Struktura kartografie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Struktura kartografie"

Transkript

1 Struktura kartografie V této kapitole je popsáno několik možných členění kartografie. Je uvedena stručná charakteristika těchto členění, jejich disciplíny a popis těchto odvětví. Jako téměř u všech vědních oborů dochází i v případě kartografie k jejímu dalšímu členění do jednotlivých kartografických odvětví. Existuje mnoho hledisek, podle kterých můžeme kartografii dělit. Zde jsou uvedeny základní typy. U každého typu členění je popsáno odůvodnění, podle kterého se výběr do daného hlediska uskutečňuje. Dále pak jsou zde vypsána jednotlivá kartografická odvětví a jejich typické znaky. Po prostudování této kapitoly: 1. budete umět charakterizovat dva typy členění kartografie, 2. budete schopni zařadit jednotlivé odvětví podle určitých hledisek, 3. dokážete definovat specializace těchto disciplín. Studium Vám bude trvat 3 hodiny. Typy členění kartografie Během historického vývoje kartografie došlo k jejímu rozčlenění na nejrůznější kartografické disciplíny, které můžeme klasifikovat podle několika hledisek. Jako první bych uvedla členění kartografie na teoretickou (vědeckou) a praktickou - tzv. klasické členění Toto rozdělení kartografie se odvíjí od vyčlenění části kartografie - vědecké kartografie, které poprvé vyslovil v roce 1921 německý kartograf Max Eckert. Toto dělení je stále aktuální a dá se považovat za základní. Druhý typ členění, dá se říci, navazuje částečně na výše uvedené rozdělení kartografie a to konkrétně na část věnující se praktické kartografii. V současné době se totiž kartografické produkty vytváří dvěma základními technologiemi - členění kartografie podle typu technologie, která je používána při tvorbě kartografických děl. Třetí typ členění bych nazvala členění kartografie podle typu a obsahu kartografických děl. Kartografie vytváří pestrou škálu produktů. Tyto produkty se od sebe odlišují formou, obsahem, způsobem získávání podkladových dat atd. Během vývoje se vyčlenily některé kartografické disciplíny, které se specializují na tvorbu a vývoj kartografických produktů podle určitého hlediska. Velice často dochází k překrytím mezi jednotlivými oblastmi.

2 Členění kartografie tzv. klasické Pod označením klasické členění kartografie je chápáno dělení kartografie na teoretickou a praktickou. Jedná se o jedno z nejstarších rozdělení kartografie. Zvuková nahrávka popisuje tento způsob dělení.

3 Teoretická kartografie se prakticky člení pouze jediným způsobem. Na praktickou kartografii je však možné nahlížet z několika různých úhlů pohledů podle použité technologie, podle obsahu a charakteru výsledného produktu apod. viz následující způsoby dělení kartografie. Teoretická kartografie Pojem vědecká (teoretická) kartografie poprvé použil německý kartograf Max Eckert ve svém díle Die Kartenwissenschaft (1921). Teoretická kartografie problémy kartografie. [VUGTK 2010] je část kartografie, zabývající se teoretickými a metodologickými Teoretická kartografie studuje problematiku generalizace, teorii jazyka mapy, tvorbu konceptuálních matematicko-logických modelů prostorových geografických databází, vývoj algoritmů apod. Do teoretické kartografie můžeme také zařadit analýzu přesnosti kartometricky získaných veličin (aplikace teorie chyb a vyrovnávacího počtu) a také upřesňování postavení kartografie v systému vědních oborů s ohledem na neustále pokračující vývoj vědy a techniky. Teoretická kartografie se, na rozdíl od kartografie praktické, na kterou lze nahlížet z několika hledisek, v zásadě člení pouze jediným způsobem. Do teoretické kartografie můžeme dnes řadit disciplíny, jako jsou: kartologie, metakartografie, kartografické metody výzkumu, kartografická terminologie, kartografická generalizace, kartografická interpretace, kartometrie morfometrie, matematická kartografie, historie kartografie a critical cartography. Všechny tyto disciplíny se totiž nezabývají samotnou tvorbou kartografických děl (vizualizací prostorových dat) a šířením kartografických produktů, ale stojí v pozadí tohoto procesu. Poskytují teoretický podklad pro tvorbu kartografických děl. Teoretická kartografie tvoří doplněk ke kartografii praktické. Mezinárodní kartografická asociace (ICA) zřídila pro tuto oblast speciální orgán - komise pro teorii kartografie. Jejím hlavním úkolem je řešit otázky teoretické kartografie na mezinárodní úrovni. Zabývá se tedy jazykem mapy, kartografickými pojmy, terminologií, sémiotikou, typologií, ontologií atd.

4 Kartologie (nauka o mapách, všeobecná kartografie) Kartologie (nauka o mapách, všeobecná kartografie) obecné studium map, výklad mapové symboliky, třídění map, základní uživatelské úlohy, dokumentaci, rozbor map. Jako součást kartologie bývá uváděna někdy i historie kartografie. Informace zpracovány na základě [Veverka 2004]. Metakartografie (všeobecná teorie kartografie) Metakartografie bývá chápána jako samostatná disciplína, někdy je však brána jako součást teoretické kartografie. Metakartografie je část kartografie, resp. teoretické kartografie, zabývající se především metodologií oboru a jinými základními teoretickými problémy (např. jazykem mapy apod.) [VUGTK 2010] Metakartografii chápeme jako vědu o kartografii, především o předmětech jejího poznání, jejích metodách a vyjadřování. Dále se metakartografie zabývá vědeckým zkoumáním základních teoretických problémů, otázkami definičními, terminologickými, klasifikačními. Některé publikace řadí do této skupiny i matematickou kartografii, kartografickou generalizaci a kartografickou interpretaci. z širšího hlediska k metakartografii bývá řazena také kartometrii a dějiny (historie) kartografie. Kartografické metody výzkumu Kartografické metody výzkumu zahrnují široké spektrum kartografických otázek: vědecká syntéza a analýza kartografických informací obsažených v mapách, problematika matematického a logického zpracování a vyhodnocení map s ohledem na geografickou podrobnost, uživatelské aplikace, obsahovou úplnost, strukturu vzájemných vazeb; dále otázky týkající se geometrické přesnosti (částečně také záležitost kartometrie), vhodnosti grafického zobrazení mapových značek s ohledem na vlastnosti reálných objektů. [Čerba 2007]

5 Kartografické metody výzkumu můžeme rozdělit na dvě skupiny: na část týkající se tvorby map a část zaměřenou na práci s mapami. 1) metody, užívané v procesu tvorby map Zkoumají prostorové uspořádání reálných geografických objektů a jevů, vazby a zákonitosti mezi nimi. Jejich reprezentací se zabývají metody kartografické interpretace polohopisu (metody znázornění bodových, liniových a plošných jevů) a metody interpretace výškopisu (např. metoda kótování, vrstevnic, šrafování, stínování, barevné hypsometrie). Na ně navazují metody kartografické generalizace, které zajišťují výběr a zevšeobecnění vyjadřovaných skutečností za daných podmínek. Hlavními složkami metodiky jsou matematické vztahy (zobrazovací rovnice, statistika). Výsledkem použití těchto tvůrčích metod je kartografické dílo mapa. 2) metody, určené uživatelům již vzniklého kartografického díla Jsou založeny na principu zpětné vazby, kdy uživatel zkoumá mapových obsah a používá jej jako zdroj různých typů informací, z kterých si vytváří model prostorového uspořádání reality. Nejjednodušší metodou kartografického výzkumu je metoda čtení mapy. Uživatel přímo (bez měřících pomůcek) vnímá rozmístění geografických jevů a prostorové vztahy mezi nimi, utvoří si představu o kvalitativní a kvantitativní charakteristice jevů. Je ovšem nutné brát v úvahu měřítko mapy, způsob vyhotovení mapy (původní - odvozená), způsoby a vliv generalizace mapy na mapovou kresbu (geografická mapa topografická mapa), při studiu map malých měřítek i kartografické zobrazení a jeho vliv na polohovou přesnost mapy. Metoda čtení mapy je vhodná pro výukové účely a pro řadu aplikací jako úvodní či přípravná fáze výzkumu. Kvalifikovaná práce s mapou často vyžaduje jejich podrobnější analýzu. Pro řešení výzkumných úkolů např. v geografii i příbuzných oborech je zapotřebí získat z mapy co nejpřesnější informace o poloze reálných geografických objektů. K řešení některých problémů lze užít metodu souřadnicových výpočtů, která je založena na postupných převodech souřadnic mezi referenčními plochami jednotlivých systémů. Pomocí této metody můžeme zodpovědět otázky, např. jak provést polohovou lokalizaci objektů na různorodých mapových podkladech, které mají nestejnou genezi a vážou se k rozdílným souřadnicovým systémům (novodobým i historickým), jak vyhledat příslušný mapový list v systému kladu listů určitého mapového díla a zjistit polohu bodu, který byl souřadnicově určen pomocí GPS, jak zjistit polohu bodu, který byl souřadnicově určen pomocí GPS, v jiných souřadnicových systémech map státního mapového díla apod. Text vznikl na základě [Čechurová 2007], pokud není uvedeno jinak.

6 Kartografická terminologie Terminologie je nauka o termínech, tj. o odborných názvech, o způsobu jejich vytváření a sestavování do systémů. Kartografická terminologie kartografie. terminologie zabývající se výkladem pojmů z oboru Terminologická komise V České republice se problematikou termínů v oborech geodézie, kartografie, katastru nemovitosti, fotogrammetrie, DPZ a dalších příbuzných oborech zabývá Terminologická komise ČÚZK, která pracuje v rámci VÚGTK. Hlavní náplní této komise je zpracovávání terminologických slovníků a norem v dané oblasti působnosti. Za svou dlouholetou působnost jich zpracovala již několik. Výkladový geodetický a kartografický slovník (1964) Slovník geodetického a kartografického názvosloví ( ) ČSN Názvosloví v geodézii a kartografii (1990) Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra (1998), spolupráce s Úradom geodézie, kartografie a katastra SR Terminologický slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí - nejaktuálnější terminologický slovník, veřejně přístupný na internetu, pravidelně doplňován vysvětlením nových pojmů. Úkolem této komise však není jen tvorba takovýchto velkých děl, ale též neustálé sledování terminologie celého oboru, reakce na novou techniku a technologie, vyslovování svých názorů ke sporným termínům a výkladům a v rámci resortu ČÚZK sjednocování a zajišťování správného používání odborných termínů ve vydávaných materiálech. Nesrovnalosti v terminologii (překlady z angličtiny) V dnešní době, v důsledku globalizace a mezinárodní spolupráce, dochází k velkému přílivu cizích slov do odborné kartografické terminologie. Velká část nových pojmů pochází z anglicky mluvících zemí. S jednotlivými výrazy je potřeba umět správně pracovat. Pro jejich správné použití, je nutné znát jejich význam v jejich mateřském jazyce. Stává se, že některé výrazy se na první pohled jeví zcela zřejmé (pouze přeložený pojem), ale jejich význam se může diametrálně lišit. Typickým případem jsou pojmy kartogram (cs) a cartogram (en). Zde se zdá, že jde o stejné výrazy, ale po překladu anglického vysvětlení pojmu cartogram zjistíme, že se jedná o dva různé pojmy. Kartogram (cs) - je mapa s dílčími územními celky, do kterých jsou plošným způsobem znázorněna statistická data (jedná se o relativní hodnoty) většinou geografického charakteru. [Kaňok 1999] Kartogram je tematická mapa znázorňující kvalitu, kvantitu nebo další charakteristiky jevu v hranicích územních jednotek plošnými značkami. [VUGTK 2010] Anglickým ekvivalentem je tudíž výraz choropleth map.

7 Cartogram (en) - je mapa, v níž tematický prvek zastiňuje realitu rozlohy. Geometrie prostoru je narušena (změna tvaru a plochy jednotlivých území), aby se graficky vyjádřila informace o tematické proměnné. [enwiki 2010] V české terminologii odpovídá této definici termín obecně neradiálně anamorfovaná mapa. Použité zdroje [VUGTK 2010] a [Králová 2006], pokud není uvedeno jinak. Kartografická generalizace Kartografická generalizace - zevšeobecnění prvků a jevů se provádí geometrickým zjednodušením půdorysu (geometrická generalizace) až po jejich převod do kartografického znaku (kartografická abstrakce); generalizace kvantitativních charakteristik prvků a jevů se provádí zpravidla pomocí velikostních stupnic, generalizace kvalitativních charakteristik pak zjednodušením hierarchické struktury prvků a jevů; limitujícím faktorem kartografické generalizace je měřítko mapy a její grafická zaplněnost (tj. poměr plochy pokryté kresbou a popisem k celkové ploše mapy), která by neměla překročit hodnotu 30%. [VUGTK 2010] Kartografická generalizace spočívá ve výběru, geometrickém zjednodušení a zevšeobecnění objektů, jevů a jejich vzájemných vztahů pro jejich grafické vyjádření v mapě, ovlivněné účelem, měřítkem mapy a vlastním předmětem kartografického zobrazování. [ČSN ] Cílem generalizace je podat názorný a čitelný obraz skutečnosti tak, aby byl i v mapách malého měřítka zachován geografický charakter území. Důvodů pro použití generalizace může být hned několik - změna měřítka mapy (musí být dodržena čitelnost), změna účelu mapy (výběr prvků závisí na účelu mapy), redukce objemu dat (uměřená naplněnost mapy), zlepšení grafické stránky mapy (kompromis mezi geometrickou přesností a grafickými znázorněním)apod. Kartografická generalizace x geoprostorová generalizace Kartografická generalizace - proces probíhající mezi kartografickými modely různých měřítek. Kartografický model (navíc oproti geoprostorovému modelu) zohledňuje a řeší i konflikty mezi jednotlivými prvky tak, aby bylo možné provést tisk kartografického díla v daném měřítku. Geoprostorová generalizace - proces, který probíhá mezi dvěma modely většinou různých měřítek, jehož výsledkem je geoprostorový model. Geoprostorový model při přechodu z větší do menší podrobnosti zjednodušuje geometrickou polohu prvků a jejich tvar tak, aby byly zobrazitelné ve výsledném měřítku, jinak je nedeformuje. Podrobněji bude proces generalizace, jeho metody a postupy, popsán v příslušné kapitole.

8 Kartografická interpretace Někdy bývají jako ekvivalenty k pojmu kartografická interpretace používána označení kartografická reprezentace, kartografické vyjadřovací metody, mapová symbolika, kartografická metodika či map design. Kartografická interpretace je grafický způsob vyjádření objektivní reality prostřednictvím mapy (způsob použití mapových značek a vyjadřovacích metod). [VUGTK 2010] Kartografická interpretace - grafické znázornění jevů pomocí kartografických znaků. Kartografickou interpretací rozumíme výklad a zobrazení nejrůznějších přírodních a společenských jevů na kartografickém díle. Kartografické interpretaci (jejím prostředkům a metodám) by měla být věnována samostatná část multimediálních materiálů, proto zde nebude podrobněji probírána. Kartometrie Jednou ze základních vlastností map, zejména velkých a středních měřítek je jejich metričnost. Vznikají na základě přesných geodetických měření a podávají v mezích svých možností geometricky přesný, geograficky správný a názorný obraz skutečnosti. Považujeme-li tedy obraz mapy za určitý model reality, potom mezi tímto modelem a realitou existují exaktní matematicky definovatelné vazby, jednoznačně určené zobrazovacími rovnicemi a měřítkem mapy. To znamená, že z map lze zpětně určovat hodnoty platné na zemském povrchu. Na základě tohoto poznatku vznikla kartometrie. Kartometrie se zabývá metodami měření na mapách, příslušnými pomůckami a způsoby vyhodnocování naměřených hodnot. Proces získávání a výpočetního zpracování kartometrických údajů je určitou obdobou geodetických postupů, navíc je však nutno brát v úvahu určitá specifika mapového obrazu. Ta souhrnně označujeme jako kartometrické vlastnosti map. Před každým měřením na mapě je nutno si uvědomit veškeré vlastnosti map, které ovlivní převod získaných veličin mapy do skutečnosti a odhad jejich vlivu na přesnost výpočtů. Mezi tyto vlastnosti patří: matematický základ mapy - měřítko, rovinný a sférický souřadnicový systém použitý na mapě a především průběh kartografických zkreslení délek, ploch a úhlů, značně ovlivňující vlastnosti mapového obrazu ve středních a malých měřítkách; podrobnost mapového obrazu - ovlivněná účelem mapy, jejím měřítkem a provedenou generalizací;

9 přesnost mapové kresby - závisející též na generalizaci (posuny, tvarová zjednodušení kresby) a na nahodilých a systematických chybách, vnášených do mapy v procesu její tvorby i reprodukčního zpracování; srážka mapy - daná vlastnostmi papíru a mající nebezpečný charakter systematické chyby. Měření na mapách Potřebné údaje, vzdálenosti, úhly, směrníky či plochy, získáváme z map přímo, grafickými postupy, nebo zprostředkovaně, výpočtem ze souřadnic. Na mapách můžeme měřit: délky úseček i křivek, úhly (a směrníky) a plochy Kartometrická digitalizace S rozvojem digitizérů a tabletů přímo spojených s osobními počítači se kartometrické úlohy stále více přesouvají do prostředí výpočetní techniky. Princip kartometrické digitalizace spočívá v převodu kartografické analogové kresby do digitální podoby. Tento proces se nazývá kartometrická (kartografická) digitalizace, též snímání grafické předlohy. Přístroje používané pro tuto činnost se nazývají digitizéry, tablety, souřadnicové snímače nebo odečítače souřadnic. Kartometrická digitalizace tvoří základní metodu sběru polohových informací při naplňování datových bází geografických informačních systému. Rozlišujeme vektorovou a rastrovou digitalizaci. Částí kartometrie je morfometrie. Převzato z [Kesl 2001]. Zde najdete podrobně a přitom srozumitelně popsáno, jak jednotlivá měření probíhají, jaké pomůcky jsou zapotřebí a jaké výpočetní vztahy se pro zjištění údajů používají. Dále je zde uvedena odborná literatura, ze které bylo čerpáno. Morfometrie V morfometrii i v kartometrii se jedná o opačné postupy oproti vzniku mapy. Morfometrie je část kartometrie a zabývá se číselným vyvozováním charakteristiky tvarů zemského povrchu pro potřeby morfografie. Morfometrie umožňuje kvantifikovat kvalitativní znaky terénních tvarů či jejich prvků a tím nabízí také možnosti exaktního vystižení jejich vzájemných vztahů. Prostorovou pozici tvarů lze vyjádřit souřadnicemi prostorové sítě (zeměpisná délka a šířka, nadmořská výška) v kombinaci údajů úhlových a metrických.

10 Rozdíl mezi rovinným a sféricky zakřiveným povrchem Země zdroj: Morfometrické charakteristiky můžeme vyšetřovat buď pro jednotlivé body nebo pro plošné prvky topografické plochy, nebo pro větší části zemského povrchu. Některé charakteristiky lze z map vyčíst nebo na mapové kresbě změřit přímo, popř. s použitím dodatečných konstrukcí. Základními charakteristikami jsou: střední výška topografického tělesa, objem topografického tělesa, střední sklon topografické plochy, skutečný areál topografické plochy. Rozměry tvarů vyjadřuje morfometrie výhradně metricky. Na morfometrii je též založena metodika konstrukce terénních profilů. Z morfometrické, resp. kartometrické analýzy lze také dospět k představám o půdorysné ploše a tvaru povodí, o hustotě údolní sítě, o délkách drah vodních toků a sklonech jejich údolního dna v grafické podobě spádových křivek atd. v generalizovaných hodnotách lze vypočítat též např. kubaturu horninové hmoty vyvýšeniny či deficit hmoty v prostorovém rozsahu sníženiny. Informace zpracovány na základě [Mildorf 2001]. Zde najdete podrobnější informace i vztahy pro jednotlivé výpočty; dále pak také další literaturu vztahující se k tomuto tématu. Matematická kartografie Matematická kartografie se zabývá převodem zemského povrchu do roviny. Tento převod se uskutečňuje zobrazováním zemského tělesa na referenční těleso Země (elipsoid, koule) a dále na plochu mapy (rovina) pomocí kartografických zobrazení.

11 Kartografické zobrazení je matematický postup používaný k převodu zeměpisných souřadnic na souřadnice rovinné. Tento postup není závislý na geodetickém souřadnicovém systému.[vghmúř 2010]. Hlavním cílem matematické kartografie je výběr nejvhodnějšího kartografického zobrazení. Jednotlivá kartografická zobrazení mají různé vlastnostmi (tvar geografické sítě, průběh jednotlivých zkreslení délek, úhlů, ploch apod.). Kartografická zobrazení (dělení kartografických zobrazení pouze v multimediálních materiálech) Takto odvozená zobrazení nejsou v žádném případě všechna a matematická kartografie není ještě uzavřenou oblastí. Existuje obecná teorie umožňující odvození dalších zobrazení bez zjednodušujících požadavků. Tomuto tématu se velmi intenzivně věnoval Doc. Pyšek a najdete ho zpracované v rámci bakalářské práce [Částková 2006]. Informace zpracovány na základě [Baranová 2003], pokud není uvedeno jinak. Historie kartografie Každý vědní obor má téměř povinnost zabývat se nejen výzkumem nového, současnou teorií a praxí, ale také svou minulostí. Historie kartografie se zabývají vývojem kartografie jako vědy, dále pak studiem starých map (mapy vydané v minulosti) i vývojem mapovacích technik. Často bývá zaměňovaná s historickou kartografií. Historická kartografie zkoumá historickogeografické podklady a ty pak prezentuje v podobě mapy, dále pak připravuje nová vydání starších kartografických produktů. Jejími produkty jsou historické mapy (nové tematické mapy zachycující historické události). Dějiny kartografie i historická kartografie (jakožto příbuzný obor) získávaly a stále získávají poměrně snadno své příznivce. Staré mapy mají i v dnešní době své místo. Jejich využití se prolíná různými vědními obory. Jestliže v literatuře nacházíme názvy lokalit, které na novodobých mapách nenacházíme, např. ve starých herbářích, hledáme tyto lokality na starých soudobých mapách. Při geologickém průzkumu v nížinné oblasti hledáme na starých mapách např. průběh původně meandrujícího, nyní regulovaného toku. Používáme je při rekonstrukcích starých cest apod. Využíváme je pro etymologii

12 existujících případně i později zaniklých lokalit, toků, územních jednotek v celé chronologické posloupnosti starých map a pramenů. Staré mapy jsou předmětem i sběratelského zájmu a využíváme je také k dekorativním a komerčním účelům. Příkladů využívání starých map je bezpočet.[drápela 2005] Dějiny kartografie se nejčastěji dělí podle historických období, ve kterém jednotlivé výtvory vznikly. Podle tohoto kritéria rozlišujeme tedy kartografii: pravěkou, starověkou, středověkou, novověkou. Existuje samozřejmě více možností, jak jednotlivá kartografická díla třídit (např. podle oblastí vzniku, podle zobrazovacích metod, které byly při jejich tvorbě použity, atd.), ale domnívám se, že dělení podle stáří je výhodné, protože umožňuje snadné propojení s historickými souvislostmi. Historii (dějinám) kartografie by měl být věnován v těchto multimediálních materiálech celý učební blok. Prozatím bych doporučila multimediální učebnici Dějiny kartografie vytvořenou pracovníky Masarykovy univerzity v Brně. Critical cartography V posledních několika letech došlo k vytvoření critical cartography. Tato disciplína má své kořeny v USA. Zde je uveden stručný úvod do critical cartography. Do češtiny by se tato disciplína překládala jako kritická kartografie, ale tento výraz není prozatím používán. Critical cartography definujeme jako soubor nových postupů kartografie (odmítnutí stávajících koncepcí a postupů) a analýzu na podkladech kritické teorie. Kritická teorie se zabývá zkoumáním a analýzou společnosti a kultury. Čerpá z poznatků v rámci sociálních věd a humanitních oborů. Critical cartography rozšiřuje tradiční pojetí kartografie o zkoumání vazeb mezi kartografií (i ostatními vědami zabývajícími se zeměpisnými a polohopisnými znalostmi) a ekonomikou, politikou a dalšími společenskými vědami. V pojetí critical cartography jsou mapy a ostatní poznatky kartografie považovány za jeden z prostředků přispívající k řízení společnosti, protože jsou zdrojem geografických dat a v současné době i zdrojem informací o místech a lidech. Takovéto využívání těchto dat a informací umožnilo především jejich zpracování digitálními technologiemi. Z rozsáhlých databází (statistických, informačních), které stojí v pozadí digitálně zpracovaných map, mohou být vybírány pouze určitá konkrétní data a tím manipulováno s informacemi o společnosti. Kartografové věnující se critical cartography si dali za cíl podrobit dosavadní mapy (jejich vlastnosti) pečlivé analýze a umožnit tak novým mapám (s novými vlastnostmi nebo jejich novým významem) předávání společnosti více informací.

13 Předním představitelem critical cartography byl J. B. Harley, profesor na univerzitě ve Wisconsinu v Milwaukee, který se zabýval teoretickými otázkami kartografie (sociální otázky, propojení moci a geografických znalostí). Na jeho práci navázali někteří další kartografové. Mezi přední představitele současné critical cartography patří Denis Cosgrove, Denis Wood, Jeremy Crampton, John Krygier či Kevin Martin. I když se critical cartography přibližně od roku 1990 vyvíjí jako samostatná disciplína, může být chápána pouze v souvislosti s historickým kontextem vývoje kartografie obecně. Fakta, zpracovaná na této stránce, jsou čerpána z: [Crampton 2006], [enwiki 2010]. Praktická kartografie Na rozdíl od teoretické kartografie se praktická kartografie, a její disciplíny, zabývá praktickými aspekty kartografie, tedy zpracováním a šířením kartografických děl. Praktická (užitá, aplikovaná) kartografie postupy tvorby a zpracování map. [VUGTK 2010] je část kartografie, zabývající se praktickými Zabývá se výrobními postupy kartografických děl (směrnice, metodické návody, kartografická dokumentace), dále pak mapovacími a výpočetními pracemi, sestavováním kartografických děl, používanými technologiemi i vývojem nových a tiskem. Do praktické kartografie tedy patří disciplíny: kartografická tvorba kartografická polygrafie a reprodukce Kartografická tvorba Kartografická tvorba představuje soubor činností jejichž výsledkem je kartografické dílo. Jedná se o vlastní kartografickou činnost. Nejprve se provádí tzv. přípravné práce - studium zpracovávaného prostoru a shromažďování podkladů. Ze získaných dat a informací dochází k sestavování mapového obrazu. Kartografické dílo se realizuje podle technického protokolu, který má dvě části: redakční plán a technologicko kalkulační list. Na vzniku mapy se podílí celá řada specialistů: hlavní redaktor, odpovědný redaktor, technický redaktor, výtvarný redaktor, kartograf sestavitel, kartografický kreslič, kartografický operátor a mnoho dalších. Při tvorbě kartografického díla se provádí činnosti, jakými jsou např. výběr prvků mapy, jazyka mapy, návrh zobrazení, generalizace mapového obrazu a výsledné vykreslení kartografického díla.

14 Kartografická tvorba je v současnosti stále častěji zajišťována digitálními technologiemi, ale v některých případech se stále pracuje tradičními postupy. Rozdělení kartografie podle technologií používaných při vzniku kartografických děl je uvedeno v následující kapitole. Informace zpracovány na základě [Maršíková 2009]. Kartografická polygrafie a reprodukce Svým působením spadá do oblasti praktické kartografie, protože se podílí na tvorbě a šíření kartografických děl. Polygrafie je výrobní obor, který zpracovává a tiskem rozmnožuje textové a obrazové předlohy. Obor zahrnuje zhotovení tiskových forem, tisk a dokončující výrobu.(čsn ) U kartografické polygrafie (kartopolygrafie) jsou stroje, základní technologie a materiály stejné jako v klasické polygrafii. Rozdílné je zpracování grafické části (mapového obrazu) a doprovodných textů map, knihařské zpracování map a atlasů a uchování tiskových podkladů (v analogové či digitální podobě). Rozdílnosti jsou přehledně uvedeny v následující tabulce: Kartopolygrafie - atypické formáty papíru (např. ZM 10 rozměr 62 x 46 cm, ZM 25 rozměr 63 x 47 cm) Polygrafie - standardizované formáty papíru (A5, A4, A3, B5, B4,...) - často tisk přímými barvami (např. 5, 6, 7, 8 i více) - stabilizovaný čtyřbarvotisk (nejčastěji CMYK) - poloautomatické dokončování neměnný obraz změna obrazu (po revizi map) - dokončovací práce zpravidla na automatizovaných linkách - reprodukuje se spojováním vrstev - reprodukuje se přímo předloha - archivace tiskových podkladů (často i meziproduktů) v současnosti uchování v podobě digitální [Baranová 2008] - archivace hotových výtisků (tiskový podklad je po dokončení zrušen, sazba je tzv. rozmetána) Reprografie je technologický obor, který pro sdělování informací v pracovních soustavách využívá grafických technik nebo technik strojového zpracování a technik přenosu dat k rozmnožování informačních médií, k jejich převodu do jiné grafické formy, popř. ke strojové práci s nimi. (ČSN ) Kartografická polygrafie a reprodukce se zabývá postupy a úkony sloužící pro polygrafické zpracování mapy, rozmnožení a vytištění mapy z podkladů vytvořených v rámci kartografické tvorby. [Čerba 2007]

15 Vydávání státních mapových děl organizuje Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK). Vydávání vojenských map řídí Geografická služba Armády České republiky (GEOS AČR). Komerční sféra zajišťuje tvorbu map pro veřejnost (plány měst, turistické mapy, autoatlasy, apod.). Nejvýznamnější čeští vydavatelé jsou zpracováni v sekci Kartografické zdroje - vydavatelé. Pokud jste pozorně četli učební text, jistě pro Vás nebude problém správně odpovědět na následující otázky. Čím se zabývá matematická kartografie? Jak se nazývá kartografická disciplína zabývající se tříděním map, výkladem mapové symboliky a kartografickou dokumentací? Čím se liší kartometrie od morfometrie?

16 Členění kartografie podle technologií Členění kartografie podle technologií použitých při vzniku kartografického díla. V současné době jsou stále ještě používána kartografická díla, nejčastěji mapy, jak v podobě analogové, tak i ve formě digitální. Avšak analogová kartografie je již na ústupu a proto se jí zde nebudeme podrobně věnovat. Popis členění podle technologií. Digitální (počítačová) kartografie Díky mohutnému vývoji výpočetní techniky bychom mohli v dnešní době mluvit už jen o digitální kartografii, protože poměr mezi mapami vyhotovovanými pomocí počítačů a konvenčním rukodělným způsobem se velmi rychle mění ve prospěch automatizovaných technologií. Rozšíření počítačů je v posledních dvou desetiletích velmi masivní. Nacházíme se v období technické revoluce způsobené právě používáním počítačů. Tento pokrok velmi ovlivnil kartografii. Dal vzniknout novému odvětví, které je označováno jako počítačová, resp. digitální kartografie. Historie digitální kartografie sahá do 50. let minulého století. Vývoj je úzce spojen s vývojem informačních technologií a geografických informačních systémů (GIS).

17 U digitální kartografie dochází k tvorbě a zpracování kartografických děl pomocí digitálních technologií. Obsah map se skládá za pomoci speciálního softwaru na počítači. Reprodukován pak může být přes monitor nebo přes tiskárnu (či jiné kreslící zařízení). Prezentaci grafických dat rozdělujeme na vektorovou a rastrovou. Vektorová prezentace je označovaná jako uzlohrannová a podobně jako celý jazyk mapy je založena na třech typech mapových prvků: bodu, hraně (linii) a polygonu. U vektorové mapy můžeme libovolně měnit její měřítko a zůstane stále stejně přesná. Rastrová data představují geometricky i topograficky odlišné řešení. v tomto případě objekty nejsou vytvářeny výše zmíněnými prvky. Rastrový přístup si můžeme představit jako souřadnicový prostor, který je pokryt pravidelnou mřížkou. Oka mřížky se nazývají pixely. Přesnost rastrové mapy závisí na velikosti pixelu ve skutečnosti. Každý pixel má díky pravidelnému uspořádání svoji polohu v obraze. V doprovodném datovém souboru se potom zapisují pouze atributy vztažené k jednotlivým buňkám. Velkou nevýhodou je velký nárok na paměť počítače (špatná komprese dat). Digitální mapa je na počítači uložena formou databáze uspořádaná do mapových informačních vrstev, které zpravidla odpovídají mapovým prvkům. Existence vrstev patří k největším zbraním digitálních map. Vrstvy můžeme pomocí vhodného software libovolně na mapě zviditelňovat, či skrývat. Kombinací vrstev si můžeme vytvořit takovou mapu, kterou právě potřebujeme. Vrstvu digitální mapy mohou tvořit jak data, která jsou prezentována vektorově, tak i data rastrová. Počítačová mapa se neskládá jen z kartografického produktu (mapy samotné), ale je doplněna také o další prvky. Tím nejzásadnějším je interaktivní složka, která umožňuje uživateli pracovat s mapou a k mapě přiřazenými atributovanými daty. Tvorbou a neustálým zdokonalování interaktivních map se zabývá interaktivní kartografie. Dále to mohou být v digitální mapě obsažena multimediální data a metadata - vývoj této oblasti má na starost multimediální kartografie. Dále může být počítačová kartografie dělena podle toho, pro jaké médium je určena. Jako zástupce tohoto dělení bych jmenovala kartografii webovou a kartografii pro mobilní zařízení. Specifické postavení v digitální kartografii má pak kybernetická kartografie, která se svými vlastnostmi a produkty spíše přibližuje GIS. Výše jmenované vlastnosti staví digitální mapy velkou měrou nad mapy papírové, ty jim v tomto ohledu nemohou vůbec konkurovat. Propojení atributových a prostorových dat je základem geografických informačních systémů. Umožňuje provádět dotazy nad oběma typy dat a další úkoly typické pro GIS. Příklad digitální mapy (výsledná kombinace jednotlivých vrstev) zdroj:

18 Výpočetní technika je schopna v dnešní době uchovávat i velmi rozsáhlé databáze grafické povahy. S uloženými daty dále pracovat a vytvářet stále nové mapy (i když tato data nebyla pro tyto produkty primárně určena). Pomocí přídavných zařízení, jako jsou tiskárny, plotry a jiná kreslící zařízení je možné jednoduše digitální mapu uvést do papírové podoby nebo na jiné analogové médium. Ani u nejmodernějších nosičů neexistuje 100% jistota, že informace na disku zůstanou trvale, mohou jednoduše zmizet. Proto je zapotřebí zálohovat periodicky, na více druhů medií, nebo alespoň využívat výrobky různých firem. Informace zpracovány na základě [Robinson 1995]. a [Řehák 2006]. Interaktivní kartografie WWW stránky s interaktivními mapami umožňují uživateli ovlivňovat mapu podle svých potřeb a tím rozhodovat o obsahu a vzhledu. [Cartwright 2003] Interaktivní kartografie je část kartografie zabývající se tvorbou, dalším vývojem, ale i hodnocením interaktivních map. Interaktivní mapa umožňuje uživateli s ní dále pracovat (změna měřítka, výběr vrstev,...). Předchůdcem dnešní podoby interaktivní kartografie byla digitální kartografie vytvářející mapy na úrovni hypermap, které byly přenášeny mezi harddisky jednotlivých počítačů nejčastěji prostřednictvím CD-ROM. Současná interaktivní kartografie může mít několik podob. Buď jsou její produkty pouze interaktivní, nebo mohou být i současně multimediální nebo dynamické, (prvky jsou animované v reálném čase). S interaktivní kartografií tedy úzce souvisí kartografie multimediální. Multimediální kartografie bývá někdy uváděna jako součást interaktivní kartografie. Začátek rozmachu interaktivní kartografie představuje umístění interaktivních map na internet. Interaktivita map je zajištěna hypertextovou strukturou, která umožňuje uživateli zabývat se mapou na vyšší úrovni, než to bylo možné u analogové mapy. Internet poskytuje uživateli mapu rychlejší metodou mapové distribuce a odlišnými metodami zobrazení.[kaplan 2005] Pro nejčastější použití interaktivních map na webu, bývá někdy spojována s kartografií webovou.

19 Multimediální kartografie Multimediální kartografie je shromažďování geografických informací takovým způsobem, který umožňuje prezentaci dat pomocí různých rozhraní. [enwiki 2010] Multimediální kartografie, na rozdíl od tradiční kartografie (ať již analogové nebo digitální - statické), prezentuje prvky mapy více než dvěma médii. Kromě textu a grafiky jsou zapojovány i média jako je zvuk, video, animace. Multimediální kartografie může být také vnímána jako kartografické spojení různých prvků. Tato spojení jsou vytvářena prostřednictvím World Wide Web, interaktivní digitální televize, mobilních internetových technologií, interaktivními hypertextovými odkazy apod. Tyto služby jsou spojeny s rozsáhlými databázemi - celostátními nebo globálními. Multimediální kartografické prezentace umožňují uživatelům vnímat informace týkající se prostorového uspořádání novým inovativním způsobem. Díky multimediální kartografii bylo vytvořeno mnoho zajímavých výtvorů. Struktura a pojetí multimediální mapy závisí na funkci a účelu, ke kterému byla vytvořena. Multimediální aplikace může být strukturována jako jednolitá nebo sekvenční (postupně vede uživatele přes aplikaci). Pro zjištění, kde se v aplikaci nacházím a kam mohu jít dál, jsou velmi důležité navigační prvky. Mapa může obsahovat i několik navigačních prvků. Rozlišujeme prostorové, časové a tematické prvky. Multimediální mapa bývá často interaktivní - interaktivní kartografie Zpracováno podle [CartouChe 2008], [Carwright 2001] a [Šmída 2008]. Webová kartografie Webová kartografie je obor zabývající se tvorbou, přenosem, zobrazováním a údržbou map v prostředí webu. [Doležal 2005] Webová kartografie je vědní disciplína geografie, která si pokládá otázky spojené s příležitostmi a omezeními elektronických map publikovaných na internetu. [Šmída 2008] Webová kartografie se objevila s příchodem World Wide Webu, který vznikl v roce Již na prvních webových stránkách se objevují statické náhledové mapy. Webová mapa je produktem webové kartografie.[doležal 2005] Webovou mapou může být jakákoliv mapa. Proto webová kartografie souvisí téměř se všemi ostatními kartografickými disciplínami (digitální kartografie, interaktivní kartografie, multimediální kartografie, analogová kartografie, historie kartografie, tematická kartografie, topografická kartografie, atd.) Webovým mapám, jejich dělení a následnému hypertextovému propojením se jmenovanými druhy map, by měla být věnována jedna kapitola v části klasifikace map.

20 Kartografie pro mobilní zařízení Kartografie pro mobilní zařízení by se mohla definovat jako oblast kartografie zabývající se vytvářením zázemí pro umisťování map na mobilní zařízení (mobilní telefony, PDA Personal Digital Assistant). Mobilní zařízení (mobilní telefony, kapesní počítače) jsou díky své velikosti a snadné manipulaci čím dál častěji používány pro navigační účely spojené s naváděním pomocí mapových produktů. Jedná se o služby a aplikace spojené s technologií GPS (Global Positioning System), tedy navigační služby jako zobrazení aktuální polohy na mapě či plánování tras. Dále pak aplikace pro sběr dat, kde mapa může zastávat roli podkladu pro orientaci v terénu. Dále to můžou být mapy jako součást různých dokumentů, například zpravodajství na internetu, tematické mapy, různé kartogramy a kartodiagramy, anamorfované mapy apod. Hlavním problémem je redukce velikosti mapy pro zobrazení na malých displejích a přenos pomocí technologií s malou kapacitou. Pro zobrazování map na mobilních zařízeních není možné použít běžné grafické formáty, které se používají pro standardní digitální mapy. Ukážeme si to na příkladu grafických formátů pro PDA. I na PDA lze umisťovat mapy jak ve vektorovém, tak v rastrovém formátu. Rastrové formáty obecně bývají chápány v poměru ke kvalitě jako neúměrně objemné a nalézají odlišná využití než vektorové. Avšak jsou vytvořeny nebo upraveny i takové formáty, které v mnohém smazávají vrozené nevýhody rastrů a nabízí přijatelnou alternativu. Rastrové formáty, které je možné k tomuto účelu použít, jsou např. open source DjVu a komerční MrSID. Avšak i zde se již více používají formáty vektorové, pro jejich menší datový objem. Používanými vektorovými formáty jsou SVG, Ravegeo, MapTP. Komerční produkty RaveGeo a MapTP mají výhodu zázemí a technické podpory od velkých společností. Takto otevřený formát SVG těží z bezplatného využívání a dodržování standardu pod záštitou W3C konsorcia. Text vznikl citacemi z [Čerba 2006] a [Šilhavý 2006]. Kybernetická kartografie Termín kybernetická kartografie (cybercartography) byl poprvé použit na 18. ICC ve Stockholmu v červnu Název prezentace byl Maps and Mapping in the Information Era, autor Taylor. Kybernetická kartografie se zabývá nahrazením mapy (konvenční grafický obraz) digitálním modelem terénu (DMT) a dále pak řešením úloh na něm. Kybernetická kartografie je nové pojetí pro mapy a mapování v informační éře. Je definována jako organizace, prezentace, analýza a sdělování prostorově orientovaných informací o širokým záběrem

Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod. Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad

Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod. Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Obsah Státní mapová díla - topografické mapy středních měřítek, Státní

Více

ČÚZK POSKYTOVATEL ZÁKLADNÍCH GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ

ČÚZK POSKYTOVATEL ZÁKLADNÍCH GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ ČÚZK POSKYTOVATEL ZÁKLADNÍCH GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 19. letní geografická škola 25.8.2011, Brno, Obsah prezentace Rezort Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

Geoinformační technologie

Geoinformační technologie Geoinformační technologie Geografické informační systémy (GIS) Výukový materiál l pro gymnázia a ostatní středn ední školy Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 Vytvořeno v rámci projektu SIPVZ 1357P2006

Více

Geografické informační systémy GIS

Geografické informační systémy GIS Geografické informační systémy GIS Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským

Více

DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU

DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Zeměměřický úřad DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Ing. Bohumil Vlček Zeměměřický úřad Odbor správy a užití geoinformací 8. 11. 2013 Geografické informace poskytované ZÚ Geografické podklady, produkty

Více

Kartogramy. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Kartogramy. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Kartogramy Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vytvoření dokumentu: 20. 9. 2004 Datum poslední aktualizace: 17. 10. 2011 Definice Kartogram je

Více

Mapa zdroj informací

Mapa zdroj informací Nejpřesnějším modelem Země je glóbus. Všechny tvary na glóbu odpovídají tvarům na Zemi a jsou zmenšeny v poměru, který udává měřítko glóbu. Mapa je zmenšený a zjednodušený rovinný obraz zemského povrchu.

Více

Mapy - rozdělení podle obsahu, měřítka a způsobu vyhotovení Plán Účelové mapy

Mapy - rozdělení podle obsahu, měřítka a způsobu vyhotovení Plán Účelové mapy Mapy - rozdělení podle obsahu, měřítka a způsobu vyhotovení Plán Účelové mapy Kartografie přednáška 2 Mapy a jejich měřítka, plán výsledkem většiny mapovacích prací je mapa nebo plán Mapa zmenšený generalizovaný

Více

154GEY2 Geodézie 2 6. Státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu.

154GEY2 Geodézie 2 6. Státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu. 154GEY2 Geodézie 2 6. Státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu. 6.1 Mapa, plán. 6.2 Rozdělení map. 6.3 Metody kartografického vyjadřování na mapách. 6.3.1 Polohopis. 6.3.2 Výškopis. 6.3.3 Popis.

Více

7. Geografické informační systémy.

7. Geografické informační systémy. 7. Geografické informační systémy. 154GEY2 Geodézie 2 7.1 Definice 7.2 Komponenty GIS 7.3 Možnosti GIS 7.4 Datové modely GIS 7.5 Přístup k prostorovým datům 7.6 Topologie 7.7 Vektorové datové modely 7.8

Více

16.3.2015. Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz

16.3.2015. Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz Přednáška byla zpracována s využitím dat a informací uveřejněných na http://geoportal.cuzk.cz/ k 16.3. 2015. Státní mapová díla jsou stanovena nařízením vlády

Více

Státní mapová díla (1)

Státní mapová díla (1) Státní mapová díla (1) Státní mapová díla Přednáška pro úředníky státní správy a samosprávy Dne 25.11.2014, 9:00-9:45 Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí

Více

2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely

2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely 2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely Vyučující: Ing. Jan Pacina, Ph.D. e-mail: jan.pacina@ujep.cz Pro přednášku byly použity texty a obrázky z www.gis.zcu.cz Předmět KMA/UGI, autor Ing. K.

Více

Prostorová data pro INSPIRE, pro veřejnou správu i pro veškerou veřejnost

Prostorová data pro INSPIRE, pro veřejnou správu i pro veškerou veřejnost Prostorová data pro INSPIRE, pro veřejnou správu i pro veškerou veřejnost Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Geoinformace ve veřejné správě 27. 28. 5. 2013, Praha http://geoportal.cuzk.cz Přehled prezentace

Více

Kartografické znaky. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Kartografické znaky. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Kartografické znaky Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vytvoření příspěvku: 20. 9. 2004 Poslední aktualizace: 2. 10. 2012 Obsah přednášky Teorie

Více

Nové pojetí výuky kartografie a geografie v rámci přírodovědných. PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.

Nové pojetí výuky kartografie a geografie v rámci přírodovědných. PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D. Nové pojetí výuky kartografie a geografie v rámci přírodovědných a společenskovědních předmětů PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D. Obsah 1) Porovnání staré a nové koncepce výuky geografie a kartografie 2) Jaké jsou

Více

11.9.2010. X. mezinárodní konference o katastru nemovitostí, Karlovy Vary hotel Thermal

11.9.2010. X. mezinárodní konference o katastru nemovitostí, Karlovy Vary hotel Thermal Geoportál ČÚZK -data a služby resortu na internetu Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 1 Obsah prezentace Úvod důvody pro geoportálové řešení, historie Základní funkce a vstupní rozhraní Geoportálu Popis aplikací

Více

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapový portál Mapa Česka, který je dostupný na internetové adrese www.mapa-ceska.cz, byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity

Více

Organizace státní zeměměřické služby

Organizace státní zeměměřické služby Organizace státní zeměměřické služby Český úřad zeměměřický a katastrální ( ČÚZK )... je ústředním orgánem státní správy zeměměřictví a katastru adresa: Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8 V

Více

Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra

Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra Geografická data nekomerční nebo volně dostupná komerční státní správa privátní sféra všeobecná specializovaná pokrývají celé území

Více

Technologie digitalizace a zpřístupnění starých map - pohled kartografa a uživatele

Technologie digitalizace a zpřístupnění starých map - pohled kartografa a uživatele Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Technologie digitalizace a zpřístupnění starých map - pohled kartografa a uživatele Milan Talich 12. konference Archivy, knihovny, muzea

Více

VYUŽITÍ TÉMATU DIPLOMOVÉ PRÁCE V GEOGRAFICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE VE VAZBĚ NA RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

VYUŽITÍ TÉMATU DIPLOMOVÉ PRÁCE V GEOGRAFICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE VE VAZBĚ NA RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VYUŽITÍ TÉMATU DIPLOMOVÉ PRÁCE V GEOGRAFICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE VE VAZBĚ NA RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Protože s odbornou geografií a kartografií současně studuji obor

Více

Portál veřejné správy ČR - CENIA

Portál veřejné správy ČR - CENIA Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra Geografická data nekomerční nebo volně dostupná komerční státní správa privátní sféra všeobecná specializovaná pokrývají celé území

Více

Informace o geografických podkladech pro veřejnou správu

Informace o geografických podkladech pro veřejnou správu Informace o geografických podkladech pro veřejnou správu RNDr. Eva Kubátová, MV, odbor rozvoje projektů a služeb egovernment Ing. Petr Dvořáček, ZÚ, vedoucí odboru správy a užití geoinformací Porada MV

Více

MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO

MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO MICHAL SÝKORA TOPGIS, S.R.O. 4.6.2015 1 PROGRAM PREZENTACE Seznam.cz TopGis, s.r.o. O společných mapách O přístupu k mapám Nástroje pro práci s Mapy.cz GisOnline - GisManager

Více

Data a služby Zeměměřického úřadu

Data a služby Zeměměřického úřadu ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Data a služby Zeměměřického úřadu Jana Kuchařová GIVS 2015, Praha 4. 5. 2015 Poskytování dat ZÚ Digitální data (souborová data, služby), tištěné mapy, publikace Smlouva x Dohoda (OCL)

Více

Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách

Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny Brno www.vumop.cz Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách Brno 2014 Ing. Michal Pochop Vyhláška č. 13/2014

Více

Výchova specialistů v oboru Geodézie a kartografie a možnosti jejich uplatnění v praxi. Ing. HANA STAŇKOVÁ, Ph.D.

Výchova specialistů v oboru Geodézie a kartografie a možnosti jejich uplatnění v praxi. Ing. HANA STAŇKOVÁ, Ph.D. XVIII. Mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny Karlova Studánka 17.-19.5.2012 Výchova specialistů v oboru Geodézie a kartografie a možnosti jejich uplatnění v praxi Ing. HANA STAŇKOVÁ, Ph.D.

Více

Téma: Geografické a kartografické základy map

Téma: Geografické a kartografické základy map Topografická příprava Téma: Geografické a kartografické základy map Osnova : 1. Topografické mapy, měřítko mapy 2. Mapové značky 3. Souřadnicové systémy 2 3 1. Topografické mapy, měřítko mapy Topografická

Více

Kartografické zdroje jako kulturní dědictví a formy jejich zpřístupňování

Kartografické zdroje jako kulturní dědictví a formy jejich zpřístupňování Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Historický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i. Kartografické zdroje jako kulturní dědictví a formy jejich zpřístupňování Eva Semotanová

Více

Tematické mapy na podkladě státního mapového díla. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Tematické mapy na podkladě státního mapového díla. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Tematické mapy na podkladě státního mapového díla Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Vytvoření dokumentu: 20. 9. 2004 Poslední aktualizace: 14. 11.

Více

POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS)

POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS) POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS) Petr Dvořáček Zeměměřický úřad ecognition Day 2013 26. 9. 2013, Praha Poskytované produkty z LLS Digitální model reliéfu České republiky 4.

Více

Společnost ATLAS, spol. s r.o. byla založena roku 1990 za účelem vývoje vlastního grafického software pro oblast inženýrských prací.

Společnost ATLAS, spol. s r.o. byla založena roku 1990 za účelem vývoje vlastního grafického software pro oblast inženýrských prací. Společnost ATLAS, spol. s r.o. byla založena roku 1990 za účelem vývoje vlastního grafického software pro oblast inženýrských prací. Během dosavadní činnosti společnost navázala dlouhodobou spolupráci

Více

Terestrické 3D skenování

Terestrické 3D skenování Jan Říha, SPŠ zeměměřická www.leica-geosystems.us Laserové skenování Technologie, která zprostředkovává nové možnosti v pořizování geodetických dat a výrazně rozšiřuje jejich využitelnost. Metoda bezkontaktního

Více

6.16. Geodetické výpočty - GEV

6.16. Geodetické výpočty - GEV 6.16. Geodetické výpočty - GEV Obor: 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 8 Platnost učební osnovy: od 1.9.2010 1) Pojetí vyučovacího

Více

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti 3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) 51 Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

GEOINFORMATIKA. -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi. Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO

GEOINFORMATIKA. -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi. Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO GEOINFORMATIKA -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO GEOINFORMATIKA JE spojením informatiky a geografie uplatnění geografie v počítačovém prostředí je obor, který

Více

Výuka geoinformačních technologií

Výuka geoinformačních technologií TU Zvolen, 29.5.2015 doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. Výuka geoinformačních technologií Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro střední odborné školy s humanitním zaměřením (6 8 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje

Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje stanovují způsob tvorby ÚKM Jihočeského kraje a její aktualizace do doby než dojde ke zprovoznění RUIAN, poté přechází

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

Nové geovědní informační služby:

Nové geovědní informační služby: Nové geovědní informační služby: - Portál státní geologické služby (SGS) - Portál rizikových geofaktorů Mgr. Robert Tomas, Ph.D. náměstek pro informatiku Mgr. Olga Moravcová, Ph.D. vedoucí oddělení GIS

Více

METODY A POSTUPY DIGITALIZACE A ONLINE ZPŘÍSTUPNĚNÍ STARÝCH KARTOGRAFICKÝCH DĚL

METODY A POSTUPY DIGITALIZACE A ONLINE ZPŘÍSTUPNĚNÍ STARÝCH KARTOGRAFICKÝCH DĚL METODY A POSTUPY DIGITALIZACE A ONLINE ZPŘÍSTUPNĚNÍ STARÝCH KARTOGRAFICKÝCH DĚL Ing. Milan Talich, Ph.D. Milan.Talich@vugtk.cz. Ing. Filip Antoš Filip.Antos@vugtk.cz INFORUM 2011, 24. 26. května 2011,

Více

DĚJINY ZEMĚMĚŘICTVÍ A POZEMKOVÝCH ÚPRAV V ČECHÁCH A NA MORAVĚ V KONTEXTU SVĚTOVÉHO VÝVOJE MAGDALENA MARŠÍKOVÁ ZBYNĚK MARŠÍK

DĚJINY ZEMĚMĚŘICTVÍ A POZEMKOVÝCH ÚPRAV V ČECHÁCH A NA MORAVĚ V KONTEXTU SVĚTOVÉHO VÝVOJE MAGDALENA MARŠÍKOVÁ ZBYNĚK MARŠÍK DĚJINY ZEMĚMĚŘICTVÍ A POZEMKOVÝCH ÚPRAV V ČECHÁCH A NA MORAVĚ V KONTEXTU SVĚTOVÉHO VÝVOJE MAGDALENA MARŠÍKOVÁ ZBYNĚK MARŠÍK NAKLADATELSTVÍ LIBRI PRAHA 2007 Ing. Magdalena Maršíková, Prof. Ing. Zbyněk Maršík,

Více

Operační program Praha Adaptabilita 17.1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky

Operační program Praha Adaptabilita 17.1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Operační program Praha Adaptabilita 17.1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Program dalšího vzdělávání pro zaměstnance ČGS ohrožené na trhu práce Číslo úkolu ČGS: 661030 RNDr. Jan Čurda člen Týmu pro

Více

9 Prostorová grafika a modelování těles

9 Prostorová grafika a modelování těles 9 Prostorová grafika a modelování těles Studijní cíl Tento blok je věnován základům 3D grafiky. Jedná se především o vysvětlení principů vytváření modelů 3D objektů, jejich reprezentace v paměti počítače.

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

Digitalizační centrum včetně plnění databáze rastrových map uživateli

Digitalizační centrum včetně plnění databáze rastrových map uživateli Digitalizační centrum včetně plnění databáze rastrových map uživateli Filip Antoš, Milan Talich Seminář Kartografické zdroje jako kulturní dědictví 11. června 2015, Praha Jak digitalizovat staré mapy a

Více

Kartometrická analýza starých map část 2

Kartometrická analýza starých map část 2 Podpora tvorby národní sítě kartografie nové generace Kartometrická analýza starých map část 2 Seminář NeoCartoLink, Olomouc, 29. 11. 2012 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem

Více

Laserové skenování (1)

Laserové skenování (1) (1) Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským sociálním fondem astátním rozpočtem

Více

Zdroje dat GIS. Digitální formy tištěných map. Vstup dat do GISu:

Zdroje dat GIS. Digitální formy tištěných map. Vstup dat do GISu: Zdroje dat GIS Primární Sekundární Geodetická měření GPS DPZ (RS), fotogrammetrie Digitální formy tištěných map Kartografické podklady (vlastní nákresy a měření) Vstup dat do GISu: Data přímo ve potřebném

Více

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: prof. Ing. Milan Turčáni, CSc. prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. Tato kniha vznikla za finanční podpory Studentské grantové

Více

Staré mapy v prostředí Internetu

Staré mapy v prostředí Internetu Staré mapy v prostředí Internetu Vladimír Brůna, Kateřina Křováková Laboratoř geoinformatiky UJEP, Dělnická 21, 434 01 Most tel./fax: 476 137 448, e-mail: bruna@geolab.cz, cariad@geolab.cz http://www.geolab.cz

Více

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz - první výsledek spolupráce VÚGTK a paměťových institucí

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz - první výsledek spolupráce VÚGTK a paměťových institucí Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz - první výsledek spolupráce VÚGTK a

Více

Z E M Ě M Ě Ř I C K Ý Ú Ř A D NOVÉ ZDROJE GEOPROSTOROVÝCH DAT POKRÝVAJÍCÍCH ÚZEMÍ STÁTU

Z E M Ě M Ě Ř I C K Ý Ú Ř A D NOVÉ ZDROJE GEOPROSTOROVÝCH DAT POKRÝVAJÍCÍCH ÚZEMÍ STÁTU Z E M Ě M Ě Ř I C K Ý Ú Ř A D NOVÉ ZDROJE GEOPROSTOROVÝCH DAT POKRÝVAJÍCÍCH ÚZEMÍ STÁTU Ing. Karel Brázdil, CSc. karel.brazdil@cuzk.cz 1 O B S A H P R E Z E N T A C E 1. Projekt nového mapování výškopisu

Více

Metodika budování sbírky Webarchivu

Metodika budování sbírky Webarchivu Metodika budování sbírky Webarchivu Autoři: Bjačková Barbora, Kvasnica Jaroslav Datum vytvoření: 4. 2. 2015 Terminologie: archivace webu proces sběru, ukládání, trvalého uchovávání a zpřístupňování webových

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Přehled vhodných metod georeferencování starých map

Přehled vhodných metod georeferencování starých map Přehled vhodných metod georeferencování starých map ČVUT v Praze, katedra geomatiky 12. 3. 2015 Praha Georeferencování historická mapa vs. stará mapa georeferencování umístění obrazu mapy do referenčního

Více

Autorské právo v kartografii a geoinformatice

Autorské právo v kartografii a geoinformatice Autorské právo v kartografii a geoinformatice RNDr. Alena Vondráková, Ph.D. alena.vondrakova@upol.cz Katedra geoinformatiky, Univerzita Palackého v Olomouci Přehled témat Co je to autorské právo? Jak souvisejí

Více

Geografické informační systémy Říčany

Geografické informační systémy Říčany Téma aktivity: GIS v oblastním městě republiky Předmět: Vazba na ŠVP: GIS 4., 5. ročník, seminář ze zeměpisu Tematický celek: GIS, ČR Doporučený věk žáků: 16-19 let Doba trvání: 28 minut Specifické cíle:

Více

Geografické informační systémy

Geografické informační systémy Geografické informační systémy Co je to GIS? Tato zkratka se používá pro Geografické Informační Systémy. V současné literatuře se objevuje velké množství definic GIS. Jednu z nejvýstižnějších definic uvádí

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Souřadné systémy

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Souřadné systémy Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Souřadné systémy SRS (Spatial reference system) CRS (Coordinate Reference system) Kapitola 1: Základní pojmy Základní prostorové pojmy Geografický prostor Prostorové vztahy (geometrie,

Více

Publikování map na webu - WMS

Publikování map na webu - WMS Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Publikování map na webu - WMS Autor: Ondřej Dohnal, Martina Černohorská Editor: Filip Dvořáček Praha, duben 2010 Katedra mapování a kartografie

Více

Praktické použití kartografického software pro tvorbu map OCAD 11

Praktické použití kartografického software pro tvorbu map OCAD 11 Praktické použití kartografického software pro tvorbu map OCAD 11 Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt

Více

Kartografická webová aplikace. Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Kartografická webová aplikace. Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita Kartografická webová aplikace Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vzniku dokumentu: 3. 11. 2011 Datum poslední aktualizace: 10. 12. 2011 Cíl

Více

8. ročník LMP NSP. Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie. Přírodní obraz Země Terénní geografické praxe a aplikace

8. ročník LMP NSP. Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie. Přírodní obraz Země Terénní geografické praxe a aplikace Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis ŠVP ZV LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Zeměpis Vyučovací předmět Zeměpis je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru Zeměpis ze vzdělávací

Více

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 IČ: 25472593 MK Consult, v.o.s. Drážďanská 493/40, 40007 Ústí nad Labem tel.,fax 47550500408, e-mail info@mkconsult.cz Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 Základní popis programu Kompas 3.2 Systém

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE název předmětu TOPOGRAFICKÁ A TEMATICKÁ KARTOGRAFIE číslo úlohy název úlohy 2 Tvorba tematických

Více

Mapový server Marushka. Technický profil

Mapový server Marushka. Technický profil Technický profil Úvodní informace Mapový aplikační server Marushka představuje novou generaci prostředků pro publikaci a využívání dat GIS v prostředí Internetu a intranetu. Je postaven na komponentové

Více

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí:

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-4/1-5 technologie Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Nejčastější dotazy k Základním pravidlům pro zpracování archiválií, verze 10. 4. 2014. Dotazy na aplikaci Základních pravidel

Nejčastější dotazy k Základním pravidlům pro zpracování archiválií, verze 10. 4. 2014. Dotazy na aplikaci Základních pravidel Nejčastější dotazy k Základním pravidlům pro zpracování archiválií, verze 10. 4. 2014 Dotazy na aplikaci Základních pravidel Musíme zpětně předělávat starší platné archivní pomůcky podle nových Základních

Více

MAPUJEME V KRAJINĚ - Materiál pro učitele -

MAPUJEME V KRAJINĚ - Materiál pro učitele - MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA MAPUJEME V KRAJINĚ - Materiál pro učitele - Brno 2014 Materiál byl zpracován v rámci projektu CZ.1.07/1.3.41/02.0044 Učitel přírodovědy, nejmodernější technologie

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Sídlem: Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2 Zastoupena: Mgr. Petrem

Více

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz. důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz. důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví Milan Talich, Filip Antoš, Ondřej Böhm, Jan Havrlant, Klára Ambrožová, Lubomír Soukup

Více

Ceník dat a výstupů z datových souborů Geografického informač. systému města Plzně

Ceník dat a výstupů z datových souborů Geografického informač. systému města Plzně Ceník dat a výstupů z datových souborů Geografického informač. systému města Plzně Výdej produktů SITMP se řídí Pravidly pro poskytování výstupů z datových souborů GIS města Plzně, schválených usnesením

Více

pro tvorbu map OCAD 11 (1)

pro tvorbu map OCAD 11 (1) software pro tvorbu map OCAD 11 (1) software pro tvorbu map OCAD 11 Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt

Více

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly a algoritmů matematického aparátu Vyjádří a zapíše část celku. Znázorňuje zlomky na číselné ose, převádí zlomky na des. čísla a naopak. Zapisuje nepravé zlomky ve tvaru smíšeného čísla. ZLOMKY Pojem zlomku,

Více

GIVS 2013 28. 5. 2013 Praha

GIVS 2013 28. 5. 2013 Praha Autorské právo v geoinformatice GIVS 2013 28. 5. 2013 Praha www.cagi.cz Sekce GIVS 2013 Autorské právo v geoinformatice 11.15 11.45 RNDr. Alena Vondráková Univerzita Palackého v Olomouci Práce s prostorovými

Více

LASEROVÉ SKENOVÁNÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ V PROJEKTOVÁNÍ

LASEROVÉ SKENOVÁNÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ V PROJEKTOVÁNÍ LASEROVÉ SKENOVÁNÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ V PROJEKTOVÁNÍ Kusák Ivan GEOVAP, spol. s r.o. ZLÍNTHERM 2014 27.-29.3. 2014 Obsah Technologie a metody Mobilní 3D skenování Fy GEOVAP Příklady využití v projekční činnosti

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Informační a výpočetní technika Ročník: 3. - 4. ročník (septima - oktáva) Tématická oblast DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE informatika hardware software

Více

DOKUMENTACE ZAKÁZKY DTMM

DOKUMENTACE ZAKÁZKY DTMM DOKUMENTACE ZAKÁZKY DTMM Příloha č. 1 k Z_OIS_006 Provozní řád digitální technické mapy města Mostu Stránka 1 z 6 OBSAH 1 VÝDEJ DAT... 2 1.1 Žádost o poskytnutí dat... 2 1.2 Vydaná data ÚMPS... 3 2 PŘÍJEM

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Definice, budování a život GIS Kapitola 1: Vztahy strana 2 Data, informace, IS, GIS Kapitola 1: Vztahy strana 3 Rozhodnutí Znalosti Znalostní systémy. Informace

Více

Teorie sférické trigonometrie

Teorie sférické trigonometrie Teorie sférické trigonometrie Trigonometrie (z řeckého trigónon = trojúhelník a metrein= měřit) je oblast goniometrie zabývající se praktickým užitím goniometrických funkcí při řešení úloh o trojúhelnících.

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Tvorba digitálního modelu terénu a animací v něm. - ročníková práce -

Tvorba digitálního modelu terénu a animací v něm. - ročníková práce - Tvorba digitálního modelu terénu a animací v něm - ročníková práce - Lucie Knížová 3. kartografie a geoinformatika 2002-2003 OBSAH 1. Úvod.. 2. Podklady pro tvorbu DMT. 3. Tvorba DMT. 4. Otázka přesnosti

Více

První piloti, navigátoři a letečtí fotografové. Obsah přednášky: Moderní technologie v geodézii a jejich využití v KN

První piloti, navigátoři a letečtí fotografové. Obsah přednášky: Moderní technologie v geodézii a jejich využití v KN Moderní technologie v geodézii a jejich využití v KN (1) Moderní technologie v geodézii a jejich využití v KN DPLS a integrace nových měřických postupů Ing. Václav Šafář, VÚGTK, v.v.i., v vaclav.safar@vugtk.cz

Více

Organizace ATEM - Ateliér ekologických modelů Název textu Vyhodnocení informačních zdrojů o kvalitě ovzduší v Praze BK12 - Informatika, osvěta a

Organizace ATEM - Ateliér ekologických modelů Název textu Vyhodnocení informačních zdrojů o kvalitě ovzduší v Praze BK12 - Informatika, osvěta a Autor Bc. Radek Jareš Organizace ATEM - Ateliér ekologických modelů Název textu Vyhodnocení informačních zdrojů o kvalitě ovzduší v Praze Blok BK12 - Informatika, osvěta a práce s veřejností Datum Červenec

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZEMĚMĚŘICTVÍ V LETECH 2015 AŽ

KONCEPCE ROZVOJE ZEMĚMĚŘICTVÍ V LETECH 2015 AŽ ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD KONCEPCE ROZVOJE ZEMĚMĚŘICTVÍ V LETECH 2015 AŽ 2020 KAREL BRÁZDIL CACIO fórum 2015, PRAHA 3. ČERVNA 2015 ÚVOD Zeměměřický úřad (ZÚ) je správní úřad s celostátní působností podřízený Českému

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Číslo projektu

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Číslo projektu Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT klíčové aktivity Tematická oblast ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB I. Autor :

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. pro kombinované a distanční studium Radim Briš Martina Litschmannová

Více

ORIENTAČNÍ CENÍK GEODETICKÝCH PRACÍ

ORIENTAČNÍ CENÍK GEODETICKÝCH PRACÍ ORIENTAČNÍ CENÍK GEODETICKÝCH PRACÍ Strana 1 z 6 Základní údaje: Jsme geodetická kancelář působící od roku 2003 nejprve jako fyzická osoba Pavel Zdražil, od roku 2006 jako GEO75 s.r.o. Vlastníkem a jednatelem

Více

http://gis.plzen-city.cz

http://gis.plzen-city.cz MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY Mapový portál města Plzně Předdefinované mapy (nejen) pro veřejnost http://gis.plzen-city.cz Stanislav Štangl Správa GIS, stangl@sitmp.cz SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ

Více

SmartMaps OFFICE Mapový informační systém pro PC

SmartMaps OFFICE Mapový informační systém pro PC SmartMaps OFFICE Mapový informační systém pro PC Ideální mapový software pro správu vlastních objektů a databází, pro optimalizaci naplánovaných cest a pro tvorbu mapových výřezů pro tisk a www. Software

Více

4/2.1 VÝPISY, OPISY, KOPIE A INFORMACE Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

4/2.1 VÝPISY, OPISY, KOPIE A INFORMACE Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ ZÁKON V PRAXI Část 4, Díl 2, Kapitola 1, str. 1 4/2.1 VÝPISY, OPISY, KOPIE A INFORMACE Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pro poskytování výpisů, opisů, kopií a informací z katastru nemovitostí platí tyto

Více

Počítačová kartografie a mapy na internetu

Počítačová kartografie a mapy na internetu Počítačová kartografie a mapy na internetu Přednáška z předmětu Počítačová kartografie Otakar Čerba Oddělení geomatiky, Katedra matematiky Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni Datum

Více

ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ

ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ I. DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY...1 II. MAPA EDPP...4 III. REGISTRACE A PŘIHLÁŠENÍ...5 IV. MAPOVÁ APLIKACE DPP...6 I. DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY Ve spodní části úvodní stránky se nachází

Více