ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO SPRÁVNÍ OBVOD STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY Aktualizace 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO SPRÁVNÍ OBVOD STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY Aktualizace 2014"

Transkript

1 ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO SPRÁVNÍ OBVOD STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY Aktualizace 2014 A. 1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

2 1

3 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚVOD STRUKTURA POŘÍZENÍ ÚAP OBSAH DOKUMENTACE CÍL DOKUMENTACE VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK, PŘEHLED CITOVANÝCH ZÁKONŮ, NAŘÍZENÍ VLÁDY A VYHLÁŠEK Použité zkratky Seznam zdrojů a použitá literatura VSTUPNÍ PODKLADY Mapové podklady Nadřazená územně plánovací dokumentace a podklady Územně plánovací dokumentace obcí Údaje o území Datový model územně analytických podkladů (DM ÚAP) ČLENĚNÍ ÚAP PODKLADOVÁ ČÁST - LIMITY, HODNOTY A ZÁMĚRY V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ GRAFICKÁ ČÁST Výkres č. 1 - Limity využití území Výkres č. 2 - Hodnoty území Výkres č. 3 - Záměry na provedení změn v území VYHODNOCENÍ STAVU ÚZEMÍ Horninové prostředí a geologie obsahuje jevy(57, 58, 59, 60, 61, 62, 63) Vodní režim obsahuje jevy (44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56) Hygiena životního prostředí - obsahuje jevy (4, 64, 65, 66, 85, 86, 87) Ochrana přírody a krajiny obsahuje jevy (17,18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,42) Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa - obsahuje jevy (37, 38, 39, 40, 41, 43) Veřejná dopravní a technická infrastruktura obsahuje jev (DI 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, TI 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, Ost. inf. 107, 110, 111, 112, 113, 114, 115) Sociodemografické podmínky obsahuje jev (3) Bydlení obsahuje jev (116) Rekreace a kultura obsahuje jevy (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20) Hospodářské podmínky obsahuje jevy (2) Ostatní jevy - obsahuje jevy (1, 84, 105, 108, 109, 118 a 119) ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ANALYTICKÁ ČÁST CHARAKTERISTIK ÚZEMÍ Analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb SWOT analýza VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍNEK VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍNEK Kategorizace vyváženosti vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD Problémy ze ZÚR MSK Problémy obcí ORP Ostrava, které nelze zakreslit do grafické části ÚAP ORP Ostrava Obsah jevů Obsah tabulek Obsah obrázků

4 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1.1 ÚVOD Obec s rozšířenou působností Ostrava provedla aktualizaci územně analytických podkladů (dále jen ÚAP) k prosinci Územně analytické podklady se zpracovávají podle zákona č. 183/2006 Sb.., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) ve znění později vydaných předpisů a jeho prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. Grafická část byla zpracována s využitím geografického informačního systému (GIS), v zásadě byl respektován datový model firmy T-Mapy poskytnutý pro zpracování Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. 1.2 STRUKTURA POŘÍZENÍ ÚAP Pořizovatel: Magistrát města Ostravy Odbor Útvar hlavního architekta a stavebního řádu Prokešovo nám. č.8, Ostrava Ing. arch. Cyril Vltavský, vedoucí odboru Zpracovatel: Magistrát města Ostravy Odbor Útvar hlavního architekta a stavebního řádu Prokešovo nám. č.8, Ostrava Ing. arch. Cyril Vltavský, vedoucí odboru 1.3 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ ČÁST A.1. Průvodní zpráva B. GRAFICKÁ ČÁST Výkres č. 1 - Limity využití území Výkres č. 2 - Hodnoty území Výkres č. 3 - Záměry na provedení změn v území Výkres č. 4 - Problémový výkres C. DIGITÁLNÍ DATA Tematická databáze (SHP) Textová část (formát PDF) Grafická část (formát PDF a TIF) 1.4 CÍL DOKUMENTACE Cílem dokumentace je v první řadě shromáždit aktuální podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území zahrnující zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, limity využití území, zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území. V další, analytické části dokumentace vyhodnocuje udržitelnost rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb v tematickém členění zejména na horninové prostředí a geologii, vodní režim, hygienu životního prostředí, ochranu přírody a krajiny, zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa, veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, podmínky demografické a sociální, bydlení, rekreaci, hospodářské podmínky. Na závěr vyhodnocuje vyváženost vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. V poslední části dokumentace stanovuje problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích zahrnující zejména urbanistické, dopravní a hygienické závady, vzájemné střety záměrů na provedení změn v území a střety těchto záměrů s limity využití území, ohrožení území například povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy. 1.5 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Řešeným územím je celé správní území obce s rozšířenou působností Ostrava, zahrnuty jsou: všechny městské obvody města Ostravy: Hošťákovice, Hrabová, Krásné Pole, Lhotka, Mariánské Hory a Hulváky, Martinov, Michálkovice, Moravská Ostrava a Přívoz, Nová Bělá, Nová Ves, Ostrava Jih, Petřkovice, Plesná, Polanka nad Odrou, Poruba, Proskovice, Pustkovec, Radvanice a Bartovice, Slezská Ostrava, Stará Bělá, Svinov, Třebovice, Vítkovice, města: Klimkovice, Šenov, Vratimov, 3

5 obce: Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Olbramice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Václavovice, Velká Polom, Vřesina, Zbyslavice. Uvedených 12 obcí kromě statutárního města Ostravy je tvořeno celkem 14 katastrálními územími. Výměra řešeného území je 331,51 km SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK, PŘEHLED CITOVANÝCH ZÁKONŮ, NAŘÍZENÍ VLÁDY A VYHLÁŠEK Použité zkratky AGC AGTC AGN CZT ČR DP EO EVL CHKO CHLÚ CHOPAV IAD JŘ ČD KES MD MMO MMR MPSV MSK MŽP NATURA NKP NP NPP NPR NRBC NRBK OP PPam PPar PR PUPFL PÚR RPDI ŘSD ČR SLDB SO ORP TEMMK TEN TERFN TI TINA TP TŽK ÚP ÚPO ÚPD VÚC ZÚR Evropské dohody o hlavních železničních magistrálách Evropské dohody o nejdůležitějších trasách mezinárodní kombinované dopravy a souvisejících objektech Evropská dohoda o hlavních vnitrozemských vodních cestách mezinárodního významu Centrální zásobování teplem Česká republika Dobývací prostor Ekvivalentní obyvatel představuje znečištění vod 1 obyvatelem za den Evropsky významná lokalita Chráněná krajinná oblast Chráněné ložiskové území Chráněná oblast přirozené akumulace vod Individuální automobilová doprava Jízdní řád Českých drah Koeficient ekologické stability Ministerstvo dopravy Magistrát města Ostravy Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Moravskoslezský kraj Ministerstvo životního prostředí Soustava chráněných území a stanovišť evropského významu Národní kulturní památka Národní park Národní přírodní památka Národní přírodní rezervace Nadregionální biocentrum Nadregionální biokoridor Ochranné pásmo nemovité kulturní památky/souboru Přírodní památka Přírodní park Přírodní rezervace Pozemky určené k plnění funkcí lesa Politika územního rozvoje Roční průměrná denní intenzita/intenzity/ Ředitelství silnic a dálnic České republiky Sčítání lidu domů a bytů Správní obvod obce s rozšířenou působností Transevropský multimodální koridor Transevropské multimodální dopravní sítě Transevropské železniční sítě nákladní dopravy Technická infrastruktura Posouzení potřeb dopravní infrastruktury (Transport Infrastructure Needs Assessment) Technická památka Tranzitní železniční koridor Územní plán Územní plán Ostravy Územně plánovací dokumentace Velký územní celek Zásady územního rozvoje 4

6 1.6.2 Seznam zdrojů a použitá literatura ČSÚ, Běžná evidence obyvatelstva ČSÚ, Městská a obecní statistika ČSÚ, SLDB 2001, SLDB 2011 Faktografické listy Statutárního města Ostravy, 2013 Maier, 2009 Metodická pomůcka k aktualizaci rozboru udržitelného rozvoje území v ÚAP obcí, zveřejněná (dostupné Malý lexikon obcí ČR 2013 Metodický návod Pořizování územně analytických podkladů a jejich aktualizací - postup úřadů územního plánování a krajských úřadů při pořizování územně analytických podkladů a jejich aktualizací pro správní obvod obce s rozšířenou působností a pro území kraje, vydaný ÚÚR, MMR, Odbor územního plánování v dubnu 2014 MŠMT, Rejstřík škol a školských zařízení MPSV, Rejstřík sociálních služeb Nový komunitní plán města Ostravy Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území Moravskoslezského kraje Politika územního rozvoje ČR 2008 Program rozvoje Moravskoslezského kraje, duben 2010 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta Ředitelství silnic a dálnic, Server mapy.cz Stavební zákon Zákona o územním plánování a stavebním řádu (tj. zákon č. 183/2006 Sb.), Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje pro období Strategický plán rozvoje Statutárního města Ostravy na léta , Profil města Ostravy Územně analytické podklady správního obvodu obce s rozšířenou působností Ostrava, 2012 Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje prosinec 2010 aktualizované ÚAP MSK VSTUPNÍ PODKLADY Mapové podklady Aktualizace územně analytických podkladů byla zpracována na aktualizovaných digitálních mapových podkladech: vektorové katastrální mapy (KMD, DKM) vektorová účelová katastrální mapa (ÚKM), Nadřazená územně plánovací dokumentace a podklady Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje 2010 aktualizované ÚAP MSK Územně plánovací dokumentace obcí Hlavním podkladem pro urbanistickou část ÚAP byly územně plánovací dokumentace jednotlivých obcí. Část územních plánů byla získána v digitální vektorové podobě, využití bylo však velmi problematické, zjm. pro nepřehlednost dat a mnohdy i jejich nevyhovující kvalitu. OBEC Tabulka 1: PLATNÝ ÚP Přehled územně plánovací dokumentace obcí VYDÁNO DNE Ostrava ÚP Ostravy Čavisov ÚP Čavisov Dolní Lhota ÚP Dolní Lhota ZPRACOVAL Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta, zodp. projektant: Ing. arch. Petr Vencelides Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., zodp. projektant: Ing. arch. Helena Salvetová Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., zodpovědný projektant: Ing. arch. Helena Salvetová ROZPRACO VANÝ ÚP FÁZE ROZPRACOV ANOSTI ZPRAC

7 OBEC Horní Lhota Klimkovice Olbramice Stará Ves nad Ondřejnicí Šenov Václavovice Velká Polom PLATNÝ ÚP VYDÁNO DNE ZPRACOVAL Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., ÚP obce Horní Lhota zodpovědný projektant: Ing. arch. Helena Večerková ÚP města Klimkovice ÚP obce Olbramice ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí Ing. arch. Ludmila Konečná - Urbanistická společnost, zodp. projektant: Ing. arch. L. Konečná Ing. arch. Ludmila Konečná - Urbanistická společnost, zodp. projektant: Ing. arch. L. Konečná Atelier ArchPlan Ostrava, zodp. projektant: Ing. arch. M. Hudák Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., ÚP obce zodpovědný projektant: Ing. arch. Šenov Jana Šimíčková Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., ÚP Václavovice zodp. projektant: Ing. arch. H. ÚP Velká Polom Vratimov ÚP Vratimov Salvetová ROZPRACO VANÝ ÚP FÁZE ROZPRACOV ANOSTI ZPRAC. _ ÚP Klimkovice ÚP Olbramice projednávaný návrh ÚP - po společ. jednání projednávaný návrh ÚP - po společ. jednání Ing. arch. Ludmila Konečná - Urbanistická společnost, zodp. projektant: Ing. arch. L. Konečná Ing. arch. Jaroslav Haluza _ ÚP Šenov zpracování návrhu ÚP Atelier Urbi, spol. s.r.o., zodp. projektant: Ing. arch. J. Benešová Ing. arch. Jaroslav Haluza _ Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., zodpovědný projektant: Ing. arch. Helena Salvetová _ Vřesina ÚP Vřesina Ing. arch. Jaroslav Haluza Zbyslavice Ing. arch. Ludmila Konečná - ÚP obce Zbyslavice Urbanistická společnost, zodp. projektant: Ing. arch. L. Konečná _ Údaje o území Základním a nejdůležitějším informačním zdrojem pro zpracování územně analytických podkladů jsou údaje o území dle ust. 27, odst. 2), stavebního zákona. Údaje o současném stavu území, problémech v území a rozvojových záměrech byly získány od poskytovatelů údajů a statutárních zástupců měst a obcí. Aktualizované údaje o území předali poskytovatelé částečně v digitální, částečně v analogové podobě. Většina digitálních údajů byla poskytnuta v datovém formátu DGN (MicroStation), event. DWG či DWF, výjimku tvořila data předaná Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, která byla poskytnuta v datovém formátu shapefile ESRI. Data byla převedena do souborů SHP, vč. doplnění záznamů do tabulek popisných atributů (PAT, resp. AAT). Kvalita údajů o území města Ostravy je dostačující. Větší část je prakticky nepoužitelná pro zhotovení územně analytických podkladů, z důvodu neúplnosti údajů Datový model územně analytických podkladů (DM ÚAP) Pro zpracování ÚAP byl použit datový model (autor T-Mapy, Hradec Králové). Výsledná data jsou vytvořena v DM verze 3, grafická data jsou uložena výhradně v shapefilech ESRI (SHP). 6

8 2 ČLENĚNÍ ÚAP Územně analytické podklady obsahují podle vyhlášky č. 500/2006 Sb.: podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území zahrnující zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, limity využití území, zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území, rozbor udržitelného rozvoje území zahrnující: 1. zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb v tematickém členění zejména na horninové prostředí a geologii, vodní režim, hygienu životního prostředí, ochranu přírody a krajiny, zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa, veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, sociodemografické podmínky, bydlení, rekreaci, hospodářské podmínky; závěrem těchto tematických zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území je vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, 2. určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích zahrnující zejména urbanistické, dopravní a hygienické závady, vzájemné střety záměrů na provedení změn v území a střety těchto záměrů s limity využití území, ohrožení území například povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy. Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území jsou tvořeny: textovou částí oddíl 3 podkladová část grafickou částí - Výkres č. 1 - Limity využití území - Výkres č. 2 - Hodnoty území - Výkres č. 3 - Záměry na provedení změn v území Rozbor udržitelného rozvoje území je tvořen textovou částí oddíl 4 analytická část grafickou částí - Výkres č. 4 - Problémový výkres 7

9 8

10 3 PODKLADOVÁ ČÁST - LIMITY, HODNOTY A ZÁMĚRY V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ Limity a hodnoty území a záměry v území jsou tvořeny textovou částí obsahující vývoj a stav území a jejich vyhodnocení a grafickou částí, znázorňující limity a hodnoty území a záměry na změny v území. 3.1 GRAFICKÁ ČÁST Pro znázornění polohopisu byla použita Účelová katastrální mapa (hranice parcel a jejich vnitřní kresba), doplněná správními hranicemi (hranice obcí a katastrálních území). V následujících kapitolách je popsán obsah jednotlivých výkresů, u každého z jevů je uvedeno jeho číslo dle Přílohy č. 1, část A) vyhlášky č. 500/2006 Sb Výkres č. 1 - Limity využití území Výkres obsahuje: limity využití území vyplývající z legislativních předpisů (např. památková ochrana, ochrana přírody, ochrana vodních zdrojů, záplavové území, ložiska nerostných surovin, technická infrastruktura, dopravní infrastruktura), další omezující jevy v území (např. sesuvná území, stará důlní díla, místa s ekologickou zátěží), administrativní členění: -hranice správních obvodů -hranice katastrálních území -hranice zastavěného území měst a obcí v řešeném území. Ve výkrese je zakreslena také hranice zastavěného území. Ochranná pásma liniových jevů malých rozměrů nejsou ve výkresu zahrnuta, zobrazují se vlastním jevem (např. ochranné pásmo středotlakého plynovodu je nahrazeno trasou plynovodu, max. rozsah OP je uveden v legendě výkresu). Ochranná pásma plošných jevů malých rozměrů nejsou taktéž ve výkresu zahrnuta, zobrazují se bodovou značkou (např. ochranné pásmo vodního zdroje). Významným limitem využití území jsou také záměry schválené v nadřazené územně plánovací dokumentaci. Tyto limity jsou zakresleny ve Výkres č.1 Limity území a č. 3 - Záměry na provedení změn v území Tabulka 2: Obsah výkresu č. 1 Limity využití území (sledované jevy) Číslo jevu Sledovaný jev Číslo jevu Sledovaný jev 1. hranice zastavěného území 6. městská památková zóna 8. nem. kulturní památka/soubor včetně OP 9. nem. národní kulturní památka/soubor včetně OP 16 území s archeologickými nálezy 21. nadregionální biocentrum data ÚP 21. nadregionální biokoridor data ÚP 21. regionální biocentrum data ÚP 21. regionální biokoridor data ÚP 21. místní biocentrum data ÚP 21. místní biokoridor data ÚP 21. interakční prvek data ÚP 21. nadregionální biokoridor - data ZÚR MSK 21 nadregionální biocentrum - data ZÚR MSK 21. regionální biokoridor - data ZÚR MSK 21. regionální biocentrum - data ZÚR MSK 22. významný krajinný prvek registrovaný 23 významný krajinný prvek ze zákona 26. chráněná krajinná oblast - Poodří 27. národní přírodní rezervace (NPR) 28. přírodní rezervace 29. národní přírodní památka (NPP) 30. přírodní park 31. přírodní památka (PP) 31 přírodní památka (PP) - bodová 32. památný strom 34 NATURA evropsky významná lokalita 35. NATURA ptačí oblast výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a 36. živočichů 37 lesy ochranné 38. lesy zvláštního určení 39 lesy hospodářské 40. vzdálenost 50m od okraje lesa 41. I. třída ochrany ZPF 41. II. třída ochrany ZPF 43. podrobné odvodňovací zařízení 43. hlavní odvodňovací zařízení 44. ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně 44. ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně - vnitřní 44. ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně - vnější 44. zdroj přírodní pitné vody 44 mělký vrt 44 hluboký vrt ISPA/FS 44 hluboký vrt 44 pramen 50. záplavové území stanovené - Q aktivní zóna záplavového území 54. protipovodňová hráz ochranné pásmo přírodního léčivého zdroje 55. I.stupně 9

11 Číslo jevu Sledovaný jev ochranné pásmo přírodního léčivého zdroje 55. II.stupně 55. přírodní léčivý zdroj 56 vnitřní lázeňské území A a B 57. DP - dobývací prostor 58. chráněná ložisková území 60. prognózní zdroj nerostných surovin 60. výhradní bilancované ložisko nerostných surovin 61. území s dlouhodobými anomálními projevy 61. území s doznělými vlivy důlní činnosti 61. území neovlivněné důlní činností 62. sesuvné území aktivní 62. sesuvné území potencionální 62. sesuvné území stabilizované 62. sesuvné území dočasně uklidněné 62. sesuvné území aktivní - bodové 62. sesuvné území potencionální - bodové 62. sesuvné území stabilizované- bodové 62 sesuvné území pohřbené - bodové 62. sesuvné území dočasně uklidněné - bodové území s možnými nahodilými výstupy metanu na 62 povrch 62 území ohrožené výstupy metanu na povrch 62 území s nebezpečnými výstupy karbonské okno 62 území s nebezpečnými výstupy metanu na povrch 63. staré důlní dílo 66 odval, výsypka, odkaliště, halda 67 vodárenská čerpací stanice 67 vodojem 67. vodojem zemní 67. vodojem věžový 67 úpravna vody 68. dálkový vodovodní řád 68 hlavní řad 68 místní vodovod 68 vodovodní řad nerozlišeno 68. vodovodní řád provozní vody 69. ČOV - čistírna odpadních vod skupinová 69. PČS - přečerpávací stanice odpadních vod 69 ostatní zařízení 70. stoka splaškové kanalizace 70. stoka dešťové kanalizace 70. stoka jednotné kanalizace 70. kanalizační stoka nerozlišeno 70. sběrač důlních vod 70. potrubí průmyslové odpadní vody 71. elektrárna 72. venkovní stanice (rozvodna, transformovna) 72. distribuční trafostanice 73. venkovní vedení elektrické sítě VVN 110 kv 73. venkovní vedení elektrické sítě VN 1-35 kv 73. kabelové vedení elektrické sítě VVN 73. kabelové vedení elektrické sítě VN Číslo jevu Sledovaný jev ochranné pásmo vedení VVN a VN nebo objektů 73. na těchto vedeních 74. regulační/měřící stanice STL 74. regulační/měřící stanice VTL 74. regulační/měřící stanice VTL nad 4MPa 74 odorizační stanice 74 anoda vertikální 74 stanice katodické ochrany 75. plynovod VTL nad 4MPa 75. plynovod VTL 75. plynovod STL 75 bezpečnostní pásmo plynovodu 80. rozvod tepla 81. zařízení rádiových směrových spojů 81. základnová stanice 81. telefonní ústředna 81. vysílač 81. blíže neurčená komunikační zařízení 81. ochranné pásmo vysílače 82. komunikační vedení (OP 1,5 m) 82. OP kom. vedení MO ČR pro nadzemní stavby přesahující 50m n.t. 82. OP kom. vedení MO ČR pro podpovrchové stavby 82. OP komunikační vedení jiné 82. radioreléová trasa objekt nebo zařízení s výskytem nebezp. chem. 84 látky skupina A objekt nebo zařízení s výskytem nebezp. chem. 84 látky skupina B 88. dálnice 89 rychlostní komunikace 90. silnice I. třidy 91. silnice II. třidy 92. silnice III. třidy 93 místní komunikace 94. železniční trať celostátní 94. ochranné pásmo železniční tratě celostátní OP vzletového (přibližovacího) prostoru a širšího 102 okolí letiště 102 osa vzletového a přibližovacího prostoru OP leteckých radiových zabezpečovacích zařízení 103 MO (sektor A a B) 103. heliport vodní cesta průplavní spjení Dunaj - Odra 104. Labe (DOL) cyklistická stezka (a pro jízdu na kolečkových 106. bruslích) 107 objekty důležité pro obranu státu 109 zóna havarijního plánování 111 objekt požární ochrany Tabulka 3: Položka ve výkresu hranice ORP Ostrava hranice katastrálních území hranice parcel Obsah výkresu č. 1 Limity využití území (mapový podklad) Zdroj Účelová katastrální mapa Účelová katastrální mapa Účelová katastrální mapa 10

12 3.1.2 Výkres č. 2 - Hodnoty území Výkres zobrazuje dopravní kostru území a dopravní zařízení, plošná zařízení technické infrastruktury, odvodněné pozemky, izolinie a kódy BPEJ apod. Zobrazeny jsou hodnoty území- chráněné prvky přírody, významné prvky vedení ÚSES, památkově chráněná území a stavby, významné vodní zdroje. Jsou vyznačeny urbanistické hodnoty kulturní památky, stavební dominanty, architektonicky a historicky cenné stavby, rekreační areály, významné vyhlídkové body a další. Číslo jevu Tabulka 4: Sledovaný jev 6. městská památková zóna 8. významná nemovitá kulturní památka 9. nemovitá národní kulturní památka 11. urbanistické hodnoty 13. historicky významná stavba / soubor 14. architektonicky cenná stavba 15. významná stavební dominanta 16. území s archeologickými nálezy 20. významný vyhlídkový bod 21. nadregionální biocentrum 21. nadregionální biokoridor 21. regionální biocentrum 21. regionální biokoridor 21. místní biocentrum 21. místní biokoridor 21. interakční prvek 22. významný krajinný prvek registrovaný 23. významný krajinný prvek ze zákona 26. Chráněná krajinná oblast - Poodří 27. národní přírodní rezervace (NPR) 28. Přírodní rezervace (PR) 29. národní přírodní památka (NPP) 30. přírodní park 31. přírodní památka (PP) plošná, bodová 32. památný strom Obsah výkresu č. 2 Hodnoty území (sledované jevy) Číslo jevu Sledovaný jev 34. NATURA evropsky významná lokalita 35. NATURA ptačí oblast výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a 36. živočichů 37 Lesy ochranné 38. Lesy zvláštního určení 39 Lesy hospodářské 41. I. třída ochrany ZPF 41. II. třída ochrany ZPF 43. podrobné odvodňovací zařízení 43. hlavní odvodňovací zařízení 44. zdroj přírodní pitné vody 44 mělký vrt 44 hluboký vrt ISPA/FS 44 hluboký vrt 44 pramen 55 přírodní léčivý zdroj 88. dálnice 89 rychlostní komunikace 90. silnice I. třidy 91. silnice II. třidy 92. silnice III. třidy 93 místní komunikace 94. železniční trať celostátní 106. cyklistická stezka (a pro jízdu na kol. bruslích) Tabulka 5: Položka ve výkresu hranice ORP Ostrava hranice katastrálních území hranice parcel Obsah výkresu č. 2 - Hodnoty území (mapový podklad) Zdroj Účelová katastrální mapa Účelová katastrální mapa Účelová katastrální mapa Hodnoty v obcích ORP Ostrava, zařazené do ÚAP ORP Ostrava na podnět obcí ( neobsaženo v grafické části) Město Klimkovice Hodnoty krajinného rázu: výhled z lokality Mexiko. Obec Velká Polom Hodnoty krajinného rázu: Kaskádovité rybníky, výhledy do okolí cyklostezka (směr Krásné Pole), Boží muka Výkres č. 3 - Záměry na provedení změn v území Město Vratimov Hodnoty krajinného rázu: Místní rybníček, Vlastní les oddychové místo. Obec Vřesina Významná zeleň: Lípa p.č. 1815, buk p.č.1989, dub p.č.1187/17 (bývalá mlýnská zahrada). Zachycuje stav území na podkladě katastrální mapy, zobrazuje hlavní záměry Zásad územního rozvoje MSK, záměry na nová vedení technické a dopravní infrastruktury, ÚSES, vyznačeny jsou plochy k obnově nebo opětovnému využití 11

13 znehodnoceného území, výhledové záměry ve věci předpokládaných směrů rozvoje obce, záměry pro eliminaci důsledků územních bariér a dále rozvojové plochy dle jejich způsobu využití. Výkres záměrů obsahuje: VYBRANÉ ZÁMĚRY - ZÚR MSK 2010: zdvojení plynovodu VTL nad 4MPa, rozvodna ZVN/VVN, vedení ZVN 400kV, vysokorychlostní trať (VRT), vodní cestu průplavní spojení Dunaj Odra Labe (DOL), nadregionální biocentrum, regionální biocentrum, nadregionální biokoridor, regionální biokoridor, D117 - II/473 Kaňovice, přeložka (narovnání ul. Frýdecké (Šenov). OSTATNÍ ZÁMĚRY: plochy k obnově a opětovnému využití znehodnoceného území (z územních plánů, mapa brownfieldů 2010): o plochy přestavby, o brownfields, záměry stabilizované v územních plánech: o rozvojové plochy bydlení a občanské vybavenosti, o rozvojové plochy lehkého průmyslu a zemědělské výroby, o rozvojové plochy pro volný čas a sport, o vodní a vodohospodářské plochy, výhledové záměry (z územních plánů): o předpokládané směry rozvoje obce, o eliminace důsledků územní bariéry, propojení území. Číslo jevu Tabulka 6: Obsah výkresu č. 3 - Záměry na provedení změn v území (sledované jevy) Číslo jevu Sledovaný jev Sledovaný jev plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnocení území nadregionální biocentrum 21. nadregionální biokoridor 21. regionální biocentrum 21. regionální biokoridor 21. místní biocentrum 21. místní biokoridor 73. vedení ZVN, 400kV 73 vedení VVN 110kV 73 kabelové vedení VVN 110kv 75. zdvojení plynovod VTL nad 4MPa 90. navrhované silnice Tabulka 7: Záměry na provedení změn v území (mapový podklad) Položka ve výkresu Zdroj les Jev číslo 38 vodní plochy, vodní toky Jev číslo 47 hranice ORP Ostrava Účelová katastrální mapa hranice katastrálních území Účelová katastrální mapa hranice parcel Účelová katastrální mapa 94. železniční trať 95 regionální lehká kolejová doprava 96 Vysokorychlostní trať (VRT) 100 Navrhované tramvajové propojení 104. Průplavní spojení Dunaj - Odra - Labe 106. cyklistické stezky dálkové a regionální 106. cyklistické stezky městské 118. jiné záměry 118 Rozvojové plochy bydlení a občanské vybavenosti Rozvojové plochy lehkého průmyslu a zemědělské 118 výroby 118 Rozvojové plochy pro volný čas a sport 118 Navrhované vodní a vodohospodářské plochy Záměry obcí ORP Ostrava, které nelze zobrazit v grafické části ÚAP ORP Ostrava Obec Čavisov Záměr v oblasti veřejné infrastruktury občanské vybavení: Vybudovat nový obchod v lokalitě u kaple, u mateřské školy. Záměr v oblasti dopravní infrastruktury: Oprava a doplnění chodníků podél hlavních cest. 12

14 Obec Dolní Lhota Záměry v oblasti dopravní infrastruktury: vybudování systému záchytných parkovišť problém centra obce, vybudování dopravní infrastruktury v návaznosti na nově vznikající plochy. Záměr v oblasti urbanismu: Realizace návsi, včetně parku. Obec Horní Lhota Záměry v oblasti technické infrastruktury: záměr podpory nové výstavby vodovod, vodovod chatoviště Horní Chýtoviště, Kyjovice. Záměr v oblasti veřejné infrastruktury občanské vybavení: Víceúčelové hřiště (vedle stávajícího fotbalového hřiště). Záměr v oblasti životního prostředí: Rekultivace skládky louka/zalesnění. Město Klimkovice Záměr v oblasti dopravní a technické infrastruktury: vybudování nové dopravní a technické infrastruktury v návaznosti na nově vznikající plochy. Záměr v oblasti životního prostředí: záměr na výsadbu zeleně. Obec Olbramice Záměr v oblasti dopravní a technické infrastruktury: oprava na podporu bytové výstavby (dle ÚP). Obec Stará Ves nad Ondřejnicí Záměry v oblasti veřejné infrastruktury občanské vybavení: doplnění občanského vybavení: Rekonstrukce sokolovny, výstavba prodejny Hruška, rozšíření venkovního fitness u řeky, zařízení pro starší obyvatelstvo studie na Dům veselého stáří, zámek významná kult.památka uchází se o grant na rehabilitaci střešní báně z r (Norské zdroje). Záměry v oblasti životního prostředí: studie na nevyužitý brownfield vojenský monoblok, projekt na revitalizaci řek CHKO, NATURA Záměr v oblasti dopravní infrastruktury: cyklostezky spojení na Krmelín, Proskovice, Košatka, stabilizace budoucí trasy silnice I/58 v návaznosti na schválený ÚPO, ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí a ÚP Krmelín. Město Šenov Záměry v oblasti veřejné infrastruktury občanské vybavení: rekonstrukce ZŠ více pater (zvýšení kapacity ZŠ), v zámeckém parku doplnit občanské vybavení a rozšířit. Záměry v oblasti dopravní infrastruktury: chodníky kolem ul. Václavovické, Škrbeňská, Petřvaldská, vyřešit návaznosti cyklostezek: o z Havířova podél Lučiny do Ostravy, o spojení V-Z, S-J, o u staré školy je navržena cyklostezka, o stará trať, která vede z Havířova, lesem přes náspy, hlukové stěny podél silnice I/11 (v oblasti kostela, staré školy a parku). Záměr v oblasti životního prostředí: revitalizace alejí ul. Topolová, Šajarská. 13

15 Obec Václavovice Záměr v oblasti veřejné infrastruktury občanské vybavení: rekonstrukce úřadu + knihovna, rekonstrukce restaurace na společenský sál. V novém ÚP zakotveno: výstavba nového přírodního koupaliště (na místě původního), cvičné dopravní hřiště, nová točna pro BUS. Obec Velká Polom Záměry v oblasti veřejné infrastruktury občanské vybavení: vybudování nového občanského vybavení ul. Opavská, ubytování, Nová náves, převzít vodojem zrekonstruovat na rozhlednu, zřídit zařízení pro starší obyvatelstvo (DD Kyjovice, Háj ve Slezsku). Město Vratimov Záměr v oblasti veřejné infrastruktury občanské vybavení: studie na rekonstrukci ZŠ, včetně hřiště. Záměr v oblasti dopravní infrastruktury: v územním plánu vymezena nová parkoviště. Záměr v oblasti životního prostředí: doplnění zeleně kolem ul. Vratimovská, U Nádraží, slezský náhon rekultivace. Obec Vřesina Zzáměry v oblasti veřejné infrastruktury občanské vybavení: vybudování nového společenského sálu, uvažují o bytech pro seniory, společně s okolními obcemi. Záměr v oblasti životního prostředí: záměr na urbanizování krajiny vybráno asi 6lokalit. záměry v oblasti dopravní infrastruktury: doplnění chodníků kolem silnic III.třídy, vybudování cyklostezek: o Ze Skalky do Mexika (Klimkovice), o Z Vřesové ulice, o Propojení Poruby a Vřesiny. Obec Zbyslavice Záměr v oblasti veřejné infrastruktury občanské vybavení: rekonstrukce hasičárny na úřad, náměstí (stromy) ze stávajícího úřadu (startovní byt, pečovatelský byt) plocha pro sběrné místo na bioodpad. 14

16 3.2 VYHODNOCENÍ STAVU ÚZEMÍ Širší vztahy SO ORP Ostravy leží na SV okraji České republiky, v Moravskoslezském kraji. ORP Ostrava se rozkládá v prostoru mezi Podbeskydskou pahorkatinou a Nízkým Jeseníkem, v prostoru Ostravské pánve, která spolu s Moravskou bránou tvoří od pradávna významnou komunikační spojnici Moravy a Slezska. Od pravěku jí procházela Jantarová stezka, později jí byla vedena jedna z prvních a nejdůležitějších železničních tratí Habsburské monarchie Severní dráha císaře Ferdinanda spojující metropoli Vídeň s Haličí. Tato dvoukolejná elektrifikovaná trať, která je součástí VI. panevropského koridoru, byla v uplynulých letech rekonstruována v rámci 2. tranzitního železničního koridoru. Moravskou branou a Ostravskou pánví prochází také dálnice D1 (Praha Brno Ostrava hranice Polska) a územní rezervy pro budoucí vysokorychlostní železniční trať a pro průplavní spojení Dunaj-Odra-Labe. Základní charakteristika území Řešeným územím je celé správní území obce s rozšířenou působností Ostrava. Řešené území zahrnuje městské obvody statutárního města Ostravy, města a obce: Tabulka 8: Statutární město Ostrava - městské obvody Městský obvod Rozloha (ha) Počet obyvatel (stav k ) Hošťálkovice 529, Hrabová 921, Krásné Pole 658, Lhotka 213, Mariánské Hory a Hulváky 735, Martinov 402, Michálkovice 289, Moravská Ostrava a Přívoz 1 324, Nová Bělá 717, Nová Ves 306,7 722 Ostrava-Jih 1 631, Petřkovice 390, Plesná 484, Polanka nad Odrou 1 725, Poruba 1 317, Proskovice 342, Pustkovec 107, Radvanice a Bartovice 1 666, Slezská Ostrava 4 174, Stará Bělá 1 393, Svinov 1 162, Třebovice 282, Vítkovice 647, Celkem , Tabulka 9: Města: Obec Rozloha (ha) Počet obyvatel (stav k ) Klimkovice, Šenov Vratimov Tabulka 10: Obce Obec Rozloha (ha) Počet obyvatel (stav k ) Čavisov Dolní Lhota Horní Lhota, Olbramice Stará Ves nad Ondřejnicí Václavovice Velká Polom Vřesina Zbyslavice

17 Jevy, které jsou zapracovány v grafické části, jsou v textu označeny tučným písmem. Jevy, které nejsou zpracovány v grafické části, jsou označeny šedou kurzívou (pouze v nadpisu jevu) Horninové prostředí a geologie obsahuje jevy(57, 58, 59, 60, 61, 62, 63) Geologické a geomorfologické poměry Převážná část ORP Ostrava leží v Ostravské pánvi, kterou tvoří sníženina mezi Karpatskou a Hercynskou soustavou. Mezi vodotečemi Odra, Ostravice a Lučina se zvedají plošiny říčních teras o průměrné nadmořské výšce m n. m, široké nivy řek leží ve výšce m n. m. Na levé straně údolí řeky Odry se zvedá členitá pahorkatina, na jejíž hranici s údolím Odry probíhá hranice pevninského zalednění se stopami periglaciální modelace. Pahorkatina zasahuje na k. ú. Koblov, Lhotka, Hošťálkovice, Poruba, Krásné Pole, Stará a Nová Plesná a obce Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Velká Polom, Vřesina, Zbyslavice. Pravá strana údolí Odry je charakteristická prudkými svahy s navazujícími mírnými oblými hřbety. Tato část území náleží k pahorkatině Beskydského podhůří a zasahuje na k. ú. Proskovice, Stará Bělá, Ostrava Jih (Výškovice). Geologicky patří řešené území ke dvěma soustavám Karpatské (na východ od Odry) a Hercynské (na západ od Odry). Hranicí je široké údolí řeky Odry, které je budováno fluviálními písčitohlinitými holocenními sedimenty. Tyto jsou rozšířeny i podél řeky Ostravice, Opavy a Lučiny a dále vybíhají podél drobnějších toků hluboko mezi bloky sprašových hlín na jihovýchodě území a hradeckého souvrství na severozápadě. Největší část území pokrývají pleistocenní sprašové hlíny, pahorkatina Jesenického předhůří je pak budována výrazně odlišným hradeckým souvrstvím, tvořeným vrstvami drob, prachovců a břidlic. V prostoru Ostravské pánve a Moravské brány se až po hranici s pahorkatinou vyskytují sedimenty kontinentálního zalednění v podobě glaciflufiálních písků a štěrků na svazích údolnic drobných toků Dobývací prostory JEV 57. DOBÝVACÍ PROSTOR Podklady: Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého Ve správním obvodu ORP Ostrava se nachází 15 dobývacích prostorů (DP) ve smyslu 24 až 29 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 172/1992 Sb. o dobývacích prostorech, ve znění pozdějších předpisů. Tabulka 11: Dobývací prostory číslo název surovina nerost Heřmanice I zemní plyn zemní plyn vázaný na uh. sloje Krmelín zemní plyn zemní plyn Mariánské Hory I zemní plyn zemní plyn vázaný na uh. sloje Michálkovice I zemní plyn hořlavý zemní plyn vázaný Paskov I zemní plyn hořlavý zem. plyn váz. na uhlí Petřvald III zemní plyn hoř. zem. plyn váz. na uh. sl Petřvald IV zemní plyn hoř. zem. plyn váz. na uh. sl Polanka nad Odrou písky sklářské a slévárenské, štěrkopísky písky pro vysoké pece Přívoz I zemní plyn zemní plyn vázaný na uh. sloje Radvanice I zemní plyn hoř. zem. plyn váz. na uh. sl Slezská Ostrava IV zemní plyn zemní plyn vázaný na uh. sloje Slezská Ostrava V zemní plyn zemní plyn vázaný na uh. sloje Svinov I zemní plyn zemní plyn vázaný na uh. sloje Vítkovice černé uhlí černé uhlí Vítkovice I zemní plyn zemní plyn vázaný na uh. sloje Přehled dotčení jednotlivých obcí ORP: Statutární město Ostrava Na území statutárního města Ostravy zasahují všechny uvedené dobývací prostory Obec Stará Ves nad Ondřejnicí Na území obce Stará Ves se nachází dobývací prostor Krmelín. 16

18 Město Šenov Na území města Šenov se nachází dobývací prostory Petřvald III, Radvanice I Město Vratimov Na území města Vratimov se nachází dobývací prostor Paskov I. Na území těchto obcí se dobývací prostor nenachází: Obec Čavisov Obec Dolní Lhota Obec Horní Lhota Město Klimkovice Obec Olbramice Obec Václavovice Obec Velká Polom Obec Vřesina Obec Zbyslavice Chráněné ložisková území JEV 58. CHRÁNĚNÉ LOŽISKOVÉ ÚZEMÍ Ve správním obvodu ORP Ostrava se nachází 7 chráněných ložiskových území (CHLÚ) ve smyslu zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 364/1992 Sb. o chráněných ložiskových územích, ve znění pozdějších předpisů. Tabulka 12: Chráněná ložisková území číslo název surovina x Polanka nad Odrou písek Šenov u Ostravy cihlářská surovina Rychvald zemní plyn Paskov zemní plyn Nová Bělá cihlářská surovina Česká část Hornoslezské pánve uhlí černé, zemní plyn Krmelín zemní plyn Poznámka: CHLÚ Polanka nad Odrou vzniklo ex lege ve smyslu 43 odst.4 horního zákona. Hranice CHLÚ Polanka nad Odrou je totožná ze stanoveným dobývacím prostorem. Přehled dotčení jednotlivých obcí ORP: Statutární město Ostrava Na území statutárního města Ostravy se nachází všechna uvedená CHLÚ, kromě Šenova u Ostravy a CHLÚ Řepiště I. Obec Stará Ves nad Ondřejnicí Na území obce Stará Ves zasahuje CHLÚ Česká část Hornoslezské pánve a CHLÚ Krmelín. Město Šenov Na území obce Šenov zasahuje CHLÚ Česká část Hornoslezské pánve, CHLÚ Rychvald a CHLÚ Šenov u Ostravy. Obec Václavovice Na území obce Václavovice zasahuje CHLÚ Česká část Hornoslezské. Město Vratimov Na území obce Vratimov zasahuje CHLÚ Česká část Hornoslezské pánve, CHLÚ Paskov a velmi okrajově zde zasahuje i CHLÚ Řepiště I. Na území těchto obcí se chráněné ložiskové území nenachází Obec Čavisov Obec Olbramice Obec Dolní Lhota Obec Velká Polom Obec Horní Lhota Obec Vřesina Město Klimkovice Obec Zbyslavice 17

19 JEV 59. CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ PRO ZVLÁŠTNÍ ZÁSAHY DO ZEMSKÉ KŮRY Podklady: Česká geologická služba - Geofond Chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry není ve správním obvodu ORP Ostrava vymezeno Výhradní ložiska nerostných surovin JEV 60. LOŽISKA NEROSTNÝCH SUROVIN Výhradní bilancovaná ložiska nerostných surovin V řešeném území se nachází vymezená výhradní bilancovaná ložiska nerostných surovin ve smyslu 6 zákona č. 44/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů (horní zákon). Na většině území města Ostravy, stejně jako v jeho širším okolí, se pod pokryvnými horninovými útvary nachází výhradní ložisko černého uhlí, jež bylo z důvodu jeho ochrany v minulosti vyhlášeno chráněným ložiskovým územím (CHLÚ) Česká část Hornoslezské pánve. Hornoslezská pánev je na území ČR základními geologickotektonickými strukturami rozčleněna na dílčí pánve, a to na pánev ostravskou (ODP), pánev petřvaldskou (PDP), pánev karvinskou (KDP) a pánev jižní (JDP), přičemž všechny uvedené, až na pánev karvinskou, zasahují do území města Ostravy. Na ložisko černého uhlí je vázáno rovněž výhradní ložisko hořlavého zemního plynu. Tabulka 13: Výhradní bilancovaná ložiska nerostných surovin číslo název surovina nerost těžba Důl Odra, stř. J. Fučík uhlí černé černé uhlí dřívější hlubinná Důl Odra, stř. J. Fučík uhlí černé černé uhlí dřívější hlubinná Důl Odra, stř. J. Fučík uhlí černé černé uhlí dřívější hlubinná Důl Odra, stř. Ostrava-Koblov uhlí černé, zemní plyn antracit, černé uhlí dřívější hlubinná Důl Odra, z. Ostrava 3 uhlí černé, zemní plyn černé uhlí dřívější hlubinná Důl Odra, z. Ostrava 3 uhlí černé, zemní plyn černé uhlí dřívější hlubinná Důl Odra, z. Ostrava 3 uhlí černé černé uhlí dřívější hlubinná Důl Odra, stř. Paskov uhlí černé černé uhlí dřívější hlubinná Věřňovice uhlí černé, zemní plyn černé uhlí, zemní plyn dosud netěženo Důl Odra, z. Mariánské Hory uhlí černé, zemní plyn černé uhlí dřívější hlubinná Paskov cihlářská surovina jíl. sediment, spraš. hlína dosud netěženo Paskov-západ uhlí černé černé uhlí dosud netěženo Příbor-sever uhlí černé, zemní plyn černé uhlí dosud netěženo Šilheřovice uhlí černé dosud netěženo Důl Paskov zemní plyn současná z vrtu Havířov-západ cihlářská surovina sprašová hlína, spraš dosud netěženo Důl Odra, stř. Heřmanice uhlí černé, zemní plyn černé uhlí dřívější hlubinná Důl Odra, stř. Heřmanice uhlí černé, zemní plyn černé uhlí dřívější hlubinná Důl Odra, stř. Ostrava-Přívoz uhlí černé černé uhlí dřívější hlubinná Důl Odra, stř.ostrava-koblov uhlí černé černé uhlí dřívější hlubinná Důl Odra, z. Ostrava 1 uhlí černé, zemní plyn černé uhlí dřívější hlubinná Důl Odra, z. Vítkovice uhlí černé černé uhlí dřívější hlubinná Důl Odra, stř. Ostrava-Přívoz uhlí černé, zemní plyn antracit, černé uhlí dřívější hlubinná Polanka nad Odrou cihlářská surovina, písky sklář. dřívější hlína, písek, spraš a slévárenské štěrkopísky povrchová Důl Odra, stř. Paskov uhlí černé černé uhlí dřívější hlubinná Václavovická elevace uhlí černé černé uhlí dosud netěženo Důl Odra, z. Svinov uhlí černé, zemní plyn antracit, černé uhlí dřívější hlubinná Rychvald zemní plyn černé uhlí současná z vrtu Důl Odra, stř. J. Fučík uhlí černé černé uhlí dřívější hlubinná Důl Odra, stř. J. Fučík uhlí černé černé uhlí dřívější hlubinná Důl Odra, stř.j. Fučík uhlí černé černé uhlí dřívější hlubinná Důl Odra, stř. Heřmanice uhlí černé černé uhlí dřívější hlubinná Důl Odra, stř. Heřmanice uhlí černé černé uhlí dřívější hlubinná Důl Odra, z. Vítkovice uhlí černé černé uhlí dřívější hlubinná Důl Odra, z. Ostrava 1 uhlí černé černé uhlí dřívější hlubinná Zábřeh uhlí černé černé uhlí dosud netěženo Důl Odra, z. Mariánské Hory uhlí černé černé uhlí dřívější hlubinná Důl Odra, z. Svinov uhlí černé černé uhlí dřívější hlubinná 18

20 Prognózní zdroje nerostných surovin V řešeném území se nachází jeden prognózní zdroj vyhrazených nerostů a jeden prognózní zdroj nevyhrazených nerostů. Tabulka 14: Prognózní zdroje vyhrazených nerostů číslo Název surovina těžba Hrabová-Bartovice uhlí černé dosud netěženo Tabulka 15: Prognózní zdroje nevyhrazených nerostů číslo název surovina způsob těžby Řepiště-sever, jih cihlářská surovina dosud netěženo Přehled dotčení jednotlivých obcí ORP: Statutární město Ostrava Na území statutárního města Ostravy se nacházejí téměř všechna uvedená ložiska nerostných surovin mimo následující: Havířov-západ (IČ ), Příbor-sever (IČ ) a Řepiště-sever, jih (IČ ). Ložiska nerostných surovin zasahují do následujících katastrálních území: Antošovice, Bartovice, Dubina u Ostravy, Heřmanice, Horní Datyně, Hošťálkovice, Hrabová, Hrabůvka, Hrušov, Koblov, Košatka nad Odrou, Kunčice nad Ostravicí, Kunčičky, Lhotka u Ostravy, Mariánské Hory, Michálkovice, Moravská Ostrava, Muglinov, Nová Bělá, Nová Ves u Ostravy, Petřkovice u Ostravy, Polanka nad Odrou, Poruba, Proskovice, Přívoz, Radvanice, Slezská Ostrava, Stará Bělá, Stará Ves nad Ondřejnicí, Svinov, Šenov u Ostravy, Třebovice ve Slezsku, Václavovice u F-M, Vítkovice, Vratimov, Výškovice u Ostravy, Zábřeh Hulváky, Zábřeh VZ, Zábřeh nad Odrou. Obec Stará Ves nad Ondřejnicí Na území obce Stará Ves se nachází následující ložiska nerostných surovin: Paskov-západ (IČ ) a Příbor-sever (IČ ). Město Šenov Na území města Šenova se nachází následující ložiska nerostných surovin: Havířov-západ (IČ ), Důl Odra, stř. J. Fučík (IČ , IČ , IČ , IČ , Václavovické elevace (IČ ) a Hrabová-Bartovice (IČ ). Obec Václavovice Na území obce Václavovice se nachází ložisko nerostných surovin Václavovické elevace (IČ ). Město Vratimov Na území města Vratimova se nachází následující ložiska nerostných surovin: Důl Paskov (IČ ), Důl Odra, stř. Paskov (IČ , IČ ), Václavovické elevace (IČ ) a Hrabová-Bartovice (IČ ). Okrajově zde zasahuje také prognózní zdroj nevyhrazeného nerostu Řepiště-sever, jih (IČ ), překryv na území Vratimova je tak malý, že není v grafické části ÚAP viditelný. Na území těchto obcí se ložiska nerostných surovin nenachází: Obec Čavisov Obec Olbramice Obec Dolní Lhota Obec Velká Polom Obec Horní Lhota Obec Vřesina Město Klimkovice Obec Zbyslavice Nepříznivé inženýrskogeologické poměry JEV 61. PODDOLOVANÉ ÚZEMÍ Ve správním území ORP Ostrava se nachází 14 plošných poddolovaných území a 4 bodová poddolovaná území ve smyslu 13 a 17 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů. Tabulka 16: Poddolovaná území - plošná číslo název surovina 4516 Velká Polom pyrit 4535 Svinov uhlí černé 4541 Mariánské Hory uhlí černé 19

21 číslo název surovina 4546 Vítkovice uhlí černé 4547 Slezská Ostrava I uhlí černé 4549 Paskov uhlí černé 4554 Přívoz uhlí černé 4557 Slezská Ostrava III uhlí černé 4561 Heřmanice uhlí černé 4565 Petřvald u Karviné uhlí černé 5450 Petřkovice u Ostravy 1 uhlí černé 5451 Michálkovice uhlí černé 5452 Radvanice uhlí černé 5458 Přívoz - DP Mariánské Hory uhlí černé Tabulka 17: Poddolovaná území - bodová číslo název surovina 4507 Olbramice neznámá 4512 Klimkovice neznámá 5457 Petřkovice - DP Mariánské Hory uhlí černé 5459 Lhotka - DP Petřkovice uhlí černé Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí České republiky, odboru výkonu státní správy IX, č.j. 580/263c/ENV/09, ze dne o změně podmínek ochrany ložisek černého uhlí v chráněném ložiskovém území České části Hornoslezské pánve, ve vymezené části Okres Ostrava-město, které mění podmínky pro výstavbu na území města Ostravy, vymezuje na území města Ostravy plochy s rozdílnými vlivy těžební činnosti následovně: Plochy P - území ovlivněné ukončeným dobýváním, kde nelze vyloučit dlouhodobé výraznější doznívání přímých důlních vlivů (linie slezskoostravského zlomu, pásmo bartovického zlomu). Podle ČSN se jedná o IV. skupinu stavenišť. Pro umisťování veškerých staveb v této ploše bude vydáno závazné stanovisko Krajského úřadu MSK, který si jako podklad vyžádá vyjádření Obvodního báňského úřadu. Projektová dokumentace bude obsahovat samostatnou část o zajištění stavby proti vlivům poddolování s ohledem na deformační parametry zadané výše uvedeným stanoviskem Krajského úřadu MSK. Ve stavebních povoleních budou stanoveny podmínky k zajištění stavby proti předpokládaným vlivům poddolování. Plochy M - území kde je možno považovat vlivy poddolování za doznělé. Nadále se nepočítá s těžbou černého uhlí klasickými metodami. Při alternativní exploataci těchto částí se nepředpokládají deformace terénu. Pro výstavbu v plochách M nebudou vydávány Krajským úřadem MSK individuální stanoviska. Bude vydáno generální závazné stanovisko, které stanoví technické podmínky pro umístění a provedení staveb v těchto plochách. Stavby nesouvisející s dobýváním mohou být realizovány bez zvláštních opatření proti účinkům poddolování. Plochy N - území mimo vlivy dobývání, kde se nepočítá s těžbou černého uhlí klasickými metodami. Při alternativní exploataci těchto částí ložisek se nepředpokládají deformace terénu. Přehled dotčení jednotlivých obcí ORP: Statutární město Ostrava Do území statutárního města Ostravy zasahuje 13 ze 14 plošných poddolovaných území (všechna mimo poddolované území Velká Polom) a bodové poddolované území č v k.ú. Lhotka a č v k.ú. Petřkovice. Město Klimkovice Na území města Klimkovice se nachází 1 bodové poddolované území č Klimkovice. Obec Olbramice Na území obce Olbramice se nachází 1 bodové poddolované území č Olbramice. Město Šenov Do území města Šenova zasahují 2 plošné poddolované území č Petřvald u Karviné a č Radvanice. Obec Velká Polom Do území obce Velká Polom zasahuje 1 plošné poddolované území č Velká Polom. 20

22 Město Vratimov Do území města Vratimova zasahuje 1 plošné poddolované území č Paskov. Na území těchto obcí se poddolovaná území nenachází: Obec Čavisov Obec Dolní Lhota Obec Horní Lhota Obec Stará Ves nad Ondřejnicí Obec Václavovice u Frýdku Místku Obec Vřesina Obec Zbyslavice Sesuvná území JEV 62. SESUVNÉ ÚZEMÍ A ÚZEMÍ JINÝCH GEOLOGICKÝCH RIZIK Sesuvná území Ve správním území ORP Ostrava se nachází 32 bodových sesuvných území a 82 plošných sesuvných území, které ve smyslu 13 a 17 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, poskytla Česká geologická služba (ČGS) v rámci aktualizace územně analytických podkladů. Sesuvy označené v následujících tabulkách ve sloupci Číslo čtyřmístným kódem jsou převzaty z Registru sesuvů Geofond. Sesuvy označené pěti- resp. šestimístným kódem pocházejí z Registru svahových nestabilit ČGS. První 4 číslice označují zkráceně list Základní mapy ČR 1:10 000, poslední jedna, resp. dvě číslice pořadí sesuvu v rámci mapového listu. Příklad: = označení 2. sesuvu identifikovaného na listu mapy Tabulka 18: Sesuvná území bodová Číslo Lokalita Klasifikace Stupeň aktivity Rok revize 3561 Stará Bělá sesuv potenciální Stará Bělá sesuv potenciální Stará Bělá sesuv potenciální Proskovice sesuv stabilizované Šenov sesuv stabilizované Michálkovice sesuv pohřbené Hošťálkovice proud pohřbené Michálkovice sesuv aktivní Vřesina u Bílovce sesuv stabilizované Svinov sesuv aktivní Petřkovice sesuv stabilizované Ostrava - Svinov sesuv potenciální Svinov sesuv stabilizované Petřkovice sesuv aktivní Lhotka u Ostravy sesuv aktivní Dolní Lhota u Ostravy sesuv aktivní Poruba - sever sesuv pohřbené Petřkovice u Ostravy sesuv aktivní Koblov sesuv aktivní Slezská Ostrava sesuv dočasně uklidněné Slezská Ostrava sesuv dočasně uklidněné Slezská Ostrava sesuv dočasně uklidněné Slezská Ostrava sesuv aktivní Slezská Ostrava sesuv dočasně uklidněné Slezská Ostrava sesuv aktivní Slezská Ostrava sesuv aktivní Radvanice sesuv aktivní Slezská Ostrava sesuv dočasně uklidněné Proskovice sesuv aktivní Vratimov sesuv aktivní Šenov u Ostravy sesuv aktivní Horní Datyně sesuv aktivní 21

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN TEXTOVÁ ČÁST SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍK A TABULKY S VYHODNOCENÍM SITUACE V CELÉM SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP ZLÍN 2012

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství Staré Hodějovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 21972444 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚPN SÚ)

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 21972444 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚPN SÚ) Základní údaje o obci Název obce Velké Němčice Typ městys Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 21972444 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚPN SÚ) 103,0 ha Počet obyvatel (dle SLBD

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2).

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2). POŘIZOVATEL : MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY ZHOTOVITEL : ÚTVAR HLAVNÍHO ARCHITEKTA MMO URBANISTICKÁ KONCEPCE : BEDŘICH TUTSCH ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. ARCH. PETR VENCELIDES VYDAL : ZASTUPITELSTVO MĚSTA OSTRAVY

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Červenec 2013 1 Zpracovatel: URBAPLAN spol. s r.o. Autorský kolektiv: Zodpovědný projektant: Ing.

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru K O S T I C E. okr. Břeclav LISTOPAD 2007

NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru K O S T I C E. okr. Břeclav LISTOPAD 2007 NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru K O S T I C E okr. Břeclav LISTOPAD 2007 Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Objednavatel: obec Kostice

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

Vyhláška č. 501/2006, o obecných požadavcích na využívání území. Městská, vesnická, archeologická Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

Vyhláška č. 501/2006, o obecných požadavcích na využívání území. Městská, vesnická, archeologická Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Metodický návod č. 3 Standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady (vyjma údajů o technické a dopravní infrastruktuře, které jsou obsaženy v metodických návodech č. 1 a 2): Zpodrobněná příloha

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Ladislav Bareš PAFF - architekti LISTOPAD 2009 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nymburk adresa: Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby Náměstí Přemyslovců

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ),

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem Aktualizace projektu, který byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj www.strukturalni-fondy.cz/iop Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem

Více

Ing. Jindřich Poláček. Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz

Ing. Jindřich Poláček. Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY Ing. Jindřich Poláček Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz Obsah Základní informace o ÚAP Sledované jevy a jejich datový model pro GIS Získávání údajů o území Postup pořizování

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné Příloha č.2 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT analýza z PR + R Bernartice nad Odrou 2008. (kurzívou psané položky se nevyskytují ve SWOT analýze ÚAP ORP Nový Jičín 2012) 1. Horninové prostředí,

Více

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRAHA

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Libníč. Vybavenost obce Sportovní klub Společenský dům Hostinec Prodejna Domov Libníč Centrum sociálních služeb Empatie.

Libníč. Vybavenost obce Sportovní klub Společenský dům Hostinec Prodejna Domov Libníč Centrum sociálních služeb Empatie. Libníč Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Sportovní

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

Územní plán Ostravy. Statutární město Ostrava. Odůvodnění územního plánu. Pořizovatel: Magistrát města Ostravy Útvar hlavního architekta MMO

Územní plán Ostravy. Statutární město Ostrava. Odůvodnění územního plánu. Pořizovatel: Magistrát města Ostravy Útvar hlavního architekta MMO Statutární město Ostrava Odůvodnění územního plánu Rozhodnutím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje č.j. MSK 112852/2014 ze dne 05.09.2014 a č.j. MSK 27703/2015 ze dne 27.4.2015 byly zrušeny části opatření

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

Informace o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 1 1. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí 1

Informace o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 1 1. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí 1 Obsah Informace o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 1 1. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí 1 2. Vyhodnocení vlivů územního plánu na území NATURA 2000 1 3. Vyhodnocení vlivů

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV ÚVOD ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení a změn v území z důvodu

Více

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel:

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel: ZMĚNA č. 2 územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Nová Ves I Václavské nám. 22, Nová Ves I, 280 02 Kolín 2 Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

P o ř i z o v a t e l. ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ

P o ř i z o v a t e l. ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ P o ř i z o v a t e l ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu obce DOLNÍ BOJANOVICE únor 2012 OBSAH I.

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE STONAVA

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE STONAVA ÚZEMNÍ PLÁN OBCE STONAVA (k. ú. Stonava) N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 3 určený k projednání Zpracován ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 územního plánu sídelního útvaru VARNSDORF zpracovaný podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence

Více

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE změna č.2 ÚPO Vyšehořovice 1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území změny č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE- lokalita změny Z2-1 je malého rozsahu a leží v

Více

VII. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ

VII. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ VII. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ Horninové prostředí jako jedna ze základních složek životního prostředí ovlivňuje svojí stavbou a vlastnostmi využití řešeného území prostřednictvím těchto faktorů: zdroje

Více

Odůvodnění Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Kapitola N. Seznam použitých zkratek

Odůvodnění Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Kapitola N. Seznam použitých zkratek Kapitola N Seznam použitých zkratek 321 322 N. Seznam použitých zkratek (A) AGC AGN AGTC ASD B+R BP CDV CORINE CSD č. číslo Republika Rakousko Evropská dohoda o mezinárodních železničních magistrálách

Více

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VESTEC vydávající správní orgán datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby podpis: Zastupitelstvo Obce Vestec starosta Miroslav

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN K R A M O L N A VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN K R A M O L N A VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN K R A M O L N A VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 08/2013 Zpracovatel: URBAPLAN spol. s r.o. Autorský kolektiv: Zodpovědný projektant: Ing. arch. Bedřich

Více

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015 NÁVRH ZADÁNÍ Změny č.1 územního plánu BOŘETICE okr. Břeclav Květen 2015 Na základě usnesení Zastupitelstva obce Bořetice ze dne 16. 12. 2014 a 4. 2. 2015 o pořízení změny č. 1 územního plánu obce Bořetice

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ŽAMBERK 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE 2014

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ŽAMBERK 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE 2014 ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ŽAMBERK 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE 2014 Obsah Dokument územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Žamberk - 3. úplná aktualizace 2014 je členěn

Více

Územní plánování a investiční příležitosti v Jihočeském kraji

Územní plánování a investiční příležitosti v Jihočeském kraji Územní plánování a investiční příležitosti v Jihočeském kraji Prezentace v rámci akce Investiční záměry vjihočeském kraji Diskusní setkání časopisu Stavební fórum Čtvrtek 17. 4. 2008 Grand Hotel Zvon,

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území okumentace obsahuje části: okumentace musí vždy obsahovat části až s tím, že rozsah jednotlivých

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje

Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje Severa Září 2013 Definice veřejné infrastruktury 2 odst. 1 písm. k stavebního zákona Veřejnou infrastrukturou se rozumí pozemky, stavby, zařízení, zřizované nebo užívané

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Dunajovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Dunajovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Dunajovice období 12/2009 12/2013 dle ustanovení 55, odst. (1), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

Územního plánu Vrutice

Územního plánu Vrutice N Á V R H Z A D Á N Í Územního plánu Vrutice Pořizovatel: Městský úřad Litoměřice - odbor územního rozvoje - úřad územního plánování ve spolupráci s určeným zastupitelem Obce Vrutice Leden 2013 Úřad územního

Více

Moravské Budějovice - aktualizace rozboru

Moravské Budějovice - aktualizace rozboru Moravské Budějovice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Postup při pořízení územního plánu (včetně popisu změn návrhu územního plánu vyplývajících z postupů podle 50 stavebního zákona) Dosavadní proces pořizování

Více

Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení pořizovatelem

Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení pořizovatelem Příloha č. 5: Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných k návrhu územního plánu Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení pořizovatelem Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí,

Více

O z n á m e n í. o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves OZNAMUJE. vystavení návrhu zadání k veřejnému nahlédnutí

O z n á m e n í. o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves OZNAMUJE. vystavení návrhu zadání k veřejnému nahlédnutí MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel.416850111, Fax.416850171, E-mail mesto@roudnicenl.cz O z n á m e n í o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves Městský

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

TRHOVÉ SVINY AKTUALIZACE 2014

TRHOVÉ SVINY AKTUALIZACE 2014 AKTUALIZACE 2014 III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností Trhové Sviny AKTUALIZACE 2014 TRHOVÉ SVINY Vyhodnocení obcí Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.

Více

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou návrh POŘIZOVATEL: Městský úřad Libčice nad Vltavou Náměstí Svobody 90 252 66 Libčice nad Vltavou v zastoupení: Ing. Pavel Bartoš, MBA, starosta

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KUPAŘOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KUPAŘOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KUPAŘOVICE Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Milan Hamala pověřený zastupitel

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Územní plán Štěnovice Vydaný Zastupitelstvem obce Štěnovice dne 8. 10. 2008 Nabytí účinnosti dne 30. 10. 2008 Pořizovatel: Městský úřad Přeštice, odbor výstavby

Více

PASPORT LOKALITY HRADEC KRÁLOVÉ FOMEI (TERRONIC)

PASPORT LOKALITY HRADEC KRÁLOVÉ FOMEI (TERRONIC) PASPORT LOKALITY HRADEC KRÁLOVÉ FOMEI (TERRONIC) HRADEC KRÁLOVÉ FOMEI (TERRONIC) ezetice Všestary Neděliště Lochenice Skalice Předměřice nad Labem Světí Černilov Divec e Stěžery Hradec Králové Blešno ice

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území 1 Objednatel: Obec Staré Smrkovice 508 01 Hořice určený zastupitel: Lenka Svobodová, starostka obce Pořizovatel: Obecní úřad

Více