Making A Good IPA At Home Výroba dobrého domácího IPA-piva. Brewer : Chris Baerwaldt

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Making A Good IPA At Home Výroba dobrého domácího IPA-piva. Brewer : Chris Baerwaldt www.pivovarzhurak.cz/homebrewing"

Transkript

1 Making A Good IPA At Home Výroba dobrého domácího IPA-piva Brewer : Chris Baerwaldt

2 Introduction We are going through making a standard Indian Pale Ale(IPA). Making an IPA is very similar to an Ale as my previous presentation covered. We will focus on these topics: Hopping Force Carbonation in Kegs Úvod Projdeme výrobou standardního Indian Pale Ale(IPA). Výroba IPA je hodně podobná výrobě IPA, kterou jsem popsal v mé předešlé prezentaci. Soustředíme se na tato témata Chmel Zvýšení nasycení CO2 v kádi Equipment Hot Water Kettle Thermometer Celsius Insulated Lauter Tun Brew Kettle & Spoon Fermenter With Airlock Hydrometer Bottles, caps and capper. Keg and CO2 equipment Vybavení Horká voda v kádi Teploměr se stupnicí 50 až 100 C. Izolovaná scezovací káď Nádoba na vaření. Nádoba na kvašení s kvasnou zátkou Hustoměr Láhve, zátky a zátkovač Sud a CO2 vybavení

3 Measure Accurately Keep Brewing Log Clean and Sanitize Brewing Tips Úspěšné vaření Měřte přesně Veďte záznam o vaření. Čistota a desinfekce. Ingredients Grain Barely Cracked. The water will flow through well and not plug the system. Hops Pellets are best. The pelletized hop will give you better aromatics then whole hops. About 5% more utilization. Yeast I like dry yeast for homebrewing. It is stable and will store well. Fermentis SafeAle US 05 is great! Water Is an important topic, but complex! For another presentation. Ingredience Slad Trochu drcený. Voda bude protékat dobře a nebude ucpávat systém. Chmel Nejlepší jsou granule. Granulovaný chmel poskytne lepší vůni než celý chmel. Opětprocent více využití Kvasnice Pro domácí výrobu piva mám rád sušené kvasnice. Jsou stabilní a dobře se skladují. Fermentis SafeAle US 05 jsou vynikající. Voda Je důležité téma, ale komplexní! Pro další prezentace.

4 Typical IPA The base recipe for an IPA is like a Pale Ale A typical IPA is more hoppy with bitterness and aroma then a standard ale. High Alpha Hops are typically used for bittering. Very fragrant hops are used for aromatic boil and dry hopping Dry hopping is not required but recommended to get the best aromatics from the hops. An IPA also has more alcohol. 1 2 percent more approximately. Typické IPA Základní recept pro IPA je stejný jako Pale Ale recept Je víc hořké a aromatické než standardní IPA Pro hořkou chut se užívá typický vysoký Alpha chmel. Silně vonící chmel se používá na aromatický var a dry hopping(studené chmelení). Nevyžaduje se dry hopping(studené chmelení), ale je to doporučéné, získáme lepší aroma z chmele. IPA má víc alkoholu, průměrně o 1 až 2 procenta. Good Recipe Czech Indian Pale Ale 20 Liters Malt 5Kg Plzeň Malt.5 Kg Caramunich Malt 250 gram Cara Pils Malt Hops 75 gram Premiant On Boil 18 gram Sladek 5 min 18 gram Kazbek 5 min 40 gram Kazbek Dry Hop 38 gram Saaz Dry Hop Boil 60 Min Yeast 1 Pack Fermentis Safeale US 05 Dobrý recept Czech Indian Pale Ale 20 litrů Slad 5kg Plzeňského sladu 500 g sladu Caramunich 250 g sladu Cara Pils Chmel 75 gram Premiant On Boil 18 gram Sládek 5 min 18 gram Kazbek 5 min 40 gram Kazbek Dry Hop 38 gram Žatecký Poloraný Červeňák Dry Hop Kvasnice 1 balení Fermentis Safale US 05 Var mladiny 60 min

5 Calculations/ Kalkulace How much Hops? / Kolik chmelu? Style Bittering Hops IBUs Dry Hopping (Studené chmelení) American IPA IBU * gram / liter (American Hops) Czech IPA IBU * 2 5 gram / liter (Czech Hops) * Good calculation to measure IBUs/ Kalkulace pro IBU Glenn Tinseth Equation :

6 Yeast Starter Start yeast 4 8 hours before pitching yeast. I add warm water and a little dextrose. (10g) Yeast starter temperature should be close to wort temperature in fermenter. About 20 Celsius. Good Yeast Articles: Kvásek Kvásek připravit 4 8 hodin před použitím Přidávám teplou vodu a trochu dextrózy Teplota kvásku by měla být blízká teplotě mladiny v kvasné kádi. Kolem 20 C. Dobré články o kvasinkách: Hot Water Hot water for mash in will be about 80 Celsius This varies depending on Lauter Tun and room temperature Target temperature in Lauter Tun will be 68 Celsius Horká voda Teplota vody pro vystírání je asi 80 C. Tyto rozdíly jsou závislé na scezovací kádi a teplotě v místnosti. Cílová teplota v scezovací kádi bude 68 C.

7 Mash In Single infusion / 1 Step Release a little hot water on bottom of Lauter Tun to prevent clogging Put crush malt in Lauter Tun Mix malt and hot water gently. Slowly put hot water in Lauter Tun Mix with Spoon gently Hot water should be 5 cm above grain Water and Malt is about 68 Celsius Let it rest for 1 hour Vystírání Samotné nalévání první krok Pusťte trochu horké vody na dno kádě, abyste zabránili ucpání. Dejte rozdrcený slad do scezovací kádě. Opatrně smíchejte slad a horkou vodu. Pomalu nalijte horkou vodu do kádě. Jemně promíchejte měchačkou Horká voda by měla být 5 cm nad zrnem. Voda a slad je asi 68 Celsia Nechte tak 1 hodinu. Mash Out Hot water source will be about 82 Celsius Open Hot water into Lauter Tun Lauter Tun will reach about 76 Celsius Pour wort in Brew Kettle 10 % more wort then total batch. A 20 Liter batch 22 liters wort Patience, don t play with malt unless it is really clogged. Louhování Zdroj horké vody o teplotě kolem 82 C Nalít horkou vodu do scezovací kádě Voda v scezovací kádi dosáhne kolem 76 C. Nalít mladinu do nádoby na vaření o10 % více mladiny než je určené v receptu. 20 litrů dá 22 litrů mladiny Trpělivost, nehrát si se sladem, pokud je ucpaný odtok.

8 Boil Wort Boil wort for 60 to 90 minutes, following recipe. Try to avoid burning wort to bottom. Don t turn heat on full I have ceramic bottom to prevent burning wort Stir occasionally. Var mladiny Mladinu na 60 až 90 stupňů, dál podle receptu. Snažte se zabránit připálení mladiny. Nezahřívejte na nejvyšší teplotu. Mám keramické dno, abych zabránil připalování mladiny. Občas zamíchejte. Hop additions 1 st hop addition when boil starts. Bittering 2 nd hop addition is typically 5 10 minutes before turning off heat. I like to add hops after I turn heat off. Aromatics. Complicated beers may have many hop additions. Dry Hopping will be done later Přidání chmele První dávka chmele, když začíná var. Zhořkne. Druhá dávka chmele je typická 5 až 10 minut před vypnutím tepla. Rád dávám chmel po vypnutí. Je pak aromatičtější. Složitá piva mohou mít hodně dávek chmelu. Později dělat Dry Hopping(Studenéchmelení)

9 Pot in Cold Water Nádoba ve studené vodě Metal Coil with Cold Water Spirálový chladič se studenou vodou

10 Cool Down! Ochlazení Cool Beer Quickly Reduce Oxidation Better Clarity Run cold water through submerge metal tubing is great OR Submerge whole pot in cold water also works. Final Temperature is about 20 Celsius Check Plato / Degree Pivo rychle ochladit zredukuje okysličování je více čiré Vynikající je průtok studené vody ponořeným kovovým potrubím NEBO je také účinné ponoření celé nádoby do studené vody Konečná teplota je asi 20 Celsia Zkontrolujte Plato / Stupně Transfer to Fermenter Siphon cool beer to fermenter. Add yeast starter. Temperature should be about the same as wort. A little less is OK. Aerate Beer! Stainless steel airstone to pump air in (about 5 minutes for 20 L) OR Shake wort to get air in. Aeration will ensure quick and complete fermentation Přesun do kvasné kádě Kapalinový uzávěr do kádě se studeným pivem. Přidejte kvásek. Teplota by měla být stejná jako teplota mladiny. Trochu méně je OK. Provzdušněte pivo! Vzduchovací kámen z nerezové oceli pumpuje vzduch dovnitř(asi 5 minut na 20 litrů) NEBO zatřeste mladinou, abyste ji provzdušnili. Provzdušnění zajistí rychlé a kompletní zkvašení.

11 Aerate Wort! Provzdušňování mladiny! Airstone with pump Vzduchovací kámen z nerezové oceli s pumpou Vice: Provzdusnovani mladiny/index.htm

12 Primary Fermentation první kvašení Primary Fermentation should be at 20 Celsius Plus or Minus 2 3 degrees is OK. 3 4 days or when fermentation slows Rack Beer Get beer off dead yeast. Move to another clean fermenter People say this is not required. I believe it helps První kvašení by mělo být při 20 C Plus nebo minus 2 až 3 stupně je OK. 3 4dny navíc je li kvašení pomalé Stáčení piva odstranit neživé kvasnice Přemístěte pivo do další čisté kvasné nádoby Lidé říkají, že to není nutné. Já věřím, že to pomáhá. Dry Hopping After Racking Beer, the Dry Hops should be put in the beer. Hops should be in the beer 5 10 days. Since the beer is still fermenting, the yeast will consume the air in the hops Since the fermentation is slower now(after primary fermentation), all of the fresh hop aroma will not be blown out. Dry Hopping(Studené chmelení) Po zkvašení piva by mělo následovat studené chmelení. Chmel by měl být vpivu 5až 10 dnů. Dokud pivo stále kvasí, kvasnice budou konzumovat vzduch v chmelu. Nyní je kvašení pomalejší (po prvním kvašení), vůně čerstvého chmele neunikne.

13 Dry Hopping Measure Hops Add Hops directly to beer Opatření chmel Přidat chmele na pivo

14 Final Fermentation Fermentation should go about 7 10 more days after Primary Fermentation. This process occurs while dry hopping. Temperature should still be about 20 Celsius. When there is no noticeable activity(bubbles), fermentation is probably complete Take Hydrometer reading to determine Degree Degree should be about 2 3 Varies depending on ingredients & temperature If Degree is still high, wait a few more days and check again. Konečné kvašení Kvašení by mělo trvat 7 až 10 dnů po primární fermentaci. Proces pokračuje přidry hopping(studené chmelení). Teplota by měla být kolem 20 stupňů. Když není patrná aktivita (bubliny), fermentace je pravděpodobně kompletní Vezměte hustoměr k přesnému zjištění stupně Stupeň by měl být kolem 2 3. Různost závisí na ingrediencích a na teplotě Pokud je stupeň kvašení stále vysoký, čekejte několik dalších dnů a pak znovu zkontrolujte. Beer to Bottle Measure amount of Beer ( Sample Recipe ~20Liter) Calculate amount of Dextrose for CO2 Online Calculator: 2.3 Volumes of CO2 (I like little foam) about 120 grams Dextrose Mix Beer and Dextrose Thoroughly Move beer into bottle Leave 3 Millimeters space Put Cap on Bottle Stáčení a lahvování piva Změříme množství piva (uvedený vzor receptu 20 litrů) Výpočet množství dextrózy pro CO2 Online kalkulačka: 2,3 desetiny Volumes CO2 (Mám rád malou pěnu.) asi 116 gramů dextrózy Důkladně promíchat pivo s dextrózou Dát pivo do láhve Ponechat 3mm prostoru Uzavřít láhev zátkou.

15 The Beer must Rest The beer should sit in the bottle for 7 10 days around 20 Celsius for carbonation. Another 7 days for better clarity. Let sit in refrigerator for extra clarity I prefer Kegging! Pivo musí odpočívat Pivo by mělo být vláhvi alespoň 7 10 dnů při teplotě 20 C, aby bylo dostatečně okysličeno. Dalších 7 dnů, aby bylo více čiré. Pokud umístíme do chladničky, bude dokonale čiré. Dávámpřednost sudování Pour beer into keg Close Keg Beer to Keg Purge out Oxygen by pushing CO2 into bottom of keg and allowing air out of release valve. Cool beer to 4 to 5 Celcius Put pressure on the beer following the chart Let rest 4 5 days Nalít pivo do sudu. Zavřít sud Pivo do sudu Vytlačit kyslík přidánim CO2 na dno sudua vytla čit zbývající vzduch. Studené pivo má mít teplotu čtyřiažpět stupnů Celsia Natlakovat pivo podle tabulky Nechat 4 až 5 dnů odpočívat

16 Kegging Purge air out Vytlačování vzduchu Carbonate Okysličování

17

18 Carbonation Calculations Online Calculator: calculator/ (Uses Volumes ) The quantity of CO2 dissolved in beer is usually defined in Volumes or g/l. Volumes defines the number of volumes of the gas under standard conditions (0 C and 1 Atm) that are dissolved in each volume of the liquid. "2 volumes" indicates that the CO2 in 1 liter of beer would actually occupy 2 liters if it were brought to a temperature of 0 C and 1 atmosphere pressure. Volumes is typical for USA g/l indicates the grams of CO2 that are dissolved in each liter of liquid. g/l measurement is typical for Europe One Volume of carbonation is approximately equal to 2 g/l. Kalkulace nasycení CO2 Online Kalkulace calculator/ (používá Volumes ) Množství CO2 rozpuštěného v pivu se obvykle definuje v Volumes" nebo "g/l". Volumes" určuje počet objemu plynu za standardních podmínek (0 C a 1 atm), které se rozpustí v celém objemu kapaliny. "2 Volumes" znamená, že CO2 v 1 litru piva skutečně obsadí 2l, pokud by byla teplota 0 C a tlak 1 atmosféra. Volumes je typická pro USA. g/l" označuje g v CO2, které se rozpustí v jednom litru kapaliny. g/l je typicképro Evropu. Jeden Volume karbonizace je přibližně 2 g/l. Online Resources/Zdroje Hotovo Dej Bůhštěstí! Na zdraví! Recipe Calculators General Calculators Supplies

PREZENTACE V ANGLIČTINĚ

PREZENTACE V ANGLIČTINĚ PREZENTACE V ANGLIČTINĚ aneb The more languages you speak, the better! Prezentace by měla obsahovat: vaše jméno název co je účelem prezentace, proč dané téma prezentujete obsah hlavní body, o čem to bude

Více

PIVNÍ LÍSTEK / BEER MENU

PIVNÍ LÍSTEK / BEER MENU PIVNÍ LÍSTEK / BEER MENU TOČENÁ PIVA / ON TAP BEERS Roland de Flanders točené / on tap............................. 0,33 l Jediné pivo vařené přímo pro Les Moules v Belgii. Roland de Flanders 11,5 % Jantarový

Více

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007)

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007) SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007) Pardubice 2007 SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové. Martin Smutek, Miroslav Kappl (eds.)

Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové. Martin Smutek, Miroslav Kappl (eds.) PROMĚNY KLIENTA SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIAL WORK CLIENT METAMORPHOSES rizika prevence rizika risks prevention risks Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové

Více

53rd Ostrava Golden Spike

53rd Ostrava Golden Spike Florence Kiplagat (KEN) 20000 Metres W FLASH QUOTES The coach of Florence Kiplagat Mr. Canova said after she did not finish the race: She did not have any problems before the race, she was perfectly prepared

Více

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77 ENGLISH 3 Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas, uvařte

Více

Lovci Treasure hunters

Lovci Treasure hunters Nespoutáni létem Unfettered summer strana / page 3 Daniela Šulcová your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Léto / Summer 2013 30 Vášeň / Passion 19

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková

Více

Notes for claiming Australian Age Pension

Notes for claiming Australian Age Pension tes for claiming Australian Age Pension under the Agreement between Australia and the Czech Republic on Social Security Poznámky k žádosti o australský starobní důchod podle dohody o sociální péči mezi

Více

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k)

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) Společná část základní úroveň; poslech s porozuměním úloha 1 V prvním oddílu poslechové části testu žáci uslyší

Více

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel English for work, socializing & travel Elementary Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1 Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou

Více

Texty: Depeche Mode B-stran singlů (1981-1998)

Texty: Depeche Mode B-stran singlů (1981-1998) Texty: Depeche Mode B-stran singlů (1981-1998) Dreaming Of Me Light switch, man switch film was broken only then all the night, fuse tomorrow dancing with a distant friend filming and screening, I picture

Více

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám ANGLICKÝ JAZYK DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE AJMZD15C0T01 Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

Department of English and American Studies. English Language and Literature. Humour in Czech Translations of Three Men in a Boat

Department of English and American Studies. English Language and Literature. Humour in Czech Translations of Three Men in a Boat Masaryk University Faculty of Arts Department of English and American Studies English Language and Literature Veronika Steidlová Humour in Czech Translations of Three Men in a Boat Master s Diploma Thesis

Více

Ostrava. čtvero ročních období four seasons. Boris Renner

Ostrava. čtvero ročních období four seasons. Boris Renner Boris Renner Ostravo, to jsi ty Ostravo, Ty svůdná děvucho, ty holko černovlasá. Ty víš, že Tě nedám - jsi nezkažená, neposkvrněná krása! Ty s byla moje první láska, první gang a první cigareta, Polský

Více

Původní návod k používání Pôvodný návod na použitie Original operating manual EVM 32

Původní návod k používání Pôvodný návod na použitie Original operating manual EVM 32 Původní návod k používání Pôvodný návod na použitie Original operating manual EVM 32 Česky... 4 > 7 Slovensky... 8 > 11 English...12 > 15 Symboly použité v návodu a na stroji Symboly použité v návode a

Více

ANGLICKÝ JAZYK AJMZD14C0T01

ANGLICKÝ JAZYK AJMZD14C0T01 ANGLICKÝ JAZYK AJMZD14C0T01 DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

Povodňové škody a nástroje k jejich snížení

Povodňové škody a nástroje k jejich snížení IEEP Povodňové škody a nástroje k jejich snížení Lenka Čamrová, Jiřina Jílková a kol. Praha, 2006 Povodňové škody a nástroje k jejich snížení Lenka Čamrová Jiřina Jílková a kol. Institut pro ekonomickou

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

The new method for assessing the radon risk of building sites. Nová metodika stanovení radonového indexu pozemku

The new method for assessing the radon risk of building sites. Nová metodika stanovení radonového indexu pozemku The new method for assessing the radon risk of building sites Nová metodika stanovení radonového indexu pozemku Matej NEZNAL*, Martin NEZNAL*, Milan MATOLÍN, Ivan BARNET, Jitka MIKSOVA * RADON v.o.s.,

Více

KAPITOLA B. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES. Překlad a anglické znění

KAPITOLA B. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES. Překlad a anglické znění KAPITOLA B Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES Překlad a anglické znění Překlad směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES (tlaková zařízení) byl zpracován v rámci Programu technické harmonizace

Více

c. cabin crew, is defined in JAR-OPS; or c. palubním průvodčím je definován v předpisu JAR-OPS; nebo

c. cabin crew, is defined in JAR-OPS; or c. palubním průvodčím je definován v předpisu JAR-OPS; nebo ČÁST 1 JAR-1 JAR 1.1. General Definitions JAR 1.1. Všeobecné definice 'Abortive Start' (turbine engines) means an attempt to start, in which the engine lights up, but fails to accelerate. NOTE: The handling

Více

Dášeňka čili život štěněte [Dášeňka or the Life of a Puppy] Karel Čapek

Dášeňka čili život štěněte [Dášeňka or the Life of a Puppy] Karel Čapek Dášeňka čili život štěněte [Dášeňka or the Life of a Puppy] Karel Čapek Text Vocabulary Exercises David S. Danaher, Assistant Professor Slavic Languages and Literatures University of Wisconsin-Madison

Více

MAYRAU COAL BLACK MAYRAU

MAYRAU COAL BLACK MAYRAU ČERNOČERNÁ MAYRAU 2002 2008 COAL BLACK MAYRAU 2002 2008 ČERNOČERNÁ MAYRAU 2002 2008 COAL BLACK MAYRAU 2002 2008 2 Obsah Středisko sdílené účasti 4 Krtci, uhlí, houby, předpověď počasí, střelnice a kultura

Více

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES BORIS ŠEBESTA, DAVID HRUŠKA I. ÚVOD Legislativa jednotlivých států většinou neobsahuje dostatečnou

Více

16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition

16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition 16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition 16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition

Více

Morfologické znaky u pacientů s Angleovou II. třídou, 2. oddělením Morpholopic features in patients with Class II, Division 2

Morfologické znaky u pacientů s Angleovou II. třídou, 2. oddělením Morpholopic features in patients with Class II, Division 2 ORTODONCIE Odborná práce ročník 14 č. 4. 2005 Morfologické znaky u pacientů s Angleovou II. třídou, 2. oddělením Morpholopic features in patients with Class II, Division 2 MUDr. Jarmila Šulová, MUDr.Hana

Více

5354001_REV 00_APR_2011

5354001_REV 00_APR_2011 REJSTŘÍK STRANA 1. OBECNÉ INFORMACE 2 2. ÚVOD 2 3. SYMBOLY POUŽITÉ V MANUÁLU 2 4. VÝROBCE 2 4.1 Korespondence s výrobcem 2 5. POUŽITÍ A UPOZORNĚNÍ, CO NEDĚLAT 3 6. VAROVÁNÍ A BEZPEČNOST 3 6.1 Určení a

Více

POZNÁMKY K PRAVIDLŮM HRY. Modifikace ( úpravy)

POZNÁMKY K PRAVIDLŮM HRY. Modifikace ( úpravy) POZNÁMKY K PRAVIDLŮM HRY Modifikace ( úpravy) Předpokládá se, že každý subjekt, který jedná v souladu s Asociací, bude považovat Pravidla hry za daná a bude se jimi řídit. Pravidla mohou být upravena,

Více