Stanovy Jednoty českých právníků

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovy Jednoty českých právníků"

Transkript

1 Stanovy Jednoty českých právníků Jednota českých právníků je historickým nástupcem Jednoty právnické se sídlem v Praze, Právnické jednoty na Moravě a Právnické jednoty ve Slezsku. Název a postavení Čl. 1 1/ Název: Jednota českých právníků (dále jen Jednota ). 2/ Jednota je spolek podle občanského zákoníku. 3/ Jednota je právnickou osobou. 4/ Sídlem Jednoty je adresa Praha 1, Ovocný trh 14. Poslání a základní úkoly Jednoty Čl. 2 1/ Jednota je dobrovolnou stavovskou organizací právníků, popř. dalších subjektů uvedených v čl. 4, na území České republiky - v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Působí při vytváření a napomáhá rozvoji právního státu, demokratického politického systému, právní kultury a právního vědomí občanů, podporuje právní vědu a hájí zájmy společenského postavení právníků. Za tím účelem vyvíjí vzdělávací, osvětovou a ediční činnost, zejména pořádáním seminářů a organizováním odborných sekcí, pořádáním kulturních, společenských a jiných akcí, jimiž vytváří podmínky pro společenské kontakty mezi právníky různých profesí. 2/ Jednota i její sdružení (čl. 20) mohou v rozsahu svého odborného zaměření vykonávat další, popřípadě i placené, činnosti v souladu s právním řádem a těmito stanovami. Čl. 3 Jednota spolupracuje s organizacemi právníků působícími v České republice i v zahraničí, jakož i s jinými demokratickými organizacemi. Členství v Jednotě Čl. 4 1/ Členem Jednoty se může stát každý bezúhonný občan České republiky, který má ukončené vysokoškolské právnické vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání, které jej opravňuje k výkonu právnického povolání nebo který je studentem vysoké školy takové vzdělání poskytující, jakož i bezúhonný občan, který titul doktora práv (doklad o ukončení vysokoškolského právnického vzdělání) získal na základě rehabilitace. 2/ Členem Jednoty se může stát právnická osoba, která sleduje obdobné cíle jako Jednota a organizace studentů práv působící v České republice. Čl. 5 1/ O přijetí za člena Jednoty rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor sdružení. 2/ Proti rozhodnutí o nepřijetí za člena se lze písemně odvolat do třiceti dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí. O odvolání rozhoduje s konečnou platností členská schůze sdružení.

2 Čl. 6 1/ Členství v Jednotě končí: a) písemným prohlášením člena o jeho vystoupení z Jednoty, b) zrušením členství pro nezaplacení členských příspěvků za běžný rok do šesti měsíců roku následujícího, c) vyloučením člena pro opakované nebo zvlášť závažné porušení stanov, d) nedokončením studia, e) úmrtím člena, f) zánikem právnické osoby. 2/ O zrušení členství a vyloučení podle odst. 1 písm. b/ a c/ rozhoduje výbor sdružení. 3/ Proti rozhodnutí výboru o vyloučení má člen právo se odvolat do třiceti dnů ode dne doručení rozhodnutí k členské schůzi. Odvolání se podává prostřednictvím výboru příslušného sdružení a má odkladný účinek. Členská schůze sdružení na základě řádně a včas podaného odvolání rozhodnutí výboru potvrdí nebo zruší. 1/ Člen Jednoty má právo: Práva a povinnosti členů Jednoty Čl. 7 a) volit a být volen do orgánů Jednoty, b) podílet se na všech činnostech Jednoty, zejména sdružení a odborných sekcí, jejichž je členem, c) podávat návrhy a být informován o činnosti a hospodaření Jednoty i jejích orgánů, d) používat prostředky, zařízení a další majetek Jednoty v souladu s vnitřními pravidly. 2/ Právnická osoba má obdobná práva s výjimkou práva volit a být volen. Při rozhodování podle těchto stanov má jeden poradní hlas. Člen Jednoty má povinnost: a) řádně vykonávat svěřené funkce a úkoly, b) dodržovat stanovy a hájit zájmy Jednoty, c) účastnit se na činnosti sdružení, jehož je členem, d) jednat vždy v souladu s etikou právníka, e) řádně a včas platit členské příspěvky. Čl. 8 Čestné členství, uznání a odměny Čl. 9 1/ Čestné členství v Jednotě může být uděleno za mimořádné zásluhy o rozvoj právní vědy, právní praxe nebo mezinárodní spolupráce v oblasti práva. 2/ Zasloužilým členům může Jednota vyslovit uznání a udělovat odměny. Vynikajícím českým i zahraničním představitelům právní vědy či praxe může Jednota udělit medaili Antonína Randy. 3/ Čestné členství a medaili uděluje Rada Jednoty z vlastní iniciativy nebo na návrh některého sdružení. Na čestné členy se nevztahuje povinnost platit členské příspěvky. 4/ Rada Jednoty může na základě návrhu Prezídia rozhodnout o udělení čestného titulu Čestný předseda Jednoty českých právníků ; tento titul může být udělen i více osobám.

3 Organizační struktura Jednoty Čl. 10 1/ Orgány Jednoty jsou: a) Konference Jednoty b) Rada Jednoty c) Prezídium Jednoty d) Grémium Jednoty (poradní orgán) e) Smírčí komise (jmenovaná ad hoc) f) Kontrolní komise Jednoty 2/ Statutárním orgánem Jednoty je předseda a 1. místopředseda. Jménem Jednoty jednají samostatně předseda nebo 1. místopředseda. 3/ Jednotlivá sdružení (čl. 20) mohou vytvořit oblastní sdružení a přenést na ně část své působnosti; takto vytvořená sdružení nemají právní subjektivitu. Orgány jednotlivých sdružení jsou upraveny v čl / Jednota i jednotlivá sdružení mohou vytvářet odborné sekce a pomocné orgány bez právní subjektivity /např. stálé i dočasné komise, koordinační výbory, aktivy apod./. 5/ Členové orgánů Jednoty (čl. 10 odst. 1 písm. c-f, odst. 3 a čl. 21 odst. 1 písm. b-c) mohou ze svých funkcí odstoupit. Odstoupení se děje písemným prohlášením doručeným buď orgánu, jehož je odstupující osoba členem anebo orgánu, který odstupující osobu do funkce zvolil nebo jmenoval a nabývá účinnosti na první schůzi orgánu, jehož je odstupující osoba členem. Rozhodování orgánů Jednoty Čl. 11 1/ Konference Jednoty a členské schůze sdružení jsou schopny se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů popř. delegátů. Není-li tato podmínka splněna, jsou schopny se usnášet za těchto podmínek: a) místo, čas a program jednání byly všem členům či delegátům řádně oznámeny nejméně patnáct dnů předem, b) pokud bylo rozhodnuto o zaslání podkladových materiálů, tyto byly zaslány současně s pozvánkou anebo pozvánka obsahovala odkaz na možnost si tyto materiály vyžádat anebo osobně vyzvednout, c) alespoň jedna třetina členů či delegátů svojí neúčast na jednání písemně neomluvila, d) schůze bude zahájena o půl hodiny později, než bylo původně stanoveno. 2/ Pro ostatní orgány Jednoty je přítomnost nadpoloviční většiny všech členů podmínkou usnášeníschopnosti. 3/ Usnesení je přijato, vysloví-li s ním souhlas nadpoloviční většina přítomných členů nebo delegátů s hlasem rozhodujícím. V případech, kdy stanovy určují jako podmínku přijetí usnesení souhlas kvalifikované většiny, je usnesení přijato, vysloví-li s jeho návrhem souhlas nejméně dvě třetiny přítomných členů nebo delegátů s hlasem rozhodujícím. 4/ Volby orgánů Jednoty se provádějí tajným hlasováním, pokud není oprávněnými členy rozhodnuto jinak. Orgány Jednoty mohou rozhodnout o svém doplnění kooptací nových členů až do poloviny počtu řádně zvolených členů. 5/ Jménem příslušného orgánu jedná předseda nebo jiný, stanovami nebo tímto orgánem pověřený, člen. Závaznost usnesení Čl. 12 1/ Usnesení konference Jednoty, její Rady a Prezídia jsou závazná pro všechny orgány Jednoty i pro její členy. 2/ Usnesení členské schůze sdružení přijatá v souladu se stanovami jsou závazná pro všechny orgány a členy tohoto sdružení.

4 Konference Jednoty Čl. 13 1/ Konference Jednoty je nevyšším orgánem Jednoty; koná se jednou za tři roky. 2/ Z iniciativy Rady nebo na písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů nebo jedné třetiny sdružení se koná mimořádná konference Jednoty. Žádají-li o konání konference členové nebo sdružení, musí jí Prezídium svolat do tří měsíců od doručení žádosti. 3/ Delegáti konference Jednoty jsou voleni sdruženími podle klíče stanoveného Prezídiem, přičemž zvolený delegát může zmocnit jiného člena sdružení, aby ho zastupoval. Sdružení mohou zvoleným delegátům závazně stanovit, jaké stanovisko mají k projednávaným otázkám zaujmout. 4/ Návrhy zásadních materiálů předkládaných Radou, Prezídiem či kontrolní komisí k projednání na konferenci Jednoty musí být měsíc před termínem konání konference předloženy k posouzení sdružením. 5/ Konference Jednoty jedná o všech otázkách spojených s organizační výstavbou, činností a hospodařením Jednoty, pokud tyto otázky nejsou výslovně svěřeny do působnosti sdružení. Zejména: a) stanoví základní zásady a cíle činnosti Jednoty i jejích vrcholových orgánů pro příští období a posuzuje hlavní úkoly a cíle činnosti jednotlivých odborných sekcí Jednoty, b) hodnotí činnost jí zvolených a jí odpovědných orgánů Jednoty, c) rozhoduje o změnách stanov Jednoty, d) volí, popř. odvolává Prezídium a kontrolní komisi, e) je oprávněna ustavit zvláštní komise a to i z nečlenů Jednoty. 6/ Souhlas kvalifikované většiny je potřebný k těmto usnesením konference Jednoty: a) o změnách Stanov Jednoty, b) o zániku Jednoty. Rada Jednoty Čl. 14 1/ Rada Jednoty (v textu jen Rada ) sestává z předsedů sdružení a členů Prezídia. Předseda sdružení má právo písemně zmocnit jiného člena sdružení, aby jej na jednotlivých schůzích Rady zastupoval. 2/ Zasedání Rady se koná podle potřeby, nejméně však jedenkrát za rok. 3/ Rada Jednoty je nejvyšším orgánem Jednoty v období mezi Konferencemi Jednoty. Čl. 15 1/ Rada odpovídá za svoji činnost konferenci Jednoty a je povinna jí skládat účty ze své činnosti. 2/ Rada zejména: a) schvaluje plán činnosti Jednoty a jejího hospodaření, b) vydává jednací a příspěvkový řád Jednoty popř. další pravidla pro činnost Jednoty, c) usměrňuje činnost Prezídia a odborných sekcí Jednoty a projednává zprávy o jejich činnosti, d) zřizuje stálé a dočasné komise k plnění svých úkolů a řídí jejich činnost, e) uzavírá dohody o spolupráci s jinými spolky a dalšími subjekty, f) rozhoduje o uspořádání a pořádá celonárodní akce Jednoty, g) udílí čestné členství Jednoty, vyslovuje uznání zasloužilým členům a rozhoduje o udělení medaile A. Randy, h) rozhoduje o znaku Jednoty a způsobu jeho používání. 3/ Plnění některých úkolů může Rada se souhlasem vybraného sdružení přenést na toto sdružení.

5 Prezídium Jednoty Čl. 16 1/ Prezídium Jednoty je sedmičlenné; je tvořeno předsedou, dvěma místopředsedy a členy Prezídia. 2/ Prezídium volí ze svého středu předsedu, 1. místopředsedu a 2.místopředsedu. 3/ Prezídium řídí činnost Jednoty v období mezi konferencemi. Je odpovědné Radě a skládá jí účty ze své činnosti. 4/ Prezídium svolává konference Jednoty, připravuje zasedání Rady, projednává organizační otázky a hospodaření Jednoty, řídí činnost komisí a řídí a kontroluje činnost sekretariátu. Grémium Jednoty Čl. 17 1/ Grémium Jednoty (v textu jen grémium ) je reprezentativní orgán Jednoty složený z významných osobností právnického života. Vyjadřuje se k její činnosti a dává podněty a doporučení k její práci. Schází se podle potřeby, nejméně jedenkrát za rok a předsedá mu předseda Jednoty. 2/ Členství v grémiu navrhuje a uděluje Rada. Členy grémia jsou i čestní členové Jednoty. Členové grémia mají právo účastnit se zasedání Rady s hlasem poradním. Smírčí komise Čl. 18 K řešení případných sporů mezi členy Jednoty jmenuje Prezídium smírčí komisi, složenou z člena Prezídia jako předsedy této komise a po jednom důvěrníku sporných stran. Vyřešením sporu činnost komise končí. Kontrolní komise Jednoty Čl. 19 1/ Kontrolní komise Jednoty (v textu jen kontrolní komise ) sestává ze tří členů a je ze své funkce odpovědna Radě. Funkční období kontrolní komise je tříleté. Členství v kontrolní komisi je neslučitelné s členstvím v Radě a Prezídiu. 2/ Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu. Předseda nebo jím pověřený člen komise má právo účastnit se zasedání Rady s hlasem poradním. 3/ Kontrolní komise Jednoty kontroluje hospodaření ústředí Jednoty. Je oprávněna kontrolovat veškerou činnost ústředí Jednoty a jejích orgánů a požadovat po příslušných funkcionářích poskytnutí potřebné součinnosti, vč. podání vysvětlení apod. Na žádost Rady, Prezídia nebo z vlastní iniciativy provádí kontroly konkrétních oblastí činnosti ústředí Jednoty a podle potřeby navrhuje Radě nebo Prezídiu opatření k odstranění zjištěných nedostatků v oblasti hospodaření Jednoty. Na žádost Rady nebo Prezídia je kontrolní komise oprávněna provést kontrolu hospodaření jednotlivých sdružení a navrhnout opatření k odstranění zjištěných nedostatků; na základě žádosti sdružení může kontrolní komise poskytnout sdružením v oblasti hospodaření metodickou pomoc.

6 Pobočné spolky Čl. 20 1/ Pobočnými spolky ve smyslu občanského zákoníku jsou místní (městská, okresní) sdružení (v textu jen sdružení ), která jsou základními články organizační struktury Jednoty. Členové Jednoty v nich organizují svoji zájmovou činnost ve smyslu stanov. Sdružení rozhodují o všech otázkách týkajících se jejich činnosti, pokud stanovami není určeno, že o věci rozhoduje konference Jednoty, Rada či Prezídium. 2/ Sdružení se vytvářejí zpravidla na územní zásadě. 3/ Sdružení vzniká usnesením ustavující členské schůze o založení sdružení a registrací nově vzniklého sdružení Prezídiem. Sdružení může vzniknout, činí-li počet členů alespoň pět. Prezídium může odmítnout registraci nově vzniklého sdružení, jen pokud ke vzniku došlo v rozporu se stanovami Jednoty či s právním řádem. 4/ Sdružení je právnickou osobou; má právní subjektivitu. 5/ Sdružení zaniká rozhodnutím členské schůze přijatým kvalifikovanou většinou. Protokol o zániku sdružení obdrží Prezídium. Sdružení zanikne též rozhodnutím Prezídia v případě, že neplní poslání a základní úkoly Jednoty podle Stanov po dobu dvou let nebo klesne-li počet členů sdružení pod tři. 6/ Název sdružení tvoří zpravidla název územního celku, jeho součástí musí být slova Jednoty českých právníků, případně vyjádřená zkratkou JČP. 7/ Majetek zaniklého sdružení, nebude-li rozhodnuto jinak, přechází na Jednotu. 8/ Při vytváření odborných sekcí ev. jiných pomocných orgánů se může sdružení sdružit s dalšími sdruženími. 1/ Orgány sdružení tvoří: a) členská schůze, b) výbor sdružení (dále jen výbor ), c) kontrolní komise sdružení. Orgány sdružení Čl. 21 2/ Statutárním orgánem sdružení je předseda a místopředseda, kteří jednají jménem sdružení každý samostatně. Členská schůze Čl. 22 1/ Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení. Do její působnosti spadá rozhodování o všech otázkách týkajících se činnosti sdružení. Členská schůze se schází zpravidla jedenkrát do roka. Požádá-li o to nejméně jedna desetina členů sdružení, je výbor povinen svolat mimořádnou členskou schůzi, a to ve lhůtě jednoho měsíce. 2/ V rámci všeobecné působnosti členská schůze zejména: a) schvaluje plán činnosti a plán hospodaření sdružení, b) projednává a schvaluje zprávy o činnosti výboru, kontrolní komise sdružení, odborných sekcí popř. jiných orgánů a zprávy o hospodaření sdružení za uplynulé období, c) volí a odvolává členy výboru a členy kontrolní komise sdružení, d) volí delegáty na konferenci Jednoty popř. své zástupce do oblastního orgánu,

7 e) rozhoduje o odvolání proti nepřijetí uchazeče za člena Jednoty a je oprávněna zrušit rozhodnutí výboru sdružení o přijetí uchazeče za člena Jednoty, f) rozhoduje o uzavření dohod o spolupráci s jinými občanskými sdruženími na své úrovni, popř. s jinými subjekty či dohod s obdobnými organizačními jednotkami zájmových organizací právníků jiných zemí, g) jmenuje čestné členy sdružení. Výbor sdružení Čl. 23 1/ Výbor je výkonným orgánem sdružení v období mezi členskými schůzemi. Rozhoduje o všech běžných otázkách spojených s činností sdružení, zejména v oblasti hospodaření, odborné, metodické a společenské činnosti, přijímá nové členy Jednoty apod. Výbor je oprávněn zřizovat odborné sekce, schvalovat dohody o spolupráci a stanovit odměny členům sdružení. 2/ Výbor je povinen odpovědně projednávat zprávy a návrhy, které ve vztahu k činnosti sdružení mu písemně předložila kontrolní komise sdružení, zaujmout k nim stanovisko a učinit potřebná opatření. Nesouhlasí-li výbor se závěry kontrolní komise a nepodaří-li se rozpor vyřešit jednáním, je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi a to ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne konstatování rozporu. 3/ Výbor sdružení je volen na období tří let, a to na výroční členské schůzi sdružení. Výbor je nejméně tříčlenný; o počtu členů výboru rozhoduje členská schůze. 4/ Výbor volí předsedu, místopředsedu a hospodáře; může též zvolit jednatele popř. další funkcionáře. Podle potřeby může výbor ze svých členů zřídit předsednictvo výboru. 5/ Ve své činnosti se výbor řídí stanovami Jednoty a usneseními členské schůze sdružení. Za svou činnost odpovídá členské schůzi; je jí povinen pravidelně skládat účty ze své činnosti. 6/ Výbor sdružení vede evidenci členů sdružení; evidence je neveřejná. Kontrolní komise sdružení Čl. 24 1/ Kontrolní komise sdružení je volena na dobu tří let, a to výroční členské schůzi sdružení. Je nejméně tříčlenná; konkrétní počet členů komise stanoví členská schůze. Členství v kontrolní komisi sdružení je neslučitelné s členstvím ve výboru a v pomocných orgánech členskou schůzí volených či ustanovených. 2/ Kontrolní komise sdružení je kontrolním orgánem sdružení. Je oprávněna kontrolovat veškerou činnost sdružení, zejména plnění usnesení členských schůzí a hospodaření sdružení. Za svoji činnost odpovídá členské schůzi a je povinna skládat jí účty, obvykle formou zpráv o hospodaření; zjistí-li v činnosti či hospodaření sdružení nedostatky, je oprávněna navrhnout způsob nápravy. Kontrolní komise sdružení volí ze svého středu předsedu. Předseda, popř. jiný člen, určený kontrolní komisí sdružení je oprávněn účastnit se schůzí výboru s hlasem poradním. 3/ Sdružení s počtem členů do patnácti může pověřit kontrolní činností sdružení jen jednoho ze svých členů. Pro jeho činnost platí zásady uvedené v tomto článku.

8 Sekretariát Jednoty Čl. 25 1/ K plnění technicko-administrativních, finančních a jiných úkolů může Rada zřídit sekretariát Jednoty (v textu jen sekretariát ). Sekretariát vede evidenci sdružení (čl. 20 odst. 1) 2/ Není-li sekretariát zřízen, pověří Rada zabezpečováním jednotlivých činností sekretariátu některé sdružení. Příjmy a hospodaření Jednoty Čl. 26 1/ Náklady spojené s činností Jednoty jsou hrazeny z členských příspěvků, z hospodářské činnosti, dotací a darů. 2/ Jednota jako celek i jednotlivá sdružení hospodaří podle vlastních rozpočtů. 3/ Podrobnosti o příjmech Jednoty, výši a rozdělení členských příspěvků, schvalování rozpočtu a hospodaření stanoví Rada. Nejméně 70 % vybraných členských příspěvků musí zůstat v rozpočtu jednotlivých sdružení. 4/ Opatření finanční povahy je oprávněn činit v souladu se schváleným plánem hospodaření předseda, pověřený člen Prezídia, popř. pověřený pracovník sekretariátu. 5/ Členové Jednoty neodpovídají za závazky Jednoty ani místních sdružení (čl. 20) a naopak. 6/ Jednota neodpovídá za hospodaření místních sdružení (čl. 20) a naopak. 7/ Jednota neodpovídá za závazky jednotlivých místních sdružení (čl. 20) a naopak. Zánik Jednoty Čl. 27 O zániku Jednoty rozhoduje konference Jednoty kvalifikovanou většinou. Spolu s rozhodnutím o zániku Jednoty rozhodne o způsobu likvidace majetkové podstaty Jednoty podle platných právních předpisů. Jinak než usnesením konference Jednoty může dojít k zániku Jednoty, jen stanoví-li tak zákon. Platnost Stanov Čl. 28 Tyto stanovy byly schváleny konferencí Jednoty českých právníků 23. dubna 2015 a téhož dne vstoupily v platnost. Tímto dnem končí platnost dosavadních stanov.

S T A N O V Y. upravující v souladu s ustanovením z. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění právní vztahy sportovního klubu

S T A N O V Y. upravující v souladu s ustanovením z. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění právní vztahy sportovního klubu S T A N O V Y upravující v souladu s ustanovením z. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění právní vztahy sportovního klubu čl. 1 Název sídlo: 1. Název sportovní asociace je: Česká asociace

Více

Stanovy Asociace pracovníků středisek výchovné péče

Stanovy Asociace pracovníků středisek výchovné péče 1 Stanovy Asociace pracovníků středisek výchovné péče Hlava I. Název, sídlo a působnost organizace Čl.1. Zakládaná stavovská organizace má název: Asociace pracovníků středisek výchovné péče (dále jen Asociace).

Více

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA Stanovy spolku Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA Článek 1 Základní ustanovení 1. Název spolku zní: Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA 2. Spolek

Více

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH Článek I. Úvodní ustanovení 1) Název občanského sdružení: Unie českých fotbalových rozhodčích (dále jen UČFR ). Sídlo: Diskařská 100, Praha 6, PSČ 169 00 2)

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA Článek 1 Název a sídlo organizace 1. Název organizace: VIA TEMPORA NOVA, o.s. 2. VIA TEMPORA NOVA má sídlo ve Václavské ulici 1526, Roztoky u Prahy Článek 2

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

STANOVY SPOLKU. I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU I. Základní ustanovení Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů rodičů žáků a příznivců Základní školy a mateřské školy Pod Zvonek, příspěvková organizace, Pod Zvonek 1835, 737 01

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

Stanovy České společnosti fyziků v medicíně, z.s.

Stanovy České společnosti fyziků v medicíně, z.s. Stanovy České společnosti fyziků v medicíně, z.s. Čl. 1 Charakter sdružení (1) Česká společnost fyziků v medicíně, z.s. (dále jen ČSFM) je založena podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

STANOVY Tělovýchovné jednoty Sport pro všechny Dýšina, z. s.

STANOVY Tělovýchovné jednoty Sport pro všechny Dýšina, z. s. STANOVY Tělovýchovné jednoty Sport pro všechny Dýšina, z. s. 1. Základní ustanovení 1.1 Sdružení se nazývá Tělovýchovná jednota Sport pro všechny, z. s. V běžném korespondenčním styku nebo při propagaci

Více

STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU. Část první. Základní ustanovení

STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU. Část první. Základní ustanovení STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU Část první Základní ustanovení 1 1) Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou (dále jen komora ) je sdružení podnikatelů, zřízeným zákonem ČNR

Více

STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ

STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ MASARYKOVO DEMOKRATICKÉ HNUTÍ sekretariát Na Příkopě 10 110 00 Praha 1 Tel.: 224 211 021 e-mail: masdem@seznam.cz STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ Věrni odkazu prezidenta Osvoboditele, zakladatele

Více

STANOVY PARDUBICKÉHO KRAJE NÁZEV SÍDLO. Sídlo: Bělehradská 389, Pardubice Polabiny IČ:

STANOVY PARDUBICKÉHO KRAJE NÁZEV SÍDLO. Sídlo: Bělehradská 389, Pardubice Polabiny IČ: STANOVY CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE NÁZEV 1. Název organizace je CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Pardubického kraje, (dále jen Centrum) Zkratka CZP PK SÍDLO 2. Sídlo: Bělehradská

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Česká asociace pro aktivní rozvoj dětí, z.s. - CAPARD. Stanovy spolku. čl. 1. Název, forma, sídlo

Česká asociace pro aktivní rozvoj dětí, z.s. - CAPARD. Stanovy spolku. čl. 1. Název, forma, sídlo Česká asociace pro aktivní rozvoj dětí, z.s. - CAPARD Stanovy spolku čl. 1 Název, forma, sídlo (1) Spolek Česká asociace pro aktivní rozvoj dětí, z.s., (dále jen CAPARD ) je právnickou osobou založenou

Více

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost Česká asociace rusistů, z.s. Stanovy Článek I Postavení, sídlo, působnost 1. Spolek má název Česká asociace rusistů, z.s., zkratka ČAR. 2. Česká asociace rusistů je dobrovolnou, nezávislou zájmovou organizací

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí Obecná ustanovení Čl. I. 1. Název sdružení: BALANC, o. s. Společnost pro vyrovnávání příležitostí 2. Zkrácený název: BALANC

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY SPOLKU. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY SPOLKU Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

STANOVY. I. Název spolku. II. Sídlo spolku. Jihovýchodní IV 907/3, Praha 4, III. Vznik, charakteristika a právní postavení spolku

STANOVY. I. Název spolku. II. Sídlo spolku. Jihovýchodní IV 907/3, Praha 4, III. Vznik, charakteristika a právní postavení spolku STANOVY České origami společnosti I. Název spolku Česká origami společnost, z. s. II. Sídlo spolku Jihovýchodní IV 907/3, Praha 4, 141 00 III. Vznik, charakteristika a právní postavení spolku Česká origami

Více

Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové

Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové 1. Základní ustanovení Na základě zákona o sdružování občanů zakládáme občanské sdružení s názvem Agility klub Hradec Králové (dále jen sdružení

Více

Stanovy Československé společnosti mikrobiologické, z.s.

Stanovy Československé společnosti mikrobiologické, z.s. Stanovy Československé společnosti mikrobiologické, z.s. Čl. 1. Název a sídlo Společnosti 1.1. Název: Československá společnost mikrobiologická, z.s. (dále Společnost). 1.2. Sídlo: Vídeňská 1083, Praha

Více

Stanovy spolku. Spolek přátel Chaberské školy, z. s.

Stanovy spolku. Spolek přátel Chaberské školy, z. s. Stanovy spolku Spolek přátel Chaberské školy, z. s. Čl. I Název a sídlo Název: Spolek přátel Chaberské školy, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Praha IČ: 024 68 689 Registrovaný ve spolkovém rejstříku vedeném

Více

o.s. InternetPoradna.cz

o.s. InternetPoradna.cz o.s. InternetPoradna.cz čl. 1 název a sídlo název: sídlo: o.s. InternetPoradna.cz (dále jen sdružení) Wurmova 577/7, 779 00 Olomouc čl. 2 charakter sdružení Sdružení je dobrovolnou, nestátní, neziskovou

Více

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady STANOVY Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady (dále jen spolek ). Sídlo spolku: 257 24 Chocerady 267 Změna adresy sídla spolku

Více

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society Stanovy občanského sdružení Přátelé New Renato Community Society čl. I Název a sídlo 1. Název sdružení je Přátelé New Renato Community Society, ve zkratce Přátelé NRCS. 2. Sídlem sdružení je Dvořišťská

Více

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení Stanovy občanského sdružení I. Název Český institut pro supervizi II. Sídlo a působnost profesního sdružení 1. Sídlem profesního sdružení je Křižíkova 76/61, Praha 8, 186 00 2. Působnost profesního sdružení

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

- Organizace volnočasových, kulturních a sportovních aktivit pro děti s PAS a jejích rodičů

- Organizace volnočasových, kulturních a sportovních aktivit pro děti s PAS a jejích rodičů Stanovy spolku Čl. 1. Název a sídlo Název: ADAM - autistické děti a my, z.s. (dále jen "spolek") Sídlo: Mozartova 1092/2, 736 01 Havířov - Podlesí Čl. 2 Doba trvání spolku Spolek je založen na dobu neurčitou.

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

Občané za spokojené bydlení

Občané za spokojené bydlení STANOVY SPOLKU Občané za spokojené bydlení 2015 (verze dle NOZ) S t a n o v y s p o l k u Občané za spokojené bydlení Čl. 1 Sídlo a cíl činnosti 1. Sídlo spolku Občané za spokojené bydlení (dále jen OSB

Více

Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s.

Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. Část I. Základní ustanovení 1 Název, sídlo a působnost spolku 1. Název spolku: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z. s. 2. Asociace institucí

Více

Stanovy spolku Občanské sdružení při MŠ Národní

Stanovy spolku Občanské sdružení při MŠ Národní Stanovy spolku Občanské sdružení při MŠ Národní 1. NÁZEV A SÍDLO 1.1 Název spolku je: Občanské sdružení při MŠ Národní, z. s. (dále jen spolek ). 1.2 Sídlem spolku je: Národní 416/37, Praha 1. 2. CHARAKTER

Více

S T A N O V Y A S O C I A C E

S T A N O V Y A S O C I A C E S T A N O V Y A S O C I A C E Asociace je spolkem ve smyslu ust. 214 a následující občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. I. Název, sídlo, doba trvání 1. Název spolku zní: Česká logistická asociace, z. s.

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl.1 Obsah a cíl 1) Občanské sdružení fyzických a právnických osob DROBNÉ PAMÁTKY SEVERNÍCH

Více

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení STANOVY SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL STANICE MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY D Ř Í P A T K A se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení (1) Organizace se nazývá Sdružení členů a přátel

Více

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku SK Viktorie, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) SK VIKTORIE, z.s. (dále jen zapsaný spolek ) je spolkem, který je založen jako volný spolek fyzických osob, sdružující

Více

STANOVY. Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II.

STANOVY. Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II. STANOVY Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách I. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II. 1 / 16 Sídlo sdružení a působnost : Sídlem sdružení je Praha a působí na

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE CHRUDIM

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE CHRUDIM STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE CHRUDIM Článek 1 Název a sídlo Název spolku: Spolek rodičů a přátel DDM Chrudim Sídlo: Palackého 418, 537 01, Chrudim Článek 2 Účel spolku 1. Spolek rodičů

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Omská. z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Omská. z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Omská. z. s. I. Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Omská, z. s. 2. Sídlo spolku: Gymnázium, Omská 1300, 100 00 Praha 10. 3. Spolek je

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl.

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny (dále jen sdružení ) Sídlo: Křtiny 240, 679 05 Křtiny Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je

Více

STANOVY spolku Centrum pro rodinný život, z.s.

STANOVY spolku Centrum pro rodinný život, z.s. STANOVY spolku Centrum pro rodinný život, z.s. Článek I. Název, sídlo, IČO 1. Název: Centrum pro rodinný život, z.s. (dále jen spolek ) 2. Sídlo: Biskupské náměstí 2 779 00 Olomouc 3. IČO: 14615240 Článek

Více

S t a n o v y s p o l k u

S t a n o v y s p o l k u ANIMAL EYE, z. s. S t a n o v y s p o l k u I. Název a sídlo ANIMAL EYE, z. s. (dále jen spolek ), je samosprávný a dobrovolný svazek osob, založený podle 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

Asociace studentů fyzioterapie z.s. Čl. 2 Statut asociace. Čl. 3 Účel asociace. studentů a rozšířit všeobecné povědomí o oboru fyzioterapie.

Asociace studentů fyzioterapie z.s. Čl. 2 Statut asociace. Čl. 3 Účel asociace. studentů a rozšířit všeobecné povědomí o oboru fyzioterapie. Stanovy spolku Asociace studentů fyzioterapie z.s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Asociace studentů fyzioterapie z.s. (dále jen asociace ). Sídlo: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol Čl. 2 Statut asociace

Více

STANOVY. Článek 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Asociace speciálních pedagogů České republiky, o..s.

STANOVY. Článek 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Asociace speciálních pedagogů České republiky, o..s. ASOCIACE SPECIÁLNÍCH PEDAGOGŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o. s. STANOVY Článek 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název sdružení: Zkrácené označení: Asociace speciálních pedagogů České republiky, o..s. ASP ČR, o. s. Sídlo: Základní

Více

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA STANOVY zájmového sdružení právnických osob TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA 1 Název, sídlo a právní postavení 1. Název: Technologická platforma silniční doprava (dále jen sdružení ). 2. Sídlo

Více

STANOVY SPOLKU rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s.

STANOVY SPOLKU rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s. STANOVY SPOLKU rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Hlava I Základní ustanovení

Hlava I Základní ustanovení 1. Stanovy Royal Rangers v ČR, z.s. Hlava I Základní ustanovení 1 Název spolku: Royal Rangers v ČR, z.s. (dále jen RR v ČR) 2 Sídlo spolku: Oldřichovice 328, 739 61 Třinec 1 3 Územní působnost: Česká republika

Více

Název pobočného spolku ZO ALFA SBTS Svitavy, p.s. STANOVY. Svitavy 2016

Název pobočného spolku ZO ALFA SBTS Svitavy, p.s. STANOVY. Svitavy 2016 1 Název pobočného spolku ZO ALFA SBTS Svitavy, p.s. STANOVY Svitavy 2016 2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1.1. Název pobočného spolku: ZO ALFA SBTS Svitavy, p.s. 1.2. ZO ALFA SBTS Svitavy, p.s. má sídlo

Více

Článek 4 Práva a povinnosti členů

Článek 4 Práva a povinnosti členů Stanovy spolku Asociace investičních fondů, z.s. ( Spolek ) Článek 1 Název a sídlo spolku a doba jeho trvání 1. Název Spolku je: Asociace investičních fondů, z.s. 2. Sídlo Spolku je v obci: Praha 3. Spolek

Více

Stanovy FUNFÁN, o. s.

Stanovy FUNFÁN, o. s. Stanovy FUNFÁN, o. s. Preambule FUNFÁN, o. s. je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. Občanské sdružení je právnickou osobou registrovanou ministerstvem vnitra. Čl. 1 Úvodní

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV I. Úvodní ustanovení 1.1 Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov (dále jen Spolek). 1.2 Sídlo Spolku: Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov 1.3 Spolek je založený na

Více

2. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu.

2. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu. I. Název a sídlo spolku Název: FREEWEST, z.s. (dále jen spolek") Sídlo: Zahradní 173/2, Plzeň, 326 00 II. Právní postavení spolku 1. Spolek je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., který vyvíjí

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV. Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia. I. Základní ustanovení

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV. Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia. I. Základní ustanovení ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia I. Základní ustanovení 1. Spolek rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia je spolek ve smyslu ustanovení 214 a

Více

S T A N O V Y. Název spolku : Spolek Žihelský sbor. Sídlo spolku:; Žihle 56,

S T A N O V Y. Název spolku : Spolek Žihelský sbor. Sídlo spolku:; Žihle 56, S T A N O V Y Název spolku : Spolek Žihelský sbor Sídlo spolku:; Žihle 56, 331 65 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Spolek Žihelský sbor (dále jen spolek ) je spolkem dle zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PLATNÉ KE DNI

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PLATNÉ KE DNI STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) ÚPLNÉ ZNĚNÍ PLATNÉ KE DNI 17.9.2015 Čl. I Název a sídlo spolku, založení a registrace

Více

STANOVY. Atletika Jižní Město z.s.

STANOVY. Atletika Jižní Město z.s. STANOVY zapsaného Spolku Atletika Jižní Město z.s. I. Základní ustanovení 1. Název zapsaného spolku: Atletika Jižní Město z.s. (dále jen Spolek). 2. Sídlo Spolku: Praha. II. Hlavní poslání a cíle činnosti

Více

STANOVY SPOLKU. Spolek Kuskoles

STANOVY SPOLKU. Spolek Kuskoles STANOVY SPOLKU Spolek Kuskoles Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek Kuskoles (dále jen spolek ) je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

STANOVY Japonského klubu Olomouc

STANOVY Japonského klubu Olomouc STANOVY Japonského klubu Olomouc Hlava I. Název, sídlo, působnost Článek 1. Japonský klub Olomouc, o.s. (dále jen JKO) působí na celém území České republiky, jeho sídlem je Katedra asijských studií Filozofické

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s.

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl. 1 Obsah a cíl 1. Občanské sdružení fyzických a právnických osob DOMÁCÍ UMĚNÍ, o.s. (dále jen sdružení

Více

Stanovy Spolku Akvatera

Stanovy Spolku Akvatera Stanovy Spolku Akvatera 1) Vymezení spolku Spolek Akvatera je spolkem ve smyslu Občanského zákoníku - č. 89/2012 Sb.. Členy spolku jsou chovatelé akvarijních rybek, terarijních zvířat, okrasného ptactva

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  BMW Moto klub Czech Republic o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s." či. I. Úvodní ustanovení Sdružení BMW Moto klub Czech Republic o.s. (dále jen sdružení) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb.,

Více

Stanovy Sdružení nájemníků ČR

Stanovy Sdružení nájemníků ČR Stanovy Sdružení nájemníků ČR Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Sdružení nájemníků České republiky (dále jen SON ) je dobrovolné sdružení občanů České republiky, založené podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení Stanovy podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Občanské sdružení GAVANET Hlava I Základní ustanovení Tyto stanovy upravují postavení a právní poměry v Občanském sdružení GAVANET

Více

S T A N O V Y. občanského sdružení. MLADÍ pro Dobřany. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

S T A N O V Y. občanského sdružení. MLADÍ pro Dobřany. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení S T A N O V Y občanského sdružení MLADÍ pro Dobřany čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1. Název sdružení je: Mladí pro Dobřany (dále jen sdružení ). 2. Sídlem sdružení jsou Dobřany, ulice

Více

S T A N O V Y Spolku přátel ZUŠ Klapkova

S T A N O V Y Spolku přátel ZUŠ Klapkova S T A N O V Y Spolku přátel ZUŠ Klapkova Článek 1 Název spolku: Spolek přátel ZUŠ Klapkova z.s. Článek 2 Sídlo spolku: Klapkova 25, Praha 8. Článek 3 Spolek je právnickou osobou. I. Název, sídlo a statut

Více

SPOLEČNOST PRO HISTORII POTÁPĚNÍ ČESKÁ REPUBLIKA/ HISTORICAL DIVING SOCIETY CZECH REPUBLIC

SPOLEČNOST PRO HISTORII POTÁPĚNÍ ČESKÁ REPUBLIKA/ HISTORICAL DIVING SOCIETY CZECH REPUBLIC Stanovy občanského sdružení ve smyslu zákona o sdružování občanů SPOLEČNOST PRO HISTORII POTÁPĚNÍ ČESKÁ REPUBLIKA/ HISTORICAL DIVING SOCIETY CZECH REPUBLIC 1. Název občanského sdružení: 2. Sídlo občanského

Více

Stanovy Podkrkonošský trabi klub z.s.

Stanovy Podkrkonošský trabi klub z.s. Stanovy Podkrkonošský trabi klub z.s. Podkrkonošský trabi klub z.s. (dále jen spolek nebo klub) je samostatným suverénním a dobrovolným spolkem s vlastní právní osobností. Byl založen v souladu se zákonem

Více

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉ MATEMATICKÉ SPOLEČNOSTI, POBOČNÉHO SPOLKU JEDNOTY ČESKÝCH MATEMATIKŮ A FYZIKŮ. Čl. 1. Základní ustanovení

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉ MATEMATICKÉ SPOLEČNOSTI, POBOČNÉHO SPOLKU JEDNOTY ČESKÝCH MATEMATIKŮ A FYZIKŮ. Čl. 1. Základní ustanovení ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉ MATEMATICKÉ SPOLEČNOSTI, POBOČNÉHO SPOLKU JEDNOTY ČESKÝCH MATEMATIKŮ A FYZIKŮ Čl. 1. Základní ustanovení (1) Česká matematická společnost (dále jen ČMS), pobočný spolek

Více

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.»

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.» Stanovy klubu «OBEDIENCE CZ o. s.» Článek 1 Základní ustanovení 1. Název: Obedience CZ o. s. (dále jen Klub) 2. Sídlo: Komenského 3327, 272 01 Kladno 3. Působnost: v organizačních jednotkách (místních

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo STANOVY SPOLKU KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava Čl. 2 Statut

Více

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub )

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) Článek I. Název, sídlo, postavení Klubu 1.1 Klub je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách a je spolkem ve smyslu

Více

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Čl. 1 Základní ustanovení Na podporu aktivit v NB, z.s. dle zákona č. 89/2012 Sb., původně založen v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., jako občanské sdružení dne

Více

Stanovy neziskové organizace DebRA ČR

Stanovy neziskové organizace DebRA ČR Stanovy neziskové organizace DebRA ČR I. Název, sídlo, působnost 1. Název občanského sdružení: DebRA ČR 2. Sídlo: Dětské kožní oddělení FN Brno, Černopolní 9, 615 00 Brno 3. Působnost: celé území České

Více

STANOVY. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Křesomyslova 2, Praha 4, z.s.

STANOVY. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Křesomyslova 2, Praha 4, z.s. STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Křesomyslova 2, Praha 4, z.s. SCHVÁLENO ČLENSKOU SCHŮZÍ SRPŠ DNE 2016 1. Název a sídlo ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Název: Spolek rodičů

Více

Stanovy Fotbalového klubu Jiskra Modrá, z.s.

Stanovy Fotbalového klubu Jiskra Modrá, z.s. N Á V R H Stanovy Fotbalového klubu Jiskra Modrá, z.s. I. Základní ustanovení 1. Fotbalový klub je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovnou a sportovní činnost, zejména kopanou a

Více

Spolek Parkán STANOVY

Spolek Parkán STANOVY Spolek Parkán STANOVY Čl. I Název a sídlo Spolek Parkán má sídlo v Praze 8 Ďáblicích, U Parkánu 17/11, 182 00. Čl. II Účel spolku Spolek Parkán si klade za cíl podporovat spolupráci rodičů, pedagogů a

Více

Stanovy. Sdružení podnikatelů Poohř í. I. Název a sídlo

Stanovy. Sdružení podnikatelů Poohř í. I. Název a sídlo Stanovy Sdružení podnikatelů Poohř í I. Název a sídlo Název: Sdružení podnikatelů Poohří Sídlo: Jednoty 1931, 356 01 Sokolov. IČO: 266 26 993 Registrace: MV ČR dne 7.4.2003 pod č.j. VS/1-1/53519/03-R Sdružení

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Unie malých a středních podniků ČR, o. s. (dále jen sdružení. Anglický ekvivalent názvu

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI FRANZE KAFKY zapsaného spolku

STANOVY SPOLEČNOSTI FRANZE KAFKY zapsaného spolku STANOVY SPOLEČNOSTI FRANZE KAFKY zapsaného spolku Během uplynulých let ztratilo už několik generací naší země povědomí o středoevropském charakteru naší kultury, o německy psané pražské literatuře, o židovské

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. I. Členství 1. Členem / členkou spolku se stává každá osoba, která podá řádně vyplněnou

Více

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení S T A N O V Y Název organizace: Regionální sdružení sportů Svitavy, z.s. IČ : 00435805 Sídlo organizace: Svitavy, Kapitána Nálepky 39 Působnost: Regionální sportovní tělovýchovná organizace tělovýchovných

Více

příspěvkem stanoveným Valnou hromadou. O přijetí rozhoduje Správní výbor, který

příspěvkem stanoveným Valnou hromadou. O přijetí rozhoduje Správní výbor, který STANOVY Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Spolek českých právníků Všehrd (dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku je 110 00 Praha l, náměstí Curieových 901/7. 3. Předmětem činnosti je spolková

Více

Stanovy APEK. 1 Název a sídlo Asociace. 2 Právní postavení Asociace. 3 Cíl činnosti Asociace. 4 Předmět činnosti Asociace

Stanovy APEK. 1 Název a sídlo Asociace. 2 Právní postavení Asociace. 3 Cíl činnosti Asociace. 4 Předmět činnosti Asociace Stanovy APEK 1 Název a sídlo Asociace 1.1 Název Asociace je "Asociace pro elektronickou komerci", zkráceně APEK. 1.2 Sídlem Asociace je Praha, Sokolská 23, 120 00 Praha 2. 2 Právní postavení Asociace 2.1

Více

Vytvoření a propagace přirozeného a přírodního vzdělávání dětí předškolního věku v podmínkách života ve městě.

Vytvoření a propagace přirozeného a přírodního vzdělávání dětí předškolního věku v podmínkách života ve městě. 1. Název spolku Název spolku zní: Spolek šťastných dětí (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 2. Sídlo spolku Maixnerova

Více

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ PODLUŽÍ

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ PODLUŽÍ STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ PODLUŽÍ Preambule Občanské sdružení rodičů při ZŠDP bylo založeno 9. dubna 2008, dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. S účinností zákona č. 89/2012

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Tělovýchovná jednota Přelovice, z.s.

Tělovýchovná jednota Přelovice, z.s. STANOVY Tělovýchovná jednota Přelovice, z.s. I. Úvodní ustanovení 1. Tělovýchovná jednota Přelovice, z.s. (zapsaný spolek) je spolkem dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Více

STANOVY spolku Evropské centrum mládeže Břeclav/European Youth Centre Břeclav z. s.

STANOVY spolku Evropské centrum mládeže Břeclav/European Youth Centre Břeclav z. s. STANOVY spolku Evropské centrum mládeže Břeclav/European Youth Centre Břeclav z. s. čl. I Název, sídlo a působnost spolku 1) Název spolku je: Evropské centrum mládeže Břeclav/European Youth Centre Břeclav

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více