Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.»

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.»"

Transkript

1 Stanovy klubu «OBEDIENCE CZ o. s.»

2 Článek 1 Základní ustanovení 1. Název: Obedience CZ o. s. (dále jen Klub) 2. Sídlo: Komenského 3327, Kladno 3. Působnost: v organizačních jednotkách (místních klubech) na území Čech, Moravy a Slezska 4. Klub je dobrovolným sdružením příznivců kynologického sportu zvaného obedience. Klub vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Osobní ručení členů je vyloučeno. Článek 2 Činnost Posláním klubu je prostřednictvím svých členů zabezpečovat a provádět kynologickou činnost. Tato činnost musí být prováděna v souladu s cíli a posláními FCI a zahrnuje zejména zájmovou sportovní činnost výcvik, soutěže obedience; organizování, řízení, provádění, financování, hospodaření, evidenci, reprezentaci, zajišťování výcvikových pomůcek, jakož i publicitu a propagaci. Veškerá činnost se řídí těmito stanovami a musí odpovídat obecně závazným právním předpisům. Klub zastupuje zájmy svých členů, vystupuje jejich jménem a zajišťuje jejich spolupráci s jinými organizacemi. Předkládá svým členům aktuální informace prostřednictvím internetu nebo jiným odpovídajícím způsobem. Článek 3 Členství 1. Členem klubu se může stát každý občan, který souhlasí se stanovami a řády tohoto klubu a má poctivé úmysly a je starší 18ti let. Občané, kteří nedosáhli zletilosti, se mohou stát členy Klubu, pokud s jejich členstvím vysloví písemný souhlas jejich zákonný zástupce. Státní příslušnost není rozhodující. 2. Členství vzniká zaplacením členského příspěvku a přijetím písemné přihlášky vedením Klubu. 3. Členství zaniká: - písemným vystoupením - vyloučením - nezaplacením členských příspěvků - při zániku členství se zaplacené příspěvky nevracejí 4. Vyloučit člena lze: a) dopustí-li se zvlášť hrubého porušení povinností člena klubu b) pro opětovné porušení povinností člena klubu závažnějšího rázu c) pro opětovné a hrubé porušování Zákona na ochranu zvířat O vyloučení řádného člena z Klubu rozhoduje Výbor klubu, proti tomuto rozhodnutí se lze písemně odvolat do 30-ti dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí výboru klubu. O odvolání s konečnou platností rozhoduje členská schůze klubu. Zrušení členství pro nezaplacení členských příspěvků ve stanoveném termínu provádí Výbor klubu.

3 Člen musí být nejméně sedm dní před konáním schůze seznámen s důvody, pro které je jeho vyloučení navrhováno. Musí mu být dána možnost se hájit. Rozhodnutí o vyloučení člena musí být provedeno písemnou formou, musí být řádně skutkově odůvodněno a musí být členovi doručeno do vlastních rukou. 5. Výbor Klubu může navrhnout členské schůzi udělení čestného členství tomu, kdo se svou dlouhodobou prací nebo zvlášť významným způsobem zasloužil o rozvoj obedience. O jeho udělení rozhoduje členská schůze. Čestný člen není povinen platit členské příspěvky. Článek 4 Práva členů Člen má právo: - podílet se na všech činnostech klubu - využívat výhod poskytovaných Klubem - být informován o činnosti a hospodaření klubu - používat prostředky, zařízení a další majetek klubu, a to v souladu s vnitřními pravidly - hlasovat na Členské schůzi a je-li člen starší 15-ti let volit do orgánů Klubu Článek 5 Povinnosti členů 1. Člen má tyto povinnosti: - dodržovat stanovy a plnit rozhodnutí příslušných orgánů klubu (výborová a členská schůze) - řádně a včas platit členské příspěvky - chránit zájmy a poslání klubu a zároveň dbát na ochranu zvířat a životního prostředí - hlásit Výboru klubu změny bydliště a dalších důležitých údajů 2. Výši a termín úhrady příspěvku stanoví Výbor klubu Článek 6 Organizační jednotky klubu 1. Základními orgány klubu je Členská schůze, Výbor klubu a Revizní komise. 2. Členská schůze je nejvyšším orgánem klubu a tvoří ji všichni členové Klubu, přítomní na jejím jednání. Členská schůze volí ze svého středu na členské schůzi Výbor Klubu a Revizní komisi (dále RK). 3. Všichni členové Výboru i RK pracují pro Klub dobrovolně a bezplatně. 4. Výbor klubu plní tyto úkoly: - svolává členské schůze klubu - přijímá nové členy klubu - účelně hospodaří s finančními prostředky a vede účetnictví - vyjadřuje se k zájmové sportovní činnosti - obedience - řeší stížnosti členů - změnu stanov schvaluje členská schůze - výbor klubu má právo na změnu stanov bez schválení věci členskou schůzí v případech nařízení nadřízených orgánů (ČKS, ČMKU).

4 Článek 7 Výbor klubu 1. Výbor klubu je výkonným orgánem v době mezi členskými schůzemi. Rozhoduje o všech běžných otázkách spojených s činností klubu, zejména v oblasti hospodaření, odborné, metodické a společenské činnosti, přijímá nové členy, pozastavuje činnost člena, má možnost ukončit členství v klubu 2. Výbor klubu je volen na období dvou let (opětovná volba není vyloučena), a to na výroční členské schůzi, je nejméně tříčlenný (počet členů je vždy lichý), o jeho počtu rozhoduje členská schůze. 3. Každý člen Výboru jedná jménem klubu samostatně. 4. Výbor stanoví výši poplatků z účasti na akcích pořádaných Klubem. 5. Ve své činnosti se výbor řídí stanovami a usneseními členské schůze. Za svoji činnost odpovídá členské schůzi. 6. Výbor je statutárním orgánem, který řídí činnost Klubu a jedná jeho jménem. Každý člen výboru jako statutárního orgánu jedná samostatně. Členem výboru může být pouze fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům. Výkon funkce člena výboru je nezastupitelný. Členové výboru jsou voleni členskou schůzí. 7. Funkční období výboru neskončí dříve, než je zvolen výbor nový. Výbor je povinen svolat členskou schůzi, která se bude zabývat jeho volbou, nejpozději jeden měsíc před skončením svého funkčního období. Členové výboru jsou po dobu výkonu své funkce osvobozeni od placení členských příspěvků. 8. Zvolení členové výboru zvolí ze svého středu předsedu a rozdělí si ostatní funkce. Předseda výboru je zároveň i předsedou Klubu. 9. Člen výboru se své funkce může vzdát písemným prohlášením, doručeným ostatním členům výboru. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení výbor projednal nebo projednat mohl. 10. Výbor, pokud počet jeho členů neklesl pod polovinu, může jmenovat člena náhradního. Následující členská schůze pak náhradního člena buď schválí, nebo zvolí člena nového. 11. Výbor se schází podle potřeby. Výbor je usnášení schopný, jestliže je přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Rozhodnutí je platné jen v případě, že pro něj hlasovala většina přítomných členů výboru. 12. O průběhu jednání výboru se pořizují zápisy, které se ukládají po dobu pěti let. Zápisy z výborových schůzí budou zveřejněny na klubových stránkách, 13. Jednání výboru se v odůvodněných případech mohou účastnit i členové Klubu. Předseda Klubu může rozhodnout o uzavřeném jednání. 14. Výbor se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, platnými stanovami a ostatními normativy Klubu a usneseními členské schůze. 15. Podepisování za Klub se děje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému názvu Klubu připojí svůj podpis předseda nebo člen výboru. Článek 8 Členská schůze 1. Členskou schůzi svolává Výbor klubu těmito způsoby: - zveřejněním na internetových stránkách Klubu (www.obedience.cz) - zasláním písemné pozvánky jednotlivým členům, kteří v přihlášce uvedli své ové adresy

5 - zasláním písemné pozvánky jednotlivým členům Klubu poštou (není známa ová adresa), a to nejméně jeden měsíc před dnem konání členské schůze. Pozvánka musí obsahovat datum, hodinu a místo konání členské schůze a program jednání. - řádnou členskou schůzi svolává výbor Klubu jedenkrát ročně. Bude-li na členské schůzi probíhat volba členů výboru, je tato členská schůze výroční členskou schůzí. Výroční členská schůze má stejné postavení a působnost jako členská schůze. - pokud vysloví nadpoloviční většina členů klubu písemně souhlas, je možné provést členskou schůzi korespondenčně, tzn. rozeslat em či poštou návrhy k projednání a vyhodnotit jednotlivé názory členů klubu. Celý výsledek bude zveřejněn formou zápisu na klubových webových stránkách nebo rozeslán na ové či poštovní adresy. 2. Výbor Klubu je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi na písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů, a to ve lhůtě do dvou měsíců od doručení žádosti. 3. Výbor Klubu je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi, jestliže je potřeba neprodleně řešit otázky přesahující kompetence výboru Klubu. 4. Členská schůze rozhoduje usneseními, která jsou pro Klub závazná. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro něj většina přítomných členů. 5. Volba členů výboru Klubu může být i tajná. 6. Členská schůze hlasuje nejprve o návrhu výboru. Jestliže nebude schválen, hlasuje o protinávrzích členů, a to v pořadí, v jakém byly vzneseny. Pokud byl některý z návrhů přijat, o dalších se již nehlasuje. 7. Členská schůze má povinnost zvolit tříčlennou Revizní komisi. Tato komise může být složena jak ze členů Klubu, tak nečlenů. Člen Výboru nesmí být zároveň členem Revizní komise. Revizní komise zvolí ze svého středu předsedu, kterého má Výbor za povinnost zvát na své výborové schůze. Předseda se může výborových schůzí zúčastnit a to s hlasem poradním. 8. Zastupování členů na základě plné moci je nepřípustné. 9. V případě tajné volby musí být na začátku Členské schůze zvolena Mandátová a Sčítací komise, která má tři členy a podle prezenční listiny podává zprávu o počtu přítomných a o počtu oprávněných k hlasování a sčítá hlasy v průběhu celé schůze a voleb a výsledky hlásí zapisovateli. 10. Návrhová komise, která má tři členy, připravuje na základě průběhu členské schůze návrh usnesení, který předkládá na závěr členské schůze ke schválení. 11. Členem Mandátové i Návrhové komise může být kterýkoliv člen Klubu nebo Výboru. Článek 9 Majetkové hodnoty, členské příspěvky 1. Náklady spojené s činností klubu jsou hrazeny z členských příspěvků a z jiných zdrojů. 2. Klub hospodaří podle vlastních rozpočtů. 3. Členské příspěvky jsou řádné, tj. pravidelné roční a mimořádné, tj. nepravidelné příležitostné. Termín úhrady pro kalendářní rok je vždy k kalendářního roku. 4. Opatření finanční povahy je oprávněn provádět v souladu se schváleným rozpočtem předseda klubu nebo člen Výboru, listiny finanční povahy podepisuje předseda nebo člen Výboru. 5. Veškerý movitý i nemovitý majetek získaný za klubové prostředky nebo dary, jakož i finanční prostředky získané činností klubu, jsou majetkem klubu. 6. V případě zániku klubu je nutné majetkové vypořádání. 7. Majetkem klubu je doména

6 Článek 10 Zánik klubu Klub zaniká, rozhodne-li o tom Výbor klubu (většinou hlasů) a odsouhlasí dvoutřetinovou většinou členská základna. Článek 11 Závěrečná ustanovení Práva a povinnosti výslovně zde nezmíněná, se řídí obecně závaznými právními předpisy. V případě, že některé ustanovení stanov Klubu se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jejich změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov Klubu touto skutečností nedotčena. V Kladně dne

Stanovy Dog Dancing Clubu Czech Republic

Stanovy Dog Dancing Clubu Czech Republic Stanovy Dog Dancing Clubu Czech Republic 1 Článek 1 Vznik, název a sídlo 1. Název klubu zní: Dog Dancing Club Czech Republic. Zkratka: DDCCR. 2. Sídlo klubu je na adrese: Ke Spofě 19, Praha 4, 143 00 3.

Více

STANOVY KLUBU BCCCZ P R E A M B U L E Článek 1 Založení klubu Článek 2 Právní postavení klubu Článek 3 Název a sídlo klubu

STANOVY KLUBU BCCCZ P R E A M B U L E Článek 1 Založení klubu Článek 2 Právní postavení klubu Článek 3 Název a sídlo klubu STANOVY KLUBU BCCCZ P R E A M B U L E Zakladatelé prohlašují, že posláním a cílem klubu Border Collie Club Czech Republic (dále jen klub ) je prostřednictvím ryze zájmové a veřejně prospěšné činnosti zejména:

Více

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S.

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. OBSAH ČLÁNEK 1: ZALOŽENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ... 1 ČLÁNEK 2: NÁZEV A SÍDLO... 1 ČLÁNEK 3: PŘEDMĚT ČINNOSTI KLUBU... 1 ČLÁNEK 4: TRVÁNÍ KLUBU... 1 ČLÁNEK 5: JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR

stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Název: Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR Sídlo: Dlouhomilov 6, 789 76 Dlouhomilov Logo: sdružení používá logo,

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

Stanovy. Hovawart klub ČR, z.s.

Stanovy. Hovawart klub ČR, z.s. Stanovy Hovawart klub ČR, z.s. ČLÁNEK 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Hovawart klub ČR, z.s. (dále jen klub) je nepolitický spolek, sdružující majitele, chovatele a příznivce psů plemene hovawart, s působností

Více

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY Část I Základní ustanovení Článek 1 Název organizace Ústřední automotoklub České republiky, dále jen ÚAMK. Symboly organizace jsou znak a vlajka. Článek

Více

JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná

JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná Část první Úvodní ustanovení 1 Okresní hospodářská komora Karviná (dále jen OHKK ) je sdružení podnikatelů fyzických a právnických osob, které bylo zřízeno

Více

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK Stanovy Prosinec 2012 Článek I Založení sdružení Sdružení fyzických a právnických osob /dále jen sdružení/, kteří v České republice pěstují zpracovávají

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku VZOR STANOV SPOLKU dle právní úpravy nového občanského zákoníku Obecně k nové úpravě: Nová právní úprava vychází i nadále z principu, že spolky si mají své fungování upravit ve stanovách především podle

Více

STANOVY Rodinné centrum Klubák, z.s.

STANOVY Rodinné centrum Klubák, z.s. STANOVY Rodinné centrum Klubák, z.s. Úplné znění ke dni 1. 3. 2014 Článek I. Základní ustanovení Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem spolku s názvem Rodinné centrum Klubák (dále

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

2.2 Sdružení je (podle 1 zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů, platném ve znění pozdějších předpisů) dobrovolné a nezávislé.

2.2 Sdružení je (podle 1 zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů, platném ve znění pozdějších předpisů) dobrovolné a nezávislé. STANOVY občanského sdružení Debatní klub Olomouc, o.s. Obsah: Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Právní postavení sdružení Článek 3: Cíle činnosti sdružení Článek 4: Členství Článek 5: Práva a povinnosti

Více

S T A N O V Y. zapsaného spolku Černí koně, z.s.

S T A N O V Y. zapsaného spolku Černí koně, z.s. S T A N O V Y zapsaného spolku Černí koně, z.s. Preambule V souladu s ust. 3045 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z. ), se občanské sdružení ČERNÍ KONĚ, o.s., založené dle zákona

Více

Stanovy spolku - Česká glaukomová společnost z. s.

Stanovy spolku - Česká glaukomová společnost z. s. Stanovy spolku - Česká glaukomová společnost z. s. Část 1. Základní ustanovení čl. I. Název a sídlo spolku 1) Název spolku je: Česká glaukomová společnost z. s. (dále již jen jako spolek). 2) Sídlem spolku

Více

S T A N O V Y. Klubu sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. 1 Základní ustanovení

S T A N O V Y. Klubu sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. 1 Základní ustanovení S T A N O V Y Klubu sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. 1 Základní ustanovení 1. Název sdružení: Klub sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. používaná zkratka: KST QUICK Olomouc sídlo organizace: Sudova

Více

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A 1 O B S A H S T A N O V Oddíl I. Úvodní ustanovení Preambule, Název, Sídlo Oddíl II. Činnost Výboru Úkoly a cíle Výboru, Vedlejší

Více

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Topolné, na adrese Topolná 231, 687 11 Topolná. Spolku bylo

Více

Článek 1. Článek 2. Článek 4

Článek 1. Článek 2. Článek 4 Právní forma Článek 1 Stanovy České asociace shogi z. s. 1. Česká asociace shogi z. s. (dále jen Asociace) je založena jako spolek dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

Článek 1. Název, sídlo, povaha a obvod působnosti

Článek 1. Název, sídlo, povaha a obvod působnosti Článek 1 Název, sídlo, povaha a obvod působnosti 1. Název občanského sdružení : Sportovní klub OTAVA Katovice o.s. (dále jen sdružení). 2. Sídlo sdružení : Katovice, U hřiště 326, PSČ 387 11. 3. Sdružení

Více

3) Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou (hlavní) činnost a správu spolku.

3) Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou (hlavní) činnost a správu spolku. Čl. I Název, forma a sídlo Spolek PR Klub, z.s. (dále také jen spolek ) je spolkem ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, a jako takový je právnickou osobou způsobilou

Více

Stanovy spolku GOLF CLUB OLOMOUC

Stanovy spolku GOLF CLUB OLOMOUC Stanovy spolku GOLF CLUB OLOMOUC I. Úvodní ustanovení 1.1 GOLF CLUB OLOMOUC (dále jen Klub nebo Spolek ) je spolkem ve smyslu 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Klub je organizovaným

Více

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012)

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) Preambule Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé, otevřené a dobrovolné

Více

Základní ustanovení. 2 Programové zásady a cíle

Základní ustanovení. 2 Programové zásady a cíle STANOVY KDU-ČSL je politická strana založená na dobrovolném společenství občanů, kteří se účastní společenského a politického života ve své obci, kraji a státě. Vychází z odkazu evropské kultury a z tradic

Více

STANOVY. Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, o.s.

STANOVY. Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, o.s. STANOVY Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, o.s. čl. 1 Název a sídlo spolku Společnost pro obnovu Rajnochovické lesní železnice (dále jen Společnost) je občanské sdružení založené podle

Více