Základní údaje Basic facts

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní údaje Basic facts"

Transkript

1 Základní údaje Basic facts Praha základní charakteristika Prague basic characteristics Rozloha [km2] Správní členění počet městských částí počet katastrálních území Poloha (střed města) zeměpisná šířka (s. š.) zeměpisná délka (v. d.) Nadmořská výška [m n. m.] maximální (Zličín) minimální (Suchdol) Klima (Ruzyně) průměrná roční teplota vzduchu [ C] roční úhrn srážek [mm] Řeka Vltava délka toku [km] průtok Vraňany [m3.s-1] Druhy pozemků zemědělská půda lesní pozemky vodní plochy zastavěné plochy ostatní plochy Obyvatelstvo počet obyvatel k ženy muži střední stav obyvatelstva hustota obyvatel na 1 km2 Domy, byty (2011)* počet obydlených domů počet obydlených bytů index počtu obydlených domů [%] Hrubý domácí produkt na 1 ob. Kč EURO Registrovaná míra nezaměstnanosti [%] ,8 651, , , ,94 Area [km2] Administrative division number of City Districts number of Cadastral Districts Location (City Centre) geographical latitude geographical longitude Altitude [m] maximum (Zličín) minimum (Suchdol) Climate (Ruzyně) average annual air temperature [ C] annual rainfall [mm] Vltava River length [km] flow rate in Vraňany [m3.s-1] Types of land agricultural land forest land water bodies developed areas other areas Population - number of inhabit. by females - males average population density per 1 km2 Houses, apartments (2011)* number of inhabited houses number of inhabited apartments index of inhabited houses [%] GDP per capita - CZK - EURO Registered unemployment rate [%] * Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB) 2011 předběžné údaje / Census 2011 (SLDB) - preliminary data Zdroj / Source: ČSÚ, ČHMÚ, ČÚZK, MPSV Mapa technického využití území (druh povrchu) Map of technical usage of the territory (type of area) Legenda / Legend Praha životní prostředí Prague Environment 2010 hospodářská půda/ agricultural land les / forest land louky, zahrady / meadowland, gardens nelesní zeleň / non-forest greenery vodní plochy / water bodies Výběr údajů z ročenky Selected information from the yeabook Informační systém o životním prostředí v Praze (IOŽIP) zástavba / developed areas komunikace / roads letiště / airports Prague Environmental Information System (IOŽIP) rekreační plochy / recreation areas ostatní plochy / other areas železnice / railway MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY PRAGUE CITY HALL Zdroj / Source: ÚRM

2 ovzduší air ovzduší air Celkové a měrné emise ze stacionárních zdrojů, Praha, Total and specific emissions generated by stationary sources, Prague, Vývoj ročních charakteristik koncentrace SO 2, Praha, Trends in yearly characteristics of the SO 2 concentration, Prague, Vývoj ročních charakteristik koncentrace PM 10, Praha, Trends in yearly characteristics of concentration of PM 10, Prague, Od roku 2008 jsou zahrnuty emise tuhých látek ze stavebních činností. Particulate matter emissions from construction activities have been included since Emise z dopravy Transport emissions Vývoj ročních charakteristik koncentrace NO 2, Praha, Trends in yearly characteristics of concentration of NO 2, Prague, Zdroj / Source: ATEM Podíly kategorií zdrojů na emisích skleníkových plynů, Praha, 2010 Shares of sources of various categories of greenhouse gases emissions in Prague, 2010 Modelové hodnocení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy (projekt ATEM) Průměrné roční koncentrace vybraných látek, Model-based evaluation of air quality on the territory of Prague (Project of ATEM) Average yearly concentrations of selected pollutants, va, CDV, D. Vácha Měrné emise skleníkových plynů v hl. m. Praze se v posledních letech pohybují na ustálené úrovni přibližně 8 t CO 2 ekvivalent na obyvatele. Celkové emise 2010: 10 mil. t CO 2 ekvivalent Specific emissions of greenhouse gases in Prague have been recently at stabilised level of approximately 8 tonnes of CO 2 equivalent per capita. Total emissions 2010: 10 mil. t CO 2 equivalent Zdroj / Source: ATEM

3 voda WATER KRAJINA A ZELEŇ LANDSCAPE Sledované profily na povrchových tocích a výsledné třídy jakosti Monitored profiles of surface water courses and classes of water quality ") ") ") ") neznečištěná voda / unpolluted water mírně znečištěná voda / slightly polluted water znečištěná voda / polluted water silně znečištěná voda / heavily polluted water velmi silně znečištěná voda / very heavily polluted water hlavní tok / main water courses vedlejší tok / side water courses, MHMP Vývoj specifické spotřeby pitné vody domácností Trends in specific consumption of drinking water of households Ochrana přírody a krajiny, 2010 Nature conservation and landscape protection, 2010 maloplošná chráněná území / small-scale specially protected areas evropsky významné lokality / localities of European importance přírodní parky / natural parks Úbytky a přírůstky ploch podle druhů pozemků Decrements and increments of aggregate areas of different land types Zdroj / Source: ČÚZK Zdroj / Source: PVK, a.s. Nově zalesněné plochy, Newly afforested areas, Množství čištěných odpadních vod na ÚČOV a pobočných ČOV Amounts of waste water treated in the CWWTP and in local WWTPs Zdroj / Source: PVS, a.s.

4 Hluk Noice odpady WASTE Mapa hlukové situace den, 2009 Map of noise situation day, 2009 Podíl produkce odpadů podle kategorií, Praha, 2010 Waste production by origin, Prague, 2010 pásma hluku [db] / bands of noise [db] Zdroj / Source: CENIA Podíl odstraňovaného a využívaného odpadu z celkové produkce Shares of waste disposed and utilised of the total production Zdroj / Source: Ekola Group Hladiny hlukové zátěže pro lokalitu v Praze 3 Pod lipami, den [Ld], 2010 Levels of acoustic pressure for locality in Prague 3 Pod lipami, day-time [Ld] Vývoj množství vytříděného odpadu Trends in the amount of sorted waste Zdroj / Source: VÚV, CENIA Zdroj / Source: SZÚ Letecký hluk - výsledné ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T pro denní a noční dobu vztažené na podmínky charakteristického letového dne v roce 2010 Air traffic noise resulting equivalent levels of acoustic pressure LAeq,T for day-time and night-time, 2010 Město rozvíjí komplexní systém nakládání s komunálními odpady v Praze. Podíl využitého odpadu přesáhl v roce %, z toho 52 % činilo energetické využití. Objem využitelných složek odpadu (papíru, skla, plastů, nápojových kartonů a bioodpadu) dosáhl 55 tis. tun (meziroční pokles cca 0,6 %). V roce 2010 narostl počet sběrných dvorů hl. m. Prahy na 13 a vzrostl i počet stanovišť tříděného sběru odpadů na cca Zdroj / Source: Letiště Praha, a.s. The complex system of waste management in Prague is still being developed. The proportion of utilized waste exceeded in 2010 already 82%, of which 52% was used for energy generation. Volume of usable components of waste (paper, glass, plastic, beverage cartons and bio-waste) reached 55 thousand tons (inter-year decrease about 0.6%). In 2010 the number of collecting yards in the City of Prague increased to 13, the number of sorted waste collection points also rose to approximately 3,300.

5 POPULACE A ZDRAVÍ POPULATION AND HEALTH HOSPODÁŘSTVÍ ECONOMY Počet a pohyb obyvatel Number of inhabitants and their movement Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele [tis. Kč] Gross domestic product per capita [thous. CZK] Počet obyvatel Total population (by (k ) 31 st December) Střední stav obyvatelstva total Mid-year population, Přirozený přírůstek Natural increase Přírůstek stěhováním Net migration increment Celkový přírůstek Total increase Zdroj / Source: ČSÚ Střední délka života Average life expectancy Zdroj / Source: ČSÚ Vývoj spotřeby elektřiny a plynu Development of consumption of electricity and natural gas Zdroj / Source: ČSÚ Počet hlášených zhoubných novotvarů a novotvarů in situ Number of reported malignant tumors and neoplasms in situ Zdroj / Source: Pražská energetika, a. s. (do roku 2005 / till 2005), PRE Distribuce, a. s. (od roku 2006 / since 2006) Zdroj / Source: ÚZIS ČR Průměrná promořenost původcem Lymeské borreliózy v klíšťatech, Praha Average occurrence of Lyme borreliosis aetiological agent in ticks, Prague Program Čistá energie Praha Struktura čerpání dotací v roce 2010 Clean Energy Prague programme Structure of subsidies drawing in 2010 Podle počtu podpořených bytových jednotek By the number of subsidised apartments Zdroj / Source: Pražská plynárenská, a. s. (do roku 2006 / till 2006), PPdistribuce, a. s. (od roku 2007 / since 2007) Zdroj / Source: HS HMP 2010: vyplaceno 12 mil Kč 2010: 12 million CZK provided

6 Doprava Transport NÁSTROJE A POLITIKY INSTRUMENTS AND POLICIES Intenzita dopravy na centrálním a vnějším kordonu, Traffic intensity on the Central and Outer Ring Roads, MHD přepravené osoby za rok Public City Transport passangers per year Zdroj / Source: TSK - ÚDI Koncepční dokumenty pro životní prostředí (nové v roce 2010) Conceptual documents for the Environment (new in 2010) Akční plán krajské koncepce EVVO kraje Hlavní město Praha na rok 2011 / Action Plan of he Regional Concept of Environmental Education and Awareness on the Territory of the City of Prague for 2011 Koncepce péče o zeleň v hlavním městě Praze / The concept of care for greenery in Prague Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území Aglomerace hlavní město Praha (aktualizace programu pro období ) / Integrated Regional Plan for emission abatement and air duality improvement on the territory of the agglomeration of the Capital City of Prague (programme update for ) Zásady rozvoje pěší dopravy na území hl. m. Prahy / Principles of development of pedestrian transport on the territory of the Capital City of Prague Koncepce rozvoje cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v hl. m. Praze do roku 2020 / Concept of development of cycling and recreational cycling in the Capital City of Prague up to 2020 Kategorie / Category B Místní Agenda 21 v Praze, 2010 Local Agenda 21 in Prague, 2010 Městské části / City districs Praha Libuš C D Zájemci / Applicants Praha - Dolní Počernice Praha 7, Praha 14, Praha 18, Praha Běchovice, Praha-Kunratice, Praha Slivenec Praha 1, Praha 12, Praha Petrovice, Praha Zbraslav Webové stránky IOŽIP a souvisejících projektů The IOŽIP web pages and related project ENVIS Informační servis o životním prostředí v Praze / Information Service on the Environment in Prague, Atlas ŽP Atlas Životního prostředí v Praze Atlas of the Environment in Prague Síť cyklokomunikací na území hl.m. Prahy, 2010 Basic network of bicycle routes in Prague, 2010 Zdroj / Source: TSK - ÚDI Problematika životního prostředí na MHMP - vybrané kontakty Environmental issues at Prague City Hall - selected contacts Adresa / Address: Jungmannova 35/29, Praha 1; IDDS: 48ia97h Odbor rozvoje veřejného prostoru MHMP / Department of Public Spaces Development Odbor životního prostředí MHMP / Department of the Environment tel. / phone: tel. / phone: Podrobnější údaje naleznete v ročence Praha životní prostředí 2010 For detail information see yearbook Prague Environment 2010 Vydavatel kontakt / Publisher contact: Magistrát hl. m. Prahy odbor rozvoje veřejného prostoru / Prague City Hall Department of Development of public space Jungmannova ul. 35/29, Praha 1 odpovědný pracovník / responsible person: Ing. Jiří Stach, , Redakce / Editorial: TIMUR, o.s. Sazba a grafika / Design: Josef Novák Zdroj / Source: ÚRM Magistrát hl. m. Prahy 2012 / Prague City Hall 2012

Stav životního prostředí V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

Stav životního prostředí V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Stav životního prostředí V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Obsah 1. CHARAKTERISTIKA KRAJE...3 2. OVZDUŠÍ...6 3. VODA...9 4. LESY A KRAJINA...12 5. OCHRANA PŘÍRODY...15 6. ENERGETIKA...19 7. PRŮMYSL A TĚŽBA...22

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2012. Health service as a part of national economy 2012

Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2012. Health service as a part of national economy 2012 Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2012 Časové řady vybraných finančních ukazatelů Health service as a part of national economy 2012 Time series of selected financial indicators ZDRAVOTNICKÁ

Více

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why???

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? Proč??? Why??? Druhý nejsilnější rozvojový pól České republiky 2 nd fastest developing area of the Czech Republic Statutární město Ostrava, rozlohou 2.

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 12 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 12 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ AGLOMERACE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ AGLOMERACE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Příloha k nařízení č../... Sb. hl. m. Prahy INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ O B S A H Seznam zkratek... 5 Úvod... 7 A. Místo překročení limitních hodnot... 12 A.1.

Více

Cooperatives of Employment and Services in Rural areas. Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech

Cooperatives of Employment and Services in Rural areas. Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Cíle a zaměření projektu

Více

3 VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU MEZI PILÍŘI UDRŽITELNOSTI ROZVOJE

3 VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU MEZI PILÍŘI UDRŽITELNOSTI ROZVOJE 3 VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU MEZI PILÍŘI UDRŽITELNOSTI ROZVOJE Vyhodnocení vyváženosti vztahu mezi pilíři udržitelnosti rozvoje Harmonický rozvoj hlavního města Prahy, s optimálním uspokojováním materiálních,

Více

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2014. Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2014

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2014. Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2014 Bulletin No 30 Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2014 Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2014 Kromě tištěné verze Bulletinu v roční periodicitě

Více

STAV A VÝVOJ SLOZEK ZIVOTNÍHO PROSTØEDÍ

STAV A VÝVOJ SLOZEK ZIVOTNÍHO PROSTØEDÍ STAV A VÝVOJ SLOZEK ZIVOTNÍHO PROSTØEDÍ STATE AND DEVELOPMENT OF THE ENVIRONMENTAL COMPARTMENTS OVZDUŠÍ ATMOSPHERE VODA WATER KRAJINA LANDSCAPE ODPADY WASTE HLUK NOISE VybranÈ informaënì zdroje (publikace,

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 14 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 14 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

APROXIMACE KOMUNITÁRNÍ LEGISLATIVY v oblasti VODA

APROXIMACE KOMUNITÁRNÍ LEGISLATIVY v oblasti VODA APROXIMACE KOMUNITÁRNÍ LEGISLATIVY v oblasti VODA Pracovní překlad SMĚRNICE 2000/60/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY z 23. října 2000 ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky MINISTERSTVO

Více

Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území. Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy 2012 Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy aktualizace č.

Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území. Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy 2012 Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy aktualizace č. Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy 212 Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy aktualizace č. 1 1/213 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název Vyhodnocení vlivu Zásad územního rozvoje

Více

M:BSTSKA CAST PRAHA 8

M:BSTSKA CAST PRAHA 8 r M:BSTSKA CAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejněni: ~tp. ý( r)2ort Poslední den zveřejnění: Počet listů: t/i ÚZEMNí ENERGETICKÁ KONCEPCE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE 2014 OZNÁMENí KONCEPCE

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA PRO OBDOBÍ 4 Vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. / Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších

Více

OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020

OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DLE PŘÍLOHY Č. 7 CITOVANÉHO ZÁKONA) Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 ÚSTÍ NAD LABEM Duben 2013 OBSAH Strana ÚVOD... 5

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ZMĚN ČÁSTI C F NÁVRHY ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU DHV CR,

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013 PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013 ZPRACOVATEL: Sdružení Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno GaREP,

Více

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast materiálových toků a odpadového hospodářství

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast materiálových toků a odpadového hospodářství Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast materiálových toků a odpadového hospodářství Výstup projektu

Více

Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni

Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni Vladimíra Šilhánková a kol. Civitas per Populi Hradec Králové 2012 Autorský kolektiv: doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. Prof. Ing. arch.

Více

Povodňové škody a nástroje k jejich snížení

Povodňové škody a nástroje k jejich snížení IEEP Povodňové škody a nástroje k jejich snížení Lenka Čamrová, Jiřina Jílková a kol. Praha, 2006 Povodňové škody a nástroje k jejich snížení Lenka Čamrová Jiřina Jílková a kol. Institut pro ekonomickou

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Verze 2 Schváleno EK 20.2.2012 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Č R www.opzp.cz Zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz 2

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2012. Economic results of hospitals 2012

Ekonomické výsledky nemocnic 2012. Economic results of hospitals 2012 Ekonomické výsledky nemocnic 2012 Economic results of hospitals 2012 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Ekonomické výsledky

Více

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE Zpracoval Odbor strategické koncepce Útvaru rozvoje hl. m. Prahy ve spolupráci s Odborem fondů

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Březen 2014 Dokument verze 4, aktualizovaný po organizační změně na ŘO OPŽP MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007 2013

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007 2013 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007 2013 PRAHA, ČERVEN 2010 Zpracováno podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj

Více