LCA sběru a recyklace drobného elektroodpadu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LCA sběru a recyklace drobného elektroodpadu"

Transkript

1 LCA sběru a recyklace drobného elektroodpadu Mgr. et Mgr. Miloš Polák; RETELA, s.r.o. Doc. Ing. Vladimír Kočí, PhD.; Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT Praha, Souhrn V příspěvku jsou shrnuty výsledky posouzení životního cyklu kolektivního sběru elektroodpadu realizovaného firmou RETELA, s.r.o. Jsou vyčísleny hodnoty indikátorů kategorií dopadu pro systém sběru a recyklace elektroodpadu a jsou srovnány s výsledky environmentálních dopadů skládkování těchto typů odpadů. Klíčová slova: life cycle assessment, electro waste, Waste electrical and electronic equipment (WEEE); Nonmetallic fractions (NMFs); Recycling; Environmental assessment Úvod Odpad z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) byl identifikován Evropskou Unií jako jeden z prioritních odpadních toků (Crowe, Elser et al. 2003). Hlavním důvodem zvýšeného zájmu o tento odpadní tok je velmi rychlý růst množství OEEZ, který vzniká asi 3x rychleji než běžný komunální odpad a lze ho považovat za nejrychleji rostoucí druh odpadu (Cui and Forssberg 2003). OEEZ je také velmi komplexní a heterogenní odpad, který obsahuje velké množství jak recyklovatelných materiálů, tak toxických látek. Moderní elektronika může obsahovat více než 60 chemických prvků, přičemž většina jak toxických, tak vzácných prvků, se nachází na deskách plošných spojů (Hagelüken and Corti 2010). Z výše zmíněných důvodů proto evropská legislativa od roku 2003 zakazuje používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízení (EEZ) na jedné straně (Evropská Komise 2003) a na straně druhé stanovuje cíle sběru OEEZ (Evropská Komise 2003). Přesto, že směrnice stanovuje také recyklační cíle pro OEEZ, nezakazuje přímo skládkování nebo spalování OEEZ (FoEE 2009). Podle United Nations University (UNU 2007), čtyři roky po přijetí směrnice bylo průměrně v Evropě dosaženo asi 40% podílů sběru u velkých OEEZ (lednice, pračky, sporáky, myčky, ), 25% podílu u středně velkých OEEZ (mikrovlnná trouba, tiskárny, ) a velmi nízkého podílu sběru blížícího se nule i malých OEEZ. Tato situace je způsobená i tím, že současný cíl sběru platný pro všechny členské státy EU 4 kg OEEZ/osoba/rok není dostatečně motivující ke sběru malých OEEZ (m-oeez), jelikož cíle lze dosáhnout sběrem pouze velkých (a tedy těžkých) OEEZ. Evropský parlament přijal 19. ledna 2012 novelu směrnice, která sice mění cíl sběru OEEZ, nicméně samostatné cíle sběru m-oeez nejsou uvažovány (Evropský Parlament 2012). V této práci jsou stručně uvedeny výsledky studie posuzování životního cyklu sběru drobných elektrospotřebičů. Předmět zkoumání a použitá metodika LCA Navrhovaná studie je zaměřena na poslední fázi životního cyklu, tedy na fázi po skončení životnosti ( end of life nebo-li EoL ) EEZ. Pomocí tzv. kategorií dopadu byly vyjádřeny dopady na životní prostředí jednotlivých procesů v systému sběru, svozu a recyklace OEEZ. Posuzování životního cyklu (Life Cycle Assessment dále jen LCA) je metoda porovnávání environmentálních dopadů produktů, ať již hmatatelných výrobků či služeb, s ohledem na celý jejich životní cyklus, tak zvaně od kolébky do hrobu (Kočí 2009). Cílem studie je analýza potenciálních environmentálních dopadů EEZ po skončení životnosti na příkladu konkrétního systému svozu, sběru a recyklace v ČR v našem případě kolektivního systému RETELA. Analýza je založena na metodě posuzování životního cyklu LCA (Life Cycle Assessment). Metoda LCA přistupuje k hodnocení dopadů na životní prostředí s ohledem na jejich celý životní cyklus, zahrnuje tedy environmentální dopady od stádia získávání výchozích materiálů k výrobě, přes fázi výroby daných materiálů a kompletního produktu, fázi užívání až po fázi odstranění či opětovného použití. Podobné studie byly vypracovány např. na příkladu švýcarských sytému SENS a SWICO (Hischier, Wäger et al. 2005, Wager, Hischier et al. 2011).

2 Klasické hodnocení LCA obsahuje celý životní cyklus výrobku, procesu nebo činnosti, zahrnuje těžbu a zpracování surovin, výrobu, dopravu a distribuci, užití, opětné užití, údržbu, recyklaci a konečné zneškodnění. Porovnáním s tradiční LCA, která je zaměřena na určitý produkt, a někdy je pojmenovávána také od kolébky do hrobu (cradle to grave), je hodnocení environmentálního dopadu OEEZ zaměřeno na od hrobu ke kolébce (grave to cradle). Hranice námi uvažovaného systému tedy nezahrnují předchozí stádia životního cyklu EEZ, ale začínají bodem, kdy se z EEZ stává odpad. Tento startovní bod ilustruje následující obrázek 1. Obr 1 - Hodnocení environmentálního dopadu OEEZ od hrobu ke kolébce (upraveno dle (Huisman, Magalini et al. 2007) Zadavatelem studie LCA byl kolektivní systém pro zpětný odběr elektrozařízení RETELA. Hlavním cílem bylo srovnání různých scénářů nakládání s OEEZ tedy recyklace, skládkování a spalování. Výsledkem studie byly kvantifikované environmentální přínosy systému sběru a recyklace OEEZ oproti nesběru a nerecyklaci, tedy že by OEEZ končila v netříděném směsném komunálním odpadu, tedy na skládkách a ve spalovnách. Funkcí systému (či funkcí produktu OEEZ ) se rozumí zbavení se nepotřebné věci, tedy odpadu z EEZ. Za funkční jednotku byla zvolena 1 tuna OEEZ a referenčním tokem množství sebraného a zpracovaného OEEZ za roky v rámci KS RETELA, což bylo přibližně tun OEEZ. Referenční toky pro jednotlivé scénáře (recyklace, skládka, spalovna, případně kombinace skládky a spalovny) jsou stejně velké. Hranice systému a výběr procesů jsou totožné jako u analýzy materiálových toků. Tyto hranice nelze omezit pouze na Českou republiku, jelikož značná část materiálových frakcí zpracovávána v zahraničí a to i mimo Evropu (zejména plasty v Číně).

3 Obr 2 - Hranice systému zpětného odběru EEZ Obr. 3 - Hranice systému nesběru OEEZ

4 V oblasti svozu, sběru a zejména zpracování existuje velká řada procesů. Lze říci, co materiálová frakce, to samostatný proces s konkrétními dopady (případně úspory) na životní prostředí. Takových materiálových frakcí může být až 400. Takové množství procesů nelze reálně zahrnout do jedné studie, proto je třeba učinit některé předpoklady, které jsou v souladu s metodikami LCA. Tabulka 1 uvádí hlavní předpoklady použité při posuzování dopadů daných scénářů na životní prostředí. Proces Tab 1 Předpoklady použité pro posouzení dopadů na životní prostředí v případě KS RETELA Data, předpoklady a poznámky Doprava OEEZ z domácností na místo zpětného odběru Místo zpětného odběru je reprezentováno nejčastějším typem sběrným dvorem (MZO) Průměrná vzdálenost domácnost - MZO je m (Markent 2010) Průměrná hmotnost jednoho kusu OEEZ vážená procentuálním zastoupením jednotlivých skupin OEEZ ve sběru KS Retela v letech je 6,08 kg, přičemž průměrné hmotnosti jednotlivých skupin OEEZ byly převzaty dle Huismana et al. (2007) Počet kusů na jeden odvoz na MZO jsou 4 kusy (vlastní předpoklad) Doprava 129 km/t: osobní automobil Doprava z MZO ke zpracovateli Ze sběrných dvorů 47 km/t (Iveco Eurocargo, kapacita 5 t, spotřeba nafty 9l/t) Z ostatních MZO (obchody, školy, ) 147 km/t (Iveco Daily, kapacita 2,5 t, spotřeba nafty 21,9l/t) MZO Environmentální zátěž lze zanedbat, jedná se pouze o dočasné skladování Zpracování OEEZ a separace na jednotlivé materiály Spotřeba elektrické energie manuální demontáže 30,6 kwh/t, mechanického zpracování 41,3 kwh/t Spotřeba tepla 0,21 GJ/t Spotřeba pitné vody 0,31 m 3 /t Spotřeba nafty 4,9l/t (vysokozdvižný vozík) Spotřeba benzínu 1,99 l/t (osobní auto) Podíl manuální demontáže resp. mechanického zpracování je 64% resp. 36 % Emise do ovzduší (Bigum, Brogaard et al. 2011) Desky plošných spojů 30% recyklace mědi v hutích, 40% energetické využití plastů, 30% keramika - spálení bez využití energie (WEEEForum 2011) Doprava: vzdálenost ke konečnému zpracovateli 272 km, nákladní automobil (19 km/t) Kabely 30% výroba sekundární mědi v hutích, energetické využití 70% plastů (PVC), (WEEE Forum 2011) Kabelový drtič 66 kwh/t Doprava: Nákladní automobil Mix neželezné kovy a plasty 25% neželezné kovy, 75 % plastů (WEEEForum 2011) 25% výroba sekundární mědi v hutích, 75% plastů energetické využití Složení plastů dle Dimitrakakis et al.(2009) Doprava: Nákladní automobil

5 Nebezpečné odpady 92% veškerého odpadu je CRT sklo, proto byl učiněn zjednodušený předpoklad, že veškeré nebezpečné odpady jsou CRT sklo 47,6% recyklace CRT skla 36,4% skládkování CRT skla 16,0% uložení CRT skla na skládku jako technologický materiál na zajištění skládky náhrada štěrku Doprava: recyklace 550 km, skládka 40 km, uložení jako technologický materiál, nákladní automobil Neželezné kovy Výroba sekundární mědi v hutích Doprava: 350 km, typ dopravy nákladní automobil OEEZ jako celek Bez dopadů, pouze vystupuje ze systému Plasty Složení zjednodušeno dle Dimitrakakis et al.(2009) 40% ABS, 30% PP, 20% PS, 10% ostatní (bráno jako PE granulát) Energetické využití plastů 12,7% - průměrná spalovna v EU-27 Skládkování plastů 2,3% Recyklace 85% Čína předpoklad proces jako v Evropě Doprava : Energetické využití 200 km, Skládkování 128 km, Recyklace 860km, nákladní automobil km lodní přeprava Rezidua 42,5% energetické využití 57,5% skládkování Složení jako SKO Doprava: Nákladní automobil Sklo 88,8% recyklace jako bílé sklo 11,2% skládkování Doprava: Nákladní automobil Mix železné a neželezné Ocel a železo 56,3% kovy Hliník 14,1% Měď 32,6% Hliník a měď jako výroba sekundární mědi Ocel a železo jako výroba sekundárního železa Doprava: 250 km železo a ocel, 350 km hliník a měď, typ dopravy nákladní automobil Ostatní 44,7% energetické využití 55,3% skládka Složení jako SKO Doprava: nákladní automobil Podkladem pro inventarizaci životního cyklu byly použity zejména roční hlášení smluvních zpracovatelů od roku 2008 do roku Také byli osloveni 2 největší smluvní zpracovatelé (tvořící asi 65% hmotnostních sběru a zpracování OEEZ) v rámci systému RETELA s žádostí o poskytnutí konkrétních dat k procesům svozu a zpracování OEEZ. I přesto, že namodelováním vybraných procesů došlo ke značenému zjednodušení reálné situace, není prakticky možné získat všechny vstupní i výstupní data pro dané procesy. Zejména pro finální technologie, jako je recyklace železa, mědi, atd. či pro finální technologie odstranění odpadu (skládka, spalovna) byly využiti již namodelované procesy z LCA databáze Ecoinvent za pomoci LCA softwaru GABi. Výsledky indikátorů environmentálních dopadů

6 V této fázi dochází k převedení množství celkových elementárních toků na hodnoty jiných veličin vystihující míru zasažení jednotlivých problémů životního prostředí, jako je např. globální oteplování, acidifikace (okyselování), atd. Pro popis kategorií dopadu se užívají indikátory kategorií dopadu, které jsou dvojího druhu: midpointové a endpointové. V této studii byly vybrány midpointové indikátory metodiky CML 2001, zejména z důvodu častého použití těchto indikátorů a metodiky ve srovnatelné odborné literatuře (Hischier, Wäger et al. 2005, Huisman, Magalini et al. 2007, Wager, Hischier et al. 2011). Např. typickým midpointovým indikátorem je vyjadřování míry účinku skleníkových plynů na kategorii dopadu globální oteplování pomocí schopnosti zadržovat energii v atmosféře (Kočí 2009). Endpointem by pak mohl být indikátor zvyšování hladiny oceánu. Tabulka 2 uvádí indikátory vybraných kategorií dopadu v rámci této studie. Následující tabulka ukazuje srovnání jednotlivých kategorií dopadu dle fází zpětného odběru OEEZ. Tab 2 Porovnání významu jednotlivých stádií životního cyklu na výsledky environmentálních indikátorů. % Sběr a svoz Zpracování OEEZ Finální zpracování Abiotické suroviny, ADP element, kg Sb-ekv. 0, ,98 Acidifikační potenciál, AP, kg SO2-ekv. 15,96 4,22 79,82 Eutrofizační potenciál, EP, kg Phosphate-ekv. 9,87 2,27 87,86 Sladkovodní ekotoxicita, FAETP inf., kg DCB-ekv. 0,07 0,11 99,83 Potenciál globálního oteplování, GWP 100, kg CO2-ekv. 5,71 2,59 91,69 Potenciál humánní toxicity, kg DCB-ekv. 3,31 1,82 94,87 Potenciál marinní ekotoxicity, kg DCB-ekv. 0,05 0,17 99,78 Potenciál úbytku ozonové vrstvy, ODP, steady state), kg R11-0,00 0, ekv. Potenciál vzniku fotooxidantů, POCP, kg C2H4-ekv. 32,82 3,03 64,15 Potenciál terestrické ekotoxicity, TETP inf., kg DCB-ekv. 7,06 4,3 88,64 Z tabulky a také z detailní analýzy jednotlivých procesů v rámci systému RETELA vyplývá, že největší dopady na životní prostředí má vždy fáze finálního zpracování a to konkrétně recyklace kovů, jako je měď a železo a dále recyklace skla. Dopady svozu a sběru se podílejí od 0% až do 33% a nejmenší dopady má samotné mechanické či manuální zpracování (separace a drcení) OEEZ, které se podílí méně než 5% na všech kategoriích dopadu. Zajímavý určitě fakt, že v namodelovaném systému má větší dopad na životní prostředí doprava OEEZ autem do sběrného dvora než doprava plastů lodními kontejnery do Číny. Jde samozřejmě o teoretickou úvahu, kdy uvažujeme průměrnou hmotnost jednoho kusu OEEZ 6,08 kg (Huisman, Magalini et al. 2007), místo zpětného odběru je reprezentováno sběrným dvorem, kde průměrná vzdálenost z domácnosti je m (Markent 2010). Počet kusů na jeden odvoz na sběrný dvůr jsou 4 kusy (vlastní předpoklad). Doprava je osobním automobilem a je za účelem pouze odvozu OEEZ na sběrný dvůr, nedochází tedy k alokaci (kdežto u dopravy plastů k alokaci dochází tedy uvažují se jen poměrné dopady 96,8 kg plastů, které z každé jedné tuny odplouvají do Číny). Další výsledky ukazují tabulka 3 srovnávající různé scénáře způsobů nakládání s OEEZ. Pokud spotřebitel neodevzdá elektrospotřebič k recyklaci, pak ho nejčastěji vyhodí do směsného komunálního odpadu (SKO). V České republice se stále více než 90% SKO skládkuje.

7 CML Nov TVIP 2015, , HUSTOPEČE - HOTEL CENTRO Tab 3 Porovnání environmentálních dopadů jednotlivých scénářů nakládání s 1 tunou OEEZ Skládka bez Skládka s kogenerací kogenerace Spalovna s kogenerací a využitím tepla Spalovna s kogenerací bez využití tepla Retela (recyklace včetně materiálového využití) Abiotické suroviny, ADP element, kg Sb-ekv. 0,0051 0,0051-0,0255-0,0253-0,5133 Fosilní suroviny, ADP fossil, MJ Acidifikační potenciál, AP, kg SO2-ekv. 4,078 4,065 2,312 2,410-0,585 Eutrofizační potenciál, EP, kg Phosphate-ekv. 0,459 0,457 0,135 0,142 0,871 Sladkovodní ekotoxicita, FAETP inf., kg DCB-ekv. 23,50 23,49 1,41 1,47 229,07 Potenciál globálního oteplování, GWP 100, kg CO2-ekv. Potenciál humánní toxicity, kg DCB-ekv Potenciál marinní ekotoxicity, kg DCB-ekv Potenciál úbytku ozonové vrstvy, ODP, kg R11-2,67E-04 2,67E-04 2,88E-04 2,88E-04 5,96E-05 ekv. Potenciál vzniku fotooxidantů, POCP, kg C2H4-0,5346 0,5336 0,2035 0,2285 0,1283 ekv. Potenciál terestrické ekotoxicity, TETP inf., kg DCB-ekv. 2,549 2,535 1,916 1,949 1,475

8 Závěr V naší studii jsme určili hodnoty výsledků indikátorů životního cyklu nakládání s OEEZ v kolektivním systému Retela, s.r.o. Výsledky potvrzují oprávněnost materiálového využití drobných elektrospotřebičů na konci jejich užitné fáze. Kromě výhodnosti z pohledu úspory primárních surovin má recyklace rovněž pozitivní dopad na jiné kategorie dopadu, jako je například globální oteplování či acidifikace. Seznam použité literatury: Bigum, M., et al. (2011). "Metal recovery from high-grade WEEE: a life cycle assessment." J Hazard Mater : Crowe, M., et al. (2003). Waste from electrical and electronic equipment (WEEE) - quantities, dangerous substances and treatment methods. Copenhagen, European Environment Agency. Cui, J. and E. Forssberg (2003). "Mechanical recycling of waste electric and electronic equipment: a review." J Hazard Mater 99(3): Dimitrakakis, E., et al. (2009). "Small WEEE: determining recyclables and hazardous substances in plastics." J Hazard Mater 161(2-3): Evropská Komise (2003). Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES ze dne 27. ledna 2003 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) Evropský Parlament (2012). Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. ledna 2012 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) (přepracované znění) (07906/2/2011 C7-0250/ /0241(COD)). FoEE (2009). Gone to Waste. The valuable resources that European countries bury and burn. (přístup dne ). Brussels, Friends of the Earth Europe. Hagelüken, C. and C. Corti, W. (2010). "Recycling of gold from electronics:cost-effective use through Design for Recycling." Gold Bulletin 43(3): Hischier, R., et al. (2005). "Does WEEE recycling make sense from an environmental perspective? The environmental impacts of the Swiss take-back and recycling systems for waste electrical and electronic equipment (WEEE)." Environmental Impact Assessment Review 25: Huisman, J., et al. (2007) Review of Directive 2002/96 on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Final Report. Bonn, Germany. Kočí, V. (2009). Posuzování životního cyklu. Life Cycle Assessment - LCA. Chrudim, Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Markent (2010). Způsoby nakládání s nefunkčními elektrozařízeními (domácnosti v ČR). Závěrečná zpráva. Wager, P. A., et al. (2011). "Environmental impacts of the Swiss collection and recovery systems for Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE): a follow-up." Sci Total Environ 409(10): WEEE Forum (2011). WEEELABEX normative document on Treatment V9.0.

ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR

ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR Konference Průmyslová ekologie, 24.-26. března 2010 ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR Miloš Polák 1), 2) 1) REMA Systém, a.s., Velké Kunratické 1570/3a, 148 00 Praha4,; e-mail: mpolak@remasystem.cz;

Více

Zahraniční zkušenosti s posuzováním technologií nakládání s komunálními odpady

Zahraniční zkušenosti s posuzováním technologií nakládání s komunálními odpady Zahraniční zkušenosti s posuzováním technologií nakládání s komunálními odpady POSUZOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU LCA onsulting 31.ledna 2008, VÚV T.G.M., Praha Obsah Základní informace k projektu VaV Možnosti

Více

Problematika posuzování životního cyklu stavebních materiálů a stavebních konstrukcí ve vztahu k CO 2. Vladimír Kočí

Problematika posuzování životního cyklu stavebních materiálů a stavebních konstrukcí ve vztahu k CO 2. Vladimír Kočí Problematika posuzování životního cyklu stavebních materiálů a stavebních konstrukcí ve vztahu k CO 2 Vladimír Kočí 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 305/2011 Směrnice stanovuje harmonizované

Více

Uhlíková stopa jako parametr hodnocení variant modernizace úpraven vody

Uhlíková stopa jako parametr hodnocení variant modernizace úpraven vody Uhlíková stopa jako parametr hodnocení variant modernizace úpraven vody doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT Praha Ing. Martina Klimtová Vodárna Plzeň a.s. Environmentální

Více

Nakládání s elektroodpadem za využití metod LCA

Nakládání s elektroodpadem za využití metod LCA Nakládání s elektroodpadem za využití metod LCA Odborný seminář Posuzování životního cyklu LCA, konferenční sál VÚV T.G.M., Praha Obsah Současný stav poznání Identifikace problému Možné metody řešení Příklad

Více

POSOUZENÍ SYSTÉMU SBĚRU A RECYKLACE OBALOVÝCH ODPADŮ METODOU LCA

POSOUZENÍ SYSTÉMU SBĚRU A RECYKLACE OBALOVÝCH ODPADŮ METODOU LCA ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 19, Supplement (2011): 361 365 ISSN 1335-0285 POSOUZENÍ SYSTÉMU SBĚRU A RECYKLACE OBALOVÝCH ODPADŮ METODOU LCA Marie Tichá 1, Bohumil Černík

Více

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními JIŽ NYNÍ JE TŘEBA ŘEŠIT PROBLÉM S VYSLOUŽILÝMI ELEKTROZAŘÍZENÍMI Proč se problematika elektrozařízení týká nás všech? Zkusili jste si někdy spočítat,

Více

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Energetická bezpečnost Prahy & Odpad jako energie Praha, 18. května 2015 OBSAH PREZENTACE Strategie EU

Více

POSOUZENÍ ŢIVOTNÍHO CYKLU OSOBNÍ DOPRAVY KLADNO - PRAHA. Vladimír Kočí, Jáchym Judl Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

POSOUZENÍ ŢIVOTNÍHO CYKLU OSOBNÍ DOPRAVY KLADNO - PRAHA. Vladimír Kočí, Jáchym Judl Vysoká škola chemicko-technologická v Praze POSOUZENÍ ŢIVOTNÍHO CYKLU OSOBNÍ DOPRAVY KLADNO - PRAHA Vladimír Kočí, Jáchym Judl Vysoká škola chemicko-technologická v Praze VLAD.KOCI@VSCHT.CZ 1 OKRUHY VYUŢITÍ LCA V DOPRAVĚ a) porovnávání environmentálních

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR. Projekt VaV: SP/II/2f1/16/07 LCA NÁPOJOVÝCH OBALŮ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR. Projekt VaV: SP/II/2f1/16/07 LCA NÁPOJOVÝCH OBALŮ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Projekt VaV: SP/II/2f1/16/07 ZADÁNÍ PRÁCE PODLE SMLOUVY Č. SP/II/2F1/16/07 Objednatel: Ministerstvo životního prostředí ČR odbor odpadů Vršovická 65 100 10 Praha 10

Více

Zpracování použitých elektrozařízení

Zpracování použitých elektrozařízení Zpracování použitých elektrozařízení Základní informace o AREO AREO založeno 12.12.2001 Zájmové sdružení právnických osob Zpracovatelé elektroodpadu Současní členové AREO: AQUATEST, a.s. KOVOHUTĚ PŘÍBRAM

Více

Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení. Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014

Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení. Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014 Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014 OBSAH Úvod Legislativní rámec Popis fungování modelu KS Způsoby sběru v obcích a městech Finanční

Více

Často kladené dotazy k nové úpravě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících předpisů s ohledem na solární panely

Často kladené dotazy k nové úpravě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících předpisů s ohledem na solární panely Často kladené dotazy k nové úpravě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících předpisů s ohledem na solární panely Datum poslední aktualizace: 15. 3. 2013 OBSAH 1. Obecné... 1 2. Výrobce a jeho

Více

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman Energetické využití odpadů Ing. Michal Jirman KOGENERAČNÍ BLOKY A SPALOVÁNÍ ODPADŮ Propojení problematiky odpadů, ekologie a energetiky Pozitivní dopady na zlepšení životního prostředí Efektivní výroba

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2014 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

ÚČEL NOVELY HLAVNÍ ZMĚNY

ÚČEL NOVELY HLAVNÍ ZMĚNY Elektronovela zákona o odpadech Stručný průvodce zákonem č. 184/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech Novela č. 184/2014 Sb.: Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

Více

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00 Tabulka č.4.1.1. - Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel Měrná produkce v roce

Více

ZELENÁ ŠKOLA. Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách

ZELENÁ ŠKOLA. Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách ZELENÁ ŠKOLA Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách PROJEKT ZELENÁ ŠKOLA Řeší sběr a svoz elektroodpadu, baterií, zářivek, tonerů, CD a DVD přímo ve školách. V současné době se projektu účastní

Více

Oběhové hospodářství

Oběhové hospodářství Oběhové hospodářství Odpady jako zdroj cenných surovin Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Seminář k oběhovému hospodářství, EUROCENTRUM Praha 17. 9. 2015 Oběhové hospodářství - odpad

Více

Způsoby nastavení systému plnění povinností

Způsoby nastavení systému plnění povinností Způsoby nastavení systému plnění povinností OBECNĚ A - zjištění rozsahu povinnosti (t,j, množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu ) B - zajištění plnění povinnosti zápis do Seznamu MŽP, soustředit

Více

Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně

Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně platných starých POH obcí Plánování odpadového hospodářství

Více

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH RNDr. Martin Bursík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlavní cíle velké novely 1. Usnadnit občanům třídění odpadů 2. Ekonomicky zvýhodnit recyklaci před spalováním

Více

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech definují se v něm pojmy odpad komunální odpad nakládání s odpady obec je původcem komunálního odpadu vznikajícího na jejím území, který má původ v činnosti fyzických osob

Více

ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ V CHEMII

ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ V CHEMII ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ V CHEMII Ladislav Špaček Svaz chemické o průmyslu ČR Žďár nad Sázavou 24. - 26. dubna 2010 Konference Průmyslová ekologie 1 PRŮMYSLOVÁ EKOLOGIE - zamyšlení- Ekologie ekonomie s dlouhodobého

Více

Jak je to s odpady v ČR a v Plzeňském kraji? Realita odpadů, cesta k modernímu systému využívání komunálních odpadů v Plzeňském kraji

Jak je to s odpady v ČR a v Plzeňském kraji? Realita odpadů, cesta k modernímu systému využívání komunálních odpadů v Plzeňském kraji Jak je to s odpady v ČR a v Plzeňském kraji? Realita odpadů, cesta k modernímu systému využívání komunálních odpadů v Plzeňském kraji O čem se bavíme? o tzv. komunálních odpadech, tedy o odpadech, které

Více

Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů

Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa Jana Střihavková odbor odpadů Zákon č. 185/2001 Sb. 23 spalování odpadů odstraňování D10 využívání R1 Energetické využívání odpadů podle zákona o odpadech

Více

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková

Více

Chemické produkty a jejich životní cyklus

Chemické produkty a jejich životní cyklus Chemické produkty a jejich životní cyklus Ladislav Špaček Svaz chemické o průmyslu ČR Praha 18. března 2010, Ministerstvo dopravy, 10. konference cyklu Odpovědné podnikání v chemii 1 SCHP ČR = 1 z 53 národních

Více

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání Jaromír MANHART Ministerstvo životního prostředí odbor odpadů Kabinet odpadů MŽP/ČSPŽP 29. 5. 2014 Praha Odpad

Více

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů Jaromír MANHART Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny? 24.

Více

LCA analýza kapalných biopaliv

LCA analýza kapalných biopaliv LCA analýza kapalných biopaliv Ing. Libor Špička, Ing. Jiří Jedlička Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. LCA ANALÝZA WELL-TO-WHEELS ANALÝZA VÝSLEDKY WELL-TO-WHEELS ANALÝZY MĚŘENÍ EMISÍ LCA ANALÝZA analytická

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb

Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb 30 4. Studie 3 HODNOCENÍ A OPTIMALIZACE VLIVU STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Hodnocení a optimalizace pozemních staveb jako celků, stejně tak jako jednotlivých konstrukcí, konstrukčních prvků

Více

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Konference Analytika odpadů II 27. listopadu 2012 Žďár nad Sázavou VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Andrea Jonášová Odbor odpadů Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti současnému stavu

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Prameny 6. 9. třída (pro 3. 9.

Více

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Pavel Růžička Ministerstvo životního prostředí Seminář k environmentální politice pro MSP, 14.12.2007, Brno Dobrovolné nástroje Činnosti podnikatelských

Více

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020 B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

Na LCA založené srovnání environmentálních dopadů obnovitelných zdrojů energie

Na LCA založené srovnání environmentálních dopadů obnovitelných zdrojů energie Na LCA založené srovnání environmentálních dopadů obnovitelných zdrojů energie Odhad LCA profilů výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie v ČR pro projekt OZE - RESTEP Vladimír Kočí Objednatel:

Více

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.07

Více

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) MZP 0002071102 Ing. Věra Hudáková Vývoj řešení výzkumného

Více

SOLÁRNÍ PANEL CENNÁ SUROVINA NIKOLIV

SOLÁRNÍ PANEL CENNÁ SUROVINA NIKOLIV SOLÁRNÍ PANEL CENNÁ SUROVINA NIKOLIV NEBEZPEČNÝ ODPAD Ministerstvo životního prostředí zavedlo na samém konci působení ministra Tomáše Chalupy (ODS) nesmyslně vysoký příspěvek na recyklaci fotovoltaických

Více

VYHODNOCENÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA TÁBORA ZA ROK 2009

VYHODNOCENÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA TÁBORA ZA ROK 2009 VYHODNOCENÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA TÁBORA ZA ROK 2009 LEDEN 2010 Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství města Tábora za rok 2009 Cílem POH je vytvoření integrovaného řešení odpadového hospodářství

Více

Nosné ocelové konstrukce z hlediska udržitelného rozvoje ve výstavbě Řešený příklad. Září 2014

Nosné ocelové konstrukce z hlediska udržitelného rozvoje ve výstavbě Řešený příklad. Září 2014 Nosné ocelové konstrukce z hlediska udržitelného rozvoje ve výstavbě Řešený příklad Září 2014 Agenda 12/10/2014 2 12/10/2014 3 Rozsah studie Cílem této studie je porovnat dopad kancelářské budovy postavené

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Tábor, 18. března 2015 www.zdravamesta.cz/js2015 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

Výhled pro nakládání s BRO v ČR

Výhled pro nakládání s BRO v ČR Výhled pro nakládání s BRO v ČR Kamila Součková MŽP Odbor odpadů Nový zákon o odpadech Platná legislativa OH ČR Rozšířené teze rozvoje OH v ČR (schváleny vládou 25. srpna 2010) Věcné záměry zákon o odpadech

Více

Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro individuální a solidární systém

Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro individuální a solidární systém Příloha č. 2 k vyhlášce č. 352/2005 Sb. Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro individuální a solidární systém I.díl Identifikační údaje: 1 Jméno a příjmení nebo obchodní firma 2 a.s. s.r.o. v.o.s. k.s.

Více

ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ PROBLÉMU NAKLÁDÁNÍ S BRKO

ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ PROBLÉMU NAKLÁDÁNÍ S BRKO ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ PROBLÉMU NAKLÁDÁNÍ S BRKO POSTUP ŘEŠENÍ VYJASNĚNÍ PROBLÉMU ZADAVATELE NÁVRH POSTUPU ŘEŠENÍ ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU A STANOVENÍ POTENCIÁLU VARIANTY ŘEŠENÍ -> STUDIE PROVEDITELNOSTI

Více

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele. Elektroodpad. samostatný dodatek k odborným příručkám.

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele. Elektroodpad. samostatný dodatek k odborným příručkám. Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele Elektroodpad samostatný dodatek k odborným příručkám pro živnosti "Maloobchod, maloobchod se smíšeným zbožím (včetně specializovaného

Více

Separacja odpadu niepodzielna cześć integrowanego systemu obchodzenia sie z odpadami

Separacja odpadu niepodzielna cześć integrowanego systemu obchodzenia sie z odpadami Separacja odpadu niepodzielna cześć integrowanego systemu obchodzenia sie z odpadami Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace ING. TOMÁŠ REISIG Efektywne narzędzi dla kierowania systemem

Více

Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice

Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice 1. Úvod V současné době je na celém světě dlouhodobě zaznamenáván výrazný úbytek organické

Více

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Rumunská 1, 120 00 Praha 2, T: +420 / 222 074 401, F: +420 / 222 074 403, www.avecz.cz Společnost skupiny AVE

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Rumunská 1, 120 00 Praha 2, T: +420 / 222 074 401, F: +420 / 222 074 403, www.avecz.cz Společnost skupiny AVE Představení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. AVE - kdo jsme Značka AVE patří pod rakouský infrastrukturní koncern Energie AG Oberösterreich, jehož majoritním vlastníkem je spolková země

Více

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček MINIWASTE Návrh realizace a zhodnocení inovačního strategického plánu vedoucího k minimalizaci komunálního organického odpadu v zemích EU Pilotní projekt domácího kompostování v městské části Brno-Žebětín

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

Problematika změny klimatu v ČR

Problematika změny klimatu v ČR Problematika změny klimatu v ČR 2. české uživatelské fórum GMES/Copernicus Mgr. Jana Kontrošová Ministerstvo životního prostředí, odbor energetiky a ochrany klimatu Obsah přednášky Mezinárodní kontext

Více

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008 Technické služby Jeseník a.s., Otakara Březiny 168, Jeseník 79 1 Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech -28 Od roku, tedy již 18 let, se provádí separování využitelných složek

Více

Příloha č. 1. o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích. čtvrtletí roku

Příloha č. 1. o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích. čtvrtletí roku 3.7xls Běžný VÝKAZ o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích za čtvrtletí roku Dodavatel výkazu: (obec popř. svoz. firma) Adresa sídla: Adresa provozovny: : :

Více

AVE Kolín s.r.o., Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V T: +420 321 724 011, www.ave-kolin.cz

AVE Kolín s.r.o., Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V T: +420 321 724 011, www.ave-kolin.cz Svoz BRKO ve správním území obce Hradčany Hradčany 26. 11. 2013 Program biologicky rozložitelný komunální odpad pilotní projekt v Kolíně II a v Sendražicích zajištění plnění zakázky propagace legislativa,

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. AVE - kdo jsme Značka AVE patří pod rakouský infrastrukturní koncern Energie AG Oberösterreich, jehož majoritním vlastníkem je spolková země

Více

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele. Elektroodpad. samostatný dodatek k odborným příručkám.

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele. Elektroodpad. samostatný dodatek k odborným příručkám. Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele Elektroodpad samostatný dodatek k odborným příručkám pro živnosti "Maloobchod, maloobchod se smíšeným zbožím (včetně specializovaného

Více

Možnosti energetického využívání směsných komunálních odpadů v ČR - aktuální situace, výhledy a možnosti

Možnosti energetického využívání směsných komunálních odpadů v ČR - aktuální situace, výhledy a možnosti Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji konaný dne 11.9.2014, v hotelu Imperial v Ostravě Možnosti energetického využívání směsných komunálních odpadů v ČR - aktuální situace, výhledy a

Více

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Cíl Naučit vnímat vedoucí pracovníky ochranu životního prostředí jako součást každodenní práce, včetně výchovného působení na své okolí. Orientovat se v základních dokumentech

Více

Čistší produkce. a její podpora v České republice

Čistší produkce. a její podpora v České republice 1 Čistší produkce a její podpora v České republice Pavel Růžička, MŽP Seminář čistší produkce Brno, 6.10.2010 Co je čistší produkce? Preventivní strategie podporující efektivnější využívání vstupních zdrojů

Více

ŽIVOTOPIS. Postgraduální studium ţivotního prostředí Ústav aplikované ekologie a ekotechniky, Kostelec nad Černými lesy, 1983-85

ŽIVOTOPIS. Postgraduální studium ţivotního prostředí Ústav aplikované ekologie a ekotechniky, Kostelec nad Černými lesy, 1983-85 ŽIVOTOPIS MARIE TICHÁ Adresa: Červený vrch 18 405 02 Děčín IV Tel: 412 530 129 GSM: 776 269 467 E-mail: marie.ticha@iol.cz VZDĚLÁNÍ Certifikace podle zákona 244/92 Sb. o hodnocení vlivů staveb a činností

Více

FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka

FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka USNESENÍ Z 1. schůze konané dne 6. prosince 2010 Přítomní : Robert Vondrovic Irena Lososová Zdeněk Morávek Program: 1) Vyjádření se k poloţkám návrhu rozpočtu 2) Fondy Středočeského

Více

Výstupy z konference Zpětný odběr Konference Biologicky rozložitelné odpady Náměšť nad Oslavou 19.9.2013

Výstupy z konference Zpětný odběr Konference Biologicky rozložitelné odpady Náměšť nad Oslavou 19.9.2013 Výstupy z konference Zpětný odběr Konference Biologicky rozložitelné odpady Náměšť nad Oslavou 19.9.2013 4. ročník mezinárodní konference Praha 16.dubna 2013 Pořadatel: kolektivní systém ASEKOL Součást

Více

Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů

Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů Příloha č. 5 Zprávy za rok 2008 k projektu SPII2f1207 Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů OBSAH: 1. Zjištění z průzkumu

Více

Právníúprava odpadového hospodářství

Právníúprava odpadového hospodářství Právníúprava odpadového hospodářství Michal Sobotka Katedra práva životního prostředí PF UK sobotka@prf.cuni.cz Produkce odpadů svět: 14 mld.t ročně 15% N Evropa: 2.3 mld.t 3.5 mil.t/obyvatel 27 mil.t

Více

J. Schlaghamerský: Ochrana životního prostředí odpady

J. Schlaghamerský: Ochrana životního prostředí odpady Definice odpadu dle zákona č. 185 / 2001 Sb.: Odpad - je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadu uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu

Více

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Rumunská 1, 120 00 Praha 2, T: +420 / 222 074 401, F: +420 / 222 074 403, www.avecz.cz Společnost skupiny AVE

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Rumunská 1, 120 00 Praha 2, T: +420 / 222 074 401, F: +420 / 222 074 403, www.avecz.cz Společnost skupiny AVE Představení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. AVE - kdo jsme Značka AVE patří pod rakouský infrastrukturní koncern Energie AG Oberösterreich, jehož majoritním vlastníkem je spolková země

Více

ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ iluze či realita?!

ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ iluze či realita?! ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ iluze či realita?! Od koncepčního řešení pro investiční záměry až po technologie a zařízení šité na míru Petr Stehlík Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického

Více

ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM

ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM OTR Recycling s.r.o., Kostelanská 2128, 686 03 Staré Město, IČ 28335830 ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM Zodpovědný vedoucí zařízení: Ing. Richard Podráský tel. 603 141 670 Pověřený zástupce:

Více

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Materiálová efektivita

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Materiálová efektivita Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh Materiálová efektivita Duben 2012 Doporučení... 2 Popis problémové situace... 2 1) Přínosy zvýšení materiálové efektivity v České republice...

Více

Platné znění vyhlášky o bateriích a akumulátorech s vyznačením navrhovaných změn. Tabulka č. 1 List č. Počet listů tabulky č. 1

Platné znění vyhlášky o bateriích a akumulátorech s vyznačením navrhovaných změn. Tabulka č. 1 List č. Počet listů tabulky č. 1 Platné znění vyhlášky o bateriích a akumulátorech s vyznačením navrhovaných změn Příloha č. 3 k vyhlášce č. 170 /2010 Sb. Roční zpráva o plnění povinností zpětného odběru a odděleného sběru baterií a akumulátorů

Více

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PODLE ZÁKONA Č. 185/2001 SB., O ODPADECH Příručka pro oblast životního prostředí Příručka pro oblast životního prostředí Obsah: 1.0 Úvod 1.1 Stručný

Více

Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o.

Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o. R E G I O N A L S U S T A I N A B L E E N E R G Y P O L I C Y Regionální mapa obnovitelných zdroju energie Stávající stav obnovitelných zdrojů energie v ČR a konflikty Národní akční plán OZE a výzkum Jan

Více

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Mgr. Viktor Havlice Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10, 100 10 Ústředna: +420-267 121 111 Fax: ++420-2-6731-0308 Email: info@env.cz Obsah

Více

ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny?

ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny? MBÚ + RDF CHCEME TO? ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny? 24. dubna 2014 Jiřina Vyštejnová, Envifinance s.r.o. MBÚ nebo EVO? Obecné srovnávání MBÚ nebo EVO je zavádějící. Lze hodnotit

Více

Studie pro energetické využití odpadů ve Zlínském kraji, Příloha Manažerský souhrn

Studie pro energetické využití odpadů ve Zlínském kraji, Příloha Manažerský souhrn Manažerský souhrn Nakládání s komunálním odpadem není v současné době ve Zlínském kraji nijak výrazně odlišné od situace v ostatních krajích České republiky. Výjimkou jsou kraj Liberecký a Jihomoravský

Více

Příklady vedení evidence odpadů

Příklady vedení evidence odpadů Příklady vedení evidence odpadů Obsah: 1. Příklad - kód XN50-XN53- inventurní rozdíl... 2 2. Příklad - kód XN60-XN63- staré zátěže, živelní pohromy, černé skládky apod.... 3 3. Příklad staré zátěže, živelní

Více

SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014

SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014 SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014 Množství separovaného odpadu z obcí okresu Jeseník v období 1991-2014. Za více než dvě desítky let trvání jednotného systému se třídění využitelných

Více

Sběrný dvůr odpadů Drásov

Sběrný dvůr odpadů Drásov Sběrný dvůr odpadů Drásov Investor: Obec Drásov 1. Definice projektu Záměrem městysu Drásov je vybudovat sběrný dvůr odpadů v obci. Nově vybudovaný sběrný dvůr zlepší kvalitu v odpadovém hospodářství obce

Více

Návaznost na RVP: Člověk a životní prostředí Biologické a ekologické vzdělávání.

Návaznost na RVP: Člověk a životní prostředí Biologické a ekologické vzdělávání. Návaznost na RVP: Všechny hlavní cíle a navazující dílčí cíle se týkají průřezového tématu Člověk a životní prostředí a vzdělávací oblasti Biologické a ekologické vzdělávání. Průřezové téma má návaznost

Více

Závazné podmínky zpětného odběru elektrozařízení pro registrované firmy v rámci recyklačního programu FIRMA A++

Závazné podmínky zpětného odběru elektrozařízení pro registrované firmy v rámci recyklačního programu FIRMA A++ Závazné podmínky zpětného odběru elektrozařízení pro registrované firmy v rámci recyklačního programu FIRMA A++ 1. Předmět závazných podmínek Tyto podmínky upravují povinnosti partnerů registrovaných v

Více

Doplněk k Provoznímu řádu pro zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů. IGRO s.r.o. DOPLNĚK K PROVOZNÍMU ŘÁDU

Doplněk k Provoznímu řádu pro zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů. IGRO s.r.o. DOPLNĚK K PROVOZNÍMU ŘÁDU IGRO s.r.o. DOPLNĚK K PROVOZNÍMU ŘÁDU pro zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů Provozovna: IGRO s.r.o., areál Karlín, 348 15 Planá schvalující orgán: Krajský úřad Plzeňského kraje odbor životního

Více

Nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014

Nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014 Výsledky sledování indikátoru: Nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014 Vydala: Mikroregion Drahanská vrchovina Zpracovala: Mgr. František Vlk 2015 Za obsah tohoto

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Plán odpadového hospodářství je strategický dokument kraje v oblasti odpadového hospodářství, který navrhuje, specifikuje a hodnotí nezbytné změny současné praxe

Více

Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace

Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace Na skládkách končí 71 % odpadů z českých domácností, téměř nevyužit zůstává bioodpad. Ve využívání odpadu jsme pozadu za vyspělými státy Poměr využití a skládkování

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8.

Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. Příloha k č.j.: 22631/2006 12000 Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. května 2003 Obsah: I. Úvodní komentář II. Plnění

Více

Sylabus pro předmět TECHNIKA PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ

Sylabus pro předmět TECHNIKA PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ Sylabus pro předmět TECHNIKA PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ Kód předmětu: TZO Název v jazyce výuky: Technika pro zpracování odpadů Název česky: Technika pro zpracování odpadů Název anglicky: Waste Management Technology

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to recyklace V

Více

Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO. Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s.

Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO. Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s. Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s. Obsah Základní informace o projektu Příprava projektu Realizační fáze Rady a doporučení Konečný

Více