MODELOVÝ PROJEKT S KOMENTÁŘEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MODELOVÝ PROJEKT S KOMENTÁŘEM"

Transkript

1 MODELOVÝ PROJEKT S KOMENTÁŘEM Modelový projekt je indikativní a má sloužit jako návod pro přípravu projektů dle metodického rámce. Jedná se o obsahový projekt v komunikačním okruhu Rozcestník pro evropské peníze. Charakter projektů v jiných komunikačních okruzích proto může být odlišný. Všechna jména osob a další údaje v tomto modelovém projektu jsou imaginární. Minimální požadavky na projekty 1. Projekt musí prokázat schopnost poskytnout kvalitní informace o komunikačních okruzích pro období , identifikovaných v Koncepci informování o evropských záležitostech v ČR pro danou cílovou skupinu, včetně schopnosti výsledky garantovat. 2. Projekt by měl mít maximální možný regionální dopad, přesahující čistě místní úroveň. 3. Výše celkového rozpočtu projektu není omezena. 4. Jakékoli aktivity a výsledky projektu nesmí být ovlivněny propagací, která prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka, nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť, nebo zášť vůči jiné skupině osob. 5. Projekt dle této metodiky musí být napsaný v češtině. Minimální požadavky na předkladatele projektu 1. Projekt mohou podávat fyzické i právnické osoby se sídlem v zemích EU. Jeden subjekt může podat více projektů. 2. Předkladatel projektu musí být přímo zodpovědný za přípravu podání a řízení projektu, nemůže působit jako prostředník. 3. Proti předkladateli projektu nesměl být v uplynulých 3 letech vyhlášen konkurs, nebo zrušen konkurs pro nedostatek majetku. Tuto skutečnost je předkladatel povinen doložit. 4. Předkladatel projektu nemá v evidenci daní daňové nedoplatky. Tuto skutečnost doloží potvrzením od příslušného Finančního úřadu. 5. Předkladatel projektu nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, nebo u něj nedošlo k zahlazení odsouzení k trestnému činu, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, jde-li o fyzickou osobu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán, nebo každý člen statutárního orgánu, vedoucí organizační složky zahraniční právnické osoby, nebo statutárním orgánem pověřený zástupce. Tuto skutečnost doloží předkladatel výpisem z rejstříků trestů ne starším než 6 měsíců. 6. Předkladatel projektu nemá nedoplatek na pojistném a penále na veřejném zdravotním pojištění, nebo na pojistném a penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a neexistuje prodlení se splácením splátek. Tuto skutečnost předkladatel doloží potvrzením od příslušného úřadu. 7. Jestliže Úřad vlády ČR zjistí, že nastaly skutečnosti uvedené v bodech 1-6, má právo na odstoupení od smlouvy o projektu a předkladatel projektu musí vrátit veškeré finanční prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté formou neinvestiční dotace, které od Úřadu vlády ČR obdržel. Modelový projekt grantové řízení OEZ 1

2 Část A: Základní charakteristika projektu Název projektu: příručka Komunitární programy i pro mě? Základní popis projektu [max znaků včetně mezer]: Projekt se bude věnovat komunitárním programům dostupným pro české fyzické a právnické osoby. V jeho průběhu budou zajištěny dva hlavní výsledky: příručka Komunitární programy i pro mě? a distribuce této příručky. Příručka poskytne přehlednou formou základní informace pro potenciální účastníky v komunitárních programech. Na základě těchto informací by měli být fyzické i právnické osoby schopny vyhodnotit, zdali se v určitém komunitárním programu angažovat, či nikoli. V rámci realizace druhého výsledku bude zajištěna distribuce příruček proporcionálně ve všech 14 českých krajích. Část A musí obsahovat celkové shrnutí projektu a všech jeho důležitých součástí. Jedná se o výtah z projektu, a proto se tato část doporučuje vyplnit až na závěr. Výčet cílových skupin: 1) právnické osoby (odborná veřejnost) 2) fyzické osoby (široká veřejnost) Celková cena projektu: ,00 Kč z toho Cena pracovních úkonů: ,00 Kč Cena externích vstupů do projektu: ,00 tis.kč Cena užitečně vynaložených nákladů: ,00 tis.kč Výše spolufinancování projektu předkladatelem (procentní a faktická) * : * Detaily ke spolufinancování předkladatelem projektu viz Metodika pro kritéria výběru projektů, způsob jejich financování a složení výběrových komisí. Modelový projekt grantové řízení OEZ 2

3 Část B: Rozvaha 1. Celkový cíl Definice celkového cíle, tj. hlavní popis, jak projekt celkově přispěje ke splnění minimálních požadavků na projekty (viz výše body 1, 2 minimálních požadavků na projekty) [max znaků včetně mezer]: Celkovým cílem projektu Komunitární programy i pro mě? je, aby se obě cílové skupiny tj. fyzické (široká veřejnost) i právnické osoby (odborná veřejnost) mohly pomocí příručky zorientovat v možnostech účasti na komunitárních programech. Forma těchto informací obsažených v příručce bude vycházet ze vztahu potenciální příjemce dostupný fond a bude se odvíjet od charakteru jednotlivých komunitárních programů. Zpracování příručky má pomocí přehledných informací motivovat k účasti českých subjektů v rámci komunitárních programů. Výsledek v podobě příručky bude k dispozici v rámci všech 14 krajů ČR, projekt bude mít tedy celorepublikový informační dopad. Návrh tohoto projektu spadá do komunikačního okruhu Rozcestník pro evropské peníze. Celkový cíl musí obsahovat dostatečně podrobný popis, ze kterého jasně vyplyne, co je hlavním cílem projektu a kde (v geografickém smyslu) se projekt bude realizovat. Celkový cíl má rámcově odpovědět na minimální požadavky č. 1 a 2 (viz první strana této metodiky). 2. Definice primární/ch cílové/ých skupin/y 2.1 Cílová skupina 1: právnické osoby (odborná veřejnost) Definice cílové skupiny [max znaků včetně mezer]: Projekt vychází z následujících komunitárních programů: Leonardo da Vinci II, Sokrates II, e- Learning, Erasmus Mundus, Mládež, 6. rámcový program Společenství pro výzkum, 6. rámcový Euratom pro výzkum, Víceletý program pro podniky a podnikání a zvláště pro malé a střední podniky, Inteligentní energie Evropa, TENs energetické sítě, Aktivity společenství ve prospěch spotřebitelů, e-ten, MODINIS, Program IDABC, MARCO POLO, DAPHNE II, Akční program Společenství pro podporu oblasti veřejného zdraví, podporu nestátních organizací, oblast civilní ochrany, podporu subjektů aktivních na evropské úrovni v oblasti mládeže, podporu spolupráce mezi členskými státy v boji proti sociálnímu vyloučení, subjekty podporující vzájemné pochopení vztahů mezi EU a určitými regiony světa, Stimulační opatření v oblasti zaměstnanosti, které jsou aktivní zejména v oblasti ochrany životního prostředí, Evropský fond pro uprchlíky, Podpora subjektů činných na evropské úrovni a na podporu specifických aktivit v oblasti vzdělávání, KULTURA 2000, Media Plus a Media Training, Podpora aktivního evropského občanství, LIFE) Z analýzy možných účastníků v dostupných komunitárních programech vyjma programy určené především pro veřejnou správu vyplývá, že právnické osoby tvoří jejich podstatnou část. V závislosti na programu se jedná o neziskové nebo ziskové subjekty, např. malé a střední podniky, asociace, školy, místní zastupitelstva, sportovní organizace, výzkumné instituce, média nebo profesní organizace. Definice cílové skupiny a ostatní části týkající se cílové skupiny (viz níže) jsou důležitou položkou projektu, neboť cílová skupina je příjemcem projektu. Je na předkladateli, jakou Modelový projekt grantové řízení OEZ 3

4 cílovou skupinu a kolik jich vybere. Podstatné je, že se definice musí zakládat na kvalitních a hodnověrných informacích, např. statistických datech, vlastním průzkumu/šetření, uskutečněných výzkumech jiných institucí atd. Cílem nicméně není nutit předkladatele projektu do nákladných sociologických šetření. Tato část metodiky má demonstrovat kvalitní a věrohodné zpracování (tyto požadavky platí i pro další části týkající se cílových skupin - viz níže). Regionální rozložení cílové skupiny [max znaků včetně mezer]: Vzhledem k širokému spektru komunitárních programů se potenciální účastníci rekrutující se z této cílové skupiny (právnické osoby) nacházejí v různém rozložení v rámci celé ČR. Větší koncentrace těchto subjektů se nachází ve větších městech a aglomeracích. Regionální rozložení se odvíjí od geografického vymezení projektu (viz výše: celkový cíl). Předkladatel by měl demonstrovat znalost rozmístění cílové skupiny v rámci teritoriálního dopadu projektu. Stav informovanosti cílové skupiny o daném komunikačním okruhu [max znaků včetně mezer]: Vzhledem k různosti komunitárních programů nebylo nákladově a časově efektivní provést vyhodnocení informovanosti všech potenciálních účastníků z této cílové skupiny pro všechny dostupné komunitární programy. Z hlediska zjištění informovanosti této cílové skupiny bylo proto rozhodnuto vybrat komunitární programy s průměrným ročním rozpočtem větším než cca 30 mil. EUR. Do této kategorie spadají komunitární programy: Inteligentní energie Evropa, 6. rámcový program Společenství pro výzkum atd. Z okruhu potencionálních příjemců (školy, konzultační firmy atd.) bylo osloveno 20 subjektů ve 14 krajích. Bylo zjištěno, že informovanost je nedostatečná a privátní subjekty nemají dostatek využitelných informací o možnosti účasti na komunitárních programech. Cílem této části je uvést, jaká je celková informovanost cílové skupiny o dané části komunikačního okruhu. Identifikace informační potřeby cílové skupiny [max znaků včetně mezer]: Vzhledem k rozsáhlé neinformovanosti o tom, zdali je možné komunitární programy v rámci této cílové skupiny využívat, je v informačním materiálu Komunitární programy i pro mě? nutné představit jednotlivé programy z pohledu potencionální příjemce dostupný program. V rámci toho přístupu je třeba u každého komunitárního programu určeného pro uvedenou cílovou skupinu akcentovat: - Osvětlení cíle a záměru komunitárního programu, - výčet potencionálních příjemců, a to především z praktického hlediska (např. výzkumné pracoviště zabývající se biologií, vzdělávací zařízení v oblasti středního nebo vysokého školství, konzultační firma z oblasti energetických úspor atd.), - v jakém rozsahu se lze účastnit tématicky (např.příprava výzkumného projektu v oblasti biotechnologie, grant v oblasti propagace nebo podpory akce určené na pomoc pro dosažení cíle tvořícího součást energetické politiky Evropské unie apod.), Modelový projekt grantové řízení OEZ 4

5 - v návaznosti na skupinu potencionálních příjemců a tématickém rozsahu programu uvést seznam potřeb nebo dotazů potenciálního účastníka programu typu: Jako škola bychom rádi zorganizovali výměnu s partnerskou institucí v EU, potřeboval bych najít doplňkové finanční zdroje k financování mého výzkumu, rádi bychom zorganizovali přeshraniční kulturní akci atd. Každá potřeba nebo dotaz by měla být okomentovaná, zdali je reálná z hlediska participace v daném komunitárním programu. Celkově je třeba v rámci informační potřeby cílové skupiny konstatovat, že informace by měly být pokud možno co nejvíce praktické a lehce pochopitelné pro okruh potencionálních účastníků v komunitárním programu. Účelné je také využít zrealizované projekty pro přiblížení jednotlivých programů atd. Jedná se o velmi důležitou část metodiky. Předkladatel by měl syntézou poznatků o informovanosti cílové skupiny stanovit, jakou má skupina informační potřebu. Z této potřeby budou vycházet výsledky projektu. 2.2 Cílová skupina 2: fyzické osoby (široká veřejnost) Definice cílové skupiny [max znaků včetně mezer]: Projekt vychází z následujících komunitárních programů: Leonardo da Vinci II, Sokrates II, e- Learning, Erasmus Mundus, Mládež, 6. rámcový program Společenství pro výzkum, 6. rámcový Euratom pro výzkum, Víceletý program pro podniky a podnikání a zvláště pro malé a střední podniky, Inteligentní energie Evropa, TENs energetické sítě, Aktivity společenství ve prospěch spotřebitelů, e-ten, MODINIS, Program IDABC, MARCO POLO, DAPHNE II, Akční program Společenství pro podporu oblasti veřejného zdraví, podporu nestátních organizací, oblast civilní ochrany, podporu subjektů aktivních na evropské úrovni v oblasti mládeže, podporu spolupráce mezi členskými státy v boji proti sociálnímu vyloučení, subjekty podporující vzájemné pochopení vztahů mezi EU a určitými regiony světa, Stimulační opatření v oblasti zaměstnanosti, které jsou aktivní zejména v oblasti ochrany životního prostředí, Evropský fond pro uprchlíky, Podpora subjektů činných na evropské úrovni a na podporu specifických aktivit v oblasti vzdělávání, KULTURA 2000, Media Plus a Media Training, Podpora aktivního evropského občanství, LIFE) Z analýzy možných účastníků v dostupných komunitárních programech vyjma programy určené především pro veřejnou správu vyplývá, že jejich menší část tvoří fyzické osoby. V závislosti na programu se jedná např. o podnikající fyzické osoby, fyzické osoby působící v oboru audiovize, studenty, vzdělávací pracovníky, uprchlíky atd. Regionální rozložení cílové skupiny [max znaků včetně mezer]: Účastníci v komunitárních programech rekrutující se z této cílové skupiny (fyzické osoby) se nacházejí v různé koncentraci v rámci celé ČR. O větší koncentraci těchto subjektů lze hovořit ve větších městech a aglomeracích. Stav informovanosti cílové skupiny o daném komunikačním okruhu [max znaků včetně mezer]: V rámci této skupiny jsme vybrali relevantní programy (tj. SOCRATES II, KULTURA 2000 atd.) a oslovili vzorek 50 potencionálních účastníků, ve kterém byli zastoupeni studenti, akademičtí pracovníci, podnikající fyzické osoby atd. Z průzkumu vyplynulo, že míra Modelový projekt grantové řízení OEZ 5

6 informovanosti se liší v závislosti na jednotlivých programech. Nejvíce informací existuje o programu SOCRATES II. O dalších programech je informovanost již podstatně horší. Identifikace informační potřeby cílové skupiny [max znaků včetně mezer]: Identifikační potřeba je stejná jako u předchozí cílové skupiny. Rozdíl v informovanosti je markantní u programů SOCRATES II atd., kde vzhledem k uspokojivému stavu informovanosti mezi potencionálními účastníky v komunitárním programu je informační potřeba marginální. Z důvodů úplnosti bude nicméně zařazen i tento program ve stejném formátu ale zkrácené formě, zato s více příklady (již mnoho zrealizovaných projektů). Na základě informační potřeby předchozí cílové skupiny definujeme informační potřebu této cílové skupiny tak, že v informačním materiálu Komunitární programy i pro mě? je nutné představit jednotlivé programy z pohledu potencionální příjemce dostupný program. V rámci toho přístupu je třeba u každého komunitárního programu určeného pro uvedenou cílovou skupinu akcentovat: - Osvětlení cíle a záměru komunitárního programu, - výčet potencionálních příjemců, a to především z praktického hlediska (např. umělecké/kreativní agentury, vzdělávací zařízení v oblasti středního nebo vysokého školství, fyzická osoba podnikající v oblasti audiovize fyzické osoby podnikající v oblasti civilní ochrany atd.), - v jakém rozsahu se lze účastnit tématicky (např.výměna zkušeností mezi vzdělávacími pracovníky v oblasti jazykového vzdělávání, grant pro kulturní projekt atd.), - v návaznosti na skupinu potencionálních příjemců a tématickém rozsahu programu uvést seznam potřeb nebo dotazů potenciálního účastníka programu typu: Chtěli bychom navázat spolupráci s pedagogy a studenty v EU, rádi bychom zorganizovali přeshraniční kulturní akci, chci získat stipendium atd. Každá potřeba nebo dotaz by měla být okomentovaná, zdali je reálná z hlediska participace v daném komunitárním programu. Celkově je třeba v rámci informační potřeby cílové skupiny konstatovat, že informace by měly být pokud možno co nejvíce praktické a lehce pochopitelné pro okruh potencionálních účastníků komunitárního programu. Účelné je také využít zrealizované projekty pro přiblížení jednotlivých programů atd. 3. Výsledek/výsledky projektu Výčet všech výsledků projektu: 1. Vydání příručky Komunitární programy i pro mě? 2. Distribuce příručky v rámci 14 krajů ČR Stanovení počtu výsledků projektu záleží na žadateli. Výsledky mají naplňovat cíl projektu a uspokojovat informační potřeby cílových skupin. Zdůvodnění, jak výsledky projektu splňují celkový cíl (viz kap. 1) [max znaků včetně mezer]: Celkový cíl bude dosažen kombinací výsledků projektů. Výsledek projektu č. 1 zajistí kvalitní informační materiál pro potenciální účastníky v komunitárních programech. V rámci tohoto výsledku budou obsaženy všechny aktuální komunitární programy dostupné pro cílovou skupinu Modelový projekt grantové řízení OEZ 6

7 1 a 2. Výsledek č. 1 bude vycházet ze vztahu potenciální příjemce dostupný program. U každého komunitárního programu pak bude osvětlen jeho cíl, subjekt, který se v něm může účastnit a konkrétní oblasti, v rámci kterých lze na programu participovat. Dále bude u každého programu představen seznam potenciálních potřeb nebo dotazů potenciálních účastníků a kontakt na zdroj bližších informací. K přiblížení obsahu komunitárních programů budou také v rámci výsledku projektu č. 1 prezentovány již uskutečněné projekty. Důležitou charakteristikou výsledku projektu č.1 bude srozumitelnost, přehlednost a uživatelsky příznivá grafická úprava. Výsledek projektu č. 1 by měl na základě kvality obsažených informací a přívětivého a přehledného grafického formátu motivovat potencionální zájemce k účasti v komunitárních programech. Výsledek projektu č. 2 bude zajištění distribuce výsledku projektu č. 1 do všech 14 krajů ČR tak, aby byla zajištěna jeho maximální dostupnost pro cílovou skupinu 1 a 2 v rámci daných časových možností. Vzhledem k charakteristice cílových skupin vycházíme ze základního faktu, že největší koncentrace cílových skupin je ve větších aglomeracích. Na základě toho oslovíme krajské úřady, aby se aktivně zapojily do distribučních aktivit prostřednictvím svých informačních kanálů v daných krajských městech, případně dalších lokalitách. Paralelně k tomu budeme při distribuci spolupracovat s Úřadem vlády ČR, a jeho regionálními informačními centry, umístěnými v krajských městech, institucemi veřejné správy, obchodní a hospodářskou komorou, vládní agenturou CzechInvest, CzechTrade apod. Cílem této části je okomentovat jednotlivé výsledky projektu a popsat, jak naplňují celkový cíl (viz výše). V rámci komentáře je vhodné použít i znalosti o cílových skupinách. Jedná se o představení všech výsledků projektu a vztahů mezi nimi. Konkrétní detaily výsledků jsou však předmětem dalších bodů metodiky. 3.1 Vydání příručky: Komunitární programy i pro mě? Všechny aspekty komunikačního okruhu, kterých se výsledek projektu č. 1 týká: Komunitární programy: 1) Leonardo da Vinci II, 2) Sokrates II, 3) e-learning, 4) Erasmus Mundus, 5) Mládež, 6) 6. rámcový program Společenství pro výzkum, 7) 6. rámcový Euratom pro výzkum, 8) Víceletý program pro podniky a podnikání a zvláště pro malé a střední podniky, 9) Inteligentní energie Evropa, 10) TENs energetické sítě 11) Aktivity společenství ve prospěch spotřebitelů 12) e-ten, 13) Program IDABC 14) MARCO POLO 15) DAPHNE II 16) Forest Focus 17) Boj proti diskriminaci 18) Stimulační opatření v oblasti zaměstnanosti, Modelový projekt grantové řízení OEZ 7

8 19) Evropský fond pro uprchlíky, 20) Podpora subjektů činných na evropské úrovni a na podporu specifických aktivit v oblasti vzdělávání, 21) KULTURA 2000, 22) Media Plus a Media Training, 23) Podpora aktivního evropského občanství, 24) LIFE 25) Akční program Společenství pro: - oblast veřejného zdraví, - podporu nestátních organizací, které jsou aktivní zejména v oblasti ochrany životního prostředí, - oblast civilní ochrany, - podporu subjektů aktivních na evropské úrovni v oblasti mládeže, - podporu spolupráce mezi členskými státy v boji proti sociálnímu vyloučení, - pro subjekty podporující vzájemné pochopení vztahů mezi EU a určitými regiony světa. Záměrem této části je, aby předkladatel projektu přesně uvedl, čeho se projekt v rámci komunikační okruhu týká. Pokud by se projekt např. věnoval Smlouvě o Ústavě pro Evropu byl by na místě výčet všech článků, protokolů a prohlášení, kterých se projekt týká. Samozřejmě hraje roli charakter projektu. Projekt, který bude mít např. za cíl přiblížení EU rodičům a školákům se bude týkat obecnějších aspektů než tento modelový projekt. Detailní obsah/popis výsledku projektu [max znaků včetně mezer]: Úvod příručky Komunitární programy i pro mě? bude obsahovat následující informace: - předmluvu o celkovém charakteru a smyslu komunitárních programů, - představení, jak s příručkou pracovat a co nabízí, - rozdělení jednotlivých komunitárních programů do skupin dle jejich zaměření. Hlavní obsah příručky Komunitární programy i pro mě? bude obsahovat následující informace: 1) Popis jednotlivých skupin komunitárních programů: čím je skupina charakteristická, popis oblasti jakou pokrývá. 2) V rámci každé skupiny (viz bod č. 1 výše) pak budou popsány jednotlivé komunitární programy. Popis každého komunitárního programu bude mít následující strukturu: a) cíl komunitárního programu, b) skupiny potenciálních účastníků s detailním výčtem příkladů v rámci těchto skupin, c) seznam potřeb nebo dotazů potenciálních účastníků a odpověď zdali jsou relevantní, d) prezentaci již uskutečněných projektů, e) kontakt na zdroj bližších informací, f) sdělení, zdali bude program pokračovat v další finanční perspektivě. 3) Body v popisu jednotlivých komunitárních programů (viz bod č. 2) budou mít následující strukturu: Modelový projekt grantové řízení OEZ 8

9 a) Cíl komunitárního programu: o co program usiluje, čemu chce napomoci. b) Skupiny potenciálních účastníků: budou odpovídat výčtu jako např.: výzkumná pracoviště, univerzitní pracoviště, fyzické osoby podnikající v rámci audiovize. Pokud to charakter komunitárního programu umožní (nebude-li mít příliš široký záběr), bude výčet potenciálních účastníků co nejdetailnější. Např.: výzkumné ústavy zabývající se biologií/informačními technologiemi, technicky zaměřené vysoké školy v oblastech strojírenství, chemie, matematika, Společensko-vědně zaměřené vysoké školy v oblastech ekonomie, evropská studia, kreativní agentury, umělecké agentury, tvůrčí studia, filmová studia atd. c) Seznam potřeb nebo dotazů potenciálních účastníků a odpověď, zdali jsou relevantní: Jako škola bychom rádi zorganizovali výměnu s partnerskou institucí v EU, potřeboval bych najít doplňkové finanční zdroje k financování mého výzkumu, chtěli bychom zorganizovat přeshraniční kulturní akci atd. Odpověď by měla okomentovat relevantnost dotazu a odkázat na podobné projekty, které byly v minulosti v rámci komunitárního programu realizovány. d) Prezentace již uskutečněných projektů: popis výsledků, příp. jejich fotodokumentace. Pokud nebude možno výsledek k daném komunitárnímu programu získat, bude to s odůvodněním uvedeno. e) Kontakt na zdroj bližších informací: co nejlepší kontakt na internetovou stránku, kontaktní osobu, kontaktní místo, telefon apod. f) Sdělení, zdali je již zřejmé, že program bude pokračovat i v další finanční perspektivě: případně uvedení informace do kdy bude program fungovat. Závěr příručky Komunitární programy i pro mě? bude obsahovat následující informace: - Výhled pokračování jednotlivých komunitárních programů a budoucího směřování této oblasti. - Informace o dalších zdrojích informací. - Shrnutí. Jedná se o velmi důležitou část metodiky. Text uvedený v bodu 3.1 je stěžejní informací pro výběrovou komisi z hlediska posouzení podoby výsledku, a proto musí být co nejkonkrétnější. Na základě této části bude také v případě vybrání a realizace projektu posouzeno jeho dodání v odpovídající kvalitě (viz metodika pro kontrolu implementace). Konkrétnost by se měla týkat hlavně struktury a formy výsledku, ne jeho obsahu (záměrem této části není, aby např. předkladatel projektu citoval z již dostupného textu výsledku). Propojenost s ostatními výsledky projektu [max znaků včetně mezer]: Ano, v rámci distribuce a propagace, tj. s výsledkem č. 2: Musí být uvedena propojenost s ostatními výsledky projektu. V případě modelového projektu je výsledek vyprodukování příručky propojen s druhým výsledkem, tedy distribucí příručky v rámci 14 krajů. Výčet dalších zdrojů informací pro výsledek projektu č. 1: Modelový projekt grantové řízení OEZ 9

10 - Souhrnná zpráva o účasti ČR na komunitárních programech a ostatních nástrojích Evropské unie, viz usnesení vlády č. 4 ze dne 5. ledna 2005 Možnost uvedení dalších informačních zdrojů, ze kterých předkladatel projektu čerpá Vztah výsledku projektu č. 1 k definované cílové skupině 1 Jak výsledek projektu č. 1 uspokojuje informační potřebu skupiny 1 [max znaků včetně mezer]: Informační potřeba této cílové skupiny bude v oblasti komunitárních programů plně pokryta tím, že: - příručka ozřejmí, jaké jsou cíle a záměry komunitárních programů, - bude mít možnost posoudit, zdali má možnost účastnit se v komunitárních programech v oblasti své činnosti, - bude vědět, kam se má obrátit v případě, že projeví zájem o bližší informace k danému komunitárnímu programu, Důležitá část metodiky. Musí z ní být patrné, jak výsledek projektu uspokojí informační potřebu cílové skupiny, pro kterou je určen, příp. musí být uvedeno, jaký má na cílovou skupinu dopad (pokud na ní není přímo zacílen). Přínosy výsledku projektu č. 1 pro skupinu 1 [max znaků včetně mezer]: - seznámení se s celou škálou komunitárních programů v uživatelsky přívětivém formátu, - další rozhled v oblasti participace v projektech EU. Možnost dodatečného uvedení přínosů výsledků projektu nad rámec uspokojení informační potřeby cílové skupiny. Regionální rozměr výsledku projektu č. 1 pro skupinu 1 (pouze pokud to je vhodné) [max znaků včetně mezer]: Ne, v rámci výsledku č. 2 Např. samotné vypracování výsledku nemusí mít regionální dopad. Jeho distribuce ovšem ano Vztah výsledku projektu č. 1 k definované cílové skupině 2 Jak výsledek projektu č. 1 uspokojuje informační potřebu skupiny 2 [max znaků včetně mezer]: Modelový projekt grantové řízení OEZ 10

11 Viz Přínosy výsledku projektu č.1 pro skupinu 2 [max znaků včetně mezer]: Viz Regionální rozměr výsledku projektu č.1 pro skupinu 2 (pouze pokud to je vhodné) [max znaků včetně mezer]: Ne, v rámci výsledku č Výsledek projektu č. 2: Distribuce příručky v rámci 14 krajů ČR Všechny aspekty komunikačního okruhu, kterých se výsledek projektu č. 2 týká: Výsledek č. 2 nemá obsahový charakter není relevantní. Detailní obsah/popis výsledku projektu [max znaků včetně mezer]: Počet výtisků příruček vychází z propočtu 600 (na kraj/krajské město) * 14 (počet krajů). Celkem bude vytištěno 8400 příruček. 1. Prvních 14*200 výtisků bude umístěno do 14 regionálních informačních center Úřadu vlády ČR. 2. V rámci distribuce zbývajících 14*400 výtisků budou písemně osloveny instituce: 1. Hospodářská komora, 2. Vládní agentura CzechInvest, 3. Vládní agentura CzechTrade, 4. Ústřední správní úřady. 3. V případě, že instituce zmíněné v bodě 2 nevyužijí možnosti distribuovat výtisky příručky, umístí se jejich zbytek do infocenter (např. Europe Direct), příp. do 14 regionálních informačních center Úřadu vlády ČR. V rámci elektronické distribuce bude pdf verze příručky umístěna na internetových stránkách a internetových stránkách naší společnosti V rámci oslovení institucí zmíněných v bodě 2 (viz výše) bude také nabídnuta možnost umístění elektronické verze pdf na jejich webové stránky. Propojenost s ostatními výsledky projektu [max znaků včetně mezer]: Ano, s výsledkem projektu č.1. Výčet dalších zdrojů informací pro výsledek projektu č. 2: Výsledek č. 2 nemá obsahový charakter není relevantní Vztah výsledku projektu č. 2 k definované cílové skupině 1 Modelový projekt grantové řízení OEZ 11

12 Jak výsledek projektu č. 2 uspokojuje informační potřebu skupiny 1 [max znaků včetně mezer]: Výsledek č.2 nemá obsahový charakter není relevantní. Přínosy výsledku projektu č. 2 pro skupinu 1 [max znaků včetně mezer]: Výsledek č. 2 nemá obsahový charakter není relevantní. Regionální rozměr výsledku projektu č. 2 pro skupinu 1 (pouze pokud to je vhodné) [max znaků včetně mezer]: V rámci distribuce příručky bude důsledně dodržován stejný přístup pro jednotlivé kraje tím, že pro každý kraj bude určeno 200 výtisků. Distribucí příručky bude zajištěna její přístupnost pro zástupce cílové skupiny 1 v rámci každého kraje ČR. Vzhledem k rozložení cílové skupiny budou krajští partneři distribuující příručku upozorněni na to, že neefektivnějších distribuce bude v místech s pokud možno co největší koncentrací obyvatel Vztah výsledku projektu č. 2 k definované cílové skupině 2 Jak výsledek projektu č. 2 uspokojuje informační potřebu skupiny 2 [max znaků včetně mezer]: Výsledek č. 2 nemá obsahový charakter není relevantní. Přínosy výsledku projektu č. 2 pro skupinu 2 [max znaků včetně mezer]: Výsledek č. 2 nemá obsahový charakter není relevantní. Regionální rozměr výsledku projektu č. 2 pro skupinu 2 (pouze pokud to je vhodné) [max znaků včetně mezer]: V rámci distribuce příručky bude důsledně dodržován stejný přístup pro jednotlivé kraje tím, že pro každý kraj bude určeno 200 výtisků. Distribucí příručky bude zajištěna její přístupnost pro zástupce cílové skupiny 2 v rámci každého kraje ČR. Vzhledem k rozložení cílové skupiny budou krajští partneři distribuující příručku upozorněni na to, že neefektivnějších distribuce bude v místech s pokud možno co největší koncentrací obyvatel. 4. Zabezpečení výsledků projektu 4.1 Relevantní zkušenost Shrnutí relevantních zkušeností předkladatele [max znaků včetně mezer]: V rámci informování o komunitárních programech jsme uskutečnili následující semináře: - Jak se účastnit v komunitárních programech? Ten se konal dne 11.listopadu 2004 a zabýval se hlavně praktickými aspekty účasti v programech 6. rámcový program Společenství pro výzkum atd. Dále jsme k tomuto tématu zpracovali informační leták pro komunitární programy Sokrates II, Leonardo da Vinci II. Modelový projekt grantové řízení OEZ 12

13 Z širšího hlediska dále poskytujeme poradenství pro subjekty, které podávají projekty v rámci strukturálních fondů v kategoriích 1.1, 1.2, 1.3. Mezi naše klienty patřily společnosti Eurosolution, Eurotrend aj. Není třeba dodávat více. Předkladatel projektu má možnost představit své aktivity, které jsou relevantní vzhledem k obsahu projektu. 4.2 Lidské zdroje Popis profilu všech realizátorů projektu a jejich relevantních zkušeností a znalostí (CV každého z nich do přílohy žádosti o projekt ) [každý profil max.1000 znaků včetně mezer]: Expert Jan Novák: absolvoval VŠE, 6 let praxe jako konzultant na projektech před-vstupní pomoci, a strukturálních fondů. Výsledky: - Příprava projektů v oblasti sociálního začleňování: Integrace v Mosteckém kraji - Fondu soudržnosti: čistá Bečva Expert Petr Švec: absolvoval studium sociologie a veřejné správy FSV UK, 3 letá praxe na Ministerstvu školství v oblasti koordinace komunitárních programů ve vzdělávání, druhým rokem působí jako konzultant a školitel pro oblast strukturálních fondů a komunitárních programů. Pracovní výsledky: - seminář: Jak se zapojit do projektů sítí organizací v rámci programu Leonardo? - seminář: Možnosti evropských fondů pro vzdělávací Předkladatel projektu má představit profily jednotlivých realizátorů projektu. Denní sazba pro jednotlivé realizátory projektu: Denní sazba za realizátora projektu Petra Švece: 2000 Kč. Denní sazba za realizátora projektu Jana Nováka: 4000 Kč. Předkladatel projektu stanoví denní sazby pro jednotlivé realizátory projektu. Organizace řízení projektu včetně rozdělení odpovědnosti [max znaků včetně mezer]: V práci projektu bude mít hlavní řídicí, koordinační a kontrolní roli realizátor projektu Jan Novák. Ten ponese hlavní odpovědnost za koordinaci aktivit projektu v rámci pracovních aktivit tak, aby byly dosaženy výsledky projektu (viz kap. 3.1). Jeho dalším úkolem bude koordinace aktivit tak, aby se to odrazilo v jednotné formě výsledků projektu a komunikaci při jejich dosahování atd. Realizátor projektu Petr Švec bude mít na starost odbornou práci v oblasti kultury a bezpečnosti v rámci komunitárních programů. Konkrétně do jeho náplně budou spadat komunitární programy: Kultura 2000, Podpora subjektů činných na evropské úrovni v oblasti kultury, Média Plus, Media Training a Akční program Společenství v oblasti civilní obrany. Modelový projekt grantové řízení OEZ 13

14 Jan Novák projektový vedoucí Petr Švec Další realizátor projektu Další realizátor projektu Důležitý bod. Musí být zřejmé, kdo projekt povede a jaká bude role jednotlivých realizátorů projektu. Důležité je zmínit odpovědnost realizátorů. Může být doplněno organizačním schématem. Pracovně-právní vztah mezi předkladatelem projektu a jednotlivými realizátory projektu: Všichni realizátoři projektu zmínění v kap. 4.2 jsou vzhledem k naší společnosti Strategy consulting jako předkladateli projektu v zaměstnaneckém poměru na dobu neurčitou. Předkladatel projektu uvede, v jakém vztahu jsou realizátoři projektu k subjektu/osobě, která předkládá projekt. 4.3 Vztah projektu k probíhajícím/uskutečněným aktivitám Vztah právě probíhajících, nebo již uskutečněných aktivit (předkladatele projektu a ostatních) k výsledkům projektu [max znaků včetně mezer]: K výsledku projektu měly vztah následující aktivity: - V oblasti komunitárních programů se uskutečňovala převážně placená školení organizovaná vzdělávacími agenturami pro jednotlivé programy (např. Leonardo). Z uskutečněných akcí vybíráme: - seminář: Jak se zapojit do projektů sítí organizací v rámci programu Leonardo?, Vzdělávací institut Evropa, , - seminář: Možnosti evropských fondů pro vzdělávací pracovníky (programy Leonardo, Socrates), Poradenská agentura Konzult, Dále proběhly aktivity jednotlivých gestorů v ČR. Zde se jedná např. o: - Vydání stručné příručky ke komunitárním programům využitelným v oblasti civilní ochrany Ministerstvem vnitra ČR Modelový projekt grantové řízení OEZ 14

15 Všeobecným znakem výše uvedených aktivit je jednorázový dopad pouze na okruh účastníků z řad vysoce zainteresované veřejnosti (organizace seminářů nebo vyhledání příručky). Dopad byl dále limitovaný tím, že semináře byly placené. Vzhledem k tomu, že aktivity probíhaly pro jednotlivé komunitární programy odděleně, mají realitně malý vztah k výsledkům projektu, resp. k výsledku projektu č. 1, neboť ten se snaží informační aktivity pro komunitární programy integrovat. Výsledky projektu, resp. výsledek projektu č. 1, nebude díky svému charakteru v žádném případě duplicitní vzhledem k výše uvedeným aktivitám. Předkladatel projektu zhodnotí probíhající/již zrealizované akce v oblasti komunitárních programů a jejich dopady na výsledky projektu. Důležité je prokázat zasazení projektu do rámce aktivit, které se již uskutečnily a mohly by mít nějaký vztah k výsledku projektu. Překladatel má demonstrovat, že se orientuje v dané oblasti. Cílem je také prokázání zamezení duplicity ostatních aktivit vzhledem k výsledkům projektu. Analýza dopadů/použití již dostupných výsledků/zkušeností (předkladatele projektu a ostatních) v projektu [max znaků včetně mezer]: Při vypracování výsledku projektu č. 1 budou v co největším rozsahu použity zkušenosti gestorů jednotlivých programů v ČR. V rámci přípravy tohoto projektu byli mezi institucemi poskytujícími školení ke komunitárním programům identifikováni relevantní experti, kteří se budou jako realizátoři projektu podílet na zpracování informací k projektům, ke kterým poskytovali školení (viz kap. 4.2 Lidské zdroje). Předkladatel zhodnotí možnost využití užitečných zkušeností/výsledků ze zrealizovaných akcí, aplikaci nejlepších dostupných postupů pro výsledky projektu. 4.4 Vyhodnocení rizik Výčet potenciálních rizik (vnějších a vnitřních) při dosahování výsledků projektu: Riziko č.1: Odchod expertů projektu Riziko č.2: Neochota k vyplnění dotazníku zástupci EK/gestory komunitárních projektů Předkladatel uvede výčet potencionálních rizik při dosahování výsledků. Vnitřní rizika: rizika, jež se odvíjejí od aktivit pod kontrolou předkladatele. Vnější rizika: rizika, jež jsou závislá na okolnostech, které předkladatel projektu nemůže přímo ovlivnit. Vyhodnocení jednotlivých rizik s přihlédnutím k jejich negativnímu dopadu na výsledky projektu spolu návrhem dalšího postupu [každé riziko max znaků včetně mezer]: Zhodnocení rizika č. 1: Odchod expertů projektu by představoval závažnou komplikaci při plnění jeho cílů. Proto předkladatel projektu uzavřel pracovní smlouvy s vysokým penále v případě jejich náhlého odchodu. Modelový projekt grantové řízení OEZ 15

16 Zhodnocení rizika č. 2: Pro klíčové komunitární projekty (např. 6. rámcový program Společenství pro výzkum atd.) byly již navázány kontakty a zajištěny předběžné přísliby spolupráce. Předkladatel zhodnotí jednotlivá rizika ve vztahu k realizaci projektu a uvede způsob, jak rizika eliminovat, případně navrhne alternativní způsob řešení, podle kterého bude dále postupováno ve chvíli, kdy bude realizace projektu ohrožena. 4.5 Dlouhodobá udržitelnost Jak metody projektu přispějí k dlouhodobé udržitelnosti výsledků projektu [max znaků včetně mezer]: Projekt garantuje co největší udržitelnost výsledků tím, že: - u každého programu bude uveden informační zdroj, kde lze hledat další informace, - u každého programu bude uveden jeho budoucí výhled v nové finanční perspektivě EU (pokud je v současné době zřejmý), - v příručce bude za úvodním slovem uveden odkaz na integrovaný informační systém Úřadu vlády ČR (Euroskop, Eurofon a regionální Eurocentra), který bude v rámci realizace komunikačního okruhu plnit funkci rozcestníku pro komunitární programy a ostatní evropské fondy, a celkově poskytovat další informace v oblasti EU atd. Dlouhodobou udržitelností se rozumí především to, aby příjemci výsledku projektu (cílové skupiny) mohli z výsledku projektu co nejdéle profitovat/využívat ho, nebo si na jeho základě osvojit znalosti, které jim to v dlouhodobé perspektivě umožní. Jak budou výsledky projektu po jeho skončení navazovat na vlastní aktivity předkladatele projektu, příp. na další aktivity ostatních subjektů [max znaků včetně mezer]: V oblasti komunitárních programů máme dlouhodobé zkušenosti a po skočení projektu v této oblasti budeme v našich aktivitách v této oblasti nadále pokračovat. Po schválení nové finanční perspektivy na léta budeme usilovat o aktualizaci výsledku projektu č. 1 a informační činnost v této oblasti. Ve výsledku projektu č. 1 bude uveden také odkaz na informační portál naší společnosti, na němž průběžně informujeme o školeních a aktivitách v oblasti komunitárních programů a provozujeme diskusní fórum pro výměnu a sdílení názorů v této oblasti. Předkladatel má možnost uvést, jak bude výsledek aktivit zapadat do jeho budoucích aktivit, resp. bude-li z hlediska příjemců projektu (cílových skupin) zajištěna kontinuita v poskytování informací poskytnutých výsledkem projektu. Modelový projekt grantové řízení OEZ 16

17 Část C: Implementace 5. Celkový časový harmonogram projektu Celkový časový harmonogram: od - do: Výsledek projektu č. 1 (V1) od 1.9. do Pracovní akce 1 (V1A1) od 1.9. do 9.9. Pracovní akce 2 (V1A2) od do Pracovní akce 3 (V1A3) od do Výsledek projektu č. 2 (V2) od do Viz (V1) Implementace, tedy cesta k dosažení výsledků projektu, je složená z pracovních akcí, přičemž pracovní akce se dále rozpadá na jednotlivé pracovní úkoly. Celkový časový harmonogram představuje časové naplánování jednotlivých výsledků projektů a pracovních akcí, které k nim vedou. Rozplánování pracovních úkolů na jednotlivé dny pracovní akce je uvedeno v časovém harmonogramu pracovních úkolů (viz níže). V případě schválení projektu a přidělení dotace má celkový časový harmonogram závazný charakter. Celkový počet pracovních dní jednotlivých realizátorů projektu (předkladatel projektu stanoví celkový počet dnů práce jednotlivých realizátorů projektu pro všechny výsledky projektu dle části C kap. 6, 7 atd.): Expert Jan Novák:15 Expert Petr Švec:15 Součet všech pracovních dní ve všech pracovních akcích celého projektu pro jednotlivé experty. 6. Výsledek projektu č. 1: Vydání příručky: Komunitární programy i pro mě? 6.1 Pracovní akce č. 1 (V1A1): shromáždění relevantních informací pro vyhotovení příručky (první mezivstup pro dosažení výsledku projektu č. 1 - měl logicky tvořit samostatný celek) Celkový popis V1A1 [max znaků včetně mezer]: V rámci V1A1 bude na základě výčtu všech relevantních komunitárních programů, mimo těch určených výhradně veřejné správě (viz 3.1), zajištěn dostatek nezbytných informací pro vyhotovení výsledku projektu č. 1 dle jeho popisu (viz 3.1). V rámci získávání informací bude nezastupitelná spolupráce s českými gestory a implementačními agenturami. Oslovena bude také Evropská komise. Každý realizátor projektu bude mít na starosti jednu oblast nebo několik oblastí s komunitárními programy, které do ní spadají (např. oblast kultury, průmyslu, informatiky viz kap. 4.2). Modelový projekt grantové řízení OEZ 17

18 Na tomto místě musí být popsáno, jaké pracovní aktivity budou zrealizovány v rámci pracovní akce. Tyto pracovní aktivity jsou pak v podobě konkrétních pracovních úkolů rozdělené do jednotlivých dnů každé pracovní akce (viz níže časový harmonogram pracovních úkolů). Výstup z V1A1 [max. 900 znaků včetně mezer]: Shromáždění nezbytných informačních zdrojů např. v podobě vyplněných dotazníků. Zde se uvádí výstup, kterým bude završená pracovní akce. Jak již bylo uvedeno, každý výsledek projektu se skládá z několika pracovních akcí. Pracovní akce je tedy mezivstup pro dosažení výsledku projektu, který by měl logicky tvořit samostatný celek. Na příkladu tohoto projektu je patrné, jak na sebe výstupy z jednotlivých pracovních akcí navazují, aby bylo dosaženo výsledku - vyhotovení příručky. V první pracovní akci jsou shromážděny informační zdroje. Ve druhé pracovní akci je navržen text příručky. Ve třetí pracovní akci jsou zapracovány připomínky, finalizován text příručky a ukončen její tisk. Metodický rámec umožňuje zpracovateli flexibilitu při návrhu projektu, ať je to při stanovování počtu pracovních akcí, výsledků projektu nebo jeho cílových skupin. Počet dní práce jednotlivých realizátorů projektu v rámci V1A1: Jan Novák: 4 Petr Švec: 4 Součet dnů práce jednotlivých realizátorů projektu v rámci dané pracovní akce. Vyplývá z časového harmonogramu pracovních úkolů, ve kterém jsou rozdělené jednotlivé konkrétní pracovní úkoly na dny pracovní akce (viz níže). Užitečně vynaložené náklady v rámci V1A1: 13, Kč. Z toho: cestovní náklady v ČR - vlak: Kč kancelářské potřeby (papír, psací potřeby, atd.): Kč atd. Detailní rozpis jednotlivých nákladů (specifikace viz metodika pro kritéria výběru projektů, způsob jejich financování a složení výběrových komisí), které budou uskutečněné v rámci této akce. Cena externích vstupů v rámci V1A1: 0 Kč Žádné Modelový projekt grantové řízení OEZ 18

19 Detailní rozpis jednotlivých externích vstupů (specifikace viz metodika pro kritéria výběru projektů, způsob jejich financování a složení výběrových komisí), které budou uskutečněné v rámci této akce Časový harmonogram pracovních úkolů Datum (počet Pracovní úkol Odpovědný dnů plnění)* realizátor projektu 1.9. Připravení dotazníku pro zjištění informací k danému Jan Novák, Petr komunitárnímu programu (formát vycházející ze Švec specifikace výsledku 3.1) 1.9. Oslovení Evropské komise, českých gestorů a Jan Novák implementačních agentur s žádostí o vyplnění dotazníku a interview 2.9. Oslovení Evropské komise, českých gestorů a Petr Švec implementačních agentur s žádostí o vyplnění dotazníku a interview 2.9. Interview s českými gestory a implementačními Jan Novák agenturami 3.9. Interview s českými gestory a implementačními Petr Švec agenturami *Pokud možno v časové souslednosti Důležitý bod. Časový harmonogram pracovních úkolů má sloužit k rozdělení pracovních úkolů na jednotlivé dny pracovní akce. Má být zřejmé, co bude daný realizátor projektu v určitý den projektu dělat. 6.2 Pracovní akce č. 2 (V1A2): Návrh textu příručky (druhý mezi vstup pro dosažení výsledek projektu č. 1 - měl by logicky tvořit samostatný celek) Celkový popis V1A2 [max znaků včetně mezer]: V rámci V1A2 bude napsán text příručky a odeslán k připomínkám českých gestorů a implementačním agenturám, příp. zástupci Evropské komise. Výstup z V1A2 [max. 900 znaků včetně mezer]: Navržený text příručky odeslaný k připomínkám relevantním subjektům. Počet dní práce jednotlivých realizátorů projektu v rámci V1A2: Jan Novák: 4 Petr Švec: 4 Užitečně vynaložené náklady v rámci V1A2: 1000 Kč Z toho: Kancelářské potřeby (papír, psací potřeby, atd.): 1000 Kč Modelový projekt grantové řízení OEZ 19

20 Cena externích vstupů v rámci V1A2: 0 Kč žádné Časový harmonogram pracovních úkolů Datum (počet Pracovní úkol Odpovědný dnů plnění)* realizátor projektu Návrh textu příručky Jan Novák, Petr Švec Návrh textu příručky Jan Novák, Petr Švec Návrh textu příručky Jan Novák, Petr Švec Návrh textu příručky Jan Novák, Petr Švec *Pokud možno v časové souslednosti Pracovní akce č. 3 (V1A3): Finalizace a tisk příručky (třetí mezi vstup pro dosažení výsledku projektu č.1 - měl by logicky tvořit samostatný celek) Celkový popis V1A3 [max znaků včetně mezer]: V rámci V1A3 budou shromážděny připomínky relevantních subjektů k obsahu příručky a vypracována její konečná verze. Dále bude vypracována grafická podoba příručky. Celková konečná podoba příručky bude předložena Úřadu vlády ČR ke schválení. Poté bude vytištěna a distribuována. Výstup z V1A3 [max. 900 znaků včetně mezer]: Konečná podoba výsledku projektu č.1 a realizace jeho výtisku. Počet dní práce jednotlivých realizátorů projektu v rámci V1A3: Jan Novák: 5 Petr Švec: 5 Užitečně vynaložené náklady v rámci V1A3: 1000 Kč Kancelářské potřeby (papír, psací potřeby, atd.): 1000 Kč Cena externích vstupů v rámci V1A3: 250, Z tohoto: Modelový projekt grantové řízení OEZ 20

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015 Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Prosinec 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 Důležité pojmy... 3 Úvod... 5

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

PROJEKTY - JEJICH TVORBA A ŘÍZENÍ

PROJEKTY - JEJICH TVORBA A ŘÍZENÍ Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta PROJEKTY - JEJICH TVORBA A ŘÍZENÍ Gabriela Pokorná Olomouc 2008 1. vydání Publikace byla připravena v rámci projektu

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21 Obsah: PŘÍPRAVA PROJEKTU 2 Nápad na papíře - Projektový záměr/fiche 3 Jak zaplatit realizaci? Vytipování finančních zdrojů 6 Kde a jak zažádat o peníze? Příprava žádosti o grant/dotaci/úvěr 10 Žádost,

Více

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY ČÍSLO VÝZVY: 63 302-2014-5 NORSKÉ FONDY 2009 2014 NADACE OPEN SOCIETY FUND

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU, Úřad vlády ČR červenec 2007 V první polovině roku 2009 bude Česká republika předsedat

Více

3. PŘEDPOKLADY PRO PREZENTACI SOCIÁLNÍ SLUŽEB

3. PŘEDPOKLADY PRO PREZENTACI SOCIÁLNÍ SLUŽEB Královéhradecký kraj METODIKA PREZENTACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zpracovatel: GI projekt o.p.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II Registrační číslo projektu:

Více

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31.

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31. III. Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. srpna 2008 do 31. července 2014 Zpracoval ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Více

Datum 13. 11. 2012 Verze První

Datum 13. 11. 2012 Verze První web: www.trass.cz Hodnocení kvality sociálních služeb a ochrana práv uživatelů Možnosti využití mezinárodních a vnitrostátních kontrolních mechanismů k ovlivňování transformace ústavní péče a naplňování

Více

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH:

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Usnesení vlády České republiky ze dne 13. dubna 2005 č. 428 o dalších majetkových změnách a konečných dislokacích

Více