TRHOVÉ SVINY AKTUALIZACE 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TRHOVÉ SVINY AKTUALIZACE 2014"

Transkript

1 AKTUALIZACE 2014 III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností Trhové Sviny AKTUALIZACE 2014 TRHOVÉ SVINY Vyhodnocení obcí Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Listopad 2014

2 OBSAH Borovany... 5 Čížkrajice Horní Stropnice Hranice Jílovice Kamenná Ločenice Mladošovice Nové Hrady Olešnice Ostrolovský Újezd Petříkov Slavče Svatý Jan nad Malší Trhové Sviny Žár... 73

3 Tento projekt zpracovala společnost PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Švabinského 1749/19, Moravská Ostrava IČ: , tel.: , Autorský kolektiv: Bc. Andrea Hrušková tvorba koncepce studie a koordinace týmu Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. odborný garant, tvorba metodiky Ing. Ivana Foldynová městské inženýrství a urbanismus, y k řešení v ÚPD Ing. arch. Jaroslav Sedlecký autorizovaný architekt, y k řešení v ÚPD GIS, zpracování dat a výkresů: Ing. Radek Fujak garant Ing. Michal Samiec Ing. Jan Juráš Bc. Vojtěch Zlý Na spolupráci se podílel úřad územního plánování, MěÚ Trhové Sviny Ing. Marek Rojdl

4

5 BOROVANY Vysvětlivky: 1 Horninové prostředí a geologie 2 Vodní režim 3 Hygiena životního prostředí 4 Ochrana přírody a krajiny 5 Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 6 Technická infrastruktura 7 Veřejná dopravní infrastruktura 8 Sociodemografické podmínky 9 Bydlení 10 Rekreace 11 Hospodářské podmínky 12 Zájmy ochrany a bezpečnosti území Horninové prostředí a geologie Vodní režim Hygiena životního prostředí Výskyt dobývacích prostorů Výskyt chráněných ložiskových území Výskyt poddolovaných území Výskyt sesuvných území Výskyt hald a odvalů Rozvoj těžby surovin s rostoucí poptávkou Omezení rozvoje výstavby z důvodu ochrany chráněných ložiskových území a dobývacích prostorů Významná chráněná oblast přirozené akumulace vod Silnice II. třídy prochází ochranným pásmem vodního zdroje Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodních zdrojů Záplavové území Q100 řeky Stropnice Ohrožení zastavěného území záplavami Celková kvalita ovzduší není zhoršena vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví Výskyt starých ekologických zátěží a kontaminovaných ploch Výskyt poddolovaného území Výskyt hald a odvalů Silnice II. Třídy zatěžuje exhalacemi zastavěné území Skládka komunálního odpadu Růžov Rozvoj ekoturistiky Odkládání rekultivace starých zátěží 5

6 Ochrana přírody a krajiny Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Veřejná dopravní a technická infrastruktura Vymezena národní přírodní rezervace Vymezená evropsky významná lokalita NATURA 2000 Přírodní památka Vymezené prvky Územního systému ekologické stability Silnice II. třídy křižuje nadregionální biokoridor Silnice II. třídy křižuje lokální biokoridor Nízká hodnota KES Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností národní přírodní rezervace Výchova a osvěta obyvatel ke zvýšení jejich účasti na ochraně přírody a krajiny Růst intenzity automobilové dopravy na páteřních komunikacích Výrazný podíl orné půdy na celkové rozloze Relativně nízký koeficient ekologické stability Nízká míra zalesnění území Výskyt půdní a vodní eroze v důsledku časté produkce a pěstování ekonomicky výdělečných plodin Potenciál pro rozvoj individuální rekreace Zábor a ztráta kvalitních půd v důsledku rozvoje výstavby Dobrá vybavenost technickou infrastrukturou 95% napojení obce na veřejnou vodovodní síť Napojení jednotné kanalizace na ČOV Dobrá úroveň odkanalizování a čištění odpadních vod Zásobování plynem v části Borovany a Hluboká u Borovan Přímé napojení na železniční dopravu Vysoký podíl PC s internetem Silnice II. třídy Chybějící CZT Nevyhovující technický stav silniční sítě Vymezen koridor pro zásobování vysokotlakým plynovodem Návrat ke spalování tuhých paliv 6

7 Sociodemografické podmínky Bydlení Rekreace Hospodářské podmínky Nárůst obyvatelstva díky migraci Dlouhodobý růst počtu obyvatel Vysoký podíl obyvatel v produktivním věku Vyšší podíl vysokoškolsky vzdělaných lidí v rámci ORP Velmi dobrá vybavenost občanskou infrastrukturou Mírně vyšší počet nezaměstnaných na jedno pracovní místo než je celokrajský průměr Posílení vzdělanostní může vést k novým rozvojovým impulsům Nebezpečí nedostatečné sociální infrastruktury při sení nárůstu obyvatel Nedostatek pracovních příležitostí ohrožující stabilizaci obyvatelstva Vysoký nárůst počtu rodinných domů Nárůst počtu obydlených bytů Výrazně nadprůměrný nárůst bytového fondu mezi lety 2001 a 2009 Nejmladší domovní výstavba v SO ORP Vymezení ploch pro nové byty v rámci ÚPD Ohrožení zastavěného území záplavami Vysoký rekreační potenciál Hipostezka Nedostatek ubytovacích zařízení vyšší kvality Zvyšování významu cestovnímu ruchu, který je šetrný k životnímu prostředí (hipoturistika, agroturistika atd.). Příliš velký rozvoj rekreace a turismu může mít negativní vliv na přírodní prostředí a může znehodnotit rekreační potenciál oblasti Nízká míra nezaměstnanosti Vysoká daňová výtěžnost na obyvatele Zvyšující se početobsazených pracovních míst Podprůměrná a klesající míra podnikatelské aktivity v rámci ORP Nadprůměrná míra nezaměstnaných žen 7

8 Vyhodnocení environmentálního pilíře Vyhodnocení environmentálního pilíře Vyhodnocení sociálního pilíře Borovany Vyhodnocení sociálního pilíře Vyhodnocení ekonomického pilíře Borovany + Vyhodnocení ekonomického pilíře Borovany + Významné limity na území obce Sesuvná území Chráněná ložisková území a dobývací prostory Záplavové území NATURA 2000 Národní přírodní rezervace Chráněná oblast Územní systém ekologické stability VTL plynovod (vysokotlaký) VVN elektrická energie y k řešení v ÚPD V aktualizaci ÚPD je potřeba prověřit a upřesnit následující plochy a koridory nadmístního významu, které vymezily Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje dne : koridor technické infrastruktury pro zásobování plynem Ep 13 VTL plynovod Velešín Borovany koridor dopravní infrastruktury D41/3 železniční křížení Trocnov se silnicí II/155 koridor technické infrastruktury v oblasti elektroenergetiky Ee 5 VVN 110kV Mladošovice Trhové Sviny respektovat plochu územní rezervy pro těžbu nerostných surovin PT/H Ledenice zpřesnit vymezení prvků ÚSES a zajistit jejich návaznost i na území sousedních obcí Dále je potřeba v aktualizacích ÚPD řešit možnosti odstranění zjištěných závad a střetů v území: 8

9 Urbanistické závady: Kód Popis u Stav 2010 Stav 2012 Stav 2014 Poznámka szuovz szuorc szuzq szuonk szuolu ss2zq szuorc szuonk Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Zastavěné území zasahuje do regionálního biocentra Zastavěné území zasahuje do záplavového území Q100 Zastavěné území zasahuje do nadregionálního biokoridoru Zastavěné území zasahuje do chráněného ložiskového území Silnice II. třídy prochází záplavovým územím Q100 Zastavěné území zasahuje do regionálního biocentra Zastavěné území zasahuje do nadregionálního biokoridoru Pozn.: oranžově jsou označeny y nadmístního významu, modře y místního významu 1. aktualizace ZÚR návrh, zatím neschváleno 1. aktualizace ZÚR návrh, zatím neschváleno Hygienické závady: Kód Popis u Stav 2010 Stav 2012 Stav 2014 Poznámka Silnice II. třídy prochází zastavěným ss2zu územím Silnice II. třídy prochází ochranným ss2vz pásmem vodního zdroje Pozn.: oranžově jsou označeny y nadmístního významu, modře y místního významu Environmentální závady: Kód Popis u Stav 2010 Stav 2012 Stav 2014 Poznámka ss2xnk nzponzp Silnice II. třídy křižuje nadregionální biokoridor Zastavitelná plocha ZÚR zasahuje do zastavitelné plochy ÚP Pozn.: oranžově jsou označeny y nadmístního významu, modře y místního významu Střety se záměry technické infrastruktury 1. aktualizace ZÚR návrh, zatím neschváleno Kód Popis u Stav 2010 Stav 2012 Stav 2014 Poznámka ztionzp Zastavitelná plocha je v konfliktu se záměry technické infrastruktury ZÚR Pozn.: oranžově jsou označeny y nadmístního významu, modře y místního významu Střety se záměry technické infrastruktury 1. aktualizace ZÚR návrh, zatím neschváleno Kód Popis u Stav 2010 Stav 2012 Stav 2014 Poznámka ztionzp Zastavitelná plocha je v konfliktu se záměry technické infrastruktury ZÚR Pozn.: oranžově jsou označeny y nadmístního významu, modře y místního významu 1. aktualizace ZÚR návrh, zatím neschváleno 9

10 Střety urbanistických záměrů s limity využití území Kód Popis u Stav 2010 Stav 2012 Stav 2014 Poznámka nzpolu Zastavitelná plocha zasahuje do chráněného ložiskového území nzpovz Zastavitelná plocha zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje nzpolk Zastavitelná plocha zasahuje do lokálního biokoridoru Vyřešen Pozn.: oranžově jsou označeny y nadmístního významu, modře y místního významu Střety dopravních záměrů s limity využití území Kód Popis u Stav 2010 Stav 2012 Stav 2014 Poznámka zs2zu Záměr silnice II. třídy prochází zastavěným územím Vyřešen zs2vz Záměr silnice II. třídy prochází ochranným pásmem vodního zdroje Vyřešen Záměr silnice II. třídy křižuje zs2xnzp Vyřešen zastavitelnou plochu Pozn.: oranžově jsou označeny y nadmístního významu, modře y místního významu né y: Kód Popis u Poznámka _P_ Absence plynofikace _K_ Absence kanalizace Možným řešením je příprava územního plánu na vybudování kanalizace _Č_ Absence ČOV Možným řešením je příprava územního plánu na vybudování ČOV nebo připojení kanalizačních sítí na již vybudované ČOV Pozn.: oranžově jsou označeny y nadmístního významu, modře y místního významu 10

11 ČÍŽKRAJICE Vysvětlivky: 1 Horninové prostředí a geologie 2 Vodní režim 3 Hygiena životního prostředí 4 Ochrana přírody a krajiny 5 Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 6 Technická infrastruktura 7 Veřejná dopravní infrastruktura 8 Sociodemografické podmínky 9 Bydlení 10 Rekreace 11 Hospodářské podmínky 12 Zájmy ochrany a bezpečnosti území Horninové prostředí a geologie Vodní režim Hygiena životního prostředí Ochrana přírody a krajiny Existence ložiska nerostných surovin Absence poddolovaných a sesuvných území Rozvoj těžby s rostoucí poptávkou Minimální rozsah záplavového území Absence výskytu zdrojů povrchových a podzemních vod Příznivý stav vodního režimu v krajině Celková kvalita ovzduší není zhoršena vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví Absence starých zátěží, poddolovaných území a kontaminovaných ploch Přírodní park Soběnovská vrchovina Památný strom ÚSES lokální biocentra Absence maloplošných zvláště chráněných území Nízká hodnota KES 11

12 Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Veřejná dopravní a technická infrastruktura Sociodemografické podmínky Bydlení Rekreace Hospodářské podmínky Nadprůměrný podíl orné půdy Nízká míra zalesnění Nedostatečná vybavenost technickou infrastrukturou Špatná úroveň odkanalizování a čištění odpadních vod Není zaveden plyn a ani v budoucnu není o něj zájem Absence napojení na železnici Návrat ke spalování tuhých paliv Kladné migrační saldo Domov pro seniory Úbytek obyvatelstva Velmi vysoký index staří Špatná vybavenost občanskou infrastrukturou Záporný přirozený přírůstek Podprůměrný podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel Pokračující trend stárnutí obyvatelstva Podprůměrný nárůst bytového fondu mezi lety 2001 a 2011 Vysoké zastoupení domů vystavěných do roku 1919 Nízké zastoupení domů vystavěných mezi lety 1981 a 2001 Pokles obydlených bytů od roku 2001 Vymezení ploch pro nové byty v rámci ÚPD Stárnutí bytového fondu a zhoršení stavu objektů Nižší rekreační potenciál Od roku 2012 do 2014 došlo ke snížení délky cyklostezek a turistických tras Vysoce nadprůměrná míra podnikatelské aktivity v rámci ORP Vysoká míra zaměstnanosti Nízký podíl nezaměstnaných žen Podprůměrná míra dlouhodobé nezaměstnanosti Nadprůměrná míra nezaměstnanosti v rámci ORP Lehce podprůměrná daňová výtěžnost na obyvatele v rámci ORP Klesající počet obsazených pracovních míst 12

13 Vyhodnocení environmentálního pilíře Vyhodnocení environmentálního pilíře Vyhodnocení sociálního pilíře Čížkrajice Vyhodnocení sociálního pilíře Vyhodnocení ekonomického pilíře Čížkrajice Vyhodnocení ekonomického pilíře Čížkrajice Významné limity na území obce Přírodní park Ložiskové území Záplavové území Územní systém ekologické stability y k řešení v ÚPD V aktualizaci ÚPD je potřeba prověřit a upřesnit následující plochy a koridory nadmístního významu, které vymezily Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje dne : zpřesnit vymezení prvků ÚSES a zajistit jejich návaznost i na území sousedních obcí Dále je potřeba v aktualizacích ÚPD řešit možnosti odstranění zjištěných závad a střetů v území: 13

14 Střety urbanistických záměrů s limity využití území Kód Popis u Stav 2010 Stav 2012 Stav 2014 Poznámka Zastavitelná plocha zasahuje do nzpopp přírodního parku Pozn.: oranžově jsou označeny y nadmístního významu, modře y místního významu né y: Kód Popis u Poznámka _P_ Absence plynofikace _K_ Absence kanalizace Možným řešením je příprava územního plánu na vybudování kanalizace Možným řešením je příprava územního plánu na vybudování ČOV _Č_ Absence ČOV nebo připojení kanalizačních sítí na již vybudované ČOV Pozn.: oranžově jsou označeny y nadmístního významu, modře y místního významu 14

15 HORNÍ STROPNICE Vysvětlivky: 1 Horninové prostředí a geologie 2 Vodní režim 3 Hygiena životního prostředí 4 Ochrana přírody a krajiny 5 Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 6 Technická infrastruktura 7 Veřejná dopravní infrastruktura 8 Sociodemografické podmínky 9 Bydlení 10 Rekreace 11 Hospodářské podmínky 12 Zájmy ochrany a bezpečnosti území Horninové prostředí a geologie Vodní režim Hygiena životního prostředí Existence ložiska nerostných surovin Výskyt poddolovaných území Rozvoj těžby surovin s rostoucí poptávkou Výskyt zdrojů podzemních a povrchových vod na území Významná chráněná oblast přirozené akumulace vod Zastavěné území zasahuje do záplavového území Q100 řek Stropnice, Svinenský potok a Černá Zastavěné území v aktivním záplavovém území Silnice II. třídy prochází záplavovým územím Q100 Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Ohrožení zastavěného území záplavami Celková kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví Výskyt starých ekologických zátěží a kontaminovaných ploch Silnice II. třídy zatěžuje exhalacemi zastavěné území Poddolované území Odkládání rekultivace starých zátěží 15

16 Ochrana přírody a krajiny Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Veřejná dopravní a technická infrastruktura Sociodemografické podmínky Bydlení Přírodní park Novohradské hory Přírodní památková zóna Novohradsko Existence lokalit NATURA 2000 ptačí oblast Existence lokalit NATURA 2000 evropsky významná lokalita Národní přírodní památka, památný strom Velká rozloha maloplošných zvláště chráněných území Přírodní památky Bedřichovský potok ÚSES reg. biocentrum, biokoridor a další Silnice II. třídy křižuje regionální biokoridor Silnice II. třídy křižuje lokální biokoridor Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností národní přírodní památky Nadprůměrná míra zalesnění Relativně vysoký koeficient ekologické stability Podprůměrný podíl orné půdy na celkové rozloze obce Zábor a ztráta kvalitních půd v důsledku rozvoje výstavby 99% napojení na veřejnou vodovodní síť Velmi dobrá vybavenost technickou infrastrukturou Dobrá úroveň odkanalizování a čištění vod Napojení jednotné kanalizace na ČOV Na plyn napojeno asi 95 % domácností Špatný stav silniční sítě Absence napojení na železnici Vymezen koridor pro zásobování vysokotlakým plynovodem Blízkost hraničního přechodu Šejby Harbach Návrat ke spalování tuhých paliv Snižující se index stáří Záporný přirozený přírůstek Mírně klesající počet obyvatel Záporné migrační saldo Nadprůměrný nárůst bytového fondu mezi lety 2001 a 2011 Zvyšující se počet obydlených bytů Vysoké zastoupení domů vystavěných do roku 1919 Nízké zastoupení domů vystavěných mezi lety 1981 a 2001 Vymezení ploch pro nové byty v rámci ÚPD Nadprůměrné stáří bytového fondu a možná degradace jeho stavu 16

17 Rekreace Hospodářské podmínky Dobrý rekreační potenciál Délka cyklotras a turistických tras Nejvyšší daňová výtěžnost na obyvatele v SO ORP Výrazně se zvyšující počet obsazených pracovních míst Vysoká míra nezaměstnanosti Vysoký podíl dlouhodobé nezaměstnanosti Vyhodnocení environmentálního pilíře Vyhodnocení environmentálního pilíře Horní Stropnice + Vyhodnocení sociálního pilíře Vyhodnocení sociálního pilíře Horní Stropnice + Vyhodnocení ekonomického pilíře Vyhodnocení ekonomického pilíře Horní Stropnice Významné limity na území obce Územní systém ekologické stability Záplavové území Poddolovaná území Ložiskové území Přírodní park Přírodní památka NATURA 2000 VTL plynovod (vysokotlaký) y k řešení v ÚPD V aktualizaci ÚPD je potřeba prověřit a upřesnit následující plochy a koridory nadmístního významu, které vymezily Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje dne : koridor dopravní infrastruktury D42/6 homogenizace silnice II/156, úsek Žár Nové Hrady (západ) zpřesnit vymezení prvků ÚSES a zajistit jejich návaznost i na území sousedních obcí Dále je potřeba v aktualizacích ÚPD řešit možnosti odstranění zjištěných závad a střetů v území: 17

18 Urbanistické závady: Kód Popis u Stav 2010 Stav 2012 Stav 2014 Poznámka szuovz szuozq ss2zq szuorc Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Zastavěné území zasahuje do záplavového území Q100 Silnice II. třídy prochází záplavovým územím Q100 Zastavěné území zasahuje do regionálního biocentra Pozn.: oranžově jsou označeny y nadmístního významu, modře y místního významu 1. aktualizace ZÚR návrh, zatím neschváleno Hygienické závady: Kód Popis u Stav 2010 Stav 2012 Stav 2014 Poznámka Silnice II. třídy prochází zastavěným ss2zu územím Pozn.: oranžově jsou označeny y nadmístního významu, modře y místního významu Environmentální závady: Kód Popis u Stav 2010 Stav 2012 Stav 2014 Poznámka Silnice II. třídy křižuje regionální ss2xrk biokoridor Pozn.: oranžově jsou označeny y nadmístního významu, modře y místního významu Střety se záměry technické infrastruktury Kód Popis u Stav 2010 Stav 2012 Stav 2014 Poznámka ztionzp ztixzti Zastavitelná plocha je v konfliktu se záměry technické infrastruktury ZÚR Záměry technické infrastruktury ZÚR křižují záměry technické infrastruktury ÚP Pozn.: oranžově jsou označeny y nadmístního významu, modře y místního významu Střety urbanistických záměrů s limity využití území 1. aktualizace ZÚR návrh, zatím neschváleno 1. aktualizace ZÚR návrh, zatím neschváleno Kód Popis u Stav 2010 Stav 2012 Stav 2014 Poznámka nzpopp nzpork nzpop2 nzpovz nzpoe2 nzpole nzpolc Zastavitelná plocha zasahuje do přírodního parku Zastavitelná plocha zasahuje do regionálního biokoridoru Zastavitelná plocha zasahuje do ptačí lokality soustavy NATURA 2000 Zastavitelná plocha zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Zastavitelná plocha zasahuje do evropsky významné lokality soustavy NATURA 2000 Zastavitelná plocha zasahuje do lesa Zastavitelná plocha zasahuje do Lokálního biocentra 18

19 Kód Popis u Stav 2010 Stav 2012 Stav 2014 Poznámka nzpozq nzporc nzpork nzporc Zastavitelná plocha zasahuje do záplavového území Q100 Zastavitelná plocha zasahuje do regionálního biocentra Zastavitelná plocha zasahuje do regionálního biokoridoru Zastavitelná plocha zasahuje do regionálního biocentra Vyřešen Pozn.: oranžově jsou označeny y nadmístního významu, modře y místního významu Střety dopravních záměrů s limity využití území 1. aktualizace ZÚR návrh, zatím neschváleno 1. aktualizace ZÚR návrh, zatím neschváleno Kód Popis u Stav 2010 Stav 2012 Stav 2014 Poznámka zs2le Záměr silnice II. třídy prochází lesem Záměr silnice II. třídy prochází zs2zu zasatvěným územím Pozn.: oranžově jsou označeny y nadmístního významu, modře y místního významu né y: Kód Popis u _N_ Vysoká míra nezaměstnanosti _M_ Pokles počtu pracovních míst Poznámky Možné řešené je stejné jako u bodu Pokles počtu pracovních míst výše Možným řešením je: Vymezení nových ploch pro rozvoj podnikání Transformace nevyužitých, nebo nevhodně užívaných částí území prostředky územního plánování na plochy pro rozvoj podnikání Pozn.: oranžově jsou označeny y nadmístního významu, modře y místního významu 19

20 HRANICE Vysvětlivky: 1 Horninové prostředí a geologie 2 Vodní režim 3 Hygiena životního prostředí 4 Ochrana přírody a krajiny 5 Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 6 Technická infrastruktura 7 Veřejná dopravní infrastruktura 8 Sociodemografické podmínky 9 Bydlení 10 Rekreace 11 Hospodářské podmínky 12 Zájmy ochrany a bezpečnosti území Horninové prostředí a geologie Vodní režim Hygiena životního prostředí Ochrana přírody a krajiny Absence poddolovaných a sesuvných území Absence výskytu ložisek nerostných surovin Výskyt zdroje minerálních vod (zdroj Byňov) Výskyt zdrojů povrchových a podzemních vod 95 % území v CHOPAV Absence záplavových území Celková kvalita ovzduší není zhoršena vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví Absence starých ekologických zátěží, poddolovaných území a kontaminovaných ploch Riziko nárůstu znečištění ovzduší v souvislosti se zdražováním energií a přechod k vytápění tuhými palivy Chráněná krajinná oblast Třeboňsko (celé území obce) Přírodní rezervace Biosférická rezervace UNESCO NATURA 2000 Evropsky významná lokalita ÚSES nadregionální a regionální biocentrum Vysoká hodnota KES a její výrazný nárůst v posledních letech Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností CHKO 20

21 Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Veřejná dopravní a technická infrastruktura Sociodemografické podmínky Bydlení Rekreace Hospodářské podmínky Vysoký koeficient ekologické stability Výrazný pokles výměry orné půdy Podprůměrný podíl lesních ploch Zábor a ztráta kvalitních půd v důsledku rozvoje výstavby Nedostatečná vybavenost technickou infrastrukturou Pouze 50% napojení na veřejný vodovod Špatná úroveň odkanalizování a čištění odpadních vod Není jednotná kanalizace Absence plynovodu (není zájem) Absence napojení na železnici Růst počtu obyvatel mezi roky 2011 a 2014 Kladné migrační saldo Nízký podíl obyvatel v poproduktivním věku Špatná vybavenost technickou infrastrukturou Nízký podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel Špatná občanská vybavenost Pokračující trend stárnutí obyvatelstva Podprůměrný nárůst bytového fondu mezi lety 2001 a 2011 Velmi vysoké zastoupení domů vystavěných do roku 1919 Velmi nízké zastoupení domů vystavěných mezi lety 1981 a 2001 Klesající počet obydlených bytů Nejvyšší průměrné stáří domů v SO ORP (71,6 let) Stárnutí bytového fondu a zhoršení stavu objektů Absence cyklotras, turistických tras a hipostezek Nižší rekreační potenciál Nadprůměrná míra podnikatelské aktivity v rámci ORP Pokles míry nezaměstnanosti od roku 2010 Vyšší podíl dlouhodobě nezaměstnaných Pokles podnikatelské aktivity mezi roky 2011 a

22 Vyhodnocení environmentálního pilíře Vyhodnocení environmentálního pilíře Vyhodnocení sociálního pilíře Hranice + Vyhodnocení sociálního pilíře Vyhodnocení ekonomického pilíře Hranice Vyhodnocení ekonomického pilíře Hranice Významné limity na území obce Územní systém ekologické stability Chráněná krajinná oblast Přírodní rezervace Biosférická rezervace y k řešení v ÚPD V aktualizaci ÚPD je potřeba prověřit a upřesnit následující plochy a koridory nadmístního významu, které vymezily Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje dne : zpřesnit vymezení prvků ÚSES a zajistit jejich návaznost i na území sousedních obcí Dále je potřeba v aktualizacích ÚPD řešit možnosti odstranění zjištěných závad a střetů v území: 22

23 Urbanistické závady: Kód Popis u Stav 2010 Stav 2012 Stav 2014 Poznámka szuonc szuonc Zastavěné území zasahuje do nadregionálního biocentra Zastavěné území zasahuje do nadregionálního biocentra Pozn.: oranžově jsou označeny y nadmístního významu, modře y místního významu 1. aktualizace ZÚR návrh, zatím neschváleno né y: Kód Popis u Poznámka _P_ Absence plynofikace _K_ Absence kanalizace Možným řešením je příprava územního plánu na vybudování kanalizace _Č_ Absence ČOV Možným řešením je příprava územního plánu na vybudování ČOV nebo připojení kanalizačních sítí na již vybudované ČOV _E_ Špatný stav elektrických Možným řešením je řešení energetické koncepce v územním plánu rozvodů Pozn.: oranžově jsou označeny y nadmístního významu, modře y místního významu 23

24 JÍLOVICE Vysvětlivky: 1 Horninové prostředí a geologie 2 Vodní režim 3 Hygiena životního prostředí 4 Ochrana přírody a krajiny 5 Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 6 Technická infrastruktura 7 Veřejná dopravní infrastruktura 8 Sociodemografické podmínky 9 Bydlení 10 Rekreace 11 Hospodářské podmínky 12 Zájmy ochrany a bezpečnosti území Horninové prostředí a geologie Vodní režim Existence ložisek nerostných surovin (jíl, jílovec) a chráněných ložiskových území Výskyt poddolovaných území, plošných i bodových Haldy a odvaly jako pozůstatek těžební činnosti Silnice II. třídy prochází ložiskem nerostných surovin a chráněným ložiskovým územím Výskyt podzemních a povrchových vodních zdrojů Celé území v CHOPAV Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Hygiena životního prostředí Celková kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví Výskyt starých ekologických zátěží Silnice II. třídy zatěžuje exhalacemi zastavěné území Odkládání revitalizace starých zátěží 24

25 Ochrana přírody a krajiny Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Veřejná dopravní a technická infrastruktura Sociodemografické podmínky Bydlení Rekreace Hospodářské podmínky Chráněná krajinná oblast Třeboňsko Existence lokalit NATURA 2000 ptačí oblast Existence lokalit NATURA 2000 evropsky významná lokalita Národní přírodní rezervace Přírodní rezervace Biosférická rezervace UNESCO Krajinná památková zóna Silnice II. třídy prochází ptačí oblastí NATURA 2000 Silnice II. třídy křižuje lokální biokoridor Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností památkových zón Podprůměrný podíl zalesnění na celkové rozloze Dobrá vybavenost technickou infrastrukturou Dobrá úroveň odkanalizování a čištění odpadních vod Napojení jednotné kanalizace na ČOV Přímé napojení na železniční dopravu Vedení sítě velmi vysokého napětí přes území obce Letecké stavby pro sportovní létání (Aeroklub Kramolín o.s.) Není zaveden plyn a ani o něm není v budoucnu uvažováno Nízký podíl PC s internetem Dlouhodobě rostoucí počet obyvatel Kladné migrační saldo Dobrá vybavenost občanskou infrastrukturou Výrazný nárůst podílu vysokoškolsky vzdělaných obyvatel na celkovém počtu obyvatel Záporný přirozený přírůstek Nejvyšší index stáří z obcí SO ORP Vysoký podíl obyvatel v poproduktivním věku Vysoký nárůst bytového fondu, zejména RD Zvyšující se počet obydlených bytů Velmi vysoké zastoupení domů vystavěných do roku 1919 Nízké zastoupení domů vystavených mezi lety 1981 a 2001 Nadprůměrnéstáří bytového fondu Vymezení ploch pro nové byty v rámci ÚPD Stárnutí bytového fondu a zhoršení stavu objektů Cyklotrasy a turistické trasy Nadprůměrná daňová výtěžnost na obyvatele v rámci SO ORP Zvyšující se počet obsazených pracovních míst Dlouhodobě se zvyšující míra podnikatelské aktivity Nadprůměrná míra nezaměstnanosti Vysoký míra dlouhodobé nezaměstnanosti 25

26 Vyhodnocení environmentálního pilíře Vyhodnocení environmentálního pilíře Vyhodnocení sociálního pilíře Jílovice Vyhodnocení sociálního pilíře Vyhodnocení ekonomického pilíře Jílovice + Vyhodnocení ekonomického pilíře Jílovice + Významné limity na území obce Územní systém ekologické stability Chráněná krajinná oblast Chráněná ložisková území Poddolovaná území NATURA 2000 Národní přírodní rezervace Biosférická rezervace Krajinná památková zóna y k řešení v ÚPD V aktualizaci ÚPD je potřeba prověřit a upřesnit následující plochy a koridory nadmístního významu, které vymezily Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje dne : zpřesnit vymezení prvků ÚSES a zajistit jejich návaznost i na území sousedních obcí Dále je potřeba v aktualizacích ÚPD řešit možnosti odstranění zjištěných závad a střetů v území: 26

27 Urbanistické závady: Kód Popis u Stav 2010 Stav 2012 Stav 2014 Poznámka Zastavěné území zasahuje do szuovz ochranného pásma vodního zdroje Silnice II. třídy prochází záplavovým ss2zq Vyřešeno územím Q100 Pozn.: oranžově jsou označeny y nadmístního významu, modře y místního významu Hygienické závady: Kód Popis u Stav 2010 Stav 2012 Stav 2014 Poznámka Silnice II. třídy prochází zastavěným ss2zu územím Pozn.: oranžově jsou označeny y nadmístního významu, modře y místního významu Environmentální závady: Kód Popis u Stav 2010 Stav 2012 Stav 2014 Poznámka ss2p2 Silnice II. třídy prochází ptačí oblastí NATURA 2000 ss2lo Silnice II. třídy prochází ložiskem nerostných surovin ss2lu Silnice II. třídy prochází chráněným ložiskovým územím szuolu Zastavěné území zasahuje do chráněného ložiskového území Pozn.: oranžově jsou označeny y nadmístního významu, modře y místního významu Střety urbanistických záměrů s limity využití území Kód Popis u Stav 2010 Stav 2012 Stav 2014 Poznámka nzpolu Zastavitelná plocha zasahuje do chráněného ložiskového území Vyřešeno nzpovz Zastavitelná plocha zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Vyřešeno Zastavitelná plocha zasahuje do nzpolk Vyřešeno lokálního biokoridoru Pozn.: oranžově jsou označeny y nadmístního významu, modře y místního významu né y: Kód Popis u Poznámka _N_ Vysoká míra nezaměstnanosti Možné řešené je vymezení ploch pro rozvoj podnikání _P_ Absence plynofikace Pozn.: oranžově jsou označeny y nadmístního významu, modře y místního významu 27

28 KAMENNÁ Vysvětlivky: 1 Horninové prostředí a geologie 2 Vodní režim 3 Hygiena životního prostředí 4 Ochrana přírody a krajiny 5 Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 6 Technická infrastruktura 7 Veřejná dopravní infrastruktura 8 Sociodemografické podmínky 9 Bydlení 10 Rekreace 11 Hospodářské podmínky 12 Zájmy ochrany a bezpečnosti území Horninové prostředí a geologie Vodní režim Hygiena životního prostředí Ochrana přírody a krajiny Existence ložisek nerostných surovin (granit) Absence poddolovaných a sesuvných území Zastavěné území v aktivním záplavovém území Absence výskytu vodních zdrojů Záplavové území Q100 Svinenský potok Ohrožení zastavěného území záplavami Celková kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví Výskyt starých ekologických zátěží a kontaminovaných ploch Odkládání rekultivace starých zátěží. Přírodní park Soběnovská vrchovina Památný strom ÚSES lokální biocentra a biokoridor Absence MZCHÚ 28

29 Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Veřejná dopravní a technická infrastruktura Podprůměrný podíl lesních ploch Chybí jednotná kanalizace a napojení na ČOV Není zaveden plyn a zájem není ani do budoucna Absence napojení na železnici Růst počtu obyvatel Kladné migrační saldo Nízký index stáří vysoký podíl obyvatel v předproduktivním věku Sociodemografické podmínky Bydlení Rekreace Velmi nízký podíl vysokoškolsky vzdělaných Špatná občanská vybavenost Nedostatečný počet zařízení sociálních a zdravotnických služeb Vysoké zastoupení domů vystavených mezi lety Podprůměrný nárůst bytového fondu mezi lety 2001 a 2011 Vysoké zastoupení domů vystavěných do roku 1919 Vymezení ploch pro nové byty v rámci ÚPD Stárnutí bytového fondu a zhoršení stavu objektů Hospodářské podmínky Podprůměrná míra podnikatelské aktivity v rámci SO ORP Velmi vysoká míra nezaměstnanosti (nejvyšší v SO ORP 19,2 %) Vysoký míra dlouhodobé nezaměstnanosti Úbytek pracovních míst 29

30 Vyhodnocení environmentálního pilíře Vyhodnocení environmentálního pilíře Vyhodnocení sociálního pilíře Kamenná Vyhodnocení sociálního pilíře Vyhodnocení ekonomického pilíře Kamenná Vyhodnocení ekonomického pilíře Kamenná Významné limity na území obce Územní systém ekologické stability Přírodní park Ložisková území Záplavové území y k řešení v ÚPD Je potřeba v aktualizacích ÚPD řešit možnosti odstranění zjištěných závad a střetů v území: 30

31 Urbanistické závady: Kód Popis u Stav 2010 Stav 2012 Stav 2014 Poznámka Zastavěné území zasahuje do szuozq záplavového území Q100 Pozn.: oranžově jsou označeny y nadmístního významu, modře y místního významu Střety urbanistických záměrů s limity využití území Kód Popis u Stav 2010 Stav 2012 Stav 2014 Poznámka nzpopp Zastavitelná plocha zasahuje do přírodního parku nzpozq Zastavitelná plocha zasahuje do záplavového území Q100 Zastavitelná plocha zasahuje do nzpovz Vyřešeno ochranného pásma vodního zdroje Pozn.: oranžově jsou označeny y nadmístního významu, modře y místního významu né y: Kód Popis u Poznámka _A_ Nízká míra podnikatelské aktivity Možným řešením je vymezení nových ploch pro rozvoj podnikání _N_ Vysoká míra nezaměstnanosti Možné řešené je stejné jako u bodu Nízká míra podnikatelské aktivity výše _P_ Absence plynofikace Možným řešením je příprava územního plánu na vybudování _Č_ Absence ČOV ČOV nebo připojení kanalizačních sítí na již vybudované ČOV Pozn.: oranžově jsou označeny y nadmístního významu, modře y místního významu 31

32 LOČENICE Vysvětlivky: 1 Horninové prostředí a geologie 2 Vodní režim 3 Hygiena životního prostředí 4 Ochrana přírody a krajiny 5 Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 6 Technická infrastruktura 7 Veřejná dopravní infrastruktura 8 Sociodemografické podmínky 9 Bydlení 10 Rekreace 11 Hospodářské podmínky 12 Zájmy ochrany a bezpečnosti území Horninové prostředí a geologie Vodní režim Hygiena životního prostředí Ochrana přírody a krajiny Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Vymezený dobývací prostor (drahý kámen vltavín) Chráněná ložisková území vltavín Absence poddolovaných a sesuvných území Výskyt zdrojů povrchových a podzemních vod Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Celková kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví Výskyt starých ekologických zátěží Nízký koeficient ekologické stability Odkládání rekultivace starých zátěží území Památný strom Nízký koeficient ekologické stability 32

33 Veřejná dopravní a technická infrastruktura Dobrá vybavenost technickou infrastrukturou Dobrá úroveň odkanalizování a čištění odpadních vod 99 % obce napojeno na veřejný vodovod spol. ČEVAK Chybí zavedení plynu a ani není uvažováno Absence napojení na železnici Občasné poruchy dodávky elektrické energie Sociodemografické podmínky Bydlení Zvyšující se počet obyvatel Kladné migrační saldo Nízký index stáří Zvyšující se hodnota indexu stáří Velmi nízké zastoupení domů vystavěných do roku 1919 Nárůst bytového fondu o 64 % mezi roky 2001 a 2011 Průměrné stáří bytového fondu 47,7 let (pozitivní hodnota v rámci SO ORP) Nízké zastoupení domů vystavených mezi lety 1981 a 2001 Rekreace Hospodářské podmínky Nižší rekreační potenciál Nadprůměrná míra podnikatelské aktivity v rámci SO ORP Nízká a klesající míra nezaměstnanosti Nízká míra dlouhodobé nezaměstnanosti Nárůst počtu pracovních míst mezi lety 2010 a 2013 o 214 % Podprůměrný podíl nezaměstnaných žen Klesající míra podnikatelské aktivity 33

34 Vyhodnocení environmentálního pilíře Vyhodnocení environmentálního pilíře Vyhodnocení sociálního pilíře Ločenice + Vyhodnocení sociálního pilíře Vyhodnocení ekonomického pilíře Ločenice Vyhodnocení ekonomického pilíře Ločenice Významné limity na území obce Územní systém ekologické stability y k řešení v ÚPD Je potřeba v aktualizacích ÚPD řešit možnosti odstranění zjištěných závad a střetů v území: 34

35 Hygienické závady: Kód Popis u Stav 2010 Stav 2012 Stav 2014 Poznámka Silnice II. třídy prochází záplavovým ss2zq Vyřešeno územím Q100 Pozn.: oranžově jsou označeny y nadmístního významu, modře y místního významu Střety urbanistických záměrů s limity využití území Kód Popis u Stav 2010 Stav 2012 Stav 2014 Poznámka Zastavitelná plocha zasahuje do vodního nzpovz zdroje Pozn.: oranžově jsou označeny y nadmístního významu, modře y místního významu né y: Kód Popis u Poznámka _P_ Absence plynofikace Pozn.: oranžově jsou označeny y nadmístního významu, modře y místního významu 35

36 MLADOŠOVICE Vysvětlivky: 1 Horninové prostředí a geologie 2 Vodní režim 3 Hygiena životního prostředí 4 Ochrana přírody a krajiny 5 Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 6 Technická infrastruktura 7 Veřejná dopravní infrastruktura 8 Sociodemografické podmínky 9 Bydlení 10 Rekreace 11 Hospodářské podmínky 12 Zájmy ochrany a bezpečnosti území Horninové prostředí a geologie Vodní režim Hygiena životního prostředí Ochrana přírody a krajiny Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Výskyt poddolovaných území Absence výskytu ložiska nerostných surovin Výskyt hald a odvalů Chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) Absence vodních zdrojů Celková kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví Silnice II. třídy zatěžuje exhalacemi zastavěné území Omezený výskyt chráněných prvků přírody a krajiny Silnice II. třídy křižuje lokální biokoridor Vysoký podíl orné půdy Relativně nízký koeficient ekologické stability Podprůměrný podíl lesních ploch na celkové výměře obce 36

37 Veřejná dopravní a technická infrastruktura Sociodemografické podmínky Bydlení Rekreace Hospodářské podmínky 100% napojení obce na veřejný vodovod Zavedení jednotné kanalizace Špatná úroveň odkanalizování a čištění odpadních vod Není zaveden plyn a chybí napojení na ČOV Absence napojení na železnici Výrazný růst počtu obyvatel Kladné migrační saldo Vysoký podíl obyvatel v produktivním věku Nárůst počtu vysokoškolsky vzdělaných osob Záporný přirozený přírůstek Výrazný nárůst počtu rodinných domů mezi roky 2001 a 2011 Rostoucí počet obydlených bytů Velmi vysoké zastoupení domů vystavěných do roku 1919 Nízké zastoupení domů vystavených mezi lety 1981 a 2001 Nadprůměrné stáří bytového fondu a zhoršování technického stavu objektů Hipostezka na území obce Velký počet podnikatelských subjektů na obyvatel Nadprůměrná míra dlouhodobé nezaměstnanosti Klesající míra nezaměstnanosti 37

38 Vyhodnocení environmentálního pilíře Vyhodnocení environmentálního pilíře Vyhodnocení sociálního pilíře Mladošovice Vyhodnocení sociálního pilíře Mladošovice Vyhodnocení ekonomického pilíře Vyhodnocení ekonomického pilíře Mladošovice Významné limity na území obce Územní systém ekologické stability Poddolovaná území VVN elektrická energie y k řešení v ÚPD V aktualizaci ÚPD je potřeba prověřit a upřesnit následující plochy a koridory nadmístního významu, které vymezily Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje dne : koridor technické infrastruktury v oblasti elektroenergetiky Ee 5 VVN 110kV Mladošovice Trhové Sviny Dále je potřeba v aktualizacích ÚPD řešit možnosti odstranění zjištěných závad a střetů v území: 38

39 Hygienické závady: Kód Popis u Stav 2010 Stav 2012 Stav 2014 Poznámka Silnice II. třídy prochází zastavěným ss2zu územím Pozn.: oranžově jsou označeny y nadmístního významu, modře y místního významu né y: Kód Popis u Poznámka _P_ Absence plynofikace _Č_ Absence ČOV Možným řešením je příprava územního plánu na vybudování ČOV nebo připojení kanalizačních sítí na již vybudované ČOV _K_ Absence kanalizace Pozn.: oranžově jsou označeny y nadmístního významu, modře y místního významu 39

40 NOVÉ HRADY Vysvětlivky: 1 Horninové prostředí a geologie 2 Vodní režim 3 Hygiena životního prostředí 4 Ochrana přírody a krajiny 5 Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 6 Technická infrastruktura 7 Veřejná dopravní infrastruktura 8 Sociodemografické podmínky 9 Bydlení 10 Rekreace 11 Hospodářské podmínky 12 Zájmy ochrany a bezpečnosti území Horninové prostředí a geologie Vodní režim Hygiena životního prostředí Existence ložisek nerostných surovin (štěrkopísek, živec) Výskyt poddolovaných území, hald a odvalů Významná chráněná oblast přirozené akumulace vod Výskyt vodních zdrojů povrchových a podzemních vod Výskyt značných zdrojů minerálních vod (zdroj Byňov) Zastavěné území v aktivním záplavovém území Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Zastavěné území zasahuje do záplavového území Q100 (řeka Stropnice, Veveřský potok) Ohrožení zastavěného území záplavami Celková kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví Výskyt starých ekologických zátěží Silnice II. třídy zatěžuje exhalacemi zastavěné území Pomalá rekultivace starých zátěží území 40

41 Ochrana přírody a krajiny Velký podíl MZCHÚ na rozloze obce Přírodní park Novohradské hory a krajinná památková zóna Novbohradsko Chráněná krajinná oblast Třeboňsko Existence lokalit NATURA 2000 evropsky významná lokalita Národní přírodní rezervace, přírodní rezervace Národní přírodní památka, přírodní památka Biosférická rezervace UNESCO Památný strom Krajinná památková zóna Místo krajinného rázu Městská památková zóna Silnice II. třídy křižuje biokoridory. Zastavěné území zasahuje do významného krajinného prvku Vysoký a vzrůstající KES Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností CHKO, národní přírodní památky, národní přírodní rezervace a dalších chráněných krajinných a kulturních památek Negativní dopady rozvoje rekreačních a dalších aktivit v oblastech cenných pro ochranu přírody a krajiny Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Veřejná dopravní a technická infrastruktura Sociodemografické podmínky Bydlení Vysoký koeficient ekologické stability Nadprůměrný podíl lesních ploch na území obce Velmi dobrá vybavenost technickou infrastrukturou Dobrá úroveň odkanalizování a čištění odpadních vod, napojení jednotné kanalizace na ČOV 100% napojení města na veřejnou vodovodní síť (mimo části osad Údolí, Nakolice, Vyšné, Obora) Přímé napojení na železniční dopravu, díky železniční stanici Hraniční přechody Nové Hrady Pyhrabruck a Nové Hrady (Vyšné) Nevyhovující technický stav silniční sítě Obchvat na silnici II/156 Nízký index stáří Dobrá vybavenost občanskou infrastrukturou Záporné migrační saldo Klesající počet obyvatel Velký nárůst počtu rodinných domů mezi roky 2001 a 2011 Největší nárůst počtu bytových domů v celém SO ORP Zvyšující se počet obydlených bytů Vysoké zastoupení domů vystavěných do roku 1919 Vymezena plocha nadmístního významu pro bydlení 41

42 Rekreace Hospodářské podmínky Vysoký rekreační potenciál (zámek, hrad) Dostatek ubytovacích kapacit Velký rozsah cyklistických a turistických tras Nedostatek ubytovacích zařízení vyšší kvality Vymezena plocha nadmístního významu pro sport a rekreaci Nízká míra nezaměstnanosti Nadprůměrná daňová výtěžnost na obyvatele ( Kč) Nejnižší podíl nezaměstnaných žen z celého SO ORP Podprůměrná míra podnikatelské aktivity v rámci SO ORP Velký úbytek počtu pracovních míst ( 202 mezi roky 2010 a 2013) Možnost navýšení počtu pracovních míst s rozvojem cestovního ruchu Vyhodnocení environmentálního pilíře Vyhodnocení environmentálního pilíře Vyhodnocení sociálního pilíře Nové Hrady + Vyhodnocení sociálního pilíře Nové Hrady + Vyhodnocení ekonomického pilíře Vyhodnocení ekonomického pilíře Nové Hrady + Významné limity na území obce Územní systém ekologické stability Přírodní park Ložisková území Chráněná krajinná oblast NATURA 2000 Národní přírodní rezervace Národní přírodní památka Biosférická rezervace Krajinná památková zóna Městská památková zóna VTL plynovod (vysokotlaký) Záplavové území 42

43 y k řešení v ÚPD V aktualizaci ÚPD je potřeba prověřit a upřesnit následující plochy a koridory nadmístního významu, které vymezily Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje dne : koridor dopravní infrastruktury D42/6 homogenizace silnice II/156, úsek Žár Nové Hrady (západ) koridor dopravní infrastruktury D42/7 obchvat Nové Hrady plochu pro bydlení pro smíšenou obytnou funkci SO18 Nové Hrady plochu pro sport a rekreaci plocha pro golfové hřiště SR23 Nové Hrady respektovat plochu územní rezervy pro koridor technické infrastruktury pro zásobování plynem Ep/J VTL plynovod Nové Hrady České Velenice respektovat plochu územní rezervy pro těžbu nerostných surovin PT/J Nakolice zpřesnit vymezení prvků ÚSES a zajistit jejich návaznost i na území sousedních obcí Dále je potřeba v aktualizacích ÚPD řešit možnosti odstranění zjištěných závad a střetů v území: 43

44 Urbanistické závady: Kód Popis u Stav 2010 Stav 2012 Stav 2014 Poznámka szuozq szuovz szuolk szuorc ss2zq szuovz szuorc Zastavěné území zasahuje do záplavového území Q100 Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Zastavěné území zasahuje do lokálního biokoridoru Zastavěné území zasahuje do regionálního biocentra Záměr silnice II. třídy prochází záplavovým územím Q100 Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Zastavěné území zasahuje do regionálního biocentra Vyřešeno Pozn.: oranžově jsou označeny y nadmístního významu, modře y místního významu 1. aktualizace ZÚR návrh, zatím neschváleno Hygienické závady: Kód Popis u Stav 2010 Stav 2012 Stav 2014 Poznámka Silnice II. třídy prochází zastavěným ss2zu územím Silnice II. třídy prochází ochranným ss2vz pásmem vodního zdroje Pozn.: oranžově jsou označeny y nadmístního významu, modře y místního významu Environmentální závady: Kód Popis u Stav 2010 Stav 2012 Stav 2014 Poznámka Silnice II. třídy křižuje regionální ss2xrk biokoridor Silnice II. třídy křižuje nadregionální ss2xnk biokoridor Pozn.: oranžově jsou označeny y nadmístního významu, modře y místního významu Střety se záměry technické infrastruktury Kód Popis u Stav 2010 Stav 2012 Stav 2014 Poznámka ztionzp Zastavitelná plocha je v konfliktu se záměry technické infrastruktury ZÚR Pozn.: oranžově jsou označeny y nadmístního významu, modře y místního významu Střety se záměry dopravními 1. aktualizace ZÚR návrh, zatím neschváleno Kód Popis u Stav 2010 Stav 2012 Stav 2014 Poznámka Zastavitelná plocha je v konfliktu se nzpxzs2 záměrem silnice II. třídy Pozn.: oranžově jsou označeny y nadmístního významu, modře y místního významu 44

45 Střety urbanistických záměrů s limity využití území PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o. Kód Popis u Stav 2010 Stav 2012 Stav 2014 Poznámka nzpovz nzpopp nzpork nzpolo nzpolc nzporc nzpole nzponzp nzpork Zastavitelná plocha zasahuje do vodního zdroje Zastavitelná plocha zasahuje do přírodního parku Zastavitelná plocha zasahuje do regionálního biokoridoru Zastavitelná plocha zasahuje do ložiska nerostných surovin Zastavitelná plocha zasahuje do lokálního biocentra Zastavitelná plocha zasahuje do regionálního biocentra Zastavitelná plocha zasahuje do lesa Zastavitelná plocha ZÚR zasahuje do zastavitelné plochy ÚP Zastavitelná plocha zasahuje do regionálního biokoridoru Vyřešeno Vyřešeno Vyřešeno Vyřešeno Pozn.: oranžově jsou označeny y nadmístního významu, modře y místního významu Střety dopravních záměrů s limity využití území 1. aktualizace ZÚR návrh, zatím neschváleno 1. aktualizace ZÚR návrh, zatím neschváleno Kód Popis u Stav 2010 Stav 2012 Stav 2014 Poznámka zs2zu zs2zq zs2rk zs2lk zs2e2 zs2lc Záměr silnice II. třídy prochází zastavěným územím Záměr silnice II. třídy prochází záplavovým územím Q100 Záměr silnice II. třídy prochází regionálním biokoridorem Záměr silnice II. třídy prochází lokálním biokoridorem Záměr silnice II. třídy prochází evropsky významnou lokalitou NATURA 2000 Záměr silnice II. třídy prochází lokálním biocentrem zs3le Záměr silnice III. třídy prochází Lesem zs3lk zs3rk zs3rc zs3zu Záměr silnice III. třídy prochází lokálním biokoridorem Záměr silnice III. třídy prochází regionálním biokoridorem Záměr silnice III. třídy prochází regionálním biocentrem Záměr silnice III. třídy prochází zastavěným územím Vyřešeno Vyřešeno zs2vz Záměr silnice II. třídy prochází ochranným pásmem vodního zdroje zs2zu Záměr silnice II. třídy prochází zastavěným územím zs2lk Záměr silnice II. třídy prochází lokálním Pozn.: oranžově jsou označeny y nadmístního významu, modře y místního významu 1. aktualizace ZÚR návrh, zatím neschváleno 1. aktualizace ZÚR návrh, zatím neschváleno 1. aktualizace ZÚR návrh, zatím neschváleno 1. aktualizace ZÚR návrh, zatím neschváleno 1. aktualizace ZÚR návrh, zatím neschváleno 45

46 né y: _M_ Kód Popis u Poznámka Pokles počtu pracovních míst Možným řešením je vymezení nových pracovních ploch pro rozvoj podnikání Pozn.: oranžově jsou označeny y nadmístního významu, modře y místního významu 46

47 OLEŠNICE Vysvětlivky: 1 Horninové prostředí a geologie 2 Vodní režim 3 Hygiena životního prostředí 4 Ochrana přírody a krajiny 5 Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 6 Technická infrastruktura 7 Veřejná dopravní infrastruktura 8 Sociodemografické podmínky 9 Bydlení 10 Rekreace 11 Hospodářské podmínky 12 Zájmy ochrany a bezpečnosti území Horninové prostředí a geologie Vodní režim Hygiena životního prostředí Ochrana přírody a krajiny Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Absence poddolovaných a sesuvných území Absence výskytu ložisek nerostných surovin Výskyt vodních zdrojů povrchových a podzemních vod a jejich vysoký podíl na rzlze obce Vymezená chráněná oblast přirozené akumulace vod Výskyt zdrojů přírodních minerálních vod Záplavové území Q100 řeky Stropnice Celková kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví Výskyt starých ekologických zátěží Odkládání rekultivace starých zátěží území Natura 2000 evropsky významná lokalita Památný strom Krajinná památková zóna Velký podíl orné půdy 47

48 Veřejná dopravní a technická infrastruktura Sociodemografické podmínky Bydlení Rekreace Hospodářské podmínky Velmi dobrá vybavenost technickou infrastrukturou Dobrá úroveň odkanalizování a čištění odpadních vod, napojení jednotné kanalizace na ČOV Téměř celá obec napojena na veřejný vodovod Absence napojení na železnici Zvyšující se počet obyvatel Kladné migrační saldo Dobrá vybavenost občanskou infrastrukturou Nadprůměrná hodnota indexu stáří Podprůměrný podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel Nárůst počtu rodinných domů o téměř 70 % Zvyšující se počet obydlených bytů Klesající délka turistických tras na území obce Vysoká míra zaměstnanosti a nízká míra nezaměstnanosti Zvyšující se počet obsazených pracovních míst Nadprůměrná daňová výtěžnost v rámci SO ORP Klesající míra nezaměstnanosti 48

49 Vyhodnocení environmentálního pilíře Vyhodnocení environmentálního pilíře Vyhodnocení sociálního pilíře Olešnice + Vyhodnocení sociálního pilíře Vyhodnocení ekonomického pilíře Olešnice Vyhodnocení ekonomického pilíře Olešnice Významné limity na území obce Územní systém ekologické stability NATURA 2000 Krajinná památková zóna Záplavové území y k řešení v ÚPD V aktualizaci ÚPD je potřeba prověřit a upřesnit následující plochy a koridory nadmístního významu, které vymezily Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje dne : zpřesnit vymezení prvků ÚSES a zajistit jejich návaznost i na území sousedních obcí Dále je potřeba v aktualizacích ÚPD řešit možnosti odstranění zjištěných závad a střetů v území: 49

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN TEXTOVÁ ČÁST SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍK A TABULKY S VYHODNOCENÍM SITUACE V CELÉM SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP ZLÍN 2012

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství Staré Hodějovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ TEXTOVÁ ZPRÁVA Pořizovatel: Zhotovitel: Zhotovitel RURÚ: Městský úřad Trhové Sviny

Více

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné Příloha č.2 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT analýza z PR + R Bernartice nad Odrou 2008. (kurzívou psané položky se nevyskytují ve SWOT analýze ÚAP ORP Nový Jičín 2012) 1. Horninové prostředí,

Více

Moravské Budějovice - aktualizace rozboru

Moravské Budějovice - aktualizace rozboru Moravské Budějovice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Libníč. Vybavenost obce Sportovní klub Společenský dům Hostinec Prodejna Domov Libníč Centrum sociálních služeb Empatie.

Libníč. Vybavenost obce Sportovní klub Společenský dům Hostinec Prodejna Domov Libníč Centrum sociálních služeb Empatie. Libníč Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Sportovní

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 21972444 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚPN SÚ)

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 21972444 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚPN SÚ) Základní údaje o obci Název obce Velké Němčice Typ městys Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 21972444 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚPN SÚ) 103,0 ha Počet obyvatel (dle SLBD

Více

Záměry na provedení změn v území: zmenšení zastavitelných ploch ÚS Třeboňsko-Novohradsko. SWOT analýza:

Záměry na provedení změn v území: zmenšení zastavitelných ploch ÚS Třeboňsko-Novohradsko. SWOT analýza: Lomnice nad Lužnicí KÚ: Lomnice nad Lužnicí Rozloha: 1899 ha Počet obyvatel: 1769 Starosta: Ing. Iva Nováková, místostarosta: MUDr. Roman Bílek, Vladimír Vácha Stav D: platný NSÚ, dále platné změny č.

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV ÚVOD ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení a změn v území z důvodu

Více

(2 % rozlohy ORP) Limit: vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně 44 ochranných pásem

(2 % rozlohy ORP) Limit: vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně 44 ochranných pásem 0. Základní infromace Název obce Kód obce 552615 Počet a názvy katastrálních území 1 Rozloha obce 298,78 ha Počet obyvatel k 31. 12. 2013 285 (2 % rozlohy ORP) 1. Horninové prostředí a geologie 57 dobývací

Více

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem Aktualizace projektu, který byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj www.strukturalni-fondy.cz/iop Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Drahotěšice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna Hřiště

Drahotěšice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna Hřiště Drahotěšice Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce

Více

III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2014. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE CHBANY

III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2014. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE CHBANY III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2014 Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE CHBANY POŘIZOVATEL A ZPRACOVATEL: Městský úřad Kadaň Odbor regionálního rozvoje, územního plánování

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

Hlavní hodnoty území: Niva Lužnice kaštanová alej lesní plochy zachovalá urbanistická struktura Žižkova předměstí. Záměry na provedení změn v území:

Hlavní hodnoty území: Niva Lužnice kaštanová alej lesní plochy zachovalá urbanistická struktura Žižkova předměstí. Záměry na provedení změn v území: České Velenice KÚ: České Velenice Rozloha: 1210 ha Počet obyvatel: 3460 Starosta: Ing. Jaromír Slíva, místostarosta: Mgr. Miroslav Kotrč Stav D: platný územní plán obce, změna č. 1 O, územní studie, nutnost

Více

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY název zhotovitel datum poznámky Politika územního rozvoje ČR 2008 (PÚR 2008)

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY název zhotovitel datum poznámky Politika územního rozvoje ČR 2008 (PÚR 2008) OBEC: MYSLETICE Základní identifikace řešeného území : Status: Obec částí obce: 1 ZUJ (kód obce): 587 559 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním

Více

SWOT ANALÝZA pro obec Hospozín (Hospozínek)

SWOT ANALÝZA pro obec Hospozín (Hospozínek) SWOT ANALÝZA pro obec Hospozín Téma Silné stránky (Strenghts) Slabé stránky (Weaknesses) Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) Horninové prostředí, - těžba černého uhlí (CHLÚ) - malá mocnost pokryvu

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

Homole. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hřiště Restaurace Zdravotnické zařízení Penzion

Homole. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hřiště Restaurace Zdravotnické zařízení Penzion Homole Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ AKTUALIZACE 2014 LITOMĚŘICE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ AKTUALIZACE 2014 LITOMĚŘICE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ AKTUALIZACE 2014 LITOMĚŘICE ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ROZBORY JEDNOTLIVÝCH OBCÍ (návrh) Pořizovatel: Městský úřad Litoměřice

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Sedlec Základní informace Sedlec

Sedlec Základní informace Sedlec Sedlec Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ),

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÁ TURNÁ

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÁ TURNÁ NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÁ TURNÁ Podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti č. 500/2006

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP ÚSTÍ NAD LABEM ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ Magistrát města Ústí nad Labem Odbor rozvoje města úřad územního plánování prosinec 2012 Obsah 1. Úvod...

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

PŘÍLOHA D PŘÍLOHA E. - vzhledem k rozsahu přílohy je tato příloha mimo tento dokument. Metodika vyhodnocení vyváženosti

PŘÍLOHA D PŘÍLOHA E. - vzhledem k rozsahu přílohy je tato příloha mimo tento dokument. Metodika vyhodnocení vyváženosti PŘÍLOHA D - vzhledem k rozsahu přílohy je tato příloha mimo tento dokument PŘÍLOHA E Metodika vyhodnocení vyváženosti Všechna data použitá k vyhodnocení se vztahují k závěru roku 2012. Postup vyhodnocení:

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ MOHELNICE TEXTOVÁ ČÁST INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ. S.R.O. 2012 2. úplná aktualizace územně analytických

Více

III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2014. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE KADAŇ

III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2014. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE KADAŇ III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2014 Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE KADAŇ POŘIZOVATEL A ZPRACOVATEL: Městský úřad Kadaň Odbor regionálního rozvoje, územního plánování

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

O R P J E S E N Í K. A k t u a l i z a c e č. 3 ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. pořizovatel: datum pořízení: prosinec 2014

O R P J E S E N Í K. A k t u a l i z a c e č. 3 ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. pořizovatel: datum pořízení: prosinec 2014 Ú Z E M NĚ ANALYTICKÉ PODKLADY O R P J E S E N Í K A k t u a l i z a c e č. 3 ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ pořizovatel: datum pořízení: prosinec 2014 Městský úřad Jeseník, odbor stavebního úřadu,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Červenec 2013 1 Zpracovatel: URBAPLAN spol. s r.o. Autorský kolektiv: Zodpovědný projektant: Ing.

Více

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY 1. Rozmístění obyvatelstva 2. Index vývoje počtu obyvatel 3. Dynamika obyvatelstva 4. Index demografického stáří 5. Vzdělanostní struktura obyvatelstva 6. Koeficient podnikatelské

Více

P o ř i z o v a t e l. ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ

P o ř i z o v a t e l. ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ P o ř i z o v a t e l ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu obce DOLNÍ BOJANOVICE únor 2012 OBSAH I.

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

Informace o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 1 1. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí 1

Informace o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 1 1. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí 1 Obsah Informace o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 1 1. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí 1 2. Vyhodnocení vlivů územního plánu na území NATURA 2000 1 3. Vyhodnocení vlivů

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

SWOT analýza. Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Rumburk. Objednatel: Město Rumburk

SWOT analýza. Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Rumburk. Objednatel: Město Rumburk Název projektu: Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Rumburk SWOT analýza Objednatel: Město Rumburk Zhotovitel: Geo Data, s.r.o. CTN - INFO s.r.o. Datum zpracování: listopad 2008 1 Území

Více

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ DOPLNĚNÍ PODKLADŮ PRO ZPRACOVÁNÍ ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ SO ORP LUHAČOVICE

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ DOPLNĚNÍ PODKLADŮ PRO ZPRACOVÁNÍ ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ SO ORP LUHAČOVICE 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PDKLADŮ A DPLNĚNÍ PDKLADŮ PR ZPRACVÁNÍ RZBRU UDRŽITELNÉH RZVJE ÚZEMÍ S RP LUHAČVICE TECHNICKÁ PMC TEXTVÁ ČÁST SUHRNNÉ VYHDNCENÍ VYVÁŽENSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PDMÍNEK

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Písek AKTUALIZACE 2012 Část B RURÚ

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Písek AKTUALIZACE 2012 Část B RURÚ 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Písek AKTUALIZACE 2012 Část B RURÚ Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.

Více

Metodický návod pro tvorbu SWOT analýz s příkladem

Metodický návod pro tvorbu SWOT analýz s příkladem Metodický návod pro tvorbu SWOT analýz s příkladem OBSAH: 1. Co je SWOT analýza 2. Jak se SWOT analýza používá v územním plánování 3. Vzorový příklad SWOT analýz pro obec 4. Použité zdroje a zkratky Zpracoval

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

Rudolfov Základní informace Rudolfov 2 (Hlinsko u Vráta, Rudolfov u Českých Budějovic) 319 ha 2502 784,3 obyv/km2 Město České Budějovice

Rudolfov Základní informace Rudolfov 2 (Hlinsko u Vráta, Rudolfov u Českých Budějovic) 319 ha 2502 784,3 obyv/km2 Město České Budějovice Rudolfov Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Muzeum

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMĚNY Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIRNY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMĚNY Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIRNY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU ZMĚNY Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIRNY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 1) Úvod Obec Jirny má platný územní plán s vydanou vyhláškou o závazných částech územního plánu obce Jirny z roku 2000

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PŘÍLOHY Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p. s. Tým zpracovatele: Ing. Pavel Beneš RNDr. Emil Chochole, CSc. Mgr. Miroslav Pešík RNDr. Milan Svoboda

Více

Územního plánu Vrutice

Územního plánu Vrutice N Á V R H Z A D Á N Í Územního plánu Vrutice Pořizovatel: Městský úřad Litoměřice - odbor územního rozvoje - úřad územního plánování ve spolupráci s určeným zastupitelem Obce Vrutice Leden 2013 Úřad územního

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Dunajovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Dunajovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Dunajovice období 12/2009 12/2013 dle ustanovení 55, odst. (1), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA Finální verze prosinec 2008 Na přípravě a zpracování SWOT analýzy Nového Města na Moravě se podíleli: RNDr. Šárka Palcrová Mgr. Radek

Více

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE změna č.2 ÚPO Vyšehořovice 1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území změny č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE- lokalita změny Z2-1 je malého rozsahu a leží v

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/10 Obsah 1 ÚVOD...3 2 PRIORITNÍCH OBLASTÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ... 4 2.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel... 4 2.1.1 Silné stránky...4 2.1.2

Více

Jankov Základní informace Jankov 2 (Jankov u Českých Budějovic, Holašovice) 1208 ha 390 32 obyv/km2 381 31 obyv/km2 Obec České Budějovice

Jankov Základní informace Jankov 2 (Jankov u Českých Budějovic, Holašovice) 1208 ha 390 32 obyv/km2 381 31 obyv/km2 Obec České Budějovice Jankov Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Knihovna

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

ÚZEMNĚ ANANLITICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANANLITICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANANLITICKÉ PODKLADY ORP BLOVICE 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE 2014 Úvod Třetí úplná aktualizace územně analitických podkladů (dále jen ÚAP ) obce s rozšířenou působností Blovice navazuje na předchozí úplnou

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Dříteň. Osobnosti Rudolf Dvořák (1860 1920), orientalista MUDr. Mořic Baštýř (1835-1894), stomatolog

Dříteň. Osobnosti Rudolf Dvořák (1860 1920), orientalista MUDr. Mořic Baštýř (1835-1894), stomatolog Dříteň Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Hřbitov

Více

ÚZEMNÍ PLÁN K R A M O L N A VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN K R A M O L N A VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN K R A M O L N A VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 08/2013 Zpracovatel: URBAPLAN spol. s r.o. Autorský kolektiv: Zodpovědný projektant: Ing. arch. Bedřich

Více

Hůry. Vybavenost obce: Knihovna Kulturní dům Restaurace

Hůry. Vybavenost obce: Knihovna Kulturní dům Restaurace Hůry Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce: Knihovna

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KUPAŘOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KUPAŘOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KUPAŘOVICE Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Milan Hamala pověřený zastupitel

Více

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko ANALYTICKÁ ČÁST SWOT analýza Integrované strategie rozvoje Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email:

Více

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Zákupy pro období 3/2011 až 3/2015

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Zákupy pro období 3/2011 až 3/2015 Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Zákupy pro období 3/2011 až 3/2015 Zpráva o uplatňování územního plánu Zákupy (dále Zpráva) je vyhotovena na základě ustanovení 55 odst. 1, zákona č. 183/2006

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru K O S T I C E. okr. Břeclav LISTOPAD 2007

NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru K O S T I C E. okr. Břeclav LISTOPAD 2007 NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru K O S T I C E okr. Břeclav LISTOPAD 2007 Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Objednavatel: obec Kostice

Více

Ú Z E M N Í P L Á N Z B Y T I N Y Z M Ě N A č. 1

Ú Z E M N Í P L Á N Z B Y T I N Y Z M Ě N A č. 1 Ú Z E M N Í P L Á N Z B Y T I N Y Z M Ě N A č. 1 VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Č.1 NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Zhotovitel: Ing.arch. Dagmar Polcarová, Pomezní 1465/14, 373 16 Dobrá Voda u Č. Budějovic

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA Pracovní verze 2.0 září 2008 OBSAH: 1. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ... 4 2. PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 5 3. SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

Příloha č. 5 opatření obecné povahy ZÚR MSK. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY.

Příloha č. 5 opatření obecné povahy ZÚR MSK. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí Tabulka 1.1: ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY Silniční doprava DZ1 silnice I/11 Stabilizace koridoru čtyřpruhové směrově dělené silnice I.třídy v úseku

Více

Územní plán Brušperk

Územní plán Brušperk Územní plán Brušperk VYHODNOCENÍ VLIVU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ (ČÁST C-F) Zpracovatelka vyhodnocení: Polní 293, 747 62 Mokré Lazce tekl. 777 807 191 e-mail: zidkova.pavla@seznam.cz osvědčení

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SUDOMĚŘICE U TÁBORA

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SUDOMĚŘICE U TÁBORA NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SUDOMĚŘICE U TÁBORA Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV C ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Obec Dlouhomilov Pořizovatel: Obecní úřad Dlouhomilov Zhotovitel: Institut regionálních informací, s.r.o. Osoba oprávněná podle zvláštního

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více