Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené"

Transkript

1 Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené leden

2 Článek I Poplatky 1. Český svaz házené (dále jen ČSH) stanovuje ve svých legislativních předpisech možnost svým orgánům stanovovat finanční plnění (dále jen poplatek) a to zejména v těch případech, kdy jejich plátce získává od ČSH službu. 2. Dále orgány ČSH stejnou formou stanovují poplatky, jejichž zaplacením člen (individuální nebo kolektivní) vyjadřuje příslušnost k Českému svazu házené a získává právo být plnohodnotným členem ČSH. 3. Tyto zásady upravují stanovování poplatků v ČSH, které nejsou výlučně svěřeny do pravomoci krajských svazů házené s výjimkou případů, kdy je legislativní předpisy stanovují závazně i pro krajské svazy házené. 4. V případě, že je v těchto zásadách uveden jako osoba jednající hráč, je přípustné, aby úkony za něho učinil klub s jeho souhlasem podle ustanovení legislativních předpisů ČSH, včetně úhrady stanovených poplatků. 5. Finanční prostředky získané výběrem poplatků jsou součástí rozpočtu ČSH, není-li stanoveno jinak. Článek II Poplatky dle Registračního řádu 1. Registrační řád ve svých ustanoveních umožňuje stanovit poplatky týkající se registrace klubu v ČSH a změn v této registraci. Uvedené poplatky jsou jednorázové a uvedené úkony je možné provést pouze v případě, že tyto poplatky jsou zaplaceny. a) vstupní registrační poplatek klubu (článek 8, odst. 2) Kč b) poplatek za sloučení klubů (článek 8, odst. 3) Kč c) poplatek za rozdělení klubů (článek 8, odst. 3) Kč d) poplatek za změnu oficiálního názvu klubu (článek 8, odst. 4) 500 Kč 2. Každý klub je povinen každoročně do 31. ledna zaplatit roční klubový členský příspěvek, v případě, že tak neučiní v tomto termínu je povinen zaplatit zvýšený klubový členský příspěvek do 30. dubna. Rozhodující je datum připsání na účet Českého svazu házené nebo datum přijetí hotovosti do pokladny sekretariátu ČSH. a) klubový registrační poplatek (článek 2, odst. 4) Kč b) zvýšený klubový registrační poplatek (článek 2, odst. 5) Kč 3. Každý člen je povinen uhradit registrační poplatek, jehož zaplacením získává právo být registrovaným členem ČSH. Exekutiva ČSH rozhodla zohlednit věk registrovaného člena při stanovení výše registračního poplatku. Rozhodným datem pro stanovení výše poplatku je den registrace v evidenci členů Českého svazu házené. Uvedené poplatky jsou jednorázové a uvedené úkony je možné provést pouze v případě, že tyto poplatky jsou zaplaceny. a) registrační poplatek člena do 10 let včetně (článek 9, odst. 11) 50 Kč b) registrační poplatek člena od 11 let do 18 let (článek 9, odst. 11) 100 Kč c) registrační poplatek člena od 18 let (článek 9, odst. 11) 200 Kč 2

3 4. Kromě registračního poplatku je registrovaný člen povinen uhradit manipulační poplatek za vystavení registračního průkazu, který je vyčíslením hodnoty služby. Výše tohoto poplatku je jednotná bez ohledu na důvod vystavení registračního průkazu. V případě, že člen žádá vystavení duplikátu registračního průkazu bez vrácení původního registračního průkazu je povinen uhradit kromě manipulačního poplatku zvláštní poplatek za duplikát. V případě, že člen požaduje vystavení registračního průkazu v den doručení žádosti, je povinen kromě manipulačního poplatku ještě uhradit expresní příplatek. Uvedené poplatky jsou jednorázové a uvedené úkony je možné provést pouze v případě, že tyto poplatky jsou zaplaceny. a) manipulační poplatek (článek 9, odst. 11) 25 Kč b) poplatek za duplikát (článek 9, odst. 11) 200 Kč c) expresní přípatek (článek 9, odst. 11) 50 Kč 5. V případě, že člen nežádá změnu délky registračního období, ale výhradně úpravu údajů na registračním průkazu (např. změna názvu klubu, změna příjmení, změny údajů o licencích) neplatí registrační poplatek, ale pouze manipulační poplatek. 6. Pokud registrovaný člen bez licence hráče změní klub, za který je registrován, je povinen zaplatit registrační poplatek na nové období (4 roky) bez ohledu na to, zda předchozí období uplynulo. 7. ČSH registruje smlouvy hráčů registrovaných v ČSH s kluby registrovanými v ČSH po dobu jejich trvání. Exekutiva ČSH stanovila poplatky bez ohledu na to, zda se jedná o profesionální nebo neamatérskou smlouvu. Uvedené poplatky jsou jednorázové a uvedené úkony je možné provést pouze v případě, že tyto poplatky jsou zaplaceny. a) poplatek za registraci nové smlouvy (článek 24, odst. 2) 100 Kč b) poplatek za změny ve stávající smlouvě (článek 24, odst. 2) 50 Kč Článek III Poplatky dle Přestupního řádu 1. Přestupní řád ve svých ustanoveních umožňuje stanovit poplatky týkající se změny příslušnosti registrovaného člena s licencí hráče v ČSH ke klubům ČSH (přestup, limitovaný přestup a hostování). Uvedené poplatky jsou jednorázové a uvedené úkony je možné provést pouze v případě, že tyto poplatky jsou zaplaceny. 2. Poplatek za přestup, limitovaný přestup nebo hostování je povinen uhradit každý hráč, který o přestup žádá dle článku 8, odst. 1. Stejný poplatek je povinen uhradit hráč, který požádá o předčasné ukončení limitovaného přestupu. a) poplatek za přestup do klubu Extraligy, W.H.I.L Kč b) poplatek za přestup do klubu 1. ligy dospělých 500 Kč c) poplatek za přestup do klubu 2. ligy dospělých 300 Kč d) poplatek za přestup do celostátních soutěží dorostu 200 Kč e) poplatek za přestup ostatních soutěží dospělých 100 Kč f) poplatek za přestup ostatních soutěží žactva a dorostu 50 Kč 3. Poplatky za přestup jsou spojeny se změnou registračního období, tzn., že dnem přestupu nastává nové registrační období (4 roky) a poplatek za přestup v sobě zahrnuje i registrační poplatek. 4. Poplatky za limitovaný přestup a hostování nejsou spojeny se změnou registračního období, tzn., že dnem přestupu se nemění registrační období a pokračuje stávající. 5. Pokud v době trvání limitovaného přestupu nebo hostování končí registrační období, je hráč povinen uhradit registrační poplatek na nové registrační období a zároveň poplatek za limitovaný přestup, resp. hostování. 3

4 6. Uvedené úkony dle Přestupního řádu jsou spojeny s výměnou vystavením nového registračního průkazu. Proto musí člen uhradit manipulační poplatek, popř. expresní příplatek dle článku II, odst. 4 těchto Zásad. 7. V případě, že hráč, resp. klub nesouhlasí s rozhodnutím o přestupech, limitovaných přestupech či hostováních může podat odvolání proti takovému rozhodnutí dle článku 10 Přestupního řádu. Odvolání je proti rozhodnutí o přestupech, limitovaných přestupech a hostování spojeno s odvolacím poplatkem a) poplatek za odvolání v přestupním řízení do Extraligy a W.H.I.L Kč b) poplatek za odvolání v přestupním řízení do ostatních soutěží Kč V případě, že odvolací orgán podanému odvolání vyhoví, je ČSH povinen hráči, resp. klubu odvolací poplatek vrátit. Článek IV Poplatky dle Licenčního řádu 1. Licenční řád ve svých ustanoveních umožňuje, s přidělením licence trenéra (článek VI, odst. 5), licence rozhodčího (článek IX, odst. 5), licence delegáta (článek XI, odst. 5) a licence časoměřiče (článek XIII, odst. 5), díky kterým registrovaný člen oprávněn vykonávat odborné činnosti v Českém svazu házené, stanovit tzv. licenční poplatky. Uvedené poplatky jsou jednorázové a uvedené úkony je možné provést pouze v případě, že tyto poplatky jsou zaplaceny. 2. Licenční poplatek je povinen registrovaný člen uhradit jak v případě získání licence, tak při jejím obnovení. a) licenční poplatek trenéra a rozhodčího licence C 100 Kč b) licenční poplatek trenéra a rozhodčího licence B 200 Kč c) licenční poplatek trenéra a rozhodčího licence A, resp. A+ 400 Kč d) licenční poplatek delegáta 400 Kč e) licenční poplatek časoměřiče 100 Kč 3. Na základě článku V, odst. 7 stanovuje Exekutiva ČSH jednorázový poplatek za nedodržení stanovené minimální licence trenéra pro příslušnou soutěž a jednotlivé utkání. a) poplatek za nedodržení licenční politiky Extraligy mužů Kč b) poplatek za nedodržení licenční politiky WHIL ženy Kč c) poplatek za nedodržení licenční politiky 1. ligy mužů a žen 700 Kč d) poplatek za nedodržení licenční politiky 2. ligy mužů a žen 500 Kč e) poplatek za nedodržení licenční politiky 1. ligy staršího dorostu 700 Kč f) poplatek za nedodržení licenční politiky 2. ligy staršího dorostu 500 Kč g) poplatek za nedodržení licenční politiky 1. ligy mladšího dorostu 700 Kč h) poplatek za nedodržení licenční politiky 2. ligy mladšího dorostu 500 Kč Tento poplatek se neplatí za první dvě porušení v rámci soutěžního ročníku. 4

5 4. Maximální výše poplatků v jednotlivých soutěžích však nesmí překročit dále uvedené částky: a) poplatek za nedodržení licenční politiky Extraligy mužů Kč b) poplatek za nedodržení licenční politiky WHIL ženy Kč c) poplatek za nedodržení licenční politiky 1. ligy mužů a žen Kč d) poplatek za nedodržení licenční politiky 2. ligy mužů a žen Kč e) poplatek za nedodržení licenční politiky 1. ligy staršího dorostu Kč f) poplatek za nedodržení licenční politiky 2. ligy staršího dorostu Kč g) poplatek za nedodržení licenční politiky 1. ligy mladšího dorostu Kč h) poplatek za nedodržení licenční politiky 2. ligy mladšího dorostu Kč Pokud byly družstvu v jednom ročníku soutěže vyměřeny poplatky za nedodržení licenční politiky v této maximální výši, zvyšuje se tento limit pro další ročník soutěže o 20%. V případě, že družstvo nesplní požadavek na minimální licenci trenéra dané soutěže ve dvou po sobě následujících soutěžních ročnících, může řídící orgán rozhodnout o jeho nezařazení do soutěže pro další rok. Pokud trenér v příslušném soutěžním ročníku dodatečně (nejpozději do 30.6.) splní podmínky Licenčního řádu pro danou soutěž, tzn. dosáhne požadované licence, budou družstvu vráceny poplatky za nedodržení stanovené minimální licence tohoto trenéra pro příslušnou soutěž uhrazené za tento soutěžní ročník. Do maximální výše poplatků dle tohoto odstavce se nezapočítávají poplatky za jiná porušení licenčního řádu ČSH v ostatních ustanoveních, např. za neúčast trenéra na utkání. Ustanovení tohoto odstavce 4. se uplatní již pro soutěžní ročník Za splnění podmínek licenční politiky se považuje v celorepublikových soutěžích ČSH - uvedení trenéra s odpovídající licencí v oficiálním zápise o utkání v kolonce trenér - a zároveň uvedení trenéra s odpovídající licencí na seznamu hráčů pro daný ročník soutěže, pokud je pro soutěž seznam družstva vyžadován. 6. Na základě článku V, odst. 7 stanovuje Exekutiva ČSH jednorázový poplatek za neúčast trenéra na utkání v celorepublikových soutěžích ČSH. a) poplatek za neúčast v Extralize mužů Kč b) poplatek za nedodržení licenční politiky WHIL ženy Kč c) poplatek za nedodržení licenční politiky 1. ligy mužů a žen 200 Kč d) poplatek za nedodržení licenční politiky 2. ligy mužů a žen 200 Kč e) poplatek za nedodržení licenční politiky 1. ligy staršího dorostu 200 Kč f) poplatek za nedodržení licenční politiky 2. ligy staršího dorostu 200 Kč g) poplatek za nedodržení licenční politiky soutěží mladšího dorostu 200 Kč Tento poplatek nenahrazuje poplatek za nedodržení stanovené minimální licence trenéra pro příslušnou soutěž a jednotlivé utkání. Tento poplatek se neplatí za první dvě porušení v rámci soutěžního ročníku. 7. Exekutiva ČSH stanovila paušální roční poplatek za vzdělávání delegátů (dále jen vzdělávací poplatek), který je povinen uhradit každý delegát současně s přihláškou do soutěže (článek XI, odst. 3). Na základě zaplacení tohoto poplatku mají delegáti nárok na bezplatnou účast na školeních a seminářích pořádaných (s výjimkou cestovného) příslušným odborným útvarem ČSH. Při aktivní účasti delegáta na všech seminářích během soutěžního ročníku se vzdělávací poplatek pro další ročník snižuje: a) vzdělávací poplatek delegáta Kč b) vzdělávací poplatek delegáta snížený při účasti na všech seminářích během soutěžního ročníku Kč 5

6 8. Exekutiva ČSH stanovila paušální roční poplatek za vzdělávání rozhodčích (dále jen vzdělávací poplatek), který je povinen uhradit každý rozhodčí současně s přihláškou do soutěže (článek IX, odst. 3 zásad licencování rozhodčích). Na základě zaplacení tohoto poplatku mají rozhodčí nárok na bezplatnou (s výjimkou cestovného) účast na školeních a seminářích pořádaných příslušným odborným útvarem ČSH. Výše poplatku je diferencována podle jednotlivých výkonnostních skupin rozhodčích. Při aktivní účasti rozhodčího na všech seminářích během soutěžního ročníku se vzdělávací poplatek pro další ročník snižuje: vzdělávací poplatek základní sazba snížená sazba a) - mezinárodních rozhodčích Kč Kč b) - I.výkonnostní skupiny rozhodčích Kč Kč c) - II.výkonnostní skupiny rozhodčích Kč Kč d) - III.výkonnostní skupiny rozhodčích Kč 800 Kč e) - IV.výkonnostní skupiny rozhodčích Kč 500 Kč f) - rozhodčí v programu zvláštní podpory Kč Pokud se rozhodčí nebo delegát po omluvené neúčasti na nominačním vzdělávacím semináři nezúčastní ani náhradního semináře pořádaného v následném náhradním termínu, musí zaplatit další sankční poplatek ve výši 500 Kč. Článek V Poplatky dle Ekonomické směrnice 1. Ekonomická směrnice ve svých ustanoveních umožňuje stanovit poplatky za start v soutěžích řízených ČSH jak jednotlivcům (individuální startovné dle článku XV, odst. 3), tak klubům (týmové startovné dle článku XIV, odst. 2). 2. Týmové startovné je splatné před podání přihlášky do soutěží, popř. současně s ní. V případě odhlášení družstva ze soutěže po termínu stanoveném rozpisem soutěže zaniká družstvu nárok na jeho vrácení. a) startovné za družstvo v Extralize mužů Kč b) startovné za družstvo v 1. lize mužů Kč c) startovné za družstvo v 2. lize mužů Kč d) startovné za družstvo v 1. lize starších dorostenců Kč e) startovné za družstvo v 2. lize starších dorostenců Kč f) startovné za družstvo v lize mladších dorostenců Kč g) startovné za družstvo v Žákovské lize starších žáků Kč h) startovné za družstvo v Extralize žen Kč i) startovné za družstvo v 1. lize žen Kč j) startovné za družstvo v 2. lize žen Kč k) startovné za družstvo v 1. lize starších dorostenek Kč l) startovné za družstvo v 2. lize starších dorostenek Kč m) startovné za družstvo v lize mladších dorostenek Kč n) startovné za družstvo v Žákovské lize starších žákyň Kč 6

7 3. Týmové startovné se zvyšuje o poplatek (článek XIV, odst. 2) v případě, že ve vybraných soutěžích startují družstva klubu, který nemá přihlášené v soutěžích řízených ČSH nebo oblastních svazů jedno nebo více družstev v kategoriích staršího dorostu, mladšího dorostu, starších žactva, a mladších žactva. Maximálně lze tedy zatížit klub čtyřmi takovými poplatky za čtyři neobsazené kategorie. a) poplatky za každou nepřihlášenou kategorii mládeže v Extralize, WHIL Kč b) poplatky za každou nepřihlášenou kategorii mládeže v 1. lize dospělých Kč 4. Individuální startovné hradí všichni účastníci soutěží, kteří jsou držiteli licencí dle soutěžního řádu (trenéři, rozhodčí, delegáti a časoměřiči), a dále zodpovědní vedoucí družstev a hlavní pořadatelé, kteří splnili věkový limit dle ustanovení článku XV, odst. 3. a) Individuální startovné za účastníka soutěží od 11 let 125 Kč b) Individuální startovné za účastníka soutěží od 19 let 250 Kč 5. Rozhodným datem, ke kterému se posuzuje věk hráče, je datum zahájení soutěžního ročníku (1.7.). Článek VI Poplatky dle Soutěžního řádu 1. Soutěžní řád ve svých ustanoveních umožňuje stanovit poplatky související zejména v souvislosti s hlášením změn termínů utkání (článek 26, odst. 4). Poplatky jsou jednorázové a bez jejich zaplacení řídící orgán soutěží změnu termínu utkání neprojedná. a) poplatek za změnu termínu utkání Extraligy 400 Kč b) poplatek za změnu termínu utkání ostatních soutěží 200 Kč c) poplatek za změnu termínu utkání v době kratší než 10 dní před utkáním 500 Kč 2. V případě, že družstvu soupeře v souvislosti pozdním nahlášením vzniknou dodatečné výlohy (článek 26, odst. 5) a kluby se nedohodnou na výši a formě odškodnění stanovuje Exekutiva poplatek za odškodnění v paušální výši dle typu soutěže a) poplatek za dodatečné výlohy družstev Extraligy Kč b) poplatek za dodatečné výlohy družstev 1. ligy dospělých Kč c) poplatek za dodatečné výlohy družstev 2. ligy dospělých Kč d) poplatek za dodatečné výlohy družstev 1. ligy dorostu Kč e) poplatek za dodatečné výlohy družstev ostatních soutěží Kč 3. Porušení pořádku a regulérnosti v soutěžích opravňuje jejich účastníky k podání námitek. (článek 49, odst. 1). Podání námitek je spojeno se zaplacením poplatku za projednání námitky. Bez zaplacení poplatku není možno námitku projednat. a) poplatek za projednání námitky v soutěži Extraligy mužů Kč b) poplatek za projednání námitky v soutěžích dospělých Kč c) poplatek za projednání námitky v soutěžích mládeže 500 Kč Poplatek za projednání námitky je nevratný. 4. Klub má právo podat proti rozhodnutí soutěžní komise podat odvolání (článek 51, odst. 6) Podání odvolání je spojeno se zaplacením poplatku za projednání odvolání. Bez zaplacení poplatku není možno odvolání projednat. a) odvolací poplatek v soutěži Extraligy mužů Kč b) odvolací poplatek v soutěžích dospělých Kč c) odvolací poplatek v soutěžích mládeže 500 Kč V případě, že odvolací orgán podanému odvolání vyhoví v plném rozsahu, bude klubu odvolací poplatek vrácen. 7

8 Článek VII Poplatky dle Disciplinárního řádu 1. Disciplinární řád ve svých ustanoveních umožňuje stanovit poplatky za projednání disciplinárních přestupků (článek 15, odst. 1), případně projednání žádostí o změnu trestu (článek 23, odst. 3). Bez uvedených poplatků nelze uvedená disciplinární řízení zahájit. a) poplatek v soutěži Extraligy mužů Kč b) poplatek v soutěži 1. ligy dospělých 800 Kč c) poplatek v soutěži 2. ligy dospělých a 1. ligy dorostu 500 Kč d) poplatek v ostatních soutěžích 300 Kč 2. Klub, resp. hráč mají právo proti rozhodnutí disciplinární komise podat odvolání (článek 25, odst. 5). Podání odvolání je spojeno se zaplacením poplatku za projednání odvolání. Bez zaplacení poplatku není možno odvolání projednat. a) odvolací poplatek v soutěži Extraligy mužů Kč b) odvolací poplatek v ostatních soutěžích 600 Kč V případě, že odvolací orgán podanému odvolání vyhoví v plném rozsahu, bude hráči, resp. klubu odvolací poplatek vrácen. Článek VIII Výklad a platnost 1. Výklad ustanovení Zásad stanovování poplatků provádí Exekutiva ČSH nebo její odborný útvar. 2. Tyto zásady plně nahrazují předchozí verzi Zásad stanovování poplatků ČSH ze dne Tyto zásady v této textové úpravě byly schváleny na jednání Exekutivy ČSH dne 3.ledna 2015 a tímto dnem nabývají účinnosti. Aleš Pospíšil prezident Českého svazu házené 8

Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené

Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené květen 2016 1 Článek I Poplatky 1. Český svaz házené (dále jen ČSH) stanovuje ve svých vnitřních předpisech možnost svým orgánům stanovovat finanční plnění

Více

Přestupní řád Českého svazu házené

Přestupní řád Českého svazu házené Přestupní řád Českého svazu házené jaro 2014 1 Článek I Základní ustanovení a definice 1. Přestupní řád stanoví podmínky, za nichž se uskutečňují změny příslušnosti jednotlivce - člena ČSH s licencí hráče

Více

Licenční řád. Českého svazu házené

Licenční řád. Českého svazu házené Licenční řád Českého svazu házené říjen 2015 1 I. ÚVODNÍ ČÁST Článek 1 Základní ustanovení a definice 1. Licenční řád stanoví podmínky pro získání, obnovení a zánik licencí jednotlivců členů ČSH a v případě

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ Základní ustanovení Článek 1 1. Přestupní řád Českého svazu házené stanoví podmínky, za nichž se uskutečňují změny příslušnosti registrovaného člena Českého svazu házené

Více

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Ekonomická směrnice upravuje poskytování odměn za výkon funkce (dále jen odměny) rozhodčího, pomocného rozhodčího, pořadatele a delegáta

Více

Ekonomická směrnice Českého svazu házené

Ekonomická směrnice Českého svazu házené 1 Ekonomická směrnice Českého svazu házené Srpen 2016 2 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Ekonomická směrnice upravuje poskytování odměn za výkon funkce (dále jen odměny) rozhodčího, pomocného rozhodčího,

Více

Zásady členství v Českém svazu házené

Zásady členství v Českém svazu házené Zásady členství v Českém svazu házené červenec 2016 1 Článek 1 Úvodní ustanovení a definice 1.1 Zásady členství v Českém svazu házené (dále jen ČSH ) jsou prováděcím předpisem upravujícím zásady členství

Více

REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE

REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE Kapitola I Základní ustanovení Čl. I 1) Registrace je akt, na základě kterého se prokazuje: členství fyzické nebo právnické osoby v ČJF v příslušném

Více

Registrační řád. Svazu zápasu České republiky

Registrační řád. Svazu zápasu České republiky Registrační řád Svazu zápasu České republiky Registrační řád Svazu zápasu České republiky (dále jen RŘ ) stanoví podmínky a způsob, jakým se zajišťuje příslušnost ke Svazu zápasu ČR. Všichni členové SZČR,

Více

Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD

Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD Schváleno konferencí ČSLH dne 18. 6. 2016 Článek 1 Základní ustanovení 1. Hráči, kteří se chtějí zúčastnit sportovních soutěží v ledním hokeji (dále také

Více

Český svaz ledního hokeje. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy

Český svaz ledního hokeje. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Český svaz ledního hokeje PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Schváleno VV ČSLH dne 21.5.2009 ČÁST I. Základní ustanovení ČÁST II. Náležitosti žádostí o přestup nebo hostování ČÁST III. Rozhodování

Více

Přestupní řád. Svazu zápasu České republiky

Přestupní řád. Svazu zápasu České republiky Přestupní řád Svazu zápasu České republiky Přestupní řád Svazu zápasu České republiky Přestupní řád Svazu zápasu České republiky (dále jen PŘ ) je směrnicí, která řeší přestupy a hostování aktivních zápasníků

Více

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení REGISTRAČNÍ ŘÁD Článek 401. Základní ustanovení 401.01 Členy ČAST jsou oddíly stolního tenisu, jejichž příslušníci jsou registrováni podle tohoto řádu. Příslušníci se dělí na: a) závodníky a závodnice

Více

Přestupní řád Svazu zápasu České republik

Přestupní řád Svazu zápasu České republik P R E A M B U L E Přestupní řád Svazu zápasu České republiky (dále jen PŘ) je směrnicí, která řeší přestupy a hostování aktivních zápasníků a ostatních členů SZČR v ČR. Současně upravuje podmínky jak pro

Více

Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD

Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD Schváleno konferencí ČSLH dne 14.6.2014 Článek 1 Základní ustanovení 1. Hráči, kteří se chtějí zúčastnit sportovních soutěží v ledním hokeji (dále také jako

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy

PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Český svaz ledního hokeje PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Schváleno konferencí ČSLH dne 26.6.2010 a VV ČSLH ČÁST I. Základní ustanovení ČÁST II. Náležitosti žádostí o přestup nebo hostování

Více

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci...

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci... Obsah 1. Obecná ustanovení...2 1.1. Účel registrace...2 1.2. Vyznačení činnosti v průkazu zápasu...2 1.3. Počet funkcí vykonávaných jednotlivcem...2 1.4. Registrace evidence...2 2. Registrační činnost...2

Více

R E G I S T R A Č N Í

R E G I S T R A Č N Í R E G I S T R A Č N Í Ř Á D Registrační řád Svazu zápasu České republiky (dále jen RŘ ) stanoví podmínky a způsob, jakým se zajišťuje a prokazuje příslušnost ke Svazu zápasu ČR. Všichni členové SZČR, fyzické

Více

Přestupní řád Svazu lyžařů České republiky

Přestupní řád Svazu lyžařů České republiky Přestupní řád Svazu lyžařů České republiky I. Základní ustanovení Článek 1 1.1. Přestupní řád Svazu lyžařů České republiky ( dále jen SLČR ) stanoví podmínky, za nichž se uskutečňují změny klubové/oddílové

Více

ČESKÝ BADMINTONOVÝ SVAZ REGISTRAČNÍ ŘÁD

ČESKÝ BADMINTONOVÝ SVAZ REGISTRAČNÍ ŘÁD 2003 HLAVA I. Základní ustanovení Článek 1. Soutěží Českého badmintonového svazu (dále jen ČBaS) se může zúčastnit jen osoba, která je řádně registrována podle tohoto řádu (dále jen RŘ). Registrací se

Více

Návrh na změnu Ekonomické směrnice ŠSČR

Návrh na změnu Ekonomické směrnice ŠSČR Návrh na změnu Ekonomické směrnice ŠSČR Vzhledem k nesouladu dosavadního článku 2.3. přílohy D1) Ekonomické směrnice ŠSČR se Soutěžním řádem ŠSČR se navrhuje změna a doplnění tohoto článku, dále pak se

Více

REGISTRAČNÍ ŘÁD HOKEJBALU

REGISTRAČNÍ ŘÁD HOKEJBALU REGISTRAČNÍ ŘÁD HOKEJBALU 2015 Článek 1 Základní ustanovení 1. Start v soutěžích ČMSHb se umožňuje pouze hráči, který je registrován podle tohoto řádu. 2. Registrací se rozumí záznam hráče v IS ČMSHb,

Více

FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL PŘESTUPNÍ ŘÁD

FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL PŘESTUPNÍ ŘÁD FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL PŘESTUPNÍ ŘÁD PŘESTUPNÍ ŘÁD Česká federace sálového fotbalu Futsal, o.s. (dále jen ČFSF) vydává PŘESTUPNÍ ŘÁD platný pro soutěže v sálovém fotbalu futsalu pořádané v rámci ČFSF s platností

Více

Přestupní řád ČSJu. Platný od 9.12.2012 Nahrazuje Přestupní řád z 18.10.2012) ČESKÝ SVAZ JUDO CZECH JUDO FEDERATION

Přestupní řád ČSJu. Platný od 9.12.2012 Nahrazuje Přestupní řád z 18.10.2012) ČESKÝ SVAZ JUDO CZECH JUDO FEDERATION ČESKÝ SVAZ JUDO CZECH JUDO FEDERATION Zátopkova 100/2 box 40 160 17 Praha 6-Strahov Czech Republic tel.: +420-2-33355280, fax:+420-2-57214265 Přestupní řád ČSJu Platný od 9.12.2012 Nahrazuje Přestupní

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD KAPITOLA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

PŘESTUPNÍ ŘÁD KAPITOLA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ PŘESTUPNÍ ŘÁD Česká federace sálového fotbalu Futsal, o.s. (dále jen ČFSF) vydává PŘESTUPNÍ ŘÁD platný pro soutěže v sálovém fotbalu futsalu pořádané v rámci ČFSF s platností od 20. 10. 2014. KAPITOLA

Více

F I N A N Č N Í Ř Á D Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO)

F I N A N Č N Í Ř Á D Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO) F I N A N Č N Í Ř Á D Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO) Čl. I. PRÁVNICKÝ SUBJEKT 1.) Finanční řád se vztahuje na všechny formy a druhy hospodářské činnosti právnické osoby Czech Dance Organization,

Více

REGISTRAČNÍ ŘÁD ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Část A

REGISTRAČNÍ ŘÁD ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Část A REGISTRAČNÍ ŘÁD ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Registrační řád Českého svazu házené stanoví v souladu se Stanovami Českého svazu házené podmínky a způsob vzniku členství jednotlivce

Více

Český svaz ledního hokeje. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy

Český svaz ledního hokeje. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Český svaz ledního hokeje PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Schváleno konferencí ČSLH dne 16.6.2012 ČÁST I. Základní ustanovení ČÁST II. Náležitosti žádostí o přestup nebo hostování ČÁST III.

Více

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 (1) Ekonomická směrnice upravuje: a) poskytování odměn za výkon funkce (dále jen odměny) rozhodčího a delegáta při řízení a zabezpečení

Více

(3) Vydávání licence hráče provádí pověřený pracovník sekretariátu ČBF a to pro všechny kluby působící na území ČR.

(3) Vydávání licence hráče provádí pověřený pracovník sekretariátu ČBF a to pro všechny kluby působící na území ČR. Čl. I. Základní ustanovení (1) Hráči a hráčky (dále jen hráči) mohou oprávněně startovat za basketbalové kluby nebo oddíly (dále jen kluby) patřící do České basketbalové federace jen na platnou licenci

Více

Jak se stát rozhodčím ČSH?

Jak se stát rozhodčím ČSH? Jak se stát rozhodčím ČSH? Prezentace mapuje základní kroky pro zájemce o získání licence rozhodčího a následné možnosti. Daniela Radová Jak postupovat v případě zájmu? Vyplnit formulář pro zájemce o licenci

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Český svaz plaveckých sportů. směrnice č. 5/2008 směrnice kategorie: A. schválena dne: 21. 9. 2008 platná od : 1. 10.

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Český svaz plaveckých sportů. směrnice č. 5/2008 směrnice kategorie: A. schválena dne: 21. 9. 2008 platná od : 1. 10. PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu plaveckých sportů Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Přestupy sportovců v plaveckých sportech mají zejména napomáhat rozvoji výkonnosti, zabezpečovat zájmy sportovců a současně

Více

FINANČNÍ ŘÁD Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO)

FINANČNÍ ŘÁD Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO) FINANČNÍ ŘÁD Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO) Čl. I. PRÁVNICKÝ SUBJEKT 1.) Finanční řád se vztahuje na všechny formy a druhy hospodářské činnosti právnické osoby Czech Dance Organization, o.

Více

Zásady licencování a řízení rozhodčích Českého svazu házené

Zásady licencování a řízení rozhodčích Českého svazu házené Zásady licencování a řízení rozhodčích Českého svazu házené leden 2015 1 Článek 1 1. Tyto Zásady provádí ta ustanovení Licenčního řádu Českého svazu házené (dále jen ČSH ), která se týkají rozhodčích.

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD 1.8.2012 Stránka 1 z 8 REGISTRAČNÍ ŘÁD I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 II. INDIVIDUÁLNÍ ČLENSTVÍ V ČASQ III. KOLEKTIVNÍ REGISTACE IV. ZPŮSOB UDĚLOVÁNÍ REGTISTRACÍ

Více

SMĚRNICE Č. 2/2016 ROZVOJ MLÁDEŽE A ŽEN

SMĚRNICE Č. 2/2016 ROZVOJ MLÁDEŽE A ŽEN SMĚRNICE Č. 2/206 ROZVOJ MLÁDEŽE A ŽEN Vydal: Komise mládeže ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost od:.2.205 Obsah: PŮSOBNOST SMĚRNICE...3 2 KREDITNÍ SYSTÉM...3 2. Garant systému...3 2.2 Farmářské družstvo...3

Více

LICENČNÍ ŘÁD ČESKÉ TRIATLONOVÉ ASOCIACE

LICENČNÍ ŘÁD ČESKÉ TRIATLONOVÉ ASOCIACE LICENČNÍ ŘÁD ČESKÉ TRIATLONOVÉ ASOCIACE dále jen 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Charakter Licenčního řádu 1.1.1. Tento České Triatlonové Asociace o.s. (dále též ČTA ) byl schválen Radou ČTA dne 7.10.2012 je

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČLENSKÝCH KLUBŮ ČMSHb

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČLENSKÝCH KLUBŮ ČMSHb ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČLENSKÝCH KLUBŮ ČMSHb 2015 Hlava I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Organizační řád členských klubů ČMSHb (dále jen svaz) je závazný pro všechny oddíly a kluby hokejbalu (dále jen kluby), sdružení

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU Článek 1 Základní ustanovení (1) Tento přestupní řád stanoví podmínky a postup, za nichž se uskutečňují přestupy a hostování hráčů korfbalu sdružených v Českém

Více

Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD

Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD Schváleno konferencí ČSLH dne 14.18. 6.2014 2016 Článek 1 Základní ustanovení 1. Hráči, kteří se chtějí zúčastnit sportovních soutěží v ledním hokeji (dále

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD HOKEJBALU

PŘESTUPNÍ ŘÁD HOKEJBALU PŘESTUPNÍ ŘÁD HOKEJBALU 2012 Článek 1 Základní ustanovení 1. Tento přestupní řád stanoví podmínky, za nichž se uskutečňují přestupy a hostování hráčů hokejbalu na území ČR. 2. Účastníky přestupního jednání

Více

Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD

Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD Schváleno konferencí ČSLH dne 14.6.2014 Článek 1 Základní ustanovení 1. Hráči, kteří se chtějí zúčastnit sportovních soutěží v ledním hokeji (dále také jako

Více

Zásady licencování a řízení rozhodčích. Českého svazu házené

Zásady licencování a řízení rozhodčích. Českého svazu házené Zásady licencování a řízení rozhodčích Českého svazu házené říjen 2016 1 Článek 1 1. Tyto Zásady provádí ta ustanovení Licenčního řádu Českého svazu házené (dále jen ČSH ), která se týkají rozhodčích.

Více

FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL REGISTRA NÍ

FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL REGISTRA NÍ FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL REGISTRAČNÍ ŘÁD Česká federace sálového fotbalu Futsal, o.s. (dále jen ČFSF) vydává REGISTRAČNÍ ŘÁD platný pro soutěže pořádané v rámci ČFSF s platností od 1. 9. 2010. REGISTRAČNÍ

Více

Český svaz ledního hokeje z.s. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy

Český svaz ledního hokeje z.s. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Český svaz ledního hokeje z.s. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Schváleno konferencí ČSLH dne 14.6.2014 ČÁST I. Základní ustanovení ČÁST II. Náležitosti žádostí o přestup nebo hostování ČÁST

Více

Zásady sestavení Exekutivy ČSH na období 2016-2020 (navrhování kandidátů pro volby na mimořádné konferenci ČSH)

Zásady sestavení Exekutivy ČSH na období 2016-2020 (navrhování kandidátů pro volby na mimořádné konferenci ČSH) Zásady sestavení Exekutivy ČSH na období 2016-2020 (navrhování kandidátů pro volby na mimořádné konferenci ČSH) I. Volby do Exekutivy ČSH Konference ČSH rozhodla dne 29. srpna 2015 v souladu se stanovami

Více

Český svaz plaveckých sportů směrnice č. 4/2011 schválena dne: 29.5. 2011 REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 1 REGISTRACE ČLENŮ ČSPS

Český svaz plaveckých sportů směrnice č. 4/2011 schválena dne: 29.5. 2011 REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 1 REGISTRACE ČLENŮ ČSPS REGISTRAČNÍ ŘÁD Českého svazu plaveckých sportů Článek 1 REGISTRACE ČLENŮ ČSPS 1.1 Sportovec, který se chce aktivně zapojit do činnosti v plaveckých sportech, musí být registrován v ČSPS. 1.2 Každý rozhodčí,

Více

Směrnice a kritéria trenérských licencí

Směrnice a kritéria trenérských licencí Směrnice a kritéria trenérských licencí Zdůvodnění: Zpracoval: Předkládá: Předkládá se na základě plánu práce KMM Komise mládeže a metodiky ČFbU Jiří Kučera Česká florbalová unie ve smyslu svého poslání

Více

ČESKÝ BADMINTONOVÝ SVAZ PŘESTUPNÍ ŘÁD

ČESKÝ BADMINTONOVÝ SVAZ PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÝ BADMINTONOVÝ SVAZ PŘESTUPNÍ ŘÁD Praha květen 2014 1 HLAVA I. - Základní ustanovení. Článek 1. Každý hráč badmintonu, který je registrovaný u ČBaS, může požádat o hostování nebo o změnu registrace

Více

Vnitřní řád České Federace Kendó. Přestupní řád ČFK

Vnitřní řád České Federace Kendó. Přestupní řád ČFK Vnitřní řád České Federace Kendó sekce III. Přestupní řád ČFK (rev. 1 ze dne 1.2.2016) Obsah 1. Poslání přestupního řádu ČFK 2. Základní ustavení 3. Podmínky pro přestup 4. Ohlášení přestupu 5. Rozhodnutí

Více

REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE

REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE Kapitola I Úvodní ustanovení Článek I Definice pojmů 1) Podmínky vzniku, trvání a zániku členství v České jezdecké federaci jsou upraveny v článku 4

Více

Ekonomická směrnice Svazu zápasu České republiky

Ekonomická směrnice Svazu zápasu České republiky Ekonomická směrnice Svazu zápasu České republiky list číslo: 36 O B S A H SVAZU ZÁPASU ČESKÉ REPUBLIKY...36 O B S A H...37 1. ÚVOD...39 2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ...39 2.1. HOSPODAŘENÍ S FINANČNÍMI PROSTŘEDKY

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD HOKEJBALU

PŘESTUPNÍ ŘÁD HOKEJBALU PŘESTUPNÍ ŘÁD HOKEJBALU 2015 Článek 1 Základní ustanovení 1. Tento přestupní řád stanoví podmínky, za nichž se uskutečňují přestupy a hostování hráčů hokejbalu na území ČR. 2. Účastníky přestupního jednání

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Kapitola 1 - Základní pojmy. Kapitola 2 - Podání žádosti o přestup nebo hostování

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Kapitola 1 - Základní pojmy. Kapitola 2 - Podání žádosti o přestup nebo hostování PŘESTUPNÍ ŘÁD Kapitola 1 - Základní pojmy 1.1 - Přestup a hostování Přestup je akt, při kterém registrovaný člen ČBA mění svoji registraci z jednoho oddílu do jiného. Hostování je stav, kdy registrovaný

Více

Zásady licencování trenérů Českého svazu házené

Zásady licencování trenérů Českého svazu házené Zásady licencování trenérů Českého svazu házené leden 2015 1 Článek 1 1. Tyto Zásady provádí ta ustanovení Licenčního řádu Českého svazu házené (dále jen ČSH ), která se týkají trenérů. 2. Za realizaci

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ. Číslo předpisu 10/2016 Účinnost od 1. ledna 2017

SBÍRKA PŘEDPISŮ. Číslo předpisu 10/2016 Účinnost od 1. ledna 2017 SBÍRKA PŘEDPISŮ Č E S K Ý A T L E T I C K Ý S V A Z Číslo předpisu 10/2016 Účinnost od 1. ledna 2017 Předseda organizační komise ČAS vyhlašuje úplné znění směrnice ČAS č. 7/2009, o poplatcích a odměnách

Více

ČBF - Oblast Karlovy Vary, evidenční číslo ČBF 05 Dr. D. Bechera 18, Karlovy Vary R O Z P I S

ČBF - Oblast Karlovy Vary, evidenční číslo ČBF 05 Dr. D. Bechera 18, Karlovy Vary R O Z P I S ČBF - Oblast Karlovy Vary, evidenční číslo ČBF 05 Dr. D. Bechera 18, 360 01 Karlovy Vary R O Z P I S oblastních soutěží v basketbalu pro sezónu 2014/2015 www.kvbasket.cz kbasketbal@seznam.cz 1. Všeobecná

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ PŘESTUPNÍ ŘÁD VOLEJBALU Číslo směrnice: 06/2011 Směrnice kategorie: C Schváleno: Výborem ČVS dne 22. května 2011 Účinnost od: 1. července 2011 Číslo jednací: 006-22-05-11 Směrnice

Více

SMĚRNICE O EVIDENCI ČLENSKÉ ZÁKLADNY Svazu lyžařů České republiky

SMĚRNICE O EVIDENCI ČLENSKÉ ZÁKLADNY Svazu lyžařů České republiky SMĚRNICE O EVIDENCI ČLENSKÉ ZÁKLADNY Svazu lyžařů České republiky Čl. 1 Úvodní ustanovení Hlavním cílem evidence členské základny Svazu lyžařů České republiky, o.s. (dále jen SLČR) je získání trvalého

Více

Zásady školení rozhodčích licence C

Zásady školení rozhodčích licence C Zásady školení rozhodčích licence C Článek I Systém vzdělávání rozhodčích licence C 1. Komise rozhodčích Českého svazu házené na základě rozhodnutí orgánů Českého svazu házené odpovídá za realizaci systému

Více

REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD

REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2, tel./ fax 242 429 260, e-mail: cgf@cstv.cz REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD Praha, listopad 2010 Roman Slavík předseda ČGF OBSAH

Více

v závažných případech nebo opakovaně v lehčích případech nebo prvně Přestupek H T R F A. Jednotlivci

v závažných případech nebo opakovaně v lehčích případech nebo prvně Přestupek H T R F A. Jednotlivci A. Jednotlivci Trest pro Přestupek H T R F 1. Přestupky proti registračnímu a přestupnímu řádu např. hlášení přestupu nebo hostování do více klubů, nedodržování ustanovení řádů, úmyslné uvádění nesprávných

Více

FINANČNÍ ŘÁD Czech Dance Organization, z.s.

FINANČNÍ ŘÁD Czech Dance Organization, z.s. FINANČNÍ ŘÁD Czech Dance Organization, z.s. Čl. I. PRÁVNICKÝ SUBJEKT 1. Finanční řád se vztahuje na všechny formy a druhy hospodářské činnosti právnické osoby Czech Dance Organization, z.s. (dále jen CDO).

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD. platný od

PŘESTUPNÍ ŘÁD. platný od Svaz národní házené PŘESTUPNÍ ŘÁD platný od 15. 7. 2014 Svaz národní házené, Zátopkova 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6, IČ: 539 929, sekretář: Petr Holý tel.:+420 721 820 755, e-mail: narodnihazena@cuscz.cz,

Více

B. EKONOMICKÁ OBLAST. Hospodaření sdružení se dělí do úseků s následujícím přidělením zodpovědnosti:

B. EKONOMICKÁ OBLAST. Hospodaření sdružení se dělí do úseků s následujícím přidělením zodpovědnosti: FUTSAL SÁ LO V Ý FO TB AL HOSPODÁŘSKÁ SMĚRNICE 1 Česká federace sálového fotbalu Futsal, o.s. (dále jen ČFSF) vydává HOSPODÁŘSKOU SMĚRNICI platnou pro soutěže pořádané v rámci ČFSF s platností od 1. 9.

Více

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 Karviná 20. 05. 2014 PROPOZICE Mistrovství ČR starších žáků pro soutěžní ročník 2013/2014 (Finálový turnaj žákovské ligy) 1. Pořadatel: z pověření ČSH oddíl

Více

Směrnice pro uplatnění vysílacích a reklamních práv

Směrnice pro uplatnění vysílacích a reklamních práv Směrnice pro uplatnění vysílacích a reklamních práv Článek I Základní ustanovení 1. Směrnice o uplatňování vysílacích a reklamních práv upravuje kompetence při pořizování televizních, rozhlasových a dalších

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ. Číslo předpisu 5/2014 Účinnost od 1. ledna 2015

SBÍRKA PŘEDPISŮ. Číslo předpisu 5/2014 Účinnost od 1. ledna 2015 SBÍRKA PŘEDPISŮ Č E S K Ý A T L E T I C K Ý S V A Z Číslo předpisu 5/2014 Účinnost od 1. ledna 2015 Předseda organizační komise ČAS vyhlašuje úplné znění směrnice ČAS č. 8/2009, o registrovaných sportovcích,

Více

Záznam o změnách. Orgán Datum Platnost změny od Změny

Záznam o změnách. Orgán Datum Platnost změny od Změny ČESKÝ SVAZ AKROBATICKÉHO ROCK ANDD ROLLU Přestupní řád Platnost od 19. 3. 2011 Záznam o změnách Orgán Datum Platnost změny od Změny 1. Základní ustanovení... 2 2. Náležitosti žádosti o přestup... 2 3.

Více

Soutěžní řád. Krajské a regionální svazy mohou upravit. Závazné předpisy. včetně aktualizace poslední

Soutěžní řád. Krajské a regionální svazy mohou upravit. Závazné předpisy. včetně aktualizace poslední Soutěžní řád ČAST Soutěžní řád včetně aktualizace poslední 5. 5. 2016 Soutěžní řád je soubor předpisů pro organizování, řízení a vyhodnocování soutěží stolního tenisu. Obsah: 1. Všeobecná a technická ustanovení

Více

SMĚRNICE ČAST č. 5 / 2014 Působení hráčů stolního tenisu v zahraničí

SMĚRNICE ČAST č. 5 / 2014 Působení hráčů stolního tenisu v zahraničí ČESKÁ ASOCIACE STOLNÍHO TENISU CZECH TABLE TENNIS ASSOCIATION, IČ: 00676888 160 17, Praha 6, Zátopkova 100/2, pošt. schránka 40 www.ping-pong.cz, e-mail: ctta@cuscz.cz fax: 00420 242 429 250 Úvodní ustanovení

Více

KAPITOLA 4 ODDÍL A REGISTRAČNÍ ŘÁD

KAPITOLA 4 ODDÍL A REGISTRAČNÍ ŘÁD KAPITOLA 4 REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD ODDÍL A REGISTRAČNÍ ŘÁD Článek 401. Základní ustanovení 401.01 Členy ČAST jsou oddíly stolního tenisu, jejichž příslušníci jsou registrováni podle tohoto řádu. Příslušníci

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Článek 451. Přestup

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Článek 451. Přestup PŘESTUPNÍ ŘÁD Článek 451. Přestup 451.01 Přestup může podat každý hráč nebo ostatní člen kdykoli během roku s výjimkou období od 15. února do 14. května vč. 451.02 Přestup, ohlášený v období od 15. února

Více

Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené

Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené únor 2015 1 Článek I Systém Regionálních házenkářských center 1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT )

Více

H T R F * * * * * * * * * * * *

H T R F * * * * * * * * * * * * A. Jednotlivci Přestupek 1. Přestupky proti registračnímu a přestupnímu řádu např. hlášení přestupu nebo hostování do více klubů, nedodržování ustanovení řádů, úmyslné uvádění nesprávných údajů, zásah

Více

Odvolací řád ŠSČR. Článek 1 - Základní ustanovení. Článek 2 - Námitky

Odvolací řád ŠSČR. Článek 1 - Základní ustanovení. Článek 2 - Námitky Odvolací řád ŠSČR Článek 1 - Základní ustanovení 1. Odvolací řád ŠSČR stanovuje podmínky pro uplatnění práva členů ŠSČR podávat námitky a odvolávat se proti rozhodnutím učiněným v 1. instanci. 2. Odvolací

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE DOTACE

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE DOTACE ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE DOTACE 1.8.2012 Stránka 1 z 14 DOTACE V ČASQ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ dotace v ČASQ Čl.1 II. DOTACE A POPLATKY PRO POŘADATELE SOUTĚŽÍ ČASQ licenční poplatek dotace na mistrovské turnaje

Více

1. ÚVOD 2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Ekonomická směrnice České boxerské asociace

1. ÚVOD 2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Ekonomická směrnice České boxerské asociace 1. ÚVOD Ekonomická směrnice České boxerské asociace (dále jen ES) vychází ze znění platných zákonů a je závazným dokumentem, který stanoví pravidla hospodaření s finančními prostředky v působnosti ČBA

Více

REGISTRAČNÍ ŘÁD ČMFS

REGISTRAČNÍ ŘÁD ČMFS REGISTRAČNÍ ŘÁD ČMFS článek 1 Základní ustanovení 1. Registrací se rozumí záznam hráče v ústředním registru Českomoravského fotbalového svazu (dále jen ČMFS), který stanoví jeho příslušnost (členství)

Více

SMĚRNICE PRO EVIDENCI ČLENSKÉ ZÁKLADNY

SMĚRNICE PRO EVIDENCI ČLENSKÉ ZÁKLADNY SMĚRNICE PRO EVIDENCI ČLENSKÉ ZÁKLADNY 1. Formy členství fyzické osoby v ČLS 1.1. Fyzická osoba se může stát členem ČLS prostřednictvím registrovaného subjektu v ČLS a tím může být: - lukostřelecký oddíl/klub

Více

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 4. Změny v registraci členů, hráčů, klubů a družstev schvaluje příslušná matriční komise (dále jen MK).

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 4. Změny v registraci členů, hráčů, klubů a družstev schvaluje příslušná matriční komise (dále jen MK). REGISTRAČNÍ ŘÁD Česká federace sálového fotbalu Futsal, o.s. (dále jen ČFSF) vydává tento REGISTRAČNÍ ŘÁD, platný pro soutěže v sálovém fotbalu futsalu pořádané v rámci ČFSF s platností od 20. 10. 2014.

Více

ČESKÝ SVAZ AKROBATICKÉHO ROCK AND ROLLU. Přestupní řád. Platnost od 9. 3. 2015

ČESKÝ SVAZ AKROBATICKÉHO ROCK AND ROLLU. Přestupní řád. Platnost od 9. 3. 2015 ČESKÝ SVAZ AKROBATICKÉHO ROCK AND ROLLU Přestupní řád Platnost od 9. 3. 2015 Záznam o změnách Orgán Datum Platnost změny od Změny RO 13. 3 2013 13. 4. 2013 4.1 nyní platí i pro páry (vypuštěna poslední

Více

ROZPIS JEDNORÁZOVÝCH SOUTĚŽÍ ČNS Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS

ROZPIS JEDNORÁZOVÝCH SOUTĚŽÍ ČNS Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS ROZPIS JEDNORÁZOVÝCH SOUTĚŽÍ ČNS 2016 Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost: rok 2016 Obsah: 1 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ...4 1.1 PŮSOBNOST ROZPISU...4 1.2 NADŘÍZENÉ A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY...4

Více

ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH 2013/2014

ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH 2013/2014 ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH 2013/2014 a) muži extraliga f) dorostenci b) muži I. liga g) dorostenky c) muži II. Liga h) st. žáci d) ženy extraliga ch) st. žákyně e) ženy I.liga Účastníci: a)

Více

NÁVRH ZMĚN MATRIČNÍHO ŘÁDU pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015

NÁVRH ZMĚN MATRIČNÍHO ŘÁDU pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 NÁVRH ZMĚN MATRIČNÍHO ŘÁDU pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 Ondřej Surga, předseda legislativní komise 3. května 2015 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Matriční řád (dále MŘ) České rugbyové unie (dále

Více

Přestupní systémy v kolektivních sportech v ČR. Mgr. et Mgr. Liběna Vondráčková, LL.M.

Přestupní systémy v kolektivních sportech v ČR. Mgr. et Mgr. Liběna Vondráčková, LL.M. Přestupní systémy v kolektivních sportech v ČR Mgr. et Mgr. Liběna Vondráčková, LL.M. Přestupní systémy obecně zakotveny v Přestupních řádech jednotlivých svazů, které schvaluje (mění a doplňuje): - nejvyšší

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ FEDERACE FLORBALU VOZÍČKÁŘŮ

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ FEDERACE FLORBALU VOZÍČKÁŘŮ PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ FEDERACE FLORBALU VOZÍČKÁŘŮ 1. Základní ustanovení 2. Přestup 3. Hostování 4. Zamezení možnosti přestupu či hostování hráče 5. Rozhodování o přestupu 6. Rozhodování o hostování 7. Oznamování

Více

Česká softballová asociace. Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.

Česká softballová asociace. Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv. Česká softballová asociace Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.cz předkládá dotační politiku ČSA na období 2009-2012 Dotační politika

Více

TECHNICKÉ NORMY SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSLH. (I.liga ČR, II. liga ČR, ELJ, LJ, ELSD, LSD, ELMD, LMD, ŽL 1998, ŽL 2000, ŽL , ŽL )

TECHNICKÉ NORMY SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSLH. (I.liga ČR, II. liga ČR, ELJ, LJ, ELSD, LSD, ELMD, LMD, ŽL 1998, ŽL 2000, ŽL , ŽL ) TECHNICKÉ NORMY SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSLH (I.liga ČR, II. liga ČR, ELJ, LJ, ELSD, LSD, ELMD, LMD, ŽL 1998, ŽL 2000, ŽL 1998 1999, ŽL 2000 2001) SEZÓNA 2011 2012 Účastníci mistrovských soutěží ČSLH jsou povinni

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ. Číslo předpisu 5/2015 Účinnost od 5. srpna 2015

SBÍRKA PŘEDPISŮ. Číslo předpisu 5/2015 Účinnost od 5. srpna 2015 SBÍRKA PŘEDPISŮ Č E S K Ý A T L E T I C K Ý S V A Z Číslo předpisu 5/2015 Účinnost od 5. srpna 2015 Předseda organizační komise ČAS vyhlašuje úplné znění směrnice ČAS č. 7/2009, o poplatcích a odměnách

Více

Zásady školení trenérů licence C

Zásady školení trenérů licence C Zásady školení trenérů licence C Článek I Systém vzdělávání trenérů 1. Trenérsko-metodická komise Českého svazu na základě rozhodnutí orgánů Českého svazu házené je odpovědna za realizaci systému vzdělávání

Více

Zásady činnosti sportovních středisek

Zásady činnosti sportovních středisek Zásady činnosti sportovních středisek Článek I Systém sportovních středisek 1. Systém sportovních středisek je vymezen vládními dokumenty: Zákon č.115/2001 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků a usnesení

Více

Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje č. 48 upravující. licence rozhodčích

Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje č. 48 upravující. licence rozhodčích Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje č. 48 upravující licence rozhodčích 1. Základní ustanovení Směrnice stanovuje druhy licencí přiznávaných rozhodčím Českým svazem ledního hokeje, podmínky a

Více

Kvalifikační turnaje o II. ligu žen 2016/2017

Kvalifikační turnaje o II. ligu žen 2016/2017 V Brně dne 7. 5. 2016 Kvalifikační turnaje o II. ligu žen 2016/2017 P R O P O Z I C E, Zátopkova 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6, IČ: 539 929, sekretář: Zdeněk Soukup tel.: +420 721 820 755, e-mail:

Více

ŘÁD ROZHODČÍCH A DELEGÁTŮ FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

ŘÁD ROZHODČÍCH A DELEGÁTŮ FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ŘÁD ROZHODČÍCH A DELEGÁTŮ FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Základní ustanovení 1. Fotbalová asociace České republiky (dále FAČR ), jakožto spolek se širokou základnou členů,

Více

Matriční řád ČSRU Úplné znění podle stavu ke dni 1. července 2015

Matriční řád ČSRU Úplné znění podle stavu ke dni 1. července 2015 Matriční řád ČSRU schválený valnou hromadou dne 28. dubna 2004 změněný valnou hromadou dne 3. dubna 2011 změněný valnou hromadou dne 19. května 2012 změněný valnou hromadou dne 27. května 2015 Vyhotovil

Více

Ekonomická směrnice. P l a t n o s t o d 1. 1. 2 0 1 5

Ekonomická směrnice. P l a t n o s t o d 1. 1. 2 0 1 5 Ekonomická směrnice 2015 P l a t n o s t o d 1. 1. 2 0 1 5 EKONOMICKÁ SME RNICE ( 0 1 / 2 0 1 5 ) L i c e n c e, p o p l a t k y a o d m ě n y Č l á n e k I. L i c e n c e a p o p l a t k y z k u š e b

Více

SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ Komise rozhodčích ČSH s předsedy Komisí rozhodčích KSH Praha,

SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ Komise rozhodčích ČSH s předsedy Komisí rozhodčích KSH Praha, SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ Komise rozhodčích ČSH s předsedy Komisí rozhodčích KSH Praha, 29. 5. 2016 Vangelis Simu info o činnosti KR ČSH PROGRAM info o složení komisí KSH a jejich činnosti info o nových pravidlech

Více

Extraliga, součást České bowlingové ligy 2017/2018

Extraliga, součást České bowlingové ligy 2017/2018 Extraliga, součást České bowlingové ligy 2017/2018 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Vypisovatel Česká bowlingová asociace (dále jen ČBA) Zátopkova 100/2, p. s. 40, 160 17 Praha 6 Strahov 2. Vedoucí soutěže Předseda

Více

Příloha Disciplinární provinění a sazebník trestů

Příloha Disciplinární provinění a sazebník trestů Příloha Disciplinární provinění a sazebník trestů 1. V zájmu zajištění jednotného postupu v disciplinárním jednání je vydáván tento sazebník disciplinárních trestů, který obsahuje přehled běžných provinění

Více