TRHOVÉ SVINY AKTUALIZACE 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TRHOVÉ SVINY AKTUALIZACE 2014"

Transkript

1 AKTUALIZACE 2014 III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností Trhové Sviny AKTUALIZACE 2014 TRHOVÉ SVINY Vyhodnocení obcí Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Listopad 2014

2 OBSAH Borovany... 5 Čížkrajice Horní Stropnice Hranice Jílovice Kamenná Ločenice Mladošovice Nové Hrady Olešnice Ostrolovský Újezd Petříkov Slavče Svatý Jan nad Malší Trhové Sviny Žár... 73

3 Tento projekt zpracovala společnost PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Švabinského 1749/19, Moravská Ostrava IČ: , tel.: , Autorský kolektiv: Bc. Andrea Hrušková tvorba koncepce studie a koordinace týmu Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. odborný garant, tvorba metodiky Ing. Ivana Foldynová městské inženýrství a urbanismus, y k řešení v ÚPD Ing. arch. Jaroslav Sedlecký autorizovaný architekt, y k řešení v ÚPD GIS, zpracování dat a výkresů: Ing. Radek Fujak garant Ing. Michal Samiec Ing. Jan Juráš Bc. Vojtěch Zlý Na spolupráci se podílel úřad územního plánování, MěÚ Trhové Sviny Ing. Marek Rojdl

4

5 BOROVANY Vysvětlivky: 1 Horninové prostředí a geologie 2 Vodní režim 3 Hygiena životního prostředí 4 Ochrana přírody a krajiny 5 Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 6 Technická infrastruktura 7 Veřejná dopravní infrastruktura 8 Sociodemografické podmínky 9 Bydlení 10 Rekreace 11 Hospodářské podmínky 12 Zájmy ochrany a bezpečnosti území Horninové prostředí a geologie Vodní režim Hygiena životního prostředí Výskyt dobývacích prostorů Výskyt chráněných ložiskových území Výskyt poddolovaných území Výskyt sesuvných území Výskyt hald a odvalů Rozvoj těžby surovin s rostoucí poptávkou Omezení rozvoje výstavby z důvodu ochrany chráněných ložiskových území a dobývacích prostorů Významná chráněná oblast přirozené akumulace vod Silnice II. třídy prochází ochranným pásmem vodního zdroje Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodních zdrojů Záplavové území Q100 řeky Stropnice Ohrožení zastavěného území záplavami Celková kvalita ovzduší není zhoršena vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví Výskyt starých ekologických zátěží a kontaminovaných ploch Výskyt poddolovaného území Výskyt hald a odvalů Silnice II. Třídy zatěžuje exhalacemi zastavěné území Skládka komunálního odpadu Růžov Rozvoj ekoturistiky Odkládání rekultivace starých zátěží 5

6 Ochrana přírody a krajiny Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Veřejná dopravní a technická infrastruktura Vymezena národní přírodní rezervace Vymezená evropsky významná lokalita NATURA 2000 Přírodní památka Vymezené prvky Územního systému ekologické stability Silnice II. třídy křižuje nadregionální biokoridor Silnice II. třídy křižuje lokální biokoridor Nízká hodnota KES Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností národní přírodní rezervace Výchova a osvěta obyvatel ke zvýšení jejich účasti na ochraně přírody a krajiny Růst intenzity automobilové dopravy na páteřních komunikacích Výrazný podíl orné půdy na celkové rozloze Relativně nízký koeficient ekologické stability Nízká míra zalesnění území Výskyt půdní a vodní eroze v důsledku časté produkce a pěstování ekonomicky výdělečných plodin Potenciál pro rozvoj individuální rekreace Zábor a ztráta kvalitních půd v důsledku rozvoje výstavby Dobrá vybavenost technickou infrastrukturou 95% napojení obce na veřejnou vodovodní síť Napojení jednotné kanalizace na ČOV Dobrá úroveň odkanalizování a čištění odpadních vod Zásobování plynem v části Borovany a Hluboká u Borovan Přímé napojení na železniční dopravu Vysoký podíl PC s internetem Silnice II. třídy Chybějící CZT Nevyhovující technický stav silniční sítě Vymezen koridor pro zásobování vysokotlakým plynovodem Návrat ke spalování tuhých paliv 6

7 Sociodemografické podmínky Bydlení Rekreace Hospodářské podmínky Nárůst obyvatelstva díky migraci Dlouhodobý růst počtu obyvatel Vysoký podíl obyvatel v produktivním věku Vyšší podíl vysokoškolsky vzdělaných lidí v rámci ORP Velmi dobrá vybavenost občanskou infrastrukturou Mírně vyšší počet nezaměstnaných na jedno pracovní místo než je celokrajský průměr Posílení vzdělanostní může vést k novým rozvojovým impulsům Nebezpečí nedostatečné sociální infrastruktury při sení nárůstu obyvatel Nedostatek pracovních příležitostí ohrožující stabilizaci obyvatelstva Vysoký nárůst počtu rodinných domů Nárůst počtu obydlených bytů Výrazně nadprůměrný nárůst bytového fondu mezi lety 2001 a 2009 Nejmladší domovní výstavba v SO ORP Vymezení ploch pro nové byty v rámci ÚPD Ohrožení zastavěného území záplavami Vysoký rekreační potenciál Hipostezka Nedostatek ubytovacích zařízení vyšší kvality Zvyšování významu cestovnímu ruchu, který je šetrný k životnímu prostředí (hipoturistika, agroturistika atd.). Příliš velký rozvoj rekreace a turismu může mít negativní vliv na přírodní prostředí a může znehodnotit rekreační potenciál oblasti Nízká míra nezaměstnanosti Vysoká daňová výtěžnost na obyvatele Zvyšující se početobsazených pracovních míst Podprůměrná a klesající míra podnikatelské aktivity v rámci ORP Nadprůměrná míra nezaměstnaných žen 7

8 Vyhodnocení environmentálního pilíře Vyhodnocení environmentálního pilíře Vyhodnocení sociálního pilíře Borovany Vyhodnocení sociálního pilíře Vyhodnocení ekonomického pilíře Borovany + Vyhodnocení ekonomického pilíře Borovany + Významné limity na území obce Sesuvná území Chráněná ložisková území a dobývací prostory Záplavové území NATURA 2000 Národní přírodní rezervace Chráněná oblast Územní systém ekologické stability VTL plynovod (vysokotlaký) VVN elektrická energie y k řešení v ÚPD V aktualizaci ÚPD je potřeba prověřit a upřesnit následující plochy a koridory nadmístního významu, které vymezily Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje dne : koridor technické infrastruktury pro zásobování plynem Ep 13 VTL plynovod Velešín Borovany koridor dopravní infrastruktury D41/3 železniční křížení Trocnov se silnicí II/155 koridor technické infrastruktury v oblasti elektroenergetiky Ee 5 VVN 110kV Mladošovice Trhové Sviny respektovat plochu územní rezervy pro těžbu nerostných surovin PT/H Ledenice zpřesnit vymezení prvků ÚSES a zajistit jejich návaznost i na území sousedních obcí Dále je potřeba v aktualizacích ÚPD řešit možnosti odstranění zjištěných závad a střetů v území: 8

9 Urbanistické závady: Kód Popis u Stav 2010 Stav 2012 Stav 2014 Poznámka szuovz szuorc szuzq szuonk szuolu ss2zq szuorc szuonk Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Zastavěné území zasahuje do regionálního biocentra Zastavěné území zasahuje do záplavového území Q100 Zastavěné území zasahuje do nadregionálního biokoridoru Zastavěné území zasahuje do chráněného ložiskového území Silnice II. třídy prochází záplavovým územím Q100 Zastavěné území zasahuje do regionálního biocentra Zastavěné území zasahuje do nadregionálního biokoridoru Pozn.: oranžově jsou označeny y nadmístního významu, modře y místního významu 1. aktualizace ZÚR návrh, zatím neschváleno 1. aktualizace ZÚR návrh, zatím neschváleno Hygienické závady: Kód Popis u Stav 2010 Stav 2012 Stav 2014 Poznámka Silnice II. třídy prochází zastavěným ss2zu územím Silnice II. třídy prochází ochranným ss2vz pásmem vodního zdroje Pozn.: oranžově jsou označeny y nadmístního významu, modře y místního významu Environmentální závady: Kód Popis u Stav 2010 Stav 2012 Stav 2014 Poznámka ss2xnk nzponzp Silnice II. třídy křižuje nadregionální biokoridor Zastavitelná plocha ZÚR zasahuje do zastavitelné plochy ÚP Pozn.: oranžově jsou označeny y nadmístního významu, modře y místního významu Střety se záměry technické infrastruktury 1. aktualizace ZÚR návrh, zatím neschváleno Kód Popis u Stav 2010 Stav 2012 Stav 2014 Poznámka ztionzp Zastavitelná plocha je v konfliktu se záměry technické infrastruktury ZÚR Pozn.: oranžově jsou označeny y nadmístního významu, modře y místního významu Střety se záměry technické infrastruktury 1. aktualizace ZÚR návrh, zatím neschváleno Kód Popis u Stav 2010 Stav 2012 Stav 2014 Poznámka ztionzp Zastavitelná plocha je v konfliktu se záměry technické infrastruktury ZÚR Pozn.: oranžově jsou označeny y nadmístního významu, modře y místního významu 1. aktualizace ZÚR návrh, zatím neschváleno 9

10 Střety urbanistických záměrů s limity využití území Kód Popis u Stav 2010 Stav 2012 Stav 2014 Poznámka nzpolu Zastavitelná plocha zasahuje do chráněného ložiskového území nzpovz Zastavitelná plocha zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje nzpolk Zastavitelná plocha zasahuje do lokálního biokoridoru Vyřešen Pozn.: oranžově jsou označeny y nadmístního významu, modře y místního významu Střety dopravních záměrů s limity využití území Kód Popis u Stav 2010 Stav 2012 Stav 2014 Poznámka zs2zu Záměr silnice II. třídy prochází zastavěným územím Vyřešen zs2vz Záměr silnice II. třídy prochází ochranným pásmem vodního zdroje Vyřešen Záměr silnice II. třídy křižuje zs2xnzp Vyřešen zastavitelnou plochu Pozn.: oranžově jsou označeny y nadmístního významu, modře y místního významu né y: Kód Popis u Poznámka _P_ Absence plynofikace _K_ Absence kanalizace Možným řešením je příprava územního plánu na vybudování kanalizace _Č_ Absence ČOV Možným řešením je příprava územního plánu na vybudování ČOV nebo připojení kanalizačních sítí na již vybudované ČOV Pozn.: oranžově jsou označeny y nadmístního významu, modře y místního významu 10

11 ČÍŽKRAJICE Vysvětlivky: 1 Horninové prostředí a geologie 2 Vodní režim 3 Hygiena životního prostředí 4 Ochrana přírody a krajiny 5 Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 6 Technická infrastruktura 7 Veřejná dopravní infrastruktura 8 Sociodemografické podmínky 9 Bydlení 10 Rekreace 11 Hospodářské podmínky 12 Zájmy ochrany a bezpečnosti území Horninové prostředí a geologie Vodní režim Hygiena životního prostředí Ochrana přírody a krajiny Existence ložiska nerostných surovin Absence poddolovaných a sesuvných území Rozvoj těžby s rostoucí poptávkou Minimální rozsah záplavového území Absence výskytu zdrojů povrchových a podzemních vod Příznivý stav vodního režimu v krajině Celková kvalita ovzduší není zhoršena vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví Absence starých zátěží, poddolovaných území a kontaminovaných ploch Přírodní park Soběnovská vrchovina Památný strom ÚSES lokální biocentra Absence maloplošných zvláště chráněných území Nízká hodnota KES 11

12 Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Veřejná dopravní a technická infrastruktura Sociodemografické podmínky Bydlení Rekreace Hospodářské podmínky Nadprůměrný podíl orné půdy Nízká míra zalesnění Nedostatečná vybavenost technickou infrastrukturou Špatná úroveň odkanalizování a čištění odpadních vod Není zaveden plyn a ani v budoucnu není o něj zájem Absence napojení na železnici Návrat ke spalování tuhých paliv Kladné migrační saldo Domov pro seniory Úbytek obyvatelstva Velmi vysoký index staří Špatná vybavenost občanskou infrastrukturou Záporný přirozený přírůstek Podprůměrný podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel Pokračující trend stárnutí obyvatelstva Podprůměrný nárůst bytového fondu mezi lety 2001 a 2011 Vysoké zastoupení domů vystavěných do roku 1919 Nízké zastoupení domů vystavěných mezi lety 1981 a 2001 Pokles obydlených bytů od roku 2001 Vymezení ploch pro nové byty v rámci ÚPD Stárnutí bytového fondu a zhoršení stavu objektů Nižší rekreační potenciál Od roku 2012 do 2014 došlo ke snížení délky cyklostezek a turistických tras Vysoce nadprůměrná míra podnikatelské aktivity v rámci ORP Vysoká míra zaměstnanosti Nízký podíl nezaměstnaných žen Podprůměrná míra dlouhodobé nezaměstnanosti Nadprůměrná míra nezaměstnanosti v rámci ORP Lehce podprůměrná daňová výtěžnost na obyvatele v rámci ORP Klesající počet obsazených pracovních míst 12

13 Vyhodnocení environmentálního pilíře Vyhodnocení environmentálního pilíře Vyhodnocení sociálního pilíře Čížkrajice Vyhodnocení sociálního pilíře Vyhodnocení ekonomického pilíře Čížkrajice Vyhodnocení ekonomického pilíře Čížkrajice Významné limity na území obce Přírodní park Ložiskové území Záplavové území Územní systém ekologické stability y k řešení v ÚPD V aktualizaci ÚPD je potřeba prověřit a upřesnit následující plochy a koridory nadmístního významu, které vymezily Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje dne : zpřesnit vymezení prvků ÚSES a zajistit jejich návaznost i na území sousedních obcí Dále je potřeba v aktualizacích ÚPD řešit možnosti odstranění zjištěných závad a střetů v území: 13

14 Střety urbanistických záměrů s limity využití území Kód Popis u Stav 2010 Stav 2012 Stav 2014 Poznámka Zastavitelná plocha zasahuje do nzpopp přírodního parku Pozn.: oranžově jsou označeny y nadmístního významu, modře y místního významu né y: Kód Popis u Poznámka _P_ Absence plynofikace _K_ Absence kanalizace Možným řešením je příprava územního plánu na vybudování kanalizace Možným řešením je příprava územního plánu na vybudování ČOV _Č_ Absence ČOV nebo připojení kanalizačních sítí na již vybudované ČOV Pozn.: oranžově jsou označeny y nadmístního významu, modře y místního významu 14

15 HORNÍ STROPNICE Vysvětlivky: 1 Horninové prostředí a geologie 2 Vodní režim 3 Hygiena životního prostředí 4 Ochrana přírody a krajiny 5 Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 6 Technická infrastruktura 7 Veřejná dopravní infrastruktura 8 Sociodemografické podmínky 9 Bydlení 10 Rekreace 11 Hospodářské podmínky 12 Zájmy ochrany a bezpečnosti území Horninové prostředí a geologie Vodní režim Hygiena životního prostředí Existence ložiska nerostných surovin Výskyt poddolovaných území Rozvoj těžby surovin s rostoucí poptávkou Výskyt zdrojů podzemních a povrchových vod na území Významná chráněná oblast přirozené akumulace vod Zastavěné území zasahuje do záplavového území Q100 řek Stropnice, Svinenský potok a Černá Zastavěné území v aktivním záplavovém území Silnice II. třídy prochází záplavovým územím Q100 Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Ohrožení zastavěného území záplavami Celková kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví Výskyt starých ekologických zátěží a kontaminovaných ploch Silnice II. třídy zatěžuje exhalacemi zastavěné území Poddolované území Odkládání rekultivace starých zátěží 15

16 Ochrana přírody a krajiny Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Veřejná dopravní a technická infrastruktura Sociodemografické podmínky Bydlení Přírodní park Novohradské hory Přírodní památková zóna Novohradsko Existence lokalit NATURA 2000 ptačí oblast Existence lokalit NATURA 2000 evropsky významná lokalita Národní přírodní památka, památný strom Velká rozloha maloplošných zvláště chráněných území Přírodní památky Bedřichovský potok ÚSES reg. biocentrum, biokoridor a další Silnice II. třídy křižuje regionální biokoridor Silnice II. třídy křižuje lokální biokoridor Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností národní přírodní památky Nadprůměrná míra zalesnění Relativně vysoký koeficient ekologické stability Podprůměrný podíl orné půdy na celkové rozloze obce Zábor a ztráta kvalitních půd v důsledku rozvoje výstavby 99% napojení na veřejnou vodovodní síť Velmi dobrá vybavenost technickou infrastrukturou Dobrá úroveň odkanalizování a čištění vod Napojení jednotné kanalizace na ČOV Na plyn napojeno asi 95 % domácností Špatný stav silniční sítě Absence napojení na železnici Vymezen koridor pro zásobování vysokotlakým plynovodem Blízkost hraničního přechodu Šejby Harbach Návrat ke spalování tuhých paliv Snižující se index stáří Záporný přirozený přírůstek Mírně klesající počet obyvatel Záporné migrační saldo Nadprůměrný nárůst bytového fondu mezi lety 2001 a 2011 Zvyšující se počet obydlených bytů Vysoké zastoupení domů vystavěných do roku 1919 Nízké zastoupení domů vystavěných mezi lety 1981 a 2001 Vymezení ploch pro nové byty v rámci ÚPD Nadprůměrné stáří bytového fondu a možná degradace jeho stavu 16

17 Rekreace Hospodářské podmínky Dobrý rekreační potenciál Délka cyklotras a turistických tras Nejvyšší daňová výtěžnost na obyvatele v SO ORP Výrazně se zvyšující počet obsazených pracovních míst Vysoká míra nezaměstnanosti Vysoký podíl dlouhodobé nezaměstnanosti Vyhodnocení environmentálního pilíře Vyhodnocení environmentálního pilíře Horní Stropnice + Vyhodnocení sociálního pilíře Vyhodnocení sociálního pilíře Horní Stropnice + Vyhodnocení ekonomického pilíře Vyhodnocení ekonomického pilíře Horní Stropnice Významné limity na území obce Územní systém ekologické stability Záplavové území Poddolovaná území Ložiskové území Přírodní park Přírodní památka NATURA 2000 VTL plynovod (vysokotlaký) y k řešení v ÚPD V aktualizaci ÚPD je potřeba prověřit a upřesnit následující plochy a koridory nadmístního významu, které vymezily Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje dne : koridor dopravní infrastruktury D42/6 homogenizace silnice II/156, úsek Žár Nové Hrady (západ) zpřesnit vymezení prvků ÚSES a zajistit jejich návaznost i na území sousedních obcí Dále je potřeba v aktualizacích ÚPD řešit možnosti odstranění zjištěných závad a střetů v území: 17

18 Urbanistické závady: Kód Popis u Stav 2010 Stav 2012 Stav 2014 Poznámka szuovz szuozq ss2zq szuorc Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Zastavěné území zasahuje do záplavového území Q100 Silnice II. třídy prochází záplavovým územím Q100 Zastavěné území zasahuje do regionálního biocentra Pozn.: oranžově jsou označeny y nadmístního významu, modře y místního významu 1. aktualizace ZÚR návrh, zatím neschváleno Hygienické závady: Kód Popis u Stav 2010 Stav 2012 Stav 2014 Poznámka Silnice II. třídy prochází zastavěným ss2zu územím Pozn.: oranžově jsou označeny y nadmístního významu, modře y místního významu Environmentální závady: Kód Popis u Stav 2010 Stav 2012 Stav 2014 Poznámka Silnice II. třídy křižuje regionální ss2xrk biokoridor Pozn.: oranžově jsou označeny y nadmístního významu, modře y místního významu Střety se záměry technické infrastruktury Kód Popis u Stav 2010 Stav 2012 Stav 2014 Poznámka ztionzp ztixzti Zastavitelná plocha je v konfliktu se záměry technické infrastruktury ZÚR Záměry technické infrastruktury ZÚR křižují záměry technické infrastruktury ÚP Pozn.: oranžově jsou označeny y nadmístního významu, modře y místního významu Střety urbanistických záměrů s limity využití území 1. aktualizace ZÚR návrh, zatím neschváleno 1. aktualizace ZÚR návrh, zatím neschváleno Kód Popis u Stav 2010 Stav 2012 Stav 2014 Poznámka nzpopp nzpork nzpop2 nzpovz nzpoe2 nzpole nzpolc Zastavitelná plocha zasahuje do přírodního parku Zastavitelná plocha zasahuje do regionálního biokoridoru Zastavitelná plocha zasahuje do ptačí lokality soustavy NATURA 2000 Zastavitelná plocha zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Zastavitelná plocha zasahuje do evropsky významné lokality soustavy NATURA 2000 Zastavitelná plocha zasahuje do lesa Zastavitelná plocha zasahuje do Lokálního biocentra 18

19 Kód Popis u Stav 2010 Stav 2012 Stav 2014 Poznámka nzpozq nzporc nzpork nzporc Zastavitelná plocha zasahuje do záplavového území Q100 Zastavitelná plocha zasahuje do regionálního biocentra Zastavitelná plocha zasahuje do regionálního biokoridoru Zastavitelná plocha zasahuje do regionálního biocentra Vyřešen Pozn.: oranžově jsou označeny y nadmístního významu, modře y místního významu Střety dopravních záměrů s limity využití území 1. aktualizace ZÚR návrh, zatím neschváleno 1. aktualizace ZÚR návrh, zatím neschváleno Kód Popis u Stav 2010 Stav 2012 Stav 2014 Poznámka zs2le Záměr silnice II. třídy prochází lesem Záměr silnice II. třídy prochází zs2zu zasatvěným územím Pozn.: oranžově jsou označeny y nadmístního významu, modře y místního významu né y: Kód Popis u _N_ Vysoká míra nezaměstnanosti _M_ Pokles počtu pracovních míst Poznámky Možné řešené je stejné jako u bodu Pokles počtu pracovních míst výše Možným řešením je: Vymezení nových ploch pro rozvoj podnikání Transformace nevyužitých, nebo nevhodně užívaných částí území prostředky územního plánování na plochy pro rozvoj podnikání Pozn.: oranžově jsou označeny y nadmístního významu, modře y místního významu 19

20 HRANICE Vysvětlivky: 1 Horninové prostředí a geologie 2 Vodní režim 3 Hygiena životního prostředí 4 Ochrana přírody a krajiny 5 Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 6 Technická infrastruktura 7 Veřejná dopravní infrastruktura 8 Sociodemografické podmínky 9 Bydlení 10 Rekreace 11 Hospodářské podmínky 12 Zájmy ochrany a bezpečnosti území Horninové prostředí a geologie Vodní režim Hygiena životního prostředí Ochrana přírody a krajiny Absence poddolovaných a sesuvných území Absence výskytu ložisek nerostných surovin Výskyt zdroje minerálních vod (zdroj Byňov) Výskyt zdrojů povrchových a podzemních vod 95 % území v CHOPAV Absence záplavových území Celková kvalita ovzduší není zhoršena vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví Absence starých ekologických zátěží, poddolovaných území a kontaminovaných ploch Riziko nárůstu znečištění ovzduší v souvislosti se zdražováním energií a přechod k vytápění tuhými palivy Chráněná krajinná oblast Třeboňsko (celé území obce) Přírodní rezervace Biosférická rezervace UNESCO NATURA 2000 Evropsky významná lokalita ÚSES nadregionální a regionální biocentrum Vysoká hodnota KES a její výrazný nárůst v posledních letech Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností CHKO 20

21 Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Veřejná dopravní a technická infrastruktura Sociodemografické podmínky Bydlení Rekreace Hospodářské podmínky Vysoký koeficient ekologické stability Výrazný pokles výměry orné půdy Podprůměrný podíl lesních ploch Zábor a ztráta kvalitních půd v důsledku rozvoje výstavby Nedostatečná vybavenost technickou infrastrukturou Pouze 50% napojení na veřejný vodovod Špatná úroveň odkanalizování a čištění odpadních vod Není jednotná kanalizace Absence plynovodu (není zájem) Absence napojení na železnici Růst počtu obyvatel mezi roky 2011 a 2014 Kladné migrační saldo Nízký podíl obyvatel v poproduktivním věku Špatná vybavenost technickou infrastrukturou Nízký podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel Špatná občanská vybavenost Pokračující trend stárnutí obyvatelstva Podprůměrný nárůst bytového fondu mezi lety 2001 a 2011 Velmi vysoké zastoupení domů vystavěných do roku 1919 Velmi nízké zastoupení domů vystavěných mezi lety 1981 a 2001 Klesající počet obydlených bytů Nejvyšší průměrné stáří domů v SO ORP (71,6 let) Stárnutí bytového fondu a zhoršení stavu objektů Absence cyklotras, turistických tras a hipostezek Nižší rekreační potenciál Nadprůměrná míra podnikatelské aktivity v rámci ORP Pokles míry nezaměstnanosti od roku 2010 Vyšší podíl dlouhodobě nezaměstnaných Pokles podnikatelské aktivity mezi roky 2011 a

22 Vyhodnocení environmentálního pilíře Vyhodnocení environmentálního pilíře Vyhodnocení sociálního pilíře Hranice + Vyhodnocení sociálního pilíře Vyhodnocení ekonomického pilíře Hranice Vyhodnocení ekonomického pilíře Hranice Významné limity na území obce Územní systém ekologické stability Chráněná krajinná oblast Přírodní rezervace Biosférická rezervace y k řešení v ÚPD V aktualizaci ÚPD je potřeba prověřit a upřesnit následující plochy a koridory nadmístního významu, které vymezily Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje dne : zpřesnit vymezení prvků ÚSES a zajistit jejich návaznost i na území sousedních obcí Dále je potřeba v aktualizacích ÚPD řešit možnosti odstranění zjištěných závad a střetů v území: 22

23 Urbanistické závady: Kód Popis u Stav 2010 Stav 2012 Stav 2014 Poznámka szuonc szuonc Zastavěné území zasahuje do nadregionálního biocentra Zastavěné území zasahuje do nadregionálního biocentra Pozn.: oranžově jsou označeny y nadmístního významu, modře y místního významu 1. aktualizace ZÚR návrh, zatím neschváleno né y: Kód Popis u Poznámka _P_ Absence plynofikace _K_ Absence kanalizace Možným řešením je příprava územního plánu na vybudování kanalizace _Č_ Absence ČOV Možným řešením je příprava územního plánu na vybudování ČOV nebo připojení kanalizačních sítí na již vybudované ČOV _E_ Špatný stav elektrických Možným řešením je řešení energetické koncepce v územním plánu rozvodů Pozn.: oranžově jsou označeny y nadmístního významu, modře y místního významu 23

24 JÍLOVICE Vysvětlivky: 1 Horninové prostředí a geologie 2 Vodní režim 3 Hygiena životního prostředí 4 Ochrana přírody a krajiny 5 Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 6 Technická infrastruktura 7 Veřejná dopravní infrastruktura 8 Sociodemografické podmínky 9 Bydlení 10 Rekreace 11 Hospodářské podmínky 12 Zájmy ochrany a bezpečnosti území Horninové prostředí a geologie Vodní režim Existence ložisek nerostných surovin (jíl, jílovec) a chráněných ložiskových území Výskyt poddolovaných území, plošných i bodových Haldy a odvaly jako pozůstatek těžební činnosti Silnice II. třídy prochází ložiskem nerostných surovin a chráněným ložiskovým územím Výskyt podzemních a povrchových vodních zdrojů Celé území v CHOPAV Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Hygiena životního prostředí Celková kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví Výskyt starých ekologických zátěží Silnice II. třídy zatěžuje exhalacemi zastavěné území Odkládání revitalizace starých zátěží 24

25 Ochrana přírody a krajiny Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Veřejná dopravní a technická infrastruktura Sociodemografické podmínky Bydlení Rekreace Hospodářské podmínky Chráněná krajinná oblast Třeboňsko Existence lokalit NATURA 2000 ptačí oblast Existence lokalit NATURA 2000 evropsky významná lokalita Národní přírodní rezervace Přírodní rezervace Biosférická rezervace UNESCO Krajinná památková zóna Silnice II. třídy prochází ptačí oblastí NATURA 2000 Silnice II. třídy křižuje lokální biokoridor Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností památkových zón Podprůměrný podíl zalesnění na celkové rozloze Dobrá vybavenost technickou infrastrukturou Dobrá úroveň odkanalizování a čištění odpadních vod Napojení jednotné kanalizace na ČOV Přímé napojení na železniční dopravu Vedení sítě velmi vysokého napětí přes území obce Letecké stavby pro sportovní létání (Aeroklub Kramolín o.s.) Není zaveden plyn a ani o něm není v budoucnu uvažováno Nízký podíl PC s internetem Dlouhodobě rostoucí počet obyvatel Kladné migrační saldo Dobrá vybavenost občanskou infrastrukturou Výrazný nárůst podílu vysokoškolsky vzdělaných obyvatel na celkovém počtu obyvatel Záporný přirozený přírůstek Nejvyšší index stáří z obcí SO ORP Vysoký podíl obyvatel v poproduktivním věku Vysoký nárůst bytového fondu, zejména RD Zvyšující se počet obydlených bytů Velmi vysoké zastoupení domů vystavěných do roku 1919 Nízké zastoupení domů vystavených mezi lety 1981 a 2001 Nadprůměrnéstáří bytového fondu Vymezení ploch pro nové byty v rámci ÚPD Stárnutí bytového fondu a zhoršení stavu objektů Cyklotrasy a turistické trasy Nadprůměrná daňová výtěžnost na obyvatele v rámci SO ORP Zvyšující se počet obsazených pracovních míst Dlouhodobě se zvyšující míra podnikatelské aktivity Nadprůměrná míra nezaměstnanosti Vysoký míra dlouhodobé nezaměstnanosti 25

26 Vyhodnocení environmentálního pilíře Vyhodnocení environmentálního pilíře Vyhodnocení sociálního pilíře Jílovice Vyhodnocení sociálního pilíře Vyhodnocení ekonomického pilíře Jílovice + Vyhodnocení ekonomického pilíře Jílovice + Významné limity na území obce Územní systém ekologické stability Chráněná krajinná oblast Chráněná ložisková území Poddolovaná území NATURA 2000 Národní přírodní rezervace Biosférická rezervace Krajinná památková zóna y k řešení v ÚPD V aktualizaci ÚPD je potřeba prověřit a upřesnit následující plochy a koridory nadmístního významu, které vymezily Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje dne : zpřesnit vymezení prvků ÚSES a zajistit jejich návaznost i na území sousedních obcí Dále je potřeba v aktualizacích ÚPD řešit možnosti odstranění zjištěných závad a střetů v území: 26

27 Urbanistické závady: Kód Popis u Stav 2010 Stav 2012 Stav 2014 Poznámka Zastavěné území zasahuje do szuovz ochranného pásma vodního zdroje Silnice II. třídy prochází záplavovým ss2zq Vyřešeno územím Q100 Pozn.: oranžově jsou označeny y nadmístního významu, modře y místního významu Hygienické závady: Kód Popis u Stav 2010 Stav 2012 Stav 2014 Poznámka Silnice II. třídy prochází zastavěným ss2zu územím Pozn.: oranžově jsou označeny y nadmístního významu, modře y místního významu Environmentální závady: Kód Popis u Stav 2010 Stav 2012 Stav 2014 Poznámka ss2p2 Silnice II. třídy prochází ptačí oblastí NATURA 2000 ss2lo Silnice II. třídy prochází ložiskem nerostných surovin ss2lu Silnice II. třídy prochází chráněným ložiskovým územím szuolu Zastavěné území zasahuje do chráněného ložiskového území Pozn.: oranžově jsou označeny y nadmístního významu, modře y místního významu Střety urbanistických záměrů s limity využití území Kód Popis u Stav 2010 Stav 2012 Stav 2014 Poznámka nzpolu Zastavitelná plocha zasahuje do chráněného ložiskového území Vyřešeno nzpovz Zastavitelná plocha zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Vyřešeno Zastavitelná plocha zasahuje do nzpolk Vyřešeno lokálního biokoridoru Pozn.: oranžově jsou označeny y nadmístního významu, modře y místního významu né y: Kód Popis u Poznámka _N_ Vysoká míra nezaměstnanosti Možné řešené je vymezení ploch pro rozvoj podnikání _P_ Absence plynofikace Pozn.: oranžově jsou označeny y nadmístního významu, modře y místního významu 27

28 KAMENNÁ Vysvětlivky: 1 Horninové prostředí a geologie 2 Vodní režim 3 Hygiena životního prostředí 4 Ochrana přírody a krajiny 5 Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 6 Technická infrastruktura 7 Veřejná dopravní infrastruktura 8 Sociodemografické podmínky 9 Bydlení 10 Rekreace 11 Hospodářské podmínky 12 Zájmy ochrany a bezpečnosti území Horninové prostředí a geologie Vodní režim Hygiena životního prostředí Ochrana přírody a krajiny Existence ložisek nerostných surovin (granit) Absence poddolovaných a sesuvných území Zastavěné území v aktivním záplavovém území Absence výskytu vodních zdrojů Záplavové území Q100 Svinenský potok Ohrožení zastavěného území záplavami Celková kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví Výskyt starých ekologických zátěží a kontaminovaných ploch Odkládání rekultivace starých zátěží. Přírodní park Soběnovská vrchovina Památný strom ÚSES lokální biocentra a biokoridor Absence MZCHÚ 28

29 Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Veřejná dopravní a technická infrastruktura Podprůměrný podíl lesních ploch Chybí jednotná kanalizace a napojení na ČOV Není zaveden plyn a zájem není ani do budoucna Absence napojení na železnici Růst počtu obyvatel Kladné migrační saldo Nízký index stáří vysoký podíl obyvatel v předproduktivním věku Sociodemografické podmínky Bydlení Rekreace Velmi nízký podíl vysokoškolsky vzdělaných Špatná občanská vybavenost Nedostatečný počet zařízení sociálních a zdravotnických služeb Vysoké zastoupení domů vystavených mezi lety Podprůměrný nárůst bytového fondu mezi lety 2001 a 2011 Vysoké zastoupení domů vystavěných do roku 1919 Vymezení ploch pro nové byty v rámci ÚPD Stárnutí bytového fondu a zhoršení stavu objektů Hospodářské podmínky Podprůměrná míra podnikatelské aktivity v rámci SO ORP Velmi vysoká míra nezaměstnanosti (nejvyšší v SO ORP 19,2 %) Vysoký míra dlouhodobé nezaměstnanosti Úbytek pracovních míst 29

30 Vyhodnocení environmentálního pilíře Vyhodnocení environmentálního pilíře Vyhodnocení sociálního pilíře Kamenná Vyhodnocení sociálního pilíře Vyhodnocení ekonomického pilíře Kamenná Vyhodnocení ekonomického pilíře Kamenná Významné limity na území obce Územní systém ekologické stability Přírodní park Ložisková území Záplavové území y k řešení v ÚPD Je potřeba v aktualizacích ÚPD řešit možnosti odstranění zjištěných závad a střetů v území: 30

31 Urbanistické závady: Kód Popis u Stav 2010 Stav 2012 Stav 2014 Poznámka Zastavěné území zasahuje do szuozq záplavového území Q100 Pozn.: oranžově jsou označeny y nadmístního významu, modře y místního významu Střety urbanistických záměrů s limity využití území Kód Popis u Stav 2010 Stav 2012 Stav 2014 Poznámka nzpopp Zastavitelná plocha zasahuje do přírodního parku nzpozq Zastavitelná plocha zasahuje do záplavového území Q100 Zastavitelná plocha zasahuje do nzpovz Vyřešeno ochranného pásma vodního zdroje Pozn.: oranžově jsou označeny y nadmístního významu, modře y místního významu né y: Kód Popis u Poznámka _A_ Nízká míra podnikatelské aktivity Možným řešením je vymezení nových ploch pro rozvoj podnikání _N_ Vysoká míra nezaměstnanosti Možné řešené je stejné jako u bodu Nízká míra podnikatelské aktivity výše _P_ Absence plynofikace Možným řešením je příprava územního plánu na vybudování _Č_ Absence ČOV ČOV nebo připojení kanalizačních sítí na již vybudované ČOV Pozn.: oranžově jsou označeny y nadmístního významu, modře y místního významu 31

32 LOČENICE Vysvětlivky: 1 Horninové prostředí a geologie 2 Vodní režim 3 Hygiena životního prostředí 4 Ochrana přírody a krajiny 5 Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 6 Technická infrastruktura 7 Veřejná dopravní infrastruktura 8 Sociodemografické podmínky 9 Bydlení 10 Rekreace 11 Hospodářské podmínky 12 Zájmy ochrany a bezpečnosti území Horninové prostředí a geologie Vodní režim Hygiena životního prostředí Ochrana přírody a krajiny Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Vymezený dobývací prostor (drahý kámen vltavín) Chráněná ložisková území vltavín Absence poddolovaných a sesuvných území Výskyt zdrojů povrchových a podzemních vod Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Celková kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví Výskyt starých ekologických zátěží Nízký koeficient ekologické stability Odkládání rekultivace starých zátěží území Památný strom Nízký koeficient ekologické stability 32

33 Veřejná dopravní a technická infrastruktura Dobrá vybavenost technickou infrastrukturou Dobrá úroveň odkanalizování a čištění odpadních vod 99 % obce napojeno na veřejný vodovod spol. ČEVAK Chybí zavedení plynu a ani není uvažováno Absence napojení na železnici Občasné poruchy dodávky elektrické energie Sociodemografické podmínky Bydlení Zvyšující se počet obyvatel Kladné migrační saldo Nízký index stáří Zvyšující se hodnota indexu stáří Velmi nízké zastoupení domů vystavěných do roku 1919 Nárůst bytového fondu o 64 % mezi roky 2001 a 2011 Průměrné stáří bytového fondu 47,7 let (pozitivní hodnota v rámci SO ORP) Nízké zastoupení domů vystavených mezi lety 1981 a 2001 Rekreace Hospodářské podmínky Nižší rekreační potenciál Nadprůměrná míra podnikatelské aktivity v rámci SO ORP Nízká a klesající míra nezaměstnanosti Nízká míra dlouhodobé nezaměstnanosti Nárůst počtu pracovních míst mezi lety 2010 a 2013 o 214 % Podprůměrný podíl nezaměstnaných žen Klesající míra podnikatelské aktivity 33

34 Vyhodnocení environmentálního pilíře Vyhodnocení environmentálního pilíře Vyhodnocení sociálního pilíře Ločenice + Vyhodnocení sociálního pilíře Vyhodnocení ekonomického pilíře Ločenice Vyhodnocení ekonomického pilíře Ločenice Významné limity na území obce Územní systém ekologické stability y k řešení v ÚPD Je potřeba v aktualizacích ÚPD řešit možnosti odstranění zjištěných závad a střetů v území: 34

35 Hygienické závady: Kód Popis u Stav 2010 Stav 2012 Stav 2014 Poznámka Silnice II. třídy prochází záplavovým ss2zq Vyřešeno územím Q100 Pozn.: oranžově jsou označeny y nadmístního významu, modře y místního významu Střety urbanistických záměrů s limity využití území Kód Popis u Stav 2010 Stav 2012 Stav 2014 Poznámka Zastavitelná plocha zasahuje do vodního nzpovz zdroje Pozn.: oranžově jsou označeny y nadmístního významu, modře y místního významu né y: Kód Popis u Poznámka _P_ Absence plynofikace Pozn.: oranžově jsou označeny y nadmístního významu, modře y místního významu 35

36 MLADOŠOVICE Vysvětlivky: 1 Horninové prostředí a geologie 2 Vodní režim 3 Hygiena životního prostředí 4 Ochrana přírody a krajiny 5 Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 6 Technická infrastruktura 7 Veřejná dopravní infrastruktura 8 Sociodemografické podmínky 9 Bydlení 10 Rekreace 11 Hospodářské podmínky 12 Zájmy ochrany a bezpečnosti území Horninové prostředí a geologie Vodní režim Hygiena životního prostředí Ochrana přírody a krajiny Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Výskyt poddolovaných území Absence výskytu ložiska nerostných surovin Výskyt hald a odvalů Chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) Absence vodních zdrojů Celková kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví Silnice II. třídy zatěžuje exhalacemi zastavěné území Omezený výskyt chráněných prvků přírody a krajiny Silnice II. třídy křižuje lokální biokoridor Vysoký podíl orné půdy Relativně nízký koeficient ekologické stability Podprůměrný podíl lesních ploch na celkové výměře obce 36

37 Veřejná dopravní a technická infrastruktura Sociodemografické podmínky Bydlení Rekreace Hospodářské podmínky 100% napojení obce na veřejný vodovod Zavedení jednotné kanalizace Špatná úroveň odkanalizování a čištění odpadních vod Není zaveden plyn a chybí napojení na ČOV Absence napojení na železnici Výrazný růst počtu obyvatel Kladné migrační saldo Vysoký podíl obyvatel v produktivním věku Nárůst počtu vysokoškolsky vzdělaných osob Záporný přirozený přírůstek Výrazný nárůst počtu rodinných domů mezi roky 2001 a 2011 Rostoucí počet obydlených bytů Velmi vysoké zastoupení domů vystavěných do roku 1919 Nízké zastoupení domů vystavených mezi lety 1981 a 2001 Nadprůměrné stáří bytového fondu a zhoršování technického stavu objektů Hipostezka na území obce Velký počet podnikatelských subjektů na obyvatel Nadprůměrná míra dlouhodobé nezaměstnanosti Klesající míra nezaměstnanosti 37

38 Vyhodnocení environmentálního pilíře Vyhodnocení environmentálního pilíře Vyhodnocení sociálního pilíře Mladošovice Vyhodnocení sociálního pilíře Mladošovice Vyhodnocení ekonomického pilíře Vyhodnocení ekonomického pilíře Mladošovice Významné limity na území obce Územní systém ekologické stability Poddolovaná území VVN elektrická energie y k řešení v ÚPD V aktualizaci ÚPD je potřeba prověřit a upřesnit následující plochy a koridory nadmístního významu, které vymezily Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje dne : koridor technické infrastruktury v oblasti elektroenergetiky Ee 5 VVN 110kV Mladošovice Trhové Sviny Dále je potřeba v aktualizacích ÚPD řešit možnosti odstranění zjištěných závad a střetů v území: 38

39 Hygienické závady: Kód Popis u Stav 2010 Stav 2012 Stav 2014 Poznámka Silnice II. třídy prochází zastavěným ss2zu územím Pozn.: oranžově jsou označeny y nadmístního významu, modře y místního významu né y: Kód Popis u Poznámka _P_ Absence plynofikace _Č_ Absence ČOV Možným řešením je příprava územního plánu na vybudování ČOV nebo připojení kanalizačních sítí na již vybudované ČOV _K_ Absence kanalizace Pozn.: oranžově jsou označeny y nadmístního významu, modře y místního významu 39

40 NOVÉ HRADY Vysvětlivky: 1 Horninové prostředí a geologie 2 Vodní režim 3 Hygiena životního prostředí 4 Ochrana přírody a krajiny 5 Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 6 Technická infrastruktura 7 Veřejná dopravní infrastruktura 8 Sociodemografické podmínky 9 Bydlení 10 Rekreace 11 Hospodářské podmínky 12 Zájmy ochrany a bezpečnosti území Horninové prostředí a geologie Vodní režim Hygiena životního prostředí Existence ložisek nerostných surovin (štěrkopísek, živec) Výskyt poddolovaných území, hald a odvalů Významná chráněná oblast přirozené akumulace vod Výskyt vodních zdrojů povrchových a podzemních vod Výskyt značných zdrojů minerálních vod (zdroj Byňov) Zastavěné území v aktivním záplavovém území Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Zastavěné území zasahuje do záplavového území Q100 (řeka Stropnice, Veveřský potok) Ohrožení zastavěného území záplavami Celková kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví Výskyt starých ekologických zátěží Silnice II. třídy zatěžuje exhalacemi zastavěné území Pomalá rekultivace starých zátěží území 40

41 Ochrana přírody a krajiny Velký podíl MZCHÚ na rozloze obce Přírodní park Novohradské hory a krajinná památková zóna Novbohradsko Chráněná krajinná oblast Třeboňsko Existence lokalit NATURA 2000 evropsky významná lokalita Národní přírodní rezervace, přírodní rezervace Národní přírodní památka, přírodní památka Biosférická rezervace UNESCO Památný strom Krajinná památková zóna Místo krajinného rázu Městská památková zóna Silnice II. třídy křižuje biokoridory. Zastavěné území zasahuje do významného krajinného prvku Vysoký a vzrůstající KES Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností CHKO, národní přírodní památky, národní přírodní rezervace a dalších chráněných krajinných a kulturních památek Negativní dopady rozvoje rekreačních a dalších aktivit v oblastech cenných pro ochranu přírody a krajiny Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Veřejná dopravní a technická infrastruktura Sociodemografické podmínky Bydlení Vysoký koeficient ekologické stability Nadprůměrný podíl lesních ploch na území obce Velmi dobrá vybavenost technickou infrastrukturou Dobrá úroveň odkanalizování a čištění odpadních vod, napojení jednotné kanalizace na ČOV 100% napojení města na veřejnou vodovodní síť (mimo části osad Údolí, Nakolice, Vyšné, Obora) Přímé napojení na železniční dopravu, díky železniční stanici Hraniční přechody Nové Hrady Pyhrabruck a Nové Hrady (Vyšné) Nevyhovující technický stav silniční sítě Obchvat na silnici II/156 Nízký index stáří Dobrá vybavenost občanskou infrastrukturou Záporné migrační saldo Klesající počet obyvatel Velký nárůst počtu rodinných domů mezi roky 2001 a 2011 Největší nárůst počtu bytových domů v celém SO ORP Zvyšující se počet obydlených bytů Vysoké zastoupení domů vystavěných do roku 1919 Vymezena plocha nadmístního významu pro bydlení 41

42 Rekreace Hospodářské podmínky Vysoký rekreační potenciál (zámek, hrad) Dostatek ubytovacích kapacit Velký rozsah cyklistických a turistických tras Nedostatek ubytovacích zařízení vyšší kvality Vymezena plocha nadmístního významu pro sport a rekreaci Nízká míra nezaměstnanosti Nadprůměrná daňová výtěžnost na obyvatele ( Kč) Nejnižší podíl nezaměstnaných žen z celého SO ORP Podprůměrná míra podnikatelské aktivity v rámci SO ORP Velký úbytek počtu pracovních míst ( 202 mezi roky 2010 a 2013) Možnost navýšení počtu pracovních míst s rozvojem cestovního ruchu Vyhodnocení environmentálního pilíře Vyhodnocení environmentálního pilíře Vyhodnocení sociálního pilíře Nové Hrady + Vyhodnocení sociálního pilíře Nové Hrady + Vyhodnocení ekonomického pilíře Vyhodnocení ekonomického pilíře Nové Hrady + Významné limity na území obce Územní systém ekologické stability Přírodní park Ložisková území Chráněná krajinná oblast NATURA 2000 Národní přírodní rezervace Národní přírodní památka Biosférická rezervace Krajinná památková zóna Městská památková zóna VTL plynovod (vysokotlaký) Záplavové území 42

43 y k řešení v ÚPD V aktualizaci ÚPD je potřeba prověřit a upřesnit následující plochy a koridory nadmístního významu, které vymezily Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje dne : koridor dopravní infrastruktury D42/6 homogenizace silnice II/156, úsek Žár Nové Hrady (západ) koridor dopravní infrastruktury D42/7 obchvat Nové Hrady plochu pro bydlení pro smíšenou obytnou funkci SO18 Nové Hrady plochu pro sport a rekreaci plocha pro golfové hřiště SR23 Nové Hrady respektovat plochu územní rezervy pro koridor technické infrastruktury pro zásobování plynem Ep/J VTL plynovod Nové Hrady České Velenice respektovat plochu územní rezervy pro těžbu nerostných surovin PT/J Nakolice zpřesnit vymezení prvků ÚSES a zajistit jejich návaznost i na území sousedních obcí Dále je potřeba v aktualizacích ÚPD řešit možnosti odstranění zjištěných závad a střetů v území: 43

44 Urbanistické závady: Kód Popis u Stav 2010 Stav 2012 Stav 2014 Poznámka szuozq szuovz szuolk szuorc ss2zq szuovz szuorc Zastavěné území zasahuje do záplavového území Q100 Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Zastavěné území zasahuje do lokálního biokoridoru Zastavěné území zasahuje do regionálního biocentra Záměr silnice II. třídy prochází záplavovým územím Q100 Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Zastavěné území zasahuje do regionálního biocentra Vyřešeno Pozn.: oranžově jsou označeny y nadmístního významu, modře y místního významu 1. aktualizace ZÚR návrh, zatím neschváleno Hygienické závady: Kód Popis u Stav 2010 Stav 2012 Stav 2014 Poznámka Silnice II. třídy prochází zastavěným ss2zu územím Silnice II. třídy prochází ochranným ss2vz pásmem vodního zdroje Pozn.: oranžově jsou označeny y nadmístního významu, modře y místního významu Environmentální závady: Kód Popis u Stav 2010 Stav 2012 Stav 2014 Poznámka Silnice II. třídy křižuje regionální ss2xrk biokoridor Silnice II. třídy křižuje nadregionální ss2xnk biokoridor Pozn.: oranžově jsou označeny y nadmístního významu, modře y místního významu Střety se záměry technické infrastruktury Kód Popis u Stav 2010 Stav 2012 Stav 2014 Poznámka ztionzp Zastavitelná plocha je v konfliktu se záměry technické infrastruktury ZÚR Pozn.: oranžově jsou označeny y nadmístního významu, modře y místního významu Střety se záměry dopravními 1. aktualizace ZÚR návrh, zatím neschváleno Kód Popis u Stav 2010 Stav 2012 Stav 2014 Poznámka Zastavitelná plocha je v konfliktu se nzpxzs2 záměrem silnice II. třídy Pozn.: oranžově jsou označeny y nadmístního významu, modře y místního významu 44

45 Střety urbanistických záměrů s limity využití území PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o. Kód Popis u Stav 2010 Stav 2012 Stav 2014 Poznámka nzpovz nzpopp nzpork nzpolo nzpolc nzporc nzpole nzponzp nzpork Zastavitelná plocha zasahuje do vodního zdroje Zastavitelná plocha zasahuje do přírodního parku Zastavitelná plocha zasahuje do regionálního biokoridoru Zastavitelná plocha zasahuje do ložiska nerostných surovin Zastavitelná plocha zasahuje do lokálního biocentra Zastavitelná plocha zasahuje do regionálního biocentra Zastavitelná plocha zasahuje do lesa Zastavitelná plocha ZÚR zasahuje do zastavitelné plochy ÚP Zastavitelná plocha zasahuje do regionálního biokoridoru Vyřešeno Vyřešeno Vyřešeno Vyřešeno Pozn.: oranžově jsou označeny y nadmístního významu, modře y místního významu Střety dopravních záměrů s limity využití území 1. aktualizace ZÚR návrh, zatím neschváleno 1. aktualizace ZÚR návrh, zatím neschváleno Kód Popis u Stav 2010 Stav 2012 Stav 2014 Poznámka zs2zu zs2zq zs2rk zs2lk zs2e2 zs2lc Záměr silnice II. třídy prochází zastavěným územím Záměr silnice II. třídy prochází záplavovým územím Q100 Záměr silnice II. třídy prochází regionálním biokoridorem Záměr silnice II. třídy prochází lokálním biokoridorem Záměr silnice II. třídy prochází evropsky významnou lokalitou NATURA 2000 Záměr silnice II. třídy prochází lokálním biocentrem zs3le Záměr silnice III. třídy prochází Lesem zs3lk zs3rk zs3rc zs3zu Záměr silnice III. třídy prochází lokálním biokoridorem Záměr silnice III. třídy prochází regionálním biokoridorem Záměr silnice III. třídy prochází regionálním biocentrem Záměr silnice III. třídy prochází zastavěným územím Vyřešeno Vyřešeno zs2vz Záměr silnice II. třídy prochází ochranným pásmem vodního zdroje zs2zu Záměr silnice II. třídy prochází zastavěným územím zs2lk Záměr silnice II. třídy prochází lokálním Pozn.: oranžově jsou označeny y nadmístního významu, modře y místního významu 1. aktualizace ZÚR návrh, zatím neschváleno 1. aktualizace ZÚR návrh, zatím neschváleno 1. aktualizace ZÚR návrh, zatím neschváleno 1. aktualizace ZÚR návrh, zatím neschváleno 1. aktualizace ZÚR návrh, zatím neschváleno 45

46 né y: _M_ Kód Popis u Poznámka Pokles počtu pracovních míst Možným řešením je vymezení nových pracovních ploch pro rozvoj podnikání Pozn.: oranžově jsou označeny y nadmístního významu, modře y místního významu 46

47 OLEŠNICE Vysvětlivky: 1 Horninové prostředí a geologie 2 Vodní režim 3 Hygiena životního prostředí 4 Ochrana přírody a krajiny 5 Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 6 Technická infrastruktura 7 Veřejná dopravní infrastruktura 8 Sociodemografické podmínky 9 Bydlení 10 Rekreace 11 Hospodářské podmínky 12 Zájmy ochrany a bezpečnosti území Horninové prostředí a geologie Vodní režim Hygiena životního prostředí Ochrana přírody a krajiny Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Absence poddolovaných a sesuvných území Absence výskytu ložisek nerostných surovin Výskyt vodních zdrojů povrchových a podzemních vod a jejich vysoký podíl na rzlze obce Vymezená chráněná oblast přirozené akumulace vod Výskyt zdrojů přírodních minerálních vod Záplavové území Q100 řeky Stropnice Celková kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví Výskyt starých ekologických zátěží Odkládání rekultivace starých zátěží území Natura 2000 evropsky významná lokalita Památný strom Krajinná památková zóna Velký podíl orné půdy 47

48 Veřejná dopravní a technická infrastruktura Sociodemografické podmínky Bydlení Rekreace Hospodářské podmínky Velmi dobrá vybavenost technickou infrastrukturou Dobrá úroveň odkanalizování a čištění odpadních vod, napojení jednotné kanalizace na ČOV Téměř celá obec napojena na veřejný vodovod Absence napojení na železnici Zvyšující se počet obyvatel Kladné migrační saldo Dobrá vybavenost občanskou infrastrukturou Nadprůměrná hodnota indexu stáří Podprůměrný podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel Nárůst počtu rodinných domů o téměř 70 % Zvyšující se počet obydlených bytů Klesající délka turistických tras na území obce Vysoká míra zaměstnanosti a nízká míra nezaměstnanosti Zvyšující se počet obsazených pracovních míst Nadprůměrná daňová výtěžnost v rámci SO ORP Klesající míra nezaměstnanosti 48

49 Vyhodnocení environmentálního pilíře Vyhodnocení environmentálního pilíře Vyhodnocení sociálního pilíře Olešnice + Vyhodnocení sociálního pilíře Vyhodnocení ekonomického pilíře Olešnice Vyhodnocení ekonomického pilíře Olešnice Významné limity na území obce Územní systém ekologické stability NATURA 2000 Krajinná památková zóna Záplavové území y k řešení v ÚPD V aktualizaci ÚPD je potřeba prověřit a upřesnit následující plochy a koridory nadmístního významu, které vymezily Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje dne : zpřesnit vymezení prvků ÚSES a zajistit jejich návaznost i na území sousedních obcí Dále je potřeba v aktualizacích ÚPD řešit možnosti odstranění zjištěných závad a střetů v území: 49

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Stránka č. 1 z 5 Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Třeština. Hrozba: Omezení hospodářské rozvoje území vzhledem existenci CHOPAV (hospodářský rozvoj)

Třeština. Hrozba: Omezení hospodářské rozvoje území vzhledem existenci CHOPAV (hospodářský rozvoj) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Maletín. sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území

Maletín. sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

ssd+rks - Dálnice křižuje regionální biokoridor

ssd+rks - Dálnice křižuje regionální biokoridor Velké Němčice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Boleradice. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje

Boleradice. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Boleradice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Klobouky u Brna. nzpolos - Zastavitelná plocha zasahuje do výhradního bilancovaného ložiska nerostných surovin

Klobouky u Brna. nzpolos - Zastavitelná plocha zasahuje do výhradního bilancovaného ložiska nerostných surovin Klobouky u Brna Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Jakubov u Moravských Budějovic - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jakubov u Moravských Budějovic - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jakubov u Moravských Budějovic - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. Morkůvky Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Police. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje

Police. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Diváky. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje

Diváky. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN TEXTOVÁ ČÁST SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍK A TABULKY S VYHODNOCENÍM SITUACE V CELÉM SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP ZLÍN 2012

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Dasný. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna Hřiště Obchod Mateřská škola Autokemp

Dasný. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna Hřiště Obchod Mateřská škola Autokemp Dasný Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území města Pacov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Nerostné suroviny Dobývací prostor Ano ropa, zemní plyn Chráněné ložisková území Ano ropa, zemní plyn Ložisko nerostů

Nerostné suroviny Dobývací prostor Ano ropa, zemní plyn Chráněné ložisková území Ano ropa, zemní plyn Ložisko nerostů Základní údaje o obci Název obce Velké Hostěrádky Typ obec Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 10576569 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2011) 38,1 Počet obyvatel (dle SLBD 2011)

Více

II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE PERŠTEJN

II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE PERŠTEJN II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE PERŠTEJN POŘIZOVATEL A ZPRACOVATEL: Městský úřad Kadaň Odbor regionálního rozvoje, územního plánování

Více

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství Staré Hodějovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost

Více

PODROBNÝ PROBLÉMOVÝ VÝKRES - LEGENDA

PODROBNÝ PROBLÉMOVÝ VÝKRES - LEGENDA PODROBNÝ PROBLÉMOVÝ VÝKRES - LEGENDA 1:10 000 Registr závad a střetů Příklad: s S1 x LK s n z Silnice I. třídy křižuje lokální Stav Návrh Záměr KE Koridor zásobování elektrickou energií KP Koridor zásobování

Více

PROCES. Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem AKTUALIZACE 2010 textová část vyhodnocení obcí

PROCES. Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem AKTUALIZACE 2010 textová část vyhodnocení obcí PROCES 2010 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem AKTUALIZACE 2010 textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška-Tvrdý, Ph.D. a kolektiv PROCES

Více

Police - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Police - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Police - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Dešov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Dešov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Dešov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ TEXTOVÁ ZPRÁVA Pořizovatel: Zhotovitel: Zhotovitel RURÚ: Městský úřad Trhové Sviny

Více

Štěpánovice. Vybavenost obce Hřbitov Hasičská zbrojnice Pošta Knihovna Sběrný dvůr Hřiště Základní a mateřská škola

Štěpánovice. Vybavenost obce Hřbitov Hasičská zbrojnice Pošta Knihovna Sběrný dvůr Hřiště Základní a mateřská škola Štěpánovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce

Více

Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území (Zpracováno v souladu s požadavky 4, odst. 1, části. 1. bodu b) vyhlášky č. 500/2006 Sb.

Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území (Zpracováno v souladu s požadavky 4, odst. 1, části. 1. bodu b) vyhlášky č. 500/2006 Sb. Zvíkov Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Šumvald. ss2/zus - Silnice II. třídy zatěžuje zastavěné území sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území

Šumvald. ss2/zus - Silnice II. třídy zatěžuje zastavěné území sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 23245789 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2013)

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 23245789 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2013) Základní údaje o obci Název obce Velké Pavlovice Typ město Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 23245789 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2013) 196,6 ha Počet obyvatel (dle SLBD

Více

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA. Část C-F VYHODNOCENÍ VLIVU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ. dle přílohy č.5 k vyhlášce č.500/2006 Sb.

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA. Část C-F VYHODNOCENÍ VLIVU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ. dle přílohy č.5 k vyhlášce č.500/2006 Sb. ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA Část C-F VYHODNOCENÍ VLIVU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ dle přílohy č.5 k vyhlášce č.500/2006 Sb. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

Včelná Základní informace Včelná 1 (Včelná) 371 ha 1695 456,9 obyv/km2 Obec České Budějovice Charakteristika Historie

Včelná Základní informace Včelná 1 (Včelná) 371 ha 1695 456,9 obyv/km2 Obec České Budějovice Charakteristika Historie Včelná Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Libníč. Vybavenost obce Sportovní klub Společenský dům Hostinec Prodejna Domov Libníč Centrum sociálních služeb Empatie.

Libníč. Vybavenost obce Sportovní klub Společenský dům Hostinec Prodejna Domov Libníč Centrum sociálních služeb Empatie. Libníč Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Sportovní

Více

Rámcová osnova ÚAPo v Ústeckém kraji

Rámcová osnova ÚAPo v Ústeckém kraji Rámcová osnova ÚAPo v Ústeckém kraji I. Úvodní statistické informace o sledovaném území - Počet obcí - Rozloha obcí / ORP - Počty obyvatel - Stav ÚPD včetně změn ve sledovaném území II. Podklady pro rozbor

Více

Palonín. ssd/zus - Dálnice nebo rychlostní silnice zatěžuje zastavěné území

Palonín. ssd/zus - Dálnice nebo rychlostní silnice zatěžuje zastavěné území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KADAŇ METODIKA

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KADAŇ METODIKA Spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KADAŇ METODIKA POŘIZOVATEL A ZPRACOVATEL: Městský úřad Kadaň

Více

Velké Hostěrádky. ss2/zus - Silnice II. třídy zatěžuje zastavěné území

Velké Hostěrádky. ss2/zus - Silnice II. třídy zatěžuje zastavěné území Velké Hostěrádky Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Vrábče. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hřbitov Knihovna Hřiště(fotbalové a tenisové) Pohostinství Obchody Ubytování

Vrábče. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hřbitov Knihovna Hřiště(fotbalové a tenisové) Pohostinství Obchody Ubytování Vrábče zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Břehov. Vybavenost obce Sběrný dvůr Knihovna Požární zbrojnice náves

Břehov. Vybavenost obce Sběrný dvůr Knihovna Požární zbrojnice náves Břehov Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Sběrný

Více

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné Příloha č.2 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT analýza z PR + R Bernartice nad Odrou 2008. (kurzívou psané položky se nevyskytují ve SWOT analýze ÚAP ORP Nový Jičín 2012) 1. Horninové prostředí,

Více

Krchleby. Slabá stránka: Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k existenci stacionárních zdrojů znečištění ovzduší (příznivé životní prostředí)

Krchleby. Slabá stránka: Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k existenci stacionárních zdrojů znečištění ovzduší (příznivé životní prostředí) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

o o - - - - - - - Příloha č.3 Obsah OOP I. VÝROK 2 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Moravské Budějovice - aktualizace rozboru

Moravské Budějovice - aktualizace rozboru Moravské Budějovice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. Brumovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 14127001 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012)

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 14127001 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012) Základní údaje o obci Název obce Strachotín Typ obec Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 14127001 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012) 51,7 ha Počet obyvatel (dle SLBD 2011)

Více

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem Aktualizace projektu, který byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj www.strukturalni-fondy.cz/iop Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem

Více

Lovčovice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Lovčovice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Lovčovice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Mydlovary. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna- Jihočeská knihovna roku Hřiště Pošta Sběrný dvůr

Mydlovary. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna- Jihočeská knihovna roku Hřiště Pošta Sběrný dvůr Mydlovary Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce

Více

III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2014. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE PERŠTEJN

III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2014. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE PERŠTEJN III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2014 Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE PERŠTEJN POŘIZOVATEL A ZPRACOVATEL: Městský úřad Kadaň Odbor regionálního rozvoje, územního plánování

Více

III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2014. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE RADONICE

III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2014. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE RADONICE III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2014 Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE RADONICE POŘIZOVATEL A ZPRACOVATEL: Městský úřad Kadaň Odbor regionálního rozvoje, územního plánování

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Pelhřimov Počet částí obce: 27 Počet katastrálních území: 24 Výměra obce: 9527 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 16707 Hustota

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 21972444 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚPN SÚ)

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 21972444 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚPN SÚ) Základní údaje o obci Název obce Velké Němčice Typ městys Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 21972444 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚPN SÚ) 103,0 ha Počet obyvatel (dle SLBD

Více

Kojatice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Kojatice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Kojatice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

PROBLEMATIKA ÚAP OBCÍ

PROBLEMATIKA ÚAP OBCÍ PROBLEMATIKA ÚAP OBCÍ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 29. 10. 2013-13. 11. 2013 SPOLEČNÁ ČÁST... 3 1. Jsem členem AUÚP?... 3 2. Praxi v oblasti územního plánování mám... 3 3. Zabývám se (zabýval jsem se)

Více

Záměry na provedení změn v území: zmenšení zastavitelných ploch ÚS Třeboňsko-Novohradsko. SWOT analýza:

Záměry na provedení změn v území: zmenšení zastavitelných ploch ÚS Třeboňsko-Novohradsko. SWOT analýza: Lomnice nad Lužnicí KÚ: Lomnice nad Lužnicí Rozloha: 1899 ha Počet obyvatel: 1769 Starosta: Ing. Iva Nováková, místostarosta: MUDr. Roman Bílek, Vladimír Vácha Stav D: platný NSÚ, dále platné změny č.

Více

PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ

PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ OBEC BOJANOVICE Zachovalá koryta vodních toků (Kocába) oblast nezatížená nadměrným hlukem a znečištěním ovzduší registrovaný VKP zachovalé území původních

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY Pořizovatel: Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Určený zastupitel: starosta obce Milan Mrázek Březen 2012 1 OBSAH A)

Více

ÚAP ORP Telč, 3. úplná aktualizace (2014)

ÚAP ORP Telč, 3. úplná aktualizace (2014) OBEC: BOROVNÁ Základní identifikace řešeného území : Status: Obec částí obce: 1 ZUJ (kód obce): 587 184 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním

Více

OBCE KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

OBCE KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2014 Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ POŘIZOVATEL A ZPRACOVATEL: Městský úřad Kadaň Odbor regionálního rozvoje, územního

Více

PODKLADY - MAPOVÉ, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ, OSTATNÍ

PODKLADY - MAPOVÉ, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ, OSTATNÍ OBEC: NOVÁ ŘÍŠE Základní identifikace řešeného území : Status: Městys částí obce: 1 ZUJ (kód obce): 587 591 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním

Více

VARNSDORF. Příloha A textová část vyhodnocení obcí

VARNSDORF. Příloha A textová část vyhodnocení obcí 3.úplná aktualizace územně analytických podkladů 2014 Správní obvod obce s rozšířenou působností VARNSDORF Příloha A textová část vyhodnocení obcí Pořizovatel: Úřad územního plánování ěstský úřad Varnsdorf

Více

II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE PĚTIPSY

II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE PĚTIPSY II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE PĚTIPSY POŘIZOVATEL A ZPRACOVATEL: Městský úřad Kadaň Odbor regionálního rozvoje, územního plánování

Více

ZMĚNA č. 1. územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly

ZMĚNA č. 1. územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly ZMĚNA č. 1 územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Teplice 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Teplice 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Teplice 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí

Více

Novosedly nad Nežárkou

Novosedly nad Nežárkou Novosedly nad Nežárkou KÚ: Novosedly nad Nežárkou, Mláka, Kolence Rozloha: 4473 Počet obyvatel: 644 Starosta: Mgr. Filip Mencl, místostarosta: Pavel Brabec Stav D: Platný NSÚ, zpracovává se zadání, platné

Více

Hlavatce. Pamětihodnosti

Hlavatce. Pamětihodnosti Hlavatce Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Hřiště

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV ÚVOD ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení a změn v území z důvodu

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

PŘÍLOHA D PŘÍLOHA E. - vzhledem k rozsahu přílohy je tato příloha mimo tento dokument. Metodika vyhodnocení vyváženosti

PŘÍLOHA D PŘÍLOHA E. - vzhledem k rozsahu přílohy je tato příloha mimo tento dokument. Metodika vyhodnocení vyváženosti PŘÍLOHA D - vzhledem k rozsahu přílohy je tato příloha mimo tento dokument PŘÍLOHA E Metodika vyhodnocení vyváženosti Všechna data použitá k vyhodnocení se vztahují k závěru roku 2012. Postup vyhodnocení:

Více

Hrdějovice. Pamětihodnosti

Hrdějovice. Pamětihodnosti Hrdějovice Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce

Více

Zpráva. o uplatňování Územního plánu Zblovice

Zpráva. o uplatňování Územního plánu Zblovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Zblovice dle ust. 55 odst. 1 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Zpracoval : Městský úřad Znojmo,

Více

Příloha č. 2 SWOT analýzy obcí ORP Hranice

Příloha č. 2 SWOT analýzy obcí ORP Hranice Příloha č. 2 SWOT analýzy obcí ORP Hranice Obec Bělotín místní části Lučice, Nejdek, Kunčice... 2 Obec Horní Těšice... 4 Obec Olšovec... 6 Obec Partutovice... 8 Obec Provodovice... 10 Obec Rouské... 12

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Střítež pod Křemešníkem Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 375 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 46

Více

III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2014. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE CHBANY

III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2014. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE CHBANY III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2014 Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE CHBANY POŘIZOVATEL A ZPRACOVATEL: Městský úřad Kadaň Odbor regionálního rozvoje, územního plánování

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ A ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ souhrnná textová část Zpracovatel:

Více