Kodex činnosti veřejné správy. Působnost správního řádu, zásady činnosti a nečinnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kodex činnosti veřejné správy. Působnost správního řádu, zásady činnosti a nečinnost"

Transkript

1 Obsah ČÁST I HLAVA I Správní řád OBSAH Kodex činnosti veřejné správy Přijetí, obsah a struktura správního řádu KAPITOLA 1.1 Přijetí správního řádu Historie správních řádů Správní řád č. 500/2004 Sb Obsah a struktura správního řádu Obecný kodex činnosti veřejné správy Struktura správního řádu... 7 I Účinnost, přechodná a závěrečná ustanovení správního řádu Účinnost, přechodná a závěrečná ustanovení správního řádu HLAVA II I KAPITOLA Působnost správního řádu, zásady činnosti a nečinnost Rozsah působnosti správního řádu Rozsah působnosti správního řádu Základní zásady činnosti správních orgánů 2.1 Úloha a právní povaha základních zásad činnosti správních orgánů Rozsah působnosti základních zásad činnosti správních orgánů Prameny a závaznost základních zásad činnosti správních orgánů Aplikace (použití) základních zásad činnosti správních orgánů. Specifika působení základních zásad v oblasti správního uvážení II K jednotlivým základním zásadám činnosti správních orgánů a jejich vztahům KAPITOLA 3.1 Zásada legality (zákonnosti) Zásada proporcionality (přiměřenosti) a její složky Zákaz zneužití správního uvážení, resp. pravomoci správního orgánu Zásada ochrany práv nabytých v dobré víře a oprávněných zájmů Zásada subsidiarity (mocenského řešení) a přiměřenosti zásahu do práv. Preference smírného řešení rozporů Zásada souladu s veřejným zájmem V

2 3.7 Zásada legitimního očekávání (předvídatelnosti) Zásada materiální pravdy Zásada procesní rovnosti a nestrannosti postupů správních orgánů Zásada veřejné správy jako služby (a zajištění řádného procesního postupu) Zásada spolupráce správních orgánů a souladnosti jejich postupů Zásada rychlosti a hospodárnosti postupů (procesní ekonomie) Závěrečné upozornění V KAPITOLA Ochrana před nečinností 4.1 Pojem nečinnost. Ústavněprávní a mezinárodněprávní východiska ochrany před nečinností Základ právní úpravy ochrany před nečinností Opatření proti nečinnosti K úpravě odpovědnosti za škodu (újmu) způsobenou nečinností správního orgánu ČÁST II HLAVA I Správní řízení Správní řízení a zásady správního řízení Správní řízení KAPITOLA 1.1 Pojem, podstata a znaky správního řízení Obecné správní řízení a zvláštní správní řízení I Zásady správního řízení KAPITOLA 2.1 Obecně k zásadám správního řízení Zásada písemnosti správního řízení Zásada neveřejnosti správního řízení Zásada oficiality a zásada dispoziční Zásada dvoustupňovosti (dvouinstančnosti) Zásada jednotnosti řízení a zásada koncentrace Zásada zjištění skutkového stavu věci Zásada vyšetřovací (vyhledávací) a zásada projednací Zásada volného hodnocení důkazů HLAVA II Subjekty správního řízení Správní orgány KAPITOLA 1.1 Věcná příslušnost správních orgánů Místní příslušnost správních orgánů Postoupení pro nepříslušnost Vyloučení z projednání a rozhodování věci Nadřízené správní orgány Příslušnost orgánu veřejnoprávní korporace nebo jiné právnické osoby VI

3 I OBSAH 1.7 Změny příslušnosti Spory o věcnou příslušnost Řízení před kolegiálním orgánem Součinnost Policie České republiky při provádění úkonů správního orgánu Účastníci řízení KAPITOLA 2.1 Pojem účastníci řízení a zákonné vymezení Procesní způsobilost Úkony právnické osoby Zástupce Zastoupení na základě zákona a opatrovnictví Zastoupení na základě plné moci Úkony zástupce, rozsah zastoupení, doručování písemnosti Institut společného zmocněnce a společného zástupce II Dotčené orgány KAPITOLA 3.1 Zákonné vymezení dotčených orgánů Práva a povinnosti dotčených orgánů Společné úkony Řešení rozporů mezi správním orgánem vedoucím řízení a dotčenými orgány a dotčenými orgány navzájem HLAVA III Úkony subjektů správního řízení Vedení řízení a úkony správních orgánů KAPITOLA 1.1 Vedení řízení Dožádání Možnost využít dožádání Dožádaný správní orgán Povinnost dožádání provést či možnost jej odmítnout Provedení dožádaného úkonu Jednací jazyk Vedení spisu Příslušný správní orgán Obsah spisu Protokol Doručování I Úkony účastníků, jejich práva a povinnosti KAPITOLA 2.1 Úkony účastníků řízení obecně Právo nahlížet do spisu (výpisy, kopie, opisy, omezení) Kdo je oprávněn nahlížet do spisu Rozsah práva nahlížet do spisu Práva související s právem nahlížet do spisu VII

4 II 2.3 Právo vyjádřit se k podkladům v řízení a k projednávané věci Práva účastníků související s dokazováním Práva účastníků při pořizování důkazů Práva účastníka při provádění dokazování Právo být informován o průběhu řízení Lhůty a počítání času KAPITOLA 3.1 Lhůty určené správním orgánem Podmínky určení lhůty k provedení úkonu Pravidla pro určení lhůty Způsob určení lhůty Prodloužení lhůty Zákonná lhůta Počítání času Obecná pravidla pro počítání času Počátek běhu lhůty Konec lhůty Zachování lhůty Pravidla počítání času v závislosti na způsobu určení lhůty Lhůta určená dle hodin Lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let Navracení v předešlý stav a prominutí zmeškání lhůty Povolení změny obsahu podání a jeho zpětvzetí V Stížnosti KAPITOLA 4.1 Obecně HLAVA IV KAPITOLA Postup před zahájením řízení 1.1 Obecně k postupu před zahájením řízení a jeho zařazení ve správním řádu Postup před zahájením řízení dle správního řádu Přijímání podnětů k zahájení řízení Vysvětlení Odložení věci Zajištění důkazu Předběžná informace HLAVA V Správní řízení v prvním stupni Zahájení správního řízení KAPITOLA 1.1 Úvod Řízení o žádosti Řízení z moci úřední Překážky řízení VIII

5 I Ústní jednání Ústní jednání II Podklady pro rozhodnutí a dokazování KAPITOLA 3.1 Dokazování Důkaz listinou Důkaz ohledáním Důkaz svědeckou výpovědí Důkaz znaleckým posudkem Předběžná otázka V Zajištění účelu a průběhu řízení KAPITOLA 4.1 Předvolání Předvedení Předběžné opatření Pořádková pokuta Vykázání z místa jednání Záruka za splnění povinnosti DÍL V Přerušení a zastavení řízení KAPITOLA 5.1 Přerušení řízení Zastavení řízení DÍL VI Náklady řízení Náklady řízení DÍL VII Zvláštní ustanovení o některých řízeních KAPITOLA 7.1 Společné řízení Sporné řízení Řízení o určení právního vztahu Řízení na místě Řízení s velkým počtem účastníků Řízení s předstihem žádosti Řízení o výběru žádosti HLAVA VI Správní rozhodnutí Pojem správního rozhodnutí KAPITOLA 1.1 Obecně Charakteristika správního rozhodnutí Základní požadavky kladené na správní rozhodnutí I Základní formy správního rozhodnutí KAPITOLA 2.1 Obecně Rozhodnutí IX

6 II 2.3 Usnesení Další členění správních rozhodnutí Některé další způsoby rozhodnutí ve věci KAPITOLA 3.1 Příkaz Doklad Smír V Náležitosti správního rozhodnutí KAPITOLA 4.1 Obecně Obsahové náležitosti správního rozhodnutí Výrok Odůvodnění Poučení Formální náležitosti správního rozhodnutí DÍL V Vady správního rozhodnutí KAPITOLA 5.1 Presumpce správnosti Nicotnost Zřejmé nesprávnosti v písemném vyhotovení DÍL VI Lhůty pro vydání a oznámení správního rozhodnutí KAPITOLA 6.1 Lhůty Oznámení DÍL VII Vlastnosti správního rozhodnutí KAPITOLA 7.1 Platnost Právní moc Účinnost Vykonatelnost a jiné právní účinky správního rozhodnutí Doložky HLAVA VII KAPITOLA Přezkoumání správních rozhodnutí Přezkoumání rozhodnutí správními orgány 1.1 Obecná poznámka k přezkoumání správních rozhodnutí Odvolání a odvolací řízení Rozklad a rozkladové řízení Obnova řízení a nové rozhodnutí Přezkumné řízení Uspokojení účastníka po podání žaloby ve správním soudnictví I Soudní přezkoumání aktů veřejné správy KAPITOLA 2.1 Správní soudnictví X

7 HLAVA VIII OBSAH Řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu o právech či povinnostech v oblasti veřejné správy Řízení v dalších oblastech správního soudnictví Řízení o ochraně proti nečinnosti správního orgánu Řízení o ochraně před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu Řízení o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části Řízení ve věcech volebních Řízení ve věcech místního či krajského referenda Řízení ve věcech politických stran a politických hnutí Řízení o kompetenčních žalobách Řízení o zrušení služebního předpisu Opravné prostředky ve správním soudnictví Řízení o kasačních stížnostech Obnova řízení ve správním soudnictví Obecné soudnictví Poznámka k ústavnímu soudnictví Správní exekuce Obecně o správní exekuci a jejích východiscích KAPITOLA 1.1 Obecná charakteristika Východiska správní exekuce dle správního řádu Exekuční správní orgán I Správní exekuce na peněžitá plnění Správní exekuce na peněžitá plnění II Správní exekuce na nepeněžitá plnění KAPITOLA 3.1 Obecná východiska Nařízení exekuce Odložení a přerušení exekuce Zastavení exekuce Exekuční náklady Námitky Způsoby provedení správní exekuce Správní exekuce provedením náhradního výkonu ( 119 spr. řádu) Správní exekuce přímým vynucením ( spr. řádu) Správní exekuce ukládáním donucovacích pokut ( 129 spr. řádu) XI

8 ČÁST III Vyjádření, osvědčení a sdělení Pojem, procedura a přezkum vyjádření, osvědčení a sdělení KAPITOLA 1.1 Pojem a procedura vyjádření, osvědčení a sdělení Opravy a přezkum vyjádření, osvědčení a sdělení ČÁST IV Veřejnoprávní smlouvy Pojem a druhy veřejnoprávních smluv KAPITOLA 1.1 Pojem Druhy veřejnoprávních smluv Veřejnoprávní smlouvy koordinační Smlouva o postoupení výkonu přenesené působnosti mezi obcemi Smlouva o postoupení výkonu přenesené působnosti mezi obcemi s rozšířenou působností Veřejnoprávní smlouva o plnění úkolů obecní policie Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí strážníků Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí Veřejnoprávní smlouvy subordinační Veřejnoprávní smlouva o umístění stavby nebo o změně využití území nebo o změně vlivu stavby na využití území Veřejnoprávní smlouva o provedení stavby nebo terénních úprav Smlouva o ochranných podmínkách Dohoda o vytvoření chráněného pracovního místa Dohoda o vytvoření chráněné pracovní dílny Veřejnoprávní smlouvy o převodu nebo způsobu výkonu veřejných subjektivních práv nebo veřejných subjektivních povinností I Uzavírání, přezkoumávání, změny a zánik veřejnoprávních smluv KAPITOLA 2.1 Uzavírání veřejnoprávních smluv Přezkoumání souladu veřejnoprávních smluv s právními předpisy Změna obsahu, výpověď a zrušení veřejnoprávní smlouvy Souhlas třetích osob Spory z veřejnoprávních smluv Postup podle správního řádu XII

9 ČÁST V Opatření obecné povahy Pojem a přezkoumání opatření obecné povahy KAPITOLA 1.1 Pojem a charakteristika Vydání opatření obecné povahy Přezkoumání opatření obecné povahy ČÁST VI HLAVA I Správní řízení v režimu zvláštních zákonů Úvodní poznámka Správní řízení v režimu přestupkového zákona Řízení o přestupcích KAPITOLA 1.1 Obecné, resp. nezkrácené, řízení o přestupcích Příslušnost orgánů k projednávání přestupků Účastníci řízení o přestupcích Zahájení a průběh řízení o přestupcích Formy ukončení řízení o přestupcích Specifika uplatňování tzv. opravných prostředků Zkrácená řízení o přestupcích Exekuce rozhodnutí o přestupku HLAVA II Řízení dle stavebního zákona Postupy a instituty dle stavebního zákona KAPITOLA 1.1 Obecné vymezení Subsidiarita správního řádu na řízení dle stavebního zákona Definice a vybrané pojmy Orgány veřejné správy vykonávající činnost na daném úseku Obecné stavební úřady Určení stavebního úřadu a vyhrazení pravomoci stavebního úřadu Speciální stavební úřady Vojenské a jiné stavební úřady Dotčené orgány Lhůty Doručování I Územní řízení KAPITOLA 2.1 Obecně Typy územních řízení Účastníci územního řízení Průběh územního řízení Zjednodušené územní řízení XIII

10 II 2.6 Územní souhlas Společné územní a stavební řízení Povolování realizace staveb KAPITOLA 3.1 Stavby bez stavebního povolení a ohlášení Ohlášení staveb Stavební povolení V Odstraňování staveb KAPITOLA 4.1 Dobrovolné odstraňování staveb Nařízení odstranění stavby Ustanovení 129 odst. 1 písm. a) Ustanovení 129 odst. 1 písm. b) Ustanovení 129 odst. 1 písm. c) Ustanovení 129 odst. 1 písm. d) Ustanovení 129 odst. 1 písm. e) Ustanovení 129 odst. 1 písm. f) Ustanovení 129 odst. 1 písm. g) Doplnění k řízení o nařízení odstranění stavby DÍL V Užívání staveb KAPITOLA 5.1 Oznámení užívání Kolaudační souhlas Předčasné užívání stavby Zkušební provoz Změna v užívání stavby HLAVA III Vyvlastňovací řízení KAPITOLA 1.1 Pojem vyvlastnění Účely a podmínky vyvlastnění Vyvlastňovací řízení průběh HLAVA IV Vodoprávní řízení Obecně o vodoprávním řízení KAPITOLA 1.1 Pojem Druhy vodoprávních řízení Subsidiarita správního řádu Definice a vybrané pojmy I Subjekty vodoprávního řízení KAPITOLA 2.1 Vodoprávní orgány Dotčené orgány Účastníci vodoprávního řízení Účastníci dle typů vodoprávních řízení XIV

11 II Zahájení vodoprávního řízení KAPITOLA 3.1 Obecně Řízení dle vodního zákona zahajovaná na žádost Řízení zahajovaná z úřední povinnosti vodoprávního orgánu V Lhůty a doručování dle vodního zákona KAPITOLA 4.1 Lhůty Doručování DÍL V Řízení o povolení staveb vodních děl KAPITOLA 5.1 Povolení Ohlášení staveb vodních děl DÍL VI Řízení o povolení k nakládání s vodami KAPITOLA 6.1 Povolení Rozhodnutí DÍL VII Další činnosti vodoprávního úřadu KAPITOLA 7.1 Vydání souhlasu dle 17 vodního zákona Ochranná pásma vodních zdrojů Předběžná informace vyjádření Záplavová území HLAVA V Správní řízení v režimu živnostenského zákona KAPITOLA 4.1 Obecně Subjekty správního řízení a dalších souvisejících postupů Vznik, změna a zánik živnostenského oprávnění Vznik živnostenského oprávnění Ohlašovací živnosti Koncesované živnosti Změna a zánik živnostenského oprávnění Kontrola živnostenského podnikání a ukládání sankcí v režimu živnostenského zákona Kontrola živnostenského podnikání Ukládání sankcí v režimu živnostenského zákona PŘÍLOHY Právní vzory Vzor č. 1 Usnesení o určení místní příslušnosti správního orgánu Vzor č. 2 Usnesení o postoupení podání pro nepříslušnost Vzor č. 3 Usnesení o dožádání Vzor č. 4 Usnesení o odmítnutí dožádání XV

12 Vzor č. 5 Usnesení o zamítnutí námitky podjatosti Vzor č. 6 Usnesení o vyloučení Vzor č. 7 Usnesení o určení jiné úřední osoby Vzor č. 8 Usnesení o ustanovení tlumočníka Vzor č. 9 Protokol o výslechu svědka Vzor č. 10 Usnesení o provedení opravy protokolu Vzor č. 11 Usnesení o nepřiznání postavení účastníka řízení Vzor č. 12 Usnesení o ustanovení opatrovníka Vzor č. 13 Usnesení o uznání úkonů učiněných ve prospěch účastníka jinou osobou než zástupcem Vzor č. 14 Výzva k volbě společného zmocněnce Vzor č. 15 Usnesení o ustanovení společného zástupce Vzor č. 16 Usnesení o odepření nahlížet do spisu nebo jeho části Vzor č. 17 Usnesení o prominutí zmeškání úkonu Vzor č. 18 Usnesení o odložení věci Vzor č. 19 Výzva k odstranění vad žádosti Vzor č. 20 Oznámení zahájení řízení z moci úřední Vzor č. 21 Usnesení o veřejném ústním jednání Vzor č. 22 Usnesení o předložení listiny potřebné k provedení důkazu Vzor č. 23 Usnesení o povinnosti strpění ohledání věci na místě Vzor č. 24 Usnesení o ustanovení znalce Vzor č. 25 Předvolání svědka Vzor č. 26 Usnesení o předvedení Vzor č. 27 Rozhodnutí o předběžném opatření Vzor č. 28 Rozhodnutí o pořádkové pokutě Vzor č. 29 Usnesení o vykázání z místa konání úkonu Vzor č. 30 Usnesení o přerušení řízení Vzor č. 31 Usnesení o zastavení řízení Vzor č. 32 Rozhodnutí ve věci Vzor č. 33 Usnesení o opravě zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení rozhodnutí Vzor č. 34 Rozhodnutí o nákladech řízení Vzor č. 35 Usnesení o prodloužení lhůty k vydání rozhodnutí Vzor č. 36 Rozhodnutí o odvolání zamítnutí odvolání Vzor č. 37 Rozhodnutí o odvolání zastavení řízení Vzor č. 38 Rozhodnutí o odvolání vrácení věci správnímu orgánu I. instance Vzor č. 39 Rozhodnutí o zamítnutí návrhu na obnovu řízení Vzor č. 40 Rozhodnutí o povolení obnovy řízení Vzor č. 41 Exekuční výzva Vzor č. 42 Exekuční příkaz Vzor č. 43 Usnesení o zastavení exekuce Vzor č. 44 Rozhodnutí o námitkách Vzor č. 45 Usnesení o uložení povinnosti úhrady potřebných nákladů v případě exekuce provedené náhradním výkonem Vzor č. 46 Příkaz XVI

Obsah. Část první. Úvodní ustanovení

Obsah. Část první. Úvodní ustanovení Obsah O autorech Předmluva Seznam použitých zkratek IX XI XVII A. Komentář 1 Část první. Úvodní ustanovení Hlava první. Předmět úpravy ( 1) 1 1 [Rozsah působnosti] 1 Hlava druhá. Základní zásady činností

Více

OBSAH ÚVOD... O AUTORECH... JEDNOTLIVÉ VZORY ZPRACOVALI...

OBSAH ÚVOD... O AUTORECH... JEDNOTLIVÉ VZORY ZPRACOVALI... OBSAH ÚVOD......................................................... XI O AUTORECH................................................... XIII JEDNOTLIVÉ VZORY ZPRACOVALI................................. XV

Více

O autorovi... V Úvod...VII Seznam použité literatury...xvii Seznam použitých zkratek...xxv

O autorovi... V Úvod...VII Seznam použité literatury...xvii Seznam použitých zkratek...xxv O autorovi... V Úvod...VII Seznam použité literatury...xvii Seznam použitých zkratek...xxv 1 Základní instituty a pojmy správního práva I. Veřejná správa a správní právo... 1 1. Veřejná správa jako součást

Více

Správní řízení 2. Metodický list číslo 1

Správní řízení 2. Metodický list číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Správní řízení 2 Správní rozhodnutí a jeho přezkoumání Cíl : Metodický list číslo 1 Základním cílem tohoto tematického celku je objasnění významu správního

Více

Obsah. O autorkách...v Předmluva...VII Jednotlivé části publikace zpracovaly...xv Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. O autorkách...v Předmluva...VII Jednotlivé části publikace zpracovaly...xv Seznam použitých zkratek...xvii O autorkách...v Předmluva...VII Jednotlivé části publikace zpracovaly...xv Seznam použitých zkratek...xvii Kapitola 1. Nová úprava správního trestání...1 1. Předmět úpravy přestupkového zákona...3 2. Časová

Více

Část třetí. Činnost veřejné správy

Část třetí. Činnost veřejné správy str. m. č. Úvod k prvnímu vydání... V Předmluva k devátému vydání...vii Autoři jednotlivých částí... IX O autorech... XI Vzory citace judikátů soudů ČR... XIII Vzory citace judikátů evropských soudů...

Více

Procedurální formy realizace veřejné správy Vnější proces vydávání normativních správních aktů - proces vydávání individuálních správních aktů - proce

Procedurální formy realizace veřejné správy Vnější proces vydávání normativních správních aktů - proces vydávání individuálních správních aktů - proce Správní právo procesní Subsystém správního práva Upravuje procedurální postupy správních orgánů ve veřejné správě Procedurální formy realizace veřejné správy Vnější proces vydávání normativních správních

Více

SPRÁVA DANÍ. Petr Mrkývka

SPRÁVA DANÍ. Petr Mrkývka SPRÁVA DANÍ Petr Mrkývka Definice správy daní Správa daní je účelový správní proces (postup) k zjištění a stanovení daní a zabezpečení jejich úhrady Správa daní je předmětem činnosti veřejné správy ve

Více

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 Obsah Úvod...10 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 HLAVA I Předmět a účel úpravy ( 1 4)...13 HLAVA II Základní zásady správy daní ( 5 9)...24

Více

Obsah ČÁST I ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ... 1. Předmluva... XIII Zkratky... XIV Právní předpisy... XV Úvodem... XIX

Obsah ČÁST I ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ... 1. Předmluva... XIII Zkratky... XIV Právní předpisy... XV Úvodem... XIX Obsah Předmluva......................................................... XIII Zkratky............................................................ XIV Právní předpisy......................................................

Více

VSTUPNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁSLEDNÉ

VSTUPNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁSLEDNÉ VSTUPNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁSLEDNÉ Úvodní kapitola + Informace o kurzu + Informace ke studiu Organizace a činnosti veřejné správy + Pojem veřejná správa + Vymezení veřejné správy v právním řádu + Výkon veřejné

Více

Přehled možných správních úkonů ředitelem školy

Přehled možných správních úkonů ředitelem školy Rozhodnutí ředitele mateřské školy: 1 - Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání ( 34 odst. 3 2 Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání ( 34 odst. 3 3 Rozhodnutí o stanovení zkušebního pobytu

Více

1 Základní zásady a obecná ustanovení daňového řízení... 11

1 Základní zásady a obecná ustanovení daňového řízení... 11 ObsaH Úvod... 10 1 Základní zásady a obecná ustanovení daňového řízení... 11 1.1 Základní zásady... 11 1.1.1 Zásada zákonnosti... 13 1.1.2 Zásada součinnosti a úzké spolupráce... 15 1.1.3 Zásada přiměřenosti...

Více

Územní rozhodování a rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění

Územní rozhodování a rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění Územní rozhodování a rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění Soubor zkušebních otázek k ověření zvláštní odborné způsobilosti pro období od 1. října 2007 A. Územní rozhodování 1. Zastavěné území

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR 01. Ústava České republiky 01. Historické souvislosti

Více

Správní proces a správní akty. SPP 725 Veřejná správa 6. listopadu 2010

Správní proces a správní akty. SPP 725 Veřejná správa 6. listopadu 2010 Správní proces a správní akty SPP 725 Veřejná správa 6. listopadu 2010 Základní členění výkonu veřejné správy 1) Procesy a akty vnitřní: a) Abstraktní (vnitřní předpisy) b) Konkrétní (individuální služební

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

Osnovy správní právo:

Osnovy správní právo: Osnovy správní právo: 1. Zásady organizace veřejné správy, základní vymezení správního práva, základní vymezení veřejné správy, správní věda, prameny správního práva, normy správního práva. (2 hodiny:

Více

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25 OBSAH ÚVOD....................................................................9 Úvod k CD........................................................... 10 Konstrukce daňového řádu.............................................

Více

HLAVA III: Ochrana ústavně zaručených základních práv a svobod... 54

HLAVA III: Ochrana ústavně zaručených základních práv a svobod... 54 Obsah Seznam autorů.............................................. 5 Seznam použitých zkratek.................................... 21 Předmluva................................................ 24 HLAVA I:

Více

CS004 - Vodohospodářská legislativa. Přednáška číslo 3. Správní právo, správní řád, správní řízení

CS004 - Vodohospodářská legislativa. Přednáška číslo 3. Správní právo, správní řád, správní řízení CS004 - Vodohospodářská legislativa Přednáška číslo 3. Správní právo, správní řád, správní řízení CS004 - Vodohospodářská legislativa Q&A??? Co víte o správním právu? Setkali jste se se správním řízením?

Více

OBSAH ZÁKON O ODPOVĚDNOSTI ZA PŘESTUPKY A ŘÍZENÍ O NICH

OBSAH ZÁKON O ODPOVĚDNOSTI ZA PŘESTUPKY A ŘÍZENÍ O NICH OBSAH Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory.................xi Seznam použitých zkratek...................................... XII Seznam předpisů citovaných v komentáři.........................

Více

SPRÁVNÍ ŘÁD Opakovací otázky k ústní zkoušce z obecné části zvláštní odborné způsobilosti

SPRÁVNÍ ŘÁD Opakovací otázky k ústní zkoušce z obecné části zvláštní odborné způsobilosti Opakovací otázky: SPRÁVNÍ ŘÁD Opakovací otázky k ústní zkoušce z obecné části zvláštní odborné způsobilosti JUDr. Miroslav Brůna Jsou zaměřené na nezbytné minimum, které by měl úředník vykonávající zkoušku

Více

SPRÁVNÍ ŘÁD Opakovací otázky k ústní zkoušce z obecné části zvláštní odborné způsobilosti. JUDr. Miroslav Brůna

SPRÁVNÍ ŘÁD Opakovací otázky k ústní zkoušce z obecné části zvláštní odborné způsobilosti. JUDr. Miroslav Brůna SPRÁVNÍ ŘÁD Opakovací otázky k ústní zkoušce z obecné části zvláštní odborné způsobilosti JUDr. Miroslav Brůna Opakovací otázky: Jsou zaměřené na nezbytné minimum, které by měl úředník vykonávající zkoušku

Více

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Soudy a soudnictví Vymezení

Více

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ (8) PODLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ. Filip Dienstbier

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ (8) PODLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ. Filip Dienstbier SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ (8) PODLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ Filip Dienstbier Téma přednášky Správní řízení podle zvláštních předpisů 1. Správní řád a zvláštní předpisy 2. Řízení o přestupcích 3. Řízení podle stavebního

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva... VII Předmluva k 2. vydání...ix Seznam zkratek použitých právních předpisů... XIX

Obsah. O autorech... V Předmluva... VII Předmluva k 2. vydání...ix Seznam zkratek použitých právních předpisů... XIX O autorech... V Předmluva... VII Předmluva k 2. vydání...ix Seznam zkratek použitých právních předpisů... XIX Kapitola 1. Základní charakteristika a principy právní úpravy úpadku...1 1. Přehled právní

Více

Správní právo procesní

Správní právo procesní Správní právo procesní č. 3 : Správnířízení 1 JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. Osnova: 1. Správnířízení pojem 2. Druhy správního řízení 3. Procesní principy správního řízení 4. Základní procesní fáze

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_08_CZSŘ_4.08_ Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád Střední odborná škola a Střední

Více

postupy při vydávání vyjádření osvědčení sdělení stanovisek... jiných úkonů

postupy při vydávání vyjádření osvědčení sdělení stanovisek... jiných úkonů Osnova SPRÁVNÍ PRÁVO PROCESNÍ Č. 11: VYJÁDŘENÍ, OSVĚDČENÍ, SDĚLENÍ STÍŽNOST JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. Mgr. Zuzana Adameová postupy při vydávání vyjádření osvědčení sdělení stanovisek... jiných

Více

KAPITOLA 3 ZÁSADY SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

KAPITOLA 3 ZÁSADY SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ KAPITOLA 3 ZÁSADY SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ OSNOVA ZÁKLADNÍCH ZNALOSTÍ zásady správního řízení pojem, funkce, odlišení od základních zásad činnosti správních orgánů zásada dispoziční a zásada oficiality zásada

Více

Obsah. O autorovi... V Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XV

Obsah. O autorovi... V Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XV O autorovi... V Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XV KAPITOLA I. Řízení o podpůrných opatřeních...1 1. Rozčlenění podpůrných opatření, jejich vzájemný procesní vztah a vztah k omezení svéprávnosti...1

Více

Katedra správního práva a správní vědy

Katedra správního práva a správní vědy Katedra správního práva a správní vědy Otázky 2. část SZK Správní právo 1. a) Správní právo, jeho vývoj, prameny a systém b) Subsidiarita správního řádu 2. a) Ústavní východiska správního práva b) Zjednodušené

Více

Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského soudního řádu a některých dalších zákonů... 13

Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského soudního řádu a některých dalších zákonů... 13 Obsah Úvod.................................................... 11 Seznam zkratek........................................... 12 Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 Rozhodčí soudy /RS/ stálé rozhodčí instituce -rozhodčí soudy (RS) Zřízeny podle právních předpisů státu, kde mají sídlo (zřizovatele) vydávají svá pravidla

Více

Exekučním titulem, na jehož základě se vydává exekuční výzva nebo exekuční příkaz, je vykonatelné rozhodnutí, nebo vykonatelný smír.

Exekučním titulem, na jehož základě se vydává exekuční výzva nebo exekuční příkaz, je vykonatelné rozhodnutí, nebo vykonatelný smír. Exekuce Výkon rozhodnutí Exekuční orgán Orgán oprávněný provést exekuci Exekuce Na peněžité plnění Na nepeněžité plnění Exekuční titul Exekučním titulem, na jehož základě se vydává exekuční výzva nebo

Více

Aplikace práva. role. Subjektivní - povinnostní subjekt subjektivní stránka motivačního působení. Objektivní - odlišný od povinnostního subjektu:

Aplikace práva. role. Subjektivní - povinnostní subjekt subjektivní stránka motivačního působení. Objektivní - odlišný od povinnostního subjektu: Aplikace práva Aplikace práva Typ aplikace role pocházející od Subjektivní - povinnostní subjekt subjektivní stránka motivačního působení Objektivní - odlišný od povinnostního subjektu: Schéma aplikace

Více

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu CIVILNÍ PROCES. I. soustředění

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu CIVILNÍ PROCES. I. soustředění Metodický list pro kombinovaného studia předmětu CIVILNÍ PROCES I. soustředění Název tématického celku: ZÁKLADNÍ ZÁSADY OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÍZENÍ Předmětem prvního soustředění je vysvětlení základních

Více

Katedra správního práva a správní vědy

Katedra správního práva a správní vědy Katedra správního práva a správní vědy Otázky 2. část SZK Správní právo 1. a) Správní právo, jeho vývoj, prameny a systém b) Subsidiarita správního řádu 2. a) Ústavní východiska správního práva b) Zjednodušené

Více

.. 22 III О.. 23 III.О IV.2 Další závažná porušení pravidel silničního provozu 27

.. 22 III О.. 23 III.О IV.2 Další závažná porušení pravidel silničního provozu 27 Obsah Část I... I. Ú v o d... il. Historické souvislosti......... 11.1 Vývoj právní úpravy bezpečnosti a plynulosti silničního provozu... 11.2 Dopravní zákony... Část II... III. Přestupek jako základ přestupkového

Více

Obsah. ČÁST PRVNÍ. Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé...1

Obsah. ČÁST PRVNÍ. Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé...1 O autorovi... V Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XVII ČÁST PRVNÍ. Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé...1 KAPITOLA I. Pojem nezletilého...3 KAPITOLA II. Identifikace řízení ve věcech péče

Více

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ČÁST PRVN Obecná ustanovení 1 Rozsah působnosti... 2 Základní zásady daňového řízení...

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ČÁST PRVN Obecná ustanovení 1 Rozsah působnosti... 2 Základní zásady daňového řízení... Obsah Seznam zkratek... 10 Přehled použitých právních předpisů... 10 Slova úvodem... 12 Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků... 14 (s komentářem) ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení... 14 1 Rozsah

Více

Obsah. Úvod... 9. Pfiehled pouïit ch pfiedpisû a jejich zkratek... 11. I. Obecné aspekty správních deliktû... 15

Obsah. Úvod... 9. Pfiehled pouïit ch pfiedpisû a jejich zkratek... 11. I. Obecné aspekty správních deliktû... 15 spravni_zlom_2 5.5.2014 14:08 Stránka 3 Úvod.................................................... 9 Pfiehled pouïit ch pfiedpisû a jejich zkratek................. 11 I. Obecné aspekty správních deliktû.......................

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Rozhodnutí správního orgánu. Olga Pouperová

Rozhodnutí správního orgánu. Olga Pouperová Rozhodnutí správního orgánu Olga Pouperová Osnova Obecná charakteristika rozhodnutí Formy a druhy rozhodnutí Obsah rozhodnutí Lhůty pro vydání rozhodnutí Náležitosti (procedurální, formální, obsahové)

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení Slovo úvodem... 13 Seznam použitých zkratek... 15 A. ŽALOBA NA OBNOVU ŘÍZENÍ. 17 I. Důvody obnovy řízení... 17 1.

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

STAVEBNÍ ÚŘAD VITA. po novele stavebního zákona

STAVEBNÍ ÚŘAD VITA. po novele stavebního zákona STAVEBNÍ ÚŘAD VITA po novele stavebního zákona ŠKOLENÍ Školení změn v programu po novele 17.1. Ostrava 22.1. Brno 29.1. Karlovy Vary 31.1. Praha 7.2. Přerov 8.2. České Budějovice 12.2. Praha Přihlášeno

Více

(2) Tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, nestanoví-li zvláštní zákon jiný postup.

(2) Tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, nestanoví-li zvláštní zákon jiný postup. Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění z.č. 413/2005 Sb., z.č. 384/2008 Sb., z.č. 7/2009 Sb., z.č. 227/2009 Sb. (výňatek, s přiřazenými názvy příslušných zásad, resp. principů ) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ

Více

Správní proces. Úvodní přednáška. Katedra práva. Tento studijní materil byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/

Správní proces. Úvodní přednáška. Katedra práva. Tento studijní materil byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/ Správní proces Katedra práva Úvodní přednáška Tento studijní materil byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. Správní proces - úvod Veřejná správa Státní správa Samospráva Správní

Více

Katedra správního práva a správní vědy

Katedra správního práva a správní vědy Katedra správního práva a správní vědy Otázky 2. část SZK Správní právo 1. a) Správní právo, jeho vývoj, prameny a systém b) Subsidiarita správního řádu 2. a) Ústavní východiska správního práva b) Zjednodušené

Více

Zahájení řízení Zahájení řízení o žádosti Zahájení řízení z moci úřední

Zahájení řízení Zahájení řízení o žádosti Zahájení řízení z moci úřední Správní právo procesní Zahájení a průběh řízení Zahájení řízení Zahájení řízení o žádosti Zahájení řízení z moci úřední Zahájení řízení o žádosti Řízení o žádosti je zahájeno dnem, kdy žádost nebo jiný

Více

ZÁKON 325/1999 1 94 ČÁST PRVNÍ. MEZINÁRODNÍ OCHRANA

ZÁKON 325/1999 1 94 ČÁST PRVNÍ. MEZINÁRODNÍ OCHRANA OBSAH Úvodní slovo... XI Rozdělení práce... XII Poděkování... XIII Seznam použitých zkratek... XIV Seznam relevantních mezinárodních smluv, jiných mezinárodních instrumentů, právních předpisů ES/EU a dokumentů

Více

Obsah. Seznam zkratek Předmluva KAPITOLA 2. KAPITOLA 3. KAPITOLA

Obsah. Seznam zkratek Předmluva KAPITOLA 2. KAPITOLA 3. KAPITOLA Obsah Seznam zkratek........................................... 10 Předmluva............................................... 13 1. KAPITOLA Vývoj a historie daňové kontroly........................ 15 1.1

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 OBSAH Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST ( 1 139)...17 HLAVA I PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ ( 1 11)...17 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona ( 1)...17 Díl 2 Časová působnost

Více

OBSAH. Úvod Seznam zkratek TRESTNÍ ZÁKONÍK... 15

OBSAH. Úvod Seznam zkratek TRESTNÍ ZÁKONÍK... 15 OBSAH Úvod........................................................................ 11 Seznam zkratek.............................................................. 13 TRESTNÍ ZÁKONÍK.........................................................

Více

JUDr. Veronika Kudrová, Ph.D. BEP302Zk Veřejná správa v ČR a v Evropě

JUDr. Veronika Kudrová, Ph.D. BEP302Zk Veřejná správa v ČR a v Evropě Správní řád jako základ právní úpravy procesních forem veřejné správy (vč. základních zásad) JUDr. Veronika Kudrová, Ph.D. BEP302Zk Veřejná správa v ČR a v Evropě 6. 10. 2015 Obsah Zopakování forem realizace

Více

Průvodce daňovým řádem

Průvodce daňovým řádem JAROSLAV KRATOCHVÍL ALEŠ ŠUSTR Průvodce daňovým řádem S PŘÍKLADY, VZORY A JUDIKÁTY Průvodce daňovým řádem s příklady, vzory a judikáty Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz JAROSLAV KRATOCHVÍL

Více

TEORIE PRÁVA 8. APLIKACE PRÁVA, AKTY APLIKACE PRÁVA. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 8. APLIKACE PRÁVA, AKTY APLIKACE PRÁVA. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 8. APLIKACE PRÁVA, AKTY APLIKACE PRÁVA Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz APLIKACE PRÁVA Aplikací práva se rozumí kvalifikovaná forma realizace práva uskutečňovaná orgány veřejné moci, při

Více

Rozhodčí řízení. Přednáška 3-4 VŠFS 2015

Rozhodčí řízení. Přednáška 3-4 VŠFS 2015 Rozhodčí řízení Přednáška 3-4 VŠFS 2015 Právní povaha RŘ - zákon úprava rozhodování majetkových sporů nezávislými a nestrannými rozhodci Výsledkem činnosti rozhodce v rozhodčím řízení nemůže být žádná

Více

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY Zn. 256/10, 266/11, 271/11, 272/11, 275/11, 349/12, 350/12, 453/13, 456/13, 457/13, Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY 1. Žaloba (dle soudního řádu správního) ze dne 31. prosince

Více

Opravné prostředky v daňovém řízení

Opravné prostředky v daňovém řízení Opravné prostředky v daňovém řízení Obecná úprava rozhodnutí ust. 32 ZSDP - Právní moc - Vykonatelnost - Poučení o opravných prostředcích Řádné x Mimořádné Opravné prostředky Odvolání, stížnost, námitka,

Více

OPRLZ 4.1 CZ.04.1.03/4.1.11.4/3271

OPRLZ 4.1 CZ.04.1.03/4.1.11.4/3271 Víme co chceme odborné vzdělávání obecních ch zastupitelstev na Vyškovsku Aktuáln lní legislativa zákon č.. 500/2004 Sb., správn vní řád ve znění k 1.1.2007 Ing. Pavel Švejnoha Pospíš íšil& il&švejnoha

Více

METODICKÉ POKYNY pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví

METODICKÉ POKYNY pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví METODICKÉ POKYNY pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLATNICTVÍ Praha 2006 ISBN: 80-7282-051-6 Legenda: ČÁST A ČÁST B ČÁST C ČÁST D ČÁST E ČÁST F ČÁST G1 ČÁST G2 ČÁST H OBECNÁ

Více

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY Zn. 256/10, 266/11, 271/11, 272/11, 275/11, 349/12, 350/12, 453/13, 456/13, 457/13, Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY 1. Žaloba (dle soudního řádu správního) ze dne 31. prosince

Více

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. (ve vztahu k územním samosprávným celkům)

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. (ve vztahu k územním samosprávným celkům) Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (ve vztahu k územním samosprávným celkům) Osnova prezentace I. obecná charakteristika nové právní úpravy II. vybrané instituty ve vztahu k ÚSC Cíle reformy

Více

METODICKÉ POKYNY pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLATNICTVÍ. Praha 2010

METODICKÉ POKYNY pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLATNICTVÍ. Praha 2010 METODICKÉ POKYNY pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLATNICTVÍ Praha 2010 ISBN: 80-7282-051-6 Legenda: ČÁST A OBECNÁ ČÁST ČÁST B VYNÁLEZY A DODATKOVÁ OCHRANNÁ OSVĚDČENÍ ČÁST

Více

Obsah. O autorech...v Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XV. KAPITOLA I. Podstata dovolání... 1

Obsah. O autorech...v Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XV. KAPITOLA I. Podstata dovolání... 1 O autorech...v Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XV KAPITOLA I. Podstata dovolání... 1 KAPITOLA II. Přípustnost dovolání... 3 1. Obecné podmínky přípustnosti dovolání... 3 1.1 Obecně... 3 1.2

Více

ZÁKON č. 265/1992 Sb. o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem,

ZÁKON č. 265/1992 Sb. o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ZÁKON č. 265/1992 Sb. o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb., zákona č. 90/1996 Sb., zákona č. 27/2000 Sb, zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 120/2001

Více

ORANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR ORGANIZACE

ORANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR ORGANIZACE OBSAH VEŘEJN NÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ 0 VEŘEJNÉ 1 Autoři: JUDr. et. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D. Doc. JUDr. Karel SCHELLE, CSc. Recenzenti: JUDr. Renata VESELÁ, Ph.D.

Více

Metodický list č. 5. Lhůty dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový. řád. Obsah. Obsah Základní pojmy Lhůty dle nového daňového řádu...

Metodický list č. 5. Lhůty dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový. řád. Obsah. Obsah Základní pojmy Lhůty dle nového daňového řádu... Metodický list č. 5 Lhůty dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád Obsah Obsah... 1 1. Základní pojmy... 2 2. Lhůty dle nového daňového řádu... 2 3. Stanovení a běh lhůty... 4 4. Ochrana před nečinností...

Více

Rozhodování o právech a povinnostech studentů po novele Jana Jurníková. Konference Novela zákona o vysokých školách, Brno, září

Rozhodování o právech a povinnostech studentů po novele Jana Jurníková. Konference Novela zákona o vysokých školách, Brno, září Rozhodování o právech a povinnostech studentů po novele Jana Jurníková 1 Základní východiska aplikace správního řádu (zák. č. 500/2004) princip subsidiarity - nejdříve pravidla stanovená ZVŠ, následně

Více

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem

Více

ODBOR KONTROLY. Odbor kontroly se člení na: oddělení kontroly příspěvkových organizací a daňového řízení oddělení kontroly obcí a dotací

ODBOR KONTROLY. Odbor kontroly se člení na: oddělení kontroly příspěvkových organizací a daňového řízení oddělení kontroly obcí a dotací Kapitola 13. ODBOR KONTROLY Odbor kontroly se člení na: oddělení kontroly příspěvkových organizací a daňového řízení oddělení kontroly obcí a dotací Samostatná působnost: sestavuje návrh rozpočtu příjmů

Více

OBSAH. ÚSTAVA ČESKé REPuBLIKy... 1

OBSAH. ÚSTAVA ČESKé REPuBLIKy... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................. X Přehled autorů a jimi zpracovaných částí komentáře................ XIII Seznam použitých zkratek......................................

Více

ODBOR KONTROLY. Odbor kontroly se člení na: oddělení kontroly příspěvkových organizací a daňového řízení oddělení kontroly obcí a dotací

ODBOR KONTROLY. Odbor kontroly se člení na: oddělení kontroly příspěvkových organizací a daňového řízení oddělení kontroly obcí a dotací Kapitola 13. ODBOR KONTROLY Odbor kontroly se člení na: oddělení kontroly příspěvkových organizací a daňového řízení oddělení kontroly obcí a dotací Samostatná působnost: sestavuje návrh rozpočtu příjmů

Více

Obsah. O autorce... X Seznam použitých zkratek... XI Úvod... XIII OBECNĚ O SMLOUVÁCH A ZÁVAZCÍCH JIMI ZALOŽENÝCH... 1

Obsah. O autorce... X Seznam použitých zkratek... XI Úvod... XIII OBECNĚ O SMLOUVÁCH A ZÁVAZCÍCH JIMI ZALOŽENÝCH... 1 O autorce... X Seznam použitých zkratek... XI Úvod... XIII Část první OBECNĚ O SMLOUVÁCH A ZÁVAZCÍCH JIMI ZALOŽENÝCH... 1 I. Smlouva pojem, vznik... 1 II. Předsmluvní odpovědnost... 3 III. Uzavření smlouvy...

Více

Obsah. KAPITOLA I. Použitá terminologie a základní pojmosloví (provizorní a předběžná ochrana)...5

Obsah. KAPITOLA I. Použitá terminologie a základní pojmosloví (provizorní a předběžná ochrana)...5 O autorovi... V Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XV Úvod...1 1. Nástin problematiky...1 2. Praktická relevance institutu předběžných opatření...2 3. Stav problematiky v právní teorii...3 4.

Více

Stavební právo 2 ROZHODOVÁNÍ O ÚZEMÍ. Filip Dienstbier

Stavební právo 2 ROZHODOVÁNÍ O ÚZEMÍ. Filip Dienstbier Stavební právo 2 ROZHODOVÁNÍ O ÚZEMÍ Filip Dienstbier Program: A. Právní úprava B. Stavební úřady C. Rozhodování o území územně plánovací informace územní rozhodnutí územní souhlas veřejnoprávní smlouva

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Metodické listy pro kombinované studium předmětu Arbitráže ve vnitrostátním a mezinárodním obchodním styku Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je osvětlení základních pojmů a principů z oblasti specifického

Více

(1) Vklad podle 2 lze provést jen na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu republiky.

(1) Vklad podle 2 lze provést jen na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu republiky. Zákon č. 265/1992 Sb., ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb., zákona 90/1996 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 120/2001

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Občanské soudní řízení III/2 VY_32_INOVACE_200 3 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

OBSAH ZÁKON O ORGANIZACI A PROVÁDĚNÍ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

OBSAH ZÁKON O ORGANIZACI A PROVÁDĚNÍ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ OBSAH Obsah Seznam zkratek....xiii Seznam předpisů citovaných v komentáři.... XV Autoři jednotlivých komentářů............................ XXIX Úvod............................................... XXXI

Více

Účast veřejnosti ve veřejné správě Výkon ústavně zaručených práv II.

Účast veřejnosti ve veřejné správě Výkon ústavně zaručených práv II. Účast veřejnosti ve veřejné správě Výkon ústavně zaručených práv II. 16. dubna 2015 Osnova II. bloku výkon ústavně zaručených práv II. právo petiční právo shromažďovací právo petiční účast ve správních

Více

ZÁKON 234/ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

ZÁKON 234/ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ O b s a h slovo o autorech.......................................................... IX Přehled autorů a jimi zpracovaných částí komentáře............................ XIV seznam použitých zkratek.................................................

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Osoba, proti níž se Základy práva, 23. května 2016 Přehled přednášky Osoba, proti níž se Osoba, proti níž se Pojem trestního Trestní právem upravený

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech předběžných opatření

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech předběžných opatření PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech předběžných opatření Úvod............................... 11 Seznam použitých zkratek............. 12 A. Předběžná opatření....... 15 I. Pravidla řízení o předběžném opatření.......................

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1 Charakteristika obchodní korporace I. Pojmové znaky obchodní korporace... 1 1. Společenství osob... 2 2. Smluvní povaha... 2 3. Společný

Více

Metodický list číslo 1

Metodický list číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Výkon státní správy orgány veřejné správy Metodický list číslo 1 Název tématického celku: Živnostenské podnikání I. Tematický celek je věnován výkonu státní

Více

OBSAH. Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě praze

OBSAH. Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě praze OBSAH Seznam použitých zkratek a zkrácených názvů zákonů............. XIII Seznam předpisů citovaných v komentáři......................... XV Přehled autorů a komentovaných ustanovení.....................

Více

Obsah. Předmluva 21. Autorský kolektiv 22. Seznam použitých zkratek 24. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) č. 182/2006 Sb.

Obsah. Předmluva 21. Autorský kolektiv 22. Seznam použitých zkratek 24. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) č. 182/2006 Sb. Předmluva 21 Autorský kolektiv 22 Seznam použitých zkratek 24 Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) č. 182/2006 Sb. 26 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 26 HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 26 1 Předmět

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Obsah. Předmluva... XXV. Autoři jednotlivých částí... XXVI. Autorský kolektiv... XXVII. Seznam použitých zkratek... XXIX

Obsah. Předmluva... XXV. Autoři jednotlivých částí... XXVI. Autorský kolektiv... XXVII. Seznam použitých zkratek... XXIX Předmluva............................................. XXV Autoři jednotlivých částí.................................. XXVI Autorský kolektiv......................................... XXVII Seznam použitých

Více

STAVEBNÍ PRÁVO II. Program: A. Právní úprava B. STAVEBNÍ ÚŘADY. Stavební úřady - pravomoc. Stavební úřady - druhy. ve věcech stavebního zákona

STAVEBNÍ PRÁVO II. Program: A. Právní úprava B. STAVEBNÍ ÚŘADY. Stavební úřady - pravomoc. Stavební úřady - druhy. ve věcech stavebního zákona Program: STAVEBNÍ PRÁVO II A. Právní úprava B. Stavební úřady C. Zásady činnosti správních orgánů Filip Dienstbier, duben 2008 ve věcech stavebního zákona D. Rozhodování o území (územní rozhodnutí, územní

Více

PRÚVODCE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍM ZRUŠENÍ ÚDAJE O MÍSTU TRVALÉHO POBYTU

PRÚVODCE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍM ZRUŠENÍ ÚDAJE O MÍSTU TRVALÉHO POBYTU PRÚVODCE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍM ZRUŠENÍ ÚDAJE O MÍSTU TRVALÉHO POBYTU Dle zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Centrum společných

Více

Otázky k ústní závěrečné zkoušce

Otázky k ústní závěrečné zkoušce Bakalářské kombinované studium Program: Veřejná správa Obor: Veřejná správa Otázky k ústní závěrečné zkoušce ČERVEN 2019 ZÁŘÍ 2019 LEDEN 2020 Povinný předmět: Právní nauka 1. Forma práva, právotvorba (právo

Více

Otázky k ústní závěrečné zkoušce

Otázky k ústní závěrečné zkoušce Bakalářské kombinované studium VEŘEJNÁ SPRÁVA Otázky k ústní závěrečné zkoušce ČERVEN 2016 ZÁŘÍ 2016 LEDEN 2017 Povinný předmět: Právní nauka 1. Forma práva, právotvorba (právo obyčejové, precedentní,

Více

Příloha SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení Položka 1

Příloha SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení Položka 1 Příloha Poplatky za řízení Položka 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem je peněžité plnění a) do částky 20 000 Kč b) v částce vyšší než 20 000 Kč do 40

Více