Jméno žáka: Souhlasím se zveřejňováním údajů žáka: ANO - NE. podpis rodičů (zákonných zástupců)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jméno žáka: Souhlasím se zveřejňováním údajů žáka: ANO - NE. podpis rodičů (zákonných zástupců)"

Transkript

1 Zveřejňování údajů žáka V souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákona č. 40/1964, občanský zákoník, vás žádáme o vyjádření souhlasu: 1. S pořizováním a použitím fotodokumentace, videozáznamů a audiozáznamů při práci s vaším dítětem pro potřeby: - dokumentace kulturních a soutěžních vystoupení, - propagačních účelů a prezentace práce školy a školského zařízení, - sledování osobnostního vývoje žáka, - dokumentace pracovních (pedagogických) postupů v případech, kdy není možno demonstrovat práci s dětmi přímo, - zpracovávání vědeckých, diplomových a podobných prací. 2. Se zveřejňováním výsledků školní práce a úspěchů vašeho dítěte v rámci školních mimoškolních soutěží a přehlídek, a to formou uvedení jména, příjmení a věku, ukázek prací, umístění v soutěžích, fotografií a popř. videozáznamu v propagačních materiálech školy, v kronice školy, na internetových stránkách školy, nástěnkách umístěných ve škole, veřejných výstavách pořádaných školou a v publikacích zabývajících se činností školy. 3. S použitím rodného čísla vašeho dítěte v dokumentaci školy. Jméno žáka: Souhlasím se zveřejňováním údajů žáka: ANO - NE podpis rodičů (zákonných zástupců) Děkuji za spolupráci. PhDr. Věra Olšáková, ředitelka zde odstřihnout

2 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA KE ŠKOLNÍMU STRAVOVÁNÍ na školní rok 2011/2012 Jméno strávníka:... třída:...datum narození:. Přihlašuji své dítě ke stravování dnem /uveďte datum, kdy bude poprvé obědvat/. Od tohoto data je dítě přihlášeno k jídlu, pokud nebude jíst, je nutné jej o d h l á s i t! Podpis rodiče:... Obědy ve školní jídelně: 1. přejeme si, aby učitelé respektovali přání dítěte (pokud už nebude chtít, necháme zbytek odnést) ano ne 2. přejeme si, aby jste dohlédli na to, aby dítě snědlo: 3. zcela určitě nemá rádo: 4. zcela určitě má rádo: Prosím, kontrolujte jídelníček a v případě potřeby dítěti odhlaste oběd (event. podejte včas informaci učitelům zde odstřihněte Uvedené údaje podléhají ochraně zejména podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění p. p. a zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění p.p.. Ostatní informace pro rodiče: - Stravné se hradí inkasem z Vašeho účtu. Při prvním přihlášení Vašeho dítěte ke stravování zadejte své bance souhlas s inkasem ve prospěch účtu školy číslo: /0100 vedeného u KB, a.s. v Uherském Hradišti. Nezřizujte, prosím, limit nižší, než 650,-Kč. V případě počtu 23 pracovních dnů v měsíci by se mohlo stát u starších žáků, že inkaso by nebylo možno provést z důvodu nastavení nízkého limitu. Inkaso je prováděno vždy do 10. dne následujícího kalendářního měsíce. Nezapomeňte nám, prosím, včas oznámit na formuláři Souhlas s inkasem číslo Vašeho bankovního účtu. - Při prvním přihlášení žáka ke stravování se skládá vratná záloha ve výši 600,-Kč. Tuto poukažte převodním příkazem nebo vložte v hotovosti na výše uvedené číslo účtu školy a jako variabilní symbol uveďte rodné číslo Vašeho dítěte (pokud nechcete uvádět RČ, domluvte si v kanceláři školy jinou identifikaci). Záloha slouží k úhradě stravného v případě prodlení s placením. - Obědy je možno odhlásit denně do 13:00 hod., nejpozději však do 7:30 hod týž den na telefonním čísle školy (v případě naší nepřítomnosti zanechte vzkaz na záznamníku).je možné také zaslat oznámení na naši ovou adresu: - Pouze v mimořádných případech je možno uhradit stravné v hotovosti do pokladny v kanceláři školy. Pokladní hodiny jsou pouze v pondělí od 12:00 do 16:00 hod a ve čtvrtek od 8:00 do 12:00 hod. - Jídelníček je možno sledovat i na našich www stránkách zde odstřihněte SOUHLAS S INKASEM Jméno příjmení: číslo účtu: kód banky: Tímto dávám souhlas s inkasním příkazem z mého výše uvedeného bankovního účtu vedeného u banky: ve prospěch účtu školy ZŠ a MŠ Čtyřlístek číslo: /0100 vedeného u Komerční banky, a.s. v Uherském Hradišti. V dne podpis datum zřízení inkasa:

3 Provoz školní družiny a školního klubu Ranní družina: 7:00 8:45 Odpolední družina: 11:40 16:00 Školní klub: 11:40 16:00 Tělesná výchova Žáci 1., 2. a 3. třídy mají výuku Tv v pondělí a odcházejí do Sokolovny v doprovodu vyučujícího v 7:45 hodin. Žáci 4. a 5. třídy mají výuku Tv v pondělí a odcházejí do Sokolovny v doprovodu vyučujícího v 8:30 hodin. Děti, které přijdou z jakýchkoli důvodů později, nesmí jít do Sokolovny samy, POUZE V DOPOROVODU RODIČŮ!!! Děvčata 6., 7., 8. a 9 třídy mají výuku Tv ve středu od 14:00 do 15:30 hodin. Chlapci 6. a 7. třídy mají výuku Tv v úterý od 13:30 do 15:00 hodin. Chlapci 8. a 9. třídy mají výuku Tv v pondělí od 14:00 do 15:30 hodin. Do tělocvičny žáci vstupují pouze ve vhodné obuvi (čistá obuv se světlou podrážkou) a ve sportovním oděvu (tepláky, trenýrky, triko)! Školní dvůr Za příznivého počasí budou žáci denně za dozoru učitele o přestávkách navštěvovat školní dvůr. Žáci budou poučeni o bezpečnosti při přesunu a pobytu na školním dvoře. Od pátku budou v prostorách před šatnami vystaveny,,zapomenuté věci (oblečení, boty, papuče ). Jelikož si menší děti své věci po delší době nemusí poznat, zastavte se prosím k jejich,,identifikaci. Organizace školního roku 2011/2012 Období školního vyučování ve školním roce 2011/2012 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2011 a skončí v pondělí 2. ledna Vyučování začne v úterý 3. ledna Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února Jarní prázdniny od do Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 5. dubna a pátek 6. dubna Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 30. června 2012 do neděle 2. září 2012.

4 ŠKOLNÍ KLUB PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE ČTYŘLÍSTEK S. R. O. V UHERSKÉM HRADIŠTI ZÁPISNÍ LÍSTEK DO ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK./ Příjmení a jméno žáka/yně.. Rodné číslo /. Kód zdravotní pojišťovny Škola. Bydliště Třída.. PSČ.. Upozornění na zdravotní.. problémy žáka/yně... Příjmení a jméno otce (zákonného zástupce)... Kontaktní telefon Příjmení a jméno matky. Kontaktní telefon.. Žák/yně může nemůže opustit ve volných hodinách budovu školy Datum. Podpis zákonného zástupce žáka/yně... Přihlášku odevzdávají všichni žáci třídy.

5

6 Hodnocení znalostí a dovedností žáků ZŠ Čtyřlístek pro rodiče Na naší škole jsou povinni všichni učitelé postupovat stejným systémem hodnocení žáků. Samozřejmě se zaměřujeme na co nejlepší studijní výsledky a to vše za příznivých podmínek pro všechny žáky. Naše myšlenky o přístupu ke vzdělávání žáků nejlépe vystihne motto: Řekni jim, co se naučí, nauč je, co jsi jim slíbil, a vyzkoušej je z toho, co jsi vyučoval 1. Písemné práce (popř. jiné formy ověření studijních výsledků) budou učitelé zadávat žákům po ukončení a zopakování tématického celku. Žákům budou v dostatečném předstihu oznámeny okruhy k písemné práci (či zkoušení ). Neděláme tzv. přepadovky. 2. Kriteria pro hodnocení: II.stupeň : Známka: 1 100% - 90% znalostí učiva 2 89% - 70% 3 69% - 50% 4 49% - 30% 5 29% - 0% I.stupeň: 100% - 90% znalostí učiva : žák zvládl učivo bez chyb 89% - 70% žák zvládl učivo s drobnými chybami 69% - 50% žák zvládl učivo s častými chybami popř. dopomocí 49% - 30% žák zvládl učivo s častými, opakovanými chybami a s velkou dopomocí 29% - 0% nezvládl učivo 3. Zvládající učení na naší škole: jde o individualizovaný přístup k výuce, učitelé poskytnou žákům dostatečný čas na studium. V případě potřeby je učitel připraven látku zopakovat s použitím alternativních metod a pomůcek, tak aby většina žáků dosáhla svého osobního maxima. Učitelé poskytnou žákovi možnost opravit si známku, kterou získá z písemné práce (zkoušení..), po ukončení tématického celku. Formu a způsob opravy určuje učitel. Obsahově však vždy půjde o alternativu původní písemné k danému tématickému celku. V žákovských knížkách najdete zpětné vazby žáků. Vzhledem k průměrům známek potřebným na přijímací zkoušky hodnotíme na vysvědčení všechny předměty na II.stupni známkou, na I.st.ale slovně. Ke každému předmětu na vysvědčení naleznete opět slovní hodnocení. Cíl těchto opatření : Dát žákům možnost dokonale zvládnout učivo a to v čase, který k tomu potřebují. PhDr. Věra Olšáková,

7 PRAVIDLA PRO RODIČE K BEZPEČNĚJŠÍMU UŽÍVÁNÍ INTERNETU JEJICH DĚTMI Pro školní výuku i zájmovou činnost se internet využívá ke zjišťování mnoha potřebných údajů. Vedle pozitivních stránek užívání internetu se setkáváme i s negativy, mezi něž patří nebezpečí šíření virů, nebezpečí zneužití osobních dat, možnost kontaktu s nežádoucím jedincem nebo s nevhodnými informacemi. Nebezpečí závislosti na počítači se může projevit závislostí na ové nebo chatové komunikaci, na online okruzích, burzách, online akcích, online nakupování, online pornografii a počítačových hrách. Prostřednictvím diskusních skupin (chatů) a elektronické pošty jsou děti ohroženy možnými pachateli pedofilních forem sexuálního a komerčního zneužívání. Nemálo dětí sleduje pornografii, dětské formy nevyjímaje, na internetu. Přístup k internetu je velmi jednoduchý děti mohou využívat připojení se z počítačů v domácnosti, ve škole, v internetových kavárnách a klubech. 1) Nechte se dítětem poučit o službách, které používá, a ujistěte se o jejich obsahu. Tím zlepšete svou znalost internetu. 2) Nikdy svému dítěti nedovolte setkání o samotě s někým, s kým se seznámil na internetu, bez Vaší přítomnosti. Pokud k setkání svolíte, své dítě doprovoďte. 3) Zajímejte se o internetové kamarády svých dětí stejně jako se zajímáte o jejich kamarády ve škole. 4) Základem při komunikaci rodiče s dítětem je otevřenost. Při nepříjemných zkušenostech dítěte s děsivým obsahem nebo nepříjemným člověkem není řešením trestat dítě nebo mu dokonce bránit používat internet, ale poradit mu, jak se v budoucnu nepříjemným zkušenostem vyhnout. Jak se rodič při podobné situaci zachová, určuje, zda se mu dítě svěří i v budoucnu. 5) Na místo s nevhodným obsahem se může dítě dostat zcela náhodou. Pro tyto případy neexistuje stoprocentní ochrana a vyplatí se spíše vychovávat dítě tak, aby si podobné skutečnosti interpretovalo způsobem odpovídajícím jeho věku, protože s dítětem nemůžete trávit všechen volný čas. 6) Riziko vstupu na stránku s nevhodným obsahem lze snížit jednak prostřednictvím možností zabudovaných přímo do internetového prohlížeče, jednak prostřednictvím speciálních programů obsahujících nepřetržitě aktualizovaný seznam stránek pro děti nevhodných. Tyto programy bývají k dispozici zdarma. 7) Uvažujte o společné ové schránce se svými dětmi. 8) Dávejte si pozor na soubory, které dítě z internetu stahuje a ukládá je na disk. 9) Sledujte, kolik času dítě u počítače stráví. Nepohybuje se ve světě virtuálních her častěji než na hřišti? Nepohybuje se víc na chatu a nekomunikuje s anonymními osobami (skrytými za chatovými přezdívkami) častěji než se svými kamarády Nepozorujete u něj projevy připomínající závislost na chatování či počítačových hrách? Nedovolte, aby virtuální realita dítě příliš pohltila! 10) O radu při výchově dětí ke správnému užívání internetu můžete požádat pedagoga, psychologa či pracovníky internetových firem. Návratka Seznámili jsme se s pravidly k bezpečnějšímu užívání internetu Jméno žáka Datum Podpis rodičů

8 PRAVIDLA PRO DĚTI K BEZPEČNĚJŠÍMU UŽÍVÁNÍ INTERNETU 1) Nikdy nesděluj adresu svého bydliště, telefonní číslo domů nebo adresu školy, kam chodíš, jména a adresy rodičů a rodinných příslušníků i jejich telefonní čísla do práce, někomu, s kým jsi se seznámil/a prostřednictvím internetu, jestliže Ti to rodiče (nebo lidé, kteří se o Tebe starají) přímo nedovolí. 2) Pokud se neporadíš s rodiči, neposílej nikomu po internetu fotografii, číslo kreditní karty nebo podrobnosti o bankovním účtu a vůbec žádné osobní údaje. 3) Nikdy nikomu, ani nejlepšímu příteli, neprozraď heslo nebo přihlašovací jméno své internetové stránky nebo počítače. 4) Nikdy si bez svolení rodičů nedomlouvej osobní schůzku s někým, s kým jsi se seznámil/a prostřednictvím internetu. Doma musí bezpodmínečně vědět, kam jdeš a proč. I když Ti rodiče (nebo lidé, kteří se o Tebe starají) dovolí se s takovým člověkem sejít, nechoď na schůzku sám/sama a sejděte se na bezpečném veřejném místě. 5) Nikdy nepokračuj v chatování, když se Ti bude zdát, že se tam probírají věci, které Tě budou přivádět do rozpaků nebo Tě vyděsí. Vždy o takovém zážitku řekni rodičům (nebo lidem, kteří se o Tebe starají). 6) Nikdy neodpovídej na zlé, urážlivé, nevkusné nebo hrubé y. Není Tvoje vina, že jsi tyto zprávy dostal/a. Když se Ti to stane, oznam to rodičům. 7) Nikdy neotvírej soubory přiložené k elektronickým zprávám ( ům), pokud přijdou od lidí nebo z míst, které neznáš. Mohou obsahovat viry nebo jiné programy, které by mohly zničit důležité informace a významně poškodit software počítače 8) Vždy řekni rodičům (nebo lidem, kteří se o Tebe starají) o všech případech nepříjemných, vulgárních výrazů na internetu, totéž platí pro obrázky s vulgární tematikou. 9) Vždy buď sám/sama sebou a nezkoušej si hrát na někoho, kým nejsi (na staršího, na osobu jiného pohlaví apod.). 10) Vždy pamatuj na následující pravidlo a chovej se podle něho: jestliže některá webová stránka bude obsahovat upozornění, že je určena jen pro dospělé nebo jen pro lidi od určitého věku, musí se to respektovat a ti, kteří nevyhovují kritériím nemají takovou stránku otevírat. 11) Domluv se s rodiči na pravidlech používání internetu a poctivě je dodržuj. Především se domluv, kdy můžeš internet používat a jak dlouho. 12) Provždy si zapamatuj další pravidlo: když Ti někdo na internetu bude nabízet něco, co zní tak lákavě, že se to nepodobá pravdě, nevěř mu není to pravda. 13) Jestliže na internetu najdeš něco, o čem jsi přesvědčen, že je to nelegální, oznam to rodičům.

9 AKTUALIZACE ÚDAJŮ DO ŠKOLNÍ MATRIKY Příjmení a jméno dítěte:.. Zdravotní pojišťovna:. Zaměstnání: Matka:. Telefon:... Otec: Telefon:.. . Datum:.. Podpis zákonného zástupce: zde odstřihněte PLAVÁNÍ Vážení rodiče, od bude opět probíhat plavecký výcvik. Žáci 1. stupně budou chodit plavat každý pátek ráno první lekce začíná Žáci se dostaví přímo do budovy aquaparku mezi 7:30 hod 7:45 hod. V této době bude na děti čekat učitelský dozor. Před 7:30 hod není možné vstupovat do budovy aquaparku bez doprovodu rodičů. S sebou: plavky, ručník, koupací čepici (není povinná), mýdlo, hřeben, sáček na mokré věci, sáček na obuv, svačinu a pití. Pokud je dítě nemocné, je potřeba mít omluvenku v žákovské knížce. Děti s vážnými zdravotními problémy se mohou účastnit výuky pouze v doprovodu rodičů (epilepsie atd.). Po čtvrtečním vyučování si děti mohou nechat aktovky ve škole a v pátek přijít na plavání pouze s batůžkem zde odstřihněte Učebnice AJ na prvním stupni Vážení rodiče, v rámci kvalitní výuky jazyka anglického Vás žádáme o příspěvek na zakoupení: 1. a 2. třída učebnice, která je pracovní - děti si do ní píší a zůstává jim. 200,--Kč třída pracovního sešitu, zůstávají dětem, píší do nich cca 180,-- Kč Není potřeba kupovat učebnice a sešity individuálně, škola zajistí jednotný nákup. Prosíme o zaslání návratky. Jméno žáka:.. třída.. Podpis rodiče: souhlasím. Děkuji za spolupráci, Věra Olšáková, řed.

10 PRAVIDLA PRO PŘECHÁZENÍ MEZI BUDOVOU ŠKOLY A TĚLOCVIČNOU Tato pravidla popisují bezpečné přesuny žáků od budovy Základní školy Čtyřlístek, s.r.o. k areálu tělocvičny Sokol a platí závazně pro všechny žáky počínaje 6. a konče 9. ročníkem pro výše určené povinné i volitelné předměty. 1) Žáci začínají výuku TV již v budově základní školy. Shromaždiště žáků je před kabinetem vyučujícího v následující časy: CHLAPCI ROČNÍK (PONDĚLÍ) 14:00 CHLAPCI ROČNÍK (ÚTERÝ) 13:30 DÍVKY ROČNÍK (STŘEDA) 14:00 2) Žákům je mimo povolených písemných výjimek zakázáno samovolně přecházet mezi budovou školy a tělocvičnou! 3) Do tělocvičny smí žák vstoupit pouze v sálové, či jiné schválené obuvi (odlišná od té, ve které žák přišel!) 4) V areálu tělocvičny Sokol se žák řídí školním řádem, který platí i v těchto prostorách. 5) Při pozdním příchodu žáka učitel nezodpovídá za jeho bezpečnost (žák dochází do tělocvičny sám). Druhým případem je dřívější odchod z areálu TJ Sokol, kdy žák musí mít písemné potvrzení od rodiče, že může odejít před koncem vyučování. 6) Po skončení výuky žáci odcházejí sami / s doprovodem zpět z tělocvičny k budově školy nebo mohou odejít sami domů DLE NÁVRATKY OD RODIČŮ. Rozpis ukončení vyučování koncových hodin: CHLAPCI ROČNÍK (PONDĚLÍ) 15:30 CHLAPCI ROČNÍK (ÚTERÝ) 15:00 DÍVKY ROČNÍK (STŘEDA) 15:30 NÁVRATKA: Jméno a příjmení žáka: třída: Žák/ žákyně MŮŽE / NEMŮŽE (zakroužkujte) ODEJÍT SÁM / SAMA od tělocvičny Sokol po skončení vyučování tělesné výchovy. Podpis zákonných zástupců: Dne:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov Mgr. Martin Reihs 2014/2015 2014/2015 OBSAH Obecná ustanovení... 2 A. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců... 2 1. Žáci mají právo:... 2 2. Žáci jsou povinni:... 2 3. Zákonní zástupci žáků

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Střední odborné školy

Š K O L N Í Ř Á D. Střední odborné školy Š K O L N Í Ř Á D Střední odborné školy Obor vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium Obor vzdělání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Obor vzdělání: 69-41-L/02 Masér sportovní

Více

Základ komunikace mezi námi: ŠKOLNÍ ŘÁD ČBZŠ 1/2012

Základ komunikace mezi námi: ŠKOLNÍ ŘÁD ČBZŠ 1/2012 ŠKOLNÍ ŘÁD ČBZŠ 1/2012 I. Obecná ustanovení Ke studiu na Česko Britské Základní Škole se žák se svými rodiči rozhodl svobodně s vědomím práva si vybrat školu, kde chce získat základní vzdělání 1.stupně

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracovala: Schválila: Základní škola J. Gutha-Jarkovského, příspěvková organizace se sídlem Praha 1, Truhlářská 22 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka školy PhDr. Jitka

Více

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 2 školní řád Čj.: Vypracoval:. Mgr.Pavel Škramlík, ředitel školy Schválil: Mgr.Pavel Škramlík,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník Č.j.: 1 /2009 Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2009 Směrnice nabývá platnosti dne:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

Účinnost od: 2.2.2015

Účinnost od: 2.2.2015 Školní řád základní školy Škola Horní Jiřetín Školní řád základní školy Účinnost od: 2.2.2015 Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků

Více

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 ON_16/01092012 Verze : 1.4 Počet stran: 27 Počet příloh: 1 Školní řád Dokument v listinné podobě bez podpisu ředitele

Více

1.2. Práva uvedená v odstavci 1.1. pod písmeny b), c) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků.

1.2. Práva uvedená v odstavci 1.1. pod písmeny b), c) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků. Školní řád GYMNÁZIA JANA PALACHA Úvodní část Školní řád (dále jen ŠŘ), vydaný v souladu s 30 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon), je interním předpisem GJP (dále jen škola), jehož dodržování je závazné

Více

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní řád Gymnázia Petra Bezruče Platnost od 1. září 2014 Školní řád ÚVOD Školní řád je zpracován zejména na základě zákona č. 561/2004 Sb.

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje: MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO PLZEŇSKÁ 3129,PLZEŇSKÁ 3129 27201 KLADNO KROČEHLAVY TEL.312660866 E-MAIL :MSKLADNOPLZENSKA @VOLNY.CZ WWW.MSKLADNOPLZENSKA.ESTRANKY.CZ Školní řád upravuje: ŠKOLNÍ ŘÁD a) podrobnosti

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín

Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst.1) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 9.10.2012 SZSBy-240/2012 Školská

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E P R E A M B U L E GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ ŘÁD PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) ČÁST 5-14 - 28 ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO SCHVÁLENÝCH ÚPRAVÁCH K

Více

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 A. ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy... str. 3 1.1.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Školní řád stanoví základní pravidla a zásady platné pro všechny žáky bez výjimky.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Školní řád stanoví základní pravidla a zásady platné pro všechny žáky bez výjimky. ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské odštěpný závod ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod (dále jen škola) je soukromou školou společnosti ŠKODA

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Více

S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n á H M P

S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n á H M P ŠKOLNÍ ŘÁD Ř002_01092013_Školní řád Stránka 1 z 9 Obsah ŠKOLNÍ ŘÁD... 1 1 Úloha školy... 3 2 Práva žáků žáci mají právo... 3 3 Povinnosti žáků žáci jsou povinni... 4 4 Žákům je zakázáno... 5 5 Práva a

Více

Školní řád. Základní škola Spektrum, s.r.o.

Školní řád. Základní škola Spektrum, s.r.o. Školní řád Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích,

Více

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD)

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) čj. ZD-004/08-2010 Střední škola informačních technologií, s.r.o. Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a z rámcových

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Projednáno v pedagogické radě dne: 22. 4. 2015 Schváleno školskou radou dne: 21. 4. 2015 Schválila: Ing.

Více

Školní řád Základní umělecké školy J.R.Míši Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Školní řád Základní umělecké školy J.R.Míši Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace UŠ J.R.MÍ ŠI ORLOVÁ-PORU BA Školní řád Základní umělecké školy J.R.Míši Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace ČÁST PRVNÍ Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 ŠKOLNÍ ŘÁD Účelem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování v budově školy i ve zdravotnických zařízeních, ve kterých výuka probíhá. Důsledným dodržováním řádu pedagogickými pracovníky

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 Koperníkova 2592, Teplice www.zskopernikova.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 012/2012/SM Vypracovala: Schválila: Spisový

Více