Výměna oken na schodišti, ul. Partyzánská 2495, 2496, Tábor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výměna oken na schodišti, ul. Partyzánská 2495, 2496, Tábor"

Transkript

1 V Táboře dne Výzva k předložení nabídek v rámci výběrového řízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Výměna oken na schodišti, ul. Partyzánská 2495, 2496, Tábor v rámci projektu podpořeného z Integrovaného operačního programu, Prioritní osa 6.5 Národní podpora územního rozvoje Cíl Konvergence. Jedná se o výběrové řízení na stavební úpravy bytového domu. Výběrové řízení bude probíhat dle Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadající pod aplikaci zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v programovém období Projekt je realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu. 1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Informace o zadavateli: Název společnosti: Stavební bytové družstvo Tábor Statutární zástupce: Pavel Šimák, Ing. Milan Šmíd Sídlo: Martínka Húsky 109, Tábor, PSČ IČ: DIČ: CZ Kontaktní osoba: Pavel Šimák, předseda představenstva Telefon: Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Tábor Číslo běžného účtu: /0300 1

2 Organizace pověřená výkonem zadavatelské činnosti: Název společnosti: REGIO projekt, s r. o. Statutární zástupce: MgA. Petr Kukla, jednatel Sídlo: Pražská 223, Tábor, PSČ IČ: DIČ: CZ Kontaktní osoba: Šárka Kroupová, DiS. Telefon: , VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ ZAKÁZKY Předmětem zakázky na stavební práce je částečná rekonstrukce obvodového pláště, obytné budovy, v místě stávajícího schodiště dle pravidel projektového řízení a podmínek Integrovaného operačního programu, ze kterého je projekt spolufinancován. Jedná se o výměnu stávající ocelové konstrukce beztmelého zasklení, za zděné výplně a osazení nových oken. Pozemek, na kterém budou provedeny navržené stavební úpravy bytového domu se dvěma samostatnými vchody, se nachází v Partyzánské ulici č. 2495, 2496 v Táboře, pozemek č. 252/19 a 252/20, kat. území Klokoty, lokalita Pražské sídliště. Veškeré stavební úpravy bytového domu budou provedeny v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací, zhotovenou projektantem Ing. Vladimírem Chobotem, Elektroprof a.s., IČ , s místem podnikání Bydlinského 2964, Tábor, v níže uvedeném členění. Na akci bylo vydáno sdělení Stavebního úřadu, že předmětnou stavební úpravu lze provést bez povolení a ohlášení. Demontáž skleněných výplní a ocelové konstrukce Vyzdění otvorů, osazení plastových oken Provedení venkovních omítek Ostatní stavební přidružené práce v rozsahu PD Součástí plnění jsou veškeré konstrukce, pomocné konstrukce pro provedení stavby a splnění podmínek zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Elektronická verze projektové dokumentace je přílohou výzvy. 2

3 3. MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY Partyzánská č.p. 2495, 2496, Tábor, PSČ pozemek č. 252/19 a 252/20, kat. území Klokoty lokalita Pražské sídliště Prohlídka místa plnění veřejné zakázky: Po telefonické domluvě s p. Beránkem na tel. č bude možné zajistit osobní prohlídku v místě realizace zakázky. 4. DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY Zahájení: Ukončení: do PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY ,- Kč bez DPH 6. POŽADAVKY NA SPLNĚNÍ KVALIFIKACE UCHAZEČŮ Splnění ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ prokazuje uchazeč čestným prohlášením, které je přílohou této výzvy k podání nabídek (příloha výzvy č. 3). Čestné prohlášení musí být opatřené datem a podepsané oprávněným zástupcem uchazeče. Splnění PROFESNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ uchazeč prokáže předložením: a) Výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. b) Dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dní. Doklady budou předloženy v prosté kopii. 3

4 Splnění EKONOMICKÝCH A FINANČNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ uchazeč prokáže předložením pojistné smlouvy odpovědnosti za škodu z provozní činnosti, v minimální výši pojistného ,- Kč. Doklad bude doložen v prosté kopii. Splnění TECHNICKÝCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ uchazeč prokáže předložením seznamu 3 významných zakázek stavebních úprav bytových domů realizovaných uchazečem o minimálním finančním objemu jedné zakázky ,- Kč vč. DPH, za poslední 3 roky, doplněný fotodokumentací (příloha výzvy č. 4). Dále uchazeč potvrdí podpisem souhlas s předloženým NÁVRHEM SMLOUVY, který doplní cenou, termínem, záruční dobou (v měsících) a identifikačními údaji uchazeče. Žádné další úpravy návrhu smlouvy nejsou ze strany uchazeče přípustné. Uchazeč, který nesplní kvalifikaci v rozsahu požadovaném zadavatelem v této výzvě, bude vyloučen z účasti ve výběrovém řízení. 7. TECHNICKÁ SPECIFIKACE Uchazečem bude předložen vyplněný položkový rozpočet s výkazem výměr (příloha výzvy č. 6) a termínovaný harmonogram realizace stavby v rozdělení na jednotlivé týdny. Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 8. OBCHODNÍ PODMÍNKY Platební, sankční, servisní a záruční podmínky a další požadavky na plnění zakázky jsou součástí návrhu smlouvy předkládané zadavatelem zakázky. Uchazeč doplní do smlouvy jeho identifikační údaje, cenu, termín a záruční dobu. Další úpravy návrhu smlouvy nejsou ze strany uchazeče přípustné. 9. OBSAH A FORMA NABÍDKY Nabídka musí být zpracována v českém jazyce v písemné formě, podepsána oprávněným zástupcem uchazeče a kompletní nabídka včetně příloh bude předložena v jednom výtisku originál. Nabídka bude obsahovat identifikační údaje uchazeče a bude datována. 4

5 Nabídka musí obsahovat PROHLÁŠENÍ podepsané uchazečem nebo osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. Celková nabídková cena bude obsahovat celkovou cenu za provedení díla. Nabídkovou cenu lze překročit pouze v případě změny DPH. Obsah a způsob zpracování nabídky: Součástí nabídky budou především údaje hodnocené v jednotlivých kritériích a podepsaný a doplněný návrh smlouvy o dílo. Obsah nabídky: obsah nabídky (viz. příloha č. 1) krycí list nabídky (viz. příloha č. 2) čestné prohlášení (viz. příloha č. 3) seznam významných zakázek doplněný fotodokumentací (viz. příloha č. 4) doklady ke kvalifikačním předpokladům (viz. kap.6) vyplněný předložený položkový rozpočet (vč. rekapitulace a krycího listu) v tištěné i elektronické podobě (v PDF formátu) termínovaný harmonogram realizace zakázky (členěno po jednotlivých týdnech) podepsaný a doplněný návrh smlouvy o dílo (viz. příloha č. 5) prohlášení uchazeče (viz. kap.9) CD s elektronickou verzí krycí list nabídky (příloha č. 2), položkový rozpočet včetně krycího listu a rekapitulace a smlouva o dílo (v PDF formátu) Nabídková cena bude uvedena v české měně a v následujícím členění: celková cena za předmět plnění zakázky bez DPH DPH celková cena včetně DPH Zadavatel je neplátce DPH. 10. KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s vyhlášenými kritérii a dalšími podmínkami. Hodnotící komise provede hodnocení nabídek podle základního hodnotícího kritéria 5

6 ekonomické výhodnosti nabídek. Dílčí hodnotící kritéria jsou stanovena v sestupném pořadí podle stupně významu, který jim zadavatel přiřazuje, a to: 1. Výše nabídkové ceny (v Kč včetně DPH) váha 70 % Dodavatel (uchazeč) uvede svou nabídkovou cenu v souladu s podmínkami této zadávací dokumentace. Před stanovením pořadí úspěšnosti nabídek hodnotící komise posoudí nabídkové ceny, zda nejsou mimořádně nízké ve vztahu k předmětu zakázky. 2. Záruční doba (v měsících) váha 30 % Předpokladem pro záruční dobu je bezpodmínečně dodržování provozních a udržovacích podmínek a předpisů. Hodnocen bude počet měsíců záruční doby, které budou přesahovat hodnoty minimálních záručních dob stanovených zadavatelem, které jsou pro stavební část včetně všech dodávek a montážních prací minimálně 2 roky. Maximální záruční doba je 10 let. Č. Hodnotící kritérium Váha kritéria 1 Celková cena (v Kč vč. DPH) 70 % 2 Záruční doba (v měsících) 30 % ZPŮSOB HODNOCENÍ Bodovací metoda: Hodnocení na škále 1 70 bodů u kritéria CELKOVÁ CENA (vč. DPH) 1 30 bodů u kritéria ZÁRUČNÍ DOBA Nejvýhodnější nabídka dostane v rámci každého kritéria max. počet bodů, ostatní nabídky budou obodovány poměrem vůči nejvýhodnější nabídce: a) Kritérium, pro které má nevhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria (délka záruční doby) Hodnota nabídky počet bodů kritéria = 100 * Hodnota nejvhodnější nabídky b) Kritérium, pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria (výše ceny) Hodnota nevhodnější nabídky počet bodů kritéria = 100 * Hodnota nabídky 6

7 c) Celkové hodnocení Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou váhou daného kritéria. počet bodů získaných v rámci kritéria * váha kritéria v % Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako neúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty. V případě, že více uchazečů dosáhne shodného počtu bodů, rozhoduje pak nižší nabídnutá cena dodaného celku. Po ukončení hodnocení nabídek budou všichni zúčastnění dodavatelé informováni o jeho výsledku. 11. PODÁNÍ NABÍDKY Nabídka bude zaslána/doručena na adresu společnosti REGIO projekt, s. r. o., Pražská 223, Tábor, v zapečetěné obálce, na které bude uvedena kontaktní adresa uchazeče, název výběrového řízení Výměna oken na schodišti, ul. Partyzánská 2495, 2496, Tábor a slovo NEOTVÍRAT. 12. LHŮTA PRO DODÁNÍ NABÍDEK Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání nabídek, je stanovena zadavatelem na 18 dnů a končí dne ve 14:00 hodin předáním obálek s nabídkami. 13. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK Otevírání obálek bude zahájeno dne v 9:30 hodin v zasedací místnosti Stavebního bytového družstva Tábor, ul. Martínka Húsky 109, Tábor. 14. DALŠÍ PRÁVA A PODMÍNKY VYHRAZENÉ ZADAVATELEM Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv, bez uvedení důvodu, zrušit. Zadavatel má rovněž následující práva: 7

8 před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit skutečnosti deklarované uchazečem v nabídce odmítnout všechny nabídky neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem nevracet podané nabídky nehradit uchazečům žádné náklady spojené s účastí v této soutěži jednat o dalších náležitostech smlouvy až s vybraným uchazečem neposkytovat informace o uchazečích, kteří byli vyzvání k podání nabídky. Uchazeč bude vyloučen z účasti ve výběrovém řízení pokud: nebude jeho nabídka úplná neprokáže některé z kvalifikačních předpokladů nesplní požadavky stanovené výzvou. 15. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ Materiály jmenovitě uvedené v projektu a ve výkazu výměr nejsou závazné, ale jsou jen reprezentanty určeného kvalitativního standardu. Zadavatel v takovém případě umožňuje pro plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. 16. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE Případné nejasnosti, které se budou týkat předmětu zakázky, bude možné řešit s projektantem Ing. Vladimírem Chobotem na tel. č nebo přes Formální a organizační záležitosti výběrového řízení bude možné řešit přes firmu REGIO projekt, s.r.o., a to formou dotazů na tel. č nebo na S pozdravem MgA. Petr Kukla Jednatel společnosti REGIO projekt, s.r.o., pověřené zadavatelskou činností 8

9 Přílohy: 1. Obsah nabídky 2. Krycí list nabídky 3. Čestné prohlášení 4. Seznam významných zakázek 5. Návrh smlouvy 6. Slepý položkový rozpočet s výkazem výměr (vč. rekapitulace a krycího listu) 7. CD obsahující: - Elektronickou verzi výzvy a jejích příloh - Projektovou dokumentaci v elektronické verzi 9

10 V Táboře dne Výzva k předložení nabídek v rámci výběrového řízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Výměna oken na schodišti, ul. Partyzánská 2495, 2496, Tábor v rámci projektu podpořeného z Integrovaného operačního programu, Prioritní osa 6.5 Národní podpora územního rozvoje Cíl Konvergence. Jedná se o výběrové řízení na stavební úpravy bytového domu. Výběrové řízení bude probíhat dle Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadající pod aplikaci zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v programovém období Projekt je realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu. 1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Informace o zadavateli: Název společnosti: Stavební bytové družstvo Tábor Statutární zástupce: Pavel Šimák, Ing. Milan Šmíd Sídlo: Martínka Húsky 109, Tábor, PSČ IČ: DIČ: CZ Kontaktní osoba: Pavel Šimák, předseda představenstva Telefon: Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Tábor Číslo běžného účtu: /0300 1

11 Organizace pověřená výkonem zadavatelské činnosti: Název společnosti: REGIO projekt, s r. o. Statutární zástupce: MgA. Petr Kukla, jednatel Sídlo: Pražská 223, Tábor, PSČ IČ: DIČ: CZ Kontaktní osoba: Šárka Kroupová, DiS. Telefon: , VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ ZAKÁZKY Předmětem zakázky na stavební práce je částečná rekonstrukce obvodového pláště, obytné budovy, v místě stávajícího schodiště dle pravidel projektového řízení a podmínek Integrovaného operačního programu, ze kterého je projekt spolufinancován. Jedná se o výměnu stávající ocelové konstrukce beztmelého zasklení, za zděné výplně a osazení nových oken. Pozemek, na kterém budou provedeny navržené stavební úpravy bytového domu se dvěma samostatnými vchody, se nachází v Partyzánské ulici č. 2495, 2496 v Táboře, pozemek č. 252/19 a 252/20, kat. území Klokoty, lokalita Pražské sídliště. Veškeré stavební úpravy bytového domu budou provedeny v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací, zhotovenou projektantem Ing. Vladimírem Chobotem, Elektroprof a.s., IČ , s místem podnikání Bydlinského 2964, Tábor, v níže uvedeném členění. Na akci bylo vydáno sdělení Stavebního úřadu, že předmětnou stavební úpravu lze provést bez povolení a ohlášení. Demontáž skleněných výplní a ocelové konstrukce Vyzdění otvorů, osazení plastových oken Provedení venkovních omítek Ostatní stavební přidružené práce v rozsahu PD Součástí plnění jsou veškeré konstrukce, pomocné konstrukce pro provedení stavby a splnění podmínek zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Elektronická verze projektové dokumentace je přílohou výzvy. 2

12 3. MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY Partyzánská č.p. 2495, 2496, Tábor, PSČ pozemek č. 252/19 a 252/20, kat. území Klokoty lokalita Pražské sídliště Prohlídka místa plnění veřejné zakázky: Po telefonické domluvě s p. Beránkem na tel. č bude možné zajistit osobní prohlídku v místě realizace zakázky. 4. DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY Zahájení: Ukončení: do PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY ,- Kč bez DPH 6. POŽADAVKY NA SPLNĚNÍ KVALIFIKACE UCHAZEČŮ Splnění ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ prokazuje uchazeč čestným prohlášením, které je přílohou této výzvy k podání nabídek (příloha výzvy č. 3). Čestné prohlášení musí být opatřené datem a podepsané oprávněným zástupcem uchazeče. Splnění PROFESNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ uchazeč prokáže předložením: a) Výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. b) Dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dní. Doklady budou předloženy v prosté kopii. 3

13 Splnění EKONOMICKÝCH A FINANČNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ uchazeč prokáže předložením pojistné smlouvy odpovědnosti za škodu z provozní činnosti, v minimální výši pojistného ,- Kč. Doklad bude doložen v prosté kopii. Splnění TECHNICKÝCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ uchazeč prokáže předložením seznamu 3 významných zakázek stavebních úprav bytových domů realizovaných uchazečem o minimálním finančním objemu jedné zakázky ,- Kč vč. DPH, za poslední 3 roky, doplněný fotodokumentací (příloha výzvy č. 4). Dále uchazeč potvrdí podpisem souhlas s předloženým NÁVRHEM SMLOUVY, který doplní cenou, termínem, záruční dobou (v měsících) a identifikačními údaji uchazeče. Žádné další úpravy návrhu smlouvy nejsou ze strany uchazeče přípustné. Uchazeč, který nesplní kvalifikaci v rozsahu požadovaném zadavatelem v této výzvě, bude vyloučen z účasti ve výběrovém řízení. 7. TECHNICKÁ SPECIFIKACE Uchazečem bude předložen vyplněný položkový rozpočet s výkazem výměr (příloha výzvy č. 6) a termínovaný harmonogram realizace stavby v rozdělení na jednotlivé týdny. Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 8. OBCHODNÍ PODMÍNKY Platební, sankční, servisní a záruční podmínky a další požadavky na plnění zakázky jsou součástí návrhu smlouvy předkládané zadavatelem zakázky. Uchazeč doplní do smlouvy jeho identifikační údaje, cenu, termín a záruční dobu. Další úpravy návrhu smlouvy nejsou ze strany uchazeče přípustné. 9. OBSAH A FORMA NABÍDKY Nabídka musí být zpracována v českém jazyce v písemné formě, podepsána oprávněným zástupcem uchazeče a kompletní nabídka včetně příloh bude předložena v jednom výtisku originál. Nabídka bude obsahovat identifikační údaje uchazeče a bude datována. 4

14 Nabídka musí obsahovat PROHLÁŠENÍ podepsané uchazečem nebo osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. Celková nabídková cena bude obsahovat celkovou cenu za provedení díla. Nabídkovou cenu lze překročit pouze v případě změny DPH. Obsah a způsob zpracování nabídky: Součástí nabídky budou především údaje hodnocené v jednotlivých kritériích a podepsaný a doplněný návrh smlouvy o dílo. Obsah nabídky: obsah nabídky (viz. příloha č. 1) krycí list nabídky (viz. příloha č. 2) čestné prohlášení (viz. příloha č. 3) seznam významných zakázek doplněný fotodokumentací (viz. příloha č. 4) doklady ke kvalifikačním předpokladům (viz. kap.6) vyplněný předložený položkový rozpočet (vč. rekapitulace a krycího listu) v tištěné i elektronické podobě (v PDF formátu) termínovaný harmonogram realizace zakázky (členěno po jednotlivých týdnech) podepsaný a doplněný návrh smlouvy o dílo (viz. příloha č. 5) prohlášení uchazeče (viz. kap.9) CD s elektronickou verzí krycí list nabídky (příloha č. 2), položkový rozpočet včetně krycího listu a rekapitulace a smlouva o dílo (v PDF formátu) Nabídková cena bude uvedena v české měně a v následujícím členění: celková cena za předmět plnění zakázky bez DPH DPH celková cena včetně DPH Zadavatel je neplátce DPH. 10. KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s vyhlášenými kritérii a dalšími podmínkami. Hodnotící komise provede hodnocení nabídek podle základního hodnotícího kritéria 5

15 ekonomické výhodnosti nabídek. Dílčí hodnotící kritéria jsou stanovena v sestupném pořadí podle stupně významu, který jim zadavatel přiřazuje, a to: 1. Výše nabídkové ceny (v Kč včetně DPH) váha 70 % Dodavatel (uchazeč) uvede svou nabídkovou cenu v souladu s podmínkami této zadávací dokumentace. Před stanovením pořadí úspěšnosti nabídek hodnotící komise posoudí nabídkové ceny, zda nejsou mimořádně nízké ve vztahu k předmětu zakázky. 2. Záruční doba (v měsících) váha 30 % Předpokladem pro záruční dobu je bezpodmínečně dodržování provozních a udržovacích podmínek a předpisů. Hodnocen bude počet měsíců záruční doby, které budou přesahovat hodnoty minimálních záručních dob stanovených zadavatelem, které jsou pro stavební část včetně všech dodávek a montážních prací minimálně 2 roky. Maximální záruční doba je 10 let. Č. Hodnotící kritérium Váha kritéria 1 Celková cena (v Kč vč. DPH) 70 % 2 Záruční doba (v měsících) 30 % ZPŮSOB HODNOCENÍ Bodovací metoda: Hodnocení na škále 1 70 bodů u kritéria CELKOVÁ CENA (vč. DPH) 1 30 bodů u kritéria ZÁRUČNÍ DOBA Nejvýhodnější nabídka dostane v rámci každého kritéria max. počet bodů, ostatní nabídky budou obodovány poměrem vůči nejvýhodnější nabídce: a) Kritérium, pro které má nevhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria (délka záruční doby) Hodnota nabídky počet bodů kritéria = 100 * Hodnota nejvhodnější nabídky b) Kritérium, pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria (výše ceny) Hodnota nevhodnější nabídky počet bodů kritéria = 100 * Hodnota nabídky 6

16 c) Celkové hodnocení Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou váhou daného kritéria. počet bodů získaných v rámci kritéria * váha kritéria v % Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako neúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty. V případě, že více uchazečů dosáhne shodného počtu bodů, rozhoduje pak nižší nabídnutá cena dodaného celku. Po ukončení hodnocení nabídek budou všichni zúčastnění dodavatelé informováni o jeho výsledku. 11. PODÁNÍ NABÍDKY Nabídka bude zaslána/doručena na adresu společnosti REGIO projekt, s. r. o., Pražská 223, Tábor, v zapečetěné obálce, na které bude uvedena kontaktní adresa uchazeče, název výběrového řízení Výměna oken na schodišti, ul. Partyzánská 2495, 2496, Tábor a slovo NEOTVÍRAT. 12. LHŮTA PRO DODÁNÍ NABÍDEK Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání nabídek, je stanovena zadavatelem na 18 dnů a končí dne ve 14:00 hodin předáním obálek s nabídkami. 13. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK Otevírání obálek bude zahájeno dne v 9:30 hodin v zasedací místnosti Stavebního bytového družstva Tábor, ul. Martínka Húsky 109, Tábor. 14. DALŠÍ PRÁVA A PODMÍNKY VYHRAZENÉ ZADAVATELEM Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv, bez uvedení důvodu, zrušit. Zadavatel má rovněž následující práva: 7

17 před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit skutečnosti deklarované uchazečem v nabídce odmítnout všechny nabídky neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem nevracet podané nabídky nehradit uchazečům žádné náklady spojené s účastí v této soutěži jednat o dalších náležitostech smlouvy až s vybraným uchazečem neposkytovat informace o uchazečích, kteří byli vyzvání k podání nabídky. Uchazeč bude vyloučen z účasti ve výběrovém řízení pokud: nebude jeho nabídka úplná neprokáže některé z kvalifikačních předpokladů nesplní požadavky stanovené výzvou. 15. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ Materiály jmenovitě uvedené v projektu a ve výkazu výměr nejsou závazné, ale jsou jen reprezentanty určeného kvalitativního standardu. Zadavatel v takovém případě umožňuje pro plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. 16. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE Případné nejasnosti, které se budou týkat předmětu zakázky, bude možné řešit s projektantem Ing. Vladimírem Chobotem na tel. č nebo přes Formální a organizační záležitosti výběrového řízení bude možné řešit přes firmu REGIO projekt, s.r.o., a to formou dotazů na tel. č nebo na S pozdravem MgA. Petr Kukla Jednatel společnosti REGIO projekt, s.r.o., pověřené zadavatelskou činností 8

18 Přílohy: 1. Obsah nabídky 2. Krycí list nabídky 3. Čestné prohlášení 4. Seznam významných zakázek 5. Návrh smlouvy 6. Slepý položkový rozpočet s výkazem výměr (vč. rekapitulace a krycího listu) 7. CD obsahující: - Elektronickou verzi výzvy a jejích příloh - Projektovou dokumentaci v elektronické verzi 9

19 V Táboře dne Výzva k předložení nabídek v rámci výběrového řízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Výměna oken na schodišti, ul. Partyzánská 2495, 2496, Tábor v rámci projektu podpořeného z Integrovaného operačního programu, Prioritní osa 6.5 Národní podpora územního rozvoje Cíl Konvergence. Jedná se o výběrové řízení na stavební úpravy bytového domu. Výběrové řízení bude probíhat dle Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadající pod aplikaci zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v programovém období Projekt je realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu. 1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Informace o zadavateli: Název společnosti: Stavební bytové družstvo Tábor Statutární zástupce: Pavel Šimák, Ing. Milan Šmíd Sídlo: Martínka Húsky 109, Tábor, PSČ IČ: DIČ: CZ Kontaktní osoba: Pavel Šimák, předseda představenstva Telefon: Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Tábor Číslo běžného účtu: /0300 1

20 Organizace pověřená výkonem zadavatelské činnosti: Název společnosti: REGIO projekt, s r. o. Statutární zástupce: MgA. Petr Kukla, jednatel Sídlo: Pražská 223, Tábor, PSČ IČ: DIČ: CZ Kontaktní osoba: Šárka Kroupová, DiS. Telefon: , VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ ZAKÁZKY Předmětem zakázky na stavební práce je částečná rekonstrukce obvodového pláště, obytné budovy, v místě stávajícího schodiště dle pravidel projektového řízení a podmínek Integrovaného operačního programu, ze kterého je projekt spolufinancován. Jedná se o výměnu stávající ocelové konstrukce beztmelého zasklení, za zděné výplně a osazení nových oken. Pozemek, na kterém budou provedeny navržené stavební úpravy bytového domu se dvěma samostatnými vchody, se nachází v Partyzánské ulici č. 2495, 2496 v Táboře, pozemek č. 252/19 a 252/20, kat. území Klokoty, lokalita Pražské sídliště. Veškeré stavební úpravy bytového domu budou provedeny v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací, zhotovenou projektantem Ing. Vladimírem Chobotem, Elektroprof a.s., IČ , s místem podnikání Bydlinského 2964, Tábor, v níže uvedeném členění. Na akci bylo vydáno sdělení Stavebního úřadu, že předmětnou stavební úpravu lze provést bez povolení a ohlášení. Demontáž skleněných výplní a ocelové konstrukce Vyzdění otvorů, osazení plastových oken Provedení venkovních omítek Ostatní stavební přidružené práce v rozsahu PD Součástí plnění jsou veškeré konstrukce, pomocné konstrukce pro provedení stavby a splnění podmínek zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Elektronická verze projektové dokumentace je přílohou výzvy. 2

21 3. MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY Partyzánská č.p. 2495, 2496, Tábor, PSČ pozemek č. 252/19 a 252/20, kat. území Klokoty lokalita Pražské sídliště Prohlídka místa plnění veřejné zakázky: Po telefonické domluvě s p. Beránkem na tel. č bude možné zajistit osobní prohlídku v místě realizace zakázky. 4. DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY Zahájení: Ukončení: do PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY ,- Kč bez DPH 6. POŽADAVKY NA SPLNĚNÍ KVALIFIKACE UCHAZEČŮ Splnění ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ prokazuje uchazeč čestným prohlášením, které je přílohou této výzvy k podání nabídek (příloha výzvy č. 3). Čestné prohlášení musí být opatřené datem a podepsané oprávněným zástupcem uchazeče. Splnění PROFESNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ uchazeč prokáže předložením: a) Výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. b) Dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dní. Doklady budou předloženy v prosté kopii. 3

22 Splnění EKONOMICKÝCH A FINANČNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ uchazeč prokáže předložením pojistné smlouvy odpovědnosti za škodu z provozní činnosti, v minimální výši pojistného ,- Kč. Doklad bude doložen v prosté kopii. Splnění TECHNICKÝCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ uchazeč prokáže předložením seznamu 3 významných zakázek stavebních úprav bytových domů realizovaných uchazečem o minimálním finančním objemu jedné zakázky ,- Kč vč. DPH, za poslední 3 roky, doplněný fotodokumentací (příloha výzvy č. 4). Dále uchazeč potvrdí podpisem souhlas s předloženým NÁVRHEM SMLOUVY, který doplní cenou, termínem, záruční dobou (v měsících) a identifikačními údaji uchazeče. Žádné další úpravy návrhu smlouvy nejsou ze strany uchazeče přípustné. Uchazeč, který nesplní kvalifikaci v rozsahu požadovaném zadavatelem v této výzvě, bude vyloučen z účasti ve výběrovém řízení. 7. TECHNICKÁ SPECIFIKACE Uchazečem bude předložen vyplněný položkový rozpočet s výkazem výměr (příloha výzvy č. 6) a termínovaný harmonogram realizace stavby v rozdělení na jednotlivé týdny. Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 8. OBCHODNÍ PODMÍNKY Platební, sankční, servisní a záruční podmínky a další požadavky na plnění zakázky jsou součástí návrhu smlouvy předkládané zadavatelem zakázky. Uchazeč doplní do smlouvy jeho identifikační údaje, cenu, termín a záruční dobu. Další úpravy návrhu smlouvy nejsou ze strany uchazeče přípustné. 9. OBSAH A FORMA NABÍDKY Nabídka musí být zpracována v českém jazyce v písemné formě, podepsána oprávněným zástupcem uchazeče a kompletní nabídka včetně příloh bude předložena v jednom výtisku originál. Nabídka bude obsahovat identifikační údaje uchazeče a bude datována. 4

23 Nabídka musí obsahovat PROHLÁŠENÍ podepsané uchazečem nebo osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. Celková nabídková cena bude obsahovat celkovou cenu za provedení díla. Nabídkovou cenu lze překročit pouze v případě změny DPH. Obsah a způsob zpracování nabídky: Součástí nabídky budou především údaje hodnocené v jednotlivých kritériích a podepsaný a doplněný návrh smlouvy o dílo. Obsah nabídky: obsah nabídky (viz. příloha č. 1) krycí list nabídky (viz. příloha č. 2) čestné prohlášení (viz. příloha č. 3) seznam významných zakázek doplněný fotodokumentací (viz. příloha č. 4) doklady ke kvalifikačním předpokladům (viz. kap.6) vyplněný předložený položkový rozpočet (vč. rekapitulace a krycího listu) v tištěné i elektronické podobě (v PDF formátu) termínovaný harmonogram realizace zakázky (členěno po jednotlivých týdnech) podepsaný a doplněný návrh smlouvy o dílo (viz. příloha č. 5) prohlášení uchazeče (viz. kap.9) CD s elektronickou verzí krycí list nabídky (příloha č. 2), položkový rozpočet včetně krycího listu a rekapitulace a smlouva o dílo (v PDF formátu) Nabídková cena bude uvedena v české měně a v následujícím členění: celková cena za předmět plnění zakázky bez DPH DPH celková cena včetně DPH Zadavatel je neplátce DPH. 10. KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s vyhlášenými kritérii a dalšími podmínkami. Hodnotící komise provede hodnocení nabídek podle základního hodnotícího kritéria 5

24 ekonomické výhodnosti nabídek. Dílčí hodnotící kritéria jsou stanovena v sestupném pořadí podle stupně významu, který jim zadavatel přiřazuje, a to: 1. Výše nabídkové ceny (v Kč včetně DPH) váha 70 % Dodavatel (uchazeč) uvede svou nabídkovou cenu v souladu s podmínkami této zadávací dokumentace. Před stanovením pořadí úspěšnosti nabídek hodnotící komise posoudí nabídkové ceny, zda nejsou mimořádně nízké ve vztahu k předmětu zakázky. 2. Záruční doba (v měsících) váha 30 % Předpokladem pro záruční dobu je bezpodmínečně dodržování provozních a udržovacích podmínek a předpisů. Hodnocen bude počet měsíců záruční doby, které budou přesahovat hodnoty minimálních záručních dob stanovených zadavatelem, které jsou pro stavební část včetně všech dodávek a montážních prací minimálně 2 roky. Maximální záruční doba je 10 let. Č. Hodnotící kritérium Váha kritéria 1 Celková cena (v Kč vč. DPH) 70 % 2 Záruční doba (v měsících) 30 % ZPŮSOB HODNOCENÍ Bodovací metoda: Hodnocení na škále 1 70 bodů u kritéria CELKOVÁ CENA (vč. DPH) 1 30 bodů u kritéria ZÁRUČNÍ DOBA Nejvýhodnější nabídka dostane v rámci každého kritéria max. počet bodů, ostatní nabídky budou obodovány poměrem vůči nejvýhodnější nabídce: a) Kritérium, pro které má nevhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria (délka záruční doby) Hodnota nabídky počet bodů kritéria = 100 * Hodnota nejvhodnější nabídky b) Kritérium, pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria (výše ceny) Hodnota nevhodnější nabídky počet bodů kritéria = 100 * Hodnota nabídky 6

25 c) Celkové hodnocení Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou váhou daného kritéria. počet bodů získaných v rámci kritéria * váha kritéria v % Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako neúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty. V případě, že více uchazečů dosáhne shodného počtu bodů, rozhoduje pak nižší nabídnutá cena dodaného celku. Po ukončení hodnocení nabídek budou všichni zúčastnění dodavatelé informováni o jeho výsledku. 11. PODÁNÍ NABÍDKY Nabídka bude zaslána/doručena na adresu společnosti REGIO projekt, s. r. o., Pražská 223, Tábor, v zapečetěné obálce, na které bude uvedena kontaktní adresa uchazeče, název výběrového řízení Výměna oken na schodišti, ul. Partyzánská 2495, 2496, Tábor a slovo NEOTVÍRAT. 12. LHŮTA PRO DODÁNÍ NABÍDEK Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání nabídek, je stanovena zadavatelem na 18 dnů a končí dne ve 14:00 hodin předáním obálek s nabídkami. 13. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK Otevírání obálek bude zahájeno dne v 9:30 hodin v zasedací místnosti Stavebního bytového družstva Tábor, ul. Martínka Húsky 109, Tábor. 14. DALŠÍ PRÁVA A PODMÍNKY VYHRAZENÉ ZADAVATELEM Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv, bez uvedení důvodu, zrušit. Zadavatel má rovněž následující práva: 7

26 před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit skutečnosti deklarované uchazečem v nabídce odmítnout všechny nabídky neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem nevracet podané nabídky nehradit uchazečům žádné náklady spojené s účastí v této soutěži jednat o dalších náležitostech smlouvy až s vybraným uchazečem neposkytovat informace o uchazečích, kteří byli vyzvání k podání nabídky. Uchazeč bude vyloučen z účasti ve výběrovém řízení pokud: nebude jeho nabídka úplná neprokáže některé z kvalifikačních předpokladů nesplní požadavky stanovené výzvou. 15. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ Materiály jmenovitě uvedené v projektu a ve výkazu výměr nejsou závazné, ale jsou jen reprezentanty určeného kvalitativního standardu. Zadavatel v takovém případě umožňuje pro plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. 16. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE Případné nejasnosti, které se budou týkat předmětu zakázky, bude možné řešit s projektantem Ing. Vladimírem Chobotem na tel. č nebo přes Formální a organizační záležitosti výběrového řízení bude možné řešit přes firmu REGIO projekt, s.r.o., a to formou dotazů na tel. č nebo na S pozdravem MgA. Petr Kukla Jednatel společnosti REGIO projekt, s.r.o., pověřené zadavatelskou činností 8

27 Přílohy: 1. Obsah nabídky 2. Krycí list nabídky 3. Čestné prohlášení 4. Seznam významných zakázek 5. Návrh smlouvy 6. Slepý položkový rozpočet s výkazem výměr (vč. rekapitulace a krycího listu) 7. CD obsahující: - Elektronickou verzi výzvy a jejích příloh - Projektovou dokumentaci v elektronické verzi 9

28 V Táboře dne Výzva k předložení nabídek v rámci výběrového řízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Výměna oken na schodišti, ul. Partyzánská 2495, 2496, Tábor v rámci projektu podpořeného z Integrovaného operačního programu, Prioritní osa 6.5 Národní podpora územního rozvoje Cíl Konvergence. Jedná se o výběrové řízení na stavební úpravy bytového domu. Výběrové řízení bude probíhat dle Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadající pod aplikaci zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v programovém období Projekt je realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu. 1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Informace o zadavateli: Název společnosti: Stavební bytové družstvo Tábor Statutární zástupce: Pavel Šimák, Ing. Milan Šmíd Sídlo: Martínka Húsky 109, Tábor, PSČ IČ: DIČ: CZ Kontaktní osoba: Pavel Šimák, předseda představenstva Telefon: Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Tábor Číslo běžného účtu: /0300 1

29 Organizace pověřená výkonem zadavatelské činnosti: Název společnosti: REGIO projekt, s r. o. Statutární zástupce: MgA. Petr Kukla, jednatel Sídlo: Pražská 223, Tábor, PSČ IČ: DIČ: CZ Kontaktní osoba: Šárka Kroupová, DiS. Telefon: , VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ ZAKÁZKY Předmětem zakázky na stavební práce je částečná rekonstrukce obvodového pláště, obytné budovy, v místě stávajícího schodiště dle pravidel projektového řízení a podmínek Integrovaného operačního programu, ze kterého je projekt spolufinancován. Jedná se o výměnu stávající ocelové konstrukce beztmelého zasklení, za zděné výplně a osazení nových oken. Pozemek, na kterém budou provedeny navržené stavební úpravy bytového domu se dvěma samostatnými vchody, se nachází v Partyzánské ulici č. 2495, 2496 v Táboře, pozemek č. 252/19 a 252/20, kat. území Klokoty, lokalita Pražské sídliště. Veškeré stavební úpravy bytového domu budou provedeny v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací, zhotovenou projektantem Ing. Vladimírem Chobotem, Elektroprof a.s., IČ , s místem podnikání Bydlinského 2964, Tábor, v níže uvedeném členění. Na akci bylo vydáno sdělení Stavebního úřadu, že předmětnou stavební úpravu lze provést bez povolení a ohlášení. Demontáž skleněných výplní a ocelové konstrukce Vyzdění otvorů, osazení plastových oken Provedení venkovních omítek Ostatní stavební přidružené práce v rozsahu PD Součástí plnění jsou veškeré konstrukce, pomocné konstrukce pro provedení stavby a splnění podmínek zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Elektronická verze projektové dokumentace je přílohou výzvy. 2

30 3. MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY Partyzánská č.p. 2495, 2496, Tábor, PSČ pozemek č. 252/19 a 252/20, kat. území Klokoty lokalita Pražské sídliště Prohlídka místa plnění veřejné zakázky: Po telefonické domluvě s p. Beránkem na tel. č bude možné zajistit osobní prohlídku v místě realizace zakázky. 4. DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY Zahájení: Ukončení: do PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY ,- Kč bez DPH 6. POŽADAVKY NA SPLNĚNÍ KVALIFIKACE UCHAZEČŮ Splnění ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ prokazuje uchazeč čestným prohlášením, které je přílohou této výzvy k podání nabídek (příloha výzvy č. 3). Čestné prohlášení musí být opatřené datem a podepsané oprávněným zástupcem uchazeče. Splnění PROFESNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ uchazeč prokáže předložením: a) Výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. b) Dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dní. Doklady budou předloženy v prosté kopii. 3

31 Splnění EKONOMICKÝCH A FINANČNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ uchazeč prokáže předložením pojistné smlouvy odpovědnosti za škodu z provozní činnosti, v minimální výši pojistného ,- Kč. Doklad bude doložen v prosté kopii. Splnění TECHNICKÝCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ uchazeč prokáže předložením seznamu 3 významných zakázek stavebních úprav bytových domů realizovaných uchazečem o minimálním finančním objemu jedné zakázky ,- Kč vč. DPH, za poslední 3 roky, doplněný fotodokumentací (příloha výzvy č. 4). Dále uchazeč potvrdí podpisem souhlas s předloženým NÁVRHEM SMLOUVY, který doplní cenou, termínem, záruční dobou (v měsících) a identifikačními údaji uchazeče. Žádné další úpravy návrhu smlouvy nejsou ze strany uchazeče přípustné. Uchazeč, který nesplní kvalifikaci v rozsahu požadovaném zadavatelem v této výzvě, bude vyloučen z účasti ve výběrovém řízení. 7. TECHNICKÁ SPECIFIKACE Uchazečem bude předložen vyplněný položkový rozpočet s výkazem výměr (příloha výzvy č. 6) a termínovaný harmonogram realizace stavby v rozdělení na jednotlivé týdny. Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 8. OBCHODNÍ PODMÍNKY Platební, sankční, servisní a záruční podmínky a další požadavky na plnění zakázky jsou součástí návrhu smlouvy předkládané zadavatelem zakázky. Uchazeč doplní do smlouvy jeho identifikační údaje, cenu, termín a záruční dobu. Další úpravy návrhu smlouvy nejsou ze strany uchazeče přípustné. 9. OBSAH A FORMA NABÍDKY Nabídka musí být zpracována v českém jazyce v písemné formě, podepsána oprávněným zástupcem uchazeče a kompletní nabídka včetně příloh bude předložena v jednom výtisku originál. Nabídka bude obsahovat identifikační údaje uchazeče a bude datována. 4

32 Nabídka musí obsahovat PROHLÁŠENÍ podepsané uchazečem nebo osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. Celková nabídková cena bude obsahovat celkovou cenu za provedení díla. Nabídkovou cenu lze překročit pouze v případě změny DPH. Obsah a způsob zpracování nabídky: Součástí nabídky budou především údaje hodnocené v jednotlivých kritériích a podepsaný a doplněný návrh smlouvy o dílo. Obsah nabídky: obsah nabídky (viz. příloha č. 1) krycí list nabídky (viz. příloha č. 2) čestné prohlášení (viz. příloha č. 3) seznam významných zakázek doplněný fotodokumentací (viz. příloha č. 4) doklady ke kvalifikačním předpokladům (viz. kap.6) vyplněný předložený položkový rozpočet (vč. rekapitulace a krycího listu) v tištěné i elektronické podobě (v PDF formátu) termínovaný harmonogram realizace zakázky (členěno po jednotlivých týdnech) podepsaný a doplněný návrh smlouvy o dílo (viz. příloha č. 5) prohlášení uchazeče (viz. kap.9) CD s elektronickou verzí krycí list nabídky (příloha č. 2), položkový rozpočet včetně krycího listu a rekapitulace a smlouva o dílo (v PDF formátu) Nabídková cena bude uvedena v české měně a v následujícím členění: celková cena za předmět plnění zakázky bez DPH DPH celková cena včetně DPH Zadavatel je neplátce DPH. 10. KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s vyhlášenými kritérii a dalšími podmínkami. Hodnotící komise provede hodnocení nabídek podle základního hodnotícího kritéria 5

33 ekonomické výhodnosti nabídek. Dílčí hodnotící kritéria jsou stanovena v sestupném pořadí podle stupně významu, který jim zadavatel přiřazuje, a to: 1. Výše nabídkové ceny (v Kč včetně DPH) váha 70 % Dodavatel (uchazeč) uvede svou nabídkovou cenu v souladu s podmínkami této zadávací dokumentace. Před stanovením pořadí úspěšnosti nabídek hodnotící komise posoudí nabídkové ceny, zda nejsou mimořádně nízké ve vztahu k předmětu zakázky. 2. Záruční doba (v měsících) váha 30 % Předpokladem pro záruční dobu je bezpodmínečně dodržování provozních a udržovacích podmínek a předpisů. Hodnocen bude počet měsíců záruční doby, které budou přesahovat hodnoty minimálních záručních dob stanovených zadavatelem, které jsou pro stavební část včetně všech dodávek a montážních prací minimálně 2 roky. Maximální záruční doba je 10 let. Č. Hodnotící kritérium Váha kritéria 1 Celková cena (v Kč vč. DPH) 70 % 2 Záruční doba (v měsících) 30 % ZPŮSOB HODNOCENÍ Bodovací metoda: Hodnocení na škále 1 70 bodů u kritéria CELKOVÁ CENA (vč. DPH) 1 30 bodů u kritéria ZÁRUČNÍ DOBA Nejvýhodnější nabídka dostane v rámci každého kritéria max. počet bodů, ostatní nabídky budou obodovány poměrem vůči nejvýhodnější nabídce: a) Kritérium, pro které má nevhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria (délka záruční doby) Hodnota nabídky počet bodů kritéria = 100 * Hodnota nejvhodnější nabídky b) Kritérium, pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria (výše ceny) Hodnota nevhodnější nabídky počet bodů kritéria = 100 * Hodnota nabídky 6

34 c) Celkové hodnocení Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou váhou daného kritéria. počet bodů získaných v rámci kritéria * váha kritéria v % Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako neúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty. V případě, že více uchazečů dosáhne shodného počtu bodů, rozhoduje pak nižší nabídnutá cena dodaného celku. Po ukončení hodnocení nabídek budou všichni zúčastnění dodavatelé informováni o jeho výsledku. 11. PODÁNÍ NABÍDKY Nabídka bude zaslána/doručena na adresu společnosti REGIO projekt, s. r. o., Pražská 223, Tábor, v zapečetěné obálce, na které bude uvedena kontaktní adresa uchazeče, název výběrového řízení Výměna oken na schodišti, ul. Partyzánská 2495, 2496, Tábor a slovo NEOTVÍRAT. 12. LHŮTA PRO DODÁNÍ NABÍDEK Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání nabídek, je stanovena zadavatelem na 18 dnů a končí dne ve 14:00 hodin předáním obálek s nabídkami. 13. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK Otevírání obálek bude zahájeno dne v 9:30 hodin v zasedací místnosti Stavebního bytového družstva Tábor, ul. Martínka Húsky 109, Tábor. 14. DALŠÍ PRÁVA A PODMÍNKY VYHRAZENÉ ZADAVATELEM Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv, bez uvedení důvodu, zrušit. Zadavatel má rovněž následující práva: 7

35 před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit skutečnosti deklarované uchazečem v nabídce odmítnout všechny nabídky neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem nevracet podané nabídky nehradit uchazečům žádné náklady spojené s účastí v této soutěži jednat o dalších náležitostech smlouvy až s vybraným uchazečem neposkytovat informace o uchazečích, kteří byli vyzvání k podání nabídky. Uchazeč bude vyloučen z účasti ve výběrovém řízení pokud: nebude jeho nabídka úplná neprokáže některé z kvalifikačních předpokladů nesplní požadavky stanovené výzvou. 15. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ Materiály jmenovitě uvedené v projektu a ve výkazu výměr nejsou závazné, ale jsou jen reprezentanty určeného kvalitativního standardu. Zadavatel v takovém případě umožňuje pro plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. 16. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE Případné nejasnosti, které se budou týkat předmětu zakázky, bude možné řešit s projektantem Ing. Vladimírem Chobotem na tel. č nebo přes Formální a organizační záležitosti výběrového řízení bude možné řešit přes firmu REGIO projekt, s.r.o., a to formou dotazů na tel. č nebo na S pozdravem MgA. Petr Kukla Jednatel společnosti REGIO projekt, s.r.o., pověřené zadavatelskou činností 8

36 Přílohy: 1. Obsah nabídky 2. Krycí list nabídky 3. Čestné prohlášení 4. Seznam významných zakázek 5. Návrh smlouvy 6. Slepý položkový rozpočet s výkazem výměr (vč. rekapitulace a krycího listu) 7. CD obsahující: - Elektronickou verzi výzvy a jejích příloh - Projektovou dokumentaci v elektronické verzi 9

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem,,zateplení ZŠ Zeměchy podle 6 a 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. "Revitalizace centra obce Střítež"

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. Revitalizace centra obce Střítež VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK pro ostatní zakázku malého rozsahu na stavební práce v rámci projektu CZ.1.10/4.1.00/03.00600 "Revitalizace centra obce Střítež" Výzva k podání cenových nabídek byla zpracována

Více

Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením. MVR-1080033 Zlepšení energetické náročnosti objektů ZŠ, ZS v obci

Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením. MVR-1080033 Zlepšení energetické náročnosti objektů ZŠ, ZS v obci Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum: Kavřík / 544 528 640 Brno, 10.7.2008 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením MVR-1080033 Zlepšení energetické

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách V Praze dne 2. 10. 2012 č.j.: FZU/THS 615/2012 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Zasíláme Vám výzvu k podání nabídky

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL13255/2015/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 Vyřizuje: Petr Klinecký Tel.:

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL16263/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Petr Klinecký

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Název: Městská

Více

Střední průmyslová škola Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výměna oken na Střední průmyslové škole Hranice V Hranicích dne 21. 2. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Zadavatel Střední průmyslová škola Hranice se

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I ZADÁVACÍ DOKUMENTACE MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY VE SMYSLU ZÁKONA Č. 137/2006 SB. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: POSKYTNUTÍ DLOUHODOBÉHO ÚVĚRU VE VÝŠI 23,34 MIL.

Více

DOKUMENTACE K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ OTEVŘENÁ VÝZVA

DOKUMENTACE K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ OTEVŘENÁ VÝZVA DOKUMENTACE K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Zadávání zakázek mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě VZ162 GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky Datum vyhlášení veřejné zakázky:

Více

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích 50º6'14.083"N, 14º23'26.365"E Národní technická knihovna National Technical Library Č.j.: NTK/451/09-8 Vyřizuje: Ing. Maštera V Praze dne: 10. 12. 2009 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011 Datum: 20. 07. 2011 Ev.č. SVT-2011-02 Vyřizuje: Ing. Petr Novák Tel. 777 317 111 E-mail: info@svazvt.cz Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky s vyšší hodnotou na služby, nespadající do režimu

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY pro vyhlášenou veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce a dodávku mobiliáře V Rýmařově 11.9.2013 ÚPRAVA ZASTÁVEK A PLOCH RÝMAŘOVSKO Zadavatel

Více

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích.

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích. Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Dne 14.8.2014 Věc: Výzva k podání nabídky Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Vás vyzývá k podání nabídky

Více

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

Číslo zakázky. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Název programu:

Číslo zakázky. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Obec Úholičky Obecní úřad Úholičky Náves 10, 252 64 Úholičky tel. 220930641, fax: 220930088. Obnova asfaltového souvrství ul.

Obec Úholičky Obecní úřad Úholičky Náves 10, 252 64 Úholičky tel. 220930641, fax: 220930088. Obnova asfaltového souvrství ul. Obecní úřad Úholičky Náves 10, 252 64 Úholičky tel. 220930641, fax: 220930088 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje v Úholičkách dne VZ 6/2014 Ing. Kořínková Věc: Výzva k podání nabídky na realizaci

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk Veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel: zastoupený: Město Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 40801 Rumburk IČ: 00261602, DIČ: CZ00261602 Darkem Švábem, místostarostou města Vyzývá uchazeče k předložení

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65 VZ/20011/3/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název

Více

Výzva poptávkového řízení MĚSTO KUTNÁ HORA. Oddělení cestovního ruchu a marketingu. Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora

Výzva poptávkového řízení MĚSTO KUTNÁ HORA. Oddělení cestovního ruchu a marketingu. Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora Č.j.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: Skart. znak. V/10 Spis. znak: 91.1 Výzva poptávkového řízení MĚSTO KUTNÁ HORA Oddělení cestovního ruchu a marketingu Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora Tel.

Více

MESTO REVNICE, NAMESTI KRALE JIRIHO Z PODEBRAD 74, 25230 REVNICE IC: 00241636

MESTO REVNICE, NAMESTI KRALE JIRIHO Z PODEBRAD 74, 25230 REVNICE IC: 00241636 v v, v,, v, v MESTO REVNICE, NAMESTI KRALE JIRIHO Z PODEBRAD 74, v v 25230 REVNICE IC: 00241636 tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika, Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 tel. 244 024 570, fax. 244 024 575, IČ: 00212423, DIČ: CZ00212423, bankovní spojení ČNB Praha 1 č.ú. 2901881/0710

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 325 510 266 325 552 066; e mail :blazek@mestolysa.

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 325 510 266 325 552 066; e mail :blazek@mestolysa. Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 325 510 266 325 552 066; e mail :blazek@mestolysa.cz Č.j 1084/2015 V Lysé nad Labem 16.9.2015 Vyřizuje : Blažek

Více

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění

Více

Zadávací dokumentace pro dodávku Automatického sítotiskového zařízení pro nanášení pasty a lepidla v rámci projektu OPPK CZ.2.16/3.3.

Zadávací dokumentace pro dodávku Automatického sítotiskového zařízení pro nanášení pasty a lepidla v rámci projektu OPPK CZ.2.16/3.3. Zadávací dokumentace pro dodávku Automatického sítotiskového zařízení pro nanášení pasty a lepidla v rámci projektu OPPK CZ.2.16/3.3.00/25096 Název zakázky: Automatického sítotiskového zařízení pro nanášení

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0969

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.1493

CZ.1.07/1.1.00/56.1493 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Dodávka laboratorních lednic II 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZADÁVACÍ PODMÍNKY 1. Identifikační údaje zadavatele Název zakázky: Studie proveditelnosti webových stránek Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka multimediálního vybavení pro projekt Moderní škola Zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek Regionálního operačního

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu zákona: veřejný zadavatel Právní forma: obec Název a sídlo zadavatele: Městys

Více

Oprava sociálních zařízení v ZŠ Příšovice

Oprava sociálních zařízení v ZŠ Příšovice Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace dle 7 odst. 3) a dle 18 odst. 5) zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Vyzýváme Vás v rámci výběrového

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta 128 43 PRAHA 2 - Albertov 6 +42 2 2491 9868 fax: +42 2 21952174 JMÉNO FIRMY ADRESA adresa Naše Č.j.: PID: UK 13- V Praze dne Vyřizuje: ing.bečvář Telefon:

Více

Identifikační údaje zadavatele: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: 00020729 Adresa sídla: Korespondenční adresa:

Identifikační údaje zadavatele: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: 00020729 Adresa sídla: Korespondenční adresa: Kontaktní osoba: Jan Sůva Telefon: 267 994 333 Fax: 272 936 597 E-mail: jan.suva@sfzp.cz č.j. SFZP 072269/2012 Datum: 30. 3. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Zábřeh provozní budova sboru dobrovolných hasičů a garáž pro Sportovní kluby Zábřeh

Zábřeh provozní budova sboru dobrovolných hasičů a garáž pro Sportovní kluby Zábřeh M Ě S T O Z Á B Ř E H Masarykovo nám. č. 510/6 tel.: 583 468 111 789 01 Zábřeh fax: 583 416 505 pro účely výběrového řízení dále jen z a d a v a t e l z a s í l á v ý z v u zájemcům o veřejnou zakázku

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Výzva k podání nabídek ROP NUTS II Jihozápad Registrační číslo a název CZ.1.14/2.4.00/19.02574, Modernizace odborných učeben projektu: a dílen SOŠ Velešín Název zakázky: Pořízení vybavení

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA SVĚTELNÉHO MIKROSKOPU Název veřejné zakázky: S MIKROTVRDOMĚREM Identifikační údaje

Více

Zpracování lesních hospodářských osnov Jilemnicko Krkonoše

Zpracování lesních hospodářských osnov Jilemnicko Krkonoše Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace Ve smyslu 7 odst.3) a dle 18 odst.3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) - mimo režim zákona - Název

Více

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz Název projektu: Číslo projektu: Rozšíření služeb a dostupnosti péče mobilního hospice při MEDICA zdravotní péče, s.r.o.

Více

Odborné učiliště a Praktická škola,

Odborné učiliště a Praktická škola, Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, tel. 499524139 Vyřizuje : J. Pilousová Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, dále jen zadavatel, vyhlašuje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kurzy anglického jazyka - Královský pivovar Krušovice a.s.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kurzy anglického jazyka - Královský pivovar Krušovice a.s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Kurzy anglického jazyka - Královský pivovar Krušovice a.s. Zadavatel Obchodní firma: Královský pivovar Krušovice a.s. sídlem: Krušovice 1, PSČ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost vyhlašuje poptávkové řízení na zajištění

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Identifikace zadavatele: Název: Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895, okres Mladá

Více

MĚSTYS BRANKOVICE. PSČ 683 33, Náměstí 101, okres Vyškov

MĚSTYS BRANKOVICE. PSČ 683 33, Náměstí 101, okres Vyškov MĚSTYS BRANKOVICE PSČ 683 33, Náměstí 101, okres Vyškov Věc: Výzva k podání nabídky Vážená paní, Vážený pane, dovoluji si Vás v souladu s ustanovením 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (dle Příručky pro příjemce http://www.ziel3-cil3.eu/media/cs/2012-03-29_ppp_bez_reviz.pdf) Název zakázky: Energetická rekonstrukce ústřední

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zpracování zadávací dokumentace organizace zadávacích řízení podle zákona o veřejných zakázkách organizace zakázek malého rozsahu kontrola zadávací dokumentace před zahájením výběrového řízení kontrola

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií V Ý Z V A

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií V Ý Z V A V Ý Z V A k podání nabídky dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory OPŽP, zakázky malého rozsahu 2. kategorie Zakázka: Zadavatel: Zastoupen: Druh zakázky: Způsob zadání: Zateplení kulturního

Více

Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava. Ing. Ivana Růžičková. iruzickova@ostrava.cz

Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava. Ing. Ivana Růžičková. iruzickova@ostrava.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky SD11/2013 Název zakázky: Stavební práce Předmět zakázky: Výměna střešní krytiny a klempířských prvků na budově ŠD Typ zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu (dále

Více

Zadávací dokumentace výběrového řízení

Zadávací dokumentace výběrového řízení Zadávací dokumentace výběrového řízení I. Název zakázky: II. Zadavatel: Ing. Martin Brožek, Mělnická 383/38, Libiš, 277 11 a Bc. Jana Brožková, Kostelec u Křížků 46, Kostelec u Křížků, 251 68 Ve věcech

Více

MĚSTO SKALNÁ Sportovní 9, 351 34

MĚSTO SKALNÁ Sportovní 9, 351 34 MĚSTO SKALNÁ Sportovní 9, 351 34 ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen zákona) předkládá výzvu k podání nabídek jejímž cílem je zadat zakázku transparentním a nediskriminačním způsobem za cenu v

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou KANCELÁŘ STAROSTY Město Týnec nad Sázavou vyhlašuje v souladu s ustanoveními 12 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vnitřní

Více

VÝZVA /zadávací dokumentace/

VÝZVA /zadávací dokumentace/ VÝZVA /zadávací dokumentace/ k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ZPRACOVÁNÍ STUDIE Z KOKOŘÍNSKA DO PODRALSKA 1 Zadavatel: Zadavatel: Vyhlídky,o.s. Sídlo: Nebužely 92, PSČ 277 34 Právní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem Zateplení budovy obecního úřadu v obci Modletice Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č.

Více

Oprava místních komunikací, chodníků a odstavných ploch v obci Příšovice. tel./fax. 485 177 025, mobil 602 112 037 e-mail: prisovice@email.

Oprava místních komunikací, chodníků a odstavných ploch v obci Příšovice. tel./fax. 485 177 025, mobil 602 112 037 e-mail: prisovice@email. Výzva k podání nabídky, prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace Nejedná se o zadávací řízení ve smyslu zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 3, 89 Lysá nad Labem 35 510 44 35 55 066; e mail: kopecky@mestolysa.cz Č. j. V Lysé nad Labem 3. 11. 014 Vyřizuje: Ing. Vladimír Kopecký

Více

Zadávací dokumentace. na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby (dále jen VZ) Poskytnutí kontokorentního úvěru. Zadavatel:

Zadávací dokumentace. na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby (dále jen VZ) Poskytnutí kontokorentního úvěru. Zadavatel: Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby (dále jen VZ) Poskytnutí kontokorentního úvěru Zadavatel: Město Semily Husova čp. 82, 513 13 Semily Zastoupené Mgr. Janem Farským, starostou

Více

Identifikační údaje zadavatele. Otín 37, 594 01 Velké Meziříčí. Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností. Nová 326, 675 03 Budišov

Identifikační údaje zadavatele. Otín 37, 594 01 Velké Meziříčí. Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností. Nová 326, 675 03 Budišov PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název veřejné zakázky:

Více

V souladu s ustanovením 6 a 18 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách Vás tímto. v y z ý v á m

V souladu s ustanovením 6 a 18 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách Vás tímto. v y z ý v á m Praha Zbraslav dne 4. 5. 2015 VÝZVA k podání nabídky dle ustanovení 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Živičářské práce běžné údržby komunikací

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 1. Název veřejné zakázky V Praze dne 13. 8. 2013 Název veřejné zakázky Evidenční číslo VZ Druh zadávacího řízení Vytvoření

Více

spočívající v dodávce svozového vozidla s nosičem kontejnerů a 2 ks velkoobjemových kontejnerů

spočívající v dodávce svozového vozidla s nosičem kontejnerů a 2 ks velkoobjemových kontejnerů Zakázka malého rozsahu - Oznámení o zahájení výběrového řízení - Výzva k podání nabídek k realizaci projektu TSMPr - systém odděleného sběru odpadů s nákupem svozové techniky spočívající v dodávce svozového

Více

1. Identifikační údaje zadavatele

1. Identifikační údaje zadavatele infinity - progress o.s. 73998 Mosty u Jablunkova 316 Věc: Písemná výzva k podání nabídky u zadávacího řízení označeného Interaktivní ekologické centrum Dolní Lomné I. a II. etapa Dodávky AV technologií

Více

Podpora čtení a výuky jazyků. Dodávka služby: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Předmět zakázky:

Podpora čtení a výuky jazyků. Dodávka služby: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Předmět zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako

Více

CSS Prostějov, rekonstrukce budovy 6F zřízení odlehčovací služby a denního stacionáře vnitřní vybavení

CSS Prostějov, rekonstrukce budovy 6F zřízení odlehčovací služby a denního stacionáře vnitřní vybavení hejtman Ing. Jiří Rozbořil Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc tel.: +420 585 508 847 fax: +420 585 508 851 e-mail: hejtman@kr-olomoucky.cz www.kr-olomoucky.cz VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/TEL

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: Zastoupený: IČO: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing. Jaroslava Martanová, starostka 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Různé operační programy Registrační číslo Různá registrační čísla projektu: Název projektu a Různé názvy projektů registrační číslo: Název zakázky:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Město Týniště nad Orlicí jako veřejný zadavatel (dále jen zadavatel ) vyhlašuje zakázku malého rozsahu ve smyslu ustanovení 12 odst.

Více

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Zadavatel: Státní fond životního prostředí České republiky Sídlem: Kaplanova 1931/1, Praha 11 Chodov, PSČ: 148 00 Zastoupený: Ing. Františkem Krejčím, ředitelem

Více

vyhlašuje výzvu k podání nabídek

vyhlašuje výzvu k podání nabídek MĚSTO SPÁLENÉ POŘÍČÍ Náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí, IČO: 00257249; DIČ: CZ00257249 tel./fax 371 594 654 tel. 371 594 636, 371 594 640 č.j. 42/2011 /MěÚSP ZADAVATEL vyhlašuje výzvu k podání

Více

coufal@iqpark.cz Název veřejné zakázky: Zadavatel Obchodní firma: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Sídlo: Košická 6, 460 12 Liberec 3

coufal@iqpark.cz Název veřejné zakázky: Zadavatel Obchodní firma: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Sídlo: Košická 6, 460 12 Liberec 3 Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpI (dále jen PPVD) a analogicky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Rekonstrukce vnitřních prostor MěÚ + EPS + EZS - 3.etapa, 1.patro

Rekonstrukce vnitřních prostor MěÚ + EPS + EZS - 3.etapa, 1.patro Výběrové řízení formou poptávky na dodavatele stavby M Ě S T O S O K O L O V Vás poptává k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: Rekonstrukce vnitřních prostor MěÚ + EPS

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu a výzva k podání nabídky na dodávku

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu a výzva k podání nabídky na dodávku Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu a výzva k podání nabídky na dodávku Veřejná zakázka bude realizovaná výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ust. 6 zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky v rámci výběrového řízení na služby Název veřejné zakázky: Název: IČ/DIČ: Doprava žáků SOŠ SE Velešín Zadavatel Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Č.j. 1187/08-130100-13 Zadávací dokumentace Zajištění záručního a pozáručního servisu kopírovacích strojů CŘ Olomouc (1) Celní ředitelství Olomouc se sídlem Blanická 19, 772 71 Olomouc, IČ 71214011 Čl.

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Název veřejné zakázky: Rámcové plnění vzdělávání Identifikace zadavatele: Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP

Více

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Vybavení nového objektu školy k akci DDŠ a ZŠ Kostelec nad Orlicí Přístavba školy dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: 27/2014

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: 27/2014 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce Č.j.: DM-030/1015/2015 Sp.č.: 030/80/005-1/2015 Pardubice 02.06.2015 Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. a) a 18

Více