Struktura kartografie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Struktura kartografie"

Transkript

1 Struktura kartografie V této kapitole je popsáno několik možných členění kartografie. Je uvedena stručná charakteristika těchto členění, jejich disciplíny a popis těchto odvětví. Jako téměř u všech vědních oborů dochází i v případě kartografie k jejímu dalšímu členění do jednotlivých kartografických odvětví. Existuje mnoho hledisek, podle kterých můžeme kartografii dělit. Zde jsou uvedeny základní typy. U každého typu členění je popsáno odůvodnění, podle kterého se výběr do daného hlediska uskutečňuje. Dále pak jsou zde vypsána jednotlivá kartografická odvětví a jejich typické znaky. Po prostudování této kapitoly: 1. budete umět charakterizovat dva typy členění kartografie, 2. budete schopni zařadit jednotlivé odvětví podle určitých hledisek, 3. dokážete definovat specializace těchto disciplín. Studium Vám bude trvat 3 hodiny. Typy členění kartografie Během historického vývoje kartografie došlo k jejímu rozčlenění na nejrůznější kartografické disciplíny, které můžeme klasifikovat podle několika hledisek. Jako první bych uvedla členění kartografie na teoretickou (vědeckou) a praktickou - tzv. klasické členění Toto rozdělení kartografie se odvíjí od vyčlenění části kartografie - vědecké kartografie, které poprvé vyslovil v roce 1921 německý kartograf Max Eckert. Toto dělení je stále aktuální a dá se považovat za základní. Druhý typ členění, dá se říci, navazuje částečně na výše uvedené rozdělení kartografie a to konkrétně na část věnující se praktické kartografii. V současné době se totiž kartografické produkty vytváří dvěma základními technologiemi - členění kartografie podle typu technologie, která je používána při tvorbě kartografických děl. Třetí typ členění bych nazvala členění kartografie podle typu a obsahu kartografických děl. Kartografie vytváří pestrou škálu produktů. Tyto produkty se od sebe odlišují formou, obsahem, způsobem získávání podkladových dat atd. Během vývoje se vyčlenily některé kartografické disciplíny, které se specializují na tvorbu a vývoj kartografických produktů podle určitého hlediska. Velice často dochází k překrytím mezi jednotlivými oblastmi.

2 Členění kartografie tzv. klasické Pod označením klasické členění kartografie je chápáno dělení kartografie na teoretickou a praktickou. Jedná se o jedno z nejstarších rozdělení kartografie. Zvuková nahrávka popisuje tento způsob dělení.

3 Teoretická kartografie se prakticky člení pouze jediným způsobem. Na praktickou kartografii je však možné nahlížet z několika různých úhlů pohledů podle použité technologie, podle obsahu a charakteru výsledného produktu apod. viz následující způsoby dělení kartografie. Teoretická kartografie Pojem vědecká (teoretická) kartografie poprvé použil německý kartograf Max Eckert ve svém díle Die Kartenwissenschaft (1921). Teoretická kartografie problémy kartografie. [VUGTK 2010] je část kartografie, zabývající se teoretickými a metodologickými Teoretická kartografie studuje problematiku generalizace, teorii jazyka mapy, tvorbu konceptuálních matematicko-logických modelů prostorových geografických databází, vývoj algoritmů apod. Do teoretické kartografie můžeme také zařadit analýzu přesnosti kartometricky získaných veličin (aplikace teorie chyb a vyrovnávacího počtu) a také upřesňování postavení kartografie v systému vědních oborů s ohledem na neustále pokračující vývoj vědy a techniky. Teoretická kartografie se, na rozdíl od kartografie praktické, na kterou lze nahlížet z několika hledisek, v zásadě člení pouze jediným způsobem. Do teoretické kartografie můžeme dnes řadit disciplíny, jako jsou: kartologie, metakartografie, kartografické metody výzkumu, kartografická terminologie, kartografická generalizace, kartografická interpretace, kartometrie morfometrie, matematická kartografie, historie kartografie a critical cartography. Všechny tyto disciplíny se totiž nezabývají samotnou tvorbou kartografických děl (vizualizací prostorových dat) a šířením kartografických produktů, ale stojí v pozadí tohoto procesu. Poskytují teoretický podklad pro tvorbu kartografických děl. Teoretická kartografie tvoří doplněk ke kartografii praktické. Mezinárodní kartografická asociace (ICA) zřídila pro tuto oblast speciální orgán - komise pro teorii kartografie. Jejím hlavním úkolem je řešit otázky teoretické kartografie na mezinárodní úrovni. Zabývá se tedy jazykem mapy, kartografickými pojmy, terminologií, sémiotikou, typologií, ontologií atd.

4 Kartologie (nauka o mapách, všeobecná kartografie) Kartologie (nauka o mapách, všeobecná kartografie) obecné studium map, výklad mapové symboliky, třídění map, základní uživatelské úlohy, dokumentaci, rozbor map. Jako součást kartologie bývá uváděna někdy i historie kartografie. Informace zpracovány na základě [Veverka 2004]. Metakartografie (všeobecná teorie kartografie) Metakartografie bývá chápána jako samostatná disciplína, někdy je však brána jako součást teoretické kartografie. Metakartografie je část kartografie, resp. teoretické kartografie, zabývající se především metodologií oboru a jinými základními teoretickými problémy (např. jazykem mapy apod.) [VUGTK 2010] Metakartografii chápeme jako vědu o kartografii, především o předmětech jejího poznání, jejích metodách a vyjadřování. Dále se metakartografie zabývá vědeckým zkoumáním základních teoretických problémů, otázkami definičními, terminologickými, klasifikačními. Některé publikace řadí do této skupiny i matematickou kartografii, kartografickou generalizaci a kartografickou interpretaci. z širšího hlediska k metakartografii bývá řazena také kartometrii a dějiny (historie) kartografie. Kartografické metody výzkumu Kartografické metody výzkumu zahrnují široké spektrum kartografických otázek: vědecká syntéza a analýza kartografických informací obsažených v mapách, problematika matematického a logického zpracování a vyhodnocení map s ohledem na geografickou podrobnost, uživatelské aplikace, obsahovou úplnost, strukturu vzájemných vazeb; dále otázky týkající se geometrické přesnosti (částečně také záležitost kartometrie), vhodnosti grafického zobrazení mapových značek s ohledem na vlastnosti reálných objektů. [Čerba 2007]

5 Kartografické metody výzkumu můžeme rozdělit na dvě skupiny: na část týkající se tvorby map a část zaměřenou na práci s mapami. 1) metody, užívané v procesu tvorby map Zkoumají prostorové uspořádání reálných geografických objektů a jevů, vazby a zákonitosti mezi nimi. Jejich reprezentací se zabývají metody kartografické interpretace polohopisu (metody znázornění bodových, liniových a plošných jevů) a metody interpretace výškopisu (např. metoda kótování, vrstevnic, šrafování, stínování, barevné hypsometrie). Na ně navazují metody kartografické generalizace, které zajišťují výběr a zevšeobecnění vyjadřovaných skutečností za daných podmínek. Hlavními složkami metodiky jsou matematické vztahy (zobrazovací rovnice, statistika). Výsledkem použití těchto tvůrčích metod je kartografické dílo mapa. 2) metody, určené uživatelům již vzniklého kartografického díla Jsou založeny na principu zpětné vazby, kdy uživatel zkoumá mapových obsah a používá jej jako zdroj různých typů informací, z kterých si vytváří model prostorového uspořádání reality. Nejjednodušší metodou kartografického výzkumu je metoda čtení mapy. Uživatel přímo (bez měřících pomůcek) vnímá rozmístění geografických jevů a prostorové vztahy mezi nimi, utvoří si představu o kvalitativní a kvantitativní charakteristice jevů. Je ovšem nutné brát v úvahu měřítko mapy, způsob vyhotovení mapy (původní - odvozená), způsoby a vliv generalizace mapy na mapovou kresbu (geografická mapa topografická mapa), při studiu map malých měřítek i kartografické zobrazení a jeho vliv na polohovou přesnost mapy. Metoda čtení mapy je vhodná pro výukové účely a pro řadu aplikací jako úvodní či přípravná fáze výzkumu. Kvalifikovaná práce s mapou často vyžaduje jejich podrobnější analýzu. Pro řešení výzkumných úkolů např. v geografii i příbuzných oborech je zapotřebí získat z mapy co nejpřesnější informace o poloze reálných geografických objektů. K řešení některých problémů lze užít metodu souřadnicových výpočtů, která je založena na postupných převodech souřadnic mezi referenčními plochami jednotlivých systémů. Pomocí této metody můžeme zodpovědět otázky, např. jak provést polohovou lokalizaci objektů na různorodých mapových podkladech, které mají nestejnou genezi a vážou se k rozdílným souřadnicovým systémům (novodobým i historickým), jak vyhledat příslušný mapový list v systému kladu listů určitého mapového díla a zjistit polohu bodu, který byl souřadnicově určen pomocí GPS, jak zjistit polohu bodu, který byl souřadnicově určen pomocí GPS, v jiných souřadnicových systémech map státního mapového díla apod. Text vznikl na základě [Čechurová 2007], pokud není uvedeno jinak.

6 Kartografická terminologie Terminologie je nauka o termínech, tj. o odborných názvech, o způsobu jejich vytváření a sestavování do systémů. Kartografická terminologie kartografie. terminologie zabývající se výkladem pojmů z oboru Terminologická komise V České republice se problematikou termínů v oborech geodézie, kartografie, katastru nemovitosti, fotogrammetrie, DPZ a dalších příbuzných oborech zabývá Terminologická komise ČÚZK, která pracuje v rámci VÚGTK. Hlavní náplní této komise je zpracovávání terminologických slovníků a norem v dané oblasti působnosti. Za svou dlouholetou působnost jich zpracovala již několik. Výkladový geodetický a kartografický slovník (1964) Slovník geodetického a kartografického názvosloví ( ) ČSN Názvosloví v geodézii a kartografii (1990) Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra (1998), spolupráce s Úradom geodézie, kartografie a katastra SR Terminologický slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí - nejaktuálnější terminologický slovník, veřejně přístupný na internetu, pravidelně doplňován vysvětlením nových pojmů. Úkolem této komise však není jen tvorba takovýchto velkých děl, ale též neustálé sledování terminologie celého oboru, reakce na novou techniku a technologie, vyslovování svých názorů ke sporným termínům a výkladům a v rámci resortu ČÚZK sjednocování a zajišťování správného používání odborných termínů ve vydávaných materiálech. Nesrovnalosti v terminologii (překlady z angličtiny) V dnešní době, v důsledku globalizace a mezinárodní spolupráce, dochází k velkému přílivu cizích slov do odborné kartografické terminologie. Velká část nových pojmů pochází z anglicky mluvících zemí. S jednotlivými výrazy je potřeba umět správně pracovat. Pro jejich správné použití, je nutné znát jejich význam v jejich mateřském jazyce. Stává se, že některé výrazy se na první pohled jeví zcela zřejmé (pouze přeložený pojem), ale jejich význam se může diametrálně lišit. Typickým případem jsou pojmy kartogram (cs) a cartogram (en). Zde se zdá, že jde o stejné výrazy, ale po překladu anglického vysvětlení pojmu cartogram zjistíme, že se jedná o dva různé pojmy. Kartogram (cs) - je mapa s dílčími územními celky, do kterých jsou plošným způsobem znázorněna statistická data (jedná se o relativní hodnoty) většinou geografického charakteru. [Kaňok 1999] Kartogram je tematická mapa znázorňující kvalitu, kvantitu nebo další charakteristiky jevu v hranicích územních jednotek plošnými značkami. [VUGTK 2010] Anglickým ekvivalentem je tudíž výraz choropleth map.

7 Cartogram (en) - je mapa, v níž tematický prvek zastiňuje realitu rozlohy. Geometrie prostoru je narušena (změna tvaru a plochy jednotlivých území), aby se graficky vyjádřila informace o tematické proměnné. [enwiki 2010] V české terminologii odpovídá této definici termín obecně neradiálně anamorfovaná mapa. Použité zdroje [VUGTK 2010] a [Králová 2006], pokud není uvedeno jinak. Kartografická generalizace Kartografická generalizace - zevšeobecnění prvků a jevů se provádí geometrickým zjednodušením půdorysu (geometrická generalizace) až po jejich převod do kartografického znaku (kartografická abstrakce); generalizace kvantitativních charakteristik prvků a jevů se provádí zpravidla pomocí velikostních stupnic, generalizace kvalitativních charakteristik pak zjednodušením hierarchické struktury prvků a jevů; limitujícím faktorem kartografické generalizace je měřítko mapy a její grafická zaplněnost (tj. poměr plochy pokryté kresbou a popisem k celkové ploše mapy), která by neměla překročit hodnotu 30%. [VUGTK 2010] Kartografická generalizace spočívá ve výběru, geometrickém zjednodušení a zevšeobecnění objektů, jevů a jejich vzájemných vztahů pro jejich grafické vyjádření v mapě, ovlivněné účelem, měřítkem mapy a vlastním předmětem kartografického zobrazování. [ČSN ] Cílem generalizace je podat názorný a čitelný obraz skutečnosti tak, aby byl i v mapách malého měřítka zachován geografický charakter území. Důvodů pro použití generalizace může být hned několik - změna měřítka mapy (musí být dodržena čitelnost), změna účelu mapy (výběr prvků závisí na účelu mapy), redukce objemu dat (uměřená naplněnost mapy), zlepšení grafické stránky mapy (kompromis mezi geometrickou přesností a grafickými znázorněním)apod. Kartografická generalizace x geoprostorová generalizace Kartografická generalizace - proces probíhající mezi kartografickými modely různých měřítek. Kartografický model (navíc oproti geoprostorovému modelu) zohledňuje a řeší i konflikty mezi jednotlivými prvky tak, aby bylo možné provést tisk kartografického díla v daném měřítku. Geoprostorová generalizace - proces, který probíhá mezi dvěma modely většinou různých měřítek, jehož výsledkem je geoprostorový model. Geoprostorový model při přechodu z větší do menší podrobnosti zjednodušuje geometrickou polohu prvků a jejich tvar tak, aby byly zobrazitelné ve výsledném měřítku, jinak je nedeformuje. Podrobněji bude proces generalizace, jeho metody a postupy, popsán v příslušné kapitole.

8 Kartografická interpretace Někdy bývají jako ekvivalenty k pojmu kartografická interpretace používána označení kartografická reprezentace, kartografické vyjadřovací metody, mapová symbolika, kartografická metodika či map design. Kartografická interpretace je grafický způsob vyjádření objektivní reality prostřednictvím mapy (způsob použití mapových značek a vyjadřovacích metod). [VUGTK 2010] Kartografická interpretace - grafické znázornění jevů pomocí kartografických znaků. Kartografickou interpretací rozumíme výklad a zobrazení nejrůznějších přírodních a společenských jevů na kartografickém díle. Kartografické interpretaci (jejím prostředkům a metodám) by měla být věnována samostatná část multimediálních materiálů, proto zde nebude podrobněji probírána. Kartometrie Jednou ze základních vlastností map, zejména velkých a středních měřítek je jejich metričnost. Vznikají na základě přesných geodetických měření a podávají v mezích svých možností geometricky přesný, geograficky správný a názorný obraz skutečnosti. Považujeme-li tedy obraz mapy za určitý model reality, potom mezi tímto modelem a realitou existují exaktní matematicky definovatelné vazby, jednoznačně určené zobrazovacími rovnicemi a měřítkem mapy. To znamená, že z map lze zpětně určovat hodnoty platné na zemském povrchu. Na základě tohoto poznatku vznikla kartometrie. Kartometrie se zabývá metodami měření na mapách, příslušnými pomůckami a způsoby vyhodnocování naměřených hodnot. Proces získávání a výpočetního zpracování kartometrických údajů je určitou obdobou geodetických postupů, navíc je však nutno brát v úvahu určitá specifika mapového obrazu. Ta souhrnně označujeme jako kartometrické vlastnosti map. Před každým měřením na mapě je nutno si uvědomit veškeré vlastnosti map, které ovlivní převod získaných veličin mapy do skutečnosti a odhad jejich vlivu na přesnost výpočtů. Mezi tyto vlastnosti patří: matematický základ mapy - měřítko, rovinný a sférický souřadnicový systém použitý na mapě a především průběh kartografických zkreslení délek, ploch a úhlů, značně ovlivňující vlastnosti mapového obrazu ve středních a malých měřítkách; podrobnost mapového obrazu - ovlivněná účelem mapy, jejím měřítkem a provedenou generalizací;

9 přesnost mapové kresby - závisející též na generalizaci (posuny, tvarová zjednodušení kresby) a na nahodilých a systematických chybách, vnášených do mapy v procesu její tvorby i reprodukčního zpracování; srážka mapy - daná vlastnostmi papíru a mající nebezpečný charakter systematické chyby. Měření na mapách Potřebné údaje, vzdálenosti, úhly, směrníky či plochy, získáváme z map přímo, grafickými postupy, nebo zprostředkovaně, výpočtem ze souřadnic. Na mapách můžeme měřit: délky úseček i křivek, úhly (a směrníky) a plochy Kartometrická digitalizace S rozvojem digitizérů a tabletů přímo spojených s osobními počítači se kartometrické úlohy stále více přesouvají do prostředí výpočetní techniky. Princip kartometrické digitalizace spočívá v převodu kartografické analogové kresby do digitální podoby. Tento proces se nazývá kartometrická (kartografická) digitalizace, též snímání grafické předlohy. Přístroje používané pro tuto činnost se nazývají digitizéry, tablety, souřadnicové snímače nebo odečítače souřadnic. Kartometrická digitalizace tvoří základní metodu sběru polohových informací při naplňování datových bází geografických informačních systému. Rozlišujeme vektorovou a rastrovou digitalizaci. Částí kartometrie je morfometrie. Převzato z [Kesl 2001]. Zde najdete podrobně a přitom srozumitelně popsáno, jak jednotlivá měření probíhají, jaké pomůcky jsou zapotřebí a jaké výpočetní vztahy se pro zjištění údajů používají. Dále je zde uvedena odborná literatura, ze které bylo čerpáno. Morfometrie V morfometrii i v kartometrii se jedná o opačné postupy oproti vzniku mapy. Morfometrie je část kartometrie a zabývá se číselným vyvozováním charakteristiky tvarů zemského povrchu pro potřeby morfografie. Morfometrie umožňuje kvantifikovat kvalitativní znaky terénních tvarů či jejich prvků a tím nabízí také možnosti exaktního vystižení jejich vzájemných vztahů. Prostorovou pozici tvarů lze vyjádřit souřadnicemi prostorové sítě (zeměpisná délka a šířka, nadmořská výška) v kombinaci údajů úhlových a metrických.

10 Rozdíl mezi rovinným a sféricky zakřiveným povrchem Země zdroj: Morfometrické charakteristiky můžeme vyšetřovat buď pro jednotlivé body nebo pro plošné prvky topografické plochy, nebo pro větší části zemského povrchu. Některé charakteristiky lze z map vyčíst nebo na mapové kresbě změřit přímo, popř. s použitím dodatečných konstrukcí. Základními charakteristikami jsou: střední výška topografického tělesa, objem topografického tělesa, střední sklon topografické plochy, skutečný areál topografické plochy. Rozměry tvarů vyjadřuje morfometrie výhradně metricky. Na morfometrii je též založena metodika konstrukce terénních profilů. Z morfometrické, resp. kartometrické analýzy lze také dospět k představám o půdorysné ploše a tvaru povodí, o hustotě údolní sítě, o délkách drah vodních toků a sklonech jejich údolního dna v grafické podobě spádových křivek atd. v generalizovaných hodnotách lze vypočítat též např. kubaturu horninové hmoty vyvýšeniny či deficit hmoty v prostorovém rozsahu sníženiny. Informace zpracovány na základě [Mildorf 2001]. Zde najdete podrobnější informace i vztahy pro jednotlivé výpočty; dále pak také další literaturu vztahující se k tomuto tématu. Matematická kartografie Matematická kartografie se zabývá převodem zemského povrchu do roviny. Tento převod se uskutečňuje zobrazováním zemského tělesa na referenční těleso Země (elipsoid, koule) a dále na plochu mapy (rovina) pomocí kartografických zobrazení.

11 Kartografické zobrazení je matematický postup používaný k převodu zeměpisných souřadnic na souřadnice rovinné. Tento postup není závislý na geodetickém souřadnicovém systému.[vghmúř 2010]. Hlavním cílem matematické kartografie je výběr nejvhodnějšího kartografického zobrazení. Jednotlivá kartografická zobrazení mají různé vlastnostmi (tvar geografické sítě, průběh jednotlivých zkreslení délek, úhlů, ploch apod.). Kartografická zobrazení (dělení kartografických zobrazení pouze v multimediálních materiálech) Takto odvozená zobrazení nejsou v žádném případě všechna a matematická kartografie není ještě uzavřenou oblastí. Existuje obecná teorie umožňující odvození dalších zobrazení bez zjednodušujících požadavků. Tomuto tématu se velmi intenzivně věnoval Doc. Pyšek a najdete ho zpracované v rámci bakalářské práce [Částková 2006]. Informace zpracovány na základě [Baranová 2003], pokud není uvedeno jinak. Historie kartografie Každý vědní obor má téměř povinnost zabývat se nejen výzkumem nového, současnou teorií a praxí, ale také svou minulostí. Historie kartografie se zabývají vývojem kartografie jako vědy, dále pak studiem starých map (mapy vydané v minulosti) i vývojem mapovacích technik. Často bývá zaměňovaná s historickou kartografií. Historická kartografie zkoumá historickogeografické podklady a ty pak prezentuje v podobě mapy, dále pak připravuje nová vydání starších kartografických produktů. Jejími produkty jsou historické mapy (nové tematické mapy zachycující historické události). Dějiny kartografie i historická kartografie (jakožto příbuzný obor) získávaly a stále získávají poměrně snadno své příznivce. Staré mapy mají i v dnešní době své místo. Jejich využití se prolíná různými vědními obory. Jestliže v literatuře nacházíme názvy lokalit, které na novodobých mapách nenacházíme, např. ve starých herbářích, hledáme tyto lokality na starých soudobých mapách. Při geologickém průzkumu v nížinné oblasti hledáme na starých mapách např. průběh původně meandrujícího, nyní regulovaného toku. Používáme je při rekonstrukcích starých cest apod. Využíváme je pro etymologii

12 existujících případně i později zaniklých lokalit, toků, územních jednotek v celé chronologické posloupnosti starých map a pramenů. Staré mapy jsou předmětem i sběratelského zájmu a využíváme je také k dekorativním a komerčním účelům. Příkladů využívání starých map je bezpočet.[drápela 2005] Dějiny kartografie se nejčastěji dělí podle historických období, ve kterém jednotlivé výtvory vznikly. Podle tohoto kritéria rozlišujeme tedy kartografii: pravěkou, starověkou, středověkou, novověkou. Existuje samozřejmě více možností, jak jednotlivá kartografická díla třídit (např. podle oblastí vzniku, podle zobrazovacích metod, které byly při jejich tvorbě použity, atd.), ale domnívám se, že dělení podle stáří je výhodné, protože umožňuje snadné propojení s historickými souvislostmi. Historii (dějinám) kartografie by měl být věnován v těchto multimediálních materiálech celý učební blok. Prozatím bych doporučila multimediální učebnici Dějiny kartografie vytvořenou pracovníky Masarykovy univerzity v Brně. Critical cartography V posledních několika letech došlo k vytvoření critical cartography. Tato disciplína má své kořeny v USA. Zde je uveden stručný úvod do critical cartography. Do češtiny by se tato disciplína překládala jako kritická kartografie, ale tento výraz není prozatím používán. Critical cartography definujeme jako soubor nových postupů kartografie (odmítnutí stávajících koncepcí a postupů) a analýzu na podkladech kritické teorie. Kritická teorie se zabývá zkoumáním a analýzou společnosti a kultury. Čerpá z poznatků v rámci sociálních věd a humanitních oborů. Critical cartography rozšiřuje tradiční pojetí kartografie o zkoumání vazeb mezi kartografií (i ostatními vědami zabývajícími se zeměpisnými a polohopisnými znalostmi) a ekonomikou, politikou a dalšími společenskými vědami. V pojetí critical cartography jsou mapy a ostatní poznatky kartografie považovány za jeden z prostředků přispívající k řízení společnosti, protože jsou zdrojem geografických dat a v současné době i zdrojem informací o místech a lidech. Takovéto využívání těchto dat a informací umožnilo především jejich zpracování digitálními technologiemi. Z rozsáhlých databází (statistických, informačních), které stojí v pozadí digitálně zpracovaných map, mohou být vybírány pouze určitá konkrétní data a tím manipulováno s informacemi o společnosti. Kartografové věnující se critical cartography si dali za cíl podrobit dosavadní mapy (jejich vlastnosti) pečlivé analýze a umožnit tak novým mapám (s novými vlastnostmi nebo jejich novým významem) předávání společnosti více informací.

13 Předním představitelem critical cartography byl J. B. Harley, profesor na univerzitě ve Wisconsinu v Milwaukee, který se zabýval teoretickými otázkami kartografie (sociální otázky, propojení moci a geografických znalostí). Na jeho práci navázali někteří další kartografové. Mezi přední představitele současné critical cartography patří Denis Cosgrove, Denis Wood, Jeremy Crampton, John Krygier či Kevin Martin. I když se critical cartography přibližně od roku 1990 vyvíjí jako samostatná disciplína, může být chápána pouze v souvislosti s historickým kontextem vývoje kartografie obecně. Fakta, zpracovaná na této stránce, jsou čerpána z: [Crampton 2006], [enwiki 2010]. Praktická kartografie Na rozdíl od teoretické kartografie se praktická kartografie, a její disciplíny, zabývá praktickými aspekty kartografie, tedy zpracováním a šířením kartografických děl. Praktická (užitá, aplikovaná) kartografie postupy tvorby a zpracování map. [VUGTK 2010] je část kartografie, zabývající se praktickými Zabývá se výrobními postupy kartografických děl (směrnice, metodické návody, kartografická dokumentace), dále pak mapovacími a výpočetními pracemi, sestavováním kartografických děl, používanými technologiemi i vývojem nových a tiskem. Do praktické kartografie tedy patří disciplíny: kartografická tvorba kartografická polygrafie a reprodukce Kartografická tvorba Kartografická tvorba představuje soubor činností jejichž výsledkem je kartografické dílo. Jedná se o vlastní kartografickou činnost. Nejprve se provádí tzv. přípravné práce - studium zpracovávaného prostoru a shromažďování podkladů. Ze získaných dat a informací dochází k sestavování mapového obrazu. Kartografické dílo se realizuje podle technického protokolu, který má dvě části: redakční plán a technologicko kalkulační list. Na vzniku mapy se podílí celá řada specialistů: hlavní redaktor, odpovědný redaktor, technický redaktor, výtvarný redaktor, kartograf sestavitel, kartografický kreslič, kartografický operátor a mnoho dalších. Při tvorbě kartografického díla se provádí činnosti, jakými jsou např. výběr prvků mapy, jazyka mapy, návrh zobrazení, generalizace mapového obrazu a výsledné vykreslení kartografického díla.

14 Kartografická tvorba je v současnosti stále častěji zajišťována digitálními technologiemi, ale v některých případech se stále pracuje tradičními postupy. Rozdělení kartografie podle technologií používaných při vzniku kartografických děl je uvedeno v následující kapitole. Informace zpracovány na základě [Maršíková 2009]. Kartografická polygrafie a reprodukce Svým působením spadá do oblasti praktické kartografie, protože se podílí na tvorbě a šíření kartografických děl. Polygrafie je výrobní obor, který zpracovává a tiskem rozmnožuje textové a obrazové předlohy. Obor zahrnuje zhotovení tiskových forem, tisk a dokončující výrobu.(čsn ) U kartografické polygrafie (kartopolygrafie) jsou stroje, základní technologie a materiály stejné jako v klasické polygrafii. Rozdílné je zpracování grafické části (mapového obrazu) a doprovodných textů map, knihařské zpracování map a atlasů a uchování tiskových podkladů (v analogové či digitální podobě). Rozdílnosti jsou přehledně uvedeny v následující tabulce: Kartopolygrafie - atypické formáty papíru (např. ZM 10 rozměr 62 x 46 cm, ZM 25 rozměr 63 x 47 cm) Polygrafie - standardizované formáty papíru (A5, A4, A3, B5, B4,...) - často tisk přímými barvami (např. 5, 6, 7, 8 i více) - stabilizovaný čtyřbarvotisk (nejčastěji CMYK) - poloautomatické dokončování neměnný obraz změna obrazu (po revizi map) - dokončovací práce zpravidla na automatizovaných linkách - reprodukuje se spojováním vrstev - reprodukuje se přímo předloha - archivace tiskových podkladů (často i meziproduktů) v současnosti uchování v podobě digitální [Baranová 2008] - archivace hotových výtisků (tiskový podklad je po dokončení zrušen, sazba je tzv. rozmetána) Reprografie je technologický obor, který pro sdělování informací v pracovních soustavách využívá grafických technik nebo technik strojového zpracování a technik přenosu dat k rozmnožování informačních médií, k jejich převodu do jiné grafické formy, popř. ke strojové práci s nimi. (ČSN ) Kartografická polygrafie a reprodukce se zabývá postupy a úkony sloužící pro polygrafické zpracování mapy, rozmnožení a vytištění mapy z podkladů vytvořených v rámci kartografické tvorby. [Čerba 2007]

15 Vydávání státních mapových děl organizuje Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK). Vydávání vojenských map řídí Geografická služba Armády České republiky (GEOS AČR). Komerční sféra zajišťuje tvorbu map pro veřejnost (plány měst, turistické mapy, autoatlasy, apod.). Nejvýznamnější čeští vydavatelé jsou zpracováni v sekci Kartografické zdroje - vydavatelé. Pokud jste pozorně četli učební text, jistě pro Vás nebude problém správně odpovědět na následující otázky. Čím se zabývá matematická kartografie? Jak se nazývá kartografická disciplína zabývající se tříděním map, výkladem mapové symboliky a kartografickou dokumentací? Čím se liší kartometrie od morfometrie?

16 Členění kartografie podle technologií Členění kartografie podle technologií použitých při vzniku kartografického díla. V současné době jsou stále ještě používána kartografická díla, nejčastěji mapy, jak v podobě analogové, tak i ve formě digitální. Avšak analogová kartografie je již na ústupu a proto se jí zde nebudeme podrobně věnovat. Popis členění podle technologií. Digitální (počítačová) kartografie Díky mohutnému vývoji výpočetní techniky bychom mohli v dnešní době mluvit už jen o digitální kartografii, protože poměr mezi mapami vyhotovovanými pomocí počítačů a konvenčním rukodělným způsobem se velmi rychle mění ve prospěch automatizovaných technologií. Rozšíření počítačů je v posledních dvou desetiletích velmi masivní. Nacházíme se v období technické revoluce způsobené právě používáním počítačů. Tento pokrok velmi ovlivnil kartografii. Dal vzniknout novému odvětví, které je označováno jako počítačová, resp. digitální kartografie. Historie digitální kartografie sahá do 50. let minulého století. Vývoj je úzce spojen s vývojem informačních technologií a geografických informačních systémů (GIS).

17 U digitální kartografie dochází k tvorbě a zpracování kartografických děl pomocí digitálních technologií. Obsah map se skládá za pomoci speciálního softwaru na počítači. Reprodukován pak může být přes monitor nebo přes tiskárnu (či jiné kreslící zařízení). Prezentaci grafických dat rozdělujeme na vektorovou a rastrovou. Vektorová prezentace je označovaná jako uzlohrannová a podobně jako celý jazyk mapy je založena na třech typech mapových prvků: bodu, hraně (linii) a polygonu. U vektorové mapy můžeme libovolně měnit její měřítko a zůstane stále stejně přesná. Rastrová data představují geometricky i topograficky odlišné řešení. v tomto případě objekty nejsou vytvářeny výše zmíněnými prvky. Rastrový přístup si můžeme představit jako souřadnicový prostor, který je pokryt pravidelnou mřížkou. Oka mřížky se nazývají pixely. Přesnost rastrové mapy závisí na velikosti pixelu ve skutečnosti. Každý pixel má díky pravidelnému uspořádání svoji polohu v obraze. V doprovodném datovém souboru se potom zapisují pouze atributy vztažené k jednotlivým buňkám. Velkou nevýhodou je velký nárok na paměť počítače (špatná komprese dat). Digitální mapa je na počítači uložena formou databáze uspořádaná do mapových informačních vrstev, které zpravidla odpovídají mapovým prvkům. Existence vrstev patří k největším zbraním digitálních map. Vrstvy můžeme pomocí vhodného software libovolně na mapě zviditelňovat, či skrývat. Kombinací vrstev si můžeme vytvořit takovou mapu, kterou právě potřebujeme. Vrstvu digitální mapy mohou tvořit jak data, která jsou prezentována vektorově, tak i data rastrová. Počítačová mapa se neskládá jen z kartografického produktu (mapy samotné), ale je doplněna také o další prvky. Tím nejzásadnějším je interaktivní složka, která umožňuje uživateli pracovat s mapou a k mapě přiřazenými atributovanými daty. Tvorbou a neustálým zdokonalování interaktivních map se zabývá interaktivní kartografie. Dále to mohou být v digitální mapě obsažena multimediální data a metadata - vývoj této oblasti má na starost multimediální kartografie. Dále může být počítačová kartografie dělena podle toho, pro jaké médium je určena. Jako zástupce tohoto dělení bych jmenovala kartografii webovou a kartografii pro mobilní zařízení. Specifické postavení v digitální kartografii má pak kybernetická kartografie, která se svými vlastnostmi a produkty spíše přibližuje GIS. Výše jmenované vlastnosti staví digitální mapy velkou měrou nad mapy papírové, ty jim v tomto ohledu nemohou vůbec konkurovat. Propojení atributových a prostorových dat je základem geografických informačních systémů. Umožňuje provádět dotazy nad oběma typy dat a další úkoly typické pro GIS. Příklad digitální mapy (výsledná kombinace jednotlivých vrstev) zdroj:

18 Výpočetní technika je schopna v dnešní době uchovávat i velmi rozsáhlé databáze grafické povahy. S uloženými daty dále pracovat a vytvářet stále nové mapy (i když tato data nebyla pro tyto produkty primárně určena). Pomocí přídavných zařízení, jako jsou tiskárny, plotry a jiná kreslící zařízení je možné jednoduše digitální mapu uvést do papírové podoby nebo na jiné analogové médium. Ani u nejmodernějších nosičů neexistuje 100% jistota, že informace na disku zůstanou trvale, mohou jednoduše zmizet. Proto je zapotřebí zálohovat periodicky, na více druhů medií, nebo alespoň využívat výrobky různých firem. Informace zpracovány na základě [Robinson 1995]. a [Řehák 2006]. Interaktivní kartografie WWW stránky s interaktivními mapami umožňují uživateli ovlivňovat mapu podle svých potřeb a tím rozhodovat o obsahu a vzhledu. [Cartwright 2003] Interaktivní kartografie je část kartografie zabývající se tvorbou, dalším vývojem, ale i hodnocením interaktivních map. Interaktivní mapa umožňuje uživateli s ní dále pracovat (změna měřítka, výběr vrstev,...). Předchůdcem dnešní podoby interaktivní kartografie byla digitální kartografie vytvářející mapy na úrovni hypermap, které byly přenášeny mezi harddisky jednotlivých počítačů nejčastěji prostřednictvím CD-ROM. Současná interaktivní kartografie může mít několik podob. Buď jsou její produkty pouze interaktivní, nebo mohou být i současně multimediální nebo dynamické, (prvky jsou animované v reálném čase). S interaktivní kartografií tedy úzce souvisí kartografie multimediální. Multimediální kartografie bývá někdy uváděna jako součást interaktivní kartografie. Začátek rozmachu interaktivní kartografie představuje umístění interaktivních map na internet. Interaktivita map je zajištěna hypertextovou strukturou, která umožňuje uživateli zabývat se mapou na vyšší úrovni, než to bylo možné u analogové mapy. Internet poskytuje uživateli mapu rychlejší metodou mapové distribuce a odlišnými metodami zobrazení.[kaplan 2005] Pro nejčastější použití interaktivních map na webu, bývá někdy spojována s kartografií webovou.

19 Multimediální kartografie Multimediální kartografie je shromažďování geografických informací takovým způsobem, který umožňuje prezentaci dat pomocí různých rozhraní. [enwiki 2010] Multimediální kartografie, na rozdíl od tradiční kartografie (ať již analogové nebo digitální - statické), prezentuje prvky mapy více než dvěma médii. Kromě textu a grafiky jsou zapojovány i média jako je zvuk, video, animace. Multimediální kartografie může být také vnímána jako kartografické spojení různých prvků. Tato spojení jsou vytvářena prostřednictvím World Wide Web, interaktivní digitální televize, mobilních internetových technologií, interaktivními hypertextovými odkazy apod. Tyto služby jsou spojeny s rozsáhlými databázemi - celostátními nebo globálními. Multimediální kartografické prezentace umožňují uživatelům vnímat informace týkající se prostorového uspořádání novým inovativním způsobem. Díky multimediální kartografii bylo vytvořeno mnoho zajímavých výtvorů. Struktura a pojetí multimediální mapy závisí na funkci a účelu, ke kterému byla vytvořena. Multimediální aplikace může být strukturována jako jednolitá nebo sekvenční (postupně vede uživatele přes aplikaci). Pro zjištění, kde se v aplikaci nacházím a kam mohu jít dál, jsou velmi důležité navigační prvky. Mapa může obsahovat i několik navigačních prvků. Rozlišujeme prostorové, časové a tematické prvky. Multimediální mapa bývá často interaktivní - interaktivní kartografie Zpracováno podle [CartouChe 2008], [Carwright 2001] a [Šmída 2008]. Webová kartografie Webová kartografie je obor zabývající se tvorbou, přenosem, zobrazováním a údržbou map v prostředí webu. [Doležal 2005] Webová kartografie je vědní disciplína geografie, která si pokládá otázky spojené s příležitostmi a omezeními elektronických map publikovaných na internetu. [Šmída 2008] Webová kartografie se objevila s příchodem World Wide Webu, který vznikl v roce Již na prvních webových stránkách se objevují statické náhledové mapy. Webová mapa je produktem webové kartografie.[doležal 2005] Webovou mapou může být jakákoliv mapa. Proto webová kartografie souvisí téměř se všemi ostatními kartografickými disciplínami (digitální kartografie, interaktivní kartografie, multimediální kartografie, analogová kartografie, historie kartografie, tematická kartografie, topografická kartografie, atd.) Webovým mapám, jejich dělení a následnému hypertextovému propojením se jmenovanými druhy map, by měla být věnována jedna kapitola v části klasifikace map.

20 Kartografie pro mobilní zařízení Kartografie pro mobilní zařízení by se mohla definovat jako oblast kartografie zabývající se vytvářením zázemí pro umisťování map na mobilní zařízení (mobilní telefony, PDA Personal Digital Assistant). Mobilní zařízení (mobilní telefony, kapesní počítače) jsou díky své velikosti a snadné manipulaci čím dál častěji používány pro navigační účely spojené s naváděním pomocí mapových produktů. Jedná se o služby a aplikace spojené s technologií GPS (Global Positioning System), tedy navigační služby jako zobrazení aktuální polohy na mapě či plánování tras. Dále pak aplikace pro sběr dat, kde mapa může zastávat roli podkladu pro orientaci v terénu. Dále to můžou být mapy jako součást různých dokumentů, například zpravodajství na internetu, tematické mapy, různé kartogramy a kartodiagramy, anamorfované mapy apod. Hlavním problémem je redukce velikosti mapy pro zobrazení na malých displejích a přenos pomocí technologií s malou kapacitou. Pro zobrazování map na mobilních zařízeních není možné použít běžné grafické formáty, které se používají pro standardní digitální mapy. Ukážeme si to na příkladu grafických formátů pro PDA. I na PDA lze umisťovat mapy jak ve vektorovém, tak v rastrovém formátu. Rastrové formáty obecně bývají chápány v poměru ke kvalitě jako neúměrně objemné a nalézají odlišná využití než vektorové. Avšak jsou vytvořeny nebo upraveny i takové formáty, které v mnohém smazávají vrozené nevýhody rastrů a nabízí přijatelnou alternativu. Rastrové formáty, které je možné k tomuto účelu použít, jsou např. open source DjVu a komerční MrSID. Avšak i zde se již více používají formáty vektorové, pro jejich menší datový objem. Používanými vektorovými formáty jsou SVG, Ravegeo, MapTP. Komerční produkty RaveGeo a MapTP mají výhodu zázemí a technické podpory od velkých společností. Takto otevřený formát SVG těží z bezplatného využívání a dodržování standardu pod záštitou W3C konsorcia. Text vznikl citacemi z [Čerba 2006] a [Šilhavý 2006]. Kybernetická kartografie Termín kybernetická kartografie (cybercartography) byl poprvé použit na 18. ICC ve Stockholmu v červnu Název prezentace byl Maps and Mapping in the Information Era, autor Taylor. Kybernetická kartografie se zabývá nahrazením mapy (konvenční grafický obraz) digitálním modelem terénu (DMT) a dále pak řešením úloh na něm. Kybernetická kartografie je nové pojetí pro mapy a mapování v informační éře. Je definována jako organizace, prezentace, analýza a sdělování prostorově orientovaných informací o širokým záběrem

Seminář z geoinformatiky

Seminář z geoinformatiky Seminář z geoinformatiky Úvod Přednášející: Ing. M. Čábelka cabelka@natur.cuni.cz Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze Úvod - Přednášející: Ing. Miroslav Čábelka, - rozsah hodin:

Více

Geografické informační systémy #10

Geografické informační systémy #10 Geografické informační systémy #10 Aplikovaná kartografie Tematické mapy (použity materiály V. Voženílka: Aplikovaná kartografie I.) http://www.geogr.muni.cz/ucebnice/kartografie/obsah.php Mapa MAPA je

Více

TVORBA MAPY 4. přednáška z GIS1

TVORBA MAPY 4. přednáška z GIS1 TVORBA MAPY 4. přednáška z GIS1 převzato z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Cesta ke správné mapě Náhlé osvícení Mapa Kartograf Cesta ke správné mapě Design

Více

Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod. Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad

Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod. Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Obsah Státní mapová díla - topografické mapy středních měřítek, Státní

Více

Přehled kartografické tvorby Zeměměřického úřadu

Přehled kartografické tvorby Zeměměřického úřadu Přehled kartografické tvorby Zeměměřického úřadu Ing. Danuše Svobodová 6. září 2013, Plzeň Obsah prezentace O státním mapovém díle Státní mapové dílo = tisíce mapových listů Klady mapových listů Obsah

Více

DIGITÁLNÍ MAPY. Přednáška z předmětu KMA/TKA. Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni

DIGITÁLNÍ MAPY. Přednáška z předmětu KMA/TKA. Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni DIGITÁLNÍ MAPY Přednáška z předmětu KMA/TKA Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni 16.12.2008 Konec 20. století je charakterizován jako období informatiky. Mapa, jako výsledek geodetických měření

Více

Hodnocení map. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Hodnocení map. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Hodnocení map Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita poslední aktualizace: 9.10.2007 Cíle a způsoby hodnocení Zjištění vlastností, kvality a vhodnosti

Více

Geografické informační systémy 11. přednáška

Geografické informační systémy 11. přednáška Geografické informační systémy 11. přednáška Aplikovaná kartografie Tematické mapy (použity materiály V. Voženílka: Aplikovaná kartografie I.) Koncepce tematických map Vědecká a aplikovaná kartografie

Více

Geoinformační technologie

Geoinformační technologie Geoinformační technologie Geografické informační systémy (GIS) Výukový materiál l pro gymnázia a ostatní středn ední školy Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 Vytvořeno v rámci projektu SIPVZ 1357P2006

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ V KRIZOVÉM ŘÍZENÍ ING. JIŘÍ BARTA, RNDR. ING.

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ V KRIZOVÉM ŘÍZENÍ ING. JIŘÍ BARTA, RNDR. ING. INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ V KRIZOVÉM ŘÍZENÍ ING. JIŘÍ BARTA, RNDR. ING. TOMÁŠ LUDÍK Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt:

Více

Nová topografická mapování období 1952 až 1968

Nová topografická mapování období 1952 až 1968 Nová topografická mapování období 1952 až 1968 Miroslav Mikšovský 1. Topografické mapování v měřítku 1:25 000 V souladu s usnesením vlády ČSR č.35/1953 Sb. bylo v roce 1952 zahájeno nové topografické mapování

Více

Geodézie 3 (154GD3) Téma č. 8: Podrobné měření výškopisu - tachymetrie

Geodézie 3 (154GD3) Téma č. 8: Podrobné měření výškopisu - tachymetrie Geodézie 3 (154GD3) Téma č. 8: Podrobné měření výškopisu - tachymetrie 1 Výškopis: Vytváření obrazu světa měřením a zobrazováním do mapy (v jakékoli formě) předpokládá měření polohy a výšky (polohopis

Více

Geografické informační systémy GIS

Geografické informační systémy GIS Geografické informační systémy GIS Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským

Více

Kartogramy. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Kartogramy. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Kartogramy Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vytvoření dokumentu: 20. 9. 2004 Datum poslední aktualizace: 17. 10. 2011 Definice Kartogram je

Více

Mapy jsou významným zdrojem informací, skrze které lidé vyjadřují své dojmy o místech.

Mapy jsou významným zdrojem informací, skrze které lidé vyjadřují své dojmy o místech. Interaktivní mapy Mapa a Internet Mapy jsou významným zdrojem informací, skrze které lidé vyjadřují své dojmy o místech. Každá mapa je pohledem na svět Internet zlepšil distribuci map Internet má ale

Více

DIBAVOD a jeho využití ve vodohospodářské praxi

DIBAVOD a jeho využití ve vodohospodářské praxi DIBAVOD a jeho využití ve vodohospodářské praxi Hana Nováková VÚV T.G.M., v.v.i. - Oddělení GIS a kartografie Co je DIBAVOD? DIgitální BÁze VOdohospodářských Dat (DIBAVOD) je pracovní označení návrhu katalogu

Více

Přednášející: Ing. M. Čábelka Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze

Přednášející: Ing. M. Čábelka Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze Seminář z geoinformatiky Úvod do geodézie Seminář z geo oinform matiky Přednášející: Ing. M. Čábelka cabelka@natur.cuni.cz Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze Úvod do geodézie

Více

Terminologie pro oblast mapování

Terminologie pro oblast mapování Terminologie pro oblast mapování Doc. Ing. Václav Čada, CSc. cada@kma.zcu.cz ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta aplikovaných věd - KMA oddělení geomatiky Vznik materiálu byl podpořen z projektu FRVŠ

Více

7. Tematická kartografie

7. Tematická kartografie 7. Tematická kartografie Zabývá se tvorbou tematických map, které na topografickém podkladě přebíraném z vhodné podkladové mapy podrobně zobrazují zájmové přírodní, socioekonomické a technické objekty

Více

DOPORUČENÁ LITERATURA VZTAHUJÍCÍ SE KE KATASTRU NEMOVITOSTÍ A ZEMĚMĚŘICTVÍ

DOPORUČENÁ LITERATURA VZTAHUJÍCÍ SE KE KATASTRU NEMOVITOSTÍ A ZEMĚMĚŘICTVÍ Seznam a doporučené odborné literatury ke zkouškám odborné způsobilosti k udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností /1/ Zákon č. 177/1927 Sb., o pozemkovém katastru a jeho

Více

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a datových modelů Obsah Seznam tabulek... 1 Seznam obrázků... 1 1 Úvod... 2 2 Metody sémantické harmonizace... 2 3 Dvojjazyčné katalogy objektů

Více

Země a mapa. CZ.1.07/1.5.00/34.0015 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Geodézie ve stavebnictví.

Země a mapa. CZ.1.07/1.5.00/34.0015 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Geodézie ve stavebnictví. Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0015 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Geodézie ve stavebnictví Pořadov é číslo 1 Téma Označení

Více

7. Geografické informační systémy.

7. Geografické informační systémy. 7. Geografické informační systémy. 154GEY2 Geodézie 2 7.1 Definice 7.2 Komponenty GIS 7.3 Možnosti GIS 7.4 Datové modely GIS 7.5 Přístup k prostorovým datům 7.6 Topologie 7.7 Vektorové datové modely 7.8

Více

Zdroj: http://geoportal.cuzk.cz/dokumenty/technicka_zprava_dmr_4g_15012012.pdf

Zdroj: http://geoportal.cuzk.cz/dokumenty/technicka_zprava_dmr_4g_15012012.pdf Zpracování digitálního modelu terénu Zdrojová data Pro účely vytvoření digitálního modelu terénu byla použita data z Digitálního modelu reliéfu 4. Generace DMR 4G, který je jedním z realizačních výstupů

Více

DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU

DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Zeměměřický úřad DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Ing. Bohumil Vlček Zeměměřický úřad Odbor správy a užití geoinformací 8. 11. 2013 Geografické informace poskytované ZÚ Geografické podklady, produkty

Více

GIS v regionální analýze a jejich využití na příkladu Moravskoslezského kraje a města Ostravy

GIS v regionální analýze a jejich využití na příkladu Moravskoslezského kraje a města Ostravy GIS v regionální analýze a jejich využití na příkladu Moravskoslezského kraje a města Ostravy Mgr. Luděk Krtička Ostravská univerzita v Ostravě Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Inovace

Více

2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely

2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely 2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely Vyučující: Ing. Jan Pacina, Ph.D. e-mail: jan.pacina@ujep.cz Pro přednášku byly použity texty a obrázky z www.gis.zcu.cz Předmět KMA/UGI, autor Ing. K.

Více

Význam a způsoby sdílení geodat. Ing. Petr Seidl, CSc. ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Význam a způsoby sdílení geodat. Ing. Petr Seidl, CSc. ARCDATA PRAHA, s.r.o. Význam a způsoby sdílení geodat Ing. Petr Seidl, CSc. ARCDATA PRAHA, s.r.o. Geodata data s implicitním nebo explicitním vztahem k místu na Zemi data identifikující geografickou polohu a charakteristiky

Více

Mapové produkty Zeměměřického úřadu

Mapové produkty Zeměměřického úřadu ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE Mapové produkty Zeměměřického úřadu semestrální práce Lucie Brejníková Darina Řičařová editor:

Více

ČÚZK POSKYTOVATEL ZÁKLADNÍCH GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ

ČÚZK POSKYTOVATEL ZÁKLADNÍCH GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ ČÚZK POSKYTOVATEL ZÁKLADNÍCH GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 19. letní geografická škola 25.8.2011, Brno, Obsah prezentace Rezort Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

Algoritmizace prostorových úloh

Algoritmizace prostorových úloh INOVACE BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH OBORŮ NA HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTĚ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Algoritmizace prostorových úloh Úlohy nad rastrovými daty Daniela

Více

GIS Geografické informační systémy

GIS Geografické informační systémy GIS Geografické informační systémy Obsah přednášky Prostorové vektorové modely Špagetový model Topologický model Převody geometrií Vektorový model Reprezentuje reálný svět po jednotlivých složkách popisu

Více

16.3.2015. Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz

16.3.2015. Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz Přednáška byla zpracována s využitím dat a informací uveřejněných na http://geoportal.cuzk.cz/ k 16.3. 2015. Státní mapová díla jsou stanovena nařízením vlády

Více

KARTOGRAFIE. 6. Polohopisný a výškopisný obsah map

KARTOGRAFIE. 6. Polohopisný a výškopisný obsah map KARTOGRAFIE 6. Polohopisný a výškopisný obsah map Vodstvo Základní orientační prvek na mapách. Zahrnuje veškerou stojatou a tekoucí vodu na zemském povrchu i pod povrchem. Na topografických mapách lze

Více

TRENDY V KARTOGRAFII A VIZUALIZACI PROSTOROVÉ INFORMACE

TRENDY V KARTOGRAFII A VIZUALIZACI PROSTOROVÉ INFORMACE TRENDY V KARTOGRAFII A VIZUALIZACI PROSTOROVÉ INFORMACE Václav TALHOFER 1, Vít VOŽENÍLEK 2 Kartografická společnost České republiky 1 Univerzita obrany, katedra vojenské geografie a meteorologie, Brno

Více

Ing. Jan Fafejta: Kvalita, přesnost a rozsah dat státních mapových děl ve vztahu k potřebám informačních systémů".

Ing. Jan Fafejta: Kvalita, přesnost a rozsah dat státních mapových děl ve vztahu k potřebám informačních systémů. Ing. Jan Fafejta: Kvalita, přesnost a rozsah dat státních mapových děl ve vztahu k potřebám informačních systémů". KVALITA, PŘESNOST A ROZSAH DAT STÁTNÍCH MAPOVÝCH DĚL VE VZTAHU K POTŘEBÁM INFORMAČNÍCH

Více

Mapa zdroj informací

Mapa zdroj informací Nejpřesnějším modelem Země je glóbus. Všechny tvary na glóbu odpovídají tvarům na Zemi a jsou zmenšeny v poměru, který udává měřítko glóbu. Mapa je zmenšený a zjednodušený rovinný obraz zemského povrchu.

Více

Topografické mapování KMA/TOMA

Topografické mapování KMA/TOMA Topografické mapování KMA/TOMA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta aplikovaných věd - KMA oddělení geomatiky Ing. Martina Vichrová, Ph.D. vichrova@kma.zcu.cz Vytvoření materiálů bylo podpořeno prostředky

Více

2012, Brno Ing.Tomáš Mikita, Ph.D. Geodézie pro ZAKA

2012, Brno Ing.Tomáš Mikita, Ph.D. Geodézie pro ZAKA 2012, Brno Ing.Tomáš Mikita, Ph.D. Geodézie pro ZAKA Přednáška č.8 Mapy, rozdělení map, státní mapové dílo Mapa výsledkem většiny mapovacích prací je mapa, plán případně mapové dílo zmenšený generalizovaný

Více

PROSTOROVÁ DATA PRO PODPORU ROZHODOVÁNÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

PROSTOROVÁ DATA PRO PODPORU ROZHODOVÁNÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Zeměměřický úřad PROSTOROVÁ DATA PRO PODPORU ROZHODOVÁNÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 15. května 2014, Praha http://geoportal.cuzk.cz Prostorová data z produkce ZÚ Data z databáze

Více

MAPOVÉ PODKLADY PRO ZAMĚŘOVÁNÍ A ANALÝZU DOPRAVNÍCH NEHOD

MAPOVÉ PODKLADY PRO ZAMĚŘOVÁNÍ A ANALÝZU DOPRAVNÍCH NEHOD MAPOVÉ PODKLADY PRO ZAMĚŘOVÁNÍ A ANALÝZU DOPRAVNÍCH NEHOD Abstrakt Petr Dvořáček 27 Důležitými vstupními daty pro analýzu dopravních nehod jsou i vhodné mapové podklady. Ty umožňují zasadit řešenou událost

Více

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapový portál Mapa Česka, který je dostupný na internetové adrese www.mapa-ceska.cz, byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity

Více

Technologie digitalizace a zpřístupnění starých map - pohled kartografa a uživatele

Technologie digitalizace a zpřístupnění starých map - pohled kartografa a uživatele Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Technologie digitalizace a zpřístupnění starých map - pohled kartografa a uživatele Milan Talich 12. konference Archivy, knihovny, muzea

Více

Geodézie. Pozemní stavitelství. denní. Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 96 3. ročník: 32 týdnů po 3 hodinách (z toho 1 hodina cvičení),

Geodézie. Pozemní stavitelství. denní. Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 96 3. ročník: 32 týdnů po 3 hodinách (z toho 1 hodina cvičení), Učební osnova předmětu Geodézie Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Forma vzdělávání: Pozemní stavitelství denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 96 3. ročník: 32 týdnů po 3 hodinách (z toho

Více

GIS MĚSTA BRNA. 16. listopadu 2011. Dana Glosová, Magistrát města Brna

GIS MĚSTA BRNA. 16. listopadu 2011. Dana Glosová, Magistrát města Brna GIS MĚSTA BRNA 16. listopadu 2011 Dana Glosová, Magistrát města Brna Pracoviště GIS OMI MMB součást Odboru městské informatiky sídlo Kounicova 67 odbory orientované na území města Brna Odbor technických

Více

Mapová provizoria po roce 1945

Mapová provizoria po roce 1945 Mapová provizoria po roce 1945 Miroslav Mikšovský 1. Úvod Po ukončení 2.světové války v r.1945 bylo území Československa pokryto ve středních měřítkách pouze reambulovanými mapami ze III.vojenského mapování

Více

DTM DMVS Plzeňského kraje

DTM DMVS Plzeňského kraje Směrnice DTM DMVS Plzeňského kraje Verze 3.1 DTM DMVS Plzeňského kraje Zpracoval Datum 1. 3. 2015 Popis Vydavatel URL Platnost Práva Zpracováno ve spolupráci partnerů DTM DMVS Plzeňského kraje: - Plzeňský

Více

Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra

Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra Geografická data nekomerční nebo volně dostupná komerční státní správa privátní sféra všeobecná specializovaná pokrývají celé území

Více

Využití kartografických metod v přípravě, provedení a prezentaci sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011

Využití kartografických metod v přípravě, provedení a prezentaci sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 Využití kartografických metod v přípravě, provedení a prezentaci sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 (pro 2. kartografický den, UP Olomouc, únor 2008) Mgr. Magdalena Poppová odbor statistiky obyvatelstva

Více

Tematická státní mapová díla. Přehled trigonometrických a zhušťovacích bodů 1 : Ad 1) Vodohospodářská mapa ČR 1 :

Tematická státní mapová díla. Přehled trigonometrických a zhušťovacích bodů 1 : Ad 1) Vodohospodářská mapa ČR 1 : Tematická SMD Zvláštnosti podmínek a tvorby SMD Tematická státní mapová díla z hlediska legislativy nestanovena výčtem, definice volným způsobem v NV 1995 1. tematická MD vytvořená pro celé území státu

Více

Topografické mapování KMA/TOMA

Topografické mapování KMA/TOMA Topografické mapování KMA/TOMA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta aplikovaných věd - KMA oddělení geomatiky Ing. Martina Vichrová, Ph.D. vichrova@kma.zcu.cz Vytvoření materiálů bylo podpořeno prostředky

Více

Národní sada prostorových objektů z pohledu krajů. Mgr. Jiří Čtyroký IPR Praha

Národní sada prostorových objektů z pohledu krajů. Mgr. Jiří Čtyroký IPR Praha Národní sada prostorových objektů z pohledu krajů Mgr. Jiří Čtyroký IPR Praha Výchozí stav Fixní (omezené) zdroje primárních geodat Heterogenní pojetí agend VS při využívání zdrojů geodat Neefektivní procesy

Více

ROZVOJ SLUŽEB GEOPORTÁLU ČÚZK

ROZVOJ SLUŽEB GEOPORTÁLU ČÚZK Zeměměřický úřad ROZVOJ SLUŽEB GEOPORTÁLU ČÚZK Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 9. dubna 2013, Hradec Králové http://geoportal.cuzk.cz ČÚZK - jaké geografické informace poskytuje Informace z katastru

Více

11.9.2010. X. mezinárodní konference o katastru nemovitostí, Karlovy Vary hotel Thermal

11.9.2010. X. mezinárodní konference o katastru nemovitostí, Karlovy Vary hotel Thermal Geoportál ČÚZK -data a služby resortu na internetu Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 1 Obsah prezentace Úvod důvody pro geoportálové řešení, historie Základní funkce a vstupní rozhraní Geoportálu Popis aplikací

Více

Společnost ATLAS, spol. s r.o. byla založena roku 1990 za účelem vývoje vlastního grafického software pro oblast inženýrských prací.

Společnost ATLAS, spol. s r.o. byla založena roku 1990 za účelem vývoje vlastního grafického software pro oblast inženýrských prací. Společnost ATLAS, spol. s r.o. byla založena roku 1990 za účelem vývoje vlastního grafického software pro oblast inženýrských prací. Během dosavadní činnosti společnost navázala dlouhodobou spolupráci

Více

Terestrické 3D skenování

Terestrické 3D skenování Jan Říha, SPŠ zeměměřická www.leica-geosystems.us Laserové skenování Technologie, která zprostředkovává nové možnosti v pořizování geodetických dat a výrazně rozšiřuje jejich využitelnost. Metoda bezkontaktního

Více

Zkušenosti s výukou ATLAS DMT na Stavební fakultě ČVUT

Zkušenosti s výukou ATLAS DMT na Stavební fakultě ČVUT Karel Benda Petr Soukup ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie Zkušenosti s výukou ATLAS DMT na Stavební fakultě ČVUT Hotel Flora, Olomouc, 16. a 17 října 2012 Kdo jsme Kat. mapování

Více

154GEY2 Geodézie 2 6. Státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu.

154GEY2 Geodézie 2 6. Státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu. 154GEY2 Geodézie 2 6. Státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu. 6.1 Mapa, plán. 6.2 Rozdělení map. 6.3 Metody kartografického vyjadřování na mapách. 6.3.1 Polohopis. 6.3.2 Výškopis. 6.3.3 Popis.

Více

Praktické využití mapových služeb v rámci tvorby projektových dokumentací

Praktické využití mapových služeb v rámci tvorby projektových dokumentací Praktické využití mapových služeb v rámci tvorby projektových dokumentací Informační systémy v ochraně životního prostředí N240001 Ing. Radek Škarohlíd budova A, místnost F06 Radek.Skarohlid@vscht.cz Vysoká

Více

Regionální kabinet. Mapové zdroje. Geografické pomůcky. Regionální kabinet - pomůcky. Komerční mapové portály. Digitální mapy mapy na webu

Regionální kabinet. Mapové zdroje. Geografické pomůcky. Regionální kabinet - pomůcky. Komerční mapové portály. Digitální mapy mapy na webu Regionální kabinet Mapové zdroje speciálně vybavená odborná učebna místnost, sklad či obyčejná skříň - shromažďujeme zde materiály a učební pomůcky týkající se určitého regionu tak, aby k nim měli přístup

Více

Portál veřejné správy ČR - CENIA

Portál veřejné správy ČR - CENIA Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra Geografická data nekomerční nebo volně dostupná komerční státní správa privátní sféra všeobecná specializovaná pokrývají celé území

Více

RNDr. Jaroslav BURIAN Mgr. Vít PÁSZTO. Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci

RNDr. Jaroslav BURIAN Mgr. Vít PÁSZTO. Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci GEOGRAFIE A MAPOVÁNÍ PROSTORU MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SE SEKTOREM VENKOVA RNDr. Jaroslav BURIAN Mgr. Vít PÁSZTO Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci Katedra geoinformatiky http://www.geoinformatics.upol.cz

Více

Mapy - rozdělení podle obsahu, měřítka a způsobu vyhotovení Plán Účelové mapy

Mapy - rozdělení podle obsahu, měřítka a způsobu vyhotovení Plán Účelové mapy Mapy - rozdělení podle obsahu, měřítka a způsobu vyhotovení Plán Účelové mapy Kartografie přednáška 2 Mapy a jejich měřítka, plán výsledkem většiny mapovacích prací je mapa nebo plán Mapa zmenšený generalizovaný

Více

Mapové produkty Zeměměřického úřadu

Mapové produkty Zeměměřického úřadu ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE Mapové produkty Zeměměřického úřadu semestrální práce Lucie Brejníková Darina Řičařová editor:

Více

Laserové skenování (1)

Laserové skenování (1) (1) Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským sociálním fondem astátním rozpočtem

Více

Prostorová data pro INSPIRE, pro veřejnou správu i pro veškerou veřejnost

Prostorová data pro INSPIRE, pro veřejnou správu i pro veškerou veřejnost Prostorová data pro INSPIRE, pro veřejnou správu i pro veškerou veřejnost Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Geoinformace ve veřejné správě 27. 28. 5. 2013, Praha http://geoportal.cuzk.cz Přehled prezentace

Více

Organizace státní zeměměřické služby

Organizace státní zeměměřické služby Organizace státní zeměměřické služby Český úřad zeměměřický a katastrální ( ČÚZK )... je ústředním orgánem státní správy zeměměřictví a katastru adresa: Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8 V

Více

Topografické mapování KMA/TOMA

Topografické mapování KMA/TOMA Topografické mapování KMA/TOMA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta aplikovaných věd - KMA oddělení geomatiky Ing. Martina Vichrová, Ph.D. vichrova@kma.zcu.cz Vytvoření materiálů bylo podpořeno prostředky

Více

Geografické informační systémy Říčany

Geografické informační systémy Říčany Téma aktivity: GIS v oblastním městě republiky Předmět: Vazba na ŠVP: GIS 4., 5. ročník, seminář ze zeměpisu Tematický celek: GIS, ČR Doporučený věk žáků: 16-19 let Doba trvání: 28 minut Specifické cíle:

Více

GEOINFORMATIKA. -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi. Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO

GEOINFORMATIKA. -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi. Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO GEOINFORMATIKA -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO GEOINFORMATIKA JE... spojením informatiky a geografie uplatnění geografie v počítačovém prostředí je obor,

Více

Zeměměřický úřad v roce Ing. Danuše Svobodová

Zeměměřický úřad v roce Ing. Danuše Svobodová Zeměměřický úřad v roce 2011 Ing. Danuše Svobodová 11. listopad 2011 Věcná působnost Zeměměřického úřadu o správa geodetických základů ČR; o zeměměřické činnosti na státních hranicích; o správa ZABAGED

Více

Data a služby Zeměměřického úřadu

Data a služby Zeměměřického úřadu ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Data a služby Zeměměřického úřadu Jana Kuchařová GIVS 2015, Praha 4. 5. 2015 Poskytování dat ZÚ Digitální data (souborová data, služby), tištěné mapy, publikace Smlouva x Dohoda (OCL)

Více

4. ROZMÍSTĚNÍ OBYVATELSTVA

4. ROZMÍSTĚNÍ OBYVATELSTVA 4. ROZMÍSTĚNÍ OBYVATELSTVA O čem je mapový oddíl ROZMÍSTĚNÍ OBYVATELSTVA? Oddíl obsahuje tři mapové dvojlisty, které se věnují základním charakteristikám vývoje počtu a rozmístění obyvatelstva v českých

Více

Nové pojetí výuky kartografie a geografie v rámci přírodovědných. PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.

Nové pojetí výuky kartografie a geografie v rámci přírodovědných. PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D. Nové pojetí výuky kartografie a geografie v rámci přírodovědných a společenskovědních předmětů PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D. Obsah 1) Porovnání staré a nové koncepce výuky geografie a kartografie 2) Jaké jsou

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola ZŠ Dělnická žáky 6. a 7. ročníků

Více

MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO

MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO MICHAL SÝKORA TOPGIS, S.R.O. 4.6.2015 1 PROGRAM PREZENTACE Seznam.cz TopGis, s.r.o. O společných mapách O přístupu k mapám Nástroje pro práci s Mapy.cz GisOnline - GisManager

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1. Předpis. pro zeměměřictví

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1. Předpis. pro zeměměřictví Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC M20 Předpis pro zeměměřictví Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 1. června 2015 č.j.: S 1819/2015-O13 Účinnost

Více

5. GRAFICKÉ VÝSTUPY. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje. Koncepce ochrany přírody Olomouckého kraje

5. GRAFICKÉ VÝSTUPY. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje. Koncepce ochrany přírody Olomouckého kraje 5. GRAFICKÉ VÝSTUPY Grafickými výstupy této studie jsou uvedené čtyři mapové přílohy a dále následující popis použitých algoritmů při tvorbě těchto příloh. Vlastní mapové výstupy jsou označeny jako grafické

Více

Kartografické znaky. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Kartografické znaky. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Kartografické znaky Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vytvoření příspěvku: 20. 9. 2004 Poslední aktualizace: 2. 10. 2012 Obsah přednášky Teorie

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.240.70 2003 Geografická informace - Časové schéma ČSN ISO 19108 97 9827 Prosinec Geographic information - Temporal schema Information géographique - Schéma temporel Tato norma

Více

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 10

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 10 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 10 Lubomír Vašek Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF)

Více

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Představení produktů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Petr Dvořáček

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Představení produktů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Petr Dvořáček ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Představení produktů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Petr Dvořáček Odborný seminář pracovníků stavebních úřadů Královéhradeckého kraje Hradec Králové 30. 6. 2016 Přehled základních

Více

Projekt Pospolu. Měřický náčrt. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Miroslava Kuthanová.

Projekt Pospolu. Měřický náčrt. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Miroslava Kuthanová. Projekt Pospolu Měřický náčrt Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Miroslava Kuthanová. Proč si vést náčrt během mapování je zaměřena poloha (někdy i výška) určovaných bodů

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE název předmětu TOPOGRAFICKÁ A TEMATICKÁ KARTOGRAFIE číslo úlohy název úlohy 1 Mapové podklady

Více

Akademický atlas českých dějin: přehled obsahu a zkušeností z tvorby

Akademický atlas českých dějin: přehled obsahu a zkušeností z tvorby Akademický atlas českých dějin: přehled obsahu a zkušeností z tvorby Pavel SEEMANN 22. října 2013 Digitální technologie v geoinformatice, kartografii a dálkovém průzkumu Země, Praha Úvod AAČD shrnutí poznatků

Více

Organizace ATEM - Ateliér ekologických modelů Název textu Vyhodnocení informačních zdrojů o kvalitě ovzduší v Praze BK12 - Informatika, osvěta a

Organizace ATEM - Ateliér ekologických modelů Název textu Vyhodnocení informačních zdrojů o kvalitě ovzduší v Praze BK12 - Informatika, osvěta a Autor Bc. Radek Jareš Organizace ATEM - Ateliér ekologických modelů Název textu Vyhodnocení informačních zdrojů o kvalitě ovzduší v Praze Blok BK12 - Informatika, osvěta a práce s veřejností Datum Červenec

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Tvorba dat pro GIS. Vznik rastrových dat. Přímo v digitální podobě družicové snímky. Skenování

Tvorba dat pro GIS. Vznik rastrových dat. Přímo v digitální podobě družicové snímky. Skenování Vznik rastrových dat Tvorba dat pro GIS Přednáška 5. Přímo v digitální podobě družicové snímky Skenováním z analogové podoby: Mapy Letecké snímky na fotografickém materiálu Pořizov izování dat Podle způsobu

Více

DTM DMVS Plzeňského kraje

DTM DMVS Plzeňského kraje Směrnice DTM DMVS Plzeňského kraje Verze 2.1 DTM DMVS Plzeňského kraje Zpracoval Datum 18. 7. 2013 Popis Vydavatel URL GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 12, 301 00 Plzeň Směrnice obsahuje základní údaje o

Více

Státní mapová díla (1)

Státní mapová díla (1) Státní mapová díla (1) Státní mapová díla Přednáška pro úředníky státní správy a samosprávy Dne 25.11.2014, 9:00-9:45 Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí

Více

K sofistikovaným možnostem využívání starých map digitálními metodami

K sofistikovaným možnostem využívání starých map digitálními metodami K sofistikovaným možnostem využívání starých map digitálními metodami Milan Talich,. Filip Antoš, Ondřej Böhm, Lubomír Soukup 13. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2012 28. a 29. listopadu

Více

Nové geovědní informační služby:

Nové geovědní informační služby: Nové geovědní informační služby: - Portál státní geologické služby (SGS) - Portál rizikových geofaktorů Mgr. Robert Tomas, Ph.D. náměstek pro informatiku Mgr. Olga Moravcová, Ph.D. vedoucí oddělení GIS

Více

VÝUKA SYSTÉMU IDRISI NA KATEDŘE GEOINFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

VÝUKA SYSTÉMU IDRISI NA KATEDŘE GEOINFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝUKA SYSTÉMU IDRISI NA KATEDŘE GEOINFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Vilém Pechanec, Pavel SEDLÁK http://www.geoinformatics.upol.cz Geoinformatika v Olomouci ECO-GIS Centrum

Více

U Úvod do modelování a simulace systémů

U Úvod do modelování a simulace systémů U Úvod do modelování a simulace systémů Vyšetřování rozsáhlých soustav mnohdy nelze provádět analytickým výpočtem.často je nutné zkoumat chování zařízení v mezních situacích, do kterých se skutečné zařízení

Více

Kartografické stupnice. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Kartografické stupnice. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Kartografické stupnice Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vytvoření dokumentu: 20. 9. 2004 Datum poslední aktualizace: 16. 10. 2012 Stupnice

Více

Přehled vhodných metod georeferencování starých map

Přehled vhodných metod georeferencování starých map Přehled vhodných metod georeferencování starých map ČVUT v Praze, katedra geomatiky 12. 3. 2015 Praha Georeferencování historická mapa vs. stará mapa georeferencování umístění obrazu mapy do referenčního

Více

Transformace dat mezi různými datovými zdroji

Transformace dat mezi různými datovými zdroji Transformace dat mezi různými datovými zdroji Zpracovali: Datum prezentace: BUČKOVÁ Dagmar, BUC061 MINÁŘ Lukáš, MIN075 09. 04. 2008 Obsah Základní pojmy Souřadnicové systémy Co to jsou transformace Transformace

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2015/2016)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2015/2016) PŘEDMĚT TŘÍDA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE 64 MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2015/2016) Zeměpis kvinta Mgr. Martin Kulhánek UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ

Více

Digitalizace mapových sbírek a archivů (4.11.2011)

Digitalizace mapových sbírek a archivů (4.11.2011) Digitalizace mapových sbírek a archivů (4.11.2011) Struktura a obsah mapové sbírky zahraničních topografických map při katedře mapování a kartografie ČVUT autoři Prof.ing. Bohuslav Veverka, DrSc. ČVUT

Více

VÝZKUM APLKACÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V SYSTÉMECH NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

VÝZKUM APLKACÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V SYSTÉMECH NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VÝZKUM APLKACÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V SYSTÉMECH NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Ing. Jiří Fryč, Ph.D. Školitel: doc. Ing. Rudolf Rybář, CSc. Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zemědělské,

Více