TOP KOMBI. Ceník ãíslo platn od

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TOP KOMBI. Ceník ãíslo 14. http://inzerce.mafra.cz. platn od 1. 1. 2003"

Transkript

1 TOP KOMBI Ceník ãíslo 14 platn od

2 Struktura novin Vydavatelské pfiílohy Strana 2 KaÏd den zpravodajství z domova a ze zahraniãí, komentáfie a názory, ekonomika, spoleãnost, sport, kultura, aktuální informace z va eho regionu a nûco navíc Pondûlí Sport Úter Peníze, Zamûstnání Stfieda Test, Auto-moto âtvrtek Magazín DNES + TV, Zamûstnání Pátek DÛm a byt, Kam na víkend Sobota Víkend DNES, Na cestách, Vûda

3 Struktura novin Vydavatelské pfiílohy Strana 3 Mladá fronta DNES - nejvût í nabídka ãtenáfiûm Mladá fronta DNES jsou nejvût í seriózní noviny v âr. A jako takové pfiiná ejí sv m ãtenáfiûm a inzerentûm také nej ir í nabídku rubrik a pfiíloh. Cílem na eho listu je podávat sv m ãtenáfiûm pravdiv a plnohodnotn obraz o svûtû, ve kterém Ïijí. Souãástí tohoto obrazu musí b t rychlé a kvalitní zpravodajství, stejnû jako uïiteãné servisní informace a oddechové ãtení ve specializovan ch pfiílohách. To jsou pilífie, na kter ch stojí Mladá fronta DNES a díky kter m je MF DNES právû tûmi správn mi novinami pro moderního ãtenáfie. Co v echno najdete v MF DNES? Vprvním se itu na eho listu najdete kaïd den zpravodajství z domova, ze svûta a komentáfie. Druh se it je vûnován ekonomickému zpravodajství, burze a prestiïní publicistické rubrice Spoleãnost DNES. Ve tfietím se itu je pak sportovní zpravodajství a rubrika kultura. A ve ãtvrtém se itu vïdy najdete pfiíslu né regionální zpravodajství. K tomu v emu pak pfiistupují specializované pfiílohy: V pondûlí roz ífiená pfiíloha SPORT, ve které je zaznamenáno víkendové sportovní dûní a která pfiiná í také sportovní publicistiku. V úter pfiíloha PENÍZE, která ãtenáfiûm radí, jak nejlépe hospodafiit se sv mi financemi. Praktické rady, uïiteãná srovnání, tipy na v hodné investice. V úter vychází také pfiíloha ZAMùSTNÁNÍ. Je to rubrika plná praktick ch rad pro zamûstnance i zamûstnavatele, která obsahuje nejvût í nabídku voln ch pracovních míst. V rámci Zamûstnání vychází pravidelnû pfiíloha VZDùLÁVÁNÍ. Ve stfiedu najdou ãtenáfii v novinách pfiílohu TEST. Kter v robek je nejlep í koupit, jaká je jeho kvalita a co se doopravdy vyplatí. Tent Ï den pak vychází i pfiíloha AUTO-MOTO. Je urãena aktivním i pasivním motoristûm a obsahuje testy nov ch i ojet ch automobilû a uïiteãné rady pro v echny, ktefií se pohybují po silnicích. âtvrteãní nabídce na eho listu dominuje MAGAZÍN DNES + TV, moderní barevn magazín, pln zajímavého ãtení s rozsáhl m televizním programem. Ve ãtvrtek vychází podruhé v t dnu také pfiíloha ZAMùSTNÁNÍ. Páteãní vydání pfiiná í pfiílohu DÒM A BYT - pfiílohu pro v echny, ktefií se zajímají o moderní bydlení, ktefií bydlí, nebo nûkde bydlet chtûjí. Sobotní ãtenáfii najdou v novinách pfiílohu VÍKEND - jiï klasickou sobotní pfiílohu s rozhovory, reportáïemi, profily zajímav ch lidí, prostû se zajímav m ãtením pro celou rodinu. V sobotu je také v listû zafiazena pfiíloha NA CESTÁCH - pfiíloha, v níï si poãtou v ichni, ktefií mají rádi zajímavá místa. ReportáÏe, tipy, uïiteãné rady pro cestovatele - to v e kaïdou sobotu. Sobotní nabídka zahrnuje i pravidelnou rubriku VùDA. âtenáfii se zde doãtou o nov ch vûdeck ch objevech, o pozoruhodn ch jevech, o technologii i pfiírodû. Pro kaïdého, koho nenechává osud lidstva chladn m, je urãena i CIVILIZACE - pfiíloha vûnovaná kritickému my lení o dne ním svûtû. Údaje o vydavateli Technické údaje 1 Celostátní vydání TOP KOMBI 2 Magazín DNES+TV TOP KOMBI MAGAZÍN 3 Pfiíplatky Pfiíklady v poãtû 4 Vydání pro Prahu a stfiední âechy 5 Vydání pro âechy 6 Vydání pro Moravu 7 Zamûstnání Vzdûlávání, Reality 8 Prospektové pfiílohy 9 âtenost Náklady 10 Technické podmínky 11 Obchodní podmínky 12

4 Údaje o vydavateli Strana 4 Vydavatelství MAFRA, a. s. Na Pfiíkopû Praha 1 IâO: DIâ: Vychází ve dnech Deník Mladá fronta DNES T denní magazín DNES+TV Zápis v OR: MS v Praze, B/ dennû kromû nedûlí a svátkû - ve ãtvrtek SERVIS CENTRUM, Na Pfiíkopû 988, Praha 1 - centrální prodej a servis Media manaïefii reklamní a mediální agentury Tel.: Fax: personální inzerce Tel.: Fax: Vkládaná inzerce Tel.: Fax: Pfiíjem inzerce agenturní (vãetnû personální) Tel.: ,-47,-49,-50,-06 Fax: Servis centrum - centrála MF DNES Tel.: ,-42,-43,-45,-46 Fax: Media-Servis Tel.: , 3145 Fax: Pfiíjem inzerce v regionech - viz poslední strana ceníku Bankovní spojení Komerãní banka Praha âíslo úãtu: /0100 Platební a cenové podmínky Splatnost je 14 kalendáfiních dnû ode dne vystavení faktury bez jakékoli slevy. Pfii platbû do 10 kalendáfiních dnû ode dne vystavení poskytujeme 2% slevu, nejsou-li star í faktury po splatnosti. Datem úhrady se rozumí den pfiipsání na úãet MAFRA, a. s. DPH V echny ceny jsou uvedeny bez DPH Obchodní podmínky Platí v eobecné obchodní podmínky pro inzeráty a prospektové pfiílohy v MAFRA, a.s. Tento ceník platí pouze pro komerãní inzeráty a prospektové pfiílohy. Vydavatelství si vyhrazuje právo na stanovení cen soukrom ch inzerátû ve zvlá tním ceníku. Internet adresa: 1

5 Technické údaje Strana 5 Deník MF DNES a inzerce TOP KOMBI Tisk Technika tisku ofsetov novinov tisk Barva ãerná Papír 45 g/m 2 Formáty, zrcadlo, ífika sloupcû Rozmûr zrcadla 285 mm ífika, 435 mm v ka 1 strana mm Poãet sloupcû 6 ífika sloupce 45 mm Mezera mezi sloupci 3 mm Pfii poãtu sloupcû ífika v mm Minimální velikost plo n ch inzerátû v inzertní ãásti 1 sloupec x 15 mm Základní typ písma/inzertní ãást v MF DNES Helvetica, 6,5 bodu Podklady Do deníkû MF DNES a LN dle technick ch podmínek jednotliv ch vydavatelství ( a Magazín DNES+TV a TOP KOMBI MAGAZÍN Tisk Technika tisku ofsetov tisk Barva barevnû na v ech stránkách Rastr 52 l/cm (133 lpi) Toãení C 75, M 105, Y 90, K 135 Papír 52 g/m 2 - SC Formáty Rozmûr strany na spad 210 x 285 mm Rozmûr zrcadla 181 x 261 mm 1 strana / základ pro v poãet ceny mm Podklady Podklady v elektronické podobû. Kompozitní neseparované. EPS, PS nebo PDF soubory + kontrolni nátisk. Min. rozli ení: pérovky dpi, polotóny 300 dpi. Podklady na filmech jsou vylouãeny. Souãet ãtyfi barev max. 320 %. Podklady na spadávku min. 3 mm pfies okraj. Barvy pouze v reïimu CMYK, dal í pfiímé barvy nejsou moïné. Podklady na CD, ZIP, JAZ, po dohodû pfies FTP. ICC profil a ostatní viz Technické podmínky na a 1

6 Deník - celostátní vydání a inzerce TOP KOMBI V echny ceny jsou uvedeny bez DPH Strana 6 MF DNES Ceny v Kã (inzertní ãást) 1 mm / 1 sloupec 1 fiádek / 1 sloupec po, út, st ãt pá, so K cenû inzerátu na redakãní stranû je úãtován redakãní pfiíplatek. viz str. 10 TOP KOMBI 1 mm / 1 sloupec TOP KOMBI inzertní kombinace celostátního vydání MF DNES a Lidov ch novin. Formát sloupce ífika x v ka 2/1 panoramatická dvoustrana x 435 mm 1/1 strana Velk roh (Junior page) 1/2 strany na v ku 1/3 strany na v ku 1/4 strany na v ku (stfiední roh) 1/4 strany na ífiku (podval) x 435 mm 237 x 345 mm 141 x 435 mm 1/2 strany na ífiku x 217 mm 93 x 435 mm 1/3 strany na ífiku x 145 mm Mal roh Dal í formáty jsou moïné x 217 mm 285 x 109 mm 93 x 139 mm 1/8 strany na ífiku x 109 mm Cena MF DNES po, út, st, pá, so ãt Kã Kã Kã Kã Kã Kã Kã Kã Kã Kã Kã Kã Kã Kã Kã Kã Kã Kã Kã Kã Kã Kã po, út, st Kã Kã Kã Kã Kã Kã Kã Cena TOP KOMBI ãt pá, so Kã Kã Kã Kã Kã Kã Kã Kã Kã Kã Kã Kã Kã Kã Kã Kã Kã Kã Kã Kã Kã Kã Kã Kã Kã Kã Cena MF DNES Cena TOP KOMBI Speciální formáty ífika x v ka po, út, st, pá, so ãt po, út, st ãt pá, so Ucho v celostátním vydání 60 x 37 mm Kã Kã Kã** Kã** Kã** Ucho v regionální pfiíloze 50 x 35 mm viz ceny na str Inzerát v poãasí 45 x 80 mm Kã Kã Inzerát v TV programu 93 x 40 mm Kã Kã Kã Kã Kã Inzerát v textové ãásti (celostátní vydání)* 45(1sl.) x 25 aï 80 mm 584 Kã / mm 732 Kã / mm 744 Kã / mm 892 Kã / mm 776 Kã / mm * plovoucí inzerát umístûn v redakãní ãásti, minimálnû ze 3 stran obklopen redakãním obsahem, pfii velikosti nad 60 mm je moïnost pouïít dod. barvu nebo 4C ** velikost formátu ucho v Lidov ch novinách je 45 x 39 mm ( ífika x v ka) 2

7 Deník - celostátní vydání a inzerce TOP KOMBI V echny ceny jsou uvedeny bez DPH Strana 7 Pfiíplatky Barevná inzerce: 1 doplàková barva (2c) + 20 %; 2 doplàkové barvy (3c) + 30 %; plnobarevn (4c) + 40 % Redakãní ãást: od 278 do 869 mm %, od 870 do mm + 50 %, od mm - bez pfiíplatku Dal í podrobnosti a poplatky za znaãku viz str. 10. Slevy Slevy za plochu dohoda na mm Slevy za poãet - nûkolikeré zvefiejnûní ve stejné velikosti 3 % od 3 x 5 % od mm od 6 x 10 % od mm od 12 x 15 % od mm od 24 x 20 % od mm od 48 x Individuální kalkulace moïná od mm od 60 x V echny slevy se poãítají pro jednoho inzerenta a nemohou se sãítat. Samostatná roãní dohoda na TOP KOMBI není nutná, pro v i poskytnut ch slev v TOP KOMBI je rozhodující poãet mm a opakování dosa- Ïen ch v MF DNES. Poãet mm a poãet opakování v MF DNES a LN se nesãítá. Uzávûrka Objednávka barevné inzerce - 8 pracovních dnû pfied uvefiejnûním Objednávka âb inzerce - 5 pracovních dnû pfied uvefiejnûním Pro podklady - 4 pracovní dny pfied uvefiejnûním Storno poplatky 15-6 pracovních dnû pfied uvefiejnûním 50 % Od 5 pracovních dnû pfied uvefiejnûním 100 % âtenost podle Media Projektu 4. ãtvrtletí ãtvrtletí 2002 âtenost na vydání MF DNES: ãtenáfiû = 13,9 % obyvatel âr Obyvatelstvo let âtená I MF DNES âtená I TOP KOMBI poãet sloïení % poãet sloïení % poãet sloïení % CELKEM POHLAVÍ MuÏi Îeny VùKOVÉ SKUPINY let let let let let let let VZDùLÁNÍ Základní Vyuãen, stfiední bez maturity Stfiední s maturitou Vysoko kolské EKONOMICKÁ AKTIVITA adoví pracovníci Vedoucí pracovníci Soukromí podnikatelé Studenti, uãni, Ïáci Ekonomicky neaktivní âist MùSÍâNÍ P ÍJEM DOMÁCNOSTI do Kã Kã Kã Kã Kã a více Kã Odmítl odpovûì

8 Magazín DNES+TV a TOP KOMBI MAGAZÍN V echny ceny jsou uvedeny bez DPH Strana 8 Ceny v Kã platí jak pro ãernobílé, tak i pro barevné inzeráty Rozmûr ( x v) Cena Formát spad zrcadlo DNES+TV 2/1 panoramatická dvoustrana na pozici 2-3 strana 420 x x /1 panoramatická dvoustrana 420 x x /1 strana 210 x x nebo 3. strana obálky 210 x x strana obálky 210 x x /3 strany v redakãní ãásti 132 x x /2 strany - na ífiku 210 x x /2 strany - na v ku 102,5 x x /2 strany v redakãní ãásti vã. pfiípl. 50 % - na ífiku 210 x x /3 strany v redakãní ãásti vã. pfiípl. 70 % - na v ku 72 x x /3 strany v redakãní ãásti vã. pfiípl. 70 % - na ífiku (podval) 210 x x /4 strany 88 x /4 strany v redakãní ãásti vã. pfiípl. 100 % 88 x /4 strany v redakãní ãásti vã. pfiípl. 100 % - na ífiku (podval) 210 x x /8 strany 88 x Inzerát v TV-programu (Tipy redakce - 3 sloupce) 141 x Inzerát v TV-programu (Tipy redakce - 2 sloupce) 93 x Inzerát v TV-programu 40 x Inzerát v kfiíïovce 43 x Cena TOP KOMBI MAGAZÍN TOP KOMBI MAGAZÍN - inzertní kombinace magazínû DNES+TV (ãt) a Pátek LN (pá) 3

9 Magazín DNES+TV a TOP KOMBI MAGAZÍN V echny ceny jsou uvedeny bez DPH Strana 9 Slevy Slevy za plochu dohoda na mm Slevy za poãet - nûkolikeré zvefiejnûní ve stejné velikosti âtenost podle Media Projektu 4. ãtvrtletí ãtvrtletí 2002 âtenost na vydání Magazínu DNES + TV: ãtenáfiû = 19,8 % obyvatel âr 3 % od 3 x 5 % od mm od 6 x 10 % od mm od 12 x 15 % od mm od 24 x 20 % od mm od 48 x Individuální kalkulace moïná od mm V echny slevy se poãítají pro jednoho inzerenta a nemohou se sãítat. Samostatná roãní dohoda na TOP KOMBI MAGAZÍN není nutná, pro v i poskytnut ch slev v TOP KOMBI MAGAZÍN je rozhodující poãet mm a opakování dosaïen ch v Magazínu DNES+TV. Poãet mm a poãet opakování v Magazínu DNES+TV a v magazínu Pátek LN se nesãítá. Uzávûrka pro objednávky 21 pracovních dnû pfied uvefiejnûním Uzávûrka pro podklady Dílãí podklady (fotografie, loga, text) nejpozdûji 21 pracovních dnû pfied uvefiejnûním Podklady pro inzeráty do TV-programu nejpozdûji 14 pracovních dnû pfied uvefiejnûním Podklady v elektronické podobû je tfieba dodat nejpozdûji 10 pracovních dnû pfied uvefiejnûním Storno poplatky pracovní dny pfied uvefiejnûním 50 % Od 21 pracovních dnû pfied uvefiejnûním 100 % Obyvatelstvo let âtená I Magazínu DNES+TV âtená I TOP KOMBI MAGAZÍN poãet sloïení % poãet sloïení % poãet sloïení % CELKEM POHLAVÍ MuÏi Îeny VùKOVÉ SKUPINY let let let let let let let VZDùLÁNÍ Základní Vyuãen, stfiední bez maturity Stfiední s maturitou Vysoko kolské EKONOMICKÁ AKTIVITA adoví pracovníci Vedoucí pracovníci Soukromí podnikatelé Studenti, uãni, Ïáci Ekonomicky neaktivní âist MùSÍâNÍ P ÍJEM DOMÁCNOSTI do Kã Kã Kã Kã Kã a více Kã Odmítl odpovûì

10 Pfiíplatky Strana 10 Umístûní v redakãní ãásti Barevná inzerce Velikost inzerátu v deníku MF DNES nebo v TOP KOMBI: od 278 do 869 mm* 100 % od 870 mm (1/3 strany) do 1301 mm 50 % od 1302 mm (1/2 strany) bez pfiíplatku Poplatky za znaãku Za uvefiejnûní pod znaãkou vyzvednutí osobnû Za uvefiejnûní pod znaãkou zaslání po tou Za uvefiejnûní pod znaãkou zaslání po tou do zahr. Poãet mm = v ka inzerátu v mm x poãet sloupcû 25 Kã 50 Kã 100 Kã * Formát men í neï 278 mm na redakãní stránce je moïn, ale cena a pfiíplatek jsou poãítány z velikosti 278 mm. K cenû inzerátu v kfiíïovce (2 sloupce x 55 mm) se pfiipoãítává pfiíplatek 50 %. pfiíplatek minimální velikost** 2c (1 doplàková barva) 20 % 500 mm 3c (2 doplàkové barvy) 30 % 650 mm 4c (plnobarevn inzerát) 40 % 650 mm n Jako doplàkové barvy lze pouïít barvy ze systému CMYK, ãervenou barvu, jakou má logo MF DNES, pfiípadnû nûkteré dal í barvy definované vydavatelstvím MF DNES (viz vzorník pfiím ch barev). n U men ích formátû bude úãtován pfiíplatek z minimální velikosti inzerátu. n Pokud je pfiípadnû vynechána základní barva ãerná u barevného inzerátu, nemá to vliv na cenu. n U plovoucích inzerátû v textové ãásti, v TV programu a v poãasí (viz speciální formáty na str. 6) není úãtován pfiíplatek z minimální velikosti. n Uzávûrka pfiíjmu barevné inzerce: 8 pracovních dnû pfied uvefiejnûním n Odevzdání podkladû barevné inzerce: 4 pracovní dny pfied uvefiejnûním ** Pro inzerci v pfiílohách Zamûstnání a Vzdûlávání platí minimální velikost 200 mm pro inzeráty 2c, pro inzeráty 3c a 4c je minimální velikost 500 mm (více na str. 18). 4

11 Pfiíklady v poãtû ceny inzerátû V echny ceny jsou uvedeny bez DPH Strana 11 Základní cena = v ka inzerátu v mm x poãet sloupcû x tarif za 1 mm sloupce A) Celostátní vydání, v ka 139 mm, 2 sloupce, umístûní v redakãní ãásti Velikost inzerátu (139 mm x 2 sloupce) 278 mm Základní cena (278 mm x 146 Kã) Kã Pfiíplatek za umístûní v redakãní ãásti (100 % z Kã) Kã v sledná cena Kã B) Celostátní vydání, v ka 220 mm, 3 sloupce, pouïití 1 doplàkové barvy, umístûní v redakãní ãásti, sleva za poãet opakování Velikost inzerátu (220 mm x 3 sloupce) Základní cena (660 mm x 146 Kã) Pfiíplatek za barvu (20 % z Kã) Mezisouãet Pfiíplatek za umístûní v redakãní ãásti (100 % z Kã) 660 mm Kã Kã Kã Kã C) Celostátní vydání, v ka 139 mm, 2 sloupce, pouïití 1 doplàkové barvy, umístûní v redakãní ãásti, sleva za poãet opakování (pfiíklad v poãtu ceny barevného inzerátu, pokud je men í neï minimální rozmûr platn pro barevnou inzerci) Velikost inzerátu (139 mm x 2 sloupce) 278 mm Základní cena (278 mm x 146 Kã) Kã Pfiíplatek za barvu (20 % z minimálního rozmûru 500 mm, 20 % z Kã: 500 mm x 146 Kã) Kã Mezisouãet Kã Pfiíplatek za umístûní v redakãní ãásti (100 % z Kã) Kã Mezisouãet Kã Sleva za poãet opakování (15 % z ) Kã v sledná cena Kã 4 Mezisouãet Sleva za poãet opakování (15 % z ) v sledná cena Kã Kã Kã Uveden princip v poãtu ceny inzerátu platí i v pfiípadû, kdy je poskytováno více slev, nebo úãtováno více pfiíplatkû. V sledná cena je vïdy cena bez DPH.

12 Vydání pro Prahu a stfiední âechy Strana 12 PrÛmûrn prodan náklad PrÛmûrn prodan náklad PrÛm. prodan náklad s Magazínem DNES+TV (ãt) Stav: záfií 2002 Zdroj: MAFRA, a.s. Severní âechy Libereck kraj 2 Hradeck kraj REGION PRAHA REGION STŘEDNÍ ČECHY OBLAST PRAHA 1 Pardubick kraj 5 PlzeÀsk kraj JiÏní âechy Vysoãina Ve kerá regionální vydání Prahy, âech a Moravy jsou mezi sebou vzájemnû kombinovatelná. 2 regionální vydání = 20% sleva 3 regionální vydání = 30% sleva Pro samostatnou kombinaci regionû Praha-mûsto a Stfiední âechy lze pouïít pouze cenu pro oblast Praha Nevztahuje se na nabídku TANDEM (str. 18)

13 Vydání pro Prahu a Stfiední âechy V echny ceny jsou uvedeny bez DPH Strana 13 Ceny v Kã Inzertní ãást 1 mm/1 sloupec 1 fiádek/1 sloupec Plovoucí inzerát* 1 mm/1 sloupec ZC LC ZC LC ZC LC Oblast Praha (regiony Praha-mûsto + Stfiední âechy) Po, út, st, pá, so ât Region Praha-mûsto Po, út, st, pá, so ât Region Stfiední âechy Po, út, st, pá, so ât Ucho 50 x 35 mm ZC LC KaÏdou stfiedu vychází v Oblasti Praha pfiíloha REALITY cena za 1 mm/1 sloupec plo né inzerce: ZC 68 Kã, LC 58 Kã Více na stranû 19 nebo v samostatném regionálním ceníku. * jednosloupcov inzerát (45 x 25 aï 80 mm) umístûn v redakãní ãásti, minimálnû ze 3 stran obklopen redakãním obsahem, pfii v ce nad 60 mm je moïné pouïití barvy (viz str. 10) ZC: Základní cena pro inzerci znaãkového zboïí a v robcû, pro prûmyslovou a hospodáfiskou inzerci, inzerci bank, poji Èoven, jakoï i leteck ch spoleãností. LC: Lokální cena pro inzeráty z oblasti obchodu, fiemesel a Ïivností, za základní cenu se slevou cca 15 %. Pfiíplatky Pfiíplatky za umístûní v redakãní ãásti, za barevnou inzerci a poplatky za znaãku viz str. 10. Slevy Slevy za plochu dohoda na mm Slevy za poãet - nûkolikeré zvefiejnûní ve stejné velikosti 3 % od 3 x 5 % od mm od 6 x 10 % od mm od 12 x 15 % od mm od 24 x 20 % od mm od 48 x V echny slevy se poãítají pro jednoho inzerenta a nemohou se sãítat. Uzávûrka pro objednávky Oblast Praha a region Stfiední âechy Region Praha-mûsto 3 prac. dny pfied uvefiejnûním pro âb-inzerci 2 prac. dny pfied uvefiejnûním pro âb-inzerci Uzávûrka pro podklady 2 pracovní dny pfied uvefiejnûním pro âb-inzerci Storno poplatky Oblast Praha 15-4 prac. dny pfied uvefiejnûním 50 % a region Stfiední âechy od 3 prac. dnû pfied uvefiejnûním 100 % Region Praha-mûsto 15-3 prac. dny pfied uvefiejnûním 50 % od 2 prac. dnû pfied uvefiejnûním 100 % 5

14 Vydání pro oblast âechy Strana 14 PrÛmûrn prodan náklad PrÛmûrn prodan náklad PrÛm. prodan náklad s Magazínem DNES+TV (ãt) Stav: záfií 2002 Zdroj: MAFRA, a.s. KARLOVY VARY 1 2 Polsko SEVERNÍ ČECHY LIBERECKÝ KRAJ HRADECKÝ KRAJ 8 7 Praha a Stfiední âechy PARDUBICE 4 Stfiední Morava 4 5 PARDUBICKÝ KRAJ VYSOČINA JiÏní Morava 6 JIŽNÍ ČECHY Nûmecko Ve kerá regionální vydání Prahy, âech a Moravy jsou mezi sebou vzájemnû kombinovatelná. 2 regionální vydání = 20% sleva 3 regionální vydání = 30% sleva Rakousko OBLAST âechy Pro samostatnou kombinaci regionû Praha-mûsto a Stfiední âechy lze pou- Ïít pouze cenu pro oblast Praha 7 8 PLZEŇSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ Nevztahuje se na nabídku TANDEM (str. 18)

15 Vydání pro oblast âechy V echny ceny jsou uvedeny bez DPH Strana 15 Ceny Inzertní ãást 1 mm/1 sloupec 1 fiádek/1 sloupec Plovoucí inzerát* 1 mm/1 sloupec Ucho 50 x 35 mm Pfiíplatky v Kã Oblast âechy ZC LC ZC LC ZC LC ZC LC Pfiíplatky za umístûní v redakãní ãásti, za barevnou inzerci a poplatky za znaãku viz str. 10. Po, út, st, pá, so ât Region Severní âechy Po, út, st, pá, so ât Libereck kraj Po, út, st, pá, so ât Hradeck kraj Po, út, st, pá, so ât Pardubick kraj Po, út, st, pá, so ât Region Vysoãina Slevy Slevy za plochu dohoda na mm Slevy za poãet - nûkolikeré zvefiejnûní ve stejné velikosti 3 % od 3 x 5 % od mm od 6 x 10 % od mm od 12 x 15 % od mm od 24 x 20 % od mm od 48 x V echny slevy se poãítají pro jednoho inzerenta a nemohou se sãítat. Uzávûrka pro objednávky 3 pracovní dny pfied uvefiejnûním pro âb-inzerci Uzávûrka pro podklady 6 Po, út, st, pá, so pracovní dny pfied uvefiejnûním pro âb-inzerci ât Region JiÏní âechy Po, út, st, pá, so ât PlzeÀsk kraj Po, út, st, pá, so ât Karlovarsk kraj Po, út, st, pá, so ât Storno poplatky 15-4 pracovní dny pfied uvefiejnûním 50 % Od 3 pracovních dnû pfied uvefiejnûním 100 % ZC: Základní cena pro inzerci znaãkového zboïí a v robcû, pro prûmyslovou a hospodáfiskou inzerci, inzerci bank, poji Èoven, jakoï i leteck ch spoleãností. LC: Lokální cena pro lokální inzeráty z oblasti obchodu, fiemesel a Ïivností, za základní cenu se slevou ve v i cca 15 %. * jednosloupcov inzerát (45 x 25 aï 80 mm) umístûn v redakãní ãásti, minimálnû ze 3 stran obklopen redakãním obsahem, pfii v ce nad 60 mm je moïné pouïití barvy (viz str. 10)

16 Vydání pro oblast Morava Strana 16 PrÛmûrn prodan náklad PrÛmûrn prodan náklad PrÛm. prodan náklad s Magazínem DNES+TV (ãt) Stav: záfií 2002 Zdroj: MAFRA, a.s. Polsko 1 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Stfiední âechy Pardubick kraj STŘEDNÍ MORAVA VÝCHODNÍ MORAVA 7 JiÏní âechy Rakousko Slovensko OBLAST MORAVA 4 JIŽNÍ MORAVA Ve kerá regionální vydání Prahy, âech a Moravy jsou mezi sebou vzájemnû kombinovatelná. 2 regionální vydání = 20% sleva 3 regionální vydání = 30% sleva Pro samostatnou kombinaci regionû Praha-mûsto a Stfiední âechy lze pou- Ïít pouze cenu pro oblast Praha 5 VYSOČINA Nevztahuje se na nabídku TANDEM (str. 18)

17 Vydání pro oblast Morava V echny ceny jsou uvedeny bez DPH Strana 17 Ceny Inzertní ãást 1 mm/1 sloupec 1 fiádek/1 sloupec Plovoucí inzerát* 1 mm/1 sloupec Ucho 50 x 35 mm Pfiíplatky v Kã ZC LC ZC LC ZC LC Oblast Morava Po, út, st, pá, so ât ZC LC Pfiíplatky za umístûní v redakãní ãásti, za barevnou inzerci a poplatky za znaãku viz str. 10. Slevy Slevy za plochu dohoda na mm Slevy za poãet - nûkolikeré zvefiejnûní ve stejné velikosti Moravskoslezsk kraj Po, út, st, pá, so ât % od 3 x 5 % od mm od 6 x 10 % od mm od 12 x 15 % od mm od 24 x Region Stfiední Morava Po, út, st, pá, so ât Region V chodní Morava Po, út, st, pá, so ât Region JiÏní Morava Po, út, st, pá, so % od mm od 48 x V echny slevy se poãítají pro jednoho inzerenta a nemohou se sãítat. Uzávûrka pro objednávky 3 pracovní dny pfied uvefiejnûním pro âb-inzerci Uzávûrka pro podklady 3 pracovní dny pfied uvefiejnûním pro âb-inzerci 7 ât Region Vysoãina Po, út, st, pá, so Storno poplatky 15-4 pracovní dny pfied uvefiejnûním 50 % ât Od 3 pracovních dnû pfied uvefiejnûním 100 % ZC: LC: Základní cena pro inzerci znaãkového zboïí a v robcû, pro prûmyslovou a hospodáfiskou inzerci, inzerci bank, poji Èoven, jakoï i leteck ch spoleãností. Lokální cena pro lokální inzeráty z oblasti obchodu, fiemesel a Ïivností, za základní cenu se slevou ve v i cca 15 %. * jednosloupcov inzerát (45 x 25 aï 80 mm) umístûn v redakãní ãásti, minimálnû ze 3 stran obklopen redakãním obsahem, pfii v ce nad 60 mm je moïné pouïití barvy (viz str. 10)

18 ZAMùSTNÁNÍ - 25 % Tandem v celostátním vydání je kombinace 2 inzerátû v prûbûhu 8 dnû v pfiíloze Zamûstnání MF DNES. Tandem se zadává jako jedna objednávka, ale kaïd inzerát je fakturován zvlá È, vïdy se slevou 25 % % - 11 % Tandem v regionální pfiíloze* je kombinace 2, resp. 3 inzerátû v prûbûhu 8, resp. 14 dnû v regionální pfiíloze MF DNES. Tandem v regionální pfiíloze se zadává jako jedna objednávka, ale kaïd inzerát je fakturován zvlá È, vïdy se slevou 25 % (kombinace dvou inzerátû) nebo 30 % (kombinace tfií inzerátû) % TOP KOMBI ZAMùSTNÁNÍ je kombinace jednoho uvefiejnûní v celostátním vydání MF DNES a v Lidov ch novinách v prûbûhu 8 dnû. ZAMùSTNÁNÍ TANDEM PLUS je kombinace dvou uvefiejnûní v celostátním vydání MF DNES a jednoho v Lidov ch novinách v prûbûhu 14 dnû. * Tato nabídka neplatí pro inzeráty v jednotkách vykrytí region Praha-mûsto a oblast Praha a na tuto nabídku se nevztahuje moïnost vyuïití kombinaãní slevy. Pro v echny nabídky platí podmínka stejné velikosti a stejného textu. Ceny V echny ceny jsou uvedeny bez DPH Strana 18 Tandem v celostátním vydání a Tandem v regionální pfiíloze Platí ceny na stranû 6, 13, 15, 17 sníïené o 25 % nebo 30 % Ceny TOP KOMBI ZAMùSTNÁNÍ a ZAMùSTNÁNÍ TANDEM PLUS 1 Inzeráty s 1 doplàkovou barvou (2c) Cena za milimetr âb-inzerátu plus pfiíplatek 20 %. Min. velikost v rubrice Zamûstnání je 200 mm Inzertní ãást mm/1 sl. TOP KOMBI ZAMùSTNÁNÍ âb inzerce 1x v MFD a 1x v LN Cena v Kã 1. varianta MFD (út) LN (st) varianta MFD (ãt) LN (st) 208 ZAMùSTNÁNÍ TANDEM PLUS âb inzerce 2x v MFD a 1x v LN Cena v Kã 1. varianta MFD (út) LN (st) MFD (út) varianta MFD (út) LN (st) MFD (ãt) varianta MFD (ãt) MFD (út) LN (st) varianta MFD (ãt) LN (st) MFD (ãt) 300 Ceny zahrnují zvefiejnûní âb inzerátu v MF DNES a LN, kombinaãní sleva je zapoãtena. Lze uplatnit slevu vypl vající z uzavfiené rámcové smlouvy pro inzerci v MF DNES. Kombinovan inzerát se zadává jednou objednávkou, fakturováno je vïdy po uvefiejnûní inzerátu v MF DNES. Inzeráty (3c) nebo ãtyfibarevné inzeráty (4c) Cena za milimetr âb-inzerátu plus pfiíplatek 30 % nebo 40 % Min. velikost v rubrice Zamûstnání je 500 mm 8 Personální inzerce je automaticky zvefiejnûna po dobu 7 dnû na stránkách idnes

19 ÚTERÝ 17. ZÁŘÍ 2002 MARCEL CHLÁDEK Vúvodním článku okomunikaci jsme se zmínili o podílu verbální aneverbální komunikace v projevu člověka. Uvedli jsme, že neverbální komunikace převažuje nad verbální. Je to celkem logické, protože i když nemluvíme, přesto se neverbálně projevujeme. Například tím, jak stojíme, jakou použijeme mimiku nebo gestikulaci. míme komunikaci mimoslovní. Velká část neverbálních projevů působí nezávisle na našem vědomí. Proto je mnohem důležitější, jakým způsobem mluvíme, než obsah toho, co říkáme. Řada obchodních zástupců je neúspěšná právě proto, že řeč jejich těla neladí s informacemi, které používají při prezentaci. Pokud něčemu sami nevěříme, naše neverbální projevy nás prozradí. Tajemství úspěšných obchodníků, řečníků, politiků apod. tkví v mistrném zvládání řeči těla. Nonverbální komunikace by měla být vždy v souladu s mluveným slovem. Neměla by působit rušivě, ale naopak měla by verbální projev podporovat. Neverbální signály procházejí menší kontrolou toho, kdo je vydává. Je to tím, že většinu těchto signálů vysíláme neúmyslně a jsou natolik krátké, že je může zaznamenat pouze naše podvědomí. Známe případy, kdy je nám někdo nesympatický a my nevíme proč. Příčinou mohou být právě jeho neverbální signály, které knám vysílá. Kdo ovládá řeč těla, má oproti ostatním velký náskok. Například při obchodní schůzce nám dává neverbální projev našeho obchodního partnera signál, že chce schůzku u- končit, minimálně o 30 sekund dříve, než to doopravdy udělá. Podle jeho řeči těla můžeme také poznat, jestli přijme, nebo nepřijme náš ná- saní diplomové nebo seminární práce většinou nepatří mezi oblíbené činnosti studentů. Mnoho z nich se dokonce až na poslední chvíli rozhoduje, jaké téma si vybere. Práce napsaná se zájmem a na zajímavé téma může přitom přinést několikanásobný užitek, nejenom dopomoci k vysokoškolskému titulu. Jednou z těchto forem může INZERCE AUSTRÁLIE NOVÝ ZÉLAND, ANGLIE - studium angličtiny, odborné kurzy Garance nejlepší nabídky / GB, SRN, USA Volejte nám ihned, odjeďte za 14 dní. Tel.: 02/ , MD MO DNES Uvnitř tohoto sešitu Znalost řeči těla vás může zvýhodnit například při přijímacím pohovoru ILUSTRAČNÍ FOTO: ISIFA vrh. Znalost neverbální komunikace můžeme využít nejen v profe- na dívku, která se nám líbí? Jak zečů o zaměstnání. Druhý den se ti ovlivnit výsledky osobního pohohovoru bude napraven objektivníme na každém kroku. Jak zapůsobit sonální poradci určit pořadí ucha- velmi těžko změnit. Jak tedy mohu nivý první dojem vzniklý při posním, ale i v soukromém životě. uspět při osobním pohovoru? samí personální poradci podívali na voru ve svůj prospěch za tak krátkou dobu? Svými neverbálními osobě jen velmi těžko měníme. mi fakty. Úsudek utvořený o jiné Poznáme, jestli jsme našemu partnerovi sympatičtí, nebo zda chová mnohdy bohužel na několika minu- Názor poradců se ztotožňoval s pů- signály! Udržováním zrakového Známý je především halo efekt, Náš úspěch či neúspěch závisí celou videonahrávku. Výsledek? náklonnost spíše k někomu jinému. tách. Řadu lidí posuzujeme dlouho vodním, který si utvořili po čtyřech kontaktu, výrazem obličeje, jenž je utvořen tím, co jsme o druhém slyšeli nebo jaký na nás udě- Nonverbální komunikaci bychom měli ovládat ze dvou důvodů. ní dojem.tento první dojem se Pokud jste se někdy zúčastnili Při utváření názoru na uchazeče lal první dojem. podle toho, jaký na nás udělali prv- minutách! otevřenými gesty. Za prvé proto, abychom dovedli na utváří během prvních čtyř minut, osobního pohovoru, vzpomeňte si, o zaměstnání je největší pozornost Z výše uvedeného je zřejmé, jak druhém poznat, co si opravdu myslí, a za druhé proto, abychom mohníků hovoří dokonce o 120 sekunlik jste toho mohli za tu dobu říci. Ty nám poskytnou nejvíce in- sám sebe, tzv. management půso- kdy druhého vidíme. Řada odbor- co se dělo první čtyři minuty a ko- zaměřena na obličej a oči. je důležité umět dobře prezentovat li působit na ostatní lidi tak, jak dách. Zpravidla v prvních minutách pohovoru hovoří z velké části ten, kdo druhého. Při osobním pohovoru řeč těla. formací pro posouzení osobnosti bivosti, a jakou úlohu hraje naše chceme a potřebujeme. Uveďme si praktický příklad: Na jedné z amerických univerzit pohovory vede. Maximálně se stihnete představit a odpovědět na ně- agentur sleduje jeden z hodnotí- u řady špičkových personálních První dojem pouštěli personálním poradcům videonahrávky z osobních pohovorů kolik málo otázek. Přesto je většinou po čtyřech minutách rozhodvy uchazečů o zaměstnání. Je ji ovlivňuje a jak ji tréninkem vycích především neverbální proje- Príště: Z čeho se řeč těla skládá, co Jak působit na druhého tak, jak a tuto nahrávku zastavili vždy po potřebujeme? Problém, který řeší- čtyřech minutách. Poté museli pernuto a tento výsledek můžeme jen mylné se utěšovat tím, že nepřízlepšit být například účast na soutěži diplomových a seminárních prací. ko pro efektivní využívání ho využívání energie a obnovitel- zúčastnit studenti všech českých a v oblasti energetiky. nyní organizuje SEVEn, Středis- energetiky, především efektivní- napsanými od roku 2000 mohou kontakty pro svou budoucí kariéru Vítězství v takové soutěži umožňuje jednak získat finanční odvána jako součást mezinárodní tické okruhy patří technické se organizátorům soutěže přihlásí SEVEn, Středisko pro efektivní energie. Tato soutěž je organizoných zdrojů energie. Mezi tema- slovenských vysokých škol, kteří Další informace: měnu, která se každému studentovi určitě hodí, a jednak získat EEBW: Energie efektivně ho využití energie v průmyslu, nou v kategorii diplomových pra- tel. 02/ odborné konference a výstavy aekonomické aspekty efektivní- nejpozději do 7. října. První ce- využívání energie kontakty v oblasti, které se plánuje v budoucnu profesionálně v Praze. vliv energetiky na životní proři prvních tří oceněných prací je Všechny podrobnosti o této sou- Ta se uskuteční v listopadu 2002 zemědělství a sektoru bydlení, cí je odměna korun a auto- věnovat. Jak již název soutěže napovídá, určena je pro diplomové a seky úsporné chování. na konferenci EEBW: Energie stránce středí nebo motivy pro energetic- budou mít možnost prezentovat těži jsou uvedeny na internetové Jednu z takových soutěží s názvem Energie efektivně právě minární práce napsané na téma Soutěže se se svými pracemi efektivně 2002 a získat tak nové pramen: eebw MD Nabídka seminářů, kurzů a školení Datum Téma Přednášející Cena Kontakt A II - angličtina mírně pokročilí Mgr. R. Papoušková 6.600, "Jak úspěšně prodat produkt, službu nebo myšlenku" zim. sem.2002 kurzy pro veřejnost aj,nj,fj,šj 2002/2003 pomaturitní studium aj, nj, fj, šj 26. září / SOPMA s.r.o. Databázový programátor Programátor WWW aplikací Obchodní dovednosti Úprava písemností Jednosemestrální, víkendové, nejen pro asistent(k)y rekvalifikační studium Image asistenta(tky) Akreditováno MŠMT Koučink Pohovory jako Uzávěrka přihlášek ! nástroj vedení lidí Ortenovo náměstí 34, Praha 7, Jak uspět při výběrovém pohovoru Diagnostika osobnosti - poznejte sebe sama Olivova 7, Praha 1 Kompletní aktuální nabídka tel.: 02/ , ( ) fax: 02/ , ( ) MD Jazyková škola hlavního města Prahy nabízí ve školním roce 2002/2003 kurzy cizích jazyků standardní kurzy všech pokročilostí (i přípravné ke státním jazykovým zkouškám, konverzační, tlumočnické a překladatelské kurzy) jednoleté pomaturitní studium (volná místa F, N, Š) podnikové kurzy čeština pro cizince více než 30 jazyků včetně orientálních státní a mezinárodní jazykové zkoušky Školská 15, Praha 1 tel.: 02/ , fax: 02/ , Petr Bartoň 3.800,- tel.0465/ odborný lektor od odborný lektor od CESTY K LEPŠÍMU BYDLENÍ Realitní kanceláře dokážou klientovi pomoci, aby se k penězům a bydlení dostal co nejrychleji začínají v příloze REALITY úvěrů, hypotečních nebo těch Bydlení je pro většinu lidí ze stavebního spoření. Jak si tématem číslo 1. ale prodávající zajistí zaplacení celé kupní ceny, když pro Nová příloha REALITY - CESTY K LEPŠÍMU BYDLENÍ, její proplacení banky požadují sepsání kupní či jiné kterou poprvé právě čtete, proto přinese každý druhý ačtvrtý čtvrtek v měsíci přehlednou nabídku kupující zajistí koupi nemo- závazné smlouvy? Jak si nemovitostí ve Vašem regionu, vitosti, když nemůže platit doplněnou o řadu informací a rad, ihned při podpisu kupní jak se na poměrně složitém realitním trhu orientovat. profesionály v realitní kance- smlouvy? To vše je práce pro Kromě nabídky nových možností bydlení naleznou čtenáři níci z realitních kanceláří. láři, jsou přesvědčeni odbor- nyní podrobnější informace omnohých nabízených nemovitostech také na internetu, kam ných prostřednictvím nebo Podíl nemovitostí, kupova- inzeráty čtenáře pohodlně navedou. půjček a úvěrů, v poslední pouze s pomocí různých forem Redakční část přílohy REALITY době vzrůstá. Každá větší realitní kancelář nebo investor - CESTY K LEPŠÍMU BYDLENÍ bude velmi pestrá a zajímavá: počítají s možností prodeje Přibudou podrobnější informace svých nemovitostí pomocí hypotečních úvěrů nebo stavební- o možnostech financování bydlení, rozhovory s realitními makléři ho spoření. A každá solidní nebo články o tom, jak si vybírat realitní kancelář by měla být firmy na stavbu či rekonstrukci schopna svým klientům v těchto záležitostech kvalifikovaně zorientovat se v možnostech Protože naše kancelář spolu- domu a bytu. Na jednom jediném místě tak pomoci, tvrdí Leoš Sigmund financovaní a doporučit nejvhodnější způsob získání fi- s několika bankovními ústavy pracuje poměrně intenzivně čtenáři MF DNES dostanou všechny informace o hledané nemovi- Real v Jihlavě. Dobrá realitní nančních prostředků potřeb- a stavebními spořitelnami, jsme z realitní kanceláře A.S.K. - tosti. Odborníci jim navíc poradí, kancelář většinou zajišťuje veškerý právní servis spojený vitosti, říká Lucie Pitsmau- základní podklady musí klient ných ke koupi vybrané nemo- detailně informováni o tom, jaké jak postupovat v situaci, kdy si nejsou jisti, jak co nejbezpečněji s pořízením dané nemovitosti. sová z brněnské realitní kanceláře Gaute. stavební spořitelny tak, aby vy- doložit při návštěvě banky nebo nemovitost koupit či prodat. Právníci připraví smlouvy Doufáme, že čtenářům, a zároveň o smlouvě budoucí kupní, další Ve většině případů mají realitní kanceláře specialistu, ktekud možno co nejkratší dobu. řízení celého úvěru trvalo po- i klientům MF DNES, příloha odborníci zajistí podklady REALITY skutečně onu trnitou z katastru nemovitostí. Co se rý se zabývá pouze poradenstvím a vlastním vyřizováním bude čerpat úvěr hypoteční Poté, co se klient rozhodne, zda Cestu k lepšímu bydlení výrazně týče finančního poradenství, usnadní. profesionální realitní makléř je úvěrů. Realitní kanceláře by nebo stavební, a vybere si banku Vedení inzerce MF DNES schopen zákazníkovi pomoci měly dobře znát obecné postupy jednotlivých finančních mu připravit veškeré podklady, nebo spořitelnu, jsme schopni ústavů a měly by klientovi připravit veškeré nutné podklady ti, potřebné k vyřízení úvěru. týkající se kupované nemovitos- pro vyřízení úvěru. Konečně, Jedná se především o údaje v současné době tvoří koupě z katastru nemovitostí, vyhláškové a tržní odhady nemovitos- nemovitostí pomocí hypotečních úvěrů, stavebních spoření, tí, případně ostatní, bankou překlenovacích úvěrů majoritu požadovanou, dokumentaci, uvedl Leoš Sigmund z realitní kan- realizovaných obchodů. Také současný trend hypotečních celáře A.S.K. - Real v Jihlavě. ústavů je půjčit co nejširší klientele a poskytnout jim co nejlepvováni informacemi o úroko- Lidé jsou dnes přímo zaplaší podmínky a výhody čerpání vých sazbách té které banky, úvěrů. pojištění a dalších výhodách. Na pobočka Brno Malinovského náměstí 4, Brno tel , 13 modrá linka Hledáme externí obchodní manažery/manažerky VAŠSTAV, s.r.o. Staňkova 18, Brno, tel.: , Po tel.: , Vaše nová adresa! Bytové domy Brno-Žabovřesky, ulice Kovařovicova Zahájení výstavby od velikosti 2+kk až 4+1 s převodem do osobního vlastnictví. Cena Kč/m 2 bez DPH. MD sešit Foto zapůjčila firma RD Rýmařov co však klient nejvíce slyší? Kdy stupitelná role realitní kanceláře, tvrdí profesionálové z rea- dostane peníze. Kvalita a rychlost při získání finanční částky litních kanceláří. určené na bydlení, tam je neza- Petra Horáková VASA Interier, a.s. Okružní 35, Brno, tel./fax: , Prodejní doba: PO PÁ: 9 17 Pfiíloha VZDùLÁVÁNÍ Pfiílohy REALITY V echny ceny jsou uvedeny bez DPH Strana 19 Pfiíloha VZDùLÁVÁNÍ onverbální komunikací rozu- N Výhra za diplomovou práci P vzdělávání Neverbální komunikace AU-PAIR! Povodňová sleva! OTEVŘENÉ KURZY sešit F Další vydání přílohy VZDĚLÁVÁNÍ dne CELOSTÁTNÍ P ÍLOHA VZDùLÁVÁNÍ VYCHÁZÍ V ÚTER V RÁMCI SE ITU ZAMùSTNÁNÍ Ceny standardní plo ná (cena 1 mm/1 sloupec) modul kniha 1 sl. x 60 mm modul kniha 1 sl. x 80 mm Nabídka semináfiû 4 sl. x 4 mm MF DNES 99 Kã Kã Kã Kã TOP KOMBI VZDùLÁVÁNÍ 124 Kã TOP KOMBI v pfiíloze Vzdûlávání je kombinace jednoho uvefiejnûní stejného inzerátu v MF DNES v úter a v Lidov ch novinách ve stfiedu, obû uvefiejnûní musí b t v prûbûhu 7 dnû. - podmínky pro pfiíplatky za barvu platí stejné jako v rubrice Zamûstnání (str. 18), u modulu kniha je úãtován pfiíplatek za barvu 20% pro 2C, 30% pro 3C a 40% pro inzerát 4C bez dopoãítání do minimálního formátu. Inzerce v pfiíloze VZDùLÁVÁNÍ je automaticky zvefiejnûna po dobu 7 dnû na stránkách idnes Pfiílohy REALITY MB CESTY K LEPŠÍMU BYDLENÍ F Rodinné domy a byty se prodávají především pomocí úvěrů dnešní době se nemovitosti - domy i byty - V prodávají především pomocí MB MB REGIONÁLNÍ P ÍLOHY REALITY VYCHÁZEJÍ PRAVIDELNù V OBLASTI PRAHA, âechy A MORAVA* MoÏnosti inzerce: plo ná a fiádková inzerce - platí podmínky podle platn ch regionálních ceníkû fiádkov modul (strukturovan textov fiádek 4 sloupce x 3 mm) fotoinzerát (1 sloupec x 60 mm) Ceny fiádkov modul fotoinzerát Oblast Praha 648 Kã Kã Oblast âechy 240 Kã Kã Oblast Morava 312 Kã Kã ádkové moduly a fotoinzeráty jsou po dobu 28 dní uvefiejnûny na serveru reality.idnes.cz U fotoinzerátu není úãtován pfiíplatek za barvu. Slevy za opakování platí jako u ostatní inzerce. Pfiedev ím pro realitní kanceláfie a zákazníky, ktefií mají v úmyslu uvefiejnit vût í poãet fiádkov ch modulû nebo fotoinzerátû, nabízíme moïnost zadávání inzerce on-line za v hodn ch cenov ch podmínek. V tomto pfiípadû kontaktujte, prosím, na e inzertní poradce (poslední strana ceníku). * Oblast Praha (Praha + Stfiední âechy) Oblast âechy (Severní âechy, Libereck kraj, Hradeck kraj, Pardubick kraj, JiÏní âechy, PlzeÀsk kraj a Karlovarsk kraj) Oblast Morava (Moravskoslezsk kraj, Stfiední Morava, V chodní Morava, JiÏní Morava a Vysoãina) 8

20 Prospektové pfiílohy Vkládaná inzerce V echny ceny jsou uvedeny bez DPH Strana 20 Ceny Individuální kalkulace moïná od ks + TOP KOMBI v Kã za kus (platí pro vkládání a v ívání) DENÍK MAGAZÍN do 10 g /kus 1,00 1,40 do 20 g /kus 1,20 1,70 do 30 g /kus 1,40 1,90 do 40 g /kus 1,60 2,20 do 50 g /kus 1,80 2,50 Pfii hmotnosti nad 50 g/kus bude cena stanovena dohodou (platí i pro vlepování) Náklady v ední s magazínem sobota TOP KOMBI (MF DNES, LN - celostátnû) MF DNES - celostátnû Regiony - Praha Stfiední âechy Severní âechy Libereck kraj Hradeck kraj Pardubick kraj JiÏní âechy PlzeÀsk kraj Karlovarsk kraj Vysoãina Moravskoslezsk kraj Stfiední Morava V chodní Morava JiÏní Morava ti tûné náklady jsou orientaãní pfied objednávkou nutno ovûfiit - storno poplatky: dnû pfied uvefiejnûním - 50 %, od 15 dnû pfied uvefiejnûním % Uzávûrka pro objednávky 21 dnû pfied uvefiejnûním (s objednávkou dodat vzorek, maketu - potvrzení objednávky do 3 dnû po dodání makety) Termíny dodání Deník T denní magazín Slevy Místa dodání MAFRA, a. s. Tiskárna Praha Tiskafiská ul. Praha 10-Male ice Tel.: pracovní dny pfied uvefiejnûním 5 pracovních dnû pfied uvefiejnûním opakování 3 % 3x % 6x % 8x % 10x % 12x Vklady realizované ve více regionech v jeden den od jednoho klienta se poãítají jako jeden vklad. VloÏené kusy se naãítají. MAFRA, a. s. Tiskárna Olomouc Pavelkova 7 Olomouc Tel.: Severotisk, spol. s r. o. Mezní 7 Ústí nad Labem Tel.: *) Nejpozdûji do 5 pracovních dnû pfied uvefiejnûním dodat 5 ks vzorov ch pfiíloh do odd. inzerce MF DNES. *) *) Poãet kusû 9

21 Prospektové pfiílohy Vkládaná inzerce Strana 21 DÒLEÎITÉ POKYNY K TECHNICK M PODMÍNKÁM PROSPEKTOV CH P ÍLOH l 1. Vlastnosti a specifikace pfiíloh Formáty a gramáï pro jednotlivé listy - nejmen í moïn formát 105 x 148 mm do magazínu anebo 105 x 210 mm do deníku, gramáï pouïitého papíru nesmí b t niï í neï 170 g/m 2, ale ne vût í neï 200 g/m 2 - A4 a A5 - gramáï nesmí b t niï í neï 120 g/m 2 - nejvût í moïn formát pro deník 230 x 310 mm, magazín 200 x 270 mm, gramáï papíru 120 g/m 2 - vût í formáty A2, A3 musí b t sloïeny na A4, gramáï papíru nesmí b t niï í neï 60 g/m 2 (A2) anebo 80 g/m 2 (A3) l Formáty a gramáï pro vícestránkové pfiílohy (pro formáty A4, A5 a A6): stran - nesmí b t gramáï pouïitého papíru niï í neï 80 g/m 2 (pfiípadnû pfieloïit) - 8 a více stran - minimální gramáï 45 g/m 2 l l l l l l Vlepování, v ívání - moïné jenom do Magazínu DNES+TV (po konzultaci) 2. Kvalita dodávky pfiíloh pfiílohy musí b t bezzávadnû zpracovatelné, bez dodateãné manuální úpravy pfiílohy slepené, elektrostaticky nabité nebo zvlhlé, s ohnut mi rohy nebo jinak po kozené nemohou b t zpracovány pfiílohy s oltáfiním ohybem nebo leporelo nemohou b t zpracovány u vícestránkov ch pfiíloh je vhodn ohyb na del í stranû ofiez musí b t proveden v pravém úhlu, musí b t rovn a hladk, ve velikosti formátu l l l l l l l zpracování pfiíloh obsahujících vzorky zboïí není moïné, zvlá tní formáty jsou zpracovávány aï po vyzkou ení 3. Pfieprava a balení pfiíloh pro pfiepravu prospektov ch pfiíloh nutno pouïívat stabilní Euro-palety (80 x 120 cm) palety je nutné pfiesnû stohovat, vrstvy prokládat kartónem, vrchní vrstvu pfiekr t dfievûn m krytem balíky v jedné nezkfiíïené vrstvû (hfibety k jedné stranû!) musí mít stejnou v ku (8 aï 10 cm), balíky nezavazovat, neovíjet páskou, nebalit pfiílohy musí b t chránûny proti po kození pfii pfiepravû a proti pronikání vlhkosti kaïdá paleta musí b t oznaãená - analogicky k dodacímu listu, na dnû strany stohu uloïit balíkovou prûvodku, stoh opatfiit fólií a zapáskovat pfies dfievûn kryt - pozor na po kození pfiíloh paletové prûvodky se ukládají na dvû strany stohu na paletû a musí obsahovat tyto údaje: odesílatele a pfiíjemce, objednavatele vkládání, oznaãení (název) pfiílohy, termín vkládání, titul a jednotku vykrytí (region), poãet pfiíloh v balíku, na paletû a celkem, poãet palet celkem a ãíslo jednotlivé palety. V pfiípadû dodrïení podmínek je úspû nost vkladu cca 98 %. V pfiípadû nedodrïení pokynû úspû nost vkladu úmûrnû klesá a MAFRA, a.s. si vyhrazuje právo na nepfievzetí resp. nevloïení (pfiípadnû zmûnu termínu) prospektov ch pfiíloh! 9

22 âtenost a prodan náklad Strana 22 Mladá fronta DNES - cílené a efektivní oslovení čtenářů Deník Mladá fronta DNES má díky svému vysokému počtu čtenářů i vhodnému složení čtenářů postavení špičkového média na reklamním trhu. Cílové skupiny zajímavé pro reklamní sdělení jsou mezi čtenáři MF DNES zastoupeny nadprůměrně v porovnání s ostatními deníky. Za významný - a to nejen mezi deníky - považujeme i podíl, který tvoří oslovení čtenáři z celé cílové skupiny. Podobné přednosti má i TOP KOMBI - inzertní kombinace deníků MF DNES a Lidové noviny. Průměrný prodaný náklad v září MF DNES PrÛmûrn prodan náklad PrÛm. prodan náklad s Magazínem DNES+TV (ãt) TOP KOMBI PrÛmûrn prodan náklad PrÛm. prodan náklad s Magazínem DNES+TV (ãt) PrÛm. prodan náklad s magazínem Pátek LN (pá) Zdroj: ABC âr âtenáfii deníkû a inzertních kombinací ve vûku let Mezi ãtenáfii deníkû je prûmûrnû 35 % takov ch ãtenáfiû. V MF DNES 43 %. Jedin m inzerátem v MF DNES oslovujete 18 % v ech obyvatel âr mezi lety. âtenáfii s ãist m mûsíãním pfiíjmem domácnosti nad 20 tis. Kã Mezi ãtenáfii deníkû je prûmûrnû 23 % takov ch ãtenáfiû. V MF DNES 28 %. Jedin m inzerátem v MF DNES oslovujete 19 % v ech domácností v âr s ãist m mûs. pfiíjmem nad 20 tis. Kã. hodnoty v tis. ãtenáfiû hodnoty v tis. ãtenáfiû Více informací najdete na Zdroj: MEDIAPROJEKT IV./ I./2002

FAKTA. Čtenáři LN rozhodují národní socio-ekonomická klasifikace ABCDE, složení % e - nejnižší do 10 000 Kč. A - nejvyšší

FAKTA. Čtenáři LN rozhodují národní socio-ekonomická klasifikace ABCDE, složení % e - nejnižší do 10 000 Kč. A - nejvyšší FAKTA LIDOVÉ NOVINY, nejstarší český deník, založený v roce 1893, se dlouhodobě profilují jako kvalitní celostátní zpravodajský list se speciálním zájmem o politiku, ekonomiku, kulturu a vzdělání. LIDOVÉ

Více

lidovky.cz Tituly mediální skupiny MAFRA Platnost od 1. 1. 2014 Tituly mediální skupiny MAFRA

lidovky.cz Tituly mediální skupiny MAFRA Platnost od 1. 1. 2014 Tituly mediální skupiny MAFRA Ceník tištěných titulů platný od 1. 1. 2014 Tituly mediální skupiny MAFRA Platnost od 1. 1. 2014 Mediální skupina MAFRA sdružuje pod svou střechou produkty ze všech oblastí mediálního trhu. Vlajkovou lodí

Více

lidovky.cz Tituly mediální skupiny MAFRA Platnost od 1. 1. 2013 Tituly mediální skupiny MAFRA

lidovky.cz Tituly mediální skupiny MAFRA Platnost od 1. 1. 2013 Tituly mediální skupiny MAFRA Ceník tištěných titulů platný od 1. 1. 2013 Tituly mediální skupiny MAFRA Platnost od 1. 1. 2013 Mediální skupina MAFRA sdružuje pod svou střechou produkty ze všech oblastí mediálního trhu. Vlajkovou lodí

Více

FAKTA. ČTeNářI LN jsou FINANČNě zajištěni čistý měsíční příjem domácnosti, v tis. čtenářů

FAKTA. ČTeNářI LN jsou FINANČNě zajištěni čistý měsíční příjem domácnosti, v tis. čtenářů FAKTA LIDOVÉ NOVINY, nejstarší český deník, založený v roce 1893, se dlouhodobě profilují jako kvalitní celostátní zpravodajský list se speciálním zájmem o politiku, byznys a kulturu. LIDOVÉ NOVINY jsou

Více

STANDARDNÍ FORMÁTY INZERCE - PŘÍLOHA CENÍKU NA ROK 2010

STANDARDNÍ FORMÁTY INZERCE - PŘÍLOHA CENÍKU NA ROK 2010 STANDARDNÍ FORMÁTY INZERCE - PŘÍLOHA CENÍKU NA ROK 2010 Platnost od 1. 2. 2010 Deník Blesk byl založen v roce 1992 a od roku 2002 je nejprodávanějším a nejčtenějším celostátním deníkem v České republice.

Více

Technické podmínky č. TP/06

Technické podmínky č. TP/06 Technické podmínky č. TP/06 VKLÁDÁNÍ PŘÍLOH Změny v technické specifikaci: 15. 2. 2011 Doplnění formátů magazínů pro vkládání a pravidel pro manipulaci a A. Paloušek přepravu str. 5 a 7. 9. 7. 2013 Doplněna

Více

FAKTA. Čtenáři LN jsou finančně zajištěni čistý měsíční příjem domácnosti, v tis. čtenářů

FAKTA. Čtenáři LN jsou finančně zajištěni čistý měsíční příjem domácnosti, v tis. čtenářů FAKTA LIDOVÉ NOVINY, nejstarší český deník, založený v roce 1893, se dlouhodobě profilují jako kvalitní celostátní zpravodajský list se speciálním zájmem o politiku, byznys a kulturu. LIDOVÉ NOVINY jsou

Více

DOPRAVA SPEDICE LOGISTIKA MEDIADATA 2012

DOPRAVA SPEDICE LOGISTIKA MEDIADATA 2012 DOPRAVA SPEDICE LOGISTIKA MEDIADATA 2012 www.dnoviny.cz Dopravní noviny jsou odborné periodikum pro vnitrostátní a mezinárodní dopravu, spedici a logistiku. Jednotlivé strany jsou periodicky věnovány následujícím

Více

Magazín deníku MF DNES o Praze a pro Pražany. Volný čas Nakupování Kultura Sport Reality

Magazín deníku MF DNES o Praze a pro Pražany. Volný čas Nakupování Kultura Sport Reality Magazín deníku MF DNES o Praze a pro Pražany Volný čas Nakupování Kultura Sport Reality 2014 Obsah Obsah prezentace 2 Profil magazínu Mediální data Rubriky Možnosti inzerce Ceník Kontakty Profil 3 Průvodce

Více

CENÍK INZERCE 2010 ORIGINÁLNÍ TIPY A INSPIRACE

CENÍK INZERCE 2010 ORIGINÁLNÍ TIPY A INSPIRACE platný od 1. 12. 2009 CENÍK INZERCE 2010 listopad-prosinec 2009» ROČNÍK 1 ZDARMA průvodce předvánočními nákupy ORIGINÁLNÍ TIPY A INSPIRACE MEDIA HILL, s. r. o., Luční 26, 616 00 Brno, IČ: 25587749, bankovní

Více

ČTENÁŘI MF DNES, LIDOVÝCH NOVIN A METRA

ČTENÁŘI MF DNES, LIDOVÝCH NOVIN A METRA ČTENÁŘI, LIDOVÝCH NOVIN A METRA i n z e r t n í p r e z e n t a c e VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ jediný respektovaný zdroj schopný přinést informace o čtenářích odráží úspěch titulu mezi čtenáři a identifikuje

Více

Inzerce 2015: Legalizace magazín, který vám rozšíří zorničky. Magazín, který vám rozšíří zorničky. Ceník inzerce 2015. www.magazin-legalizace.

Inzerce 2015: Legalizace magazín, který vám rozšíří zorničky. Magazín, který vám rozšíří zorničky. Ceník inzerce 2015. www.magazin-legalizace. Magazín, který vám rozšíří zorničky Ceník inzerce 2015 www.magazin-legalizace.cz Drazí partneři, nabízíme vám ceník inzerce na rok 2015 prvního českého magazínu o konopí Legalizace. Časopis Legalizace

Více

ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES

ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních agentur (AKA)

Více

ČTENÁŘI DENÍKŮ MF DNES, LIDOVÉ NOVINY A METRO

ČTENÁŘI DENÍKŮ MF DNES, LIDOVÉ NOVINY A METRO ČTENÁŘI DENÍKŮ, LIDOVÉ NOVINY A METRO VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních

Více

ČTENÁŘI DENÍKŮ MF DNES, LIDOVÉ NOVINY A METRO

ČTENÁŘI DENÍKŮ MF DNES, LIDOVÉ NOVINY A METRO ČTENÁŘI DENÍKŮ, LIDOVÉ NOVINY A METRO VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních

Více

Hledáte nové a kvalitní zaměstnance?

Hledáte nové a kvalitní zaměstnance? Hledáte nové a kvalitní zaměstnance? HUMAN RESOURCES hledejte zdroj tam, kde dnes skutečně je Mladá fronta DNES, noviny s nejkvalitnějším zpravodajstvím v České republice, podávající komplexní obraz o

Více

Technické podmínky č. TP/07

Technické podmínky č. TP/07 Technické podmínky č. TP/07 LEPENÍ INZERTNÍCH ŠTÍTKŮ Změny v technické specifikaci 1. 12. 2014 Aktualizace nákresů J. Lottmann Zpracoval: 1. 12. 2014 Technolog J. Lottmann Kontroloval: 1. 12. 2014 Technický

Více

Univerzita Palackého v Olomouci CENÍK INZERCE 2012. Žurnál UP Žurnál+ KudyKam upol.cz. www.propagace.upol.cz

Univerzita Palackého v Olomouci CENÍK INZERCE 2012. Žurnál UP Žurnál+ KudyKam upol.cz. www.propagace.upol.cz Univerzita Palackého v Olomouci CENÍK INZERCE 2012 Žurnál UP Žurnál+ KudyKam upol.cz www.propagace.upol.cz Žurnál UP náklad: 2.000 ks čtenost: 4.000 čtenářů / vydání periodicita: týdeník formát: A4 (210

Více

www.centrumnews.cz CENÍK 2014

www.centrumnews.cz CENÍK 2014 www.centrumn.cz CENÍK 2014 CENTRUM NEWS obchodní zastoupení CENTRUM MEDIA s.r.o. Tůmova 2236/3, 616 00 BRNO Tel.: 543 220 230(1) E-mail.: inzerce@centrumn.cz Jižní Morava www.centrumn.cz 01 C CENÍK CENTRUM

Více

Magazín OSOBNÍ ROZVOJ. OSOBNÍ ROZVOJ je výjimečný projekt, který představuje novou vizi a klade důraz na originalitu a kvalitu života.

Magazín OSOBNÍ ROZVOJ. OSOBNÍ ROZVOJ je výjimečný projekt, který představuje novou vizi a klade důraz na originalitu a kvalitu života. PROFIL ČASOPISU je unikátní titul, který nabízí pestrý mix témat, příběhů a inspirací pro zkvalitnění soukromého i profesního života, věnuje se aktuálním současným fenoménům a trendům života ve všech oblastech

Více

Již sedmnáct let jsme s Vámi!

Již sedmnáct let jsme s Vámi! Již sedmnáct let jsme s Vámi! 2015 První číslo časopisu Rodiče vyšlo v listopadu 1997 a okamžitě zaznamenalo ze strany čtenářů nevšední zájem. Jeho informace dodnes vyhledávají především rodiče vzdělaní

Více

MEDIA KIT. Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.]

MEDIA KIT. Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.] Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.] KDO JSME? Vydavatelství Borgis a.s. vydávající deník PRÁVO Deník PRÁVO: vychází 6x týdně Elektronická

Více

!!! V RAZNÉ SLEVY!!! BAREVN CH KOPIÍ A TISKÒ, VIZITEK, VAZEB...

!!! V RAZNÉ SLEVY!!! BAREVN CH KOPIÍ A TISKÒ, VIZITEK, VAZEB... REPROSTUDIO CENÍK SLUŽEB Platnost od: březen / 2011!!! V RAZNÉ SLEVY!!! BAREVN CH KOPIÍ A TISKÒ, VIZITEK, VAZEB... - BAREVNÉ A ČERNOBÍLÉ KOPÍROVÁNÍ A TISK - SAZBA LETÁKŮ, PROSPEKTŮ, POZVÁNEK, HLAVIČKOVÝCH

Více

Náklady, čtenost, návštěvnost. Cílová skupina. Rozpočet

Náklady, čtenost, návštěvnost. Cílová skupina. Rozpočet Vydavatelský management 2 Rekapitulace Náklady, čtenost, návštěvnost Tisková a on-line inzerce Cílová skupina Distribuce a tisk Rozpočet Zadání seminární práce Velké vydavatelské domy v ČR http://www.ringier.cz/

Více

Magazín deníku MF DNES o Brně a pro Brňany. Volný čas Kultura Sport Nákupy Výlety

Magazín deníku MF DNES o Brně a pro Brňany. Volný čas Kultura Sport Nákupy Výlety Magazín deníku MF DNES o Brně a pro Brňany Volný čas Kultura Sport Nákupy Výlety 2013 Obsah 2 Obsah prezentace Profil magazínu Mediální data Rubriky Možnosti inzerce Ceník Kontakty Profil 3 Průvodce životem

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU VÍKEND DNES

ČTENÁŘI MAGAZÍNU VÍKEND DNES ČTENÁŘI MAGAZÍNU VÍKEND DNES PROFIL MAGAZÍNU VÍKEND DNES suplement sobotního vydání MF DNES v atraktivním formátu tabloidu s moderní grafikou důraz na kvalitní obsah i zajímavé fotografie vysoká čtenost

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

Ceník inzerce platný od 1. 1. 2014

Ceník inzerce platný od 1. 1. 2014 Ceník inzerce platný od 1. 1. 2014 2014 Ringier Axel Springer CZ a.s. je vydavatelství s největším počtem čtenářů na českém trhu, jehož portfolio tvoří 26 tištěných deníků a časopisů a 11 internetových

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

přehled 2010 VYCHÁZÍ ČYŘIKRÁT ROČNĚ: čtvrtletník Podzim 15. září 15. listopadu

přehled 2010 VYCHÁZÍ ČYŘIKRÁT ROČNĚ: čtvrtletník Podzim 15. září 15. listopadu Zdejcina Jarov Zavadilka Vráž profil časopisů Časopis Nové Bydlení vychází již patnáctý rok. Nové Bydlení je čtvrtletník, který čtenářům předkládá nejširší nabídku a přehled bytů, rodinných domů a pozemků.

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL Obsah úvod......... 2 Schéma corporate identity - corporate design......... 3 MANUÁL ZNAâKY Definice barevnosti.......... 4 Základní konfigurace znaãky.......... 5 Geometrická konfigurace znaãky..........

Více

Pravidla inzerce v Novinách města Český Krumlov

Pravidla inzerce v Novinách města Český Krumlov Pravidla inzerce v Novinách města Český Krumlov Formát: křídový papír, celobarevný tisk, formát A4 Náklad: minimálně 6 100 ks Distribuce: českokrumlovské domácnosti a podniky Web: www.ckrumlov.cz/noviny

Více

EDIČNÍ KALENDÁŘ A CENÍK 2015/16

EDIČNÍ KALENDÁŘ A CENÍK 2015/16 EDIČNÍ KALENDÁŘ A CENÍK 2015/16 www.automatizacevpotravinarstvi.cz Představení Ceník inzerce v časopisu Automatizace v potravinářství Časopis Automatizace v potravinářství je určen producentům potravin

Více

Ceník inzerce platný od 1. 2. 2010

Ceník inzerce platný od 1. 2. 2010 Ceník inzerce platný od 1. 2. 2010 Údaje o vydavatelství strana 2 Vydavatelství Ringier ČR a. s. Komunardů 1584/42 170 00 Praha 7 IČO: 40766713 DIČ: CZ40766713 Centrální příjem inzerce a prospektových

Více

NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., www.mise.cz. Mediaplán 2014. Stavební tituly

NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., www.mise.cz. Mediaplán 2014. Stavební tituly NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., www.mise.cz Mediaplán 2014 Stavební tituly Střechy-Fasády-Izolace Mediaplán 2014 Měsíčník pro profesionály v oboru pláště budov Specifikace Základní informace: Ročník: 21.

Více

prezentace www.grandreality.cz

prezentace www.grandreality.cz prezentace www.grandreality.cz www.grandreality.cz Server o trhu nemovitostí, financování a realizaci staveb GRANDREALITY Nabízí prostor pro prezentaci aktuálních nabídek realitních kanceláří, developerů.

Více

Mediaplán 2013. NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., www.mise.cz. média pro volný čas

Mediaplán 2013. NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., www.mise.cz. média pro volný čas Mediaplán 2013 NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., www.mise.cz média pro volný čas camping, cars & caravans 2014 Nejlepší český časopis o kempinku a karavaninku Specifikace Základní informace: Ročník: 10. Periodicita:

Více

Ceník inzerce platný od 1. 2. 2010

Ceník inzerce platný od 1. 2. 2010 Ceník inzerce platný od 1. 2. 2010 Údaje o vydavatelství Strana 2 Vydavatelství RINGIER ČR a. s. Komunardů 1584/42 170 00 Praha 7 IČO: 40766713 DIČ: 003-40766713 Centrální příjem inzerce a prospektových

Více

We Build Your Goodwill.

We Build Your Goodwill. Celobarevný měsíčník věnovaný českému realitnímu trhu prezentující rozsáhlou nabídku nejlepších převážně pražských nemovitostí od významných realitních kanceláří. Aktuální nabídka nemovitostí zahrnuje

Více

Časopis MÁMA a já. MODERNÍ DESIGN Layout časopisu je příjemně sladěný s problematikou, v moderním stylu, na kvalitním papíře s vazbou V2.

Časopis MÁMA a já. MODERNÍ DESIGN Layout časopisu je příjemně sladěný s problematikou, v moderním stylu, na kvalitním papíře s vazbou V2. 2009 Časopis MÁMA a já Pro časopis MÁMA a já je rok 2009 už jeho čtvrtou sezónou. Na českém trhu je velice oblíbený a získal si širokou základnu čtenářů. K jeho oblíbenosti přispívá více faktorů: KVALITA

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU ZNOVUZROZENÍ V květnu 2013 se vydavatelství Burda Praha rozhodlo ze strategických důvodů po osmnácti letech ukončit vydávání populárního herního časopisu LEVEL. V reakci na to se tři

Více

NABÍDKA REKLAMY. CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: VELETRŽNÍ PRŮVODCE V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY

NABÍDKA REKLAMY. CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: VELETRŽNÍ PRŮVODCE V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY NABÍDKA REKLAMY V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: 17. veletrh bydlení FOR HABITAT, 4. veletrh zahradní architektury nábytku a techniky FOR GARDEN, 6.

Více

dvouměsíčník o řízení lidských zdrojů

dvouměsíčník o řízení lidských zdrojů dvouměsíčník o řízení lidských zdrojů Časopis Profi HR je odborný dvouměsíčník, který se zabývá problematikou HR. Časopis je určen pro odbornou veřejnost, jako jsou HR manažeři, personalisté a ostatní

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. GRAFICK MANUÁL

PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. GRAFICK MANUÁL GRAFICK MANUÁL Úvod Vytvofiením firemního grafického manuálu jsou definována pravidla pro pouïití logotypu a doplàkového grafického stylu pro znaãku i v echny produkty a uïité materiály. Cílem je ucelená

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 8. BŘEZNA 2016 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB

NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 8. BŘEZNA 2016 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 8. BŘEZNA 2016 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB SHRNUTÍ POSLEDNÍHO ROČNÍKU Osmý veletrh pracovních příležitostí Kariéra PLUS se uskutečnil v aule Vysoké

Více

121 50 Praha 2, Slezská 2127/13, tel.: 221 001 481, 221 001 422, fax: 221 001 424, e-mail: inzerce_pha@pravo.cz

121 50 Praha 2, Slezská 2127/13, tel.: 221 001 481, 221 001 422, fax: 221 001 424, e-mail: inzerce_pha@pravo.cz CENÍK NZERCE 2014 PLATNÝ OD 1. 1. 2014 PŘÍJEM NZERCE 121 50 Praha 2, Slezská 2127/13, tel.: 221 001 481, 221 001 422, fax: 221 001 424, e-mail: inzerce_pha@pravo.cz PŘÍJEM REGONÁLNÍ NZERCE V ČECHÁCH: Středočeský

Více

Náklad: 5 000 ks Remintenda: 0 ks Periodicita: dvouměsíčník Distribuce: formou předplatného a direct mailu (zdarma zasílání na konkrétní firmy,

Náklad: 5 000 ks Remintenda: 0 ks Periodicita: dvouměsíčník Distribuce: formou předplatného a direct mailu (zdarma zasílání na konkrétní firmy, Náklad: 5 000 ks Remintenda: 0 ks Periodicita: dvouměsíčník Distribuce: formou předplatného a direct mailu (zdarma zasílání na konkrétní firmy, osoby) Mediální partnerství: Cech podlahářů ČR, Cech parketářů

Více

???? Ceník inzerce platný od 1. 1. 2014

???? Ceník inzerce platný od 1. 1. 2014 ???? Ceník inzerce platný od 1. 1. 2014 2014 Ringier Axel Springer CZ a.s. je vydavatelství s největším počtem čtenářů na českém trhu, jehož portfolio tvoří 26 tištěných deníků a časopisů a 11 internetových

Více

Ceník inzerce 2012. Přirozený výběr. Představení na úvod Kdo jsou naši čtenáři Ceník a rozměry inzerce. Harmonogram Obchodní podmínky

Ceník inzerce 2012. Přirozený výběr. Představení na úvod Kdo jsou naši čtenáři Ceník a rozměry inzerce. Harmonogram Obchodní podmínky Představení na úvod Kdo jsou naši čtenáři Ceník a rozměry inzerce Technické podmínky Harmonogram Obchodní podmínky Přirozený výběr Vydavatel: EMPRESA MEDIA, a. s. l Panská 7, 110 00 Praha 1 l IČO: 26418011

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Ceník týdeníku 5plus2

Ceník týdeníku 5plus2 Ceník týdeníku 5plus2 platný od 2014 Týdeník 5plus2 Týdeník 5plus2 vychází každý pátek v nákladu převyšujícím 820 000 ks. Je u nás největším zdarma distribuovaným týdeníkem. Naší strategií je poskytnout

Více

Svět knihy Praha 17. 20. 5. 2012 NABÍDKA INZERCE V PROPAGAČNÍCH MATERIÁLECH VELETRHU SVĚT KNIHY PRAHA 2012

Svět knihy Praha 17. 20. 5. 2012 NABÍDKA INZERCE V PROPAGAČNÍCH MATERIÁLECH VELETRHU SVĚT KNIHY PRAHA 2012 NABÍDKA NZERCE V PROPAGAČNÍCH MATERÁLECH VELETRHU SVĚT KNHY PRAHA 2012 Ceny se nezvyšují! Výrazné slevy pro vystavovatele! Vážení přátelé, představujeme Vám propagační materiály 18. ročníku mezinárodního

Více

Komplexní přehled. NÁKLAD : 10 000 ks. We Build Your Goodwill.

Komplexní přehled. NÁKLAD : 10 000 ks. We Build Your Goodwill. Ročenka Travel & Event Manager s HANDBOOK je určena všem manažerům, kteří mají na starosti marketing, získávání nových zákazníků a s tím spojené organizování firemních akcí a večírků, konferencí a kongresů.

Více

Mediainfo základní údaje nový design reklamní plochy

Mediainfo základní údaje nový design reklamní plochy Mediainfo základní údaje nový design reklamní plochy Profil serveru Nejnavštěvovanější informačně-zpravodajský server ve Zlínském kraji ZPRÁVY Co se děje Politika a ekonomika Hasiči a policie Kultura Sport

Více

Město Krásná Lípa 407 46 IČ 00 261 459. Zásady pro vydávání informačního půlměsíčníku Vikýř

Město Krásná Lípa 407 46 IČ 00 261 459. Zásady pro vydávání informačního půlměsíčníku Vikýř Město Krásná Lípa 407 46 IČ 00 261 459 Zásady pro vydávání informačního půlměsíčníku Vikýř Zásady pro vydávání informačního půlměsíčníku Vikýř Vikýř je placeným informačním půlměsíčníkem pro občany města

Více

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce.

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. POTŘEBUJI BYDLET Nabízíme vám produkty stabilních a silných partnerů:

Více

Ceník týdeníku 5plus2

Ceník týdeníku 5plus2 Ceník týdeníku 5plus2 platný od 2015 Týdeník 5plus2 Týdeník 5plus2 Příklady inzerce Platnost od 2015 PŘÍKLADY BĚŽNÝCH FORMÁTŮ INZERCE > Cena 4C inzerce v Kč Š x V v mm I. II. III. IV. V. VI. 2/1 strana

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Mediaplán 2013. NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., www.mise.cz. média pro volný čas

Mediaplán 2013. NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., www.mise.cz. média pro volný čas Mediaplán 2013 NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., www.mise.cz média pro volný čas Kempy v české a slovenské republice 2014 Jediný katalog kempů v České a Slovenské republice MAPA KEMPŮ + PRŮVODCE Specifikace

Více

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO 2015 Náklad max. 20 000 ks Nulová remitenda jdeme na dračku Nově distribuce v PNS Informace o předplatném na www.czech-tim.cz

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

DOMA DNES. magazín o bydlení

DOMA DNES. magazín o bydlení DOMA DNES magazín o bydlení Obsah OBSAH PREZENTACE 2 Profil magazínu Mediální data Rubriky Ceník + nabídka START Kontakt Profil magazínu MAGAZÍN O BYDLENÍ 3 Motto: s námi vám bude doma lépe píšeme o všem,

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

Ceník inzerce platný od 1. 2. 2011

Ceník inzerce platný od 1. 2. 2011 Ceník inzerce platný od 1. 2. 2011 2011 11. prosince 2010 9 Kč Číslo 287 Ročník 19 www.blesk.cz Tatínek Mahuleny Jan Bočan ( 73) PRAHA Mahulena Bočanová (43) je na pokraji zhroucení. Jen co se vrátila

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

PŘEDVOLBY K TISKU. pro předávání digitálních dat k výrobě tiskovin. Nabízíme Vám úpravu dokumentů pro tisk přímo u nás na firmě.

PŘEDVOLBY K TISKU. pro předávání digitálních dat k výrobě tiskovin. Nabízíme Vám úpravu dokumentů pro tisk přímo u nás na firmě. PŘEDVOLBY K TISKU pro předávání digitálních dat k výrobě tiskovin Nabízíme Vám úpravu dokumentů pro tisk přímo u nás na firmě. Nedoržení jednotlivých postupů může znamenat nekorektní zpracování zakázky.

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., www.mise.cz. Mediaplán 2014. Stavební tituly

NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., www.mise.cz. Mediaplán 2014. Stavební tituly NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., www.mise.cz Mediaplán 2014 Stavební tituly Střechy-Fasády-Izolace Mediaplán 2014 Měsíčník pro profesionály v oboru pláště budov Specifikace Základní informace: Ročník: 21.

Více

MEDIA PROJEKT 2013/2014 20 LET MEDIA PROJEKTU 1994-2014 1.10. - 31.3. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO

MEDIA PROJEKT 2013/2014 20 LET MEDIA PROJEKTU 1994-2014 1.10. - 31.3. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 2013/2014 1.10. - 31.3. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 20 LET MEDIA PROJEKTU 1994-2014 MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od

Více

Než zaklepete u zaměstnavatele

Než zaklepete u zaměstnavatele Než zaklepete u zaměstnavatele Úřad práce v Pardubicích Mgr. Lucie Tvarůžková Informační den o práci a podnikání, 24. 9. 2009 Informační centrum Pardubice Region Tourism Hlavníčinnosti a služby ÚP Poskytují

Více

NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 10. BŘEZNA 2015 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB

NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 10. BŘEZNA 2015 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 10. BŘEZNA 2015 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB SHRNUTÍ POSLEDNÍHO ROČNÍKU Sedmý veletrh pracovních příležitostí Kariéra PLUS se uskutečnil v aule Vysoké

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

èasopis Inžinierske stavby / Inženýrské stavby www.inzenyrske-stavby.cz èasopis Vydavatelství JAGA

èasopis Inžinierske stavby / Inženýrské stavby www.inzenyrske-stavby.cz èasopis Vydavatelství JAGA èasopis Inžinierske stavby / Inženýrské stavby èasopis 32 Vydavatelství JAGA Periodicita: sedmkrát roènì Cena: 69 Kè* Rozsah: 56 a 112 stran Roèník: 57. Náklad: 3 500 výtiskù * Aktuální cena předplatného

Více

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů.

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů. MarketingSalesMedia je první titul v České republice určený primárně pro zadavatele reklamy s řízenou distribucí, která pokrývá 5000 odběratelů na Českém trhu. Projekt MarketingSalesMedia dodává lidem

Více

Internetový deník o přírodě a životním prostředí. www.ekolist.cz

Internetový deník o přírodě a životním prostředí. www.ekolist.cz Internetový deník o přírodě a životním prostředí www.ekolist.cz O Ekolistu Ekolist.cz je internetový deník s dlouholetou tradicí. Klade si za cíl nestranně informovat o životním prostředí a přírodě především

Více

a TEMATICKÉ PLÁNY Tematická publikace základní údaje o časopise a jeho čtenářích, plánovaná témata, ceník inzerce

a TEMATICKÉ PLÁNY Tematická publikace základní údaje o časopise a jeho čtenářích, plánovaná témata, ceník inzerce CENÍKY 2008 a TEMATICKÉ PLÁNY základní údaje o časopise a jeho čtenářích, plánovaná témata, ceník inzerce základní údaje o časopise a jeho čtenářích, plánovaná témata, ceník inzerce základní údaje o časopise

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Nejsou nezbytnou součástí tiskového dokumentu a pro digitální malonákladový tisk a většinou nejsou vyžadovány.

Nejsou nezbytnou součástí tiskového dokumentu a pro digitální malonákladový tisk a většinou nejsou vyžadovány. Je důležité, aby Vámi dodávaná tisková data splňovala technické parametry uvedené v tomto dokumentu, jako předpoklad pro kvalitní zpracování Vaší tiskové zakázky. Tiskové dokumenty připravené dle uvedených

Více

Deník SVOBODNÝ MONITOR www.svobodnymonitor.cz ZÁKLADNÍ INFORMACE

Deník SVOBODNÝ MONITOR www.svobodnymonitor.cz ZÁKLADNÍ INFORMACE Nezávislý ekonomicko-politický deník Deník SVOBODNÝ MONITOR www.svobodnymonitor.cz ZÁKLADNÍ INFORMACE + PŘEHLED INZERTNÍCH PRODUKTŮ NA ROK 2015 KVĚTEN 2015 Svobodný monitor s.r.o. www.svobodnymonitor.cz

Více

Tématické speciály deníku Mladá fronta E15. přehled příloh ceny specifikace

Tématické speciály deníku Mladá fronta E15. přehled příloh ceny specifikace Tématické speciály deníku Mladá fronta E15 přehled příloh ceny specifikace PLATNOST OD 1. 8. 2011 EDIČNÍ PLÁN SPECIÁLŮ DENÍKU E15 NA ROK 2011 téma Koupelny pro úspěšné rezidenční reality firemní automobily

Více

1. Registrace v katalogu firem

1. Registrace v katalogu firem OBSAH 1. Registrace v katalogu firem 2. Zveřejňování nabídek práce a realit 3. Zobrazování slevových kuponů 4. Zobrazování pozvánek/akcí 5. Fotoreportáže 6. Soukromá inzerce 7. Reklamní kampaně internetovým

Více

IT S ONLY ROCK & POP BUT I LIKE IT. Inzerce

IT S ONLY ROCK & POP BUT I LIKE IT. Inzerce Obsah Obsah One & One Company / Preview...... 3 Rock & Pop / Preview...... 4 Cílová skupina... 5 Graf výzkum čtenosti........... 6 Náklad tisku, prodej, remitenda... 7 Technické specifikace.... 8 Inzertní

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s.

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s. Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení V české republice nyní působí celkem 5 stavebních spořitelen a všechny tyto spořitelny jsou sdruženy v Asociaci českých

Více

NOVÉ MODERNÍ BYTY BERLIN-MITTE

NOVÉ MODERNÍ BYTY BERLIN-MITTE NOVÉ MODERNÍ BYTY BERLIN-MITTE BERLÍN NĚMECKO REALITNÍ INVESTICE Dovolujeme si vám představit možnost investovat na stabilním realitním trhu v hlavním městě Německa - v ekonomickém, politickém a kulturním

Více

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu FINANČNÍ GRAMOTNOST Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 8. - 22.10. 2011 Délka průzkumu: 336 hod. Počet respondentů: 82/ validních 61 Vypovídací hodnota: nízká Počet otázek: 20

Více

REGIONÁLNÍ ODHADY ČTENOSTI DENÍKŮ (odhad čtenosti v tisících osob)

REGIONÁLNÍ ODHADY ČTENOSTI DENÍKŮ (odhad čtenosti v tisících osob) VÝZKUM ODHADŮ ČTENOSTI MEDIA PROJEKT Zdroj údajů: Media projekt realizace GfK Praha MEDIAN Období: 1. 4.. 9. 00 V následujících grafech zveřejňujeme výsledky z výzkumu Media projekt za. a 3. čtvrtletí

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE

KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Hlavní partner konference: Mediální partneři konference: Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více