Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob."

Transkript

1 Podmínky používání Vítejte na stránkách společnosti Eli Lilly (dále jen Lilly ). Používáním těchto stránek souhlasíte s dodržováním následujících podmínek a všech příslušných zákonů a předpisů. Pokud nesouhlasíte s těmito Podmínkami používání, nebudete oprávněni tyto stránky používat. Informace uvedené na těchto webových stránkách jsou uvedeny v souhrnné podobě, jsou obecné povahy a mají pouze informativní charakter. TYTO STRÁNKY A JEJICH OBSAH JSOU POSKYTOVÁNY JAK STOJÍ A LEŽÍ. LILLY, JEJÍ LICENČNÍ PARTNEŘI A JEJÍ DODAVATELÉ SE V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM ZŘÍKAJÍ VŠECH ZÁRUK, AŤ VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, ZÁKONNÝCH NEBO JINÝCH, VČETNĚ, ALE NE VÝHRADNĚ, ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. LILLY, JEJÍ LICENČNÍ PARTNEŘI A DODAVATELÉ ZEJMÉNA NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ UJIŠTĚNÍ ANI ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE SPRÁVNOSTI, SPOLEHLIVOSTI, ÚPLNOSTI, AKTUÁLNOSTI, VHODNOSTI A VČASNOSTI OBSAHU, SOFTWARU, TEXTU, GRAFIKY, NÁSTROJŮ, ODKAZŮ NEBO SDĚLENÍ POSKYTNUTÉM NA A SKRZE WEBOVÉ STRÁNKY NEBO LILLY, NEBO JAKÉKOLI JINÉ STRÁNKY SPOJENÉ S TĚMITO STRÁNKAMI. LILLY NEZARUČUJE, ŽE STRÁNKY BUDOU DOSTUPNÉ, NEPŘERUŠENÉ, BEZCHYBNÉ, BEZ VIRŮ ČI JINÝCH NEŽÁDOUCÍCH KOMPONENTŮ. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM LILLY, JEJÍ LICENČNÍ PARTNEŘI, DODAVATELÉ A TŘETÍ STRANY UVEDENÉ NA STRÁNKÁCH V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESOU ZODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ŠKODY (ZAHRNUJÍCÍ MIMO JINÉ NÁHODNÉ A NÁSLEDNÉ ŠKODY, ÚJMU NA ZDRAVÍ/PROTIPRÁVNÍ ZABITÍ, UŠLÝ ZISK NEBO ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZTRÁTY DAT NEBO PŘERUŠENÍ OBCHODU) VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ ČI NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT WEBOVÉ STRÁNKY NEBO JEJICH OBSAH NEBO JAKÉKOLI SELHÁNÍ PROVOZU, CHYBY, VYNECHÁNÍ, PŘERUŠENÍ, NÁSLEDKU, ZPOŽDĚNÍ ČINNOSTI NEBO PŘENOSU, POČÍTAČOVÉHO VIRU, ZÁVADY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU, ZTRÁTY DAT ČI NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT TYTO STRÁNKY, NEBO JAKÉKOLI WEBOVÉ STRÁNKY PROVOZOVANÉ TŘETÍ STRANOU, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ ZÁRUKY, SMLOUVY, PORUŠENÍ PRÁV NEBO JINÉM PRÁVNÍM ZÁKLADU A BEZ OHLEDU, ZDA JE ČI NENÍ LILLY SEZNÁMENA S MOŽNOSTÍ VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD. POKUD JSTE NESPOKOJENI S NÁMI, S NĚKTERÝMI NAŠIMI SLUŽBAMI ČI TĚMITO PODMÍNKAMI POUŽÍVÁNÍ, JEDINÉ MOŽNÉ OPATŘENÍ JE PŘESTAT POUŽÍVAT TYTO STRÁNKY. Jakékoli požadavky vzniklé v souvislosti s Vaším používáním stránek, musí být podány do jednoho (1) roku ode dne, kdy došlo ke skutečnosti, která vedla k tomuto podání. Tyto stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky. Vzhledem k tomu, že neřídíme obsah těchto jiných webových stránek, na které zde můžeme odkazovat a vzhledem k jejich neustále se měnící povaze, neneseme zodpovědnost za obsah, postupy či pravidla stránek třetích stran. Lilly nekontroluje obsah stránek třetích stran a není tedy zodpovědná za obsah stránek třetích stran, na které odkazuje, webové stránky uvnitř webových stránek nebo reklamy třetích stran a nevytváří žádná prohlášení týkající se jejich obsahu či správnosti. Používání webových stránek třetích stran je na Vaše vlastní riziko a řídí se odlišnými podmínkami pro použití platnými pro tyto stránky. Vše co čtete nebo vidíte na těchto stránkách je chráněno autorskými právy nebo jinak chráněno a vlastníkem je Lilly nebo třetí strana, která udělila licenci a právo k používání těchto materiálů společnosti Lilly. Nic z toho, co čtete nebo vidíte na těchto stránkách, nesmí být kopírováno nebo jinak použito s výjimkou případů uvedených v těchto Podmínkách používání nebo s předchozím písemným souhlasem Lilly.

2 Není-li uvedeno jinak, udělujeme povolení k tisku jednotlivých stránek z tohoto webu pro Vaší osobní nekomerční potřebu týkající se informací o službách a produktech nabízených společností Lilly nebo na nekomerční použití v souvislosti se zdravotní péčí nebo vzděláváním. Jste-li zdravotnický pracovník nebo poskytovatel zdravotní péče, můžete tisknout jednotlivé stránky, není-li uvedeno jinak, a tyto informace a materiály sdílet s ostatními. Žádné jiné povolení tisknout, kopírovat, reprodukovat, distribuovat, udílet licence, převádět, prodávat, přenášet, nahrávat, stahovat, ukládat, zobrazovat na veřejnosti, měnit, upravovat nebo vytvářet odvozená díla z těchto materiálů není uděleno. Udělení tohoto oprávnění není převod vlastnického práva a na základě tohoto oprávnění nesmíte: používat materiály pro jakékoli komerční účely nebo pro jakékoli veřejné publikování (komerční či nekomerční); odstranit jakákoli autorská práva, ochranné známky nebo jiné vlastnické onačení z materiálů, nebo převést materiály na jinou osobu nebo "kopírovat" materiály na jiný server Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob. Pokud není uvedeno jinak, všechna loga, jména, design a značky na těchto stránkách jsou chráněna ochrannými známkami nebo ochrannými známkami pro služby, které jsou vlastněny nebo používány na základě licence společností Lilly, jejími dceřinými společnostmi nebo jejími pobočkami. Použití nebo zneužití některé z těchto značek či jiných informací je přísně zakázáno. Nic zde obsažené nesmí být chápáno jako implicitní udělení, překážka uplatnění nároku nebo jakékoliv jiné udělení licence nebo práva jakéhokoli patentu nebo ochranné známky společnosti Lilly nebo třetí strany. S výjimkou případů, které jsou výše výslovně uvedeny, nesmí být nic obsažené v tomto dokumentu chápáno jako udělení jakékoli licence nebo práva k jakémukoliv autorskému právu Lilly. Není-li výslovně uvedeno jinak, pokud nám zašlete jakékoli informace včetně komentářů, připomínek, návrhů, nápadů, vzkazů, kreseb, grafických zpracování, konceptů nebo jiných informací poskytujete zdarma společnosti Lilly tyto informace a všechny práva s nimi spojená. Tyto informace budou považovány za nedůvěrné a v souvislosti s těmito informacemi nemá Lilly povinnosti jakéhokoliv druhu a může bez omezení reprodukovat, používat, zveřejňovat a distribuovat tyto informace, a to bez Vašeho odsouhlasení a bez jakékoliv náhrady Vám či někomu jinému. Lilly smí volně používat jakékoli know-how či postupy obsažené v těchto informacích za jakýmkoliv účelem včetně, ale nikoli výhradně, vývoje, výroby a marketingu produktů. To platí jak v případě, že nám tyto informace poskytnete em, tak prostřednictvím formuláře na webu, prostřednictvím elektronické nástěnky nebo jakýmkoli jiným způsobem. Lilly může čas od času monitorovat, revidovat a dle vlastního uvážení upravit nebo odstranit jakékoliv komentáře, které na stránkách provedete, avšak není to povinností společnosti Lilly. Souhlasíte s tím, že nebudete nahrávat nebo přenášet jakýkoli nezákonný, výhružný, hanlivý, urážlivý, obscénní, pornografický, neuctivý materiál nebo materiál, který by mohl jakýmkoli jiným způsobem porušit zákon, nařízení nebo předpis. Jste výhradně zodpovědní za veškerý materiál, který odešlete na tento web. Dále souhlasíte s tím, že nebudete nahrávat, elektronicky posílat, zasílat, předávat nebo distribuovat nebo jinak publikovat prostřednictvím webu jakýkoli materiál, který narušuje normální fungování našich stránek, včetně nahrávání komentářů či jiného přenosu materiálu, který nesouvisí s daným předmětem nebo jinak omezuje nebo zamezuje ostatním uživatelům v používání těchto stránek. Prostřednictvím tohoto webu, můžete poslat a/nebo může Lilly získat určité omezené informace o Vás a Vašem používání webových stránek. Tyto informace můžeme volně používat pro jakýkoli účel, jenž považujeme za vhodný, včetně marketingových účelů. K získání plného přístupu ke stránkám můžete být vyzváni k registraci. Nesete zodpovědnost za zachování mlčenlivosti o Vašem účtu a heslu a za omezení přístupu k Vašemu počítači. Přijímáte odpovědnost za veškeré činnosti, ke kterým dojde na Vašem účtu nebo za použití Vašeho hesla. Takové

3 použití účtu nebo hesla je považováno za používání Vaší osobou. Ujistěte se, že veškerá činnost na Vašem účtu je v souladu s těmito Podmínkami používání. Převedení Vašeho účtu na jinou osobu či subjekt je zakázané. Při používání těchto stránek jsou informace přenášeny prostřednictvím média, které je mimo kontrolu a pravomoc Lilly a jejích dodavatelů. Lilly tedy nenese odpovědnost za prodlení, poruchy, přerušení nebo poškození jakýchkoli dat nebo jiných informací přenesených v souvislosti s používáním těchto webových stránek. Ústřední sídlo společnosti Lilly se nachází v Indiandopolis ve státě Indiana ve Spojených státech amerických (USA). Tyto Podmínky používání se řídí zákony státu Indiana bez uplatnění principu kolizních norem v mezinárodních vztazích. Pokud je jakékoliv ustanovení těchto Podmínek používání shledáno neplatným kterýmkoliv příslušným soudem, pak neplatnost takového ustanovení nemá vliv na platnost zbývajících ustanovení těchto Podmínek používání. Výslovně souhlasíte s tím, že příslušným rozhodným soudem v případě jakéhokoli sporu se společností Lilly nebo sporu, který se jakkoli týká Vašeho používání těchto stránek, se nachází u soudů státu Indiana ve Spojených státech amerických. Tyto Podmínky používání mohou být společností Lilly kdykoli bez předchozího upozornění změněny. Lilly může ukončit tuto dohodu, ukončit Váš přístup ke všem stránkách nebo jejich části nebo pozastavit přístup kteréhokoli uživatele ke všem stránkám nebo jejich části, a to kdykoliv bez předchozího upozorněni, pokud se domnívá, že jste porušili nebo můžete porušit některou z podmínek této smlouvy anebo dle svého uvážení. Tuto dohodu můžete kdykoli vypovědět zničením veškerých materiálů, které jste obdrželi z těchto stránek a ukončením používání těchto stránek. S výjimkou případů výslovně uvedených na těchto stránkách v rámci "Právního upozornění", tyto Podmínky používání představují úplnou dohodu mezi Vámi a společností Lilly týkající se používání těchto stránek a jejich obsahu. Používání těchto stránek je také předmětem Pravidel pro ochranu osobních údajů.

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ SOUHLAS S PODMÍNKAMI Tuto internetovou stránku vlastní a spravuje ACE Group Holdings, Inc. a/nebo jedna či více jejích poboček ( Vlastník, my nebo naše

Více

VERZE PRO OBLAST EMEA popis služby: Dell Backup and Recovery Cloud Storage

VERZE PRO OBLAST EMEA popis služby: Dell Backup and Recovery Cloud Storage VERZE PRO OBLAST EMEA popis služby: Dell Backup and Recovery Cloud Storage Smluvní podmínky. Společnost Dell vám s potěšením poskytne službu Dell Backup and Recovery Cloud Storage ( služba nebo služby

Více

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V.

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V. Česká republika Všeobecné obchodní podmínky TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nizozemsko, a libovolné přidružené společnosti (společně dále jen TomTom nebo společnost Obsah

Více

Podmínky užití internetových stránek, zásady ochrany soukromí a používání souborů cookies

Podmínky užití internetových stránek, zásady ochrany soukromí a používání souborů cookies Podmínky užití internetových stránek, zásady ochrany soukromí a používání souborů cookies Vítejte na turistických stánkách Plzeňského Prazdroje. Internetové stránky na doméně www.prazdrojvisit.cz dále

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování licencí k Licencovaným programům a jiným Programům společností IBM Česká republika,

Více

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1.

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Úvod 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují právní vztahy

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB Článek 1 Vymezení pojmů (1) Ceníkem se rozumí ceník Certifikačních služeb. (2) Certifikační autoritou se rozumí systém, který na základě požadavků předaných registrační autoritou vydává nebo zneplatní

Více

ibillboard - VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Platné pro všechny země s výjimkou Polska a Turecka

ibillboard - VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Platné pro všechny země s výjimkou Polska a Turecka ibillboard - VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Platné pro všechny země s výjimkou Polska a Turecka Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také označené výrazem Smlouva či VOP ) se uzavírají mezi společností

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) podnikatele Jiřího Koutného, IČ: 743 47

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) DATUM: 1. ledna 2015 PŘEDMĚT: nákupy hmotných movitých věcí (zboží) a/nebo služeb Společnostmi ze

Více

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ. ze dne 28. 11. 2011. mezi JABLOCOM S.R.O

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ. ze dne 28. 11. 2011. mezi JABLOCOM S.R.O SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ ze dne 28. 11. 2011 mezi JABLOCOM S.R.O a UŽIVATELEM SLUŽBY JABLOTOOL WEB / SOFTWARU OBSAH: 1. DEFINICE POJMŮ... 2 2. PŘEDMĚT SMLUVNÍCH UJEDNÁNÍ... 6 3. SLUŽBA, LICENCE K SOFTWARU... 6

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky užívání počítačového programu FastCentrik 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Obchodní podmínky 1.1.1 Tyto Obchodní podmínky upravují podmínky užívání počítačového programu FastCentrik

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

Více

DEN ÚČINNOSTI: 25. 5. 2015 VERZE: č. 1. Věrnostní program MasterCard Priceless Specials Podmínky programu Česká republika

DEN ÚČINNOSTI: 25. 5. 2015 VERZE: č. 1. Věrnostní program MasterCard Priceless Specials Podmínky programu Česká republika DEN ÚČINNOSTI: 25. 5. 2015 VERZE: č. 1 Věrnostní program MasterCard Priceless Specials Podmínky programu Česká republika 1. Úvod Věrnostní program MasterCard Priceless Specials (dále jen program ) v České

Více

1.1 Základní ustanovení. 1.2 Používání portálu

1.1 Základní ustanovení. 1.2 Používání portálu 1 Podmínky použití portálu Statutární město Chomutov, IČ: 00261891, se sídlem Zborovská 4602, 43028 Chomutov vydává tyto podmínky pro používání webových stránek přístupných na adrese http://www.chomutovmesto.cz/ipoint

Více

Všeobecné podmínky. Obsah:

Všeobecné podmínky. Obsah: Všeobecné podmínky Tuto hru provozuje společnost Travian Games GmbH, Wilhelm-Wagenfeld Straße 22, 80807 Mnichov, Německo, dále jen TRAVIAN GAMES. Služby poskytované v rámci této hry jsou poskytovány výhradně

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. OBSAH: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 UZAVŘENÍ SMLOUVY O INTERNETOVÉ KURZOVÉ SÁZCE 3 HERNÍ ÚČET 4 DOTACE HERNÍHO ÚČTU 5 VÝBĚRY Z HERNÍHO ÚČTU 6 EVIDENCE ÚDAJŮ

Více

Terex Material Handling, s.r.o. ( Prodávající ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE

Terex Material Handling, s.r.o. ( Prodávající ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE Terex Material Handling, s.r.o. ( Prodávající ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE 1. Všeobecné obchodní podmínky. Tyto všeobecné podmínky ruší a nahrazují všechny předešlé podmínky prodávajícího pro

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU Zn.: FAU-F-SP-4053_EN

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU Zn.: FAU-F-SP-4053_EN VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU Zn.: BŘEZEN 2003 1. ROZSAH POUŽITÍ 1.1. Tyto všeobecné podmínky nákupu (dále jen VP ) jsou aplikovatelné na všechny objednávky (dále jen objednávky ), které učiní naše společnost

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. Článek 1 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VPS ) Definice pojmů účinné od 18. 8. 2014 1.1. Pro účely VPS mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu

Více

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších Všeobecné obchodní podmínky 1 Předmět Smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby na základě Smlouvy na poskytování služeb, kterou s ním Poskytovatel uzavřel a jejíž nedělitelnou součástí jsou

Více

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU 1 2 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Podpisem Smlouvy o úvěru ze strany Banky a Žadatele, příp. též Spolužadatele, je mezi těmito osobami uzavírána smlouva o úvěru, v níž se Banka zavazuje

Více

Všeobecné podmínky RWE Mobil

Všeobecné podmínky RWE Mobil 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky RWE Mobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) tvoří součást smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací a služeb souvisejících poskytovaných

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Jan Hübner

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Jan Hübner Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Jan Hübner Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen "VOP") upravují smluvní vztah mezi Provozovatelem internetových služeb a Zákazníkem.

Více

Podmínky registrace Doménového jména.eu

Podmínky registrace Doménového jména.eu Podmínky registrace Doménového jména.eu 1/15 OBSAH Obsah... 2 Definice... 3 Předmět a Rozsah... 5 Část 1. Požadavky na způsobilost... 5 Část 2. Princip zpracování podle pořadí příchodu; Technické požadavky

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽNÍ HRY «Prověřte svůj smysl pro GT»

PRAVIDLA SOUTĚŽNÍ HRY «Prověřte svůj smysl pro GT» PRAVIDLA SOUTĚŽNÍ HRY «Prověřte svůj smysl pro GT» ČLÁNEK 1 POŘADATEL SOUTĚŽNÍ HRY Společnost PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. IČ: 25080229, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 Nusle, zapsaná v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (Obecná část Všeobecných podmínek) 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby poskytovatele ( Všeobecné podmínky ) upravují práva a

Více