Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava"

Transkript

1 Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava Fritzova 4260/4, Jihlava Spisová značka.: 2RP54594/ Č.j.: SPU /2017/520201/štefl Vyřizuje: Ing. Jan Štefl Telefon: ID DS: z49per3 V Jihlavě dne: R O Z H O D N U T Í Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava (dále jen Pobočka Jihlava ) jako příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, a podle 19 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon) a v souvislosti se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl podle ust. 11 odst. 4 zákona tak, že návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Praskolesy u Mrákotína zpracovaný jménem firmy GEFOS a. s., Kundratka 17, Praha 8 - Libeň pod č. zakázky Ing. Annou Boháčovou, která je osobou úředně oprávněnou k projektování pozemkových úprav, Zpracovaný návrh je přílohou tohoto rozhodnutí. se schvaluje. Účastníci řízení dle ust. 5 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s ust. 68 správního řádu. Seznam účastníků řízení je z důvodu velkého rozsahu uveden v příloze č. 1 tohoto rozhodnutí,která je součástí výroku.

2 O D Ů V O D N Ě N Í Dne nabyl účinnosti zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů. Tímto zákonem došlo ke spojení dosavadní soustavy pozemkových úřadů a zbytkových agend Pozemkového fondu ČR a vytvoření nové organizační složky státu s názvem Státní pozemkový úřad (dále jen SPÚ ). Práva a povinnosti plynoucí z platných právních předpisů, které souvisejí s činností pozemkových úřadů a Ústředního pozemkového úřadu, plní a vykonává SPÚ ( 22 odst. 6 citovaného zákona). Řízení o komplexních pozemkových úpravách je vedeno podle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), a v souvislosti se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ). Na základě zákona č. 503/2012 Sb. se Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Jihlava (dále jen pozemkový úřad ) od změnil na SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočku Jihlava (dále jen Pobočka Jihlava ). Podle ust. 22 odst. 8 zákona č. 503/2012 Sb. se řízení o pozemkových úpravách zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí podle tohoto zákona. Pokud však je zpracovaný návrh pozemkových úprav vystaven ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona k veřejnému nahlédnutí, řízení se dokončí podle dosavadních právních předpisů. Řízení, které ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona vedl pozemkový úřad, dokončí příslušný krajský pozemkový úřad Státního pozemkového úřadu a řízení, které ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona vedl Ústřední pozemkový úřad, dokončí ústředí Státního pozemkového úřadu. Protože návrh pozemkových úprav byl vystaven v roce 2016, je řízení dokončeno podle změny zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Praskolesy u Mrákotína (dále jen KoPÚ Praskolesy u Mrákotína) zahájil pozemkový úřad na základě žádosti Městyse Mrákotín, doplněnou o žádosti vlastníků, kteří vlastní nadpoloviční výměru zemědělské půdy v k.ú. Praskolesy u Mrákotína. Jako hlavní důvody pro zahájení pozemkových úprav byly uvedeny zajištění přístupnosti na soukromé a obecní pozemky, eroze zemědělské půdy, narovnání vlastnických vztahů, zaměření zemědělských pozemků a zlepšení ekologické stability krajiny. Dne bylo oznámeno Katastrálnímu úřadu pro Vysočinu, Katastrálnímu pracovišti Telč předpokládané zahájení pozemkových úprav v k.ú. Praskolesy u Mrákotína. Zahájení řízení o KoPÚ bylo oznámeno veřejnou vyhláškou č.j. PÚ-9/ ze dne , vyvěšenou dne po dobu 15 dnů na úřední desce pozemkového úřadu, (od do ), Úřadu městyse Mrákotín (od do ) a na elektronické úřední desce Ministerstva zemědělství (od do ). Poslední den této lhůty je dnem zahájení pozemkových úprav. Pozemkové úpravy byly tedy zahájeny dne Současně s oznámením o zahájení řízení byly písemně vyrozuměny dle ust. 6 odst. 6 zákona dotčené správní úřady, orgány a organizace, jejichž zájmů by se řízení mohlo dotýkat, s žádostí o stanovení podmínek k ochraně zájmů podle zvláštních právních předpisů, a to ve lhůtě do 30 dnů. Dodatečně byla dne dopisem č.j. SPU /2014 vyzvána firma E.ON Servisní, s. r. o., aby stanovila podmínky k ochraně svých zájmů dle ust. 6 odst. 6 zákona. Stanovené podmínky všech dotčených správních úřadů, orgánů a organizací byly při zpracování návrhu pozemkové úpravy akceptovány. Po dohodě s Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Telč, byly stanoveny předběžné obvody KoPÚ tak, aby byly naplněny základní cíle pozemkových úprav. Při šetření průběhu hranic v terénu s vlastníky byly obvody upřesněny. Zpracovatelem návrhu KoPÚ Praskolesy u Mrákotína se stala na základě výběrového řízení firma GEFOS a. s., se sídlem Kundratka 17, Praha 8 Libeň (smlouva o dílo č ze dne ). Zpracovateli bylo vydáno pověření ke vstupu a vjíždění na pozemky za účelem vykonávání činnosti pro pozemkové úpravy na základě oznámení č.j. SPU /2014 ze dne Zároveň bylo toto oznámení vyvěšeno po dobu 30 dnů na úřední desce Úřadu městyse Mrákotín pod č.j. SPU /2014. V rámci přípravných geodetických prací byla vyhotovena dokumentace k dohledání a doplnění podrobného polohového bodového pole. SPU /2017/520201/štefl 2

3 Dle 10 odst. 1 vyhlášky č. 13/2014 Sb. byla dne uzavřena dohoda mezi Pobočkou Jihlava a Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Telč o postupu a náležitostech zpracování podkladů pro obnovu souboru geodetických informací pro pozemky pouze zaměřené a v obvodu pozemkových úprav neřešené dle 2 zákona. V průběhu let 2014 a 2015 proběhlo zaměření skutečného stavu, tj. podrobné měření polohopisu. Kromě předmětů, které jsou obsahem katastrální mapy, byly zaměřeny další prvky, které jsou potřebné pro následné projekční práce rozhraní druhů pozemků, polní a lesní cesty, vodoteče, propustky, sjezdy na pozemky, vedení sítí, dřeviny rostoucí mimo les a jiné. V rámci přípravných projekčních prací proběhly průzkumné práce a analýza současného stavu území. Podrobný průzkum zájmového území se týkal převážně cestní sítě, ochrany půdy a vody, ekologické stability krajiny a hospodářského využití území. V této etapě byly také vyhodnoceny podmínky a požadavky stanovené orgány státní správy a dotčenými organizacemi. Vše bylo zapracováno do výsledného textového a grafického elaborátu Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu území. Výstupy z této etapy byly použity jako podklad pro další práce, především při tvorbě plánu společných zařízení. Dne pod č.j. SPU /2015 jmenoval vedoucí Pobočky Jihlava komisi pro zjišťování průběhu hranic dle 9 odst. 5 zákona. Komise byla jmenována ve složení: Ing. Vladimír Macho (předseda komise, zástupce zpracovatele), Ing. Petr Mikeš (zástupce zpracovatele), p. Antonín Málek (zástupce KÚ pro Vysočinu, KP Telč), Ing. Jiří Paděra (zástupce SPÚ, Pobočky Jihlava) a p. Miroslav Požár (zástupce obce, starosta). Zjišťování průběhu hranic pozemků tvořících těleso silnice III. třídy provedla výše uvedená komise dne O termínu úvodního jednání dle ust. 7 zákona byli účastníci řízení, katastrální úřad a zpracovatel vyrozuměni pozvánkou č.j. SPU /2015 ze dne , která byla zároveň vystavena po dobu 15 dní (od do ) na úředních deskách Pobočky Jihlava, Úřadu městyse Mrákotín a na elektronické úřední desce na portálu Úvodní jednání se konalo dne ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Mrákotín. Na úvodním jednání byli účastníci řízení seznámeni s účelem, formou, obvodem pozemkových úprav ve smyslu ust. 2 zákona a s dalším postupem při zpracování pozemkových úprav. Dále byl s vlastníky projednán a odsouhlasen postup při stanovení nároků vlastníků a následně bylo odsouhlaseno, že oceňování pozemků vstupujících do komplexních pozemkových úprav bude provedeno dle kritérií zákona č. 139/2002 Sb. a dle zvláštního právního předpisu platného ke dni vystavení vstupních nároků, tj. zemědělská půda bude oceněna dle kódů BPEJ (bonitovaných půdně ekologických jednotek). V neposlední řadě byl určen a odsouhlasen referenční bod pro určování vzdálenosti původních a navrhovaných pozemků. Tímto bodem byl stanoven kamenný křížek u křižovatky na návsi v Praskolesích. Na úvodním jednání byl zvolen sbor zástupců v souladu s ustanovením 5 odst. 5 zákona. Pobočka Jihlava stanovila v souladu s ustanovením 5 odst. 7 zákona počet volených členů sboru zástupců na 3 (slovy tři). Jednohlasně byli zvoleni: p. Vladislav Němec, Mgr. Václav Jehlička a pí. Jitka Michalová, náhradníkem byl zvolen p. Karel Koranda. V souladu s ustanovením 5 odst. 6 zákona se nevolenými členy sboru zástupců stali p. Miroslav Požár (zástupce obce) a Ing. Jiří Paděra (zástupce Pobočky Jihlava). Předsedou sboru zástupců byl členy zvolen p. Miroslav Požár. V průběhu zpracování KoPÚ došlo ke změně ve složení sboru zástupců, kdy nevoleného člena sboru Ing. Jiřího Paděru nahradil Ing. Jan Štefl. Dne se konalo zjišťování průběhu hranic vnitřního obvodu pozemkové úpravy (zastavěného území obce). Na toto šetření byli dotčení vlastníci svoláni pozvánkou č.j. SPU /2015 ze dne Ve dnech se konalo zjišťování průběhu hranic vnějšího obvodu pozemkové úpravy a pozemků, které nevyžadují řešení dle 2 zákona, ale je třeba u nich obnovit soubor geodetických informací. Termín tohoto šetření byl dotčeným vlastníkům oznámen v pozvánce ke zjišťování průběhu hranic č.j. SPU /2015 ze dne Všechny vlastnické hranice byly vyšetřeny a přezkoumány a to včetně hranic pozemků vlastníků, kteří se k jednání nedostavili. O výsledku zjišťování průběhu hranic pozemků tvořících vnitřní a vnější obvod, byly sepsány protokoly, které byly podepsány dotčenými vlastníky přítomnými při zjišťování průběhu hranic a všemi členy komise. Na základě zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ, vyhotovením ZPMZ a geometrických plánů byla ze souřadnic lomových bodů vypočtena skutečná výměra obvodů KoPÚ, která činila 60,45 ha neřešených pozemků dle 2 zákona a 141,97 ha řešených pozemků dle 2 zákona. Dne byl dle 9 odst. 7 zákona pod č.j. SPU /2015 Katastrálnímu úřadu pro Vysočinu, Katastrálnímu pracovišti Telč předložen seznam parcel dotčených pozemkovými úpravami za účelem vyznačení poznámky o zahájení pozemkových úprav v katastru nemovitostí. SPU /2017/520201/štefl 3

4 Spoluvlastníkům LV 219 (Bertě Katzerové, rodné číslo není známo, adresa trvalého pobytu není známa; Antonínu Svobodovi, rodné číslo není známo, adresa trvalého pobytu není známa; Josefu Svobodovi, rodné číslo není známo, adresa trvalého pobytu není známa; Aloisii Svobodové, rodné číslo není známo, adresa trvalého pobytu není známa; Anně Svobodové, rodné číslo není známo, adresa trvalého pobytu není známa; Bertě Svobodové, rodné číslo není známo, adresa trvalého pobytu není známa; Marii Svobodové, rodné číslo není známo, adresa trvalého pobytu není známa a Růženě Svobodové, rodné číslo není známo, adresa trvalého pobytu není známa) byl v souladu s 5 odst. 4 zákona stanoven opatrovník, a to Městys Mrákotín. Toto usnesení o ustanovení opatrovníka č.j. SPU /2015 ze dne nabylo právní moci dne Pobočka Jihlava zabezpečila u zpracovatele v souladu s ust. 8 odst. 1 zákona vypracování soupisu nároků vlastníků pozemků podle jejich ceny, výměry, vzdálenosti a druhu, a to včetně uvedení omezení plynoucích ze zástavního práva, předkupního práva a věcného břemene, u pozemků, které nevyžadují řešení ve smyslu 2 zákona, jen podle výměry. V soupisech nároků byly pozemky rozděleny na pozemky v obvodu pozemkových úprav řešené dle 2 zákona, pozemky v obvodu pozemkových úprav neřešené dle 2 zákona a pozemky mimo obvod pozemkových úprav. Soupisy nároků byly zpracovány dle údajů z katastru nemovitostí ke dni a byly průběžně aktualizovány. Pro ocenění pozemků byl použit platný cenový předpis, tj. zákon 151/1997 Sb. o oceňování majetku, v platném znění a prováděcí vyhláška 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky 199/2014 Sb., vše ve znění platném ke dni zpracování. Do soupisů nároků bylo možno nahlédnout od po dobu 15 dnů na Úřadu městyse Mrákotín a na Pobočce Jihlava (oznámeno písemně vlastníkům, jejichž pobyt je znám, dne pod č.j. SPU /2015) a zároveň veřejnou vyhláškou vystavenou v období na úředních deskách Úřadu městyse Mrákotín, Pobočky Jihlava a na elektronické úřední desce na portálu K vystavenému soupisu nároků mohli vlastníci uplatnit své připomínky a námitky do Vlastníci byli pozváni k projednání soupisu nároků na Úřad městyse Mrákotín dne K soupisu nároků nebyla podána žádná námitka. Poslední aktualizace nároků byla v důsledku aktualizace katastrálních dat provedena a tyto aktualizované nároky byly s vlastníky projednány dne při projednání návrhu nového uspořádání pozemků. Aktualizované nárokové listy byly doručeny vlastníkům. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků při KoPÚ Praskolesy u Mrákotína předcházelo podle 9 odst. 8 zákona zpracování plánu společných zařízení (dále jen PSZ ). PSZ obsahuje zejména opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků, protierozní opatření, vodohospodářská opatření a opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí. PSZ byl navržen tak, aby byly splněny požadavky sboru zástupců vlastníků a obce a dále podmínky dotčených orgánů státní správy a dotčených organizací. Dne se v budově Úřadu městyse Mrákotín konala schůze sboru zástupců (pozvánka byla členům sboru zástupců zaslána pod č.j. SPU /2015 ze dne ), jejímž cílem bylo seznámení a projednání zástupců navrženého PSZ s jeho členy. Dne byl pod č.j. SPU /2015 dotčeným orgánům a organizacím zaslán návrh PSZ k vyjádření dle 9 odst. 10 zákona. Podaná stanoviska ke zpracovanému PSZ byla vesměs souhlasná, případné připomínky byly do dokumentace PSZ zapracovány. Poté byla dokumentace PSZ předložena k posouzení Regionální dokumentační komisi pro Kraj Vysočina (dále jen RDK ), jejímž úkolem je dohled nad kvalitou pořizované dokumentace PSZ. Jednání RDK se uskutečnilo dne , kdy byly projednány připomínky k předložené dokumentaci, návrh řešení a termín odstranění těchto nedostatků. Všechny nedostatky, které RDK zjistila, byly v daném termínu odstraněny. Následně byl PSZ předložen ke schválení zastupitelstvu Městyse Mrákotín. Zastupitelstvo městyse schválilo předložený PSZ na svém zasedání dne usnesením č. 16/09/17. Z celkové výměry potřebné na PSZ (28,89 ha) bylo použito 0,20 ha státní půdy, 2,70 ha obecní půdy a 26,45 ha půdy vlastníků. Na nové polní cesty a retenční biotop byla použita státní a obecní půda, biocentra a biokoridory (převzaté z územního plánu), vodní nádrže a vodní toky byly ponechány stávajícím vlastníkům. Dne proběhlo nové zjišťování průběhu hranic (z důvodu rozporu mezi hranicí evidovanou v KN a hranicí, kterou vlastníci uznávali v terénu). Na toto šetření byli dotčení vlastníci písemně pozváni dopisem č.j. SPU /2016 ze dne Vlastnická hranice byla vyšetřena dle skutečného stavu respektovaného vlastníky v terénu a bude provedena oprava jejího zákresu v katastru nemovitostí. SPU /2017/520201/štefl 4

5 V návaznosti na schválený PSZ navrhl zpracovatel návrh nového uspořádání pozemků tak, aby pokud možno respektoval požadavky vlastníků vzešlých z předchozích telefonických a osobních jednání a aby nové pozemky odpovídaly kritériím uvedeným v 10 zákona, tj. +/- 4% u ceny, +/- 10% u výměry a +/- 20% u vzdálenosti původních a nově navržených pozemků, přičemž zákonná kritéria se vztahují vždy na celý list vlastnictví (dále jen LV ). Dne proběhlo v budově Úřadu městyse Mrákotín projednání návrhu nového uspořádání pozemků s vlastníky. Vlastníci, kteří s navrhovaným umístěním svých pozemků souhlasili, toto stvrdili svým podpisem do soupisu nových pozemků. S vlastníky, kteří nesouhlasili s návrhem nového uspořádání svých pozemků, bylo dále jednáno o jejich požadavcích. Na základě podnětů vlastníka LV 225 a spoluvlastníků LV 227 bylo svoláno na den jednání s dotčenými vlastníky, kde byly tyto podněty projednány. Vlastníkovi LV 230, který se na výzvu zpracovatele nevyjádřil k návrhu nového uspořádání pozemků, byla dne pod č.j. SPU /2016 zaslána výzva k vyjádření dle 9 odst. 21 zákona s upozorněním, že pokud se k návrhu nového uspořádání nevyjádří ve lhůtě stanovené pozemkovým úřadem, má se dle zákona za to, že s ním souhlasí. Vlastník se k návrhu nového uspořádání pozemků ve stanovené lhůtě vyjádřil kladně. Tímto bylo dosaženo 100% souhlasu vlastníků s novým uspořádáním pozemků. V rámci KoPÚ se neuskutečnilo žádné rozdělení listů vlastnictví. K překročení zákonem stanoveného kritéria +/- 4 % u ceny pozemků se souhlasem vlastníka došlo u LV 220 a LV Vlastníkem LV 220 je Kraj Vysočina (příslušnost hospodařit se svěřeným majetkem kraje má Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace), u kterého došlo k překročení kritéria z důvodu umístění svých nových pozemků pod těleso silnice (což před KoPÚ nebylo). Vlastníkem LV je Městys Mrákotín, u kterého došlo k překročení kritéria z důvodu nabytí pozemků pro společná zařízení. Od výše zmíněných vlastníků se uhrazení doplatku nepožaduje. K překročení zákonem stanoveného kritéria +/- 20 % u vzdálenosti pozemků se souhlasem vlastníka došlo u LV 220. Vlastníkem LV 220 je Kraj Vysočina (příslušnost hospodařit se svěřeným majetkem kraje má Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace). K překročení zákonem stanoveného kritéria došlo z důvodu umístění nových pozemků pod těleso silnice III. třídy v zastavěném území obce. Vzhledem k tomu, že vlastník LV 220 disponuje v k.ú. Praskolesy u Mrákotína malou výměrou, která nepokryje pozemky pod tělesem silnice v celém obvodu KoPÚ, tak pozemky pod silnicí v extravilánu obce jsou navrženy ve vlastnictví fyzických osob s možností budoucího odkupu Krajem Vysočina. Stávající věcná břemena přechází na nově navržené pozemky. Zástavní práva, váznoucí na pozemku zahrnutém do pozemkových úprav, přechází podle zákona na pozemek, který přešel do vlastnictví zástavce podle schváleného návrhu. Předkupní právo s věcnými účinky, které vázne na pozemku zahrnutém do pozemkových úprav, schválením návrhu pozemkových úprav zaniká, nedojde-li mezi oprávněnou osobou z předkupního práva a vlastníkem pozemku zavázaného předkupním právem k jinému ujednání nebo nestanoví-li zvláštní předpis jinak. Z důvodu zajištění přístupu k nově navrženým pozemkům bylo zřízeno jedno nové věcné břemeno věcné břemeno cesty po pozemcích p.č a p.č (LV 235) pro vlastníka pozemku p.č (LV 125). Povinnost pro parcely p.č a p.č. 1076, oprávnění pro parcelu p.č Vlastníci pozemků p.č a p.č (LV 235) nepožadovali náhradu za nově zřízené věcné břemeno. Do KoPÚ vstoupilo 25 LV, z KoPÚ vystoupilo 24 LV. Snížení počtu o jedno LV bylo dosaženo zrušením LV (vlastník Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad). Pozemky ze zrušeného LV byly použity pro společná zařízení a převedeny na LV (Městys Mrákotín). Do KoPÚ vstoupilo 402 parcel, z KoPÚ vystoupilo 247 parcel. V průběhu řízení o KoPÚ byly svolány 3 kontrolní dny, a to , a V průběhu zpracování návrhu nového uspořádání pozemků se vyskytla potřeba aktualizovat PSZ. Jednalo se o drobnou aktualizaci spočívající v úpravě oblouků polní cesty C7 a posun její části o cca 11 m jižním směrem tak, aby cesta byla v souladu s odsouhlasenými soupisy nových pozemků. Aktualizovaný PSZ byl předložen sboru zástupců. Na jednání sboru zástupců, které se uskutečnilo v budově Úřadu městyse Mrákotín, byli členové sboru pozváni písemnou pozvánkou pod SPU /2017/520201/štefl 5

6 č.j. SPU /2016 ze dne Předloženou aktualizaci PSZ vzal sbor zástupců na vědomí. Vzhledem k tomu, že šlo o drobnou změnu, tak nebyla tato aktualizace zaslána k posouzení dotčeným orgánům a organizacím (byla v souladu s jimi stanovenými podmínkami), nebyla předložena ke kontrole RDK (jednalo se o drobnou změnu) a nebyla předložena ke schválení zastupitelstvu Městyse Mrákotín (jednalo se o drobnou změnu, Městys Mrákotín má svého člena ve sboru zástupců). Dne se v budově Úřadu městyse Mrákotín konala schůze sboru zástupců, na kterou byli členové sboru písemně pozváni dopisem č.j. SPU /2016 ze dne Předmětem jednání bylo stanovení pořadí realizace společných zařízení. Jednohlasně bylo stanoveno toto pořadí realizace: 1) cesta C7, 2) cesty C2 a C10, 3) cesta C5, 4) cesta C3, 5) cesty C6 a C4, 6) cesty C9 a C8. Návrh nového uspořádání pozemků byl vystaven dle 11 odst. 1 zákona po dobu 30 dnů (od do ) na Úřadu městyse Mrákotín a na Pobočce Jihlava. O vystavení tohoto návrhu byli vlastníci písemně informováni dopisem pod č.j. SPU /2016 ze dne a bylo jim sděleno, že k později podaným námitkám se nepřihlíží. Zároveň bylo oznámení o vystavení návrhu pod č.j. SPU /2016 vystaveno na úředních deskách Úřadu městyse Mrákotín, Pobočky Jihlava a na elektronické úřední desce na portálu V průběhu lhůty na vystavení návrhu byl vznesen telefonický dotaz ze strany jednoho vlastníka na zpracovatele, který byl zpracovatelem po telefonu vyřešen. Dne se v zasedací místnosti Úřadu městyse Mrákotín konalo závěrečné jednání. Na toto jednání byli pozváni účastníci řízení dopisem č.j. SPU /2016 ze dne Zároveň byla tato pozvánka pod č.j. SPU /2016 ze dne vyvěšena po dobu od do na úředních deskách Úřadu městyse Mrákotín, Pobočky Jihlava a na elektronické úřední desce na portálu Na tomto jednání byl shrnut dosavadní průběh a výsledky pozemkových úprav a přítomní účastníci byli seznámeni s návrhem KoPÚ, o kterém bude rozhodnuto, byly zodpovězeny dotazy a účastníci byli seznámeni s dalším postupem dle 11 zákona. Ze závěrečného jednání byl pořízen zápis, který je uložen na Úřadu městyse Mrákotín a na Pobočce Jihlava. Dle 11 odst. 4 zákona rozhodne pozemkový úřad o schválení návrhu pozemkových úprav tehdy, pokud s ním souhlasí vlastníci alespoň 60% výměry pozemků, které jsou řešeny ve smyslu ust. 2 zákona. Návrh odsouhlasilo 100% vlastníků řešených pozemků dle 2 zákona (z toho souhlas na základě ust. 9 odst. 21 zákona činí 0,02%). Z výše uvedeného důvodu považuje Pobočka Jihlava zákonnou podmínku k vydání rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav za splněnou. Na základě výše uvedených skutečností vydává Pobočka Jihlava toto rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav pod č.j. SPU /2017, které doručuje všem známým účastníkům řízení a zároveň oznamuje veřejnou vyhláškou. V souladu s ustanovením 11 odst. 5 zákona obdrží každý účastník řízení jako přílohu tohoto rozhodnutí jen tu písemnou a grafickou část návrhu, která se ho týká. Kompletní návrh se všemi náležitostmi bude uložen k nahlédnutí u Pobočky Jihlava a na Úřadu městyse Mrákotín. Po nabytí právní moci předá Pobočka Jihlava toto rozhodnutí Katastrálnímu úřadu pro Vysočinu, Katastrálnímu pracovišti Jihlava k vyznačení do katastru nemovitostí. V souladu se schváleným návrhem zabezpečí Pobočka Jihlava zpracování nové digitální katastrální mapy. Schválený návrh komplexních pozemkových úprav je závazným podkladem pro rozhodnutí podle 11 odst. 8 zákona o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení lhůty pro zpracování obnoveného souboru geodetických informací. Schválený návrh se rovněž stane závazným podkladem pro rozhodnutí o přechodu vlastnických práv k pozemkům, na nichž se nachází společná zařízení. Současně se účastníkům řízení připomíná ust. 11 odst. 12 zákona, kde je uvedeno, že právní stav podle schváleného návrhu je závazný i pro právní nástupce vlastníků pozemků. Do vydání rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle ust. 10 odst. 2 zákona, popř. o zřízení nebo zrušení věcného břemene SPU /2017/520201/štefl 6

7 k dotčeným pozemkům a pro zpracování obnoveného souboru geodetických informací se v listinách o nabytí vlastnictví nebo jiného oprávnění k pozemkům (například v kupní smlouvě, v usnesení soudu o nabytí dědictví, v zástavní smlouvě) kromě nabývaných pozemků uvedou i jim odpovídající pozemky podle schváleného návrhu; údaje o nich poskytuje pobočka. Jednotlivé pozemky nebo jejich části nemůže jejich vlastník po schválení návrhu bez souhlasu pobočky zatížit nebo zcizit. Na základě výše uvedených skutečností bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Poučení o opravném prostředku: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání k ústředí Státního pozemkového úřadu, a to prostřednictvím Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina, Pobočky Jihlava ( 83 a 86 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). Ing. Jaroslav Čermák vedoucí Pobočky Jihlava Státní pozemkový úřad Přílohy: 1. Seznam účastníků řízení 2. Soupis nových pozemků dle LV a jejich grafické znázornění 3. Kopie soupisu nových pozemků odsouhlaseného vlastníkem Rozdělovník: I. Obdrží na doručenku do vlastních rukou známí účastníci řízení, kterým se dle ustanovení 11 odst. 5 zákona k rozhodnutí připojuje z náležitostí návrhu jen ta písemná a grafická část návrhu, která se dotýká konkrétního účastníka řízení. II. Ostatním účastníkům řízení se rozhodnutí doručuje veřejnou vyhláškou podle ustanovení 11 odst. 5 zákona, vyvěšenou po dobu 15 dnů na úřední desce Pobočky Jihlava a Úřadu městyse Mrákotín, kde jsou zároveň uloženy přílohy k rozhodnutí k nahlédnutí. Rozhodnutí je současně zveřejněno v elektronické podobě na portálu III. Po nabytí právní moci obdrží rozhodnutí Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava k vyznačení poznámky o schválení návrhu do katastru nemovitostí. SPU /2017/520201/štefl 7

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy Čapkova 127, Klatovy V, 339 01 Klatovy Spisová značka.: 2RP396/2010-130725 Č.j.: SPU 514458/2015 Vyřizuje: Ing. Andrea Bulínová

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice Palackého náměstí 1090, Strakonice I, 386 01 Strakonice Spisová značka.: 2RP12257/2015-505206 Č.j.: SPU 277338/2015 Vyřizuje:

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy Milady Horákové 373/10, Předměstí, 568 02 Svitavy Spisová značka.: 2RP56083/2012-130750 Č.j.: SPU 591236/2016 Vyřizuje:

Více

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Český Krumlov

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Český Krumlov Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Český Krumlov 5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov 1 Spisová značka.: 2RP11037/2011-130715 Č.j.: 61079/2012-MZE-130715 Vyřizuje: Ing. Tomáš Holas Telefon:

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Nymburk

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Nymburk Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Nymburk Soudní 17/3, 288 02 Nymburk Spisová značka.: 2RP9082/2011-130709 Č.j.: SPU 604810/2015 Vyřizuje: Martin Houfek Telefon:

Více

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo zemědělství Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Český Krumlov 5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov 1 Spisová značka: 2RP1107/2011-130715 Č.j.: 109229/2012-MZE-130715 Vyřizuje: Bc. Stanislav Jakubec Telefon:

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou Spisová značka.: 2RP7408/2011-130748/1/1 Č.j.: SPU 536950/2014_MY

Více

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Praha-východ

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Praha-východ Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Praha-východ Za Poříčskou bránou 256/6, Praha 8 - Karlín, 186 00 Praha 86 Spisová značka.: 2RP1862/2010-130710 Č.j.: 188294/2011-MZE-130710 Vyřizuje: Ing. René Polanková

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo nám. Armády 1213/8, Znojmo

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo nám. Armády 1213/8, Znojmo Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo Spisová značka.: 2RP18200/2015-523206 Č.j.: SPU 503147/2015/Ta Vyřizuje: Ing. Michaela

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava Spisová značka.: 2VZ40955/2011-130758 Č.j.: SPU 023207/2017/520201/skořepová Vyřizuje: Věra

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora Benešova 97, Hlouška, 284 01 Kutná Hora Spisová značka.: 2RP11751/2011-130706 Č.j.: SPU 423520/2015/Kr Vyřizuje: Ing.

Více

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo zemědělství Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Uherské Hradiště Protzkarova 1180, Uherské Hradiště, 686 01 Uherské Hradiště 1 Spisová značka: 2RP12518/2011-130762 Č.j.: 56592/2011-MZE-130762 Vyřizuje: Ing. Petr

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Šumperk Nemocniční 1852/53, Šumperk, Šumperk 1

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Šumperk Nemocniční 1852/53, Šumperk, Šumperk 1 Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Šumperk Nemocniční 1852/53, Šumperk, 787 01 Šumperk 1 Spisová značka.: 2RP22357/2012-130776/04/03 Č.j.: SPU 331269/2013 Vyřizuje:

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora Benešova 97, Hlouška, 284 01 Kutná Hora Spisová značka.: 2RP9165/2014-537206 Č.j.: SPU 099591/2016/Kr Vyřizuje: Ing.

Více

Pozemkový úřad Český Krumlov Plešivec 287, 381 01 Český Krumlov tel. 380 301 531 R O Z H O D N U T Í

Pozemkový úřad Český Krumlov Plešivec 287, 381 01 Český Krumlov tel. 380 301 531 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Český Krumlov Plešivec 287, 381 01 Český Krumlov tel. 380 301 531 Spisová zn. S 3302/54603/06-202.2 Čj. 3302/55919/06-54603/06-2/cib/0-RI Vyřizuje: Ing. Hana Cibulková

Více

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Chomutov Vikové-Kunětické 1968, Chomutov

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Chomutov Vikové-Kunětické 1968, Chomutov Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Chomutov Vikové-Kunětické 1968,430 01 Chomutov SPISOVÁ ZN.: 5.1.2. NAŠE ČJ.: PÚ/43/2011/Če/KPÚ Všehrdy/44 VYŘIZUJE: Bc. Černá Lucie TELEFON: 474 331 554-106 FAX:

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou Spisová značka.: 2RP35543/2012-130748/5/1 Č.j.: SPU 199439/2016KP

Více

oznamuje vydání rozhodnutí č.j. SPU /2013 ze dne 8. listopadu 2013

oznamuje vydání rozhodnutí č.j. SPU /2013 ze dne 8. listopadu 2013 STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy Adresa: Milady Horákové 373/10, Předměstí, 568

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Hradec Králové

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Hradec Králové Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Hradec Králové Ulrichovo náměstí 810/4, Hradec Králové, 500 02 Hradec Králové 2 Spisová značka.: 2RP5734/2013-514201 Č.j.:

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň Nerudova 2672/35, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1 Spisová značka.: 2RPI3173/2011-130727 Č.j.: SPU 255959/2013 Vyřizuje:

Více

,,,, ~ ~I~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~II. o.. e ..., Informace k vydanému rozhodnutí č.j. SPV /2016

,,,, ~ ~I~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~II. o.. e ..., Informace k vydanému rozhodnutí č.j. SPV /2016 ,,,, ~ STATNI POZEMKOVY URAD Sídlo: Husinecká 1024/ II a, 13000 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZO 1312774 Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy Adresa: Milady Horákové 373/10,

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou Spisová značka.: 2RP22426/2011-130748 Č.j.: SPU 330101/2015/DI

Více

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň. Nerudova 2672/35, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, Plzeň 1

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň. Nerudova 2672/35, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, Plzeň 1 Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň Nerudova 2672/35, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1 Spisová značka.: 2RP14630/2013-504201 Č.j.: SPU 423160/2013 Vyřizuje:

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Rakovník

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Rakovník Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Rakovník Lubenská 2250, Rakovník II, 269 01 Rakovník Spisová značka.: 2RP6493/2013-537213/03/03 Č.j.: SPU 484101/2016/Rőm Vyřizuje:

Více

R o z h o d n u t í. s c h v a l u j e

R o z h o d n u t í. s c h v a l u j e ÚTVAR: Pozemkový úřad Plzeň-jih ČÍSLO ÚTVARU: 7124 VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: DLE ROZDĚLOVNÍKU SPISOVÁ ZN.: NAŠE ČJ.: 2327/2007/PÚ-pú-3/07 VYŘIZUJE: Kellnerová TELEFON: * 377 221 252, 377 320 914 FAX: 377

Více

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Hradec Králové. Ulrichovo náměstí 810/4, Hradec Králové, Hradec Králové 2 R O Z H O D N U T Í.

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Hradec Králové. Ulrichovo náměstí 810/4, Hradec Králové, Hradec Králové 2 R O Z H O D N U T Í. Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Hradec Králové Ulrichovo náměstí 810/4, Hradec Králové, 500 02 Hradec Králové 2 Spisová značka.: Č.j.: 2RP28497/2011-130743 120521/2012-MZE-130743 Vyřizuje: Hana

Více

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Rakovník

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Rakovník Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Rakovník Lubenská 2250, Rakovník II, 269 01 Rakovník 1 Spisová značka.: 2RP1885/2010-130713 Č.j.: 4968/2012-MZE-130713 Vyřizuje: RNDr. Jan Škoudlín, CSc. Telefon:

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Chrudim

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Chrudim Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Chrudim Poděbradova 909, Chrudim IV, 537 01 Chrudim Spisová značka.: 2RP13250/2011-130744 Č.j.: SPU 009873/2015 Vyřizuje: Šárka

Více

Státní pozemkový úřad

Státní pozemkový úřad Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov Horská 5, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov 1 Spisová značka: 2RP16251/2012-130751/04/03 Č.j.: SPU 240982/2013 Vyřizuje:

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy Čapkova 127, Klatovy V, 339 01 Klatovy Spisová značka.: 2RP21910/2011-130725/NP Č.j.: SPU 540349/2015 Vyřizuje: Ing. Václav

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav náměstí T. G. Masaryka 42/3, Břeclav, 690 02 Břeclav 2 Spisová značka.: 2RP2223/2010-130756/04/03 Č.j.: SPU 078676/2014

Více

Komplexní pozemková úprava v k.ú. NIVNICE

Komplexní pozemková úprava v k.ú. NIVNICE Komplexní pozemková úprava v k.ú. NIVNICE Objednatel: Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Pobočka Uherské Hradiště Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště Pověřený referent

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín Zarámí 88, 760 41 Zlín Spisová značka.: 2RP46396/2012-130764/04/03 Č.j.: SPU 625561/2014 Vyřizuje: Ing. Eva Vaculíková Telefon:

Více

ZÁZNAM. z úvodního jednání ke komplexní pozemkové úpravě v katastrálním území. Dolní Nerestce,

ZÁZNAM. z úvodního jednání ke komplexní pozemkové úpravě v katastrálním území. Dolní Nerestce, STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Písek Adresa: Nádražní 1988, Budějovické Předměstí, 397

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov Horská 5, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov Spisová značka.: 2RP44693/2011-130751 Č.j.: SPU 022701/2015 Vyřizuje:

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov 5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov 1 Spisová značka.: 2RP1415/2011-130715 Č.j.: SPU 179223/2013 Vyřizuje:

Více

Ministerstvo zemědělství POZEMKOVÝ ÚŘAD MOST ROZHODNUTÍ

Ministerstvo zemědělství POZEMKOVÝ ÚŘAD MOST ROZHODNUTÍ Spisová zn.: 5.1.2. A30 Č.j.: PÚ232/2010/Fe/KPÚ2 Ministerstvo zemědělství POZEMKOVÝ ÚŘAD MOST Vyřizuje: RNDr. Eva Felklová Telefon: 476448246 E-mail: pu_most@mze.cz Fax: 476703248 ID datové schránky: yphaax8

Více

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Tachov T.G. Masaryka 1326, Tachov tel

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Tachov T.G. Masaryka 1326, Tachov tel Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Tachov T.G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov tel. 374 705 383 Spisová zn. 028/PÚ Čj. : 300/2012-130731 Vyřizuje: Olga Chvátalová Telefon: 374 705 381 E-mail: olga.chvatalova@mze.cz

Více

Komplexní pozemková úprava

Komplexní pozemková úprava Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Kotopeky Úvodní jednání 5.6.2013 Objednatel: ČR - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Krajský pozemkový úřad pro Středočeský

Více

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Přerov Wurmova 2, Přerov. PHloh. --tr1r;-ljj--. ~t'j.:.j..====...;;...!._ '. -.

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Přerov Wurmova 2, Přerov. PHloh. --tr1r;-ljj--. ~t'j.:.j..====...;;...!._ '. -. Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Přerov Wurmova 2, 750 02 Přerov Spisová zn.: 5.1.2. Čj. : PÚ- 3271201 O/Ad Vyřizuje: Irena Adamcová Telefon: 581 292922 E-mail: Irena.Adamcova@mze.cz Fax: 581 202723

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava Krnovská 2861/69, Předměstí, 746 01 Opava Spisová značka.: 2RP16229/2011-130773 Č. j.: SPU 378896/2015 Vyřizuje: Vlastimil

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka České Budějovice

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka České Budějovice Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka České Budějovice Rudolfovská tř. 493/80, České Budějovice 4,370 O1 České Budějovice Spisová značka.: 2RP24949/20 11-130714 Č.j.:

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Nymburk

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Nymburk OBECNí ÚŘAD VŠECHLAPY Došio: ;;s.to Ul!) 4JrXt Počet listu dokumentu: J SpIs. zn.: Počet příloh J listu: j ci. Ifts-;ko1b Sl\art. zn, a lhůta: Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice Vodňanská 329, Prachatice II, Prachatice

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice Vodňanská 329, Prachatice II, Prachatice Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice Vodňanská 329, Prachatice II, 383 01 Prachatice Spisová značka.: 2RP19119/2012-130719/04/03 Č.j.: SPU 456762/2015 Vyřizuje:

Více

Pozemkový úřad Kroměříž. Riegrovo náměstí 3228/22, Kroměříž, Kroměříž 1 ROZHODNUTÍ

Pozemkový úřad Kroměříž. Riegrovo náměstí 3228/22, Kroměříž, Kroměříž 1 ROZHODNUTÍ Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Kroměříž Riegrovo náměstí 3228/22, Kroměříž, 767 01 Kroměříž 1 Spisová značka.: 2RP43046/2012-130759 Č.j.: 150403/2012-MZE-130759 Vyřizuje: Telefon: E-mail: m ns:

Více

Závěrečné jednání komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tmaň a v k.ú. Lounín

Závěrečné jednání komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tmaň a v k.ú. Lounín Závěrečné jednání komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tmaň a v k.ú. Lounín Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Beroun Vypracoval: Ing. Pavel Jakubův Místo a termín konání: kulturní dům obce

Více

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Teplice Masarykova 66, Teplice

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Teplice Masarykova 66, Teplice Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Teplice Masarykova 66, 415 02 Teplice Spisová zn. :2RP4052/20 12-130740 Číslo jednací: 6447/2012-MZE-130740 Vyřizuje: Švarcová Telefon: 417515589 E-mail: pu_teplice@mze.cz

Více

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Tachov T.G.Masaryka 1326, Tachov tel

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Tachov T.G.Masaryka 1326, Tachov tel Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Tachov T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov tel. 374 705 382 Spisová zn.: 189/PÚ/1 Čj.: 292/2010-130731 Vyřizuje: Zdenka Pšenáková Telefon: 374 705 389 E-mail: zdenka.psenakova@mze.cz

Více

Komplexní pozemková úprava

Komplexní pozemková úprava Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Tmaň a v katastrálním území Lounín Úvodní jednání 22.5.2013 Objednatel: ČR - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Krajský pozemkový

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň Nerudova 2672/35, Jižní Předměstí, Plzeň R O Z H O D N U T Í

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň Nerudova 2672/35, Jižní Předměstí, Plzeň R O Z H O D N U T Í Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň Nerudova 2672/35, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň Spisová značka.: 2RP38008/2011-130727 Č.j.: SPU 528880/2016 Vyřizuje: Petra

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň. Nerudova 2672/35, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1 ROZHODNUTÍ

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň. Nerudova 2672/35, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1 ROZHODNUTÍ r VYVĚŠENO! do J.201f! Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň Nerudova 2672/35, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1 Spisová značka.: 2RPI052/2014-504201 Č.j.:

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb Evropská 1605/8, 350 02 Cheb Spisová značka.: 2RP7183/2013-529201 Č.j.: SPU 276899/2017 Vyřizuje: Ing. Hana Berkovcová Telefon:

Více

44i1'~1 Ing. Jana Vernerová

44i1'~1 Ing. Jana Vernerová STÁT.NÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024111a, 13000 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Louny, Pražská 765, 440 01 Louny V áš dopis zn.: Ze dne:

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy Milady Horákové 373/10, Předměstí, 568 02 Svitavy Spisová značka.: 2RP14827/2014-544202 Č.j.: SPU 329766/2014 Vyřizuje:

Více

Pozemkové úpravy. Výukový materiál. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Pozemkové úpravy. Výukový materiál. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Pozemkové úpravy Výukový materiál Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Pozemkové úpravy Prostředek pro obnovení pořádku ve vlastnictví a evidenci pozemků

Více

Pozemkové úpravy. Ing. Eva Schmidtmajerová CSc. Ing. Josef Sedláček

Pozemkové úpravy. Ing. Eva Schmidtmajerová CSc. Ing. Josef Sedláček Pozemkové úpravy Ing. Eva Schmidtmajerová CSc. Ing. Josef Sedláček Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace: Historie pozemkových úprav od roku

Více

Sťá tn í pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov Horská 5, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov 1 ROZHODNUTÍ

Sťá tn í pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov Horská 5, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov 1 ROZHODNUTÍ Sťá tn í pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov Horská 5, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov 1 Spisová značka: Čj.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: IDDS: 2261/07-151-PI

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary Závodu míru 725/16, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary 17 Spisová značka.: 2RP3815/2013-529202 Č.j.: SPU 138718/2013

Více

Pozemkový úřad Mladá Boleslav. Bělská 151, Mladá Boleslay Ir 293 O1 Mladá Boleslay 1 ROZHODNUTÍ

Pozemkový úřad Mladá Boleslav. Bělská 151, Mladá Boleslay Ir 293 O1 Mladá Boleslay 1 ROZHODNUTÍ Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Mladá Boleslav Bělská 151, Mladá Boleslay Ir 293 O1 Mladá Boleslay 1 Spisová značka: 2RP827/2011-130708 Č.j.: 97353/2011-MZE-130708 Vyřizuje: Alena Vohanková Telefon:

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov Horská 5, Střední Předměstí, Trutnov 1

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov Horská 5, Střední Předměstí, Trutnov 1 Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov Horská 5, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov 1 Spisová značka.: 2RP16251/2012-130751/05/03 Č.j.: SPU 040157/2014 Vyřizuje:

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Hodonín

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Hodonín Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Hodonín Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín Spisová značka.: 2RP4931/2016-523204 Č.j.: SPU 130933/2016/523204/Ši Vyřizuje: Bc. Markéta

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Příbram Poštovní 4, Příbram V-Zdaboř, Příbram

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Příbram Poštovní 4, Příbram V-Zdaboř, Příbram Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Příbram Poštovní 4, Příbram V-Zdaboř, 261 01 Příbram Spisová značka.: 2RP18153/2011-130712 Č.j.: SPU 007266/2017

Více

Pozemkové úpravy krok za krokem

Pozemkové úpravy krok za krokem Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny www.vumop.cz Pozemkové úpravy krok za krokem Kněžice 2015 Ing. Michal Pochop Jednotlivé kroky v pozemkových upravách

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav náměstí T. G. Masaryka 42/3, Břeclav

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav náměstí T. G. Masaryka 42/3, Břeclav Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav Spisová značka.: 2RP819/2011-130756/05 Č.j.: SPU 135777/2014 Vyřizuje: Ing.

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Chrudim

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Chrudim Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Chrudim Poděbradova 909, Chrudim IV, 537 01 Chrudim Spisová značka.: 2RP1223/2016-544204 Č.j.: SPU 574733/2016 Vyřizuje: Lenka

Více

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Havlíčkův Brod Smetanovo náměstí 279, Havlíčkův Brod, 580 02 Havlíčkův Brod 1 Spisová značka.: 2RP573212011-130742/04 Č.j.: 19294912012-MZE-130742 Vyřizuje: Telefon:

Více

M i n i s t e r s t v o z e m ě d ě l s t v í Pozemkový úřad Pelhřimov U Stínadel 1317 393 01 Pelhřimov

M i n i s t e r s t v o z e m ě d ě l s t v í Pozemkový úřad Pelhřimov U Stínadel 1317 393 01 Pelhřimov M i n i s t e r s t v o z e m ě d ě l s t v í Pozemkový úřad Pelhřimov U Stínadel 1317 393 01 Pelhřimov ČÍSLO ÚTVARU: 130717 SPISOVÁ ZN.: 1148/2005 NAŠE Č.J.: 1148/2005/190 VYŘIZUJE: Marie Hrnčířová TELEFON:

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora Benešova 97, Hlouška, Kutná Hora

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora Benešova 97, Hlouška, Kutná Hora Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora Benešova 97, Hlouška, 284 01 Kutná Hora Spisová značka.: 2RP7370/2013-537206 Č.j.: SPU 602855/2015 Vyřizuje: Ing. Jiří

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov T. G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov Spisová značka.:2rp34922/2011-130731/iii/2r Č.j.: SPU 210619/2016/Pše Vyřizuje: Zdenka

Více

StátnÍ pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Mladá Boleslav

StátnÍ pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Mladá Boleslav StátnÍ pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Mladá Boleslav Bělská 151, Mladá Boleslav 1, 293 O1 Mladá Boleslav 1 Spisová značka.: 2RP43317/2011-130708 Č.j.: SPD 140011/2014/Ze

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A. oznamuje v souladu s 11 odst. 10 zákona veřejnou vyhláškou

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A. oznamuje v souladu s 11 odst. 10 zákona veřejnou vyhláškou ÚTVAR: Pozemkový úřad Česká Lípa ČÍSLO ÚTVARU: 130732 Dle rozdělovníku SPISOVÁ ZN.: 2RP12004/2011-130732 NAŠE ČJ.: 206788/2012-MZE-130732 VYŘIZUJE: Zdeněk Vaněk TELEFON: 487714214 E-MAIL: Zdenek.Vanek@mze.cz

Více

StátnÍ pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Vyškov

StátnÍ pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Vyškov StátnÍ pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Vyškov Palánek 250/1, Brňany, 682 O I Vyškov Spisová značka.: 2RP4339/20 13-523205/ I Č.j.: SPU 128183/2016 Vyřizuje: Telefon:

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice Haltravská 438, Týnské Předměstí, 344 01 Domažlice Spisová značka.: 2RP46284/2012-130722/04/03 Č.j.: SPU 521015/2016 Vyřizuje:

Více

Státní pozemkový úrad, Krajský pozemkový úrad pro Jihoceský kraj, Pobocka Tábor (dále jen

Státní pozemkový úrad, Krajský pozemkový úrad pro Jihoceský kraj, Pobocka Tábor (dále jen Státní pozemkový úrad Krajský pozemkový úrad pro Jihoceský kraj, Pobocka Tábor Husovo nám. 2938, Tábor, 390 02 Tábor 2 Spisová znacka.: 2RP18503/20 12-130721/04/03 C.j.: SPU 329036/2013/Do Vyrizuje: Telefon:

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Prostějov

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Prostějov Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Prostějov Aloise Krále 1552/4, Prostějov, 796 01 Prostějov 1 Spisová značka.: 2RP12530/2013-521203 Č.j.: SPU 486483/2013 Vyřizuje:

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary Závodu míru 725/16, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary Spisová značka.: 2RP36469/2012-130724/2 Č.j.: SPU 060751/2017

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora Benešova 97, Hlouška, 284 01 Kutná Hora 1 Spisová značka.: 2RP5175/2011-130706 Č.j.: SPU 428840/2013 Vyřizuje: Ing.

Více

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Srbská Kamenice zápis z úvodního jednání

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Srbská Kamenice zápis z úvodního jednání STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774 Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín Adresa: 28. října 979/19, Děčín I-Děčín,

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Jeseník

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Jeseník Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Jeseník Karla Čapka 1147/10, Jeseník, 790 01 Jeseník 1 Spisová značka.: 2RP5570/2011-130769/7 Č.j.: SPU 041699/2013 Vyřizuje: Ing.

Více

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hubenov u Horní Bělé zápis z úvodního jednání

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hubenov u Horní Bělé zápis z úvodního jednání STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774 Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň Adresa: Nerudova 2672/35, Jižní Předměstí,

Více

Výňatky z Informace č. 1/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 27. 1. 2014 pod č.j.

Výňatky z Informace č. 1/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 27. 1. 2014 pod č.j. Výňatky z Informace č. 1/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 27. 1. 2014 pod č.j. SPU 016519/2014 Informace jsou metodickým nástrojem řízení organizačních jednotek

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Frýdek- Místek

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Frýdek- Místek Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Frýdek- Místek 4. května 217, Místek, 738 01 Frýdek-Místek Spisová značka.: 2RP37409/2012-130768/04/03 Č. j.: SPU 594250/2016/Fi

Více

Státní pozemkový úřad. nad Kněžnou. Jiráskova 1320, Rychnov nad Kněžnou ROZHODNUTÍ

Státní pozemkový úřad. nad Kněžnou. Jiráskova 1320, Rychnov nad Kněžnou ROZHODNUTÍ I-~v-"",, I l' I,- - I "Tf- J~ Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký nad Kněžnou Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou I d, I p1'10n; L kraj, Pobočka Rychnov Spisová značka.:

Více

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774 Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora Adresa: Benešova 97, Hlouška, 284

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov T. G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov Spisová značka.: 2RP34139/2012-130731/IR Č.j.: SPU 006678/2016/Pše Vyřizuje: Zdenka Pšenáková

Více

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Merboltice zápis z úvodního jednání

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Merboltice zápis z úvodního jednání STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774 Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín Adresa: 28. října 979/19, Děčín I-Děčín,

Více

č í ří í á á č á í řá ě í ě ší ř ů úč í ůří í ů é ří í á í čá í ý úč á č é úř á ě ě ě ý í í á ů á á í á š í í ý úř ů ý é Č ř í é č í ž á á í ý úř á Ú

č í ří í á á č á í řá ě í ě ší ř ů úč í ůří í ů é ří í á í čá í ý úč á č é úř á ě ě ě ý í í á ů á á í á š í í ý úř ů ý é Č ř í é č í ž á á í ý úř á Ú í á í ý úř ý ý úř ý č ě á ě á č Í ř Š á ě ě Í á í ý úř ý ý úř ý č ě á č ě ří š ý á í úř á č á í é úř ě ě ě ý í í á á č ý ú á ý úř ě ě á č Í ú ě ý ů ů ě é ě ě é ě ě ší ř ů á á ď á č á í řá ě í ě ší ř ů

Více

Pozemkový úřad Olomouc ROZHODNUTÍ

Pozemkový úřad Olomouc ROZHODNUTÍ Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Olomouc Blanická 383/1, Rodolany, 779 00 Olomouc 9 Spisová značka.: 2RP1091/2011-130772 Č.j.: 130424/2012-MZE-130772 Vyřizuje: Telefon: E-mail: IDDS: Ing. Leoš Letocha,

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice Haltravská 438, Týnské Předměstí, 344 01 Domažlice Spisová značka.: 2RP27234/2012-130722/04/03 Č.j.: SPU 489371/2016 Vyřizuje:

Více

Pozemková úprava v katastrálním území Loučky u Verneřic

Pozemková úprava v katastrálním území Loučky u Verneřic Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín 28.října 979/19, Děčín I vedoucí Ing. Jitka Blehová pověřena vedením KoPÚ : Havlíková Anna - tel.727956725 a.havlikova@spucr.cz

Více

Komplexní pozemková úprava (KPÚ) Kámen u Pacova

Komplexní pozemková úprava (KPÚ) Kámen u Pacova POZEMKOVÝ ÚŘAD PELHŘIMOV U STÍNADEL 1317 393 01 PELHŘIMOV Č. ÚTVARU: 130717 ČJ.: 190/2003 Spis.zn.: Kámen VYŘIZUJE: ING. HADRAVOVÁ LINKA: 565 303 522 TELEFAX: 565 332 527 E-mail:Hana.Hadravova@mze.cz -

Více

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V K.Ú. LHOTA U LIPNÍKA NAD BEČVOU ÚVODNÍ JEDNÁNÍ

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V K.Ú. LHOTA U LIPNÍKA NAD BEČVOU ÚVODNÍ JEDNÁNÍ KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V K.Ú. LHOTA U LIPNÍKA NAD BEČVOU ÚVODNÍ JEDNÁNÍ 6. 11. 2013 PROGRAM ÚVODNÍHO JEDNÁNÍ zahájení, představení pozemkového úřadu a projektanta informace o správním řízení o komplexní

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko Poříčí 1569/18, Blansko

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko Poříčí 1569/18, Blansko Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko Poříčí 1569/18, 678 42 Blansko Spisová značka: 2RP29796/2011-130753/04/03 Čj.: SPU 574911/2015 Vyřizuje: Ing. Zdeněk

Více

Pozemkové úpravy přínos pro obce, spolupráce samosprávy, vlastníků a hospodářů při pozemkových úpravách

Pozemkové úpravy přínos pro obce, spolupráce samosprávy, vlastníků a hospodářů při pozemkových úpravách Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny www.vumop.cz Pozemkové úpravy přínos pro obce, spolupráce samosprávy, vlastníků a hospodářů při pozemkových úpravách

Více

Krajinotvorba a pozemkové úpravy

Krajinotvorba a pozemkové úpravy Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny www.vumop.cz Krajinotvorba a pozemkové úpravy Holasovice 2016 Ing. Michal Pochop Pozemkové úpravy Proces pozemkových

Více

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Lety zápis z úvodního jednání

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Lety zápis z úvodního jednání STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774 Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Písek Adresa: Nádražní 1988, Budějovické Předměstí,

Více

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Jičín

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Jičín Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Jičín Havlíčkova 56, Valdické Předměstí, 506 14 Jičín 1 Spisová značka.: 2RP3639/2012-130745 Č.j.: 5590/2012-MZE-130745 Vyřizuje: Ing. Mach Radek Telefon: 493580358

Více

Pozemkové úpravy krok za krokem

Pozemkové úpravy krok za krokem Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny www.vumop.cz Pozemkové úpravy krok za krokem Milín 2016 Ing. Michal Pochop Pozemkové úpravy Proces pozemkových

Více

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 odst. 1 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny:

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 odst. 1 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny: Český úřad zeměměřický a katastrální Příloha k č. j. ČÚZK-12990/2013-22 Pokyny č. 43 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 2. prosince 2013 č.j. ČÚZK-12990/2013-22 pro zápis změn v katastru

Více

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774 Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov Adresa: Horská 5, Střední Předměstí,

Více