Zápis č. 12/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne v obřadní síni Městského úřadu v hod.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č. 12/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod."

Transkript

1 Zápis č. 12/2011 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne v obřadní síni Městského úřadu v hod. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Žofia Vorlová, Mgr. Markéta Drobečková, Josef Nešněra Neomluveni: Občané: 4 Bod č. 1 Starosta města Petr Kapal zahájil zasedání zastupitelstva města a všechny přítomné přivítal. Konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce MěÚ Rožďalovice i v elektronické podobě na internetových stránkách a dále konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva a je tedy usnášeníschopné. Starosta navrhl ověřovatele zápisu p. Tarabu a p. Antoše. Jako zapisovatelku navrhl Veroniku Bachovou. Usnesení č. 12/2011/1: Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu pana Tarabu a pana Antoše a zapisovatele Veroniku Bachovou. Bod č. 2 Starosta přednesl návrh programu zasedání a doplnil ho o bod 9) Bezúplatný převod pozemku prostranství hřbitova 10) Odpisový plán 11) Schválení příspěvku MAS 12) Bezúplatný převod pozemku cesta a prostranství před hřbitovem 13) Veřejná zakázka zhotovení nových vstupních dveří 14) Schválení záměru o pronájmu pozemků 15) Odsouhlasení smlouvy s AVE 16) Plán práce a kontrolní činnosti kontrolního výboru Usnesení č. 12/2011/2: Zast. schvaluje následující program: 1) Prodej pozemku v k. ú. Rožďalovice. 2) Schválení záměru o pronájmu pozemku. 3) Záměr o prodeji 11 parcel 33 RD. 4) Návrh rozpočtu + rozpočtový výhled město. 5) Návrh rozpočtu + rozpočtový výhled RTB. 6) Pověření účetní k úpravám rozpočtu k ) Schválení obecně závazných vyhlášek. 8) Výběr zpracovatele územního plánu. 9) Bezúplatný převod pozemku prostranství hřbitova, ulice Za Špýcharem. 10) Odpisový plán. 11) Schválení příspěvku MAS. 12) Bezúplatný převod pozemku cesta a prostranství před hřbitovem. 13) Veřejná zakázka zhotovení nových vstupních dveří. 14) Schválení záměru o pronájmu pozemků. 15) Odsouhlasení smlouvy s AVE. 16) Plán práce a kontrolní činnosti kontrolního výboru. 17) Bezúplatný převod pozemků. 18) Změna výše odměny. 1

2 19) Souhlas s koupí nemovitosti čp. 126 a čp ) Diskuze. 21) Závěr. Bod č. 3 Prodej pozemku parc. č. 140/41a a parc. č. 962/3 v k. ú. Rožďalovice. Usnesení č. 12/2011/3: Prodej pozemku parc. č. 140/41a o výměře 61 m 2 a parc. č. 962/3 o výměře 0,30 m 2 v k. ú. Rožďalovice manželům Matulkovým. Cena za Kč 200,-/m 2 + notářské poplatky. Celková cena tedy činí Kč notářské poplatky. Bod č. 4 Záměr o pronájmu pozemku. Usnesení č. 12/2011/4: Schválení záměru o pronájmu pozemku parc. č. 412/11 v k. ú. Hasina. Bod č. 5 Záměr o prodeji 11 parcel 33 RD. Usnesení č. 12/2011/5: Zastupitelstvo souhlasí se záměrem o prodeji 11 parcel 33 RD. Bod č. 6 Návrh rozpočtu + rozpočtový výhled. Usnesení č. 12/2011/6: Zastupitelstvo schválilo návrh rozpočtu města na rok 2012 v odvětvovém třídění rozpočtové skladby jako schodkový + rozpočtový výhled města na rok Schodek bude kryt přebytky z minulých let. Bod č. 7 Návrh rozpočtu + rozpočtový výhled RTB. Usnesení č. 12/2011/7: Schválen návrh rozpočtu + rozpočtový výhled DSO Region Taxis Bohemia. Bod č. 8 Pověření účetní k úpravám rozpočtu k

3 Usnesení č. 12/2011/8: Zastupitelé města pověřují účetní pí. Macákovou k úpravám rozpočtu k Bod č. 9 Obecně závazné vyhlášky. Usnesení č. 12/2011/9: Schválena Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství na území města Rožďalovice. Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o poplatku za komunální odpad. Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Rožďalovice. Bod č. 10 Dne proběhlo otevírání obálek a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku Zpracování průzkumů a rozborů pro účely ÚP Rožďalovice. Usnesení č. 12/2011/10: Byla vybrán uchazeč s nejnižší nabídkovou cenou, kterou předložila firma PAFF architekti, v. o. s., zastoupena Ing. arch. Michaelou Štádlerovou, v celkové výši Kč ,- včetně DPH. Bod č. 11 Bezúplatný převod pozemků. Usnesení č. 12/2011/11: Bezúplatný převod pozemku parc. č. 211 v k. ú. Rožďalovice o výměře m 2 z vlastnictví Římskokatolické farnosti děkanství Rožďalovice do vlastnictví města Rožďalovice. Bod č. 12 Odpisový plán a směrnice. Usnesení č. 12/2011/12: Zastupitelstvo schvaluje Souhrn plánovaných odpisů za období 1/ /2012 (viz příloha č. 2) a směrnici odepisování dlouhodobého majetku + směrnici k provádění inventarizace majetku a závazků. Bod č. 13 Smlouva o příspěvku. Město Rožďalovice získalo dotaci ve výši Kč ,- na základě Strategického plánu LEADER z Programu rozvoje venkova, kterou podávalo přes MAS Svatojiřský les, o. s. 3

4 Usnesení č. 12/2011/13: Na základě podmínek stanovených při podávání dotace, převede 10% tj. Kč ,- na účet Místní akční skupiny Svatojiřský les, o. s. Bod č. 14 Bezúplatný převod pozemků. Usnesení č. 12/2011/14: Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod pozemku parc. č. 325 o výměře 52 m 2 v k. ú. Rožďalovice a pozemku parc. č. 326 o výměře 33 m 2 z vlastnictví Římskokatolické farnosti děkanství Rožďalovice do vlastnictví města Rožďalovice. Dále schvaluje bezúplatný převod pozemků parc. č. 140/31 a 140/27 v k. ú. Rožďalovice (ulice Za Špýcharem) z vlastnictví Pozemkové fondu ČR do vlastnictví města Rožďalovice. Bod č. 15 Veřejná zakázka Zhotovení nových vstupních dveří do budovy MěÚ. Usnesení č. 12/2011/15: Vybrán uchazeč s nejnižší nabídkovou cenou, firma OTHERM Všejany. Cena činí Kč ,- včetně DPH. Bod č. 16 Záměr pronájmu pozemků. Usnesení č. 12/2011/16: Schválen záměr pronájmu pozemků (viz příloha). Bod č. 17 Dodatek č. 1 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu. Usnesení č. 12/2011/17: Schválen dodatek č. 1 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu č. S/ / /17/2011 s firmou AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. Bod č. 18 Kontrolní komise předložila plán práce a kontrolní činnosti kontrolního výboru. Usnesení č. 12/2011/18: Schválen plán práce a kontrolní činnosti kontrolního výboru města Rožďalovice na období (viz příloha č. 1). 4

5 Bod č. 19 Žádost o převod pozemků od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Usnesení č. 12/2011/19: Schválen převod pozemků parc. č. 212/11 a 212/18 v k. ú. Rožďalovice z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Odloučené pracoviště Nymburk do vlastnictví města Rožďalovice. Bod č. 20 Změna výše odměny. S účinností od se mění výše odměny členům finančního výboru. Usnesení č. 12/2011/20: Schválena výše odměny členům finančního výboru: os. č Drobečková Markéta os. č Vorlová Žofia Kč 440,- (člen finančního výboru) Kč 560,- (předseda finančního výboru) Bod č. 21 Projednání koupi nemovitosti čp. 126 a čp. 127 v Rožďalovicích. Usnesení č. 12/2011/21: Zastupitelstvo souhlasí s koupí nemovitosti čp. 126 na parc. č. 34/1 a čp. 127 na parc. č. 34/2 v k. ú. Rožďalovice za cenu ,- Kč od Věroslava Boumy, Palackého nám. 1, Sadská. Bod č. 22 Diskuze: pí. Wichnerová dotaz kolik stála oprava věžičky. Stanovisko starosty: Kč ,- + náklady na usazení. Bod č. 23 Starosta poděkoval přítomným za účast a v zasedání ukončil. podpisy ověřovatelů:. Jaroslav Taraba.. Petr Kapal - starosta. Miroslav Antoš 5

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž

Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž datum konání: 10.7. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 6 členů zastupitelstva občané

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí Usnesení ze 3. zasedání ze dne 21.1. 2015 Počet zastupitelů: 15 Přítomni 14 Omluven 1 (Ing. Martin Pobuda) Neomluven 0 Zahájení a schválení programu. ZM/61/3/15 +14/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek Návrh na doplnění:

Více

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva Z á p i s ze zasedání zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne : 7.2.2013 v 19,00 hod. v budově obecního úřadu č.p. 29 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 14 z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Zápis je upraven pro zveřejnění dle zákona na ochranu osobních údajů,

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

Zápis Č. 6/15. na Obecním úřadu ve Lhotě.

Zápis Č. 6/15. na Obecním úřadu ve Lhotě. ze zasedání Zastupitelstva Zápis Č. 6/15 obce Lhota, které se konalo dne 22. 4. 2015 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Přítomni: Ing. Radka Kratochvílová, Ing. Pavel Dvořák, Jan Havlíček, Ing. Bc.

Více

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Omluveni: 0 Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie

Více

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Ing. František Vašák, Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková,

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 10.11.2010

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 10.11.2010 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 10.11.2010 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 10.11.2010 Program: 1. Zahájení 2. Složení slibu zvolených členů zastupitelstva obce 3. Volba

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více