Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace"

Transkript

1 školní vzdělávací program M/01 Ekonomika a podnikání Kopie M/01 Ekonomika a podnikání Radost z uvažování a z chápání je nejkrásnějším darem přírody. [ Albert Einstein ] Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace

2 PLACE HERE M/01 Ekonomika a podnikání Kopie M/01 Ekonomika a podnikání Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Název ŠVP M/01 Ekonomika a podnikání Kopie Motivační název Radost z uvažování a z chápání je nejkrásnějším darem přírody. [ Albert Einstein ] Datum Název M/01 Ekonomika a podnikání Platnost Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Forma vzdělávání denní forma vzdělávání Délka studia v letech: 4 Název školy Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Adresa Krnov, Opavská 49 IČ REDIZO Kontakty Ředitel Hellebrandová Jaroslava Zdeněk Welna Telefon Fax www Zřizovatel Moravskoslezský kraj Adresa Ostrava, 28. října 117 IČ Kontakt PaeDr. Libor Lenčo Telefon www datum, podpis, razítko 2

3 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Profil absolventa 2 Profil absolventa Škola, Krnov, Opavská 49 Název ŠVP M/01 Ekonomika a podnikání Kopie Platnost Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru M/01 Ekonomika a podnikání Forma vzdělávání denní forma vzdělávání Uplatnění absolventa Absolvent oboru "Ekonomika a podnikání" se uplatní zejména v povoláních zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích a v jiných organizacích. Absolvent je schopen samostatně vést jednoduchou daňovou evidenci, účetnictví, mzdovou agendu. Uplatní se v profesích: - zaměřených na obchodní činnosti (např.: obchodní zástupce, marketingový pracovník, atd.) - referent ve státní správě - pojišťovací pracovník - organizační pracovník - administrativní pracovník Po složení maturitní zkoušky je připraven i ke studiu na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole. Absolvent má předpoklady pro vlastní podnikatelské aktivity. Certifikat IES/International Education Society/, žákům umožňuje získat práci v rámci EU. Způsob ukončování studia Studium oboru ekonomika a podnikání je ukončeno maturitní zkouškou podle Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dalších prováděcích přepisů. Odborná část maturitní zkoušky: ústní zkouška z ekonomických předmětů a účetnictví, praktická maturitní zkouška má dvě části - zpracování souvislého příkladu pomocí účetního softwaru a obhajoba ročníkové práce. Dále mohou žáci vykonat nepovinnou maturitní zkoušku, volit může podle vlastního zájmu z nabídky stanovené ředitelem školy a z nabídky MŠMT. Absolventi obdrží vysvědčení o maturitní zkoušce. Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili na úrovni odpovídající jejich schopnostem a studijním předpokladům následující kompetence, tzn. aby absolventi byli schopni: Klíčové kompetence Kompetence k učení s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat si poznámky uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání 3

4 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Profil absolventa znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení ze strany jiných lidí využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí Kompetence k řešení problémů porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a myšlenkové operace Komunikativní kompetence dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí nejméně v jednom cizím jazyce dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění dle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět běžné odborné terminologii a pracovním pokynům v písemné i ústní formě) zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.) vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním učení vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná i odborná témata účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně Personální a sociální kompetence stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické záležitosti, být finančně gramotní 4

5 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Profil absolventa pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých Občanské kompetence a kulturní povědomí jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě uvědomovat si v rámci plurality a multikulturního soužití vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní vztah uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak vzdělávání mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými představami a předpoklady znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání; dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svými předpoklady a dalšími možnostmi Matematické kompetence 5

6 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Profil absolventa používat pojmy kvantifikujícího charakteru provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je vymezit, popsat a správně využít pro dané řešení číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.) aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných situacích správně používat a převádět běžné jednotky Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením učit se používat nové aplikace komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaných informacím, být mediálně gramotní Odborné kompetence Zajišťovat typické podnikové činnosti uplatňovali obchodní přístup při jednání s klienty a obchodními partnery vedli podnikovou administrativu zajišťovali základní personální činnosti zjišťovali potřebu investic, hodnotili investiční příležitosti zabezpečovali hlavní činnost oběžným a popř. dlouhodobým majetkem zajišťovali zásobování zpracovávali doklady související s evidencí zásob, dlouhodobého majetku, zaměstnanců, prodeje a hlavní činnosti Efektivně hospodařit s finančními prostředky orientovali se v daňovém systému a uměli vypočítat daňovou povinnost sestavovali kalkulace výrobků a služeb, znali principy tvorby cen prováděli platební styk a zpracovávali doklady související s hotovostním a bezhotovostním platebním stykem orientovali se v subjektech finančního trhu, činnosti bank a v obchodování s cennými papíry prováděli účetní závěrku a uzávěrku účtovali pohledávky, závazky, náklady, výnosy sestavovali platební kalendář vypočítávali a odváděli zákonné odvody 6

7 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Profil absolventa Zajišťovat obchodní činnost podniku vyhotovovali typické písemnosti v normalizované úpravě prováděli a zajišťovali nákup a prodej zboží vedli obchodní jednání a připravovali podklady pro smluvní zajištění nákupu a prodeje výrobků a služeb orientovali se v obchodně podnikatelských aktivitách tržních subjektů komunikovali se zahraničními partnery ústně a písemně ve dvou cizích jazycích vhodným způsobem reprezentovali firmu a spoluvytvářeli image firmy na veřejnosti uplatňovali poznatky psychologie prodeje poskytovali následnou zákaznickou podporu, pečovali o zákazníka ovládali propagaci výrobku nebo služby vedli reklamační řízení a dodržovali práva spotřebitele organizovali průzkum trhu a vyhodnocovali výsledky využívali marketingové nástroje k prezentaci podniku a jeho produktů upozorňovali kupující na zásady bezpečnosti práce s prodávanými výrobky znali základní výrobní technologie a parametry výrobků nebo služeb a dovedli je prezentovat zákazníkovi znali suroviny a materiály potřebné k výrobě zboží a dovedli posoudit jejich kvalitu Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci znali systém péče státu o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce) byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeje apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana) Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje 7

8 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Profil absolventa efektivně hospodařili se svými finančními prostředky zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení 8

9 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Charakteristika školy 3 Charakteristika školy Název školy Adresa Krnov, Opavská 49 Název ŠVP M/01 Ekonomika a podnikání Kopie Platnost Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Kód a název oboru M/01 Ekonomika a podnikání Délka studia v letech: 4 Charakteristika školy je školou s nad regionální působností. Svou dlouholetou tradicí je zaměřena na vzdělávací aktivity v oblasti motorových vozidel, mechanizace a automatizace strojů a strojních zařízení, elektroniky a diagnostiky automobilů, informačních a komunikačních technologii, ekonomiky a podnikání pro absolventy základních škol a absolventy maturitních a učebních oborů. Významným úkolem školy je realizace celoživotního vzdělávání a profesních rekvalifikací v oblasti přípravy svářečů a řidičů profesionálů pro potřeby a požadavky strojírenských firem, dopravních a logistických firem regionu a celé České republiky. V roce 2005 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, splnila náročná kritéria pro udělení mezinárodní certifikace IES/International Education Society/, která žákům školy zajišťuje uznání a uplatnění dosaženého vzdělání ve všech oborech studia v zemích Evropské unie. Škola plní funkci Trvalé vzdělávací základny Ministerstva zemědělství České republiky v primárním a celoživotním vzdělávání pro venkovský prostor. Žáci školy se pravidelně a aktivně zapojují do odborných soutěží a olympiád, ve kterých dosahují trvale velmi dobrých výsledků /například soutěží Automechanik Junior, Zlatý pohár 9

10 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Charakteristika školy Linde-svařování, Jízda zručnosti traktorem, Středoškolská odborná činnost, zapojení v programu Achievement-mladé podnikání, matematických a jazykových olympiád, /. Ve školním roce 2009/2010 škola vzdělává 500 žáků v 17 třídách v pěti studijních a učebních oborech řádného denního studia a zajišťuje v projektech a programech celoživotního vzdělávání a rekvalifikací zvyšování odborné kvalifikace přibližně 100 pracovníků strojírenských a dopravních firem regionu. Co škola žákům nabízí, co může žák v průběhu studia získat : a/maturitní vzdělání ve studijním oboru M/01 Ekonomika a podnikání, b/moderně vybavené učebny pro teoretickou výuku a odborný výcvik /elektrotechniky, ICT, elektroniky,cizích jazyků, diagnostiky, měření emisí, svařování, autotrenažéru, svařování,./. c/získání odborných znalosti v oblasti ekonomiky, účetnictví, práva, marketinku a firemního managmentu /zapojení do programů ACHIEVEMENT-MLADÉ PODNIKÁNÍ, výměnných stáží v programech LEONARDO DA VINCI a SOKRATES, /. d/komplexní služby žákům v průběhu studia /celodenní stravování, ubytování na domově mládeže sportovní aktivity v areálu tvořeném tělocvičnami, travnaté fotbalové hřiště tenisový kurt, hřiště pro plážový volejbal, herna pro stolní tenis, atletická dráha, posilovna, 10

11 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Charakteristika ŠVP 4 Charakteristika ŠVP Název školy Adresa Krnov, Opavská 49 Název ŠVP M/01 Ekonomika a podnikání Kopie Platnost Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Kód a název oboru M/01 Ekonomika a podnikání Délka studia v letech: 4 Charakteristika školního vzdělávacího programu Délka a forma studia: čtyřleté denní Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Způsob ukončení: maturitní zkouška Platnost: od počínaje prvním ročníkem Nezbytné podmínky pro přijetí ke studiu Přijímání ke studiu je v souladu s 60 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a s vyhláškou č. 671/2004 Sb. v platném znění. Podmínkou je absolvování základního vzdělání. Zdravotní způsobilost uchazeče není požadována. Celkové pojetí vzdělávání v daném programu Cílem vzdělávání v oboru ekonomika a podnikání je připravit žáka na úspěšný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život v reálných podmínkách světa. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žák naplnil čtyři základní cíle vzdělávání, tj.: učit se poznávat, učit se pracovat a jednat, učit se být, učit se žít společně. Metody výuky, které vedou k naplnění základních cílů, jsou různorodé. Požadavek je, aby převažovaly metody aktivizující, kterými je žák nucen při získávání vědomostí a dovedností vyvinout vlastní úsilí. Žák je veden k využívání dříve získaných vědomostí a dovedností a k využívání všech dostupných informačních zdrojů. Výuka je doplněna pasivními metodami, kdy žák pouze přejímá hotové poznatky. Velký důraz je v průběhu celého studia věnován jazykovému vzdělávání. Po celou dobu studia žáci rozvíjejí své kompetence v oblasti mateřského jazyka a dvou cizích jazyků. Při vzdělávání jsou v průběhu studia využívány prostředky informačních a komunikačních technologií. Kromě výuky předmětů informační technologie a písemná a elektronická komunikace, jsou tyto prostředky využívány i v dalších předmětech, např. účetnictví, daňová evidence, aplikovaná výpočetní technika, aplikovaná ekonomie, fiktivní firma. Určitou část výuky realizují prostřednictví informačních a komunikačních technologií i ostatní předměty. Rozhodující význam pro rozvoj žáků mají předměty, ve kterých se prakticky procvičují teoretické poznatky získané v průběhu studia, včetně praxe v reálném prostředí. Praktické procvičování probíhá v předmětech: ekonomická cvičení, účetnictví a daně cvičení, aplikovaná ekonomie - STUCO, aplikovaná výpočetní technika, daňová evidence a fiktivní firma. V předmětu fiktivní firma žáci simulují činnost reálné firmy od začátku činnosti až po její ukončení, komunikují a plní si povinnosti vůči jednotlivým orgánům (správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovna, finanční úřad, banka apod.). Výuka předmětu aplikovaná ekonomie se řídí pravidly Junior Achievement, v nabídce je velké množství modulů zaměřených na přiblížení ekonomických činností žákům. STUCO - studentská společnost umožňuje žákům vyzkoušet si reálné podnikání. Praktická výuka je systematicky doplňována účastí žáků na nejrůznějších marketingových, společenských a prezentačních akcích na veřejnosti, což žákům umožňuje bezprostřední kontakt s realitou. 11

12 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Charakteristika ŠVP Praxe je od prvního ročníku organizována formou individuální odborné praxe, která probíhá v průběhu školního roku a v každém ročníku je v rozsahu 10 dnů. Pracoviště odpovídající znalostem a dovednostem žáků pro tuto praxi zajišťuje škola. Druhou formou je učební praxe v rozsahu 10 dnů, v 1. až 3. ročníku. Na tuto praxi nastupují žáci ve stejném termínu. Pracoviště si zajišťují žáci, popřípadě škola. Učební praxe probíhá individuálně na školou určeném pracovišti. Žáci na praxi nastupují v průběhu výuky. Tato praxe je v rozsahu 10 dnů ve školním roce. Součástí výuky je prezentace referátů, individuálních nebo týmových projektů. V průběhu studia jsou sestavovány žákovské týmy pro zajištění konkrétních akcí, jako je např.: olympiáda z účetnictví, STUCO, veletrh fiktivních firem, prezentace školy na veřejnosti, den otevřených dveří, účast v týmových soutěžích, aktivity pro sociální partnery, charitativní akce apod. Výchova k občanským a klíčovým kompetencím je realizována ve výuce jednotlivých předmětů tak, aby byla v souladu s obsahem vzdělávání a na žáky působila přirozeně, odstupňovaně podle jejich věku a navazovala na předchozí stupeň rozvoje. Podobným způsobem jsou začleněna i průřezová témata, která se vážou k obsahu jednotlivých předmětů a přirozeným způsobem ho rozvíjejí. Vyučovací metody jsou závislé na úrovni žáků a zkušenostech pedagogů. Cílem je využívat co nejvíce aktivizačních metod. Výuka cizích jazyků - jsou povinné dva cizí jazyky. Anglický jazyk (3 hodiny týdně), další jazyk podle možnosti školy a požadavků žáků (němčina 2 hodiny týdně). Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. žáků se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním, umožňuje škola vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem. Škola se podílí na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní včetně poradenské pomoci školy nebo pedagogicko-psychologické poradny. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. žáků se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním, je zajištěno spoluprací s pedagogicko-psychologickou poradnou a výchovným poradcem. Škola se podílí na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní (zapůjčení učebních pomůcek, možnost využívání prostředků výpočetní techniky, psacích strojů,...). U žákú se zdravotním postiřením je uplatňován individuální přístup, který respektuje jejich individuální vlohy a potřeby a vede k jejich rozvoji. Žáci s tělesným postižením nebo zdravotním znevýhodněním jsou vzděláváni stejně jako ostatní žáci, jen v oblasti tělesné výchovy se přihlíží ke stanovisku odborného lékaře. Podpora mimořádně nadaných žáků má zásadní význam nejen pro žáky samotné, ale i pro společnost, a proto těmto žákům věnujeme zvýšenou pozornost. Nadaní žáci se mohou na naší škole zapojit do soutěží organizovaných školou - jazykové, matematické a odborné olympiády. Úspěšní žáci postupují do krajských a republikových soutěží. Velký prostor pro jejich rozvoj jim poskytují předměty Aplikovaná ekonomie, Fiktivní firma a účast v SOČ. Ve vyučování nadaní žáci řeší obtížnější úkoly. Organizace výuky Výuka je realizována v rámci systému vyučovacích hodin a praxe. Vyučovací předměty obsahující větší míru konkrétních praktických poznatků, které je třeba soustavně procvičovat a upevňovat, jsou vyučovány převážně ve skupinách. Do dvou skupin se třídy dělí v těchto předmětech: cizí jazyky, informační a komunikační technologie, písemná a elektronická komunikace, ekonomická cvičení, účetnictví a daně cvičení, aplikovaná výpočetní technika a fiktivní firma. Při výuce předmětu STUCO si žáci volí skupiny sami. Výuka je umístěna podle potřeby v odborných učebnách, vybavených potřebnou technikou. Pro zvýšení motivace k učení jsou pořádány školní olympiády v cizích jazycích, českém jazyce, matematice, účetnictví a pod. Úspěšní žáci jsou účastníky oblastních i republikových soutěží. Týmy studentských společností se účastní soutěže "Nejlepší studentská společnost". Ve třetím a čtvrtém ročníku žáci zpracovávají závěrečnou ročníkovou práci, která je součástí praktické maturitní zkoušky. Nejlepší práce jsou přihlášeny do SOČ. Výuka je v průběhu studia doplněna systémem exkurzí a dalších aktivit, které doplňují běžnou výuku 12

13 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Charakteristika ŠVP o praktické činnosti, zprostředkovávají poznávání reality a odborné i umělecké zážitky žáků, což vede k lepšímu naplnění vzdělávacích cílů. Metodické přístupy k výuce v jednotlivých třídách a ročnících jsou průběžně vyhodnocovány a přizpůsobovány konkrétním cílům vzdělávání a úrovni žáků. Materiální zajištění výuky Pro výuku jsou využívány kmenové učebny, speciální učebny pro výuku jazyků, výpočetní techniky, účetnictví atd. Podle potřeby je využívána didaktická a výpočetní technika. Většina tříd je vybavena dataprojektorem,pc a ve vybraných učebnách jsou interaktivní tabule. Jsou využívány dostupné učebnice a do některých předmětů jsou vytvořeny vlastní učební materiály a pracovní sešity. V odborných předmětech jsou používány platné právní normy. Hodnocení žáků a diagnostika Hodnocení žáků je stanoveno školním řádem, který v této oblasti vychází z 69 školského zákona a 3 a 4 vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání v platném znění. K hodnocení výsledků vzdělávání se využívá tradiční pětistupňové škály, kritéria hodnocení jsou dána klíčovými kompetencemi a vnitřním řádem školy. Učitelé přistupují k průběžnému hodnocení vzdělávacích činností žáků s vědomím motivační funkce hodnocení a jeho formativního významu. Jako přirozenou součást hodnocení rozvíjejí sebehodnocení a vzájemné hodnocení žáků. V hodnocení výsledků vzdělávání berou na zřetel úroveň dosažení cílů středního vzdělávání tak, jak jsou uvedeny ve školském zákoně a dalších souvisejících normách. Hodnocení je veřejné a učitel známku vždy zdůvodní, žáci mají právo se ke známce vyjádřit. Profilová část maturitní zkoušky studijního oboru Ekonomika a podnikání M/01 Praktická zkouška účetnictví, ekonomické předměty, informační technologie - trvání zkoušky maximálně 7 hodin - způsob zpracování písemně a elektronicky prostřednictví zvoleného účetního programu - obhajoba ročníkové práce - veřejná před maturitní komisí komisí formou prezentace Klasifikace praktické zkoušky: veřejná obhajoba ročníkové práce 30% + 70% zpracování případové studie Ústní zkouška Ekonomické předměty zkouška má dvě části A - ekonomika, B - marketing a management Účetnictví - část A teorie výklad, část B -řešení účetního zadání a související výpočty. Volitelné zkoušky společné části maturitní zkoušky škola nabízí žákům přípravu na volitelnou zkoušku z jazyka anglického, jazyka německého, matematiky, občanského a společenského základu a informatiky. 4.1 Popis materiálního a personálního zajištění výuky Personální podmínky realizace ŠVP na škole obsahuje následující přehled, ze kterého je zřejmé, že 22 pedagogických pracovníků splňuje předepsané vzdělání, 1 pedagogický pracovník má udělenou vyjímku ze vzdělání a 3 studují. V průběhu každého školního roku absolvují v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků řadu vzdělávacích akcí, v nichž aktualizují své metodické a odborné kompetence. Antoš Vladimír, Ing. VŠZ Praha - mechanizace DPS - Ostrava Andrijaševičová Dagmar, Mgr. Slezská universita Opava - učitelství pro střední školy 13

14 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Charakteristika ŠVP 4.1 Popis materiálního a personálního zajištění výuky Boček Tomáš studuje VŠ Břeňová Lenka studuje VŠ Burdová Katrin, Mgr. Universita Palackého Olomouc - učitelství pro střední školy Gaja Boris, Ing. VŠB Ostrava - strojírenská technologie DPS - Ostrava Golláň Vratislav, Ing. VŠB Ostrava - národohospodářské plánování DPS - Ostrava Grček Lubomír, Bc. Universita Palackého Olomouc - učitelství pro střední školy Hájek Oldřich, Ing. ČVUT Praha - Elektrotechnika DPS - Opava Hellebrandová Jaroslava, Ing. VŠZ Praha - PEF DPS - Brno VŠZ Kalová Daniela Kaňová Alena, Mgr. Slezská univerzita Opava - učitelství pro střední školy Kubeša Karel, Ing. VŠZ Brno - mechanizace DPS Opava Marák Vladimír, Ing. VŠZ Praha - mechanizace DPS - Opava Mayerová Jana, Mgr. Ostravská univerzita - učitelství pro střední školy Odstrčil Josef, Ing. VŠE Ostrava 14

15 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Charakteristika ŠVP 4.1 Popis materiálního a personálního zajištění výuky DPS - Opava Povilaityte Aušrele, Mgr. Vilniuský státní pedagogický institut - učitelství pro střední školy Predikantová Věra, Ing. VŠB - Ostrava - strojírenská technologie DPS - Ostrava Sikorová Silvie, Ing. VŠB Ostrova - ekonomika průmyslu DPS - Ostrava Stejskalík Jaromír, Ing. VŠZ Brno - mechanizace DPS - Brno Stříž Jan studuje VŠ Sukupová Šárka, Mgr. Univerzita Palackého Olomouc - učitelství pro střední školy Vejmelková Dana, Mgr. Slezská univerzita Opava - učitelství pro střední školy Wasserbauer Petr, Ing. VŠZ Praha - mechanizace DPS - Brno Welna Zdeněk, Ing. VŠZ Praha - mechanizace DPS - Brno Wrobelová Iveta, Mgr. Univerzita Palackého Olomouc - učitelství pro střední školy Materiální podmínky realizace ŠVP jsou dány budovou školy a jejím vybavením. Budova školy je sto let stará, ale dobře udržovaná a v posledních letech rozšiřovaná. Má 19 tříd z toho 6 učeben pro výuku jazyků, 3 učebny vybavené pro výuku informačních a komunikačních technologií. Téměř všechny učebny jsou vybaveny počítačem a dataprojektoty. V celé škole je možnost připojení k internetu. Tělesná výchova a mimoškolní sportovní aktivity jsou realizovány ve dvou tělocvičnách a venkovním sportovním areálu. Nevýhodou je, že škola nevlastní aulu nebo jiný prostor pro slavnostnější příležitosti. Z uvedeného vyplývá, že kapacita školy je dostačující pro realizaci ŠVP, vybavení je průběžně modernizováno a v současné době odpovídá možnostem školy. 15

16 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Charakteristika ŠVP 4.2 Začlenění průřezových témat Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při vzdělávání jsou splněny. Pedagogičtí pracovníci jsou proškolováni jednou ročně odbornou externí firmou. Na škole je ustanovena funkce bezpečnostního technika z řad pedagogických pracovníků. 4.2 Začlenění průřezových témat Občan v demokratické společnosti Člověk a životní prostředí Člověk a svět práce Informační a komunikační technologie 16

17 Učební plán M/01 Ekonomika a podnikání 5 Učební plán Škola, Krnov, Opavská 49 Název ŠVP M/01 Ekonomika a podnikání Kopie Platnost Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru M/01 Ekonomika a podnikání Forma vzdělávání denní forma vzdělávání Učební plán ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Český jazyk Anglický jazyk I Německý jazyk I Dějepis Základy společenskýchvěd Právo Fyzika Chemie Základy biologie a ekologie Matematika Literatura Tělesná výchova Informační technologie Účetnictví a daně Účetnictví a daně cvičení Daňová evidence Obchodní činnost Obchodní logistika Marketing Management Aplikovaná výpočetní technika Zbožíznalství Písemná a elektronická komunikace Ekonomika Ekonomická cvičení Statistika Finance a úvěry Fiktivní firma Aplikovaná ekonomie - JA

18 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Učební plán Celkem základní dotace Celkem disponibilní dotace Celkem v ročníku

19 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Učební plán 1. ročník Německý jazyk I. Německý jazyk II. 2 Německý jazyk I ročník Německý jazyk I. Německý jazyk II. 2 Německý jazyk I ročník Německý jazyk I. Německý jazyk II. 2 Německý jazyk I ročník Německý jazyk I. Německý jazyk II. 2 Německý jazyk I. 2 19

20 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Přehled rozpracování do ŠVP 6 Přehled rozpracování do ŠVP Název školy Adresa Krnov, Opavská 49 Název ŠVP M/01 Ekonomika a podnikání Kopie Platnost Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Kód a název oboru M/01 Ekonomika a podnikání Délka studia v letech: 4 ŠVP disponibilní Jazykové vzdělávání a komunikace Vzdělávání a komunikace v českém jazyce Český jazyk Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Anglický jazyk I Německý jazyk I Společenskovědní vzdělávání Společenskovědní vzdělávání Dějepis 1 34 Základy společenskýchvěd Právo Přírodovědné vzdělávání Fyzikální vzdělávání C Fyzika 1 34 Chemické vzdělávání B Chemie 1 34 Biologické a ekologické vzdělávání Základy biologie a ekologie 2 68 Matematické vzdělávání Matematické vzdělávání Matematika Estetické vzdělávání Estetické vzdělávání Literatura Vzdělávání pro zdraví Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Informační technologie

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51 Školní vzdělávací program Podnikání Vlasová a účesová tvorba ŠVP zpracován podle RVP pro obor vzdělání Podnikání Dvouleté nástavbové denní studium Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou Platnost

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Vydalo Ministerstvo

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí Vydalo Ministerstvo školství,

Více

Obchodní akademie Teplice

Obchodní akademie Teplice OBCHODNÍ AKADEMIE, TEPLICE, POŠTOVNÍ 3, P. O. 415 40 Teplice, Poštovní 464/3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Teplice platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

IT systémy ve strojírenství

IT systémy ve strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: IT systémy ve

Více

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže Vydalo Ministerstvo školství,

Více

32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum Jindřichův Hradec Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jindřichův Hradec Husova 156, PSČ 377 11 Zřizovatel: Obor:

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie 18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum MINISTERSTVO OBRANY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum Schváleno ministrem obrany dne 10. června 2014, č. j. 85-4/2014-7542. 2 Obsah 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích

Více

Provoz a ekonomika dopravy

Provoz a ekonomika dopravy školní vzdělávací program Provoz a ekonomika dopravy RVP 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní tým tvorby

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

Sociální činnost. Školní vzdělávací program

Sociální činnost. Školní vzdělávací program Sociální činnost Školní vzdělávací program Č.j. 326/2011 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 3 2.1. Identifikační údaje oboru... 3 2.3. Charakteristika školy...

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor: 18 20 - M/01 Informační technologie Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 Název a adresa školy, zřizovatel...

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Kompletní ŠVP. Střední škola technická AGC a.s.

Kompletní ŠVP. Střední škola technická AGC a.s. školní vzdělávací program Informační technologie - ZFS Denní forma vzdělávání ve zkráceném studiu Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Informační technologie - ZFS Motivační název Denní forma

Více

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice Polabiny IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Pardubice Polabiny,

Více

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69 51 H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Více

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program Informační technologie se zaměřením na počítačovou grafiku, audio-video tvorbu a produkční tisk Identifikační údaje Střední škola Podorlické

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Hotelnictví od 1. 9. 2012 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 11 4 Charakteristika ŠVP 12

Více

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika

Více

P O Č Í T A Č O V É A

P O Č Í T A Č O V É A Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Školní vzdělávací program INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor 18-20-M/01 stupeň vzdělání délka studia forma studia platnost úplné střední odborné vzdělání s maturitou 4 roky denní forma vzdělávání od 1. 9. 2011

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Platnost: od 1. 9. 2010 1 2 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více