Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 521/ Hospodaření v lesích v Karlovarském kraji. I. Postup

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 521/2006 - Hospodaření v lesích v Karlovarském kraji. I. Postup"

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 09-XI-2006 K(2006) 5448 Věc: Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 521/ Hospodaření v lesích v Karlovarském kraji I. Postup 1) Dopisem ze dne 2. srpna 2006, zaevidovaným dne 3. srpna 2006, v souladu s čl. 88 odst. 3 Smlouvy o ES oznámilo Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii Komisi opatření Hospodaření v lesích v Karlovarském kraji. 2) K opatření oznámenému podle článků 87 a 88 Smlouvy o ES nevznesla Komise žádné připomínky. 3) Při rozhodování vycházela Komise z těchto skutečností: 2.1 Název II. Popis 4) Hospodaření v lesích v Karlovarském kraji 2.2 Doba trvání režimu 5) Od 1. ledna 2007 do 31. prosince Rozpočet 6) Roční platba: 30 milionů CZK (přibližně EUR) Celková částka: 180 milionů CZK (přibližně EUR) 2.4 Příjemci podpory 2.5 Cíl 7) Vlastníci a nájemci lesů na území kraje RNDr. Alexandr VONDRA ministr zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Loretánské náměstí Praha 1 Česká republika Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles/Wetstraat 200, B-1049 Brussel - Belgium Telefon: ústředna (+32-2) Telex: COMEU B Telegrafická adresa: COMEUR Brussels.

2 8) Podpora odvětví lesnictví 2.6 Právní základ 9) 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích; 10) Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje odboru životního prostředí a zemědělství. 2.7 Popis opatření 11) Karlovarský České republiky má v úmyslu poskytnout veřejnou podporu odvětví lesnictví s cílem podpořit zlepšení stavu lesů poškozených v důsledku znečištění ovzduší a nevhodného hospodaření v lesích v minulosti a podpořit udržitelné hospodaření v lesích a zachování biologické rozmanitosti. 12) V případě všech navrhovaných opatření se podpora poskytuje podle pevně stanovených sazeb (stanovených předem pro každou činnost) na technickou jednotku (na hektar nebo sazenici). 13) Předem stanovené sazby jsou upraveny podle dotyčného lesního typu. Zákon č. 289/1995 rozlišuje hospodářské lesy, jež jsou převážně určeny pro těžbu dřeva, lesy ochranné, které se nacházejí v nepříznivých stanovištích, jako jsou sutě, prudké svahy nebo vysokohorská stanoviště, lesy zvláštního určení, které se nacházejí v ochranných pásmech vodních zdrojů a v národních parcích a přírodních rezervacích, a ostatní lesy, jejichž funkce spočívá převážně mimo oblast těžby dřeva. Zákon č. 289/1995 rovněž označuje lesy v minulosti výrazně poškozené oxidy síry a dusíku, nacházející se v pásmech ohrožení A a B, které utrpěly vinou výrazné acidifikace půdy a následného snížení rozsahu lesních porostů. 14) Orgány ČR se zaručily, že maximální výše vyplacené podpory, která je takto vypočtena, nepřesahuje 80 % odhadovaných nákladů činností. 15) Zamýšlená státní podpora spadá pod tyto obecné položky: obnova lesních porostů poškozených imisemi; obnova, zajištění a výchova lesních porostů; ekologické technologie šetrné k přírodě; vyhotovení lesních hospodářských plánů v digitální formě. Obnova lesních porostů poškozených imisemi 16) Tato podpora se uděluje výhradně v případě lesů nacházejících se v ochranných pásmech A a B. Zamýšlená podpora se týká těchto činností: přirozená obnova a umělá obnova síjí; umělá obnova sadbou (první a opakovaná); 2

3 ochrana mladých lesních porostů do stadia jejich zajištění (ochrana proti buření, zvěři, klikorohu a myšovitým); zřizování nových oplocenek za účelem zajištění lesních porostů nebo jejich částí s plošným zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin, 80% a vyšším; hnojení a vápnění lesních porostů. Obnova, zajištění a výchova lesních porostů 17) Opatření se provádějí v lesích, které se nenacházejí v pásmech ohrožení A a B. Zamýšlená podpora se týká těchto činností: přirozená obnova; umělá obnova sadbou (první a opakovaná); stabilizace porostů; odstraňování lesních porostů v rámci rekonstrukce a přeměny porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou; výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu (prořezávka a předmýtní úmyslná těžba). 18) Podpora je vázána na konkrétní podmínky týkající se např. druhu dřevin (základní a meliorační a zpevňující dřeviny) tak, aby byly splněny environmentální cíle opatření. Ekologické technologie šetrné k přírodě 19) Cílem tohoto příspěvku je podpořit používání technologií, jimiž se při těžbě méně poškozuje lesní půda, obohatit lesní půdu o rozkládající se organickou hmotu vzniklou drcením klestu a předcházet požárům. Podpora se poskytuje v souvislosti s těmito činnostmi: vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou v lesním porostu; vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu; přibližování dříví sortimentní metodou na odvozní místo bez vlečení dřeva po zemském povrchu stroji; likvidace klestu štěpkováním nebo drcením. Lesní hospodářské plány 20) Podpora se poskytuje v souvislosti s vyhotovením lesních hospodářských plánů v digitální formě. Tyto plány vycházejí z požadavků místních orgánů pro oblast životního prostředí, obsahují povinné položky např. maximální celkový rozsah povolené těžby dřeva nebo minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin pro obnovu lesních porostů. 21) Příjemci navrhované podpory nesmějí k pokrytí týchž nákladů přijmout podporu z jiných místních, regionálních nebo vnitrostátních zdrojů, ani ze zdrojů Společenství. Poskytnutí podpory III. Posouzení 3

4 22) V souladu s čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES podpory poskytované v jakékoli formě členským státem nebo ze státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, jsou zakázány, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy. 23) Opatření prokazuje vybraným příjemcům výhodu, jelikož upřednostňuje vlastníky a nájemce lesa v Karlovarském kraji České republiky, jimž jsou sníženy některé náklady v souvislosti s hospodařením v lesích. 24) Tato výhoda je poskytnuta prostřednictvím státních zdrojů, protože podpora je financována přímou dotací z rozpočtu kraje. 25) Objem obchodu se dřevem a produkty ze dřeva mezi členskými státy je značný a vývozy do ostatních členských států a třetích zemí dosáhly v roce milionů m 3 (Zdroj: Eurostat). Opatření tedy má dopad na obchod mezi členskými státy. 26) Podmínky čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES jsou zřejmě splněny, a finanční příspěvky tedy představují státní podporu ve smyslu tohoto článku. 27) Mělo by se proto přezkoumat, zda je možné udělit odchylku od obecné zásady neslučitelnosti státní podpory podle čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES. V souladu s čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy o ES lze podpory, které mají usnadnit rozvoj určitých hospodářských činností nebo hospodářských oblastí, pokud nemění podmínky obchodu v takové míře, jež by byla v rozporu se společným zájmem, považovat za slučitelné se Smlouvou o ES. Slučitelnost podpory 28) Komise tradičně zastává přístup zvýhodňující opatření v oblasti lesního hospodářství, a to z důvodu společenských výhod (rekreační funkce pro obyvatele), pozitivních ekologických účinků a zhodnocení lesů a jejich produktů prostřednictvím takových opatření. 29) Je proto v této oblasti zavedenou praxí, že Komise považuje státní podporu do výše 100 % způsobilých nákladů udělenou na zachování, zlepšování, rozvoj a udržování lesů, pokud to přispívá ke zvyšování produktivních, ekologických a rekreačních kvalit lesů 1, za slučitelnou se společným trhem podle čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy. 30) Tato kritéria dotčená podpora splňuje. Cíl opatření má převážně environmentální charakter, zejména obnovu lesů poškozených znečištěním (acidifikací) a/nebo nevhodným hospodařením v lesích s ohledem na zlepšení skladby druhů, zvýšení kvality půdy a následně zvýšení ekologické hodnoty lesů. 1 Viz Státní podpora: N 153/96, N 660/96, N 750/96, N 646/96, N 752/96, N 286/98, NN 11/98, N 223/99, N 120/00, N 441/2002, 369/

5 31) Výše podpory nepřesáhne 70 % odhadovaných nákladů subvencovaných činností. Riziko nadměrných náhrad je podle všeho vyloučeno, jelikož se orgány ČR zaručily, že podporu poskytnutou v rámci tohoto režimu nelze kumulovat s jakýmikoli jinými příspěvky z jiných zdrojů na úrovni místní, regionální a vnitrostátní ani na úrovni Společenství. IV. Závěry 32) Opatření, jakkoli představuje státní podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy, je v souladu se zavedenou politikou Komise, pokud jde o podporu opatření v oblasti lesního hospodářství, lze jej tudíž považovat za slučitelné se společným trhem podle čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy. 33) Ráda bych Vás upozornila, že Komise v současné době provádí přezkum pravidel pro státní podporu v odvětví zemědělství a že od 1. ledna 2007 by měla vstoupit v platnost nová pravidla (obsahující kapitolu o podpoře v lesním hospodářství). Ode dne vstupu nových pokynů v platnost, bude nutné všechny stávající režimy podpor do 30. června 2007 upravit. Podaná oznámení bude třeba aktualizovat podle nových pravidel. 34) Pokud tento dopis obsahuje důvěrné informace, které by neměly být zveřejněny, uvědomte o tom prosím Komisi do patnácti pracovních dní od obdržení dopisu. Neobdrží-li Komise v tomto termínu odůvodněnou žádost, bude to považovat za Váš souhlas s uveřejněním úplného textu tohoto dopisu v závazném znění na internetové stránce: Každá taková žádost, v níž budou upřesněny příslušné skutečnosti, musí být zaslána doporučeným dopisem nebo faxem Evropské komisi, generálnímu ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova, ředitelství H.2, na adresu: European Commission Directorate-General for Agriculture and Rural Development Directorate H.2 Office: Loi 130 5/128 B-1049 Brussels Fax č.: S pozdravem Za Komisi Mariann FISCHER BOEL členka Komise 5