Registrované VKP Chudákovské sady

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Registrované VKP Chudákovské sady"

Transkript

1 Registrované VKP Chudákovské sady Návrh zemědělského hospodaření na území vybraného registrovaného VKP prezentace pro obhajobu akreditačního projektu obor: Ochrana krajiny

2 Úvod obhajoba projektu je zároveň prezentace poradenské činnosti EC Meluzína RCAB věci jsou popisovány tak jak se stávají včetně nedokonalostí, které přináší život pokusím se soustředit na to co bylo v projektu jen naznačeno s ohledem na rozsah většina opatření se již stala do určité míry lze konfrontovat původní záměry se skutečností

3 Cíl projektu a zájmy cílových skupin Technicky a finančně vyřešit ochranu ochranářsky cenných pozemků s nízkým stupněm ochrany Zemědělský podnik připojení pozemků VKP ke stávající farmě zvýšení příjmů farmy Obec s rozšířenou působností vyřešit péči o registrovaný VKP po technické stránce zajistit financování opatření i dlouhodobé údržby Dobrovolná ochranářská organizace získat základnu pro genofondovou sbírku starých odrůd

4 Úloha poradce v projektu prozkoumat místní podmínky na farmě a navrhnout varianty řešení situace zjistit legislativní a finanční rámec pro možná řešenívyjednávání s úřady ve spolupráci s majitelem farmy vybrat variantu řešení, která bude realizována zajistit zpracování potřebných projektů a žádostí o finanční podporu vyhledat partnery pro vyřešení potřebných opatření a pomoci jim se zpracováním žádostí o podporu z dalších zdrojů dohled nad kvalitou provedených zásahů

5 Přírodní podmínky Klima, geologie, pedologie, hydrologie

6 Přírodní podmínky - vegetace

7 Stav pozemků ve VKP

8 Zájmy ochrany přírody Natura 2000 na farmě součást EVL Zamlžené hory stanoviště 6210 (biotopy) T3.4C a D širokolisté suché trávníky bez jalovce součást PO Kulichovo plato pěnice vlašská C2 (B velmi významná PO pro druh) ťuhýk obecný C3 (A vysoce významná PO pro druh) další zvlášť chráněné druhy zmije obecná C1 druhy červeného seznamu černýš rolní C3

9 Historie projektu 1990 okresní úřad registruje VKP Chudákovské sady pan Vojtěch buduje chov ovcí (od roku 1999 v ekologickém zemědělství) 2006 přikupuje pozemky VKP Chudákovské sady duben 2007 vstupuje do Pozemkového spolku Meluzína a očekává pomoc při využití zarostlých pozemků odbor životního prostředí podmiňuje využití pozemků zachováním charakteru extenzivního sadu květen 2007 do projektu se zapojuje ZO ČSOP Staří ogaři

10 Popis farmy rozloha do r ,8ha z toho v LPIS 9,2ha nové pozemky 2,7ha 24 ovcí starších 12měsíců = 3,6VDJ farma je důležitým vedlejším zdrojem příjmů farmu obsluhují výhradně rodinní příslušníci pro nikoho to však není hlavní zaměstnání

11 SWOT analýza silné stránky zkušenost z předchozích let hospodaření kladný vztah k ochraně přírody a hodnotná příroda kompaktní půdní držba rozvojový potenciál farmy pro další aktivity agroturistika, prodej z farmy,chov včel, lokální produkce slabé stránky slabé mechanizační vybavení slabší úroveň chovu ovcí nízká úroveň odborného vzdělání slabé personální zabezpečení

12 SWOT analýza příležitosti zemědělská reforma akcentující ochranu přírody závazek ČR budovat soustavu N2000 podpora dobrovolné ochranářské organizace podpora krajského úřadu, městského úřadu a místně příslušného pracoviště AOPK ohrožení nutno respektovat výskyt chráněných organismů s rozdílnými požadavky slabé ekonomické zázemí regionu rodina farmáře není v obci příliš oblíbena hojná přítomnost divoké zvěře

13 Opatření 2007 Staří ogaři smýcení náletových dřevin ponechání semenáčů a starých stromů ponechání zeleně po obvodu pozemků a na kamenných snosech

14 Opatření 2007 Staří ogaři individuální označení a ochrana ponechaných stromů ponechání hromad větví jako úkrytů pro obratlovce

15 Opatření 2007 farmář konzervační řez pastva ovcí

16 Opatření 2007 ECM + specialista biologický průzkum + důkladnější dokumentace pro odbor životního prostředí

17 Opatření farmář zařazení pozemků do farmářských bloků LPIS podopatření ošetřování travních porostů B9-P1 Suché stepní trávníky a vřesoviště past ošetřování proti výmladkům dřevin

18 Opatření Staří ogaři postupné přeroubování semenáčů krajovými odrůdami

19 Dlouhodobá perspektiva využití ovoce a genofondové plochy

20 Ekonomický přehled Aktuální příjmy ze zemědělské činnosti - rok 2006 Dotační titul jednotek Celkem Kč Ekologické zemědělství podoopatření 6 odst.3 pís.a) (ha) 9, Péče o travní porosty podoopatření 7 odst.7 pís.a) (ha) 9, Jednotná platba (ha) 9, Chov přežvýkavců (VDJ) 3, Méně příznivá oblast (ha) 9, Celkem rok Příjmy z prodeje hospodářských zvířat Celkem za rok 2006: ,-Kč Celkový příjem ze zemědělské činnosti ,- Kč Přehledný rozpočet projektu Zdroj podpora Celkem zdroj AOPK ČR (Kč) Celkem zdroj krajský úřad (Kč) Celkem zdroj program Biodiversita (Kč) Celkem zdroje mimo farmu (Kč) Celkem zdroj farma (Kč) Celkem náklady na projekt

21 Financování v dalších letech Zařazením nového půdního bloku vzrostou příjmy farmy minimálně o 37% bez započtení přímých plateb. Platby za chov přežvýkavců zůstanou pravděpodobně na stejné úrovni. Dotační titul v cenách 2007 sazba jednotek EUR kurs 2007 částka OTP B9 - P1 2, , EZ přechodné období travní porost 2, , ,7 lfa oblast S 2, , ,7 Celkem rok Prostředky poskytované po roce 2007 z dotačních plateb budou zajišťovat udržitelnost provedených opatření po dobu 5-10 let. Tento čas je nutno využít na plánování a zajištění dalších aktivit.: - chov včel a zpracování včelích produktů - prodej konzumního ovoce a regionálních produktů - zpracování ovoce na mošty, a pálenku - agroturistika

22 Doprovodná dokumentace Dobrovolná dohoda mezi farmářem a pozemkovým spolkem Žádost pana Vojtěcha o likvidaci křovinného náletu na pozemcích Vyjádření Městského úřadu Mimousov Žádost o vydání stanoviska dle 45, zák. 114/92 Sb. Stanovisko Krajského úřadu dle 45, zák. 114/92 Sb. Žádost pro PPK včetně příloh Projekt založení genofondového sadu Chudákov - ZO ČSOP Staří ogaři Projekt botanického průzkumu Chudákov Evidenční soubor pro VKP Chudákovské sady bude prezentováno v diskusi oponentských posudků

23 Připomínky Jana Zikmundová Autor se v projektu zmínil o existenci mokřadů na pozemcích ve VKP jaký bude management mokřadů? mokřady jsou drobná prameniště v řádech desítek m 2 v rámci projektu je plánováno je oplotit (je to důležité i ze zoohygienického hlediska) management je plánován zatím bez údržby do doby než bude proveden jejich průzkum vlastními silami jsme nebyly schopni odhalit cennější druhy a navíc není patrné nějaké ohrožení ruderalizací či zarůstání křovinami

24 Připomínky Jana Zikmundová Dále je v navrženo smýcení náletových plevelných dřevin v jaké míře budou odstraněny náletové plevelné dřeviny?

25 Připomínky Jana Zikmundová Které druhy a v jakém množství, popř. které budou ponechány vzhledem k přítomnosti chráněných druhů ptáků vázaných na křovinaté biotopy? Po obvodu pozemků bude ponechána vzrostlá dřevinná zeleň, ze které bude selektivně odstraněna bříza a osika pro uvolnění prostoru pro dlouhověké dřeviny - habr, dub, buk též náhrada vyspělých stádií lesa s deponováním tlející hmoty Okrajovém pásmu vzrostlé zeleně budou ponechány ojedinělé trnité keře pro zachování hnízdních příležitostí chráněných druhů pěvců trnka, hloh, šípek.

26 Připomínky Jana Zikmundová Budou zde v rámci projektu obnovovány remízky, větrolamy?

27 Připomínky Martin Bílý Připomínek je poměrně hodně jsem připraven reagovat na všechny pokud to bude nutné Záměrně jsem vybral ty, ke kterým bych uvítal rozsáhlejší výměnu názorů považují je za problematické z hlediska poradenské praxe

28 Připomínky Martin Bílý Je zajištěn omezený průběh projektu v případě, že nebudou k dispozici všechny předpokládané finanční prostředky (např. z programu ČSOP)? jádro projektu likvidace náletu a zařazení do LPIS vnitřní rezervy projektu vlastní zdroje farmáře (oplocení), průzkumy v případě potřeby bude realizace přesunuta do budoucnosti preventivní opatření mohou být nasazena dle důležitosti projektu počet projektů výše rozpočtů projektů volné prostředky Přehledný rozpočet projektu Zdroj podpora Celkem zdroj AOPK ČR (Kč) Celkem zdroj krajský úřad (Kč) Celkem zdroj program Biodiversita Celkem zdroje mimo farmu (Kč) Celkem zdroj farma (Kč) Celkem náklady na projekt

29 Připomínky Martin Bílý Jaký metodický materiál pro inventarizaci přírodních hodnot a plánování péče vznikl? (Závěr-kapitola 2) Podobných metodik (i oficiálních) je několik a není potřeba vytvářet nové individuální metodiky. problémy cílové skupiny obec s rozšířenou působností naplnění daty (prostředky na inventarizační průzkumy) snadná přenositelnost a dostupnost dat (správci SW, zápis dat) přetížení mnoha povinnostmi (správní řízení, zasedání v komisích) výsledek mnoho metodik ale na úřadech nejsou žádná data Evidenční soubor pro VKP Chudákovské sady produkt přechodu doby analogové do digitální

30 Připomínky Martin Bílý Při terénním šetření a od věrohodných odborníků nebyl zjištěn výskyt dalších cenných druhů rostlin? velký problém: dostupnost dat v reálném čase a vztažených ke konkrétním pozemkům projekty často vznikají přes zimu nebo je finanční zdroj otevřen uprostřed léta je to nezbytné pro žádosti vztažené na konkrétní parcely kde se vlastně ta data dají získat kdo jsou věrohodní odborníci (příklad s chřástalem) regionální specifika severozápadních Čech historický vývoj

31 Připomínky Martin Bílý

32 Připomínky Martin Bílý

33 Obecnější závěry OP ŽP lidské zdroje pro alokaci prostředků na opatření skutečná nezbytnost techniků/poradců ochrany přírody dlouhodobá znalost území přírodních i sociálních podmínek předběžný výběr opatření, dohled na realizaci sběr informací a dohled nad lokalitami zajistit prostředky na technologické průzkumy se SW firmami zajistit školení pro pracovníky MěÚ s rozšířenou působností se SW firmami zajistit standardizaci GISů v komunální sféře objem a kvalita ukládaných informací přenos informací mezi ARC a jinými GISy

34 Poděkování všem kdo pomáhají

35 Děkuji za připomínky Ing. Martin Lípa , Ekologické centrum Meluzína Regionální centrum Asociace Brontosaura

PRO OBDOBÍ DO ROKU 2013

PRO OBDOBÍ DO ROKU 2013 LESNICKÝ PRO OBDOBÍ DO ROKU 2013 Motto: Silná hospodářská výkonnost musí jít ruku v ruce s udržitelným využíváním přírodních zdrojů. Hlavní zásady společné zemědělské politiky, tržní politiky a politiky

Více

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT Ing. Alice Picková Ing. Jindřich Špička č. 92 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky

Více

ZHODNOCENÍ REVITALIZACE PŘÍRODNÍHO AREÁLU PARK ROCHUS V KONTEXTU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE UHERSKÉHO HRADIŠTĚ

ZHODNOCENÍ REVITALIZACE PŘÍRODNÍHO AREÁLU PARK ROCHUS V KONTEXTU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE UHERSKÉHO HRADIŠTĚ UHERSKÉ HRADIŠTĚ 2014 ZHODNOCENÍ REVITALIZACE PŘÍRODNÍHO AREÁLU PARK ROCHUS V KONTEXTU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE UHERSKÉHO HRADIŠTĚ PETR PAVELČÍK VIKTOR TŘEBICKÝ Petr Pavelčík Viktor Třebický ZHODNOCENÍ REVITALIZACE

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Seminární práce z předmětu Péče o životní prostředí Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů Zpracovali: Vít Kolečkář,

Více

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriela

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA PROGRAM ROZVOJE VENKOVA NA OBDOBÍ 2014-2020 VERZE SCHVÁLENÁ VLÁDOU ČR DNE 9. 7. 2014 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2014-2020

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy

Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy Agentura ochrany přírody a krajiny České Republiky Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy na období 2009-2018 2

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013 Praha, prosinec 2006 Zpracováno podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA PRO OBDOBÍ 4 Vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. / Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. ÚVODNÍ SLOVO 2 PROGRAM ČLOVĚK A BIOSFÉRA (MAB) A BIOSFÉRICKÉ REZERVACE 4 BIOSFÉRICKÁ REZERVACE DOLNÍ MORAVA 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI 8 VÝZNAMNÉ AKTIVITY V ROCE 2011 10 EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013 Praha, červen 2006 Zpracováno podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj

Více

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení )

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb., včetně Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek

Více

Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část. II. A.Textová část :

Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část. II. A.Textová část : II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽERMANICE Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část II. A.Textová část : Obsah: A) Úvod... 3 B) Údaje o splnění zadání... 3 C) Zhodnocení souladu s cíli a úkoly územního

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území p p projektant: Ing. arch. Karel Novotný pořizovatel: Městský úřad Kostelec nad Orlicí in objednatel: Město

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007 2013

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007 2013 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007 2013 PRAHA, ČERVEN 2010 Zpracováno podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2014-2020

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2014-2020 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2014-2020 DRAFT ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ: NÁVRHU NAŘÍZENÍ EP A RADY O PODPOŘE ROZVOJE VENKOVA Z EZFRV PRACOVNÍHO DOKUMENTU EVROPSKÉ KOMISE ELEMENTS OF STRATEGIC

Více

Hodnocení realizace Strategického plánu Leader OS MAS Krajina srdce pro období let 2008-2009

Hodnocení realizace Strategického plánu Leader OS MAS Krajina srdce pro období let 2008-2009 Hodnocení realizace Strategického plánu Leader OS MAS Krajina srdce pro období let 2008-2009 Červenec srpen 2010 1 Obsah: Úvod: Hodnocení Fichí projektů SPL MAS Krajina srdce v letech 2008-9 2 Hodnocené

Více

Vyhodnocení současného stavu a péče ve všech maloplošných zvláště chráněných územích v působnosti Moravskoslezského kraje

Vyhodnocení současného stavu a péče ve všech maloplošných zvláště chráněných územích v působnosti Moravskoslezského kraje Vyhodnocení současného stavu a péče ve všech maloplošných zvláště chráněných územích v působnosti Moravskoslezského kraje 2. část studie Revize maloplošných zvláště chráněných území v působnosti Moravskoslezského

Více

Doporučení pro ekologické zemědělství vedoucí k vyššímu přínosu pro přírodu a krajinu

Doporučení pro ekologické zemědělství vedoucí k vyššímu přínosu pro přírodu a krajinu Doporučení pro ekologické zemědělství vedoucí k vyššímu přínosu pro přírodu a krajinu Bioinstitut zde budou obrázky Doporučující studie vypracovaná pro oddělení koncepcí a koordinace programů Ministerstva

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický

Více

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 14/40 Peněžní prostředky určené na úhradu nákladů pozemkových úprav. I. Úvodní informace

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 14/40 Peněžní prostředky určené na úhradu nákladů pozemkových úprav. I. Úvodní informace Informace z kontrolní akce NKÚ č. 14/40 Peněžní prostředky určené na úhradu nákladů pozemkových úprav Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také NKÚ

Více

v chráněných územích

v chráněných územích ŽIVOT A PODNIKÁNÍ v chráněných územích SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ ze závěrečné konference k projektu Harmonie kulturní krajiny na území NPP a NKP Babiččino údolí doplněný tématickými díly žáků základních škol na

Více

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU)

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Předkládaná verze Souhrnu synergií/komplementarit (červen 2014) vychází převážně z verzí programů předkládaných v rámci MPŘ (OP Z, OP

Více

Strategický plán Leader 2007-13

Strategický plán Leader 2007-13 Strategický plán Leader 2007-13 1. Žadatel/předkladatel SPL 1.1.Identifikace žadatele Přesný název místní akční skupiny (dále jen "MAS"): Sdružení SPLAV,o.s. Sídlo: Skuhrov nad Bělou čp.84, 517 03 Skuhrov

Více