Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí"

Transkript

1 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o

2 Tyto územně analytické podklady zpracovala společnost PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Švabinského 1749/19, Moravská Ostrava IČ: , Tel.: , Autorský kolektiv: Andrea Hrušková tvorba koncepce studie a koordinace týmu Ing. Lubor Hruška, Ph.D. odborný garant, tvorba metodiky Ing. Hana Doleželová metodické vedení realizačního týmu Ing. Ivana Foldynová městské inženýrství a urbanismus, problémy k řešení v ÚPD Ing. arch. Jaroslav Sedlecký autorizovaný architekt, problémy k řešení v ÚPD Nika Chadzipanajotidisová organizace průzkumů a sběr dat Ekonomický pilíř Ing. Hana Doleželová garant Ing. Lucie Vašicová Sociální pilíř Ing. Kamila Frenová garant Ing. Vlastimil Starý garant technické a dopravní infrastruktury Ing. Lukáš Dědič technická infrastruktura Mgr. Václav Šmajstrla dopravní infrastruktura Mgr. Martina Baranová sociodemografické podmínky Ing. Iveta Lichá bydlení a rekreace Environmentální pilíř Ing. Petr Proske garant Bc. Radka Matoláková GIS, zpracování dat a výkresů Ing. Radek Fujak garant Ing. Michal Samiec Ing. Ondřej Havel Bc. Jan Vyhlídal vyváženost pilířů Bc. David Kubáň

3 Obsah Albrechtice Anenská Studánka Cotkytle Čenkovice Damníkov Dolní Čermná Horní Čermná Horní Heřmanice Horní Třešňovec Krasíkov Lanškroun Lubník Luková Ostrov Petrovice Rudoltice Sázava Strážná Tatenice Trpík Výprachtice Žichlínek

4 Albrechtice Kategorie zařazení obce dle vyváženosti územních podmínek: 4 Vysvětlivky: 1 Horninové prostředí a geologie 2 Vodní režim 3 Hygiena životního prostředí 4 Ochrana přírody a krajiny 5 Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 6 Veřejná technická infrastruktura 7 Veřejná dopravní infrastruktura 8 Socio-demografické podmínky 9 Bydlení 10 Rekreace 11 Regionální ekonomika 12 Trh práce 13 Daňová výtěžnost Horninové prostředí a geologie Vodní režim Hygiena životního prostředí Ochrana přírody a krajiny Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Veřejná dopravní a technická infrastruktura Absence plošných poddolovaných a sesuvných území Absence ložisek nerostných surovin Výskyt zdrojů podzemních a povrchových vod Existence aktivní zóny záplavového území Ohrožení zastavěného území povodněmi Celková kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví Vymezena lokalita soustavy NATURA evropsky významná lokalita Vymezeny prvky ÚSES (nadregionální biokoridor, regionální biocentrum) Poměrně vysoká míra zalesnění Poloha na silnici I. třídy Zavedena veřejná vodovodní síť Absence přímého napojení na železniční síť Nedostatečná kanalizační síť Absence napojení na centrální ČOV Absence plynofikace - 4 -

5 Sociodemografické podmínky Bydlení Rekreace Hospodářské podmínky Existence zařízení sociálních služeb Mírný pokles počtu obyvatel mezi lety 2001 a 2011 Absence zařízení zdravotních služeb Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do venkovských obcí a malých měst Stagnace rozvoje bytové výstavby Turisticky navštěvovaná lokalita údolí Moravské Sázavy Chatová oblast individuální rekreace Poměrně nízká míra nezaměstnanosti Poměrně nízká míra podnikatelské aktivity Významné limity na území obce Záplavové území NATURA 2000 Moravská Sázava Nadregionální biokoridor K 92 (K82 - Vojenský) Regionální biocentrum 9011 Městský les Urbanistické hodnoty, významné stavby, významné krajinné prvky Kód UH 21 UH 31 Kód VKP 3 VKP 5 Areál kostela sv. Anny Údolí Moravské Sázavy Babí kout Šlajfront Urbanistické hodnoty Významné krajinné prvky - 5 -

6 Problémy k řešení v ÚPD Environmentální část: szuozq Zastavěné území zasahuje do záplavového území Q100 Možným řešením jsou protipovodňová opatření. ss1/zu Silnice I. třídy zatěžuje exhalacemi zastavěné Mezi možná řešení patří vybudování obchvatu, území snížení rychlosti v obci. Uvést vymezení zastavitelných ploch do souladu szpuozq Zastavitelná plocha zasahuje do záplavového s plochami záplavového území, popř. území Q100 zabezpečení daného území protipovodňovými opatřeními. zs1-le Záměr silnice I. třídy prochází lesem Prověřit vymezení silnice ve vztahu k lesu tak, aby bylo její vedení co možná nejšetrnější. zs1-vz Prověřit vymezení silnice ve vztahu k Záměr silnice I. třídy prochází ochranným ochrannému pásmu vodního zdroje tak, aby bylo pásmem vodního zdroje její vedení co možná nejšetrnější. zs1-zq Záměr silnice I. třídy prochází záplavovým Možným řešením zabezpečení silnice jsou územím Q100 protipovodňová opatření. zs1-zu Mezi možná řešení patří prověření vedení Záměr silnice I. třídy prochází zastavěným silnice, snížení rychlosti na této silnici, územím vybudování protihlukových opatření. zs1xnk Záměr silnice I. třídy křižuje nadregionální Prověřit vymezení silnice ve vztahu k biokoridoru biokoridor tak, aby bylo její vedení co možná nejšetrnější. Dopravní a technická infrastruktura: ss1-zq Silnice I. třídy prochází záplavovým územím Q100 Možným řešením jsou protipovodňová opatření. _P_ Absence plynofikace Možným řešením je vytvoření územních podmínek pro zavedení plynovodu. _K_ Absence kanalizace Možným řešením je příprava územního plánu na vybudování kanalizace. _Č_ Absence ČOV Možným řešením je příprava územního plánu na vybudování ČOV nebo připojení kanalizačních sítí na již vybudované ČOV. Sociodemografický a ekonomický pilíř: Nedostatečná vybavenost občanskou Možným řešením je rozšíření ploch pro _O_ infrastrukturou občanskou vybavenost

7 Anenská Studánka Kategorie zařazení obce dle vyváženosti územních podmínek: 3a Vysvětlivky: 1 Horninové prostředí a geologie 2 Vodní režim 3 Hygiena životního prostředí 4 Ochrana přírody a krajiny 5 Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 6 Veřejná technická infrastruktura 7 Veřejná dopravní infrastruktura 8 Socio-demografické podmínky 9 Bydlení 10 Rekreace 11 Regionální ekonomika 12 Trh práce 13 Daňová výtěžnost Horninové prostředí a geologie Vodní režim Hygiena životního prostředí Ochrana přírody a krajiny Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Veřejná dopravní a technická infrastruktura Absence ložisek nerostných surovin Výskyt plošných poddolovaných a sesuvných území Výskyt zdrojů podzemních a povrchových vod Existence CHOPAV Absence aktivní zóny záplavového území Celková kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví Vymezeny prvky ÚSES (nadregionální biokoridor) Poměrně vysoká míra zalesnění Přímé napojení na železniční síť Zavedena veřejná vodovodní síť Absence kvalitního silničního napojení Absence kanalizační sítě a centrální ČOV Absence plynofikace - 7 -

8 Sociodemografické podmínky Bydlení Rekreace Hospodářské podmínky Nárůst počtu obyvatel mezi lety 2001 a 2011 Kladné migrační saldo Existence zařízení sociálních a zdravotních služeb Záporný přirozený přírůstek Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do venkovských obcí a malých měst Rozvoj bytové výstavby Vysoký podíl objektů individuální rekreace Obec je využívána k rekreaci Nízká míra podnikatelské aktivity Vysoká míra nezaměstnanosti (nejvyšší v rámci SO ORP) Významné limity na území obce Záplavové území Plošná poddolovaná území Plošná sesuvná území Nadregionální biokoridor K 82 (Boršov, Loučský les - K80) Elektrické vedení zvláště vysokého napětí Urbanistické hodnoty, významné stavby, významné krajinné prvky Kód UH 12 UH 13 Prostranství s kostelem Ústav sociální péče, bývalé lázně Urbanistické hodnoty Problémy k řešení v ÚPD Environmentální část: szuozq szpuozq Zastavěné území zasahuje do záplavového území Q100 Zastavitelná plocha zasahuje do záplavového území Q100 Možným řešením jsou protipovodňová opatření. Uvést vymezení zastavitelných ploch do souladu s plochami záplavového území, popř. zabezpečení daného území protipovodňovými opatřeními

9 Dopravní a technická infrastruktura: _P_ Absence plynofikace Možným řešením je vytvoření územních podmínek pro zavedení plynovodu. _K_ Absence kanalizace Možným řešením je příprava územního plánu na vybudování kanalizace. _Č_ Absence ČOV Možným řešením je příprava územního plánu na vybudování ČOV nebo připojení kanalizačních sítí na již vybudované ČOV. Sociodemografický a ekonomický pilíř: _N_ Vysoká míra nezaměstnanosti Možným řešením je vymezení nových ploch pro rozvoj podnikání a vytvoření podmínek pro jejich zasíťování. _A_ Nízká míra podnikatelské aktivity Možným řešením je vymezení nových ploch pro rozvoj podnikání a vytvoření podmínek pro jejich zasíťování

10 Cotkytle Kategorie zařazení obce dle vyváženosti územních podmínek: 4 Vysvětlivky: 1 Horninové prostředí a geologie 2 Vodní režim 3 Hygiena životního prostředí 4 Ochrana přírody a krajiny 5 Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 6 Veřejná technická infrastruktura 7 Veřejná dopravní infrastruktura 8 Socio-demografické podmínky 9 Bydlení 10 Rekreace 11 Regionální ekonomika 12 Trh práce 13 Daňová výtěžnost Horninové prostředí a geologie Vodní režim Hygiena životního prostředí Ochrana přírody a krajiny Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Veřejná dopravní a technická infrastruktura Absence plošných poddolovaných a sesuvných území Absence ložisek nerostných surovin Výskyt zdrojů podzemních a povrchových vod Absence aktivní zóny záplavového území Celková kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví Výskyt staré ekologické zátěže Vymezena lokalita soustavy NATURA evropsky významná lokalita Přírodní rezervace Přírodní památka Vymezeny prvky ÚSES (nadregionální biokoridor) Poměrně vysoká míra zalesnění Poloha na silnici II. třídy, územím obce prochází i silnice I. třídy Absence přímého napojení na železniční síť Nízký podíl obyvatel napojených na veřejnou vodovodní síť Absence kanalizační sítě a centrální ČOV Absence plynofikace

11 Sociodemografické podmínky Bydlení Rekreace Hospodářské podmínky Pokles počtu obyvatel mezi lety 2001 a 2011 Poměrně vysoký index stáří Absence zařízení sociálních a zdravotních služeb Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do venkovských obcí a malých měst Další pokles počtu obyvatel z důvodu nepříznivé věkové struktury Stagnace rozvoje bytové výstavby Vysoký podíl objektů individuální rekreace Lyžařský areál Vysoká míra nezaměstnanosti Vysoká míra dlouhodobé nezaměstnanosti Poměrně nízká míra podnikatelské aktivity Významné limity na území obce NATURA Moravská Sázava Přírodní rezervace Selský les, V dole Přírodní památka Selský potok Nadregionální biokoridor K 92 (K82 - Vojenský) Elektrické vedení velmi vysokého napětí Urbanistické hodnoty, významné stavby, významné krajinné prvky Kód UH 14 UH 15 Urbanistické hodnoty Soubor objektů s dominantou kostela sv. Jana Nepomuckého Centrum osady s kaplí Bolestné Panny Marie

12 Problémy k řešení v ÚPD Environmentální část: ss2/zu zs1-le Silnice II. třídy zatěžuje exhalacemi zastavěné území Záměr silnice I. třídy prochází lesem Mezi možná řešení patří vybudování obchvatu, vybudování retardérů, snížení rychlosti v obci. Prověřit vymezení silnice ve vztahu k lesu tak, aby bylo její vedení co možná nejšetrnější. _Ek_ Výskyt starých ekologických zátěží Možným řešením je asanace daných ploch. Dopravní a technická infrastruktura: _K_ Absence kanalizace Možným řešením je příprava územního plánu na vybudování kanalizace. _Č_ Absence ČOV Možným řešením je příprava územního plánu na vybudování ČOV nebo připojení kanalizačních sítí na již vybudované ČOV. Sociodemografický a ekonomický pilíř: _N_ Vysoká míra nezaměstnanosti Možným řešením je vymezení nových ploch pro rozvoj podnikání a vytvoření podmínek pro jejich zasíťování

13 Čenkovice Kategorie zařazení obce dle vyváženosti územních podmínek: 1 Vysvětlivky: 1 Horninové prostředí a geologie 2 Vodní režim 3 Hygiena životního prostředí 4 Ochrana přírody a krajiny 5 Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 6 Veřejná technická infrastruktura 7 Veřejná dopravní infrastruktura 8 Socio-demografické podmínky 9 Bydlení 10 Rekreace 11 Regionální ekonomika 12 Trh práce 13 Daňová výtěžnost Horninové prostředí a geologie Vodní režim Hygiena životního prostředí Ochrana přírody a krajiny Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Veřejná dopravní a technická infrastruktura Absence plošných poddolovaných a sesuvných území Absence ložisek nerostných surovin Výskyt zdrojů podzemních a povrchových vod Existence CHOPAV Absence aktivní zóny záplavového území Celková kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví Vymezena lokalita soustavy NATURA 2000 ptačí oblast Přírodní památka Vymezeny prvky ÚSES (nadregionální biokoridor) Přírodní park Územím obce prochází silnice I. třídy Zavedena veřejná vodovodní síť Existence soustavné kanalizační sítě Napojení na centrální ČOV Absence přímého napojení na železniční síť Absence plynofikace

14 Sociodemografické podmínky Bydlení Rekreace Hospodářské podmínky Mírný pokles počtu obyvatel mezi lety 2001 a 2011 Absence zařízení sociálních a zdravotních služeb Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do venkovských obcí a malých měst Nízký rozvoj bytové výstavby Vysoký podíl objektů individuální rekreace Lyžařský areál Existence hromadných ubytovacích zařízení Poměrně vysoká daňová výtěžnost na jednoho obyvatele Vysoká míra nezaměstnanosti Významné limity na území obce NATURA 2000 Králický Sněžník Přírodní památka Čenkovička Nadregionální biokoridor K 80 (Sedloňovský vrch, Topielisko - Raškov) Přírodní park Suchý vrch - Buková hora Urbanistické hodnoty, významné stavby, významné krajinné prvky Kód UH 16 Urbanistické hodnoty Středisko zimní rekreace ski areál Buková hora Problémy k řešení v ÚPD Environmentální část: ZPUoPP Zastavitelná plocha zasahuje do přírodního parku Prověřit vymezení zastavitelných ploch ve vztahu k přírodnímu parku. szpuole Zastavitelná plocha zasahuje do lesa Uvést vymezení zastavitelných ploch do souladu s hranicemi plochy lesa, jejíž (částečné) zastavění je nežádoucí. szpuop2 Uvést vymezení zastavitelných ploch do souladu Zastavitelná plocha zasahuje do ptačí oblasti s hranicemi oblasti NATURA 2000, jejíž NATURA 2000 (částečné) zastavění je nežádoucí

15 Dopravní a technická infrastruktura: Problémy v oblasti dopravní a technické infrastruktury nebyly nalezeny. Sociodemografický a ekonomický pilíř: _N_ Vysoká míra nezaměstnanosti Možným řešením je vymezení nových ploch pro rozvoj podnikání a vytvoření podmínek pro jejich zasíťování

16 Damníkov Kategorie zařazení obce dle vyváženosti územních podmínek: 3b Vysvětlivky: 1 Horninové prostředí a geologie 2 Vodní režim 3 Hygiena životního prostředí 4 Ochrana přírody a krajiny 5 Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 6 Veřejná technická infrastruktura 7 Veřejná dopravní infrastruktura 8 Socio-demografické podmínky 9 Bydlení 10 Rekreace 11 Regionální ekonomika 12 Trh práce 13 Daňová výtěžnost Horninové prostředí a geologie Vodní režim Hygiena životního prostředí Ochrana přírody a krajiny Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Veřejná dopravní a technická infrastruktura Absence ložisek nerostných surovin Výskyt plošných poddolovaných a sesuvných území Výskyt zdrojů podzemních a povrchových vod Existence CHOPAV Absence aktivní zóny záplavového území Celková kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví Výskyt staré ekologické zátěže Vymezeny prvky ÚSES (nadregionální biokoridor, regionální biocentrum) Poměrně vysoký podíl orné půdy Poloha na silnici I. třídy Zavedena veřejná vodovodní síť Existence soustavné kanalizační sítě Napojení na centrální ČOV Existence plynofikace Absence přímého napojení na železniční síť

17 Sociodemografické podmínky Bydlení Rekreace Hospodářské podmínky Mírný nárůst počtu obyvatel mezi lety 2001 a 2011 Kladný přirozený přírůstek i migrační saldo Existence zařízení zdravotních služeb Absence zařízení sociálních služeb Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do venkovských obcí a malých měst Rozvoj výstavby bytových domů Stagnace výstavby rodinných domů Obec není příliš využívána k rekreaci Nízká míra podnikatelské aktivity Poměrně vysoký počet nezaměstnaných na jedno pracovní místo Významné limity na území obce Záplavové území Plošná poddolovaná území Plošná sesuvná území Nadregionální biokoridor K 82 (Boršov, Loučský les - K80) Regionální biocentrum 471 Horky Elektrické vedení velmi vysokého napětí Urbanistické hodnoty, významné stavby, významné krajinné prvky Kód UH 17 Urbanistické hodnoty Soubor objektů v centru obce s dominantou kostela sv. Jana Křtitele Problémy k řešení v ÚPD Environmentální část: szuozq ss1/zu Zastavěné území zasahuje do záplavového území Q100 Silnice I. třídy zatěžuje exhalacemi zastavěné území Možným řešením jsou protipovodňová opatření. Mezi možná řešení patří vybudování obchvatu, snížení rychlosti v obci. _Ek_ Výskyt starých ekologických zátěží Možným řešením je asanace daných ploch

18 Dopravní a technická infrastruktura: ss1-zq Silnice I. třídy prochází záplavovým územím Q100 Možným řešením jsou protipovodňová opatření. Sociodemografický a ekonomický pilíř: _A_ Nízká míra podnikatelské aktivity Možným řešením je vymezení nových ploch pro rozvoj podnikání a vytvoření podmínek pro jejich zasíťování

19 Dolní Čermná Kategorie zařazení obce dle vyváženosti územních podmínek: 1 Vysvětlivky: 1 Horninové prostředí a geologie 2 Vodní režim 3 Hygiena životního prostředí 4 Ochrana přírody a krajiny 5 Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 6 Veřejná technická infrastruktura 7 Veřejná dopravní infrastruktura 8 Socio-demografické podmínky 9 Bydlení 10 Rekreace 11 Regionální ekonomika 12 Trh práce 13 Daňová výtěžnost Horninové prostředí a geologie Vodní režim Hygiena životního prostředí Ochrana přírody a krajiny Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Veřejná dopravní a technická infrastruktura Existence ložisek nerostných surovin Absence plošných poddolovaných a sesuvných území Výskyt zdrojů podzemních a povrchových vod Absence aktivní zóny záplavového území Celková kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví Výskyt starých ekologických zátěží Vymezena lokalita soustavy NATURA evropsky významná lokalita Vymezeny prvky ÚSES (nadregionální biokoridor, regionální biocentrum) Přírodní park Poloha na silnici II. třídy Zavedena veřejná vodovodní síť Existence soustavné kanalizační sítě Napojení na centrální ČOV Existence plynofikace Absence přímého napojení na železniční síť

20 Sociodemografické podmínky Bydlení Rekreace Hospodářské podmínky Existence zařízení zdravotních služeb Mírný pokles počtu obyvatel mezi lety 2001 a 2011 Záporné migrační saldo Absence zařízení sociálních služeb Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do venkovských obcí a malých měst Rozvoj bytové výstavby Existence hromadných ubytovacích zařízení Obec je využívána k rekreaci Poměrně nízká míra nezaměstnanosti Nízká míra dlouhodobé nezaměstnanosti Významné limity na území obce Záplavové území NATURA 2000 Lanškrounské rybníky Nadregionální biokoridor K 82 (Boršov, Loučský les - K80) Regionální biocentrum 462 Horní Dobranka Přírodní park Orlice Urbanistické hodnoty, významné stavby, významné krajinné prvky Kód UH 18 UH 19 UH 20 Urbanistické hodnoty Centrum obce s dominantou kostelního návrší Areál volnočasových aktivit Rybník

21 Problémy k řešení v ÚPD Environmentální část: szuozq ss2/zu Zastavěné území zasahuje do záplavového území Q100 Silnice II. třídy zatěžuje exhalacemi zastavěné území szpuole Zastavitelná plocha zasahuje do lesa Možným řešením jsou protipovodňová opatření. Mezi možná řešení patří vybudování obchvatu, vybudování retardérů, snížení rychlosti v obci. Uvést vymezení zastavitelných ploch do souladu s hranicemi plochy lesa, jejíž (částečné) zastavění je nežádoucí. _Ek_ Výskyt starých ekologických zátěží Možným řešením je asanace daných ploch. Dopravní a technická infrastruktura: ss2-zq Silnice II. třídy prochází záplavovým územím Q100 Možným řešením jsou protipovodňová opatření. _Dop_ Problémy plynoucí z vysokého dopravního zatížení v obcích (hluk, imise, prašnost) Mezi možná řešení patří vybudování obchvatu, vybudování retardérů, snížení rychlosti v obci, protihluková opatření. Sociodemografický a ekonomický pilíř: Problémy v sociodemografické a ekonomické oblasti nebyly nalezeny

22 Horní Čermná Kategorie zařazení obce dle vyváženosti územních podmínek: 1 Vysvětlivky: 1 Horninové prostředí a geologie 2 Vodní režim 3 Hygiena životního prostředí 4 Ochrana přírody a krajiny 5 Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 6 Veřejná technická infrastruktura 7 Veřejná dopravní infrastruktura 8 Socio-demografické podmínky 9 Bydlení 10 Rekreace 11 Regionální ekonomika 12 Trh práce 13 Daňová výtěžnost Horninové prostředí a geologie Vodní režim Hygiena životního prostředí Ochrana přírody a krajiny Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Veřejná dopravní a technická infrastruktura Absence plošných poddolovaných a sesuvných území Absence ložisek nerostných surovin Výskyt zdrojů podzemních a povrchových vod Existence aktivní zóny záplavového území Ohrožení zastavěného území povodněmi Celková kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví Výskyt staré ekologické zátěže Vymezena lokalita soustavy NATURA evropsky významná lokalita Vymezeny prvky ÚSES (nadregionální biokoridor) Poměrně vysoká míra zalesnění Poloha na silnicích II. třídy Zavedena veřejná vodovodní síť Existence soustavné kanalizační sítě Napojení na centrální ČOV Existence plynofikace Absence přímého napojení na železniční síť

23 Sociodemografické podmínky Bydlení Rekreace Hospodářské podmínky Existence zařízení sociálních a zdravotních služeb Mírný pokles počtu obyvatel mezi lety 2001 a 2011 Záporné migrační saldo Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do venkovských obcí a malých měst Rozvoj výstavby bytových domů Nízký rozvoj výstavby rodinných domů Pokles počtu obsazených pracovních míst mezi lety Významné limity na území obce Záplavové území NATURA 2000 Moravská Sázava Nadregionální biokoridor K 82 (Boršov, Loučský les - K80) Urbanistické hodnoty, významné stavby, významné krajinné prvky Kód UH 22 UH 23 UH 31 Urbanistické hodnoty Soubor objektů s dominantou evangelického kostela Poutní místo - Mariánská hora, kostel, křížová cesta, alej lip Údolí Moravské Sázavy

24 Problémy k řešení v ÚPD Environmentální část: szuozq ss2/zu szpuole szpuovz szpuozq Zastavěné území zasahuje do záplavového území Q100 Silnice II. třídy zatěžuje exhalacemi zastavěné území Zastavitelná plocha zasahuje do lesa Zastavitelná plocha zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Zastavitelná plocha zasahuje do záplavového území Q100 Možným řešením jsou protipovodňová opatření. Mezi možná řešení patří vybudování obchvatu, vybudování retardérů, snížení rychlosti v obci. Uvést vymezení zastavitelných ploch do souladu s hranicemi plochy lesa, jejíž (částečné) zastavění je nežádoucí. Uvést vymezení zastavitelných ploch do souladu s ochranným pásmem vodního zdroje, jehož zastavění není žádoucí. Uvést vymezení zastavitelných ploch do souladu s plochami záplavového území, popř. zabezpečení daného území protipovodňovými opatřeními. _Ek_ Výskyt starých ekologických zátěží Možným řešením je asanace daných ploch. Dopravní a technická infrastruktura: ss2-zq Silnice II. třídy prochází záplavovým územím Q100 Možným řešením jsou protipovodňová opatření. _Dop_ Problémy plynoucí z vysokého dopravního zatížení v obcích (hluk, imise, prašnost) Mezi možná řešení patří vybudování obchvatu, vybudování retardérů, snížení rychlosti v obci, protihluková opatření. Sociodemografický a ekonomický pilíř: _O_ Nedostatečná vybavenost občanskou Možným řešením je rozšíření ploch pro infrastrukturou občanskou vybavenost. _M_ Pokles počtu pracovních míst Možným řešením je vymezení nových ploch pro rozvoj podnikání a vytvoření podmínek pro jejich zasíťování

25 Horní Heřmanice Kategorie zařazení obce dle vyváženosti územních podmínek: 2a Vysvětlivky: 1 Horninové prostředí a geologie 2 Vodní režim 3 Hygiena životního prostředí 4 Ochrana přírody a krajiny 5 Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 6 Veřejná technická infrastruktura 7 Veřejná dopravní infrastruktura 8 Socio-demografické podmínky 9 Bydlení 10 Rekreace 11 Regionální ekonomika 12 Trh práce 13 Daňová výtěžnost Horninové prostředí a geologie Vodní režim Hygiena životního prostředí Ochrana přírody a krajiny Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Veřejná dopravní a technická infrastruktura Absence plošných sesuvných území Absence ložisek nerostných surovin Výskyt plošných poddolovaných území Výskyt zdrojů podzemních a povrchových vod Absence aktivní zóny záplavového území Celková kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví Vymezeny lokality soustavy NATURA evropsky významná lokalita, ptačí oblast Přírodní rezervace Vymezeny prvky ÚSES (nadregionální biokoridor) Poloha na silnici I. třídy Zavedena veřejná vodovodní síť Existence soustavné kanalizační sítě Napojení na centrální ČOV Absence přímého napojení na železniční síť Absence plynofikace

26 Sociodemografické podmínky Bydlení Rekreace Hospodářské podmínky Nárůst počtu obyvatel mezi lety 2001 a 2011 Kladné migrační saldo Existence zařízení zdravotních služeb Poměrně vysoký index stáří Absence zařízení sociálních služeb Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do venkovských obcí a malých měst Hrozba záporného přirozeného přírůstku v budoucích letech z důvodu nepříznivé věkové struktury Rozvoj výstavby bytových domů Nízký rozvoj výstavby rodinných domů Vysoký podíl objektů individuální rekreace Objekty lidové architektury Poměrně nízká míra podnikatelské aktivity Významné limity na území obce Plošná poddolovaná území NATURA 2000 Moravská Sázava, Králický Sněžník Přírodní rezervace V dole Nadregionální biokoridor K 80 (Sedloňovský vrch, Topielisko - Raškov) Elektrické vedení velmi vysokého napětí Urbanistické hodnoty, významné stavby, významné krajinné prvky Kód UH 24 Zachovalá struktura - původní zástavba Urbanistické hodnoty

27 Problémy k řešení v ÚPD Environmentální část: ss1/zu Silnice I. třídy zatěžuje exhalacemi zastavěné Mezi možná řešení patří vybudování obchvatu, území snížení rychlosti v obci. szpuop2 Uvést vymezení zastavitelných ploch do souladu Zastavitelná plocha zasahuje do ptačí oblasti s hranicemi oblasti NATURA 2000, jejíž NATURA 2000 (částečné) zastavění je nežádoucí. szuponk Uvést vymezení zastavitelných ploch do souladu Zastavitelná plocha zasahuje do nadregionálního s nadregionálním biokoridorem, v němž je biokoridoru zastavění nežádoucí. zs1-p2 Prověřit vymezení silnice ve vztahu k oblasti Záměr silnice I. třídy prochází ptačí oblastí NATURA 2000 tak, aby bylo vedení silnice co NATURA 2000 možná nejšetrnější. zs1-zu Mezi možná řešení patří prověření vedení Záměr silnice I. třídy prochází zastavěným silnice, snížení rychlosti na této silnici, územím vybudování protihlukových opatření. Dopravní a technická infrastruktura: Možným řešením je vytvoření územních _P_ Absence plynofikace podmínek pro zavedení plynovodu. Sociodemografický a ekonomický pilíř: Problémy v sociodemografické a ekonomické oblasti nebyly nalezeny

28 Horní Třešňovec Kategorie zařazení obce dle vyváženosti územních podmínek: 3c Vysvětlivky: 1 Horninové prostředí a geologie 2 Vodní režim 3 Hygiena životního prostředí 4 Ochrana přírody a krajiny 5 Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 6 Veřejná technická infrastruktura 7 Veřejná dopravní infrastruktura 8 Socio-demografické podmínky 9 Bydlení 10 Rekreace 11 Regionální ekonomika 12 Trh práce 13 Daňová výtěžnost Horninové prostředí a geologie Vodní režim Hygiena životního prostředí Ochrana přírody a krajiny Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Veřejná dopravní a technická infrastruktura Absence plošných poddolovaných a sesuvných území Absence ložisek nerostných surovin Výskyt zdrojů podzemních a povrchových vod Existence aktivní zóny záplavového území Ohrožení zastavěného území povodněmi Zhoršená kvalita ovzduší na části území obce Vymezena lokalita soustavy NATURA evropsky významná lokalita Vymezeny prvky ÚSES (nadregionální biokoridor) Přírodní park Poměrně vysoký podíl orné půdy Relativně nízká míra zalesnění Zavedena veřejná vodovodní síť Existence plynofikace Absence kvalitního silničního napojení Absence přímého napojení na železniční síť Absence kanalizační sítě a centrální ČOV Problémy s dodávkami elektrické energie při bouřkách - i několikadenní výpadky

29 Sociodemografické podmínky Bydlení Rekreace Hospodářské podmínky Mírný pokles počtu obyvatel mezi lety 2001 a 2011 Záporné migrační saldo Absence zařízení sociálních a zdravotních služeb Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do venkovských obcí a malých měst Rozvoj bytové výstavby Obec není příliš využívána k rekreaci Poměrně vysoká míra podnikatelské aktivity Poměrně nízká míra nezaměstnanosti Nízká míra dlouhodobé nezaměstnanosti Významné limity na území obce Záplavové území NATURA 2000 Lanškrounské rybníky Nadregionální biokoridor K 82 (Boršov, Loučský les - K80) Přírodní park Lanškrounské rybníky Problémy k řešení v ÚPD Environmentální část: Zastavěné území zasahuje do záplavového území szuozq Možným řešením jsou protipovodňová opatření. Q

30 Dopravní a technická infrastruktura: _P_ Absence plynofikace Možným řešením je vytvoření územních podmínek pro zavedení plynovodu. _K_ Absence kanalizace Možným řešením je příprava územního plánu na vybudování kanalizace. _Č_ Absence ČOV Možným řešením je příprava územního plánu na vybudování ČOV nebo připojení kanalizačních sítí na již vybudované ČOV. Sociodemografický a ekonomický pilíř: Problémy v sociodemografické a ekonomické oblasti nebyly nalezeny

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Písek AKTUALIZACE 2012 Část B RURÚ

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Písek AKTUALIZACE 2012 Část B RURÚ 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Písek AKTUALIZACE 2012 Část B RURÚ Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.

Více

Homole. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hřiště Restaurace Zdravotnické zařízení Penzion

Homole. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hřiště Restaurace Zdravotnické zařízení Penzion Homole Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

JAVORNÍK ÚZEMNÍ PLÁN VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

JAVORNÍK ÚZEMNÍ PLÁN VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území územní plán města Javorník

Více

Územní plán Brušperk

Územní plán Brušperk Územní plán Brušperk VYHODNOCENÍ VLIVU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ (ČÁST C-F) Zpracovatelka vyhodnocení: Polní 293, 747 62 Mokré Lazce tekl. 777 807 191 e-mail: zidkova.pavla@seznam.cz osvědčení

Více

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení )

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb., včetně Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek

Více

ÚZEMNĚ ANANLITICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANANLITICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANANLITICKÉ PODKLADY ORP BLOVICE 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE 2014 Úvod Třetí úplná aktualizace územně analitických podkladů (dále jen ÚAP ) obce s rozšířenou působností Blovice navazuje na předchozí úplnou

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a) Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b) Hlavní výkres - urbanistická koncepce a doprava 1:5 000 I.2.c)

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a) - Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b) - Hlavní výkres - urbanistická koncepce a doprava 1:5 000

Více

ÚP KOSTĚNICE. Vyhodnocení vlivů. na udržitelný rozvoj. území

ÚP KOSTĚNICE. Vyhodnocení vlivů. na udržitelný rozvoj. území ÚP KOSTĚNICE Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Zpracoval : Mgr. David Šebesta Pardubice, březen 2013 Vyhodnocení vlivů Územního plánu Kostěnice na udržitelný rozvoj území zpracované podle 19

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘ EŠŤ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 OBJEDNATEL: POŘIZOVATEL: SCHVALUJÍCÍ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 Ko1: Bydlení v severozápadní části obce Ko2: Bydlení na východním okraji Ko3: Bydlení v lokalitě Dvorce Ko4: Bydlení v západní části

Více

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území p p projektant: Ing. arch. Karel Novotný pořizovatel: Městský úřad Kostelec nad Orlicí in objednatel: Město

Více

Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ

Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ dle 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovaný v souladu

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a - Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b - Hlavní výkres - urbanistická koncepce 1:5 000 I.2.c - Hlavní

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a - Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b - Hlavní výkres - urbanistická koncepce 1:5 000 I.2.c - Hlavní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SUŠICE - UPRAVENÝ NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN SUŠICE - UPRAVENÝ NÁVRH AF-CITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17, 110 00 Praha 1 ÚZEMNÍ PLÁN SUŠICE - UPRAVENÝ NÁVRH ČÁST II. ODŮVODNĚNÍ Praha, duben 2014 Projekt ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA SUŠICE (CZ.1.06/5.3.00/17.08527) byl spolufinancován

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.) ČÁST C - F květen 2015 Pořizovatel: Obecní úřad Újezd Újezd 34, 267 61 Cerhovice v zastoupení:

Více

F.II.2.Shrnutí přínosu zásad územního rozvoje k vytváření podmínek

F.II.2.Shrnutí přínosu zásad územního rozvoje k vytváření podmínek ZPRACOVATEL VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ÚZEMÍ NATURA 2000 (ČÁST A-B) (OBSAŽENO V SAMOSTATNÉ TEXTOVÉ ČÁSTI) ZPRACOVATEL VLIVŮ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU Příloha č.6 VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KURDĚJOV NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Část C,D,E,F) Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Objednatel: Obec Kurdějov, Kurdějov

Více

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN ČERVEN 2012 LISTOPAD 2013 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Chrást

Rozbor udržitelného rozvoje území Chrást CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Rozbor udržitelného rozvoje území Chrást září 2014 verze 03 ZADAVATEL: ZPRACOVATEL: Plzeň, statutární město Ekotoa s.r.o. EKOTOXA s.r.o. Fišova 403/7,

Více

ÚP Chrastava Návrh pro VP. včetně úpravy ÚP podle 188/1 Stavebního zákona - dále též ÚP. Město Chrastava. Fučíkova 137/10, 460 01, Liberec 5

ÚP Chrastava Návrh pro VP. včetně úpravy ÚP podle 188/1 Stavebního zákona - dále též ÚP. Město Chrastava. Fučíkova 137/10, 460 01, Liberec 5 Identifikační údaje IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název díla: Územní plán Chrastava 11.Změna včetně úpravy ÚP podle 188/1 Stavebního zákona - dále též ÚP Část díla: Pořizovatel: Návrh pro veřejné projednání textová

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

Metodický návod pro tvorbu SWOT analýz s příkladem

Metodický návod pro tvorbu SWOT analýz s příkladem Metodický návod pro tvorbu SWOT analýz s příkladem OBSAH: 1. Co je SWOT analýza 2. Jak se SWOT analýza používá v územním plánování 3. Vzorový příklad SWOT analýz pro obec 4. Použité zdroje a zkratky Zpracoval

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Červenec 2013 1 Zpracovatel: URBAPLAN spol. s r.o. Autorský kolektiv: Zodpovědný projektant: Ing.

Více

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Brno, červenec 2013 Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U Územní plán Textová část řešení Zakázkové č.: 11 03 04 Objednatel: Město Žďár nad Sázavou Pořizovatel: Městský úřad

Více

III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ obsah: str. A. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí (SEA) samostatná příloha 2 B. Vyhodnocení vlivů územního plánu

Více

V e l k é n á m ě s t í 3, 3 8 3 0 1 P r a c h a t i c e III. AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP PRACHATICE 31.12.2014.

V e l k é n á m ě s t í 3, 3 8 3 0 1 P r a c h a t i c e III. AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP PRACHATICE 31.12.2014. M Ě S T S K Ý Ú Ř AD P R AC H A T I C E V e l k é n á m ě s t í 3, 3 8 3 0 1 P r a c h a t i c e 31.12.2014 III. AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP PRACHATICE svazek A PODKLADY svazek A PODKLADY

Více

ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ pro správní obvod ORP Opava 1. aktualizace - 2010

ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ pro správní obvod ORP Opava 1. aktualizace - 2010 CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ pro správní obvod ORP Opava 1. aktualizace - 2010 ZADAVATEL: ZPRACOVAL: AUTORSKÝ KOLEKTIV: MĚSTO OPAVA EKOTOXA s.r.o.

Více