Pokyny pro vyplnění žádosti o podporu pro fyzické osoby nepodnikající C Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokyny pro vyplnění žádosti o podporu pro fyzické osoby nepodnikající C Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody"

Transkript

1 Program Zelená úsporám je vyhlášen Ministerstvem životního prostředí ČR a jeho financování a řízení je zajišťováno Státním fondem životního prostředí České republiky (SFŽP ČR). Cílem programu je podpořit vybraná opatření úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie, která povedou k výraznému snížení emisí oxidu uhličitého a emisí dalších znečišťujících látek v oblasti bydlení. Pokyny pro vyplnění žádosti o podporu pro fyzické osoby nepodnikající C Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody Horní index v pokynech odkazuje na VYSVĚTLIVKY, které jsou hned za těmito pokyny pro vyplnění žádosti. Podrobnější pokyny pro vyplnění žádosti lze získat na nebo na KP SFŽP ČR 1. Vzorově vyplněnou žádost o podporu pro fyzické osoby nepodnikající C Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody je k dispozici na Fyzická osoba nepodnikající je osobou, která objekt, na který se žádá o podporu, nepronajímá třetím osobám. Obnovitelné zdroje energie (OZE) jsou energetické zdroje, které jsou člověku v přírodě volně k dispozici (sluneční energie, energie vodních toků, větrná energie, geotermální energie, energie z biomasy) a jejichž zásoba je z lidského pohledu buď obecně nevyčerpatelná, nebo se obnovuje v časových měřítcích srovnatelných s jejich využíváním. V tom se OZE odlišují od tradičních fosilních či jaderných energetických zdrojů, které se až do současnosti vytvářely v rozpětí několika geologických období, současnou civilizací však mohou být vyčerpány během několika desetiletí. Požadované údaje vyplňte hůlkovým písmem. Žádost bude přijata pracovníkem podacího místa pouze v případě, že budou vyplněny všechny povinné údaje, které jsou označené hvězdičkou, a budou-li její součástí všechny povinné přílohy. Pokud bude žádost vyplněna neúplně nebo bude-li chybět některá z příloh, bude žadateli vrácena k doplnění. Žádost podáváte ve dvou vyhotoveních. Číslo žádosti: Tento rámeček nacházející se v horní části každé stránky žádosti nevyplňujte. Číslo vypíše pracovník podacího místa vybrané banky, či pobočky fondu. ŽÁDÁM O PODPORU NA (VYPLŇTE JEDNU Z MOŽNOSTÍ) (ŘÁDEK 1 AŽ 3) 1 až 3 Vlevo označte křížkem, zda žádáte o podporu na rodinný dům 2, nebo na bytový panelový dům 3, anebo na bytový nepanelový dům 4. Vpravo do příslušné kolonky potom číslem udejte počet bytových jednotek (jedna bytová jednotka = jeden byt). Vždy označte pouze jednu z možností. ŽÁDÁM O PODPORU NA (VYPLŇTE JEDNU Z MOŽNOSTÍ) (ŘÁDEK 4 AŽ 9) 4 až 9 Vlevo označte křížkem, o jakou oblast podpory C žádáte ( tuhá fosilní paliva 5, kapalná fosilní paliva 6, nízkoemisní zdroj 7 na biomasu 8, tepelné čerpadlo 9, solárně-termický kolektor 10 ). Označte pouze jednu z možností. KOMBINOVANÉ OPATŘENÍ 11 ZVÝHODNĚNÉ DOTAČNÍM BONUSEM (ŘÁDEK 10 AŽ 12) (Seznam podporovaných kombinovaných opatřeních naleznete ve vysvětlivkách, které jsou za těmito pokyny). Vlevo označte křížkem, pokud současně s pořízením výrobku (kotel, tepelné čerpadlo či solárně-termický kolektor) žádáte o dotaci také na další opatření: 10 žádost o podporu z oblasti A (komplexní zateplení obálky budovy 12 ), nebo 11 žádost o podporu z oblasti B (novostavba v pasivním energetickém standardu 13 ), nebo 12 žádost o podporu z oblasti C (využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody). Můžete žádat pouze o jedno z tzv. kombinovaných opatření (tj. oblast A, nebo B, anebo C). V případě zvolení kombinace opatření musíte vyplnit příslušnou samostatnou žádost. Příklad 14 podání kombinovaného opatření viz vysvětlivky. Číslo žádosti nevypisujte, vyplní ho pracovník banky, nebo pobočky fondu. IDENTIFIKACE NEMOVITOSTI, KTERÁ JE PŘEDMĚTEM ŽÁDOSTI (ŘÁDEK 13 AŽ 16) 13 a 14 List vlastnictví je výpisem z katastru nemovitostí, který je nutnou přílohou žádosti. Z něj zjistíte všechny údaje pro tuto část formuláře. List vlastnictví je možno získat na katastrálním úřadě nebo na Czech POINTu seznam míst na 15 V případě, že adresa nemovitosti, která je předmětem žádosti, neobsahuje název ulice, do kolonky ulice vepište název obce. Dejte pozor na to, že číslo popisné je unikátním číslem v obci, nikoliv pořadím domu v ulici (číslo orientační). 1/8

2 16 Vypište PSČ, obec a kraj. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŽADATELE (ŘÁDEK 17) Vypište své rodné číslo, příjmení a jméno. KONTAKTNÍ ÚDAJE ŽADATELE (ŘÁDEK 18) 18 Telefon a jsou nepovinné údaje. Přesto je dobré je vyplnit pro případ, kdy se ve vaší žádosti objeví nějaké nejasnosti, na něž se bude chtít zpracovatel žádosti zeptat. ADRESA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ ŽADATELE (ŘÁDEK 19 AŽ 21) 19 až 21 Zde vypište svou adresu. Opět vyplňte číslo popisné, nikoliv číslo orientační. V případě, že vaše adresa trvalého bydliště neobsahuje název ulice, do kolonky ulice vepište název obce. Telefon a jsou dobrovolné údaje. KORESPONDENČNÍ ADRESA, LIŠÍ-LI SE OD ADRESY TRVALÉHO BYDLIŠTĚ (ŘÁDEK 22 AŽ 23) Tuto část vyplňte jen v případě, že bydlíte nebo přijímáte poštu jinde než v místě trvalého bydliště. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ A OSTATNÍ UJEDNÁNÍ Tuto část (druhá a třetí strana formuláře) si dobře přečtěte, stejně jako další informace o programu Zelená úsporám, zveřejněné na internetových stránkách Souhlas s touto částí stvrdíte pod řádkem 29 svým podpisem). SPOLU S ŽÁDOSTÍ PŘEDKLÁDÁM (ŘÁDEK 24 AŽ 29) V polích vlevo označte křížkem dokumenty, které předkládáte jako přílohy vaší žádosti. Vždy musejí být zaškrtnuta pole na řádku 25, 27 a 28. Přílohy jsou akceptovány v českém a slovenském jazyce, pokud budou v jiném jazyce, žadatel předloží také úředně ověřený překlad. 24 Plná moc její vzor najdete na Přikládáte ji jen v případě, že za vás bude žádost vyřizovat někdo jiný. 25 List vlastnictví k nemovitosti (budově) originál výpisu z katastru nemovitostí. Prokazujete jím, že vám patří nemovitost, na kterou chcete čerpat peníze. List vlastnictví nesmí být v den podání žádosti starší než 1 měsíc. Získáte jej buď na katastrálním úřadě, nebo na vybraných úřadech s takzvaným Czech POINTem seznam míst na Nestačí výpis z internetu. 26 Souhlasné prohlášení vlastníků nemovitosti přikládáte jen tehdy, pokud má nemovitost více majitelů. Pak je třeba přiložit formulář souhlasného prohlášení vlastníků nemovitosti s jejich podpisy vzor na 27 Krycí list technických parametrů je nezbytnou přílohou žádosti, proto jej předkládáte vždy. Na krycím listu budou uvedeny technické parametry realizovaných opatření, na která žádáte o podporu. Krycí list vyplníte ve spolupráci se zpracovatelem dokumentace k provedení opatření, který potvrdí správnost technických údajů o opatřeních svým podpisem a razítkem. Zpracovatelem dokumentace k provedení opatření může být autorizovaný inženýr nebo technik v oboru pozemní stavby, technika prostředí a technologické zařízení budov (projektant), nebo energetický auditor, který zpracoval dokumentaci pro provedení opatření. Seznam těchto oprávněných osob eviduje ministerstvo průmyslu a obchodu v seznamu energetických expertů. 28 Dokumentace k žádosti je třeba přiložit dokumentaci k provedení opatření, na něž chcete žádat o dotaci. 29 V dne... napište (vy, nebo vámi zplnomocněná osoba zmocněnec 15 ) místo, kde jste formulář vyplnili, datum, kdy jste jej vyplnili, a podepište se. POTVRZENÍ O PŘEVZETÍ ŽÁDOSTI A JEJÍCH PŘÍLOH (ŘÁDEK 30 AŽ 32) 30 až 32 Tuto část nevyplňujte, vypíše ji pracovník v bance, nebo v pobočce fondu (KP SFŽP ČR krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí České republiky). 31 Celková předpokládaná výše dotace: Při podání žádosti o podporu před realizací opatření pracovník banky, či fondu stanoví předpokládanou výši dotace na základě předpokládaných uznatelných investičních nákladů (viz krycí list), podlahové plochy a podmínek programu. Podmínky programu jsou uvedené na Část žádosti vyplňovaná po ukončení realizace opatření Pokud podáváte žádost po realizaci, vyplňte i tuto sekci. Žádost doplněnou o údaje v této sekci a o přílohy k doložení realizace odevzdáte po ukončení realizace na stejné podací místo, na kterém jste podávali žádost před realizací! ČÍSLO BANKOVNÍHO ÚČTU (ŘÁDEK 33 AŽ 34) 33 Zde napište číslo bankovního účtu, na který chcete obdržet dotaci, a kód banky. Seznamy kódů poskytuje Česká národní banka 34 Skutečnými uznatelnými investičními náklady je suma peněz, které žadatel zaplatí za provedení opatření. Tato hodnota je známa až po ukončení realizace projektu. 2/8

3 K DOLOŽENÍ REALIZACE PŘEDKLÁDÁM (POVINNÉ PŘÍLOHY) (ŘÁDEK 35 AŽ 38) Vlevo označte křížkem přílohy, které povinně přidáváte k formuláři. Vždy musejí být zaškrtnuta první dvě pole (tj. řádek 35 a 36). Přílohy jsou akceptovány v českém a slovenském jazyce, pokud budou v jiném jazyce, žadatel předloží také úředně ověřený překlad. 35 Předložíte protokol o uvedení zařízení do trvalého provozu a protokol o provedení všech vyžadovaných zkoušek zařízení. Protokoly jsou podepsané žadatelem a pracovníkem montážní firmy (ze Seznamu odborných dodavatelů SOD). Opatření musí být dokončeno nejdříve 1. dubna Faktury s potvrzením dodavatele o zaplacení jsou důležité jako doklad vynaložených peněz. 37 Vyrozumění o poskytnutí podpory je příslibem, že pro vás budou rezervovány finanční prostředky k realizaci opatření. Vyrozumění o poskytnutí podpory se přikládá pouze při podání žádosti před realizací opatření. Žadatel doloží vyrozumění o poskytnutí podpory, které obdržel poštou. Na podacím místě bude opatřena kopie vyrozumění pro účely archivace, originál zůstává žadateli. 38 V dne Napište (vy, nebo vámi zplnomocněná osoba zmocněnec 15 ) místo, kde jste formulář vyplnili, datum, kdy jste jej vyplnili, a podepište se (pokud žádáte po realizaci opatření, bude se toto místo a datum shodovat s údaji v řádku 29). POTVRZENÍ PŘEVZETÍ DOKLADŮ K REALIZACI (ŘÁDEK 39 AŽ 40) Tuto část nevyplňujte, vypíše ji pracovník banky, nebo fondu (KP SFŽP ČR krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí České republiky). Potvrzuje zde, že v pořádku přijal doklady nutné k vyřízení dotace. Další informace relevantní pro vyplnění žádosti najdete v Příručce pro žadatele, která je v listinné podobě k dispozici na krajských pracovištích SFŽP, anebo k stažení na VYSVĚTLIVKY: 1. KP SFŽP ČR zkratka pro krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí České republiky. 2. Rodinný dům objekt, v kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomu účelu určena, v němž jsou nejvýše tři samostatné byty a jenž má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. 3. Bytový panelový dům bytový dům, který je postaven v typizované konstrukční soustavě panelových bytových domů (vymezení typizovaných konstrukčních soustav panelových technologií viz Příručka pro žadatele o podporu, příloha č. 2). 4. Bytový nepanelový dům bytový dům, který není postaven v žádné z typizovaných konstrukčních soustav panelových bytových domů (seznam těchto typizovaných soustav v Příručce pro žadatele o podporu). 5. Mezi tuhá fosilní paliva náleží černé uhlí, koks, hnědé uhlí. 6. Kapalná fosilní paliva: motorová nafta, těžké topné oleje (TTO) palivo používané pro kotelny budované v minulosti, lehké topné oleje (LTO) palivo používané pro kotelny budované v minulosti, extra lehké topné oleje (ELTO) v současnosti doporučené palivo, mazut palivo používané pro větší kotelny budované v minulosti, zkapalněný zemní plyn (směs propanu a butanu). 7. Nízkoemisní zdroj na biomasu je kotel, který podle programu Zelená úsporám vypouští při spalování biomasy do ovzduší povolené množství znečišťujících látek (emise). Požadavky na účinnost zdroje a jeho emisní parametry najdete v Příručce pro žadatele o podporu. 8. Biomasa představuje veškerou hmotu (rostlinou, živočišnou) přírodního původu. Biomasa použitelná jako palivo do kotlů podporovaných v programu Zelená úsporám je užší kategorie. Prakticky se jedná výhradně o fytomasu, což je veškerý rostlinný materiál, např. kusové dřevo polena nejčastěji o délce 300 až 500 mm, dřevní štěpky, které se získávají z odpadů při těžbě dřeva či z cíleně pěstovaných rychle rostoucích dřevin jako topoly, pelety z dřevního odpadu a z rychle rostoucích dřevin, vyráběné lisováním, brikety z dřevního odpadu a rychle rostoucích dřevin, vyráběné lisováním, ale za nižších tlaků než pelety. Dalším zdrojem mohou být semena plodin, balíková sláma, balíkované celé rostliny atd. 9. Účinné tepelné čerpadlo je zařízení používané pro vytápění objektů a ohřev vody. Tímto programem jsou podporována tepelná čerpadla, jejichž topené faktory při dané teplotní charakteristice dosáhnou v závislosti na typu technologie těchto minimálních hodnot: typ země voda 4,1 (při teplotní charakteristice S0/W35) typ vzduch voda 3,0 (při teplotní charakteristice A2/W35) typ voda voda 4,7 (při teplotní charakteristice W10/W35) Tepelná čerpadla zařazená do Seznamu výrobků a technologií výše uvedené limity splňují. Topný faktor je základním parametrem ukazujícím účinnost" tepelného čerpadla. Je to poměr mezi vyrobeným teplem a spotřebovanou elektrickou energií. Čím vyšší topný faktor, tím je provoz zařízení levnější. Příklad: Tepelné čerpadlo má výkon 12 kw a elektrický příkon 3 kw. Topný faktor je 12/3 = 4. Pokud má jedno tepelné čerpadlo při stejných podmínkách topný faktor 4,5 a druhé 3,3, znamená to, že druhé spotřebuje pro svůj provoz o 36 % více elektrické energie než první, a tudíž jeho provoz je podstatně dražší. Topný faktor se u tepelného čerpadla mění podle podmínek, ve kterých pracuje. Ten samý stroj může mít topný faktor 7, a při jiných podmínkách třeba jen 2. Proto srovnávejte topné faktory vždy při stejných podmínkách. Podmínky se uvádějí například takto: 0/35 EN 255, což 3/8

4 znamená, že na vstupu do tepelného čerpadla je tekutina o teplotě 0 C a na výstupu do topného systému tekutina o teplotě 35 C. To vše je měřeno podle metodiky normy EN 255. Topný faktor je lepší, když je nižší teplota výstupní vody proto je výhodnější podlahové topení, kterému stačí nižší teplota vody než radiátorům. U těchto tří typů první slovo označuje, odkud tepelné čerpadlo bere energii (země, voda, vzduch), druhé slovo označuje, jak tepelné čerpadlo energii dodává do objektu (voda, vzduch). Označení země voda tedy znamená odběr tepla ze země a ohřev vody v topném systému. Některá čerpadla země voda mohou být označována i jako voda voda. V rámci programu Zelená úsporám jiné technologické typy tepelných čerpadel nejsou podporovány. 10. Solárně termické kolektory je zařízení, které má černý (respektive tmavý) a matný povrch: Kolektory slouží k pasivnímu zachytávání slunečního záření a jeho přeměně v tepelnou energii, kterou kolektor předává vodě či jiné teplonosné látce (nemrznoucí směs), která koluje v okruhu mezi kolektory a výměníkem v akumulační nádrži, například v bojleru 11. Možné kombinované opatření: podoblast C.1 (zdroj na biomasu nebo tepelné čerpadlo) je zvýhodněna při kombinaci s opatřením A.1 (komplexní zateplení), podoblast C.3 (solárně-termické kolektory) je zvýhodněna při kombinaci s opatřením A.1 (komplexní zateplení), podoblast C.3 (solárně-termické kolektory) je zvýhodněna při kombinaci s opatřením B.1 (pasivní novostavba), podoblast C.2 (zdroj na biomasu nebo tepelné čerpadlo do novostavby) je zvýhodněna při kombinaci s opatřením C.3.2 (solárně-termický kolektory na přípravu teplé vody a přitápění). 12. Komplexní zateplení celého domu, vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu, což znamená nepřekročení měrné roční potřeby tepla na vytápění na úrovni 70 kwh/m 2 podlahové plochy za rok u rodinných domů a 55 kwh/m 2 podlahové plochy za rok u bytových domů (podrobnější informace o nízkoenergetickém standardu bydlení naleznete v Příručce pro žadatele o podporu). Zároveň je požadováno snížení výpočtové hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění po realizaci komplexního zateplení alespoň o 40 % oproti stavu před jeho realizací. Požadované hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění vám na základě údajů z dokumentace k provedení opatření zjistí autorizovaný inženýr z oboru pozemní stavby, technika prostředí a technologická zařízení budov, nebo autorizovaný architekt, či autorizovaný auditor. Seznam těchto oprávněných osob (vyjma autorizovaných architektů) eviduje ministerstvo průmyslu a obchodu v seznamu energetických expertů. Požadované hodnoty lze případně převzít z výpočtů pro průkaz energetické náročnosti budov. 13. Pasivní energetický standard nepřekročení měrné roční potřeby tepla na vytápění 2 na úrovni 20 kwh/m 2 u rodinných 3 domů a 15 kwh/m 2 u bytových 4 domů. Při výpočtu měrné roční potřeby tepla na vytápění se postupuje zejména dle ČSN a ČSN EN Podrobné podmínky pro dosažení požadovaného pasivního energetického standardu u rodinných a bytových domů jsou uvedeny v Příručce pro žadatele o podporu 14. Příklad podání kombinovaného opatření: Máte postavenou novostavbu a hodláte do ní instalovat nízkoemisní zdroj na biomasu a solárně-termické kolektory pro celoroční ohřev teplé vody a přitápění. Ve formuláři žádosti na řádku šest tak zaškrtnete, že žádáte o instalaci nízkoemisního zdroje na biomasu (kotel). Na řádku dvanáct označíte, že tuto žádost kombinujete s dalším opatřením z oblasti C, což jsou právě vámi požadované solárně-termické kolektory. Čísla žádostí nevypisujte, vyplní je pracovník banky, nebo pobočky fondu. Pak si vezmete druhý formulář žádosti o podporu pro fyzické osoby nepodnikající Oblast C Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody, kde opět vyplníte veškeré povinné údaje a na řádku 9 zaškrtnete vámi požadované solárně-termické kolektory. Opět číslo žádosti nevypisujte, vyplní je pracovník banky, nebo pobočky fondu. Máte tak dvě žádosti s tím, že každou z nich podáváte ve dvou vyhotoveních (při podání tak musíte mít celkem čtyři formuláře žádostí). Součástí každé žádosti jsou i krycí listy technických parametrů (viz níže pokyny pro vyplnění krycího listu technických parametrů). Při kombinovaném opatření vyplňujete dva krycí listy technických parametrů a každý z nich ve dvou vyhotoveních (stejné jako pro formuláře žádostí). V krycím listu první žádosti, v části technické údaje o opatřeních a dodavatelích, vyplníte pouze řádky 22 až 28 (opatření nízkoemisní zdroj na biomasu). V krycím listu druhé žádosti, v části technické údaje o opatřeních a dodavatelích, vyplníte pouze řádky 40 až 55 (opatření solárně-termické kolektory). 15. Zplnomocněná osoba (zmocněnec) osoba, které je udělena plná moc (ten, kdo oprávnil plnou mocí jiného ke svému zastupování v určitých záležitostech, je zmocnitel). 4/8

5 Pokyny pro vyplnění krycího listu technických parametrů k žádosti o podporu v oblasti C Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody Krycí list vyplníte ve spolupráci se zpracovatelem dokumentace k provedení opatření, který potvrdí správnost technických údajů o opatření svým podpisem a razítkem. Žadatel potvrzuje svým podpisem, že byl seznámen s dokumentací pro provedení opatření a údaji na krycím listu. Horní index v pokynech odkazuje na VYSVĚTLIVKY, které jsou hned za těmito pokyny pro vyplnění krycího listu. Podrobnější pokyny pro vyplnění krycího listu lze získat na nebo na KP SFŽP ČR 1. Vzorově vyplněný krycí list technických parametrů k žádosti o podporu v oblasti C Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody je k dispozici na Obnovitelné zdroje energie (OZE) jsou energetické zdroje, které jsou člověku v přírodě volně k dispozici (sluneční energie, energie vodních toků, větrná energie, geotermální energie, energie z biomasy) a jejichž zásoba je z lidského pohledu buď obecně nevyčerpatelná, nebo se obnovuje v časových měřítcích srovnatelných s jejich využíváním. V tom se OZE odlišují od tradičních fosilních či jaderných energetických zdrojů, které se až do současnosti vytvářely v rozpětí několika geologických období, současnou civilizací však mohou být vyčerpány během několika desetiletí. Požadované údaje vyplňte hůlkovým písmem. Krycí list podáváte ve dvou vyhotoveních. Číslo žádosti: Tento rámeček nacházející se v horní části každé stránky žádosti nevyplňujte. Číslo vypíše pracovník podacího místa vybrané banky, či pobočky fondu. Potvrzení o prověření dokumentace k provedení opatření: Tento rámeček nevyplňujte. Potvrzení vypíše pracovník podacího místa vybrané banky, či pobočky fondu. ZPRACOVATEL DOKUMENTACE K PROVEDENÍ OPATŘENÍ (ŘÁDEK 1 AŽ 3) 1 Do tohoto pole vyplní zpracovatel svůj název a adresu. Zpracovatelem dokumentace k provedení opatření může být autorizovaný inženýr nebo technik v oboru pozemní stavby, technika prostředí a technologické zařízení budov (projektant), nebo energetický auditor, který zpracoval dokumentaci pro provedení opatření. Seznam těchto oprávněných osob eviduje ministerstvo průmyslu a obchodu v seznamu energetických expertů. 2 Zpracovatel vyplní své číslo autorizace. Číslo autorizace je udělováno podle novely zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu a povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Konečný text novely je ve Sbírce zákonů, v částce 79 pod číslem 224/2003 Sb. Jedná se o příznak, který lze pro danou osobu zjistit na 3 Do tohoto pole zpracovatel vyplní svůj telefonický a ový kontakt z důvodu snadnější komunikaci mezi ním a žadatelem v případě nejasností při vyplňování tohoto formuláře (v případě, že zpracovatel nemá telefon ani , pak tato políčka nevyplňuje). VLASTNOSTI OBJEKTU PŘED REALIZACÍ OPATŘENÍ Typ obytného domu (vyplňte jednu z možností) (řádek 4 až 6) 4 až 6 Vlevo označte křížkem, zda žádáte o podporu na rodinný dům 2, nebo na bytový panelový dům 3, anebo na bytový nepanelový dům 4. Vpravo do příslušné kolonky udejte číslem počet bytových jednotek (jedna bytová jednotka = jeden byt). Vždy označte pouze jednu z možností. Původní zdroj tepla pro vytápění (řádek 7 až 12) 7 až 12 Do pole vlevo označte křížkem příslušný stávající zdroj tepla na vytápění a do vedlejšího pole k danému zdroji zadejte jeho tepelný výkon. Informaci o tepelném výkonu lze nalézt v průvodní dokumentaci, která byla se zdrojem dodána, resp. na typovém štítku, který je výrobcem umístěn na kotli. Pokud je v domě, na který se žádá o podporu, více zdrojů vytápění než jeden, vyplňte převládající zdroj. Vždy se tedy vyplňuje pouze jedna z možností (7 až 12). 7 Mezi tuhá fosilní paliva se řadí černé uhlí, koks, hnědé uhlí. 8 Kapalná fosilní paliva: motorová nafta, těžké topné oleje (TTO) palivo používané pro kotelny budované v minulosti, lehké topné oleje (LTO) palivo používané pro kotelny budované v minulosti, extra lehké topné oleje (ELTO) v současnosti doporučené palivo, mazut palivo používané pro větší kotelny budované v minulosti, zkapalněný zemní plyn (směs propanu a butanu). 9 Mezi plynná fosilní paliva patří například zemní plyn, zkapalněný ropný plyn (LPG) a propan-butan. 10 Elektřina forma energie, která se využívá prostřednictvím elektromagnetického pole. 11 V případě, že je využíváno centrální zásobování teplem (CZT), tepelný výkon se nevyplňuje. Pod pojmem centrální zásobování teplem (CZT) se obvykle míní situace, kdy je vybudován jeden zdroj tepla (kotelna), od kterého je k uživatelům teplo vedeno teplonosným médiem prostřednictvím distribuční soustavy (trubními rozvody rozvádějícími teplou či horkou vodu, případně páru). 12 Ostatní vyplňte, pokud používáte jiný původní zdroj tepla než zmíněný v této části. 5/8

6 Původní zdroj tepla pro přípravu teplé vody (TV) (řádek 13 až 21) 13 až 21 Vyplňte údaje obdobným způsobem jako u původního zdroje tepla pro vytápění (viz řádky 7 až 12). (17) V případě, že je využíváno centrální zásobování teplem (CZT), tepelný výkon a účinnost se nevyplňuje. 19 Zadejte číselný údaj, který odpovídá dané vytápěné podlahové ploše 5. Ten lze zjistit z dokumentace k provedení opatření. 20 Vyplňte údaj získaný z výpočtu měrné roční potřeby tepla na vytápění 6, který provedla oprávněná osoba 7. Při výpočtu se vychází ze stavu objektu před realizací opatření, na která se žádá o podporu. 21 Vyplňte údaj získaný z výpočtu k realizovanému opatření. Při výpočtu se vychází ze stavu objektu před realizací opatření, na která se žádá o podporu. Na straně 2 jsou uvedena tři opatření (nízkoemisní zdroj 8 na biomasu 9, tepelné čerpadlo 10 a solárnětermický systém 11 ). V rámci jedné žádosti se vyplňují vždy údaje jen pro jedno z těchto tří opatření, na které se vztahuje žádost o podporu! V případě, že žadatel žádá o podporu na kombinaci opatření C.1 + C.3, podává dvě samostatné žádosti! NÍZKOEMISNÍ ZDROJ NA BIOMASU (ŘÁDEK 22 AŽ 28) 22 Zadejte číselný kód výrobku, který naleznete v Seznamu výrobků a technologií (SVT) 23 Uveďte, typové označení zdroje, který naleznete u příslušného výrobku v Seznamu výrobků a technologií. 24 Vyplňte údaje pro výkon a účinnost zdroje, které lze zjistit ze Seznamu výrobků a technologií. 25 a 26 V příslušném poli (vpravo) označte křížkem, zda se jedná o zdroj s ručním, anebo automatickým přikládáním paliva. V příslušném poli (vpravo) označte křížkem, zda zdroj je, či není vybaven akumulační nádrží. 27 Pokud je zdroj vybaven akumulační nádrží, vyplňte její objem v litrech na kilowatt instalovaného výkonu. 28 Zadejte identifikační číslo (IČ) dodavatele, které naleznete v Seznamu odborných dodavatelů (SOD) Vyplňte název dodavatele, který lze zjistit z faktur vystavených příslušným dodavatelem. TEPELNÉ ČERPADLO (ŘÁDEK 29 AŽ 39) 29 Zadejte číselný kód výrobku, který naleznete v Seznamu výrobků a technologií (SVT) 30 Uveďte, typové označení tepelného čerpadla, který naleznete u příslušného výrobku v Seznamu výrobků a technologií. 31 až 33 V příslušném poli (vpravo) označte křížkem, zda se jedná o tepelné čerpadlo typu země-voda 10, voda-voda 10 nebo vzduch-voda 10. V příslušném poli (vpravo) označte křížkem, zda je provozní režim tepelného čerpadla monovalentní 12, či bivalentní Topný faktor 10 vyplňte údaj, který je dostupný v technickém listu výrobku. Teplota bivalence 14 tento údaj vyplňte pouze u tepelných čerpadel s bivalentním provozním režimem. 35 až 37 V příslušném poli označte řížkem bivalentní zdroje tepla. Vyplníte údaje pouze u tepelných čerpadel s bivalentním provozním režimem. 38 Předpokládané množství tepla z bivalentního zdroje pro vytápění a/nebo přípravu teplé vody (TV). Údaj lze převzít z výpočtu v dokumentaci pro provedení opatření. 39 Zadejte identifikační číslo (IČ) dodavatele, které naleznete v Seznamu odborných dodavatelů (SOD) Vyplňte název dodavatele, který lze zjistit z faktur vystavených příslušným dodavatelem. SOLÁRNĚ TERMICKÝ SYSTÉM (KOLEKTOR + REGULACE + AKUMULAČNÍ NÁDRŽ + ROZVODY) (ŘÁDEK 40 AŽ 55) 40 a 41 V příslušném poli označte křížkem, zda se jedná o systém pouze na celoroční přípravu teplé vody, nebo na kombinaci celoroční přípravy teplé vody a přitápění. 42, 43 Vyplňte údaj o předpokládaném množství tepla ze solárního systému na přípravu teplé vody (a přitápění). Údaj lze převzít z výpočtu v dokumentaci k provedení opatření. 44 Zadejte číselný kód výrobku, který naleznete v Seznamu výrobků a technologií (SVT) 45 Uveďte, typové označení solárně-termického kolektoru, který naleznete u příslušného výrobku v Seznamu výrobků a technologií. 46 a 47 Vyplňte údaje, které lze převzít z výpočtu v dokumentaci k provedení opatření. 48 Zadejte číselný kód výrobku, které naleznete v Seznamu výrobků a technologií (SVT) 49 Uveďte, typové označení zásobníku teplé vody, které naleznete u příslušného výrobku v Seznamu výrobků a technologií. 50 Vyplňte údaj, který lze převzít z technického listu výrobku. 51 Zadejte číselný kód výrobku, který naleznete v Seznamu výrobků a technologií (SVT) 6/8

7 52 Uveďte, typové označení akumulační nádrže, které naleznete u příslušného výrobku v Seznamu výrobků a technologií. 53 a 54 Vyplňte údaje, které lze převzít z technického listu výrobku. 55 Zadejte identifikační číslo (IČ) dodavatele, které naleznete v Seznamu odborných dodavatelů (SOD) Vyplňte název dodavatele, který lze zjistit z faktur vystavených příslušným dodavatelem. INVESTIČNÍ NÁKLADY (ŘÁDEK 56) 56 Zadejte finanční částku vyjadřující předpokládanou výši investičních nákladů. Údaj vychází rozpočtu v dokumentaci k provedení opatření, která bude předložena spolu se žádostí k posouzení. Žádáte-li po realizaci opatření napište skutečné uznatelné investiční náklady. VLASTNOSTI OBJEKTU PO REALIZACI OPATŘENÍ (ŘÁDEK 57 AŽ 62) 57 Vyplňte údaj, který lze převzít z výpočtu v dokumentaci k provedení opatření (týká se pouze tepelných čerpadel). 58 Vyplňte údaj, který lze převzít z výpočtu v dokumentaci k provedení opatření (týká se pouze nízkoemisní zdroj na biomasu). 59 Uveďte hodnotu celkově vyrobené energie solárním systémem za celý rok. Údaj lze převzít z výpočtu v dokumentaci k provedení opatření (týká se pouze solárně termických systémů). 60 Vyplňte údaj, který lze převzít z výpočtu v dokumentaci k provedení opatření (týká se pouze solárně termických systémů pro přípravu teplé vody). 61 Vyplňte údaj, který lze převzít z výpočtu v dokumentaci k provedení opatření (týká se pouze solárně termických systémů na kombinaci přípravy teplé vody a přitápění). 62 Na tomto řádku vyplňte místo a datum, kde a kdy vyplnil krycí list technických parametrů. Razítko a podpis zpracovatele Zpracovatel svým podpisem a razítkem potvrdí správnost údajů uvedených v krycím listu a jejich soulad s dokumentací pro provedení opatření. ŽADATEL 63 Žadatel vyplní své jméno a příjmení musí být v souladu s žádostí, ke které se vztahuje krycí list. 64 Žadatel vyplní o jakou výši dotace žádá. 65 Na tomto řádku žadatel vyplní místo a datum, kde a kdy se seznámil s krycím listem. Podpis žadatele Žadatel (nebo jím zplnomocněná osoba zmocněnec 15 ) svým podpisem níže potvrdí, že se seznámil s dokumentací pro provedení opatření a údaji na krycím listě a že s nimi souhlasí. Seznam výrobků a technologií (SVT) a seznam odborných dodavatelů naleznete na VYSVĚTLIVKY: 1. KP SFŽP ČR zkratka pro krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí České republiky. 2. Rodinný dům objekt, v kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomu účelu určena, v němž jsou nejvýše tři samostatné byty a jenž má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. 3. Bytový panelový dům bytový dům, který je postaven v typizované konstrukční soustavě panelových bytových domů (vymezení typizovaných konstrukčních soustav panelových technologií viz Příručka pro žadatele o podporu, příloha č. 2). 4. Bytový nepanelový dům bytový dům, který není postaven v žádné z typizovaných konstrukčních soustav panelových bytových domů. 5. Vytápěné podlahová plocha celková vnitřní podlahová plocha všech podlaží budovy, vymezená vnitřní stranou vnějších stěn, bez neobývaných sklepů a oddělených nevytápěných prostor. 6. Měrná potřeba tepla na vytápění množství tepla, potřebné na vytápění za rok, vztažené na 1 m 2 podlahové plochy vytápěné části budovy. 7. Oprávněná osoba pro výpočet měrné potřeby tepla je autorizovaný inženýr nebo technik v oboru pozemní stavby, technika prostředí a technologické zařízení budov (projektant), nebo energetický auditor, který zpracoval dokumentaci pro provedení opatření. Seznam těchto oprávněných osob eviduje ministerstvo průmyslu a obchodu v seznamu energetických expertů. 8. Nízkoemisní zdroj na biomasu je kotel, který podle programu Zelená úsporám vypouští při spalování biomasy do ovzduší povolené množství znečišťujících látek (emise). Požadavky na účinnost zdroje a jeho emisní parametry najdete v Příručce pro žadatele o podporu. 9. Biomasa představuje veškerou hmotu (rostlinou, živočišnou) přírodního původu. Biomasa použitelná jako palivo do kotlů podporovaných v programu Zelená úsporám je užší kategorie. Prakticky se jedná výhradně o fytomasu, což je veškerý rostlinný materiál (např. kusové dřevo polena nejčastěji o délce 300 až 500 mm, dřevní štěpky, které se získávají z odpadů při těžbě dřeva či z cíleně pěstovaných rychle rostoucích dřevin jako topoly, pelety z dřevního odpadu a z rychle rostoucích dřevin, vyráběnélisováním, brikety z dřevního odpadu a rychle rostoucích dřevin, 7/8

8 vyráběné také lisováním, ale za nižších tlaků než pelety. Dalším zdrojem mohou být semena plodin, balíková sláma, balíkované celé rostliny atd. 10. Účinné tepelné čerpadlo je zařízení používané pro vytápění objektů a ohřev vody. Tímto programem jsou podporována tepelná čerpadla, jejichž topené faktory při dané teplotní charakteristice dosáhnou v závislosti na typu technologie těchto minimálních hodnot: typ zěme voda 4,1 (při teplotní charakteristice S0/W35) typ vzduch voda 3,0 (při teplotní charakteristice A2/W35) typ voda voda 4,7 (při teplotní charakteristice W10/W35) Tepelná čerpadla zařazená do Seznamu výrobků a technologií výše uvedené limity splňují. Topný faktor je základním parametrem ukazujícím účinnost" tepelného čerpadla. Je to poměr mezi vyrobeným teplem a spotřebovanou elektrickou energií. Čím vyšší topný faktor, tím je provoz zařízení levnější. Příklad: Tepelné čerpadlo má výkon 12 kw a elektrický příkon 3 kw. Topný faktor je 12/3 = 4. Pokud má jedno tepelné čerpadlo při stejných podmínkách topný faktor 4,5 a druhé 3,3, znamená to, že druhé spotřebuje pro svůj provoz o 36 % více elektrické energie než první, a tudíž jeho provoz je podstatně dražší. Topný faktor se u tepelného čerpadla mění podle podmínek, ve kterých pracuje. Ten samý stroj může mít topný faktor 7, a při jiných podmínkách třeba jen 2. Proto srovnávejte topné faktory vždy při stejných podmínkách. Podmínky se uvádějí například takto: 0/35 EN 255, což znamená, že na vstupu do tepelného čerpadla je tekutina o teplotě 0 C a na výstupu do topného systému tekutina o teplotě 35 C. To vše je měřeno podle metodiky normy EN 255. Topný faktor je lepší, když je nižší teplota výstupní vody proto je výhodnější podlahové topení, kterému stačí nižší teplota vody než radiátorům. U těchto tří typů první slovo označuje, odkud tepelné čerpadlo bere energii (země, voda, vzduch), druhé slovo označuje, jak tepelné čerpadlo energii dodává do objektu (voda, vzduch). Označení země voda tedy znamená odběr tepla ze země a ohřev vody v topném systému. Některá čerpadla země voda mohou být označována i jako voda voda. V rámci programu Zelená úsporám jiné technologické typy tepelných čerpadel nejsou podporovány. 11. Solárně termické kolektory je zařízení, které má černý (respektive tmavý) a matný povrch: Kolektory slouží k pasivnímu zachytávání slunečního záření a jeho přeměně v tepelnou energii, kterou kolektor předává vodě či jiné teplonosné látce (nemrznoucí směs), která koluje v okruhu mezi kolektory a výměníkem v akumulační nádrži, například v bojleru 12. Monovalentní provoz tepelné čerpadlo je jediným zdrojem tepla pro budovu. Pracuje po celou dobu topné sezóny. Vhodné zvláště pro nízkoteplotní vytápěcí soustavy s teplotou otopné vody do 60 C. 13. Bivalentní provoz tepelné čerpadlo pracuje pouze po část topné sezóny, při největších mrazech je odstaveno. Teplo pak dodává další zdroj (kotel). Vhodné pro otopné soustavy vyžadující teplotu otopné vody do 90 C. 14. Teplota bivalence je venkovní teplota, za níž tepelné čerpadlo pokrývá 100 % aktuální energetické potřeby budovy. Seznam krajských pracovišť (KP) K uvedené adrese přidejte název fondu: Státní fond životního prostředí ČR JIHOČESKÝ KRAJ Mánesova 3a ČESKÉ BUDĚJOVICE JIHOMORAVSKÝ KRAJ Šumavská BRNO KARLOVARSKÝ KRAJ Majakovského 707/ KARLOVY VARY KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ Československé armády HRADEC KRÁLOVÉ LIBERECKÝ KRAJ nám. Dr. E. Beneše LIBEREC 3 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Českobratrská OSTRAVA 2 OLOMOUCKÝ KRAJ Wellnerova OLOMOUC PARDUBICKÝ KRAJ Smilova PARDUBICE PLZEŇSKÝ KRAJ Kopeckého sady PLZEŇ PRAHA Olbrachtova 2006/ PRAHA 4 STŘEDOČESKÝ KRAJ Olbrachtova 2006/ PRAHA 4 ÚSTECKÝ KRAJ Stroupežnického ÚSTÍ NAD LABEM KRAJ VYSOČINA Havlíčkova Jihlava ZLÍNSKÝ KRAJ J. A. Bati 5520 (budova č. 22) ZLÍN 8/8

Číslo žádosti: Tento rámeček, nacházející se v horní části každé stránky žádosti, nevyplňujte. Číslo vypíše pracovník vybrané banky, či KP SFŽP ČR.

Číslo žádosti: Tento rámeček, nacházející se v horní části každé stránky žádosti, nevyplňujte. Číslo vypíše pracovník vybrané banky, či KP SFŽP ČR. Verze 17.8.09 Program Zelená úsporám je vyhlášen Ministerstvem životního prostředí a jeho financování a řízení je zajišťováno Státním fondem životního prostředí České republiky (SFŽP ČR). Cílem programu

Více

ŽÁDÁM O PODPORU NA (VYPLŇTE JEDNU Z MOŽNOSTÍ) (ŘÁDEK 1 AŽ

ŽÁDÁM O PODPORU NA (VYPLŇTE JEDNU Z MOŽNOSTÍ) (ŘÁDEK 1 AŽ Program Zelená úsporám je vyhlášen Ministerstvem životního prostředí ČR a jeho financování a řízení je zajišťováno Státním fondem životního prostředí České republiky (SFŽP ČR). Cílem programu je podpořit

Více

Pokyny pro vyplnění žádosti o podporu pro fyzické osoby nepodnikající B Nová výstavba v pasivním energetickém standardu

Pokyny pro vyplnění žádosti o podporu pro fyzické osoby nepodnikající B Nová výstavba v pasivním energetickém standardu Program Zelená úsporám je vyhlášen Ministerstvem životního prostředí ČR a jeho financování a řízení je zajišťováno Státním fondem životního prostředí České republiky (SFŽP ČR). Cílem programu je podpořit

Více

Zelená úsporám. Jak úspěšně podat žádost A FO Zateplení rodinných domů

Zelená úsporám. Jak úspěšně podat žádost A FO Zateplení rodinných domů Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR, zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech Jak úspěšně podat žádost

Více

PROGRAM PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ÚSPOR ENERGIE V OBYTNÝCH BUDOVÁCH

PROGRAM PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ÚSPOR ENERGIE V OBYTNÝCH BUDOVÁCH PROGRAM PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ÚSPOR ENERGIE V OBYTNÝCH BUDOVÁCH EXCEL MIX CZ, s.r.o. Palackého 664 281 01 Velim tel./fax:+420 321 762 154 email: prodej@excelmix.cz Základní členění Programu A.

Více

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech A. Úspory energie na vytápění A.1 Celkové zateplení PŘÍLOHA Č. I/2 Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech V této oblasti jsou podporována opatření (mj. zateplení obvodových případně vnitřních

Více

Dotační program Zelená úsporám

Dotační program Zelená úsporám Dotační program Zelená úsporám Oblasti podpory: A. Úspory energie na vytápění A.1 Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu A.2 Kvalitní zateplení vybraných částí

Více

Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client)

Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client) Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client) za podpory: Obsah T Q S C O N S U L T I N G 1 ÚVOD... 1 2 ROZDĚLENÍ PROGRAMU... 2 2.1 OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ O DOTACI... 2 2.2 ROZHODNÉ DATUM...

Více

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Dotační program Zelená úsporám Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Rámec mezinárodních dohod a české legislativy - Kjótský protokol umožňuje zemím, které dosáhnou

Více

Zelená úsporám. Jak úspěšně podat žádost A Zateplení bytových domů

Zelená úsporám. Jak úspěšně podat žádost A Zateplení bytových domů Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR, zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech Jak úspěšně podat žádost

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 1. RODINNÉ DOMY Oblast podpory A: SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STÁVAJÍCÍCH RODINNÝCH DOMŮ Oblast podpory B: VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMŮ S VELMI NÍZKOU ENERGETICKOU NÁROČNOSTÍ Oblast

Více

Zelená úsporám. Jak úspěšně podat žádost A PO Zateplení panelových domů. Celkové zateplení Oblast A: Úspora energie na vytápění Panelové domy

Zelená úsporám. Jak úspěšně podat žádost A PO Zateplení panelových domů. Celkové zateplení Oblast A: Úspora energie na vytápění Panelové domy Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR, zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech Jak úspěšně podat žádost

Více

ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ

ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ KDO MŮŽE ŽÁDAT a co je možné žádat Program Zelená úsporám podporuje realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití

Více

Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015

Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015 Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015 2. Výzva pro Rodinné domy 1. Výzva pro Bytové domy v Praze Základní schéma administrace Výhled

Více

Zá kládní právidlá NZÚ pro RD v roce 2015

Zá kládní právidlá NZÚ pro RD v roce 2015 Zá kládní právidlá NZÚ pro RD v roce 2015 Oblasti A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností C. Efektivní využití zdrojů

Více

Proč zateplovat, měnit zdroj a větrat?

Proč zateplovat, měnit zdroj a větrat? Program přednášky Proč zateplovat, měnit zdroj a větrat Obecné informace o Programu Připravované Výzvy a změny v Programu Vzorový příklad Příklad z praxe Závěr Proč zateplovat, měnit zdroj a větrat? Proč

Více

Přílohy k žádosti o investiční podporu z programu Zelená úsporám

Přílohy k žádosti o investiční podporu z programu Zelená úsporám Přílohy k žádosti o investiční podporu z programu Zelená úsporám Povinná příloha? Typ žadatele Opatření Originál/? Ověřený podpis? Kdy se předkládá? Popis přílohy 1 Krycí list technických parametrů žadatel

Více

Program Zelená úsporám Příručka pro žadatele o podporu

Program Zelená úsporám Příručka pro žadatele o podporu Program Zelená úsporám Příručka pro žadatele o podporu Verze 1.2 8.4. 2009 Obsah ÚVODNÍ SLOVO...3 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU...4 2. OBLASTI A PODOBLASTI PODPORY PROGRAMU...6 2.1. FORMA A PODMÍNKY

Více

PŘÍLOHY I. Podle těchto Příloh I se poskytují podpory z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí účinnosti těchto Příloh dne 10. června 2010.

PŘÍLOHY I. Podle těchto Příloh I se poskytují podpory z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí účinnosti těchto Příloh dne 10. června 2010. PŘÍLOHY I Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 9/2009 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám na opatření vedoucí k úsporám

Více

Program Zelená úsporám

Program Zelená úsporám Program Zelená úsporám Jak ušetřit na vytápění Potenciál energetických úspor ve vytápění - obecně Uvědomělé chování: Vyvarovat se přetápění (zvýšení teploty o 1 C odpovídá nárůstu potřeby tepla až o 6

Více

Postup Státního fondu životního prostředí ČR při vyřizování žádostí o podporu

Postup Státního fondu životního prostředí ČR při vyřizování žádostí o podporu Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

Město Tábor Odbor správy majetku města Žižkovo nám.3, Tábor ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU Z FONDU PODPORY A ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA TÁBORA

Město Tábor Odbor správy majetku města Žižkovo nám.3, Tábor ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU Z FONDU PODPORY A ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA TÁBORA Město Tábor Odbor správy majetku města Žižkovo nám.3, Tábor ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU Z FONDU PODPORY A ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA TÁBORA 1) Žadatel Fyzická osoba: Jméno a příjmení: Rodné číslo:.. Bydliště:

Více

Příručka pro dodavatele a výrobce

Příručka pro dodavatele a výrobce Dotační program na zateplování a ekologické vytápění domů 2009 2012 Příručka pro dodavatele a výrobce Verze 2 Zelená úsporám Obsah 1. Základní informace o programu............. 2 Základní členění programu

Více

Příručka pro dodavatele a výrobce Zelená úsporám

Příručka pro dodavatele a výrobce Zelená úsporám Dotační program na zateplování a ekologické vytápění domů 2009 2012 Příručka pro dodavatele a výrobce Zelená úsporám ZU_prirucka02-pro-dodavatele_148x210+3_v3.indd 1 17.4.2009 19:03:21 ZU_prirucka02-pro-dodavatele_148x210+3_v3.indd

Více

Příručka pro žadatele

Příručka pro žadatele Příručka pro žadatele Společný program na podporu výměny kotlů Informativní průvodce nenahrazuje závazné podmínky dotačního programu. Praha / červenec 2014 Obsah Základní předpoklad pro podání žádosti...

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností B. Fyzické osoby I. Oblasti podpory Finanční podpora na výměnu

Více

Pokyn k Příloze č. I/10 Směrnice MŽP č. 9/2009:

Pokyn k Příloze č. I/10 Směrnice MŽP č. 9/2009: Pokyn k Příloze č. I/10 Směrnice MŽP č. 9/2009: Náležitosti faktury Faktura/y (originál nebo ověřená kopie), která je přílohou formuláře žádosti o podporu na realizaci opatření v rámci programu Zelená

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 MANUÁL ŽADATELE O PODPORU Z PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 Vypracoval: Asociace energetických specialistů, z.s. Zpracováno dne: 1. 4. 2015 MANUÁL ŽADATELE O PODPORU Z PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

Více

OTÁZKY A ODPOVĚDI. Čeho se dotační program na výměnu kotlů týká?

OTÁZKY A ODPOVĚDI. Čeho se dotační program na výměnu kotlů týká? OTÁZKY A ODPOVĚDI Čeho se dotační program na výměnu kotlů týká? Cílem je snížit znečišťování ovzduší lokálním vytápěním na tuhá paliva (spalovacími zdroji do tepelného výkonu 50 kw) na území daného kraje.

Více

OBLAST (A) Rekonstrukce a přístavby zahrnující zateplení a výměnu oken

OBLAST (A) Rekonstrukce a přístavby zahrnující zateplení a výměnu oken Stručný soupis důležitých parametrů Pouze pro RODINNÉ DOMY PRO ROK 2014: Příjem žádostí od 1.4.2014 Ukončení příjmu žádostí do 31.12.2014 nebo vyčerpání finančních prostředků Fin. obnos pro rok 2014 je:

Více

2. směrnice č. 5/2009. o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Programu Zelená úsporám

2. směrnice č. 5/2009. o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Programu Zelená úsporám ROČNÍK xix duben 2009 ČÁSTKA 5 věstník ministerstva životního prostředí www.mzp.cz recycled paper vytištěno na recyklovaném papíru OBSAH resortní předpisy 2. Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků

Více

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Efektivní využití OZE v budovách Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze OBNOVITELNÉ ZDROJE TEPLA sluneční energie základ v podstatě veškerého

Více

Manuál žadatele o dotaci z programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

Manuál žadatele o dotaci z programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 Manuál žadatele o dotaci z programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 Průkaz energetické náročnosti budov RODINNÉ DOMY BYTOVÉ DOMY krok za krokem aktualizace 1. 4. 2015 Manuál žadatele o dotaci z programu NOVÁ

Více

Informace o Programu Čistá energie Praha v letech 1994-2014

Informace o Programu Čistá energie Praha v letech 1994-2014 Informace o Programu Čistá energie Praha v letech 1994-2014 Program Čistá energie Praha (dále jen Program ) probíhá od roku 1994. Jedná se o motivační nástroj města ke zlepšování kvality ovzduší a k podpoře

Více

ZELENÁ ÚSPORÁM Z POHLEDU APLIKACE STAVEBNÍHO ZÁKONA - pracovní pomůcka pro stavební úřady

ZELENÁ ÚSPORÁM Z POHLEDU APLIKACE STAVEBNÍHO ZÁKONA - pracovní pomůcka pro stavební úřady ZELENÁ ÚSPORÁM Z POHLEDU APLIKACE STAVEBNÍHO ZÁKONA - pracovní pomůcka pro stavební úřady OBSAH: 1/ ÚVOD 2/ VYMEZENÍ POJMŮ 3/ OBECNÉ INFORMACE 4/ OBLASTI PODPORY 4.A Úspory energie na vytápění 4.A.1 Zateplení

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné

Více

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07 Seznam analyzovaných opatření a jejich ji logika výběru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Oblasti analýz výzkumu Energetika původních PD ve zkratce Problémy dnešních rekonstrukcí panelových

Více

ZELENÁ ÚSPORÁM Z POHLEDU APLIKACE STAVEBNÍHO ZÁKONA - pracovní pomůcka pro stavební úřady

ZELENÁ ÚSPORÁM Z POHLEDU APLIKACE STAVEBNÍHO ZÁKONA - pracovní pomůcka pro stavební úřady ZELENÁ ÚSPORÁM Z POHLEDU APLIKACE STAVEBNÍHO ZÁKONA - pracovní pomůcka pro stavební úřady OBSAH: 1/ ÚVOD 2/ VYMEZENÍ POJMŮ 3/ OBECNÉ INFORMACE 4/ OBLASTI PODPORY 4.A Úspory energie na vytápění 4.A.1 Zateplení

Více

Příloha: 1) Informace o Programu Čistá energie Praha v letech 1994 2013 2) Pravidla Programu Čistá energie Praha 2014

Příloha: 1) Informace o Programu Čistá energie Praha v letech 1994 2013 2) Pravidla Programu Čistá energie Praha 2014 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR MĚSTSKÉ ZELENĚ A ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MČ Praha 1 57 k rukám starosty MČ Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum 609908/2014 Doubrava / 4314 30.

Více

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Nová zelená úsporám a zateplování - specifika Příklad možné realizace zateplení podkrovního RD Přehled základních technických požadavků v oblasti podpory

Více

Postup při změně v žádosti o podporu

Postup při změně v žádosti o podporu Postup při změně v žádosti o podporu V případě, že chcete změnit některý z údajů ve své žádosti o podporu z Programu Zelená úsporám, je třeba podat na předepsaném formuláři žádost o změnu. Vyplněný, vytištěný

Více

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Miroslav Zmeškal Státní fond životního prostředí ČR Krajské pracoviště Zlín J.A.Bati 5520 Oblasti podpory Prioritní osa 2.1 Zlepšování kvality ovzduší

Více

PODMÍNKY PROGRAMU NA PODPORU VÝMĚNY KOTLŮ V OBCI PRAŽMO

PODMÍNKY PROGRAMU NA PODPORU VÝMĚNY KOTLŮ V OBCI PRAŽMO PODMÍNKY PROGRAMU NA PODPORU VÝMĚNY KOTLŮ V OBCI PRAŽMO Článek I Cílem programu na podporu výměny kotlů (dále jen Program ) je zabezpečení realizace opatření vedoucích ke snížení znečištění ovzduší z malých

Více

Možnosti snížení energetické náročnosti a vhodné OZE pro ZK. Brumov-Bylnice 24. září 2013

Možnosti snížení energetické náročnosti a vhodné OZE pro ZK. Brumov-Bylnice 24. září 2013 Možnosti snížení energetické náročnosti a vhodné OZE pro ZK Brumov-Bylnice 24. září 2013 Územní energetická koncepce Zlínského kraje Požadavek max. energetická soběstačnost Implementace směrnice EP a R

Více

Příloha: 1) Informace o Programu Čistá energie Praha v letech 1994 2012 2) Pravidla Programu Čistá energie Praha 2013

Příloha: 1) Informace o Programu Čistá energie Praha v letech 1994 2012 2) Pravidla Programu Čistá energie Praha 2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ROZVOJE VEŘEJNÉHO PROSTORU Úřad MČ Praha 1 57 k rukám starosty MČ Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum 381720/2013 Doubrava / 4314 15. 5. 2013

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY www.budovyprukaz.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Bytový dům V Lázních čp. 357359, 252 42 Jesenice PODLE VYHLÁŠKY č. 78/2013 Sb. www.budovyprukaz.cz Zodpovědný projektant: Ing. Jan Kvasnička ČKAIT

Více

7. VÝZVA. Plzeňský kraj a Ministerstvo životního prostředí

7. VÝZVA. Plzeňský kraj a Ministerstvo životního prostředí 7. VÝZVA Plzeňský kraj a Ministerstvo životního prostředí VYHLAŠUJÍ SPOLEČNOU VÝZVU k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze Společného programu na podporu výměny kotlů (dále jen Program ). Cílem Programu

Více

PODMÍNKY SPOLEČNÉHO PROGRAMU NA PODPORU VÝMĚNY KOTLŮ. Článek I

PODMÍNKY SPOLEČNÉHO PROGRAMU NA PODPORU VÝMĚNY KOTLŮ. Článek I PODMÍNKY SPOLEČNÉHO PROGRAMU NA PODPORU VÝMĚNY KOTLŮ Článek I Cílem Společného programu na podporu výměny kotlů (dále jen Program ) je zabezpečení realizace opatření vedoucích ke snížení znečištění ovzduší

Více

(Úspory energie a obnovitelné zdroje

(Úspory energie a obnovitelné zdroje Možnosti technické pomoci při zlepšov ování environmentáln lní výkonnosti (Úspory energie a obnovitelné zdroje energie v ubytovacích ch zařízen zeních) Jaroslav Jakubes, ENVIROS Obsah prezentace Kontext

Více

Nové kotlíkové dotace z OPŽP

Nové kotlíkové dotace z OPŽP Nové kotlíkové dotace z OPŽP Současný stav Emise z malých spalovacích zdrojů v domácnostech mají velký podíl na celkových emisích PM10 (cca 40%) a benzo(a)pyrenu (až 90 %) a velký dopad na kvalitu ovzduší.

Více

1. Společné televizní antény a digitalizace

1. Společné televizní antény a digitalizace 1. Společné televizní antény a digitalizace Stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu zastoupené ing.karlem Staňkem, ředitelem odboru elektronických komunikací: Vlastník nemovitosti má na základě 104

Více

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 3

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 3 Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 3 ZVEŘEJNĚNO DNE 30. 1. 2015 Výběrová (hodnoticí) kritéria v Operačním programu

Více

Přílohy II. V Praze dne 2008 RNDr. Martin Bursík v.r. ministr životního prostředí

Přílohy II. V Praze dne 2008 RNDr. Martin Bursík v.r. ministr životního prostředí Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití

Více

Struktura dotačního programu a příklady řešení. Rodinné domy, aktualizace 2013 Zdroj: SFŽP, www.novazelenausporam.cz

Struktura dotačního programu a příklady řešení. Rodinné domy, aktualizace 2013 Zdroj: SFŽP, www.novazelenausporam.cz Struktura dotačního programu a příklady řešení Rodinné domy, aktualizace 2013 Příjem žádostí v programu NZÚ Směrnice MŽP o poskytování prostředků z programu Nová zelená úsporám 1. Výzva pro rodinné domy

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

Program Nová zelená úsporám 2013

Program Nová zelená úsporám 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 má 5 oblastí podpory: A) Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů Dle dosažených energetických parametrů budovy po realizaci

Více

Podmínky pro poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na zmírnění dopadů hospodářské krize (dále jen Podmínky) Preambule

Podmínky pro poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na zmírnění dopadů hospodářské krize (dále jen Podmínky) Preambule Podmínky pro poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na zmírnění dopadů hospodářské krize (dále jen Podmínky) Preambule Cílem poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na zmírnění dopadů

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PODLE VYHLÁŠKY č. 78/2013 Sb. BYTOVÝ DŮM Nad Rokoskou 2361/2a, 182 00 Praha Energetický specialista: Ing. Jan Kvasnička ČKAIT 0300688, AT pozemní stavby MPO č. oprávnění:

Více

6. VÝZVA Královéhradecký kraj a Ministerstvo životního prostředí

6. VÝZVA Královéhradecký kraj a Ministerstvo životního prostředí 6. VÝZVA Královéhradecký kraj a Ministerstvo životního prostředí VYHLAŠUJÍ SPOLEČNOU VÝZVU k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze Společného programu na podporu výměny kotlů (dále jen Program ). Cílem

Více

Vzor průkazu energetické náročnosti budovy

Vzor průkazu energetické náročnosti budovy Vzor průkazu energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. 148/2007 Sb. (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Kontaktní osoby: Tomáš Mikulecký, Petra Danningerová, Jaroslav Hrubeš Tel.: 267 994 194 / 267 994 203/ 267 994 469 Fax: 272 936 386 E-mail: č.j. SFZP tomas.mikulecky@sfzp.cz/petra.danningerova@sfzp.cz/jaroslav.hrubes@sfzp.cz

Více

OBSAH SDĚLENÍ RESORTNÍ PŘEDPISY. DODATEK Č. 1 ke Směrnici MŽP č. 6/2010 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR

OBSAH SDĚLENÍ RESORTNÍ PŘEDPISY. DODATEK Č. 1 ke Směrnici MŽP č. 6/2010 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR ROČNÍK XX ČERVENEC 2010 ČÁSTKA 7 OBSAH RESORTNÍ PŘEDPISY 7. Dodatek č. 1 ke Směrnici MŽP č. 6/2010 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR...1 8. Jednací řád Rady Státního

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60167 Brno. Energetický specialista:

Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60167 Brno. Energetický specialista: PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY penzion s byty pro důchodce Vychodilova 3077/20, 616 00 BrnoŽabovřesky parc.č.:5423/2, 5477/11, 5423/3, 5423/4 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Zadavatel: Statutární město Brno

Více

Příručka pro žadatele o dotaci z programu. Zelená úsporám. Část A zateplení

Příručka pro žadatele o dotaci z programu. Zelená úsporám. Část A zateplení A Dotační program na zateplování a ekologické vytápění domů 2009 2012 Příručka pro žadatele o dotaci z programu Zelená úsporám Část A zateplení Verze 2.1 Zelená úsporám Obsah 1 Práce s příručkou 2 2 Úvod

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

Příloha k č.j.: 38821/ENV/13, 2924/M/13 PŘÍLOHY II. Pravidla a podmínky poskytování podpory

Příloha k č.j.: 38821/ENV/13, 2924/M/13 PŘÍLOHY II. Pravidla a podmínky poskytování podpory PŘÍLOHY II Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 9/2013 o poskytování finančních prostředků v rámci programu Nová zelená úsporám 2013 Pravidla a podmínky poskytování podpory Obsah: Příloha č. II/1...3

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více

Technická data. Technická data. Technická data

Technická data. Technická data. Technická data Technická data Tepelné čerpadlo vzduch-voda Hydro-box HWS- HWS- 802H-E 802XWH**-E 1102H-E 1402XWH**-E 1402H-E 1402XWH**-E Topný výkon Jmenovitý příkon topení Účinnost topení COP Chladící výkon Jmenovitý

Více

AES ČLEN ASOCIACE sledujeme kvalitu. průkaz energetické náročnosti budovy Jak na to?

AES ČLEN ASOCIACE sledujeme kvalitu. průkaz energetické náročnosti budovy Jak na to? průkaz energetické náročnosti budovy Jak na to Průkaz nergetické Náročnosti udovy ČSTÉ OTÁZKY Vztahuje se povinnost pořídit si průkaz energetické náročnosti i na domy a byty, které majitel nechce prodat

Více

Příručka pro žadatele o dotaci z programu. Zelená úsporám. Informace o programu

Příručka pro žadatele o dotaci z programu. Zelená úsporám. Informace o programu P Dotační program na zateplování a ekologické vytápění domů 2009 2012 Příručka pro žadatele o dotaci z programu Zelená úsporám Informace o programu Verze 2.2 Zelená úsporám Obsah Úvodní slovo 3 1 Práce

Více

Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji

Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji Ing. Libor Lenža Regionální energetické centrum, o. p. s. Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji Odborný seminář Biomasa jako zdroj energie 6. 7. června 2006 Ostravice Zlínský kraj Proč biomasa?

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav elektroenergetiky Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Systémy pro vytápění a přípravu TUV doc. Ing. Petr

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

PŘÍLOHY II. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám

PŘÍLOHY II. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám PŘÍLOHY II Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám Pravidla a podmínky poskytování podpory v podprogramu Nová zelená úsporám

Více

Státní dotace na ozdravná protiradonová opatření

Státní dotace na ozdravná protiradonová opatření Státní dotace na ozdravná protiradonová opatření Poskytování státních dotací na ozdravná protiradonová opatření vychází ze zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Atomový zákon), 28 odst.

Více

Požadavky tepelných čerpadel

Požadavky tepelných čerpadel Požadavky tepelných čerpadel na přípravu, pravu, návrh, projekt a stavební dokumentaci seminář ASPIRE v Rožnově pod Radhoštěm Ing. Tomáš Straka, Ph.D. 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 1973 1979

Více

Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Program EKO-ENERGIE investiční podpora projektů OZE a úspor energie v období 2007-2013 Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha duben 2007 Projekty podpořené v období 04-06 Program eko-energie

Více

Tepelné čerpadlo vzduch. voda

Tepelné čerpadlo vzduch. voda Tepelné čerpadlo vzduch voda Tepelné čerpadlo Váš krok správným směrem! Budoucnost patří ekologickému vytápění a chlazení! Tepelné čerpadlo získává teplo ze svého okolí v tomto případě ze vzduchu a transportuje

Více

Program nepodporuje výměnu kotle spalujícího biomasu za kotel spalující uhlí, ani výměnu stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva.

Program nepodporuje výměnu kotle spalujícího biomasu za kotel spalující uhlí, ani výměnu stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva. Kotlíková dotace 2015: podmínky a podrobnosti Datum: 16.7.2015 Autor: Mgr. Jiří Zilvar, Ing. Vladimír Stupavský, redakce Zdroj: MŽP ČR Ministerstvo životního prostředí spustilo očekávané celorepublikové

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

PŘEHLEDOVÝ CENÍK ZPRACOVÁNÍ PRŮKAZŮ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PŘEHLEDOVÝ CENÍK ZPRACOVÁNÍ PRŮKAZŮ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PŘEHLEDOVÝ CENÍK ZPRACOVÁNÍ PRŮKAZŮ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRO RODINNÉ A BYTOVÉ DOMY, OSTATNÍ BUDOVY www.bepc.cz 1 AKČNÍ NABÍDKA ZPRACOVÁNÍ PRŮKAZU Architekti a projektanti, pozor! Nyní získáte

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě)

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě) méně solárních zisků = více izolace ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PASIVNÍ DŮM PRO NZU TEPELNÉ ZISKY SOLÁRNÍ ZISKY orientace hlavních prosklených ploch na jih s odchylkou max. 10, minimum oken na severní fasádě

Více

Technologická řešení přechodu na ekologická vytápění

Technologická řešení přechodu na ekologická vytápění Technologická řešení přechodu na ekologická vytápění Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Konference Znečištění ovzduší a možnosti řešení v malých obcích, Ostrava 16.2. 2011 Několik údajů na zahřátí Zadluženost

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146.8 m 2

Více

Akční sestavy Vitosol 100-F

Akční sestavy Vitosol 100-F Akční sestavy Vitosol 100-F Platný od 1. února do 30. června 2011 Akční sestavy Vitosol 100-F 2/3 Nečekejte na zelenou, ušetřete již dnes! Moderní a úsporné vytápění to je více než jen úsporný kotel.

Více

Program podpory města Vimperk Nová zelená úsporám pro obyvatele města Vimperk

Program podpory města Vimperk Nová zelená úsporám pro obyvatele města Vimperk Program podpory města Vimperk Nová zelená úsporám pro obyvatele města Vimperk 1. Cíl programu: Zlepšení stavu ovzduší ve Vimperku změnou způsobu vytápění u malých spalovacích zdrojů do jmenovitého tepelného

Více

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v.

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v. o, PRUKAZ ENERGETICKE, v NAROCNOSTIBUDOVY dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. Novostavba rodinného domu Varianta LIFE Comfort space ARGENTINSKÁ 1027/20, PRAHA 7, IČ:285 90 228 říjen 2011 Průkaz energetické

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu

Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu Příloha č. 1 Poskytování příspěvků na podporu hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2013 OBECNÁ ČÁST Podací místo Reg. číslo Otisk razítka

Více

Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly

Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly Úvod Výpočtový nástroj má sloužit jako pomůcka pro posuzovatele soustav s tepelnými čerpadly. List 1/2 slouží pro zadání vstupních

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce STUDIE PROVEDITELNOSTI Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce BŘEZEN 2013 1 Identifikační údaje 1.1 Zadavatel Název organizace Obec Věžná Adresa Věžná 1 Statutární zástupce

Více