Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka"

Transkript

1 Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 VÝROČNÍ ZPRÁVA pro školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka

2 Základní charakteristika školy Název: Právní forma: Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 příspěvková organizace IČO: Telefon: Fax: Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3/5 PSČ Rada Jihomoravského kraje Ředitel: Škola sdružuje: Mgr. Anna Sedláčková, Lány 23, Brno PSČ Základní škola praktická Praktická škola Školní družina Dětský domov Školní jídelna

3 KOMENTÁŘ Základní charakteristika školy Datum zařazení do sítě: Kapacita: Základní škola praktická Praktická škola Školní družina Dětský domov Školní jídelna 214 žáků 24 žáků 17 žáků 16 dětí 100 jídel Zaměření: Učební dokumenty: ZŠ se profiluje ve výtvarné oblasti Otevřená škola školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Otevřená škola školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - příloha vzdělávání žáků s LMP PŠ Praktická škola dvouletá, kód C/002 Školská rada byla ustanovena dne Členové ŠR jsou seznamováni s aktuálním děním v celém zařízení. Spolupráce je na dobré úrovni. Mimoškolní a volnočasové aktivity školy Veškeré školní a volnočasové aktivity dětí jsou vyučujícími cíleně vedeny tak, aby byly v co největší míře podchyceny jejich zájmy i nadání. I.a II. STUPEŇ Angličtina Relaxační výtvarka Stolní tenis Řečová výchova Sportovní hry hoši Čeština hrou Deskové hry Historie II. Logopedie Environmentální aktivity Individuální reedukace s využitím výukových programů AUTISTÉ Poznáváme přírodu PŠ Historie I. Envinmentální aktivity Angličtina Žákům chceme poskytnout optimální možnosti výchovy, výuky a osobního rozvoje. Každému tak umožnit nejvyšší míru vzdělanosti podle vlastních možností a tím přispívat k hladkému zařazení do praktického života.

4 B. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Kvalita a účinnost celého výchovně vzdělávacího procesu je zajišťována týmovou prací všech pracovníků školy. Ve školním roce 2013/2014 probíhala výuka dle školního vzdělávacího programu Otevřená škola školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - příloha vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením ve všech ročnících 1. a 2. stupně ZŠ. Výuka anglického jazyka podle ŠVP Otevřená škola LMP byla zařazena od 4. do 9. ročníku s časovou dotací pro ročník /1 hodina týdně a ročník / 2 hodiny týdně. Žáci vzdělávaní podle ŠVP Otevřená škola základní vzdělávání začínají s výukou ve 3. ročníku. Výuka německého jazyka podle ŠVP Otevřená škola základní vzdělávání byla zařazena jako doplňující vzdělávací obor další cizí jazyk, jako povinný vzdělávací obsah pro žáky s IVP v ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. V tomto školním roce nově začala pracovat autistická třída žáků 4. a 5. ročníku. Jde o žáky s kombinovanou vadou autismu a LMP. Vzhledem ke skutečnosti, že tito žáci nebyli na předešlé škole vyučováni cizímu jazyku, oba ročníky se začaly učit od 1. lekce učebnice English 3. Vyučující tvoří výukové sady pomůcek, které pak žáci používají k osvojení a procvičení jazyka. Na základě psychologického vyšetření a doporučení poradenských pracovišť byli vzděláváni žáci dle školního vzdělávacího programu: Otevřená škola školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, kteří byli do přijati v rámci 25% žáků bez postižení. Pro žáky s jiným typem postižení vývojové poruchy chování a vývojové poruchy učení byly vypracovány individuální vzdělávací plány, které byly konzultovány s příslušným poradenským zařízením a se zákonnými zástupci žáků. Individuální vzdělávací plány byly dvakrát ročně vyhodnoceny. Vyučující měli stanoveny konzultační hodiny pro rodiče i pro žáky, kde pravidelně konzultovali probírané učivo, eventuelně doučovali zameškanou výuku. Pravidelně čtvrtletně se konají kazuistická setkání. Tým pedagogů řeší výchovné a výukové problémy žáků, navrhují se řešení a další postupy ve výchovně vzdělávacím procesu. Pedagogové se zaměřují ve svých třídách na mapování vzájemných vztahů mezi žáky, snaží se vytvářet přátelské prostředí v kolektivu třídy. Na třídnických hodinách formou netradičních metod se učí vzájemné toleranci a pochopení. V jednotlivých předmětech se věnují tématům prevence rizikového chování, kyberšikany, šikany, projevům rasismu a xenofobie. Jedním z hlavních úkolů prevence je řešení zameškané absence. Další důležitou součástí výchovného působení na žáky je spolupráce a vzájemná komunikace s rodiči, kteří jsou ve výchovně vzdělávacím procesu partnery pedagogů.

5 Environmentální výchova Roční plán environmentální výchovy vychází ze Školního plánu environmentálního vzdělávání a osvěty, obsahuje teoretickou část a část realizace EVVO na naší škole. Činnosti jsou realizovány průběžně ve školním roce, akce a výukové programy dle jednotlivých měsíců. Při realizaci cílů environmentální výchovy škola spolupracovala především s EkoCentrem Brno, Lipkou a Rezekvítkem. Ve školním roce 2013/2014 se uskutečnily v rámci EVVO následující akce: cvičení v přírodě, péče o zeleň ve třídách a prostorách školy, práce na pozemku, vycházky proměny přírody v jednotlivých ročních obdobích, sběr a práce s přírodninami, přikrmování ptáků, školní projekty, sběr papíru. Žákům byla připomenuta ekologická data v kalendáři (Den Země 22.4., Den vody, Den životního prostředí 7.6., Den stromů). V letošním školním roce jsme se více zaměřili na výukové programy, které nutí žáky k aktivní účasti. Výukové programy: Balíček ochrany přírody Otevřená zahrada Vodní balíček Hrajeme si s přírodou Zelený ostrov Fauna Moravy Moravské zemské muzeum Stěhujeme se do Vietnamu Lamacentrum o jižní Americe a životě lam Madagaskar seznámení s exotickým ostrovem Environmentální výchova, setkávání se živou přírodou se díky práci a pobytu žáků na zahradě naší školy prolínala hodinami přírodovědy, pracovního vyučování, naukových předmětů i výchov. Přínosem pro cítění dětí s přírodou byl i týdenní pobyt na škole v přírodě, kdy děti poznávaly přírodní památky a krásy blízkého okolí Brna. Tematicky zaměřená škola v přírodě pro žáky I. a II. stupně se konala v rekreačním zařízení Vyhlídka v Češkovicích u Blanska ( ). Zúčastnilo se celkem 19 dětí. Celotýdenní název hry byl Piráti z Vídeňské. Výuka probíhala ve společenské místnosti dle plánu jednotlivých ročníků a také přímo v terénu. Zaměření výuky bylo na praktické poznatky o přírodě práce s přírodním materiálem, poznávání stromů a bylin v přírodě, les a jeho bohatství, zvířata žijící v lese a na loukách, orientace na mapě, památky regionu, překonávání přírodních překážek, sportovní činnosti, vycházky, celodenní výlet přes Obůrku, Těchov až ke Skalnímu mlýnu, návštěva Kateřinské jeskyně, kresba okolní krajiny, pozorování jarní přírody, poslech hudby, úklid osobních věcí, hygiena, stolování. Žáky přímo uchvátilo prostředí nově zrekonstruovaného Planetária M. Koperníka a hvězdárny. Pořady Kouzelný útes (hvězdná jarní obloha a souhvězdí), Vzhůru nohama (seznámení s planetami sluneční soustavy), Buňka! Buňka!, Buňka! (poznání nitra buňky) byly pro žáky nevšedním zážitkem.

6 Na chodbách školy byla instalována putovní výstava o Brněnské přehradě Prygl story. Expozice přibližovala historii vodního díla způsobem, který spojoval klasické podání naučné expozice s netradičním pojetím výkladu formou komiksu. Soutěž s EVVO tématikou: Moje Veličenstvo kniha soutěž o nejoriginálnější vlastnoručně vytvořenou knihu. Soutěž pořádá každoročně EkoCentrem Brno. Kolektivní práce žákyň 8. ročníku O stromech získala 3.místo a žáků 9. a O papíru 2.místo. V soutěži bylo celkem 100 knih. Projekty Projekt: Recyklace třídění odpadu dlouhodobý projekt pro 6. ročníky na téma třídění odpadu. Třídní učitelé vhodně zařazovali téma recyklace do vyučovacích hodin. V rámci Pv získali žáci teoretické a praktické znalosti o třídění odpadu. Své vědomosti si vyzkoušeli při řešení pracovních listů. Škola je zapojena do celorepublikového projektu M.R.K.E.V., jehož krajským koordinátorem je Lipka školské zařízení pro environmentální vzdělávání. Škole jsou pravidelně rozesílány metodické a informační materiály, časopis Bedrník, aktuální akce, nabídka dalšího vzdělávání atd. Na podkladě materiálů z Lipky byl vytvořen projekt Zelený ostrov pro žáky 3., 4. a 5. ročníku (pozorování hmyzu, stavění domečků pro hmyz). Ve škole proběhla výstavka I. stupně Dary podzimu. Každá třída měla na starosti svůj díl výstavky pastviny, louky, les, zahrada, pole, sad. Výstavka byla velmi úspěšná i pro výuku prvouky a přírodovědy.

7 B 1. PRAKTICKÁ ŠKOLA Výuka v praktické škole je velmi specifická. Je zaměřena na budoucí praktický život žáků, aby zvládli roli občanů, zaměstnanců, partnerů a rodičů. Část žáků je po absolvování PrŠ přijata na některý z učebních oborů. Jsou schopni ho úspěšně zvládnout, a to díky tomu, že během dvouletého studia v PŠ dozráli mentálně, sociálně i fyzicky. Výuka základních předmětů Čj a M se nezabývá rozšířením učiva, ale upevňuje učivo již zvládnuté. Tyto znalosti jsou pak využívány pro praktický život (např. manipulace s úředními dokumenty, korespondence, poštovní zásilky, rodinný rozpočet, nákupy, základy finanční gramotnosti). Žáci jsou teoreticky i prakticky vedeni ke znalostem a tím i k odpovědnosti za vlastní zdraví (oblast hygieny, prevence proti drogám, sexuální výchova, příprava k rodičovství a obsluha PC). Děvčata získávají mnoho manuálních dovedností v péči o rodinu, ve vedení domácnosti, údržbě a opravách textilií a v manipulaci s kuchyňskými spotřebiči. Chlapci jsou vedeni k údržbě a malým opravám bytu a bytového zařízení. Po dvouletém ověřování ŠVP PŠ jsme provedli drobné úpravy v učebním plánu. Studenti obou ročníků PŠ se zúčastnili téměř všech plánovaných akcí, přednášek, besed, vycházek, exkurzí, výstav, kulturních i společenských akcí. Velmi přínosné byly zejména: filmová projekce v kině Art Jeden svět zaměřená na problémy dětí a dospívající mládeže různých národností a etnik přednáška Prevence zneužívání návykových látek (MUDr. Presl). Pozitivně hodnocené akce: REZEKVÍTEK výukový program zaměřený na ochranu přírody, část programu proběhla formou brigádní pomoci na Koniklecové louce Děti pomáhají přírodě (studenti zlikvidovali náletové dřeviny). Fauna jižní Moravy Biskupský dvůr poznávání a orientace mezi lesní zvěří jižní Moravy. Středisko PODANÉ RUCE si připravilo bezplatné výukové programy pod vedením mladých lektorek věkově blízkým našim studentům 1. Jak si splnit svá přání 2. Šikana a kyberšikana 3. Sex včas Divadlo Radost 1. Husovický betlém 2. Malované na skle 3. Rychlé šípy Průběžně bylo vždy dbáno na dopravní kázeň, slušné chování na veřejnosti a propagování dobrého jména naší školy. Při akcích a besedách byly plněny kompetence k učení, komunikativní, občanské, sociální a personální.

8 Závěrečné zkoušky za rok 2013/ června se konala praktická část z přípravy pokrmů. Žáci museli připravit slavnostní menu skládající se z předkrmu, polévky, hlavního chodu a dezertu. Součástí praktické zkoušky byla i příprava slavnostní tabule s vybraným stolním inventářem, servírování jídel a používání základních pravidel při obsluhování. 19. června se konala teoretická část zkoušek z předmětů informatika, příprava pokrmů, ruční práce a drobná údržba. Součástí zkoušek byla i výstavka výrobků z ručních prací a drobné údržby. Údaje o přijímacím řízení pro rok 2014/15 Termín konání přijímacího řízení: 1.kolo kolo Počet podaných přihlášek: 10 0 Počet odevzdaných zápisových lístků: 8 0 Počet zpětně vyžádaných zápisových lístků: 0 0 Celkový počet do PŠ 1.ročník 8 studentů.

9 C. DĚTSKÝ DOMOV Dětský domov je součástí Základní školy a Praktické školy v Brně, Vídeňská 26/28. Je umístěn v samostatné budově na ulici Jílová 13, Brno. Objekt prošel rozsáhlou rekonstrukcí a byla provedena také přístavba. Od má zařízení kapacitu 24 míst. Děti jsou rozděleny do 3 skupin. Každá skupina obývá jeden byt. Byty jsou barevně rozlišeny. Prostorové členění každého bytu je podobné běžné bytové jednotce 4+1, jeho součástí je i zázemí pro vychovatele. Po celý rok jsme intenzivně spolupracovali s rodiči, kteří svoje děti často navštěvovali. Společně jsme se snažili o řešení výchovných, vzdělávacích i jiných problémů. Velké úsilí jsme vynaložili o navázání kontaktu i s rodiči, jež o své děti neprojevují téměř žádný zájem. Pravidelně informujeme i rodiče, kteří jsou ve výkonu trestu. Výchovná činnost vychází z Rámcového plánu výchovné činnosti, který je každoročně aktualizován. Základní formy výchovně vzdělávací činnosti tvoří: - pravidelná činnost - příležitostné akce - odpočinkové činnosti - dlouhodobé projekty Výchovné působení je zaměřeno na celkový rozvoj osobnosti s přihlédnutím ke zvláštnostem každého dítěte. Někteří samostatně navštěvují zájmové kroužky mimo DD, jiní potřebují celodenní dohled a soustavnou péči. Vzhledem k věkové rozmanitosti skupin je práce velmi namáhavá. O každou skupinu se starají dva kmenoví vychovatelé. Ve svém bytě se děti učí běžným domácím pracím a také se musí naučit žít ve,,velké rodině. Navštěvované zájmové kroužky: keramický kroužek, plavání a individuální reedukace. Dlouhodobé projekty: Brno a Jižní Morava bez hranic - Projekt zahrnuje více než 200 na sebe navazujících mezinárodních, republikových a regionálních sportovních, preventivních, charitativních a integračních akcí, práce v oblasti protidrogové prevence a prevence kriminality mládeže. Je určen dětem a dospělým s různým postižením, kteří společně se zdravými žáky ZŠ, SŠ a VŠ, dětmi z dětských domovů, diagnostických ústavů a dalších center se účastní různých akcí. Altego - příprava dětí odcházejících z DD do běžného života - zážitkové semináře zaměřené na sociální a komunikativní dovednosti. Master šéf- projekt o.s. Active-time - společné kulinářské akce dětí z DD a profesionálů z oblasti gastronomie. Statečná srdce - projekt je zaměřen na sociálně patologické chování dětí v DD- společná setkání formou skupinové psychoterapie. Několik let se účastníme akcí pořádaných fanklubem Komety Brno. Děti po celý rok třídí odpad a odváží do sběrného dvora, pomáhají pečovat o zahradu DD a zapojily se do projektu 72 hodin Ruku na to.

10 Přehled akcí Září - Erbovní slavnosti v Králově Poli - Výlet do Ořešína - Setkání národních menšin - Výstava zahrádkářských produktů - Jarmark řemesel SOU tradičních řemesel - Setkání dětí na Kociánce Říjen - Eko den s Kometou - sbírání odpadu na Špilberku - Víkendový pobyt v Jedovnici - Plavecká show - Master šéf - vaření s profesionály - Den otevřených dveří Ratolest - Přípravné zápasy Komety Listopad - Zábavné odpoledne Olympia - Návštěva technického muzea -,,Od Adventu do Tří králů - Výstava,,Příběh vánočního stromu - Setkání s žáky HC Kometa na Kociánce - Výstava,,Historie lékařství - Pečení vánočního cukroví -,Lampioňák na Radnici Prosinec - Návštěvy Hospice Sv. Alžběty - předání dárků klientům - Prohlídka betlémů v Brně - Filmové představení - premiéra pohádky ČT Sněžný drak - Návštěva Petrova - Kino Art - Hobit a dračí doupě - Letohrádek Mitrovských -,,Tradice jablonecké bižuterie Leden - Návštěva Anthroposu -,,Afrika očima cestovatelů - Den otevřených dveří v MŠ Horní - Zápis dětí do školy - Bruslení na Kraví Hoře - Mistrovství ČR v krasobruslení - Utkání dorostu HC Kometa Únor - Florbalový turnaj - Výroba masek na karneval - Výroba koblihů a masopustního pečiva - Návštěva zrcadlového bludiště - Výroba látkových písmen

11 Březen - Vycházka do obory Bystrc - krmení prasátek - Návštěvy Salesiánského střediska v Žabovřeskách - Návštěva Knihovny J. Mahena - Výroba velikonoční dekorace - Dortiáda s Kometou Duben - Výroba velikonočních pomlázek - Výlet na Stránskou skálu - Festival Graffiti jam - Pečení tradičního velikonočního pečiva - Návštěva lanového centra - Pálení čarodějnic - Čarodějáles - Dne Země v Brně Květen - Studentský majáles - Brno - město uprostřed Evropy - akce v centru a na přehradě - Muzejní noc - Noc kostelů - Interaktivní výstava,,naše cesta - život se zdravotním postižením - Výlet do Babího lomu u Lelekovic - Den dětí s Red Hat v Oslavanech Červen - Oslava Mezinárodního dne dětí - Den sportu s Brněnskou sportovní unií - Dotkni se vědy - interaktivní výstava v Kampusu - Den Rádia Krokodýl - Nedělníček v Avionu - SAKO - Den otevřených dveří - Oslava na ukončení šk. roku -,,Slavnost v zahradě Červenec - Letní tábory -Webrovka, Brodce u Kněžic, Kláskův Mlýn, Náměšť nad Oslavou - Výlet naučnou stezkou Kamenný vrch do Kohoutovic - Turnaj v minigolfu Srpen - Letní tábor EON v Soběnově - Dny města Brna - historická bitva na Špilberku - Výlet do Dolních Kounic - Interaktivní výstava,,poznávej s Igráčkem - Výlet na Stránskou skálu a Bílou horu - Návštěva Muzea loutek v divadle Radost - Hokejový zápas Komety Prázdninové akce byly zaměřeny na turistiku a poznávání okolí Brna. Během hlavních prázdnin pobývaly ve vlastních rodinách pouze 4 děti.

12 E. ŠKOLNÍ JÍDELNA Celodenní stravu pro děti z dětského domova a obědy pro žáky školy a zaměstnance všech součástí organizace zajišťuje školní jídelna umístěná v nově zrekonstruované budově Dětského domova na Jílové 13, Brno.

13 F. CELKOVÝ PŘEHLED PERSONÁLNÍ SITUACE Údaje o pracovnících Škola: Pedagogický proces byl zajišťován 10 třídními pedagogy a 4 pedagogy netřídními. K jsme nově otevřeli třídu pro děti s autismem, kde pracovala 1 paní učitelka a od jí pomáhala 1 asistentka pedagoga. Ve školní družině pracovala 1 vychovatelka. Chod celého zařízení zabezpečovali provozní zaměstnanci: hospodářka, ekonomka a školník. Úklid ve škole prováděly 2 uklízečky. O výdej stravy se s 0,5 úvazkem starala 1 pracovnice ve výdejně. Dětský domov a školní jídelna: V dětském domově na pozici pedagogů pracovalo: 7 vychovatelek a 1 vedoucí vychovatelka. Nepedagogickou činnost prováděly 3 noční vychovatelky, na poloviční pracovní úvazek 1 sociální pracovnice a úklid zabezpečovala 1 uklízečka. Za činnost ve školní jídelně byla zodpovědná 1 vedoucí stravování provozářka, která pracovala na poloviční pracovní úvazek. Ve školní jídelně dále pracovaly 1 hlavní kuchařka, 1 kuchařka a 1 pomocná kuchařka s úvazkem 0,5. Další vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků Vzdělávání učitelů je koordinováno v souladu s cíli školy a vypracovaným Plánem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků školy pro rok 2013/2014. Je zaměřeno zejména na prohlubování odbornosti učitelů ve specializaci, kterou vyučují a na oblast informační politiky ve vzdělávání. Nabyté znalosti pedagogičtí pracovníci využívají v přípravě na vyučování, k tvorbě pracovních listů, k vyhledávání odborných článků na internetu a i k výuce žáků k základům práce na PC. Všichni pedagogové se vzdělávají také samostudiem odborné literatury. Informace z dalšího vzdělávání a samostudia si předávají písemnou formou či ústně, v rámci metodických zařízení nebo pracovních porad, což se pozitivně odráží v kvalitě výuky. Vhodnými odbornými tituly se průběžně doplňovala učitelská knihovna. Důležitým zdrojem informací byly články v časopisech: Psychologie dnes, Moderní vyučování, Prevence, Učitelské noviny, Tvořivý Amos.

14 H. PORADENSKÉ SLUŽBY NA ŠKOLE Na škole pracuje již dlouhodobě poradenský tým, složený ze školního metodika prevence, výchovného poradce. Tým spolupracuje s vedením školy, pedagogickými pracovníky, Radou školy a zákonnými zástupci žáků. Ve čtvrtletí se schází na kasuistických setkáních, kde konzultuje a hledá řešení výchovných problémů a navrhuje preventivní opatření. Každoročně je uváděn v praxi Školní minimální preventivní program, který navrhuje a doporučuje krátkodobé cíle a preventivní aktivity pro daný školní rok. Školní metodik prevence zpracoval Krizový plán pro řešení záškoláctví, zneužívání návykových látek a šikany. Dalším dokumentem je Dlouhodobá strategie školy Při výběru preventivních aktivit jsme se zaměřili v rámci výuky informatiky na prevenci kyberšikany. Vyznamnou rolí v preventivních aktivitách je i sexuální výchova. Členové poradenské týmu mají vypsané pravidelné konzultační hodiny pro žáky, zákonné zástupce i pro pedagogické pracovníky. Všichni pedagogové byli seznámeni s Metodickým doporučením pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků; č.j.: MŠMT 43301/2013. Celým výchovně vzdělávacím procesem probíhá profesní orientace. Kariérové poradenství - Profesní orientace a volba povolání Vypracování a úprava plánu profesní přípravy na školní rok (září) vyzvednutí materiálů pro volbu povolání na IPS Atlas školství (říjen) předání informací o postupu k přijímacímu řízení pro školní rok 2014/15 (listopad) individuální konzultace s rodiči v rámci volby dalšího studia návštěvy otevřených dveří v OU náborové akce pro vycházející žáky koordinace a spolupráce při zajišťování psychologických vyšetření Návštěva ÚŘADU PRÁCE v Králově Poli seznámení s nabídkami škol, studijních oborů, letáky, orientace na portálech. Preventivní programy: Drogy a závislost Jak může droga ovlivnit mé vysněné povolání Láska ano, děti ještě ne Prevence kouření

15 K. DALŠÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ DRUŽINA Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo pravidelně školní družinu 17 dětí 10 chlapců a 7 dívek. Děti aktivně pracovaly ve všech jednotlivých složkách výchovy pracovní, hudební, společensko vědní a nejvíce však ve výtvarné. Jejich výtvarné práce byly nejen průběžně vystavovány v prostorách školy, ale i zasílány do různých soutěží. V cílech výchovy a vzdělávání dětí ve školní družině jsme vycházeli ze ŠVP pro školní družinu Respektovat a být respektován. Jednotlivé složky výchovy: pracovní činnosti výzdoba, nové výtvarné techniky, práce na školním pozemku, úklid okolí školy, školní družiny, celoroční sběr a třídění odpadu zájmové činnosti práce s papírem, s přírodním materiálem, malování na chodníku, práce na PC rekreační činnosti kondiční a posilovací cvičení v tělocvičně a na hřišti, kolektivní hry v přírodě, příprava jednoduchých zdravých jídel, soutěže, oslava MDD odpočinkové činnosti četba knih, relaxace při hudbě, stolní a společenské hry, relaxace při hudbě, předčítání pohádek vycházky do okolí pozorování změn v přírodě, historie okolí školy a města Brna, orientace ve městě, v hromadné dopravě Akce: Halloweenská párty listopad vánoční besídka prosinec karneval únor Čarodějáles duben sportovní hry a soutěže k MDD červen Výtvarné soutěže Příroda kolem nás 2. místo (leden) Rodinné zemědělství aneb naše zahrádka a pole (únor) Holocaust (březen) Děd Praděd Bílá Opava (květen) Víš co jíš? Zdravě a s chutí

16 Mimoškolní aktivity Velkou pozornost věnujeme mimoškolní činnosti. Na škole pracovalo 14 volnočasových aktivit. Každý rok je pestrá nabídka konstituována tak, aby byl nejen vhodně stimulován volný čas dětí, ale aby zároveň byla posílena profilace školy, což jsou práce ve výtvarné a keramické oblasti. Kladen je i důraz na sportovní aktivity. Žáci tak dostávají příklad, jak lze trávit svůj volný čas. Individuálním přístupem a kladnou motivací rozvíjíme nejen jejich morálně volní vlastnosti, ale zlepšujeme motorické dovednosti, rozvíjíme tvořivé schopnosti, kreativitu, fantazii a zručnost. I ve školním roce 2013/2014 jsme využili nabídky dvou brněnských divadel, a to Polárky a Radosti. Z nabídky Polárky byla velmi vhodným doplněním učiva představení: Stvoření světa, Jak se staví dům, Dobrodružství piráta Kolíska. V divadle Radost byla velmi zdařilá klasická představení rozšiřující učivo ČJ, HV, RV, OV: Kytice, Husovický betlém, Malované na skle, Rychlé šípy, Mach a Šebestová, Bylo nás pět, Gulliverovy cesty. Obě divadla splnila naše očekávání. Žáci jsou již na dané prostředí zvyklí a chodí do těchto divadel rádi. V klubu Leitnerova se děti zúčastnily hudebního představení: Tajná výprava za hudbou, kde hudebníci Brněnské filharmonie dechové nástroje a moravské žestě se snažili přiblížit dětem vážnou hudbu. Spolupráce s knihovnou Na Křižovatce byla velmi pozitivní. Skupina studentů působících v této knihovně připravila několik zajímavých tvůrčích aktivit pro mladší děti a autisty (Vánoce, velikonoční tvoření). Návštěva kulturních zařízení je pro naše žáky velmi důležitá právě proto, že naprostá většina z nich se do těchto zařízení dostane jen v rámci vyučování. Naši žáci se opět zúčastnili mezinárodního filmového festivalu o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni. Témata byla velmi zajímavá. Žáci na ně byli od svých vyučujících dobře připraveni a filmy v nich zanechaly hluboký dojem. Témata jako život v jiných částech naší planety, postavení menšin ve společnosti, postavení žen v muslimském světě, využívání dětské práce v rozvojových zemích, holokaust apod. jsou zajímavá a dají se dobře využít ve výuce.

17 Dopravní výchova Cílem dopravní výchovy je nejen osvojení si základních pravidel bezpečnosti provozu, ale především schopnost uplatnit je v praxi tak, aby dítě i samo bez doprovodu dospělého jedince správně vyhodnotilo, jak se v určitém okamžiku správně zachovat. Vzhledem k dopravní situaci na ulici Vídeňská jsme se zaměřili na prevenci dopravních kolizí. Třídní učitelé s žáky procházeli kritické body přes přechody a semafory. Akce, které probíhaly v rámci dopravní výchovy výukové programy, besedy s příslušníky MP a DP i multimediální preventivní projekt byly hodnoceny zúčastněnými žáky i pedagogickým dozorem velmi kladně. Výukové programy pořádané DDM Junior: První cesta do školy základy dopravní kázně Jízdní kolo, tvůj kamarád Prevence dětských úrazů Akce pořádané Městskou policií v parku Lužánky: Empík hledá Foxíka soutěže, cvičení obratnosti, jízda na kole a koloběžce Ukázka výcviku policejních psů Správné vybavení jízdního kola, bezpečnostní prvky, vybavení při jízdě na kolečkových bruslích školní program. Exkurze do hasičské stanice se neuskutečnila, ale v rámci požární ochrany učitelé pouštěli žákům videokazetu Požární ochrana na ZŠ prevence, předcházení požáru, jak se chovat a co dělat v případě požáru. Kromě jednotlivých akcí se během celého školního roku snažili učitelé ve všech ročnících začleňovat dopravní výchovu do výuky prostřednictvím různých témat především v prvouce, přírodovědě, přírodopise, pracovním vyučování, výtvarné výchově, vlastivědě, občanské výchově a etické výchově, tělesné výchově a českém jazyce. Vyučování dopravní výchovy probíhalo především prostřednictvím her a dalších činností, které mají výchovný charakter tzv. činnostní učení. To umožňuje žákům zapojit se dle vlastní individuální úrovně do všech aktivit a získat potřebné dovednosti a návyky z dopravní výchovy uplatnitelné v běžném životě. Tyto aktivity byly pozitivním přínosem informací, ve kterých docházelo k upevňování získaných vědomostí, dovedností a návyků. Žáci získávali znalosti v rámci celého vzdělávacího procesu, protože dopravní problematika prolíná mnoha předměty, při každé vycházce do okolí školy, cvičení v přírodě a školních výletech.

18 Vybavení školy počítači Ve škole máme dvě počítačové učebny s celkem 20 počítači. V jedné počítačové učebně je umístěno 7 počítačů a ve druhé počítačové učebně je umístěno 13 počítačů užívaných jak žáky, tak i učiteli. V rámci výuky v počítačových učebnách je používána interaktivní tabule s projektorem, dataprojektor, tiskárna, multifunkční tiskárna, reproduktory, sluchátka a flash disky. V odborné učebně je využívána interaktivní tabule s projektorem, reproduktory, vizualizér a počítač. K výuce je také využíván v kmenových třídách přenosný dataprojektor a vizualizér. Učitelé mají k dispozici počítač s tiskárnou ve sborovně a 12 notebooku. Dále se využívá 6 počítačů s tiskárnou a notebook (ředitelka, zástupkyně ředitele, ekonomka, hospodářka, výchovná poradkyně a evidence Bakaláři). Využíváme i další ICT zařízení a to multifunkční tiskárny, kopírky, digitální fotoaparáty, digitální kameru. Počítače jsou připojeny k internetu, možnost připojení k internetu i pomocí Wi-Fi zařízení. Všechny počítače jsou integrovány ve školní síti. Již devátým rokem používáme nejrozšířenější informační systém Bakaláři k vedení evidence. V Bakaláři využíváme moduly evidenci žáků (školní matrika výkazy pro UIV), klasifikaci (zápis známek, výchovných opatření, tisk vysvědčení a třídních sestav). Byl zakoupen program PC Control systém k řízení výuky školní počítače pod kontrolou. V Dětském domově je používán počítač s tiskárnou a kopírovací zařízení vedoucí vychovatelkou. Děti a vychovatelé využívají 3 počítače, které slouží dětem pro výuku i k hrám. Dále jsou zde 2 počítače a 2 tiskárny využívané vedoucí školní jídelny. Počítače jsou připojeny k internetu. S dětmi je průběžně hovořeno o předcházení nebezpečí kyberšikany a ostražitosti při komunikaci po internetu, o stránkách s nevhodným obsahem a o dodržování hygieny práce na PC. Zvláštní pozornost byla věnována programu Finanční gramotnost, vysvětlení pojmů a osvojení některých dovedností při zacházení s penězi. V průběhu školního roku bylo dokončeno vytváření digitálního učebního materiálu z předmětu informatika na SŠ. Vytváření digitálního učebního materiálu pro ZŠ v rámci projektu Inovace výuky prostřednictvím ICT na Vídeňské bylo ukončeno.

19 Účast v soutěžích a na výstavách, které pořádaly jiné organizace V rámci prezentace školy jsme vyráběli různé drobné upomínkové předměty, které byly použity pro propagaci školy. Účast ve výtvarných soutěžích Září Slavnostní vernisáž a vyhodnocení žákovských prací 1. ročníku výtvarné soutěže pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami škol JMK MALUJEME BEZ HRANIC, na téma Barevný svět, (2. a 4. místo, cena poroty ) Listopad Empík naděluje 2013, téma Jak slaví Vánoce pejskové a kočičky v brněnském útulku, Městská policie Brno 15 prací (1., 3. místo) Leden Příroda kolem nás, Správa národního parku Podyjí 20 prací (2.místo 3.kategorie Sova v noci ) Únor 42. Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice prací, Čestné uznání 2 žáci (malba a kresba) Téma Rodinné zemědělství aneb naše pole a zahrady. Mezinárodní odborná porota posuzovala více než prací dětí ze 77 zemí světa, udělila 1500 ocenění. Duben EKOCENTRUM Brno Moje Veličenstvo kniha kolektivní práce 2. stupně ZŠ O papíru žáci 9. tř., 2. místo O stromech žákyně 8. ročníku, 3. místo Květen 5. ročník soutěže Děd Praděd Bílá Opava 11 prací, 1. a 2.místo Vv soutěž Velehrad Cestou dvou bratří 2 výkresy Voda štětcem a básní IX, Povodí Moravy, s.p. 13 prací, 2. místo, 2 x cena generálního ředitele Červen Šťastné stáří očima dětí 8 prací 2. ročník výtvarné soutěže pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami škol JMK a partnerských škol města Stuttgart na téma Plody Země (2. místo a ocenění za tematické zvládnutí zadání)

20 Účast školy ve sportovních soutěžích Září: Liga základních škol v orientačním běhu Kohoutovice Běhy brněnské mládeže 1. kolo Brno Lesná, účast 18 žáků Říjen: Městské kolo v přespolním běhu ZŠ praktických Brno Královo Pole Běhy brněnské mládeže 2. kolo Brno Lužánky, účast 19 žáků Krajské kolo v přespolním běhu Boskovice, 1. místo - dívky Prosinec: Krajské kolo v malé kopané žáků ZŠ praktických Želešice, umístění 3. místo Únor: HIGH JUMP soutěž základních škol ve skoku vysokém v Olympii Městské kolo ve skoku vysokém ZŠ praktických, pořadatel naše škola, účast 13 žáků. Žáci obsadili v jednotlivých kategoriích 1., 2. s 3. místa. Březen: Městské kolo ve stolním tenise účast 8 žáků (2. místo hoši) Duben: Městské kolo ve florbalu na ZŠ Sekaninova - 3. místo Krajské kolo ve florbalu Znojmo, 3. místo Běhy brněnské mládeže, 3. kolo Brno - Lesná Liga základních škol v orientačním běhu, 3. kolo, Brno Anthropos, účast 22 žáků Městské kolo v přehazované dívek ZŠ Sekaninova 3. místo Květen: Liga škol v orientačním běhu finále Brno Kohoutovice, účast 6 žáků Městské kolo v atletickém čtyřboji Naše škola byla pořadatelem. Soutěž probíhala v duchu fair play za ideálního atletického počasí. Naši žáci získali následující ocenění: kategorie dívek 2. a 3. místo. Červen: Krajské kolo v atletickém čtyřboji Kategorie dívek 2 x 4. místo Železný Empík branný závod družstev pořádá MP Brno - 3. místo našeho družstva. Mistrovství České republiky v atletickém čtyřboji Hradec Králové účast 1 žákyně

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami zpracovaný

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 V Melči, dne 22.10.2012 Mgr. Jiřina Moudrová ředitelka 1 Obsah výroční zprávy

Více

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2012-2013 Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s. Tetín 1, 796 01 P r o s t ě j o v Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. Einstein Výroční zpráva a hodnocení za školní rok

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola Tachov, Zárečná Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program Základní školy Tachov, Zárečná 1540,

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Brno, příspěvková organizace Kotlářská 4 Brno 602 00. Základní škola

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Brno, příspěvková organizace Kotlářská 4 Brno 602 00. Základní škola Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Brno, příspěvková organizace Kotlářská 4 Brno 602 00 Základní škola Kotlářská 4 Škola pro život v 21. století www.kotlarska.cz srpen 2014 Obsah

Více

Š K O L N Í R O K 2013/2014

Š K O L N Í R O K 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, STAŇKOVA 14 IČO: 62 157 094 PSČ: 602 00 e-mail: zsstankova@volny.cz tel.: 541 422 022 www.zsstankova.eu tel.:/fax: 541 219 992 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. rok v novém realizace projektu OPVK 2 Výroční zpráva o činnosti školy za

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í G y m n á z i a, Č e s k é B u d ě j o v i c e, Č e s k á 6 4 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více