LCA sběru a recyklace drobného elektroodpadu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LCA sběru a recyklace drobného elektroodpadu"

Transkript

1 LCA sběru a recyklace drobného elektroodpadu Mgr. et Mgr. Miloš Polák; RETELA, s.r.o. Doc. Ing. Vladimír Kočí, PhD.; Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT Praha, Souhrn V příspěvku jsou shrnuty výsledky posouzení životního cyklu kolektivního sběru elektroodpadu realizovaného firmou RETELA, s.r.o. Jsou vyčísleny hodnoty indikátorů kategorií dopadu pro systém sběru a recyklace elektroodpadu a jsou srovnány s výsledky environmentálních dopadů skládkování těchto typů odpadů. Klíčová slova: life cycle assessment, electro waste, Waste electrical and electronic equipment (WEEE); Nonmetallic fractions (NMFs); Recycling; Environmental assessment Úvod Odpad z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) byl identifikován Evropskou Unií jako jeden z prioritních odpadních toků (Crowe, Elser et al. 2003). Hlavním důvodem zvýšeného zájmu o tento odpadní tok je velmi rychlý růst množství OEEZ, který vzniká asi 3x rychleji než běžný komunální odpad a lze ho považovat za nejrychleji rostoucí druh odpadu (Cui and Forssberg 2003). OEEZ je také velmi komplexní a heterogenní odpad, který obsahuje velké množství jak recyklovatelných materiálů, tak toxických látek. Moderní elektronika může obsahovat více než 60 chemických prvků, přičemž většina jak toxických, tak vzácných prvků, se nachází na deskách plošných spojů (Hagelüken and Corti 2010). Z výše zmíněných důvodů proto evropská legislativa od roku 2003 zakazuje používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízení (EEZ) na jedné straně (Evropská Komise 2003) a na straně druhé stanovuje cíle sběru OEEZ (Evropská Komise 2003). Přesto, že směrnice stanovuje také recyklační cíle pro OEEZ, nezakazuje přímo skládkování nebo spalování OEEZ (FoEE 2009). Podle United Nations University (UNU 2007), čtyři roky po přijetí směrnice bylo průměrně v Evropě dosaženo asi 40% podílů sběru u velkých OEEZ (lednice, pračky, sporáky, myčky, ), 25% podílu u středně velkých OEEZ (mikrovlnná trouba, tiskárny, ) a velmi nízkého podílu sběru blížícího se nule i malých OEEZ. Tato situace je způsobená i tím, že současný cíl sběru platný pro všechny členské státy EU 4 kg OEEZ/osoba/rok není dostatečně motivující ke sběru malých OEEZ (m-oeez), jelikož cíle lze dosáhnout sběrem pouze velkých (a tedy těžkých) OEEZ. Evropský parlament přijal 19. ledna 2012 novelu směrnice, která sice mění cíl sběru OEEZ, nicméně samostatné cíle sběru m-oeez nejsou uvažovány (Evropský Parlament 2012). V této práci jsou stručně uvedeny výsledky studie posuzování životního cyklu sběru drobných elektrospotřebičů. Předmět zkoumání a použitá metodika LCA Navrhovaná studie je zaměřena na poslední fázi životního cyklu, tedy na fázi po skončení životnosti ( end of life nebo-li EoL ) EEZ. Pomocí tzv. kategorií dopadu byly vyjádřeny dopady na životní prostředí jednotlivých procesů v systému sběru, svozu a recyklace OEEZ. Posuzování životního cyklu (Life Cycle Assessment dále jen LCA) je metoda porovnávání environmentálních dopadů produktů, ať již hmatatelných výrobků či služeb, s ohledem na celý jejich životní cyklus, tak zvaně od kolébky do hrobu (Kočí 2009). Cílem studie je analýza potenciálních environmentálních dopadů EEZ po skončení životnosti na příkladu konkrétního systému svozu, sběru a recyklace v ČR v našem případě kolektivního systému RETELA. Analýza je založena na metodě posuzování životního cyklu LCA (Life Cycle Assessment). Metoda LCA přistupuje k hodnocení dopadů na životní prostředí s ohledem na jejich celý životní cyklus, zahrnuje tedy environmentální dopady od stádia získávání výchozích materiálů k výrobě, přes fázi výroby daných materiálů a kompletního produktu, fázi užívání až po fázi odstranění či opětovného použití. Podobné studie byly vypracovány např. na příkladu švýcarských sytému SENS a SWICO (Hischier, Wäger et al. 2005, Wager, Hischier et al. 2011).

2 Klasické hodnocení LCA obsahuje celý životní cyklus výrobku, procesu nebo činnosti, zahrnuje těžbu a zpracování surovin, výrobu, dopravu a distribuci, užití, opětné užití, údržbu, recyklaci a konečné zneškodnění. Porovnáním s tradiční LCA, která je zaměřena na určitý produkt, a někdy je pojmenovávána také od kolébky do hrobu (cradle to grave), je hodnocení environmentálního dopadu OEEZ zaměřeno na od hrobu ke kolébce (grave to cradle). Hranice námi uvažovaného systému tedy nezahrnují předchozí stádia životního cyklu EEZ, ale začínají bodem, kdy se z EEZ stává odpad. Tento startovní bod ilustruje následující obrázek 1. Obr 1 - Hodnocení environmentálního dopadu OEEZ od hrobu ke kolébce (upraveno dle (Huisman, Magalini et al. 2007) Zadavatelem studie LCA byl kolektivní systém pro zpětný odběr elektrozařízení RETELA. Hlavním cílem bylo srovnání různých scénářů nakládání s OEEZ tedy recyklace, skládkování a spalování. Výsledkem studie byly kvantifikované environmentální přínosy systému sběru a recyklace OEEZ oproti nesběru a nerecyklaci, tedy že by OEEZ končila v netříděném směsném komunálním odpadu, tedy na skládkách a ve spalovnách. Funkcí systému (či funkcí produktu OEEZ ) se rozumí zbavení se nepotřebné věci, tedy odpadu z EEZ. Za funkční jednotku byla zvolena 1 tuna OEEZ a referenčním tokem množství sebraného a zpracovaného OEEZ za roky v rámci KS RETELA, což bylo přibližně tun OEEZ. Referenční toky pro jednotlivé scénáře (recyklace, skládka, spalovna, případně kombinace skládky a spalovny) jsou stejně velké. Hranice systému a výběr procesů jsou totožné jako u analýzy materiálových toků. Tyto hranice nelze omezit pouze na Českou republiku, jelikož značná část materiálových frakcí zpracovávána v zahraničí a to i mimo Evropu (zejména plasty v Číně).

3 Obr 2 - Hranice systému zpětného odběru EEZ Obr. 3 - Hranice systému nesběru OEEZ

4 V oblasti svozu, sběru a zejména zpracování existuje velká řada procesů. Lze říci, co materiálová frakce, to samostatný proces s konkrétními dopady (případně úspory) na životní prostředí. Takových materiálových frakcí může být až 400. Takové množství procesů nelze reálně zahrnout do jedné studie, proto je třeba učinit některé předpoklady, které jsou v souladu s metodikami LCA. Tabulka 1 uvádí hlavní předpoklady použité při posuzování dopadů daných scénářů na životní prostředí. Proces Tab 1 Předpoklady použité pro posouzení dopadů na životní prostředí v případě KS RETELA Data, předpoklady a poznámky Doprava OEEZ z domácností na místo zpětného odběru Místo zpětného odběru je reprezentováno nejčastějším typem sběrným dvorem (MZO) Průměrná vzdálenost domácnost - MZO je m (Markent 2010) Průměrná hmotnost jednoho kusu OEEZ vážená procentuálním zastoupením jednotlivých skupin OEEZ ve sběru KS Retela v letech je 6,08 kg, přičemž průměrné hmotnosti jednotlivých skupin OEEZ byly převzaty dle Huismana et al. (2007) Počet kusů na jeden odvoz na MZO jsou 4 kusy (vlastní předpoklad) Doprava 129 km/t: osobní automobil Doprava z MZO ke zpracovateli Ze sběrných dvorů 47 km/t (Iveco Eurocargo, kapacita 5 t, spotřeba nafty 9l/t) Z ostatních MZO (obchody, školy, ) 147 km/t (Iveco Daily, kapacita 2,5 t, spotřeba nafty 21,9l/t) MZO Environmentální zátěž lze zanedbat, jedná se pouze o dočasné skladování Zpracování OEEZ a separace na jednotlivé materiály Spotřeba elektrické energie manuální demontáže 30,6 kwh/t, mechanického zpracování 41,3 kwh/t Spotřeba tepla 0,21 GJ/t Spotřeba pitné vody 0,31 m 3 /t Spotřeba nafty 4,9l/t (vysokozdvižný vozík) Spotřeba benzínu 1,99 l/t (osobní auto) Podíl manuální demontáže resp. mechanického zpracování je 64% resp. 36 % Emise do ovzduší (Bigum, Brogaard et al. 2011) Desky plošných spojů 30% recyklace mědi v hutích, 40% energetické využití plastů, 30% keramika - spálení bez využití energie (WEEEForum 2011) Doprava: vzdálenost ke konečnému zpracovateli 272 km, nákladní automobil (19 km/t) Kabely 30% výroba sekundární mědi v hutích, energetické využití 70% plastů (PVC), (WEEE Forum 2011) Kabelový drtič 66 kwh/t Doprava: Nákladní automobil Mix neželezné kovy a plasty 25% neželezné kovy, 75 % plastů (WEEEForum 2011) 25% výroba sekundární mědi v hutích, 75% plastů energetické využití Složení plastů dle Dimitrakakis et al.(2009) Doprava: Nákladní automobil

5 Nebezpečné odpady 92% veškerého odpadu je CRT sklo, proto byl učiněn zjednodušený předpoklad, že veškeré nebezpečné odpady jsou CRT sklo 47,6% recyklace CRT skla 36,4% skládkování CRT skla 16,0% uložení CRT skla na skládku jako technologický materiál na zajištění skládky náhrada štěrku Doprava: recyklace 550 km, skládka 40 km, uložení jako technologický materiál, nákladní automobil Neželezné kovy Výroba sekundární mědi v hutích Doprava: 350 km, typ dopravy nákladní automobil OEEZ jako celek Bez dopadů, pouze vystupuje ze systému Plasty Složení zjednodušeno dle Dimitrakakis et al.(2009) 40% ABS, 30% PP, 20% PS, 10% ostatní (bráno jako PE granulát) Energetické využití plastů 12,7% - průměrná spalovna v EU-27 Skládkování plastů 2,3% Recyklace 85% Čína předpoklad proces jako v Evropě Doprava : Energetické využití 200 km, Skládkování 128 km, Recyklace 860km, nákladní automobil km lodní přeprava Rezidua 42,5% energetické využití 57,5% skládkování Složení jako SKO Doprava: Nákladní automobil Sklo 88,8% recyklace jako bílé sklo 11,2% skládkování Doprava: Nákladní automobil Mix železné a neželezné Ocel a železo 56,3% kovy Hliník 14,1% Měď 32,6% Hliník a měď jako výroba sekundární mědi Ocel a železo jako výroba sekundárního železa Doprava: 250 km železo a ocel, 350 km hliník a měď, typ dopravy nákladní automobil Ostatní 44,7% energetické využití 55,3% skládka Složení jako SKO Doprava: nákladní automobil Podkladem pro inventarizaci životního cyklu byly použity zejména roční hlášení smluvních zpracovatelů od roku 2008 do roku Také byli osloveni 2 největší smluvní zpracovatelé (tvořící asi 65% hmotnostních sběru a zpracování OEEZ) v rámci systému RETELA s žádostí o poskytnutí konkrétních dat k procesům svozu a zpracování OEEZ. I přesto, že namodelováním vybraných procesů došlo ke značenému zjednodušení reálné situace, není prakticky možné získat všechny vstupní i výstupní data pro dané procesy. Zejména pro finální technologie, jako je recyklace železa, mědi, atd. či pro finální technologie odstranění odpadu (skládka, spalovna) byly využiti již namodelované procesy z LCA databáze Ecoinvent za pomoci LCA softwaru GABi. Výsledky indikátorů environmentálních dopadů

6 V této fázi dochází k převedení množství celkových elementárních toků na hodnoty jiných veličin vystihující míru zasažení jednotlivých problémů životního prostředí, jako je např. globální oteplování, acidifikace (okyselování), atd. Pro popis kategorií dopadu se užívají indikátory kategorií dopadu, které jsou dvojího druhu: midpointové a endpointové. V této studii byly vybrány midpointové indikátory metodiky CML 2001, zejména z důvodu častého použití těchto indikátorů a metodiky ve srovnatelné odborné literatuře (Hischier, Wäger et al. 2005, Huisman, Magalini et al. 2007, Wager, Hischier et al. 2011). Např. typickým midpointovým indikátorem je vyjadřování míry účinku skleníkových plynů na kategorii dopadu globální oteplování pomocí schopnosti zadržovat energii v atmosféře (Kočí 2009). Endpointem by pak mohl být indikátor zvyšování hladiny oceánu. Tabulka 2 uvádí indikátory vybraných kategorií dopadu v rámci této studie. Následující tabulka ukazuje srovnání jednotlivých kategorií dopadu dle fází zpětného odběru OEEZ. Tab 2 Porovnání významu jednotlivých stádií životního cyklu na výsledky environmentálních indikátorů. % Sběr a svoz Zpracování OEEZ Finální zpracování Abiotické suroviny, ADP element, kg Sb-ekv. 0, ,98 Acidifikační potenciál, AP, kg SO2-ekv. 15,96 4,22 79,82 Eutrofizační potenciál, EP, kg Phosphate-ekv. 9,87 2,27 87,86 Sladkovodní ekotoxicita, FAETP inf., kg DCB-ekv. 0,07 0,11 99,83 Potenciál globálního oteplování, GWP 100, kg CO2-ekv. 5,71 2,59 91,69 Potenciál humánní toxicity, kg DCB-ekv. 3,31 1,82 94,87 Potenciál marinní ekotoxicity, kg DCB-ekv. 0,05 0,17 99,78 Potenciál úbytku ozonové vrstvy, ODP, steady state), kg R11-0,00 0, ekv. Potenciál vzniku fotooxidantů, POCP, kg C2H4-ekv. 32,82 3,03 64,15 Potenciál terestrické ekotoxicity, TETP inf., kg DCB-ekv. 7,06 4,3 88,64 Z tabulky a také z detailní analýzy jednotlivých procesů v rámci systému RETELA vyplývá, že největší dopady na životní prostředí má vždy fáze finálního zpracování a to konkrétně recyklace kovů, jako je měď a železo a dále recyklace skla. Dopady svozu a sběru se podílejí od 0% až do 33% a nejmenší dopady má samotné mechanické či manuální zpracování (separace a drcení) OEEZ, které se podílí méně než 5% na všech kategoriích dopadu. Zajímavý určitě fakt, že v namodelovaném systému má větší dopad na životní prostředí doprava OEEZ autem do sběrného dvora než doprava plastů lodními kontejnery do Číny. Jde samozřejmě o teoretickou úvahu, kdy uvažujeme průměrnou hmotnost jednoho kusu OEEZ 6,08 kg (Huisman, Magalini et al. 2007), místo zpětného odběru je reprezentováno sběrným dvorem, kde průměrná vzdálenost z domácnosti je m (Markent 2010). Počet kusů na jeden odvoz na sběrný dvůr jsou 4 kusy (vlastní předpoklad). Doprava je osobním automobilem a je za účelem pouze odvozu OEEZ na sběrný dvůr, nedochází tedy k alokaci (kdežto u dopravy plastů k alokaci dochází tedy uvažují se jen poměrné dopady 96,8 kg plastů, které z každé jedné tuny odplouvají do Číny). Další výsledky ukazují tabulka 3 srovnávající různé scénáře způsobů nakládání s OEEZ. Pokud spotřebitel neodevzdá elektrospotřebič k recyklaci, pak ho nejčastěji vyhodí do směsného komunálního odpadu (SKO). V České republice se stále více než 90% SKO skládkuje.

7 CML Nov TVIP 2015, , HUSTOPEČE - HOTEL CENTRO Tab 3 Porovnání environmentálních dopadů jednotlivých scénářů nakládání s 1 tunou OEEZ Skládka bez Skládka s kogenerací kogenerace Spalovna s kogenerací a využitím tepla Spalovna s kogenerací bez využití tepla Retela (recyklace včetně materiálového využití) Abiotické suroviny, ADP element, kg Sb-ekv. 0,0051 0,0051-0,0255-0,0253-0,5133 Fosilní suroviny, ADP fossil, MJ Acidifikační potenciál, AP, kg SO2-ekv. 4,078 4,065 2,312 2,410-0,585 Eutrofizační potenciál, EP, kg Phosphate-ekv. 0,459 0,457 0,135 0,142 0,871 Sladkovodní ekotoxicita, FAETP inf., kg DCB-ekv. 23,50 23,49 1,41 1,47 229,07 Potenciál globálního oteplování, GWP 100, kg CO2-ekv. Potenciál humánní toxicity, kg DCB-ekv Potenciál marinní ekotoxicity, kg DCB-ekv Potenciál úbytku ozonové vrstvy, ODP, kg R11-2,67E-04 2,67E-04 2,88E-04 2,88E-04 5,96E-05 ekv. Potenciál vzniku fotooxidantů, POCP, kg C2H4-0,5346 0,5336 0,2035 0,2285 0,1283 ekv. Potenciál terestrické ekotoxicity, TETP inf., kg DCB-ekv. 2,549 2,535 1,916 1,949 1,475

8 Závěr V naší studii jsme určili hodnoty výsledků indikátorů životního cyklu nakládání s OEEZ v kolektivním systému Retela, s.r.o. Výsledky potvrzují oprávněnost materiálového využití drobných elektrospotřebičů na konci jejich užitné fáze. Kromě výhodnosti z pohledu úspory primárních surovin má recyklace rovněž pozitivní dopad na jiné kategorie dopadu, jako je například globální oteplování či acidifikace. Seznam použité literatury: Bigum, M., et al. (2011). "Metal recovery from high-grade WEEE: a life cycle assessment." J Hazard Mater : Crowe, M., et al. (2003). Waste from electrical and electronic equipment (WEEE) - quantities, dangerous substances and treatment methods. Copenhagen, European Environment Agency. Cui, J. and E. Forssberg (2003). "Mechanical recycling of waste electric and electronic equipment: a review." J Hazard Mater 99(3): Dimitrakakis, E., et al. (2009). "Small WEEE: determining recyclables and hazardous substances in plastics." J Hazard Mater 161(2-3): Evropská Komise (2003). Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES ze dne 27. ledna 2003 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) Evropský Parlament (2012). Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. ledna 2012 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) (přepracované znění) (07906/2/2011 C7-0250/ /0241(COD)). FoEE (2009). Gone to Waste. The valuable resources that European countries bury and burn. (přístup dne ). Brussels, Friends of the Earth Europe. Hagelüken, C. and C. Corti, W. (2010). "Recycling of gold from electronics:cost-effective use through Design for Recycling." Gold Bulletin 43(3): Hischier, R., et al. (2005). "Does WEEE recycling make sense from an environmental perspective? The environmental impacts of the Swiss take-back and recycling systems for waste electrical and electronic equipment (WEEE)." Environmental Impact Assessment Review 25: Huisman, J., et al. (2007) Review of Directive 2002/96 on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Final Report. Bonn, Germany. Kočí, V. (2009). Posuzování životního cyklu. Life Cycle Assessment - LCA. Chrudim, Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Markent (2010). Způsoby nakládání s nefunkčními elektrozařízeními (domácnosti v ČR). Závěrečná zpráva. Wager, P. A., et al. (2011). "Environmental impacts of the Swiss collection and recovery systems for Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE): a follow-up." Sci Total Environ 409(10): WEEE Forum (2011). WEEELABEX normative document on Treatment V9.0.

HODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ SANACE POMOCÍ METODIKY POSUZOVÁNÍ ŢIVOTNÍHO CYKLU

HODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ SANACE POMOCÍ METODIKY POSUZOVÁNÍ ŢIVOTNÍHO CYKLU HODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ SANACE POMOCÍ METODIKY POSUZOVÁNÍ ŢIVOTNÍHO CYKLU Helena Burešová, Vladimír Kočí, Hana Motejlová VŠCHT Praha, Ústav chemie ochrany prostředí, Technická 5, 166 28 Praha

Více

ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR

ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR Konference Průmyslová ekologie, 24.-26. března 2010 ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR Miloš Polák 1), 2) 1) REMA Systém, a.s., Velké Kunratické 1570/3a, 148 00 Praha4,; e-mail: mpolak@remasystem.cz;

Více

Zahraniční zkušenosti s posuzováním technologií nakládání s komunálními odpady

Zahraniční zkušenosti s posuzováním technologií nakládání s komunálními odpady Zahraniční zkušenosti s posuzováním technologií nakládání s komunálními odpady POSUZOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU LCA onsulting 31.ledna 2008, VÚV T.G.M., Praha Obsah Základní informace k projektu VaV Možnosti

Více

doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D.

doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. Vysoká škola chemicko technologická v Praze Analytický nástroj hodnocení environmentálních dopadů produktů (ČSN EN ISO 14040 a 44). www.lca.cz www.lcastudio.cz 2 ČSN EN ISO

Více

Výzkum v oblasti LCA analýza a hodnocení životního cyklu osobní standardní pneumatiky typu 175/70 R13

Výzkum v oblasti LCA analýza a hodnocení životního cyklu osobní standardní pneumatiky typu 175/70 R13 Výzkum v oblasti LCA analýza a hodnocení životního cyklu osobní standardní pneumatiky typu 175/70 R13 Výzkumný záměr MŽP 0002071102 Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a

Více

Uhlíková stopa jako parametr hodnocení variant modernizace úpraven vody

Uhlíková stopa jako parametr hodnocení variant modernizace úpraven vody Uhlíková stopa jako parametr hodnocení variant modernizace úpraven vody doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT Praha Ing. Martina Klimtová Vodárna Plzeň a.s. Environmentální

Více

Nakládání s elektroodpady WEEE OEEZ

Nakládání s elektroodpady WEEE OEEZ Nakládání s elektroodpady WEEE OEEZ Waste Electrical and Electronic Equipment - odpadní elektrická a elektronická za řízení Radovan Kukla, 6/2006, 3/2007 WEEE Forum je skupina zástupc ů reprezentujících

Více

LCA POSOUZENÍ VODÁRENSKÉHO PROVOZU S MODELOVOU APLIKACÍ ALTERNATIVNÍHO ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE

LCA POSOUZENÍ VODÁRENSKÉHO PROVOZU S MODELOVOU APLIKACÍ ALTERNATIVNÍHO ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE LCA POSOUZENÍ VODÁRENSKÉHO PROVOZU S MODELOVOU APLIKACÍ ALTERNATIVNÍHO ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE Ing. Martina Klimtová 1), doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. 2) 1) Vodárna Plzeň a.s., Malostranská 2, 317 68

Více

Problematika posuzování životního cyklu stavebních materiálů a stavebních konstrukcí ve vztahu k CO 2. Vladimír Kočí

Problematika posuzování životního cyklu stavebních materiálů a stavebních konstrukcí ve vztahu k CO 2. Vladimír Kočí Problematika posuzování životního cyklu stavebních materiálů a stavebních konstrukcí ve vztahu k CO 2 Vladimír Kočí 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 305/2011 Směrnice stanovuje harmonizované

Více

POSOUZENÍ SYSTÉMU SBĚRU A RECYKLACE OBALOVÝCH ODPADŮ METODOU LCA

POSOUZENÍ SYSTÉMU SBĚRU A RECYKLACE OBALOVÝCH ODPADŮ METODOU LCA ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 19, Supplement (2011): 361 365 ISSN 1335-0285 POSOUZENÍ SYSTÉMU SBĚRU A RECYKLACE OBALOVÝCH ODPADŮ METODOU LCA Marie Tichá 1, Bohumil Černík

Více

Nakládání s elektroodpadem za využití metod LCA

Nakládání s elektroodpadem za využití metod LCA Nakládání s elektroodpadem za využití metod LCA Odborný seminář Posuzování životního cyklu LCA, konferenční sál VÚV T.G.M., Praha Obsah Současný stav poznání Identifikace problému Možné metody řešení Příklad

Více

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními JIŽ NYNÍ JE TŘEBA ŘEŠIT PROBLÉM S VYSLOUŽILÝMI ELEKTROZAŘÍZENÍMI Proč se problematika elektrozařízení týká nás všech? Zkusili jste si někdy spočítat,

Více

Environmentální dopady organizace případová studie pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Environmentální dopady organizace případová studie pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Environmentální dopady organizace případová studie pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Doc. Ing. Vladimír Kočí, PhD., Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha, Ing. Antonín Lupíšek, Ph.D.,

Více

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Energetická bezpečnost Prahy & Odpad jako energie Praha, 18. května 2015 OBSAH PREZENTACE Strategie EU

Více

ZPRACOVÁNÍ ELEKTROODPADŮ V PRAXI

ZPRACOVÁNÍ ELEKTROODPADŮ V PRAXI ZPRACOVÁNÍ ELEKTROODPADŮ V PRAXI ZKUŠENOSTI SE SPOLUPRACÍ S KOLEKTIVNÍMI SYSTÉMY NAKLÁDÁNÍ SE SUROVINAMI VZNIKLÝCH Z ELEKTROODPADŮ NAKLÁDÁNÍ S ELEKTROODPADY DOPADY AKTUÁLNÍ LEGISLATIVY DO PRAXE 24.9.2015

Více

Porovnání environmentálních dopadů obnovitelných zdrojů energie z pohledu LCA

Porovnání environmentálních dopadů obnovitelných zdrojů energie z pohledu LCA Porovnání environmentálních dopadů obnovitelných zdrojů energie z pohledu LCA Doc. Ing. Vladimír Kočí, PhD.; Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT Praha, vlad.koci@vscht.cz Ing. Luboš Nobilis; ECO trend

Více

Oběhové hospodářství

Oběhové hospodářství Oběhové hospodářství Prioritní strategie EU pro nakládání s odpady Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Seminář Ekomonitor Praha, 9. 11. 2015 OBSAH PREZENTACE Strategie EU pro odpadové

Více

produkce CO 2 ve vztahu ke stavebnímu dílu Ústav technických zařízení budov Fakulta stavební, VUT v Brně

produkce CO 2 ve vztahu ke stavebnímu dílu Ústav technických zařízení budov Fakulta stavební, VUT v Brně Šedá/svázaná energie - produkce CO 2 ve vztahu ke stavebnímu dílu Doc. Ing. Jiří Hirš, CSc. Ústav technických zařízení budov Fakulta stavební, VUT v Brně Komplexní energetický systém Suroviny Výroba Uskladnění

Více

doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. Ing. Helena Burešová VŠCHT Praha

doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. Ing. Helena Burešová VŠCHT Praha doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. Ing. Helena Burešová VŠCHT Praha Zásady zpracování studie proveditelnosti opatření pro nápravu závadného stavu kontaminovaných lokalit uvádí mezi primární kritéria výběru

Více

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016-2026 Zpracoval(a): Zpracoval: Mgr. Daniel Havlík Datum: 19. 4. 2016 Základní informace souhlasné stanovisko SEA vydáno MŽP dne 22. prosince

Více

Databáze environmentálních vlastnosti výrobků pro hodnocení komplexní kvality budov

Databáze environmentálních vlastnosti výrobků pro hodnocení komplexní kvality budov Databáze environmentálních vlastnosti výrobků pro hodnocení komplexní kvality budov Antonín Lupíšek, Julie Hodková Centrum udržitelné výstavby, Katedra konstrukcí pozemních staveb Fakulta stavební, ČVUT

Více

Envimat.cz jako nástroj pro hodnocení environmentální kvality stavebních prvků

Envimat.cz jako nástroj pro hodnocení environmentální kvality stavebních prvků Envimat.cz jako nástroj pro hodnocení environmentální kvality stavebních prvků Ing. Julie Hodková, Ing. Antonín Lupíšek, Ing. arch. Štěpán Mančík, Ing. Luděk Vochoc, Bc. Tomáš Žďára Výroba stavebních materiálů

Více

Environmentáln produktu (typ III)

Environmentáln produktu (typ III) Environmentáln lní prohláš ášení o produktu (typ III) EPD Environmental Product Declaration Obsah: Národní program environmentáln lního značen ení PCR pravidla produktových kategorií LCA posouzení životního

Více

POSOUZENÍ ŢIVOTNÍHO CYKLU OSOBNÍ DOPRAVY KLADNO - PRAHA. Vladimír Kočí, Jáchym Judl Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

POSOUZENÍ ŢIVOTNÍHO CYKLU OSOBNÍ DOPRAVY KLADNO - PRAHA. Vladimír Kočí, Jáchym Judl Vysoká škola chemicko-technologická v Praze POSOUZENÍ ŢIVOTNÍHO CYKLU OSOBNÍ DOPRAVY KLADNO - PRAHA Vladimír Kočí, Jáchym Judl Vysoká škola chemicko-technologická v Praze VLAD.KOCI@VSCHT.CZ 1 OKRUHY VYUŢITÍ LCA V DOPRAVĚ a) porovnávání environmentálních

Více

EXPERIMENTÁLNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ VYHODNOCENÍ POUŽITÍ RECYKLOVANÉHO KAMENIVA DO BETONU

EXPERIMENTÁLNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ VYHODNOCENÍ POUŽITÍ RECYKLOVANÉHO KAMENIVA DO BETONU Energeticky efektivní budovy 2015 sympozium Společnosti pro techniku prostředí 15. října 2015, Buštěhrad EXPERIMENTÁLNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ VYHODNOCENÍ POUŽITÍ RECYKLOVANÉHO KAMENIVA DO BETONU Tereza Pavlů

Více

Zpracování použitých elektrozařízení

Zpracování použitých elektrozařízení Zpracování použitých elektrozařízení Základní informace o AREO AREO založeno 12.12.2001 Zájmové sdružení právnických osob Zpracovatelé elektroodpadu Současní členové AREO: AQUATEST, a.s. KOVOHUTĚ PŘÍBRAM

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR. Projekt VaV: SP/II/2f1/16/07 LCA NÁPOJOVÝCH OBALŮ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR. Projekt VaV: SP/II/2f1/16/07 LCA NÁPOJOVÝCH OBALŮ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Projekt VaV: SP/II/2f1/16/07 ZADÁNÍ PRÁCE PODLE SMLOUVY Č. SP/II/2F1/16/07 Objednatel: Ministerstvo životního prostředí ČR odbor odpadů Vršovická 65 100 10 Praha 10

Více

Připravovaná nová legislativa v oblasti nakládání s elektrozařízením a elektroodpady

Připravovaná nová legislativa v oblasti nakládání s elektrozařízením a elektroodpady Připravovaná nová legislativa v oblasti nakládání s elektrozařízením a elektroodpady připravovaný zákon o výrobcích s ukončenou životností v kontextu dlouhodobých problémů v této oblasti z pohledu Ministerstva

Více

POSOUZENÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU OSOBNÍ DOPRAVY KLADNO PRAHA. Vladimír Kočí, Jáchym Judl

POSOUZENÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU OSOBNÍ DOPRAVY KLADNO PRAHA. Vladimír Kočí, Jáchym Judl ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 19, Supplement (2011): 179 186 ISSN 1335-0285 POSOUZENÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU OSOBNÍ DOPRAVY KLADNO PRAHA Vladimír Kočí, Jáchym Judl Vysoká škola

Více

Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení. Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014

Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení. Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014 Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014 OBSAH Úvod Legislativní rámec Popis fungování modelu KS Způsoby sběru v obcích a městech Finanční

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ DEKLARACE VÝROBKU (EPD): PODLAHOVÝ VYSAVAČ ETA 1450 PROXIMO

ENVIRONMENTÁLNÍ DEKLARACE VÝROBKU (EPD): PODLAHOVÝ VYSAVAČ ETA 1450 PROXIMO PCR dokument: PSR 200x:x, SEMC (Švédsko) Období zpracování EPD: 03-09/2005 Registrační číslo EPD: S-EP-00026 Datum ověření EPD: 3.10.2005 ENVIRONMENTÁLNÍ DEKLARACE VÝROBKU (EPD): PODLAHOVÝ VYSAVAČ ETA

Více

Strategie odpadového hospodářství ČR Ministerstva životního prostředí

Strategie odpadového hospodářství ČR Ministerstva životního prostředí Strategie odpadového hospodářství ČR Ministerstva životního prostředí Jaromír Manhart Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje Liberec,

Více

Vhodné nastavení budoucího OH dle nového zákona, včetně ekonomických dopadů Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH

Vhodné nastavení budoucího OH dle nového zákona, včetně ekonomických dopadů Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH Česká asociace odpadového hospodářství Vhodné nastavení budoucího OH dle nového zákona, včetně ekonomických dopadů Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH Oběhové hospodářství * Evropská komise vydala nový

Více

budoucnost odpadového hospodářství /se zaměřením na komunální odpady/

budoucnost odpadového hospodářství /se zaměřením na komunální odpady/ Aktuální novela zákona o odpadech a budoucnost odpadového hospodářství /se zaměřením na komunální odpady/ Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů - účinnost od 1.1.2002 1 -

Více

Energetické využívání komunálních odpadů platná a připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů

Energetické využívání komunálních odpadů platná a připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů Energetické využívání komunálních odpadů platná a připravovaná legislativa Jana Střihavková odbor odpadů Zákon č. 185/2001 Sb. 23 spalování odpadů odstraňování D10 vyuţívání R1 Energetické vyuţívání odpadů

Více

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období 2016-2025 1 Účel POH Středočeského kraje Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje (POH SK) je zpracován na základě 43 zákona č. 185/2001

Více

odpadové NEBO oběhové hospodářství, to je oč tu běží? Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D. SUEZ Využití zdrojů a.s.

odpadové NEBO oběhové hospodářství, to je oč tu běží? Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D. SUEZ Využití zdrojů a.s. odpadové NEBO oběhové hospodářství, to je oč tu běží? Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D. SUEZ Využití zdrojů a.s. SUEZ ready for the resource revolution zastoupení v 70 zemích 81 000 zaměstnanců obrat 15,1

Více

Česká asociace odpadového hospodářství. Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH

Česká asociace odpadového hospodářství. Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH Česká asociace odpadového hospodářství Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH OBSAH PREZENTACE Oběhové hospodářství a cíle Výsledky odpadového hospodářství v ČR Produkce odpadů a nakládání s nimi Srovnání

Více

ENVIRONMENTAL IMPACTS ASSESSMENT OF REMEDIATION USING LCA METHOD HODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ SANACE POMOCÍ METODIKY POSUZOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU

ENVIRONMENTAL IMPACTS ASSESSMENT OF REMEDIATION USING LCA METHOD HODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ SANACE POMOCÍ METODIKY POSUZOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU ENVIRONMENTAL IMPACTS ASSESSMENT OF REMEDIATION USING LCA METHOD HODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ SANACE POMOCÍ METODIKY POSUZOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU Helena Burešová, Vladimír Kočí, Hana Motejlová VŠCHT

Více

Strategie odpadového hospodářství ČR Ministerstva životního prostředí

Strategie odpadového hospodářství ČR Ministerstva životního prostředí Strategie odpadového hospodářství ČR Ministerstva životního prostředí Jaromír Manhart Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje Tábor,

Více

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů Jaromír MANHART Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny? 24.

Více

VYUŽITÍ PLASTŮ PO SKONČENÍ JEJICH ŽIVOTNOSTI

VYUŽITÍ PLASTŮ PO SKONČENÍ JEJICH ŽIVOTNOSTI VYUŽITÍ PLASTŮ PO SKONČENÍ JEJICH ŽIVOTNOSTI Plastics Europe (www.plasticseurope.org) viz obrázek č.1 - je jedna z vůdčích evropských průmyslových asociací s centrálou v Bruselu s členskou základnou více

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 4

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 4 Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 4 ZVEŘEJNĚNO DNE 3. 1. 2 Výběrová (hodnoticí) kritéria v Operačním programu

Více

Český katalog stavebních produktů a dopadů jejich výroby na životní prostředí

Český katalog stavebních produktů a dopadů jejich výroby na životní prostředí Envimat Český katalog stavebních produktů a dopadů jejich výroby na životní prostředí Ing. Julie Hodková, Ing. Antonín Lupíšek, Ing. arch. Štěpán Mančík, Ing. Luděk Vochoc a Bc. Tomáš Žďára V Š C H T Životní

Více

Nový balíček EK pro oběhové hospodářství

Nový balíček EK pro oběhové hospodářství Nový balíček EK pro oběhové hospodářství Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Konference Odpady dnes a zítra, Jindřichův Hradec, 4. 2. 2016 OBSAH PREZENTACE Balíček k oběhovému hospodářství

Více

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání Jaromír MANHART Ministerstvo životního prostředí odbor odpadů Kabinet odpadů MŽP/ČSPŽP 29. 5. 2014 Praha Odpad

Více

Porovnání environmentálních dopadů nápojových obalů v ČR metodou LCA

Porovnání environmentálních dopadů nápojových obalů v ČR metodou LCA Ing. Marie Tichá MT KONZULT Červený vrch 18, 405 02 Děčín IV Návrh projektu do opakované veřejné soutěže na řešení Resortního programu výzkumu v působnosti Ministerstva životního prostředí na léta 2007

Více

ZPRACOVÁNÍ ELEKTROODPADŮ V PRAXI

ZPRACOVÁNÍ ELEKTROODPADŮ V PRAXI ZPRACOVÁNÍ ELEKTROODPADŮ V PRAXI ZKUŠENOSTI SE SPOLUPRACÍ S KOLEKTIVNÍMI SYSTÉMY NAKLÁDÁNÍ SE SUROVINAMI VZNIKLÝCH Z ELEKTROODPADŮ NAKLÁDÁNÍ S ELEKTROODPADY DOPADY AKTUÁLNÍ LEGISLATIVY DO PRAXE 08.12.2015

Více

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Jaromír Manhart Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové, 22. dubna 2015 Odpady v ČR probuzeny Zákon

Více

Online databáze environmentálních profilů stavebních materiálů a konstrukcí

Online databáze environmentálních profilů stavebních materiálů a konstrukcí 1 Online databáze environmentálních profilů stavebních materiálů a konstrukcí Antonín Lupíšek, Julie Hodková, Štěpán Mančík, Luděk Vochoc Centrum udržitelné výstavby, Fakulta stavební ČVUT Hustopeče 21.3.2012

Více

Možnosti snižování KO. a jejich monitorování

Možnosti snižování KO. a jejich monitorování Možnosti snižování KO a jejich monitorování Produkce a skladba domovních/komunálních odpadů Měrná produkce 178 kg/obyvatel/ rok 1994 Nárůst produkce za 15 let o 38 % hm. (cca 2,5 % ročně) Měrná produkce

Více

Oběhové hospodářství

Oběhové hospodářství Oběhové hospodářství Odpady jako zdroj cenných surovin Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Seminář k oběhovému hospodářství, EUROCENTRUM Praha 17. 9. 2015 Oběhové hospodářství - odpad

Více

Novela zákona o odpadech, Ekomonitor spol. s r.o.

Novela zákona o odpadech, Ekomonitor spol. s r.o. Novela zákona o odpadech, Ekomonitor spol. s r.o. Novela zákona o odpadech z pohledu baterií a akumulátorů, olejů a pneumatik Nové prováděcí právní předpisy Metodické vedení MŽP Ing. Marek Livora, Ph.D.

Více

Česká asociace odpadového hospodářství. Vhodné nastavení budoucího OH dle nového zákona, včetně ekonomických dopadů

Česká asociace odpadového hospodářství. Vhodné nastavení budoucího OH dle nového zákona, včetně ekonomických dopadů Česká asociace odpadového hospodářství Vhodné nastavení budoucího OH dle nového zákona, včetně ekonomických dopadů Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH Oběhové hospodářství * Evropská komise vydala nový

Více

Jak lze získat energii z odpadů v konkrétních regionech a mikroregionech? Ing. Vladimír Ucekaj, Ph.D.

Jak lze získat energii z odpadů v konkrétních regionech a mikroregionech? Ing. Vladimír Ucekaj, Ph.D. Jak lze získat energii z odpadů v konkrétních regionech a mikroregionech? Ing. Vladimír Ucekaj, Ph.D. NOVĚ: hierarchie nakládání s odpady (Směr. 2006/12/ES): NUTNOST: nové systémy nakládání s odpady s

Více

ZELENÁ ŠKOLA. Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách

ZELENÁ ŠKOLA. Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách ZELENÁ ŠKOLA Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách PROJEKT ZELENÁ ŠKOLA Řeší sběr a svoz elektroodpadu, baterií, zářivek, tonerů, CD a DVD přímo ve školách. V současné době se projektu účastní

Více

HODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADU SANACÍ POMOCÍ METODIKY POSUZOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU

HODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADU SANACÍ POMOCÍ METODIKY POSUZOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU HODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADU SANACÍ POMOCÍ METODIKY POSUZOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU Helena Burešová, Vladimír Kočí, Hana Motejlová VŠCHT Praha, Ústav chemie ochrany prostředí, Technická 5, 166 28 Praha

Více

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Vojtěch Pilnáček Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Regionální setkání starostů Regionservis Dětenice, 14. května 2015 Odpady v ČR probuzeny

Více

Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně

Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně platných starých POH obcí Plánování odpadového hospodářství

Více

MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP

MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP Jana Střihavková odbor odpadů MBÚ Zařízení k mechanicko biologické úpravě odpadů Účelem zařízení je mechanické oddělení výhřevné složky od biologické složky. Zařízení

Více

Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů

Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa Jana Střihavková odbor odpadů Zákon č. 185/2001 Sb. 23 spalování odpadů odstraňování D10 využívání R1 Energetické využívání odpadů podle zákona o odpadech

Více

ZELENÁ ŠKOLA. Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách

ZELENÁ ŠKOLA. Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách ZELENÁ ŠKOLA Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách PROJEKT ZELENÁ ŠKOLA Řeší sběr a svoz elektroodpadu, baterií, zářivek, tonerů, CD a DVD přímo ve školách. V současné době se projektu účastní

Více

Často kladené dotazy k nové úpravě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících předpisů s ohledem na solární panely

Často kladené dotazy k nové úpravě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících předpisů s ohledem na solární panely Často kladené dotazy k nové úpravě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících předpisů s ohledem na solární panely Datum poslední aktualizace: 15. 3. 2013 OBSAH 1. Obecné... 1 2. Výrobce a jeho

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

Dotace nového programovacího období 2014-2020

Dotace nového programovacího období 2014-2020 Dotace nového programovacího období 2014-2020 Předpokládané podpory v odpadovém hospodářství OP přeshraniční spolupráce SR-ČR Program OPŽP PRIORITNÍ OSA 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže

Více

Ekodesign elektrotechnického výrobku

Ekodesign elektrotechnického výrobku Ekodesign elektrotechnického výrobku Co je to ekodesign 2 Počátky ekodesignu Za počátek jsou považována 80. léta 20. století První projekty byly zaměřeny na minimalizaci dopadů na ŽP vzniklých při likvidaci

Více

Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb

Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb 30 4. Studie 3 HODNOCENÍ A OPTIMALIZACE VLIVU STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Hodnocení a optimalizace pozemních staveb jako celků, stejně tak jako jednotlivých konstrukcí, konstrukčních prvků

Více

Př. Analýza životního cyklu (LCA) pneumatiky Pirelli. SPŠ na Proseku 6-1 Ing. Lukáš Procházka

Př. Analýza životního cyklu (LCA) pneumatiky Pirelli. SPŠ na Proseku 6-1 Ing. Lukáš Procházka ECO DESIGN EKOdesign - koncept usilující o minimalizaci dopadů na životní prostředí - uplatňuje se v celém životním cyklu výrobku - přináší EKOlogické i EKOnomické efekty Enviromentální profil výrobku

Více

Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích. Udržitelná výstavba budov UVB. Cvičení č. 1. Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví

Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích. Udržitelná výstavba budov UVB. Cvičení č. 1. Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích UVB Udržitelná výstavba budov Cvičení č. 1 Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví Úvod Ing. Michal Kraus, Ph.D. VŠTE v Českých Budějovicích

Více

BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 20, Suppl. 1(2012): 11-16 ISSN 1335-0285 BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Ctislav Fiala & Magdaléna Kynčlová Katedra konstrukcí pozemních

Více

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Martin Harák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Ostrava, 17. září 2015 Zákon o odpadech Poslední novelizace zákon č. 223/2015 Sb. Zákon

Více

Přítomnost a budoucnost společnosti SAKO Brno, a.s.

Přítomnost a budoucnost společnosti SAKO Brno, a.s. Přítomnost a budoucnost společnosti SAKO Brno, a.s. v systému nakládání s komunáln lními odpady v regionu Jihomoravského kraje Ing. Karel Peroutka, RNDr. Jana Suzová NEAPOL dlouhodobé neřešen ení problému

Více

NOVÝ ZÁKON O ODPADECH V ČESKÉ REPUBLICE

NOVÝ ZÁKON O ODPADECH V ČESKÉ REPUBLICE NOVÝ ZÁKON O ODPADECH V ČESKÉ REPUBLICE Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí ENVIRO 2016, Ostravice, 22. 23. 9. 2016 OBSAH PREZENTACE Nová legislativa odpadového hospodářství Data o

Více

Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3

Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3 Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3 Ing. Petr Stejskal Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz OPŽP pro

Více

Odpady naše stopy Co je to odpad?

Odpady naše stopy Co je to odpad? Odpady naše stopy Co je to odpad? Podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. je odpad každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů

Více

Analýza ţivotního cyklu motorových (bio)paliv pro zavedení daně z CO 2

Analýza ţivotního cyklu motorových (bio)paliv pro zavedení daně z CO 2 Analýza ţivotního cyklu motorových (bio)paliv pro zavedení daně z CO 2 Ing. Libor Špička, Ing. Jiří Jedlička, Mgr. Jiří Dufek Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. LCA ANALÝZA WELL-TO-WHEELS ANALÝZA Projekt

Více

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00 Tabulka č.4.1.1. - Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel Měrná produkce v roce

Více

Odpady druhy, separace, recyklace

Odpady druhy, separace, recyklace Odpady druhy, separace, recyklace Co je to odpad Dle zákona o odpadech: movitá věc, která se pro vlastníka stala nepotřebnou a vlastník se jí zbavuje s úmyslem ji odložit odložení na místo určené pro odkládání

Více

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Jaromír Manhart Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Jaromír Manhart Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Jaromír Manhart Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Most, 3. června 2015 Odpady v ČR probuzeny Zákon o odpadech Poslední novelizace Zákon

Více

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková

Více

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech definují se v něm pojmy odpad komunální odpad nakládání s odpady obec je původcem komunálního odpadu vznikajícího na jejím území, který má původ v činnosti fyzických osob

Více

STRATEGIE, PLÁNY, STAV OH, NOVÉ ZÁKONY O ODPADECH

STRATEGIE, PLÁNY, STAV OH, NOVÉ ZÁKONY O ODPADECH STRATEGIE, PLÁNY, STAV OH, NOVÉ ZÁKONY O ODPADECH Jaromír Manhart Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Luhačovice, XXVI. seminář energetiků 21. 1. 2016 Hlavní legislativní změny v roce 2015 I.

Více

BRO Předpisy EU. RNDr. Dragica Matulová, CSc. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M., v.v.i. Centrum pro hospodaření s odpady

BRO Předpisy EU. RNDr. Dragica Matulová, CSc. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M., v.v.i. Centrum pro hospodaření s odpady BRO Předpisy EU RNDr. Dragica Matulová, CSc. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M., v.v.i. Centrum pro hospodaření s odpady Evropská Směrnice o bioodpadech první návrh směrnice o bioodpadu-2000 druhý

Více

Jak je to s odpady v ČR a v Plzeňském kraji? Realita odpadů, cesta k modernímu systému využívání komunálních odpadů v Plzeňském kraji

Jak je to s odpady v ČR a v Plzeňském kraji? Realita odpadů, cesta k modernímu systému využívání komunálních odpadů v Plzeňském kraji Jak je to s odpady v ČR a v Plzeňském kraji? Realita odpadů, cesta k modernímu systému využívání komunálních odpadů v Plzeňském kraji O čem se bavíme? o tzv. komunálních odpadech, tedy o odpadech, které

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Ústav pro životní prostředí

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Ústav pro životní prostředí UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Ústav pro životní prostředí KOLEKTIVNÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S MOBILNÍMI TELEFONY A JEHO DOPADY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ COLLECTION SCHEME OF MOBILE PHONES AND

Více

Jedině příroda ví, co chce,nikdy nežertuje a nikdy nedělá chyby, ty dělá jen člověk. (J. W. Goethe)

Jedině příroda ví, co chce,nikdy nežertuje a nikdy nedělá chyby, ty dělá jen člověk. (J. W. Goethe) Jedině příroda ví, co chce,nikdy nežertuje a nikdy nedělá chyby, ty dělá jen člověk. (J. W. Goethe) PROČ VE ŠKOLE TŘÍDÍME ODPADY? I my ovlivňujeme život na naší planetě. Každý z nás může pomáhat šetřit

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. 32_J06_1_10 ŠVP Specialista prodeje elektrotechnického

Více

Způsoby nastavení systému plnění povinností

Způsoby nastavení systému plnění povinností Způsoby nastavení systému plnění povinností OBECNĚ A - zjištění rozsahu povinnosti (t,j, množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu ) B - zajištění plnění povinnosti zápis do Seznamu MŽP, soustředit

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ O PRODUKTU

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ O PRODUKTU ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ O PRODUKTU V souladu s EN 15804 a ISO 14025 ISOVER AKU 70 mm Datum vyhotovení : prosinec 2013 verze : 1.3 Obecné informace Výrobce: Saint-Gobain Construction Products CZ, divize

Více

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav aplikované a krajinné ekologie

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav aplikované a krajinné ekologie Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav aplikované a krajinné ekologie POSOUZENÍ MOŽNOSTI OPĚTOVNÉHO VYUŽITÍ KO- MUNÁLNÍCH ELEKTRO-ODPADŮ V OBCI Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Bohdan

Více

SSOS_ZE_3.12 Recyklace

SSOS_ZE_3.12 Recyklace Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.12

Více

A. Definice projektu

A. Definice projektu A. Definice projektu Záměrem města Velká Bíteš je vybudovat Regionální odpadové centrum Velká Bíteš jako nejdůležitější součást krajského integrovaného systému nakládání s komunálními odpady v daném regionu.

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Metoda DPSIR

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Metoda DPSIR ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Metoda DPSIR DPSIR (vliv - stav - odezva) 2 3 Hnací síly - D Zátěže - P Stav - S Dopady - I Odezva R Drivers Pressure

Více

ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ V CHEMII

ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ V CHEMII ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ V CHEMII Ladislav Špaček Svaz chemické o průmyslu ČR Žďár nad Sázavou 24. - 26. dubna 2010 Konference Průmyslová ekologie 1 PRŮMYSLOVÁ EKOLOGIE - zamyšlení- Ekologie ekonomie s dlouhodobého

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Průvodní dokument k ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Průvodní dokument k ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 16.01.2007 SEK(2007)15 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Průvodní dokument k ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU O CÍLECH UVEDENÝCH V ČL. 7 ODST. 2 PÍSM.

Více

VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA

VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA SPOLEČNOST EKO KOM Autorizovaná obalová společnost EKO KOM byla před třinácti lety založena průmyslovými podniky vyrábějícími balené zboží. Tato nezisková akciová společnost vytvořila

Více