NÁVOD K OBSLUZE PŘÍSTROJ NA ČIŠTĚNÍ ODPADŮ AUTOPÉRO1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE PŘÍSTROJ NA ČIŠTĚNÍ ODPADŮ AUTOPÉRO1"

Transkript

1 ZÁRUČNÍ LIST 1. N výroky UNI-MAX je poskytován záruk v déle 24 měsíů od dt prodeje dle očnského zákoníku neo v déle 12 měsíů dle ohodního zákoníku vzthuje se n prokázné vdy mteriálu či vdy výroy. Jiné nároky ve vzthu n poškození jkéhokoliv druhu, přímé neo nepřímé, vůči osoám neo mteriálu jsou vyloučeny. 2. Záruk se nevzthuje n závdy způsoené neodornou montáží či mnipulí,neodorným zházením, přetížením, nedodržením instrukí uvedenýh v návodu, použitím nesprávného příslušenství neo nevhodnýh provníh nástrojů, záshem nepovolné osoy, neo poškozením ěhem trnsportu či mehnikým poškozením. U některýh druhů výroků či jejih částí, jko je npř. příslušenství, motory, uhlíky, těsníí horkovzdušné prvky, které vyždují periodikou výměnu, lze při používání předpokládt ěžné opotřeení, které již není předmětem záruky. 3. Při upltňování nároků n záruční oprvu je nutno doložit, že výroek yl prodán prodávjíím, u něhož je výroek reklmován, že záruční do ještě neskončil. Z tímto účelem doporučujeme v zájmu o nejryhlejšího vyřízení reklme předložit záruční list, optřený dtem výroy prodeje, výroním číslem (číslem série), rzítkem příslušné prodejny podpisem prodávjíího, popřípdě pltný kupní dokld pod. 4. Reklmi upltňujete u prodeje, kde jste výroek zkoupili, popř. zšlete v nerozloženém stvu do oprvy. 5. Záruční do se prodlužuje o dou, kdy je výroek v záruční oprvě. Reklmovný výroek zsílejte do oprvy s popisem závdy, řádně zlený (nejlépe v originální krii, kterou doporučujeme pro tyto účely ushovt) s přiloženým vyplněným záručním listem, popřípdě jiným dokldem, potvrzujíím nárok n reklmi. 6. Výroky předávejte do servisu pouze ve vyčištěné podoě. V opčném přípdě je z hygienikýh důvodů není možné přijmout, neo je nutné účtovt popltek z čistění. NÁVOD K OBSLUZE PŘÍSTROJ NA ČIŠTĚNÍ ODPADŮ AUTOPÉRO1 UNI-MAX Reklmční servisní oddělení Areál ývlého ukrovru Hlvní Úžie Tel. reklmčního odd T-Moile O Fx Vodfone E-Mil: Výroek: Přístroj n čištění odpdů AUTOPÉRO1 Typ: Výroní číslo (série): Dtum výroy: Záznmy oprvny: Dtum prodeje, rzítko, podpis:

2 Vážený zákzníku, děkujeme Vám z zkoupení zřízení UNI-MAX. Nše společnost je připrven Vám poskytnout své služy než výroek zkoupíte, při koupi i po zkoupení. V přípdě jkýhkoli dotzů, návrhů či doporučení kontktujte nše ohodní místo. Vynsnžíme se Váš návrh zvážit regovt v rámi možností. První použití zřízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživtel svou svoodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudovl, zel pohopil jeho smysl seznámil se všemi riziky. POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používt) zřízení dříve, než se seznámíte s elým návodem k osluze. Návod ushovejte pro příští použití. Pozornost je tře věnovt zejmén pokynům týkjííh se ezpečnosti práe. Nedodržení neo nepřesné provádění těhto pokynů může ýt příčinou úrzu vlstní osoy neo oso jinýh, popřípdě může dojít k poškození zřízení neo zprovávného mteriálu. Dejte zejmén ezpečnostníh instrukí uvedenýh n štítíh, kterými je zřízení optřeno. Tyto štítky neodstrňujte, ni nepoškozujte. Pro usndnění přípdné komunike si zde opište číslo fktury popř. kupního dokldu. POPIS Vhodný pro čištění všeh druhů odpdníh truek o vnitřním průměru mm. Nejdelší možný dosh je 19 m. Je lehký, silný, flexiilní. Je možné použít hdie o průměreh 8 16 mm. Čistíí pero o průměru 8 mm se používá k čištění potruí o průměru mm, s doshem 4,5 m, zvláště vhodný pro potruí s mlým průměrem sifony. Spirálové pero o průměru 16 mm se používá n truky o průměru mm s doshem ž 19 m. Per o průměru 8 16 mm nelze vzájemně npojovt, lze použít jedno neo druhé. Npětí 230 V/50 Hz, příkon 390 W, ryhlost 400 ot./min. TECHNICKÁ DATA Npájení V/50 Hz Příkon W Ryhlost otáčení per ot./min. Aplikční průměr mm Mximální dovolený dosh per m Hmotnost jednotky... 27,3 kg Seznm dodávného vyvení: vlstní přístroj, pero o průměru 8 mm v zásoníku déle 5 m - pero 16 mm v 8 vzájemně npojitelnýh segmenteh o déle 2,4 m kždý (elková délk 19 m) držák segmentů o průměru 430 mm, 8 vrtáků o průměru 16 mm, rel n příslušenství, kominovný klíč o průměru 8 mm, ohrnné rukvie. Lze použít Ohenou hřídel 6 2,5 m pro GQ-100 oj.č. RH12. Správnost textu, grfů údjů se váže n dou tisku. V zájmu neustálého zlepšování nših výroků může ez předhozího upozornění dojít ke změně tehnikýh údjů. PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ: Prolémy týkjíí se hodu stroje Prolém Příčin Řešení Po zpnutí stroje se hřídel stroje neotáčí. Po zpnutí stroje je slyšet zučení, le hřídel stroje se neotáčí. Po zpnutí stroje stisknutí rukojeti se flexiilní spirál neotáčí. Při kontrole kovové skříně stroje pomoí elektriké zkoušečky se rozsvítí červená kontrolk (frdize) Teplot stroje je vyšší Šptné zpojení Spálená pojistk Ovldč není zpnutý Zkontrolujte správné zpojení npájeího kelu Použijte nepoškozenou pojistku Zpněte ovldč Hřídel stroje je zkorodovný. Okmžitě vypněte ovldč odpojte npájeí kel od zásuvky. Sejměte kryt stroje, yste mohli odstrnit rez. Svěřte kontrolu oprvu utorizovnému servisu. Hřídel stroje je zkorodovný Opotřeovná neo uvolněná spojk Rukojeť neyl stisknut ž do předepsné polohy. Není použit síťová jednofázová zásuvk Je použit jednofázová síťová zásuvk, le není uzemněn Vysoká okolní teplot Dlouhodoý nepřetržitý provoz Prolémy týkjíí se odstrňování nečistot Prolém Příčin Řešení Flexiilní spirál se pouze otáčí, le nepohyuje se dopředu. Nepoužíváte utomtiký přístroj pro čištění potruí. Flexiilní spirál nástve se zsekávjí. Flexiilní spirál se nemůže pohyovt dopředu dozdu. Flexiilní spirál se zlomí v potruí. Příliš velké znečištění. Komplikovná est uvnitř potruí. Příliš klikté potruí dlouhá dráh. Nevhodná osluh Dlouhodoé otáčení proti směru pohyu hodinovýh ručiček. Sejměte kryt stroje, odstrňte rez proveďte nmzání. Vyměňte spojku Stiskněte řádně rukojeť, y yl flexiilní spirál utžen. Svěřte kontrolu oprvu utorizovnému servisu. Použijte předepsnou jednofázovou síťovou zásuvku Není-li k dispozii žádná uzemněná jednofázová síťová zásuvk, proveďte poždovné uzemnění Není detekováno. Stroj může pokrčovt v provozu. Proveďte krátkou přestávku pokrčujte v prái. Postupujte podle provozní metody moilního stroje. Použijte utomtiký přístroj pro čištění potruí. Tlčte thejte, nehejte stroj otáčet ve směru proti směru pohyu hodinovýh ručiček pomlu vythujte flexiilní spirálu ven. Vrování: Netrhejte se strojem neotáčejte stroj proti směru pohyu hodinovýh ručiček příliš dlouho. Použijte pro čištění flexiilní spirálu ez nástve. Zvětšete tlčnou/tžnou sílu ěhem práe Změňte směr neo úhel flexiilní spirály. Použijte dvojitý nástve ve tvru olivy neo ohenou flexiilní spirálu. V závislosti n poloze, kde se nhází zlomená spirál, použijte sěrný spirálový nástve připojený k flexiilní spirále, y došlo k zhyení zlomené spirály k jejímu následnému vytžení. 2 15

3 ÚDRŽBA A POZÁRUČNÍ SERVIS Dejte n to, y yl stroj stále dosttečně nmzán. Před o po kždém použití vstříkněte do mzíh otvorů mzí olej (20 30). Zásdně doporučujeme, yste po ukončení práe nehli stroj 2 ž 3 minuty volně protáčet yste potom provedli jeho nmzání. Po nmzání stroj uložte n suhém místě. Zrňte tomu, y se elektriká část stroje dostl do kontktu vodou neo vlhkostí. Používání tohoto stroje ve vodě je zkázáno. Dostne-li se mlé množství odpdové vody náhodně do stroje, okmžitě sejměte kryt stroje vodu odstrňte. Je-li izolční odpor stroje menší než 2 MΩ, znmená to, že je stroj vlhký. Z důvodu zjištění osoní ezpečnosti zránění poškození stroje zstvte provoz stroje přemístěte jej n suhé doře větrné místo, dokud hodnot izolčního odporu neude opět vyšší než 2 MΩ. Před opětovným použitím stroje po jeho dlouhodoém uložení zkontrolujte, zd se volně otáčí potom zpněte ovládí spínč. Nedojde-li po uvedení stroje do hodu neo po stisknutí rukojeti k otáčení hřídele stroje, znmená to, že je stroj uvnitř zkorodován. Okmžitě odpojte npájení stroje, yste zránili poškození elektrikého systému. Použijte stroj znovu pouze v přípdě, yl-li proveden jeho řádná kontrol neo kontrol v utorizovném servisu. Jkmile ukončíte použití spirál nástvů, opláhněte je, očistěte je osušte je. Nmžte je olejem uložte je n suhém místě, yste zránili půsoení koroze. Vrování: Před jkýmkoli seřízením, sestvením příslušenství prováděním údržy zstvte stroj odpojte npájeí kel od síťové zásuvky. Vrování: Používejte pro npájení jmenovité npájeí npětí pojistku s proudovou hodnotou do 10 A. Po skončení životnosti výroku je nutné při likvidi vzniklého odpdu postupovt v souldu s pltnou legisltivou. Výroek se skládá z kovovýh plstovýh částí, které jsou po roztřídění smosttně reyklovtelné. 1. Demontujte všehny díly stroje. 2. Díly roztřiďte dle tříd odpdu (kovy, pryž, plsty pod.). Vytříděný mteriál odevzdejte k dlšímu využití. 3. Elektroodpd (použité elektriké ruční nářdí, elektromotory, níjeí zdroje, elektronik, kumulátory, terie ). Vážený zákzníku z hledisk pltnýh předpisů o odpdeh se v přípdě elektroodpdu jedná o neezpečný odpd, jehož likvide podléhá zvláštnímu režimu. Je zkázáno vhzovt elektroodpd do nádo určenýh pro sěr komunálního odpdu. Je též možné přístroj odevzdt do sěrnýh míst elektroodpdu. Informe o místeh sěru održíte n zstupitelstvu oe neo n Internetu. Pokud dojde k poruše, zšlete přístroj n dresu prodeje, oprv ude proveden v o nejkrtším termínu. Stručný popis závdy zkrátí její hledání dou oprvy. V záruční doě k přístroji přiložte záruční list dokld o koupi. Tké po uplynutí záruční doy jsme tu pro Vás přípdné oprvy provedeme z příznivé eny. Ayste zránili poškození přístroje při přeprvě, ezpečně jej zlte neo použijte originální ol. Z poškození při přeprvě neneseme odpovědnost při reklmi u přeprvní služy záleží n úrovni lení zezpečení proti poškození. Pozn.: Vyorzení se může lišit od dodného výroku, stejně jko se může lišit rozsh typ dodného příslušenství. Je to důsledek vývoje tkové vrinty ovšem nemjí žádný vliv n správnou funki výroku. 14 LIKVIDACE UPOZORNĚNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Zřízení může osluhovt pouze oso strší 18 let, řádně způsoilá, poučená proškolená ze zásd ezpečnosti ohrny zdrví při prái. Osluh musí mít souhls lékře k vykonávání činností n tomto zřízení. Proviště doporučujeme vyvit tulkmi se zásdmi ezpečné práe: Symoly používné v těhto instrukíh Pozor! Oznčuje neezpečí zrnění neo velké mteriální škody. Neezpečí zhyení! Pozor n zrnění z důvodu zhyení částí těl neo olečení rotujíími částmi. Vrování! Neezpečí poškození! Oené Igelitové sáčky použité v olu mohou ýt neezpečné pro děti zvířt. Seznmte se s tímto zřízením, jeho ovládáním, provozem, prvky tohoto zřízení možnými riziky spojenými s jeho nesprávným užíváním. Zjistěte, y uživtel zřízení yl pečlivě seznámen s ovládáním, provozem, prvky tohoto zřízení možnými neezpečími, plynouími z jeho užívání. Dejte vždy ezpečnostníh instrukí uvedenýh n štítíh. Tyto štítky neodstrňujte, ni nepoškozujte. V přípdě poškození neo nečitelnosti štítku kontktujte dodvtele. Udržujte proviště v pořádku čistotě. Nepořádek v provním prostoru může způsoit nehodu. Nikdy neprujte ve stísněnýh neo šptně osvětlenýh prostoráh. Vždy zkontrolujte, zd je podlh stilní zd je dorý přístup k prái. Vždy udržujte stilní postoj. Neustále sledujte postup práe, používejte všehny smysly. Nepokrčujte v prái pokud se n ni nemůžete plně soustředit. O své nářdí pečujte udržujte je čisté. Rukojeti ovládí prvky udržujte suhé eze stop olejů tuků. Zrňte přístupu, zvířt, dětí nepovolnýh oso. Nikdy neponehejte z provozu zřízení ez dozoru. Nepoužívejte zřízení pro jiný účel, než ke kterému je určeno. Při prái používejte osoní ohrnné provní prostředky (npř. rýle, hrániče sluhu, respirátor, ezpečnostní ouv, pod.). Se zřízením neprujte pod vlivem lkoholu ommnýh látek. Trpíte-li závrtěmi, oslením neo mdlomi, se zřízením neprujte. Jkékoli úprvy zřízení nejsou povoleny. NEPOUŽÍVEJTE v přípdě, že zjistíte ohnutí, prsklinu neo jiné poškození. Nikdy neprovádějte údržu zřízení z provozu. Ojeví-li se neovyklý zvuk neo jiný neovyklý jev, okmžitě stroj zstvte přerušte prái. Klíče šrouováky vždy po použití odstrňte ze stroje. Před použitím stroje zkontrolujte, jsou-li pevně dotženy všehny šrouy. Zjistěte správnou údržu stroje. Před použitím zkontrolujte, zd u stroje nedošlo k poškození. Při údržě oprvě používejte pouze originální náhrdní díly. Použití přídvnýh zřízení neo příslušenství nedoporučenýh dodvtelem může vést ke zrněním. Zřízení nepřetěžujte. Prái odměřujte tk, y mohlo ez námhy provt optimální ryhlostí. N poškození způsoené přetížením se nevzthuje záruk. Chrňte zřízení před ndměrnou teplotou slunečním zářením. Zřízení není určeno pro prái pod vodou. Pokud zřízení delší dou nepoužíváte, uložte ho n suhém uzmčeném místě mimo dosh dětí. Před spuštěním nářdí zkontrolujte všehny ezpečnostní prvky, zd prují hlde účinně. Přesvědčte se, zd všehny pohylivé díly jsou v dorém stvu. 3

4 Zkontrolujte, zd některé díly nejsou prsklé neo zdřené, přesvědčte se, že všehny díly jsou správně nszené. Kontrolujte i všehny dlší podmínky, které mohou ovlivnit funki nářdí. Pokud není jink uvedeno v tomto návodu, je nutné poškozené díly ezpečnostní prvky oprvit neo vyměnit.! Sestvy Nepoužívejte zřízení, dokud není kompletně sestveno podle pokynů mnuálu.! Elektriké zřízení Při používání elektrikého nářdí je vždy tře dodržovt zákldní ezpečnostní optření včetně následujííh z účelem omezení rizik vzniku požáru, úrzu elektrikým proudem zrnění oso. Před uvedením tohoto výroku do činnosti si tyto pokyny přečtěte zpmtujte. Uezpečte se, že zástrčk je zpojen do správné jištěné zásuvky. Npětí sítě musí ýt shodné s npětím uvedeným n štítku, y nedošlo k přehřátí spálení motoru neo nopk nedosttečnému výkonu. Před zpojením do sítě se přesvědčte, že vypínč je v poloze OFF (vypnuto). Pokud zřízení nemá hlvní vypínč slouží místo něj vidlie. Po skončení práe vytáhněte vidlii síťového přívodu ze zásuvky. Elektriké přístroje nikdy nepřenášejte z kel. Kel nepoužívejte k vytžení zástrčky ze zásuvky. Chrňte přívodní kel před vysokými teplotmi, olejem, rozpouštědly ostrými hrnmi. Prvidelně kontrolujte kel v přípdě poškození jej nehte oprvit u odorník. Prvidelně kontrolujte prodlužoví kely v přípdě poškození je vyměňte. V přípdě potřey používejte vždy kvlitní prodlužoví kel odpovídjíí výkonem, zel odvinutý. Prvidelně ho kontrolujte n poškození. Vdný kel je nutno vyměnit neo oprvit. Před zpočetím údržy, montáže, výměny dílů, či podoné činnosti vypněte hlvní vypínč vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Dejte pozor, y nedošlo k smovolnému spuštění zřízení. Prsty nemějte v lízkosti spouštěího mehnismu, dokud není ezpodmínečně nutné. Neprovozujte ve výušném prostředí (při lkování, při prái s kplnými hořlvinmi td.) Elektriká zřízení podléhjí prvidelným revizím ve stnovenýh lhůtáh.! Rotční nástroje Vždy mějte n soě vhodný oděv (Npř. nenoste volné části oděvu, krvty či šperky, dlouhé vlsy svzujte dozdu, hrňte si nohy nenoste onošenou ouv. Rukávy košil si zpněte neo vyhrňte). Neezpečí zhyení nmotání rotujíími částmi. Neodstrňujte ohrnné kryty dejte, y yl vždy dosžen mximální ohrn osluhy. Během práe se vyvrujte kontktu s pohyujíími se díly. Udržujte rue mimo dosh rotujííh dílů. MONTÁŽ A OBSLUHA Než vyhodíte ol od přístroje, zkontrolujte, zd v něm nezůstly nějké součástky. Pokud no, vyhledejte si díl v seznmu dílů neo n shémtu sestvení příslušný díl ninstlujte. POPIS HLAVNÍCH KOMPONENTŮ A PROVOZNÍ CHARAKTERISTIKY Ovládí spínč Pro zpínání vypínání okruhu pro ovládání směru otáčení výstupní spirály. VYPNUTO (OFF) : zstveno VPŘED (FOR) : otáčení dopředu VZAD (REV) : otáčení dozdu Vrování: Před připojením k síťové zásuve nejdříve zkontrolujte, zd je tento spínč v poloze vypnuto (OFF). SEZNAM DÍLŮ SEZNAM DÍLŮ Pozie Název Speifike Počet Pozie Název Speifike Počet 1 Šrou M10 x Skříň ozunie 1 pstorku 2 Plohá podložk Ø Krytk Ø 5 x 5, 1 plstová 3 Os 1 24 Šrou M6 x Plohé pero 4 x Pojistný kroužek Krytk Ø 5 x 5, plstová 1 26 Podložk Ø Nálitek 1 27 Pružin 1 7 Pouzdro 1 28 Drždlo rukojeti Ø 26 x 86, 1 plstová 8 Tyč 1 29 Rukojeť s pstorkem 1-9 Podložk 3 sestv 10 Upevňoví loky 3 30 Kolík 11 Kuželové ozuené Ø 105 x 24, 1 31 Spojoví skříňk 96 x 95 x 53, 1 kolo PA6 plstová 12 Pstorek 1 32 Kondenzátor 10 A / 400 V, 1 plstový 13 Ložisko Spínč 10 uf / 400 V 1 14 Těsnění motoru Ø 140, PVC 1 34 Gumová ptk Ø 32 x 36, 3 gumová 15 Plohé pero 4 x Šrou M4 x Motor 250 W / 230 V 1 36 Uzemňoví vodič Ø Odlehčení thu M16, plstové 1 37 Pružná podložk Ø Npájeí kel 0,75 2 / 250 V, 1 38 Šrou M4 x 10 1 pryžová izole 19 Os 1 39 Štítek s názvem 90 x Ložisko Podpěr pružiny 1 21 Ozuená tyč 1 41 Štítek 26 x 40, PVC 1 ÚDRŽBA Nářdí udržujte vždy v čistotě. Nečistoty, které vniknou do mehnizmu nářdí mohou způsoit poškození nářdí. N čištění nepoužívejte gresivní čistíí prostředky rozpouštědl. Plstové díly doporučujeme otřít hdříkem nvlhčeným v mýdlové vodě. Kovové povrhy ošetřete hdrem nvlhčeným v petroleji. Nepoužívné zřízení uskldněte nkonzervovné n suhém místě, kde neude korodovt. Veškeré údržářské práe smí vykonávt pouze odorný personál. Pro oprvy používejte pouze originální náhrdní díly. 4 Použití ovládí rukojeti Stiskněte rukojeť, y došlo k zhájení pohyu spojky stroje, ož umožní otáčení spirály. 13

5 SCHEMA A ROZPIS DÍLŮ Jkmile dojde k uvolnění rukojeti, otáčení spirály ude okmžitě zstveno. Vrování: Přítlčná síl nesmí překročit 20 kg, y nedošlo k zlokování spirály. Nepoužívejte nástroje pro znásoení síly. Pohotovostní režim (Stny) Provní režim (Working) Výhozím stvem je pohotovostní režim (stndy). Po stisknutí je nstven provní režim (working). Kryt potruí Používejte tento kryt jko ohrnu osluhy před otáčejíí se spirálou. VAROVÁNÍ! {WARNING!} Musí ýt instlován ke krytu potruí Spojení ohené spirály s nástvi Tlčte nástve podél drážky s úhlem 65 n spirále, y došlo k zjištění. Tk ude spojení jednodušší ryhlejší. Výstrh: Podívejte se přes otvor nástve, yste viděli vyskočení kolíku flexiilní spirály. Spojení je ezpečné pouze v přípdě, kdy dojde k vyskočení kolíku. Sejmutí ohené spirály Zsuňte klíč stiskněte spirálu oěm rukm v opčném směru vzhledem k dráže ve tvru T n konove, y došlo k odpojení spirály. Tk dohází k úspoře čsu provní síly. BEZPEČNÁ OBSLUHA Udržujte provní prostor v čistotě Nepořádek n provišti n provním stole přivolává nehody. 2. Berte v úvhu provní prostředí Nevystvujte nářdí dešti. Nepoužívejte nářdí ve vlhkém neo mokrém prostředí. Zjistěte správné osvětlení provního prostoru. Nepoužívejte nářdí v lízkosti hořlvýh kplin neo plynů. 3. Chrňte se před úrzem elektrikým proudem Zrňte kontktu těl s uzemněnými povrhy (jko jsou npříkld potruí, rdiátory, elektriké sporáky hldničky). 5

6 4. Udržujte osttní osoy v ezpečné vzdálenosti Nedovolte osttním osoám, to zejmén dětem, y se dotýkly elektrikého nářdí neo npájeího kelu udržujte je v ezpečné vzdálenosti od provního prostoru. 5. Nářdí, které nepoužíváte, uskldněte. Není-li nářdí používáno, mělo y ýt uloženo n suhém uzmyktelném místě, mimo dosh dětí. 6. Nepřetěžujte nářdí Nepřetěžujte méně výkonná nářdí pro prái, která je určen pro výkonnější nářdí. Nepoužívejte nářdí pro účely, pro které není určeno. 7. Používejte správné nářdí příslušenství. 8. Vhodně se olékejte Nenoste volný provní oděv. Mohlo y dojít k jejih zhyení pohyujíími se díly. Prujete-li venku, doporučujeme vám používt neklouzvou ouv. Máte-li dlouhé vlsy, používejte vhodnou pokrývku hlvy. 9. Používejte ohrnné prostředky Používejte ohrnné rýle. Prujete-li v pršném prostředí, používejte oličejový štít neo msku proti prhu. 10. Zházejte optrně s npájeím kelem Nikdy nethejte z npájeí kel, hete-li kel odpojit od síťové zásuvky. Udržujte kel v ezpečné vzdálenosti od zdrojů tepl, ostrýh hrn oleje. 11. Nepřekážejte smi soě Vždy udržujte správný postoj rovnováhu. 12. Provádějte pečlivou údržu nářdí Udržujte řezné nástroje ostré čisté, čímž zjistíte jejih lepší ezpečnější provoz. Dodržujte pokyny pro mzání výměnu příslušenství. Provádějte prvidelnou kontrolu npájeíh kelů nářdí. Jsou-li kely poškozeny, svěřte jejih oprvu utorizovnému servisu. Provádějte prvidelnou kontrolu prodlužovíh kelů jsou-li poškozeny, vyměňte je. 13. Není-li nářdí používáno, odpojte jej od elektriké sítě Odpojte nářdí od elektriké sítě, není-li používáno, před prováděním jeho údržy při výměně příslušenství. 14. Odstrňte seřizoví příprvky klíče Vytvořte si návyk provádět kontrolu, yste se ujistili, zd jsou z nářdí před jeho zpnutím odstrněny všehny seřizoví příprvky klíče. 15. Zrňte náhodnému spuštění Před zpojením npájeího kelu do zásuvky se ujistěte, zd je hlvní spínč v poloze vypnuto. 16. Používejte prodlužoví kely určené pro venkovní použití Prujete-li s nářdím venku, používejte pouze prodlužoví kely určené pro venkovní použití, které jsou tkto i oznčeny. 17. Buďte stále pozorní Sledujte, o provádíte, používejte zdrvý rozum neprujte s tímto nářdím, jste-li unveni. 18. Kontrolujte poškozené části Před opětovným použitím y mělo ýt nářdí pečlivě zkontrolováno, yste se ujistili, zd ude správně provádět určenou funki. Zkontrolujte srovnání pohyujííh se částí, zlokování pohyujííh se částí, poškození částí, upevnění jiné podmínky, které y mohly ovlivnit jejih funki. Pokud nejsou v tomto návodu uvedeny jiné pokyny, zjistěte oprvu neo výměnu poškozenýh krytů neo osttníh vdnýh dílů v utorizovném servisu. Výměnu poškozenýh spínčů svěřte utorizovnému servisu. Pokud nelze hlvní spínč nářdí zpnout vypnout, s nářdím neprujte. 19. Vrování Použití jkéhokoli příslušenství neo doplňků, které nejsou doporučeny v tomto návodu k osluze, může vést k způsoení zrnění. 20. Svěřujte oprvy nářdí mehnikům s příslušnou kvlifikí Toto elektriké nářdí splňuje poždvky příslušnýh ezpečnostníh předpisů. Oprvy tohoto T Spirálový nástve ve tvru kus Ø 16 olivy T Flexiilní spirálový nástve kus Ø 16 ve tvru olivy T Spirálový nástve ve tvru kus Ø 22 tryhtýře T Spirálový nástve ve tvru kus Ø 30 tryhtýře T Sěrný spirálový nástve kus Ø T Sěrný spirálový nástve kus Ø T Nástve se 4 řity kus Ø T Nástve se 4 řity kus Ø T Nástve ve tvru rýče kus Ø T Nástve ve tvru rýče kus Ø T Nástve ve tvru rýče kus Ø T Korunový řezný nástve kus Ø T Korunový řezný nástve kus Ø T Nástve ve tvru C kus Ø T Nástve ve tvru C kus Ø F Držák ohené spirály kus Ø 360 e F Držák ohené spirály kus Ø 430 f F Držák ohené spirály kus Ø 500 g F Klíč s násdou kus Ø F Pero kus Ø F Stojn kus F Ohrnné rukvie kus F Nádo n příslušenství kus F Ohrnná truie sd Ø F Ohrnná truie sd Ø F Polie n nástve kus 11

7 Sěrný spirálový nástve Pro odstrnění rozlomené flexiilní spirály neo nástve z potruí. Nástve se 4 řity s vysokou pevností Pro odstrňování tvrdýh mteriálů, jko jsou hemiké uszeniny. Nástve ve tvru rýče Je používán pro odstrnění krémovýh nánosů n stěnáh potruí neo je používán při druhém provním kroku při odstrňování zytků nečistot uszenin ze stěn potruí. Korunový řezný nástve Pro odstrňování nečistot z potruí, jko jsou kořeny, větvičky, uszeniny neo jiné nánosy. nářdí y měly ýt prováděny pouze kvlifikovnými mehniky, kteří udou používt originální náhrdní díly. V jiném přípdě může dojít k znčnému ohrožení uživtele nářdí. 21. Musí ýt použit správně uzemněná jednofázová síťová zásuvk. 22. Dojde-li k zlokování potruí, mohou sndno vznikt kluže vody. Budete-li přístroj pro čištění potruí používt ve vlhkém mokrém prostředí, musí ýt proveden příslušná ezpečnostní optření, npříkld použití proudového hrániče, umístění přístroje n suhé místo td. Osluh musí používt izolovné rukvie, ouv neo stojn n izolovné podlože. 23. Používejte jmenovité npětí pojistku stndrdní kpity. 24. Nethejte z npájeí kel při přemístění stroje neo při jeho odpojování od síťové zásuvky. 25. Dávejte pozor při prái v úzkýh prostoreh neo ve speiálníh prostředíh (jko jsou místnosti s ojlery, uvnitř potruí, ve vlhkém prostředí td.). 26. Demontáže oprvy tohoto výroku prováděné nekvlifikovnou osoou jsou zkázány. 27. Po ukončení práe nejdříve odpojte npájeí npětí potom provádějte úklid proviště údržu stroje. 28. Při provádění osluhy údržy stroje zrňte vniknutí vody do stroje. Dostne-li se vod náhodně do stroje, před dlším použitím stroj řádně vysušte. 29. Používání poškozeného stroje je zkázáno. METODY POUŽITÍ (GQ-75) Nástve ve tvru C Pro odstrňování mteriálů, jko jsou krémy, mýdlo td., které jsou nlepeny n stěnáh potruí. 1. Zsuňte ohenou spirálu do otvoru ve stroji. 2. Vyerte si odpovídjíí nástve ezpečně jej připevněte k ohené spirále. SPECIFIKACE PŘIPOJITELNÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ (ktuální model GQ-75) (nekoresponduje s oshem zákldní dodávky zřízení) Kt. č. Typ Název příslušenství Jednotk Rozměr Použitelné s typem mm m GQ - 75 GQ GQ GQ F Kominovná ohená spirál sd Ø 8 5 Ø F Kominovná ohená spirál sd Ø 8 5 Ø R Dělená flexiilní ohená tyč Ø 15 2,5 1 spirál R Dělená elstiká ohená tyč Ø 16 2,5 1 spirál R Dělená elstiká ohená tyč Ø spirál R Dělená elstiká spirál tyč Ø T Přímý spirálový nástve kus Ø T Přímý spirálový nástve kus Ø T Přímý spirálový nástve kus Ø Postvte stroj n vhodné místo (y se nedostl do styku s vodou) zsuňte flexiilní spirálu s nástvem o nejdále do čištěného potruí. 4. Nehejte ohenou spirálu vyčnívt 2 ž 4 m ze zdní části stroje. Odstrňte přeytek spirály zkryjte ohrnným krytem. 7

8 5. Připojte zástrčku npájeího kelu k síťové zásuve. VYOBRAZENÍ DÍLŮ PŘÍSLUŠENSTVÍ (použitelnost podle modelu zřízení) Kominovná ohená spirál Ø 8 Používná pro stroje GQ - 75 GQ Délk spirály je 5 m. Může ýt použit v potruíh s průměrem 20 ž 50 mm, se zpětným vodním vedením. 7. Mezi strojem vstupním otvorem potruí nehejte jeden segment (200 ž 300 mm) ohené spirály. Stiskněte ovládí spínč, uhopte rotujíí ohenou spirálu ztlčte ji do potruí. Opkujte výše uvedený postup, dokud neude potruí vyčištěno. 6. Zpněte ovládí spínč nehejte hřídel stroje otáčet ve směru pohyu hodinovýh ručiček. Flexiilní ohená spirál Komine flexiilní spirály nástve, s vysokou pevností dorou oheností, vhodná pro potruí s mlým průměrem neo se zpětným vodním vedením. Dělená elstiká ohená spirál Je vyroen z vysoe kvlitníh pružnýh drátů, které zručují dosttečnou mehnikou pevnost flexiilitu, stejně jko odpor proti ohyu, krouení vynikjíí průhod potruím. Může ýt npojen n jkoukoli délku. Ohená spirál se zvýšenou pevností Spirál je vyroen pro náročné intenzivní práe. Zvýšená mehniká pevnost odolnost proti krouení, vhodnost pro komplikovné provní prostředí. Držák ohené spirály Pro uhyení uložení flexiilníh spirál. 9. Po použití nehejte stroj volně protáčet zhru 2 ž 3 minuty. Vstříkněte mzivo do mzíh otvorů. Uložte stroj n suhém místě, kde ude připrven pro dlší použití. 8. Po zstvení stroje vytáhněte ohenou spirálu z potruí. Odstrňte nečistoty vyčistěte stroj kompletně do suh. Uložte stroj n ezpečné místo. Výstrh: Zrňte tomu, y ohená spirál donesl znečištěnou vodu ž do stroje neo y znečistil vyvení dománosti. Speiální nástve Ohrnná truie (není součástí lení) Jsou používány, y zránily zrnění oso způsoenou rotí flexiilní spirály. Přímý spirálový nástve Pro zkoumání zlokovného potruí pro umístění nástve, ovykle používám ěhem prvního kroku. Spirálový nástve ve tvru olivy Pro vedení flexiilní spirály komplikovným potruím pro proržení Zlokovného míst. Nejlepší z hledisk vodií funke. Flexiilní spirálový nástve ve tvru olivy Pro potruí, která nejdou sndno vyčistit. Dorá ohenost optimální vodií funke. Spirálový nástve ve tvru tryhtýře Je používán ve druhém kroku pro účinné odstrňování zytků nečistot nházejííh se n stěnáh potruí po čištění přímým spirálovým nástvem. 8 9

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Model 27/32/37WL56. Návod k obsluze

Model 27/32/37WL56. Návod k obsluze Model 27/32/37WL56 Návod k osluze Osh NASTAVENÍ Bezpečnostní optření co dělt čeho se vyvrovt...3 Instlce důležité informce...4 Dálkový ovldč ve zkrtce...5 Připojení externích zřízení průvodce připojením

Více

Soubor otázek pro písemnou část zkoušky - test

Soubor otázek pro písemnou část zkoušky - test Souor otázek pro písemnou část zkoušky - test Dílčí kvlifike 1 Strážný J.2.1.99 Aplikování právníh zákldů ezpečnostní činnosti skupin otázek Ústvní právo zákon č. 1/1993 S., Ústv České repuliky, č. 2/1999

Více

Modelový test 1. č e s k ý j a z y k. www.telc.net

Modelový test 1. č e s k ý j a z y k. www.telc.net Modelový test 1 č e s k ý j z y k B1 www.tel.net OBSAH Pokyny pro účstníky kurzu 3 Přehled o zkouše 4 Písemná zkoušk 5 Čtení s porozuměním 6 Jzykové prvky 12 Posleh 15 Písemný projev (dopis) 19 Odpovědní

Více

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí.

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí. 10. Nebezpečné dotykové npětí zásdy volby ochrn proti němu, ochrn živých částí. Z hledisk ochrny před nebezpečným npětím rozeznáváme živé neživé části elektrického zřízení. Živá část je pod npětím i v

Více

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti.

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti. BF15D BF20D Děkujeme vám za zakoupení tohoto přívěsného lodního motoru Honda. Tento návod k obsluze platí pro přívěsné motory Honda BF15D/BF20D. Veškeré zde uvedené informace vycházejí z posledních údajů

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO 05/14 Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování............4 Stručný popis.6 Displej vnitřní

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

DS-TS 32. Návod k obsluze. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069664 / 000 / 01

DS-TS 32. Návod k obsluze. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069664 / 000 / 01 D-LP 32/ DS-TS 32 Návod k obsluze cs D-LP32/DS-TS32 Hydraulický agregát Dálková obsluha Kolejnice Řezací kotouč Ochranný kryt Hydraulické hadice Koncová zarážka Stojan kolejnic 2 Obsah 1. Všeobecné informace

Více

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži Ponorné motorové čerpadlo Amarex N S 32-160 Konstrukční velikost DN 32 Velikosti motoru: 2pólové: 02 Bez standardů ATEX Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži Amarex N S 32-160 Originální

Více

Návod k použití. Kuchyňské digestoře. Kód 110030286 (CAPPE E-ION) Verze 2012

Návod k použití. Kuchyňské digestoře. Kód 110030286 (CAPPE E-ION) Verze 2012 Návod k použití Kuchyňské digestoře CZ Kód 110030286 (CAPPE E-ION) Verze 2012 2 3 4 5 CZ A B C NÁVOD K OBSLUZE UPOZORNĚNÍ Je velmi důležité tento návod k použití uchovat společně se spotřebičem, aby ho

Více

11/2009. Titan 34 UW. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art.

11/2009. Titan 34 UW. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art. 11/2009 Titan 34 UW Art.: 80060905 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Prohlášení o shodě ES podle směrnice Evropského společenství 2006/42/ES

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem)

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem) NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40 (s vodou chlazeným podstavcem) 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé

Více

PS-32 PS-32 TLC PS-32 C PS-32 C TLC

PS-32 PS-32 TLC PS-32 C PS-32 C TLC Original Instruction Manual Originalbetriebsanleitung Oryginalna instrukcja obsługi Eredeti használati útmutató Manual de instrucţiuni original Pôvodný návod na obsluhu Originální návod k obsluze Оригінальні

Více

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz Bezpečnostní pokyny I Frekvenční měnič (pro třífázové asynchronní elektromotory) Zkrácený návod k obsluze VF FPS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw Obsah Základní informace Zapojení Provoz Vyhledání a nastavení

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Joker 6-12 RT Art.: 80800900 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Provozní návod Cirkulační chladicí přístroj CR 1000/CR1250

Provozní návod Cirkulační chladicí přístroj CR 1000/CR1250 Provozní návod Cirkulační chladicí přístroj CR 1000/CR1250 Originální provozní návod Originální návod k použití Výrobce si vyhrazuje právo provést v tomto návodu kdykoliv a bez předběžného sdělení změny,

Více

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé uhlí z modelové řady BENEKOV C a tím projevenou důvěru k

Více

Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X

Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X Návod k obsluze a Servisní knížka HONDA MOTOR Co., Ltd. 2002 Vydání 18/01/2006 Copyright BG Technik cs, a.s. 2 OBSAH : 1. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY.... 5 2. UMÍSTĚŇÍ

Více

Návod na obsluhu a údržbu pro. šroubový kompresor AM 18 B1 / AM 22 B1 / AM 30 B1. AM 18-8 B1 Obj. číslo H 417 508. AM 18-10 B1 Obj.

Návod na obsluhu a údržbu pro. šroubový kompresor AM 18 B1 / AM 22 B1 / AM 30 B1. AM 18-8 B1 Obj. číslo H 417 508. AM 18-10 B1 Obj. AM 18-8 B1 Obj. číslo H 417 508 AM 18-10 B1 Obj. číslo H 417 510 AM 18-13 B1 Obj. číslo H 417 513 AM 22-8 B1 Obj. číslo H 417 608 AM 22-10 B1 Obj. číslo H 417 610 AM 22-13 B1 Obj. číslo H 417 613 AM 30-8

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18 www.wackergroup.com Vydání červen 08 Rozhodli jste se pro nakladač Wacker děkujeme Vám za Vaši důvěru. Se svým nakladačem od společnosti Wacker dostáváte výkonný produkt

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

Čistírny odpadních vod

Čistírny odpadních vod Čistírny odpadních vod ACO SERVIS ACO SERVIS (10.4) Návod k instalaci a údržbě čistírny odpadních vod 3-6, 5-10, 15-29 (platný od 1. 4. 2011) Číslo aktualizace: 1 2 Poznámky Kapitola Strana 1 Úvod 4 1.1

Více

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodome-

Více