v roce oslav 60. výročí Lékařské fakulty UK v Hradci Králové připravila surgery kritical care imaging

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "v roce oslav 60. výročí Lékařské fakulty UK v Hradci Králové připravila surgery kritical care imaging"

Transkript

1 F a k u l t n í n e m o c n i c e v H r a d c i K r á l o v é N e u r o l o g i c k á k l i n i k a v roce oslav 60. výročí Lékařské fakulty UK v Hradci Králové připravila NEURO-SKI neuro 2005 surgery kritical care imaging H A R R A C H O V H O T E L S V O R N O S T V Ě D E C K Ý P R O G R A M

2 Náv tûva prezidenta republiky Václava Klause na Neurologické klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové u pfiíleïitosti uvedení do provozu nového monitorovacího systému jednotky intenzívní péãe,

3 F a k u l t n í n e m o c n i c e v H r a d c i K r á l o v é N e u r o l o g i c k á k l i n i k a VII. NEURO-SKI b ř e z n a H O T E L S V O R N O S T H A R R A C H O V Č E S K Á R E P U B L I K A

4 VII. NEUROSKI 2005 Satelitní sympozia neurologů, neurochirurgů, specialistů v intenzívní péči a radiodiagnostice profilujících se v oblasti neurověd Postgraduální přednášky k hlavním odborným tématům Prostor pro přednášky a postery Samostatná sekce zdravotních sester HLAVNÍ TÉMATA: Poruchy spánku u neurologických onemocnění Přínos vyšetření mozkomíšního moku ve světle moderních zobrazovacích metod Monitorování v neurologii a neurochirurgii Varia Sekce zdravotních sester PREZENTACE: Postgraduální přednášky (doba trvání podle dohody max. 30 minut) Krátká sdělení (8 minut) + 2 minuty diskuse Postery doporučené velikosti 00x80 cm na výšku ABSTRAKTA PŘEDNÁŠEK Supplementum časopisu Neurologie pro praxi JEDNACÍ JAZYK: čeština, slovenština Certifikát pro lékaře Certifikát pro sestry března 2005 HARRACHOV HOTEL SVORNOST 2

5 Fakultní nemocnice v Hradci Králové NEUROLOGICKÁ KLINIKA ve spolupráci s ČESKOU ASOCIACÍ SESTER v roce oslav 60. VÝROČÍ LÉKAŘSKÉ FAKULTY UK v HRADCI KRÁLOVÉ připravila NEURO-SKI 2005 pod záštitou děkana Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové Prof. MUDr. Vladimíra Paličky, CSc. PREZIDENT NEURO-SKI 2005 Doc. MUDr. Gerhard Waberžinek, CSc. přednosta Neurologické kliniky FN v Hradci Králové SEKRETÁŘ NEURO-SKI 2005 MUDr. Radomír Taláb, CSc. Neurologická klinika FN v Hradci Králové PŘÍPRAVNÁ SKUPINA Vedoucí registrace: Stanislava Suková Registrace: Technické zázemi: Jitka Prouzová Jana Pluhovská Kateřina Kašparová Charlotte Foglová Ing. Jan Kremláček MUDr. Roman Šimek Jiří Mádr Vědecký program a abstrakta: MUDr. Radomír Taláb, CSc. Doc. MUDr. Gerhard Waberžinek, CSc. 3

6 ČASOVÁ OSA h registrace účastníků h registrace účastníků stravování individuálně h zahájení a odborný program h společná večeře (sponzorováno) h společenský večer živá hudba h snídaně h odborný program h dopolední přestávka h odborný program h polední přestávka h odborný program = sesterská sekce h odborný program h odpolední přestávka h odborný program h společenský večer raut (sponzorováno) pro zájemce diskotéka h snídaně h odborný program h dopolední přestávka h odborný program a ukončení Každodenní aktualizace časového programu vyhrazena! 4

7 7.BŘEZNA HOD ZAHÁJENÍ PORUCHY SPÁNKU U NEUROLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ h. Poruchy spánku a kvalita života (postgraduální přednáška) S. Nevšímalová Neurologická klinika. LF UK a VFN, Praha 2. Některé nepřesnosti v kategorizaci syndromu spánkové apnoe P. Dohnal, R. Ardolfová Neurofyziologická laboratoř v dolním areálu Nemocnice České Budějovice a.s. 3. Poruchy spánku a bolesti hlavy (postgraduální přednáška) G. Waberžinek 4. Syndrom neklidných nohou (RLS) kazuistika R. Šimek 5. Centrum pro poruchy spánku a biorytmů FN Hradec Králové P. Smolík, 2 R. Šimek Centrum pro poruchy spánku a biorytmů, 2 Workshop - Profylaxe migrény koordinátor: G. Waberžinek SPOLEČNÁ VEČEŘE TEPLÝ BUFET (SPONZOROVÁNO) h SPOLEČENSKÝ VEČER S ŽIVOU HUDBOU h (sponzorováno) 7

8 8. BŘEZEN hod PŘÍNOS VYŠETŘENÍ MOZKOMÍŠNÍHO MOKU VE SVĚTLE MODERNÍCH ZOBRAZOVACÍCH METOD 6. Přínos vyšetření mozkomíšního moku pro diferenciální diagnostiku akutních stavů v neurologii M. Bojar, D. Škoda, H. Dvořáková, L. Glosová, E. Meluzínová, A. Tomek Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta, neurologická klinika FN Motol, Praha 7. Proč vyšetřovat mozkomíšní mok u chronických a degenerativních onemocnění nervového systému? M. Bojar, D. Škoda, H. Dvořáková, L. Glosová, E. Meluzínová Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta, neurologická klinika FN Motol, Praha 8. Diagnostický a léčebný přínos mozkomíšního moku získaného z ventrikulárního katetru s portem (VKP), zavedeného u předčasně narozených dětí s intraventrikulárním krvácením (IVK) a počínajícím rozvojem posthemoragického hydrocefalu (PHH) J. Jakubec, 2 P. Rejtar, 3 Z. Kokštein, D. Laštovička Neurochirurgická, 2 Radiologická a 3 Dětská klinika FN, Hradec Králové 9. Lumbální punkce - aspekty forenzní a diagnostické R. Taláb, M. Vališ MS Centrum, 0. Poúrazová likvorea u dětí E. Brichtová KDCHOT PDM FN, Brno PŘESTÁVKA h 8

9 8. BŘEZEN h VARIA. Vzácné cysty v oblasti hypofýzy T. Česák, J. Náhlovský, I. Látr, 2 P. Ryška, 3 S. Němeček Neurochirurgická klinika, 2 Radiodiagnostická klinika, 3 Ústav histologie a embryologie LFUK FN, Hradec Králové 2. Naše zkušenosti s léčbou vzácného syndromu kývané panenky (SKP) provázející supraselární cystu III. komory J. Jakubec, K. Zadrobílek, J. Pařízek, V. Hobza, 2 M. Šercl, 3 O. Jakubcová Neurochirurgická, 2 Radiologická, 3 3. Syndrom kývavé panenky kazuistika video K. Zadrobílek, J. Jakubec Neurochirurgická klinika FN, Hradec Králové 4. Pozdní diagnostika nádorů z plasmatických buněk v páteři S. Řehák, 2 V. Maisnar, V. Málek, J. Náhlovský, 3 P. Ryška, K. Kaltofen, T. Česák, M. Kanta, J. Adamkov Neurochirurgická klinika, 2 2. interní klinika oddělení klinické hematologie, 3 Radiologická klinika FN, Hradec Králové 5. Dosavadní zkušenosti s perkutánními vertebroplastikami ve FN Hradec Králové P. Ryška, L. Klzo, 2 V. Málek, 3 A. Jebavá, 2 K. Kaltofen, 2 J. Adamkov, J. Raupach, 2 S. Řehák Radiologická klinika, 2 Neurochirurgická klinika, 3 Osteocentrum FN Hradec Králové 6. Chirurgická léčba abscesu mozku- retrospektivní analýza souboru nemocných s diagnózou abscesu mozku, léčených na našem pracovišti za posledních 2 let. J. Adamkov, V. Málek, M. Kanta, J. Habalová, 2 P. Ryška, S. Řehák Neurochirurgická klinika, 2 Radiologická klinika FN, Hradec Králové POLEDNÍ PŘESTÁVKA HOD 9

10 8. BŘEZEN h Sekce zdravotních sester N E U R O - S K I H a r r a c h o v. PARKINSONOVA NEMOC Kazuistika měřící a hodnotící techniky v ošetřovatelské péči I. Štěpánová, R.Tomková 2. CEREBRÁLNÍ INFARKT S KVANTITATIVNÍ PORUCHOU VĚDOMÍ S PŘÍZNIVÝM VÝVOJEM S. Martínková 3. NEOBVYKLÁ KOMPLIKACE MOZKOVÉ ANGIOPLASTIKY M. Kántorová 4. RECIDIVUJÍCÍ MOZKOVÉ KRVÁCENÍ VE VYŠŠÍM VĚKU Z RUPTURY AVM L. Kopecká 5. AKUTNÍ ISCHEMIE MÍCHY - kazuistika E. Tomanová, L. Semencová 6. PNEUMONIE komplikace CMP, bronchoskopické odsávání J. Galasková 7. Neurologický pacient z pohledu klinika a molekulárního genetika S. Krilová, A. Zumrová, L. Apltová, A. Bodat, M. Havlovicová, P. Hedvičáková, J. Kraus, A. Křepelová, T. Maříková, R. Mazanec, Z. Mušová Neurogenetické centrum 2. LF UK a FN Motol, Praha 8. OBECNÉ INFORMACE O EMG VYŠETŘENÍ E. Benešová 9. EMG VYŠETŘENÍ U TETANIE L. Rybářová 0

11 0. POLYSOMNOGRAFIE nová spánková laboratoř J. Pluhovská, S. Suková, E. Kostelecká, A. Turková. ZDRAVOTNICTVÍ V IRSKU A SKOTSKU studijní cesta ČAS H. Sündermannová HOD MONITOROVÁNÍ V NEUROLOGII A NEUROCHIRURGII 7. Neinvazivní monitorování funkce drenážních systémů pomocí dopplerovské ultrasonografie P. Rejtar, 2 J. Jakubec Radiologická klinika, 2 Neurochirurgická klinika FN, Hradec Králové 8. Kraniocerebrální poranění, sledování ICP, algoritmus léčby D. Radvaková, T. Brož, K. Zinek, P. Hájek Krajská nemocnice Pardubice, Chirurgická klinika, Oddělení Neurochirurgie, Pardubice 9. Jak monitorovat pacienty po subarachnoidálním krvácení a včas zachytit hrozící komplikace? J. Habalová, M. Kanta, V. Dostálová, K. Zadrobílek Neurochirurgická klinika FN, Hradec Králové 20. Léčba dekompenzované hypertenze v neurointenzivní péči M. Vališ, 2 R. Malý, R. Taláb, R. Šimek Neurologická klinika, 2 I. interní klinika FN, Hradec Králové PŘESTÁVKA h HOD 2. Peroperační monitorování selektivní zadní rhizotomie a výkonů v zadní jámě lební (postgraduální přednáška) J. Kraus, 2 M. Tichý, 3 E. Zvěřina, 3 J. Kluh, 3 T. Šmilauer, 3 J. Betka Klinika dětské neurologie, 2 Neurochirurgické oddělení, UK 2. LF a FN Motol, 3 Klinika chirurgie hlavy a krku, UK. LF a FN Motol, Praha

12 22. EEG MONITOROVÁNÍ PŘI KAROTICKÉ ENDARTEREKTOMII (POSTER) J. Němečková, V. Hobza, M. Kanta, 2 J. Schreiberová, 3 P. Šuba, 3 P. Ryška Neurochirurgická klinika, 2 Klinika anesteziologie a resuscitace, 3 Radiodiagnostická klinika FN, Hradec Králové 23. TCD VYŠETŘOVÁNÍ V PRŮBĚHU ENDOVASKULÁRNÍCH INTERVENCÍ J.Brichta, P. Krupa, 3 M. Dufek, Z. Novák Neurochirurgická klinika, 2 Klinika zobrazovacích metod, 3 I. neurologická klinika FN U sv Anny, Brno 24. Stimulační techniky pro rozšířené vyšetření zrakových evokovaných potenciálů J. Kremláček, M. Kuba, F. Vít Ústav patologické fyziologie, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové 9.BŘEZEN h VARIA 25. Magnetická rezonance a patogenéza RSM R. Taláb, M. Vališ MS Centrum, 26. Neobvyklé iatrogenní postižení nervus tibialis - kazuistika H. Matulová 27. Porovnání elektrofyziologických a operačních nálezů u syndromu karpálního tunelu H. Matulová 28. Neurogenetika (a)typické případy z praxe A. Zumrová, L. Apltová, A. Bodat, M. Havlovicová, P. Hedvičáková, J. Kraus, S. Krilová, A. Křepelová, T. Maříková, R. Mazanec, Z. Mušová Neorogenetické centrum 2. LF UK a FN Motol, Praha 29. Klinicko-genetická a molekulárně genetická diagnostika neurofibromatózy. typu (NF) Š. Bendová, T. Maříková, A. Křepelová, E. Kočárek, 2 B. Petrák, 2 J.Kraus Ústav biologie a lékařské genetiky, 2 Klinika dětské neurologie, UK-2LF a FN Motol, Praha 2

13 30. Vrozená syringomyelie kazuistika J. Mrozková, L. Šerclová, H. Hojdíková, 2 J. Žižka Neurologická klinika, 2 Radiodiagnostická klinika FN, Hradec Králové DOPOLEDNÍ PŘESTÁVKA HOD 9.BŘEZEN HOD 3. Pneumokoková purulentní meningitida osmitýdenního dítěte s neobvyklým zdrojem etiologického agens R. Kračmarová Infekční klinika FN, Hradec Králové 32. Ultrazvukové zobrazování tepen lentikulostriata u výrazně nezralých novorozenců P. Rejtar, 2 H. Kubínová Radiologická klinika, 2 Dětská klinika FN, Hradec Králové 33. Současný výskyt SLE a sekundárního antifosfolipidového syndromu L. Linková, 2 V. Peterová, M. Olejárová, C. Dostál Revmatologický ústav, 2 MR oddělení Radiodiagnostické kliniky,. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze 34. Komplikace akutního iktu R. Jura Neurologická klinika FN, Brno-Bohunice 35. Zkušenosti s EC-IC anastomózou u pacientů s uzávěrem ACI M. Kanta, J. Habalová, V. Hobza, 3 E. Ehler, 2 A. Krajina, 2 L. Ungermann, 4 V. Janeček, J. Adamkov, S. Řehák Neurochirurgická klinika, 2 Radiologická klinika FN, Hradec Králové, 3 Neurologické oddělení, nemocnice Pardubice, 4 Oddělení plastické chirurgie, chirurgická klinika FN, Hradec Králové ZÁVĚR VII. NEURO-SKI 2005 HARRACHOV Pozvánka na VIII. NEURO-SKI 2006 ve dnech , Harrachov, hotel Svornost 3

14 INFORMACE Přednášky postgraduální doba trvání maximálně 30 minut včetně diskuse! Krátká sdělení doba trvání maximálně 0min. včetně diskuse! Prosíme o dodržování vymezených časových limitů! Postery(80x00cm na výšku) budou umístěny v přednáškovém sále prosíme o včasné instalování do hod Autoři posteru budou krátkým vstupem podle harmonogramu odborného programu prezentovat své sdělení. Číselné označení panelu se shoduje s číslem přiděleným posteru ve vědeckém programu. Prosíme o dodržení určeného umístění! Technickou pomoc při instalaci žádejte v registrační kanceláři! Supplementum časopisu Neurologie pro praxi bude součástí materiálů, které obdrží každý účastník NEU- RO-SKI 2005 při registraci. Certifikát obdrží každý účastník Neuro-ski 2005, lékaři ( 20 kreditů, registr. č. 099/468/05) i zdravotní sestry ( 5 kreditů první autor, 0 kreditů spoluautor, 3 kredity pasivní účast, akce č. KK/309/2005). Technické možnosti: K dispozici je dataprojektor, zpětná projekce a video (VHS). Materiály k promítání předejte vždy před zahájením příslušeného bloku odborného programu. Prezentace zúčastněných sponzorujících firem je standardní formou propagačních stánků nebo materiálů, které obdržíte při registraci. Firmy sponzorující současně vydání Supplementa mají samostatnou inzerci. Všem účastníkům doporučujeme věnovat pozornost předkládaným formám informací. Prezentace firem je rozdělena do nejdostupnějších částí hotelu Svornost. Každá z firem má své číselné označení, které můžete zjistit na plánku umístěném na registrační tabuli. Registrační poplatek: 800 Kč včetně DPH 5% Při úhradě v hotovosti obdržíte daňový doklad při registraci. Registrační poplatek obsahuje pouze náklady spojené s pořádáním akce. Ubytování, stravování a společenský program hradí účastníci zvlášť nebo jsou sponzorovány! 4

15 INFORMACE Způsob úhrady účastnického poplatku:. bezhotovostním převodem z Vašeho účtu nebo účtu Vašeho zaměstnavatele na níže uvedený účet 2. hotově při registraci Při platbě převodem prosíme o dodržení variabilního symbolu, přičemž jednou platbou lze uhradit poplatek i za více účastníků. MH Consulting s.r.o. Martin Horna, Narcisová 2850,06 00 Praha 0, IČO.:273242, DIČ:CZ tel: ; Bankovní spojení: HVB-Bank Czech Republic- Praha 2, č.ú /2700, konstantní symbol 308, variabilní symbol 500 Potvrzení o zaplacení předloží každý účastník při registraci! Ubytování: ve dvoulůžkových pokojích cena za noc/lůžko 650 Kč (včetně snídaně) v jednolůžkových pokojích cena za noc/lůžko 950 Kč (včetně snídaně) Úhrada ubytování individuálně v recepci hotelu Svornost při registraci! Doprovázející osoby: účast možná podle kapacitních možností po domluvě s přípravnou skupinou - registrační poplatek 600 Kč hradí při registraci!!! Hotelové pokoje je nutno uvolnit 9. března 2005 do 2.00 hodin!!! Společenský program: 7. března h společenský večer s živou hudbou (sponzorováno) 8. března h diskotéka (sponzorováno) Zájmový program: k dispozici bazén a sauna v hotelu tenisová hala v sousedním hotelu Sklář na objednání posilovna, rehabilitace a solárium v hotelu Zimní sporty dle aktuálních sněhových podmínek individuálně. Stravování Snídaně je součástí individuálně hrazeného ubytování Oběd individuálně není součástí programu Neuro-ski 2005 Večeře: h teplý bufet (sponzorováno) h raut (sponzorováno) K identifikaci na večeři a společenský program využijte prosím osobní vizitku Neuro-ski 2005, neboť v hotelu jsou přítomni i další hosté. 7

16 INFORMACE Parkování Hotel Svornost má hlídané parkoviště, cena parkovného za den je 00 Kč úhrada se provádí individuálně v recepci hotelu Svornost. V případě vyčerpání kapacity parkoviště je možno využít i parkoviště sousedního hotelu Sklář. Pro parkoviště hotelu Sklář nutno zakoupit parkovací kartu v recepci tohoto hotelu! Doprava individuální Registrace a informace bude zajišťovat registrační kancelář, umístěná v prostorách recepce hotelu Svornost v těchto časových intervalech: h h h h h h h Kontaktní adresa: Stanislava Suková Neurologická klinika Fakultní nemocnice Nezvalova Hradec Králové tel.: ;

17 Poděkování zúčastněným firmám NEURO-SKI 2005 MEDIÁLNÍ PARTNER NEUROLOGIE PRO PRAXI HORNA BUSINESS SERVICES DESITIN PHARMA GRIFOLS JANSSEN-CILAG LUNDBECK PFIZER SANOFI-AVENTIS SERONO SCHERING - člen koncernu ZENTIVA 9

18 20

28. PROGRAM ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. Clarion Congress Hotel Ostrava 19. 11. 22. 11. 2014

28. PROGRAM ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. Clarion Congress Hotel Ostrava 19. 11. 22. 11. 2014 28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD Clarion Congress Hotel Ostrava 9.. 22.. 204 PROGRAM Pentravan - terapie bolesti Transdermální krémový základ pro magistraliter přípravu Pentravan je krémový základ

Více

Výroční kongres České neurochirurgické společnosti

Výroční kongres České neurochirurgické společnosti II. INFORMACE Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno z pověření České neurochirurgické společnosti ČLS JEP pod záštitou Bc. Romana Onderky, MBA, primátora statutárního města Brna, MUDr. Romana Krause,

Více

XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Česká oftalmologická společnost ČLS JEP Oční klinika FN a LF UK Plzeň XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 20. 22. září 2012, Plzeň Finální program XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ

Více

XXXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí

XXXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny (SPFM) České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) pořádá XXXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 ÚVODNÍ SLOVO 2 OBSAH O nemocnici.. 4 Management... 7 Organizační schéma.. 10 Lékárna..11 Jednotlivá oddělení.13 Počet porodů. 52 Ekonomika ÚPMD v roce

Více

Konference zaměřila pozornost

Konference zaměřila pozornost Tisk zaměstnanců Fakultní nemocnice Ostrava ročník XII měsíčník číslo 4 4 duben 2010 Konference zaměřila pozornost na popáleninová centra Ve středu 24. března proběhla ve Fakultní nemocnici Ostrava odborná

Více

XXXVIII. český radiologický kongres

XXXVIII. český radiologický kongres XXXVIII. český radiologický kongres 0.. října 0 Olomouc Kardiovaskulární radiologie, uroradiologie, varia strana 37 Program XXXVIII. českého radiologického kongresu 0 sál EVROPA Středa 0. října 0.00 Zahájení.30

Více

V roce 2010 si naše nemocnice vedla dobře

V roce 2010 si naše nemocnice vedla dobře ROČNÍK XI / ČÍSLO 4 / DUBEN 2011 V roce 2010 si naše nemocnice vedla dobře Hodnotící komise, pod vedením ing. Simony Piperkové, náměstkyně primátora města Ostravy, se sešla na půdě nemocnice v úterý 31.

Více

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014 NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014 V Ivančicích dne: 27.2. 2015 Předkládá: Ing. Jaromír Hrubeš v.r. ředitel Nemocnice Ivančice,

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Cíl specializačního vzdělávání... 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2. Základní pediatrický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines XVII. výroční sjezd České kardiologické společnosti 10. 13. května 2009, Brno, areál BVV Centrum pro plicní hypertenzi II. interní klinika VFN a 1. LF UK U nemocnice 2, 128 08 Praha 2 VOLEJTE ZDARMA: 800

Více

Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie

Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie Časopis České neurologické společnosti ČLS JEP, České neurochirurgické společnosti ČLS JEP, Slovenskej neurologickej spoločnosti SLS, Slovenskej neurochirurgickej

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Vladimír Janda, DiS. FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví Vladimír Janda, DiS.

Více

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

R o č n í k 2004. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 12 Vydáno: PROSINEC 2004 Kč OBSAH

R o č n í k 2004. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 12 Vydáno: PROSINEC 2004 Kč OBSAH R o č n í k 2004 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 12 Vydáno: PROSINEC 2004 Kč OBSAH ZÁVAZNÁ OPATŘENÍ 7. Výsledky dohodovacího řízení o hodnotách bodu a výši úhrad zdravotní

Více

Rozvojový projekt na rok 2008

Rozvojový projekt na rok 2008 VYSOKÁ ŠKOLA: UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI Rozvojový projekt na rok Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 3. program na rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií Podprogram:

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

POLYFARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ

POLYFARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ XVIII. PRACOVNÍ DNY KLINICKÉ FARMACIE 6.6.2014, Lékařský dům, Praha, Sokolovská 31 Pořadatelé: Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP Česká geriatrická a gerontologická společnost ČLS JEP Sborník abstrakt

Více

TROMBOCYTY V NETRANSFUZNÍCH APLIKACÍCH

TROMBOCYTY V NETRANSFUZNÍCH APLIKACÍCH Společnost pro bioimplantologii ČLS JEP, Krajská nemocnice Liberec, a.s., Transfuzní oddělení a Oddělení plastické a estetické chirurgie Fakultní nemocnice Olomouc pořádají PRACOVNÍ DEN TROMBOCYTY V NETRANSFUZNÍCH

Více

Koncepce oboru klinická hematologie

Koncepce oboru klinická hematologie Koncepce oboru klinická hematologie 1. Klasifikace a náplň oboru klinická hematologie 1.1. Definice: Klinická hematologie je klinicko laboratorním oborem, který se zabývá vyšetřováním krve a krvetvorných

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro životní rizikové pojištění Maxiefekt (VPP/902-05)

Všeobecné pojistné podmínky pro životní rizikové pojištění Maxiefekt (VPP/902-05) Všeobecné pojistné podmínky pro životní rizikové pojištění Maxiefekt (VPP/902-05) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Životní rizikové pojištění Maxiefekt, které sjednává Maxima pojišťovna, a.s. (dále jen pojistitel

Více

technický ředitel, Centrum stavebního inženýrství, a. s. Praha, tel.: 281 017 445

technický ředitel, Centrum stavebního inženýrství, a. s. Praha, tel.: 281 017 445 ÚVOD Letošní ročník odborné konference Regenerace bytového fondu navazuje na předešlé 4 ročníky konferencí Regenerace panelové výstavby, kterým Centrum stavebního inženýrství a.s. zajišťovalo odbornou

Více

ROČNÍK 17/2011 ČÍSLO 2 NEONATOLOGICKÉ LISTY

ROČNÍK 17/2011 ČÍSLO 2 NEONATOLOGICKÉ LISTY ROČNÍK 17/2011 ČÍSLO 2 NEONATOLOGICKÉ LISTY Česká neonatologická společnost Fakultní nemocnice Na Bulovce Registrační číslo MK ČR 7144 ISSN 1211-1600 Registrační číslo MK ČR 7144 ISSN 1211-1600 NEONATOLOGICKÉ

Více

Provozní řád stacionáře LENTILKA

Provozní řád stacionáře LENTILKA Provozní řád stacionáře LENTILKA Zpracováno na základě zákona č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví a vyhlášky MZ ze dne 9. 3. 2001, kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol

Více

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní kmen všeobecné praktické lékařství nebo

Více

ROČ NÍK 2003. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH

ROČ NÍK 2003. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH ROČ NÍK 2003 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Indikační kritéria pro zobrazovací metody - upravený český překlad dokumentu

Více

DĚTSKÁ OBEZITA V TEORII A PRAXI

DĚTSKÁ OBEZITA V TEORII A PRAXI SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU, o.s. a její servisní organizace výživaservis s.r.o. 120 00 Praha 2, Slezská 32, tel: 267 311 280, fax: 271 732 669 E-mail: vyziva.spv@volny.cz, webové stránky: www.spolvyziva.cz

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2009. Částka 6 Vydáno: 12. SRPNA 2009 Cena: 294 Kč

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2009. Částka 6 Vydáno: 12. SRPNA 2009 Cena: 294 Kč Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 6 Vydáno: 12. SRPNA 2009 Cena: 294 Kč OBSAH: 1. Cenový předpis o regulaci cen zdravotní péče a specifických zdravotních výkonů.........

Více

Děkovné dopisy FN Plzeň za rok 2015

Děkovné dopisy FN Plzeň za rok 2015 Děkovné dopisy FN Plzeň za rok 2015 KVĚTEN Transfuzní oddělení Dobrý den, chtěla bych touto cestou velmi poděkovat lékařce, sestřičkám a ostatnímu personálu z Transfuzního oddělení v Plzni na Borech za

Více