Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka"

Transkript

1 Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 VÝROČNÍ ZPRÁVA pro školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka

2 Základní charakteristika školy Název: Právní forma: Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 příspěvková organizace IČO: Telefon: Fax: Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3/5 PSČ Rada Jihomoravského kraje Ředitel: Škola sdružuje: Mgr. Anna Sedláčková, Lány 23, Brno PSČ Základní škola praktická Praktická škola Školní družina Dětský domov Školní jídelna

3 KOMENTÁŘ Základní charakteristika školy Datum zařazení do sítě: Kapacita: Základní škola praktická Praktická škola Školní družina Dětský domov Školní jídelna 214 žáků 24 žáků 17 žáků 16 dětí 100 jídel Zaměření: Učební dokumenty: ZŠ se profiluje ve výtvarné oblasti Otevřená škola školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Otevřená škola školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - příloha vzdělávání žáků s LMP PŠ Praktická škola dvouletá, kód C/002 Školská rada byla ustanovena dne Členové ŠR jsou seznamováni s aktuálním děním v celém zařízení. Spolupráce je na dobré úrovni. Mimoškolní a volnočasové aktivity školy Veškeré školní a volnočasové aktivity dětí jsou vyučujícími cíleně vedeny tak, aby byly v co největší míře podchyceny jejich zájmy i nadání. I.a II. STUPEŇ Angličtina Relaxační výtvarka Stolní tenis Řečová výchova Sportovní hry hoši Čeština hrou Deskové hry Historie II. Logopedie Environmentální aktivity Individuální reedukace s využitím výukových programů AUTISTÉ Poznáváme přírodu PŠ Historie I. Envinmentální aktivity Angličtina Žákům chceme poskytnout optimální možnosti výchovy, výuky a osobního rozvoje. Každému tak umožnit nejvyšší míru vzdělanosti podle vlastních možností a tím přispívat k hladkému zařazení do praktického života.

4 B. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Kvalita a účinnost celého výchovně vzdělávacího procesu je zajišťována týmovou prací všech pracovníků školy. Ve školním roce 2013/2014 probíhala výuka dle školního vzdělávacího programu Otevřená škola školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - příloha vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením ve všech ročnících 1. a 2. stupně ZŠ. Výuka anglického jazyka podle ŠVP Otevřená škola LMP byla zařazena od 4. do 9. ročníku s časovou dotací pro ročník /1 hodina týdně a ročník / 2 hodiny týdně. Žáci vzdělávaní podle ŠVP Otevřená škola základní vzdělávání začínají s výukou ve 3. ročníku. Výuka německého jazyka podle ŠVP Otevřená škola základní vzdělávání byla zařazena jako doplňující vzdělávací obor další cizí jazyk, jako povinný vzdělávací obsah pro žáky s IVP v ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. V tomto školním roce nově začala pracovat autistická třída žáků 4. a 5. ročníku. Jde o žáky s kombinovanou vadou autismu a LMP. Vzhledem ke skutečnosti, že tito žáci nebyli na předešlé škole vyučováni cizímu jazyku, oba ročníky se začaly učit od 1. lekce učebnice English 3. Vyučující tvoří výukové sady pomůcek, které pak žáci používají k osvojení a procvičení jazyka. Na základě psychologického vyšetření a doporučení poradenských pracovišť byli vzděláváni žáci dle školního vzdělávacího programu: Otevřená škola školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, kteří byli do přijati v rámci 25% žáků bez postižení. Pro žáky s jiným typem postižení vývojové poruchy chování a vývojové poruchy učení byly vypracovány individuální vzdělávací plány, které byly konzultovány s příslušným poradenským zařízením a se zákonnými zástupci žáků. Individuální vzdělávací plány byly dvakrát ročně vyhodnoceny. Vyučující měli stanoveny konzultační hodiny pro rodiče i pro žáky, kde pravidelně konzultovali probírané učivo, eventuelně doučovali zameškanou výuku. Pravidelně čtvrtletně se konají kazuistická setkání. Tým pedagogů řeší výchovné a výukové problémy žáků, navrhují se řešení a další postupy ve výchovně vzdělávacím procesu. Pedagogové se zaměřují ve svých třídách na mapování vzájemných vztahů mezi žáky, snaží se vytvářet přátelské prostředí v kolektivu třídy. Na třídnických hodinách formou netradičních metod se učí vzájemné toleranci a pochopení. V jednotlivých předmětech se věnují tématům prevence rizikového chování, kyberšikany, šikany, projevům rasismu a xenofobie. Jedním z hlavních úkolů prevence je řešení zameškané absence. Další důležitou součástí výchovného působení na žáky je spolupráce a vzájemná komunikace s rodiči, kteří jsou ve výchovně vzdělávacím procesu partnery pedagogů.

5 Environmentální výchova Roční plán environmentální výchovy vychází ze Školního plánu environmentálního vzdělávání a osvěty, obsahuje teoretickou část a část realizace EVVO na naší škole. Činnosti jsou realizovány průběžně ve školním roce, akce a výukové programy dle jednotlivých měsíců. Při realizaci cílů environmentální výchovy škola spolupracovala především s EkoCentrem Brno, Lipkou a Rezekvítkem. Ve školním roce 2013/2014 se uskutečnily v rámci EVVO následující akce: cvičení v přírodě, péče o zeleň ve třídách a prostorách školy, práce na pozemku, vycházky proměny přírody v jednotlivých ročních obdobích, sběr a práce s přírodninami, přikrmování ptáků, školní projekty, sběr papíru. Žákům byla připomenuta ekologická data v kalendáři (Den Země 22.4., Den vody, Den životního prostředí 7.6., Den stromů). V letošním školním roce jsme se více zaměřili na výukové programy, které nutí žáky k aktivní účasti. Výukové programy: Balíček ochrany přírody Otevřená zahrada Vodní balíček Hrajeme si s přírodou Zelený ostrov Fauna Moravy Moravské zemské muzeum Stěhujeme se do Vietnamu Lamacentrum o jižní Americe a životě lam Madagaskar seznámení s exotickým ostrovem Environmentální výchova, setkávání se živou přírodou se díky práci a pobytu žáků na zahradě naší školy prolínala hodinami přírodovědy, pracovního vyučování, naukových předmětů i výchov. Přínosem pro cítění dětí s přírodou byl i týdenní pobyt na škole v přírodě, kdy děti poznávaly přírodní památky a krásy blízkého okolí Brna. Tematicky zaměřená škola v přírodě pro žáky I. a II. stupně se konala v rekreačním zařízení Vyhlídka v Češkovicích u Blanska ( ). Zúčastnilo se celkem 19 dětí. Celotýdenní název hry byl Piráti z Vídeňské. Výuka probíhala ve společenské místnosti dle plánu jednotlivých ročníků a také přímo v terénu. Zaměření výuky bylo na praktické poznatky o přírodě práce s přírodním materiálem, poznávání stromů a bylin v přírodě, les a jeho bohatství, zvířata žijící v lese a na loukách, orientace na mapě, památky regionu, překonávání přírodních překážek, sportovní činnosti, vycházky, celodenní výlet přes Obůrku, Těchov až ke Skalnímu mlýnu, návštěva Kateřinské jeskyně, kresba okolní krajiny, pozorování jarní přírody, poslech hudby, úklid osobních věcí, hygiena, stolování. Žáky přímo uchvátilo prostředí nově zrekonstruovaného Planetária M. Koperníka a hvězdárny. Pořady Kouzelný útes (hvězdná jarní obloha a souhvězdí), Vzhůru nohama (seznámení s planetami sluneční soustavy), Buňka! Buňka!, Buňka! (poznání nitra buňky) byly pro žáky nevšedním zážitkem.

6 Na chodbách školy byla instalována putovní výstava o Brněnské přehradě Prygl story. Expozice přibližovala historii vodního díla způsobem, který spojoval klasické podání naučné expozice s netradičním pojetím výkladu formou komiksu. Soutěž s EVVO tématikou: Moje Veličenstvo kniha soutěž o nejoriginálnější vlastnoručně vytvořenou knihu. Soutěž pořádá každoročně EkoCentrem Brno. Kolektivní práce žákyň 8. ročníku O stromech získala 3.místo a žáků 9. a O papíru 2.místo. V soutěži bylo celkem 100 knih. Projekty Projekt: Recyklace třídění odpadu dlouhodobý projekt pro 6. ročníky na téma třídění odpadu. Třídní učitelé vhodně zařazovali téma recyklace do vyučovacích hodin. V rámci Pv získali žáci teoretické a praktické znalosti o třídění odpadu. Své vědomosti si vyzkoušeli při řešení pracovních listů. Škola je zapojena do celorepublikového projektu M.R.K.E.V., jehož krajským koordinátorem je Lipka školské zařízení pro environmentální vzdělávání. Škole jsou pravidelně rozesílány metodické a informační materiály, časopis Bedrník, aktuální akce, nabídka dalšího vzdělávání atd. Na podkladě materiálů z Lipky byl vytvořen projekt Zelený ostrov pro žáky 3., 4. a 5. ročníku (pozorování hmyzu, stavění domečků pro hmyz). Ve škole proběhla výstavka I. stupně Dary podzimu. Každá třída měla na starosti svůj díl výstavky pastviny, louky, les, zahrada, pole, sad. Výstavka byla velmi úspěšná i pro výuku prvouky a přírodovědy.

7 B 1. PRAKTICKÁ ŠKOLA Výuka v praktické škole je velmi specifická. Je zaměřena na budoucí praktický život žáků, aby zvládli roli občanů, zaměstnanců, partnerů a rodičů. Část žáků je po absolvování PrŠ přijata na některý z učebních oborů. Jsou schopni ho úspěšně zvládnout, a to díky tomu, že během dvouletého studia v PŠ dozráli mentálně, sociálně i fyzicky. Výuka základních předmětů Čj a M se nezabývá rozšířením učiva, ale upevňuje učivo již zvládnuté. Tyto znalosti jsou pak využívány pro praktický život (např. manipulace s úředními dokumenty, korespondence, poštovní zásilky, rodinný rozpočet, nákupy, základy finanční gramotnosti). Žáci jsou teoreticky i prakticky vedeni ke znalostem a tím i k odpovědnosti za vlastní zdraví (oblast hygieny, prevence proti drogám, sexuální výchova, příprava k rodičovství a obsluha PC). Děvčata získávají mnoho manuálních dovedností v péči o rodinu, ve vedení domácnosti, údržbě a opravách textilií a v manipulaci s kuchyňskými spotřebiči. Chlapci jsou vedeni k údržbě a malým opravám bytu a bytového zařízení. Po dvouletém ověřování ŠVP PŠ jsme provedli drobné úpravy v učebním plánu. Studenti obou ročníků PŠ se zúčastnili téměř všech plánovaných akcí, přednášek, besed, vycházek, exkurzí, výstav, kulturních i společenských akcí. Velmi přínosné byly zejména: filmová projekce v kině Art Jeden svět zaměřená na problémy dětí a dospívající mládeže různých národností a etnik přednáška Prevence zneužívání návykových látek (MUDr. Presl). Pozitivně hodnocené akce: REZEKVÍTEK výukový program zaměřený na ochranu přírody, část programu proběhla formou brigádní pomoci na Koniklecové louce Děti pomáhají přírodě (studenti zlikvidovali náletové dřeviny). Fauna jižní Moravy Biskupský dvůr poznávání a orientace mezi lesní zvěří jižní Moravy. Středisko PODANÉ RUCE si připravilo bezplatné výukové programy pod vedením mladých lektorek věkově blízkým našim studentům 1. Jak si splnit svá přání 2. Šikana a kyberšikana 3. Sex včas Divadlo Radost 1. Husovický betlém 2. Malované na skle 3. Rychlé šípy Průběžně bylo vždy dbáno na dopravní kázeň, slušné chování na veřejnosti a propagování dobrého jména naší školy. Při akcích a besedách byly plněny kompetence k učení, komunikativní, občanské, sociální a personální.

8 Závěrečné zkoušky za rok 2013/ června se konala praktická část z přípravy pokrmů. Žáci museli připravit slavnostní menu skládající se z předkrmu, polévky, hlavního chodu a dezertu. Součástí praktické zkoušky byla i příprava slavnostní tabule s vybraným stolním inventářem, servírování jídel a používání základních pravidel při obsluhování. 19. června se konala teoretická část zkoušek z předmětů informatika, příprava pokrmů, ruční práce a drobná údržba. Součástí zkoušek byla i výstavka výrobků z ručních prací a drobné údržby. Údaje o přijímacím řízení pro rok 2014/15 Termín konání přijímacího řízení: 1.kolo kolo Počet podaných přihlášek: 10 0 Počet odevzdaných zápisových lístků: 8 0 Počet zpětně vyžádaných zápisových lístků: 0 0 Celkový počet do PŠ 1.ročník 8 studentů.

9 C. DĚTSKÝ DOMOV Dětský domov je součástí Základní školy a Praktické školy v Brně, Vídeňská 26/28. Je umístěn v samostatné budově na ulici Jílová 13, Brno. Objekt prošel rozsáhlou rekonstrukcí a byla provedena také přístavba. Od má zařízení kapacitu 24 míst. Děti jsou rozděleny do 3 skupin. Každá skupina obývá jeden byt. Byty jsou barevně rozlišeny. Prostorové členění každého bytu je podobné běžné bytové jednotce 4+1, jeho součástí je i zázemí pro vychovatele. Po celý rok jsme intenzivně spolupracovali s rodiči, kteří svoje děti často navštěvovali. Společně jsme se snažili o řešení výchovných, vzdělávacích i jiných problémů. Velké úsilí jsme vynaložili o navázání kontaktu i s rodiči, jež o své děti neprojevují téměř žádný zájem. Pravidelně informujeme i rodiče, kteří jsou ve výkonu trestu. Výchovná činnost vychází z Rámcového plánu výchovné činnosti, který je každoročně aktualizován. Základní formy výchovně vzdělávací činnosti tvoří: - pravidelná činnost - příležitostné akce - odpočinkové činnosti - dlouhodobé projekty Výchovné působení je zaměřeno na celkový rozvoj osobnosti s přihlédnutím ke zvláštnostem každého dítěte. Někteří samostatně navštěvují zájmové kroužky mimo DD, jiní potřebují celodenní dohled a soustavnou péči. Vzhledem k věkové rozmanitosti skupin je práce velmi namáhavá. O každou skupinu se starají dva kmenoví vychovatelé. Ve svém bytě se děti učí běžným domácím pracím a také se musí naučit žít ve,,velké rodině. Navštěvované zájmové kroužky: keramický kroužek, plavání a individuální reedukace. Dlouhodobé projekty: Brno a Jižní Morava bez hranic - Projekt zahrnuje více než 200 na sebe navazujících mezinárodních, republikových a regionálních sportovních, preventivních, charitativních a integračních akcí, práce v oblasti protidrogové prevence a prevence kriminality mládeže. Je určen dětem a dospělým s různým postižením, kteří společně se zdravými žáky ZŠ, SŠ a VŠ, dětmi z dětských domovů, diagnostických ústavů a dalších center se účastní různých akcí. Altego - příprava dětí odcházejících z DD do běžného života - zážitkové semináře zaměřené na sociální a komunikativní dovednosti. Master šéf- projekt o.s. Active-time - společné kulinářské akce dětí z DD a profesionálů z oblasti gastronomie. Statečná srdce - projekt je zaměřen na sociálně patologické chování dětí v DD- společná setkání formou skupinové psychoterapie. Několik let se účastníme akcí pořádaných fanklubem Komety Brno. Děti po celý rok třídí odpad a odváží do sběrného dvora, pomáhají pečovat o zahradu DD a zapojily se do projektu 72 hodin Ruku na to.

10 Přehled akcí Září - Erbovní slavnosti v Králově Poli - Výlet do Ořešína - Setkání národních menšin - Výstava zahrádkářských produktů - Jarmark řemesel SOU tradičních řemesel - Setkání dětí na Kociánce Říjen - Eko den s Kometou - sbírání odpadu na Špilberku - Víkendový pobyt v Jedovnici - Plavecká show - Master šéf - vaření s profesionály - Den otevřených dveří Ratolest - Přípravné zápasy Komety Listopad - Zábavné odpoledne Olympia - Návštěva technického muzea -,,Od Adventu do Tří králů - Výstava,,Příběh vánočního stromu - Setkání s žáky HC Kometa na Kociánce - Výstava,,Historie lékařství - Pečení vánočního cukroví -,Lampioňák na Radnici Prosinec - Návštěvy Hospice Sv. Alžběty - předání dárků klientům - Prohlídka betlémů v Brně - Filmové představení - premiéra pohádky ČT Sněžný drak - Návštěva Petrova - Kino Art - Hobit a dračí doupě - Letohrádek Mitrovských -,,Tradice jablonecké bižuterie Leden - Návštěva Anthroposu -,,Afrika očima cestovatelů - Den otevřených dveří v MŠ Horní - Zápis dětí do školy - Bruslení na Kraví Hoře - Mistrovství ČR v krasobruslení - Utkání dorostu HC Kometa Únor - Florbalový turnaj - Výroba masek na karneval - Výroba koblihů a masopustního pečiva - Návštěva zrcadlového bludiště - Výroba látkových písmen

11 Březen - Vycházka do obory Bystrc - krmení prasátek - Návštěvy Salesiánského střediska v Žabovřeskách - Návštěva Knihovny J. Mahena - Výroba velikonoční dekorace - Dortiáda s Kometou Duben - Výroba velikonočních pomlázek - Výlet na Stránskou skálu - Festival Graffiti jam - Pečení tradičního velikonočního pečiva - Návštěva lanového centra - Pálení čarodějnic - Čarodějáles - Dne Země v Brně Květen - Studentský majáles - Brno - město uprostřed Evropy - akce v centru a na přehradě - Muzejní noc - Noc kostelů - Interaktivní výstava,,naše cesta - život se zdravotním postižením - Výlet do Babího lomu u Lelekovic - Den dětí s Red Hat v Oslavanech Červen - Oslava Mezinárodního dne dětí - Den sportu s Brněnskou sportovní unií - Dotkni se vědy - interaktivní výstava v Kampusu - Den Rádia Krokodýl - Nedělníček v Avionu - SAKO - Den otevřených dveří - Oslava na ukončení šk. roku -,,Slavnost v zahradě Červenec - Letní tábory -Webrovka, Brodce u Kněžic, Kláskův Mlýn, Náměšť nad Oslavou - Výlet naučnou stezkou Kamenný vrch do Kohoutovic - Turnaj v minigolfu Srpen - Letní tábor EON v Soběnově - Dny města Brna - historická bitva na Špilberku - Výlet do Dolních Kounic - Interaktivní výstava,,poznávej s Igráčkem - Výlet na Stránskou skálu a Bílou horu - Návštěva Muzea loutek v divadle Radost - Hokejový zápas Komety Prázdninové akce byly zaměřeny na turistiku a poznávání okolí Brna. Během hlavních prázdnin pobývaly ve vlastních rodinách pouze 4 děti.

12 E. ŠKOLNÍ JÍDELNA Celodenní stravu pro děti z dětského domova a obědy pro žáky školy a zaměstnance všech součástí organizace zajišťuje školní jídelna umístěná v nově zrekonstruované budově Dětského domova na Jílové 13, Brno.

13 F. CELKOVÝ PŘEHLED PERSONÁLNÍ SITUACE Údaje o pracovnících Škola: Pedagogický proces byl zajišťován 10 třídními pedagogy a 4 pedagogy netřídními. K jsme nově otevřeli třídu pro děti s autismem, kde pracovala 1 paní učitelka a od jí pomáhala 1 asistentka pedagoga. Ve školní družině pracovala 1 vychovatelka. Chod celého zařízení zabezpečovali provozní zaměstnanci: hospodářka, ekonomka a školník. Úklid ve škole prováděly 2 uklízečky. O výdej stravy se s 0,5 úvazkem starala 1 pracovnice ve výdejně. Dětský domov a školní jídelna: V dětském domově na pozici pedagogů pracovalo: 7 vychovatelek a 1 vedoucí vychovatelka. Nepedagogickou činnost prováděly 3 noční vychovatelky, na poloviční pracovní úvazek 1 sociální pracovnice a úklid zabezpečovala 1 uklízečka. Za činnost ve školní jídelně byla zodpovědná 1 vedoucí stravování provozářka, která pracovala na poloviční pracovní úvazek. Ve školní jídelně dále pracovaly 1 hlavní kuchařka, 1 kuchařka a 1 pomocná kuchařka s úvazkem 0,5. Další vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků Vzdělávání učitelů je koordinováno v souladu s cíli školy a vypracovaným Plánem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků školy pro rok 2013/2014. Je zaměřeno zejména na prohlubování odbornosti učitelů ve specializaci, kterou vyučují a na oblast informační politiky ve vzdělávání. Nabyté znalosti pedagogičtí pracovníci využívají v přípravě na vyučování, k tvorbě pracovních listů, k vyhledávání odborných článků na internetu a i k výuce žáků k základům práce na PC. Všichni pedagogové se vzdělávají také samostudiem odborné literatury. Informace z dalšího vzdělávání a samostudia si předávají písemnou formou či ústně, v rámci metodických zařízení nebo pracovních porad, což se pozitivně odráží v kvalitě výuky. Vhodnými odbornými tituly se průběžně doplňovala učitelská knihovna. Důležitým zdrojem informací byly články v časopisech: Psychologie dnes, Moderní vyučování, Prevence, Učitelské noviny, Tvořivý Amos.

14 H. PORADENSKÉ SLUŽBY NA ŠKOLE Na škole pracuje již dlouhodobě poradenský tým, složený ze školního metodika prevence, výchovného poradce. Tým spolupracuje s vedením školy, pedagogickými pracovníky, Radou školy a zákonnými zástupci žáků. Ve čtvrtletí se schází na kasuistických setkáních, kde konzultuje a hledá řešení výchovných problémů a navrhuje preventivní opatření. Každoročně je uváděn v praxi Školní minimální preventivní program, který navrhuje a doporučuje krátkodobé cíle a preventivní aktivity pro daný školní rok. Školní metodik prevence zpracoval Krizový plán pro řešení záškoláctví, zneužívání návykových látek a šikany. Dalším dokumentem je Dlouhodobá strategie školy Při výběru preventivních aktivit jsme se zaměřili v rámci výuky informatiky na prevenci kyberšikany. Vyznamnou rolí v preventivních aktivitách je i sexuální výchova. Členové poradenské týmu mají vypsané pravidelné konzultační hodiny pro žáky, zákonné zástupce i pro pedagogické pracovníky. Všichni pedagogové byli seznámeni s Metodickým doporučením pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků; č.j.: MŠMT 43301/2013. Celým výchovně vzdělávacím procesem probíhá profesní orientace. Kariérové poradenství - Profesní orientace a volba povolání Vypracování a úprava plánu profesní přípravy na školní rok (září) vyzvednutí materiálů pro volbu povolání na IPS Atlas školství (říjen) předání informací o postupu k přijímacímu řízení pro školní rok 2014/15 (listopad) individuální konzultace s rodiči v rámci volby dalšího studia návštěvy otevřených dveří v OU náborové akce pro vycházející žáky koordinace a spolupráce při zajišťování psychologických vyšetření Návštěva ÚŘADU PRÁCE v Králově Poli seznámení s nabídkami škol, studijních oborů, letáky, orientace na portálech. Preventivní programy: Drogy a závislost Jak může droga ovlivnit mé vysněné povolání Láska ano, děti ještě ne Prevence kouření

15 K. DALŠÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ DRUŽINA Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo pravidelně školní družinu 17 dětí 10 chlapců a 7 dívek. Děti aktivně pracovaly ve všech jednotlivých složkách výchovy pracovní, hudební, společensko vědní a nejvíce však ve výtvarné. Jejich výtvarné práce byly nejen průběžně vystavovány v prostorách školy, ale i zasílány do různých soutěží. V cílech výchovy a vzdělávání dětí ve školní družině jsme vycházeli ze ŠVP pro školní družinu Respektovat a být respektován. Jednotlivé složky výchovy: pracovní činnosti výzdoba, nové výtvarné techniky, práce na školním pozemku, úklid okolí školy, školní družiny, celoroční sběr a třídění odpadu zájmové činnosti práce s papírem, s přírodním materiálem, malování na chodníku, práce na PC rekreační činnosti kondiční a posilovací cvičení v tělocvičně a na hřišti, kolektivní hry v přírodě, příprava jednoduchých zdravých jídel, soutěže, oslava MDD odpočinkové činnosti četba knih, relaxace při hudbě, stolní a společenské hry, relaxace při hudbě, předčítání pohádek vycházky do okolí pozorování změn v přírodě, historie okolí školy a města Brna, orientace ve městě, v hromadné dopravě Akce: Halloweenská párty listopad vánoční besídka prosinec karneval únor Čarodějáles duben sportovní hry a soutěže k MDD červen Výtvarné soutěže Příroda kolem nás 2. místo (leden) Rodinné zemědělství aneb naše zahrádka a pole (únor) Holocaust (březen) Děd Praděd Bílá Opava (květen) Víš co jíš? Zdravě a s chutí

16 Mimoškolní aktivity Velkou pozornost věnujeme mimoškolní činnosti. Na škole pracovalo 14 volnočasových aktivit. Každý rok je pestrá nabídka konstituována tak, aby byl nejen vhodně stimulován volný čas dětí, ale aby zároveň byla posílena profilace školy, což jsou práce ve výtvarné a keramické oblasti. Kladen je i důraz na sportovní aktivity. Žáci tak dostávají příklad, jak lze trávit svůj volný čas. Individuálním přístupem a kladnou motivací rozvíjíme nejen jejich morálně volní vlastnosti, ale zlepšujeme motorické dovednosti, rozvíjíme tvořivé schopnosti, kreativitu, fantazii a zručnost. I ve školním roce 2013/2014 jsme využili nabídky dvou brněnských divadel, a to Polárky a Radosti. Z nabídky Polárky byla velmi vhodným doplněním učiva představení: Stvoření světa, Jak se staví dům, Dobrodružství piráta Kolíska. V divadle Radost byla velmi zdařilá klasická představení rozšiřující učivo ČJ, HV, RV, OV: Kytice, Husovický betlém, Malované na skle, Rychlé šípy, Mach a Šebestová, Bylo nás pět, Gulliverovy cesty. Obě divadla splnila naše očekávání. Žáci jsou již na dané prostředí zvyklí a chodí do těchto divadel rádi. V klubu Leitnerova se děti zúčastnily hudebního představení: Tajná výprava za hudbou, kde hudebníci Brněnské filharmonie dechové nástroje a moravské žestě se snažili přiblížit dětem vážnou hudbu. Spolupráce s knihovnou Na Křižovatce byla velmi pozitivní. Skupina studentů působících v této knihovně připravila několik zajímavých tvůrčích aktivit pro mladší děti a autisty (Vánoce, velikonoční tvoření). Návštěva kulturních zařízení je pro naše žáky velmi důležitá právě proto, že naprostá většina z nich se do těchto zařízení dostane jen v rámci vyučování. Naši žáci se opět zúčastnili mezinárodního filmového festivalu o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni. Témata byla velmi zajímavá. Žáci na ně byli od svých vyučujících dobře připraveni a filmy v nich zanechaly hluboký dojem. Témata jako život v jiných částech naší planety, postavení menšin ve společnosti, postavení žen v muslimském světě, využívání dětské práce v rozvojových zemích, holokaust apod. jsou zajímavá a dají se dobře využít ve výuce.

17 Dopravní výchova Cílem dopravní výchovy je nejen osvojení si základních pravidel bezpečnosti provozu, ale především schopnost uplatnit je v praxi tak, aby dítě i samo bez doprovodu dospělého jedince správně vyhodnotilo, jak se v určitém okamžiku správně zachovat. Vzhledem k dopravní situaci na ulici Vídeňská jsme se zaměřili na prevenci dopravních kolizí. Třídní učitelé s žáky procházeli kritické body přes přechody a semafory. Akce, které probíhaly v rámci dopravní výchovy výukové programy, besedy s příslušníky MP a DP i multimediální preventivní projekt byly hodnoceny zúčastněnými žáky i pedagogickým dozorem velmi kladně. Výukové programy pořádané DDM Junior: První cesta do školy základy dopravní kázně Jízdní kolo, tvůj kamarád Prevence dětských úrazů Akce pořádané Městskou policií v parku Lužánky: Empík hledá Foxíka soutěže, cvičení obratnosti, jízda na kole a koloběžce Ukázka výcviku policejních psů Správné vybavení jízdního kola, bezpečnostní prvky, vybavení při jízdě na kolečkových bruslích školní program. Exkurze do hasičské stanice se neuskutečnila, ale v rámci požární ochrany učitelé pouštěli žákům videokazetu Požární ochrana na ZŠ prevence, předcházení požáru, jak se chovat a co dělat v případě požáru. Kromě jednotlivých akcí se během celého školního roku snažili učitelé ve všech ročnících začleňovat dopravní výchovu do výuky prostřednictvím různých témat především v prvouce, přírodovědě, přírodopise, pracovním vyučování, výtvarné výchově, vlastivědě, občanské výchově a etické výchově, tělesné výchově a českém jazyce. Vyučování dopravní výchovy probíhalo především prostřednictvím her a dalších činností, které mají výchovný charakter tzv. činnostní učení. To umožňuje žákům zapojit se dle vlastní individuální úrovně do všech aktivit a získat potřebné dovednosti a návyky z dopravní výchovy uplatnitelné v běžném životě. Tyto aktivity byly pozitivním přínosem informací, ve kterých docházelo k upevňování získaných vědomostí, dovedností a návyků. Žáci získávali znalosti v rámci celého vzdělávacího procesu, protože dopravní problematika prolíná mnoha předměty, při každé vycházce do okolí školy, cvičení v přírodě a školních výletech.

18 Vybavení školy počítači Ve škole máme dvě počítačové učebny s celkem 20 počítači. V jedné počítačové učebně je umístěno 7 počítačů a ve druhé počítačové učebně je umístěno 13 počítačů užívaných jak žáky, tak i učiteli. V rámci výuky v počítačových učebnách je používána interaktivní tabule s projektorem, dataprojektor, tiskárna, multifunkční tiskárna, reproduktory, sluchátka a flash disky. V odborné učebně je využívána interaktivní tabule s projektorem, reproduktory, vizualizér a počítač. K výuce je také využíván v kmenových třídách přenosný dataprojektor a vizualizér. Učitelé mají k dispozici počítač s tiskárnou ve sborovně a 12 notebooku. Dále se využívá 6 počítačů s tiskárnou a notebook (ředitelka, zástupkyně ředitele, ekonomka, hospodářka, výchovná poradkyně a evidence Bakaláři). Využíváme i další ICT zařízení a to multifunkční tiskárny, kopírky, digitální fotoaparáty, digitální kameru. Počítače jsou připojeny k internetu, možnost připojení k internetu i pomocí Wi-Fi zařízení. Všechny počítače jsou integrovány ve školní síti. Již devátým rokem používáme nejrozšířenější informační systém Bakaláři k vedení evidence. V Bakaláři využíváme moduly evidenci žáků (školní matrika výkazy pro UIV), klasifikaci (zápis známek, výchovných opatření, tisk vysvědčení a třídních sestav). Byl zakoupen program PC Control systém k řízení výuky školní počítače pod kontrolou. V Dětském domově je používán počítač s tiskárnou a kopírovací zařízení vedoucí vychovatelkou. Děti a vychovatelé využívají 3 počítače, které slouží dětem pro výuku i k hrám. Dále jsou zde 2 počítače a 2 tiskárny využívané vedoucí školní jídelny. Počítače jsou připojeny k internetu. S dětmi je průběžně hovořeno o předcházení nebezpečí kyberšikany a ostražitosti při komunikaci po internetu, o stránkách s nevhodným obsahem a o dodržování hygieny práce na PC. Zvláštní pozornost byla věnována programu Finanční gramotnost, vysvětlení pojmů a osvojení některých dovedností při zacházení s penězi. V průběhu školního roku bylo dokončeno vytváření digitálního učebního materiálu z předmětu informatika na SŠ. Vytváření digitálního učebního materiálu pro ZŠ v rámci projektu Inovace výuky prostřednictvím ICT na Vídeňské bylo ukončeno.

19 Účast v soutěžích a na výstavách, které pořádaly jiné organizace V rámci prezentace školy jsme vyráběli různé drobné upomínkové předměty, které byly použity pro propagaci školy. Účast ve výtvarných soutěžích Září Slavnostní vernisáž a vyhodnocení žákovských prací 1. ročníku výtvarné soutěže pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami škol JMK MALUJEME BEZ HRANIC, na téma Barevný svět, (2. a 4. místo, cena poroty ) Listopad Empík naděluje 2013, téma Jak slaví Vánoce pejskové a kočičky v brněnském útulku, Městská policie Brno 15 prací (1., 3. místo) Leden Příroda kolem nás, Správa národního parku Podyjí 20 prací (2.místo 3.kategorie Sova v noci ) Únor 42. Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice prací, Čestné uznání 2 žáci (malba a kresba) Téma Rodinné zemědělství aneb naše pole a zahrady. Mezinárodní odborná porota posuzovala více než prací dětí ze 77 zemí světa, udělila 1500 ocenění. Duben EKOCENTRUM Brno Moje Veličenstvo kniha kolektivní práce 2. stupně ZŠ O papíru žáci 9. tř., 2. místo O stromech žákyně 8. ročníku, 3. místo Květen 5. ročník soutěže Děd Praděd Bílá Opava 11 prací, 1. a 2.místo Vv soutěž Velehrad Cestou dvou bratří 2 výkresy Voda štětcem a básní IX, Povodí Moravy, s.p. 13 prací, 2. místo, 2 x cena generálního ředitele Červen Šťastné stáří očima dětí 8 prací 2. ročník výtvarné soutěže pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami škol JMK a partnerských škol města Stuttgart na téma Plody Země (2. místo a ocenění za tematické zvládnutí zadání)

20 Účast školy ve sportovních soutěžích Září: Liga základních škol v orientačním běhu Kohoutovice Běhy brněnské mládeže 1. kolo Brno Lesná, účast 18 žáků Říjen: Městské kolo v přespolním běhu ZŠ praktických Brno Královo Pole Běhy brněnské mládeže 2. kolo Brno Lužánky, účast 19 žáků Krajské kolo v přespolním běhu Boskovice, 1. místo - dívky Prosinec: Krajské kolo v malé kopané žáků ZŠ praktických Želešice, umístění 3. místo Únor: HIGH JUMP soutěž základních škol ve skoku vysokém v Olympii Městské kolo ve skoku vysokém ZŠ praktických, pořadatel naše škola, účast 13 žáků. Žáci obsadili v jednotlivých kategoriích 1., 2. s 3. místa. Březen: Městské kolo ve stolním tenise účast 8 žáků (2. místo hoši) Duben: Městské kolo ve florbalu na ZŠ Sekaninova - 3. místo Krajské kolo ve florbalu Znojmo, 3. místo Běhy brněnské mládeže, 3. kolo Brno - Lesná Liga základních škol v orientačním běhu, 3. kolo, Brno Anthropos, účast 22 žáků Městské kolo v přehazované dívek ZŠ Sekaninova 3. místo Květen: Liga škol v orientačním běhu finále Brno Kohoutovice, účast 6 žáků Městské kolo v atletickém čtyřboji Naše škola byla pořadatelem. Soutěž probíhala v duchu fair play za ideálního atletického počasí. Naši žáci získali následující ocenění: kategorie dívek 2. a 3. místo. Červen: Krajské kolo v atletickém čtyřboji Kategorie dívek 2 x 4. místo Železný Empík branný závod družstev pořádá MP Brno - 3. místo našeho družstva. Mistrovství České republiky v atletickém čtyřboji Hradec Králové účast 1 žákyně

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 Září příprava dokumentace přijatých pro školní rok 2012/13 na SOU skupinová šetření

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 1. Schůzky s pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny Havířov - využívání možnosti konzultací v PPP Havířov a pokračování ve spolupráci, spolupráce v

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2012/2013. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2012/2013. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 VÝROČNÍ ZPRÁVA pro školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní charakteristika školy Název: Právní forma:

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Č.j.: MZPSZN-563/2016 Spisový znak A.1. Skartační znak A5 Vypracovala: Mgr. Ludmila Falcová Schválila: Mgr. Ludmila Falcová, ředitelka školy Pedagogická rada

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE

ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE Střední zdravotnická škola, příspěvková organizace Frýdek Místek, tř. T. G. Masaryka 451 ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE 2016 2017 Obsah Obsah... 1 1. Roční plán EVVO pro školní rok 2016/2017... 2 1.1.

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více