Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko"

Transkript

1 Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení (zakázce) dle Pravidel PRV ČR mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Zakázka: Zadavatel: Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. K Vápence 69, Mikulov Zadávací dokumentace: stránka 1 z 15

2 1 Preambule Tato zadávací dokumentace je zpracována v souladu s ustanoveními Pravidel Programu rozvoje venkova ČR (dále jen Pravidla ) pro zakázky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. a v souladu s platnými právními předpisy. Práva a povinnosti neuvedené v této zadávací dokumentaci se řídí Pravidly. Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci dle svých nejlepších znalostí a zkušeností s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a hospodárné zadání zakázky. Zadavatel i přes nejlepší péči nemůže vyloučit, že budoucí názor orgánu dohledu na skutečnosti a procesy upravené v zadávací dokumentaci, může být odlišný od názoru zadavatele. Zadavatel upozorňuje uchazeče na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Uchazeč se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem. Uchazeč je povinen předložit veškeré dokumenty požadované v této textové části zadávací dokumentace, příp. požadované v uvedeném oznámení zadávacího řízení. Uchazeč je dále povinen plně respektovat zadávací podmínky a není oprávněn v nich provádět žádné změny. Nabídky, které nebudou splňovat požadavky stanovené v zadávací dokumentaci, budou v souladu s ustanovením Pravidel ze zadávacího řízení vyloučeny. Je-li v technických specifikacích, projektové dokumentaci či výkazu výměr uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii příp. na obchodní firmu, má se za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je uchazeč oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům. Zadávací dokumentace: stránka 2 z 15

3 2 Identifikace zadavatele Název zadavatele: Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. IČ zadavatele: DIČ zadavatele: CZ Sídlo zadavatele: K Vápence 69, Mikulov Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Michal Solařík Telefon: Vymezení předmětu zakázky 3.1 Předmět zakázky Předmětem plnění této zakázky je služba - pronájem prostor pro kancelář Místní akční skupiny Mikulovsko o.p.s. dle specifikace v bodu 3.3 Předmět služby. 3.2 Charakteristika a odůvodnění zakázky: Zakázka se týká pronájmu kancelářských prostor, který je realizován v souladu s Pravidly programu rozvoje venkova zadávací řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. zakázka s předpokládanou hodnotou nad 500 tis. Kč. Výdaj na pronájem kancelářských prostor je součástí aktivit projektu Realizace Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko , podpořeného z Programu rozvoje venkova ČR , Osy IV. LEADER, Opatření IV.1.1 Místní akční skupina. 3.3 Předmět služby technické podmínky: Předmětem služby je pronájem kancelářského prostoru pro účely zřízení kanceláře MAS Mikulovsko o.p.s. včetně potřebného infrastrukturního, sociálního a technického vybavení Popis poptávané služby: Služba pronájem nebytových kancelářských prostor je poptávaná v tomto rozsahu: Zadávací dokumentace: stránka 3 z 15

4 Lokalizace kancelářských prostor: Kancelářské prostory se musí nacházet v obci Mikulov. Kancelářské prostory se musí nacházet v budově, nebo její části, která je veřejně přístupná tzn. nesmí být vyloučen volný přístup klientů zadavatele do kancelářských prostor MAS Mikulovsko o.p.s (například přístupem přes jiný neveřejný provoz pronajímatele, uzamčený vchod bez možnosti vpuštění klientů pracovníky MAS Mikulovsko apod ) Požadavky na velikost kancelářských prostor: Poptávány jsou dvě možné varianty prostor Varianta A: dvě místnosti po cca 15 m 2, z nichž jedna bude sloužit jako kancelář a jedna jako zasedací místnost. Varianta B: jedna místnost cca 35 m 2 využívaná jako kancelář a zasedací místnost. Nad rámec výměry pronajímaných kancelářských místností dále sociální zařízení (WC, tekoucí voda) a to buď jako součást dispozice pronajímaných prostor, nebo mimo ně volně dostupné v objektu pronajímatele. Další požadavky na kancelářské prostory: Součástí pronájmu bude poskytnutí elektrické energie v rozsahu potřebném pro provoz kancelářské techniky (2 počítače, tiskárny, osvětlení, drobná kancelářská technika) a to zahrnuté v ceně nájmu. Součástí pronájmu bude vytápění pronajatých prostor zahrnuté v ceně nájmu. Součástí pronájmu bude spotřeba vody na sociálním zařízení příp. v kanceláři zahrnuté v ceně nájmu. Přístup do kanceláře musí být pracovníkům MAS Mikulovsko a klientům kanceláře MAS Mikulovsko umožněn celoročně, každý den v týdnu, 24 hodin denně. Pronajímané prostory musí být samostatně uzamykatelné Součástí pronájmu musí být internetové připojení (min. download 512 KB/s) nebo musí být v prostorech instalována infrastruktura k možnosti zřídit toto připojení na náklady pronajímatele. (např. funkční telefonní linka pro ADSL, možnost instalace Wi-Fi připojení) Zadávací dokumentace: stránka 4 z 15

5 3.4 Požadovaný obsah a zpracování nabídky: Nabídka zařízení odpovídající poptávce zadavatele dle popisu v kapitole Popis poptávané služby. 4 Doba a místo plnění zakázky Celková doba pronájmu: (tj. 49 kalendářních měsíců) Místo plnění: Mikulov 5 Kritéria pro hodnocení nabídek Podané nabídky budou hodnoceny podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky. Ta bude posuzována podle následujících kritérií s váhami: Kritérium Váha kritéria Cena v Kč bez DPH 80% Podlahová výměra nabízených prostor 20% Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Počet Hodnota nejnižší nabídky bodů = 100 * kritéria Hodnota nabídky Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální Zadávací dokumentace: stránka 5 z 15

6 hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky. Počet Hodnota nabídky bodů = 100 * kritéria Hodnota nejvyšší nabídky Hodnocení nabídek provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty. 6 Kvalifikační předpoklady Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele stanovených v souladu s Pravidly je předpokladem posouzení a hodnocení nabídky uchazeče výběrového řízení. 6.1 Základní kvalifikační předpoklady dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, na majetek dodavatele není prohlášen konkurz nebo návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele nebo vůči němu není povoleno vyrovnání nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, dodavatel není v likvidaci, Splnění těchto základních kvalifikačních předpokladů doloží uchazeč o zakázku formou čestného prohlášení, viz příloha č. 2 této zadávací dokumentace. Zadávací dokumentace: stránka 6 z 15

7 Jinak uchazeč postupuje podle 53 odst.1 zákona, a to způsobem podle 53 odst.2 zákona. 6.2 Profesní kvalifikační předpoklady Vzhledem k povaze poptávané služby (pronájem prostor) nejsou vyžadovány žádné profesní kvalifikační předpoklady. 7 Obchodní podmínky 7.1 Návrh smlouvy Uchazeč je povinen v nabídce předložit návrh nájemní smlouvy, který bude splňovat zadávací podmínky zadavatele. Návrh smlouvy musí dále plně respektovat ustanovení obecně závazných právních předpisů. Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo osobou příslušně zmocněnou; originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče. Předložení nepodepsaného textu smlouvy není předložením návrhu této smlouvy. Nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti na veřejné zakázce. V návrhu smlouvy je uchazeč povinen plně respektovat vedle níže uvedených obchodních podmínek také požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny. Nedodržení obchodních podmínek může být důvodem k vyřazení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Zadavatel se v obchodních podmínkách označuje jako Nájemce, uchazeč se označuje jako Pronajímatel. Smlouva musí obsahovat závazek pronajímatele, že: Dodavatel bere na vědomí, že projekt je financován ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu České republiky, Programu rozvoje venkova a zavazuje se poskytovat požadované informace a dokumentaci, dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (pracovníkům MAS Mikulovsko, o.p.s., Státního zemědělského intervenčního fondu, Platebního orgánu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího Zadávací dokumentace: stránka 7 z 15

8 kontrolního úřadu, Finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) dále též kontrolní orgány do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Programu po dobu 5 let od předání díla. 7.2 Termín a způsob realizace Zájemce je povinen realizovat předmět zakázky v termínu uvedeném v čl. 4 Doba a místo plnění zakázky. Způsobem realizace se rozumí předání kanceláře proti předávacímu protokolu po její kontrole ze strany nájemce. 7.3 Platební podmínky Zadavatel neposkytuje zálohy. Platby budou prováděny na základě daňových dokladů vystavených pronajímatelem. Platba/y bude provedena převodem finančních prostředků na účet pronajímatele v termínu do 30 dnů po předání faktury nájemce. Termínem úhrady se rozumí den odepsání peněžních prostředků z účtu nájemce. 7.4 Smluvní pokuty Zájemce v nabídce (resp. v návrhu smlouvy) může uvést následující smluvní pokuty: a) Smluvní pokuta za nedodržení termínu služby 0,05% za každý započatý den prodlení. b) Smluvní pokuta za prodlení při odstranění vady na předmětu nájmu 0,05% za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva pronajímatele na náhradu škody. 7.5 Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny Nabídková cena je konečná a nepřekročitelná a v průběhu pronájmu ji nelze měnit. 7.6 Ostatní obchodní podmínky Zadávací dokumentace: stránka 8 z 15

9 Dle 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 8 Způsob zpracování nabídkové ceny Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za měsíční plnění služby a za plnění služby celkem (49 měsíců). V této ceně musí být zahrnuty veškeré náklady nezbytné k plnění zakázky a tato cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná. Uchazeč předloží detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu plnění nájem prostoru, energie, výkony spojů (internet). Nabídková cena bude uvedena v Kč a to v členění - nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena v tomto členění bude uvedena na krycím listu nabídky. Celkovou nabídkovou cenu v tomto členění uvede uchazeč na krycím listu nabídky. Krycí list tvoří přílohu této zadávací dokumentace (příloha č. 1). 9 Požadavky na způsob a obsahové členění nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace 9.1 Způsob a forma zpracování nabídky a dokladů k prokázání kvalifikace Nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace je uchazeč povinen podat písemně 2x v originále (označeném ORIGINÁL ). Nabídka a doklady k prokázání splnění kvalifikace musí být společně s veškerými požadovanými doklady a přílohami svázány do jednoho svazku s názvem: Nabídka a doklady k prokázání splnění kvalifikace Tento svazek musí být na první straně označen názvem svazku, názvem zakázky, obchodní firmou a sídlem uchazeče a údajem, že se jedná o originál. Originály nebo úředně ověřené kopie dokladů vyžadovaných zadavatelem musí být zařazeny do svazku označeného jako originál. Zadávací dokumentace: stránka 9 z 15

10 Veškeré doklady musí být zpracovány v českém jazyce a vytištěny kvalitním způsobem tak, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Dále musí být k nabídce zvlášť přiložen třetí originál nájemní smlouvy podepsaný oprávněnou osobou uchazeče (originál pro uchazeče) 9.2 Požadavky na jednotné uspořádání písemné nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace Uchazeč sestaví nabídku a doklady ke splnění kvalifikace v níže vymezeném pořadí. Pro sestavení krycího listu nabídky uchazeč závazně použije přílohu č. 1. Nabídka a doklady k prokázání splnění kvalifikace a) krycí list nabídky a čestné prohlášení o vázanosti nabídkou b) identifikační údaje o uchazeči c) obsah svazku d) doklad prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů čestné prohlášení i) podepsaný návrh smlouvy splňující požadavky zadávací dokumentace j) zpracovaný návrh řešení popis nabízených prostor a cenová nabídka k) další doklady a přílohy nabídky, např. přílohy návrhu smlouvy (detailní rozpis ceny, technické parametry, obrázky aj.) jsou-li její součástí, plná moc, v případě, kdy není nabídka podepsána zástupcem zadavatele apod. (nepovinné) l) prohlášení o počtu listů Krycí list nabídky, čestná prohlášení o vázaností nabídkou po celou dobu zadávací lhůty, návrh smlouvy budou podepsány osobou oprávněnou jednat za uchazeče. V případě, že nabídku nebude podepisovat statutární orgán uchazeče, je nutno přiložit podepsanou a úředně ověřenou plnou moc k zastupování uchazeče. Nesplnění některého požadavku na formální stránku nabídky v čl. 9 shora není Zadávací dokumentace: stránka 10 z 15

11 důvodem pro vyloučení ze zadávacího řízení. 10 Způsob a místo podání nabídek Obálka obsahující nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace bude doručena doporučeně poštou nebo osobním podáním na adresu kanceláře zadavatele. Ing. BA Petr Marcinčák, K Vápence 69, Mikulov a to nejpozději do konce lhůty stanovené pro podávání nabídek tj. do do 12:00 hod. Uchazeč je povinen nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace doručit v uzavřené obálce (balíku), která bude obsahovat dva svazky nabídky v originále. Obálka bude uzavřena, opatřena přelepkami s podpisem a razítkem uchazeče a zřetelně označena nápisem: NEOTVÍRAT PŘED TERMÍNEM ZAKÁZKA Na obálce nabídky musí být uvedena adresa, na níž je možno nabídku vrátit. Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo. 11 Místo a datum otevírání obálek v 14:00 hod v kanceláři zadavatele. Výběru dodavatele je oprávněn se účastnit zástupce poskytovatele dotace. 12 Zadávací lhůta Zadavatel stanovuje konec zadávací lhůty dnem Všichni uchazeči jsou do okamžiku uplynutí této lhůty svými nabídkami vázáni. Uchazeč je povinen v rámci své nabídky předložit prohlášení o vázanosti celým obsahem své nabídky po celou dobu zadávací lhůty. 13 Práva zadavatele Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech předložených nabídek. Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly Zadávací dokumentace: stránka 11 z 15

12 řádně doručeny v rámci lhůty pro podávání nabídek. Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Tyto náklady nesou uchazeči sami. 14 Variantní řešení Zadavatel nepřipouští variantní řešení. V Mikulově dne Ing. BA Petr Marcinčák Předseda správní rady MAS Mikulovsko o.p.s. Zadávací dokumentace: stránka 12 z 15

13 Příloha č.1 KRYCÍ LIST NABÍDKY pro zakázku Zadavatel: MAS Mikulovsko o.p.s. Sídlo: K Vápence 69, Mikulov IČ: Předmět zakázky: Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko Obchodní firma a název: Sídlo: Právní forma: IČ: DIČ: Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo osoby oprávněné jednat jménem uchazeče Uchazeč o veřejnou zakázku Celková nabídková cena v Kč Celková nabídková cena bez DPH DPH ve výši 19% DPH ve výši 9% Celková nabídková cena včetně DPH měsíčně celkem Zadávací dokumentace: stránka 13 z 15

14 Tímto prohlašuji, že plně přijímám podmínky stanovené ve výzvě k podání nabídek a v zadávací dokumentaci a jejich přílohách a jsem vázán touto nabídkou po celou dobu běhu zadávací lhůty tak jak je stanovena zadávací dokumentací. V... dne Razítko a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče Zadávací dokumentace: stránka 14 z 15

15 Příloha č. 2 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Já, níže podepsaný zástupce uchazeče, tímto čestně prohlašuji, že uchazeč o zakázku splňuje základní kvalifikační předpoklady vymezené v pravidlech pro zadávací řízení pro zadávání zakázek PRV mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. A jejich výše přesahuje Kč bez DPH, neboť: a) dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, b) na majetek dodavatele není prohlášen konkurz nebo návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele nebo vůči němuž není povoleno vyrovnání nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, c) dodavatel není v likvidaci. d) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, e) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, f) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele V... dne Razítko a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče Zadávací dokumentace: stránka 15 z 15

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR odbor fondů EU Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika IČ: 00164801 zastoupený ředitelem odboru fondů EU Ing. Janem Křížem

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI:

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Plaveč 8. 10. 2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 456 71 702 bankovní spojení: Komerční banka Znojmo číslo účtu: 29 537-741 / 0100

Více

Mléčné výrobky. Název veřejné zakázky: Sokolská tř. 581, Hradec Králové, PSČ 500 05 IČ zadavatele: 00179906

Mléčné výrobky. Název veřejné zakázky: Sokolská tř. 581, Hradec Králové, PSČ 500 05 IČ zadavatele: 00179906 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávky Název veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice. V Praze dne 23. 3. 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 IČ: 66002222

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí

Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí VZ 38 Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí VOŠ a SPŠE Plzeň, Koterovská 85, 326 00 Plzeň IČ: 49774301 Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.12/01.0004

Více

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Komunální

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle Pravidel OPPK, verze 1.7 s názvem Chromatograf. Nejedná se o zadávací řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle dle 21,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP 1. Základní informace...1 1.1. Předmět (název) zakázky...1 1.2. Způsob zadání zakázky...1 1.3.

Více

Zadávací dokumentace pro

Zadávací dokumentace pro Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy

Více

Provedení marketingových aktivit

Provedení marketingových aktivit ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY ÚČASTI k výběrovému řízení Provedení marketingových aktivit v rámci dotace z programu ICT a strategické služby III Zadavatel: Indust, s.r.o. IČ 293 72 011 Kounicova 290 /

Více

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY zadávané dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen zákon ), a v souladu s

Více

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s.

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1 NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vytvoření webových stránek Místní akční skupiny Mladoboleslavský venkov, včetně komunikačního propojení

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Dodávka a instalace IT a prezentační techniky»mechatronika«a»multifunkční

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH BÍTOUCHOVĚ DODÁVKA STAVEBNÍHO MATERIÁLU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH BÍTOUCHOVĚ DODÁVKA STAVEBNÍHO MATERIÁLU ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH - BÍTOUCHOVĚ A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY : MĚSTO SEMILY 1/7 A ÚVOD ZJEDNODUŠENÝ POPIS ZÁMĚRU Předmětem

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací);

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací); Pravidla pro výběr (dále jen Pravidla ) stanovují závazný postup příjemce dotace (dále jen Zadavatel ) při: a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje

Více