Regulovatelný napájecí zdroj BD85/20S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regulovatelný napájecí zdroj BD85/20S"

Transkript

1 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Regulovatelný napájecí zdroj BD85/20S Regulated power supply BD85/20S Dušan Benda Brno 2013

2 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor 10 elektrotechnika, elektronika, telekomunikace a technická informatika Regulovatelný napájecí zdroj BD85/20S Regulated power supply BD85/20S Autor: Dušan Benda Škola: Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno, Purkyňova 97, Brno Konzultant: Ing. Jiří Dřínovský, Ph.D.

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem svou práci vypracoval samostatně, použil jsem pouze podklady (literaturu, SW atd.) citované v práci a uvedené v přiloženém seznamu a postup při zpracování práce je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o autorském právu, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění. V. dne Podpis:

4 Poděkování Tento příspěvek vznikl za finanční podpory projektu Stejnosměrný napájecí zdroj, SX za finanční podpory Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu a projektu Popularizace výsledků VaV VUT v Brně a podpora systematické práce se studenty, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/

5 Anotace Cílem projektu bylo navrhnout a postavit stejnosměrný regulovatelný napájecí zdroj s rozsahem napětí od 5V do 85V a proudovým rozsahem až 25A. Zdroj je postavený na bázi spínaného v topologii jednočinného propustného zdroje s maximálním ohledem na bezpečnost pro obsluhu přístroje. Pro větší komfort byl přidán na čelní panel analogový voltmetr a ampérmetr ukazující aktuální stav výstupu. Plynulou regulaci výstupního napětí zajišťuje dvojce potenciometrů pro hrubé a jemné nastavení. Zároveň lze regulovat i výstupní proud. Zdroj je řešen modulárně (řízení a silová část včetně dalších periférií má vlastní desku). Jednotlivé moduly jsou umístěny v plechové skříni vyrobené přesně na míru a nastříkané práškovým lakem bílé a šedé barvy. Annotation The main aim of this work was to design and produce adjustable DC power supply with voltage range from 5V to 85V and current range up to 25A. Power supply was built as a switching DC-DC supply with topology of a single permeable power supply with maximum emphasis of safe operation of the device. Voltmeter and ammeter showing current output value was added to the front panel for maximum comfort. Pair of potentiometers for rough and fine adjustment ensure step-less regulation. It is also possible to regulate output current. Power supply is modular, which means that control and power including other peripherals are on separated circuit board. Modules are placed in metal casing which has been made on bespoke and has been coloured by white and grey powder coating. Keywords Regulated power supply, UC3845, IRG4PC40W, forward, fullbridge

6 Obsah Prohlášení... 3 Poděkování... 4 Anotace... 5 Annotation... 5 Keywords... 5 Obsah... 6 Úvod do problematiky Napájecí zdroj BD85/20S Úvod Koncepce Blokové zapojení zdroje BD85/20S Softstart toroidního transformátoru Pomocný zdroj Řízení ventilátoru Řídící deska zdroje Výkonová část zdroje Mechanická část Měření na zdroji Pár slov závěrem Seznam obrázků Použitá literatura

7 Úvod do problematiky Kvalitní stejnosměrný napájecí zdroj je nedílnou součástí každé, alespoň trochu vybavené elektrotechnické dílny. Na trhu lze najít spoustu kvalitních napájecích zdrojů v různých cenových relacích. V dnešní době si můžeme koupit zdroj například od firem Diametral, Manson, Statron, Agilent Technologies a dalších. Ve většině případů se ale jedná o zdroje lineární. Například zdroje firmy Diametral, se kterými se běžně setkávám ve školní laboratoři při předmětu elektrotechnická měření, jsou řešeny jako dva nezávisle na sobě pracující lineární zdroje s výstupním napětím od 0V do 40V a výstupním proudem až 4A včetně zdroje pro TTL logiku 5V/3A. Naopak americká firma Mean Well se specializuje na výrobu spínaných zdrojů pro použití v běžných aplikacích až po speciální řady určené pro napájení LED diod a pásků. Se spínanými zdroji se setkáváme každý den jsou součástí nabíječek mobilních telefonů, napájí počítače Spínané zdroje se navrhují v několika topologiích. Jako akumulační měniče (v anglické literatuře označené FLYBACK), propustné zapojení (FORWARD), dvojčinné zapojení (PUSH-PULL) nebo jako polomosty popřípadě plné mosty (a to ještě v několika verzích). Obr. 1 Ukázka průmyslově vyráběných napájecích zdrojů firem Mean Well, Diametral a Manson 7

8 1 Napájecí zdroj BD85/20S 1.1 Úvod Při vývoji různých aplikací jsem narazil na problém malého výstupního napětí a hlavně malého výstupního proudu mnou doposud postavených i komerčních napájecích zdrojů, a jelikož jsem obdržel finanční grant od JCMM (Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu), a proto jsem se rozhodl pro stavbu vlastního napájecího zdroje s parametry, které mi budou dostačovat ve vývoji dalších aplikací (zdrojů, zesilovačů, atd.). Níže popisovaný napájecí zdroj BD50/20S patří do kategorie spínaných zdrojů s výstupním napětím od 5V do 85V a trvalým výstupním proudem 25A. Obr. 2 Čelní pohled na zdroj BD85/20S 8

9 1.2 Koncepce Řízení výkonové části obstarává obvod UC3845, který přes MOS-FET tranzistor a tvarovač signálu spíná výkonové IGBT tranzistory zapojené do snižujícího měniče v silové části zdroje a pomocí zpětné napěťové a proudové zpětné vazby reguluje hodnotu výstupního napětí a proudu. Zdroj však není řešen tradičním způsobem, jak se spínané zdroje obvykle řeší, a to s využitím vysokofrekvenčního transformátoru na výstupu měniče. Koncepce zdroje využívá toroidní transformátor, který transformuje síťové napětí na střídavé napětí 60V, dále je napětí usměrněno usměrňovačem KBPC2506 a vyfiltrováno elektrolytickými kondenzátory 4700µF/100V o celkové kapacitě 28200µF. Teprve potom je přivedeno na vstup snižujícího měniče. Tím pádem se elektronická i mechanická konstrukce musí přizpůsobit objemnému transformátoru a velké filtrační kapacitě (kapacita by stejně byla potřeba i v čisté koncepci spínaného zdroje). Tuto cestu jsem volil z důvodu vyšší bezpečnosti při navrhování a testování zdroje, z důvodu neznalosti návrhu a konstrukce vysokofrekvenčního transformátoru a v neposlední řadě si vyzkoušet návrh a realizaci konstrukce, která není úplně tradiční. Kvůli lepší manipulaci při vývoji, testování a umístění ve skříni napájecího zdroje jsem zvolil modulární řešení jednotlivých částí zdroje. Moduly se stávají ze softstartu pro toroidní transformátor, řídící desky, výkonové části a pomocného zdroje. Jednotlivé moduly budou popsány v dalších podkapitolách. Všechna schémata včetně návrhu desek plošných spojů byla navržena a realizována v programu EAGLE

10 1.3 Blokové zapojení zdroje BD85/20S Obr. 3 Blokové schéma zdroje BD85/20 10

11 1.4 Softstart toroidního transformátoru Toroidní transformátory se vyznačují vysokou účinností a v neposlední řadě také malým odporem (řádově jednotky ohmů) primárního a sekundárného vinutí. Z tohoto důvodu dojde při připojení primárního vinutí transformátoru do sítě prakticky ke zkratu, při kterém spolehlivě odepne 16A jistič. Proto je potřeba vložit mezi primární vinutí a síť vhodný rezistor, který do doby, než dojde k nasycení jádra toroidního transformátoru, uměle zvýší odpor primárního vinutí, sníží proudový náraz a tím předejde odpadnutí jističe. Tomuto řešení se říká softstart z anglického jazyka měkký start. Nejčastěji se tento problém řeší termistory NTC (s negativním teplotním koeficientem), které se připojí do série s primárním vinutím transformátoru, v řádu jednotek až desítek ohmů. Po připojení síťového napětí a nasycení jádra toroidu dojde vlivem procházejícího proudu k zahřátí termistorů, a jelikož mají negativní teplotní koeficient, dojde se zvýšenou teplotou ke snížení odporu termistoru. Dokud transformátor neodpojíme od sítě, bude termistory procházet proud a jejich teplota bude větší než teplota okolí. Pokud dojde k rychlému vypnutí a následnému zapnutí transformátoru, budou termistory stále nahřáté, protože se nestihnou za tak krátkou dobu ochladit a jejich odpor bude nízký. Tento fakt bude mít za důsledek odpadnutí jističe, protože sériový odpor termistorů a primárního vinutí transformátoru bude opět nízký. Tuto skutečnost je nutné brát při konstrukci softstartu na vědomí. Daleko lepší je nechat při startu procházet proud termistory a po uplynutí časového intervalu, který bude dostatečně dlouhý pro nasycení jádra, termistory přemostit pomocí relé. Když dojde k rychlému vypnutí a zapnutí transformátoru budou termistory chladné (pokojová teplota) a nedojde k odpadnutí jističů vlivem proudového nárazu. Pokud ale tento cyklus budeme neustále opakovat, dojde k oteplení termistorů, zmenšení sériového odporu a odpadnutí jističe je nevyhnutelné. Za běžného provozu ale k takovýmto situacím nedochází, a proto se tato koncepce zdá jako nejspolehlivější z mnou testovaných. Na stejném principu funguje i finální provedení softstartu v popisovaném zdroji. 11 Obr. 4 Schéma zapojení softstartu pro toroidní transformátor

12 Jak je ze schématu patrné, tak síťové napětí (230V) prochází přes rezistor R3, dále přes kondenzátor C1 sloužící ke snížení výkonové ztráty, který je po odpojení od sítě vybíjen rezistory R4 a R5. Po usměrnění usměrňovačem U1 a stabilizaci na 24V zenerovými diodami DZ1 a DZ2 je napětí 12V použito k napájení stavového binárního čítače IC1, který vytváří časovou prodlevu cca. 5 sekund. Popíšeme si princip: pomocí standartního RC členu tvořeného z rezistoru R7 a kondenzátoru C4 dochází k resetování obvodu. Pokud se na výstupu 9 objeví logická 1, tak se pomocí diody D1zablokuje oscilátor a přes tranzistor T1 se sepne relé REL1, které přemostí termistory R1 a R2. Po vypnutí zdroje od sítě dojde k odpadnutí relé REL1 a po sepnutí se celý popsaný cyklus opakuje. Obr. 5 Výkres desky plošných spojů softstartu s dimenzováním cest silové části (tloušťka 1,93mm) a řídící části (tloušťka 1,016mm), měřítko 1:1, 81x58mm Obr. 6 Osazovací plán softstartu 12

13 Obr. 7 Osazená deska softstartu na vrchní straně desky připojení k síti a výstup na toroidní transformátor Seznam použitých součástek softstartu: R1, R2 5R/7A, NTC265V15 R3 270R, 0411/12 R4, R5 330k, 0207/7 R6, R7, R9 82k, 0207/7 R8 4k7, 0207/7 R10 180R, 0207/7 C1 330n, X133 C2, C3 10u/50V, E2-5 C4, C5 100n, X075 D1, D2 1N4148, DO35-7 DZ1, DZ2 BZX83V012, DO35-7 U1 B250C1500 T1 BC547, TO92 IC1 4060N, DIL16 REL1 RELEMZPA92, 12V 13

14 1.5 Pomocný zdroj Při návrhu a konstrukci zdrojů je většinou nutné napájet řídící část, elektronické voltmetry, elektronické ampérmetry, ventilátory a další periférie z galvanicky odděleného zdroje. Za určitých podmínek může být využito napětí, které zároveň slouží jako výstupní. Pokud potřebné napájecí napětí na výstupu zdroje není dostatečné velké (například pro napájení řídící části zdroje), nezbude nic jiného nežli použít pomocný zdroj. Stejný problém nastává při napájení elektronických voltmetrů (ampérmetrů), které pro svůj správný chod potřebují napájecí napětí galvanicky oddělené od měřeného. Pomocný zdroj v tomto případě nelze vypustit. Pomocný zdroj použitý v konstrukci zdroje BD85/20S napájí řídící část spínaného zdroje a ventilátor zajišťují cirkulaci vzduchu ve skříni zdroje. V pomocném zdroji je použit Obr. 8 Schéma zapojení pomocného zdroje transformátorem TR1 s dvojící sekundárních vinutí 2x15V/16,5VA (tím pádem jsou k dispozici další dva zdroje). Transformované napětí je usměrněno usměrňovacím diodovým můstkem U1. Kondenzátory C1 1000µF/25V a C4 100 µf/25v slouží k filtraci vstupního a výstupního napětí a kondenzátory C2 a C3 brání rozkmitání stabilizátoru Mezi kostru (GND) a vstupem stabilizátoru 2. GND je vložena zenerova dioda 2V4 v závěrném směru, která posunuje výstupní napětí z 15V na 17,4V 15V + 2,4V =17,4V. Na stejném principu funguje i druhý okruh zdroje, akorát není použita zenerova dioda a výstupní napětí je 15V. Výstupní napětí 15V je použito k napájení elektroniky ventilátoru a 17,4V slouží pro napájení 14

15 řídící desky zdroje. Výstupní proud pomocného zdroje (1100mA) je dostatečně předimenzovaný pro případné použití dalšího ventilátoru nebo jiných přídavných periférií. Oba stabilizátory jsou umístěny na chladič z důvodu lepšího odvodu tepla. Obr. 9 Výkres desky plošných spojů pomocného zdroje, měřítko 1:1, 173x95mm Obr. 10 Osazovací plán pomocného zdroje 15

16 Obr. 11 Osazená deska pomocného zdroje Seznam použitých součástek pomocného zdroje: C1, C5 1000u/25V, E7,5-16 C2, C3, C6, C7 100n, X075 C4, C8 100u/25V, E5-16 DZ1 BZX83V002.4, 0,5W IO1, IO2 7815, TO-220S U1, U2 B250C4000 TR1 HAHN BV EI , 2x15V/16,5VA F1 tavná pojistka 500mA v pouzdře 16

17 1.5.1 Řízení ventilátoru V zařízeních v nichž dochází k průtoku proudů, dochází i k výkonové ztrátě, která se přemění na teplo. Tento nárůst teploty je nutné redukovat správným systémem ventilace, aby nedocházelo k akumulování uvnitř skříně zdroje tepla a zničení výkonových prvků zdroje. V popisovaném zdroji je použit jeden ventilátor KP1209PTBX-6A o rozměru 92x92x25mm, na napětí 12V, s odběrem 409mA a průtokem 95,14m³/hodinu, který bez problému zchladí všechny chladiče v popisovaném zdroji a tím předejde zničení výkonových prvků. Není však nutné, aby byl ventilátor připojen stále na 12V a otáčel se na plný výkon, proto je ve zdroji použit jednoduchý regulátor složený z N-E-MOS tranzistoru, NTC termistoru, rezistoru a kondenzátoru viz schéma níže. Obr. 12 Schéma zapojení regulátoru otáček ventilátoru Popíšeme si princip regulátoru otáček: pokud dojde ke zvýšení teploty vlivem zahřátí chladiče výkonovými prvky, sníží se odpor termistoru NTC R1 10k, zvýší se napětí mezi gatem a sourcem tranzistoru T1 a tranzistor se začne otevírat. Prahovou hodnotu nebo spíše citlivost sepnutí určuje rezistor R2 2k7. Kondenzátor C1 slouží k plynulému nárůstu a poklesu otáček ventilátoru. Jak je ze schématu patrné, tak se jedná o jednoduché zařízení a proto není umístěné na desce plošného spoje. Regulátor se napájí 15V z pomocného zdroje popsaného výše. Seznam použitých součástek regulátoru otáček ventilátoru R2 2k7, 0207/7 R1 10k, NTC C1 100u/25V, E5-8.5 T1 IRF630, TO

18 1.6 Řídící deska zdroje Řídící deska je nejdůležitější částí zdroje. Díky její funkci dochází ke spínání IGBT tranzistorů na výkonové desce. Pomocí napěťové a proudové zpětné vazby je možné tyto výstupní hodnoty regulovat. Samotné řízení vyplívá z topologie spínaných zdrojů, konkrétně je pro spínání užito integrovaného obvodu UC3845. Tento obvod v pouzdře DIL8 s maximálním spínacím kmitočtem 500kHz a omezením maximální délky propustného pulzu v rozmezí % je často používanou součástkou v podobných zapojeních. Obvod je napájen z pomocného zdroje, tedy 17V, které je ještě omezeno zenerovou diodou D3 5V6 na hodnotu 11,4V. Pracovní frekvence obvodu UC3845 je nastavena pomocí rezistoru R10 o odporu 8k2 a kondenzátorem C6 o kapacitě 2n2 viz schéma níže na frekvenci 50kHz. Výstup je určen pro spínání MOS-FET tranzistoru ve schématu označen jako T2 (bipolání tranzistory mohou být též buzeny). Tranzistor T2 je tedy spínán UC3845 a přes propustný budící transformátor zajišťující galvanické oddělení spíná Gate vstupy IBGT tranzistorů. Obr. 13 Vnitřní blokové zapojení obvodu UC3845 Jak je z vnitřního schématu patrné, tak signál napěťové zpětné vazby vstupu do vstupu 2 voltage feedback input do operačního zesilovače a na tuto odchylku reaguje blok Latching PWM, změny se projeví na výstupu 6 pouzdra obvodu. Napětí se reguluje potenciometry P2 50k hrubě a P3 25k jemně. Proud se omezuje potenciometrem P1 2,5k. Potenciometry v provedení TP280 od firmy Tesla však nejsou připájeny přímo na řídící desce, protože by nebylo možné přesně hřídele potenciometrů zasadit do předního panelu (podrobně popsáno 18

19 v mechanické konstrukci zdroje). Ke zjištění proudového režimu, popřípadě zkratu slouží LED dioda LED1, která se rozsvítí pouze tehdy, bude-li na výstupu 1 obvodu UC3845 napětí 6V proti kostře GND. Poslední částí, která stojí za zmínku je budící transformátor TR1 a tvarovače signálu na výstupu budícího transformátoru. Budící transformátor je navinut na železoprachovém jádře El z počítačového ATX zdroje. Vinutí jsou dohromady tři, navinuty po 17 závitech viz obrázek níže. Tvarovače signálu tvarují signál na obdélník (výstup z budícího transformátoru se obdélníku dosti blíží) jejich výstup se připojuje přímo na výkonovou část zdroje na tranzistory IGBT. Obr. 14 Schéma zapojení řídící části s obvodem UC3845 (ve spodní části dvojce tvarovačů signálu) 19

20 Obr. 15 Výkres desky plošných spojů řídící desky zdroje, měřítko 1:1, 153,5x40,5mm Obr. 16 Osazovací plán desky plošných spojů řídící desky zdroje Obr. 17 Osazená řídící deska zdroje bez připojené kabeláže 20

21 Seznam použitých součástek řídicí desky: R1 2k2, 0207/7 R10 8k2, 0207/7 R11 12R, 0207/7 R12 10k, 0207/7 R14, R R, 0207/7 R16, R116 4R7, 0207/7 R2, R3 100K, 0207/7 R4, R5, R9 4k7, 0207/7 R6 3R3, 0207/7 R7, R13, R15, R113, R115 1k, 0207/7 R8 3k9, 0207/7 C1 470u/25V, E C2, C8, C9 100n, X075 C3 1u, X075 C4 10n, X075 C5 100p, X075 C6 2n2, X075 C7 220p, X075 D1 BZX83V003.9, 0,5W D2 BZX83V003.9, 0,5W D3 BZX83V005.6, 0,5W D4 BZX83V0024, 0,5W D5, D6, D7, D16, D17 1N4148, DO35-7 D8, D18 BZX83V0018, 0,5W LED1 kulatá 5mm, rudá T1 BC547, TO-92 T2 IRF630, TO-220 T3, T13 BC327, TO-92 IC1 UC3845, DIL8 21

22 1.7 Výkonová část zdroje Jak již bylo napsáno v úvodu této práce, tak zdroj není postaven čistě podle topologie spínaných zdrojů. Největší změny se dotkly právě popisované výkonové části. Napětí připojení na přívodní svorky +U a U není usměrněné síťové napětí (tedy 325V), ale usměrněné a vyfiltrované napětí z toroidního transformátoru (800VA, 60V, 13,3333A od firmy Talema). Velikost napětí mezi svorkami +U a U je tedy 60 2 = 84,85V. Toto napětí je přivedeno na snižující měnič připomínající propustný měnič (v anglické literatuře označován jako forward) složený z IGBT tranzistorů T1 a T2 (IRG4PC40W). V zapojení jsou použity dva tranzistory a dvě rekuperační diody D1 a D3. Napětí (Vstup_1_0, Vstup_1_1 a Vstup_2_0, Vstup_2_1), kterým jsou otvírány IGBT tranzistory je bráno z řídící desky. Při sepnutí tranzistorů prochází proud právě přes tyto tranzistory a při rozepnutí (takzvaném deadtimu) prochází přes rekuperační diody D1 a D3. Součástky D2, C1 a R1 (D4, C2 a R2) slouží k ochraně IGBT tranzistorů. Spínané napětí je usměrněno propustným usměrňovačem složeném z diod D6 a D7. Dále je napětí vyfiltrováno LC filtrem. Filtrační kapacita je složena z šestice kondenzátorů 4700µF/100V, kvůli svým rozměrům by se tudíž nevešla na výkonovou desku a proto je umístěna externě, propojena pomocí (popsáno v kapitole mechanická konstrukce). Indukčnost L1 je navinuta na toroidním jádře a její indukčnost je 27µH. Po navinutí byla zalita do epoxidu. Rezistor R5 2k2 slouží k vybíjení kapacit, protože jeho odpor není dost nízký (čím menší hodnota jeho odporu bude, tak jím bude protékat čím dál větší proud a výstupní kapacity se budou rychleji vybíjet) muselo se proto na přední panel přidat tlačítko Vybíjení kapacit, které po stisku připojí paralelně k rezistoru R5 další rezistor s odporem 56Ω a tím sníží celkový odpor. Odpor je nutné snížit z jednoho prostého důvodu kapacita je příliš velká a proto by se změna výstupního napětí vlivem otáčení potenciometrů pro regulaci napětí neprojevila ihned (projevila by se setrvačnost). Při změně výstupního napětí je nutné držet tlačítko Vybíjení kapacit aby byla změna na analogových panelových měřičích ihned viditelná. Napěťová zpětná vazba je propojena s řídící deskou. Proudová zpětná vazba je zavedena přes transformátor Tr2 (navinutý na toroidním jádře 1z/70z) do řídící části rovněž. Při navrhování desky pro výkonovou část bylo nutné správně dimenzovat šířku spoje. V místech, kde tečou největší proudy, došlo preventivně k naletování drátu průřezu 4mm², aby nedošlo k přehřívání, popřípadě odpaření plošného spoje. 22

23 Obr. 18 Schéma zapojení výkonové části Obr. 19 Výkres desky plošných spojů výkonové desky zdroje, měřítko 1:1, 173x70mm 23

24 Obr. 20 Osazovací plán desky plošných spojů výkonové desky zdroje Obr. 21 Osazená výkonová deska zdroje s připojenými kabely 24

25 Seznam použitých součástek výkonové desky: R1, R2 100R, 0411/12 R3 1k, 0207/7 R4 6R8, 0411/12 R5 2k2, 0922/22 C1, C2, C3 4n7, X133 C4 3u, X374 D1, D3 MUR810, TO-220 D2, D4 1N5408, DO201AD D5 1N4007, DO41 D6, D7 DSEI60-06A, TO-247AD L1 27uH T1, T2 IRG4PC40W, TO- 247AD TR2 1z/70z 25

26 1.8 Mechanická část Nejdůležitější při stavbě jakéhokoliv zařízení je potřeba vyřešit uložení všech komponent (v případě popisovaného zdroje modulů, v podobě například řídicí desky, desky pomocného zdroje ). Na trhu je možné zakoupit prefabrikované polotovary plastových i kovových přístrojových skříní. Finální provedení skříně pro každé zařízení ovlivňuje i celkovou vizuální stránku. Při návrhu skříně je nutné správné rozmístění každé komponenty kvůli lepší úspoře místa a přístupu pro servisní úpravy. Pro finální provedení přístrojové skříně popisovaného zdroje byla zvolena kovová konstrukce vyrobená svépomocí. Přední rám zdroje je svařen z jäklového profilu 15x15mm do obdélníku o rozměrech 320x190mm. Stejným způsobem je svařen i zadní rám. Svařením předního i zadního rámu čtveřicí jäklových profilů 10x10mm délky 200mm dostáváme kvádr o rozměrech 320x190x230mm, který tvoří prostor pro umístění všech komponent. Na dno skříně byla navařena 4mm pásovina 200x40mm pro umístění toroidního transformátoru. Do pásu je vyvrtán otvor 6mm pro šroub M6 na uchycení toroidu. Dále byl na dno navařen jäklový profil 10x10mm délky 200mm sloužící jako nosník pro navaření dalšího jäklového profilu 10x10mm, na kterém jsou navařeny tři železné čtverce ze 2mm pásoviny 30x30mm s vyvrtanými 4mm otvory a vyříznutými závity M4 pro uchycení ventilátoru 92x92mm. Na vrchol tohoto profilu je navařen mezi boky skříně jäklový profil 10x10mm o délce 300mm, na který je navařen 4mm pásovina 70x30mm se dvěma zahloubenými otvory s vyříznutými závity M4 pro uchycení chladiče usměrňovače. Celé toto propojení jäklových profilů má za následek lepší zpevnění celé konstrukce. Toto propojení bylo využito i při připojování filtračních kondenzátorů. K jäklovým profilům byly navařeny tři misky z 1mm ohnutého plechu (viz foto). Pro uchycení pomocného zdroje byl ke kostře skříně navařen 1mm plech o rozměrech 70x70mm ohnutý do pravého úhlu, do kterého byly vyvrtány tři otvory xxx a vyřezány závity pro šroub M4. K uchycení řídící desky byly k pravému boku z vnitřku skříně přivařeny dva držáky ze 2mm pásoviny 20x20mm s vyvrtanými otvory 2,4mm a vyřezanými závity M3. Výkonová deska je přišroubována do dvou 2mm pásovin o rozměrech 70x20mm, které jsou přivařeny zevnitř ke spodní straně skříně, se čtyřmi vyvrtanými otvory 3,2mm s vyříznutými závity M4. Pro držení chladiče prvků výkonové části je navařen zezadu kostry 1mm plech 50x30mm ohnutý do pravého úhlu se dvěma vyvrtanými otvory 4mm. Z přední strany zevnitř jäklového profilu bylo nutné navařit dva pásky s vyvrtanými otvory 10mm pro uchycení tří potenciometrů v provedení TP280. Samotný přední panel je vyroben z 1mm duralového plechu o rozměrech 318x192mm. Do panelu bylo nutné vyříznout čtvercové otvory 92x92mm pro ampérmetr a voltmetr, čtveřici 6mm otvorů pro hřídele potenciometrů a 26

27 signalizační LED diodu, dvojici kruhových otvorů 10mm pro výstupní zdířky, kruhový 18mm otvor pro tlačítko a obdélníkový otvor 28x22mm pro síťový vypínač. Popisky pro jednotlivé komponenty, které jsou na předním panelu umístěny, byly vytvořeny pomocí potisků Propisot a přestříkány třemi vrstvami bezbarvého laku. Přední kryt je ke kostře přišroubován pomocí šesti šroubů M4. Do zadního panelu vyrobeného z 1mm plechu byl vyříznut kruhový otvor o průměru 17mm, ve kterém je umístěna pomocí čtveřice trhacích nýtů 3x10mm ventilační mřížka, dále obdélníkový otvor 27x17mm pro konektor síťového přívodu. Zadní kryt je ke kostře přišroubován pomocí šesti šroubů M4. Spodní kryt byl vyrobený z plechového rámu o rozměru 315x230mm, do kterého byl navařen tahokov 275x185mm pro lepší odvod tepla ze skříně zdroje. Do spodního krytu jsou vyvrtány čtyři 4mm otvorů pro uchycení pryžovým nožiček. Spodní kryt je přišroubován ke kostře pomocí šesti šroubů M4. Kryt vrchní strany a boků byl vyroben z plechu o roztáhnuté délce 715x242 ohnutého do tvaru U s úkosem na přední straně. Vrchní kryt je přišroubován ke kostře pomocí osmi šroubů M4. Celá skříň, vyjma vrchního krytu, je nastříkána bílou práškovou barvou odstínu RAL3000. Vrchní kryt je nastříkán šedou práškovou barvou RAL7331. Obr. 22 Přední panel po nastříkání práškovou barvou RAL3000 bez potisků 27

28 Obr. 23 Mechanická konstrukce před dokončením Obr. 24 Skříň zdroje po nastříkání práškovým lakem bílé barvy (otvory s vyříznutými závity byly v průběhu práškování kryté šrouby) 28

29 Obr. 25 Pohled na čelní panel z vnitřní strany (připojený voltmetr a ampérmetr) Obr. 26 Pohled ze zadní strany do útrob zdroje 29

30 Obr. 27 Pohled z vrchní strany do zdroje na pravé straně filtrační kondenzátory, na levé straně pomocný zdroj Obr. 28 Pohled na spodní kryt 30

31 1.9 Měření na zdroji Při měření na zdroji jsem zatěžoval výstup odporovými dráty různých průřezů, pomocí reostatů a v neposlední řadě také běžnými spotřebiči. Ze zdroje je při normálním provozu možné získat až 25A při výstupním napětí 32V. Proud na primáru toroidu nepřekročil při těchto výstupních hodnotách proudu a napětí hodnotu 4A. Tento výkon lze ze zdroje odebírat trvale (testováno nepřetržitě 2 hodiny). Pokud by se ze zdroje odebíral trvale větší výkon, došlo by díky protékajícímu proudu k oteplení kabelů uvnitř zdroje a mohl by dojít k jejich proražení a vzniku požáru, a to i když jsou mezi výstupními svorkami zdroje a výkonovou deskou vedeny silové kabely průřezu 6mm². Zbylé kabely, kde potenciálně tečou větší proudy, jsou tvořeny z licny průřezu 2,5mm². Proto byl takto zvolen i ampérmetr, který má rozsah 25A. Maximální napětí je 85V, při kterém je možné odebírat proud maximálně 1A, protože se v oblasti od 45 do 85 chová jako měkký zdroj napětí. Při napětí 25V může zdroj špičkově dodat až 55A, což je výkon 1375W, ale transformátor je konstruován na 800W (při trvalém zatížení by hrozilo poškození zdroje). Při napětí 2,5V zdroj dodává maximálně 96A (tento proud se může brát jako zkratový, protože spínané zdroje mají vždy nějaké výstupní napětí a navíc by se zkratový proud měřil dost stěží). Pro ukázku je na obrázku pod textem vyfocen zdroj se sovětskou elektronkou GU-81M (pentodou), která má katalogové napětí pro žhavení 12,6V a proudový odběr 10A. V mém případě jsem nechtěl napájet žhavení elektronky přímo 12,6V (pouze 10V) a proto proud vzrostl na hodnotu 11,8A. Obr. 29 Zdroj BD85/20S žhavící elektronku GU-81M 31

32 2 Pár slov závěrem Celá konstrukce zdroje, ať elektronická, tak mechanická byla jednoznačným přínosem. Všechny předem zadané cíle byly splněny a zařízení jako celek funguje bez problému. Velice se osvědčila metoda navrhování a konstruování jednotlivých částí jako modulů, které jsou mezi sebou pospojovány. Díky tomuto systému se může při opravě přistupovat vždy pouze k potřebné desce a není potřeba rozdělávat celý zdroj. Po povolení osmi šroubů M4 navíc získáme přístup z vrchní strany a obou bočních stran. Zdroj bude používán při návrhu dalších elektronických zařízení, a to hlavně pro napájení DC-DC měničů. Celková cena zdroje se vyšplhala na 10000Kč. Celková hmotnost zdroje je 16,5kg. Na závěr bych chtěl poděkovat mé rodině, která mě psychicky i hmotně při stavbě pomohla. Obr. 30 Pohled na zadní stranu zdroje 32

33 Seznam obrázků Obr. 1 Ukázka průmyslově vyráběných napájecích zdrojů firem Mean Well, Diametral a Manson... 7 Obr. 2 Čelní pohled na zdroj BD85/20S... 8 Obr. 3 Blokové schéma zdroje BD85/ Obr. 4 Schéma zapojení softstartu pro toroidní transformátor Obr. 5 Výkres desky plošných spojů softstartu s dimenzováním cest silové části (tloušťka 1,93mm) a řídící části (tloušťka 1,016mm), měřítko 1:1, 81x58mm Obr. 6 Osazovací plán softstartu Obr. 7 Osazená deska softstartu na vrchní straně desky připojení k síti a výstup na toroidní transformátor Obr. 8 Schéma zapojení pomocného zdroje Obr. 9 Výkres desky plošných spojů pomocného zdroje, měřítko 1:1, 173x95mm Obr. 10 Osazovací plán pomocného zdroje Obr. 11 Osazená deska pomocného zdroje Obr. 12 Schéma zapojení regulátoru otáček ventilátoru Obr. 13 Vnitřní blokové zapojení obvodu UC Obr. 14 Schéma zapojení řídící části s obvodem UC3845 (ve spodní části dvojce tvarovačů signálu) 19 Obr. 15 Výkres desky plošných spojů řídící desky zdroje, měřítko 1:1, 153,5x40,5mm Obr. 16 Osazovací plán desky plošných spojů řídící desky zdroje Obr. 17 Osazená řídící deska zdroje bez připojené kabeláže Obr. 18 Schéma zapojení výkonové části Obr. 19 Výkres desky plošných spojů výkonové desky zdroje, měřítko 1:1, 173x70mm Obr. 20 Osazovací plán desky plošných spojů výkonové desky zdroje Obr. 21 Osazená výkonová deska zdroje s připojenými kabely Obr. 22 Přední panel po nastříkání práškovou barvou RAL3000 bez potisků Obr. 23 Mechanická konstrukce před dokončením Obr. 24 Skříň zdroje po nastříkání práškovým lakem bílé barvy (otvory s vyříznutými závity byly v průběhu práškování kryté šrouby) Obr. 25 Pohled na čelní panel z vnitřní strany (připojený voltmetr a ampérmetr) Obr. 26 Pohled ze zadní strany do útrob zdroje Obr. 27 Pohled z vrchní strany do zdroje na pravé straně filtrační kondenzátory, na levé straně pomocný zdroj Obr. 28 Pohled na spodní kryt Obr. 29 Zdroj BD85/20S žhavící elektronku GU-81M Obr. 30 Pohled na zadní stranu zdroje

34 Použitá literatura Napájecí zdroje I., [cit ], Alexandr Krejčiřík, nakladatelství BEN Napájecí zdroje II., [cit ], Alexandr Krejčiřík, nakladatelství BEN Napájecí zdroje III., [cit ], Alexandr Krejčiřík, nakladatelství BEN Jak pracují DC-DC měniče, [cit ], Alexandr Krejčiřík, nakladatelství BEN Elektronika obvody, součástky, děje, [cit ], Robert Láníček, nakladatelství BEN Regulovatelný napájecí zdroj 3-60V/40A, [cit ], Datasheety: ON SEMICONDUCTOR, UC3845, [cit ]. IRF, IRG4PC40W, [cit ]. TEXAS INSTRUMENT, CD4060B, [cit ]. 34

Spínaný regulovatelný zdroj s obvodem L4970A. doplněný o elektronickou proudovou pojistkou

Spínaný regulovatelný zdroj s obvodem L4970A. doplněný o elektronickou proudovou pojistkou Spínaný regulovatelný zdroj s obvodem L4970A doplněný o elektronickou proudovou pojistkou Jelikož se zajímám o napájecí zdroje a jejich konstrukce, pustil jsem se do návrhu dosti obsahově rozsáhlé konstrukce

Více

Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie. Diplomová práce. Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A

Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie. Diplomová práce. Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie Diplomová práce Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A Autor práce: Bc. Martin Švejda Vedoucí práce: Ing. Matouš Bartl Plzeň

Více

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Bakalářská práce České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Ladislav Havlát 4 Vedoucí práce: Ing. Lubor Jirásek, CSc. České

Více

Univerzální regulovatelný spínaný zdroj

Univerzální regulovatelný spínaný zdroj 2001 ročník IX cena 25 Kč předplatné 20 Kč 9 Uvnitř čísla: Teplotní spínač MIDI komunikace II LM334 zdroj proudu Univerzální regulovatelný spínaný zdroj výst. napětí 5 25 V výst. proud max. 5 A kmitočet

Více

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

Napájecí zdroje koncových zesilovačů

Napájecí zdroje koncových zesilovačů Napájecí zdroje koncových zesilovačů Následující článek má sloužit jako sbírka konstrukčních poznámek při individuální stavbě lineárních napájecích zdrojů pro napájení koncových zesilovačů výkonu běžné,

Více

Napájecí zdroj JN 3020/3x400

Napájecí zdroj JN 3020/3x400 České dráhy, a.s. Generální ředitelství Odbor automatizace a elektrotechniky 110 15 Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222 Registrační číslo u dodavatele Starmon s.r.o. Nádražní 88 565 01 P R O Z A T Í M N Í

Více

NAPÁJECÍ ZDROJE PC Základní princip činnosti PS_ON signál. Power_Good signál.

NAPÁJECÍ ZDROJE PC Základní princip činnosti PS_ON signál. Power_Good signál. NAPÁJECÍ ZDROJE PC Obecně zdroj PC převádí střídavé síťové napětí (u nás 230 V/50 Hz) na stejnosměrná napětí potřebná pro napájení všech částí počítače. Postupně bylo vypracováno několik standardů určujících

Více

1 ÚVOD. Vážení čtenáři,

1 ÚVOD. Vážení čtenáři, 1 ÚVOD Vážení čtenáři, dostáváte do rukou publikaci, která si klade za cíl podat Vám pokud možno co nejjednodušším způsobem informace, s nimiž se setkáváte v každodenní praxi. Zaměřuje se proto na ty nejběžnější

Více

Profesionální elektroinstalace. Jak na to!

Profesionální elektroinstalace. Jak na to! Profesionální elektroinstalace. Jak na to! S námi ovládáte světlo Stmívače Snímače pohybu Žaluziové spínače Určeno EEKTRO specialistům ABB s.r.o. Elektro-Praga Vážení elektromontéři, projektanti a všichni

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

200W ATX PC POWER SUPPLY

200W ATX PC POWER SUPPLY 200W ATX PC POWER SUPPLY Obecné informace Zde vám přináším schéma PC zdroje firmy DTK. Tento zdroj je v ATX provedení o výkonu 200W. Schéma jsem nakreslil, když jsem zdroj opravoval. Když už jsem měl při

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

ACE 3000 typ 100/110

ACE 3000 typ 100/110 ACE 3000 typ 100/110 Návod k obsluze David Šlancar Strana 1 (celkem 51) ACE3000_100_Navod_k_obsluze V2 Obsah: 1. Všeobecný popis elektroměru... 5 1.1. Rozsah elektroměru... 5 1.1.1. Použití... 5 1.1.2.

Více

VLT Micro Drive. Návod k používání

VLT Micro Drive. Návod k používání 1 VLT Micro Drive Návod k používání Návod k použivání měniče VLT Micro Drive Obsah Obsah 1. Bezpečnost 3 Bezpečnostní pokyny 3 Shoda s předpisy 3 Všeobecné upozornění 3 Zabraňte náhodnému startu 4 Před

Více

Využití robota Lego Mindstorms Návrh a realizace speciálních úloh. Usage of the Lego Minstorms Robots Design and realization of the special tasks

Využití robota Lego Mindstorms Návrh a realizace speciálních úloh. Usage of the Lego Minstorms Robots Design and realization of the special tasks ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra řídící techniky Využití robota Lego Mindstorms Návrh a realizace speciálních úloh Usage of the Lego Minstorms Robots Design and realization

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15,

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, Krbová kamna TALA 10, 11, 14 a 15 jsou ideální kombinací krbových kamen a teplovodního výměníkem. Krbová kamna svou nízkou

Více

- mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití

- mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití - mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití Následující text byl poprvé zveřejněn v modelářském časopisu Praktická Elektronika Amatérské Radio (www.aradio.cz) v roce 2012 jako seriál článků. Seriál,

Více

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Základní uživatelský manuál Obsah Důležité informace...2 Předtím, než začnete...3 Postup při uvedení do provozu...5 Doporučení pro montáž...6 Doporučení

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

Vytvořeno na Microsoft Windows XP Home Edition SP2

Vytvořeno na Microsoft Windows XP Home Edition SP2 MULTIFUNKČNÍ ZDROJ Přenosný zdroj 1,2-25V / 0,5A při napájení ze sítě a 1,2-10V / 0,3A při napájení z akumulátoru Generátor obdélníkového signálu 0,1Hz - 30kHz Generátor melodie pro zkoušení audiotechniky

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

Jak se dělá elektromotor Ing. Josef Šimon, ATAS elektromotory Náchod, a. s.

Jak se dělá elektromotor Ing. Josef Šimon, ATAS elektromotory Náchod, a. s. Jak se dělá elektromotor Ing. Josef Šimon, ATAS elektromotory Náchod, a. s. Elektromotor je elektrický stroj, který za posledních sto let doznal velkého rozmachu. S nástupem elektrizace zasáhl do všech

Více

BEZPEČNOSTNÍ RÁM ZÁVODNÍHO VOZU RACE CAR ROLL CAGE

BEZPEČNOSTNÍ RÁM ZÁVODNÍHO VOZU RACE CAR ROLL CAGE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

Počítačový napájecí zdroj

Počítačový napájecí zdroj Počítačový napájecí zdroj Počítačový zdroj je jednoduše měnič napětí. Má za úkol přeměnit střídavé napětí ze sítě (230 V / 50 Hz) na napětí stejnosměrné, a to do několika větví (3,3V, 5V, 12V). Komponenty

Více

Minia. Aplikační příručka Přepěťové ochrany

Minia. Aplikační příručka Přepěťové ochrany Minia Aplikační příručka Přepěťové ochrany www.oez.cz www.oez.sk Přepěťové ochrany Minia OBSAH TEORETICKÁ ČÁST 1. PRINCIP OCHRANY PŘED BLESKEM A PŘEPĚTÍM... 3 1.1. Spínací přepětí... 3 1.2. Atmosférická

Více

vacon 100 x & vacon 20 x NEJODOLNĚJŠÍ FREKVENČNÍ MĚNIČE

vacon 100 x & vacon 20 x NEJODOLNĚJŠÍ FREKVENČNÍ MĚNIČE vacon 100 x & vacon 20 x NEJODOLNĚJŠÍ FREKVENČNÍ MĚNIČE MAXIMÁLNÍ OCHRANA VŠUDE, KDE JI POTŘEBUJETE Decentralizovaná řešení pohonů umožňují inženýrům a projektantům strojů šetřit náklady a prostor. VACON

Více

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W)

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Napájecí zdroj vyznačující se novou jedinečnou funkcí společnosti OMRON Alarm podpětí s kompaktní konstrukcí přispívající ke zmenšení velikosti

Více