č. zakázky : 19/2011 stupeň : Projektová dokumentace pro územní řízení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "č. zakázky : 19/2011 stupeň : Projektová dokumentace pro územní řízení"

Transkript

1 A: ÚVODNÍ ÚDAJE B: PRŮVODNÍ ZPRÁVA C: SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (Textová část stupně dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, podle Vyhlášky č. 503/2006 Sb. ) Stavba : Nástavba MŠ a ZŠ Kobylnice Místo stavby : Na Budínku 80, Kobylnice u Brna Investor : Obec Kobylnice, Na Budínku 240, Kobylnice u Brna Projektant : Ing. Šárka Kolajová č. zakázky : 19/2011 stupeň : Projektová dokumentace pro územní řízení 1

2 A. Úvodní údaje Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace, označení stavby a pozemku. Název stavby Nástavba ZŠ a MŠ Kobylnice Místo stavby : Na Budínku 240, Kobylnice u Brna Jméno investora: Obec Kobylnice Adresa investora : Na Budínku 240, Kobylnice u Brna Stupeň Projektová dokumentace pro územní řízení Datum 02/2012 Projektant Ing. Šárka Kolajová Slunečná 8, Brno IČO : Mobil : E mail : Autorizovaný projektant : Ing. Pavlína Heřmanová Číslo autorizace : B. Průvodní zpráva 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci zastavěná část nezastavěná část obce Objekt MŠ se nachází v komplexu budov, kde je základní škola, mateřská škola. Na tento objekt navazuje obecní úřad. Objekt se nachází ve středu obce. b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci Obec Kobylnice má schválený územní plán. c) údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací Charakter stavby - nástavba, stavební úpravy. Záměr je v souladu s územním plánem. d) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů Jsou zapracovány v projektové dokumentaci. e) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu Napojení na technickou a s dopravní infrastrukturu je stávající. Jsou vybudovány všechny přípojky a vjezd na komunikaci je stávající nebude rozšířen ani měněn. f) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod, území pro zvláštní zásahy do zemské kůry a poddolovaných území Objekt se nenachází na poddolovaném území, nenachází se v blízkosti zdroje nerostů a podzemní vody. g) poloha vůči záplavovému území Objekt se nenachází v záplavovém území. h) druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí p.č. 267/1 zastavěná plocha a nádvoří p.č. 267/2 zastavěná plocha a nádvoří p.č. 267/4 zastavěná plocha a nádvoří i) přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy Přístup na stavební pozemek je z ulice Na Budínku. Odtud bude řešena i doprava stavebního materiálu. 2

3 j) zajištění vody a energií po dobu výstavby Napojení je na stávající zdroj vody a elektřiny. 2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání a) účel užívání stavby Stavba je určena pro vzdělávání. Projektová dokumentace řeší rozšíření výukových prostor o 3 učebny pro cca 48 dětí, kabinet pro učitele, hygienické zařízení pro žáky, šatny. V části stávajícího obecního úřadu by bylo vybudováno WC pro učitele, které může sloužit i pro tělesně postižené a výtah. Nově je navrženo propojení krytou lávkou do stávající budovy základní školy a nově je řešeno schodiště na stávající dvůr. b) trvalá nebo dočasná stavba Jedná se o stavbu trvalou. c) novostavba nebo změna dokončené stavby Jde o stavební úpravy, nástavbu MŠ. Výška hřebene nejvyšší střechy v komplexu zůstává stávající. d) etapizace výstavby Stavba není dělena na etapy. 3. Orientační údaje stavby a) základní údaje o kapacitě stavby (počet účelových jednotek, jejich velikosti; užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy apod.) Zastavěná plocha : 735,40 m 2 Obestavěný prostor 6681 m 3 1.NP: 487 m 2 - Prostory MŠ a ZŠ + školní kuchyně a jídelna 2.NP : 613 m 2 - Základní škola + prostory Obecního úřadu b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody, Výpočet potřeby vody stávající Počet osob: Mateřská škola 50osoby na dítě 60 l/obyv/den Základní škola 60 osob Školní družina 27 osob Školní kuchyně 150 jídel 2 l/jídlo/den Úklid 1078m 2 0,033/m 2 Qp1 = Σ(PO*) Qp1 = (50x60) = 3000l/den = 3,00m 3 /den=0,0833l/s=60m 3 /měs=600m 3 /rok Qp2 = Σ(PO*) Qp2= (60x25) = 1500l/den = 1,5m 3 /den=0,04166l/s=30m 3 /měs=300m 3 /rok Qp3 = Σ(PO*) Qp3 = (27x25) = 675l/den = 0,675m 3 /den=0,046875l/s=13,5m 3 /měs=135m 3 /rok Qp4 = Σ(PO*) Qp4 = (150x2) = 300l/den = 0,30m 3 /den=0,00139l/s=5,4m 3 /měs=60m 3 /rok Qp5 = Acelk /100m 2 * 0,033m 3 /den Qp5 = 1078 / 100 * 0,033 = 0,356m 3 /den=0,00001l/s=7,12m 3 /měs=71,2m 3 /rok Qps (m3/den)= Qp1 + Qp2 + Qp3 + Qp4 + Qp5= 5,831m 3 /den Qps (l/s)= Qp1 + Qp2 + Qp3 + Qp4 + Qp5 = 0,1732/s 3

4 Qps (m3/měs)= Qp1 + Qp2 + Qp3 + Qp4 + Qp5 =116,02m 3 /měs Qps (m3/rok)= Qp1 + Qp2 + Qp3 + Qp4 + Qp5= 1166,2m 3 /rok Qds = Qp * kd Qds = Qp x 1,5 Qds = 5,831 x 1,5 Qds= ΣQdi = 8,74m 3 /den Qhs = Qd * kh Qh1 = (4,5 x 1,8) * 1000 / = 0,225 l/s Qh2 = (2,25 x 1,8) * 1000 / = 0,1125 l/s Qh3 = (1,0125 x 1,8) * 1000 / = 0,126 l/s Qh4 = (0,45 x 1,8) * 1000 / = 0,0375 l/s Qh5 = (0,534 x 1,8) * 1000 / = 0,0267 l/s Qhs= ΣQhi = 0,5277 l/s Výpočet potřeby vody nové ( nárůst) Počet osob: Základní škola Qpn = Σ(PO*) 50 osob Qpn = (50x25) = 1250l/den = 1,25m 3 /den=0,0347l/s=25m 3 /měs=250m 3 /rok Qdn = Qpn * kd Qdn = 1,25 x 1,5 = 1,875 m 3 /den Qhn = Qd * kh Qhn = (1,875*1,8) *1000/36000 Qhn = 0,09375 l/s Celková potřeba vody Qpc = Qps + Qpn Qpc = 5, ,25 = 7,081 m 3 /den Qps (l/s)= Qps + Qpn = 0,2079l/s Qps (m3/měs)= Qps + Qpn = 141,02m 3 /měs Qps (m3/rok)= Qps + Qpn = 1416,2m 3 /rok Qdn = Qpn * kd = 10,62 m 3 /den Qhn = Qd * kh = 0,621 l/s Technické údaje - elektro Napěťová soustava: 3PEN AC 50 Hz, TN-C-S 50Hz, 400/230V Základní ochrana : samočinným odpojením od zdroje Zesílená ochrana : proudovým chráničem, pospojováním Instalovaný příkon: 6,4 kw Maximální soudobý příkon: 5kW Rezervovaný proud: 3x 25 A Současnost: 0,8 Roční spotřeba : cca kwh Stupeň zásobování : 3 Bilance potřeb tepla Tepelné ztráty byly vypočteny podle ČSN EN pro venkovní oblast -12 C a krajinnou oblast s intenzivními větry. Výpočtová tepelná ztráta nástavby objektu, včetně zohlednění požadavků na větrání místností ve školách dle vyhlášky č.343/2009sb. činí 26,5 kw. 4

5 c)celková spotřeba vody (z toho voda pro technologii) - není Voda pro technologii není předmětem řešení d)odborný odhad množství splaškových a dešťových vod Množství splaškových vod HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY Výpočet splaškových odpadních vod dle ČSN : Počet osob: Mateřská škola na dítě Základní škola Školní družina Školní kuchyně 50osoby 60 l/obyv/den 60 osob 27 osob 150 jídel 2 l/jídlo/den Úklid 1078m 2 0,033/m2 Qp1 = Σ(PO*) Qp1 = (50x60) = 3000l/den = 3,00m 3 /den Qp2 = Σ(PO*) Qp2= (60x25) = 1500l/den = 1,5m 3 /den Qp3 = Σ(PO*) Qp3 = (27x25) = 675l/den = 0,675m 3 /den Qp4 = Σ(PO*) Qp4 = (150x2) = 300l/den = 0,30m 3 /den Qp5 = Acelk /100m 2 * 0,033m 3 /den Qp5 = 1078 / 100 * 0,033 = 0,356m 3 /den Qps (m3/den)= Qp1 + Qp2 + Qp3 + Qp4 + Qp5= 5,831m 3 /den Qp = 5831 l/den = 5,831m 3 /den Qh = (Qp /h)*kh = (5831/h)*6,7 = 4719 l/hod = 1,31 l/s dle ČSN návrh 2* Qh = 2,62 l/s Výpočet množství splaškových vod nový (nárůst) Počet osob: Základní škola 50 osob Qpn = Σ(PO*) Qpn = (50*25) =1250l/den = 1,25m 3 /den Qh = (Qp /h)*kh = (1250/10)*7,2 = 900 l/hod = 0,25 l/s dle ČSN návrh 2* Qh = 0,25 l/s Celkové množství splaškových vod Qhc = Qhs+ Qhn 5

6 Qhc = 1,31 + 0,25 = 1,56 l/s dle ČSN návrh 2* Qh = 3,12l/s Výpočet množství dešťových vod dle ČSN Zůstává stávající e)předpokládané zahájení výstavby po vydání pravomocného stavebního povolení f)předpokládaná lhůta výstavby 1,0 rok C. Souhrnná technická zpráva 1. Popis stavby a) zdůvodnění výběru stavebního pozemku Projektová dokumentace řeší nástavbu, stavební úpravy na stávajícím objektu, proto je výběr stavebního pozemku dán. b) zhodnocení staveniště Staveniště se nachází ve stávající řadové zástavbě. c) zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení Stávající budova Základní a mateřské školy se nachází na konci řadové obecní zástavby s napojením na Obecní úřad. Objekt sestává z původního uličního traktu a pozdější dostavby dvorního traktu. Uliční trakt je zastřešen sedlovou střechou, stávající jednopodlažní dvorní trakt je jednoduchá obdélníková přístavba s plochou střechou. Výška hlavního hřebene uličního traktu zůstane beze změn. Dvorní trakt bude zastřešen sedlovou střechou s malým spádem, výška hřebene bude cca 7,8 m a nepřesáhne stávající římsu uličního traktu. V 1.NP se nachází veškeré prostory mateřské školy včetně kuchyně a jídelny a dále zázemí základní školy včetně nutných sociálních zařízení. Ve 2.NP se nachází třídy a kabinety základní školy, obřadní místnost Obecního úřadu, servrovna a sociální zařízení. Stavebními úpravami dojde k rozšíření prostorů základní školy. d) zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního, stavebního, technologického a provozního) Dispoziční řešení : Do nové nástavby se dostaneme po venkovním ocelovém schodišti, spojovací krytou lávkou do stávající budovy, Rovněž je navrženo propojení ze stávající budovou, kde jsou prostory obecního úřadu. Zde je navrženo WC pro invalidy, které bude zároveň sloužit jako WC pro učitele. Učitelé mohou používat WC v 1.NP stávající budovy. Docházková vzdálenost ke stávajícím WC pro učitele je 70m. Nově jsou navrženy tři učebny, 3 šatny, kabinet pro učitele, wc pro dívky( včetně hygienické kabinky), wc pro hochy. Popis stavebních úprav provedení základových patek pro nosné sloupy přístupového výklenku nástavby a sloupy ocelové nosné konstrukce přístupového schodiště a zastřešené lávky. Provedení zdvojeného stropu včetně vyložení na jihozápadní stěně dvorního traktu vyzdění stěn obvodové konstrukce vyzdění středové nosné stěny provedení ztužujícího ŽB věnce nové stropní konstrukce nad přístavbou včetně tepelné izolace 6

7 provedení nové střešní konstrukce včetně krovu zateplení fasády nástavby vybudování nových podlah včetně kročejové izolace a separačních vrstev proti zatečení do nižších podlaží budou postaveny nové příčky a SDK podhled osazení vybouraných a nových oken, vstupních a interiérových dveří budou provedeny nové rozvody vody,kanalizace, elektro a nové rozvody vytápění budou osazeny nové zařizovací předměty montáž ocelových konstrukcí a zastřešené lávky včetně osazení dveří do stávající budovy uličního traktu zbudování výtahu v budově uličního traktu v zrcadle tříramenného schodiště Základy Stávající základy jsou vyhovující. Základové patky sloupů budou z prostého betonu C20/25, šířky min. 800 x 800 mm. Budou provedeny do nezámrzné hloubky. Pod základy bude umístěn zemnící pásek FeZn 30/4. Podrobné výkresy budou součástí realizační dokumentace, příp. výrobní dokumentace dodavatele speciálních konstrukcí. Současně budou vycházet ze skutečného stavu zjištěného při odkrytí stávajících konstrukcí. Svislé konstrukce Přístavba cihly YTONG 375mm + TI 100mm Příčky cihelné bloky YTONG Vodorovné konstrukce Přístavba I č.220, I profily rozmístěny trapézový plech s betonovou deskou, kročejová izolace, vyrovnávací potěr, nášlapná vrstva PVC, keramická dlažba. Tvoří ho ocelové nosníky I 220 max po 1,05 m a plechy Vikam TR40S/160 tl. 0,63 mm s deskou betonovanou 50 mm nad vlnu. Do želbet. desky je počítáno s vložením Kari sítě profilu 4mm s oky 150x150 mm. Nad obvodovou zdí bude věnec š. 300, v. 200 mm z betonu C20/25 S2 s výztuží 4x profil R12 s třmínky profilu E6 po 300 mm. Propojení se stávající budovou školy je navrženo pomocí spojovacího krčku z oceli s opláštěním např. hliníkovými fasádními panely a sklem. Tato konstrukce bude řešena v dalším stupni projektové dokumentace vypracováním dílenské dokumentace dodavatelské firmy, který bude vybrána na základě výběrového řízení. Úpravy povrchů Malby - klihové s barevným tónováním dle požadavků investora. V prostorách šaten voděodolný nátěr do výšky min. 2 m Nátěry - provedeny na tesařských konstrukcích proti plísním a dřevokazným houbám a na ocelových konstrukcích. Obklady - navrženy v učebnách u umyvadel a hygienických zařízeních minim. Výška 1,5m. Schodiště Nové ocelové schodiště zalomené z podroštových dílců, pozinkované včetně zábradlí a stříšky. Podlahy Jsou navrženy z PVC a keramické dlažby. Izolace proti vodě Jsou navrženy hydroizolační pásy, podkladní a vrchní na bázi PVC. Vrchní hydroizolační pás musí být nehořlavý. Izolace tepelné V podlahách je navržena kročejová izolace, vhodná do podlah, která splńuje tepelně-technické vlastnosti. Obvodová kce bude zateplena minerální vatou tl.100mm. Do střešní konstrukce je navržena TI vhodná do střešních konstrukcí. 7

8 Konstrukce střechy Bližší specifikace : pozednice 120/140mm krokve kratší 160/220mm, delší 180/240mm. Pozednice kotvena k nadezdívce cca po 2,5m. Záklop tl.25mm. Veškeré dřevěné konstrukce musí být opatřeny nátěrem proti plísním a dřevokazným houbám. Dimenze jednotlivých prvků krovů jsou stanoveny na základě zkušeností a konzultace se statikem. Konstrukce klempířské Nově budou provedeny z žárového pozinku. Krytiny Je navržena povlaková krytina na bázi PVC. Vrchní hydroizolační pás musí být nehořlavý. Výplně otvorů Jedná se o nové výplně dveřních otvorů, oken. Interiérové dveře jsou navrženy otvíravé plné, vstupní dveře částečně zasklené. Okna jsou navržena plastová s izolačním dvojsklem (K=1,1). Vnitřní dveře budou typové, osazeny do ocelových zárubní. Výtah V prostoru obecního úřadu, který přímo navazuje na stávající budovu ZŠ a MŠ, je navržen v zrcadle tříramenného schodiště výtah(plošina zdvižná vertikální). Nosnost výtahu je 360kg. Rozměr plošiny 1100/1400mm.Tento výtah(plošina zdvižná vertikální) je navržen tak, aby jej mohly používat i osoby s omezenou schopností pohybu. U tohoto typu není potřeba prohlubeň pro šachtu, je zde pouze prohloubení cca 120mm. Předpokládané parametry pouze informativní, mohou být upraveny na základě jiného vybraného výrobce 8

9 Konstrukce zámečnické Budou opatřeny nátěrem : 1x základní + 2 x syntetický. Barevnost dořešena na základě návrhu exteriéru. Spojovací koridor Konstrukce koridoru je navržena jako ocelová konstrukce s opláštěním např s hliníkových panelů a otvíravými okny. Přesná konstrukce bude určena dle dodavatele na základě výběrového řízení a vypracováním dílenské výrobní dokumentace. Podlaha koridoru by měla být provedena jako cementový potěr s protiprašným nátěrem, který bude umyvatelný. Koridor nebude vytápěn. e) zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení příslušných obecných požadavků na výstavbu Úkolem navrženého řešení stavebních úprav, nástavby je rozšíření výukových prostor ZŠ, včetně šaten, kabinetu pro učitele a hygienických zařízení. Dodržení obecných technických požadavků na výstavbu je zapracováno v projektové dokumentaci. Jsou splněný předepsané světlé výšky místností, navržené povrchy dle požadavků na výukové prostory. Je zpracována studie zastínění a výpočet umělého osvětlení, který je doložen v dokladové části projektové dokumentace. f) u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně technického průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí Na stávajícím objektu byla provedena prohlídka. Závěry a opatření budou zapracovány v projektové dokumentaci. 2. Stanovení podmínek pro přípravu výstavby a) údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické a hydrogeologické podmínky stavebního pozemku Byla provedena prohlídka stávajícího objektu kontrola základových pasů, stěn, stávajících podlah. b) údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených výstavbou se zvláštním zřetelem na stavby, které jsou kulturními památkami nebo nejsou kulturními památkami, ale jsou v památkových rezervacích nebo památkových zónách a s uvedením způsobu jejich ochrany Objekt se nachází v zastavěné části obce Kobylnice, tato lokalita spadá do památkové zóny Slavkovského bojiště. c) uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů Bourací práce budou provedeny na základě požadavků stavebních úprav. Není nutné kácení porostů. d) požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa, s uvedením rozlohy a rozlišením, zda se jedná o zábory dočasné nebo trvalé Vynětí ze ZPF není nutné řešit. 9

10 e) uvedení územně technických podmínek dotčeného území a podmínek koordinace výstavby, zejména z hledisek příjezdů na stavební pozemek, případných přeložek inženýrských sítí, napojení stavební pozemek na zdroje vody a energií a odvodnění stavebního pozemku Příjezd na stavební pozemek je stávající z ulice Na Budínku. Veškeré inženýrské sítě jsou stávající. Nepředpokládají se přeložky IS. f) údaje o souvisejících stavbách, bilancích zemních prací a z toho vyplývajících požadavcích na přísun nebo deponie zeminy, požadavky na venkovní a sadové úpravy U nástavby nebude řešen odvoz zeminy. 3. Základní údaje o provozu, popřípadě výrobním programu a technologii a) popis navrhovaného provozu, popřípadě výrobního programu Objekt je určen pro výuku a vzdělávání. Nebude zde probíhat výroba a nebudou zde umístěny technologie. b) předpokládané kapacity provozu a výroby Nepředpokládá se výroba ani provoz. c) popis technologií, výrobního programu, popřípadě manipulace s materiálem, vnitřního i vnějšího dopravního řešení, systému skladování a pomocných provozů Neřeší se. d) návrh řešení dopravy v klidu Budou využívány parkovací místa před základní školou na ulici Na Budínku. V blízkosti školy se nachází zastávky městské dopravy. e) odhad potřeby materiálů, surovin Není předmětem řešení. f) řešení likvidace odpadů nebo jejich využití (recyklace apod.), řešení likvidace splaškových a dešťových vod Splaškové vody budou odváděny do splaškové Kanalizace, dešťové vody budou odváděny do dešťové kanalizace.provoz školy bude produkovat pouze běžný komunální odpad. g) odhad potřeby vody a energií pro výrobu V objektu se nebude nacházet žádná technologie ani výroba, která by měla nároky na potřebu vody a energie. h) řešení ochrany ovzduší Stavba nebude vyvozovat znečištění vzduchu. Pro vytápění bude navržen kondenzační kotel, který produkuje minimální množství spalin a nebude mít tedy negativní vliv na životní prostředí. i) řešení ochrany proti hluku Objekt se nachází v obytné zóně, v blízkosti se nenachází zdroje hluku, které by ovlivňovaly kvalitu využití objektu. Není nutno řešit speciální opatření proti hluku. j) řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob Objekt se nachází ve stávající zástavbě. Ze dvorní části je objekt chráněn oplocením. Vstupní dveře do objektu jsou opatřeny bezpečnostními zámky. 4. Zásady zajištění požární ochrany stavby Řešeno samostatnou přílohou. 5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání ZŠ a MŠ bude má vypracovaný provozní řád, který bude dodržován. 6. Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 10

11 Pro zkvalitnění dostupnosti obřadní síně ve 2.np je navrženo vybudování výtahu v zrcadle tříramenného schodiště. Rovněž je navrženo WC pro invalidy, které může být používáno jako WC pro učitele. Tyto úpravy jsou navrženy pro potřeby obecního úřadu. 7. Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů neřeší se a) řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní prostředí, popřípadě provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků, b) řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů, c) návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru realizované stavby. 8. Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí vzhledem k charakteru stavby (bytový dům) stavební úpravy na stávajícím objektu v zastavěném území není předmětem řešení a) povodně b) sesuvy půdy c) poddolování d) seizmicita e) radon f) hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby charakter stavby nebude vyvozovat hluk 9. Civilní ochrana vzhledem k charakteru stavby (bytový dům) není předmětem řešení a) opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva. b) řešení zásad prevence závažných havárií, c) zóny havarijního plánování. V Brně 02/2012 vypracovala : Ing.Šárka Kolajová 11

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje B. Průvodní zpráva C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje Stavba: Využití areálu Technických služeb Nová Bystřice Pozemek: 406/19, k. ú. Nová Bystřice Stavebník: Město Nová Bystřice,

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie PARC.Č. 428/3, K.Ú. OBČOV STUDIE RODINNÉHO DOMU DATUM : 06/2014 VYPRACOVAL. : Ivana Karasová Stavba: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva A.1.1

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. IČ: 15502546 Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Http://www.energo.cz Mobil: 777 723 344, 608 553 344 E-mail: energo@energo.cz

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006. g) dokumentace skutečného provedení stavby.

499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006. g) dokumentace skutečného provedení stavby. 499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 g) dokumentace skutečného provedení stavby. o dokumentaci staveb Změna: 62/2013 Sb. (2) Tato vyhláška dále stanoví

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

F.1.1.1. Technická zpráva

F.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 1 Obsah : F.1.1.1.a. F.1.1.1.b. F.1.1.1.c. F.1.1.1.d. F.1.1.1.e. F.1.1.1.f. F.1.1.1.g. F.1.1.1.h. F.1.1.1.i. F.1.1.1.j. F.1.1.1.k. Účel

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území okumentace obsahuje části: okumentace musí vždy obsahovat části až s tím, že rozsah jednotlivých

Více

F.1.1.1 Technická zpráva

F.1.1.1 Technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina F.1.1.1 Technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997,

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Zpráva z posouzení bytu

Zpráva z posouzení bytu Akce: Místo: Investor: Posouzení bytu a návrh řešení Krymská 227/29, Praha 10 - Vršovice Elena Vavilchenková Zpráva z posouzení bytu Vypracoval: Ing. Jiří Perlík, Datum: 1.7.2015 www.perlikprojekce.cz

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Stavební úprava budovy st.č. 5055 v areálu Technických služeb Chrudim. Technické služby Chrudim 2000 spol.s.r.o.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Stavební úprava budovy st.č. 5055 v areálu Technických služeb Chrudim. Technické služby Chrudim 2000 spol.s.r.o. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA a) Identifikační údaje Název stavby: Stavební úprava budovy st.č. 5055 v areálu Technických služeb Chrudim Místo stavby: Areál Technických služeb Chrudim 2000 spol.s.r.o. Čísla parcely:

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek Název akce: Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Investor: Dětská psychiatrická léčebna Opařany, 391 61 Opařany 121 Stupeň: projekt

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb III. PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: 499 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

Přístavba rekreačního objektu k.č. 587, k.ú. Líšnice

Přístavba rekreačního objektu k.č. 587, k.ú. Líšnice INVESTOR MÍSTO STAVBY STAVBA Líšnice k.č. 587,433/18 K Hrušovu 2/293, 10203, Praha 10, 281004688 Ing. Pavla Bohunová OKRES Wassermannova 1145/13, Praha 5 Praha - Západ Přístavba rekreačního objektu k.č.

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ (STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE) Místo stavby: Stavebník: 1. máje 11, 709

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

ENERGO-STEEL spol. s r. o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344

ENERGO-STEEL spol. s r. o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 ENERGO-STEEL spol. s r.o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 IČ: 15502546 Http://www.energo.cz E-mail: energo@energo.cz

Více

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc.

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Jan Bárta SEZNAM PŘÍLOH 1. Průvodní zpráva 2. Půdorys

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 3 Poloha areálu:... 4 Vzdálenosti:... 4 Výměry:... 5 Sítě:...

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ---------------------------------------------------------------

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY --------------------------------------------------------------- A T E L I E R P Ř Í P E Ř, Ing. J. VLK, Drážďanská 23, Děčín, tel. 412 528 876 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NÁZEV AKCE

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50 SEZNAM DOKUMENTACE: TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÝ VÝPOČET 1. SITUACE 1:2000 2. OSAZENÍ DO TERÉNU 1:200 3a. ZÁKLADY západní křídlo 1.50 3b. ZÁKLADY východní křídlo 1.50 4a. PŮDPRYS 1. NP západní křídlo 1.50

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 RUMBURK Investor : Základní škola U Nemocnice Rumburk U Nemocnice 1132/5 408 01 Rumburk

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ V Brně, červen 2013 D1

Více

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRAHA

Více

Žádost o vydání stavebního povolení

Žádost o vydání stavebního povolení Městskému úřadu v Morkovicích-Slížanech, stavebnímu úřadu Žádost o vydání stavebního povolení - ke stavbě - ke změně stavby (nadstavbě, přístavbě, stavebním úpravám, při nichž se zachovává půdorysné a

Více

NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko

NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko Fortino Property Advisory & Services NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko Strana 1 (celkem 15) 1) ÚVOD: Jako zajímavou investiční příležitost si Vám dovolujeme

Více

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná

Více

VYHLÁŠKA MMR Č. 503/2006 SB., Hlava II Žádost o vydání územního rozhodnutí (K 86 odst. 6 stavebního zákona) ze dne 10.

VYHLÁŠKA MMR Č. 503/2006 SB., Hlava II Žádost o vydání územního rozhodnutí (K 86 odst. 6 stavebního zákona) ze dne 10. VYHLÁŠKA MMR Č. 503/2006 SB., ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli... 2 A.1.3 Údaje

Více

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010 TJ Pedagog Modřany Mimosa architekti architektonická studie 10 / 2010 1. Identifikační údaje stavby Akce: TJ Pedagog Modřany - přeměna předávací stanice na gymnastickou tělocvičnu Místo: ul. Kabeláčova,

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení

Více

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval :

Více

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc:

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc: Příloha č. 7 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:. Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Ulice: náměstí T.G.Masaryka 89 (sídlo Bratrská 358-zámek) PSČ, obec: 751 31 Lipník nad

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.1 STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.2 NOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.3 NOVÉ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12880-160/11 o ceně budovy č.p.858 na parc.č.3416, katastrální území, obec a okres Vsetín, včetně pozemku. (LV č.6100) Objednavatel posudku: Vlastník nemovitosti: Účel posudku:

Více

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM NÍZKOENERGETICKÝ PROVOZ GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč VALACH HOBBY - dům

Více

BEÁTA U HŘIŠTĚ. 3.490.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE

BEÁTA U HŘIŠTĚ. 3.490.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE Nízkoenergetický Rodinný dům BEÁTA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE 3.490.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA JEDNÁ SE O DVOUPODLAŽNÍ RODINNÝ DŮM S

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 422-20/2012 O ceně skladovací haly, v obci Džbánov, katastrální území Džbánov u Vysokého Mýta,, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva Souhrnná technická zpráva Akce: Investor: Vypracoval: Rekonstrukce střechy ZŠ J.Vohradského Šluknov Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov IČ 00261688 TO-DA, Tomáš Hrabáň Teplická 387/108, 405 02 Děčín

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6839-187/2012 o ceně obvyklé budovy bez č.p. ( budova A ) postavené na pozemku parc.č.st.5027, budovy bez č.p. ( budova B ), postavené na pozemcích parc.č.st.5709/1, 5709/2 a pozemků

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1222-306/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 50 na pozemku parc.č. 2067, včetně pozemků p.č. 2067 a 2068 a příslušenství, v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, v obci

Více

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE Maturitní témata - obor 36-47-M/01 Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství 2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE profilová část maturitní zkoušky ústní zkouška před zkušební komisí 1. Staticky určité konstrukce

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

Opotřebení staveb. Příloha č. 15 k vyhlášce č.

Opotřebení staveb. Příloha č. 15 k vyhlášce č. 98 Opotřebení staveb Příloha č. 15 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. 1. Cena stavby se přiměřeně sníží o opotřebení vzhledem k jejímu stáří, stavu a předpokládané další životnosti stavby nebo její části. Výpočet

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 IČ: 15502546 Http://www.energo.cz E-mail: energo@energo.cz

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Jan Pavlát. : SPORTOVNÍ HALA DUBÍ - oprava sociálního zařízení. Zakázkové číslo : S 05/15. : Město Dubí, Ruská 264, Dubí

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Jan Pavlát. : SPORTOVNÍ HALA DUBÍ - oprava sociálního zařízení. Zakázkové číslo : S 05/15. : Město Dubí, Ruská 264, Dubí Jan Pavlát Projektová činnost ve výstavbě Sídlo firmy Severní 1953, Teplice 415 01 Tel.: 775 099 340 Kancelář Tyršova 1007, Teplice 415 01 Email : jan.pavlat@post.cz Web : projekcepavlat.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01 ±0,000= 285,60 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Rev. E Rev. D Rev. C Rev. B Rev. A Index: Datum: Změny: Vypracoval: Hlavní inženýr projektu: Zodp. projektant: Vypracoval: Ing. Olga VĚCHETOVÁ

Více

I N V E S T I Č N Í Z Á M Ě R

I N V E S T I Č N Í Z Á M Ě R INVESTOR TJ Sokol Jablůnka, Jablůnka č.p.187 756 23 Jablůnka I N V E S T I Č N Í Z Á M Ě R T Ě L O C V I Č N A T J S P A R T A K J A B L Ů N K A R E K O N S T R U K C E T Ě L O C V I Č N Y ZPRACOVATEL

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ 3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI

Více

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3330/244/11-1 - o ceně : Bytu č. 1066/12 v č.p. 1066, v bloku domů složeném z domů č.p. 1066, 1067 a 1068 na pozemcích p. č. 2349, 2350 a 2357, v katastrálním území 775258 Střekov. Okres : CZ0427 Ústí

Více

ᆷ勗 a pa. č. ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 a ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ南, p. č. ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南,ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南,ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南, ᆷ南 ᆷ南, ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南p ᒇ咷 p j ᆷ南 ᆷ南 D ᆷ南ᆷ南 p p l Z p.p j ᆷ南 ᆷ南 g. ᆷ南 l N ᆷ南, Čᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᒇ咷 ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᆷ南

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy Otčenášek s.r.o. Týniště nad Orlicí

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy Otčenášek s.r.o. Týniště nad Orlicí Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy Otčenášek s.r.o. Týniště nad Orlicí Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 3 Poloha areálu... 4 Vzdálenosti:... 4 Výměry:...

Více

dřevěný sloupek 100x100 kotvený k podlaze a stěně 1.06 kuchyně 11,47 m P06 + 0,150 1.09 koupelna + wc 5,86 m + 0,150 P04 1.05 chodba 3,75 m ± 0,000

dřevěný sloupek 100x100 kotvený k podlaze a stěně 1.06 kuchyně 11,47 m P06 + 0,150 1.09 koupelna + wc 5,86 m + 0,150 P04 1.05 chodba 3,75 m ± 0,000 A B C výška zídky 1270 mm od sousední terasy sousední dům hranice domů navrhované podkroví 29060 8 4480 3920 1790 P08 2795 1230 1440 1440 0 1660 1370 495 2550 3380 P08 606 1160 585 340 1.11 9,76 m 0,100

Více

101 Průvodní a technická zpráva

101 Průvodní a technická zpráva PROJEKT PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ČÁST PROJEKTU 101 Průvodní a technická zpráva AKCE STAVBA Domažlice, Msgre B. Staška 232 Zateplení a výměna oken ZŠ MÍSTO STAVBY Domažlice, Msgre B. Staška 232 KRAJ Plzeňský

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 k SoSBK č.. KVALITATIVNÍ STANDARD RODINNÝCH DOMŮ PROJEKTŮ DOBŘEJOVICE, HOSTOUŇ, ŠKVOREC, VYSOKÝ ÚJEZD, HLUBOČINKA OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení RD Položka

Více

OBSAH: A) KANALIZACE

OBSAH: A) KANALIZACE OBSAH: A) KANALIZACE 1 Úvod: 1 Technické řešení: 1 Materiál: 2 Výpočet odtokových množství : 2 Provádění a uvedení do provozu 3 Předpisy a POV 3 B) VODOVOD 3 Úvod: 3 Technické řešení: 4 Materiál: 4 Výpočet

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM k zakázce na stavební práce s názvem: Snížení energetických ztrát budovy Šumavská zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY jsou obydlí, umožňující transport z místa na místo Móda mobilního bydlení začala již ve 20. století ve Spojených státech amerických, a to především kvůli nutnosti často

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 102 Adresa nemovitosti: Hrušov 102, 294 73 Hrušov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

Kreslil: Vypracoval: AKCE: Objekt č.p. 429 na st.p.č. 4, k.ú. Králíky - KÓTY: MM VÝKRES: D. TECHNICKÁ ZPRÁVA DATUM: 06/2014

Kreslil: Vypracoval: AKCE: Objekt č.p. 429 na st.p.č. 4, k.ú. Králíky - KÓTY: MM VÝKRES: D. TECHNICKÁ ZPRÁVA DATUM: 06/2014 Projektování pozemních staveb MŠ Kreslil: Vypracoval: Zodp.projektant: DOS DOS Ing. Pavel Švestka Ing. Pavel Švestka Miroslav Švestka AKCE: Objekt č.p. 429 na st.p.č. 4, k.ú. Králíky - KÓTY: MM INTERNÁT

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Identifikace stavby Název stavby:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Identifikace stavby Název stavby: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikace stavby Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj / okres: Charakter stavby: Identifikace stavebníka Název stavebníka: Sídlo stavebníka:

Více

b. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích

b. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE BRNO STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 3.NP BUDOVY A4 AMBULANCE A LABORATOŘ CKTCH JEDNOSTUPŇOVÁ DOKUMENTACE STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: a. Identifikační údaje

Více