JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE. NÁZEV: Pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE. NÁZEV: Pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2006"

Transkript

1 JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE NÁZEV: Pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2006 ČÍSLO: SM/23/ZK (ev.č. 07/06) ZMĚNA Č. : 4 PLATNÁ OD: ROZSAH PŮSONOSTI: území Jihočeského kraje Vypracoval: Ing. Jana Červenková, Ing. Jan Červenka, oddělení zemědělství a lesnictví, OZZL Za aktualizaci zodpovídá: Ing. Karel Černý, vedoucí OZZL Schválil: Zastupitelstvo JK usnesením č. 46/2006/ZK Vydáno: v tištěné podobě, na intranetu na adrese: vnitřní předpisy KÚ směrnice, na internetu na adrese: Informace Pravidla, směrnice a zásady.

2 Změnový list ke směrnici č.: SM/23/ZK Změna č. Původní vydání Platnost od: Změna č.1 Platnost od: vložen čl.3, posun číslování čl.47, úprava čl.4 (nově čl.5) Změna č. 2 Platnost od: v celém rozsahu Změna č.3 Platnost od: v článku 13 přidán odst. (5) Změna č. 4 Platnost od: Aktualizace pro rok 2006 Změna č. Platnost od: Změna č. Platnost od: Změna č. Platnost od: Změna č. Platnost od: *) Předmětem změny se rozumí v čem nastala úprava (článek, strana apod), při rozsáhlejších úpravách možno uvést v celém rozsahu. 1

3 Pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2006 ODDÍL I Část I Obecné podmínky Článek 1 (1) Podle těchto Pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích 2006 (dále jen pravidla ) se poskytují finanční příspěvky (dále jen příspěvky ) na: A) neobsazeno (obnova lesů poškozených imisemi), ) zalesnění, zajištění a výchovu porostů, C) sdružování vlastníků lesa malých výměr, D) ekologické a k přírodě šetrné technologie, E) neobsazeno (zajištění mimoprodukčních funkcí lesa), F) neobsazeno (hrazení bystřin), G) neobsazeno (vybrané činnosti mysliveckého hospodaření), H) vyhotovení lesních hospodářských plánů 1) (dále jen plán ) v digitální formě, I) ostatní hospodaření v lesích, J) neobsazeno (spolufinancování s fondy EU), K) neobsazeno (chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců). (2) Neobsazeno zůstává v roce 2006 písmeno A (obnova lesů poškozených imisemi), kde nejsou zatím v Jihočeském kraji příspěvky aktuální a dále písmena E (zajištění mimoprodukčních funkcí lesa) a F (hrazení bystřin, u kterých bylo otevřeno financování předmětu příspěvku z fondů Evropské unie. Dále zůstane neobsazeno písmeno G (vybrané činnosti mysliveckého hospodaření) a K (chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců), u kterých podporu v roce 2006 poskytuje Ministerstvo zemědělství. Neobsazeno bude také písmeno J (spolufinancování z fondů EU). (3) Příspěvky poskytuje Jihočeský kraj. Žádosti se podávají na předepsaných formulářích, které tvoří přílohu těchto pravidel. Podacím místem je Krajský úřad Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 152/2, České udějovice (dále jen podací místo ). (4) Podací místo zaeviduje žádost dnem přijetí. (5) Pozemek, na který je požadován příspěvek, musí být ve správním obvodu Jihočeského kraje. Pokud podací místo zjistí, že pozemek, na který je požadován příspěvek, není ve správním obvodu Jihočeského kraje, odešle žádost do 14 dnů zpět žadateli. (6) Příspěvek podle těchto pravidel se neposkytne, jdeli o pozemky v Národním parku Šumava a jeho ochranném pásmu nebo o pozemky určené pro obranu státu. Na těchto pozemcích poskytuje příspěvky Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo obrany. (7) Žadatelem o příspěvek je vlastník pozemku nebo nájemce nebo sdružení vlastníků lesa. Žadatel je blíže specifikován u každého předmětu příspěvku v části II. Pokud je žadatelem nájemce, přikládá k žádosti kopii nájemní smlouvy, která musí obsahovat i souhlas vlastníka pozemku s poskytnutím příspěvku nájemci. (8) V případě, že pozemky jsou ve spoluvlastnictví více osob, je žadatelem o příspěvek vždy osoba, která a) má většinový spoluvlastnický podíl 2), nebo b) je zmocněna písemnou ověřenou plnou mocí dalšími spoluvlastníky, kteří mají spolu se žadatelem na pozemku většinový podíl počítaný podle velikosti podílů. () Příspěvky jsou poskytovány zpětně, po splnění předmětu příspěvku. Jsou poskytovány sazbou na technickou jednotku (dále jen sazbové příspěvky ) nebo na základě vyúčtování skutečně vynaložených nákladů (dále jen nákladové příspěvky ). 2

4 (10) Rozhodující pro schválení sazbových příspěvků je dodržení účelu a podmínek stanovených v pravidlech, skutečně vynaložené náklady se neprokazují. Rozhodujícím dokladem pro poskytnutí příspěvku je dotační dopis zpracovaný odborem životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje (dále jen OZZL). (11) Dokladem pro poskytnutí nákladového příspěvku je dotační dopis a vyúčtování skutečně vynaložených nákladů žadatelem v souladu s předloženou kalkulací. Dílčí vyúčtování je možné, zálohová platba se nepřipouští. (12) Žadatel vypočte požadovanou výši příspěvku způsobem uvedeným u příslušného předmětu příspěvku a zaokrouhluje ji vždy na celé koruny dolů. (13) Originál žádosti o poskytnutí příspěvku a vyúčtování příspěvku podle těchto pravidel podává žadatel podacímu místu v termínech stanovených u jednotlivých předmětů příspěvků. Žádost může být podána zároveň s písemnou formou i v elektronické podobě ( , nosič dat). (14) Jeli předložená žádost neúplně nebo nesprávně vyplněna, vyzve OZZL žadatele k odstranění nedostatků. Zařazení žádosti k projednání bude provedeno až po odstranění všech nedostatků. Pokud žadatel neodstraní všechny uvedené nedostatky do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy, nebude mu příspěvek poskytnut. (15) Žádosti jsou předkládány k rozhodnutí Radě Jihočeského kraje (dále RK) a Zastupitelstvu Jihočeského kraje (dále ZK) podle jednotlivých písmen příspěvků v pořadí, v jakém byly zaregistrovány. Zastupitelstvu jsou žádosti předkládány vždy, pokud se jedná o příspěvky poskytované obcím nebo o příspěvky vyšší než 200 tis. Kč pro jednoho žadatele v kalendářním roce 3). Příspěvek je poskytován po schválení Radou Jihočeského kraje, popřípadě po schválení Zastupitelstvem Jihočeského kraje. (16) Příspěvek se neposkytne, pokud by celková výše příspěvku k vyplacení byla nižší než Kč. (17) Příspěvky jsou přiznávány do vyčerpání finančního limitu schváleného pro daný rok v rozpočtu Jihočeského kraje. (18) Na poskytnutí příspěvku není právní nárok. (1) Žadatel je o přiznání příspěvku vyrozuměn podacím místem formou dotačního dopisu. Dotační dopis zpracovává OZZL po schválení příspěvku (RK nebo ZK) ve dvou stejnopisech. Jeden obdrží žadatel, jeden zakládá OZZL. V případě neposkytnutí příspěvku oznámí tuto skutečnost podací místo písemně žadateli s uvedením důvodu. (20) Příspěvky jsou poukazovány bezhotovostně přímo na účet žadatele, a to: a) u příspěvků poskytovaných podle části II, článků 3,4,5 a (písmena, C, D a H) po přiznání příspěvku, b) u příspěvků poskytovaných podle části II, článku 10 (písmeno I) na základě předloženého vyúčtování skutečně vynaložených nákladů po provedení prací. (21) Jeli poskytnut příspěvek podle těchto pravidel, nelze na stejný předmět příspěvku poskytnout v tomtéž roce další podporu z veřejných zdrojů nebo z fondů Evropské unie. (22) Porušení lesního zákona může být důvodem k zamítnutí žádosti o příspěvek podle těchto pravidel. Porušení zákona však musí být doloženo pravomocným rozhodnutím orgánu státní správy lesů, které má OZZL dle možnosti k dispozici. (23) Kontrola dodržení podmínek stanovených těmito pravidly je vykonávána podle zvláštních právních předpisů 4) a podle vnitřních směrnic krajského úřadu (SM/55/RK). Kontrolu provádí pracovníci pověření ke kontrole vedoucím OZZL vždy před poskytnutím příspěvku. U sazbových příspěvků se kontroluje minimálně 10% z celkového finančního objemu žádostí ke schválení. Výběr žádostí ke kontrole provádí kontrolní pracovníci namátkově. U nákladových příspěvků se kontroluje 100 % schválených žádostí. 3

5 (24) Na základě kontroly je vyhotoven protokol o kontrole ve dvou exemplářích. Jeden dostává žadatel nebo jeho zástupce, druhý zakládá OZZL. Při zjištění, že provedení prací neodpovídá uvedenému rozsahu, účelu nebo kvalitě nebo došlo k uvedení nepravdivých údajů, je příspěvek odpovídajícím způsobem zkrácen, případně se postupuje podle zvláštního právního předpisu. 5) (25) Příspěvek může být poskytnut pouze za předpokladu, že žadatel písemně potvrdí na žádosti o příspěvek svým podpisem souhlas se zveřejněním údajů v následujícím rozsahu: a) jméno a příjmení žadatele; název právnické osoby, b) identifikační číslo (byloli přiděleno), c) úplná adresa bydliště; sídlo právnické osoby, d) předmět příspěvku, e) výše poskytnutého příspěvku. Část II Příspěvky Článek 2 A. neobsazeno Článek 3. Příspěvek na zalesnění, zajištění a výchovu porostů (1) Předmět příspěvku: a) přirozená obnova a umělá obnova síjí, b) zalesnění a umělá obnova sadbou první, c) neobsazeno (umělá obnova sadbou opakovaná), d) zajištění lesních porostů 6) v zákonné lhůtě, 7) e) odstraňování lesních porostů v rámci rekonstrukce a přeměny porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou, f) výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu (prořezávky a předmýtní úmyslná těžba). (2) Kritéria příspěvku: a) skupina souboru lesních typů dle tabulky Zařazení souborů lesních typů do skupin, b) zařazení lesů do kategorie lesů ochranných 8) (lesy ochranné), c) zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení ) s výjimkou lesů v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích 10) (lesy zvláštního určení), d) zařazení lesů do kategorie lesů hospodářských (lesy hospodářské). Zařazení souborů lesních typů do skupin: Skupina Soubory lesních typů 1. Z, R, K, 8Z, 8Y, 8V, 8T, 8S, 8R, 8Q, 8P, 8N, 8M, 8K, 8F, 8A, 7Z, 7Y, 7T, 7R, 7Q, 7N, 7M, 7K, 6Z, 6Y, 6T, 6Q, 6M, 5Z, 5Y, 5R, 5M, 4Z, 4Y, 4X, 4Q, 4M, 3Z, 3Y, 3X, 3T, 3Q, 3P, 3N, 3M, 3K, 3J, 3C, 2Z, 2X, 2W, 2T, 2S, 2Q, 2P, 2N, 2M, 2K, 2I, 2C, 2A, 1Z, 1X, 1S, 1Q, 1P, 1N, 1M, 1K, 1J, 1I, 1H, 1C, 1, 1A, 0Z, 0Y, 0X, 0R, 0Q, 0P, 0N, 0M, 0K, 0C 2. 7S, 7F, 6N, 6L, 6K, 5T, 5Q, 5N, 5K, 4N, 4K, 4C, 3R, 3I, 3A, 2O, 1T, 1O, 1G, 0O 4

6 (3) Sazba příspěvku: Čís. řád. Předmět příspěvku Technické jednotky 1. Přirozená obnova a umělá obnova síjí meliorační a zpevňující dřeviny 11) Kč/ha základní dřeviny 11) Kč/ha 2. Zalesnění a umělá obnova sadbou první meliorační a zpevňující dřeviny základní dřeviny 3. neobsazeno Kč/sazenici Kč/sazenici Indikace a a b b c Skupina souborů lesních typů ochranné Lesy zvl. určení 1 2 O U H hospodářské Zajištění lesních porostů meliorační a zpevňující dřeviny základní dřeviny Kč/ha Kč/ha d d Odstraňování lesních porostů v rámci rekonstrukce Kč/ha e Výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku prořezávky předmýtní úmyslná těžba Kč/ha Kč/ha f f (4) Způsob výpočtu příspěvku: Výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických jednotek (např. ha, počet sazenic). (5) Podmínky přiznání příspěvku: a) kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem, b) žadatel hospodaří v souladu s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích, c) přirozená a umělá obnova je pro účely těchto pravidel i zalesnění lesních pozemků, které jsou v plánu nebo osnově označeny jako bezlesí, d) při umělé obnově musí žadatel použít stanovištně a geneticky vhodného a výsadby schopného sadebního materiálu 12), e) dodržení parametrů u sazenice 13), f) příspěvek na přirozenou obnovu a síji se poskytuje za předpokladu, že na obnovované ploše je alespoň minimální počet jedinců na 1 hektar stanovený pro základní dřevinu 14), vždy až po smýcení mateřského porostu (s výjimkou ponechání výstavků), g) příspěvek na umělou obnovu lesa sadbou se poskytuje u základních i melioračních a zpevňujících dřevin nejvýše na 1,3 násobek minimálního počtu jedinců na 1 hektar stanoveného pro základní dřevinu 14), dodržen musí být alespoň stanovený minimální počet jedinců na 1 hektar 14), h) za první sadbu jsou považovány i podsadby jedlí bělokorou, bukem lesním a javorem klenem, pokud nejsou základní dřevinou, i) skutečným věkem porostu se rozumí jeho stáří uvedené v plánu nebo osnově s připočtením počtu let od začátku platnosti plánu, respektive osnovy do doby provedení prací, na které je požadován příspěvek, j) příspěvek na výchovu lesních porostů se poskytuje jedenkrát za období platnosti plánu nebo osnovy, k) příspěvek na zajištění lesních porostů se neposkytuje na porosty, na něž žadatel obdržel podporu nebo pomoc na ochranu porostů ve smyslu zvláštního právního předpisu 15), l) při splnění několika kritérií může žadatel použít výhodnější sazbu. (6) Žadatel: Vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu 16) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa. (7) Základní náležitosti žádosti: a) formulář žádosti podle vzoru v části III, b) formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části III, c) doložení původu použitého sadebního materiálu, pokud je předmětem příspěvku umělá obnova (list o původu sadeb. materiálu nebo průvodní list reprodukčního materiálu 17). 5

7 (8) Termín podání žádosti o příspěvek: a) na zajištění lesních porostů, přirozenou obnovu a umělou obnovu síjí do 30. června 2006, b) v ostatních případech do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku. Článek 4 C. Příspěvek na sdružování vlastníků lesů malých výměr (1) Předmět příspěvku: a) náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti od 150 do 500 hektarů b) náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti nad 500 a do hektarů, c) náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti nad hektarů. (2) Kritéria příspěvku: a) velikost celkového sdruženého lesního majetku k 1. lednu 2006, b) velikost výměry jednotlivých sdružených lesních majetků k 1. lednu 2006 zaokrouhlená na celé hektary nahoru. (3) Sazba příspěvku: Čís. řád. Velikost sdruženého majetku v hektarech Technické jednotky Výměra jednotlivých sdružujících se vlastníků Indikace do 5 ha do 50 ha do 150 ha do 300 ha A C D 1. od 150 do 500 Kč/ha C a nad 500 a do 1000 Kč/ha C b nad Kč/ha C c (4) Způsob výpočtu příspěvku: Výše příspěvku se stanoví součinem sazby a výměry jednotlivých sdružených lesních majetků k 1. lednu 2006, zaokrouhlené na celé hektary nahoru, ve vztahu na velikost sdruženého lesního majetku celkem. (5) Podmínky přiznání příspěvku: a) sdružení nejméně 5 vlastníků lesa, kteří společně hospodaří na sdruženém lesním majetku, b) minimální výměra sdruženého lesního majetku 150 hektarů, c) sdružení je otevřeným subjektem pro všechny vlastníky lesa na území, které je vymezeno smlouvou o sdružení, d) členem sdružení jsou pouze vlastníci lesa, e) sdružené pozemky mají jednoho odborného lesního hospodáře. (6) Žadatel: a) sdružení s právní subjektivitou, b) člen sdružení bez právní subjektivity (vlastník lesa), který je smlouvou o sdružení k tomu oprávněn. (7) Základní náležitosti žádosti: a) formulář žádosti podle vzoru v části III, b) formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části III, c) smlouva o sdružení vlastníků lesa (kopie). () Termín podání žádosti o příspěvek: do 31. května Článek 5 D. Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie (1) Předmět příspěvku a) vyklizování, nebo přibližování dříví lanovkou v lesním porostu, b) vyklizování, nebo přibližování dříví koněm nebo železným koněm v lesním porostu, 6

8 c) přibližování dříví sortimentní metodou na odvozní místo bez vlečení dřeva po zemském povrchu stroji s celkovou hmotností do 10 tun, d) likvidace klestu štěpkováním nebo drcením před obnovou lesa s rozptýlením hmoty nebo jiným využitím. (2) Kritéria příspěvku: a) zařazení lesů do kategorie lesů ochranných 8) (lesy ochranné), b) zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení ) s výjimkou lesů v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích 10) (lesy zvláštního určení), c) zařazení lesů do kategorie lesů hospodářských (lesy hospodářské). (3) Sazba příspěvku: Čís. řád. Předmět příspěvku Technické jednotky Lesy Indikace ochranné zvl. určení hospodářské O U H 1. Vyklizování, nebo přibližování dříví lanovkou Kč/m 3 D a Vyklizování, nebo přibližování dříví koněm Kč/m 3 D b Přibližování dříví strojem bez vlečení po zemi Kč/m 3 D c Likvidace klestu štěpkováním nebo drcením Kč/ha D d (4) Způsob výpočtu příspěvku: Výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických jednotek (m 3, ha). U vyklizování nebo přibližování dříví se uvádí objem v m 3 bez desetinných míst. (5) Podmínky přiznání příspěvku: a) kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem, b) žadatel hospodaří v souladu s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích, c) v případě kombinace několika technologií použije žadatel pouze sazbu, která je pro něj výhodnější. (6) Žadatel: Vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu 16) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa. (7) Základní náležitosti žádosti: a) formulář žádosti podle vzoru v části III, b) formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části III. (8) Termín podání žádosti o příspěvek: Do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku. Článek 6 E. neobsazeno Článek 7 F. neobsazeno Článek 8 G. neobsazeno 7

9 Článek H. Příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů v digitální formě (1) Předmět příspěvku: Zpracování plánu v digitální formě. (2) Sazba příspěvku: Čís. řád. Předmět příspěvku Technické jednotky Indikace Sazba 1. numerická a grafická data plánu v digitální formě Kč/ha H (3) Způsob výpočtu příspěvku: Výše příspěvku se stanoví součinem sazby a rozlohy lesa v hektarech, které jsou uvedeny v Průvodním listu k plánu. (4) Podmínky přiznání příspěvku: a) platnost stávajícího plánu končí v roce 2005, v případě sloučení několika plánů žadatele končí platnost v roce 2005 alespoň jednoho z nich. Za splnění této podmínky se považuje i případ, kdy povinnost vyhotovení plánu vznikne žadateli v důsledku majetkových změn či změn charakteru nemovitosti, b) doba platnosti nově vyhotovovaného plánu nesmí být kratší než 10 let, c) předání nově vyhotoveného plánu v digitální formě schvalujícímu orgánu státní správy lesů na technickém nosiči dat a souhlas žadatele s využíváním těchto dat pro potřeby orgánů státní správy lesů, včetně jejich uložení do datového skladu organizační složky státu zřízené Ministerstvem zemědělství, d) soulad výstupů s informačním standardem lesního hospodářství v rozsahu povinných položek, který vydává Ministerstvo zemědělství a je uveřejněn ve Věstníku Ministerstva zemědělství. (5) Žadatel: vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu 16) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa. (6) Základní náležitosti žádosti: a) formulář žádosti podle vzoru v části III, b) Průvodní list k plánu podle vzoru v části III. (7) Termín podání žádosti o příspěvek: Do 60 dnů od doručení oznámení o schválení plánu vlastníkovi lesa. Článek 10 I. Příspěvek na ostatní hospodaření v lesích (1) Předmět příspěvku: a) práce související se zachováním a reprodukcí genových zdrojů lesních dřevin, b) zakládání a provoz semenných sadů (matečnic, klonových archivů), c) neobsazeno (mimořádná opatření při kalamitách). (2) Výše příspěvku: a) 80 % skutečně vynaložených přímých nákladů v souladu se schválenou kalkulací, b) žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši příspěvku bez daně z přidané hodnoty. (3) Podmínky přiznání příspěvku: Hospodárné využití prostředků. (4) Žadatel: Vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu 16) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa. 8

10 (5) Základní náležitosti žádosti: a) formulář žádosti podle vzoru v části III, b) formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části III, c) kalkulace přímých nákladů podle jednotlivých výkonů s uvedením množství technických jednotek, d) u žádostí podle písm. b) odst. (1) uznávací list semenného sadu (matečnic, klonových archivů), u semenných sadů (matečnic, klonových archivů) dosud neuznaných potvrzení pověřené právnické osoby, že je objekt registrován, u nově zakládaných semenných sadů (matečnic, klonových archivů) doložit odborný posudek pověřené právnické osoby. (6) Termín podání žádosti o příspěvek: Do 30. června 2006, (7) Termín předložení vyúčtování skutečně vynaložených přímých nákladů s výpočtem výše příspěvku v souladu se schválenou kalkulací je do 30. listopadu Článek 11 J. neobsazeno Článek 12 K. neobsazeno Článek 13 Přechodná a závěrečná ustanovení (1) Žádosti roku 2005, podané podle Pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2005 v předepsané lhůtě, mohou být uhrazeny u předmětu příspěvku podle písmen,d a H z prostředků Jihočeského kraje na rok (2) Žádosti roku 2006, podané podle těchto pravidel v předepsané lhůtě, mohou být uhrazeny u předmětu příspěvku podle písmen,d a H z prostředků Jihočeského kraje roku (3) Na poskytování příspěvků podle této směrnice se nevztahuje směrnice SM/1/ZK Zásady a pravidla pro poskytování podpor Jihočeského kraje. (4) Všechna ustanovení neobsažená v této směrnici upravuje směrnice SM/101/REDI v platném znění. 1) 24 zákona č. 28/15 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1 Sb., zákona č. 67/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 14/2003 Sb. 2) 13 zákona č. 40/164 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 50/11 Sb. 3) 36 a 5 zákona č. 12/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů 4) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů 5) Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 6) 2 odst. 6, vyhlášky č. 13/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa 7) 31 odst. 6 zákona č. 28/15 Sb. 8) 7 a 5 odst. 6 zákona č. 28/15 Sb. ) 8 a 5 odst. 6 zákona č. 28/15 Sb. 10) Zákon č. 44/2001 Sb. 11) Vyhláška č. 83/16 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů 12) Vyhláška č. 2/2004 Sb., kterou se provádí zákon č 14/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů. 13) Příloha č. 2 vyhlášky č. 2/2004 Sb., zákon č. 14/2003 Sb., 14) Příloha č. 6 vyhlášky č. 13/2004 Sb. 15) 2 odst. 5 zákona č. 252/17 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. 16) 58 odst. 1 zákona č. 28/15 Sb. 17) Zákon č. 14/2003 Sb., vyhl. č. 2/2004 Sb.

11 Část III Vzory formulářů Příloha č.1: Žádost podle písmen AD Příloha č.2: Přílohová tabulka k žádosti podle písmen A,, D Příloha č.3: Přílohová tabulka k žádosti podle písmene C Příloha č.4: Žádost podle písmene H Příloha č.5: Průvodní list LHP Příloha č. 6: Žádost podle písmene I Příloha č. 7: Přílohová tabulka k žádosti podle písmene I Příloha č. 8: Poučení k vyplňování žádostí Tato směrnice byla schválena zasedáním zastupitelstva dne usnesením číslo 46/2006/ZK; je platná dnem schválení, účinná od Jiří Netík v.r. člen rady RNDr. Jan Zahradník v.r. hejtman 10

JIHOČESKÝ KRAJ. ČÍSLO: SM/23/ZK ZMĚNA Č. : 7 PLATNÁ OD: 1.1. 2010 ROZSAH PŮSOBNOSTI: území Jihočeského kraje

JIHOČESKÝ KRAJ. ČÍSLO: SM/23/ZK ZMĚNA Č. : 7 PLATNÁ OD: 1.1. 2010 ROZSAH PŮSOBNOSTI: území Jihočeského kraje JIHOČESKÝ KRAJ NÁZEV: Pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích Jihočeským krajem na období 007013 (notifikováno u EK pod č. N 563/06) ČÍSLO: SM/3/ZK ZMĚNA Č. : 7 PLATNÁ OD: 1.1.

Více

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj Závazná pravidla Královéhradeckého kraje pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a způsobu kontroly jejich využití v roce 2015 Obsah: Část I. - Obecné podmínky.

Více

Pravidla pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji 2013-2019

Pravidla pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji 2013-2019 Pravidla pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji 0309 Pravidla pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji 0309 Zastupitelstvo

Více

Stát podporuje hospodaření v lesích finančními příspěvky na základě 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.

Stát podporuje hospodaření v lesích finančními příspěvky na základě 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Stát podporuje hospodaření v lesích finančními příspěvky na základě 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Obecně je vymezeno jedenáct dotačních titulů, na které jsou poskytovány finanční příspěvky

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 13 Rozeslána dne 28. února 2014 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 13 Rozeslána dne 28. února 2014 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 13 Rozeslána dne 28. února 2014 Cena Kč 90, O B S A H : 29. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb

Více

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované jednotlivými kraji v roce 2010

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované jednotlivými kraji v roce 2010 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované jednotlivými kraji v roce 2010 Vypracovala: Ing. Stanislava Postlová a kolektiv, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, pobočka České

Více

Informace pro Vás 2 INFORMACE

Informace pro Vás 2 INFORMACE Informace pro Vás 2 INFORMCE Přehled finančních příspěvků na hospodaření v lesích poskytovaných Ministerstvem zemědělství Ministerstvo zemědělství podle nařízení vlády poskytuje finanční příspěvky na:

Více

Výše poskytovaných finančních příspěvků na hospodaření v lesích. 1) Ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese

Výše poskytovaných finančních příspěvků na hospodaření v lesích. 1) Ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese Metodika pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích podle části druhé nařízení vlády č. 30/04 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích

Více

Příloha č. 9 k zákonu č.

Příloha č. 9 k zákonu č. 63 Příloha č. 9 k zákonu č. /2012 Sb. Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2013 a způsobu kontroly jejich využití [podle 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o

Více

INFORMACE PRO ŽADATELE

INFORMACE PRO ŽADATELE INFORMACE PRO ŽADATELE Karlovarský kraj PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE - ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Zastupitelstvo Karlovarského

Více

Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu

Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu Příloha č. 1 Poskytování příspěvků na podporu hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2013 OBECNÁ ČÁST Podací místo Reg. číslo Otisk razítka

Více

Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 563/2006 - Pravidla pro poskytování podpory na hospodaření v lesích v Jihočeském kraji. I.

Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 563/2006 - Pravidla pro poskytování podpory na hospodaření v lesích v Jihočeském kraji. I. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28-XII-2006 K(2006)7278 Věc: Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 563/2006 - Pravidla pro poskytování podpory na hospodaření v lesích v Jihočeském kraji I. Postup

Více

I. Postup. 2) K opatření oznámenému podle článků 87 a 88 Smlouvy o ES nevznesla Komise žádné připomínky. II. Popis

I. Postup. 2) K opatření oznámenému podle článků 87 a 88 Smlouvy o ES nevznesla Komise žádné připomínky. II. Popis EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 09-XI-2006 K(2006) 5447 Věc: Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 557/2006 - Hospodaření v lesích ve Středočeském kraji I. Postup 1) Dopisem ze dne 18. srpna 2006,

Více

Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 521/2006 - Hospodaření v lesích v Karlovarském kraji. I. Postup

Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 521/2006 - Hospodaření v lesích v Karlovarském kraji. I. Postup EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 09-XI-2006 K(2006) 5448 Věc: Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 521/2006 - Hospodaření v lesích v Karlovarském kraji I. Postup 1) Dopisem ze dne 2. srpna 2006,

Více

Věstník vlády. Ročník 12 Vydán dne 28. července 2014 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 12 Vydán dne 28. července 2014 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 12 Vydán dne 28. července 2014 Částka 3 OBSAH 2. Směrnice Ministerstva zemědělství č.j.: 45820/2014-MZE-16221 ze dne 13. června 2014 o postupu krajských

Více

JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA. NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu.

JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA. NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu. JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu ČÍSLO: PLATNOST OD: ÚČINNOST OD: ROZSAH PŮSOBNOSTI: Jihočeský kraj Vypracoval: Za aktualizaci

Více

KUMSP00SGJQW. / ů j> 9 i 2 0 1 5

KUMSP00SGJQW. / ů j> 9 i 2 0 1 5 KUMSP00SGJQW ÍMOKAVÍKOSL,E/,SKÝ K_\) - (CRAjSK-Ý UAAÍ. ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU! ZADOST o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu v Moravskoslezském kraji pro rok 2015" (ŽPZ/03/2015) (dále jen program")

Více

PRAVIDLA. pro podávání žádostí, rozdělování a uvolňování finančních prostředků. Část A Obecné podmínky

PRAVIDLA. pro podávání žádostí, rozdělování a uvolňování finančních prostředků. Část A Obecné podmínky Ministerstvo zemědělství České republiky Č.j.:29708/03-1000 PRAVIDLA pro podávání žádostí, rozdělování a uvolňování finančních prostředků Část A Obecné podmínky Ministerstvo zemědělství (dále jen MZe )

Více

1. Obecné podmínky. zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

1. Obecné podmínky. zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo informatiky vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na rok 2006 v rámci Národního programu počítačové gramotnosti na kurz Občan, úředník a Portál

Více

OSNOVA VÝKONŮ ORGANIZACE LES. HOSPODÁŘSTVÍ

OSNOVA VÝKONŮ ORGANIZACE LES. HOSPODÁŘSTVÍ PŘÍLOHA Č. 1 OSNOVA VÝKONŮ ORGANIZACE LES. HOSPODÁŘSTVÍ PĚSTEBNÍ ČINNOST 008 Pozemky určené k zalesnění (jen bilance) 009 Lesní půda k zalesnění (jen bilance holin) 011 Vyklizování ploch po těžbě 012 Příprava

Více

Zásady pro poskytování dotací a grantů

Zásady pro poskytování dotací a grantů Zásady pro poskytování dotací a grantů Zásady pro poskytování dotací a grantů fyzickým a právnickým osobám z rozpočtu města Vyškova upravují v návaznosti na zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE OPATŘENÍ LESNICTVÍ (Platné znění k 8.2. 2005) OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA... 3 3 ZÁKLADNÍ SPOLEČNÉ PODMÍNKY... 4 4 SPECIFICKÉ PODMÍNKY PODOPATŘENÍ - ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ

Více

Seminář inspektorů OOL ČIŽP Město Libavá 20.6.2012. Dotace do LH. Soušek Zdeněk Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pobočka Olomouc

Seminář inspektorů OOL ČIŽP Město Libavá 20.6.2012. Dotace do LH. Soušek Zdeněk Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pobočka Olomouc Seminář inspektorů OOL ČIŽP Město Libavá 20.6.2012 Dotace do LH Soušek Zdeněk Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pobočka Olomouc Rozdělení dotací dle zdroje Evropské PRV OPŽP Národní

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00988328 Název vnitřního předpisu: PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA PŘÍBORA Číslo: 1/2007 Schválil:

Více

8) Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: od 26. října 2015 do 20. listopadu 2015

8) Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: od 26. října 2015 do 20. listopadu 2015 Město Krásná Lípa vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 03-48/2015 ze dne 11. března 2015 Dotační program na opravy fasád, střech a oplocení 1) Účel dotace: Dotace je určena pro způsobilé

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno I. Předmět úpravy Tato pravidla upravují poskytování dotací, nebo návratné finanční výpomoci (dále pouze dotace )

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007 2013

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007 2013 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007 2013 Dne 23.5.2007 byl Výborem pro rozvoje venkova EK schválen programový dokument pro čerpání finančních prostředků z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova na

Více

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Příloha k usnesení RMČ č.79 ze dne 19. 2. 2009 Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Čl. 1 Preambule Rada

Více

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/1480/2014 schválená Radou Libereckého kraje dne 5.11.2013 usnesením č. 1639/13/RK Smluvní strany : Liberecký

Více

Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Národní dotační program Ministerstva životního prostředí České republiky pro období 2009-2018 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě Registrační číslo ÚP: PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP Úřad práce ČR krajská pobočka v 1) : OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě 78

Více

Pojištění les.školek Podpora obcím Povodňové půjčky Provozní programy již byly vyčerpány uzavřeny.

Pojištění les.školek Podpora obcím Povodňové půjčky Provozní programy již byly vyčerpány uzavřeny. P G R L F PGRLF : 1) k žádosti se nemusí dokládat výpis z OR u PO či osvědčení u FO 2) 25% příjmů musí žadatel dosahovat až v 1.účetním období po příjmu žádosti a toto % příjmu musí držet po celé období

Více

Směrnice MŽP č. 2/2008 pro rok 2008 k Programu stabilizace lesa v Jizerských horách a na Ještědu

Směrnice MŽP č. 2/2008 pro rok 2008 k Programu stabilizace lesa v Jizerských horách a na Ještědu Směrnice MŽP č. 2/2008 pro rok 2008 k Programu stabilizace lesa v Jizerských horách a na Ještědu Účinnost od 25. března 2008 Č. j.: 1403/M/08 20923/ENV/08 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 25.

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č..

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č.. S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního programu města Hrádek nad Nisou pro rok 2015, Podprogram. schválená Radou/Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne usnesením č. Smluvní

Více

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o vytvoření Fondu rozvoje bydlení a jeho užití Městské zastupitelstvo podle 14, odst. 1, písm. e a podle 36, odst. 1, písm. f zákona o obcích č. 367/90 Sb. v platném

Více

č. OLP/3203/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 13. srpna 2013 usnesením č. 1225/13/RK

č. OLP/3203/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 13. srpna 2013 usnesením č. 1225/13/RK OLP/3203/2013 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu resortu životního prostředí a zemědělství, podprogramu 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty

Více

Instruktážní list pro žadatele k vyplnění formuláře. - Žádost o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy -

Instruktážní list pro žadatele k vyplnění formuláře. - Žádost o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy - Instruktážní list pro žadatele k vyplnění formuláře - Žádost o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy - O dotaci na zalesnění z programu Zalesňování zemědělské půdy žádá žadatel prostřednictvím

Více

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2013 Schváleno Zastupitelstvem města Hodonína dne 15.10.2013 Nabývá účinnosti dnem schválení ZM Obsah

Více

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla)

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla) Město Mikulov Zastupitelstvo města Mikulov dle 85 písm. c) a 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tato Pravidla pro poskytování a vypořádání

Více

1. kolo příjmu žádostí na lesnická opatření Programu rozvoje venkova 2014-2020

1. kolo příjmu žádostí na lesnická opatření Programu rozvoje venkova 2014-2020 1. kolo příjmu žádostí na lesnická opatření Programu rozvoje venkova 2014-2020 4.3.2 Lesnická infrastruktura 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství Návaznost PRV ČR 2014-2020 na období 2007-2013

Více

Nař. vl. č. 505/2000 Sb. podpora mimoprodukčních funkcí zemědělství

Nař. vl. č. 505/2000 Sb. podpora mimoprodukčních funkcí zemědělství Stránka č. 1 z 222 (platí od 26. 4. 2004) 505/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 2000, kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících

Více

A. o výkonu funkce odborného lesního hospodáře podle ustanovení 37 odst. 3), zákona č. 289/1995 Sb., lesního zákona v platném znění

A. o výkonu funkce odborného lesního hospodáře podle ustanovení 37 odst. 3), zákona č. 289/1995 Sb., lesního zákona v platném znění kterou dnešního dne uzavřeli ve smyslu ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) účastníci: Městys stádlec, Stádlec 150, 391 62 Stádlec IČ: 00252930 zastoupený starostou Ing. Milanem Kelichem

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou

Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou Ministerstvo pro místní rozvoj Č.j.: 21575/2009-52 Příloha č. 1 Rozhodnutí ministra č. 125/2009-52 Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou Zásady programu pro poskytování

Více

MĚSTO VIMPERK VÝZVA: PODPORA SPORTU 2015/1

MĚSTO VIMPERK VÝZVA: PODPORA SPORTU 2015/1 MĚSTO VIMPERK VÝZVA: PODPORA SPORTU 2015/1 Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z rozpočtu města Vimperk pro rok 2015 na realizaci Programu pro poskytování dotací na podporu kulturních, sportovních,

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Podmínky: Obec může poskytnout ze svých rozpočtových prostředků vlastníku nemovitosti na území Městské památkové rezervace Kadaň

Více

Článek I. Předmět a účel smlouvy. který byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č.255/13/zk ze dne 25.6.2013.

Článek I. Předmět a účel smlouvy. který byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č.255/13/zk ze dne 25.6.2013. Smluvní strany : S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové neinvestiční dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/1548/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 4.6.2013 usnesením č. 909/13/RK

Více

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice 2/2015 PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC SELETICE Vypracoval: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice

Více

3.4. Nutné vedlejší výdaje

3.4. Nutné vedlejší výdaje 8. Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad Cestovní náhrady jsou poskytovány podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění. I. ÚČEL 1.1. Účelem této směrnice je zajištění jednotného

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením ne_10zadprisppodzam.pdf - Adobe Acrobat Professional Registrační číslo ÚP: Úřad práce 1) : PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Více

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 Směrnice č. 2/2014 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Bohuslavice subjektům, které nejsou založeny

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím (dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů) Obsah: strana 1. Úvod 3 2. Základní pojmy 3 3. Poskytování

Více

Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy

Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy I. Identifikace žadatele Vlastník pozemku: Petr Šust Datum narození: 2.8.1963 Adresa: Na Horánku 275, 384 11 Netolice Kontakt: 605 356 147 II. Identifikace zpracovatele

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC. I. Základní ustanovení. Aktualizace 1.1.2009 1/5

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC. I. Základní ustanovení. Aktualizace 1.1.2009 1/5 PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC I. Základní ustanovení Článek 1. 1.1. Přestupní řád českého svazu cyklistiky (dále jen ČSC) stanovuje podmínky za nichž se uskutečňují změny oddílové či klubové (dále jen klubové) příslušnosti

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Předběžný harmonogram výzev 2015 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Identifikace programové úrovně Zaměření výzvy Nastavení výzvy Předpoklá dané Specifický cíl datum Prioritní osa / Druh / Opatření / Podporované

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

Podporované období: leden říjen 2016. Účel programu:

Podporované období: leden říjen 2016. Účel programu: PROGRAM 2016 - Program pro poskytování dotací z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2016 na požární techniku nebo věcné prostředky požární ochrany jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje Podporované

Více

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté dle ustanovení 85 písm. c)

Více

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec)

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) I. Úvod Poskytnutí a použití příspěvků se řídí obecně závaznými předpisy

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Zásady pro poskytování peněžitých dotací Čl.1 Úvodní ustanovení 1.1. Zásady určují postup pro poskytování a vyúčtování veškerých peněžitých dotací poskytovaných

Více

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin Ing. Krnáčová Lada Vstup ČR do Evropské unie 1. května 2004. Vstupem ČR do Evropského společenství jsme byli povinni přijmout

Více

2. Harmonogram přípravy a realizace Programu

2. Harmonogram přípravy a realizace Programu 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže města Český Krumlov v roce 2012. 1.2. Právní rámec Programu Program je v souladu s Pravidly pro poskytování

Více

S M L O U V A - VZOR

S M L O U V A - VZOR Příloha 11.8. Obecných pravidel S M L O U V A - VZOR o poskytnutí dotace statutárního města České Budějovice na kofinancování projektu podpořeného v rámci Dotačního programu města České Budějovice na podporu

Více

SMLOUVA. smlouvu o poskytování odborné úrovně hospodaření v lese.

SMLOUVA. smlouvu o poskytování odborné úrovně hospodaření v lese. \ SMLOUVA O poskytování odborné úrovně hospodaření v lese 1. Město Rokytnice v Orlických horách, se sídlem nám.jindřicha IČ: 00275301, DIČ: CZ00275301, Číslo účtu: 1240089379/0800, Šimka čp.3, 517 61 Rokytnice

Více

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav Podprogram stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací při živelních pohromách v roce 2013, při nichž byl vyhlášen nouzový stav 1 nebo stav nebezpečí 2 pro příslušné území. I. Cíl podpory Cílem

Více

č í s l o 144-7 / 2007

č í s l o 144-7 / 2007 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č í s l o 144-7 / 2007 o ceně pozemku a lesních porostů v katastrálním území Deštná u Jindřichova, obci Deštná, okres Jindřichův Hradec, evidovaných na listu vlastnictví č.

Více

Smlouva o poskytnutí dotace č. SON/OSVZ/153/15. uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o poskytnutí dotace č. SON/OSVZ/153/15. uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů Smlouva o poskytnutí dotace č. SON/OSVZ/153/15 uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů I. Úvodní ustanovení Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo

Více

Směrnice ke stanovení podmínek úplaty za předškolní vzdělávání ( platná od 1.3.2006, aktualizace přílohy 1.9.2012)

Směrnice ke stanovení podmínek úplaty za předškolní vzdělávání ( platná od 1.3.2006, aktualizace přílohy 1.9.2012) Směrnice ke stanovení podmínek úplaty za předškolní vzdělávání ( platná od 1.3.2006, aktualizace přílohy 1.9.2012) Ředitel Základní školy a Mateřské školy Borek podle 123 odst.2 a 4 zákona č. 561/2004

Více

2.1. Žadatel je poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání Žádosti a podáním Žádosti se uchází o dotaci.

2.1. Žadatel je poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání Žádosti a podáním Žádosti se uchází o dotaci. Pravidla poskytování dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 1. Úvodní ustanovení

Více

Dotační program města Česká Lípa v oblasti životního prostředí na rok 2015

Dotační program města Česká Lípa v oblasti životního prostředí na rok 2015 Dotační program města 1/5 Město vyhlašuje dotační program. Čl. I. Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty 1. V roce 2015 může být dotace z tohoto programu (dále jen dotace ) poskytnuta žadateli

Více

SMĚRNICE č. 1 / 2015

SMĚRNICE č. 1 / 2015 Obec Nadějkov SMĚRNICE č. 1 / 2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nadějkov O b s a h: I. Úvodní ustanovení, účel dotací II. Vymezení pojmů III. Druhy dotací IV. Příjemci dotací V. Náležitosti

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu 117D0260 Podpora bydlení 2013 - s nevyhlášeným stavem nebezpečí nebo nouzovým stavem, C. Dotační titul č. 3 příspěvek 30 tis. Kč na opravu bytu

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. č. 6/2013

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. č. 6/2013 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím č. 6/2013 Realizace zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář 1 Smlouva o zpracování daňové evidence uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo: IČ: na straně jedné a zpracovatelem

Více

Platné znění nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, s vyznačením navrhovaných změn V. 267/2002 SB. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne ze dne ze dne 29. května 2002, o informačním systému

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: 32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2013 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2013 ZSBOS/233/2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

2/2012. I. Úvodní ustanovení

2/2012. I. Úvodní ustanovení MĚSTO CHEB 2/2012 Pravidla pro pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou v Chebu, Dřevařská 13, Lesní 33, Kamenná 40 Rada města Chebu dne 12. ledna 2012 usnesením č. RM 11/1/2012 schválila tato

Více

1. Preambule. 2. Výše dotace a úhrada. Celková výše dotace činí X,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele.

1. Preambule. 2. Výše dotace a úhrada. Celková výše dotace činí X,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele. 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z programu Dotační program obce Hrušovany u Brna 2014-2018 podle 10a zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu. Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu. Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015 Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015 1 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z DOTAČNÍHO PROGRAMU

Více

02/26 Prostředky státního rozpočtu poskytované lesnímu hospodářství

02/26 Prostředky státního rozpočtu poskytované lesnímu hospodářství Částka 1 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2003 Strana 19 02/26 Prostředky státního rozpočtu poskytované lesnímu hospodářství Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391

Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola S MĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K Ú P L A TĚ ZA VZDĚLÁVACÍ SLUŽB Y Spisový znak: PÚ Vypracoval: Mgr. Pavel Koc Změny: Skartační znak: S10 Schválil: Mgr. Pavel

Více

Přehled vydaných metodických pokynů (MP)

Přehled vydaných metodických pokynů (MP) Číslo MP: Název: Pro výzvu(-y): Platnost od: PLATNÝ/NEPLATNÝ 1 Dokladování způsobilých výdajů u projektů TP 90 10.10.2007 MP č. 6 2 Povinné přílohy k Žádosti o poskytnutí dotace pro výzvu č. 90 90 10.10.2007

Více

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

Více

Metodika pro poskytování dotací sportovním subjektům

Metodika pro poskytování dotací sportovním subjektům Město Blansko Metodika pro poskytování dotací sportovním subjektům Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Finanční zdroje 3. Obecné podmínky poskytování dotace 4. Určování výše dotace 5. Postup při schvalování

Více

METODIKA k provádění nařízení vlády č. 239/2007 Sb.,

METODIKA k provádění nařízení vlády č. 239/2007 Sb., 2010 METODIKA k provádění nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY, ve znění nařízení vlády č. 148/2008 Sb. a nařízení vlády č. 480/2009

Více

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz ČESKÝ BROD Pravidla pro poskytování a použití finančních prostředků z Programu na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v městské památkové zóně města Český Brod náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ

Více

Přechod k nepasečnému hospodaření. na lesním majetku hlavního města Prahy

Přechod k nepasečnému hospodaření. na lesním majetku hlavního města Prahy Česká lesnická společnost, pobočka Pro Silva Bohemica & Odbor rozvoje veřejného prostoru Magistrátu hl.m. Prahy Přechod k nepasečnému hospodaření na lesním majetku hlavního města Prahy Průvodce exkurzní

Více