odvětví práva veřejného, kterým je upraveno trestní řízení a jehož normy mají zavazující povahu;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "odvětví práva veřejného, kterým je upraveno trestní řízení a jehož normy mají zavazující povahu;"

Transkript

1 TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ - ÚVOD

2 1. CHARAKTERISTIKA TRESTNÍHO PRÁVA PROCESNÍHO A TRESTNÍHO ŘÍZENÍ I. trestní právo procesní odvětví práva veřejného, kterým je upraveno trestní řízení a jehož normy mají zavazující povahu; trestní řízení podle odborné literatury se jedná o zákonem stanovený postup orgánů činných v trestním řízení a dalších subjektů podílejících se na tomto postupu, jehož cílem je zjištění trestného činu a jeho pachatele, vynesení spravedlivého rozhodnutí o vině, trestu a nápravném opatření, případně o nároku poškozeného na náhradu škody, jakož i výkon těchto rozhodnutí, podle znění trestního řádu je podle 12 odst. 10 stručně definováno jako řízení podle tohoto zákona a zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních ; zákonná úprava 1. zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) č. 141/ Sb., který s ohledem na kvalitativní společenské změny po listopadu 1989 prošel zejména od roku 1990 celou řadou změn. Ke zcela zásadním změnám došlo s účinností od 1. ledna 2002 zákonem č. 265/ Sb. a přesto i později byl již trestní řád opakovaně novelizován (naposledy zák. č. 306/09 Sb., č. 181/11 Sb., 330/11 Sb., 357/11 Sb., 420/11 Sb., 193/12 Sb., 360/12 Sb., 390/12 Sb., 399/12 Sb., 494/12 Sb., 45/13 Sb., 104/13 Sb.); 2. zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví nad mládeží) č. 218/ Sb., který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2004 a upravuje problematiku řízení ve věcech mladistvých v části I., hlavě první ( 1 4), v hlavě druhé, dílu sedmém ( 36 88), v hlavě čtvrté ( 97 odst. 2 a 98) a zároveň obsahuje také v části III. ustanovení týkající se změny trestního řádu ( 100).

3 1. CHARAKTERISTIKA TRESTNÍHO PRÁVA PROCESNÍHO A TRESTNÍHO ŘÍZENÍ II. 3. zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim č. 418/2011 Sb., který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2012 a upravuje problematiku řízení ve věcech v části čtvrté ( 28 41) a zvláštní ustanovení o právním styku s cizinou v části páté ( 42 47); 4. zákon o obětech trestných činů č. 45/2013 Sb., který postupně podle 62 v jednotlivých částech nabýval účinnosti až naposledy od ; 5. zákon o mezinárodní spolupráci ve věcech trestních č. 104/2013 Sb., který nabude právní moci dnem ; vnitřní struktura trestního řádu TrŘ je členěn na pět částí 1. společná ustanovení hlavy I. VIII. obecná ustanovení ( 1 12), soudy a osoby na řízení zúčastněné (9 oddílů b), obecná ustanovení o úkonech trestního řízení (7 oddílů ), předběžná opatření a zajištění osob, věcí a jiných majetkových hodnot (8 oddílů o), dokazování (obecná ustanovení a 6 oddílů ), rozhodnutí (způsob rozhodování a 3 oddíly ), stížnost a řízení o ní ( ), náklady trestního řízení ( ), 2. přípravné řízení hlavy IX. X. obecné ustanovení, žádost o přezkoumání postupu policejního orgánu a státního zástupce ( a); postup před zahájením trestního stíhání ( b), zahájení trestního stíhání, další postup v něm a zkrácené přípravné řízení (8 oddílů h), 3. řízení před soudem hlavy XI. XXII. základní ustanovení ( ), předběžné projednání obžaloby ( ), hlavní líčení (7 oddílů ), rozhodnutí soudu mimo hlavní líčení ( 231), veřejné zasedání ( a), neveřejné zasedání ( ), odvolání a řízení o něm ( ), dovolání ( 265a 265s), stížnost pro porušení zákona ( ), obnova řízení ( ), zvláštní způsoby řízení (obecné ustanovení a 8 oddílů s), vykonávací řízení (příslušnost ve vykonávacím řízení a oddíly ), zahlazení odsouzení ( ), 4. některé úkony souvisící s trestním řízením hlavy XXIII. XXV. udělení milosti a použití amnestie ( ), hlava XXIV. zrušena, právní styk s cizinou (obecné ustanovení a 10 oddílů zp) zrušena s účinností od , 5. přechodná a závěrečná ustanovení ( );

4 1. CHARAKTERISTIKA TRESTNÍHO PRÁVA PROCESNÍHO A TRESTNÍHO ŘÍZENÍ III. upraven v 1 odst. 1 účel zákona a) úprava postupu orgánů činných v trestním řízení, aby trestné činy byly náležitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni ( fair proceeding - trial ), b) řízení působí k upevňování zákonnosti, c) k předcházení a zamezování trestné činnosti, d) k výchově občanů v duchu důsledného zachovávání zákonů a pravidel občanského soužití i čestného plnění povinností ke státu a společnosti, pomoc k dosažení účelu zákona je právem a v rámci zákona i povinností občanů kupř. 78, 97, 101/4, 114, 85/1 (právo i povinnost spolupráce občanů v 1odst. 2).

5 TRESTNÍHO ŘÍZENÍ IV. (zejména 2 odst TrŘ) právní základní zásady trestního řízení právní principy, vůdčí právní ideje, jimiž je ovládáno trestní řízení a jsou základem, na němž je vybudována organizace trestního řízení a úprava činnosti jeho orgánů. a) poznávací, b) interpretační, c) aplikační, d) pro tvorbu práva; význam dělení a) obecné stíhání jen ze zákonných důvodů, spolupráce se zájmovými sdruženími občanů, zajištění práva na obhajobu, b) zahájení řízení oficiality, legality, obžalovací, c) veřejnosti, d) dokazování vyhledávací, bezprostřednosti a ústnosti, presumpce neviny, volného hodnocení důkazů, e) materiální pravdy, resp. náležitého zjištění skutkového stavu věci. a) obecné řádného zákonného procesu, přiměřenosti či rychlého procesu, b) meziodvětvové práva na obhajobu, c) specifické legality.

6 TRESTNÍHO ŘÍZENÍ V. jednotlivé základní zásady I. z. stíhání jen ze zákonných důvodů nebo řádného zákonného procesu ( 2/1) je nejdůležitější zásadou trestního řízení, neboť je uvedena první a je zásadou ústavní, navazuje na čl. 8/2, čl. 4/4 LPS a čl. 6/1 Úml., vztah k 2/5 nelze docílit pravdu za každou cenu, k 89/3, 92/3, 83, 83c/1 3, garantuje princip zdrženlivosti a přiměřenosti. Nachází svůj výraz v hmotném právu v z. nullum crimen sine lege a v z. nulla poena sine lege čl. 39 LPS znění nikdo nemůže být stíhán jinak než ze zákonných důvodů a způsobem, který stanoví tento zákon z. presumpce neviny ( 2/2) i u ní se jedná o ústavněprávní zásadu, která navazuje na čl. 40 odst. 2 LPS a čl. 6/2 Úml., ale také historicky z DPČaO z r. 1789, čl. 11/1 VDLP, čl. 14/2 MP., pozn. rozpor mezi čl. 40/2 a čl. 17/1, 3 LPS a omezení povinnosti poskytovat informace podle 8a/1. znění dokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem (tj. i TP) soudu není vina vyslovena, nelze na toho, proti němuž se vede trestní řízení, hledět, jako by byl vinen. vyplývají z ní a) pravidlo in dubio pro reo a b) pravidlo vina musí být obviněnému prokázána. z. legality ( 2/3) vyplývá i ze z. o SSZ - 4. znění státní zástupce je povinen stíhat všechny trestné činy, o nichž se dozví, pokud zákon nebo vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, nestanoví jinak. výjimky obligatorní - 10, 11, 11a, 163 a dále 9/2 TrZ, fakultativní - 159a/3, 172/2 a) - c), 179g, 307.., 309.., zvláštní dočasné odložení tr. stíhání - 159b). mezinárodní smlouvy čl. 3, 15 č. 123/80 Sb., čl. 21 EÚ o předávání trestního řízení č. 551/92 Sb. a úmluvy o dipl. a konz. stycích ad.

7 TRESTNÍHO ŘÍZENÍ VI. jednotlivé základní zásady II. z. oficiality a přiměřenosti ( 2/4) z.o. vyjádřena ve větě před středníkem a je spojena s požadavkem co nejrychlejšího projednání trestních věcí a plným respektováním občanských práv z.p. neboli zdrženlivosti. znění Jestliže tento zákon nestanoví něco jiného, postupují orgány činné v trestním řízení z úřední povinnosti. Trestní věci musí projednávat urychleně bez zbytečných průtahů; s největším urychlením projednávají zejména vazební věci a věci, ve kterých byl zajištěn majetek, je-li to zapotřebí vzhledem k hodnotě a povaze zajištěného majetku. Trestní věci projednávají s plným šetřením práv a svobod zaručených Listinou základních práv a svobod a mezinárodními smlouvami o lidských právech a základních svobodách, jimiž je Česká republika vázána; při provádění úkonů trestního řízení lze do těchto práv osob, jichž se takové úkony dotýkají, zasahovat jen v odůvodněných případech na základě zákona a v nezbytné míře pro zajištění účelu trestního řízení. K obsahu petic zasahujících do plnění těchto povinností orgány činné v trestním řízení nepřihlížejí. význam povinnost, že postupují z vlastní iniciativy ( 158/1, 164/1, 181/2, 2 z. o SSZ). výjimky zásada obžalovací, podání opravného prostředku, návrh poškozeného - 43/4, rozhodování soudce v přípravném řízení - 68, 69, 71, 72/1, svědečné, znalečné, náhrada hotových výdajů a odměna obhájce..., návrhy ve vykonávacím řízení. požadavek rychlosti a plné šetření občanských práv čl. 38/2 LZPS, čl. 6/1 Úml. zdrženlivost výraz humánnosti, vyjádřen též v 52 tr. ř., ve vazebním řízení - 72, 68/3, 73, 73a, ale také 88/1. vymezení katalogu minimálních práv a svobod a) v čl a LZPS b) především Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966 (č. 120/76 Sb.), Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod s dodatkovými protokoly z roku 1950 (č. 209/1992 Sb. a č. 41/1996 ad.), Úmluva o právech dítěte (č. 104/91 Sb.), Opční protokol k Mez... (č. 169/1991 Sb.) a Evropská úmluva o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (č. 9/1996 Sb.). atd. v návaznosti na čl. 10 Ústavy. petice širší provedení čl. 18 odst. 2 LZPS a z. č. 85/1990 Sb. - 1 a 2.

8 TRESTNÍHO ŘÍZENÍ VII. jednotlivé základní zásady III. z. zjišťování skutkového stavu bez důvodných pochybností (z. materiální či objektivní pravdy - 2/5) a z. vyhledávací znění OČTŘ postupují v souladu se svými právy a povinnostmi uvedenými v tomto zákoně a za součinnosti stran tak, aby byl zjištěn skutkový stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro jejich rozhodnutí. Doznání obviněného nezbavuje orgány činné v trestním řízení povinnosti přezkoumat všechny podstatné okolnosti případu. V přípravném řízení orgány činné v trestním řízení objasňují způsobem uvedeným v tomto zákoně i bez návrhu stran stejně pečlivě okolnosti svědčící ve prospěch i v neprospěch osoby, proti níž se řízení vede. V řízení před soudem státní zástupce a obviněný mohou na podporu svých stanovisek navrhovat a provádět důkazy. Státní zástupce je povinen dokazovat vinu obžalovaného. To nezbavuje soud povinnosti, aby sám doplnil dokazování v rozsahu potřebném pro své rozhodnutí. novely č. 292/93 a č. 265/01 Sb. opuštěn pojem zjištění skutečného stavu věci a zdůrazněna součinnost stran ( 180/3, 203/1 a 215/2, 3), směřuje k posílení kontradiktornosti trestního řízení před soudem (spor stran), vyhledávací z. spočívá v odpovědnosti OČTŘ za zjištění skutkového stavu věci přes ingerenci a významnou roli stran, tj. jejich úřední povinnost v trestním řízení z vlastní iniciativy vyhledat a provádět důkazy, změny též u 89/1, 2 a 164/1 3, pro policii ( 158/1, 164/1) a pro SSZ ( 157/2, 174), pro soudy logicky chybí, ale kupř. 218/1. Pozn. Nutno zmínit poměr této zásady k zásadě obžalovací (viz poslední věta - 2/5). z. volného hodnocení důkazů ( 2/6) jedná se o závěrečné hodnocení důkazů z hlediska jejich pravdivosti, zákonnosti ( 89/3 nelze přihlédnout k nezákonně opatřenému důkazu), vybudována na vnitřním přesvědčení přísně logickém a odůvodněném a platí ve všech stadiích trestního řízení, netýká se právního posouzení. znění Orgány činné v trestním řízení hodnotí důkazy podle svého vnitřního přesvědčení založeného na pečlivém uvážení všech okolností případu jednotlivě i v jejich souhrnu.

9 TRESTNÍHO ŘÍZENÍ VIII. jednotlivé základní zásady IV. z. spolupráce se zájmovými sdruženími občanů ( 2/7) ZSO je definováno v 3/1; právo svobodného sdružování je garantováno v čl. 20 LZPS a na něj navazujícím zák. č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, znění Všechny orgány činné v trestním řízení spolupracují se zájmovými sdruženími občanů a využívají jejich výchovného působení. legislativní změny a smysl spolupráce se týká všech OČTŘ a jejím smyslem po novele je a) předcházení a zamezování trestné činnosti a b) posílení výchovného působení trestního řízení u odsouzených osob. Od změny v 3 6, 329, 330/2, 330a/1, 331/2 a 338/1, obsah spolupráce a) upozorňování OČTŘ na případy porušování zákonnosti a podněty k zahájení trestního stíhání ( 3/1, 158/1, 2), b) náhrada vazby ( 6/2, 73/1, 2), c) zajišťování účasti veřejnosti při veřejném projednání věci ( 3/1, 199/2), d) při výchově osob, u nichž bylo rozhodnuto o podmíněném upuštění od potrestání s dohledem, o podmíněném zastavení trestního stíhání, o podmíněném odsouzení, o podmíněném odsouzení s dohledem a o podmíněném propuštění (s dohledem), nabídkou převzetí záruky za chování obviněného u PZTS ( ), za převýchovu odsouzeného u PUoPsD, PO, OPP, POsD ( 48 TrZ, 359a, 330a/1), ( TrZ, 329/3, 330/2, 338/1, TrZ, 330a/1, 2, 330/2), za dovršení nápravy odsouzeného u trestů NEPO, ZČ, ZP, ZV ( 88/1, 90/1 TrZ, 331/4, 350/2, 350a/5), současně oprávnění navrhnout PP ( 331/2), PU ( 350/2, 331/2 a 350a/5 a 331/2) a s jeho souhlasem se informovat o jeho chování během výkonu trestu, e) vytváření podmínek, aby odsouzený žil po výkonu trestu řádným životem ( 3/2 věta za středníkem), f) řízení o udělení milosti a o zahlazení odsouzení ( 6/2, 329 a 363);

10 1. CHARAKTERISTIKA TRESTNÍHO PRÁVA PROCESNÍHO A TRESTNÍHO ŘÍZENÍ IX. jednotlivé základní zásady V. z. obžalovací ( 2/8) postavení státního zástupce v trestním řízení nachází oporu především v čl. 80 odst. 1 Ústavy, podle něhož je zde pověřen coby orgán moci výkonné k zastupování veřejné žaloby. znění Trestní stíhání před soudy je možné jen na základě obžaloby, návrhu na potrestání nebo návrhu na schválení dohody o prohlášení viny a přijetí trestu (dále jen dohoda o vině a trestu ), které podává státní zástupce. Veřejnou žalobu v řízení před soudem zastupuje státní zástupce. obsah a smysl ovlivněny novelou č. 265/01 Sb., v důsledku které došlo v trestním řízení před soudem k rozdělení procesních funkcí mezi různé procesní subjekty (strany) SZ podává a před soudem zastupuje obžalobu, NP nebo NDVT, proti němu stojí obžalovaný (někdy zast. obhájcem), a jejich spor posuzuje nezávislý a nestranný soud; procesní postavení v právech zásadně rovné. vyjádření v zákoně a) řízení před soudem pouze na základě obžaloby, návrhu na potrestání nebo návrhu na schválení dohody o prohlášení viny a přijetí trestu podané státním zástupcem ( 175b, 176, 177, 180 a 179c/2a, 179d a 314b), ale vždy pro skutek, pro který bylo zahájeno trestní stíhání ( 160/1, 5 a 176/2) a soud je oprávněn rozhodnout pouze o skutku uvedený v žalobním návrhu, ovšem není vázán právním posouzením skutku v obžalobě nebo v NP ( 220/3, pro zvláštní způsoby řízení 290, 314r), ale vliv souhlasu poškozeného (podle 163 a 163a), b) možnost státního zástupce vzít obžalobu zpět až do odebrání se soudu I. stupně k závěrečné poradě, po zahájení hlavního líčení jen se souhlasem obžalovaného, čímž se vrací do přípravného řízení ( 182), c) účast SZ v hlavním líčení je povinná ( 202/1), ve veřejném zasedání pouze v řízení o odvolání, dovolání, SPZ a v řízení proti mladistvým ( 234/2, 263/2, 265r/2, 274 a 64/2 ZSM), vyloučena je v neveřejném zasedání ( 242), d) vliv na soudní řízení dokazování je nyní ovlivněno aktivní rolí stran ( 180/3, 203, 215/2), posílení principu kontradiktornosti a umožnění všestranného objasnění věci z hledisek obžaloby a obhajoby!!

11 TRESTNÍHO ŘÍZENÍ X. jednotlivé základní zásady VI. z. kdy a v jakém složení soud rozhoduje v senátu s tím, že v ostatních věcech rozhoduje samosoudce ( 2/9) je provedením čl. 94 odst. 1 Ústavy, přičemž odst. 2 čl. 94 uvádí, že zákon může stanovit, ve kterých věcech a jakým způsobem se na rozhodování vedle soudců podílejí i další občané. znění V trestním řízení před soudem rozhoduje senát nebo samosoudce; předseda senátu nebo samosoudce rozhodují sami jen tam, kde to zákon výslovně stanoví. Rozhoduje-li v přípravném řízení soud v prvním stupni, rozhodnutí činí soudce. reflexe v zákoně senát v I. stupni v řízení před krajským soudem ( 17), před okresním soudem u trestných činů, u kterých horní hranice převyšuje pět let a jsou složeny ze soudce a přísedících, v ostatních věcech krajské a vrchní soudy rozhodují v senátech složených z předsedy a dvou soudců, u méně významných věcí rozhoduje předseda senátu, v přípravném řízení soudce ( 2/9 věta druhá a 26/1), samosoudce viz 314a/1 a výjimka podle 314/2. Jiní pracovníci soudů 12 o úkonech vyšších soudních úředníků podle zák. č. 121/2008 Sb., 6 vyhl. č. 37/1992 Sb. o jednoduchých úkonech konaných justičními čekateli, soudními tajemníky a vedoucími soudních kanceláří); z. veřejnosti ( 2/10) je zásadou ústavní vzhledem k čl. 96/2 Ústavy, čl. 38/2 LZPS a je uvedena také v čl. 6/1 Úmluvy a 6 odst. 2 z. o SSZ, která spočívá v kontrole výkonu soudnictví přístupem širší veřejnosti na jeho jednání a tím se stává zárukou zákonnosti trestního řízení a zachování práv osob zúčastněných na HL nebo VZ. Ve skutečnosti nyní spíše je realizována účastí médií a zpravování o jejich průběhu ( 8a a násl.). znění Trestní věci se před soudem projednávají veřejně tak, aby se občané mohli projednávání zúčastnit a jednání sledovat. Při hlavním líčení a veřejném zasedání smí být veřejnost vyloučena jen v případech a výslovně stanovených v tomto nebo zvláštním zákoně. charakteristika zásadně veřejné je hlavní líčení a veřejné zasedání ( 199/1, 238), naopak neveřejné je přípravné řízení a rozhodování soudu trestním příkazem ( 314e a násl.). vyloučení veřejnosti jen zcela výjimečné z důvodů uvedených v 200/1, a to jen v nebytném rozsahu, kupříkladu na část hlavního líčení nebo veřejného zasedání, po kterou trvají příčiny takového postupu ( 200/1, 238). Ovšem i v takových případech se rozhodnutí vyhlašuje vždy veřejně ( 200/2, 236, ale i čl. 96/2 Ústavy, čl. 17/4 LZPS, čl. 6/1 věta druhá Úmluvy, 6/2 z. o SSZ.

12 TRESTNÍHO ŘÍZENÍ XI. jednotlivé základní zásady VII. z. ústnosti ( 2/11) jedná se o konkretizaci čl. 96 odst. 2 Ústavy (obdobně 6/1 z. o SSZ). Není zcela respektováno ustanovení čl. 6/3 d) Úmluvy. znění Jednání před soudy je ústní; důkaz výpověďmi svědků, znalců a obviněného se provádí zpravidla tak, že se tyto osoby vyslýchají. Spočívá - v ústním řízení jednání soudem, ústním styku se stranami a dalšími účastníky procesu, ústní vyhlášení rozhodnutí; obvinění, svědci a znalci vypovídají ústně a listiny jsou přečteny, význam jsou tak vytvořeny optimální předpoklady pro zjištění skutkového stavu, o němž nejsou důvodné pochybnosti, pro naplnění zásady bezprostřednosti a pro uplatnění práv stran. Výjimky v hlavním líčení čtení protokolů o výpovědích svědků a znalců nebo jejich písemných posudků ( 211/1, 2, 3, 4 a u znalců 5, dále 212), dřívějších výpovědí obžalovaného ( 207/2), ve veřejném zasedání omezení jen v řízení o odvolání ( 235/2 a 211/1, 5), jinak lze bez omezení číst. V neveřejném zasedání výhradně se provádějí důkazy čtením ( 243). V zjednodušeném řízení omezení zásady podle 314d/2 a) při čtení protokolu o výslechu podezřelého ( 179b/3), upuštění od dokazování skutečností označených státním zástupcem a obviněným za nesporné a nevyvolávajících pochyby a možnost přečíst úřední záznamy o vysvětlení osob a o provedení dalších úkonů se souhlasem státního zástupce a obviněného (158/3, 5). Poslední výjimku tvoří trestní příkaz ( 314e a násl.). z. bezprostřednosti ( 2/12) upravena také v čl. 6 odst. 3 písm písm. c), d) Úmluvy a vyjadřuje dva základní požadavky a) rozhodování soudu na základě bezprostředního dojmu z provedeného řízení (tj. z důkazů před ním provedených) a b) čerpání důkazů z pramenů skutečnosti nejbližších. znění Při rozhodování v hlavním líčení, jakož i ve veřejném i neveřejném zasedání smí soud přihlédnout jen k těm důkazům, které byly při tomto jednání provedeny. Ad a) umožňuje, aby se soud v hlavním líčení a ve veřejném zasedání za účasti dalších účastníků osobně seznámil s důkazy, odstranil případné rozpory a vytvořil si tak bezprostřední a bezchybný názor na každou pro rozhodnutí významnou skutečnost a v souvislosti s tím na celý případ ( 220/2, 237); proto zde platí v hlavním líčení a ve veřejném zasedání pravidlo stále přítomnosti a nezměnitelnosti všech členů senátu (tj. i samosoudce - 202/1, 234/1, 242/1, 219/3 a obdobně v důsledku 238). Ad b) brání nepřesnosti a případnému zkomolení zjišťované skutečnosti (srovnej 101/2). výjimky konání hlavního líčení a veřejného zasedání o odvolání v nepřítomnosti pouze za podmínek uvedených v 202 a 263/4, dále 204/2 ve spojení s 238.

13 TRESTNÍHO ŘÍZENÍ XII. jednotlivé základní zásady VIII. z. zajištění práva na obhajobu ( 2/13) jedná se o zásadu ústavní podle čl. 40/3 LZPS (ale i čl. 6/3 b), c) Úmluvy). znění ten, proti němuž se trestní řízení vede, musí být v každém období řízení poučen o právech umožňujících mu plné uplatnění obhajoby a o tom, že si též může zvolit obhájce; všechny orgány činné v trestním řízení jsou povinny umožnit mu uplatnění jeho práv. smysl záruka plné ochrany zákonných zájmů a práv osoby, proti které se řízení vede, která se týká celého řízení, a to již podezřelého ( 76/3, 6, 179b/2, 314b/1, 2 a 38, ale též 158/5,) obsah a) právo osobní obhajoby ( 33/1), b) právo zvolit si obhájce ( 33/1, 2) včetně práva zvolit si obhájce nebo žádat o jeho ustanovení na základě předchozího rozhodnutí o nároku na bezplatnou obhajobu nebo za sníženou odměnu, c) institut nutné obhajoby ( 36 a 36a), d) povinnost OČTŘ dbát o obhajobu poučovací v každém stadiu řízení a v přípravném řízení objasňovací povinnosti podle 2/5. obhajovací práva dalších osob zákonní zástupci ( 34 a 43 ZSM), osoby blízké obviněnému ( 37/1, 142/2, 247/2, 280/3, 299/2, 314g/1), orgán sociálně právní ochrany dětí ( 72 ad. ZSM).

14 TRESTNÍHO ŘÍZENÍ XIII. jednotlivé základní zásady IX. Z. povinnosti OČTŘ vyhotovovat rozhodnutí v českém jazyce a z. práva užívat mateřského jazyka nebo jazyka, o kterém uvede, že ho ovládá ( 2/14) první zásada upravila český jazyk coby jazyk jednací, přičemž sepsání protokolu zde upravuje 55/4, druhá zásada garantuje všem osobám právo užívat mateřský jazyk nebo jazyk, o němž uvede, že ho ovládá. Jde o realizaci čl. 37/4 LZPS a také čl. 6/3 a), e) Úmluvy. Výběr jazyka je na vůli osoby, která je neznalá českého jazyka a která svého práva využije. znění Orgány činné v trestním řízení vedou řízení a vyhotovují svá rozhodnutí v českém jazyce. Každý, kdo prohlásí, že neovládá český jazyk, je oprávněn používat před orgány činnými v trestním řízení svého mateřského jazyka nebo jazyka, o kterém uvede, že ho ovládá. přibrání a smysl činnosti tlumočníka ( 28 29), vliv na ustanovení obhájce za podmínek uvedených v 36/2, Obsah znění 1) Je-li třeba přetlumočit obsah písemnosti, výpovědi nebo jiného procesního úkonu nebo využije-li obviněný právo uvedené v 2 odst. 14, přibere se tlumočník; totéž platí, jde-li o ustanovení tlumočníka osobě, s níž se nelze dorozumět jinak než znakovou řečí. Tlumočník může být zároveň zapisovatelem. Neuvede-li obviněný jazyk, který ovládá, nebo uvede-li jazyk či dialekt, který není jazykem jeho národnosti nebo úředním jazykem státu, jehož je občanem, a pro takový jazyk nebo dialekt není zapsána žádná osoba v seznamu tlumočníků, ustanoví orgán činný v trestním řízení tlumočníka pro jazyk jeho národnosti nebo úřední jazyk státu, jehož je občanem. Jde-li o osobu bez státního občanství, rozumí se jím stát, kde má trvalý pobyt, nebo stát jeho původu, 2) za podmínek uvedených v odstavci 1 je třeba obviněnému písemně přeložit usnesení o zahájení trestního stíhání, usnesení o vazbě, obžalobu, návrh na potrestání, rozsudek, trestní příkaz, rozhodnutí o odvolání a o podmíněném zastavení trestního stíhání; to neplatí, jestliže obviněný po poučení prohlásí, že pořízení překladu takového rozhodnutí nepožaduje. Týká-li se takové rozhodnutí více obviněných, přeloží se obviněnému jen ta část rozhodnutí, která se jej týká, pokud ji lze oddělit od ostatních výroků rozhodnutí a jejich odůvodnění. Pořízení překladu rozhodnutí a jeho doručení zajišťuje orgán činný v trestním řízení, o jehož rozhodnutí se jedná, 3) jestliže s doručením rozhodnutí uvedeného v odstavci 2 je spojen počátek běhu lhůty a je třeba pořídit písemný překlad takového rozhodnutí, považuje se rozhodnutí za doručené až doručením písemného překladu.

15 TRESTNÍHO ŘÍZENÍ XIV. jednotlivé základní zásady X. Z. ochrany práv poškozeného a poučovací ( 2 odst. 15) Pozn. nově zařazena s účinností od zákonem č. 45/2003 Sb. znění - Orgány činné v trestním řízení jsou povinny v každém období řízení umožnit poškozenému plné uplatnění jeho práv, o kterých je třeba ho podle zákona vhodným způsobem a srozumitelně poučit, aby mohl dosáhnout uspokojení svých nároků; řízení musí vést s potřebnou ohleduplností k poškozenému a při šetření jeho osobnosti. Specifické základní zásady trestního řízení proti mladistvým ( 3 odst. 4 8 zák. č. 218/2003 Sb.) Z. zohlednění věku, zdravotního stavu, rozumové a mravní vyspělosti mladistvého obviněného a jeho poměrů v řízení, preventivní role řízení a spolupráce s orgány sociálně právní ochrany mládeže ( 3 odst. 4) Z. ochrany osobních údajů mladistvých obviněných a jejich soukromí a z. presumpce neviny ( 3 odst. 5) Z. rychlosti řízení před soudem pro mladistvé ( 3 odst. 6) Z. reparační ( 3 odst. 7). znění - řízení podle zák. č. 218/2003 Sb. směřuje k tomu, aby poškozený dosáhl náhrady škody způsobené trestným činem, nebo se mu dostalo jiného přiměřeného zadostiučinění. Z. zvláštní průpravy soudců, státních zástupců, policistů a úředníků PMS pro zacházení s mládeží ( 3 odst. 8);

16 TRESTNÍHO ŘÍZENÍ XV. 2. Subjekty trestního řízení I. Pojem subjekty jsou činiteli, kteří mají vlastní vliv na průběh trestního řízení a tento vliv vykonávají, k čemuž jim trestní řád dává určitá procesní práva, nebo jim ukládá určité povinnosti. Jedná se předně o a) všechny orgány činné v trestním řízení ( 12/1 5) soud, státní zástupce a policejní orgán; orgány činné podle ZSM - policejní orgány, státní zástupci a soudy pro mládež ( 2 odst. 2 písm. c) ZSM) b) ten, proti němuž se vede trestní řízení podle stadia řízení se označuje jako podezřelý, obviněný, obžalovaný anebo odsouzený, c) obhájce, d) poškozený, e) zúčastněná osoba, f) zástupce zájmového sdružení občanů (společenský zástupce), g) osoby s tzv. samostatnými obhajovacími právy (zákonný zástupce, opatrovník, příbuzní obviněného v pokolení přímém, sourozenci, osvojitel, osvojenec, manžel a druh a v řízení proti mladistvému orgán sociálně právní ochrany dětí). Subjekty dále mohou být h) svědci, znalci a tlumočníci, ovšem jen pokud uplatňují právo na svědečné, znalečné anebo tlumočné.

17 1. CHARAKTERISTIKA TRESTNÍHO PRÁVA PROCESNÍHO A TRESTNÍHO ŘÍZENÍ XVI. a) útvary Policie ČR (viz 6 a násl. z. č. 273/2008 Sb.), 2. Subjekty trestního řízení II. policejní orgán (definován v 12/1,2, 161/2-8) b) Generální inspekce bezpečnostních sborů s omezením na řízení o trestných činech příslušníků Policie České republiky, příslušníků Vězeňské služby České republiky, celníků anebo zaměstnanců České republiky zařazených k výkonu práce v Policii České republiky, nebo o trestných činech zaměstnanců České republiky zařazených k výkonu práce ve Vězeňské službě České republiky anebo v Celní správě České republiky, spáchaných v souvislosti s plněním jejich pracovních úkolů, (viz 2 odst. 1, 2, 4 zák. č. 341/2011 Sb.), c) pověřené orgány Vězeňské služby s omezením na řízení o trestných činech osob ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody a zabezpečovací detence, spáchaných ve vazební věznici, věznici nebo v ústavu pro výkon zabezpečovací detence, (viz 2/1 písm. m), zák. č. 555/1992 Sb. o Vězeňské službě a justiční stráži); d) pověřené celní orgány o trestných činech spáchaných porušením celních předpisů a předpisů o dovozu, vývozu nebo průvozu zboží, a to i v případech, kdy se jedná o trestné činy příslušníků ozbrojených sil nebo bezpečnostních sborů, a dále porušením právních předpisů při umístění a pořízení zboží v členských státech Evropských společenství, je-li toto zboží dopravováno přes státní hranice České republiky, a v případech porušení předpisů daňových, jsou-li celní orgány správcem daně podle zvláštních právních předpisů (viz zák. č. 17/2012 Sb., O Celní správě České republiky); e) pověřené orgány Vojenské policie s omezením na řízení o trestných činech příslušníků ozbrojených sil a osob, které páchají trestnou činnost proti příslušníkům ozbrojených sil ve vojenských objektech, proti vojenským objektům, vojenskému materiálu nebo ostatnímu majetku státu, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany ( 3 odst. 1 písm. c), d) zák. č. 124/1992 Sb., O Vojenské policii); f) pověřené orgány Bezpečnostní a informační služby s omezením na trestnou činnost příslušníků BIS (viz 6 zák. č. 153/1994 Sb., O zpravodajských službách ČR a č. 154/1994 Sb. o BIS ve znění pozdějších předpisů); g) pověřené orgány Úřadu pro zahraniční styky a informace - s omezením na trestnou činnost příslušníků ÚZSI (viz 6 zák. č. 153/1994 Sb. o zpravodajských službách ČR); h) pověřené orgány Vojenského zpravodajství - s omezením na trestnou činnost příslušníků Vojenského zpravodajství (viz 6 zák. č. 153/1994 Sb. o zpravodajských službách ČR, zák. č. 289/2005 Sb., O Vojenském zpravodajství); i) pověřené orgány Generální inspekce bezpečnostních sborů v řízení o trestných činech příslušníků Generální inspekce bezpečnostních sborů nebo o trestných činech zaměstnanců České republiky, zařazených k výkonu práce v Generální inspekci bezpečnostních sborů. Tím není dotčeno oprávnění státního zástupce podle 157 odst. 2 písm. b). Není-li dále stanoveno jinak, jsou uvedené orgány oprávněny ke všem úkonům trestního řízení patřícím do působnosti policejního orgánu.

18 TRESTNÍHO ŘÍZENÍ XVII. 2. Subjekty trestního řízení III. Soudy (definovány v 12/1, 3, 4, 13, 16 18, související Ústava ČR hlava IV., LZPS hlava V., zákon č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a nálezu ÚS ČR); a) soustava soudů v trestním řízení okresní (obvodní soudy v Praze a Městský v Brně), krajské (Městský soud v Praze), vrchní a nejvyšší koresponduje čl. 91 Ústavy ČR a 8 SSZ, b) charakteristika soudů v rámci dělby mocí ve státě jako orgány státu ochraňují základní práva a svobody (viz 4 Ústavy) svou rozhodovací činností, která spočívá v závazném řešení sporů mezi subjekty práva a výkonu souvisejících činností, upravenou platným právem a zaručenou donucením státní mocí; jsou při rozhodování nezávislé (viz čl. 81, 82 Ústavy a čl. 36/1 LZPS), c) rozhodování soudů v trestních věcech realizace ústavního principu, že jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy (viz čl. 90/1 Ústavy a čl. 40/1 LZPS); d) příslušnost soudů ( 16 18) rozlišujeme věcnou příslušnost (zejména 16 a 17) tj. který druh soudu je příslušný vyřizovat trestní věci určitého druhu, jejím zvláštním druhem je funkční příslušnost tj. z hlediska procesního stadia trestního řízení, výjimky z věcné příslušnosti okresních soudů ( 17/1-3, 21/1, 281/3 ad.) a místní příslušnost ( 18) který z věcně příslušných soudů je příslušný projednat určitou trestní věc, zásady soudní příslušnosti kromě jiných institutů naplňují ústavní zásadu, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci (viz č. 38/1 LZPS a 7/2 z. o SSZ);

19 TRESTNÍHO ŘÍZENÍ XVIII. 2. Subjekty trestního řízení IV. Státní zastupitelství I. ( 12 odst. 1, odst. 5) a) soustavu tvoří okresní, krajská, vrchní a Nejvyšší státní zastupitelství (viz také 6/1 zákona č. 283/1993 Sb. o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, který také upravuje postavení, působnost, vnitřní vztahy, organizaci a správu státního zastupitelství, postavení státních zástupců a právních čekatelů), podle čl. 80 Ústavy a 4/1 zákona o st. z. b) zařazeno do moci výkonné a podle kterého především c) zastupuje veřejnou žalobu v trestním řízení a vykonává i další úkoly, stanoví-li tak zákon; uvnitř státního zastupitelství existují vztahy podřízenosti a nadřízenosti; ale také vykonává dozor nad dodržováním právních předpisů v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody, ochranné léčení, zabezpečovací detence, ochranná nebo ústavní výchova, a v jiných místech, kde je podle zákonného oprávnění omezována osobní svoboda a v souladu se svou zákonem stanovenou působností se podílí na prevenci kriminality a poskytování pomoci obětem trestných činů d) v řízení před soudem je stranou (viz 12/6); e) členění působnosti 1) před zahájením trestního stíhání - 157/1 3 (zejména 157/2), 157a/1, 2, 158/2, 158a, 159/2, 159a, 159b, 2) konání vyšetřování ( 161/4, 5), rozhodnutí v přípravném řízení ( ) výkon dozoru nad zachováním zákonnosti v přípravném řízením trestním ( a), 3) podání obžaloby ( ), návrhu na schválení dohody o vině a trestu ( 175b), návrhu na potrestání soudu a další rozhodnutí na závěr zkráceného přípravného řízení ( 179c) ), 4) účast jako strana v řízení před soudem ( 12/6, 2/5 věty čtvrtá a pátá, 202/1 a 234/2 - povinná účast v hlavním líčení a zčásti ve veřejném zasedání), 5) řádné opravné prostředky odvolání proti rozsudku prvoinstančního soudu ( 246, 250/1, 2), odpor proti trestnímu příkazu ( 314g/1) a stížnost proti prvoinstančnímu usnesení soudu, kde ji zákon připouští ( 141/2, 142/1), 6) řízení o mimořádných opravných prostředcích u stížnosti pro porušení zákona oprávnění prošetřovat podněty podle 466 a NSZ účast u veřejného zasedání podle 274, u dovolání právo NSZ je podat podle 265d/1 a) a povinnost účastnit se VZ podle 265r/2, u obnovy řízení právo podat návrh podle 280, 7) zvláštní způsoby řízení v přípravném řízení rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání za podmínek uvedených v 307, rozhodnutí o schválení narovnání a zastavení trestního stíhání za podmínek uvedených v 309 a násl. a o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání podle 179g a násl.

20 TRESTNÍHO ŘÍZENÍ XIX. 2. Subjekty trestního řízení V. Osoba, proti které se vede trestní řízení ( 12/6 9, 32 34) zákon používá pojmy podezřelý (proti němuž je vedeno trestní řízení dříve, než bylo zahájeno jeho trestní stíhání - 160, 32, 158/1, 8; 179a/1 ad. neboli osoba podezřelá ze spáchání trestného činu), obviněný (až doručením usnesení o zahájení trestního stíhání nebo doručením návrhu na potrestání soudu - 314b/1), obžalovaný (po nařízení hlavního líčení - 12/8, 198) a odsouzený (po vydání odsuzujícího rozsudku, který nabyl právní moci - 122, 12/9); 32 prostředky dané zákonem proti obviněnému - 68, 69, 72/1 4, 74a, 75, 90/2, 93/2, 116/1, 2, 117 ad., práva obviněného 33 33/1 vymezuje ústavně garantovaná práva obviněného na obhajobu podle čl. 40/3, 4 LZPS, ale také plynoucí z čl. 6/3c, d) Úmluvy a jejich provedení je dále provedeno v 2/13, 14, 157a, 164/3, 165, 166/1, 214, 215, 216/2, 3, 217; a) vyjádřit se ke všem skutečnostem, které jsou mu kladeny za vinu, a k důkazům o nich a vždy používat k tomu mateřského jazyka, není povinen vypovídat (srovnej - 2/14, 28),musí se o nich dozvědět, což garantují ustanovení 160/1, 2, 91/1, 160/5, 6, 166/1, 196, 251, 235/1, 263/5), možnost při výslechu se k obvinění podrobně vyjádřit ( 92/2), nahlížet do spisů, činit si výpisky a poznámky ( 65/1), zúčastnit se projednání své věci v hlavním líčení i veřejném zasedání o odvolání ( 204, 209, 297/3 b), po provedení důkazů musí být dotázán, zda se k nim chce vyjádřit ( 214, 235/2), právo na závěrečnou řeč a v hlavním líčení na poslední slovo ( 216/2, 3, 235/3, 217), b) právo uvádět okolnosti a důkazy sloužící k jeho obhajobě kdykoliv již v řízení a kdykoliv později podle vývoje trestního stíhání, opět v mateřštině ( 92/2, 2/14, 28), povinnost OČTŘ ve všech stadiích řízení obviněného o právech poučit ( 33/4, 166/1, 196/2, 215/4, 235/2, 219/2), c) právo činit návrhy a podávat žádosti a opravné prostředky návrhy na provedení důkazů, způsob rozhodnutí v závěrečné řeči, postupu řízení ( 31/1, 61/1, 72/3, 157a a 219/1), stížnost ( 141/2, 142/1), odvolání ( 245/1, 246/1 b, 2), odpor ( 314g/1) viz garance - poučení!!, dovolání ( 265a, 265b), návrh na povolení obnovy řízení ( 278, 280/3), podnět ke stížnosti pro porušení zákona, kterou podává ministr spravedlnosti ( 266/1), d) právo zvolit si obhájce a právo se s ním radit i během úkonů prováděných OČTŘ s výjimkou porady ohledně již položené otázky, přesto nemůže být donucován ( 92/1 věta druhá), ve vazbě a výkonu trestu může s obhájcem mluvit bez přítomnosti třetí osoby, přičemž kontrola jejich korespondence je nepřípustná, právo žádat, aby byl vyslýchán za účasti svého obhájce a aby se obhájce účastnil i jiných úkonů přípravného řízení, e) všechna práva mu příslušejí bez ohledu nato, zda je zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jestliže je jeho způsobilost k právním úkonům omezena, 33/2 vymezuje právo nemajetného obviněného na obhajobu bezplatnou nebo obhajobu za sníženou odměnu, i když se nejedná o nutnou obhajobu, povinnost obviněného osvědčit, že nemá dostatek prostředků, aby si hradil náklady obhajoby, nikoliv tedy soudu, aby je při nečinnosti obviněného přes výzvy opatřoval, v kladném případě náklady zcela nebo zčásti hradí stát, 33/3 vymezuje povinnost obviněného připojit k návrhu podle 33/2 potřebné doklady osvědčující jeho oprávněnost, postup při rozhodování v přípravném řízení a řízení před soudem a právo stížnosti, 33/4 poučovací povinnost OČTŘ včetně poskytnutí plné možnosti uplatnění práv obviněného.

21 TRESTNÍHO ŘÍZENÍ XX. 2. Subjekty trestního řízení VI. Zúčastněná osoba ( 12/6, 42, 50-51) 42/1 pojem ten, komu byla věc nebo majetková hodnota zabrána nebo podle návrhu má být zabrána (zabrání se dotýká vlastnického práva - 11 LZPS), práva možnost vyjádřit se k věci, právo zvolit si zmocněnce ( 50 51, nikoliv 51a), právo účasti při hlavním líčení a veřejném zasedání a činit při nich návrhy, nahlížet do spisů, podávat v zákonem stanovených případech opravné prostředky, 42/2 poučovací povinnost OČTŘ o právech a umožnění jejich uplatnění zúčastněnou osobou týká se všech orgánů činných v trestním řízení, 42/3 výkon práv zúčastněné osoby zákonným zástupcem v případě jejího zbavení způsobilosti k právním úkonům nebo omezení její způsobilosti (obdobně jako v 34/1) 50/1-4 výkon práva zúčastněné osoby zmocněncem, kterým může být i právnická osoba. Je-li zmocněncem zúčastněné osoby fyzická osoba, nesmí jím být osoba, která je zbavena způsobilosti k právním úkonům nebo jejíž způsobilost k právním úkonům je omezena; při hlavním líčení a veřejném zasedání nemůže být zmocněncem ten, kdo je k němu předvolán jako svědek, znalec nebo tlumočník. 51/1 4 Zmocněnec je oprávněn činit za zúčastněnou osobu návrhy a podávat za ně žádosti a opravné prostředky; je též oprávněn zúčastnit se všech úkonů, kterých se může zúčastnit zúčastněná osoba nebo poškozený. Je již od zahájení trestního stíhání oprávněn být přítomen při vyšetřovacích úkonech, jimiž se mají objasnit skutečnosti důležité pro uplatnění práv osob, které zastupuje, a jejich výsledek může být použit jako důkaz v řízení před soudem, ledaže by přítomností zmocněnce mohl být zmařen účel trestního řízení nebo nelze provedení úkonu odložit a vyrozumění o něm zajistit. Může obviněnému i jiným vyslýchaným osobám klást otázky, avšak teprve tehdy, až policejní orgán výslech skončí a udělí mu k tomu slovo. Námitky proti způsobu provádění úkonu může vznášet kdykoli v jeho průběhu. Oznámí-li policejnímu orgánu, že se chce účastnit vyšetřovacího úkonu podle odstavce 2, je policejní orgán povinen včas zmocněnci sdělit, o jaký druh úkonu se jedná, dobu a místo jeho konání, ledaže nelze provedení úkonu odložit a vyrozumění zmocněnce nelze zajistit. Spočívá-li úkon ve výslechu osoby, policejní orgán zmocněnci sdělí i údaje, podle nichž lze takovou osobu ztotožnit. Nelze-li tyto údaje předem určit, musí být ze sdělení zřejmé, k čemu má tato osoba vypovídat. Má-li se zmocněnec zúčastněné osoby zúčastnit výslechu svědka, jehož totožnost má být z důvodů uvedených v 55 odst. 2 utajena, je policejní orgán povinen přijmout opatření, která znemožňují zmocněnci zjistit skutečnou totožnost svědka, a proto sdělení o výslechu svědka, jehož totožnost má být z důvodů uvedených v 55 odst. 2 utajena, nesmí obsahovat údaje, podle nichž by bylo možné zjistit skutečnou totožnost svědka. BIVŠ - kurz trestního práva 2013

22 TRESTNÍHO ŘÍZENÍ XXI. 2. Subjekty trestního řízení VII. Poškozený I. ( 12/6, 43 51a, 206/2-4, 228, 229, 307 a násl., 309 ad.) 43/1 pojem poškozený (fyzická, právnická osoba, ale i Český stát) jako strana v trestním řízení, je ten, komu trestným činem a) bylo ublíženo na zdraví anebo způsobena b) majetková, nemajetková újma, nebo ten, na jehož úkor se pachatel trestným činem obohatil (nezaměňovat s pojmem oběti trestné činnosti podle 2/1 z. č. 209/97 Sb.), jedná se o širší pojem poškozeného než subjektu adhezního řízení, práva činit návrhy na doplnění dokazování, nahlížet do spisů ( 65), zúčastnit se sjednávání dohody o vině a trestu, hlavního líčení a veřejného zasedání, před skončením řízení se k věci vyjádřit (dále podle 50/1 právo nechat se zastupovat zmocněncem, podat opravné prostředky proti rozhodnutím podle 159, 171/1, 172/1, 2, 307/5, 308/4, 309/2 ad., žádat státního zástupce o odstranění průtahů v řízení nebo závad v postupu policejního orgánu podle 157/2), 46 o právech musí být poškozený OČTŘ poučen a musí mu být poskytnuta plná možnost k jejich uplatnění, poškozený, který má podle zákona proti obviněnému nárok na náhradu škody způsobené trestným činem právo uplatnit nárok na náhradu škody, návrh na zajištění nároku na náhradu škody na majetku obviněného, upozornění podle 198/2 věta třetí soudem, odvolání ( 246/1d/2), právo na náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatnění jeho nároku ( 154), stížnost proti usnesení o povolení obnovy řízení ve výroku o přiznaném nároku na náhradu škody ( 141/2 věta druhá, 286/3), 43/2 není poškozeným a) vzniklá újma není způsobena pachatelem anebo b) není v příčinné souvislosti s trestným činem;

23 TRESTNÍHO ŘÍZENÍ XXII. 2. Subjekty trestního řízení VIII. Poškozený II. ( 12/6, 43 51a, 206/2-4, 228, 229, 307 a násl., 309 ad.) 43/3 pojem poškozený subjekt adhezního řízení (tj. součást trestního řízení, ve které projednává nárok poškozeného na náhradu škody), který má podle zákona proti obviněnému nárok na náhradu škody způsobené trestným činem, zásady a) povinnost poškozeného uplatnit nárok, který lze během řízení korigovat, soud je vázán návrhem poškozeného potud, že nemůže přiznat více, než bylo požadováno (včetně příslušenství), b) vůči konkrétní osobě, c) včas, d) odůvodněný a alespoň upřesněný minimální výší nároku na náhradu škody, 43/4 - Poškozený, který je obětí trestného činu podle zákona o obětech trestných činů, má právo v kterémkoliv stadiu trestního řízení učinit prohlášení o tom, jaký dopad měl spáchaný trestný čin na jeho dosavadní život. Prohlášení lze učinit i písemně. Písemné prohlášení se v řízení před soudem provede jako listinný důkaz.!45/2013 Sb. 43/5 právo vzdát se procesních práv, která poškozenému zákon přiznává způsob - výslovným prohlášením vůči OČTŘ, 44 překážky v uplatňování práv poškozeného odst. 1 nemůže je vykonávat spoluobviněný (správněji v trestním stíhání), odst. 2 za splnění zde stanovených podmínek (mimořádně vysoký počet poškozených, ohrožení rychlého průběhu trestního stíhání výkonem jejich práv) pouze prostřednictvím zvoleného společného zmocněnce (výkon práv poškozených včetně uplatnění nároku na NŠ), oznamovací povinnost SZ a soudu, při nárůstu počtu přes šest a při nedohodě provede výběr soud, odst. 3 vyloučeno u nároku, o němž již bylo byť nepravomocně rozhodnuto v jiném příslušném řízení (litispendence),

24 TRESTNÍHO ŘÍZENÍ XXIII. 2. Subjekty trestního řízení IX. Poškozený III. ( 12/6, 43 51a, 206/2-4, 228, 229, 307 a násl., 309 ad.) 45/1, 2 zákonný zástupce a ustanovený opatrovník obdobně jak o u obviněného a u zúčastněné osoby (srov. 34/1, 2, 42/3), 45/3 přechod práv na právní nástupce případy úmrtí poškozeného a zániku právnické osoby, 45a doručování písemností poškozenému na adresu, kterou uvede, má-li zmocněnce pouze jemu s výjimkou výzvy, aby něco osobně vykonal; zajištění nároku poškozeného a) příčina z důvodné obavy před mařením či ztěžováním uspokojení nároku poškozeného na NŠ nebo NÚ nebo na vydání BO způsobené trestným činem, majetek obviněného až do pravděpodobné výše škody, b) obsahové náležitosti rozhodnutí usnesením, obsahujícím popis části majetku, se kterým se zakáže nakládat, opatření u movitých věcí, u nemovitostí a u pohledávek ( 47/2, 4), zákaz nakládání s nimi; c) vyloučeno u nároku, který nelze v trestním řízení uplatnit, u věcí, jež nelze podle občanskoprávních předpisů postihnout výkonem soudního rozhodnutí. Zajištění nepodléhají peněžité dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi a z dávek státní sociální podpory příspěvek na bydlení a dávky státní sociální podpory vyplácené obviněnému podle zvláštního zákona jednorázově, a dále a) pohledávky obviněného na výplatu odměny z pracovněprávního nebo obdobného poměru, b) pohledávky obviněného na výplatu výživného, c) pohledávky na výplatu dávek nemocenského a důchodového pojištění a d) dávky státní sociální podpory, které nejsou vypláceny jednorázově do výše součtu měsíčních odůvodněných nákladů na bydlení stanovených zvláštním právním předpisem prokázaných obviněným a částky životního minima stanovené podle zvláštních právních předpisů na osobu obviněného a osoby, o jejichž výchovu a výživu je obviněný povinen pečovat, pokud nemají vlastní zdroj příjmů. ( 47/5), d) rozhoduje soud na návrh státního zástupce nebo poškozeného, v přípravném řízení státní zástupce na návrh poškozeného a bez návrhu SZ z důvodu ochrany zájmů poškozeného, zejména hrozba nebezpečí z prodlení ( 47/2), e) vyrozumění poškozeného ( 47/9), f) zrušení zajištění při složení peněžní jistoty ve výši pravděpodobného nároku poškozeného na účet soudu, při pominutí jeho důvodů, pravomocné zastavení TS nebo pravomocný zprošťující rozsudek, uplynutím dvou měsíců od právní moci odsuzujícího rozsudku nebo usnesení o postoupení věci jinému orgánu ( 47a/1, 48/1 a c), g) omezení zajištění a vyjmutí věcí ze zajištění pokud je složena nižší jistota, pokud zajištění není v takovém rozsahu třeba a pokud zajištěním postihnuté věci náleží jiné osobě ( 47a - 48), h) stížnost rozsah 47, 48, odkladný účinek o zrušení zajištění, jeho omezení nebo vynětí ze zajištění.

25 TRESTNÍHO ŘÍZENÍ XXIV. 2. Subjekty trestního řízení X. Poškozený IV. ( 12/6, 43 51a, 206/2-4, 228, 229, 307 a násl., 309 ad.) 50 51b zmocněnec a) oprávnění poškozeného dát se zastupovat zmocněncem, b) vlastnosti zmocněnce nemá omezenou způsobilost k právním úkonům, nesmí ovšem v hlavním líčení nebo ve veřejném zasedání být předvolán jako svědek, znalec nebo jako tlumočník, c) práva zmocněnce činit návrhy a podávat za ně žádosti a opravné prostředky; účast u všech úkonů, kterých se mohou účastnit p.; d) zmocněnec nemajetného poškozeného při osvědčení, že nemá dostatek prostředků k.. na jeho návrh předseda senátu prvoinstančního soudu a v přípravném řízení soudce rozhodne, že má nárok na bezplatnou právní pomoc poskytovanou zmocněncem nebo za sníženou odměnu s výjimkou zřejmé nadbytečnosti zastupování, e) návrh včetně příloh v přípravném řízení prostřednictvím státního zástupce s jeho vyjádřením, f) ustanovení advokáta předsedou senátu nebo v přípravném řízení soudcem, náklady hradí stát, g) ukončení zmocnění pominou-li jeho důvody nebo nemůže-li z důležitých důvodů zmocněnec zastupovat, rozhodnutí předsedy senátu nebo soudce o zproštění povinnosti zastupovat poškozeného, h) stížnost s odkladným účinkem; i) Při projednávání utajovaných informací, musí být i zmocněnec poškozeného předem poučen podle zvláštního právního předpisu (z. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných skutečností). 310a poškozený pro účely narovnání ten, na koho pouze přešel nárok na náhradu škody (dědicové, pojišťovny), tj. vyloučeni poškození podle 45/3.

26 1. CHARAKTERISTIKA TRESTNÍHO PRÁVA PROCESNÍHO A TRESTNÍHO ŘÍZENÍ XXV. účel jeho činnosti 2. Subjekty trestního řízení XI. Obhájce I. ( 35 41) a) k realizaci práva obviněného na obhajobu poskytuje potřebnou odbornou právní pomoc obviněnému a k tomu využívá všech zákonných prostředků a způsobů obhajoby ( 41/1, 16 AZ č. 85/1996 Sb.), b) jen ve prospěch obviněného, povinnost chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy obviněného a řídit se jeho pokyny ( 16 AZ), nesmí postupovat v rozporu se zákonem, povinnost mlčenlivosti ( 21/7 AZ, 167 TrZ), 35/1-3 podmínky výkonu a) jen advokát, který s výjimkou řízení před krajským soudem jako soudu prvního stupně, před vrchním soudem a Nejvyšším soudem, se může dát zastoupit koncipientem, b) vyloučen advokát bylo nebo je vedeno trestní stíhání a v důsledku toho v řízení, kde má vykonávat obhajobu, má postavení obviněného, svědka nebo zúčastněné osoby, vypovídá jako svědek, podává znalecký posudek nebo je činný jako tlumočník, c) utajované skutečnosti OČTŘ povinny poučit podle zvláštního zákona a do 30 dnů o tom písemně vyrozumět NBÚ, 36, 36a nutná obhajoba (čl. 40/3 LZPS, čl. 6/3 c) Úmluvy) důvody 36/1) již v přípravném řízení a) obviněný ve vazbě, výkonu trestu nebo na pozorování ve zdravotnickém ústavu ( 116/2), b) je-li zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo je-li tato způsobilost omezena, c) v řízení proti uprchlému; d) při sjednávání dohody o vině a trestu; 2) považuje-li to soud nebo SZ v přípravném řízení za nutné, zejména tělesné nebo duševní vady obviněného vyvolávají pochybnosti o způsobilosti se náležitě hájit, 3) v řízení o trestném činu s horní hranicí převyšující pět let, 4) Musí mít obhájce též a) v hlavním líčení konaném ve zjednodušeném řízení proti zadrženému, b) v řízení, v němž se rozhoduje o uložení nebo změně zabezpečovací detence nebo o uložení nebo změně ochranného léčení, s výjimkou ochranného léčení protialkoholního, c) má-li se vyjádřit k tomu, zda se vzdává práva na uplatnění zásady speciality v řízení po vydání z cizího státu, d) v řízení o vydání do cizího státu nebo o předání do jiného členského státu Evropské unie, e) v řízení o dalším předání do jiného členského státu Evropské unie, nebo f) v řízení o uznání a výkonu cizozemského rozhodnutí, kterým byl uložen nepodmíněný trest odnětí svobody nebo byl přeměněn podmíněný trest nebo jiný trest na nepodmíněný trest odnětí svobody, nebo kterým bylo uložené ochranné opatření spojené se zbavením osobní svobody. 36a/ a/1 ve vykonávacím řízení řízení, v němž soud rozhoduje ve veřejném zasedání, je-li odsouzený a) c)...; 2) v řízení o stížnosti pro porušení zákona, o dovolání a v řízení o povolení obnovy d)...; obnovy musí mít odsouzený obhájce, a)

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Osoba, proti níž se Základy práva, 23. května 2016 Přehled přednášky Osoba, proti níž se Osoba, proti níž se Pojem trestního Trestní právem upravený

Více

Zdrojem trestního práva procesního je Zákon o trestním řízení soudním trestní řád.

Zdrojem trestního práva procesního je Zákon o trestním řízení soudním trestní řád. Otázka: Trestní právo procesní Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): zuza Trestní řád Zdroj trestního práva procesního Zdrojem trestního práva procesního je Zákon o trestním řízení soudním trestní

Více

Podezřelý je ten, kdo byl zadržen v souladu s ustanovením trestního řádu a dosud proti němu nebylo zahájeno trestní stíhání.

Podezřelý je ten, kdo byl zadržen v souladu s ustanovením trestního řádu a dosud proti němu nebylo zahájeno trestní stíhání. Obviněný je osoba, proti níž je vedeno trestní stíhání. Obviněný je jedním ze subjektů trestního řízení. Trestní řád označuje tuto osobu několika pojmy (podle stadia řízení a jejího postavení). Podezřelý

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

HLAVA III: Ochrana ústavně zaručených základních práv a svobod... 54

HLAVA III: Ochrana ústavně zaručených základních práv a svobod... 54 Obsah Seznam autorů.............................................. 5 Seznam použitých zkratek.................................... 21 Předmluva................................................ 24 HLAVA I:

Více

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 OBSAH Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST ( 1 139)...17 HLAVA I PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ ( 1 11)...17 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona ( 1)...17 Díl 2 Časová působnost

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_16_TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ_P1-2 Číslo projektu:

Více

Povinnost státního zástupce stíhat všechny trestné činy, o kterých se dozví.

Povinnost státního zástupce stíhat všechny trestné činy, o kterých se dozví. Otázka: Trestní právo procesní Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): adelka Zásady trestného řízeni, subjekty Zásady trestného řízení Zásada stíhání jen ze zák. důvodů Někoho stíhat lze jen způsobem

Více

Kurz trestního práva - BIVŠ 2013

Kurz trestního práva - BIVŠ 2013 TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ Zvláštní způsoby řízení Obecné ustanovení a typy zvláštních způsobů řízení (Hlava XX., 290 314s) Obecné ustanovení - pokud v následujících ustanoveních není obsažena zvláštní úprava,

Více

Trestní právo procesní a trestní řízení. Přednáška

Trestní právo procesní a trestní řízení. Přednáška Trestní právo procesní a trestní řízení Přednáška 4. 3. 2015 Pojmy Trestní právo procesní = soubor právních norem upravujících trestní řízení Trestní řízení =zákonem stanovený postup orgánů činných v trestním

Více

Trestní právo procesní III. Obviněný, obhájce, poškozený a další osoby. 17. března 2016 J. Provazník

Trestní právo procesní III. Obviněný, obhájce, poškozený a další osoby. 17. března 2016 J. Provazník Trestní právo procesní III. Obviněný, obhájce, poškozený a další osoby 17. března 2016 J. Provazník Osoba, proti které se řízení vede subjekt trestněprocesního vztahu cílem je zjistit, je-li pachatelem

Více

Poškozeným je ten, komu bylo trestným činem: - ublíženo na zdraví. - způsobena majetková škoda. - způsobena nemajetková újma

Poškozeným je ten, komu bylo trestným činem: - ublíženo na zdraví. - způsobena majetková škoda. - způsobena nemajetková újma Poškozeným je ten, komu bylo trestným činem: - ublíženo na zdraví - způsobena majetková škoda - způsobena nemajetková újma - nebo, na jehož úkor se pachatel trestným činem obohatil. Poškozeným je i osoba,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc.

Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 19. 3. 2015 Schéma průběhu trestního řízení podle českého trestního řádu trestní stíhání vyšetřování hl. líčení ř. odvolání ř. vykonávac postup před zahájením TS

Více

7.1 Orgány činné v trestním řízení

7.1 Orgány činné v trestním řízení 7 Trestní řízení Co je trestným činem a jaký trest lze za jeho spáchání uložit, již víme. Neméně důležitou otázkou však je i procesní stránka postihu korupce, tj. zejména jak se postupuje při oznamování

Více

Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015

Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015 Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015 Vznik a vývoj inkvizičního trestního řízení Angloamerické trestní řízení Vývoj trestního procesu

Více

Mladistvý je osoba, která v době spáchání provinění dovršila patnáctý rok a nepřekročila osmnáctý rok svého věku.

Mladistvý je osoba, která v době spáchání provinění dovršila patnáctý rok a nepřekročila osmnáctý rok svého věku. Řízení v trestních věcech mladistvých je upraveno zákonem č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve

Více

181/2011 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna trestního řádu

181/2011 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna trestního řádu 181/2011 Sb. ZÁKON ze dne 8. června 2011, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějích předpisů, a některé dalí zákony Parlament se usnesl na tomto

Více

Tisk 801 pozměňovací návrh

Tisk 801 pozměňovací návrh Tisk 801 pozměňovací návrh Text pozměňovacího návrhu 1. V části druhé (změna trestního řádu) se za novelizační bod 4 vkládá nový novelizační bod 5, který zní: 5. V 202 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje

Více

Závěr č. 115 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne

Závěr č. 115 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Příloha č. 1 k zápisu z 8. 6. 2012 Závěr č. 115 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 8. 6. 2012 Přítomnost

Více

Ochranu dětí lze pojímat ve dvou základních směrech: - dítě a mladistvý jako pachatel trestného činu. - dítě jako poškozený (oběť) trestným činem

Ochranu dětí lze pojímat ve dvou základních směrech: - dítě a mladistvý jako pachatel trestného činu. - dítě jako poškozený (oběť) trestným činem Ochranu dětí lze pojímat ve dvou základních směrech: - dítě a mladistvý jako pachatel trestného činu - dítě jako poškozený (oběť) trestným činem V obou případech je jim poskytována ze zákona speciální

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Poučení poškozeného v trestním řízení

Poučení poškozeného v trestním řízení Poučení poškozeného v trestním řízení V trestní věci vedené proti obviněnému xxxxxxxxxxxxxxxxx, narozenému xxxxxxxxxxxx, stíhanému pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx trestního zákoníku máte jako poškozený podle

Více

Obsah. Část první. Úvodní ustanovení

Obsah. Část první. Úvodní ustanovení Obsah O autorech Předmluva Seznam použitých zkratek IX XI XVII A. Komentář 1 Část první. Úvodní ustanovení Hlava první. Předmět úpravy ( 1) 1 1 [Rozsah působnosti] 1 Hlava druhá. Základní zásady činností

Více

TRESTNÍ PRÁVO V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ

TRESTNÍ PRÁVO V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ TRESTNÍ PRÁVO V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ Dokazování v trestním řízení Rozhodnutí v trestním řízení Průběh trestního řízení 18.4.2012 prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. Dokazování Vývoj dokazování v českých

Více

141/1961 Sb. ZÁKON ze dne 29. listopadu o trestním řízení soudním (trestní řád)

141/1961 Sb. ZÁKON ze dne 29. listopadu o trestním řízení soudním (trestní řád) 141/1961 Sb. ZÁKON ze dne 29. listopadu 1961 o trestním řízení soudním (trestní řád) Změna: 57/1965 Sb., 59/1965 Sb., Změna: 173/1968 Sb., Změna: 58/1969 Sb., Změna: 149/1969 Sb., 156/1969 Sb., Změna:

Více

9. SOUDNÍ ŘÍZENÍ Zdroj: Jan Zouhar

9. SOUDNÍ ŘÍZENÍ Zdroj: Jan Zouhar 9. SOUDNÍ ŘÍZENÍ Zdroj: Jan Zouhar Cíl interaktivní formou seznámit studenty s hlavními zásadami trestního a civilního řízení a pochopení jejich hlavních odlišností cvičit schopnost aktivně a s porozuměním

Více

ÚVOD DO TRESTNÍHO PRÁVA HMOTNÉHO A PROCESNÍHO I OBECNÁ ČÁST program přednášek a. r. 2014/2015 jarní semestr

ÚVOD DO TRESTNÍHO PRÁVA HMOTNÉHO A PROCESNÍHO I OBECNÁ ČÁST program přednášek a. r. 2014/2015 jarní semestr ÚVOD DO TRESTNÍHO PRÁVA HMOTNÉHO A PROCESNÍHO I OBECNÁ ČÁST program přednášek a. r. 2014/2015 jarní semestr OBECNÁ ČÁST: TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ (doc. V. Kalvodová) Přednáška I. (18.2.) Obecné výklady o trestním

Více

ze dne 29. listopadu 1961 o trestním řízení soudním (trestní řád)

ze dne 29. listopadu 1961 o trestním řízení soudním (trestní řád) 141/1961 Sb. ZÁKON ze dne 29. listopadu 1961 o trestním řízení soudním (trestní řád) Změna: 57/1965 Sb., 59/1965 Sb. Změna: 173/1968 Sb. Změna: 58/1969 Sb. Změna: 149/1969 Sb., 156/1969 Sb. Změna: 48/1973

Více

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 P a r l a m e n t Č e s k é re p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období 410/2 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ÚVOD DO TRESTNÍHO PRÁVA HMOTNÉHO A PROCESNÍHO I OBECNÁ ČÁST program přednášek a. r. 2011/2012 jarní semestr

ÚVOD DO TRESTNÍHO PRÁVA HMOTNÉHO A PROCESNÍHO I OBECNÁ ČÁST program přednášek a. r. 2011/2012 jarní semestr ÚVOD DO TRESTNÍHO PRÁVA HMOTNÉHO A PROCESNÍHO I OBECNÁ ČÁST program přednášek a. r. 2011/2012 jarní semestr Právní specializace bakalářského distančního studia: BZ403K: Právo a mezinárodní obchod Právo

Více

Zvláštnosti řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění

Zvláštnosti řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění Zvláštnosti řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění Řízení o přestupcích je zvláštním druhem správního řízení. Je upraveno v zákoně č. 200/1990

Více

A) Základní pojmy trestního práva, přečin a zločin, znaky skutkové podstaty trestného činu, trestní sankce, druhy trestů

A) Základní pojmy trestního práva, přečin a zločin, znaky skutkové podstaty trestného činu, trestní sankce, druhy trestů Trestní právo A) Základní pojmy trestního práva, přečin a zločin, znaky skutkové podstaty trestného činu, trestní sankce, druhy trestů - nový trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb., dále jen TZ ) nahradil

Více

Způsoby ukončení spisů příslušná ustanovení trestního řádu

Způsoby ukončení spisů příslušná ustanovení trestního řádu Způsoby ukončení spisů příslušná ustanovení trestního řádu 159a Odložení nebo jiné vyřízení věci (1) Nejde-li ve věci o podezření z trestného činu, státní zástupce nebo policejní orgán věc odloží usnesením,

Více

Zahájení řízení Zahájení řízení o žádosti Zahájení řízení z moci úřední

Zahájení řízení Zahájení řízení o žádosti Zahájení řízení z moci úřední Správní právo procesní Zahájení a průběh řízení Zahájení řízení Zahájení řízení o žádosti Zahájení řízení z moci úřední Zahájení řízení o žádosti Řízení o žádosti je zahájeno dnem, kdy žádost nebo jiný

Více

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU VI. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další

Více

usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6 sp. zn. 3 T 160/2013 ze

usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6 sp. zn. 3 T 160/2013 ze Ústavní soud 10. února 2015 Brno, Joštova 8 Stěžovatel: Jiří Blažek, K parku 733 164 00 Praha 6 Nebušice Zastoupen: Mgr. Pavlem Krasem, V Jirchářích 60/6 400 01 Ústí nad Labem Orgány veřejné moci: 1. Policie

Více

20. maturitní otázka (B)

20. maturitní otázka (B) 20. maturitní otázka (B) 20) Trestní právo obsah, druhy, prameny, podmínky trestní odpovědnosti, trestní odpovědnost v závislosti na věku pachatele, okolnosti vylučující trestnost, orgány činné v trestním

Více

ZÁKON ze dne... 2015 o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o státním zastupitelství

ZÁKON ze dne... 2015 o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o státním zastupitelství III. N á v r h ZÁKON ze dne... 2015 o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o státním zastupitelství Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna trestního řádu

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ A KYBERNETICKÁ KRIMINALITA

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ A KYBERNETICKÁ KRIMINALITA KYBERNETICKÁ KRIMINALITA TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ A KYBERNETICKÁ KRIMINALITA MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Obsah. O autorkách...v Předmluva...VII Jednotlivé části publikace zpracovaly...xv Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. O autorkách...v Předmluva...VII Jednotlivé části publikace zpracovaly...xv Seznam použitých zkratek...xvii O autorkách...v Předmluva...VII Jednotlivé části publikace zpracovaly...xv Seznam použitých zkratek...xvii Kapitola 1. Nová úprava správního trestání...1 1. Předmět úpravy přestupkového zákona...3 2. Časová

Více

Předpoklady k přijetí do služebního poměru. (1) Do služebního poměru může být přijat státní občan České republiky (dále jen občan ), který

Předpoklady k přijetí do služebního poměru. (1) Do služebního poměru může být přijat státní občan České republiky (dále jen občan ), který PLATNÉ ZNĚNÍ VYBRANÝCH USTANOVENÍ ZÁKONA Č. 361/2003 Sb., O SLUŽEBNÍM POMĚRU PŘÍSLUŠNÍKŮ BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, SE ZAPRACOVANÝMI ZMĚNAMI 13 Předpoklady k přijetí do služebního

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Trestní právo wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 10.12.2009 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc.

Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 20. 3. 2012 Podstata zajišťovacích úkonů Omezení lidských práv Absolutní práva Minimální práva v trestním řízení Zásada přiměřenosti Zásada zdrženlivosti Zásada

Více

Seminář - Omšenie

Seminář - Omšenie Seminář - Omšenie 5. 6. 2017 I. Vnitrostátní úprava právního styku s cizinou v trestních věcech v ČR A) zák. č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, (ve znění novel č. 77/2015

Více

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ 209/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 265/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

16. maturitní otázka (A)

16. maturitní otázka (A) 16. maturitní otázka (A) 16) Právní instituce soustava obecných soudů,druhy soudní moci Ústavní soud, státní zastupitelství, advokacie, notářství Soudnictví, státní zastupitelství, advokacie, notářství

Více

Legislativní rada vlády Č. j. 175/11 V Praze dne 31. března 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j. 175/11 V Praze dne 31. března 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j. 175/11 V Praze dne 31. března 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním

Více

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9.

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. K árný ř ád pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. 1993 *) 1 Tento kárný řád upravuje postup Kárné komory Nejvyššího kontrolního

Více

Část první. Úvodní ustanovení

Část první. Úvodní ustanovení Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5.4.2007 č.j. 142/2007-ODS-Org,

Více

Design prezentace Ing. Alena Krestová, NS ČR. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci (2) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR

Design prezentace Ing. Alena Krestová, NS ČR. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci (2) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR (2) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR -přednáška pro Justiční akademii SR Pezinok, 24. září 2009 7 (1) Právo na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím mají účastníci řízení, ve kterém bylo vydáno

Více

pachatele činu na svobodě, majetkových nebo jiných právech), který může uložit jen soud Ústavy a čl. 40 odst. 1 LPS, 37 odst.

pachatele činu na svobodě, majetkových nebo jiných právech), který může uložit jen soud Ústavy a čl. 40 odst. 1 LPS, 37 odst. PRÁVO Trestní sankce 1. Pojem a účel trestu I. pojem zákonem stanovený právní následek za určité protiprávní jednání pachatele činu na svobodě, majetkových nebo jiných právech), který může uložit jen soud

Více

Základy práva I. Program:

Základy práva I. Program: Program: I. Pojem ústavního práva II. Prameny ústavního práva III. Ústava ČR a její členění IV. Moc zákonodárná V. Moc výkonná VI. Moc soudní VII. Ústavní stížnost Pojem ústavního práva Prameny ústavní

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a další související

Více

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Soudy a soudnictví Vymezení

Více

Kromě shora zmíněné působnosti existují ještě specifická oprávnění nejvyššího státního zástupce. Mezi ty patří zejména: Vydávání pokynů obecné povahy

Kromě shora zmíněné působnosti existují ještě specifická oprávnění nejvyššího státního zástupce. Mezi ty patří zejména: Vydávání pokynů obecné povahy Působnost Nejvyššího státního zastupitelství v Brně je v souladu s působností Nejvyššího soudu. Nejvyšší státní zastupitelství vykonává dohled nad činností vrchních státních zastupitelství, je činné při

Více

Dokazování je procesním právem (též normy EU, mezinárodní úmluvy apod.) upravený postup, jehož prostřednictvím soud zjišťuje skutečnosti významné pro

Dokazování je procesním právem (též normy EU, mezinárodní úmluvy apod.) upravený postup, jehož prostřednictvím soud zjišťuje skutečnosti významné pro Dokazování v civilním procesu ( 120-136 OSŘ) Dokazování je procesním právem (též normy EU, mezinárodní úmluvy apod.) upravený postup, jehož prostřednictvím soud zjišťuje skutečnosti významné pro rozhodnutí.

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA. TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA. TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ Stanovuje postup orgánů činných v trestním řízení Konkretizuje, jak postupovat při zjišťování trestných činů, prokazování

Více

Úvod do trestního práva procesního

Úvod do trestního práva procesního Úvod do trestního práva procesního ZVLÁŠTNÍ ČÁST Mgr. Katarína Kandová OSNOVA Pojem a význam základních stadií trestního řízení, základní vztahy mezi nimi Přípravné řízení Předběţné projednání obţaloby

Více

3 Právní moc rozsudku

3 Právní moc rozsudku Kapitola třetí Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí 3 Právní moc rozsudku Podle ustanovení 139 odst. 1 je rozsudek pravomocný, a nestanoví-li tento zákon něco jiného, i vykonatelný: 1. jestliže zákon

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 3838 Sbírka zákonů č. 303 / 2011 303 ZÁKON ze dne 6. září 2011, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament se usnesl

Více

Obsah - seznam vzorů 5

Obsah - seznam vzorů 5 Obsah - seznam vzorů 5 Použitá a doporučená literatura 23 Vzor č. 1 Návrh zájmového sdružení občanů na převzetí záruky za dovršení nápravy odsouzeného se žádostí o podmíněné propuštění odsouzeného z výkonu

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o obětech trestných činů Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o obětech trestných činů Čl. I N á v r h III. ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění zákona č. 77/2015 Sb., a další související

Více

Trestní oznámení je jakékoliv podání, z něhož vyplývá důvodné podezření, že došlo ke spáchání trestného činu.

Trestní oznámení je jakékoliv podání, z něhož vyplývá důvodné podezření, že došlo ke spáchání trestného činu. 1. Co je to trestní oznámení? Trestní oznámení je jakékoliv podání, z něhož vyplývá důvodné podezření, že došlo ke spáchání trestného činu. Trestní oznámení lze učinit písemně, ústně do protokolu, v elektronické

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 = souhrn právních norem, které chrání společnost, stát a občany před nežádoucím

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

Trestní řád 2011 (zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním)

Trestní řád 2011 (zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním) Trestní řád 2011 (zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním) ZÁKON ze dne 29. listopadu 1961 o trestním řízení soudním (trestní řád) v platném znění ČÁST PRVNÍ Společná ustanovení HLAVA PRVNÍ Obecná

Více

Čl.8. Osobní svoboda Právo na osobní svobodu

Čl.8. Osobní svoboda Právo na osobní svobodu Právo na osobní svobodu JUDr. Tomáš Pezl Čl.8 1) Osobní svoboda je zaručena. 2) Nikdo nesmí být stíhán nebo zbaven svobody jinak než z důvodů a způsobem, který stanoví zákon. Nikdo nesmí být zbaven svobody

Více

8/2006 POKYN OBECNÉ POVAHY nejvyšší státní zástupkyně ze dne 27. listopadu 2006, o stížnosti pro porušení zákona

8/2006 POKYN OBECNÉ POVAHY nejvyšší státní zástupkyně ze dne 27. listopadu 2006, o stížnosti pro porušení zákona Upozornění: Soubor byl zpracován s využitím databáze ASPI, a. s., a je určen výhradně k využití pro vlastní vnitřní potřebu uživatele. Jeho kopírování nebo jiné zpracovávání pro jiné účely je zakázáno.

Více

Článek 1 Všeobecná ustanovení. Článek 2 Disciplinární přestupek a sankce

Článek 1 Všeobecná ustanovení. Článek 2 Disciplinární přestupek a sankce D I S C I P L I N Á R N Í ŘÁD P R O S T U D E N T Y F A K U L T Y I N F O R M A T I K Y A S T A T I S T I K Y V Y S O K É Š K O L Y E K O N O M I C K É V P R A Z E Článek 1 Všeobecná ustanovení Disciplinární

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 590 Sbírka zákonů č. 58 / 2017 58 ZÁKON ze dne 19. ledna 2017, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody

Více

ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000

ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000 ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Parlament se

Více

Ústavní soud České republiky

Ústavní soud České republiky Plzeňská 2095/150 tel. 606 897 187 150 00 Praha 5 www.akcr.eu Česká republika kovar@akcr.eu IČ: 030 73 203 Mgr. Rostislav Kovář, advokát, ČAK: 10697 Ústavní soud České republiky Joštova 8 612 00 B r n

Více

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Tento řád upravuje disciplinární přestupky, sankce a proces jejich projednávání a rozhodování o nich. (2) Na rozhodování o disciplinárním

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Vláda České republiky (čl. 67 80 Ústavy) vrcholný orgán výkonné moci (pluralita těchto orgánů) Parlamentní forma vlády - členové vlády mohou

Více

Znění částí platných zákonů, kterých se novelizace týká, s vyznačením navrhovaných změn

Znění částí platných zákonů, kterých se novelizace týká, s vyznačením navrhovaných změn Znění částí platných zákonů, kterých se novelizace týká, s vyznačením navrhovaných změn Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů 4 (1) Funkce soudce je veřejnou funkcí. (2)

Více

Nejvyšší soud Burešova Brno

Nejvyšší soud Burešova Brno JUDr. ROBERT PELIKÁN, Ph.D. MINISTR SPRAVEDLNOSTI ČR V Praze dne 19. 5. 2016 Čj. MSP-260/2015-OD-SPZ/4 Počet listů: 3 Přílohy: 1 Nejvyšší soud Burešova 20 657 37 Brno Věc: obv. M. Ř. stížnost pro porušení

Více

Právní záruky ve veřejné správě

Právní záruky ve veřejné správě Právní záruky ve veřejné správě Spravedlivé správní řízení (Správní řízení v kontextu čl. 6 Evropské úmluvy) olga.pouperova@upol.cz Struktura přednášky: Čl. 6 Evropské úmluvy 1) Vztahuje se na správní

Více

Nejvyšší soud ČR Burešova Brno. JUDr. PAVEL BLAŽEK, Ph.D. V Praze dne Čj. 276/2013-OD-SPZ/2

Nejvyšší soud ČR Burešova Brno. JUDr. PAVEL BLAŽEK, Ph.D. V Praze dne Čj. 276/2013-OD-SPZ/2 JUDr. PAVEL BLAŽEK, Ph.D. MINISTR SPRAVEDLNOSTI ČR V Praze dne 25.6.2013 Čj. 276/2013-OD-SPZ/2 Nejvyšší soud ČR Burešova 20 657 37 Brno Věc: obviněná E. D. stížnost pro porušení zákona Příloha: trestní

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 2. května 2016 Řádné opravné Přehled přednášky Řádné opravné Řádné opravné Druhy Řízení nalézací směřuje k vydání, kterým bude zjištěno

Více

OBSAH ZÁKON O ODPOVĚDNOSTI ZA PŘESTUPKY A ŘÍZENÍ O NICH

OBSAH ZÁKON O ODPOVĚDNOSTI ZA PŘESTUPKY A ŘÍZENÍ O NICH OBSAH Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory.................xi Seznam použitých zkratek...................................... XII Seznam předpisů citovaných v komentáři.........................

Více

Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)

Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 15.2.2005 Sbírka: 141/1961 Částka: 66/1961 Derogace Je novelizován: 301/2008, 384/2008, 457/2008, 480/2008, 7/2009, 52/2009, 41/2009 Úplné znění zákona ze

Více

Odůvodnění. 1

Odůvodnění. 1 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů (sněmovní tisk 650) Text pozměňovacích návrhů

Více

2 5. T r e s t n í p r á v o a o b č a n s k é s o u d n í ř í z e n í T r e s t n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y

2 5. T r e s t n í p r á v o a o b č a n s k é s o u d n í ř í z e n í T r e s t n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y 2 5. T r e s t n í p r á v o a o b č a n s k é s o u d n í ř í z e n í T r e s t n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y Trestní právo je souhrn právních norem o trestání osob (postihy

Více

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 658 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19.

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 658 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19. 32 11. funkční období 32 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění zákona č. 77/2015 Sb., a další

Více

Kodex činnosti veřejné správy. Působnost správního řádu, zásady činnosti a nečinnost

Kodex činnosti veřejné správy. Působnost správního řádu, zásady činnosti a nečinnost Obsah ČÁST I HLAVA I Správní řád OBSAH Kodex činnosti veřejné správy Přijetí, obsah a struktura správního řádu KAPITOLA 1.1 Přijetí správního řádu... 3 1.1.1 Historie správních řádů... 3 1.1.2 Správní

Více

141/1961 Sb. ZÁKON. ze dne 29. listopadu o trestním řízení soudním. (trestní řád)

141/1961 Sb. ZÁKON. ze dne 29. listopadu o trestním řízení soudním. (trestní řád) 141/1961 Sb. ZÁKON ze dne 29. listopadu 1961 o trestním řízení soudním (trestní řád) Změna: 57/1965 Sb., 59/1965 Sb. Změna: 173/1968 Sb. Změna: 58/1969 Sb. Změna: 149/1969 Sb., 156/1969 Sb. Změna: 48/1973

Více

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI. I. Civilní legislativa II. Trestní legislativa III. Profesní legislativa IV. Ostatní legislativa I. CIVILNÍ LEGISLATIVA

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI. I. Civilní legislativa II. Trestní legislativa III. Profesní legislativa IV. Ostatní legislativa I. CIVILNÍ LEGISLATIVA MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI I. Civilní legislativa II. Trestní legislativa III. Profesní legislativa IV. Ostatní legislativa I. CIVILNÍ LEGISLATIVA Občanský zákoník, ve znění zák. č. 460/2016 Sb. (část

Více

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 588 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19.

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 588 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19. 29 11. funkční období 29 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 503 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 23.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 503 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 23. 236 10. funkční období 236 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní

Více

ZÁKON ze dne 29. listopadu 1961 o trestním řízení soudním (trestní řád)

ZÁKON ze dne 29. listopadu 1961 o trestním řízení soudním (trestní řád) 141/1961 Sb. znění účinné od 1. 5. 2017 do 30. 9. 2017 změněno s účinností od poznámka zákonem č. 57/2017 Sb. 1.5.2017 zákonem č. 56/2017 Sb. 1.4.2017 zákonem č. 55/2017 Sb. 18.3.2017 Více... 141 ZÁKON

Více

141/1961 Sb. ZÁKON ze dne 29. listopadu 1961. o trestním řízení soudním. (trestní řád) Změna: 57/1965 Sb., 59/1965 Sb. Změna: 173/1968 Sb.

141/1961 Sb. ZÁKON ze dne 29. listopadu 1961. o trestním řízení soudním. (trestní řád) Změna: 57/1965 Sb., 59/1965 Sb. Změna: 173/1968 Sb. 141/1961 Sb. ZÁKON ze dne 29. listopadu 1961 o trestním řízení soudním (trestní řád) Změna: 57/1965 Sb., 59/1965 Sb. Změna: 173/1968 Sb. Změna: 58/1969 Sb. Změna: 149/1969 Sb., 156/1969 Sb. Změna: 48/1973

Více

141/1961 Sb. ZÁKON ze dne 29. listopadu o trestním řízení soudním

141/1961 Sb. ZÁKON ze dne 29. listopadu o trestním řízení soudním 141/1961 Sb. ZÁKON ze dne 29. listopadu 1961 o trestním řízení soudním (trestní řád) Změna: 57/1965 Sb., 59/1965 Sb. Změna: 173/1968 Sb. Změna: 58/1969 Sb. Změna: 149/1969 Sb., 156/1969 Sb. Změna: 48/1973

Více

OBSAH ÚVOD... O AUTORECH... JEDNOTLIVÉ VZORY ZPRACOVALI...

OBSAH ÚVOD... O AUTORECH... JEDNOTLIVÉ VZORY ZPRACOVALI... OBSAH ÚVOD......................................................... XI O AUTORECH................................................... XIII JEDNOTLIVÉ VZORY ZPRACOVALI................................. XV

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY FAKULTY MANAGEMENTUVYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE (dále jen tento Řád ) Článek 1 Disciplinární přestupek

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY FAKULTY MANAGEMENTUVYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE (dále jen tento Řád ) Článek 1 Disciplinární přestupek DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY FAKULTY MANAGEMENTUVYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE (dále jen tento Řád ) Článek 1 Disciplinární přestupek (1) Disciplinárním přestupkem je zaviněné porušení povinností stanovených

Více