Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele. Elektroodpad. samostatný dodatek k odborným příručkám.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele. Elektroodpad. samostatný dodatek k odborným příručkám."

Transkript

1 Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele Elektroodpad samostatný dodatek k odborným příručkám pro živnosti "Maloobchod, maloobchod se smíšeným zbožím (včetně specializovaného maloobchodu), maloobchod s použitým zbožím a maloobchod provozovaný mimo stálé provozovny" a "Velkoobchod, skladování zboží a manipulace s nákladem". Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo OKM Obchod a cestovní ruch. Poslední aktualizace: září 2009 Aktualizaci provedli: ARDENT Brno, spol. s r.o., autoři: Tereza Ulverová Elektrowin, Ing. Vladimír Stříteský - SOCR ČR

2 OBSAH 1. Úvod Souhrn povinností členského státu, vyplývající ze směrnice o OEEZ Zákon o odpadech Povinnosti prodejců Povinnosti výrobců a dovozců OEEZ Další údaje

3 1. ÚVOD Odpadové hospodářství je velice dynamický obor, který ovlivňuje široké spektrum subjektů, nakládajících s odpady, ale také subjekty účastnící se životního cyklu výrobků před tím, než se stanou odpadem. V České republice má nakládání s odpady již svou tradici, přesto každá nová legislativní úprava týkající se problematiky odpadového hospodářství je vedena snahou o zlepšování stávajícího stavu. V současnosti jsou legislativní úpravy zaměřeny především na snadnější sběr a třídění odpadu (např. mobilní sběrná místa drobného elektroodpadu), efektivní využívání použitých surovin, zjednodušení administrativy, předcházení nelegálnímu nakládání s odpady a širší zapojení krajů a obcí do systému třídění. Nedílnou součástí nakládání s odpady je zpětný odběr výrobků (ZOV), který vychází z principu odpovědnosti výrobce zajistit nakládání s výrobky po ukončení jejich životnosti. Smyslem ZOV je motivovat výrobce k navrhování a produkci výrobků s co možná nejnižším obsahem nebezpečných látek, jejichž následné využití nebo odstranění po ukončení životnosti, bude co nejlevnější a nejjednodušší. Z tohoto hlediska je žádoucí, aby bylo možné výrobky co nejčastěji opětovně využívat, recyklovat je a minimalizovat odpad. V této souvislosti došlo také ke změně trendů nakládání s vyřazenými výrobky, které znamenají zvyšování preventivních opatření, minimalizaci vzniku odpadů a jiné způsoby financování podle principu znečišťovatel platí. V Evropské unii je přijat soubor směrnic, které si kladou za cíl zaměřit se na určité typy odpadů zásadních z pohledu objemu či rizik pro životní prostředí, který je již v jednotlivých členských státech aplikován. Do tohoto souboru patří také směrnice č. 2002/96/EC o odpadu z elektrických a elektronických zařízení (dále jen směrnice o OEEZ) a směrnice č. 2002/95/EC o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických 2

4 zařízeních. Tato směrnice byla transponována do zákona č.185/2001 Sb. o odpadech (dále jen zákon o odpadech). Touto transpozicí byla zavedena odpovědnost výrobce za elektrozařízení uváděná na trh. Vedle samotných povinností vymezila i způsob jejich plnění. Vedle individuálního způsobu plnění, který je v současné době aplikovatelný pouze na zařízení, která nejsou určena pro domácnost tzv. průmyslová, nebo na nová elektrozařízení určená pro domácnost, tedy uvedená na trh po Zákon uložil výrobcům postarat se i o historická elektrozařízení, která na trh mohli uvést (a také se tak stalo) výrobci, kteří již na trhu nepůsobí. K tomuto účelu uložil výrobcům se o ně postarat solidárně, podle svého podílu na trhu. Výrobci měli dle zákona vytvořit systém, do kterého všichni, podle svého podílu na trhu, přispívají právě na náklady spojené se sběrem a recyklací historických elektrozařízení tedy těch, které byly uvedeny na trh do

5 2. SOUHRN POVINNOSTÍ ČLENSKÉHO STÁTU, VYPLÝVAJÍCÍ ZE SMĚRNICE O OEEZ Ze směrnice o OEEZ vyplývají následující povinnosti pro všechny členské státy Evropské unie: zajistit zřízení účinného systému sběru pro vracení OEEZ, včetně veřejných sběrných míst, kde by domácnosti mohly vracet tyto odpady bezplatně; poskytnout uživatelům informace o požadavku neodstraňovat OEEZ jako netříděný komunální odpad a sbírat je odděleně, o sběrných systémech a o jejich úloze při nakládání s OEEZ; stimulovat spotřebitele, aby aktivně přispívali k vracení a separovanému sběru OEEZ; přijmout vhodná opatření k minimalizaci odstraňování OEEZ jako netříděného komunálního odpadu a k dosažení vysoké úrovně odděleného sběru OEEZ; zajistit, aby veškerá sebraná OEEZ byla předávána autorizovaným zpracovatelským zařízením; zajistit, aby bylo nejpozději do 31. prosince 2008 dosaženo míry odděleného sběru v průměru nejméně čtyř kilogramů OEEZ z domácností na osobu za rok; podpořit vývoj nových technologií využití, recyklace a zpracování; zajistit, aby nejpozději výrobci financovali sběr, zpracování, využití a environmentálně šetrné odstraňování OEEZ z domácností; zajistit, aby výrobci zajistili financování nákladů na sběr, zpracování, využití a environmentálně šetrné odstraňování OEEZ od jiných uživatelů, než jsou domácnosti; zajistit, aby výrobci vhodně označovali EEZ uvedená na trh po 13. srpnu 2005 symbolem pro označení EEZ; vypracovat seznam výrobců a každoročně shromažďovat informace, včetně zdůvodněných odhadů, o množstvích a o kategoriích EEZ uvedených na trh, sebraných všemi způsoby, opětovně použitých, recyklovaných, využitých a vyvezených sebraných odpadech. Tyto informace předávat každé dva roky Komisi EU; 4

6 Transpozice do národní legislativy v České republice proběhla v lednu 2005 novelou zákona o odpadech. Ta zavedla povinnosti v rozsahu směrnice o OEEZ a směrnici 2002/95/EC o odpadech z elektrických a elektronických zařízení a o omezování používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Implementace znamenala zavedení nových principů vedoucích k prosazování preventivních opatření a minimalizaci vzniku odpadů, jejich využívání, a to přednostně materiálovému. Dále zavedla jednoznačný způsob financování nákladů spojených s vytvořením systémů sběru, třídění, využívání a odstraňování odpadů z elektrických a elektronických zařízení s ohledem na to, zda se jedná o nové elektrozařízení, tedy uvedené na trh po nebo o historické elektrozařízení uvedené na trh před Částečně jsou cíle těchto směrnic zakotveny také v Plánu odpadového hospodářství České republiky (POH ČR), zejména stanovení cíle pro Českou republiku do konce roku 2008 zajistit zpětný odběr na úrovni 4 kg/obyvatele za rok. Pro odpady z elektrických a elektronických zařízení byl zároveň zpracován Realizační program k POH ČR. 5

7 3. ZÁKON O ODPADECH Samostatně není problematika odpadů z elektrických a elektronických zařízení řešena, způsob nakládání s elektrickými a elektronickými zařízeními a s odpadem z nich upravuje zejména zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech. Ten stanovuje obecné podmínky nakládání s nimi po ukončení jejich životnosti, tedy ve chvíli, kdy se jich konečný uživatel nebo spotřebitel chce zbavit nebo má povinnost se jich zbavit. Určuje také v obecné rovině principy, které mají vést k předcházení vzniku odpadů z těchto zařízení. Zákon o odpadech určuje povinnost přednostního využívání odpadů obecně, a tato povinnost se pochopitelně týká také odpadů z elektrických a elektronických zařízení. Dále zákon o odpadech stanovuje způsob, jakým je každý povinen se tohoto odpadu zbavovat tak, aby byly dodržovány všechny právní předpisy na ochranu životního prostředí tedy tak, že s těmito odpady bude nakládáno pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady určena. Obecně také ukládá povinnosti původcům odpadu. Ve chvíli, kdy se zbavuje elektrického nebo elektronického zařízení občan na území obce, je původcem tohoto odpadu obec. Výjimku z tohoto ustanovení zákona mohou, podle zavádění nových principů do odpadového hospodářství, tvořit v současné době z elektrických a elektronických zařízení pouze chladničky používané v domácnostech, výbojky a zářivky. Režim jejich nakládání upravuje ustanovení zákona o odpadech v části V., které se týká zpětného odběru těchto zařízení, neboť dle tohoto ustanovení mají výrobci a dovozci (dále jen povinné osoby ) chladniček používaných v domácnostech, výbojek a zářivek (i jiných komodit, které nemají vztah k elektrickým a elektronickým zařízením a nejsou předmětem směrnice 2002/96/EC) povinnost zajistit jejich zpětný odběr. Tento zpětný odběr musí být proveden bez nároku na úplatu od spotřebitele, tedy občana, přičemž místa kam může spotřebitel tato zařízení odkládat (dále jen místa zpětného odběru ) musí být stejně dostupná jako místa jejich prodeje. Povinné osoby mohou na základě písemné dohody s obcí využít ke splnění své povinnosti zajištění zpětného odběru využít systém sběru a třídění komunálních odpadů stanovený touto obcí. Povinné osoby pak musí zajistit využití nebo odstranění zpětně odebraných použitých výrobků v souladu se zákonem o odpadech a prováděcími právními předpisy. 6

8 Další podrobnosti způsobu provedení zpětného odběru upravuje vyhláška Ministerstva životního prostředí. Definuje zpětný odběr jako odebrání použitých výrobků povinnými osobami od spotřebitelů bez nároku na úplatu za účelem jejich využití nebo odstranění s tím, že se zpětný odběr nevztahuje na výrobky, se kterými bylo nakládáno jako s odpadem již před jejich předáním povinné osobě. Z těchto ustanovení tedy vyplývá, že zákon a navazující vyhláška umožňuje spolupráci povinných osob a obcí při zajišťování zpětného odběru, ovšem pouze pokud obec nebude s těmito zařízeními nakládat jako s odpadem, ale jako s výrobky, a to do chvíle předání povinné osobě nebo osobě oprávněné k dalšímu nakládání s nimi. Disproporce těchto ustanovení je nasnadě, neboť je v rozporu s obecnými ustanoveními zákona o odpadech. Tato vyhláška určuje, že na základě písemné dohody mezi obcí a povinnou osobou, zabezpečuje obec v rámci svého systému pro povinnou osobu shromažďování, sběr, přepravu, třídění těchto výrobků, které ovšem smí předat pouze osobě oprávněné, tedy nikoliv povinné osobě. Přechod vlastnictví ke zpětně odebraným výrobkům žádné ustanovení právních předpisů neřeší, i když z pohledu zákona o odpadech je podstatný v souvislosti s původcovstvím odpadu a zejména povinností, které z tohoto statutu vyplývají. Vyhláška také upravuje míru četnosti míst zpětného odběru. Za dostatečně dostupná se považují místa zpětného odběru v případě, že je stanoveno minimálně jedno místo zpětného odběru v každé obci nebo v každém městském obvodě nebo městské části, kde se nacházejí prodejny těchto výrobků. Pro hlavní město Prahu to tedy znamená, že za předpokladu, že se v každé městské části vyskytují prodejní místa chladniček používaných v domácnosti, zářivek a výbojek, musí se také v každé městské části vyskytovat místa zpětného odběru těchto zařízení, a to bez ohledu na skutečnost je-li uzavřena písemná dohoda mezi městem a povinnými osobami či nikoli. Nakládání s chladničkami, mrazáky a jejich kombinacemi, popř. klimatizačními zařízeními obsahujícími regulované látky (HCF, CFC) je dále upraveno zákonem o ochraně ovzduší a navazující vyhláškou Ministerstva životního prostředí. Tyto 7

9 právní úpravy stanovují povinnosti mimo jiné při znovuzískávání použitých regulovaných látek a principy pro zamezení jejich úniku do ovzduší. Regulované látky je nutno získávat za použití nejlepší dostupné technologie z hlediska ochrany životního prostředí a ekonomické přijatelnosti, přičemž příloha č. 12 k této vyhlášce určuje závaznou technologii pro znovuzískávání regulovaných látek, způsob jejich evidence a kontroly. To klade na každého původce odpadu, který obsahuje regulované látky, povinnost předat tento odpad osobě oprávněné jak podle zákona o odpadech, tak pochopitelně podle zákona o ovzduší. Technické požadavky na chladící zařízení jsou stanoveny v nařízení vlády. Tento legislativní podklad také blíže specifikuje pojem chladící zařízení, chladnička a mraznička. Obecné požadavky na zařízení k využívání a odstraňování, sběru a výkupu mimo jiné také odpadu z elektrických a elektronických zařízení určuje také vyhláška ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady. Tato vyhláška dále určuje povinnosti při skladování odpadu, způsobu vedení průběžné evidence odpadů, způsobu vedení evidence při přepravě nebezpečných odpadů, kterými některý odpad z elektrických a elektronických zařízení, vyskytující se v komunálním odpadu nepochybně je. Ze zákona však jednoznačně vyplývají určité povinnosti pro prodejce a výrobce, kterým se budeme dále věnovat podrobněji POVINNOSTI PRODEJCŮ Souhrn povinností prodejců dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech): 1. Ten kdo v rámci své podnikatelské činnosti prodává elektrozařízení nepocházející od výrobců zapsaných v Seznamu výrobců na ministerstvu životního prostředí, nese odpovědnost výrobce za plnění jeho povinností stanovených zákonem o odpadech. 8

10 Co to znamená? Znamená to, že pokud výrobce, který uvádí na trh své výrobky neplní své zákonné povinnosti, musí je ten, který jeho výrobky prodává spotřebiteli, plnit za něho v plném rozsahu (viz odstavec povinnosti výrobců). Je vhodné sledovat webové stránky MŽP, kde v sekci Seznam výrobců elektrozařízení (http://isoh.env.cz/) je možné vyhledat, zda je výrobce zaregistrován nebo ne a ověřit si tak stav. Zapsané výrobce na svých stránkách zveřejňují také příslušné kolektivní systémy. 2. Uvádí-li výrobce, ve smyslu ustanovení 37n, odst. 3), náklady odděleně, je takto povinen je uvádět každý prodávající při prodeji v rámci své podnikatelské činnosti Povinnost odvádět příspěvek na historické elektrozařízení pocházející z domácností (dále jen PHE ) do kolektivních systémů mají výrobci elektrozařízení určených pro domácnosti v souladu s 37n odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech ) a v souladu s 13 odst. 2 vyhlášky č. 352/2005 Sb. o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady (dále jen vyhláška ). Výrobcem elektrozařízení podle 37g písm. e) zákona o odpadech je zjednodušeně ten, který jako první uvedl elektrozařízení v České republice na trh. Distributor a poslední prodejce platí PHE jako součást ceny, za kterou elektrozařízení nakupuje, nezávisle na tom, zda je nebo není uváděn při prodeji viditelně (odděleně). Povinnost výrobců elektrozařízení odvádět PHE začala dne (podle 89 zákona o odpadech). V případě, že na dodavatelské faktuře je vyčíslena částka PHE, nebo je na výši této částky uveden odkaz, je prodejce povinen postupovat obdobně. 3. Povinností posledního prodejce je informovat spotřebitele o: a. požadavku aby elektrozařízení nebyla odstraňována spolu se směsným komunálním odpadem, ale aby byla odkládána na místa k tomu určená nebo v místech zpětného odběru, b. jejich úloze v opětovném použití elektrozařízení a materiálovém nebo jiném využití elektroodpadu c. možných škodlivých vlivech nebezpečných látek obsažených v elektrozařízení na životní prostředí a na lidské zdraví. 9

11 Tato povinnost je primárně udělena výrobci, který ji musí prostřednictvím prodejce sdělit spotřebiteli. Za poskytnutí informace jsou odpovědné oba subjekty. Výrobci tuto informaci poskytují formou různých letáků, cedulí, ceníků, které distribuují jimi zřízené kolektivní systémy pověřené plněním zákonných povinností. Pokud prodejce obdrží od výrobce (kolektivního systému) nabídku těchto materiálů nebo přímo materiály a neposkytne je spotřebiteli, pak odpovědnost za neplnění této povinnosti leží pouze na prodejci. 4. Poslední prodejce je povinen při prodeji výrobků, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru, informovat spotřebitele o způsobu zajištění zpětného odběru těchto použitých výrobků. V případě, že tak neučiní, je povinen tyto použité výrobky odebírat přímo v provozovně, a to bez nároku na úplatu od spotřebitele, po celou provozní dobu a bez vázání odebrání použitých výrobků určených ke zpětnému odběru na nákup zboží. Informace rozšiřující předchozí bod pro její zveřejnění připravily některé kolektivní systémy samolepku, jejímž vylepením a případným doplněním nejbližšího místa zpětného odběru typu sběrný dvůr, je tato povinnost naplněna. 5. Informace o způsobu zajištění zpětného odběru, kterou poslední prodejce předává spotřebiteli, musí minimálně obsahovat: o název, adresu a telefonní spojení místa zpětného odběru, o druhy zpětně odebíraných výrobků, o provozní dobu zpětného odběru, o upozornění na bezplatnost zpětného odběru. Tato informace je uváděna na webových stránkách buď výrobců nebo kolektivních systémů jejichž prostřednictvím jsou povinnosti plněny. 6. Poslední prodejce zajistí, aby spotřebitel měl při nákupu elektrozařízení možnost odevzdat ke zpětnému odběru použité elektrozařízení v místě prodeje nebo dodávky nového elektrozařízení, ve stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu a použití. 10

12 Většina kolektivních systémů nabízí prodejcům při plnění této jejich povinnosti bezplatně pomoc, a to zajištěním odvozu a vlastní recyklace. Některé kolektivní systémy také přispívají na provozní náklady spojené se zajištěním této povinnosti výrobců, případně zajišťují materiální pomoc. 7. V případě provádění zpětného odběru přímo v provozovně posledního prodejce musí být místo zpětného odběru použitých elektrozařízení zřetelně označeno nápisem "Místo zpětného odběru použitých výrobků", přičemž slova "použitých výrobků" mohou být nahrazena názvem výrobku, který se na tomto místě odebírá. Toto označení musí být čitelné z míst přístupných pro spotřebitele. Tyto případy nejsou příliš časté, nicméně jsou prodejci, kteří neváží odběr vysloužilých spotřebičů od zákazníků na prodej nových POVINNOSTI VÝROBCŮ A DOVOZCŮ OEEZ Pro producenty elektrických a elektronických zařízení platí podle platného zákona o odpadech tyto povinnosti: financovat sběr ze sběrných zařízení, zpracování, využití a odstranění OEEZ; financovat nakládání s odpady ze svých vlastních výrobků; v případě individuálního plnění poskytnout při uvádění svého výrobku na trh finanční záruku, aby se předešlo tomu, že by náklady spojené s nakládáním s OEEZ z bezprizorních výrobků nesla společnost nebo ostatní výrobci; nést spoluodpovědnost s ostatními výrobci za financování nakládání s historickými odpady, v praxi je realizována tak, aby tato odpovědnost byla skutečně sdílena všemi stávajícími výrobci, tedy zapojením v příslušných kolektivních systémech, které jsou oprávněny zajišťovat nakládání s nimi; všichni výrobci, kteří působí na trhu v okamžiku, kdy dochází ke vzniku nákladů přispívají úměrně do těchto systémů; poskytovat informace o identifikaci součástí a materiálů pro usnadnění nakládání s OEEZ a vhodně označovat elektrická a elektronická zařízení; zřídit a provozovat individuální nebo kolektivní systémy zpětného odběru elektrozařízení z domácností a odděleného sběru elektroodpadů nepocházejících z domácností; 11

13 výrobci nebo třetí strany jednající jejich jménem musí zřídit síť zpracovatelů navazující na sběrnou síť; zpracovatelé musí používat nejlepší dostupné techniky zpracování, využití a recyklace; výrobce musí od jasně identifikovat své výrobky uvedené na trh s označením uvádějícím, že EEZ bylo uvedeno na trh po 13. srpnu Přehled cílů stanovených v Plánu odpadového hospodářství ČR ve vztahu k odpadům z elektrických a elektronických zařízení Poř. číslo Umístění v textu bod č. Definice cíle Typ cíle písm i) zvýšit úroveň sběru tříděných vyřazených elektrických a elektronických zařízení na 4kg na osobu za rok z domácností do dílčí cíl dosáhnout u velkých domácích spotřebičů a automatických písm j) výdejních stojanů využití minimálně 80 % průměrné hmotnosti použitého spotřebiče a opakovaně použít nebo recyklovat materiály, látky a součásti z nich v rozsahu dílčí cíl minimálně 75 % průměrné hmotnosti spotřebiče do ; dosáhnout u zařízení informační technologie písm k) a komunikačních a spotřebitelských zařízení využití minimálně 75 % průměrné hmotnosti použitého spotřebiče a opakovaně použít nebo recyklovat materiály, látky dílčí cíl a součásti z nich v rozsahu minimálně 65 % průměrné hmotnosti spotřebiče do dosáhnout u malých domácích spotřebičů, osvětlovacích písm l) zařízení, elektrických a elektronických nástrojů, hraček a přístrojů pro monitorování a regulaci využití minimálně 70 % průměrné hmotnosti použitého spotřebiče dílčí cíl a opakovaně použít nebo recyklovat materiály, látky 12

14 a součásti z nich v rozsahu minimálně 50 % průměrné hmotnosti použitého spotřebiče do písm m) dosáhnout opětovného použití nebo recyklace materiálů, látek a součástí z výbojek v rozsahu minimálně 80 % hmotnosti použitého spotřebiče do ; dílčí cíl 3.3. DALŠÍ ÚDAJE Další podrobnější údaje lze získat na webových stránkách Ministerstva životního prostředí nebo u provozovatelů kolektivních systémů. Jedná se především o: zpětný odběr výrobků dle 38 zákona č. 185/2001 Sb., formulář roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru, formulář roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru uvedený v příloze č. 19 vyhlášky č. 383/2001 Sb., kontakty na schválené kolektivní systémy pro financování a nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady (OEEZ), seznam výrobců elektrozařízení ve smyslu 37 zákona o odpadech, nejčastěji kladené dotazy ke zpětnému odběru a elektrošrotu, přehled obcí a sběrných míst zapojených do systému zpětného odběru. Září

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele. Elektroodpad. samostatný dodatek k odborným příručkám.

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele. Elektroodpad. samostatný dodatek k odborným příručkám. Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele Elektroodpad samostatný dodatek k odborným příručkám pro živnosti "Maloobchod, maloobchod se smíšeným zbožím (včetně specializovaného

Více

ÚČEL NOVELY HLAVNÍ ZMĚNY

ÚČEL NOVELY HLAVNÍ ZMĚNY Elektronovela zákona o odpadech Stručný průvodce zákonem č. 184/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech Novela č. 184/2014 Sb.: Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

Více

Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení. Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014

Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení. Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014 Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014 OBSAH Úvod Legislativní rámec Popis fungování modelu KS Způsoby sběru v obcích a městech Finanční

Více

Nakládání s elektroodpady WEEE OEEZ

Nakládání s elektroodpady WEEE OEEZ Nakládání s elektroodpady WEEE OEEZ Waste Electrical and Electronic Equipment - odpadní elektrická a elektronická za řízení Radovan Kukla, 6/2006, 3/2007 WEEE Forum je skupina zástupc ů reprezentujících

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

V Čl. I (vládního návrhu) 7. V 37g se za písmeno h) vkládají nová písmena i) a j), která znějí:

V Čl. I (vládního návrhu) 7. V 37g se za písmeno h) vkládají nová písmena i) a j), která znějí: Příloha č. 1 Pozměňovací návrh Svazu průmyslu druhotných surovin ČR k Vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

(1) Povinnost zpětného odběru se vztahuje na a) výbojky a zářivky, b) pneumatiky, c) elektrozařízení pocházející z domácností [ 37g písm. f)].

(1) Povinnost zpětného odběru se vztahuje na a) výbojky a zářivky, b) pneumatiky, c) elektrozařízení pocházející z domácností [ 37g písm. f)]. 38 (1) Povinnost zpětného odběru se vztahuje na a) výbojky a zářivky, b) pneumatiky, c) elektrozařízení pocházející z domácností [ 37g písm. f)]. (2) Vláda může v mezích příslušných právních předpisů Evropských

Více

(není relevantní pro transpozici)

(není relevantní pro transpozici) Čl. 1 Číslo Sb. z. Ustanovení (, odst., Účelem této směrnice je na prvním místě prevence vzniku odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) a dále jeho opětovné použití, recyklace a další formy

Více

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními JIŽ NYNÍ JE TŘEBA ŘEŠIT PROBLÉM S VYSLOUŽILÝMI ELEKTROZAŘÍZENÍMI Proč se problematika elektrozařízení týká nás všech? Zkusili jste si někdy spočítat,

Více

METODICKÝ POKYN PRO OBSLUHU SBĚRNÉHO MÍSTA/DVORA OBCE NAD OBYVATEL

METODICKÝ POKYN PRO OBSLUHU SBĚRNÉHO MÍSTA/DVORA OBCE NAD OBYVATEL METODICKÝ POKYN PRO OBSLUHU SBĚRNÉHO MÍSTA/DVORA OBCE NAD 2 000 OBYVATEL týkající se provozování místa zpětného odběru použitých elektrozařízení kolektivním systémem ELEKTROWIN Platnost od: 1. ledna 2017

Více

III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností

III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností Ministerstvo životního prostředí, 2. 11. 2014 Obsah A. Přehled právních předpisů vztahujících se k věcnému záměru... - 4 - B. Zhodnocení stávající

Více

POVINNOSTI PŘI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

POVINNOSTI PŘI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY POVINNOSTI PŘI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Ministerstvo životního prostředí Odbor výkonu státní správy VII Ing. Marie Boehmová 1. Obecné povinnosti Prvotní původce (každý) je povinen nakládat s odpady a zbavovat

Více

NAKLÁDÁNÍ S ELEKTROODPADY - DOPADY AKTUÁLNÍ LEGISLATIVY DO PRAXE

NAKLÁDÁNÍ S ELEKTROODPADY - DOPADY AKTUÁLNÍ LEGISLATIVY DO PRAXE NAKLÁDÁNÍ S ELEKTROODPADY - DOPADY AKTUÁLNÍ LEGISLATIVY DO PRAXE Ing. Tomáš Vávra Oddělení zpětného odběru Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Praha, 24. září 2015 Obsah Směrnice 2012/19/EU o

Více

Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro kolektivní systém

Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro kolektivní systém Příloha č. 3 k vyhlášce č. 352/2005 Sb. Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro kolektivní systém I.díl Identifikační údaje: 1 Jméno a příjmení nebo obchodní firma 2 a.s. s.r.o. v.o.s. k.s. družstvo fyzická

Více

Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro individuální a solidární systém

Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro individuální a solidární systém Příloha č. 2 k vyhlášce č. 352/2005 Sb. Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro individuální a solidární systém I.díl Identifikační údaje: 1 Jméno a příjmení nebo obchodní firma 2 a.s. s.r.o. v.o.s. k.s.

Více

Vedení evidence a zasílání hlášení v oblasti nakládání s OEEZ. Ing. Tomáš Vávra Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí

Vedení evidence a zasílání hlášení v oblasti nakládání s OEEZ. Ing. Tomáš Vávra Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Vedení evidence a zasílání hlášení v oblasti nakládání s OEEZ Ing. Tomáš Vávra Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Praha, 24. září 2015 Obsah přednášky Vedení evidence toku zpětně odebraných

Více

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Ondřejov schválilo na svém zasedání dne 26. 1. 2011 podle ustanovení 10 písm. d) zákona

Více

PREZENTACE SPOLEČNOSTI

PREZENTACE SPOLEČNOSTI PREZENTACE SPOLEČNOSTI NAKLÁDÁNÍ S ELEKTROODPADY DOPADY AKTUÁLNÍ LEGISLATIVY DO PRAXE Praha, Konferenční centrum CITY 24. září 2015 - ELEKTROWIN a.s. - PLNĚNÍ POVINNOSTÍ VÝROBCŮ V RÁMCI KOLEKTIVNÍCH SYSTÉMŮ

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne ,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne , OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne 14. 9. 2004, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje Zastupitelstvo Jihočeského kraje se usneslo dne

Více

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉHO ODBĚRU

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉHO ODBĚRU SMLUVNÍ STRANY DODATEK Č. 1 SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉHO ODBĚRU ELEKTROZAŘÍZENÍ Číslo smlouvy ASEKOL Číslo smlouvy obec doplnit IČO/01/ZOZ/2011/AK9_D1 Obchodní firma ASEKOL s.r.o. Sídlo Československého

Více

Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech Systém EKO KOM

Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech Systém EKO KOM Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech Systém EKO KOM Označování přípravků na ochranu rostlin a požadavky na nakládání s obaly od použitých přípravků na ochranu rostlin 14. listopadu 2013, Praha Lukáš Beránek

Více

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PODLE ZÁKONA Č. 185/2001 SB., O ODPADECH Příručka pro oblast životního prostředí Příručka pro oblast životního prostředí Obsah: 1.0 Úvod 1.1 Stručný

Více

Přednášející : Ing. Novák, KÚ JmK

Přednášející : Ing. Novák, KÚ JmK Povinnosti obcí při nakládání s odpady dle současné platné legislativy Přednášející : Ing. Novák, KÚ JmK Cíle prezentace Seznámit účastníky setkání s platnou legislativou v oblasti odpadového hospodářství

Více

N á v r h ZÁKON. ze dne... 2017. Hlava I. Obecná ustanovení. Díl 1. Úvodní ustanovení. 1 Účel a předmět úpravy

N á v r h ZÁKON. ze dne... 2017. Hlava I. Obecná ustanovení. Díl 1. Úvodní ustanovení. 1 Účel a předmět úpravy III. N á v r h ZÁKON ze dne... 2017 o vybraných výrobcích s ukončenou životností a o změně souvisejících zákonů (zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností) Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Odpadové hospodářství obce a energetické využití odpadů

Odpadové hospodářství obce a energetické využití odpadů Odpadové hospodářství obce a energetické využití odpadů Mgr. Pavel Drahovzal starosta obce Velký Osek Výkonný ředitel Kanceláře Svazu měst a obcí České republiky Legisla(va odpadového hospodářství - východiskem

Více

Návrh nového zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností

Návrh nového zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností Návrh nového zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností Ing. Tomáš Vávra Oddělení zpětného odběru, Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Praha, 9. listopadu 2015 Obsah Obecné principy

Více

Novela zákona o odpadech, Ekomonitor spol. s r.o.

Novela zákona o odpadech, Ekomonitor spol. s r.o. Novela zákona o odpadech, Ekomonitor spol. s r.o. Novela zákona o odpadech z pohledu baterií a akumulátorů, olejů a pneumatik Nové prováděcí právní předpisy Metodické vedení MŽP Ing. Marek Livora, Ph.D.

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2014 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2004 Rozesláno dne 10. srpna 2004 Částka 3 OBSAH: 1. O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a kraje Vysočina, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství

Více

Připravovaná nová legislativa v oblasti nakládání s elektrozařízením a elektroodpady

Připravovaná nová legislativa v oblasti nakládání s elektrozařízením a elektroodpady Připravovaná nová legislativa v oblasti nakládání s elektrozařízením a elektroodpady připravovaný zákon o výrobcích s ukončenou životností v kontextu dlouhodobých problémů v této oblasti z pohledu Ministerstva

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 11. března 2004,

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 11. března 2004, ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 11. března 2004, týkající se dotazníku pro zprávy členských států o provádění směrnice 2002/96/ES Evropského parlamentu a Rady o odpadních elektrických a elektronických zařízeních

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období. USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období. USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období 32 USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21. května 2014 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb.,

Více

Obecně závazná vyhláška č.2/2001

Obecně závazná vyhláška č.2/2001 Obecně závazná vyhláška č.2/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálního odpadu, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Dobrá. Zastupitelstvo obce

Více

Obec Třebovice. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010,

Obec Třebovice. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, Obec Třebovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území města Čáslav Zastupitelstvo města Čáslav se usneslo podle

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

Obec Chlístov. Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013

Obec Chlístov. Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013 Obec Chlístov Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem (úplné znění po novelách 3/2014 a 1/2015)

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem (úplné znění po novelách 3/2014 a 1/2015) Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem (úplné znění po novelách 3/2014 a 1/2015) Zastupitelstvo obce Ondřejov schválilo na svém zasedání dne 26. 1.

Více

o nakládaní s komunálním a stavebním odpadem

o nakládaní s komunálním a stavebním odpadem MĚSTO PLESNÁ 5. května 301, 351 35 Plesná Obecně závazná vyhláška číslo 1/2002 o nakládaní s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Plesná číslo 1/2002 o nakládání s komunálním a

Více

Program zodpovědného nakládání s odpady na rok 2015

Program zodpovědného nakládání s odpady na rok 2015 Program zodpovědného nakládání s odpady na rok 2015 Článek 1 Cílem Programu zodpovědného nakládání s odpady na rok 2015 (dále jen Program ) je a) umožnit občanům v jednotlivých domácnostech ovlivnit výši

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010,

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010, Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území města Český Brod a systém

Více

Část prvá Základní ustanovení

Část prvá Základní ustanovení OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA k zabezpečení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Heřmanov se dne 2.

Více

Platné znění dotčených částí zákona o odpadech s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění dotčených částí zákona o odpadech s vyznačením navrhovaných změn Platné znění dotčených částí zákona o odpadech s vyznačením navrhovaných změn ČÁST ČTVRTÁ POVINNOSTI PŘI NAKLÁDÁNÍ S VYBRANÝMI VÝROBKY, VYBRANÝMI ODPADY A VYBRANÝMI ZAŘÍZENÍMI HLAVA II ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

Více

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně

Více

VYHLÁŠKA. ze dne ,

VYHLÁŠKA. ze dne , VYHLÁŠKA ze dne... 2013, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání

Více

o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce a jejích částech.

o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce a jejích částech. Obecně závazná vyhláška č. 1/2001 Obce Horní Krupá o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce a jejích částech. Zastupitelstvo obce Horní Krupá vydává dne 7. 12. 2001 v souladu

Více

Oddíl I. Základní ustanovení

Oddíl I. Základní ustanovení MĚSTO OSTROV Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 V. volební období 367 Návrh poslanců Kateřiny Konečné, Vlastimila Aubrechta, Miroslava Opálky, Břetislava Petra, Milana Bičíka, Milana

Více

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH RNDr. Martin Bursík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlavní cíle velké novely 1. Usnadnit občanům třídění odpadů 2. Ekonomicky zvýhodnit recyklaci před spalováním

Více

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Konference Analytika odpadů II 27. listopadu 2012 Žďár nad Sázavou VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Andrea Jonášová Odbor odpadů Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti současnému stavu

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

Závazné podmínky. pro registrované poslední prodejce/servisy

Závazné podmínky. pro registrované poslední prodejce/servisy Závazné podmínky pro registrované poslední prodejce/servisy 1. Předmět závazných podmínek Tyto podmínky upravují povinnosti partnerů registrovaných v síti míst zpětného odběru kolektivního systému provozovaného

Více

Roční výkaz o obalech a odpadech z obalů podle vyhlášky 641/2004 Sb.

Roční výkaz o obalech a odpadech z obalů podle vyhlášky 641/2004 Sb. Roční výkaz o obalech a odpadech z obalů podle vyhlášky 641/2004 Sb. Mgr. Ing. Ladislav Trylč Hradec Králové, 26. listopadu 2013 Obsah přednášky Výkaz o obalech v kontextu zákona o obalech Hlášení prostřednictvím

Více

Závazné podmínky. pro registrované poslední prodejce/servisy

Závazné podmínky. pro registrované poslední prodejce/servisy Závazné podmínky pro registrované poslední prodejce/servisy 1. Předmět závazných podmínek Tyto podmínky upravují povinnosti partnerů registrovaných v síti míst zpětného odběru kolektivního systému provozovaného

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009,

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce Písečná vznikajícím na území obce Písečná Zastupitelstvo obce Písečná se na svém zasedání konaném

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1940 Sbírka zákonů č. 184 / 2014 Částka 75 184 ZÁKON ze dne 31. července 2014, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin

Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství 14.11.2013 Ing. Veronika Jarolímová Ř ČIŽP OOH jarolimova_veronika@cizp.cz Legislativa Zákon č. 185/2001

Více

Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012

Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012 Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012 Zpracovatel: Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Listopad 2013 1 1. Úvod Plán odpadového

Více

Příprava nové legislativy v odpadovém hospodářství. Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl

Příprava nové legislativy v odpadovém hospodářství. Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl Příprava nové legislativy v odpadovém hospodářství Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl Obsah prezentace Příprava nové legislativy v odpadovém hospodářství VZ zákona o odpadech Vyloučení z působnosti Definice odpadu

Více

Článek 1. Závaznost vyhlášky

Článek 1. Závaznost vyhlášky Obecně závazná vyhláška obce Petříkov č. 1/2007 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Petříkov a

Více

Právníúprava odpadového hospodářství

Právníúprava odpadového hospodářství Právníúprava odpadového hospodářství Michal Sobotka Katedra práva životního prostředí PF UK sobotka@prf.cuni.cz Produkce odpadů svět: 14 mld.t ročně 15% N Evropa: 2.3 mld.t 3.5 mil.t/obyvatel 27 mil.t

Více

Město Skalná Obecně závazná vyhláška č.1/2001, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Město Skalná Obecně závazná vyhláška č.1/2001, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Město Skalná Obecně závazná vyhláška č.1/2001, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Skalné se usneslo dne 19.12.2001 vydat na základě 10, 35 odst. 3 písm. a) a 84 odst. 2 písm.

Více

DOHODA O SPOLUPRÁCI A ZŘÍZE Í MÍSTA ZPĚT ÉHO ODBĚRU AUTOMOBILOVÝCH BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ

DOHODA O SPOLUPRÁCI A ZŘÍZE Í MÍSTA ZPĚT ÉHO ODBĚRU AUTOMOBILOVÝCH BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ DOHODA O SPOLUPRÁCI A ZŘÍZE Í MÍSTA ZPĚT ÉHO ODBĚRU AUTOMOBILOVÝCH BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku v platném znění a v souladu s 31h zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

Více

ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR

ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR Konference Průmyslová ekologie, 24.-26. března 2010 ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR Miloš Polák 1), 2) 1) REMA Systém, a.s., Velké Kunratické 1570/3a, 148 00 Praha4,; e-mail: mpolak@remasystem.cz;

Více

AKTUÁLNÍ ZMĚNY ZÁKONA, PŘÍPRAVA NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POH, DATA O ODPADECH V ČR, OPŽP PO3

AKTUÁLNÍ ZMĚNY ZÁKONA, PŘÍPRAVA NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POH, DATA O ODPADECH V ČR, OPŽP PO3 AKTUÁLNÍ ZMĚNY ZÁKONA, PŘÍPRAVA NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POH, DATA O ODPADECH V ČR, OPŽP PO3 Tomáš Kovařík Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Konference Biomasa & Energetika, 24. listopadu

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 184/2014 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 184/2014 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 184/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. 32_J06_1_10 ŠVP Specialista prodeje elektrotechnického

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 20. června 2013 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003

Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003 Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní výklad k zákonnému zmocnění odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra K obecně závazné vyhlášce, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

. 2/2002 o stanovení systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad , v etn systému

. 2/2002 o stanovení systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad , v etn systému V Y H L Á Š K A č. 2/2002 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem v obci Čebín. Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 O b e c H r á d e k Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo obce Hrádek schválilo na svém zasedání dne 11. prosince 2001 podle

Více

MĚSTO KRUPKA Obecně závazná vyhláška č. 25 /2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

MĚSTO KRUPKA Obecně závazná vyhláška č. 25 /2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem MĚSTO KRUPKA Obecně závazná vyhláška č. 25 /2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Zastupitelstvo města Krupka se usneslo podle 84 odst. 2 písm. i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje 106 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 477/2001 Sb., zákonem č. 76/2002 Sb., zákonem

Více

IV. Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina

IV. Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina IV. Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina Ing. Pavla Bendová vedoucí oddělení technické ochrany ŽP Krajský úřad kraje Vysočina 564602515 bendova.p@kr-vysocina.cz 10. listopadu 2009 Třebíč Povinnosti

Více

OBEC TUCHLOVICE. Čl.1 Úvodní ustanovení

OBEC TUCHLOVICE. Čl.1 Úvodní ustanovení OBEC TUCHLOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Tuchlovice č. 01/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 města Opočno

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 města Opočno Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 města Opočno o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Opočna, včetně systému nakládání

Více

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Jaromír Manhart Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové, 22. dubna 2015 Odpady v ČR probuzeny Zákon

Více

METODICKÝ POKYN PRO OBSLUHU SBĚRNÉHO MÍSTA

METODICKÝ POKYN PRO OBSLUHU SBĚRNÉHO MÍSTA METODICKÝ POKYN PRO OBSLUHU SBĚRNÉHO MÍSTA týkající se provozování místa zpětného odběru použitých solárních panelů www.asekol.cz Platnost od 1. 1. 2013 Platnost této části od 1. 1. 2013 1. článek ČINNOSTI

Více

Práce s odpady a jejich recyklace. Škola jako centrum celoživotního učení - další vzdělávání maloobchodních prodejců CZ.1.07/3.2.05/02.

Práce s odpady a jejich recyklace. Škola jako centrum celoživotního učení - další vzdělávání maloobchodních prodejců CZ.1.07/3.2.05/02. Práce s odpady a jejich recyklace Škola jako centrum celoživotního učení - další vzdělávání maloobchodních prodejců CZ.1.07/3.2.05/02.0024 Slide 1 LEGISLATIVA -ZÁKONY ZÁKON č. 185/2001 Sb., o odpadech

Více

ZÁKON O ODPADECH ZÁKON O ODPADECH NEBEZPEČNÝ ODPAD PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ. č.. 185/2001 Sb.

ZÁKON O ODPADECH ZÁKON O ODPADECH NEBEZPEČNÝ ODPAD PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ. č.. 185/2001 Sb. ZÁKON O ODPADECH NEBEZPEČNÝ ODPAD PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Odpady potravinářské výroby Mgr. Kateřina Járová, Ph.D. Zákon č. 185/2001 Sb., o a o změně některých dalších zákonů Vyhláška č. 93/2016 Sb.,

Více

o nakládání s komunálním odpadem

o nakládání s komunálním odpadem Obecně závazná vyhláška města Nejdek č. 3 / 2008 o nakládání s komunálním odpadem Město Nejdek na základě usnesení č. ZM/242/9/08 zastupitelstva města ze dne 10. dubna 2008, ve smyslu ustanovení 17 odst.

Více

Připomínky SPDS k návrhu zákona o výrobcích s ukončenou životností

Připomínky SPDS k návrhu zákona o výrobcích s ukončenou životností Připomínky SPDS k návrhu zákona o výrobcích s ukončenou životností 1) Obecně lze konstatovat, že je promarněnou příležitostí ve vztahu k cirkulační ekonomice a zavádí nepřiměřenou regulaci v oblasti nakládání

Více

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Martin Harák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Ostrava, 17. září 2015 Zákon o odpadech Poslední novelizace zákon č. 223/2015 Sb. Zákon

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 O nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Újezdec se na svém zasedání dne 30.1.2004 usneslo vydat na základě l7, odst. 2

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

OBEC KUNDRATICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2015. Část první Základní ustanovení

OBEC KUNDRATICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2015. Část první Základní ustanovení OBEC KUNDRATICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2015 k zabezpečení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně jejich biologicky rozložitelné složky

Více

VYHLÁŠKA. 352/2005 Sb. ze dne 5. září o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními. a elektroodpady a o bližších podmínkách

VYHLÁŠKA. 352/2005 Sb. ze dne 5. září o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními. a elektroodpady a o bližších podmínkách VYHLÁŠKA 352/2005 Sb. ze dne 5. září 2005 o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a

Více

SBĚR, PŘEPRAVA A LIKVIDACE ODPADŮ PRO ELI BEAMLINES. Název veřejné zakázky:

SBĚR, PŘEPRAVA A LIKVIDACE ODPADŮ PRO ELI BEAMLINES. Název veřejné zakázky: Název veřejné zakázky: SBĚR, PŘEPRAVA A LIKVIDACE ODPADŮ PRO ELI BEAMLINES Název zadavatele: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Sídlo: Na Slovance 2, 182 21 Praha 8 IČ: 68378271 Osoba oprávněná jednat jménem

Více

S M L O U V A č. M S N / 2 0 1 5 / O ZŘÍZENÍ MÍSTA ZPĚTNÉHO ODBĚRU

S M L O U V A č. M S N / 2 0 1 5 / O ZŘÍZENÍ MÍSTA ZPĚTNÉHO ODBĚRU S M L O U V A č. M S N / 2 0 1 5 / O ZŘÍZENÍ MÍSTA ZPĚTNÉHO ODBĚRU EKOLAMP s.r.o., se sídlem náměstí I.P.Pavlova 1789/5, 120 00 Praha 2, IČO: 27248801, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

vyhlašuje úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., ZÁKON

vyhlašuje úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., ZÁKON PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 477/2001 Sb., zákonem č.76/2002 Sb., zákonem č. 275/2002

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Korouhev

Obecně závazná vyhláška Obce Korouhev zpět Obecně závazná vyhláška Obce Korouhev č. 2/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem v Obci Korouhev Zastupitelstvo

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA OBECNÁ ČÁST DŮVODOVÁ ZPRÁVA OBECNÁ ČÁST a) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad I. Důvod předložení Návrh zákona, kterým se mění zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších

Více

Aktuální situace v právních předpisech týkajících se biologicky rozložitelných odpadů, zvážení možnosti podpory odbytu kompostů vyrobených z BRKO

Aktuální situace v právních předpisech týkajících se biologicky rozložitelných odpadů, zvážení možnosti podpory odbytu kompostů vyrobených z BRKO Aktuální situace v právních předpisech týkajících se biologicky rozložitelných odpadů, zvážení možnosti podpory odbytu kompostů vyrobených z BRKO Odpadové dny 2010 Mendlova univerzita, Brno 23.9.2010 Bc.

Více