NÁVOD K OBSLUZE PŘÍSTROJ NA ČIŠTĚNÍ ODPADŮ AUTOPÉRO1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE PŘÍSTROJ NA ČIŠTĚNÍ ODPADŮ AUTOPÉRO1"

Transkript

1 ZÁRUČNÍ LIST 1. N výroky UNI-MAX je poskytován záruk v déle 24 měsíů od dt prodeje dle očnského zákoníku neo v déle 12 měsíů dle ohodního zákoníku vzthuje se n prokázné vdy mteriálu či vdy výroy. Jiné nároky ve vzthu n poškození jkéhokoliv druhu, přímé neo nepřímé, vůči osoám neo mteriálu jsou vyloučeny. 2. Záruk se nevzthuje n závdy způsoené neodornou montáží či mnipulí,neodorným zházením, přetížením, nedodržením instrukí uvedenýh v návodu, použitím nesprávného příslušenství neo nevhodnýh provníh nástrojů, záshem nepovolné osoy, neo poškozením ěhem trnsportu či mehnikým poškozením. U některýh druhů výroků či jejih částí, jko je npř. příslušenství, motory, uhlíky, těsníí horkovzdušné prvky, které vyždují periodikou výměnu, lze při používání předpokládt ěžné opotřeení, které již není předmětem záruky. 3. Při upltňování nároků n záruční oprvu je nutno doložit, že výroek yl prodán prodávjíím, u něhož je výroek reklmován, že záruční do ještě neskončil. Z tímto účelem doporučujeme v zájmu o nejryhlejšího vyřízení reklme předložit záruční list, optřený dtem výroy prodeje, výroním číslem (číslem série), rzítkem příslušné prodejny podpisem prodávjíího, popřípdě pltný kupní dokld pod. 4. Reklmi upltňujete u prodeje, kde jste výroek zkoupili, popř. zšlete v nerozloženém stvu do oprvy. 5. Záruční do se prodlužuje o dou, kdy je výroek v záruční oprvě. Reklmovný výroek zsílejte do oprvy s popisem závdy, řádně zlený (nejlépe v originální krii, kterou doporučujeme pro tyto účely ushovt) s přiloženým vyplněným záručním listem, popřípdě jiným dokldem, potvrzujíím nárok n reklmi. 6. Výroky předávejte do servisu pouze ve vyčištěné podoě. V opčném přípdě je z hygienikýh důvodů není možné přijmout, neo je nutné účtovt popltek z čistění. NÁVOD K OBSLUZE PŘÍSTROJ NA ČIŠTĚNÍ ODPADŮ AUTOPÉRO1 UNI-MAX Reklmční servisní oddělení Areál ývlého ukrovru Hlvní Úžie Tel. reklmčního odd T-Moile O Fx Vodfone E-Mil: Výroek: Přístroj n čištění odpdů AUTOPÉRO1 Typ: Výroní číslo (série): Dtum výroy: Záznmy oprvny: Dtum prodeje, rzítko, podpis:

2 Vážený zákzníku, děkujeme Vám z zkoupení zřízení UNI-MAX. Nše společnost je připrven Vám poskytnout své služy než výroek zkoupíte, při koupi i po zkoupení. V přípdě jkýhkoli dotzů, návrhů či doporučení kontktujte nše ohodní místo. Vynsnžíme se Váš návrh zvážit regovt v rámi možností. První použití zřízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživtel svou svoodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudovl, zel pohopil jeho smysl seznámil se všemi riziky. POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používt) zřízení dříve, než se seznámíte s elým návodem k osluze. Návod ushovejte pro příští použití. Pozornost je tře věnovt zejmén pokynům týkjííh se ezpečnosti práe. Nedodržení neo nepřesné provádění těhto pokynů může ýt příčinou úrzu vlstní osoy neo oso jinýh, popřípdě může dojít k poškození zřízení neo zprovávného mteriálu. Dejte zejmén ezpečnostníh instrukí uvedenýh n štítíh, kterými je zřízení optřeno. Tyto štítky neodstrňujte, ni nepoškozujte. Pro usndnění přípdné komunike si zde opište číslo fktury popř. kupního dokldu. POPIS Vhodný pro čištění všeh druhů odpdníh truek o vnitřním průměru mm. Nejdelší možný dosh je 19 m. Je lehký, silný, flexiilní. Je možné použít hdie o průměreh 8 16 mm. Čistíí pero o průměru 8 mm se používá k čištění potruí o průměru mm, s doshem 4,5 m, zvláště vhodný pro potruí s mlým průměrem sifony. Spirálové pero o průměru 16 mm se používá n truky o průměru mm s doshem ž 19 m. Per o průměru 8 16 mm nelze vzájemně npojovt, lze použít jedno neo druhé. Npětí 230 V/50 Hz, příkon 390 W, ryhlost 400 ot./min. TECHNICKÁ DATA Npájení V/50 Hz Příkon W Ryhlost otáčení per ot./min. Aplikční průměr mm Mximální dovolený dosh per m Hmotnost jednotky... 27,3 kg Seznm dodávného vyvení: vlstní přístroj, pero o průměru 8 mm v zásoníku déle 5 m - pero 16 mm v 8 vzájemně npojitelnýh segmenteh o déle 2,4 m kždý (elková délk 19 m) držák segmentů o průměru 430 mm, 8 vrtáků o průměru 16 mm, rel n příslušenství, kominovný klíč o průměru 8 mm, ohrnné rukvie. Lze použít Ohenou hřídel 6 2,5 m pro GQ-100 oj.č. RH12. Správnost textu, grfů údjů se váže n dou tisku. V zájmu neustálého zlepšování nših výroků může ez předhozího upozornění dojít ke změně tehnikýh údjů. PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ: Prolémy týkjíí se hodu stroje Prolém Příčin Řešení Po zpnutí stroje se hřídel stroje neotáčí. Po zpnutí stroje je slyšet zučení, le hřídel stroje se neotáčí. Po zpnutí stroje stisknutí rukojeti se flexiilní spirál neotáčí. Při kontrole kovové skříně stroje pomoí elektriké zkoušečky se rozsvítí červená kontrolk (frdize) Teplot stroje je vyšší Šptné zpojení Spálená pojistk Ovldč není zpnutý Zkontrolujte správné zpojení npájeího kelu Použijte nepoškozenou pojistku Zpněte ovldč Hřídel stroje je zkorodovný. Okmžitě vypněte ovldč odpojte npájeí kel od zásuvky. Sejměte kryt stroje, yste mohli odstrnit rez. Svěřte kontrolu oprvu utorizovnému servisu. Hřídel stroje je zkorodovný Opotřeovná neo uvolněná spojk Rukojeť neyl stisknut ž do předepsné polohy. Není použit síťová jednofázová zásuvk Je použit jednofázová síťová zásuvk, le není uzemněn Vysoká okolní teplot Dlouhodoý nepřetržitý provoz Prolémy týkjíí se odstrňování nečistot Prolém Příčin Řešení Flexiilní spirál se pouze otáčí, le nepohyuje se dopředu. Nepoužíváte utomtiký přístroj pro čištění potruí. Flexiilní spirál nástve se zsekávjí. Flexiilní spirál se nemůže pohyovt dopředu dozdu. Flexiilní spirál se zlomí v potruí. Příliš velké znečištění. Komplikovná est uvnitř potruí. Příliš klikté potruí dlouhá dráh. Nevhodná osluh Dlouhodoé otáčení proti směru pohyu hodinovýh ručiček. Sejměte kryt stroje, odstrňte rez proveďte nmzání. Vyměňte spojku Stiskněte řádně rukojeť, y yl flexiilní spirál utžen. Svěřte kontrolu oprvu utorizovnému servisu. Použijte předepsnou jednofázovou síťovou zásuvku Není-li k dispozii žádná uzemněná jednofázová síťová zásuvk, proveďte poždovné uzemnění Není detekováno. Stroj může pokrčovt v provozu. Proveďte krátkou přestávku pokrčujte v prái. Postupujte podle provozní metody moilního stroje. Použijte utomtiký přístroj pro čištění potruí. Tlčte thejte, nehejte stroj otáčet ve směru proti směru pohyu hodinovýh ručiček pomlu vythujte flexiilní spirálu ven. Vrování: Netrhejte se strojem neotáčejte stroj proti směru pohyu hodinovýh ručiček příliš dlouho. Použijte pro čištění flexiilní spirálu ez nástve. Zvětšete tlčnou/tžnou sílu ěhem práe Změňte směr neo úhel flexiilní spirály. Použijte dvojitý nástve ve tvru olivy neo ohenou flexiilní spirálu. V závislosti n poloze, kde se nhází zlomená spirál, použijte sěrný spirálový nástve připojený k flexiilní spirále, y došlo k zhyení zlomené spirály k jejímu následnému vytžení. 2 15

3 ÚDRŽBA A POZÁRUČNÍ SERVIS Dejte n to, y yl stroj stále dosttečně nmzán. Před o po kždém použití vstříkněte do mzíh otvorů mzí olej (20 30). Zásdně doporučujeme, yste po ukončení práe nehli stroj 2 ž 3 minuty volně protáčet yste potom provedli jeho nmzání. Po nmzání stroj uložte n suhém místě. Zrňte tomu, y se elektriká část stroje dostl do kontktu vodou neo vlhkostí. Používání tohoto stroje ve vodě je zkázáno. Dostne-li se mlé množství odpdové vody náhodně do stroje, okmžitě sejměte kryt stroje vodu odstrňte. Je-li izolční odpor stroje menší než 2 MΩ, znmená to, že je stroj vlhký. Z důvodu zjištění osoní ezpečnosti zránění poškození stroje zstvte provoz stroje přemístěte jej n suhé doře větrné místo, dokud hodnot izolčního odporu neude opět vyšší než 2 MΩ. Před opětovným použitím stroje po jeho dlouhodoém uložení zkontrolujte, zd se volně otáčí potom zpněte ovládí spínč. Nedojde-li po uvedení stroje do hodu neo po stisknutí rukojeti k otáčení hřídele stroje, znmená to, že je stroj uvnitř zkorodován. Okmžitě odpojte npájení stroje, yste zránili poškození elektrikého systému. Použijte stroj znovu pouze v přípdě, yl-li proveden jeho řádná kontrol neo kontrol v utorizovném servisu. Jkmile ukončíte použití spirál nástvů, opláhněte je, očistěte je osušte je. Nmžte je olejem uložte je n suhém místě, yste zránili půsoení koroze. Vrování: Před jkýmkoli seřízením, sestvením příslušenství prováděním údržy zstvte stroj odpojte npájeí kel od síťové zásuvky. Vrování: Používejte pro npájení jmenovité npájeí npětí pojistku s proudovou hodnotou do 10 A. Po skončení životnosti výroku je nutné při likvidi vzniklého odpdu postupovt v souldu s pltnou legisltivou. Výroek se skládá z kovovýh plstovýh částí, které jsou po roztřídění smosttně reyklovtelné. 1. Demontujte všehny díly stroje. 2. Díly roztřiďte dle tříd odpdu (kovy, pryž, plsty pod.). Vytříděný mteriál odevzdejte k dlšímu využití. 3. Elektroodpd (použité elektriké ruční nářdí, elektromotory, níjeí zdroje, elektronik, kumulátory, terie ). Vážený zákzníku z hledisk pltnýh předpisů o odpdeh se v přípdě elektroodpdu jedná o neezpečný odpd, jehož likvide podléhá zvláštnímu režimu. Je zkázáno vhzovt elektroodpd do nádo určenýh pro sěr komunálního odpdu. Je též možné přístroj odevzdt do sěrnýh míst elektroodpdu. Informe o místeh sěru održíte n zstupitelstvu oe neo n Internetu. Pokud dojde k poruše, zšlete přístroj n dresu prodeje, oprv ude proveden v o nejkrtším termínu. Stručný popis závdy zkrátí její hledání dou oprvy. V záruční doě k přístroji přiložte záruční list dokld o koupi. Tké po uplynutí záruční doy jsme tu pro Vás přípdné oprvy provedeme z příznivé eny. Ayste zránili poškození přístroje při přeprvě, ezpečně jej zlte neo použijte originální ol. Z poškození při přeprvě neneseme odpovědnost při reklmi u přeprvní služy záleží n úrovni lení zezpečení proti poškození. Pozn.: Vyorzení se může lišit od dodného výroku, stejně jko se může lišit rozsh typ dodného příslušenství. Je to důsledek vývoje tkové vrinty ovšem nemjí žádný vliv n správnou funki výroku. 14 LIKVIDACE UPOZORNĚNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Zřízení může osluhovt pouze oso strší 18 let, řádně způsoilá, poučená proškolená ze zásd ezpečnosti ohrny zdrví při prái. Osluh musí mít souhls lékře k vykonávání činností n tomto zřízení. Proviště doporučujeme vyvit tulkmi se zásdmi ezpečné práe: Symoly používné v těhto instrukíh Pozor! Oznčuje neezpečí zrnění neo velké mteriální škody. Neezpečí zhyení! Pozor n zrnění z důvodu zhyení částí těl neo olečení rotujíími částmi. Vrování! Neezpečí poškození! Oené Igelitové sáčky použité v olu mohou ýt neezpečné pro děti zvířt. Seznmte se s tímto zřízením, jeho ovládáním, provozem, prvky tohoto zřízení možnými riziky spojenými s jeho nesprávným užíváním. Zjistěte, y uživtel zřízení yl pečlivě seznámen s ovládáním, provozem, prvky tohoto zřízení možnými neezpečími, plynouími z jeho užívání. Dejte vždy ezpečnostníh instrukí uvedenýh n štítíh. Tyto štítky neodstrňujte, ni nepoškozujte. V přípdě poškození neo nečitelnosti štítku kontktujte dodvtele. Udržujte proviště v pořádku čistotě. Nepořádek v provním prostoru může způsoit nehodu. Nikdy neprujte ve stísněnýh neo šptně osvětlenýh prostoráh. Vždy zkontrolujte, zd je podlh stilní zd je dorý přístup k prái. Vždy udržujte stilní postoj. Neustále sledujte postup práe, používejte všehny smysly. Nepokrčujte v prái pokud se n ni nemůžete plně soustředit. O své nářdí pečujte udržujte je čisté. Rukojeti ovládí prvky udržujte suhé eze stop olejů tuků. Zrňte přístupu, zvířt, dětí nepovolnýh oso. Nikdy neponehejte z provozu zřízení ez dozoru. Nepoužívejte zřízení pro jiný účel, než ke kterému je určeno. Při prái používejte osoní ohrnné provní prostředky (npř. rýle, hrániče sluhu, respirátor, ezpečnostní ouv, pod.). Se zřízením neprujte pod vlivem lkoholu ommnýh látek. Trpíte-li závrtěmi, oslením neo mdlomi, se zřízením neprujte. Jkékoli úprvy zřízení nejsou povoleny. NEPOUŽÍVEJTE v přípdě, že zjistíte ohnutí, prsklinu neo jiné poškození. Nikdy neprovádějte údržu zřízení z provozu. Ojeví-li se neovyklý zvuk neo jiný neovyklý jev, okmžitě stroj zstvte přerušte prái. Klíče šrouováky vždy po použití odstrňte ze stroje. Před použitím stroje zkontrolujte, jsou-li pevně dotženy všehny šrouy. Zjistěte správnou údržu stroje. Před použitím zkontrolujte, zd u stroje nedošlo k poškození. Při údržě oprvě používejte pouze originální náhrdní díly. Použití přídvnýh zřízení neo příslušenství nedoporučenýh dodvtelem může vést ke zrněním. Zřízení nepřetěžujte. Prái odměřujte tk, y mohlo ez námhy provt optimální ryhlostí. N poškození způsoené přetížením se nevzthuje záruk. Chrňte zřízení před ndměrnou teplotou slunečním zářením. Zřízení není určeno pro prái pod vodou. Pokud zřízení delší dou nepoužíváte, uložte ho n suhém uzmčeném místě mimo dosh dětí. Před spuštěním nářdí zkontrolujte všehny ezpečnostní prvky, zd prují hlde účinně. Přesvědčte se, zd všehny pohylivé díly jsou v dorém stvu. 3

4 Zkontrolujte, zd některé díly nejsou prsklé neo zdřené, přesvědčte se, že všehny díly jsou správně nszené. Kontrolujte i všehny dlší podmínky, které mohou ovlivnit funki nářdí. Pokud není jink uvedeno v tomto návodu, je nutné poškozené díly ezpečnostní prvky oprvit neo vyměnit.! Sestvy Nepoužívejte zřízení, dokud není kompletně sestveno podle pokynů mnuálu.! Elektriké zřízení Při používání elektrikého nářdí je vždy tře dodržovt zákldní ezpečnostní optření včetně následujííh z účelem omezení rizik vzniku požáru, úrzu elektrikým proudem zrnění oso. Před uvedením tohoto výroku do činnosti si tyto pokyny přečtěte zpmtujte. Uezpečte se, že zástrčk je zpojen do správné jištěné zásuvky. Npětí sítě musí ýt shodné s npětím uvedeným n štítku, y nedošlo k přehřátí spálení motoru neo nopk nedosttečnému výkonu. Před zpojením do sítě se přesvědčte, že vypínč je v poloze OFF (vypnuto). Pokud zřízení nemá hlvní vypínč slouží místo něj vidlie. Po skončení práe vytáhněte vidlii síťového přívodu ze zásuvky. Elektriké přístroje nikdy nepřenášejte z kel. Kel nepoužívejte k vytžení zástrčky ze zásuvky. Chrňte přívodní kel před vysokými teplotmi, olejem, rozpouštědly ostrými hrnmi. Prvidelně kontrolujte kel v přípdě poškození jej nehte oprvit u odorník. Prvidelně kontrolujte prodlužoví kely v přípdě poškození je vyměňte. V přípdě potřey používejte vždy kvlitní prodlužoví kel odpovídjíí výkonem, zel odvinutý. Prvidelně ho kontrolujte n poškození. Vdný kel je nutno vyměnit neo oprvit. Před zpočetím údržy, montáže, výměny dílů, či podoné činnosti vypněte hlvní vypínč vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Dejte pozor, y nedošlo k smovolnému spuštění zřízení. Prsty nemějte v lízkosti spouštěího mehnismu, dokud není ezpodmínečně nutné. Neprovozujte ve výušném prostředí (při lkování, při prái s kplnými hořlvinmi td.) Elektriká zřízení podléhjí prvidelným revizím ve stnovenýh lhůtáh.! Rotční nástroje Vždy mějte n soě vhodný oděv (Npř. nenoste volné části oděvu, krvty či šperky, dlouhé vlsy svzujte dozdu, hrňte si nohy nenoste onošenou ouv. Rukávy košil si zpněte neo vyhrňte). Neezpečí zhyení nmotání rotujíími částmi. Neodstrňujte ohrnné kryty dejte, y yl vždy dosžen mximální ohrn osluhy. Během práe se vyvrujte kontktu s pohyujíími se díly. Udržujte rue mimo dosh rotujííh dílů. MONTÁŽ A OBSLUHA Než vyhodíte ol od přístroje, zkontrolujte, zd v něm nezůstly nějké součástky. Pokud no, vyhledejte si díl v seznmu dílů neo n shémtu sestvení příslušný díl ninstlujte. POPIS HLAVNÍCH KOMPONENTŮ A PROVOZNÍ CHARAKTERISTIKY Ovládí spínč Pro zpínání vypínání okruhu pro ovládání směru otáčení výstupní spirály. VYPNUTO (OFF) : zstveno VPŘED (FOR) : otáčení dopředu VZAD (REV) : otáčení dozdu Vrování: Před připojením k síťové zásuve nejdříve zkontrolujte, zd je tento spínč v poloze vypnuto (OFF). SEZNAM DÍLŮ SEZNAM DÍLŮ Pozie Název Speifike Počet Pozie Název Speifike Počet 1 Šrou M10 x Skříň ozunie 1 pstorku 2 Plohá podložk Ø Krytk Ø 5 x 5, 1 plstová 3 Os 1 24 Šrou M6 x Plohé pero 4 x Pojistný kroužek Krytk Ø 5 x 5, plstová 1 26 Podložk Ø Nálitek 1 27 Pružin 1 7 Pouzdro 1 28 Drždlo rukojeti Ø 26 x 86, 1 plstová 8 Tyč 1 29 Rukojeť s pstorkem 1-9 Podložk 3 sestv 10 Upevňoví loky 3 30 Kolík 11 Kuželové ozuené Ø 105 x 24, 1 31 Spojoví skříňk 96 x 95 x 53, 1 kolo PA6 plstová 12 Pstorek 1 32 Kondenzátor 10 A / 400 V, 1 plstový 13 Ložisko Spínč 10 uf / 400 V 1 14 Těsnění motoru Ø 140, PVC 1 34 Gumová ptk Ø 32 x 36, 3 gumová 15 Plohé pero 4 x Šrou M4 x Motor 250 W / 230 V 1 36 Uzemňoví vodič Ø Odlehčení thu M16, plstové 1 37 Pružná podložk Ø Npájeí kel 0,75 2 / 250 V, 1 38 Šrou M4 x 10 1 pryžová izole 19 Os 1 39 Štítek s názvem 90 x Ložisko Podpěr pružiny 1 21 Ozuená tyč 1 41 Štítek 26 x 40, PVC 1 ÚDRŽBA Nářdí udržujte vždy v čistotě. Nečistoty, které vniknou do mehnizmu nářdí mohou způsoit poškození nářdí. N čištění nepoužívejte gresivní čistíí prostředky rozpouštědl. Plstové díly doporučujeme otřít hdříkem nvlhčeným v mýdlové vodě. Kovové povrhy ošetřete hdrem nvlhčeným v petroleji. Nepoužívné zřízení uskldněte nkonzervovné n suhém místě, kde neude korodovt. Veškeré údržářské práe smí vykonávt pouze odorný personál. Pro oprvy používejte pouze originální náhrdní díly. 4 Použití ovládí rukojeti Stiskněte rukojeť, y došlo k zhájení pohyu spojky stroje, ož umožní otáčení spirály. 13

5 SCHEMA A ROZPIS DÍLŮ Jkmile dojde k uvolnění rukojeti, otáčení spirály ude okmžitě zstveno. Vrování: Přítlčná síl nesmí překročit 20 kg, y nedošlo k zlokování spirály. Nepoužívejte nástroje pro znásoení síly. Pohotovostní režim (Stny) Provní režim (Working) Výhozím stvem je pohotovostní režim (stndy). Po stisknutí je nstven provní režim (working). Kryt potruí Používejte tento kryt jko ohrnu osluhy před otáčejíí se spirálou. VAROVÁNÍ! {WARNING!} Musí ýt instlován ke krytu potruí Spojení ohené spirály s nástvi Tlčte nástve podél drážky s úhlem 65 n spirále, y došlo k zjištění. Tk ude spojení jednodušší ryhlejší. Výstrh: Podívejte se přes otvor nástve, yste viděli vyskočení kolíku flexiilní spirály. Spojení je ezpečné pouze v přípdě, kdy dojde k vyskočení kolíku. Sejmutí ohené spirály Zsuňte klíč stiskněte spirálu oěm rukm v opčném směru vzhledem k dráže ve tvru T n konove, y došlo k odpojení spirály. Tk dohází k úspoře čsu provní síly. BEZPEČNÁ OBSLUHA Udržujte provní prostor v čistotě Nepořádek n provišti n provním stole přivolává nehody. 2. Berte v úvhu provní prostředí Nevystvujte nářdí dešti. Nepoužívejte nářdí ve vlhkém neo mokrém prostředí. Zjistěte správné osvětlení provního prostoru. Nepoužívejte nářdí v lízkosti hořlvýh kplin neo plynů. 3. Chrňte se před úrzem elektrikým proudem Zrňte kontktu těl s uzemněnými povrhy (jko jsou npříkld potruí, rdiátory, elektriké sporáky hldničky). 5

6 4. Udržujte osttní osoy v ezpečné vzdálenosti Nedovolte osttním osoám, to zejmén dětem, y se dotýkly elektrikého nářdí neo npájeího kelu udržujte je v ezpečné vzdálenosti od provního prostoru. 5. Nářdí, které nepoužíváte, uskldněte. Není-li nářdí používáno, mělo y ýt uloženo n suhém uzmyktelném místě, mimo dosh dětí. 6. Nepřetěžujte nářdí Nepřetěžujte méně výkonná nářdí pro prái, která je určen pro výkonnější nářdí. Nepoužívejte nářdí pro účely, pro které není určeno. 7. Používejte správné nářdí příslušenství. 8. Vhodně se olékejte Nenoste volný provní oděv. Mohlo y dojít k jejih zhyení pohyujíími se díly. Prujete-li venku, doporučujeme vám používt neklouzvou ouv. Máte-li dlouhé vlsy, používejte vhodnou pokrývku hlvy. 9. Používejte ohrnné prostředky Používejte ohrnné rýle. Prujete-li v pršném prostředí, používejte oličejový štít neo msku proti prhu. 10. Zházejte optrně s npájeím kelem Nikdy nethejte z npájeí kel, hete-li kel odpojit od síťové zásuvky. Udržujte kel v ezpečné vzdálenosti od zdrojů tepl, ostrýh hrn oleje. 11. Nepřekážejte smi soě Vždy udržujte správný postoj rovnováhu. 12. Provádějte pečlivou údržu nářdí Udržujte řezné nástroje ostré čisté, čímž zjistíte jejih lepší ezpečnější provoz. Dodržujte pokyny pro mzání výměnu příslušenství. Provádějte prvidelnou kontrolu npájeíh kelů nářdí. Jsou-li kely poškozeny, svěřte jejih oprvu utorizovnému servisu. Provádějte prvidelnou kontrolu prodlužovíh kelů jsou-li poškozeny, vyměňte je. 13. Není-li nářdí používáno, odpojte jej od elektriké sítě Odpojte nářdí od elektriké sítě, není-li používáno, před prováděním jeho údržy při výměně příslušenství. 14. Odstrňte seřizoví příprvky klíče Vytvořte si návyk provádět kontrolu, yste se ujistili, zd jsou z nářdí před jeho zpnutím odstrněny všehny seřizoví příprvky klíče. 15. Zrňte náhodnému spuštění Před zpojením npájeího kelu do zásuvky se ujistěte, zd je hlvní spínč v poloze vypnuto. 16. Používejte prodlužoví kely určené pro venkovní použití Prujete-li s nářdím venku, používejte pouze prodlužoví kely určené pro venkovní použití, které jsou tkto i oznčeny. 17. Buďte stále pozorní Sledujte, o provádíte, používejte zdrvý rozum neprujte s tímto nářdím, jste-li unveni. 18. Kontrolujte poškozené části Před opětovným použitím y mělo ýt nářdí pečlivě zkontrolováno, yste se ujistili, zd ude správně provádět určenou funki. Zkontrolujte srovnání pohyujííh se částí, zlokování pohyujííh se částí, poškození částí, upevnění jiné podmínky, které y mohly ovlivnit jejih funki. Pokud nejsou v tomto návodu uvedeny jiné pokyny, zjistěte oprvu neo výměnu poškozenýh krytů neo osttníh vdnýh dílů v utorizovném servisu. Výměnu poškozenýh spínčů svěřte utorizovnému servisu. Pokud nelze hlvní spínč nářdí zpnout vypnout, s nářdím neprujte. 19. Vrování Použití jkéhokoli příslušenství neo doplňků, které nejsou doporučeny v tomto návodu k osluze, může vést k způsoení zrnění. 20. Svěřujte oprvy nářdí mehnikům s příslušnou kvlifikí Toto elektriké nářdí splňuje poždvky příslušnýh ezpečnostníh předpisů. Oprvy tohoto T Spirálový nástve ve tvru kus Ø 16 olivy T Flexiilní spirálový nástve kus Ø 16 ve tvru olivy T Spirálový nástve ve tvru kus Ø 22 tryhtýře T Spirálový nástve ve tvru kus Ø 30 tryhtýře T Sěrný spirálový nástve kus Ø T Sěrný spirálový nástve kus Ø T Nástve se 4 řity kus Ø T Nástve se 4 řity kus Ø T Nástve ve tvru rýče kus Ø T Nástve ve tvru rýče kus Ø T Nástve ve tvru rýče kus Ø T Korunový řezný nástve kus Ø T Korunový řezný nástve kus Ø T Nástve ve tvru C kus Ø T Nástve ve tvru C kus Ø F Držák ohené spirály kus Ø 360 e F Držák ohené spirály kus Ø 430 f F Držák ohené spirály kus Ø 500 g F Klíč s násdou kus Ø F Pero kus Ø F Stojn kus F Ohrnné rukvie kus F Nádo n příslušenství kus F Ohrnná truie sd Ø F Ohrnná truie sd Ø F Polie n nástve kus 11

7 Sěrný spirálový nástve Pro odstrnění rozlomené flexiilní spirály neo nástve z potruí. Nástve se 4 řity s vysokou pevností Pro odstrňování tvrdýh mteriálů, jko jsou hemiké uszeniny. Nástve ve tvru rýče Je používán pro odstrnění krémovýh nánosů n stěnáh potruí neo je používán při druhém provním kroku při odstrňování zytků nečistot uszenin ze stěn potruí. Korunový řezný nástve Pro odstrňování nečistot z potruí, jko jsou kořeny, větvičky, uszeniny neo jiné nánosy. nářdí y měly ýt prováděny pouze kvlifikovnými mehniky, kteří udou používt originální náhrdní díly. V jiném přípdě může dojít k znčnému ohrožení uživtele nářdí. 21. Musí ýt použit správně uzemněná jednofázová síťová zásuvk. 22. Dojde-li k zlokování potruí, mohou sndno vznikt kluže vody. Budete-li přístroj pro čištění potruí používt ve vlhkém mokrém prostředí, musí ýt proveden příslušná ezpečnostní optření, npříkld použití proudového hrániče, umístění přístroje n suhé místo td. Osluh musí používt izolovné rukvie, ouv neo stojn n izolovné podlože. 23. Používejte jmenovité npětí pojistku stndrdní kpity. 24. Nethejte z npájeí kel při přemístění stroje neo při jeho odpojování od síťové zásuvky. 25. Dávejte pozor při prái v úzkýh prostoreh neo ve speiálníh prostředíh (jko jsou místnosti s ojlery, uvnitř potruí, ve vlhkém prostředí td.). 26. Demontáže oprvy tohoto výroku prováděné nekvlifikovnou osoou jsou zkázány. 27. Po ukončení práe nejdříve odpojte npájeí npětí potom provádějte úklid proviště údržu stroje. 28. Při provádění osluhy údržy stroje zrňte vniknutí vody do stroje. Dostne-li se vod náhodně do stroje, před dlším použitím stroj řádně vysušte. 29. Používání poškozeného stroje je zkázáno. METODY POUŽITÍ (GQ-75) Nástve ve tvru C Pro odstrňování mteriálů, jko jsou krémy, mýdlo td., které jsou nlepeny n stěnáh potruí. 1. Zsuňte ohenou spirálu do otvoru ve stroji. 2. Vyerte si odpovídjíí nástve ezpečně jej připevněte k ohené spirále. SPECIFIKACE PŘIPOJITELNÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ (ktuální model GQ-75) (nekoresponduje s oshem zákldní dodávky zřízení) Kt. č. Typ Název příslušenství Jednotk Rozměr Použitelné s typem mm m GQ - 75 GQ GQ GQ F Kominovná ohená spirál sd Ø 8 5 Ø F Kominovná ohená spirál sd Ø 8 5 Ø R Dělená flexiilní ohená tyč Ø 15 2,5 1 spirál R Dělená elstiká ohená tyč Ø 16 2,5 1 spirál R Dělená elstiká ohená tyč Ø spirál R Dělená elstiká spirál tyč Ø T Přímý spirálový nástve kus Ø T Přímý spirálový nástve kus Ø T Přímý spirálový nástve kus Ø Postvte stroj n vhodné místo (y se nedostl do styku s vodou) zsuňte flexiilní spirálu s nástvem o nejdále do čištěného potruí. 4. Nehejte ohenou spirálu vyčnívt 2 ž 4 m ze zdní části stroje. Odstrňte přeytek spirály zkryjte ohrnným krytem. 7

8 5. Připojte zástrčku npájeího kelu k síťové zásuve. VYOBRAZENÍ DÍLŮ PŘÍSLUŠENSTVÍ (použitelnost podle modelu zřízení) Kominovná ohená spirál Ø 8 Používná pro stroje GQ - 75 GQ Délk spirály je 5 m. Může ýt použit v potruíh s průměrem 20 ž 50 mm, se zpětným vodním vedením. 7. Mezi strojem vstupním otvorem potruí nehejte jeden segment (200 ž 300 mm) ohené spirály. Stiskněte ovládí spínč, uhopte rotujíí ohenou spirálu ztlčte ji do potruí. Opkujte výše uvedený postup, dokud neude potruí vyčištěno. 6. Zpněte ovládí spínč nehejte hřídel stroje otáčet ve směru pohyu hodinovýh ručiček. Flexiilní ohená spirál Komine flexiilní spirály nástve, s vysokou pevností dorou oheností, vhodná pro potruí s mlým průměrem neo se zpětným vodním vedením. Dělená elstiká ohená spirál Je vyroen z vysoe kvlitníh pružnýh drátů, které zručují dosttečnou mehnikou pevnost flexiilitu, stejně jko odpor proti ohyu, krouení vynikjíí průhod potruím. Může ýt npojen n jkoukoli délku. Ohená spirál se zvýšenou pevností Spirál je vyroen pro náročné intenzivní práe. Zvýšená mehniká pevnost odolnost proti krouení, vhodnost pro komplikovné provní prostředí. Držák ohené spirály Pro uhyení uložení flexiilníh spirál. 9. Po použití nehejte stroj volně protáčet zhru 2 ž 3 minuty. Vstříkněte mzivo do mzíh otvorů. Uložte stroj n suhém místě, kde ude připrven pro dlší použití. 8. Po zstvení stroje vytáhněte ohenou spirálu z potruí. Odstrňte nečistoty vyčistěte stroj kompletně do suh. Uložte stroj n ezpečné místo. Výstrh: Zrňte tomu, y ohená spirál donesl znečištěnou vodu ž do stroje neo y znečistil vyvení dománosti. Speiální nástve Ohrnná truie (není součástí lení) Jsou používány, y zránily zrnění oso způsoenou rotí flexiilní spirály. Přímý spirálový nástve Pro zkoumání zlokovného potruí pro umístění nástve, ovykle používám ěhem prvního kroku. Spirálový nástve ve tvru olivy Pro vedení flexiilní spirály komplikovným potruím pro proržení Zlokovného míst. Nejlepší z hledisk vodií funke. Flexiilní spirálový nástve ve tvru olivy Pro potruí, která nejdou sndno vyčistit. Dorá ohenost optimální vodií funke. Spirálový nástve ve tvru tryhtýře Je používán ve druhém kroku pro účinné odstrňování zytků nečistot nházejííh se n stěnáh potruí po čištění přímým spirálovým nástvem. 8 9

NÁVOD K OBSLUZE DÍLENSKÁ SKŘÍŇ 5 PLUS HFZCAIII ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE DÍLENSKÁ SKŘÍŇ 5 PLUS HFZCAIII ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Test PO - otázky pro ročník 2013/2014

Test PO - otázky pro ročník 2013/2014 Okruh 1 represe Č. Otázk Odp. 1. Proudnii hsič přenáší: ) z opskem huií dolů, pod prvou pží neo v levé rue ) z opskem huií dolů, pod levou pží neo v levé rue ) z opskem huií dolů, pod prvou pží neo v prvé

Více

Soubor otázek pro písemnou část zkoušky - test

Soubor otázek pro písemnou část zkoušky - test Souor otázek pro písemnou část zkoušky - test Dílčí kvlifike 1 Strážný J.2.1.99 Aplikování právníh zákldů ezpečnostní činnosti skupin otázek Ústvní právo zákon č. 1/1993 S., Ústv České repuliky, č. 2/1999

Více

Referenční příručka pro instalační techniky

Referenční příručka pro instalační techniky Referenční příručk pro instlční techniky Tepelné čerpdlo země/vod Dikin Altherm Referenční příručk pro instlční techniky Tepelné čerpdlo země/vod Dikin Altherm češtin Osh Osh 1 Všeoecná ezpečnostní optření

Více

SINEAX C 402 Hlásič mezních hodnot

SINEAX C 402 Hlásič mezních hodnot pro stejnosměrné proudy neo stejnosměrná npětí Použití SINEAX C 402 (or. 1) se používá především k sledování mezních hodnot při měřeních s proudovými neo npěťovými signály. Signlizce se přitom provádí

Více

Soubor otázek pro písemnou část zkoušky - test

Soubor otázek pro písemnou část zkoušky - test Souor otázek pro písemnou část zkoušky - test Profesní kvlifike 1 Strážný J. 2. 1. 99 Aplikování právníh zákldů ezpečnostní činnosti skupin otázek Ústvní právo zákon č. 1/1993 S., Ústv České repuliky,

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J200 VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J200 VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ Stručný návod k osluze Zčínáme MFC-J200 Před nstvením zřízení si přečtete Příručku ezpečnosti výroku. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze pro správnou konfiguri instli. Příručky uživtele pro

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

pro čajovou ligu družstev Č l á n e k I. - O r g a n i z a c e soutěže

pro čajovou ligu družstev Č l á n e k I. - O r g a n i z a c e soutěže H r í ř á d pro čjovou ligu družstev Č l á n e k I. - O r g n i z e soutěže I-1. Vymezení soutěže Soutěž je pořádán pro družstv složená z hráčů, kteří hrjí go pro zpestření svého volného čsu htějí změřit

Více

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012 Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012 Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ...

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Uživtelská příručk pro Windows Řešení prolémů s instlcí Kontrolní seznm pro řešení ěžných prolémů při instlci. Zákldní informce o tiskárně Informce o částech tiskárny softwru

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Test PO otázky pro ročník 2009-2010

Test PO otázky pro ročník 2009-2010 Test PO otázky pro ročník 2009-2010 Okruh 1 represe Č. Otázk Správná odp. 1. Proudnii hsič přenáší: ) z opskem huií dolů, pod prvou pží neo v levé rue ) z opskem huií dolů, pod levou pží neo v levé rue

Více

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí.

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí. 10. Nebezpečné dotykové npětí zásdy volby ochrn proti němu, ochrn živých částí. Z hledisk ochrny před nebezpečným npětím rozeznáváme živé neživé části elektrického zřízení. Živá část je pod npětím i v

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné

Více

E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ

E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ Sdělení Ministerstv zhrničníh věí č. 13/2005 S.m.s. Ministerstvo zhrničníh věí sděluje, že dne 20. říjn 2000 yl ve Florenii přijt Evropská úmluv o krjině. Jménem

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 Příručka pro obsluhu a údržbu TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STROJE Důležité upozornění: Před spuštěním

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

Organizační řád Fyzikální olympiády

Organizační řád Fyzikální olympiády Č.j.: MSMT-32 435/2014-1 Orgnizční řád Fyzikální olympiády Ministerstvo školství, mládeže tělovýhovy v souldu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 S., o podmínkáh orgnize finnování soutěží přehlídek v zájmovém

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

Odvodňovací čerpadlo, typ ABS Coronada 250

Odvodňovací čerpadlo, typ ABS Coronada 250 Odvodňovaí čerpadlo, typ ABS Coronada 250 1131-00 15970287CS (04/2015) CS Instalační a provozní návod www.sulzer.om 2 Instalační a provozní návod (překlad originálního návodu) Odvodňovaí čerpadlo, typ

Více

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze.

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-J315W Než zřízení zčnete používt, přečtete si pokyny pro správnou instli nstvení ve Stručném návou k osluze. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ oznmuje poteniálně neezpečnou

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Příručka pro uživatele 1 Důležité informace Bezpečnost Důležité bezpečnostní pokyny Respektujte všechna upozornění. Dodržujte

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR EM EM420A PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

DIGITÁLNÍ MULTIMETR EM EM420A PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. Písemnost yl podán elektronicky dne: 20.6.2012 Podcí : 2172526 Heslo zjištění stvu: c3d895fe Stv podání: vyřízeno ROZVAHA ke dni... 3 1. 1

Více

TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo

TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo Návod k použití a montážní návod Mikel s.r.o., obchodní a logistické centrum, výdejní místo internetového obchodu Záhumenní V 329, 763 02 Zlín-Louky (areál Pozemního stavitelství

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

Nástrčné tvarovky 167

Nástrčné tvarovky 167 Nástrčné tvrovky Nástrčné tvrovky 167 Nástrčné tvrovky Přehled produktů Tectite Sprint je nerozeírtelný systém ideální pro rychlé efektivní tepelně odolné spojení. Díky jednoduchému systému spojování

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo Zásuvka Vypínač Indikátor napájení/stavu Upozornění: Pro dosažení optimálních výsledků musí souvislý jmenovitý příkon zařízení odpovídat kapacitě tohoto měniče stejnosměrného proudu na střídavý. Belkin

Více

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMOBILOVÝ MULTIMETR EM128 EM128 ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Automobilový multimetr EM128 Typ: EM128 Výrobní číslo (série):

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMOBILOVÝ MULTIMETR EM128 EM128 ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Automobilový multimetr EM128 Typ: EM128 Výrobní číslo (série): ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB)

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Přípustné použití přístroje zahrnuje: Připojení a provoz nízkonapěťových spotřebičů s napájecím napětím ležícím v rozmezí 0-30 V DC k napěťovým zdířkám

Více

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře ICBS/ ICUS/ ICUNS/ ICS... LC/LP 300614 7085468-01

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře ICBS/ ICUS/ ICUNS/ ICS... LC/LP 300614 7085468-01 Návod k montáži Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře 300614 7085468-01 ICBS/ ICUS/ ICUNS/ ICS... LC/LP všeobecné bezpečnostní pokyny Obsah 2 Přeprava přístroje 1 všeobecné bezpečnostní

Více

Návod na použití MCP 30.. MCP 35..

Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. 1 3 1 e 1b d c f b 1a MCP 30.. MCP 35.. a 2 Tento spotřebič je určen jen pro použití v domácnosti. Návod k použití si pečlivě přečtěte a postupujte podle něj. Návod k

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

STRÁŢNÝ Mgr. Petr Flajšar Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o., Jaselská 832, 753 01 Hranice

STRÁŢNÝ Mgr. Petr Flajšar Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o., Jaselská 832, 753 01 Hranice STRÁŢNÝ Mgr. Petr Fljšr Soukromá střední odorná škol Hrnie, s.r.o., Jselská 832, 753 01 Hrnie JUDr. Břetislv Veselý externí expert Hrnie 2011 Stráţný studijní texty Mgr. Petr Fljšr Soukromá střední odorná

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

2219 **** 580 000,00 580 000,00 2223 **** 50 000,00 50 000,00 2321 **** 0,00 0,00 294 915,49 100 000,00 100 000,00 29 520,00

2219 **** 580 000,00 580 000,00 2223 **** 50 000,00 50 000,00 2321 **** 0,00 0,00 294 915,49 100 000,00 100 000,00 29 520,00 2212 Silnice 2212 5169 Nákup osttních služe 50 00 50 00 2212 5171 Výdje n dodvtel.zjišť.oprvy údrž 500 00 500 00 41 654,40 2212 **** 550 00 550 00 41 654,40 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikcí 2219

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10)

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10) ÚTAV INIČNÍ A MĚTKÉ DPRAVY.s., Prh 4,Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA www.usmd.cz,/ Přehled zákldních vrint pltných pro dovoz jednotlivých vozidel dle zákon č.56/2001b. ve znění zákon

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze HL-4570CDW HL-4570CDWT VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka. Poznámka

Začínáme. Stručný návod k obsluze HL-4570CDW HL-4570CDWT VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka. Poznámka Stručný návo k osluze Zčínáme (pouze EU) HL-4570CDW HL-4570CDWT Pře prvním použitím tohoto zřízení si přečtěte tento Stručný návo k osluze poté můžete zčít s nstvením instlí zřízení. V jinýh jzyíh si můžete

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF / S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu ke dni...

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ke dni 31. prosine 2013 ( údje jsou vyčísleny v elýh tisííh Kč ) sestvená v souldu se zákonem č. 563/1991 S. o účetnitví, ve znění pozdějšíh předpisů, s vyhláškou

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

Bezpečnostní pokyny pro tepovač

Bezpečnostní pokyny pro tepovač Deutsch 3 English 8 Français 12 Italiano 17 Nederlands 22 Español 27 Português 32 Dansk 37 Norsk 41 Svenska 45 Suomi 49 Ελληνικά 53 Türkçe 58 Русский 62 Magyar 68 Čeština 73 Slovenščina 77 Polski 81 Româneşte

Více

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ 1. Prosíme, ověřte přiložené rozměry před instalací vrat. Pokud Vaše garáž rozměry nesplňuje, upravte pomocí stavebních úprav svou garáž dle přiložených rozměrů.

Více

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře IC..S... LC/LP 160215 7085466-01

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře IC..S... LC/LP 160215 7085466-01 Návod k montáži Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře 160215 7085466-01 IC..S... LC/LP všeobecné bezpečnostní pokyny Obsah 2 Přeprava přístroje 1 všeobecné bezpečnostní pokyny...

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

3. APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU

3. APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU V mtemtice, le zejmén v přírodních technických vědách, eistuje nepřeerné množství prolémů, při jejichž řešení je nutno tím či oním způsoem použít

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._07 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

PROTECO. postřikovač 12 L ruční tlakový s kolečky PROTECO 10.80-PT-12-K

PROTECO. postřikovač 12 L ruční tlakový s kolečky PROTECO 10.80-PT-12-K postřikovač 12 L ruční tlakový s kolečky PROTECO 10.80-PT-12-K Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky PROTECO. 1) Rukojeť pumpy 2) Pojistný ventil 3) Válec pumpy 4) Píst 5) Manžeta pístu 6)

Více

00GR_AV500P_EEuro.book Page 1 Thursday, December 13, 2007 6:06 PM. AV50* Series

00GR_AV500P_EEuro.book Page 1 Thursday, December 13, 2007 6:06 PM. AV50* Series GR_AV5P_EEuro.ook Pge 1 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM AV5* Series GR_AV5P_EEuro.ook Pge 3 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM sh NASTAVENÍ Bezpečnostní zásdy...4 Instlce důležité informce ohledně instlce...5

Více

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze DH 711 Odvlhčovač vzduchu ul. Rolna 8, Sady, PL 62-080 Tarnowo Podgórne tel (+48 61) 654 4000, fax (+48 61) 654 4001 office@desapoland.pl, www.desapoland.pl Návod k obsluze CZ PODĚKOVÁNÍ! PROHLÁŠENÍ O

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Acctiva 12-8 Acctiva 12-8 Gel Acctiva 12-10 Acctiva 12-10 Gel Acctiva 24-5 Acctiva 24-5 Gel Acctiva Classic Acctiva Classic Gel

Acctiva 12-8 Acctiva 12-8 Gel Acctiva 12-10 Acctiva 12-10 Gel Acctiva 24-5 Acctiva 24-5 Gel Acctiva Classic Acctiva Classic Gel Acctiva 12-8 Acctiva 12-8 Gel Acctiva 12-10 Acctiva 12-10 Gel Acctiva 24-5 Acctiva 24-5 Gel Acctiva Classic Acctiva Classic Gel CZ Návod k obsluze Nabíječka akumulátoroů 42,0410,1280 012005 NĚMČINA VÁŽENÝ

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111 3 ENGLISH 4 POLSKI 3 ROMÂNĂ 3 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 7 HRVATSKI 83 EESTI 9 LATVISKI 0 LIETUVIŠKAI SLOVENŠČINA 0 HQ6849 44 ČESKY Důležité Před použitím přístroje přečtěte

Více

MINIELETTROMONTOLIT typ 905EV

MINIELETTROMONTOLIT typ 905EV povinnost MINIELETTROMONTOLIT typ 905EV varování zákaz, nebezpečí operační návody 1. Návod k použití Pře použitím stroje si přečtete pozorně bezpečnostní pokyny. Každý stroj je před expedicí z výroby podroben

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF 500/2002 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu

Více

R S C A K S C A K R/K PROVOZNÍ PŘÍRUČKA AUTO REFRAKTOMETR KR-1

R S C A K S C A K R/K PROVOZNÍ PŘÍRUČKA AUTO REFRAKTOMETR KR-1 PROVOZNÍ PŘÍRUČK UTO REFRKTOMETR KR-1 R L R/K ID M HIGH HIGH FOG FOG 12.00 12.00 01 01 VD VD -1. -1.25 25-0. -0.50 50 7.75 7.75 0000100001000 0000100001000 0000100001000 0000100001000 mm mm R S C K P P

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům. Obj. č.: 61 03 68

Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům. Obj. č.: 61 03 68 Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům Obj. č.: 61 03 68 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH: Úvod:... 2 Správné použití... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Uvedení do provozu... 3 Montáž... 3 Připojení...

Více

MOD. 638. Zmrzlinovač. Návod k použití

MOD. 638. Zmrzlinovač. Návod k použití MOD. 638 Zmrzlinovač Návod k použití 10 1 2 9 3 4 5 6 8 7 Obr. 1 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ Obr. 1 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 2 3 NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 4 Úvod... 4 Vyvarujte se... 5 Uvedení do provozu...

Více

Návod k obsluze a údržbě FRITOVACÍ HRNEC PRAKTIK FP4040

Návod k obsluze a údržbě FRITOVACÍ HRNEC PRAKTIK FP4040 CZ Návod k obsluze a údržbě FRITOVACÍ HRNEC PRAKTIK FP4040 Výrobky značky PRAKTIK dodává: SOLID CZECH a.s., Tř. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika web: www.solid-czech.cz Technická data: Typ:

Více

NÁVOD K OBSLUZE RADIÁLNÍ VRTAČKA STOLNÍ RDP 16T RDP16T ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE RADIÁLNÍ VRTAČKA STOLNÍ RDP 16T RDP16T ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno

Více

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze BUBLÍK - masážní podložka do vany CZ návod k instalaci a obsluze Představení výrobku Masážní zařízení BUBLÍK je elektrickým spotřebičem pro použití ve vaně. V koupelně vytvoří bublinkovou lázeň nebo vodoléčebnou

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006 Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE Obj. č. D 040 006 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti Vás

Více

www.mrakyhracek.cz Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013)

www.mrakyhracek.cz Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013) Uživatelská příručka Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013) Uživatelskou příručku uschovejte! Tato uživatelská příručka byla zpracována pro Blahopřejeme Vám k zakoupení vozíku Qeridoo Sportrex!

Více

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14 Návod k obsluze SEPREMIUM 10 Separátor kondenzátu 06/14 OBECNÁ FUNKCE Zařízení SEPREMIUM 10 slouží k odlučování oleje z kondenzátu, který je extrahován ze systémů na stlačený vzduch. Polypropylen má na

Více

Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td

Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td Budoucnost zvzuje Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td Nový senzor, odolný proti kondenzci s technologií sol-gel Nejvyšší poždvky n tlkový vzduch Monitorování zbytkové vlhkosti předchází poškození

Více

P F Návod P 30 k použití 31

P F Návod P 30 k použití 31 Návod k použití PFP 3031 Přečtěte si následující pokyny! Nezapichujte do dečky spínací špendlíky! Nepoužívejte dečku přeloženou nebo zmuchlanou! Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve

Více

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 31. 12. 2011 jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ 2011 1 2 28065280 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Roset s.r.o. Sídlo

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 51 87

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 51 87 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 82 51 87 Snadná obsluha prostřednictvím tlačítkového spínače ON/OFF Znamenitý čistící účinek s čistou vodou * ELEGANTNÍ TVAR PRAKTIČNOST VYSOKÝ STUPEŇ ÚČINNOSTI* 2 OBSAH: Strana

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ Tabulka A Tabulka C Tabulka B Tabulka D Zařízení a příslušenství 2 NÁVOD K OBSLUZE Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 3 Opatření

Více

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES Návod k obsluze TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES design předmětů v Paříži Design: CREA CREA 1 Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženou fyzickou, senzorickou nebo mentální

Více

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC Návod k obsluze Skartovací stroj 1 Bezpečnostní upozornění Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný. Stroj nesmí být obsluhován

Více

Návod k obsluze nabíječe NB 10 automatic 12/10

Návod k obsluze nabíječe NB 10 automatic 12/10 Návod k obsluze nabíječe NB 10 automatic 12/10 OBSAH 1. Technické parametry...2 2. Užití nabíječe a základní popis....2 3. Nabíjecí charakteristika...2 4. Nabíjení...3 4.1. Signalizační prvky....3 5. Instalace

Více