Příloha IV Sport a tělovýchova Odbor školství, kultury a sportu, Odbor finanční

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha IV Sport a tělovýchova Odbor školství, kultury a sportu, Odbor finanční"

Transkript

1 Příloha IV Sport a tělovýchova k Programovému dokumentu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Města Valašské Meziříčí (dále jen Program nebo programový dokument ) Věcně příslušný odbor: Doručovací adresa: 1. MěÚ Valašské Meziříčí, odbor školství, kultury a sportu 2. MěÚ Valašské Meziříčí, odbor finanční 1. Městský úřad Valašské Meziříčí odbor školství, kultury a sportu Zašovská 784, Valašské Meziříčí 2. Městský úřad Valašské Meziříčí odbor finanční Soudní 1221, Valašské Meziříčí Žadatel: 1. Žadatelem může být právnická osoba dle bodu programového dokumentu, která vyvíjí činnost v oblasti sportu a tělovýchovy. 2. Žadatelem může být právnická osoba, která provozuje nebo spravuje sportovní či multifunkční rekreační infrastrukturu ve městě Valašské Meziříčí. Účel a zaměření: Formy podpory: Účelem a prioritou finanční podpory v uvedené oblasti je zlepšení materiálních podmínek subjektů činných ve sportu, rozšíření nabídky sportovních aktivit a možností všestranného vyžití občanů města, především dětí a mládeže, výchova ke zdravému životnímu stylu. Granty Přímá podpora z rozpočtu Města Valašské Meziříčí Podpora malého rozsahu Datum poslední revize

2 Obecné vymezení veřejné podpory podle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014: Podmínky pro poskytnutí podpory na sportovní a multifunkční rekreační infrastrukturu 1. Podpora na sportovní a multifunkční rekreační infrastrukturu je slučitelná s vnitřním trhem ve smyslu čl. 107 odst. 3 Smlouvy a je vyňata z oznamovací povinnosti podle čl. 108 odst. 3 Smlouvy, pokud jsou splněny podmínky stanovené v tomto článku a v kapitole I Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem. 2. Podmínkou je, že sportovní infrastrukturu nesmí výhradně využívat jediný uživatel v oblasti profesionálního sportu. Jiní uživatelé v oblasti profesionálního nebo amatérského sportu musí ročně využívat danou sportovní infrastrukturu alespoň z 20 % její kapacity. Využívá-li této infrastruktury několik uživatelů současně, je nutno vypočítat odpovídající podíl časové kapacity, jež na ně připadá. 3. Další podmínkou je, že multifunkční rekreační infrastrukturu tvoří rekreační zařízení multifunkční povahy, která nabízejí zejména kulturní a rekreační služby, s výjimkou zábavních parků a hotelových zařízení. 4. Přístup ke sportovní či multifunkční rekreační infrastruktuře musí být umožněn více uživatelům za transparentních a nediskriminačních podmínek. Podniky, které financovaly alespoň 30 % investičních nákladů na infrastrukturu, mohou získat přednostní přístup za zvýhodněných podmínek za předpokladu, že jsou tyto podmínky zveřejněny. 5. Je-li sportovní infrastruktura využívána profesionálními sportovními kluby, město zajistí, aby podmínky stanovování cen za její využívání byly zveřejněny. 6. Jakékoli koncese nebo jiná pověření třetí strany k výstavbě, modernizaci a provozu sportovní nebo multifunkční rekreační infrastruktury se musí řídit otevřenými, transparentními a nediskriminačními podmínkami se zohledněním pravidel pro zadávání veřejných zakázek. 7. Podpora může mít podobu: a) investiční podpory, včetně podpory na výstavbu nebo modernizaci sportovní a multifunkční rekreační infrastruktury; b) provozní podpory na sportovní infrastrukturu (v případě města Valašské Meziříčí se jedná o ST SERVIS a HC Bobři). 8. V případě investiční podpory na sportovní a multifunkční rekreační infrastrukturu jsou způsobilé náklady na investice do hmotného a nehmotného majetku. 9. V případě provozní podpory na sportovní infrastrukturu jsou způsobilými náklady provozní náklady na služby, které infrastruktura poskytuje (jedná se např. o osobní náklady, náklady na materiál, služby, komunikaci, energii, údržbu, nájemné, správní náklady atd.). Do provozní podpory nepatří odpisy a finanční náklady, pokud se na ně vztahovala investiční podpora. 10. U investiční podpory na sportovní a multifunkční rekreační infrastrukturu nesmí výše podpory přesáhnout výši rozdílu mezi způsobilými náklady a provozním ziskem z investice. Od způsobilých nákladů se odečte provozní zisk, a to buď ex ante na základě odůvodněných předpokladů nebo uplatněním mechanismu zpětného vymáhání podpory. 11. U provozní podpory na sportovní infrastrukturu, výše podpory nesmí přesáhnout provozní ztrátu za příslušné období. Splnění tohoto požadavku se zajistí ex ante na základě odůvodněných předpokladů nebo uplatněním mechanismu zpětného vymáhání podpory. 12. Pokud jde o podporu, která nepřesahuje 1 milion EUR, vedle metod uvedených v odstavcích 10 a 11 lze max. výši podpory stanovit také jako 80 % způsobilých nákladů. Datum poslední revize

3 B.1. GRANTY B.1.1. Podprogram Sportovní akce B.1.2. Podprogram Reprezentace B.1.1. Podprogram Sportovní akce Podporované aktivity: - sportovní akce s mezinárodní účastí - sportovní akce regionálního a nadregionálního významu - ostatní akce podporující a propagující sportovní činnost zejména dětí a mládeže Harmonogram: - jednokolový systém, v termínech platných pro 1. kolo grantových programů, dle čl. VI., bodu 6.1 Programového dokumentu - předpokládaný celkový počet účastníků akce, z toho ve věku do 18 let. - materiál, drobný dlouhodobý hmotný majetek, ceny pro soutěžící - služby (např. tisk, kopírování, praní dresů) - pronájem prostor a techniky - cestovné dětí a mládeže - odměny rozhodčích - náklady spojené s propagací projektu - ostatní adekvátní náklady, prokazatelně související s projektem - dohody o pracovní činnosti - komerční, podnikatelské a reklamní aktivity (mimo náklady spojené s propagací projektu) - náklady na občerstvení, potraviny - stravné - cestovné dospělých - opravy a údržba tělovýchovných zařízení - náklady prokazatelně nesouvisející s projektem - na sankční poplatky, pokuty atd. - dárkové poukazy - závěrečná zpráva na předepsaném formuláři obsahující zhodnocení akce, splnění stanoveného cíle a zdůvodnění odchylek Dále platí všeobecné podmínky pro poskytování finanční podpory v Programovém dokumentu, zejména čl. VI. Granty. Datum poslední revize

4 B.1.2. Podprogram Reprezentace Podporované aktivity: - účast v nejvyšších celorepublikových soutěžích - účast v reprezentaci ČR - reprezentace města v zahraničí Harmonogram: - dvoukolový systém, v termínech platných pro 1. a 2. kolo grantových programů, dle čl. VI., bodu 6.1 Programového dokumentu - doklad o účasti v soutěži na příslušné úrovni - provozní náklady související s přípravou a účastí v soutěžích - cestovné sportovců a trenérů - nákup sportovního vybavení a zařízení - náklady spojené s propagací projektu - ostatní adekvátní náklady, prokazatelně související s projektem - dohody o pracovní činnosti - komerční, podnikatelské a reklamní aktivity (mimo náklady spojené s propagací projektu - náklady prokazatelně nesouvisející s projektem - na sankční poplatky, pokuty - náklady na občerstvení, potraviny - stravné - opravy a údržba majetku žadatele - dárkové poukazy - závěrečná zpráva na předepsaném formuláři obsahující zhodnocení projektu, splnění stanoveného cíle a zdůvodnění odchylek Dále platí všeobecné podmínky pro poskytování finanční podpory v Programovém dokumentu, zejména čl. VI. Granty. Datum poslední revize

5 B.2. PŘÍMÁ PODPORA Z ROZPOČTU MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ B.2.1. Přímá podpora mládežnického sportu B.2.2. Přímá podpora sportovních aktivit seniorů B.2.3. Přímá podpora strategických sportů B.2.4. Přímá podpora TJ v místních částech B.2.5. Přímá podpora na správu sportovišť B.2.1. Přímá podpora mládežnického sportu Podporované aktivity: - celoroční pravidelná činnost sportovních organizací s mládeží do 18 let Termín podání žádosti: - do předcházejícího kalendářního roku - rozpis družstev (tabulka č. 1) - rozpis výkonnostní úrovně jednotlivců (tabulka č. 2) - jmenný seznam členů oddílu do 18 let (tabulka č. 3) - organizace soutěží (tabulka č. 4) - sportovní zařízení (tabulka č. 5) Další podmínky podpory: - žadatel prokazatelným způsobem vykáže počet sportovců do 18 let (rozhodný je ročník narození sportovec dosáhne v příslušném kalendářním roce maximálně věku 18 let), kteří jsou jeho řádně zaregistrovanými členy - žadatel vede evidenční karty sportovců, jejichž součástí je čestné prohlášení zákonného zástupce potvrzující, že se sportovec věnuje sportovní činnosti v rámci aktivit žadatele - v případě nezměněných údajů zůstávají evidenční karty sportovců v platnosti 3 roky, aktualizováno je pouze čestné prohlášení zákonného zástupce sportovce Kritéria pro přidělování podpory: - výbor sportu a volného času zastupitelstva města rozdělí minimálně 80% z finančních prostředků města dle metodiky výpočtu uvedených níže - maximálně 20% rozdělí VSVČ ZM podle účasti v nejvyšších soutěžích, výkonnostní úrovně oddílu a profesionality tréninkového vedení - materiál, ceny pro soutěžící - nákup sportovního vybavení a zařízení - služby (např. tisk, kopírování, praní dresů) - náklady na provoz sportovního zařízení (energie, opravy a údržba) - pronájem sportoviště, nezbytného pro provozování příslušného sportu - pronájem techniky - cestovné mládeže - registrace v soutěžích, startovné - náklady na sportovní soustředění doprava, ubytování, nájem sportovních zařízení - odměny trenérů mládeže a rozhodčích mládežnických utkání - náklady spojené s propagací Datum poslední revize

6 - mzdy a odměny s výjimkou odměn trenérů mládeže a rozhodčích mládežnických utkání - náklady na občerstvení, potraviny - stravné - komerční, podnikatelské a reklamní aktivity (mimo náklady spojené s propagací projektu) - na sankční poplatky, pokuty - dárkové poukazy nejsou Metodika výpočtu přímé podpory mládežnického sportu: Počet členů do 18 let: Každý člen ve věku do 18 let má hodnotu 1 bodu. Při vícenásobném členství se dělí 1 bod stejným dílem mezi příslušné oddíly. Kategorie finanční náročnosti vybavení: a) turistika, plavání, šachy, softball, badminton, horolezectví, sportovní tanec, volejbal, nohejbal, basketbal, házená, aerobic, kuželky, gymnastika, atletika, stolní tenis, bojové umění a sport, kopaná, florbal - koeficient 1 b) střelectví, jezdectví, lyžování, cyklistika, tenis, kanoistika, automobilový a motoristický sport, hokej - koeficient 1,3 B.2.2. Přímá podpora sportovních aktivit seniorů Podporované aktivity: - zapojení a účast seniorů nad 60 let na celoročních pravidelných sportovních aktivitách subjektu Termín podání žádosti: - do předcházejícího kalendářního roku - jmenný seznam členů oddílu nad 60 let Další podmínky podpory: - žadatel prokazatelným způsobem vykáže počet sportovců nad 60 let (rozhodný je ročník narození sportovec dosáhne v příslušném kalendářním roce minimálně věku 60 let), kteří jsou jeho řádně zaregistrovanými členy - materiál - nákup sportovního vybavení a zařízení - služby (např. tisk, kopírování, praní dresů) - náklady na provoz sportovního zařízení (energie) - pronájem sportoviště, nezbytného pro provozování příslušného sportu - pronájem techniky Datum poslední revize

7 - náklady spojené s propagací - mzdy a odměny - náklady na občerstvení, potraviny - cestovné, stravné - komerční, podnikatelské a reklamní aktivity (mimo náklady spojené s propagací projektu) - na sankční poplatky, pokuty - opravy a údržba majetku žadatele - dárkové poukazy nejsou Metodika výpočtu přímé podpory sportovních aktivit seniorů: Systém bodování: Věkové kategorie: a) senioři nad 60 let - počet bodů 20/senior Kategorie finanční náročnosti vybavení: a) turistika, plavání, šachy, softball, badminton, horolezectví, sportovní tanec, míčové hry, aerobic, kanoistika, kuželky, gymnastika, atletika, stolní tenis, bojové umění a sport, kopaná, skauting, florbal - počet bodů 30/druh sportu b) střelectví, jezdectví, lyžování, cyklistika, tenis - počet bodů 60/druh sportu c) automobilový a motoristický sport, hokej - počet bodů 90/druh sportu Hodnota jednoho bodu se stanoví propočtem z celkové částky určené na podporu sportu (jeden bod = celková částka/součet všech bodů všech podaných žádostí). B.2.3. Přímá podpora strategických sportů Podporované aktivity: - sportovní aktivity a provozování sportů s vysokou diváckou atraktivitou Termín podání žádosti: předcházejícího kalendářního roku Další podmínky podpory: - individuální, specifikovány smlouvou o poskytnutí podpory - materiál, ceny pro soutěžící - nákup sportovního vybavení a zařízení - služby (např. tisk, kopírování, praní dresů) - náklady na provoz sportovního zařízení (energie) - pronájem sportoviště, nezbytného pro provozování příslušného sportu Datum poslední revize

8 - pronájem techniky - cestovné sportovců - registrace v soutěžích, startovné - náklady na sportovní soustředění doprava, ubytování, nájem sportovních zařízení - odměny trenérů a rozhodčích utkání - náklady spojené s propagací - mzdy a odměny s výjimkou odměn trenérů a rozhodčích utkání - náklady na občerstvení, potraviny - stravné - komerční, podnikatelské a reklamní aktivity (mimo náklady spojené s propagací projektu) - na sankční poplatky, pokuty - opravy a údržba majetku žadatele - dárkové poukazy - závěrečná zpráva na předepsaném formuláři obsahující zhodnocení projektu, splnění stanoveného cíle a zdůvodnění odchylek B.2.4. Přímá podpora TJ v místních částech (opravy a údržba) Podporované aktivity: - opravy a údržba sportovišť ve vlastním majetku žadatele, případně v majetku Města Valašské Meziříčí - technické zhodnocení vlastního majetku žadatele, případně majetku Města Valašské Meziříčí Žadatel: - TJ Juřinka - TJ SOKOL Bynina - SK Hrachovec - TJ SOKOL Podlesí Termín podání žádosti: předcházejícího kalendářního roku - v případě pořízení investic dle čl. V, bodu 5.2 Programového dokumentu Další podmínky podpory: - Přímá podpora TJ v místních částech je poskytována v jednom roce zpravidla jednomu, maximálně dvěma subjektům. - Příjemce a výše přímé podpory pro daný kalendářní rok je stanovena dohodou zástupců příslušných subjektů uzavřenou na zasedání výboru pro sport a volný čas. Dohoda bude součástí zápisu ze zasedání výboru pro sport a volný čas. Datum poslední revize

9 - opravy a údržba sportoviště - náklady prokazatelně nesouvisející s projektem - na sankční poplatky, pokuty atd. - v případě investice dle čl. V, bodu 5.3 Programového dokumentu B.2.5. Přímá podpora na správu sportovišť v majetku města Podporované aktivity: - ztráta vzniklá rozdílem mezi plánovanými výnosy a provozními náklady očištěná o náklad na odpisy - provozní náklady sportoviště ve správě - opravy a udržování sportoviště ve správě - technické zhodnocení sportoviště ve správě Žadatel: Právnické osoby vč. těch, které jsou 100 % vlastněny Městem Valašské Meziříčí, tento typ přímé podpory není určen pro žadatele o přímou podporu na Přímou podporu TJ v místních částech (opravy a údržba) Termín podání žádosti: předcházejícího kalendářního roku nebo nejpozději 60 dnů před plánovaným projednáním rozpočtu města na příslušný kalendářní rok v zastupitelstvu města - v případě pořízení investic dle čl. V, bodu 5.2 Programového dokumentu - plánovaný výkaz zisku a ztráty na příslušný kalendářní rok, na který je požadována finanční podpora s odůvodněním finančního nároku na rozpočet města z důvodu ztráty vzniklé rozdílem mezi plánovanými výnosy a náklady očištěné o náklad na odpisy Další podmínky podpory: - individuální, specifikovány smlouvou o poskytnutí podpory - náklady na provoz sportovního zařízení (vč. energií) - opravy a údržba - odpisy - náklady prokazatelně nesouvisející s projektem - na sankční poplatky, pokuty atd. - v případě investice dle čl. V, bodu 5.3 Programového dokumentu Datum poslední revize

10 Finanční výbor a Výbor pro sport a volný čas zastupitelstva města Valašské Meziříčí Dále platí všeobecné podmínky pro poskytování finanční podpory v Programovém dokumentu, zejména čl. VIII Přímá finanční podpora z rozpočtu města Valašské Meziříčí. B.3. PODPORA MALÉHO ROZSAHU: Platí všeobecné podmínky pro poskytování finanční podpory v Programovém dokumentu, zejména čl. VII. Podpora malého rozsahu. Doložka: Tato upravená příloha IV Sport a tělovýchova Programového dokumentu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Valašské Meziříčí byla schválena Zastupitelstvem města Valašské Meziříčí dne pod číslem usnesení Z 5/25 a je účinná od dne vyvěšení na elektronické úřední desce Města Valašské Meziříčí. Datum poslední revize

Příloha IV.3.1. Kultura Odbor školství, kultury a sportu

Příloha IV.3.1. Kultura Odbor školství, kultury a sportu Příloha IV.3. Kultura Odbor školství, kultury a sportu Příloha IV.3. - Kultura k Programovému dokumentu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Města Valašské Meziříčí (dále jen Program nebo programový

Více

Příloha IV Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví

Příloha IV Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví Příloha IV. 3. 5. - Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví k Programovému dokumentu pro poskytování podpory z rozpočtu Města Valašské Meziříčí (dále jen Program nebo Programový dokument ) Věcně příslušný

Více

Město Česká Lípa. Aktualizované zásady pro poskytování finančního příspěvku na podporu sportu pro rok Čl. I. Žadatel

Město Česká Lípa. Aktualizované zásady pro poskytování finančního příspěvku na podporu sportu pro rok Čl. I. Žadatel Město Česká Lípa Aktualizované zásady pro poskytování finančního příspěvku na podporu sportu pro rok 2011 Čl. I. Žadatel Žadatelem může být právnická osoba založená nebo zřízená za účelem provozování sportovní

Více

Město Kutná Hora Koncepce podpory sportu v Kutné Hoře

Město Kutná Hora Koncepce podpory sportu v Kutné Hoře Město Kutná Hora Koncepce podpory sportu v Kutné Hoře Dokument upravující poskytování dotací z rozpočtu města Kutná Hora v oblasti sportu na období 2017-2020 Obsah: I. Úvod II. Současný stav III. Cíle

Více

Město Česká Lípa. Zásady pro poskytování finančního příspěvku na podporu sportu pro rok Čl. I. Žadatel. Čl. II. Kategorie příspěvků

Město Česká Lípa. Zásady pro poskytování finančního příspěvku na podporu sportu pro rok Čl. I. Žadatel. Čl. II. Kategorie příspěvků Město Česká Lípa Zásady pro poskytování finančního příspěvku na podporu sportu pro rok 2013 Čl. I. Žadatel Žadatelem může být právnická osoba založená nebo zřízená za účelem provozování sportovní činnosti

Více

MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM Dotační program č. 1 Podpora sportovní a tělovýchovné činnosti pro rok 2017 a jeho podmínky Poskytnutí, použití a kontrola veřejných prostředků se řídí zákonem č. 128/2000

Více

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělení statutu Krajských center talentované mládeže a jejich podporu. ze dne 17. 12. 2014. č.

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělení statutu Krajských center talentované mládeže a jejich podporu. ze dne 17. 12. 2014. č. Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělení statutu Krajských center talentované mládeže a jejich podporu ze dne 17. 12. 2014 č. 16/14 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Pravidla Rady Kraje

Více

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura Dotační priority pro rok 2015 Obecná ustanovení Tyto Dotační priority stanoví podmínky pro poskytování programových dotací v jednotlivých oblastech pro rok 2015 v souladu se Zásadami pro poskytování programových

Více

Město Česká Lípa. Zásady pro poskytování finančního příspěvku na podporu sportu formou grantu pro rok 2015. Čl. I. Žadatel

Město Česká Lípa. Zásady pro poskytování finančního příspěvku na podporu sportu formou grantu pro rok 2015. Čl. I. Žadatel Město Česká Lípa Zásady pro poskytování finančního příspěvku na podporu sportu formou grantu pro rok 2015 Čl. I. Žadatel Žadatelem může být právnická osoba založená nebo zřízená za účelem provozování sportovní

Více

příloha k R-344 Dotační programy v oblasti podpory sportovních aktivit spolků Městské části Praha 15

příloha k R-344 Dotační programy v oblasti podpory sportovních aktivit spolků Městské části Praha 15 příloha k R-344 Dotační programy v oblasti podpory sportovních aktivit spolků Městské části Praha 15 červen 2015 I. Program podpora sportu dětí a mládeže Program je zaměřen na podporu sportu obyvatel Městské

Více

Město Česká Lípa. Zásady pro poskytování finančního příspěvku na podporu sportu formou grantu pro rok Čl. I. Žadatel

Město Česká Lípa. Zásady pro poskytování finančního příspěvku na podporu sportu formou grantu pro rok Čl. I. Žadatel Město Česká Lípa Zásady pro poskytování finančního příspěvku na podporu sportu formou grantu pro rok 2014 Čl. I. Žadatel Žadatelem může být právnická osoba založená nebo zřízená za účelem provozování sportovní

Více

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura Grantové priority pro rok 2012 Obecná ustanovení Tyto Grantové priority stanoví podmínky pro poskytování grantů v jednotlivých oblastech pro rok 2012 v souladu se Zásadami pro poskytování grantů z rozpočtu

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 28.08.2012 Bod pořadu jednání: 39. Název : Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže 2013 účast reprezentace Libereckého kraje Důvod předložení: usnesení č.

Více

K R I T É R I A pro poskytnutí dotací z rozpočtu města Kolína na rok 2016 Komise tělovýchovy a sportu Rady města Kolína

K R I T É R I A pro poskytnutí dotací z rozpočtu města Kolína na rok 2016 Komise tělovýchovy a sportu Rady města Kolína 1. Základní informace K R I T É R I A pro poskytnutí dotací z rozpočtu města Kolína na rok 2016 Komise tělovýchovy a sportu Rady města Kolína Tato kritéria schválená Radou města Kolína stanovují podmínky

Více

Dodatek k PODMÍNKÁM VYHLÁŠENÝCH DOTAČNÍCH PROGRAMŮ PRO ROK 2014

Dodatek k PODMÍNKÁM VYHLÁŠENÝCH DOTAČNÍCH PROGRAMŮ PRO ROK 2014 Dodatek k PODMÍNKÁM VYHLÁŠENÝCH DOTAČNÍCH PROGRAMŮ PRO ROK 2014 schváleným na 65. schůzi Rady města Krnova dne 15. 10. 2013 usnesením č. 2381/65. Tento dodatek se vztahuje pouze na dotační programy v oblasti

Více

Dotační program PROVOZ vyhlášený městem Vamberk na rok 2018

Dotační program PROVOZ vyhlášený městem Vamberk na rok 2018 Dotační program PROVOZ vyhlášený městem Vamberk na rok 2018 1. Základní ustanovení 1.1. Poskytování dotací z programu PROVOZ (dále jen Program) se řídí Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu města

Více

KONCEPCE PODPORY SPORTU VE MĚSTĚ VARNSDORF

KONCEPCE PODPORY SPORTU VE MĚSTĚ VARNSDORF MĚSTO VARNSDORF KONCEPCE PODPORY SPORTU VE MĚSTĚ VARNSDORF Účinnost od: 01.01.2014 Schváleno: Zastupitelstvem města Varnsdorf dne 31.10.2013 usnesením č. 95/2013 Zpracoval: Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu Rada města Rokytnice v Orlických horách dne 23. března 2015 schválila usnesením č. 10/20015/III pro rok 2015 program pro poskytování

Více

Kritéria vyhlašování nejlepších sportovců města Hranic

Kritéria vyhlašování nejlepších sportovců města Hranic Kritéria vyhlašování nejlepších sportovců města Hranic 1. Úvod Kritéria vyhlašování nejlepších sportovců města byla schválena Radou města Hranic č.../2015 RM.. ze dne 9. 2. 2015, a zároveň ruší kritéria

Více

Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava. Koncepce sportu a volnočasových aktivit statutárního města Jihlavy

Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava. Koncepce sportu a volnočasových aktivit statutárního města Jihlavy Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava Koncepce sportu a volnočasových aktivit statutárního města Jihlavy Dokument upravující poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Jihlavy

Více

Mimořádné příspěvky na činnost v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 tis. Kč

Mimořádné příspěvky na činnost v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 tis. Kč Mimořádné příspěvky na v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 Kč Př 10 1 Sdružení Divadlo Stará střelnice Podpora a rozvoj místní scény Divadlo Stará střelnice, vytváření

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov O B E C V I N T Í Ř O V 357 44 Vintířov 62 Telefon: 352 665416 e-mail: vintirov@vintirov.cz Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov OBSAH: i. Úvod II. Žadatelé o dotace III. Podávání žádostí

Více

Dotační program města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit pro rok 2017

Dotační program města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit pro rok 2017 Dotační program města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit pro rok Dotační program města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit

Více

Pravidla pro uvolňování dotací na podporu sportu na individuální účely určené žadateli

Pravidla pro uvolňování dotací na podporu sportu na individuální účely určené žadateli Pravidla pro uvolňování dotací na podporu sportu na individuální účely určené žadateli Statutární město Teplice uvolňuje ze svého rozpočtu prostředky na podporu sportu. Zejména, aby zajistilo co největšímu

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Obec Dětmarovice ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice na svém jednání dne 12.12.2007 usnesením číslo 154/7 schválilo Zásady

Více

Dotační program na podporu organizované činnosti pro děti a mládež. Přílohy: 1. DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU ORGANIZOVANÉ ČINNOSTI P

Dotační program na podporu organizované činnosti pro děti a mládež. Přílohy: 1. DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU ORGANIZOVANÉ ČINNOSTI P Podklady pro jednání zastupitelstva města Lanškroun dne: 21.12.2016 Číslo jednání: 6 Číslo jednací: MULA 41335/2016 Počet l. dok.: Počet příloh: Počet l. příloh: Spis. znak: 101.2.1 Datum: 14.12.2016 Název

Více

PODMÍNKY VYHLÁŠENÝCH DOTAČNÍCH PROGRAMŮ PRO ROK 2015

PODMÍNKY VYHLÁŠENÝCH DOTAČNÍCH PROGRAMŮ PRO ROK 2015 PODMÍNKY VYHLÁŠENÝCH DOTAČNÍCH PROGRAMŮ PRO ROK 2015 Rada města Krnova na 87. schůzi, která se konala dne 30. 9. 2014 usnesením č. 3166/87 vyhlásila dotační programy pro rok 2015 v oblasti sportu dotační

Více

Program na podporu sportovních organizací pro rok 2017

Program na podporu sportovních organizací pro rok 2017 Program na podporu sportovních organizací pro rok 2017 Manuál pro žadatele o poskytnutí dotace 1. Úvod Cílem programu je poskytování finanční podpory sportovním organizacím působícím na území města Třebíče

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE Městský obvod Pardubice IV

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE Městský obvod Pardubice IV STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE Městský obvod Pardubice IV SMĚRNICE Č. 3/2015 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE IV Poskytování dotací z Programu podpory sportu, volného času

Více

MĚSTO ŽAMBERK Masarykovo náměstí 166, Žamberk

MĚSTO ŽAMBERK Masarykovo náměstí 166, Žamberk MĚSTO ŽAMBERK Masarykovo náměstí 166, Žamberk Zastupitelstvo města Žamberka na svém zasedání dne 6.12.2016 usnesením č. 18/2016-ZAST vyhlásilo dotační program Podpora sportu a tělovýchovy. Pro účely programu

Více

KONCEPCE PODPORY SPORTU VE MĚSTĚ VARNSDORF

KONCEPCE PODPORY SPORTU VE MĚSTĚ VARNSDORF MĚSTO VARNSDORF KONCEPCE PODPORY SPORTU VE MĚSTĚ VARNSDORF Účinnost od: 01.01.2016 Schváleno: Zastupitelstvem města Varnsdorf dne 26.11.2015 usnesením č. 106/2015 Zpracoval: VÚ - oddělení školství, kultury

Více

Dotační program vyhlášený městem Rosice

Dotační program vyhlášený městem Rosice Dotační program vyhlášený městem Rosice Podpora činnosti spolků, sportovních oddílů a jednotlivců v Rosicích pro rok 2017 1 Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná městem Rosice na činnosti spolků,

Více

Pravidla pro poskytování finančních dotací a příspěvků na sportovní činnost z rozpočtu Města Jindřichův Hradec

Pravidla pro poskytování finančních dotací a příspěvků na sportovní činnost z rozpočtu Města Jindřichův Hradec Pravidla pro poskytování finančních dotací a příspěvků na sportovní činnost z rozpočtu Města Jindřichův Hradec Poskytování finančních dotací a příspěvků se řídí obecně závaznými předpisy. Jedná se o Zákon

Více

Sportovní granty 2014 2. etapa

Sportovní granty 2014 2. etapa Sportovní granty 2014 2. etapa Kategorie III. a IV. - příspěvek na účast na sportovní akci (výrazná reprezentace města), příspěvek na sportovní akce pořádané na území města Česká i mimo území města Česká,

Více

Program Městského obvodu Martinov

Program Městského obvodu Martinov Program Městského obvodu Martinov na podporu kulturních, sportovních a volnočasových aktivit v roce 2016 1/5 Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu městského obvodu Martinov I. Úvodní ustanovení

Více

PODPORA SPORTOVNÍ ČINNOSTI VE MĚSTĚ KUŘIMI pro rok 2017

PODPORA SPORTOVNÍ ČINNOSTI VE MĚSTĚ KUŘIMI pro rok 2017 Dotační program PODPORA SPORTOVNÍ ČINNOSTI VE MĚSTĚ KUŘIMI pro rok 2017 1. Dotační program Podpora sportovní činnosti ve městě Kuřimi (dále jen Program ) vyhlašuje Zastupitelstvo města Kuřimi jako účelově

Více

Dotační program na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy ze Sportovního fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015

Dotační program na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy ze Sportovního fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015 Dotační program na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy ze Sportovního fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015 Dotace na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy

Více

Výzva č. 2/2016 Dotační programy na podporu tělovýchovy a sportu v roce 2016

Výzva č. 2/2016 Dotační programy na podporu tělovýchovy a sportu v roce 2016 Výzva č. 2/2016 Dotační programy na podporu tělovýchovy a sportu v roce 2016 I. Vyhlašovatel programů Vyhlašovatelem programů a poskytovatelem dotace je, se sídlem Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně,

Více

Podmínky dotačního programu Podpora sportu ve městě Znojmě. v roce 2017

Podmínky dotačního programu Podpora sportu ve městě Znojmě. v roce 2017 Podmínky dotačního programu Podpora sportu ve městě Znojmě v roce 2017 I. Název dotačního programu Podpora sportu ve městě Znojmě v roce 2017. II. Vyhlašovatel programu a poskytovatel dotace Vyhlašovatelem

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE KŘEŠICE

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE KŘEŠICE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE KŘEŠICE Zastupitelstvo obce Křešice na svém jednání dne 18.12.2015 usnesením č. 100/2015 schválilo Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Křešice.

Více

Dotační programy na podporu organizované činnosti pro děti a mládež. Pavel Resler, předseda komise pro výchovu a vzdělávání

Dotační programy na podporu organizované činnosti pro děti a mládež. Pavel Resler, předseda komise pro výchovu a vzdělávání Podklady pro jednání zastupitelstva města Lanškroun dne: 09.12.2015 Číslo jednání: 7 Název materiálu: Číslo materiálu: Druh zařazení: Typ materiálu: Dotační programy na podporu organizované činnosti pro

Více

Grantové priority. Obecná ustanovení

Grantové priority. Obecná ustanovení R 5 VESELÍ NAD MORAVOU PID: Čj-: Sp.zn.: MVNMX0045LHM MVNM/11495/2015 S-MVNM/9528/2015 E Grantové priority Obecná ustanovení Tyto Grantové priority stanoví podmínky pro poskytování grantů v jednotlivých

Více

Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015.

Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015. Příloha č. 2 USN R-377 Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015. I. Úvodní ustanovení 1. Dotační program v oblasti podpory sportovních

Více

MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM Dotační program č. 3 Podpora zájmové a vzdělávací činnosti, ochrany životního prostředí pro rok 2017 a jeho podmínky Poskytnutí, použití a kontrola veřejných prostředků se

Více

Nová grantová schémata a podpora partnerství HMP v oblasti sportu

Nová grantová schémata a podpora partnerství HMP v oblasti sportu Nová grantová schémata a podpora partnerství HMP v oblasti sportu Mgr. Lukáš Manhart 2. Pražský sportovní summit, 3. září 2014, Arena Sparta Podvinný mlýn Vyhlášené programy podpory sportu v Praze na rok

Více

MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM Dotační program č. 4 Podpora činnosti v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence pro rok 2017 a jeho podmínky Poskytnutí, použití a kontrola veřejných prostředků

Více

MĚSTO BEROUN DOTAČNÍ PROGRAM. Poskytování dotací na sportovní činnost ve městě Beroun v roce I. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel

MĚSTO BEROUN DOTAČNÍ PROGRAM. Poskytování dotací na sportovní činnost ve městě Beroun v roce I. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel MĚSTO BEROUN DOTAČNÍ PROGRAM Poskytování dotací na sportovní činnost ve městě Beroun v roce 2017 I. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1 Název: Poskytování dotací na sportovní činnost ve městě

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2016.

Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2016. Příloha č. 2 USN R-712 Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2016. I. Úvodní ustanovení 1. Dotační program v oblasti podpory sportovních

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně čl. I Úvod 1. Tyto zásady stanovují jednotný postup při poskytování finančních prostředků z rozpočtu Města Kadaně za účelem podpory rozvoje činností

Více

Výroční zpráva Sportovního klubu policie KOMETA BRNO z.s. IČ: za rok 2015

Výroční zpráva Sportovního klubu policie KOMETA BRNO z.s. IČ: za rok 2015 z.s. IČ: 416 04 164 za rok 2015 Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2015 a končící dnem 31. prosince 2015 na základě vyhodnocení činnosti Sportovního klubu policie KOMETA BRNO

Více

Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obce Sopotnice

Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obce Sopotnice Obec Sopotnice Sopotnice 273 561 15 Sopotnice Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obce Sopotnice I. Úvodní ustanovení 1. Tyto zásady upravují jednotný procesní postup a podmínky poskytování

Více

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 I. Podmínky pro poskytnutí finanční podpory Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční

Více

Město České Budějovice

Město České Budějovice Dotační program města České Budějovice na podporu SPORTU v roce 2017 Město České Budějovice zveřejňuje Dotační program na podporu sportu v roce 2017 a Dotace za reprezentaci města České Budějovice pro

Více

Město Česká Lípa Žádost o dotaci v oblasti sportu na rok 2015

Město Česká Lípa Žádost o dotaci v oblasti sportu na rok 2015 Město Česká Lípa Žádost o dotaci v oblasti sportu na rok 2015 - celoroční činnost sportovní organizace vykazující v členské základně sportovce do 18 let Název žadatele: Sídlo dle registrace: Je-li žadatelem

Více

Odbor kultury, školství a sportu

Odbor kultury, školství a sportu Odbor kultury, školství a sportu 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - n. N. dne 15. 02. Bod pořadu jednání: 11. 1. KOLO DOTACÍ ZE SPORTOVNÍHO FONDU MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE

Více

Metodika pro poskytování dotací sportovním subjektům

Metodika pro poskytování dotací sportovním subjektům Město Blansko Metodika pro poskytování dotací sportovním subjektům Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Finanční zdroje 3. Obecné podmínky poskytování dotace 4. Určování výše dotace 5. Postup při schvalování

Více

Metodika pro poskytování dotací sportovním subjektům

Metodika pro poskytování dotací sportovním subjektům Město Blansko Metodika pro poskytování dotací sportovním subjektům Verze č. 2 Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Finanční zdroje 3. Obecné podmínky poskytování dotace 4. Určování výše dotace 5. Postup při

Více

číslo TJ/SK Datum př. TJ/SK Příspěvek TJ/SK charakte Datum př. oddílu Příspěvek oddílu oddíl rodné číslo příjmení jméno

číslo TJ/SK Datum př. TJ/SK Příspěvek TJ/SK charakte Datum př. oddílu Příspěvek oddílu oddíl rodné číslo příjmení jméno číslo oddíl rodné číslo příjmení jméno charakte ristika číslo oddíl rodné číslo příjmení jméno charakte ristika pokyny: List1 - seznam členů vždy na 1. Listě 1. Řádek, sloupec C číslo - povinné číslo se

Více

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 03.11.2011 usnesením č. 244/11 vydat tato Pravidla pro poskytování příspěvků

Více

ZÁKON 250/2000 ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ 2017 A.

ZÁKON 250/2000 ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ 2017 A. Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav (dále jen jako město ) vyhlašuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen jako ZÁKON ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

Přís. 12 tis. Př č. Žadatel Popis činnosti Využití příspěvku

Přís. 12 tis. Př č. Žadatel Popis činnosti Využití příspěvku íspěvky na celoroční činnost mládeže 2013, orj. 1007 Oblast tělovýchovy a volnočasových aktivit Celková částka k rozdělení 685 ti Kč + 3 tikč převod z r.20 = 688 ti Kč + 215 ti Kč (usnesení 528/2013-22

Více

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory DOTACE - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2018

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory DOTACE - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2018 MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory DOTACE - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2018 I. Podmínky pro poskytnutí finanční podpory Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční

Více

Vyhlášeno usnesením zastupitelstva Z-184/2015 dne Podpora pravidelné celoroční sportovní, kulturní a zájmové činnosti organizací a spolků.

Vyhlášeno usnesením zastupitelstva Z-184/2015 dne Podpora pravidelné celoroční sportovní, kulturní a zájmové činnosti organizací a spolků. Dotace města Úvaly poskytované dle zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidel územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen,,zákon ) a souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Z á s a d y PROGRAMU II. Sportovní centra mládeže

Z á s a d y PROGRAMU II. Sportovní centra mládeže Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy čj. 20 578/2007-501 Z á s a d y PROGRAMU II. Sportovní centra mládeže Sportovní centra mládeže byly projednány poradou vedení MŠMT dne 11. září 2007 v rámci

Více

Financování sportu statutárními městy a kraji I I Praha. 1) Tvorba koncepce (plánu) rozvoje sportu samosprávných celků

Financování sportu statutárními městy a kraji I I Praha. 1) Tvorba koncepce (plánu) rozvoje sportu samosprávných celků Financování sportu statutárními městy a kraji I 1. 12. 2016 I Praha 1) Tvorba koncepce (plánu) rozvoje sportu samosprávných celků 2) Dotační programy podpory sportu na lokální úrovni Mgr. Jakub Popelka,

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PODPOR NEZISKOVÝCH ČINNOSTÍ

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PODPOR NEZISKOVÝCH ČINNOSTÍ MĚSTO RUDNÁ ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PODPOR NEZISKOVÝCH ČINNOSTÍ Zásady pro poskytování finančních podpor neziskových činností v oblastech tělovýchovy a sportu, kultury, zdravotní a sociální péče

Více

Obec Vysoká nad Labem

Obec Vysoká nad Labem . Obec Vysoká nad Labem 503 31 Vysoká nad Labem Tel. : 495580130 Fax : 495580101 E-mail : info@vysoka-nad-labem.cz Obec Vysoká nad Labem PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE (dále také jako

Více

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Schváleno usnesením Zastupitelstva obce Tlumačov Z11/26/09/14

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 12. 2015 Bod programu: 13 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

Sportoviště města Skuteč

Sportoviště města Skuteč Sportoviště města Skuteč Sportoviště města Skuteč tvoří komplexní celek sportovních zařízení. Poskytují využití pro halové i venkovní sporty. Nabízejí využití nejenom při mistrovských utkáních a turnajích,ale

Více

Zásady městyse Dřevohostice č. 1/2014 pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit z rozpočtu městyse Dřevohostice

Zásady městyse Dřevohostice č. 1/2014 pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit z rozpočtu městyse Dřevohostice Zásady městyse Dřevohostice č. 1/2014 pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit z rozpočtu městyse Dřevohostice Počet stran: 5 Účinnost od 1. 1. 2015 Tyto zásady slouží

Více

SMĚRNICE. Zastupitelstva obce Rokytnice nad Rokytnou

SMĚRNICE. Zastupitelstva obce Rokytnice nad Rokytnou SMĚRNICE Zastupitelstva obce Rokytnice nad Rokytnou kterou se stanoví Pravidla pro poskytování finanční podpory prospěšným projektům. Hlavním smyslem je vytvoření jednotného systému přidělování různých

Více

Program na podporu sportovních akcí pro rok 2016

Program na podporu sportovních akcí pro rok 2016 Program na podporu sportovních akcí pro rok 2016 I. Účel Účelem programu je stanovení jednotných a závazných podmínek pro žadatele a příjemce veřejné finanční podpory poskytované z rozpočtu města Česká

Více

Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce Vendryně na podporu kulturních, sportovních a dalších společenských aktivit

Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce Vendryně na podporu kulturních, sportovních a dalších společenských aktivit Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce Vendryně na podporu kulturních, sportovních a dalších společenských aktivit I. Úvodní ustanovení Rada obce Vendryně vydává tato pravidla pro poskytování

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Zásady pro poskytování příspěvků na sportovní činnost

Zásady pro poskytování příspěvků na sportovní činnost Zásady pro poskytování příspěvků na sportovní činnost Město Písek rozhodlo dne 29.01.2015 usnesením zastupitelstva města č. 20/15 vydat tyto Zásady pro poskytování příspěvků na sportovní činnost (dále

Více

MĚSTO BEROUN DOTAČNÍ PROGRAM. Poskytování dotací na sportovní činnost ve městě Beroun v roce 2016

MĚSTO BEROUN DOTAČNÍ PROGRAM. Poskytování dotací na sportovní činnost ve městě Beroun v roce 2016 MĚSTO BEROUN DOTAČNÍ PROGRAM Poskytování dotací na sportovní činnost ve městě Beroun v roce 2016 I. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1 Název: Poskytování dotací na sportovní činnost ve městě

Více

Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2017

Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2017 Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2017 I. Název dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2017. II. Vyhlašovatel

Více

Zásady činnosti Sportovních center mládeže

Zásady činnosti Sportovních center mládeže Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 12 200/2004 50 Zásady činnosti Sportovních center mládeže Článek I Všeobecná ustanovení 1. Zásady pro činnost Sportovních center mládeže vycházejí ze

Více

Heinrichova 24, Brno, 602 00

Heinrichova 24, Brno, 602 00 Heinrichova 24, Brno, 602 00 Vysokoškolský sportovní klub Univerzita Brno IČO:41 60 56 08 Bankovní spojení:13 41 89 03 09/0800 DIČ: CZ41605608 www.vskuniverzitabrno.cz Zápis konference dne 24.5.2012 Řádná

Více

obchodní společnost Registrováno u: (př. nadace, církve atd.) Číslo a datum registrace: DIČ:

obchodní společnost Registrováno u: (př. nadace, církve atd.) Číslo a datum registrace: DIČ: (zachovejte, prosím dvoustránkový formát žádosti) Žádost o neinvestiční dotaci z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem v oblasti SPORTU pro rok 2016 CYKLISTICKÉ AKCE POŘÁDANÉ SUBJEKTY NA PODPORU CYKLISTIKY

Více

6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 24.06.2014 Bod pořadu jednání: 47. Název : Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 144/14 úprava kapitoly 917 04 transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy

Více

č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění

č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění Příloha č.11 ZMČ 6/31 Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) v oblasti tělovýchovy a sportu I. Úvod Poskytnutí

Více

Město Krupka. na základě usnesení Zastupitelstva města Krupka č. C/1a) ze dne vyhlašuje. Dotační program. Účel projektu.

Město Krupka. na základě usnesení Zastupitelstva města Krupka č. C/1a) ze dne vyhlašuje. Dotační program. Účel projektu. Město Krupka na základě usnesení Zastupitelstva města Krupka č. C/1a) ze dne 28.11.2016 vyhlašuje Dotační program Program se řídí,, Zásadami pro poskytování neinvestiční dotace z rozpočtu města Krupka

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11. 12. 2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

Dotační program MO Plzeň 1 na rok 2016 pro oblast sportu, tělovýchovy, volnočasových aktivit a kultury určený pro fyzické a právnické osoby

Dotační program MO Plzeň 1 na rok 2016 pro oblast sportu, tělovýchovy, volnočasových aktivit a kultury určený pro fyzické a právnické osoby Dotační program MO Plzeň 1 na rok 2016 pro oblast sportu, tělovýchovy, volnočasových aktivit a kultury určený pro fyzické a právnické osoby Žádosti posuzuje Komise pro sport, mládež a kulturu Dotační programy

Více

DOTAČNÍ PROGRAM Podpora sportu ve městě Kutná Hora 1. pilíř - registrovaná mládež pro rok 2017

DOTAČNÍ PROGRAM Podpora sportu ve městě Kutná Hora 1. pilíř - registrovaná mládež pro rok 2017 DOTAČNÍ PROGRAM Podpora sportu ve městě Kutná Hora 1. pilíř - registrovaná mládež pro rok 2017 Vyhlášený městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora (dále jen poskytovatel ) Schváleno

Více

m VESELÍ l n i n a d MORAVOU PID: MVNMX004QDEO Čj.: MVNM/30285/2015 Sp.zn.: S-MVNM/9528/2015 E Grantové priority Obecná ustanovení

m VESELÍ l n i n a d MORAVOU PID: MVNMX004QDEO Čj.: MVNM/30285/2015 Sp.zn.: S-MVNM/9528/2015 E Grantové priority Obecná ustanovení m VESELÍ l n i n a d MORAVOU PID: MVNMX004QDEO Čj.: MVNM/30285/2015 Sp.zn.: S-MVNM/9528/2015 E Grantové priority Obecná ustanovení Tyto Grantové priority stanoví podmínky pro poskytování grantů v jednotlivých

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PODPOR Z ROZPOČTU MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD ( ZÁSADY )

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PODPOR Z ROZPOČTU MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD ( ZÁSADY ) ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PODPOR Z ROZPOČTU MĚSTA HAVLÍČKŮV QS 55-33 Č. j.: OVVV/129/2013/IA-4 Počet stran: 7 JID: 41178/2014/muhb ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PODPOR Z ROZPOČTU MĚSTA HAVLÍČKŮV

Více

DOTAČNÍ PROGRAM MĚSTA UHERSKÝ BROD PODPORA SPORTOVNÍ ČINNOSTI

DOTAČNÍ PROGRAM MĚSTA UHERSKÝ BROD PODPORA SPORTOVNÍ ČINNOSTI DOTAČNÍ PROGRAM MĚSTA UHERSKÝ BROD PODPORA SPORTOVNÍ ČINNOSTI I. Všeobecná ustanovení 1. Právním základem dotačního programu města Uherský Brod Podpora sportovní činnosti (dále jen Program ) je zákon č.

Více

Doporučení ke správnému čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných z dotačních programů vyhlášených městem Žďár nad Sázavou

Doporučení ke správnému čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných z dotačních programů vyhlášených městem Žďár nad Sázavou Doporučení ke správnému čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných z dotačních programů vyhlášených městem Žďár nad Sázavou Novelou zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

Program pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2017 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem

Program pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2017 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem Program pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2017 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem Schváleno Zastupitelstvem města Ústí nad Labem dne 21. 9. 2016 usnesení č. 290/16 Obsah Čl. I. Dotační

Více

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež ze dne 17. 12. 2014 č. 13/14 Čl. 1 Úvodní ustanovení

Více

Dotační program PODPORA TĚLOVÝCHOVY DĚTÍ A MLÁDEŽE KVALIFIKOVANÝMI TRENÉRY pro rok 2017

Dotační program PODPORA TĚLOVÝCHOVY DĚTÍ A MLÁDEŽE KVALIFIKOVANÝMI TRENÉRY pro rok 2017 Dotační program PODPORA TĚLOVÝCHOVY DĚTÍ A MLÁDEŽE KVALIFIKOVANÝMI TRENÉRY pro rok 2017 1. Dotační program Podpora tělovýchovy dětí a mládeže kvalifikovanými trenéry pro rok 2017 (dále jen Program ) vyhlašuje

Více

Městská část Praha 5 vyhlašuje dotační programy na podporu sportu na území MČ Praha 5 v roce 2016

Městská část Praha 5 vyhlašuje dotační programy na podporu sportu na území MČ Praha 5 v roce 2016 Městská část Praha 5 vyhlašuje dotační programy na podporu sportu na území MČ Praha 5 v roce 2016 Podmínky pro poskytnutí dotace se řídí Obecnými pravidly pro poskytování dotací městské části Praha 5 (dále

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

I. Úvod. II. Skutečnosti zjištěné při kontrole

I. Úvod. II. Skutečnosti zjištěné při kontrole Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/23 Peněžní prostředky státního rozpočtu určené k financování resortních sportovních center podporujících oblast tělovýchovy a sportu v České republice Kontrolní akce

Více