PRODUKTOVÝ KATALOG.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRODUKTOVÝ KATALOG. www.bioclean.cz"

Transkript

1 PRODUKTOVÝ KATALOG Produkty BIOCLEAN nabízí integrované řešení problémů způsobených lidskou činnos jak v mnoha průmyslových odvětvích, tak i v domácnostech.

2 ČÍM SE ZABÝVÁME? Firma Bioclean vyrábí a distribuuje bakteriální a enzyma"cké přípravky určené pro řešení problémů v domácnostech, ins"tucích, obcích/městech a také jednotlivých odvětvích průmyslu. Problémy v domácnostech Pomocí řady našich přípravků jsme schopni vyřešit následující problémy s organickými odpady: - biologická likvidace organických kalů v žumpách, sep"cích a odpadních jímkách, - nastavení správné činnos" domovních čis'ren odpadních vod, - čištění odpadního potrubí, - urychlení kompostovacího procesu, - neutralizace zápachů (z interiéru automobilů, z domácích zvířat, v odpadkových koších, v nádobách, na organický odpad, atd.), - likvidace skvrn organického původu (krev, moč, potraviny, atd.), - likvidace olejových skvrn z pevných povrchů (na*a, motorový olej a jiné mazací látky z betonu, zámkové dlažby atd.), - čištění zahradních jezírek (likvidace řas a organických usazenin, nastavení mikrobiologické rovnováhy vodních biotopů). Problémy ins!tucionálního charakteru Pomocí řady našich přípravků jsme schopni vyřešit následující problémy s organickými odpady: - rozklad tuků v lapačích (jedná se o degradaci tuků na jednoduché organické látky), - čištění odpadního potrubí, - zajištění správné funkce hotelových, restauračních, jídelních čis'ren odpadních vod, - likvidace organických odpadů v odpadních nádržích, - neutralizace zápachu organického původu. Problémy obcí a měst Pomocí řady našich přípravků jsme schopni vyřešit následující problémy s organickými odpady: - čis'rny odpadních vod (podpora biologických procesů, zlepšení vlastnos' ak"vačního kalu, atd.), - skládky odpadů - neutralizace zápachu z organických zbytků, urychlení jejich rozkladu, - městské/obecní kompostárny - urychlení zrání organického materiálu, snížení zápachu doprovázejícího rozklad organické hmoty, - vodní nádrže likvidace řas, snižování množství usazených kalů. 1.

3 ČÍM SE ZABÝVÁME? Problémy v průmyslu Pomocí řady našich přípravků jsme schopni vyřešit následující problémy s organickými odpady: Zemědělství Živočišná výroba: - neutralizace zápachu v odchovnách, - zlepšení zdravotních podmínek pro odchov (snížení amoniaku NH3), - zvýšení tekutos$ kejdy (snížení četnos$ ucpávání odtokových kanálů), - zajištění správné funkce průmyslových čis'ren odpadních vod, - urychlení procesu rozkladu v kafilériích (likvidace uhynulých zvířat), - likvidace problémů spojených s tuky (čištění odpadního potrubí, degradace tuku v lapačích). Kompostárny: - urychlení a zkvalitnění procesu kompostování. Vodní hospodářství - čištění vodních nádrží, - likvidace řas, - rozklad kalu na dně nádrží, - čištění vodních nádrží, - likvidace řas. Potravinářský průmysl Čis%rny odpadních vod: - řešení problémů s pře'žením ČOV, - stabilizace ak$vačního kalu, - podpora biologických procesů rozkladu organických odpadů, - lapače tuků. Chemický a farmaceu&cký průmysl Čištění odpadních vod: - biologické odstraňování složitých sloučenin v odpadních vodách z chemických a farmaceu$ckých závodů (výroba rozpouštědel, ocelářské závody, koželužny, výrobny polymerů, tex$lní výroba, výroba barev), - biologická oxidace sulfidů za účelem vzniku neškodného produktu bez zápachu (biofiltry/biologické čištění plynů, přečerpávací jímky, odpadní laguny, usazovací nádrže, zásobníky hustého kalu, atd.), - biodegradace aroma$ckých chemických sloučenin jako fenoly, benzen, toulen, ethyl benzen, xylen (BTEX), anilin, atd., - biologické odstraňování organických látek v odpadních vodách z výroby papíru a celulózy, - biologická degradace uhlovodíků v odpadních vodách z rafinerií a petrochemických provozů. 2.

4 NAŠE VÝROBKY BIOSEPTIK - bakterie do žump, sep ků a ČOV Biosep!k je směsí nezávadných, nepatogenních užitečných bakterií a enzymů do sep!ků, žump a ČOV, které ekologicky rozkládají organické látky.odstraňuje nepříjemný zápach. Vytváří a udržuje přírodní proces rozkladu. Po pravidelném používání se v sep!ku, žumpě či ČOV neusazuje tuhý odpad a obsah jímky nezapáchá! Výhody používaní: - odstraňuje nepříjemný zápach, - úspora nákladů nák na vyvážení a čištění jímky, - šetrnost k životnímu prostředí. Balení: g - 1 kg - 15 kg BIOLINE - čis č odpadů Bioline je sm směsí ekologicky nezávadných, nepatogenních užitečných bakterií a enzymů, e které ekologicky rozkládají veškerý organický odpad usazený v potrubích a sifonech (usazeniny z mýdla, tuků z kuchyně, vlasy, vousy vousy, apod.). Vhodný do všech typů odpadů jak v domácnos!, tak i v rest restauracích a jiných provozech. Pravidelným používáním zajis+te bezproblémový průtok bez nepříjemného čištění a zápachu. bezproblém Výhody pou oužívání: používání: - neobsahu neobsahuje huje kyseliny kyselin či louhy a tudíž nepoškozuje potrubí, - při pravid idelném používání po pravidelném působí preven!vně, Balení: g - odstraňuje je nepříjemný nepříje zápach, - 1 kg - netoxický, ý, šetrný k životnímu prostředí kg BIODRY - bakter bakterie do suchých WC Biodry je směsí nezáv nezávadných, nepatogenních užitečných bakterií a rozkládají organické látky v suchých toaletách. enzymů, které ekologicky ekolog Účinně redukuje obsah obsa tuhého odpadu a odstraňuje nepříjemný zápach. Výhody používání: - odstranění nepříjemného nepříje zápachu, - snížení pevného podílu, po tudíž jednodušší čištění, - jednoduchá a rychlá rychl pomoc pro chataře a chalupáře. Balení: g - 1 kg - 15 kg 3.

5 NAŠE VÝROBKY BIOKOMPOST - urychlovač kompostů BIOKOMPO Biokompost je směsí nezávadných, nepatogenních užitečných bakterií a enzymů, které kter ekologicky rozkládají odpad organického původu. Tím zvyšují rychlost rychlo zrání kompostu a snižují objem kompostovaného materiálu. Tak Takto vytvořený kompost je bohatý na potřebné živiny, bez plísní a nepříje nepříjemného zápachu. Přípravek zpracovává veškerý zahradní a domácí biologický biolo odpad. Výhody použí používání: - urychluje přírodní př proces rozkladu kompostovaného materiálu, - zabraňuje vz vzniku plísně v kompostu, Balení: g - odtraňuje zápach zá spojený s kompostavacím - 1 kg procesem kg BIOLAKE - čis!č jezíre jezírek Biolake je sm směsí nezávadných, nezávadnýc nepatogenních, užitečných bakterií a enzymů, které slouží k ak&vaci ak&va přírodního procesu rozkladu organických nečistot ve vodních biotopech. biotopec Bakterie obsažené v přípravku odebírají živiny řasám a 'm udržují vo vodu průzračně čistou. Neškodí rybám ani jiným vodním živočichům! Výhody používání: - zabraňuje tvorbě nežádoucích nežádoucí řas, - nastavuje biologickou biologickou rovnováhu, rovn - neškodí vodní fauně faun uně ani flóře. fló Balení: g - 1 kg - 15 kg OILCLEAN - likvidátor likvvidátor olejových skvrn Ekologicky šetrný prostředek, pro rostředek, pracující na bázi bakterií a enzymů, určený k odstraněníí olejových olejovýc skvrn z betonu, zámkové dlažby a ani nevyběluje materiály. různých povrchů. Přípravek Pří řípravek nepoškozuje n Přípravek je netoxický. netoxic ický Balení: ml -1l -5l - 25 l 4.

6 NAŠE VÝROBKY ODOURCLEAN - likvidátor zápachu ODOURCLE Odourclean je ekologicky šetrný přípravek, pracující na bázi bakterií a enzymů, určený k odstranění nepříjemných pachů z organických nečistot. Přípravek je vhodný pro neutralizaci zápachu z interiéru automobilů (sedačky, pota potahy automobilů, kufr automobilu ), z potravin (čištění lednic a mrazá mrazáků), domácích mazlíčků (moč a jiné exkrementy z koberců, pevný pevných povrchů i kočičích toalet), odpadkových košů, nádob na organický odpad. o Balení: ml -1l -5l - 25 l ENZYCLEAN N - likvidátor skvrn EnzyClean je ekologicky ekol ek šetrný prostředek, pracující na bázi bakterií a enzymů, urče určený čený k odstranění skvrn organického původu (potraviny, káva, víno, moč i jiné exkrementy). Zabraňuje vzniku nepříjemných zápachů, nevyběluje nevyběl a nepoškozuje tex&lie. Balení: ml GREASECLEAN - rozklad tuků GREASECLEA G GreaseClean je sm směsí mikroorganismů, které byly speciálně vybrány pro jejich schopnost účinně degradovat tuky. Přípravek také napomáhá při rozkladu jiných organických odpadů. Tyto bakterie produkují řadu enzymů, které rozkládají tuky, škroby, bílkoviny a rostlinná vlákna (celulóza). Směs také obsahuje malé množství volných enzymů, které zahájí proces rozkladu ještě než bakterie začnou vyrábět vlastní enzymy. Balení: - 1 l -5l - 25 l 5.

7 PRŮMYSLOVÉ APLIKACE B N možné. Obvykle se k nastartování komunálních systémů používá kal dovez ený z jiných zařízení. Existuje však mnoho nevýhod spojených s touto variantou nastartování biologického procesu (zdraví, bezpečnost, složení, náklady na přepravu). V těchto případech jsou však mnohdy přenášeny problémy z původních zařízení na zařízení nová. - šokové obnovení procesu biologického rozkladu, Bioclean využívá sílu přírodních biotechnologií k rychlému nastavení biomasy tak, aby byla schopna rozkládat organické složky materiál na CO2 a H2O. Co je to BCL WWTP? BCL WWTP je přípravek složený z pečlivě vybraných směsí přírodních mikroorganismů, které mají schopnost účinně rozkládat organické materiály v komunálních odpadních vodách. Velké množs tví kmenů bylo speciálně vybráno pro jejich schopnost produko vat širokou škálu enzymů potřebných k úplnému rozkladu organických látek. Tyto kmeny rostou rychlým tempem, takže mohou za krátkou dobu vytvořit velmi účinnou populaci. Výrobek obsahuje kmeny mající schopnost vytvářet strukturu, díky níž jsou vynikající Typy systémů, u kterých může být přípravek BCL WWTP užitečný: - provzdušňované laguny, sekvenční dávkovací reaktorů, oxidační příkopy, rotační biologické nosiče, Mikrobiální kmeny jsou vyráběny jako jednotlivé čisté kultury stabilizované na obilném nosiči. Díky rozsáhlým kontrolám v průběhu dosaženo přidáním potřebného množství výrobku do vlažné vody (~ 30 C). Přidejte 1 díl přípravku na 10 dílů vody, dobře systému. Vzhledem k tomu, že každá aplikace je individuální a má jiné požadavky, je obvykle potřeba posoudit dávkovací program individuál ně. Technické oddělení poskytuje pomoc při posuzování této stránky a vytváření dávkovacích programů. Bezpečnost výrobku: Mikroorganismy obsažené v BCL WWTP byly všechny izolovány z pří ovány. Tyto mikrobiální kmeny byly klasifikovány jako neškodné pro člověka, zvířata a rostliny. Přípravek byl ověřen Státním zdravotním ústavem v Praze. - Balení: 1 kg, 15 kg 6.

8 PRŮMYSLOVÉ APLIKACE BCL FARM zemědělské chovy Častým problémem odchoven zemědělských zvířat (skot, prasata, slepice, atd.) je výskyt vysokého množství amoniaku, který způsobuje řadu po&ží (zdravotní problémy zvířectva, zpomalení rychlos' výkrmu, vysoký výskyt hmyzu, obtěžování okolí zápachem, a další). Nejdůležitějším důsledkem pro chovatele zemědělských zvířat je však snižování zisku spojené s výše uvedenými po&žemi. Řešení těchto problémů a mnoha dalších se nachází v mikrobiálním přípravku BCL Farm. Co je BCL Farm? BCL Farm je směsí užitečných bakterií a enzymů, speciálně formulovaných k ošetření zvířecích fekálií a moči. Tento přípravek redukuje stupeň amoniaku, čímž se docílí produkce zdravějších zvířat a především rychlejší výkrmnos'. Přípravek BCL Farm zajišťuje rozklad zvířecích odpadů s omezením hnilobných procesů, čímž se také sníží frekvence obnovy hluboké podestýlky. Aplikací tohoto produktu se zvyšuje tekutost kejdy a nedochází tak k ucpávání odtokových kanálů. Kde se přípravek BCL Farm využívá? - chov skotu, - chov prasat, - chov koní, - chov drůbeže. Výhody používání BCL Farm: - snižuje obsah čpavku, - snižuje nechutenství zvířat a zrychluje tak výkrm, - odstraňuje respirační po&že zvířat spojené s výskytem čpavku, - zajišťuje bezproblémovou průchodnost odtokových žlabů, - zlepšuje pracovní podmínky, - přípravek je nezávadný a může být zvířaty požit, - výrazně urychluje rozklad hnoje, - zvyšuje tekutost kejdy. Dávkování: Vzhledem k tomu, že každá aplikace je individuální a má jiné požadavky, je obvykle potřeba posoudit dávkovací program individuálně. Technické oddělení poskytuje pomoc při posuzování této stránky a vytváření dávkovacích programů. Bezpečnost výrobku: Mikroorganismy obsažené v BCL Farm byly všechny izolovány z přírodního prostředí. Nebyly v žádném případě gene'cky modifikovány. Tyto mikrobiální kmeny byly klasifikovány jako neškodné pro člověka, zvířata a rostliny. Přípravek byl ověřen Státním zdravotním ústavem v Praze. Balení: 1 kg, 15 kg 7.

9 PRŮMYSLOVÉ APLIKACE BIOKOMPOST urychlovač zrání kompostu Biokompost urychlovač zrání kompostu Kompostování je přirozená biochemická přeměna, při které vzniká z organických látek za přístupu vzduchu (aerobních podmínek) a vlivu živých organismů stabilní organický produkt hnojivý substrát. Výsledkem tohoto procesu je přeměna nestabilních přírodních surovin na stabilní hnojivo, tento proces doprovází snížení objemu, hmotnos%, obsahu vody, za zvýšené teploty. Při kompostování probíhá přeměna organických látek stejným způsobem jako v půdě, ale lze ji technologicky ovládat. Proto lze kompostování definovat jako řízený proces, který zabezpečuje op%mální podmínky potřebné pro rozvoj žádoucích mikroorganismů a lze získat humusové látky rychleji a produk%vněji pro% polním podmínkám. Jednou z technologií je využi* mikrobiálního přípravku BCL Biokompost. Co je to BCL Biokompost? BCL Biokompost je směsí nezávadných, nepatogenních užitečných bakterií a enzymů, které ekologicky rozkládají odpad organického původu. Tím zvyšují rychlost zrání kompostu a snižují objem kompostovaného materiálu. Efek%vita přípravku se projevuje prudkým nástupem termofilní báze kompostování. Tento preparát podporuje vhodnými mikroorganismy a enzymy především hydrolýzní bázi rozkladu a umožňuje rychlou objemovou redukci travní fytomasy. Takto vytvořený kompost je bohatý na potřebné živiny, bez plísní a nepříjemného zápachu. Přípravek zpracovává veškerý zahradní a domácí biologický odpad. Příklady využi" BCL Biokompost: - domácí kompostování (v rodinných zahradách), - komunitní kompostování (na sídliš*ch, u škol, v zahrádkářských koloniích), - centrální kompostování (průmyslové kompostování). Návod k použi": Přípravek se dodává naočkován na obilném nosiči, takže je důležité, aby byly před použi*m bakterie rehydratovány. Toho je dosaženo přidáním potřebného množství výrobku do vlažné vody (~ 30 C). Přidejte 1 díl přípravku na 10 dílů vody, dobře promíchejte a nechte stát po dobu cca. 0,5 hodiny před aplikací. Následně se roztok nanese na zakládku kompostu. Vzhledem k tomu, že každá aplikace je individuální a má jiné požadavky, je obvykle potřeba posoudit dávkovací program individuálně. Technické oddělení poskytuje pomoc při posuzování této stránky a vytváření dávkovacích programů. Bezpečnost výrobku: Přípravek neobsahuje žádné agresivní chemické látky - funguje na základě přírodních principů rozkladu, takže žádným způsobem nepoškozuje životní prostředí. Přípravek byl ověřen Státním zdravotním ústavem v Praze. Balení: 100 g, 1 kg, 15 kg 8.

10 PRŮMYSLOVÉ APLIKACE BCL BIOSEPTIK Sep"ky jsou široce používány v oblastech, kde není kanalizační systém. Odpadní voda z rodinných domů nebo skupiny domů teče do sep"ku, kde se pevné látky oddělují od kapaliny. Většina pevných látek se usadí na dně. Lehčí pevné látky, jako jsou například tuky, plavou na povrchu a tvoří problémovou vrstvu. Rozklad organických odpadů v sep"cích je přírodní anaerobní biologický proces. Vzhledem k tomu, že veškerá ak"vita v sep"cích je založena na tomto procesu, dochází díky využívání různých chemických prostředků (detergenty, bělidla, dezinfekční látky apod.) ke snižování efek"vity přírodního procesu. Je proto zapotřebí tento proces rozkladu pravidelně podporovat. Problémy způsobené špatnou činnos# sep$ků: - přeplnění jímky, - nepříjemný zápach, - nákladný vývoz kalu. Běžným řešením těchto problémů je vývoz obsahu jímky do čis'rny odpadních vod. Tento způsob řešení je však velmi nákladný a mnohdy i vlivem ob'žné dostupnos" špatně proveditelný. Přípravek BCL Biosep"k je ideálním řešením. BCL Biosep"k využívá sílu přírodních biotechnologií k řešení problémů špatně fungujících sep"ků. Produkt pracuje v harmonii s přírodním biologickým procesem a rychle obnovuje op"mální výkon sep"ků a kalových jímek. Výhody používání BCL Biosep$k: - odstranění zápachu, - prevence špatné činnos" sep"ků, - snížení frekvence vývozu kalu, - efek"vní degradace veškerých organických odpadů v jímce, - snížení nákladů na provoz jímky. Co je BCL Biosep$k: BCL Biosep"k je přípravek složený z pečlivě vybraných směsí přírodních mikroorganismů, které mají schopnost účinně rozkládat organické materiály v sep"cích a odpadních jímkách. Velké množství kmenů bylo speciálně vybráno pro jejich schopnost produkovat širokou škálu enzymů potřebných k úplnému rozkladu organických látek. Tyto kmeny rostou rychlým tempem, takže mohou za krátkou dobu vytvořit velmi účinnou populaci. Jedná se o kmeny fakulta"vní, jsou tedy schopny pracovat jak v aerobních, tak v anaerobních podmínkách. Výrobek obsahuje kmeny mající schopnost vytvářet strukturu, díky níž je zajištěn bezproblémový chod sep"ků a jiných kalových jímek. Mikrobiální kmeny jsou vyráběny jako jednotlivé čisté kultury stabilizované na obilném nosiči. Díky rozsáhlým kontrolám v průběhu procesu kul"vace je zajištěna čistota a kvalita produktu. Bezpečnost výrobku: Mikroorganismy obsažené v BCL Biosep"k byly všechny izolovány z přírodního prostředí. Nebyly v žádném případě gene"cky modifikovány. Tyto mikrobiální kmeny byly klasifikovány jako neškodné pro člověka, zvířata a rostliny. Přípravek byl ověřen Státním zdravotním ústavem v Praze. Balení: 100 g, 1 kg, 15 kg 9.

11 PRŮMYSLOVÉ APLIKACE BCL BIOGAS - bioplynové stanice BCL Biogas využívá sílu přírodních biotechnologií pro řešení problémů při přeměně organických materiálů na jednoduché organické kyseliny a to mimořádně účinným způsobem. BCL Biogas využívá pouze nezávadné, přírodní mikroorganismy. BCL Biogas je bio-enzyma&cký přípravek, který obsahuje speciální směs přírodních mikroorganismů (fakulta&vní anaerobní mikroorganismy, kvasinky, houby) a enzymů (lipáza, amyláza, celuláza a proteáza), které mají schopnost přeměnit širokou škálu organických materiálů na jednoduché organické kyseliny. Zpracovávaný organický materiál jako jsou proteiny, uhlohydráty a tuky po rozkladu představují krmný základ pro další fázi procesu anaerobní digesce. Enzymy obsažené v přípravku urychlují proces digesce, než začnou být ak&vní mikroorganismy. Fakulta&vní kmeny obsažené v BCL Biogas rostou rela&vně rychlým tempem tak, aby se v biologické populaci staly dominantními. Široké spektrum kmenů bylo speciálně vybráno pro svou schopnost produkovat celou řadu enzymů potřebných pro degradaci organických látek. Bakteriální kmeny pracují v souladu se stávající biomasou a zvyšují její celkovou účinnost tak, aby výkon zařízení byl nastaven co nejrychleji (produkce metanu a kvalita zpracování odpadu). Typy systémů, ve kterých je BCL BIOGAS využíván: - anaerobní vyhnívací nádrže, - anaerobní vodní nádrže, - fakulta&vní vodní nádrže, - anaerobní stabilizace kalu, - městské skládky. Mikrobiální kmeny jsou jednotlivě šlechtěny jako čisté kultury, stabilizovány na obilném základu a následně smíchány na výrobu finálního výrobku. V průběhu celého procesu se provádí rozsáhlé kontroly, aby byla zajištěna čistota a kvalita výrobku. Návod k použi": Produkt je dodáván na obilném nosiči, je proto nutné, aby byly bakterie před použi*m re-hydratovány. Toho docílíme přidáním požadovaného množství produktu do vlažné vody (cca 30 C) ve vhodné nádobě. Přidáme 1 díl produktu na 10 dílů vody, dobře promícháme a necháme ak&vovat po dobu 1 hodiny před aplikací. Připravený produkt aplikujeme do vstupního místa vyhnívací nádrže. Jelikož je každá aplikace individuální, je nutné dávkování konzultovat. Bezpečnost produktu: Mikroorganismy obsažené v produktu BCL Biogas jsou všechny izolovány z životního prostředí. Tyto mikroorganismy nebyly žádným způsobem gene&cky upravovány. Tyto kmeny mikroorganismů byly klasifikovány jako neškodné jak pro člověka, tak i pro zvířata a rostliny. Přípravek byl podroben nezávislému testování k potvrzení, že neobsahuje bakterie Salmonely ani jiné kontaminanty. 10.

12 PRŮMYSLOVÉ APLIKACE BCL GREASECLEAN - degradace tuků V kuchyňských provozech a potravinářských výrobnách představují největší problémy tuky. Mezi tyto problémy patří především nepříjemnos% s ucpáváním odpadního potrubí, tvorbou zápachu a značné výdaje na mimořádnou údržbu. Běžné metody zahrnují využi' služeb specializovaných firem, nákladný vývoz nebo využi' nebezpečných chemických látek pro rozpuštění tuků, které však mohou představovat problém pro mnoho úřadů. Co je to GreaseClean? GreaseClean je směsí mikroorganismů, které byly speciálně vybrány pro jejich schopnost účinně degradovat tuky. Přípravek také napomáhá při rozkladu jiných organických odpadů. Tyto bakterie produkují řadu enzymů, které rozkládají tuky, škroby, bílkoviny a rostlinná vlákna (celulóza). Směs také obsahuje malé množství volných enzymů, které zahájí proces rozkladu ještě než bakterie začnou vyrábět vlastní enzymy. Klíčem k rozložení tuku a dalších látek, které nejsou rozpustné ve vodě, je produkce biologických povrchově ak%vních látek nebo biosurfaktantů. Biosurfaktanty pomáhají emulgovat tuk, takže může být degradován efek%vněji. Bakterie v přípravku GreaseClean byly vybrány pro svou schopnost produkovat biosurfaktanty. Výhody používání přípravku GreaseClean: - snížení frekvence vývozů lapače/odlučovače tuků, - zajištění volně průchozího odpadního potrubí, - eliminace nepříjemných pachů, - zvýšení úrovně hygieny díky snížení výskytu hmyzu, - v oblas% nahromaděného tuku, - biologická odbouratelnost přípravku, - snížení provozních nákladů. Návod k použi": GreaseClean je tekutý výrobek, který je speciálně navržen tak, aby jej bylo možné dávkovat automa%cky. Ideální doba pro dávkování je 1,5 až 2 hodiny po uzavření kuchyně tak, aby bakterie měly možnost rozkládat tuk za výhodnějších podmínek. Během provozních hodin v kuchyni není vhodné přípravek používat z důvodů vysokých teplot, vysokého ph, sanitačních a detergentních přípravků používaných při uklízení kuchyně. Proto je nezbytné, aby byla biologická populace udržována pravidelným dávkováním přípravku GreaseClean až po ukončení denního provozu. GreaseClean je dodáván jako koncentrovaný produkt, který je možno podle potřeby ředit. Dávkování závisí na vy'žení daného provozu. Přípravek je možné aplikovat přímo do sběrné nádrže či přes odpadní výlevky. Dávkujte GreaseClean dle velikos% sběrné nádrže a za'žení provozu po konzultaci s dodavatelem. Při aplikaci zamezte styku s pracovními plochami určenými pro přípravu či úpravu potravin. Specifikace výrobku: Barva: zelená Vůně: citron Počet bakterií: 1,0 x 108 c.f.u. / ml Hustota: 0,97 g / ml Záruční doba: 12 měsíců. Bezpečnost výrobku: Mikrobiální kmeny obsažené v přípravku GreaseClean jsou přirozeně se vyskytující. Nebyly gene%cky modifikovány. Tyto mikrobiální kmeny byly klasifikovány jako neškodné pro člověka, zvířata a rostliny. Výrobek GreaseClean byl schválen Státním zdravotním ústavem v Praze. 11.

13 DALŠÍ MOŽNOSTI APLIKACÍ Mlékárny BCL Biologické GREASECLEAN odbourávání tuků, - degradace bílkovin, laktózy tuků a dalších organických materiálů v odpadních vodách mlékárenské výroby (hlavním problémem bývá ucpávání kanalizačního potrubí, čerpacích stanic nebo také nadměrná pěnivost způsobující provozní problémy). Rostlinné tuky a oleje Biologická degradace tuků a olejů rostlinného původu (hlavním probémem bývá ucpávání kanalizačního potrubí, čerpacích stanic nebo také nadměrná pěnivost způsobující provozní problémy). Jatka a zpracování masa Vysoký obsah bílkovin a jiných organických materiálů jako třeba krev, svalovina, tuk atd. (problémy se spotřebou kyslíku při velkém obsahu krve v odpadní vodě) Přečerpávací jímky Biologické odbourávání tuků a olejů v přečerpávacích jímkách (problémy s ucpáváním čerpadel, zápach, tvorba škodlivých plynů, poruchy plovákových spínačů, nutnost zvýšené údržby přečerpávacích jímek. Zpracování ovoce a zeleniny (vinařství, pivovarnictví, výroba ovocných džusů) Odpadní vody těchto výroben obsahují vysoké množství organických materiálů jako např. škrob, celulosu, hemicelulosu, cukry, proteiny atd. (problémy s odpady při konzervování, mražení, produkce vína, produkce cukru, pivovarnictví, fermentace). Výroba papíru a celulózy Odpadní vody těchto výroben obsahují vysoké množství organických materiálů jako např. celulosa, hemicelulosa, lignin, škroby atd. (řešení problémů čis%ren odpadních vod v tomto odvětví). Chemický a farmaceu#cký průmysl Biologické odstraňování složitých sloučenin v odpadních vodách z chemickéhoa farmaceu'ckého průmyslu (např. odstraňování alifa'ckých a aroma'ckých látek, odstranění toxicity nitrifikací). Rafinérie Biologická degradace uhlovodíků v odpadních vodách z rafinerií a petrochemických provozech (mezi problémové sloučeniny vyskytující se v odpadních vodách tohoto odvětví patří sloučeniny alifa'cké, aroma'cké, asfalteny a další). Tenzidy (povrchově ak#vní látky) Biologická degradace nadměrných povrchově ak'vních látek v odpadních vodách (v odpadních vodách způsobují velké problémy zejména svou velkou pěnivos% při provzdušňování čis%ren odpadních vod). 12.

14 DALŠÍ MOŽNOSTI APLIKACÍ Sulfidy Zápach BCL Biologická GREASECLEAN oxidace sulfidů - za degradace vzniku neškodného tukůkoncového produktu bez zápachu (rozklad sulfidů a likvidace zápachu) Fenoly/Aroma"cké chemikálie Biodegradace aroma#ckých chemikálií jako jsou fenoly, benzen, toulen, ethyl benzen, xylen, anilin, apod. (problémy s chemikáliemi farmaceu#ckými, polymery, rozpouštědla, koželužny, agrochemikálie, barvy, petrochemikálie, konzervace dřeva, tex&lie). Odstranění amoniaku Biologické odstranění amoniaku pomocí autotropních nitrifikačních bakterií. Bioremedace Biologická degradace uhlovodíkových sloučených z kontaminované půdy (olejové, na*ové či jiné znečištění půdy či vody) 13.

15 KONTAKTY KONTAKTY BIOCLEAN Valcířská 457 Frýdek - Místek tel.: tel.:

16 KONTAKTY

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Metodika byla vytvořena v podpůrném programu 9. F. g.

Více

4.5 Technologie čistění odpadních vod na konci potrubí

4.5 Technologie čistění odpadních vod na konci potrubí 4.5 Technologie čistění odpadních vod na konci potrubí Kapitola 4 Čistění odpadních vod je zpracování na konci potrubí, které je potřebné, protože různé zdroje produkují odpadní vody. Patří k nim voda

Více

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

Modul 4: Ochrana vod

Modul 4: Ochrana vod Výukový program: Environmentální vzdělávání Modul 4: Ochrana vod autor: doc. Ing. Tomáš Sákra, CSc. prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc. recenzent: doc. Dr. Ing. Miroslav Kyncl redakce: Mgr. Milada Rolčíková

Více

Čištění a neutralizace odpadních vod z procesů povrchových úprav

Čištění a neutralizace odpadních vod z procesů povrchových úprav Čištění a neutralizace odpadních vod z procesů povrchových úprav 1 Obsah Úvod... 4 V průmyslových podnicích vznikají následující typy odpadních vod:... 5 Odpadní vody a jejich složení... 5 Rozdělení průmyslových

Více

4 Nástroje administrativní, ekonomické a ostatní

4 Nástroje administrativní, ekonomické a ostatní 4 Nástroje administrativní, ekonomické a ostatní Nástroje v odpadovém hospodářství, stejně jako ostatní nástroje v ochraně životního prostředí je možné dělit podle různých hledisek. Následující dělení

Více

Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí

Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí prosinec 2010 Ing.arch. Radek Janků, MVDr. Jan Černý, Ondřej Ertl, Ivana Halámková ČRA PRAHA A.S. 1 KAPITOLY Úvod...

Více

Průvodce výrobou a využitím bioplynu

Průvodce výrobou a využitím bioplynu České sdružení pro biomasu Průvodce výrobou a využitím bioplynu Publikace je zpracována za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2009

Více

Odpadní vody. Škody způsobené odpadními vodami:

Odpadní vody. Škody způsobené odpadními vodami: Odpadní vody Za vodu odpadní je považována veškerá voda, která projde jakýmkoliv výrobním procesem a tímto použitím se změnila její jakost nebo teplota, příp. i jiné vody, odtékající ze sídlišť, obcí,

Více

SPŠ KARVINÁ. Monitorování vod. Texty pro obor Průmyslová ekologie

SPŠ KARVINÁ. Monitorování vod. Texty pro obor Průmyslová ekologie SPŠ KARVINÁ Monitorování vod Texty pro obor Průmyslová ekologie Anotace Skripta jsou souborem základních textů o monitoringu vod pro středoškolské studenty. Popisují látkové složení vod, odběry vzorků

Více

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY Ukázka praktických opatření z Akčního plánu pro biomasu v ČR na období 2012 2020. OBSAH Úvodní slovo ministra 4 I. Úvod 5

Více

2. Používané procesy a postupy. 2.1 Porážení. 2.1.1 Aktivity popsané v této kapitole. 2.1.2 Porážka velkých zvířat

2. Používané procesy a postupy. 2.1 Porážení. 2.1.1 Aktivity popsané v této kapitole. 2.1.2 Porážka velkých zvířat 2. Používané procesy a postupy 2.1 Porážení 2.1.1 Aktivity popsané v této kapitole Tato kapitola popisuje jatky a činnosti související se vedlejšími živočišnými produkty, na které se vztahuje tenti BREF.

Více

ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA PROBLEMATIKA ZPRACOVÁNÍ DŘEVNÍ BIOMASY ŠTĚPKOVAČI. Bc. Pavel Kalvas. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce

ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA PROBLEMATIKA ZPRACOVÁNÍ DŘEVNÍ BIOMASY ŠTĚPKOVAČI. Bc. Pavel Kalvas. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA PROBLEMATIKA ZPRACOVÁNÍ DŘEVNÍ BIOMASY ŠTĚPKOVAČI Bc. Pavel Kalvas Diplomová práce Vedoucí diplomové práce Doc. Ing. Antonín Jelínek, CSc.

Více

Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy

Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy VŠB - Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Metodická příručka ke studii Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy Tadeáš Ochodek, Jan Koloničný, Michal Branc v rámci projektu

Více

PROBLEMATIKA POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNIK V OBLASTI ČIŠTĚNÍ PRŮMYSLOVÝCH ODPADNÍCH VOD

PROBLEMATIKA POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNIK V OBLASTI ČIŠTĚNÍ PRŮMYSLOVÝCH ODPADNÍCH VOD spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 PROBLEMATIKA POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNIK V OBLASTI ČIŠTĚNÍ PRŮMYSLOVÝCH ODPADNÍCH VOD Ing. Václav Hammer EKOSYSTEM spol.

Více

TECHNICKÁ ŘEŠENÍ A LEGISLATIVA PRO OPĚTOVNÉ VYUŽITÍ POUŽITÝCH VOD Michaela Vojtěchovská Šrámková 5

TECHNICKÁ ŘEŠENÍ A LEGISLATIVA PRO OPĚTOVNÉ VYUŽITÍ POUŽITÝCH VOD Michaela Vojtěchovská Šrámková 5 TECHNICKÁ ŘEŠENÍ A LEGISLATIVA PRO OPĚTOVNÉ VYUŽITÍ POUŽITÝCH VOD Michaela Vojtěchovská Šrámková 5 Abstrakt Vodní hospodářství z hlediska nakládání s veškerými vodními zdroji je v posledních letech velmi

Více

Integrovaná prevence a regulace znečistění. Návrh referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách v průmyslu potravin, nápojů a mléka

Integrovaná prevence a regulace znečistění. Návrh referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách v průmyslu potravin, nápojů a mléka EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ JRC SPOJENÉ VÝZKUMNÉ STŘEDISKO Institut pro studium perspektivních technologií (Sevilla) Udržitelnost v průmyslu, Energetika a doprava Evropská kancelář IPPC Integrovaná

Více

Technologický postup pro výkrm brojlerů Ross

Technologický postup pro výkrm brojlerů Ross 1 BROJLER Technologický postup pro výkrm brojlerů Ross 2009 Základní informace o příručce Účelem této příručky je napomoci zákazníkům společnosti Aviagen dosáhnout optimální užitkovosti svých brojlerů.

Více

KOŘENOVÉ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

KOŘENOVÉ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD KOŘENOVÉ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD Úvod Přirozené mokřady jsou využívány pro čištění odpadních vod již více než sto let. V mnoha případech však šlo spíše o pouhé vypouštění než čištění odpadních vod. Hlavním

Více

SEPARACE ŽLUTÝCH VOD MOŽNOST MINIMALIZACE ODTOKU NUTRIENTŮ NA ODTOKU Z ČOV

SEPARACE ŽLUTÝCH VOD MOŽNOST MINIMALIZACE ODTOKU NUTRIENTŮ NA ODTOKU Z ČOV SEPARACE ŽLUTÝCH VOD MOŽNOST MINIMALIZACE ODTOKU NUTRIENTŮ NA ODTOKU Z ČOV Abstrakt Jakub Vrána 2, Darina Vinklárková 3, Karel Plotěný 4 Z hlediska obsahu využitelných nutrientů jsou komunální odpadní

Více

MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI

MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI ČESKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI OBSAH 1. ÚVOD 6 1.1 CÍL PUBLIKACE 6 1.2 HISTORICKÁ ROLE BIOMASY V OBLASTI USPOKOJOVÁNÍ

Více

Chemické hodnocení kvality vody potoka Raná

Chemické hodnocení kvality vody potoka Raná Č E S K Á Z E MĚDĚLS K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Chemické hodnocení kvality vody potoka Raná Bakalářská práce

Více

VLIV DOPRAVY NA ČISTOTU VOD

VLIV DOPRAVY NA ČISTOTU VOD Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice VLIV DOPRAVY NA ČISTOTU VOD Daniel Cikán, II. ročník, DP-SV Prohlášení: Prohlašuji, že předložená práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval

Více

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover Udržitelný rozvoj s materiály Isover obsah Slovo úvodem 3 Zaměření společnosti Saint-Gobain, strategie a cíle 3 Skupiny Saint-Gobain... 6 Principy, které nás spojují... 6 Saint-Gobain Construction Products

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Prostředí pro kvalitní život: Podrobná specifikace prioritní oblasti Stav přírodních zdrojů a změny ekosystémů ovlivňují veškeré složky lidského blahobytu, základní hmotné potřeby pro dobrý život, zdraví,

Více

Kompostování pro všechny. Nicky Scott

Kompostování pro všechny. Nicky Scott Kompostování pro všechny Nicky Scott Obsah Úvod Co je kompostování? Život v hromadě Otázky a odpovědi Studené kompostování Horké kompostování Jak dlouho to trvá? Co mám dělat s kuchyňským odpadem? Kompostování

Více

2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel

2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel 1 Zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel METODICKÁ PŘÍRUČKA Ministerstvo životního prostředí České republiky březen 2009 2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Vyhodnocení vlivů na životní prostředí ZADAVATEL ÚP: ZPRACOVAL: MĚSTO JAVORNÍK

Více

Národní strategický plán

Národní strategický plán Národní strategický plán pro oblast rybářství na období 2007 2013 ČESKÁ REPUBLIKA červenec 2007 Materiál pro jednání vlády ČR Obsah O B S A H str. 2 1. Obecný popis odvětví 3 2. SWOT analýza odvětví a

Více