu Smlouvy a potvrzení této skutečnosti vlastnoručním podpisem Zprostředkovatele c) vlastnoruční podepsání dvou vyhotovení platného návrhu Smlouvy Klientem a jejich předání, včetně příloh Smlouvy, Zprostředkovateli, d) doručení dvou vyhotovení návrhu Smlouvy podepsaných Klientem Zprostředkovatelem na adresu Banky, e) doručení dalších dokladů Bance, které bude Banka vyžadovat, na adresu Banky, f) neexistence důvodů pro odmítnutí Smlouvy, g) přidělení Čísla Smlouvy pověřeným zaměstnancem Banky, h) podepsání obou vyhotovení platného návrhu Smlouvy Bankou a doručení jednoho vyhotovení Smlouvy, včetně jejích příloh, Klientovi na Kontaktní adresu. 5.4 Prostřednictvím Zelené linky nebo Internetové stránky s využitím poštovních služeb, přičemž v tomto případě musí být pro nabytí účinnosti Smlouvy splněny současně všechny následující podmínky: 2/8 Účinnost od

3 a) Klient kontaktuje Zelenou linku nebo vyplní formulář na Internetové stránce a jako preferovaný způsob uzavření Smlouvy uvede Neosobní identifikaci, b) Klient obdrží od Banky dvě vyhotovení návrhu Smlouvy, c) řádné vyplnění všech potřebných údajů Klienta v návrhu Smlouvy a vlastnoruční podepsání dvou vyhotovení návhu Smlouvy Klientem, d) doručení dvou vyhotovení návrhu Smlouvy podepsaných Klientem Bance prostřednictvím poštovních služeb, e) doručení čitelných kopií dvou Dokladů totožnosti Bance, přičemž kopie vyobrazení podoby Klienta musí být pořízena takovým způsobem, aby z ní bylo možné provést ověření shody podoby Klienta, na adresu Banky, f) doručení kopie výpisu z Registrovaného účtu na adresu Banky, g) doručení dalších dokladů, které bude Banka vyžadovat, na adresu Banky, h) neexistence důvodů pro odmítnutí Smlouvy Bankou, i) přidělení Čísla Smlouvy pověřeným zaměstnancem Banky, j) podepsání obou vyhotovení platného návrhu Smlouvy Bankou a doručení jednoho vyhotovení Smlouvy, včetně jejích příloh, Klientovi na Kontaktní adresu, k) připsání první platby Klienta na příslušný Sběrný účet bezhotovostním převodem z Registrovaného účtu. 5.5 Pro uzavření Smlouvy prostřednictvím Zelené linky nebo Internetové stránky nebo Zprostředkovatele dále platí: a) Kopie výpisu z Registrovaného účtu dle článku 5.4 písm. f) nesmí být kopií výpisu pořízenou z internetové aplikace příslušné banky, a tento výpis z Registrovaného účtu nesmí být starší než dva (2) měsíce. Musí se jednat o kopii výpisu z účtu, který byl Klientovi příslušnou bankou zaslán na jeho adresu s využitím poštovních služeb, elektronickou adresu nebo který si Klient osobně vyzvedl na pobočce banky a který splňuje náležitosti výpisu z účtu vyžadované Bankou, zejména obsahuje identifikačné údaje příslušné banky. b) Údaje o totožnosti Klienta na Smlouvě mohou být pouze údaji opsanými z Dokladu totožnosti. Zasláním kopie Dokladu totožnosti pro účely uzavření Smlouvy prostřednictvím Neosobní identifikace dává Klient svůj souhlas s jejich použitím Bankou. Kopie Dokladu totožnosti musí být pořízena takovým způsobem, aby identifikační údaje byly čitelné a vyobrazení podoby mělo takové rozlišení, jež umožňuje porovnání shody podoby Klienta. c) Nezašle-li Klient první platbu z Registrovaného účtu ani do šesti (6) měsíců od splnění všech podmínek podle článku 5.4 písm. a) j), bude Banka mít za to, že Klient nemá zájem o sjednané plnění dle Smlouvy, resp. o uzavírání Obchodů, tato tak nenabyde účinnosti a Banka je oprávněna od Smlouvy s okamžitou účinností, tj. bez poskytnutí dodatečné lhůty pro plnění, odstoupit. d) Uzavírá-li Klient Smlouvu Neosobní identifikací, je povinen v návrhu Smlouvy uvést minimálně jeden telefonický kontakt na svoji osobu na území České republiky. 5.6 Není možné uzavřít Smlouvu Neosobní identifikací nebo Smlouvu prostřednictvím Zprostředkovatele s využitím jakéhokoliv zástupce. 5.7 Banka je oprávněna odmítnout uzavření Smlouvy zejména z následujících důvodů: a) návrh Smlouvy nebyl úplně a/nebo řádně vyplněn Klientem a/nebo Zprostředkovatelem a/nebo nebyl řádně Klientem podepsán a/nebo totožnost Klienta nebyla řádně, přesně nebo správně ověřena, b) výsledek kontroly Klienta dle vnitřních předpisů Banky neumožňuje Bance vstoupit do jakéhokoliv smluvního vztahu s Klientem. 5.8 O odmítnutí uzavření Smlouvy ze strany Banky informuje Banka neprodleně Klienta na Kontaktní adresu. 5.9 Klient prokazuje před uzavřením a v průběhu trvání Smlouvy na žádost Banky svoji totožnost, a to: a) dokladem totožnosti, b) doklady prokazujícími právní status Klienta, c) doplňujícími doklady sloužícími k ověření totožnosti Klienta, pokud to od něj Banka požaduje Banka je oprávněna pořizovat a uchovávat kopie všech dokladů, dokumentů a jiných materiálů včetně Dokladu totožnosti předložených Klientem Bance, a to v souladu s těmito Podmínkami a/nebo příslušnými právními předpisy. Klient souhlasí s pořizováním a uchováváním těchto kopií Bankou Dozví-li se Banka prokazatelně, že se jakýkoliv osobní údaj Klienta změnil, provede Banka neprodleně jeho změnu i bez žádosti nebo oznámení Klienta Klient je povinen Bance neprodleně oznámit způsobem požadovaným Bankou veškeré změny údajů předaných Bance v souvislosti se Smlouvou a předložit Bance doklady a informace prokazující tyto změny, požaduje-li to Banka Banka je oprávněna pro každý jednotlivý případ určit, jaké druhy dokladů bude vyžadovat, u kterých bude vyžadovat úředně ověřenou kopii nebo originál předložených dokladů a jaký postup se při něm uplatní, případně vyšší ověření či apostilu. Banka vyžaduje úředně ověřenou kopii dokumentů nebo originál zejména u dokladů týkajících se úmrtí Klienta, dědického řízení, opatrovnictví, zastoupení, prokazujících právní status Klienta nebo jeho zástupců. ČLÁNEK 6 Uzavírání Obchodů 6.1 Banka Klientovi za podmínek stanovených ve Smlouvě a jejích přílohách zřizuje a vede Vklady. 6.2 Doba trvání Vkladu se počítá od následujícího pracovního dne ode dne připsání peněžních prostředků odpovídajících jistině Vkladu na příslušný Sběrný účet a končí dnem, ve kterém uplyne sjednaná řádná doba Vkladu dle podmínek uvedených ve Smlouvě a jejích přílohách, případně Dnem předčasného zrušení nebo posledním dnem výpovědní lhůty u Vkladů s výpovědní lhůtou. Po dobu trvání Vkladu přenechává Klient využití peněžních prostředků odpovídajících příslušnému Vkladu Bance. Ujednání týkající se specifikace počátku a konce doby trvání vkladu dle tohoto odstavce se nepoužije u Sktukturovaných Vkladů, kde je Doba trvání stanovena v Nabídce vkladových produktů a/nebo v Termsheetu. 6.3 Banka zřídí Vklad na základě uzavřeného Obchodu. Obchody budou mezi Klientem a Bankou uzavírány následujícím způsobem: a) při uzavření Smlouvy obdrží Klient aktuální Nabídku vkladových produktů obsahující informace o jednotlivých typech Vkladů a čísla příslušných Sběrných účtů, na která Klient převádí peněžní prostředky odpovídající jistině Vkladu v případě zájmu Klienta uzavřít Obchod, b) aktuální Nabídka vkladových produktů představuje návrh Banky k uzavření Obchodu za uvedených podmínek v souvislosti s jednotlivými typy Vkladů v ní uvedenými, c) Klient je před uzavřením každého Obchodu povinen ověřit z informací dostupných na Internetové stránce, zda-li nedošlo k aktualizaci nebo změnám Nabídky vkladových produktů. Pokud k takovým změnám došlo, je Klient povinen při uzavření Obchodu vycházet z aktuální verze Nabídky vkladových produktů dostupné na Internetové stránce, d) v případě zájmu Klienta o uzavření Obchodu Klient dle aktuální Nabídky vkladových produktů zvolí typ Vkladu, jenž bude předmětem Obchodu a bezhotovostně převede z Účtu peněžní prostředky odpovídající jistině Vkladu na Sběrný účet uvedený u vybraného typu Vkladu v Nabídce vkladových produktů. Ke každé platbě je Klient povinen uvést Číslo smlouvy jako variabilní symbol. V případě Obnoveného vkladu převede na žádost Klienta Ukončený vklad na příslušný Sběrný účet Banka, e) Obchod je uzavřen okamžikem, kdy jsou řádně a za podmínek uvedených ve Smlouvě a jejích přílohách peněžní prostředky odpovídající jistině zvoleného Vkladu připsány na příslušný Sběrný účet určený pro zvolený typ Vkladu a výše jistiny Vkladu je rovna nebo vyšší než minimální výše jistiny zvoleného Vkladu uvedená v aktuální Nabídce vkladových produktů. 6.4 Banka je oprávněna Obchod odmítnout, nepřijmout, případně od Obchodu odstoupit s okamžitou účinností v následujících případech: a) Banka má pochybnosti o totožnosti Klienta, b) Banka má z důvodu nevyjasněných právních vztahů (např. úmrtí Klienta) či z jiných důvodů pochybnosti, zda osoba, jež Obchod uskutečňuje, je skutečně k uskutečnění tohoto Obchodu plně oprávněna, c) výše peněžních prostředků převáděných Klientem jako jistina Vkladu nedosahuje minimální výše jistiny zvoleného typu Vkladu uvedené v Nabídce vkladových produktů, d) peněžní prostředky odpovídající jistině Vkladu nebyly převedeny z Účtu, e) Obchod odporuje vnitřním předpisům Banky, f) Obchod odporuje právním předpisům nebo jeho splněním by mohlo dojít k porušení právního předpisu, g) Banka je povinna Obchod odmítnout na základě ustanovení právního předpisu, h) uzavřením Obchodu by mohlo dojít ke střetu zájmů, i) v dalších případech uvedených ve Smlouvě nebo v těchto Podmínkách. 6.5 V případě, že nastane jakýkoliv případ uvedený v článku 6.4 Podmínek, Banka neprodleně kontaktuje Klienta za účelem odstranění překážek, které brání uzavření Obchodu. V případě, že 3/8 Účinnost od

4 nedojde k okamžitému odstranění těchto překážek, Banka Klientovi doručí písemně odmítnutí a/nebo odstoupení od příslušného Obchodu a neprodleně převede všechny peněžní prostředky převedené Klientem na Sběrný účet v souvislosti s tímto Obchodem zpět na bankovní účet, ze kterého byly Klientem tyto peněžní prostředky převedeny. 6.6 Veškeré Obchody uzavřené mezi Bankou a Klientem se řídí Smlouvou a jejími přílohami. Každý uzavřený Obchod je veden na příslušném Sběrném účtu. 6.7 Banka je oprávněna minimální výši jistiny a další podmínky jednotlivých Vkladů upravovat změnou Nabídky vkladových produktů. O každé změně Nabídky vkladových produktů Banka informuje na Internetové stránce nejméně 5 kalendářních dnů přede dnem účinnosti této změny. Nově stanovené podmínky jednotlivých Vkladů se nepoužijí na Vklady zřízené přede dnem účinnosti změny Nabídky vkladových produktů. 6.8 Banka potvrdí Klientovi uzavření Obchodu Konfirmací. Banka zašle Klientovi Konfirmaci písemně na Kontaktní adresu bezodkladně po uzavření Obchodu. 6.9 Pokud podle názoru Klienta nebudou údaje obsažené v Konfirmaci v souladu s podmínkami Obchodu, je Klient povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně Bance. Banka posoudí oznámení Klienta a porovná podmínky Obchodu dle Nabídky vkladových produktů účinné v době uzavření Obchodu a podmínky obsažené v Konfirmaci zaslané Klientovi. Pokud se podmínky Obchodu dle Nabídky vkladových produktů budou lišit od údajů obsažených v Konfirmaci, Banka vyhotoví novou Konfirmaci dle Nabídky vkladových produktů účinné v době uzavření Obchodu a zašle ji Klientovi. ČLÁNEK 7 Úročení a vyplacení Vkladů, poplatky, provize, náklady a daně 7.1 Banka se zavazuje jednotlivé Vklady úročit po dobu trvání Vkladu úrokovou sazbou uvedenou pro příslušný typ Vkladu v Nabídce vkladových produktů nebo v příslušné smlouvě. Úrokové výnosy a Výnosy jsou zdaňovány v souladu s právními předpisy. Banka rovněž strhává Klientovi všechny další daně, poplatky a jiné částky, ke kterým je povinna ve smyslu právních předpisů. Klient dále bere na vědomí, že mu v souvislosti s Úroky a Výnosy z Vkladů mohou vzniknout i další povinnosti, k jejichž úhradě je povinen a které za něj Banka neodvádí. 7.2 V případě, že Klient zašle Bance peněžní prostředky v souvislosti se zřízením Vkladu ještě před nabytím účinnosti Smlouvy, nebudou Klientovi připisovány z těchto peněžních prostředků žádné úroky do doby splnění všech podmínek pro nabytí účinnosti Smlouvy a uzavření Obchodu. 7.3 Výpočet Úroku a Úroku při předčasném ukončení je prováděn metodou skutečný počet dní trvání Vkladu (ode dne připsání jistiny Vkladu na příslušný Sběrný účet do dne předcházejícího vyplacení Vkladu Bankou)/365, přičemž periodicita připisování Úroku je uvedena v Nabídce vkladových produktů. 7.4 Banka převede jistinu Vkladu a zdaněné Úroky ke dni splatnosti Vkladu na Účet. Připadne-li tento termín na den, který není Pracovním dnem, převede Banka jistinu Vkladu a zdaněné Úroky k nejbližšímu následujícímu Pracovnímu dni. Banka o této skutečnosti informuje Klienta zasláním oznámení o splatnosti Vkladu a převedení jistiny tohoto Vkladu včetně Úroku na Účet na Kontaktní adresu. 7.5 V případě Obnoveného vkladu převede Banka Ukončený vklad, za účelem zřízení Obnoveného vkladu, na příslušný Sběrný účet, a to ke dni splatnosti Vkladu. Žádost Klienta o zřízení Obnoveného vkladu je Klient povinen doručit Bance nejpozději tři (3) Pracovní dny přede dnem splatnosti Vkladu. Peněžní prostředky, o které Klient hodlá navýšit jistinu Obnoveného vkladu, musí být připsány na Sběrný účet nejpozději jeden (1) Pracovní den přede dnem splatnosti Vkladu. 7.6 Klient se zavazuje Banku neprodleně písemně informovat v průběhu trvání smluvního vztahu dle Smlouvy s úředním ověřením své totožnosti nebo prostřednictvím eportal o jakékoliv změně Účtu a o čísle bankovního účtu, v jehož prospěch se mají peněžní prostředky zaslat. 7.7 Informace o poplatcích, provizích a nákladech účtovaných Bankou Klientovi v souvislosti s Obchody jsou obsaženy v Ceníku služeb. 7.8 Ceník služeb neobsahuje poplatky a náklady, které Klientovi mohou vzniknout v souvislosti s komunikací s Bankou, zejména náklady a poplatky za telekomunikační služby a náklady související s obstaráním hardware a software pro komunikaci s Bankou. 7.9 Klient je povinen seznámit se s Ceníkem služeb Banky v den uzavření Smlouvy a platným v den uzavření Obchodu. Banka je povinna informovat Klienta o každé změně Ceníku služeb na Internetových stránkách O změně Ceníku služeb informuje Banka Klienta zveřejněním oznámení o změně Ceníku služeb a aktuálního Ceníku služeb na Internetových stránkách Klient, který není daňovým rezidentem v České republice, je povinen předložit Bance před uzavřením prvního Obchodu potvrzení o svém daňovém domicilu, případně další doklady, které bude Banka v této souvislosti vyžadovat dle příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění, v opačném případě bude Banka postupovat v souladu s příslušnou legislativou zejména zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a provádět příslušné srážky daně a platby záloh na uhrazení daně. Klientovi mohou vzniknout v souvislosti s touto Smlouvou a jednotlivými Obchody jiné daňové povinnosti a další náklady v závislosti na jeho individuálním právním postavení, než které platí prostřednictvím Banky. Klient je dále povinen předkládat Bance nové potvrzení o svém daňovém domicilu vždy do konce ledna každého kalendářního roku. V případě, že v průběhu kalendářního roku dojde ke změně daňového domicilu Klienta, je Klient povinen tuto skutečnost prokázat Bance bez zbytečného odkladu. ČLÁNEK 8 Termínovaný vklad 8.1 Banka zřídí Termínovaný vklad na základě zaslání peněžních prostředků z Účtu Klienta na Sběrný účet. 8.2 Banka se zavazuje jednotlivé Termínované vklady úročit po dobu trvání Termínovaného vkladu úrokovou sazbou uvedenou pro příslušný typ Termínovaného vkladu v Nabídce vkladových produktů účinné v den uzavření příslušného Obchodu. 8.3 Klient je oprávněn Termínovaný vklad zrušit písemnou žádostí i před sjednanou dobou splatnosti Termínovaného vkladu pouze ke Dni předčasného zrušení. Písemná žádost Klienta musí být Bance doručena nejpozději deset (10) Pracovních dnů přede Dnem předčasného zrušení. V takovém případě nemá Klient nárok na vyplacení Úroku, ale pouze na vyplacení Úroku při předčasném ukončení. V případě předčasného zrušení Termínovaného vkladu Klientem Banka připíše zpět na Účet jistinu Vkladu a příslušný Úrok při předčasném ukončení přirostlý ke dni předcházejícímu Dni předčasného zrušení. Toto ustanovení se uplatní pouze u Termínovaných vkladů zřízených do Termínovaný vklad je možné ve výjimečných případech ukončit na základě žádosti Klienta. Banka si vyhrazuje právo žádost odmítnout, a to i bez uvedení důvodů. Klient je povinen uhradit Bance smluvní pokutu (sankci za předčasné ukončení vkladu) stanovenou Bankou. Pokud výše smluvní pokuty (sankce za prředčasné ukončení vkladu) překročí sumu úroků, kterou je Banka ke dni předčasného ukončení vkladu povinna Klientovi vyplatit, je Banka oprávnena započítat svoji pohledávku na zaplacení smluvní pokuty také vůči jistině Vkladu. ČLÁNEK 9 Strukturovaný vklad 9.1 Banka zřídí Strukturovaný vklad nejpozději první Pracovní den následujícího kalendářního týdne po zaslání peněžních prostředků z Účtu Klienta na Sběrný účet. 9.2 Strukturovaný vklad není možné předčasně ukončit nebo vypovědět. Klient bere na vědomí, že uzavřením Obchodu, předmětem kterého je Strukturovaný vklad, potvrzuje, že si uvědomuje riziko spojené se Strukturovaným vkladem, které vyplývá z povahy uzavřeného Obchodu, zejména povahy podkladového aktiva, a toto riziko akceptuje. ČLÁNEK 10 Vklad s výpovědní lhůtou 10.1 Banka zřídí Klientovi Vklad s výpovědní lhůtou na základě zaslání peněžních prostředků z Účtu Klienta na Sběrný účet Banka se zavazuje jednotlivé Vklady s výpovědní lhůtou úročit po dobu trvání Vkladu s výpovědní lhůtou aktuálně platnou úrokovou sazbou uvedenou pro příslušný typ Vkladu s výpovědní lhůtou v Nabídce vkladových produktů. Banka je oprávněna úrokovou sazbu uvedenou v Nabídce vkladových produktů v průběhu doby trvání Vkladu s výpovědní lhůtou měnit, Banka oznámí novou úrokovou sazbu včetně dne, od kdy je nová úroková sazba platná Klient je oprávněn navyšovat Vklad s výpovědní lhůtou o další peněžní prostředky, a to zasláním peněžních prostředků přímo na účet Vkladu s výpovědní lhůtou. Klient je oprávněn disponovat s peněžními prostředky uloženými na Vkladu s výpovědní lhůtou po podání výpovědi a po uplynutí dohodnuté výpovědní lhůty, tedy po jejich připsání na účet uvedený ve výpovědi Klienta Klient nebo Banka jsou oprávněni kdykoliv podat výpověď. Banka může u vybraných Vkladů s výpovědní lhůtou stanovit, že po určité 4/8 Účinnost od

5 období od zřízení Vkladu s výpovědní lhůtou není možné Vklad vypovědět, resp. výpověď nabyde účinnosti až po stanoveném termínu. Výpověď Vkladu s výpovědní lhůtou Klient může podat pouze v prostorách Banky prostřednictvím pověřeného zaměstnance Banky nebo prostřednictvím eportal nebo písemně s úředním ověřením podpisu Klienta. Výpověď je účinná dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně, přičemž výpovědní lhůta stanovená pro daný Vklad s výpovědní lhůtou počíná běžet od téhož dne, pokud Klient při podání výpovědi neurčí jiné datum počátku plynutí výpovědní lhůty následující po dni podání výpovědi. Pokud připadne poslední den výpovědní lhůty na den, který není Pracovním dnem, uplyne výpovědní lhůta v nejbližší následující Pracovní den. Po uplynutí výpovědní lhůty Banka peněžní prostředky zašle na účet uvedený ve výpovědi Klienta. Klient je oprávněn vypovědět pouze celý Vklad najednou. ČLÁNEK 11 Věrnostní program 11.1 Sjednáním vybraných Vkladů získává Klient právo získat Věrnostní body do Věrnostního programu, tyto Věrnostní body může vyměnit za Benefity z nabídky Věrnostního programu Výši Věrnostních bodů, na které Klient získává sjednáním vybraných Vkladů nárok, zveřejňuje Banka na Internetové stránce Banka připíše Klientovi Věrnostní body do Věrnostního programu, na které má nárok dle bodu 11.2, na základě požadavku Klienta zadaného prostřednictvím eportal Podmínkou připsání Věrnostních bodů a čerpání Benefitů je přistoupení Klienta k obchodním podmínkám Poskytovatele věrnostního programu Připsané Věrnostní body Banka považuje za a účtuje o nich jako o úrokovém výnosu Klient bere na vědomí, že Věrnostní program není ve vlastnictví Banky a je provozován Poskytovatelem věrnostního programu, který zároveň nese plnou odpovědnost za řádné fungování Věrnostního programu Klient souhlasí s tím, aby informace o stavu Věrnostních bodů a Klientových transakcích ve Věrnostním programu Poskytovatel věrnostního programu sdílel s Bankou Klient souhlasí s tím, aby Poskytovatel věrnostního programu získal přístup k údajům Klienta, které jsou nezbytné k zajištění řádného fungování Věrnostního programu (přičemž se nejedná o osobní údaje ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů) Banka neodpovídá za jakékoliv daňové povinnosti Klienta v souvislosti s využíváním Věrnostního programu Nárok na získání a čerpání Věrnostních bodů zaniká zároveň se zánikem Smlouvy. ČLÁNEK 12 Postoupení a zastavení pohledávek ze Smlouvy 12.1 Bez předchozího výslovného písemného souhlasu Banky není Klient oprávněn postoupit (včetně zajišťovacího postoupení pohledávky či převodu práva) nebo zastavit své pohledávky za Bankou vyplývající ze Smlouvy, včetně pohledávek z jednotlivých Vkladů, nebo jakýmkoliv jiným způsobem převést svá práva a/nebo povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu. ČLÁNEK 13 Důvěrné informace 13.1 Klient je povinen před uzavřením Smlouvy a dále v průběhu poskytování služby nebo produktu Banky dle Smlouvy sdělovat Bance všechny Důvěrné informace nezbytné pro jejich poskytování Podpisem Smlouvy dává Klient Bance dobrovolně souhlas se shromažďováním, zpracováváním a uchováváním Důvěrných informací, zejména se zpracováváním osobních údajů v režimu Zákona o ochraně osobních údajů Podpisem Smlouvy dává Klient dále souhlas s tím, aby si Banka pořizovala záznam telefonických hovorů mezi Bankou a Klientem týkajících se Smlouvy, a to bez jakéhokoli dalšího oznámení o zahájení nahrávání. Tyto telefonické hovory jsou Bankou v souladu se zvláštními předpisy archivovány Má-li Klient právo odmítnout poskytnutí některých Důvěrných informací, bere tímto na vědomí, že bez udělení souhlasu s jejich poskytnutím a zpracováváním Bankou nebo subjektem Bankou pověřeným není Banka povinna bankovní produkt nebo službu poskytnout Klient je povinen informovat Banku neprodleně o jakékoliv změně jeho Důvěrných informací Dozví-li se Banka jakýmkoliv průkazným způsobem, že se některá Důvěrná informace Klienta změnila, provede opravu Důvěrné informace ve svých systémech, databázích a složkách i bez Klientova oznámení této změny Důvěrné informace budou zpracovávány pro účely plnění Smlouvy, statistické údaje Banky a pro účely vyhodnocování a uskutečňování nabídek Klientovi na využívání nových služeb nebo produktů Banky nebo členů J&T Group a efektivnější využívání stávajících služeb a produktů Banky Banka bude Důvěrné informace zpracovávat automatizovanými prostředky a manuálně Banka bude pro naplnění Smlouvy a/nebo naplnění účelu zpracování Důvěrných informací poskytovat, a to i za úplatu, Důvěrné informace následujícím subjektům, z nichž subjekty uvedené v písm. a), b) a d) Banka smluvně zaváže mlčenlivostí a které jí zaručí technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů: a) členům J&T Group, b) osobám tuzemským i zahraničním, které Banka využívá při poskytování služeb a produktů zejména Zprostředkovatelům, nebo osobám které pověřila plněním svých smluvních či zákonných povinností vůči Klientovi, c) osobám, kterým je Banka povinna zpřístupnit Důvěrné informace na základě právních předpisů, d) osobám jednajícím za nebo ve prospěch Banky v souvislosti s bankovními službami nebo produkty, zejména v marketingové oblasti Klient je oprávněn písemně odvolat v průběhu trvání smluvního vztahu s Bankou svůj souhlas se shromažďováním, zpracováním a uchováváním všech nebo některých Důvěrných informací. Klient bere na vědomí, že v takovém případě nemusí být Banka schopna nebo oprávněna dále mu poskytovat bankovní službu nebo produkt Klient má právo: a) být na svou žádost informován o rozsahu a obsahu Důvěrných informací, které o něm Banka shromažďuje, zpracovává a uchovává, o účelu jejich zpracovávání, dalších příjemcích těchto informací, povaze automatizovaného zpracovávání v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování Banky, případně zdroji osobních údajů odlišném od Klienta, b) požadovat vysvětlení ke shromažďování, zpracování a uchovávání jeho Důvěrných informací, zejména v případě, kdy Klient zjistí nebo se domnívá, že Banka zpracovává jeho Důvěrné informace v rozporu s právními předpisy nebo ochranou jeho soukromého a osobního života, c) požadovat opravu a/nebo doplnění jeho Důvěrných informací, d) požadovat nápravu v případě, že je shromažďování, zpracování a uchovávání jeho Důvěrných informací v rozporu s právními předpisy nebo ochranou soukromého a osobního života Klienta, zejména požadovat odstranění vzniklého závadného stavu blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací Důvěrných informací, e) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo, nebo v případě, že Banka neodstraní závadný stav týkající se jeho Důvěrných informací nebo neposkytne vysvětlení dle písm. b), f) uplatňovat nárok na náhradu jiné než majetkové újmy Banka Klienta neprodleně informuje o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci jeho Důvěrných informací Všechny informace obsažené ve Smlouvě a jejích přílohách, jakož i informace získané v době trvání Smlouvy, se považují za obchodní tajemství. Klient i Banka se zavazují tyto informace chránit jako vlastní, využívat je výhradně za účelem plnění Smlouvy, nezneužívat je a nezpřístupňovat je třetím osobám, s výjimkou osob uvedených v bodě 13.9, a to jak v době trvání Smlouvy, tak i po skončení jejího trvání. ČLÁNEK 14 Komunikace a doručování písemností 14.1 Klient a Banka spolu komunikují následujícími způsoby: a) osobním jednáním, b) telefonicky, c) faxem, d) elektronickou poštou, e) prostřednictvím Internetových stránek, f) prostřednictvím eportal, g) písemně Podpisovým vzorem je podpis Klienta uvedený na Smlouvě nebo podpis, o kterém Klient po podpisu Smlouvy prohlásí způsobem požadovaným Bankou, že bude jeho novým podpisovým vzorem Pro jednotlivé specifické situace nebo úkony může Banka požadovat specifický způsob komunikace Specifické způsoby komunikace jsou pro jednotlivé situace nebo úkony popsané v Podmínkách, ve Smlouvě, v dalších dokumentech 5/8 Účinnost od

6 Banky, které jsou přílohou Smlouvy nebo jsou Bankou nebo právním předpisem výslovně vyžadovány Nebude-li možné využít způsob komunikace, který je pro předmětnou situaci stanovený nebo běžný, může se Banka pokusit využít jiný způsob komunikace Banka bude s Klientem komunikovat prostřednictvím Internetových stránek a/nebo prostřednictvím aplikace eportal zejména v následujících případech: a) informování o změnách příloh Smlouvy, zejména Podmínek, Nabídky vkladových produktů, a/nebo Ceníku služeb, b) informování o skutečnostech, o kterých tak stanoví Podmínky nebo Smlouva Banka může rovněž informace podle bodu 14.6 sdělit Klientovi s využitím elektronické pošty Klient prohlašuje, že má dostatečné prostředky a předpoklady pro využívání internetu a elektronické pošty a tudíž souhlasí s komunikací způsobem podle bodu 14.6 a Klient může s Bankou komunikovat v následujících jazycích: a) český jazyk, b) slovenský jazyk V jiném jazyce může Klient s Bankou komunikovat pouze po dohodě s Bankou Sdělení podle bodu 14.6 zveřejňovaná Bankou na Internetových stránkách budou primárně zveřejňována v českém jazyce Sdělení podle bodu 14.6 zasílané elektronickou poštou mohou být vyhotovena kromě českého jazyka i v jazyce domluveném mezi Klientem a Bankou Všechny náklady, které Klientovi vzniknou při komunikaci s Bankou, nese Klient Doručením písemnosti nebo jiného dokumentu Bance se rozumí okamžik, kdy se dokument dostane do skutečné dispoziční sféry Banky Banka doručuje Klientovi všechny zásilky s využitím poštovních služeb na Kontaktní adresu Zásilky zasílané Klientovi se považují za doručené (tzv. fikce doručení): (i) okamžikem potvrzení převzetí při zasílání kurýrní službou, (ii) po uplynutí 7 kalendářních dnů ode dne odeslání v případě obyčejné nebo doporučené zásilky, (iii) okamžikem převzetí při zasílání s dodejkou. Zásilka se považuje za doručenou i v případě, kdy ji Klient nepřevzal, odmítl převzít nebo se o jejím zaslání nedozvěděl Banka nenese odpovědnost za nebezpečí ztráty, poškození nebo zničení zásilky při její přepravě Klientovi K získání základních informací o produktech Banky a k podpoře Klientů při zřízení a správě produktů Banky je možné kontaktovat Banku prostřednictvím Zelené linky. ČLÁNEK 15 Portál elektronických služeb eportal 15.1 Předmětem tohoto článku je úprava vzájemných práv a povinností mezi Bankou a Klientem, vzniklých v důsledku užívání portálu elektronických služeb eportal Banka rozhodne, které Vklady umožní ovládat prostřednictvím eportal. Banka není povinna umožnit ovládání všech Vkladů prostřednictvím eportal Vklady nemusí být Bankou umožněno ovládat v plném rozsahu Není-li uvedeno jinak, má se za to, že tam, kde se v tomto článku používá pojem Vklady, jedná se o ty Vklady, které Banka umožnila ovládat prostřednictvím eportal Banka doručí Klientovi (zpravidla po zřízení prvního Vkladu) Heslo pro vstup do eportal. Uživatelské jméno pro vstup do eportal je číslo Smlouvy Klienta Aktivaci eportal provede Klient prvním přihlášením do eportal. Při prvním přihlášení je Klient povinen změnit Heslo pro vstup do eportal a potvrdit, případně změnit, zadané mobilní telefonní číslo určené pro zasílání SMS s autentizačním nebo autorizačním kódem. Změna mobilního telefonního čísla prostřednictvím eportal je možná pouze při prvním přihlášení, případnou následnou změnu mobilního telefonního čísla je Klient povinen oznámit Bance osobně Při užívání eportal je Klient oprávněn: a) měnit Účet, v jehož prospěch se mají peněžní prostředky po ukončení Vkladu zaslat, b) podávat žádost o zřízení Obnoveného vkladu, c) podávat výpověď Vkladu s výpovědní lhůtou, d) sledovat aktuální stav Vkladů, e) prostřednictvím eportal vstupovat do Věrnostního programu, f) využívat další služby eportal popsané v uživatelské dokumentaci Pro zajištění bezproblémového užívání eportal Banka požaduje od Klienta technické vybavení stanovené v uživatelské dokumentaci eportal Banka nezajišťuje služby poskytovatele internetu, ani technické vybavení Klienta nutné pro provozování eportal Jednotlivé žádosti je Klient povinen autorizovat zadáním Autorizačního kódu. O stavu zpracování žádostí je Klient informován příslušnými označeními stavu popsanými v uživatelské dokumentaci eportal Klient je oprávněn používat eportal nepřetržitě, tj. 24 hodin denně a 7 dní v týdnu Banka může přerušit nebo omezit používání eportal na dobu nezbytně nutnou k jeho údržbě nebo k zpracování dat Banka zajišťuje Klientovi poradenskou službu související s provozováním eportal, a to prostřednictvím Zelené linky Spojení s Bankou prostřednictvím eportal naváže Klient způsobem uvedeným v uživatelské dokumentaci Klient je povinen učinit veškerá opatření k zajištění bezpečnosti eportal, zejména chránit jeho jednotlivé bezpečnostní komponenty (zejména Uživatelské jméno pro vstup do eportal, Heslo pro vstup do eportal, mobilní telefon služící k autentizaci Klienta) před zneužitím nepovolanou osobou a neprodleně Bance oznámit zneužití nebo podezření ze zneužití eportal na Zelenou linku V případě tří po sobě následujících pokusů Klienta o přihlášení do eportal s nesprávným heslem je Banka oprávněna zablokovat přístup Klienta až do odvolání. Banka obnoví přístup na základě písemné žádosti Klienta V případě tří po sobě následujících zadání chybného Autentizačního nebo Autorizačního kódu je Banka oprávněna zablokovat přístup Klienta až do odvolání. Banka obnoví přístup na základě písemné žádosti Klienta Banka může zablokovat přístup do eportal i v případě, že zjistí narušení ochrany a bezpečnosti eportal Klient je povinen provádět pravidelnou změnu Hesla pro vstup do eportal, minimálně 1 za rok Banka neodovídá za škodu, která vznikne Klientovi: a) zneužitím eportal nepovolanou osobou na straně Klienta, b) technickým výpadkem na straně Klienta, c) poruchami telefonní sítě nebo datové sítě, d) porušením tajemství dopravovaných zpráv, které Banka nemohla ovlivnit Banka rovněž neodpovídá za škody způsobené předáním nesprávných nebo duplicitních údajů nebo nesprávným užíváním eportal Klientem nebo nesplněním jeho povinnosti neprodleně oznámit Bance podezření ze zneužití eportal nepovolanou osobou Banka neodpovídá za škody vzniklé v případě zneužití či vyzrazení bezpečnostních prvků eportal až do okamžiku oznámení zneužití nebo podezření ze zneužití eportal na Zelenou linku Okamžikem oznámení zneužití nebo podezření ze zneužití eportal na Zelenou linku nenese Klient odpovědnost za finanční ztrátu vzniklou v důsledku zneužití eportal, s výjimkou případů, kdy ke zneužití došlo v důsledku úmyslného nebo nedbalostního jednání Klienta v rozporu se Smlouvou nebo Podmínkami Klient zruší přístup do eportal podáním písemné žádosti k ukončení přístupu do eportal. Přístup bude zrušen nejpozději následující pracovní den po dni doručení žádosti Bance, pokud nebude Klientem stanoveno jinak. ČLÁNEK 16 Reklamace a stížnosti 16.1 Informace týkající se reklamací a stížností zejména jejich podávaní a vyřizování jsou uvedeny v Reklamačním řádu, který je Uveřejněný na Internetových stránkách a v provozních prostorách Banky Na požádání zašle Banka Reklamační řád Klientovi. ČLÁNEK 17 Odpovědnost Banky 17.1 Banka neodpovídá za škody vzniklé Klientovi v důsledku okolností vylučujících odpovědnost Banky zejména: a) jednání tuzemských nebo zahraničních úřadů či soudů, b) odmítnutí nebo opožděné udělení nezbytných povolení ze strany úřadů, c) působení vyšší moci, povstání, revoluce, občanské nepokoje, války nebo přírodní katastrofy, d) jiné události, které Banka nemá pod kontrolou (např. poruchy trhu, stávky, pracovní výluky, dopravní zácpy), e) nefungování telekomunikačních služeb poskytovaných Bance třetími osobami, f) nekvalitní poskytnutí poštovních služeb, g) nekvalitní, poruchové nebo nezabezpečené spojení prostřednictvím telekomunikační sítě užívané Klientem, 6/8 Účinnost od

7 h) události pod kontrolou Klienta, jednání nebo opomenutí Klienta, i) v dalších případech uvedených v Podmínkách nebo ve Smlouvě či jejích přílohách V případě, že nastane jakákoliv událost, v jejímž důsledku Klientovi vznikla nebo hrozí škoda, provádí Banka opatření za účelem zmírnění nepříznivých dopadů na Klienta, které se od ní dají v přiměřeném rozsahu očekávat V případě vzniku povinnosti Banky nahradit Klientovi škodu není Banka povinna uhradit ušlý zisk vzhledem k tomu, že Banka nemá možnost předvídat jeho rozsah ani při vynaložení přiměřené péče Klient odpovídá Bance za škodu v rozsahu podle obecně závazných právních předpisů a v případech uvedených ve Smlouvě a/nebo Podmínkách. ČLÁNEK 18 Ukončení Smlouvy 18.1 Smlouva může být ukončena některým z následujících způsobů: a) dohodou mezi Bankou a Klientem, b) výpovědí ze strany Banky, c) okamžitou výpovědí ze strany Banky, d) výpovědí ze strany Klienta, e) dalšími způsoby upravenými v Podmínkách, Smlouvě nebo příslušnými právními předpisy Klient i Banka jsou oprávněni kdykoliv, z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu v plném rozsahu vypovědět Smlouvu písemnou výpovědí doručenou druhé smluvní straně Banka i Klient mohou Smlouvu vypovědět v jednoměsíční (1) výpovědní lhůtě, která začíná plynout od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně Banka může Smlouvu vypovědět s okamžitou účinností za podmínek uvedených v Smlouvě nebo Podmínkách, především ale v případě, že: a) Klient uvede Banku do omylu poskytnutím nesprávných údajů, nepravdivých prohlášení, neposkytnutím údajů, jiným opomenutím nebo jiným způsobem, který by ovlivnil rozhodnutí Banky uzavřít s Klientem jakoukoliv smlouvu, b) Klient není schopný poskytnout Bance na požádání uspokojivé důkazy o zákonném a trestněprávní předpisy neporušujícím původu prostředků, které používá ve vztahu k Bance, c) Banka vyhodnotí Klienta kdykoliv v rámci opatření povinné péče jako rizikového, d) nastane-li jakýkoliv případ porušení Smlouvy, Podmínek nebo právních předpisů ze strany Klienta, e) Obchod je v rozporu s příslušnými zákony, jinými právními předpisy, Podmínkami nebo Smlouvou, f) obsah Smlouvy se dostal do rozporu s právními předpisy, g) v období šesti (6) měsíců od účinnosti Smlouvy nedošlo k uzavření ani jednoho Obchodu mezi Bankou a Klientem, h) kdykoliv po účinnosti Smlouvy nedošlo v období osmnácti (18) měsíců od ukončení posledního Obchodu k uzavření ani jednoho Obchodu mezi Bankou a Klientem, i) z jiných důvodů uvedených ve Smlouvě a/nebo Podmínkách Účinky ukončení smlouvy nastávají: a) v případě ukončení Smlouvy dohodou Banky s Klientem dnem uvedeným v dohodě, b) v případě ukončení Smlouvy výpovědí ze strany Banky uplynutím výpovědní lhůty, c) v případě ukončení Smlouvy okamžitou výpovědí ze strany Banky doručením výpovědi Klientovi, přičemž se uplatní fikce doručení, d) v případě ukončení Smlouvy výpovědí ze strany Klienta uplynutím výpovědní lhůty, e) v případě ukončení Smlouvy dalšími způsoby upravenými v Podmínkách, Smlouvě nebo příslušnými právními předpisy v závislosti na charakteru způsobu ukončení a jeho podmínkách, není-li v Podmínkách, nebo v Smlouvě uvedeno jinak Poté, co Banka Klientovi odešle výpověd této Smlouvy, není povinna s Klientem uzavírat další Obchody Bude-li Bance doručena výpověď Smlouvy ze strany Klienta, kdy jsou na příslušném Sběrném účtu evidovány dosud nevypořádané Obchody, nemá zánik Smlouvy vliv na tyto Obchody, které se budou nadále řídit příslušnými ustanoveními Smlouvy a jejích příloh Dojde-li k ukončení Smlouvy dohodou mezi Bankou a Klientem, bude způsob ukončení existence Smlouvy a uzavřených Obchodů uveden v této dohodě Dojde-li k ukončení Smlouvy výpovědí ze strany Banky, kdy jsou na příslušném Sběrném účtu evidovány dosud nevypořádané Obchody, nemá zánik Smlouvy vliv na tyto Obchody, které se budou nadále řídit příslušnými ustanoveními Smlouvy a jejích příloh Dojde-li k ukončení Smlouvy výpovědí ze strany Banky s okamžitou účinností, Banka může všechny Vklady evidované na příslušném Sběrném účtu prohlásit okamžitě splatnými a převést jistinu Vkladů spolu s úrokem přirostlým ke dni předcházejícímu datu předčasné splatnosti Klientovi na Účet Klient, který je fyzickou osobou, který při uzavírání a plnění Smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a který uzavřel Smlouvu prostřednictvím Neosobní identifikace nebo prostřednictvím Zprostředkovatele, má právo od Smlouvy odstoupit za následujících podmínek: a) Banka neposkytne Klientovi informace podle 54b odst. 1 až 11 Občanského zákoníku nebo poskytne Klientovi klamavé informace, a to do 3 měsíců ode dne, kdy se Klient o této skutečnosti dozvěděl, b) Klient tak učiní ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne uzavření Smlouvy nebo ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne, kdy mu byly předány informace v souladu s 54b odst. 8 nebo 9 Občanského zákoníku, nastal-li tento den po uzavření Smlouvy, a to i bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce, c) Klient tak učiní ve lhůtě 14 dnů ode dne uskutečnění prvního Obchodu, a to i bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce V případě odstoupení od Smlouvy dle článku Podmínek musí Klient doručit písemné oznámení o odstoupení od Smlouvy ve lhůtě uvedené v článku na adresu Banky. Pokud nedojde k doručení oznámení o odstoupení na adresu Banky ve stanovené lhůtě, nemá Klient právo od této Smlouvy odstoupit dle článku Podmínek. ČLÁNEK 19 Závěrečná ustanovení 19.1 Banka je oprávněna měnit Podmínky a další přílohy Smlouvy, které nejsou individualizované jednostranným úkonem (dále jen Změny ), a to na základě oznámení zveřejněného na Internetové stránce nejméně 30 kalendářních dní před účinností Změn, není-li jejich změna upravena odlišně Bude-li změna Podmínek vyžádána a) změnou legislativy, nebo b) změnou, jejíž načasování není Banka schopna ovlivnit, nebo c) změnou technických, administrativních nebo jiných postupů Banky, nebo d) změnou, která nemá přímý dopad na Klienta, je Banka oprávněna provést změnu i v kratším časovém horizontu Obsahem oznámení je upozornění na Změny a obsah Změn nebo nové znění příslušné přílohy Smlouvy Povinností Klienta je obeznamovat se na Internetové stránce nebo v provozních prostorách Banky s aktuálním znění příloh Smlouvy, zejména Podmínek, Nabídky vkladových produktů, Ceníku služeb, Reklamačního řádu a s jejich Změnami Nesouhlasí-li Klient se Změnami příloh Smlouvy provedenými jednostranným úkonem Banky, může Smlouvu ukončit způsobem podle bodu Banka je oprávněna kdykoliv Klienta požádat o podání vysvětlení ve věcech jeho statusu nebo v oblasti Obchodů, které provádí. Neposkytne-li Klient Bance tato vysvětlení, bere na vědomí, že je Banka oprávněna a povinna uskutečnit příslušné kroky, zejména omezit Klientovi možnost uzavírání Obchodů nebo okamžitě ukončit Smlouvu Není-li mezi Bankou a Klientem písemně dohodnuto jinak, řídí se veškeré smluvní vztahy mezi nimi právním řádem České republiky a řádně publikovanými mezinárodními dohodami a bankovními a obchodními zvyklostmi Banka a Klient budou usilovat o urovnání všech případných sporů vzniklých na základě jejich právních vztahů jednáním vedeným dobrými úmysly a pokusí se předejít řízení před soudem. Pokud nebude písemně s Bankou ujednáno jinak, bude jakýkoliv spor mezi Bankou a Klientem vzniklý v souvislosti se Smlouvou (včetně otázek její platnosti) řešen s konečnou platností rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze, v souladu s rozhodčím řádem tohoto soudu, platným v době podání žaloby. Rozhodčí senát bude mít tři členy, kteří budou jmenováni v souladu s uvedeným řádem rozhodčího soudu. Místem konání rozhodčího řízení bude Praha, Česká republika, a jazykem rozhodčího řízení bude Český jazyk V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo Podmínek je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným v kterékoliv jurisdikci, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost jiných ustanovení dokumentů v této jurisdikci, ani platnost a vymahatelnost takových ustanovení dokumentů v jakékoliv jiné jurisdikci Nadpisy jednotlivých článků Podmínek slouží pouze pro orientaci v textu a při výkladu Smlouvy a Podmínek, nebude na tyto nadpisy 7/8 Účinnost od

8 brán zřetel. Není-li výslovně uvedeno jinak, odkazy na jednotlivé články odkazují na příslušné články Podmínek Pojmy psané s velkým počátečním písmenem mají, pokud z kontextu zjevně nevyplývá jinak, význam uvedený v Podmínkách nebo ve Smlouvě Situace a úkony, které nejsou výslovně zmíněny nebo řešeny ve Smlouvě nebo Podmínkách, se budou řešit individuálně, podle obecných zásad, na kterých jsou tyto dokumenty postaveny, interních pravidel Banky a/nebo podle ustanovení příslušných právních předpisů Tyto Podmínky nahrazují Podmínky ze dne a jsou platné a účinné ode dne /8 Účinnost od

Všeobecné obchodní podmínky k rámcové smlouvě o sjednávání a vedení vkladových produktů Platné od 02.09.2013

Všeobecné obchodní podmínky k rámcové smlouvě o sjednávání a vedení vkladových produktů Platné od 02.09.2013 Všeobecné obchodní podmínky k rámcové smlouvě o sjednávání a vedení vkladových produktů Platné od 02.09.2013 ČLÁNEK 1 Informace o Bance 1.1 Základní údaje: J&T BANKA, a. s. Pobřežní 14, 186 00 Praha 8,

Více

Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Bance Článek 2: Informace o dohledu Článek 3: Definice pojmů Článek 4: Výkladová pravidla

Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Bance Článek 2: Informace o dohledu Článek 3: Definice pojmů Článek 4: Výkladová pravidla Obchodní podmínky J&T BANKY, a. s., k Rámcové smlouvě o sjednávání a vedení vkladových produktů pro právnické osoby a podnikatele Účinnost od 01.06.2014 Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace

Více

Obchodní podmínky J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, a.s.

Obchodní podmínky J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A ODKUPOVÁNÍ PODÍLOVÝCH LISTŮ INVESTIČNÍCH FONDŮ ADMINISTROVANÝCH J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTÍ, a.s. (dále jen Podmínky ) Platné od 1. 2. 2015 1. ČLÁNEK Základní informace

Více

Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Bance Článek 2: Informace o dohledu Článek 3: Definice pojmů Článek 4: Výkladová pravidla

Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Bance Článek 2: Informace o dohledu Článek 3: Definice pojmů Článek 4: Výkladová pravidla Obchodní podmínky J&T BANKY, a. s., k Rámcové smlouvě o sjednávání a vedení vkladových produktů pro právnické osoby a podnikatele Účinnost od 15.01.2015 Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo: obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, 147 00 identifikační číslo: 24302058 OBCHODNÍ PODMÍNKY zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Městský soud v Praze, odd. vložka:

Více

Obchodní podmínky J&T BANKY, a. s., k Rámcové smlouvě o sjednávání a vedení vkladových produktů Účinnost od

Obchodní podmínky J&T BANKY, a. s., k Rámcové smlouvě o sjednávání a vedení vkladových produktů Účinnost od Obchodní podmínky J&T BANKY, a. s., k Rámcové smlouvě o sjednávání a vedení vkladových produktů Účinnost od 01.01.2014 Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Bance Článek 2: Informace

Více

Obchodní podmínky J&T BANKY, a. s., k Rámcové smlouvě o sjednávání a vedení vkladových produktů Účinnost od 01.04.2015

Obchodní podmínky J&T BANKY, a. s., k Rámcové smlouvě o sjednávání a vedení vkladových produktů Účinnost od 01.04.2015 Obchodní podmínky J&T BANKY, a. s., k Rámcové smlouvě o sjednávání a vedení vkladových produktů Účinnost od 01.04.2015 Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Bance Článek 2: Informace

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO OBCHODOVÁNÍ S PODÍLOVÝMI FONDY INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO OBCHODOVÁNÍ S PODÍLOVÝMI FONDY INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO OBCHODOVÁNÍ S PODÍLOVÝMI FONDY INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. (dále jen Podmínky ) Platné od 1. Základní informace 1.1. Základní

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku SMLOUVA O SPOLUPRÁCI uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku se sídlem: Sokola Tůmy 1099/1, Hulváky 709 00 Ostrava jednající: jednatelem společnosti IČ: 023 56 937 DIČ: CZ

Více

PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU

PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Podmínky k Osobnímu kontu (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané ANO spořitelním družstvem, IČ: : 26137755, se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, PSČ 186 00, Praha 8 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva)

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) I. Smluvní strany Obec: HLÍNA sídlo: Hlína, ev.č.19, 664 91 Ivančice IČO: 00488135 zastoupena: starostou obce Milošem Dostalým číslo bankovního účtu:

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané Metropolitním spořitelním družstvem, IČ: 25571150, se sídlem: Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8 - Karlín, zapsaným v oddílu Dr, vložce 7890, obchodního

Více

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X P R O D U K T O V É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X Tyto produktové obchodní podmínky (dále jen POP ) upravují právní vztahy mezi Evropsko-ruskou bankou, a.s.

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

Smlouva o investičním zprostředkování

Smlouva o investičním zprostředkování Smlouva o investičním zprostředkování Jméno a příjmení/firma: Rodné číslo/ič: Bydliště/Sídlo: Číslo OP/pasu: Telefon/fax: Email: Bankovní spojení: Jednající: Dále jen Zákazník a Investiční zprostředkovatel:

Více

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s.

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému MultiCash

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ SMLOUVY O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU 1.1 Tato smlouva o spolupráci v Affiliate programu (dále jen Smlouva ) se použije pro smluvní vztahy

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

1. Definice základních pojmů

1. Definice základních pojmů Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb společnosti iwebs s.r.o., IČ: 26977966, se sídlem Praha, Kunratice, Františka Šimáčka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

PODMÍNKY KE KB GARANTOVANÉMU VKLADU

PODMÍNKY KE KB GARANTOVANÉMU VKLADU PODMÍNKY KE KB GARANTOVANÉMU VKLADU Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky ke KB Garantovanému vkladu (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek

Více

Reklamační řád. 1. Obecné informace

Reklamační řád. 1. Obecné informace Reklamační řád ING Bank N.V. zastoupená v České republice prostřednictvím své pobočky v Praze (dále jen Banka ), pro retailové bankovní produkty ING Konto, ING Termínované vklady, ING Investice a ING Fondy

Více

PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem:

PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem: PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem: se sídlem Kroměříž, Malý Val 1586, PSČ 767 01 I. Stanovení podmínek veřejného výběrového

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek )

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) Vodafone Czech Republic, a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

PODMÍNKY TERMÍNOVANÝCH ÚČTŮ

PODMÍNKY TERMÍNOVANÝCH ÚČTŮ PODMÍNKY TERMÍNOVANÝCH ÚČTŮ 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky termínovaných účtů (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek (dále jen Všeobecné

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Prodávající: Povodí Vltavy, státní podnik

Více

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s.

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému MultiCash

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti R2B2 s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČ: 028 86 286 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 225031

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím

Více

Rámcová kupní smlouva

Rámcová kupní smlouva Rámcová kupní smlouva I. Smluvní strany 1. Obchodní společnost: IČ: DIČ: Se sídlem: Bankovní spojení: Číslo účtu: Jednající: Zápis v rejstříku : ( dále jen p r o d á v a j í c í ) a 2. Statutární město

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava OBCHODNÍ PODMÍNKY organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande Michaely Strnadové se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava identifikační číslo: 88655717 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj I. Vymezení pojmů Společnost zapsána dne 17. února 2010 v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddílu B, vložka 15969, zastoupena

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

Licenční smlouva. Varianta A (fyzická osoba) Jméno a příjmení, RČ:... Bydliště:...

Licenční smlouva. Varianta A (fyzická osoba) Jméno a příjmení, RČ:... Bydliště:... Licenční smlouva kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 14a zák. č. 106/1999 Sb. ( zákon o svobodném přístupu k informacím ) a ust. 2358 a násl. a 2371 a násl zák. č. 89/2012 Sb. ( občanský

Více

Smlouva o firemním účtu

Smlouva o firemním účtu Smlouva o firemním účtu uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č.87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, v platném znění. mezi Citfin, spořitelní

Více

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č.

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č. uzavřená mezi Michal Šenk Firma: Adresa: U Stadionu 955, 664 34 Kuřim IČ: 75679922 DIČ: CZ8307103827 Tel: +420 777 304 145 E-mail: senk@a1net.cz

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY O B S A H 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 2. ZMĚNY VOP A PRODUKTOVÝCH PODMÍNEK... 2 3. VÝKLAD POJMŮ... 3 4. IDENTIFIKACE KLIENTA... 4 5. JEDNÁNÍ KLIENTA A DRUŽSTVA... 5 6. VZNIK,

Více

KUPNÍ SMLOUVA Část...

KUPNÍ SMLOUVA Část... Příloha č. 3 KUPNÍ SMLOUVA Část... Článek I. Smluvní strany 1. se sídlem zastoupená:. bankovní spojení:. číslo účtu:. IČ:. DIČ: CZ.... (společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ) (dále jen prodávající

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp)

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) 1. Výklad pojmů použitých v těchto Všeobecných podmínkách: 1.1. Poskytovatel je společnost SJCOM s. r.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Příloha č. 1 ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Společnost ABOR, s.r.o., se sídlem Poříčí nad Sázavou, Potoční 292, PSČ 257 21, IČ 284 90 517 (dále též ABOR ),, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Kupní Smlouva o zajištění služeb

Kupní Smlouva o zajištění služeb Kupní Smlouva o zajištění služeb uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL

SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL Smluvní strany: Člověk v tísni, o.p.s. IČ 25755277 se sídlem Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 zastoupený Karlem Strachotou, ředitelem programu Jeden

Více

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Č.j. : 20435/2007 32 Číslo v CES : 4072 Číslo úkolu : Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem : Staroměstské nám. 6 Praha 1, 110 15 zastoupená

Více

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o.

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. 1.1 Předmět a všeobecná ustanovení Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem

Více

PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ

PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ Vnitřní směrnice č. 5/2015 Určena: Vytvořil: Schválil: Pro zákazníky Zprostředkovatele Compliance Jednatelka společnosti Platnost od: 1. 2. 2015 Účinnost od: 1. 2.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

Obec Hrádek, Hrádek u Znojma

Obec Hrádek, Hrádek u Znojma VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Hrádek číslo: (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) mezi: Poskytovatelem dotace: Obcí

Více

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen kupující či zákazník ).

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen kupující či zákazník ). 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky internetového obchodu AEROSIM.cz (dále jen obchodní podmínky ) platí pro nákup v internetovém obchodě AEROSIM.cz, který níže uvedený prodávající provozuje

Více

Smlouva o ochraně obchodního tajemství pro služby zpřístupnění metalických účastnických vedení a návazných služeb kolokace

Smlouva o ochraně obchodního tajemství pro služby zpřístupnění metalických účastnických vedení a návazných služeb kolokace O2 Czech Republic a.s. Výtisk číslo: č.j.: /.. Smlouva o ochraně obchodního tajemství pro služby zpřístupnění metalických účastnických vedení a návazných služeb mezi společnostmi O2 Czech Republic a.s.

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

Obchodní podmínky Ochrana osobních údajů Pravidla používání stránek

Obchodní podmínky Ochrana osobních údajů Pravidla používání stránek Obchodní podmínky Ochrana osobních údajů Pravidla používání stránek Obchodní podmínky VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro nákup zboží a/nebo služeb na internetovém slevovém portálu www.nakupvakci.cz (dále

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU

Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU I. Definice pojmů Pro účely těchto podmínek budou níže uvedené pojmy vykládány následovně: 1.1. Poskytovatel společnost TADY-A-TEĎ CZ s.r.o. IČ 034 61 114,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby) Obchodní podmínky společnosti BAMTYRE s.r.o., se sídlem České družiny 2049/29, 160 00 Praha 6 Dejvice, IČO 01408763, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205944

Více

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM uzavřená ve smyslu ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník SPP Storage, s.r.o. se sídlem

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VKLADOVÉ PRODUKTY A BĚŽNÉ ÚČTY

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VKLADOVÉ PRODUKTY A BĚŽNÉ ÚČTY PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VKLADOVÉ PRODUKTY A BĚŽNÉ ÚČTY O B S A H 1. ÚVOD... 2 2. ZMĚNY PRODUKTOVÝCH PODMÍNEK... 2 3. VÝKLAD POJMŮ... 2 4. TERMÍNOVANÝ VKLAD... 3 5. SPOŘICÍ ÚČET - ARTESA UNIVERSAL...

Více

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek.

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek. PODMÍNKY KE KONTU G2 Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky ke kontu G2 (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen Všeobecné podmínky

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 1) Úvodní ustanovení 1.1. Předmětem úpravy jsou podmínky poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím sítě LiveNet

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Kultura.cz, s.r.o. se sídlem Podbělohorská 1341/23, 150 00 Praha 5 - Smíchov IČ: 29414261 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 205137

Více

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PŘERUŠITELNÝM VÝKONEM

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PŘERUŠITELNÝM VÝKONEM RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PŘERUŠITELNÝM VÝKONEM uzavřená ve smyslu ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník SPP Storage, s.r.o.

Více

Informace pro Klienty poskytované Poskytovatelem úvěru podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění

Informace pro Klienty poskytované Poskytovatelem úvěru podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění Informace pro Klienty poskytované Poskytovatelem úvěru podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění Společnost IMMO Leasing, SE jakožto poskytovatel spotřebitelských úvěru

Více

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY Příloha č. 2 Návrh smlouvy o Dílo SMLOUVA O DÍLO 1/ Obec Teplice nad Bečvou se sídlem: Teplice nad Bečvou 53, 753 01 Teplice nad Bečvou IČ 00636622 DIČ CZ00636622 zast: Ing. Jan Kubát na straně jedné jako

Více

III. Práva a povinnosti stran

III. Práva a povinnosti stran II. Splatnost peněžních prostředků 1. Poskytovatel poskytne příjemci dotaci podle čl. I. této smlouvy převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 14 dnů od uzavření této smlouvy.

Více

SMLOUVA O ÚČASTNICTVÍ V CENTRÁLNÍM DEPOZITÁŘI

SMLOUVA O ÚČASTNICTVÍ V CENTRÁLNÍM DEPOZITÁŘI SMLOUVA O ÚČASTNICTVÍ V CENTRÁLNÍM DEPOZITÁŘI Centrální depozitář cenných papírů, a. s., se sídlem na adrese Rybná 14, 110 05 Praha 1, IČ 25081489, DIČ CZ699000864, jednající panem Ing. Petrem Koblicem,

Více