NÁVOD K OBSLUZE PŘÍSTROJ NA ČIŠTĚNÍ ODPADŮ AUTOPÉRO1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE PŘÍSTROJ NA ČIŠTĚNÍ ODPADŮ AUTOPÉRO1"

Transkript

1 ZÁRUČNÍ LIST 1. N výroky UNI-MAX je poskytován záruk v déle 24 měsíů od dt prodeje dle očnského zákoníku neo v déle 12 měsíů dle ohodního zákoníku vzthuje se n prokázné vdy mteriálu či vdy výroy. Jiné nároky ve vzthu n poškození jkéhokoliv druhu, přímé neo nepřímé, vůči osoám neo mteriálu jsou vyloučeny. 2. Záruk se nevzthuje n závdy způsoené neodornou montáží či mnipulí,neodorným zházením, přetížením, nedodržením instrukí uvedenýh v návodu, použitím nesprávného příslušenství neo nevhodnýh provníh nástrojů, záshem nepovolné osoy, neo poškozením ěhem trnsportu či mehnikým poškozením. U některýh druhů výroků či jejih částí, jko je npř. příslušenství, motory, uhlíky, těsníí horkovzdušné prvky, které vyždují periodikou výměnu, lze při používání předpokládt ěžné opotřeení, které již není předmětem záruky. 3. Při upltňování nároků n záruční oprvu je nutno doložit, že výroek yl prodán prodávjíím, u něhož je výroek reklmován, že záruční do ještě neskončil. Z tímto účelem doporučujeme v zájmu o nejryhlejšího vyřízení reklme předložit záruční list, optřený dtem výroy prodeje, výroním číslem (číslem série), rzítkem příslušné prodejny podpisem prodávjíího, popřípdě pltný kupní dokld pod. 4. Reklmi upltňujete u prodeje, kde jste výroek zkoupili, popř. zšlete v nerozloženém stvu do oprvy. 5. Záruční do se prodlužuje o dou, kdy je výroek v záruční oprvě. Reklmovný výroek zsílejte do oprvy s popisem závdy, řádně zlený (nejlépe v originální krii, kterou doporučujeme pro tyto účely ushovt) s přiloženým vyplněným záručním listem, popřípdě jiným dokldem, potvrzujíím nárok n reklmi. 6. Výroky předávejte do servisu pouze ve vyčištěné podoě. V opčném přípdě je z hygienikýh důvodů není možné přijmout, neo je nutné účtovt popltek z čistění. NÁVOD K OBSLUZE PŘÍSTROJ NA ČIŠTĚNÍ ODPADŮ AUTOPÉRO1 UNI-MAX Reklmční servisní oddělení Areál ývlého ukrovru Hlvní Úžie Tel. reklmčního odd T-Moile O Fx Vodfone E-Mil: Výroek: Přístroj n čištění odpdů AUTOPÉRO1 Typ: Výroní číslo (série): Dtum výroy: Záznmy oprvny: Dtum prodeje, rzítko, podpis:

2 Vážený zákzníku, děkujeme Vám z zkoupení zřízení UNI-MAX. Nše společnost je připrven Vám poskytnout své služy než výroek zkoupíte, při koupi i po zkoupení. V přípdě jkýhkoli dotzů, návrhů či doporučení kontktujte nše ohodní místo. Vynsnžíme se Váš návrh zvážit regovt v rámi možností. První použití zřízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživtel svou svoodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudovl, zel pohopil jeho smysl seznámil se všemi riziky. POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používt) zřízení dříve, než se seznámíte s elým návodem k osluze. Návod ushovejte pro příští použití. Pozornost je tře věnovt zejmén pokynům týkjííh se ezpečnosti práe. Nedodržení neo nepřesné provádění těhto pokynů může ýt příčinou úrzu vlstní osoy neo oso jinýh, popřípdě může dojít k poškození zřízení neo zprovávného mteriálu. Dejte zejmén ezpečnostníh instrukí uvedenýh n štítíh, kterými je zřízení optřeno. Tyto štítky neodstrňujte, ni nepoškozujte. Pro usndnění přípdné komunike si zde opište číslo fktury popř. kupního dokldu. POPIS Vhodný pro čištění všeh druhů odpdníh truek o vnitřním průměru mm. Nejdelší možný dosh je 19 m. Je lehký, silný, flexiilní. Je možné použít hdie o průměreh 8 16 mm. Čistíí pero o průměru 8 mm se používá k čištění potruí o průměru mm, s doshem 4,5 m, zvláště vhodný pro potruí s mlým průměrem sifony. Spirálové pero o průměru 16 mm se používá n truky o průměru mm s doshem ž 19 m. Per o průměru 8 16 mm nelze vzájemně npojovt, lze použít jedno neo druhé. Npětí 230 V/50 Hz, příkon 390 W, ryhlost 400 ot./min. TECHNICKÁ DATA Npájení V/50 Hz Příkon W Ryhlost otáčení per ot./min. Aplikční průměr mm Mximální dovolený dosh per m Hmotnost jednotky... 27,3 kg Seznm dodávného vyvení: vlstní přístroj, pero o průměru 8 mm v zásoníku déle 5 m - pero 16 mm v 8 vzájemně npojitelnýh segmenteh o déle 2,4 m kždý (elková délk 19 m) držák segmentů o průměru 430 mm, 8 vrtáků o průměru 16 mm, rel n příslušenství, kominovný klíč o průměru 8 mm, ohrnné rukvie. Lze použít Ohenou hřídel 6 2,5 m pro GQ-100 oj.č. RH12. Správnost textu, grfů údjů se váže n dou tisku. V zájmu neustálého zlepšování nših výroků může ez předhozího upozornění dojít ke změně tehnikýh údjů. PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ: Prolémy týkjíí se hodu stroje Prolém Příčin Řešení Po zpnutí stroje se hřídel stroje neotáčí. Po zpnutí stroje je slyšet zučení, le hřídel stroje se neotáčí. Po zpnutí stroje stisknutí rukojeti se flexiilní spirál neotáčí. Při kontrole kovové skříně stroje pomoí elektriké zkoušečky se rozsvítí červená kontrolk (frdize) Teplot stroje je vyšší Šptné zpojení Spálená pojistk Ovldč není zpnutý Zkontrolujte správné zpojení npájeího kelu Použijte nepoškozenou pojistku Zpněte ovldč Hřídel stroje je zkorodovný. Okmžitě vypněte ovldč odpojte npájeí kel od zásuvky. Sejměte kryt stroje, yste mohli odstrnit rez. Svěřte kontrolu oprvu utorizovnému servisu. Hřídel stroje je zkorodovný Opotřeovná neo uvolněná spojk Rukojeť neyl stisknut ž do předepsné polohy. Není použit síťová jednofázová zásuvk Je použit jednofázová síťová zásuvk, le není uzemněn Vysoká okolní teplot Dlouhodoý nepřetržitý provoz Prolémy týkjíí se odstrňování nečistot Prolém Příčin Řešení Flexiilní spirál se pouze otáčí, le nepohyuje se dopředu. Nepoužíváte utomtiký přístroj pro čištění potruí. Flexiilní spirál nástve se zsekávjí. Flexiilní spirál se nemůže pohyovt dopředu dozdu. Flexiilní spirál se zlomí v potruí. Příliš velké znečištění. Komplikovná est uvnitř potruí. Příliš klikté potruí dlouhá dráh. Nevhodná osluh Dlouhodoé otáčení proti směru pohyu hodinovýh ručiček. Sejměte kryt stroje, odstrňte rez proveďte nmzání. Vyměňte spojku Stiskněte řádně rukojeť, y yl flexiilní spirál utžen. Svěřte kontrolu oprvu utorizovnému servisu. Použijte předepsnou jednofázovou síťovou zásuvku Není-li k dispozii žádná uzemněná jednofázová síťová zásuvk, proveďte poždovné uzemnění Není detekováno. Stroj může pokrčovt v provozu. Proveďte krátkou přestávku pokrčujte v prái. Postupujte podle provozní metody moilního stroje. Použijte utomtiký přístroj pro čištění potruí. Tlčte thejte, nehejte stroj otáčet ve směru proti směru pohyu hodinovýh ručiček pomlu vythujte flexiilní spirálu ven. Vrování: Netrhejte se strojem neotáčejte stroj proti směru pohyu hodinovýh ručiček příliš dlouho. Použijte pro čištění flexiilní spirálu ez nástve. Zvětšete tlčnou/tžnou sílu ěhem práe Změňte směr neo úhel flexiilní spirály. Použijte dvojitý nástve ve tvru olivy neo ohenou flexiilní spirálu. V závislosti n poloze, kde se nhází zlomená spirál, použijte sěrný spirálový nástve připojený k flexiilní spirále, y došlo k zhyení zlomené spirály k jejímu následnému vytžení. 2 15

3 ÚDRŽBA A POZÁRUČNÍ SERVIS Dejte n to, y yl stroj stále dosttečně nmzán. Před o po kždém použití vstříkněte do mzíh otvorů mzí olej (20 30). Zásdně doporučujeme, yste po ukončení práe nehli stroj 2 ž 3 minuty volně protáčet yste potom provedli jeho nmzání. Po nmzání stroj uložte n suhém místě. Zrňte tomu, y se elektriká část stroje dostl do kontktu vodou neo vlhkostí. Používání tohoto stroje ve vodě je zkázáno. Dostne-li se mlé množství odpdové vody náhodně do stroje, okmžitě sejměte kryt stroje vodu odstrňte. Je-li izolční odpor stroje menší než 2 MΩ, znmená to, že je stroj vlhký. Z důvodu zjištění osoní ezpečnosti zránění poškození stroje zstvte provoz stroje přemístěte jej n suhé doře větrné místo, dokud hodnot izolčního odporu neude opět vyšší než 2 MΩ. Před opětovným použitím stroje po jeho dlouhodoém uložení zkontrolujte, zd se volně otáčí potom zpněte ovládí spínč. Nedojde-li po uvedení stroje do hodu neo po stisknutí rukojeti k otáčení hřídele stroje, znmená to, že je stroj uvnitř zkorodován. Okmžitě odpojte npájení stroje, yste zránili poškození elektrikého systému. Použijte stroj znovu pouze v přípdě, yl-li proveden jeho řádná kontrol neo kontrol v utorizovném servisu. Jkmile ukončíte použití spirál nástvů, opláhněte je, očistěte je osušte je. Nmžte je olejem uložte je n suhém místě, yste zránili půsoení koroze. Vrování: Před jkýmkoli seřízením, sestvením příslušenství prováděním údržy zstvte stroj odpojte npájeí kel od síťové zásuvky. Vrování: Používejte pro npájení jmenovité npájeí npětí pojistku s proudovou hodnotou do 10 A. Po skončení životnosti výroku je nutné při likvidi vzniklého odpdu postupovt v souldu s pltnou legisltivou. Výroek se skládá z kovovýh plstovýh částí, které jsou po roztřídění smosttně reyklovtelné. 1. Demontujte všehny díly stroje. 2. Díly roztřiďte dle tříd odpdu (kovy, pryž, plsty pod.). Vytříděný mteriál odevzdejte k dlšímu využití. 3. Elektroodpd (použité elektriké ruční nářdí, elektromotory, níjeí zdroje, elektronik, kumulátory, terie ). Vážený zákzníku z hledisk pltnýh předpisů o odpdeh se v přípdě elektroodpdu jedná o neezpečný odpd, jehož likvide podléhá zvláštnímu režimu. Je zkázáno vhzovt elektroodpd do nádo určenýh pro sěr komunálního odpdu. Je též možné přístroj odevzdt do sěrnýh míst elektroodpdu. Informe o místeh sěru održíte n zstupitelstvu oe neo n Internetu. Pokud dojde k poruše, zšlete přístroj n dresu prodeje, oprv ude proveden v o nejkrtším termínu. Stručný popis závdy zkrátí její hledání dou oprvy. V záruční doě k přístroji přiložte záruční list dokld o koupi. Tké po uplynutí záruční doy jsme tu pro Vás přípdné oprvy provedeme z příznivé eny. Ayste zránili poškození přístroje při přeprvě, ezpečně jej zlte neo použijte originální ol. Z poškození při přeprvě neneseme odpovědnost při reklmi u přeprvní služy záleží n úrovni lení zezpečení proti poškození. Pozn.: Vyorzení se může lišit od dodného výroku, stejně jko se může lišit rozsh typ dodného příslušenství. Je to důsledek vývoje tkové vrinty ovšem nemjí žádný vliv n správnou funki výroku. 14 LIKVIDACE UPOZORNĚNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Zřízení může osluhovt pouze oso strší 18 let, řádně způsoilá, poučená proškolená ze zásd ezpečnosti ohrny zdrví při prái. Osluh musí mít souhls lékře k vykonávání činností n tomto zřízení. Proviště doporučujeme vyvit tulkmi se zásdmi ezpečné práe: Symoly používné v těhto instrukíh Pozor! Oznčuje neezpečí zrnění neo velké mteriální škody. Neezpečí zhyení! Pozor n zrnění z důvodu zhyení částí těl neo olečení rotujíími částmi. Vrování! Neezpečí poškození! Oené Igelitové sáčky použité v olu mohou ýt neezpečné pro děti zvířt. Seznmte se s tímto zřízením, jeho ovládáním, provozem, prvky tohoto zřízení možnými riziky spojenými s jeho nesprávným užíváním. Zjistěte, y uživtel zřízení yl pečlivě seznámen s ovládáním, provozem, prvky tohoto zřízení možnými neezpečími, plynouími z jeho užívání. Dejte vždy ezpečnostníh instrukí uvedenýh n štítíh. Tyto štítky neodstrňujte, ni nepoškozujte. V přípdě poškození neo nečitelnosti štítku kontktujte dodvtele. Udržujte proviště v pořádku čistotě. Nepořádek v provním prostoru může způsoit nehodu. Nikdy neprujte ve stísněnýh neo šptně osvětlenýh prostoráh. Vždy zkontrolujte, zd je podlh stilní zd je dorý přístup k prái. Vždy udržujte stilní postoj. Neustále sledujte postup práe, používejte všehny smysly. Nepokrčujte v prái pokud se n ni nemůžete plně soustředit. O své nářdí pečujte udržujte je čisté. Rukojeti ovládí prvky udržujte suhé eze stop olejů tuků. Zrňte přístupu, zvířt, dětí nepovolnýh oso. Nikdy neponehejte z provozu zřízení ez dozoru. Nepoužívejte zřízení pro jiný účel, než ke kterému je určeno. Při prái používejte osoní ohrnné provní prostředky (npř. rýle, hrániče sluhu, respirátor, ezpečnostní ouv, pod.). Se zřízením neprujte pod vlivem lkoholu ommnýh látek. Trpíte-li závrtěmi, oslením neo mdlomi, se zřízením neprujte. Jkékoli úprvy zřízení nejsou povoleny. NEPOUŽÍVEJTE v přípdě, že zjistíte ohnutí, prsklinu neo jiné poškození. Nikdy neprovádějte údržu zřízení z provozu. Ojeví-li se neovyklý zvuk neo jiný neovyklý jev, okmžitě stroj zstvte přerušte prái. Klíče šrouováky vždy po použití odstrňte ze stroje. Před použitím stroje zkontrolujte, jsou-li pevně dotženy všehny šrouy. Zjistěte správnou údržu stroje. Před použitím zkontrolujte, zd u stroje nedošlo k poškození. Při údržě oprvě používejte pouze originální náhrdní díly. Použití přídvnýh zřízení neo příslušenství nedoporučenýh dodvtelem může vést ke zrněním. Zřízení nepřetěžujte. Prái odměřujte tk, y mohlo ez námhy provt optimální ryhlostí. N poškození způsoené přetížením se nevzthuje záruk. Chrňte zřízení před ndměrnou teplotou slunečním zářením. Zřízení není určeno pro prái pod vodou. Pokud zřízení delší dou nepoužíváte, uložte ho n suhém uzmčeném místě mimo dosh dětí. Před spuštěním nářdí zkontrolujte všehny ezpečnostní prvky, zd prují hlde účinně. Přesvědčte se, zd všehny pohylivé díly jsou v dorém stvu. 3

4 Zkontrolujte, zd některé díly nejsou prsklé neo zdřené, přesvědčte se, že všehny díly jsou správně nszené. Kontrolujte i všehny dlší podmínky, které mohou ovlivnit funki nářdí. Pokud není jink uvedeno v tomto návodu, je nutné poškozené díly ezpečnostní prvky oprvit neo vyměnit.! Sestvy Nepoužívejte zřízení, dokud není kompletně sestveno podle pokynů mnuálu.! Elektriké zřízení Při používání elektrikého nářdí je vždy tře dodržovt zákldní ezpečnostní optření včetně následujííh z účelem omezení rizik vzniku požáru, úrzu elektrikým proudem zrnění oso. Před uvedením tohoto výroku do činnosti si tyto pokyny přečtěte zpmtujte. Uezpečte se, že zástrčk je zpojen do správné jištěné zásuvky. Npětí sítě musí ýt shodné s npětím uvedeným n štítku, y nedošlo k přehřátí spálení motoru neo nopk nedosttečnému výkonu. Před zpojením do sítě se přesvědčte, že vypínč je v poloze OFF (vypnuto). Pokud zřízení nemá hlvní vypínč slouží místo něj vidlie. Po skončení práe vytáhněte vidlii síťového přívodu ze zásuvky. Elektriké přístroje nikdy nepřenášejte z kel. Kel nepoužívejte k vytžení zástrčky ze zásuvky. Chrňte přívodní kel před vysokými teplotmi, olejem, rozpouštědly ostrými hrnmi. Prvidelně kontrolujte kel v přípdě poškození jej nehte oprvit u odorník. Prvidelně kontrolujte prodlužoví kely v přípdě poškození je vyměňte. V přípdě potřey používejte vždy kvlitní prodlužoví kel odpovídjíí výkonem, zel odvinutý. Prvidelně ho kontrolujte n poškození. Vdný kel je nutno vyměnit neo oprvit. Před zpočetím údržy, montáže, výměny dílů, či podoné činnosti vypněte hlvní vypínč vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Dejte pozor, y nedošlo k smovolnému spuštění zřízení. Prsty nemějte v lízkosti spouštěího mehnismu, dokud není ezpodmínečně nutné. Neprovozujte ve výušném prostředí (při lkování, při prái s kplnými hořlvinmi td.) Elektriká zřízení podléhjí prvidelným revizím ve stnovenýh lhůtáh.! Rotční nástroje Vždy mějte n soě vhodný oděv (Npř. nenoste volné části oděvu, krvty či šperky, dlouhé vlsy svzujte dozdu, hrňte si nohy nenoste onošenou ouv. Rukávy košil si zpněte neo vyhrňte). Neezpečí zhyení nmotání rotujíími částmi. Neodstrňujte ohrnné kryty dejte, y yl vždy dosžen mximální ohrn osluhy. Během práe se vyvrujte kontktu s pohyujíími se díly. Udržujte rue mimo dosh rotujííh dílů. MONTÁŽ A OBSLUHA Než vyhodíte ol od přístroje, zkontrolujte, zd v něm nezůstly nějké součástky. Pokud no, vyhledejte si díl v seznmu dílů neo n shémtu sestvení příslušný díl ninstlujte. POPIS HLAVNÍCH KOMPONENTŮ A PROVOZNÍ CHARAKTERISTIKY Ovládí spínč Pro zpínání vypínání okruhu pro ovládání směru otáčení výstupní spirály. VYPNUTO (OFF) : zstveno VPŘED (FOR) : otáčení dopředu VZAD (REV) : otáčení dozdu Vrování: Před připojením k síťové zásuve nejdříve zkontrolujte, zd je tento spínč v poloze vypnuto (OFF). SEZNAM DÍLŮ SEZNAM DÍLŮ Pozie Název Speifike Počet Pozie Název Speifike Počet 1 Šrou M10 x Skříň ozunie 1 pstorku 2 Plohá podložk Ø Krytk Ø 5 x 5, 1 plstová 3 Os 1 24 Šrou M6 x Plohé pero 4 x Pojistný kroužek Krytk Ø 5 x 5, plstová 1 26 Podložk Ø Nálitek 1 27 Pružin 1 7 Pouzdro 1 28 Drždlo rukojeti Ø 26 x 86, 1 plstová 8 Tyč 1 29 Rukojeť s pstorkem 1-9 Podložk 3 sestv 10 Upevňoví loky 3 30 Kolík 11 Kuželové ozuené Ø 105 x 24, 1 31 Spojoví skříňk 96 x 95 x 53, 1 kolo PA6 plstová 12 Pstorek 1 32 Kondenzátor 10 A / 400 V, 1 plstový 13 Ložisko Spínč 10 uf / 400 V 1 14 Těsnění motoru Ø 140, PVC 1 34 Gumová ptk Ø 32 x 36, 3 gumová 15 Plohé pero 4 x Šrou M4 x Motor 250 W / 230 V 1 36 Uzemňoví vodič Ø Odlehčení thu M16, plstové 1 37 Pružná podložk Ø Npájeí kel 0,75 2 / 250 V, 1 38 Šrou M4 x 10 1 pryžová izole 19 Os 1 39 Štítek s názvem 90 x Ložisko Podpěr pružiny 1 21 Ozuená tyč 1 41 Štítek 26 x 40, PVC 1 ÚDRŽBA Nářdí udržujte vždy v čistotě. Nečistoty, které vniknou do mehnizmu nářdí mohou způsoit poškození nářdí. N čištění nepoužívejte gresivní čistíí prostředky rozpouštědl. Plstové díly doporučujeme otřít hdříkem nvlhčeným v mýdlové vodě. Kovové povrhy ošetřete hdrem nvlhčeným v petroleji. Nepoužívné zřízení uskldněte nkonzervovné n suhém místě, kde neude korodovt. Veškeré údržářské práe smí vykonávt pouze odorný personál. Pro oprvy používejte pouze originální náhrdní díly. 4 Použití ovládí rukojeti Stiskněte rukojeť, y došlo k zhájení pohyu spojky stroje, ož umožní otáčení spirály. 13

5 SCHEMA A ROZPIS DÍLŮ Jkmile dojde k uvolnění rukojeti, otáčení spirály ude okmžitě zstveno. Vrování: Přítlčná síl nesmí překročit 20 kg, y nedošlo k zlokování spirály. Nepoužívejte nástroje pro znásoení síly. Pohotovostní režim (Stny) Provní režim (Working) Výhozím stvem je pohotovostní režim (stndy). Po stisknutí je nstven provní režim (working). Kryt potruí Používejte tento kryt jko ohrnu osluhy před otáčejíí se spirálou. VAROVÁNÍ! {WARNING!} Musí ýt instlován ke krytu potruí Spojení ohené spirály s nástvi Tlčte nástve podél drážky s úhlem 65 n spirále, y došlo k zjištění. Tk ude spojení jednodušší ryhlejší. Výstrh: Podívejte se přes otvor nástve, yste viděli vyskočení kolíku flexiilní spirály. Spojení je ezpečné pouze v přípdě, kdy dojde k vyskočení kolíku. Sejmutí ohené spirály Zsuňte klíč stiskněte spirálu oěm rukm v opčném směru vzhledem k dráže ve tvru T n konove, y došlo k odpojení spirály. Tk dohází k úspoře čsu provní síly. BEZPEČNÁ OBSLUHA Udržujte provní prostor v čistotě Nepořádek n provišti n provním stole přivolává nehody. 2. Berte v úvhu provní prostředí Nevystvujte nářdí dešti. Nepoužívejte nářdí ve vlhkém neo mokrém prostředí. Zjistěte správné osvětlení provního prostoru. Nepoužívejte nářdí v lízkosti hořlvýh kplin neo plynů. 3. Chrňte se před úrzem elektrikým proudem Zrňte kontktu těl s uzemněnými povrhy (jko jsou npříkld potruí, rdiátory, elektriké sporáky hldničky). 5

6 4. Udržujte osttní osoy v ezpečné vzdálenosti Nedovolte osttním osoám, to zejmén dětem, y se dotýkly elektrikého nářdí neo npájeího kelu udržujte je v ezpečné vzdálenosti od provního prostoru. 5. Nářdí, které nepoužíváte, uskldněte. Není-li nářdí používáno, mělo y ýt uloženo n suhém uzmyktelném místě, mimo dosh dětí. 6. Nepřetěžujte nářdí Nepřetěžujte méně výkonná nářdí pro prái, která je určen pro výkonnější nářdí. Nepoužívejte nářdí pro účely, pro které není určeno. 7. Používejte správné nářdí příslušenství. 8. Vhodně se olékejte Nenoste volný provní oděv. Mohlo y dojít k jejih zhyení pohyujíími se díly. Prujete-li venku, doporučujeme vám používt neklouzvou ouv. Máte-li dlouhé vlsy, používejte vhodnou pokrývku hlvy. 9. Používejte ohrnné prostředky Používejte ohrnné rýle. Prujete-li v pršném prostředí, používejte oličejový štít neo msku proti prhu. 10. Zházejte optrně s npájeím kelem Nikdy nethejte z npájeí kel, hete-li kel odpojit od síťové zásuvky. Udržujte kel v ezpečné vzdálenosti od zdrojů tepl, ostrýh hrn oleje. 11. Nepřekážejte smi soě Vždy udržujte správný postoj rovnováhu. 12. Provádějte pečlivou údržu nářdí Udržujte řezné nástroje ostré čisté, čímž zjistíte jejih lepší ezpečnější provoz. Dodržujte pokyny pro mzání výměnu příslušenství. Provádějte prvidelnou kontrolu npájeíh kelů nářdí. Jsou-li kely poškozeny, svěřte jejih oprvu utorizovnému servisu. Provádějte prvidelnou kontrolu prodlužovíh kelů jsou-li poškozeny, vyměňte je. 13. Není-li nářdí používáno, odpojte jej od elektriké sítě Odpojte nářdí od elektriké sítě, není-li používáno, před prováděním jeho údržy při výměně příslušenství. 14. Odstrňte seřizoví příprvky klíče Vytvořte si návyk provádět kontrolu, yste se ujistili, zd jsou z nářdí před jeho zpnutím odstrněny všehny seřizoví příprvky klíče. 15. Zrňte náhodnému spuštění Před zpojením npájeího kelu do zásuvky se ujistěte, zd je hlvní spínč v poloze vypnuto. 16. Používejte prodlužoví kely určené pro venkovní použití Prujete-li s nářdím venku, používejte pouze prodlužoví kely určené pro venkovní použití, které jsou tkto i oznčeny. 17. Buďte stále pozorní Sledujte, o provádíte, používejte zdrvý rozum neprujte s tímto nářdím, jste-li unveni. 18. Kontrolujte poškozené části Před opětovným použitím y mělo ýt nářdí pečlivě zkontrolováno, yste se ujistili, zd ude správně provádět určenou funki. Zkontrolujte srovnání pohyujííh se částí, zlokování pohyujííh se částí, poškození částí, upevnění jiné podmínky, které y mohly ovlivnit jejih funki. Pokud nejsou v tomto návodu uvedeny jiné pokyny, zjistěte oprvu neo výměnu poškozenýh krytů neo osttníh vdnýh dílů v utorizovném servisu. Výměnu poškozenýh spínčů svěřte utorizovnému servisu. Pokud nelze hlvní spínč nářdí zpnout vypnout, s nářdím neprujte. 19. Vrování Použití jkéhokoli příslušenství neo doplňků, které nejsou doporučeny v tomto návodu k osluze, může vést k způsoení zrnění. 20. Svěřujte oprvy nářdí mehnikům s příslušnou kvlifikí Toto elektriké nářdí splňuje poždvky příslušnýh ezpečnostníh předpisů. Oprvy tohoto T Spirálový nástve ve tvru kus Ø 16 olivy T Flexiilní spirálový nástve kus Ø 16 ve tvru olivy T Spirálový nástve ve tvru kus Ø 22 tryhtýře T Spirálový nástve ve tvru kus Ø 30 tryhtýře T Sěrný spirálový nástve kus Ø T Sěrný spirálový nástve kus Ø T Nástve se 4 řity kus Ø T Nástve se 4 řity kus Ø T Nástve ve tvru rýče kus Ø T Nástve ve tvru rýče kus Ø T Nástve ve tvru rýče kus Ø T Korunový řezný nástve kus Ø T Korunový řezný nástve kus Ø T Nástve ve tvru C kus Ø T Nástve ve tvru C kus Ø F Držák ohené spirály kus Ø 360 e F Držák ohené spirály kus Ø 430 f F Držák ohené spirály kus Ø 500 g F Klíč s násdou kus Ø F Pero kus Ø F Stojn kus F Ohrnné rukvie kus F Nádo n příslušenství kus F Ohrnná truie sd Ø F Ohrnná truie sd Ø F Polie n nástve kus 11

7 Sěrný spirálový nástve Pro odstrnění rozlomené flexiilní spirály neo nástve z potruí. Nástve se 4 řity s vysokou pevností Pro odstrňování tvrdýh mteriálů, jko jsou hemiké uszeniny. Nástve ve tvru rýče Je používán pro odstrnění krémovýh nánosů n stěnáh potruí neo je používán při druhém provním kroku při odstrňování zytků nečistot uszenin ze stěn potruí. Korunový řezný nástve Pro odstrňování nečistot z potruí, jko jsou kořeny, větvičky, uszeniny neo jiné nánosy. nářdí y měly ýt prováděny pouze kvlifikovnými mehniky, kteří udou používt originální náhrdní díly. V jiném přípdě může dojít k znčnému ohrožení uživtele nářdí. 21. Musí ýt použit správně uzemněná jednofázová síťová zásuvk. 22. Dojde-li k zlokování potruí, mohou sndno vznikt kluže vody. Budete-li přístroj pro čištění potruí používt ve vlhkém mokrém prostředí, musí ýt proveden příslušná ezpečnostní optření, npříkld použití proudového hrániče, umístění přístroje n suhé místo td. Osluh musí používt izolovné rukvie, ouv neo stojn n izolovné podlože. 23. Používejte jmenovité npětí pojistku stndrdní kpity. 24. Nethejte z npájeí kel při přemístění stroje neo při jeho odpojování od síťové zásuvky. 25. Dávejte pozor při prái v úzkýh prostoreh neo ve speiálníh prostředíh (jko jsou místnosti s ojlery, uvnitř potruí, ve vlhkém prostředí td.). 26. Demontáže oprvy tohoto výroku prováděné nekvlifikovnou osoou jsou zkázány. 27. Po ukončení práe nejdříve odpojte npájeí npětí potom provádějte úklid proviště údržu stroje. 28. Při provádění osluhy údržy stroje zrňte vniknutí vody do stroje. Dostne-li se vod náhodně do stroje, před dlším použitím stroj řádně vysušte. 29. Používání poškozeného stroje je zkázáno. METODY POUŽITÍ (GQ-75) Nástve ve tvru C Pro odstrňování mteriálů, jko jsou krémy, mýdlo td., které jsou nlepeny n stěnáh potruí. 1. Zsuňte ohenou spirálu do otvoru ve stroji. 2. Vyerte si odpovídjíí nástve ezpečně jej připevněte k ohené spirále. SPECIFIKACE PŘIPOJITELNÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ (ktuální model GQ-75) (nekoresponduje s oshem zákldní dodávky zřízení) Kt. č. Typ Název příslušenství Jednotk Rozměr Použitelné s typem mm m GQ - 75 GQ GQ GQ F Kominovná ohená spirál sd Ø 8 5 Ø F Kominovná ohená spirál sd Ø 8 5 Ø R Dělená flexiilní ohená tyč Ø 15 2,5 1 spirál R Dělená elstiká ohená tyč Ø 16 2,5 1 spirál R Dělená elstiká ohená tyč Ø spirál R Dělená elstiká spirál tyč Ø T Přímý spirálový nástve kus Ø T Přímý spirálový nástve kus Ø T Přímý spirálový nástve kus Ø Postvte stroj n vhodné místo (y se nedostl do styku s vodou) zsuňte flexiilní spirálu s nástvem o nejdále do čištěného potruí. 4. Nehejte ohenou spirálu vyčnívt 2 ž 4 m ze zdní části stroje. Odstrňte přeytek spirály zkryjte ohrnným krytem. 7

8 5. Připojte zástrčku npájeího kelu k síťové zásuve. VYOBRAZENÍ DÍLŮ PŘÍSLUŠENSTVÍ (použitelnost podle modelu zřízení) Kominovná ohená spirál Ø 8 Používná pro stroje GQ - 75 GQ Délk spirály je 5 m. Může ýt použit v potruíh s průměrem 20 ž 50 mm, se zpětným vodním vedením. 7. Mezi strojem vstupním otvorem potruí nehejte jeden segment (200 ž 300 mm) ohené spirály. Stiskněte ovládí spínč, uhopte rotujíí ohenou spirálu ztlčte ji do potruí. Opkujte výše uvedený postup, dokud neude potruí vyčištěno. 6. Zpněte ovládí spínč nehejte hřídel stroje otáčet ve směru pohyu hodinovýh ručiček. Flexiilní ohená spirál Komine flexiilní spirály nástve, s vysokou pevností dorou oheností, vhodná pro potruí s mlým průměrem neo se zpětným vodním vedením. Dělená elstiká ohená spirál Je vyroen z vysoe kvlitníh pružnýh drátů, které zručují dosttečnou mehnikou pevnost flexiilitu, stejně jko odpor proti ohyu, krouení vynikjíí průhod potruím. Může ýt npojen n jkoukoli délku. Ohená spirál se zvýšenou pevností Spirál je vyroen pro náročné intenzivní práe. Zvýšená mehniká pevnost odolnost proti krouení, vhodnost pro komplikovné provní prostředí. Držák ohené spirály Pro uhyení uložení flexiilníh spirál. 9. Po použití nehejte stroj volně protáčet zhru 2 ž 3 minuty. Vstříkněte mzivo do mzíh otvorů. Uložte stroj n suhém místě, kde ude připrven pro dlší použití. 8. Po zstvení stroje vytáhněte ohenou spirálu z potruí. Odstrňte nečistoty vyčistěte stroj kompletně do suh. Uložte stroj n ezpečné místo. Výstrh: Zrňte tomu, y ohená spirál donesl znečištěnou vodu ž do stroje neo y znečistil vyvení dománosti. Speiální nástve Ohrnná truie (není součástí lení) Jsou používány, y zránily zrnění oso způsoenou rotí flexiilní spirály. Přímý spirálový nástve Pro zkoumání zlokovného potruí pro umístění nástve, ovykle používám ěhem prvního kroku. Spirálový nástve ve tvru olivy Pro vedení flexiilní spirály komplikovným potruím pro proržení Zlokovného míst. Nejlepší z hledisk vodií funke. Flexiilní spirálový nástve ve tvru olivy Pro potruí, která nejdou sndno vyčistit. Dorá ohenost optimální vodií funke. Spirálový nástve ve tvru tryhtýře Je používán ve druhém kroku pro účinné odstrňování zytků nečistot nházejííh se n stěnáh potruí po čištění přímým spirálovým nástvem. 8 9

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ ČISTIČKA ODPADŮ CLEARMAX

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ ČISTIČKA ODPADŮ CLEARMAX ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

Montazni navod. Mythos 6'x8' - TwinWall Glazing 248x185x209cm / 96¾"x72¾"x82¼" Pomoc zákazníkûm a linka podpory Mobile: 00420-739-661-428

Montazni navod. Mythos 6'x8' - TwinWall Glazing 248x185x209cm / 96¾x72¾x82¼ Pomoc zákazníkûm a linka podpory Mobile: 00420-739-661-428 Montzni nvod Mythos 6'x8' - TwinWll Glzing 2488509cm / 96¾"x72¾"x82¼" Czech_71190 Pomoc zákzníkûm link podpory Moile: 00420-739-661-428 www.plrmpplictions.com CZ DŮLEŽITÉ Předtím, než zčnete sestvovt tento

Více

NÁVOD K OBSLUZE AKU NŮŽKY NA PVC TRUBKY JRFPCA01

NÁVOD K OBSLUZE AKU NŮŽKY NA PVC TRUBKY JRFPCA01 NÁVOD K OBSLUZE AKU NŮŽKY NA PVC TRUBKY JRFPCA01 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu UNI-MAX. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby než výrobek zakoupíte, při koupi i

Více

Montazni navod. 6'x8' - TwinWall Glazing. Approx. Dim. 248x185x209cm / 97¾"x72¾"x82¼" 13.01_Czech_74085

Montazni navod. 6'x8' - TwinWall Glazing. Approx. Dim. 248x185x209cm / 97¾x72¾x82¼ 13.01_Czech_74085 Montzni nvod 6'x8' - TwinWll Glzing Approx. Dim. 2488509cm / 97¾"x72¾"x82¼" 13.01_Czech_74085 CZ DŮLEŽITÉ Předtím, než zčnete sestvovt tento skleník, si pečlivě přečtěte tyto pokyny. Uchovávejte tyto pokyny

Více

NÁVOD K OBSLUZE AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK ½ S REGULACÍ IWJB1924T ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK ½ S REGULACÍ IWJB1924T ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

SPOJOVAČKA PLASTŮ S REGULACÍ LIGHT

SPOJOVAČKA PLASTŮ S REGULACÍ LIGHT ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

BRUSKA NA SÁDROKARTON 800W A11047 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

BRUSKA NA SÁDROKARTON 800W A11047 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE KOMBINOVANÝ STROJ CSM - 1000 CSM1000 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE KOMBINOVANÝ STROJ CSM - 1000 CSM1000 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

MÍCHADLO STAVEBNÍCH SMĚSÍ PROFI 180 MG1800 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

MÍCHADLO STAVEBNÍCH SMĚSÍ PROFI 180 MG1800 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

ZAHRADNÍ KROPÍCÍ A MYCÍ SOUPRAVA 12M

ZAHRADNÍ KROPÍCÍ A MYCÍ SOUPRAVA 12M ZAHRADNÍ KROPÍCÍ A MYCÍ SOUPRAVA 12M Návod k obsluze B81265 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu UNI-MAX. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby než výrobek zakoupíte,

Více

NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20

NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20 NÁVOD K OBSLUZE NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku od firmy Auto Kelly, a.s. Věříme, že budete s naším výrobkem plně spokojeni a že nám zachováte Vaši

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ OHÝBAČKA DB32 DB32 ZÁRUČNÍ LIST

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ OHÝBAČKA DB32 DB32 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE VIBRAČNÍ BRUSKA PNEUMA- TICKÁ ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VIBRAČNÍ BRUSKA PNEUMA- TICKÁ ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

KH-BS800 PÁSOVÁ BRUSKA RUČNÍ BS-800 SMART NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

KH-BS800 PÁSOVÁ BRUSKA RUČNÍ BS-800 SMART NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

Instalační návod. Záložní ohřívač nízkoteplotního monobloku Daikin Altherma EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Instalační návod. čeština

Instalační návod. Záložní ohřívač nízkoteplotního monobloku Daikin Altherma EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Instalační návod. čeština Záložní ohřívč nízkoteplotního monoloku Dikin Altherm EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Záložní ohřívč nízkoteplotního monoloku Dikin Altherm češtin Osh Osh O této dokumentci. O tomto dokumentu... Informce o skříni.

Více

NÁVOD K OBSLUZE MYCÍ STŮL 75L S ODKLÁDACÍ PLOCHOU TRG4001 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE MYCÍ STŮL 75L S ODKLÁDACÍ PLOCHOU TRG4001 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

NÁVOD K OBSLUZE. LEŠTIČKA CP - E PXCPE Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis: SERVIS Logistické centrum Klecany Topolová 483 250 67 Klecany

NÁVOD K OBSLUZE. LEŠTIČKA CP - E PXCPE Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis: SERVIS Logistické centrum Klecany Topolová 483 250 67 Klecany ZÁRUČNÍ??? LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona. (prokázat řádně vyplněným záručním listem, fakturou, účtenkou).

Více

NÁVOD K OBSLUZE MĚŘÍCÍ SOUPRAVA CARBODY OPTIMAL ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE MĚŘÍCÍ SOUPRAVA CARBODY OPTIMAL ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

C9901 NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA 99-01 ZÁRUČNÍ LIST

C9901 NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA 99-01 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

NÁVOD K OBSLUZE NŮŽKY/PILKA NA PLECH - KIT ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE NŮŽKY/PILKA NA PLECH - KIT ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE. Stolní vrtačka MN16QH MN16QH ZÁRUČNÍ LIST

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE. Stolní vrtačka MN16QH MN16QH ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE SADA PRO NASTAVENÍ VSTŘIKOVÁNÍ VW ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE SADA PRO NASTAVENÍ VSTŘIKOVÁNÍ VW ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE PROTAH W0203 W0203

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE PROTAH W0203 W0203 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE PROTAH W0203 W0203 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu UNI-MAX. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení.

Více

GN-LP16 HALOGENOVÝ REFLEKTOR 500 W SE SENZOREM NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

GN-LP16 HALOGENOVÝ REFLEKTOR 500 W SE SENZOREM NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ 2 + SH HFZCAI ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ 2 + SH HFZCAI ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Přímočará pila 720 W PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

Přímočará pila 720 W PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ 712 HFZCAII ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ 712 HFZCAII ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE BRUSKA NA PILOVÉ KOTOUČE 110 W 38744SC ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Bruska na pilové kotouče Typ: 38744SC. Výrobní číslo (série):

NÁVOD K OBSLUZE BRUSKA NA PILOVÉ KOTOUČE 110 W 38744SC ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Bruska na pilové kotouče Typ: 38744SC. Výrobní číslo (série): ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

NÁVOD K OBSLUZE. El. hoblík ruční s falcováním 1kW PLUS KH-SLP1kW Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis:

NÁVOD K OBSLUZE. El. hoblík ruční s falcováním 1kW PLUS KH-SLP1kW Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis: ZÁRUČNÍ??? LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona. (prokázat řádně vyplněným záručním listem, fakturou, účtenkou).

Více

NÁVOD K OBSLUZE PÁSOVÁ OSCILAČNÍ BRUSKA SB-80A SB80A

NÁVOD K OBSLUZE PÁSOVÁ OSCILAČNÍ BRUSKA SB-80A SB80A NÁVOD K OBSLUZE PÁSOVÁ OSCILAČNÍ BRUSKA SB-80A SB80A Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu UNI-MAX. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby než výrobek zakoupíte, při koupi

Více

AUTOMATIZACE. Obsluha, údržba linky a BP. Rostislav Palowski

AUTOMATIZACE. Obsluha, údržba linky a BP. Rostislav Palowski AUTOMATIZACE Osluh, úrž linky BP Rostislv Plowski Stření škol, Hvířov-Šumrk, Sýkorov 1/613, příspěvková orgnize Tento výukový mteriál yl zprován v rámi ke EU peníze střením školám - OP VK 1.5 Výuková s

Více

NÁVOD K OBSLUZE PŮVODNÍ SOUPRAVA ZÁLOŽNÍHO NAPÁJENÍ EF0810

NÁVOD K OBSLUZE PŮVODNÍ SOUPRAVA ZÁLOŽNÍHO NAPÁJENÍ EF0810 NÁVOD K OBSLUZE PŮVODNÍ SOUPRAVA ZÁLOŽNÍHO NAPÁJENÍ EF0810 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu uni-max. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby než výrobek zakoupíte, při

Více

ZAHRADNÍ VYSAVAČ 2 000 W

ZAHRADNÍ VYSAVAČ 2 000 W ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE SADA AIRBRUSH EW2000 EW2000 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE SADA AIRBRUSH EW2000 EW2000 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA NA PLECH W 2,0 1 000 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA NA PLECH W 2,0 1 000 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE PÁSOVÁ PILA S PODSTAVCEM HBS310N ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE PÁSOVÁ PILA S PODSTAVCEM HBS310N ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Tomáš Vozár Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Tomáš Vozár Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Tomáš Vozár Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._35 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077 Tematická

Více

NABÍJECÍ A STARTOVACÍ ZDROJ STARLINE GV STCLASS430

NABÍJECÍ A STARTOVACÍ ZDROJ STARLINE GV STCLASS430 NÁVOD K POUŽITÍ (Překlad originálního návodu) NABÍJECÍ A STARTOVACÍ ZDROJ STARLINE GV STCLASS430 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku od firmy Auto Kelly, a.s. Věříme, že budete s naším

Více

NÁVOD K OBSLUZE MULTIFUNKČNÍ ANEMOMETR AM4836C ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Multifunkční anemometr Typ: AM4836C Výrobní číslo (série): Datum výroby:

NÁVOD K OBSLUZE MULTIFUNKČNÍ ANEMOMETR AM4836C ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Multifunkční anemometr Typ: AM4836C Výrobní číslo (série): Datum výroby: ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

Pro zabalení zařízení se používají plastové sáčky. Tyto sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, zabráníte tím nebezpečí udušení.

Pro zabalení zařízení se používají plastové sáčky. Tyto sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, zabráníte tím nebezpečí udušení. Stručný návod k osluze Zčínáme DCP-8070D Dříve než zčnete zřízení používt si přečtěte tento Stručný návod k osluze, kde nleznete pokyny pro správné nstvení instlci. Více informcí o použití všech funkcí,

Více

Návod k použití pro Naviják na stlačený vzduch

Návod k použití pro Naviják na stlačený vzduch Návod k použití pro Naviják na stlačený vzduch Katalogové číslo: 508000 První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně

Více

VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění.

VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění. Stručný návod k osluze Zčínáme DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN Než zčnete zřízení sestvovt, přečtěte si rožuru Bezpečnostní předpisy pokyny. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze, yste sestvení

Více

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu.

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. Vysavač SC7060 Návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. 1 1. Sestavení součástí vysavače 3 Příslušenství se může

Více

NÁVOD K OBSLUZE HYDRAULICKÝ ZVEDÁK 3T S NÍZKÝM PROFILEM KYD3 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE HYDRAULICKÝ ZVEDÁK 3T S NÍZKÝM PROFILEM KYD3 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 12/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno

Více

Test PO otázky pro ročník 2008-2009

Test PO otázky pro ročník 2008-2009 Test PO otázky pro ročník 2008-2009 Okruh 1 represe Č. Otázk Správná odp. 1. Podél hdie neo hdiového vedení se hodí: ) vlevo ) vprvo ) liovolně 2. Při hšení pěnou spočívá hlvní hsení účinek: ) v ředění

Více

NÁVOD K OBSLUZE TLAKOVÝ TESTER VSTŘIKŮ PIF1226 ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Tlakový tester vstřiků Typ: PIF1226 Výrobní číslo (série): Datum výroby:

NÁVOD K OBSLUZE TLAKOVÝ TESTER VSTŘIKŮ PIF1226 ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Tlakový tester vstřiků Typ: PIF1226 Výrobní číslo (série): Datum výroby: ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE HOBLOVKA S PROTAHEM PT - 250/400 V PT-250400

NÁVOD K OBSLUZE HOBLOVKA S PROTAHEM PT - 250/400 V PT-250400 NÁVOD K OBSLUZE HOBLOVKA S PROTAHEM PT - 250/400 V PT-250400 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu UNI-MAX. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby než výrobek zakoupíte,

Více

UB007 NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA UNIVERZÁLNÍ ZÁRUČNÍ LIST

UB007 NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA UNIVERZÁLNÍ ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE FRÉZKA ZX7045STF ZX7045STF ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE FRÉZKA ZX7045STF ZX7045STF ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE SRÁŽEČKA HRAN RUČNÍ SH7100

NÁVOD K OBSLUZE SRÁŽEČKA HRAN RUČNÍ SH7100 NÁVOD K OBSLUZE SRÁŽEČKA HRAN RUČNÍ SH7100 Váţený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení zařízení od firmy KH Trading s.r.o. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své sluţby neţ výrobek zakoupíte,

Více

NÁVOD K OBSLUZE DÍLENSKÁ SKŘÍŇ 5 PLUS HFZCAIII ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE DÍLENSKÁ SKŘÍŇ 5 PLUS HFZCAIII ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz CZ Návod k obsluze TYP TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz MADE IN EU TR10/V02 HLAVNÍ SOUČÁSTI VIBRAČNÍ HLAVICE S MOTOREM MĚNIČ FREKVENCE PRYŽOVÁ HADICE VYPÍNACÍ/ZAPÍNACÍ TLAČÍTKO ZÁSTRČKA NAPÁJECÍHO KABELU

Více

NÁVOD K OBSLUZE PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA 900 W HDA235 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA 900 W HDA235 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

Varianty snímačů. průmyslová elektronika. K limitnímu snímání hladiny elektricky vodivých i nevodivých kapalin

Varianty snímačů. průmyslová elektronika. K limitnímu snímání hladiny elektricky vodivých i nevodivých kapalin průmyslová elektronik Kpitní hldinové snímče CLS 23 K limitnímu snímání hldiny elektriky vodivýh i nevodivýh kplin Miniturní provedení pro přímou montáž do nádrží, jímek, truek Jednoduhé nstvení pomoí

Více

PNEU VYKLEPÁVAČKA FORMAIR

PNEU VYKLEPÁVAČKA FORMAIR ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

HS1023 STROBOSKOPICKÁ LAMPA NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

HS1023 STROBOSKOPICKÁ LAMPA NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

KOS8 NÁVOD K OBSLUZE UNIVERSÁLNÍ OBRUBOVACÍ STROJ KOS 8 ZÁRUČNÍ LIST

KOS8 NÁVOD K OBSLUZE UNIVERSÁLNÍ OBRUBOVACÍ STROJ KOS 8 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE MOBILNÍ JEŘÁBOVÁ DRÁHA 1T SB0902 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE MOBILNÍ JEŘÁBOVÁ DRÁHA 1T SB0902 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu či vady

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

1 2 c 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2 1 16 17 1 2 c c 18 19 20 21 2 22 23 24 25 26 27 28 d c 29 c 1. ROZKLÁDÁNÍ KONSTRUKCE Odepněte pojistku (). Rozložte konstrukci zvednutím mdl směrem vzhůru, dokud

Více

NÁVOD K OBSLUZE NÁSTĚNNÝ TYP

NÁVOD K OBSLUZE NÁSTĚNNÝ TYP NÁVOD K OBSLUZE NÁSTĚNNÝ TYP ASYG0LLCA OBSAH ASYGLLCA Bezpečnostní informce... Vnitřní jednotk její části... Dálkový ovldč jeho funkce... Péče údrž... Odstrnìní závd... BEZPEÈNOSTNÍ INFORMACE Před použitím

Více

Solatube SolaMaster Série

Solatube SolaMaster Série Instle o stropu ez pohleu (zvěšení) Soltue SolMster Série Světlovo Soltue 330 DS Světlovo Soltue 750 DS Návo k instli Položky Vnější kopule Množství 1. Kopule 750 DS s Ryener 3000 tehnologií (1) 1 1. Kopule

Více

NÁVOD K OBSLUZE BOURACÍ KLADIVO GN HD017 GN-HD017 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE BOURACÍ KLADIVO GN HD017 GN-HD017 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/4 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno prokázat

Více

DIGITÁLNÍ TLOUŠŤKOMĚR EASY KC120B NÁVOD K OBSLUZE PŮVODNÍ ZÁRUČNÍ LIST

DIGITÁLNÍ TLOUŠŤKOMĚR EASY KC120B NÁVOD K OBSLUZE PŮVODNÍ ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu či vady

Více

MULTIFUNKČNÍ DETEKTOR 3 V 1 TS78B PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

MULTIFUNKČNÍ DETEKTOR 3 V 1 TS78B PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE SADA PRO OPRAVY MALÝCH DEFORMACÍ KAROSÉRIE BS9018 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE SADA PRO OPRAVY MALÝCH DEFORMACÍ KAROSÉRIE BS9018 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD RCOT2001 230V~50Hz 2000W CZ Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD S21 M05 Y2013 CZ NÁVOD K POUŽITÍ Ujistěte se, že přívod vzduchu a výstupní otvory nejsou blokovány. Aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí

Více

9 Kladiva, průbojníky, sekáče

9 Kladiva, průbojníky, sekáče Kldiv, průojníky, sekáče Speciální postup při výroě kldiv KAIVO 1. Řezání: n stroji, plochá ocel se nřeže do poždovných tvrů:přesností řezu je zjištěn minimální spotře kvlitního mteriálu. 2. Kování: díly

Více

KDR 401 Jednovřetenová svislá stolní frézka

KDR 401 Jednovřetenová svislá stolní frézka KDR 401 Jednovřetenová svislá stolní frézka Návod k používání aktualizace 2/ 2009 objednávky elektronicky, telefonem a písemně na kontaktu www.kdr.cz ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s. Masarykova 16 cz 517

Více

NÁVOD POUŽITÍ SVÁŘEČKY PLASTOVÝCH TRUBEK

NÁVOD POUŽITÍ SVÁŘEČKY PLASTOVÝCH TRUBEK NÁVOD POUŽITÍ SVÁŘEČKY PLASTOVÝCH TRUBEK NÁVOD POUŽITÍ SVÁŘEČKY PLASTOVÝCH TRUBEK 1850W trnová Obsah: 1. Bezpečnostní pokyny a výstrahy 2. Součástí přístroje 3. Použití ke stanovenému účelu 4. Obecné bezpečnostní

Více

NÁVOD K OBSLUZE TALÍŘOVÝ STAHOVÁK PRUŽIN - SADA SC1801 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE TALÍŘOVÝ STAHOVÁK PRUŽIN - SADA SC1801 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE VAZAČKA ARMATUR MAX AKU VAZAČKA ARMOVACÍCH PRUTŮ 40 VA38 VA39 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VAZAČKA ARMATUR MAX AKU VAZAČKA ARMOVACÍCH PRUTŮ 40 VA38 VA39 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE VRTAČKA S AUTOPOSUVEM Z5035 B. http://www.khnet.cz ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VRTAČKA S AUTOPOSUVEM Z5035 B. http://www.khnet.cz ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

Mikrokabel USB Paměťová karta SD Stručný návod k obsluze DVD-ROM

Mikrokabel USB Paměťová karta SD Stručný návod k obsluze DVD-ROM Stručný návod k osluze DSmoile 820W Zčněte zde DSmoile 820W DSmoile 920DW Děkujeme vám, že jste si vyrli společnost Brother. Vše podpor je pro nás důležitá ceníme si nšeho ochodního vzthu. Předtím než

Více

NÁVOD K OBSLUZE BRUSKA NA PILOVÉ ŘETĚZY ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: BRUSKA NA PILOVÉ ŘETĚZY Typ: 33298 Výrobní číslo (série): Datum výroby:

NÁVOD K OBSLUZE BRUSKA NA PILOVÉ ŘETĚZY ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: BRUSKA NA PILOVÉ ŘETĚZY Typ: 33298 Výrobní číslo (série): Datum výroby: ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno

Více

Test PO - otázky pro ročník 2013/2014

Test PO - otázky pro ročník 2013/2014 Okruh 1 represe Č. Otázk Odp. 1. Proudnii hsič přenáší: ) z opskem huií dolů, pod prvou pží neo v levé rue ) z opskem huií dolů, pod levou pží neo v levé rue ) z opskem huií dolů, pod prvou pží neo v prvé

Více

Ruční ohýbačka M55680

Ruční ohýbačka M55680 Ruční ohýbačka M55680 NÁVOD K OBSLUZE Před použitím si pozorně přečtěte tento návod k obsluze! Vážený zákazníku!!! Děkujeme za zakoupení našeho výrobku - přejeme Vám spokojenost s jeho používáním. Jste

Více

Potrubní systémy. collect: Shromažďovat, pojmout a zachycovat

Potrubní systémy. collect: Shromažďovat, pojmout a zachycovat collect: Shromžďovt, pojmout zchycovt Potruní systémy 132 Potruní systémy Nerezové hrdlové potruí ACO PIPE Úvod Zákldní informce Klíčové vlstnosti 134 135 Rovné potruí Rovné potruí s hrdlem Rovné potruí

Více

DCT20 NÁVOD K OBSLUZE. MYCÍ STŮL 65 l SE SPODNÍM ZÁSOBNÍKEM ZÁRUČNÍ LIST

DCT20 NÁVOD K OBSLUZE. MYCÍ STŮL 65 l SE SPODNÍM ZÁSOBNÍKEM ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

SECUNORM 590 NÁVOD ČESKY

SECUNORM 590 NÁVOD ČESKY SECUNORM 590 NÁVOD ČESKY CZ SRDEČNĚ VÁM BLAHOPŘEJEME KE KOUPI ŘEZACÍHO NOŽE SECUNORM 590. Rozhodl/ jste se pro koupi vysoce hodnotného řezcího nástroje od společnosti MARTOR KG - výroce z německého Solingenu.

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů pro kotoučové řezačky RC-280

Návod k používání a katalog náhradních dílů pro kotoučové řezačky RC-280 Návod k používání a katalog náhradních dílů pro kotoučové řezačky RC-280 ANITA B, s.r.o. Hliníky 2068 680 01 Boskovice Czech Republic tel: +420 516454774, 516453496 fax: +420 516452751 e-mail: info@anita.cz

Více

UKÁZKA TESTU pro písemnou část zkoušky ( Správné odpovědi naleznete na konci testu)

UKÁZKA TESTU pro písemnou část zkoušky ( Správné odpovědi naleznete na konci testu) UKÁZKA TESTU pro písemnou část zkoušky ( Správné odpovědi nleznete n koni testu) Profesní kvlifike 1 Strážný J. 2. 1. 99 Aplikování právníh zákldů ezpečnostní činnosti skupin otázek Ústvní právo zákon

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie Průmyslový vysavač VAC 2050 Jmenovitý příkon 1. rychlost 1400 W Jmenovitý příkon 2. rychlost 2000 W kapacita sběrné

Více

NÁVOD K OBSLUZE INFRAČERVENÝ ZÁŘIČ SINGLE PLUS ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Infračervený zářič SINGLE Plus Typ: 602011 Výrobní číslo (série): Datum výroby:

NÁVOD K OBSLUZE INFRAČERVENÝ ZÁŘIČ SINGLE PLUS ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Infračervený zářič SINGLE Plus Typ: 602011 Výrobní číslo (série): Datum výroby: ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno

Více

Pájený tepelný výměník XB

Pájený tepelný výměník XB Popis Řd tepelných výměníků XB s mědí pájenou deskou je určen k použití v systémech dálkového vytápění (DH) neo chlzení (DC), npříkld pro výrou užitkové teplé vody, jko pomocné topné stnice k oddělení

Více

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-HT 8355 Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn.

Více

ŘETĚZOVÁ DLABAČKA SDM

ŘETĚZOVÁ DLABAČKA SDM ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

T2197 NÁVOD K OBSLUZE OLEJOVÁ JÍMKA S ODSÁVÁNÍM ZÁRUČNÍ LIST

T2197 NÁVOD K OBSLUZE OLEJOVÁ JÍMKA S ODSÁVÁNÍM ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10]

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] Návod k použití a údržbě POZOR: Pečlivě si přečtěte tento návod k použití před prvním použitím tohoto přístroje. Chybná obsluha může způsobit zranění a/nebo poškození.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 92 49

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 92 49 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 82 92 49 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

SDL-16 NÁVOD K OBSLUZE

SDL-16 NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ??? LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona. (prokázat řádně vyplněným záručním listem, účtenkou). 2. Záruka

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ,, E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Osh tohoto dokumentu je duševním vlstnitvím společnosti NOVÁ HUŤ Projeke, spol. s r. o. nesmí ýt on ni jeho část ez jejího písemného souhlsu uprvován, předán třetí strně

Více

ODSÁVAČKA BRZDOVÉ KAPALINY GV STJW127

ODSÁVAČKA BRZDOVÉ KAPALINY GV STJW127 NÁVOD K OBSLUZE ODSÁVAČKA BRZDOVÉ KAPALINY GV STJW127 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku od firmy Auto Kelly, a.s. Věříme, že budete s naším výrobkem plně spokojeni a že nám zachováte

Více

Dílčí kvalifikace Strážný Soubor otázek pro písemnou zkoušku

Dílčí kvalifikace Strážný Soubor otázek pro písemnou zkoušku Dílčí kvlifike Strážný Souor otázek pro písemnou zkoušku Ústvní právo zákon č. 1/1993 S., Ústv České repuliky, č. 2/1999 S., Listin zákldníh práv svood klíč: vyrt 1 otázku 1. Listin zákldníh práv svood

Více

VENTILÁTOR PRO PÍSKOVACÍ BOX

VENTILÁTOR PRO PÍSKOVACÍ BOX ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE PISTOLE AIRBRUSH S KELÍMKEM PRO 4 BARVY BD340

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE PISTOLE AIRBRUSH S KELÍMKEM PRO 4 BARVY BD340 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE PISTOLE AIRBRUSH S KELÍMKEM PRO 4 BARVY BD340 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu UNI-MAX. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby než výrobek zakoupíte,

Více