Manuál k programu Youthbank aneb jednoduchý návod jak na to

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál k programu Youthbank aneb jednoduchý návod jak na to"

Transkript

1 Manuál k programu Youthbank aneb jednoduchý návod jak na to Sdružení pro vzdělávání komunit, Ústí nad Labem 2005

2 Tisk a sazba: PrintActive s.r.o., Ústí nad Labem

3 Obsah 1. kapitola Čo je YouthBank... 4 História YouthBank kapitola Komunitná nadácia Zdravé mesto... 5 Komunitní nadace Euroregionu Labe... 6 Komunitná nadácia Prešov kapitola Týden na Slovensku kapitola Získávání nových členů do Youthbank Teambuilding...12 Grantový program...14 Propagace a práce s médii...17 Rozhodování...19 Monitoring a hodnocení...22 Inspirace pro další techniky kapitola Základní předpoklady pro vybudování úspěšné Youthbank

4 1. kapitola Čo je YouthBank? YouthBank je inovatívny grantový program spravovaný mladými ľuďmi, ktorý funguje v celej Veľkej Británii. YouthBanky v jednotlivých mestách / oblastiach udeľujú iným mladým ľudom malé finančné granty na ich projekty, ktoré prinášajú pozitíva pre mladých, celú komunitu a súčasne obohacujú mladých ľudí, ktorí sú do celého procesu zapojení. História YouthBank V r sa zišlo päť organizácií v Spojenom kráľovstve British Youth Council, Changemakers Foundation, Community Foundation Network, The National Youth Agency a The Prince s Trust a založili spolu YouthBank. Pilotný projekt bol financovaný z rôznych zdrojov: veľkých aj miestnych nadácií, regionálnych inštitúcií a miestnych darcov. V pilotnej fáze projektu bolo podporovaných sedem miestnych YouthBankov- Bristol, Bradfrod, Tower hamlets, Northern Ireland, Northumberland Tyne and Wear, Highlands and Islands v Škótsku a Wales. V r sa podarilo získať podporu od Community Fund s cieľom vytvoriť centrálny rozvojový orgán (Central Development Unit) a rozšíriť koncept YouthBank v celej krajine na základe skúseností z pilotnej fázy projektu. Už teraz sú mladí ľudia výrazne zapojení do riadenia celého procesu a perspektívne bude aj táto iniciatíva vedená výlučne mladými. Zdroj: YB UK Toolkit. 4

5 2. kapitola Komunitná nadácia Zdravé mesto Komunitná nadácia Zdravé mesto je mimovládna nezisková organizácia, ktorá bola založená v roku 1994 ako prvá nadácia komunitného typu v strednej a východnej Európe. Jej poslaním je zvyšovanie kvality života a zlepšovanie životného prostredia v regióne Banská Bystrica, Sliač, Zvolen, ako aj posilňovanie sociálneho kapitálu a v neposlednom rade oživenie a rozvoj miestneho darcovstva a filantropie. Svoje poslanie napĺňa prostredníctvom: - grantového programu pre občianske iniciatívy z regiónu Banská Bystrica, Sliač a Zvolen; - podpory dobrovoľníctva a spolupráce v komunite; - vytvárania podmienok a mechanizmov pre miestnych darcov tak, aby dar bol použitý podľa záujmu darcu a zároveň bol efektívne využitý na riešenie potrieb či príležitostí v komunite. Nadácia udeľuje granty do výšky ,- Sk, vo výnimočných prípadoch, na želanie darcu do výšky ,- Sk. Hlavné oblasti podpory sú deti a mládež, zlepšovanie prostredia, podpora vidieka, kultúra a vzdelávanie, zdravie a podpora rómskej komunity. O podporu sa môžu uchádzať neformálne občianske iniciatívy, občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie. Nadácia od svojho vzniku podporila viac ako 900 projektov v celkovej sume viac ako 8 mil. Sk. Program MaGNeT Skupina MaGNeT (mladí aktívni grantisti, nápaditý efektívny tím), vznikla v Banskej Bystrici v máji 2004 ako grantový program Komunitnej nadácie Zdravé mesto zameraný na neregistrované skupiny mladých ľudí vo veku rokov. Základom pre jej vznik je anglický model Youthbank, ktorý funguje vo Veľkej Británii od roku Na začiatku pozostávala skupina zo siedmychdobrovoľníkov vo veku od 14 do 26 rokov, ktorí riadili celý grantový proces od vyhlásenia grantového kola až po ukončenie a zhodnotenie podporených projektov. Prostredníctvom tohto programu získavajú možnosť rozširovať svoje vedomosti, rozhodovať o použití peňazí, ktoré sú im zverené, pracovať popri dospelých a majú moc ovplyvniť či zmeniť svoje okolie. V prvom roku bol program finančne podporený nadáciou SPP a Americkou Ambasádou v SR. Poslanie a ciele programu Cieľom programu MaGNeT je zapájať mladých ľudí v Banskej Bystrici a okolí do aktívneho rozvoja svojej komunity a tým zlepšovať kvalitu ich života. Robí tak prostredníctvom priamej finančnej podpory projektov neformálnych skupín mladých ľudí vo veku od 14 do 26 rokov. Hlavnou myšlienkou programu je, že mladí podporujú a pomáhajú realizovať myšlienky a nápady svojich rovesníkov. Podporené projekty MaGNeT vyhlasuje grantové kolá podľa toho, koľko finančných prostriedkov môže rozdeliť. Maximálna suma podpory je ,- Sk. V roku 2005 boli vyhlásené 3 grantové uzávierky v ktorých bolo podporených 14 projektov s celkovej sume ,- Sk. Vďaka podpore z programu MaGNeT zorganizovala skupina dobrovoľníkov počas prázdnin vzdelávacie a voľnočasové aktivity pre 15 detí z núdzového bývania Kotva od 5 do 6 rokov. Projekt mal výstižný názov Prípravkári a snažili sa ním zlepšiť pripravenosť detí na vstup do prvého ročníka ZŠ. Výuku striedali so zábavou. Študenti Katolíckeho gymnázia Štefana Moysesa v Banskej Bystrici zrušili brajgel okolo školy, ktorý vznikol pri stavebných prácach na škole. Toto miesto premenili na Oázu Magmamijon (čo sú začiatočné písmená realizátorov projektu). V oáze sa nachádza drevený altánok s kapacitou 30 zadkov, ktorý bude slúžiť ako vyučovací priestor ako aj miesto na oddych. Táto oáza bude slúžiť 700 študentom gymnázia. Študenti PF UMB zozbierali vďaka podporenému projektu Ako sa hrávali naši starkí detské hry, ktoré sa hrávali v prírode naši starí rodičia, zahrali sa tieto hry s deťmi v detských táboroch a hru zaznamenali na video. Ďalej spracovali anotácie hier, preložili do angličtiny a s CD poslali na doplnenie tradičných hier z rôznych štátov na Univerzitu Hogskolen Stord / Haugesund v Nórsku a tým obohatili svetový fond hier. 5

6 2. kapitola Komunitní nadace Euroregionu Labe Komunitní nadace Euroregionu Labe je nevládní nezisková organizace, která usiluje o otevřené lidské společenství a zlepšování podmínek života v Euroregionu Labe. Svého poslání nadace dosahuje: - podporováním různorodých společenství, propojováním veřejného a soukromého sektoru a zjišťováním potřeb a problémů ústecké komunity; - spoluvytvářením prostoru, ve kterém se mohou při hledání a iniciování společných vizí a řešení problémů sejít občané, podnikatelé, zástupci neziskových organizací spolu s představiteli místní a státní správy; - přispíváním k řešení dnešních i budoucích problémů získáváním a prostřednictvím grantů rozdělováním finančních prostředků do oblastí kultury, ekologie, vzdělávání, sociálních a zdravotních služeb a místního rozvoje. Komunitní nadace Euroregionu Labe je první českou komunitní nadací, jejíž počátky sahají do roku 1993 a jedinou otevřeně grantující nadací pro euroregion Labe (území bývalých okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem). Komunitní nadace jako nevládní nezisková organizace za dvanáct let své činnosti podpořila přes 400 projektů v celkové hodnotě více než 12 mil. Kč a vytvořila nadační jmění ve výši 45 mil. Kč. Myšlenka založit Radu mladších vznikla především z iniciativy a nápadu pracovníků nadace vzdělávat a zapojovat mladé lidi do filantropických aktivit a rozvoje komunity prostřednictvím komunitní nadace. Inspiraci získali představitelé nadace v roce 1998 od zástupce americké Council on Michigan Foundations, která podporuje projekty Youth Advisory Commitees realizované místními komunitními nadacemi. Po počátečních přípravách programu se na počátku roku 2000 nad realizací projektu Rada mladších sešlo dvacet středoškolských studentů pod vedením pracovníka Komunitní nadace. Rok 2000 a 2001 se nesl ve znamení přípravy I. grantového kola. Zdrojem inspirace pro výběr projektů vhodných k podpoření se staly výsledky I. ankety Teentown, mapující potřeby a možnosti Ústí nad Labem z pohledu mladých. Mladí lidé, převážně vrstevníci členů Rady mladších, v ní sdělovali, co se jim v Ústí líbí či nelíbí a co by chtěli změnit. Výsledky této ankety byly zpracovány do grafů a interaktivní mapy města. V průběhu roku 2001 se kromě získání finanční částky určené na podporu vybraných projektů I. grantového kola podařilo uspořádat I. autorský večer LI PO HU HU HU (Literatura-poezie-hudba-hudba-hudba) a sportovní a zábavné odpoledne pro děti z dětského domova. Avšak ke konci roku 2002 došlo k rozpadu Rady mladších vlivem neshod členů s jejich koordinátorem. Program Rada mladších V druhé polovině roku 2003 byl program znovu obnoven. Podařilo se získat nové členy z řad studentů sociální práce na FSE UJEP, jimž se tak naskytla možnost praxe v neziskovém sektoru. Ve zbývající části roku bylo vyhlášeno II. grantové kolo a získány prostředky na podporu vybraných projektů. Mimo běžných metod opatřování peněz pomocí darů od různých firem a tzv. matching fund (za každou korunu vybranou od dárců koruna od nadace) bylo poprvé využito benefičního koncertu v klubu Circus. Obtíže spojené se získáváním financí na činnost Rady mladších se však ukázaly jako velmi výrazné a podnítily úsilí o hledání jiných zdrojů. Úspěch se dostavil v roce 2004, kdy program získal generálního partnera. Díky jeho podpoře bylo možné do konce roku vyhlásit další dvě grantová kola. Další vývoj programu Rada mladších výrazně ovlivnil týdenní seminář v Belfastu UK v únoru 2004, kterého se zúčastnila koordinátora programu. Díky semináři se program Rada mladších přiklonil k myšlence Youthbank a začlenil ji do své struktury. 6

7 2. kapitola Poslání a cíle programu Rada mladších je otevřená skupina mladých lidí ve věku od 15 do 25 let, kterým nadace poskytla prostor k realizaci různorodých činností zaměřených na rozvoj komunity. Poslání Rady mladších spočívá ve snaze o zlepšení podmínek života v Ústí nad Labem a okolí, a v úsilí zapojit do této snahy co nejširší spektrum mladých lidí z různých komunit a sociálních prostředí. Rada mladších svého poslání dosahuje zjišťováním názorů mladých lidí na město Ústí nad Labem; vlastními jednorázovými projekty a podporou projektů jednotlivců i organizací, které jsou v souladu s cíli Rady mladších prostřednictvím zajištění peněžních i nepeněžních prostředků na jejich realizaci Podpořené projekty V programu Rada mladších bylo podpořeno v rámci čtyř grantových kol 44 projektů celkovou sumou ,- Kč. V grantových kolech Rady mladších se mohou o finanční podporu ucházet mladí lidé ve věku 15 až 25 let s projekty realizovanými v okrese Ústí nad Labem. Žadatel o grant může získat maximálně 3 000,- Kč na jeden projekt. Cílem programu Rada mladších je umožnit mladým lidem realizovat své vlastní projekty, které jsou v souladu s posláním Rady mladších, tj. svádějí dohromady lidi z různých sociálních prostředí (např. děti z dětského domova a jejich vrstevníky zvenčí ); pomoci mladým lidem nalézt aktivní o zodpovědný vztah k místu, v němž žijí a seznámit mladé lidi s neziskovým sektorem, zejména s činností nadací, a umožnit jim tak přístup k zajímavé oblasti činností, která se může stát prostorem pro budoucí profesionální a zájmové uplatnění. Mezi podpořenými projekty byla například fotografická výstava Indie - tajuplná i zatracovaná spojená s promítáním diapozitivů, ochutnávkou indické kuchyně a diskusí na téma Indie a Čechy - vzdálené země?. Dalším projektem sbližující dva různé světy lidí bylo vydání sborníku Zrcadlo severočeských duševně nemocných autorů a představení literatury a výtvarného umění ústecké veřejnosti. Projekt nesl název Literární a výtvarná tvorba duševně nemocných autorů. Ústí dnes a denně, projekt studentky střední školy, která netradičním způsobem pojala pohled na život ve městě Ústí nad Labem skrze hledáček fotoaparátu. Fotografie byly vystaveny v galerii Suterén. Projekt Děti v kině potřetí realizovali studenti místního gymnázia. Cílem projektu bylo zprostředkování kulturního zážitku dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí s dobrými studijními výsledky a chováním, a posílit tak jejich motivaci k dalšímu sebe-zdokonalování. 7

8 2. kapitola Komunitná nadácia Prešov Poslaním KNP je rozvoj miestneho darcovstva a podpora budovania sociálneho kapitálu v meste Prešov. KNP ponúka darcom možnosti, ako podporiť zmysluplné aktivity, ktoré prinášajú zlepšenie životných podmienok pre celú komunitu. KNP efektívne využíva získané prostriedky na podporu riešenia pálčivých problémov a uchopenia zaujímavých príležitostí, ktoré môžu život v Prešove urobiť krajším a lepším. KNP vznikla v roce Svoje poslanie napĺňa spoluprácou s darcami a finančnou podporou nápadov a projektov aktívnych Prešovčanov, ktorí chcú prispieť k zvýšeniu kvality života vo svojom meste. Od svojho založenia nadácia podporila viac ako 600 projektov celkovou sumou cca 6 mil. Sk. Poslanie a ciele programu Základným princípom programu je presvedčenie, že mladí ľudia majú schopnosti a kapacitu identifikovať a riešiť potreby vo svojom okolí tak, ako ich vnímajú oni. Tento program sa snaží vybaviť aktívnu mládež potrebnými zručnosťami a posilňuje vlastnosti nevyhnutné pre ich zapojenie do riešenia problémov v komunite, pre ich dobrovoľnícke aktivity a osobnostný rast. Je to program založený na princípe mladí mladým. Mládež má reálnu zodpovednosť za rozhodnutia o podpore pre projekty a súčasne sa podporujú projekty (často nenáročné myšlienky a nápady), ktoré by inak neboli nikdy zrealizované. Cieľom programu je rozvíjať filantropiu medzi mladými ľuďmi, viesť ich k aktívnemu záujmu o riešenie potrieb komunity, v ktorej žijú, a k podpore rôznych zaujímavých občianskych aktivít, ktoré zvyšujú kvalitu života v nej. Základným pravidlom programu je to, že mládež realizuje všetky aktivity programu podľa vlastnej kolektívnej dohody a presvedčenia, a zároveň rešpektuje vopred stanovené pravidlá. Program je prínosný nielen pre tých mladých, ktorí získavajú obrovské množstvo nových zručností a skúsenosti, alebo pre tých, ktorí majú možnosť realizovať pomocou finančných grantov vlastné nápady. Aktívna a šikovná mládež je veľkým prínosom aj pre širokú komunitu. Program Mladí mladým Komunitná nadácia Prešov odštartovala koncom roka 2004 program s názvom Mladí mladým. Program vznikol na základe inšpirácie programom YouthBank. Riaditeľka KNP absolvovala vo februári 2004 týždenný tréning pre pracovníkov komunitných nadácií, ktoré mali záujem podobný mládežnícky program realizovať, v Belfaste, UK, a prešovský program bol naplánovaný tak, aby sa čo najviac približoval originálnemu Youthbank-u, no zároveň rešpektoval miestne podmienky. V priebehu niekoľkých mesiacov, od novembra 2004 do januára 2005, sa sformovala skupina mladých ľudí vo veku od 16 do 25 rokov so záujmom o účasť v programe. Boli to mládežníci zo stredných aj vysokých škôl, chlapci aj dievčatá. Už v priebehu školení bolo zrejmé, že každý zo zapojených bude mať iniciatívu a aj príležitosť využiť vlastné schopnosti a záujmy na to, aby sa spoločne podarilo pilotný rok programu úspešne zrealizovať. Po ukončení školení fungoval tím viac-menej samostatne. Mládežníci realizovali všetky potrebné úlohy: od celkového naplánovania grantového programu a určenia jeho priorít, jeho propagácie a medializácie, vyhlásenia programu, cez konzultovanie so žiadateľmi až po konečné rozhodovanie o predložených projektoch, monitoring podporených projektov a vyhodnotenie celého programu. V rámci prvého roka programu sa uskutočnilo aj niekoľko plánovacíchteambuildingových aktivít. KNP program financovala z daru Nadácie SPP a organizačne zabezpečovala jeho priebeh. 8

9 2. kapitola Podporené projekty V grantovom programe Mladí mladým bolo podporených 10 projektov celkovou sumou ,- Sk. Cieľom programu bola aktivizácia mladých ľudí, prebudenie ich aktívneho záujmu o svoje okolie, rozvoj ich tvorivosti, originality. Zároveň to mala byť príležitosť zapojiť aj tých, ktorí pochádzajú zo sociálne či ekonomicky znevýhodneného prostredia. Program bol určený výhradne pre mladých vo veku rokov. Podporená bola napr. akcia (t)urban Fest - festival pouličného umenia, na ktorej mali mládežníci šancu naučiť sa niečo nové a netradičné; žonglovať, hrať na djembe, zapojiť sa do rôznych výtvarných či divadelných aktivít. V závere dňa na centrálnom pódiu vystúpili doteraz neznáme kapely. Aj pomocou projektu Druhá šanca si vášniví malí a mladí futbalisti z družstva KAMA - saleziáni svojpomocne opravili oplotenie ihriska a doplnili vybavenie s cieľom môcť lepšie šetriť to, čo majú, a ponúknuť priestor na hru ešte väčšiemu počtu nádejných športovcov. Futbal je pre nich nielen voľnočasovou aktivitou, no aj prostriedkom osobnostného rozvoja. Celosídliskový projekt ŠportFest na sídlisku Sekčov, smutnepreslávenom ako betónové monštrum, dostal do pohybu deti, mladých aj tých starších. Uskutočnil sa deň plný športu a zábavy. Projekt Tvorivé dielne dal príležitosť študentom hotelovej akadémie bývajúcim v internáte nápaditejšie stráviť voľný čas po škole a zároveň sa niečo naučiť: sami si vyrábali batikované tričká a modelovali šperky z terakoty. 9

10 3. kapitola Týden na Slovensku Myšlenka spolupráce dobrovolníků zapojených do různých skupin Youthbank se zrodila již v roce 2004, kdy se představitelé komunitních nadací z Evropy a Afriky sešli na týdenním semináři v Community Foundation of the Northern Ireland v Belfastu, UK. Zde byla poprvé prezentována myšlenka Youthbank s poselstvím, aby při každé zúčastněné komunitní nadaci, pokud to bude možné, vznikl tento mládežnický program. A to se ve finále také podařilo. Avšak většina věcí stojí a padá s komunikačními a finančními problémy, takže po návratu do svých domovů se mnohé kontakty přerušily. Nicméně několik zůstalo a tak vznikl prostor pro další rozvíjení spolupráce. Zrodila se československá síť nově vzniklých Youthbank, které se zformovaly při Komunitní nadaci Euroregionu Labe (Ústí nad Labem, Česká republika), Komunitní nadaci Zdravé město (Bánská Bystrica, Slovenská republika) a Komunitní nadaci Prešov (Prešov, Slovenská republika). Komunikace probíhala bez problémů, jen vyřešit problém Kdo zaplatí setkání našich dobrovolníků?. Proto jsme požádali Českou národní agenturu Mládež o finanční podporu několika denního setkání dobrovolníků zapojených do programu Youthbank na Slovensku. Bohužel, žádost byla na poprvé zamítnuta. Poučeni z nezdaru jsme opravili nedostatky a žádost podali podruhé...a tentokrát úspěšně. V tuto chvíli již nic nebránilo tomu, abychom po dvou letech práce a snažení uspořádali společné setkání dobrovolníků z Čech a Slovenska zapojených do programu Youthbank. Setkání, které ho se účastnilo patnáct dobrovolníků z Komunitní nadace Euroregionu Labe, Komunitní nadace Prešov a Komunitní nadace Zdravé město Bánská Bystrica, probíhalo pět dní, a to od 3. července do 7. července 2005 v malebném prostředí Nízkých Tater. Během nich si dobrovolníci vyměňovali informace a zkušenosti se zapojením do programu, společně řešili problémy, s kterými se setkávají a hledali inspiraci a nápady na zlepšení. Mimo pracovní náplně byl dán dostatečný prostor pro seznámení jednotlivých účastníků. Kdybychom měli s odstupem času hodnotit přínos celého setkání, mohli bychom říct, že samotné zjištění, že na řešení problémů nejste sami a máte kolem sebe lidi, kteří jsou v podobné situaci a mohou vám poradit či můžete společně daný problém vyřešit, bylo to nejdůležitější, proč jsme se pro tento krok odhodlali...a byl prvním, ale nikoliv posledním. :o) Setkání v Nízkých Tatrách finančně podpořila Česká národní agentura Mládež v rámci Akce 3 - skupinové iniciativy mládeže. 10

11 4. kapitola Stručný návod jak na to Získávání členů do Youthbank Cíl: Je dôležité, aby tím YouthBank reprezentoval všetkých mladých ľudí v oblasti, v ktorej jeho materská organizácia pôsobí. Preto je potrebné do tímu získať mladých ľudí z rôznych komunít, kultúrneho prostredia, s rôznymi záujmami, zručnosťami a skúsenosťami. Na hľadanie nových členov je dobré využiť tých mladých ľudí, ktorí už v programe pracujú- vedia pozitíva programu lepšie predať. Prínosom sú najmä noví členovia, ktorí sa dovtedy nezapájali do podobnej organizovanej aktivity či dobrovoľníckej práce. Oslovme všetkých mladých Mladí ľudia identifikujú, analyzujú a skúmajú hlavné potreby pri získavaní ďalších mládežníkov pre program udeľovania grantov. Pomôcky: Kópie inzerátu, papiere, perá a iné pomôcky potrebné pri navrhovaní inzerátov pre program YouthBank. Doba trvania: 45 min. Skupina sa po dvoch- troch rozdelí na malé skupinky. Každý člen dostane kópiu inzerátu. Tento inzerát bol navrhnutý počas pilotných rokov programu Youthbank. V malých skupinkách mladí diskutujú o každom prvku a informácii v inzeráte - aký má táto veta / vyjadrenie / informácia účel? Prečo je uvedená? Ako možno nájsť rovnováhu medzi zdôraznením príťažlivosti programu pre mladých ľudí a výstižným opisom práce a toho, čo bude zapojenie do programu predstavovať a pre koho je určený? Záverečná diskusia: S členmi skupiny možno diskutovať o množstve potrieb programu Youthbank - je dôležité sústrediť sa na hlavnú otázku charakteru a osobných kvalít mladých ľudí, ktorých program pravdepodobne osloví najviac. Odporúčanie: Toto cvičenie skupine pomôže vytvoriť vlastný propagačný materiál. Diskusia o najdôležitejších častiach inzerátu im pomôže sústrediť sa na ich vyjadrenie aj vo vlastnom PR materáli. Zdroj: YB UK Toolkit. Inzerát Zapoj sa do nového programu a staň sa členom skupiny mladých ľudí, ktorí udelia granty Sk iným mládežníkom v Prešove! Oslovujeme všetkých mladých ľudí, ktorí chcú robiť niečo nové! Máš rokov? Bývaš alebo študuješ v Prešove? Si aktívny a rád sa zapájaš do rozhodovania o veciach? Dokážeš pracovať v tíme, vieš počúvať ostatných a dať si poradiť, vieš, ako hľadať nové informácie a dobre rozhodovať? Chceš pomôcť rozdeliť Sk na podporu nápadov mladých ľudí v meste Prešov? Máš čas pracovať ako dobrovoľník a stretávať sa s ďalšími mladými ľuďni aspoň raz za mesiac? Zapojil si sa už niekedy do programu, ktorý riadili mladí ľudia? Tak sa zapoj a pomôž podporiť nápady svojich rovesníkov v Prešove korunami! 11

12 4. kapitola Čo prinesie Youthbank mladým ľuďom? Pomáha mladým ľuďom zistiť, ako ich obohatí zapojenie do programu YouthBank. Skôr, ako sa program začne, je dobré vedieť, ako naňho reagujú mladí a prečo by sa mali do programu zapojiť. Pomôcky: Lepiace Post It papieriky a perá. Doba trvania: 45 min. Cvičenie je založené na vytváraní zoznamov a ich organizovaní. Skupina vytvára - v podskupinkách, v pároch alebo aj celá spoločne zoznam toho, čo im zapojenie do programu YouthBank prinesie v každej oblasti a píše konkrétneplusy zapojenia na lepiace poznámkové papieriky. Nie je to rozmýšľanie o prínose pre komunitu či skupiny, ktoré budú v programe finančne podporené, no o prínose pre konkrétnych mladých ľudí zapojených do programu ako členovia YouthBanku. Členovia skupiny lepia popísané papieriky na tabuľu alebo flipchart a organizujú ich do jednotlivých kategórií - práca, budúca kariéra, zručnosti v osobnom živote a posilnenie sebavedomia. Záverečná diskusia: Diskutuje sa o tom, či by boli opísané plusy prínosné aj pre iných mladých ľudí. Ako ich možno predať tým ostatným? Ak nimi nemožno motivovať ďalších, čo vieme použiť na ich pritiahnutie do skupiny? Odporúčanie: vybrané plusy môže skupina použiť ako motiváciu pri tvorbe PR materiálov pri oslovovaní ďalších mladých ľudí. Zdroj: YB UK Toolkit. Teambuilding Cíl: Úspěch programu Youthbank závisí především na tom, jak bude skupina dobrovolníků schopna společně spolupracovat a fungovat jako jeden tým. Níže uvedené techniky směřují od jednoduchého představení všech členů skupiny přes poznání různých zájmů jednotlivců až po podporu spolupráce, obratnosti a tvořivosti. Komu míč? Představit všechny členy skupiny, naučit se jejich jména a navodit přátelskou atmosféru, důležitou pro další práci skupiny. Pomůcky: 3-5 barevných míčků. Doba trvání: 15 min. Skupina stojí v kruhu. Úkolem hráčů je házet si míč v kruhu tak, že házející musí vždy předem zavolat jméno osoby, která má míč chytit. V házení a chytání se musí vystřídat všichni, a proto by neměl nikdo dvakrát za sebou házet míč stejné osobě. Házení a vyvolávání jmen se může postupně zrychlovat. Důležité je, vždy říci správně jméno toho, komu je míček házen. Celý proces seznamování lze ztížit tím, že se hází několik míčků najednou. Závěrečná diskuse: Se členy skupiny je možné diskutovat například jak se cítí ve skupině, zda jsou si jistější v komunikaci s jednotlivý členy, zda jsou připraveni pracovat jako tým. Doporučení: Hru je vhodné využít zejména na počátku práce se skupinou, která se setkala poprvé či má nové členy, kteří se s ostatními neznají. Zdroj: Neuman Jan Dobrodružné hry a cvičení v přírodě, Praha: Portál. 12

13 4. kapitola Nucená volba Poznávat členy skupiny, navazovat kontakt, naučit se rozhodovat a zastávat svůj názor. Pomůcky: Lano případně křída na ohraničení prostoru. Doba trvání: 30 min. Vyznačíme dva prostory, do kterých budou vstupovat hráči odlišných názorů. Mohou to být například rohy hřiště. Tyto dva rohy jsou od sebe vzdáleny 3-5 m. Vznikly nám dva póly, mezi kterými si musí každý účastník najít své místo odpovídají jeho pocitům. Například v rozhodování, zda je optimista nebo pesimista, se někdo zařadí blíže k pólu optimista. Skupina tak může vytvořit řadu, na jejímž konci budou optimisté a na druhém konci lidé spíše se považující za pesimisty. Místo vytváření řad se můžeme sdružovat podle společných charakteristik, například podle počtu sourozenců, podle znamení zvěrokruhu, podle věku apod Závěrečná diskuse: Diskusi můžeme zavést například na otázky typu, jak jste se cítili při rozhodování, které rozhodnutí bylo nejtěžší, řídili jste se nějakou představou či vzorem, apod. Doporučení: Hru lze využít k bližšímu seznámení mezi jednotlivými členy skupiny a nalezení společných hodnot a vlastností. Zdroj: Neuman Jan Dobrodružné hry a cvičení v přírodě, Praha: Portál. Gordický uzel Navázání kontaktu s ostatními, podpora spolupráce, obratnosti a tvořivého přístupu. Prostředek jak zapojit všechny do akce. Pomůcky: Žádné. Doba trvání: min. Členové skupiny vytvoří kruh, tak aby se dotýkali rameny. Každý předpaží levou paži a uchopí za ruku některého ze svých spoluhráčů. Nesmí to být soused ani z leva ani zprava. Totéž provedou členové skupiny pravou paží. Tak vznikne gordický uzel. Bez toho, aniž by se jednotlivý členové skupiny pustili, by měli vytvořit jeden kruh (platí i postavení zády do středu kruhu). Závěrečná diskuse: Jednotlivý členové skupiny by měli být schopni reflektovat spolupráci ve skupině a zhodnotit ji. Je možné se ptát například, kdo byl ten, kdo organizoval rozplétání, jak se jednotlivý členové cítili, kdo měl a s čím problémy. Doporučení: Pokud rozplétání trvá příliš dlouho, je možné rozpojit jedno držení a to takové, na kterém se skupina shodne, že je důležité pro rozpletení. Zdroj: Neuman Jan Dobrodružné hry a cvičení v přírodě, Praha: Portál. 13

14 4. kapitola Grantový program Cíl: Grantový program je základním kamenem programu Youthbank. Jeho úspěch či neúspěch, který čas jistě prověří, stojí mimo jiné na tom, jak bude grantový program dobře připraven a propracován. To se zejména týká vyhlášení grantového kola, které obsahuje kritéria a podmínky, které musí žadatel splnit a samotného formuláře, který žadatel musí vyplnit. Techniky, které zde nabízíme vedou dobrovolníky k zamyšlení nad tím, zda obsah vyhlášení a formuláře je jednoznačný a nemůže vést k odlišné interpretaci. Kdo chce peníze? Zamyšlení nad kritérii grantových kol a nad jejich vytvářením. Pomůcky: Pro každého ve skupině bonbón či sušenka. Doba trvání: 30 min. Máme větší množství sladkostí, které ukážeme skupině s tím, že chceme tyto sladkosti někomu dát. Skupina se rozdělí do dvojic s tím, že každá skupina se má rozhodnout, co se sladkostmi udělá. Svůj návrh přednese skupině se zdůvodněním proč se tak rozhodla. Všechny návrhy se píší na tabuli. Každý člen skupiny dá svůj hlas jednomu návrhu. Návrh s nejvíce body získá všechny sladkosti a po té musí být zrealizován. Závěrečná diskuse: V rámci diskuse je možné se zaměřit na samotný rozhodovací proces, jaká kritéria jsme volili, jak jsme je dokázali zdůvodnit, jak těžké bylo rozhodnout, komu sladkosti dát, je možné usuzovat na některé obecné principy rozhodování v rámci grantových kol. Doporučení: V rámci techniky je možné použít i peníze. V tom případě na počátku hry vezmeme skleničku a vložíme do ní určitý finanční obnos (například 30,- Kč) a necháme skleničku kolovat s tím, že každý může přispět jakou chce částkou, ale samozřejmě nemusí. Nakonec peníze necháme spočítat. Dále postupujeme podle výše uvedené v postupu. Pamatujme však, že hra s vysbírávání peněz nemusí být vždy vhodná. Zdroj: YB UK Toolkit. 14

15 4. kapitola Co můžeme zlepšit? Nalezení zpětné vazby na vlastní činnost. Pomůcky: Vyhlášení grantových kol a formuláře, tužky a papíry. Doba trvání: 1h 1,5 h Skupina se rozdělí do menších skupin po 3-4 členech. Každá skupina dostane po jednom vyhlášení a jednom formuláři. Pokud je skupina složena z různých skupin Youthbank, je dobré dát každé skupině vyhlášení a formulář, který nepoužívá pro svá grantová kola. Úkol je jednoduchý. Na základě vyhlášení dát dohromady nápad a naformulovat ho do formuláře žádosti o grant. Podtrhat jak ve vyhlášení, tak ve formuláři body, u kterých si skupina nebyla jista, co znamenají či byly zavádějící. Po dokončení práce se skupina opět vrátí do společného kruhu. Závěrečná diskuse: V rámci diskuse je možné se zaměřit na zpětnou vazbu k vyhlášení a k formulářům žádosti o grant. Je možné se ptát, s jakými problémy se jednotlivé skupiny při práci setkali? Které formulace jim přišly nejasné? Co hodnotí jako dobrý nápad? Jaké doporučení by k jednotlivým materiálům měli? Doporučení: Pokud je skupina ještě na počátku své cesty ke grantovému kolu, nemusí mít ještě vytvořené vlastní vyhlášení grantového kola a formulář žádosti o grant. V tom případě je možné využít materiály již fungujících skupin zapojených do Youthbank s tím, že nové skupině mohou posloužit tyto materiály jako inspirace pro vytvoření jejich vlastního vyhlášení a formuláře žádosti o grant. Mluvící obrázky Podpora spolupráce a komunikace, umění přesně se vyjadřovat a dobře naslouchat. Pomůcky: Papíry, tužky a obrázek (viz. obrázek č. 1). Doba trvání: min. Jeden člen skupiny dostane obrázek a nikomu ve skupině ho neukazuje. Ostatní členové skupiny si vezmou papíry a tužky. Jejich cílem je nakreslit pomocí instrukcí od vybraného člena totožný obrázek jako drží jeden člen skupiny předkreslený na papíře. I. varianta Vybraný člen skupiny, který drží obrázek, si stoupne zády ke skupině tak, aby mu nikdo do obrázku neviděl. Po té začne postupně popisovat, co na obrázku vidí. Během jeho popisu se nesmí ostatní členové skupiny na nic ptát ani jiným způsobem komunikovat. II. varianta Vybraný člen se postaví čelem ke skupině a začne popisovat, co na obrázku vidí. Během jeho popisu se mohou ostatní členové ptát a komunikovat mezi sebou. Na závěr si nakreslené obrázky všichni ukáží a porovnají rozdíly. Závěrečná diskuse: Při závěrečné diskusi je důležité porovnat obě varianty. Která byla pro kreslící příjemnější? Pokud se nesměli ptát a nebyli si něčím jisti, zda malovaní vzdali? Jaké chyby, ten, který obrázek popisoval dělal? Jaké obtíže měl přednášející člen skupiny, pokud neměl žádnou zpětnou vazbu o tom, co dělá? apod. Doporučení: Hra je vhodná jako úvod pro další cvičení týkající se vyhlášení grantových kol a formulářů. Ukazuje, že ne vždy to co říkáme je stejně jasně srozumitelné všem, což v případě vyhlášení grantových kol může být problematické. 15

16 4. kapitola Obrázek č. 1 16

17 4. kapitola Propagace a práce s médii Cíl: Produkt či myšlenka může být sebelepší, ale když produkt nikdo nezná a o myšlence se nikdo nedozví ztrácí svou hodnotu. Podobné je to i s Youthbank. Pokud nikdo váš program nebude znát, nebudou přicházet žádosti o granty a nebude dostatek dobrovolníků, váš projekt brzy skončí. Proto je dobré věnovat čas i peníze na propagaci a komunikaci s médii. Vytvor plagát Zabaviť sa a kreatívne niečo tvoriť súčasne s premýšľaním o kľúčovom posolstve na oslovenie cieľovej skupiny programu YouthBank. Pomôcky: Papiere a perá. Doba trvania: 30 min. Skupina sa rozdelí na dvojice alebo malé skupinky, ktoré samostatne vytvoria plagát. To predstavuje: - vytvorenie jednoznačného posolstva; - vytvorenie produktu, ktorý bude pochopiteľný pre všetkých; - vytvorenie vizuálne atraktívneho plagátu. Záverečná diskusia: Skupina diskutuje o tom, aké náročné bolo vytvorenie jednoduchého a jednoznačného posolstva. Bolo potrebné robiť kompromisy? Vynechalo sa niečo, čo tam malo byť? Diskutuje sa o základnom kódexe propagácie: všetko musí byť legálne, slušné, poctivé a pravdivé. Prejavili sa snahy tento kódex porušiť? Odporúčanie: Cvičenie pripravuje skupinu na prácu na vytvorení grafických materiálov na propagáciu YouthBanku. Skupina zisťuje, že plagát nie je len dobrý obrázok, no jeho tvorba sa odvíja od posolstva, stanovenia cieľovej skupiny a napokon aj rozpočtu. Zdroj: YB UK Toolkit. 17

18 4. kapitola Slovné podanie Skupina musí vedieť svoje posolstvo podať rôznym spôsobom. Aktivita im pomáha precvičiť jeho podanie v rozličných formách komunikácie s verejnosťou. Pomôcky: Nápady, ktoré sa použijú pri prezentáciách, papiere a perá. Doba trvania: 60 min. Skupina sa rozdelí na menšie skupinky alebo dvojice - trojice, ktoré tvoria, precvičujú a celej skupine predvedú svoju krátku prezentáciu o práci svojho YouthBank tímu. Na aktivitu sa využijú rôzne scenáre a situácie: - prezentácia v rozhlase v trvaní max. jednej minúty - podstatou je odkomunikovať základné posolstvo, využije sa tézovité označenie a opis základných charakteristík Youthbanku; - diskusná rozhlasová relácia - skupina vymyslí otázky, aj nelichotivé a negatívne; - prezentácia pre darcov; - prezentácia pre školu alebo mládežnícku skupinu; - prezentácia pre organizácie pracujúce s postihnutými- zrakovo, sluchovo či s poruchami učenia; - prezentácia pre deti vo veku povedzme od 5-9 rokov. Záverečná diskusia: Skupina diskutuje o tom, ako sa jednotlivým skupinám podarilo odkomunikovať svoje posolstvo pre ich cieľové skupiny. Aké boli silné a slabé stránky, ohrozenia a príležitosti rôznych vybraných situácií a scenárov? Odporúčanie: Skupina využije aktivitu na precvičenie pravidla troch hlavných bodov: ak chceme byť efektívni pri komunikovaní nášho posolstva pre verejnosť, je potrebné zvoliť tri hlavné ľahko zapamätateľné myšlienky a držať sa ich, pri prezentáciách nezabiehať do detailov a neodbočovať k menej podstatným veciam. Skupina si zároveň môže premyslieť 10 najhorších otázok, ktoré by boli nútení jej členovia zodpovedať pri rôznych príležitostiach, a precvičiť si odpovede na ne použitím vybraných troch hlavných myšlienok. Zdroj: YB UK Toolkit. 18

19 4. kapitola Rozhodování Cíl: Každý z nás stál v životě před stovkami rozhodnutí. Vyhodnocoval pro i proti a když se již rozhodl, mnohdy musel svůj názor obhájit a vzdorovat argumentům druhé strany. Rozepsané techniky se snaží připravit a naučit dobrovolníky řešit problémy, naslouchat argumentům druhé strany a rozhodnout se na základě kritérií. Traffic Jam Podpora spolupráce a řešení konfliktů. Pomůcky: Papíry formátu A3, případně staré noviny. Doba trvání: min. Skupiny se postaví proti sobě, každý hráč na jeden arch papíru či novin, uprostřed mezi nimi zůstane jeden arch volný. Smyslem celého konání je, aby si obě skupiny vyměnily místa. K prvnímu kroku členové skupiny využijí volný arch mezi nimi, takzvanou kruhovou křižovatku. Důležité je dodržet několik pravidel: - hráč se může posunout vpřed na volný arch ležící před ním; - hráč jedné skupiny může postoupit vpřed také tím, že obejde hráče z druhé skupiny, je-li za ním volný arch; - nesmí takto obcházet hráče ze své skupiny; - není dovolen pohyb vzad; - hráči se musí míjet obličejem k sobě; - je dovolen pouze pohyb jednoho hráče za jeden tah; - pokud dojde k chybě, všichni se vrací na výchozí pozice. Situace je vyřešena v tom okamžiku, kdy se celá skupiny stojící vlevo od kruhové křižovatky přemístí napravo a obráceně. Závěrečná diskuse: Po hře je možné diskutovat například o tom, jak jsme se situaci snažili řešit, každý sám nebo jsme spolupracovali ve skupině, jaké pocity měli ostatní, když někdo udělal chybu a všichni se museli vrátit do výchozí pozice, jak skupina reagovala, když nemohla najít správné řešení, apod. Doporučení: Pokud skupina hledá správné řešení delší dobu a již ztrácí motivaci, je možné říci, jaký krok je chybný. Zdroj: Neuman Jan Dobrodružné hry a cvičení v přírodě, Praha: Portál. 19

20 4. kapitola Matematická úloha Ukázat, že i objektivní kritéria mohou být vnímána subjektivně. Pomůcky: Papíry a tužky. Doba trvání: 20 min. Na tabuli napíšeme matematický příklad. Může se jednat o součet dvou vícemístných čísel, například: Každý z členů skupiny si opíše příklad a vypočítá jej. Nikdo zatím výsledek nesděluje. Na tabuli napíšeme chybný výsledek například 623. Každý z členů skupiny by měl udělit žákovi, který tento příklad spočítal známku, stejně jako ve škole. Závěrečná diskuse: Cvičení navozuje diskusi na téma, jak jsme schopni objektivně posuzovat jednotlivé příklady a aplikovat stanovená kritéria. Otázky typu: Je celý příklad špatně a proto jsme dali známku za 5 nebo se jedná o malou chybu, protože postup je správný? Může být drobná chyba v projektu důvodem k jeho vyloučení? Dokážeme najít shodu pro nastavení kritérií grantového kola, tak, abychom byli schopni je dále dodržovat? Doporučeníe: Matematický příklad by neměl být komplikovaný a chybný výsledek by se měl lišit od správného výsledku maximálně v jednom čísle v řádu jednotek. Zdroj: Seminář pod vedením Vernona Ringlanda, The Community Foundation of Northern Ireland, UK, únor

Manuál k programu Youthbank aneb jednoduchý návod jak na to

Manuál k programu Youthbank aneb jednoduchý návod jak na to Manuál k programu Youthbank aneb jednoduchý návod jak na to Manuál k programu Youthbank aneb jednoduchý návod jak na to Texty připravily: Ing. Ida Adolfová Mgr. Katarína Minárová Mgr. Kateřina Niklová

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU. PhDr. Zdenka Osvaldová

PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU. PhDr. Zdenka Osvaldová PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU PhDr. Zdenka Osvaldová Národný projekt: Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja

Více

Roverský projekt ako na to?

Roverský projekt ako na to? Roverský projekt ako na to? ORLÍ SKAUT Čo je projekt? Projekt je spôsob ako niečo urobiť, zorganizovať. Je to riešenie konkrétneho problému, ktoré smeruje k dosiahnutiu stanovených cieľov. - má cieľ -

Více

Dadaizmus - náhodizmus

Dadaizmus - náhodizmus Názov: Autor: Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín Projektové vyučovanie Kubranská PROJEKT Č. 1 - náhodizmus Eva Vitézová Metodický materiál na vyučovanie PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE Charakteristika

Více

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu.

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu. Vzdělávací karetní BARVY hra Úkolem této hry je naučit děti rozeznávat základní barvy. Princip je založen na komunikaci rodiče nebo pedagoga s dítětem. Hry se může zúčastnit 1 až 6 dětí pod vedením dospělé

Více

Dotazník pre rodiny s deťmi

Dotazník pre rodiny s deťmi Dotazník pre rodiny s deťmi Vážení občania, milí rodičia. Ako sme Vás už informovali, v týchto dňoch pripravuje Oddelenie sociálnych vecí v spolupráci s Komisiou pre sociálne veci a bývanie pri Mestskom

Více

Život v mojej rodine. Mgr. Marta Bedriová

Život v mojej rodine. Mgr. Marta Bedriová Život v mojej rodine Mgr. Marta Bedriová Ciele aktivity 1. Dosahovať vyššiu úroveň sociálneho začlenenia Rómov do spoločnosti uvedomovaním si hodnoty rodiny pre jednotlivca i spoločnosť a širšia integrácia

Více

Příprava na vyučování Tělesné výchovy s cíli v oblasti OSV

Příprava na vyučování Tělesné výchovy s cíli v oblasti OSV Příprava na vyučování Tělesné výchovy s cíli v oblasti OSV Název učební jednotky (téma) Hrátky a zábavná cvičení Stručná anotace učební jednotky Žáci zažijí několik drobných pohybových her. Žáci řeší pohybové

Více

Zdravotné postihnutie nie je prekážkou v prístupnosti na trh práce. Kto je občan so zdravotným postihnutím?

Zdravotné postihnutie nie je prekážkou v prístupnosti na trh práce. Kto je občan so zdravotným postihnutím? Zdravotné postihnutie nie je prekážkou v prístupnosti na trh práce. Občania sa zdravotným postihnutím majú rovnaké práva uchádzať sa o zamestnanie a zamestnať sa ako osoby bez zdravotného postihnutia.

Více

Uvoľnené úlohy v medzinárodných testovaniach a ich využitie vo vyučovaní

Uvoľnené úlohy v medzinárodných testovaniach a ich využitie vo vyučovaní Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Uvoľnené úlohy v medzinárodných testovaniach a ich využitie vo vyučovaní Finančná a štatistická gramotnosť žiakov

Více

Európske voľby Európske voľby 2009

Európske voľby Európske voľby 2009 Európske voľby 2009 Európske voľby 2009 Ďalšie európske voľby nás čakajú v júni 2009. Sú veľmi dôležité pre každého človeka v Európe. Budeme voliť ľudí, ktorí za nás budú hovoriť na európskej úrovni. Títo

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Klávesnica 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s klávesnicou

Více

SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA

SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA SITUÁCIA NA SLOVENSKU pomerne nová iniciatíva (napriek starým túžbam) spolupráca Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a neziskovej

Více

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 METODIKA PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PODPORU Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2015 v programu Zahrada hrou (dále jen grantová výzva ). Program Zahrada

Více

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Predmet: Svet práce Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Charakteristika vyučovacieho predmetu Predmet

Více

Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 5-krát!

Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 5-krát! Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 5-krát! O súťaži Internetové kníhkupectvo abcknihy.sk v spolupráci s partnermi Bratislavským samosprávnym krajom a vydavateľstvami Ikar, Raabe a vydavateľskou značkou

Více

Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut

Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut V této hře se to hemží kozami a ty jich musíš získat co nejvíce. Ale najednou je jejich počet limitován a ty už žádné kozy nechceš! Nebohá zvířata tedy

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

SK PRES 2016 IUVENTA,

SK PRES 2016 IUVENTA, SK PRES 2016 IUVENTA, 5. 3. 2015 SLOVENSKÉ PREDSEDNÍCTVO V RADE EURÓPSKEJ ÚNIE 2016 Program stretnutia 1. Všeobecné informácie o predsedníctve 2. Politické priority Slovenska v oblasti mládeže a spolupráca

Více

,,Ak nehoríš sám, nemôžeš zapáliť iných.

,,Ak nehoríš sám, nemôžeš zapáliť iných. www.etwinning.sk ,,Ak nehoríš sám, nemôžeš zapáliť iných. Čo je etwinning?,,e skratka pre elektronický,,twinning znamená partnerstvo partnerstvá škôl v Európe portál, ktorý umožňuje spoluprácu školám

Více

HODNOTENIE SPOKOJNOSTI CIEĽOVÝCH SKUPÍN S VYBRANÝMI SLUŽBAMI ORGANIZÁCIE

HODNOTENIE SPOKOJNOSTI CIEĽOVÝCH SKUPÍN S VYBRANÝMI SLUŽBAMI ORGANIZÁCIE HODNOTENIE SPOKOJNOSTI CIEĽOVÝCH SKUPÍN S VYBRANÝMI SLUŽBAMI ORGANIZÁCIE ZA ROK 2013 organizácia predmetových olympiád a postupových súťaží (POPS); administrácia grantových programov a administrácia malých

Více

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán A: Gymnázium vetva obsahujúca latinský jazyk Vzdelávacia oblasť Názov predmetu 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník spolu

Více

Rok 2012 bol pre OZ Poznaj a chráň rokom rozvoja. Získali sme grant, vďaka ktorému sme robili to, čo nás baví - aktívnu ochranu prírody a krajiny.

Rok 2012 bol pre OZ Poznaj a chráň rokom rozvoja. Získali sme grant, vďaka ktorému sme robili to, čo nás baví - aktívnu ochranu prírody a krajiny. Rok 2012 bol pre rokom rozvoja. Získali sme grant, vďaka ktorému sme robili to, čo nás baví - aktívnu ochranu prírody a krajiny. Biologický monitoring a chemická analýza vody v rieke Na jeseň sme zapojili

Více

SK PRES 2016 IUVENTA,

SK PRES 2016 IUVENTA, SK PRES 2016 IUVENTA, 5. 3. 2016 SLOVENSKÉ PREDSEDNÍCTVO V RADE EURÓPSKEJ ÚNIE 2016 Čo je predsedníctvo v Rade EÚ? Orgány EÚ v skratke Európska rada Určovanie stratégie Úloha: určuje politické smerovanie

Více

HODNOTENIE SAJTOV. A. Vysvetlenie pojmov rozdelenie žiakov do skupín, dištančná a prezenčná

HODNOTENIE SAJTOV. A. Vysvetlenie pojmov rozdelenie žiakov do skupín, dištančná a prezenčná HODNOTENIE SAJTOV A. Vysvetlenie pojmov rozdelenie žiakov do skupín, dištančná a prezenčná forma štúdia, SAJT Rozdelenie žiakov do skupín: 1. skupina: žiaci, ktorí navštevujú vyučovacie hodiny pravidelne

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma oborové Vzdělávací obor Kdo jsem a kým bych chtěl být Člověk a jeho svět Ročník 3. Časový rozsah Tematický

Více

Školy podporujúce zdravie Zdravá materská škola ( poznatky z plnenia projektov )

Školy podporujúce zdravie Zdravá materská škola ( poznatky z plnenia projektov ) v Košiciach 25.4.2006 Školy podporujúce zdravie Zdravá materská škola ( poznatky z plnenia projektov ) Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice MUDr. Strmenská Katarína, MPH MVDr.Lešníková Viera

Více

Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM UČEBNÝ PLÁN GYMNÁZIA ANTONA BERNOLÁKA V SENCI PRE ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016 Plán je v súlade s rámcovým učebným plánom ŠVP ISCED

Více

Používateľské požiadavky na platformu FASTER: Výsledky prieskumu

Používateľské požiadavky na platformu FASTER: Výsledky prieskumu FASTER Financial and Accounting Seminars Targeting European Regions Finančné a účtovnícke semináre určené pre európske regióny Používateľské požiadavky na platformu FASTER: Výsledky prieskumu Martin Vejačka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Vzdelávací program: Diferencovaná a kooperatívna výučba ako základ inkluzívnej edukácie v materskej škole. Názov skupiny:

Vzdelávací program: Diferencovaná a kooperatívna výučba ako základ inkluzívnej edukácie v materskej škole. Názov skupiny: Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Diferencovaná a kooperatívna

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

ÚVOD DO HRY PRINCIP HRY

ÚVOD DO HRY PRINCIP HRY Počet hráčů: 2-6 Věk: od 6 let Délka hry: cca 20 min. Obsah: 66 hracích karet: 45 karet s čísly (hodnota 0 8 čtyřikrát, hodnota 9 devětkrát), 21 speciálních karet (9 karet Výměna, 7 karet Špehuj, 5 karet

Více

Používateľská príručka: MOODLE

Používateľská príručka: MOODLE Používateľská príručka: MOODLE Obsah Prístup na portál MOODLE... 2 Vytváranie kurzov... 3 Úprava kurzu... 4 Úprava týždňov/tém... 5 Úprava zhrnutia týždňa/témy... 5 Úprava zdrojov/aktivít... 6 Pridanie

Více

Kľúčová akcia 2 (KA 2) Strategické partnerstvá (SP) Výzva Workshop pre sektor. Odborné vzdelávanie a príprava (OVP)

Kľúčová akcia 2 (KA 2) Strategické partnerstvá (SP) Výzva Workshop pre sektor. Odborné vzdelávanie a príprava (OVP) Kľúčová akcia 2 (KA 2) Strategické partnerstvá (SP) Výzva 2015 Workshop pre sektor Odborné vzdelávanie a príprava (OVP) 21.1.2015 Bratislava, 4. 2. 2015 Košice Európske priority: Priority 1. Horizontálne

Více

Európsky týždeň odborných zručností

Európsky týždeň odborných zručností Odpovede nie je možné upraviť Európsky týždeň odborných zručností Vložte informácie o Vašom podujatí venovanom Európskeho týždňu odborných zručností do nižšie uvedeného formulára. Ak sú informácie o Vašom

Více

CESTA DO ŠKOLY. Hra. 1. stupeň ZŠ, 2. třída. 160 minut ANOTACE

CESTA DO ŠKOLY. Hra. 1. stupeň ZŠ, 2. třída. 160 minut ANOTACE CESTA DO ŠKOLY Hra 1. stupeň ZŠ, 2. třída 160 minut ANOTACE Program je založený na kreslení své reálné cesty z domu do školy. Cílem je zmapování cesty, vnímavost a vztah ke svému okolí. Po první úloze,

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

Nadácia Volkswagen Slovakia a detské domovy

Nadácia Volkswagen Slovakia a detské domovy Nadácia Volkswagen Slovakia a detské domovy Projekt: Vianočné video Október 2012 Podstata a fázy projektu I. fáza - zozbierame videí s vopred zadaným scenárom - 10 najlepších z týchto videí vyhrá stavebnicu

Více

VÝROČNÁ SPRÁVA

VÝROČNÁ SPRÁVA VÝROČNÁ SPRÁVA 2011-1- 1. Základné údaje 2. Členovia orgánov 3. O Nadácii Ta3 4. Ročná účtovná závierka a správa audítora za rok 2011-2- 1. Základné údaje Názov nadácie: Sídlo nadácie: Právna forma: Gagarinova

Více

Název DIAMANT Cílová skupina Čas Počet osob Pomůcky Cíle Průběh Poznámky

Název DIAMANT Cílová skupina Čas Počet osob Pomůcky Cíle Průběh Poznámky DIAMANT žáci, učitelé 15 30 min. 8 a více barevné lepící papírky, propisky, nebo připravené karty s výroky, flipchart/tabule Seřazení témat, kterými se parlament může zabývat podle priorit, jaké jim žáci

Více

Grantový program: Stredné školy a technika 2015

Grantový program: Stredné školy a technika 2015 Cieľová skupina: Stredné odborné školy na Slovensku Ciele grantového programu: Špecifikácia podpory: Časový harmonogram: Podpora zavádzania programovania do učebných osnov na stredných školách Interdisciplinárne

Více

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí:

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí: Testovanie 5 Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda) na všetkých základných školách SR z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Kostra lidského těla Přírodopis 8. ročník 2 vyučovací

Více

KVALIFIKAČNÝ SYSTÉM UCI NA MAJSTROVSTVÁ SVETA V ROKU 2016 Výkonný Výbor UCI vypracuje kvalifikačný systém každý rok.

KVALIFIKAČNÝ SYSTÉM UCI NA MAJSTROVSTVÁ SVETA V ROKU 2016 Výkonný Výbor UCI vypracuje kvalifikačný systém každý rok. KVALIFIKAČNÝ SYSTÉM UCI NA MAJSTROVSTVÁ SVETA V ROKU 2016 Výkonný Výbor UCI vypracuje kvalifikačný systém každý rok. Cestné preteky jednotlivcov Muži Elite Kvalifikačný systém sa bude používať v poradí

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Problémy Afriky Stručná anotace učební jednotky Žáci ve dvojicích formou brainstormingu určují, co pro ně znamená

Více

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Bratislava 2016 Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 5. ročníka základných

Více

Úloha projektového vyučovania ako nástroja rozvoja zručnosti žiakov. P. Čerňanský PdF TU, Trnava

Úloha projektového vyučovania ako nástroja rozvoja zručnosti žiakov. P. Čerňanský PdF TU, Trnava Úloha projektového vyučovania ako nástroja rozvoja zručnosti žiakov P. Čerňanský PdF TU, Trnava Motto: Povedz mi ja zabudnem, ukáž mi zapamätám si, nechaj ma urobiť to a ja sa naučím. Ostrava, 18. novembra

Více

Rozvoj potenciálu človeka bez domova

Rozvoj potenciálu človeka bez domova Príspevok z 5. ročníka medzinárodnej konferencie Rozvoj potenciálu človeka bez domova 30. 5. a 31. 5. 2013 Park Hotel Tartuf, Beladice Konferenciu zorganizovalo a spolufinancovalo o.z. ProA prúdu, vydavateľ

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

Pat a Mat na výletě 3.4 Na hracím plánu jsou dvě takové dopravní

Pat a Mat na výletě 3.4 Na hracím plánu jsou dvě takové dopravní Hra obsahuje: Hrací plán, hrací kostka. Hra je určena pro dva až čtyři hráče, ve hře tak mohou být dvě postavičky Pata a dvě Mata, které jsou odlišeny barvou podstavce. Příprava hry 1.1 Hráči si vyberou

Více

Informácia o rozhodovaní procedúrou per rollam Komunikačná stratégia OP VaI

Informácia o rozhodovaní procedúrou per rollam Komunikačná stratégia OP VaI Informácia o rozhodovaní procedúrou per rollam Komunikačná stratégia OP VaI INFORMÁCIA O ROZHODOVANÍ PROCEDÚROU PER ROLLAM konzultácie s Európskou komisiou 19. 3. 2015 1. 4. 2015 pripomienkové konania

Více

Akčný plán rozvoja práce s mládežou mesta Trenčín rok 2016

Akčný plán rozvoja práce s mládežou mesta Trenčín rok 2016 Komisia mládeže a športu mesta Trenčín Mierové námestie 2 911 64 Trenčín Akčný plán rozvoja práce s mládežou mesta Trenčín rok 2016 Akčný plán politiky mládeže mesta Trenčín na rok 2016 (ďalej len akčný

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ Libušská PRAHA 4 - LIBUŠ

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ Libušská PRAHA 4 - LIBUŠ ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 Praha-Libuš Akční Plán zlepšování procesu MÍSTNÍ AGENDY 21 Plán zlepšování je nástrojem, pomocí něhož je Komisí pro udržitelný rozvoj MČ Praha-Libuš stanoveno, jakého zlepšení

Více

Pripravené prostredie. Prečo je práve také? Ako v ňom deti pracujú?

Pripravené prostredie. Prečo je práve také? Ako v ňom deti pracujú? Pripravené prostredie Prečo je práve také? Ako v ňom deti pracujú? KAŽDÉ DIEŤA JE ORIGINÁL každé dieťa má individuálne smerovanie každé dieťa má individuálne vývinové tempo každé dieťa má senzitívne obdobia

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

Manuál č. 6. Projekt Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy (CZ.1.07/1.3.05/11.0026)

Manuál č. 6. Projekt Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy (CZ.1.07/1.3.05/11.0026) Manuál č. 6 NÁZEV HODINY/TÉMA: MENU Časová jednotka (vyuč.hod.): 1 h (45 minut) Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: třetí Obor vzdělání: 3letý Použité metody: Myšlenková mapa, Alfa box, Pětilístek

Více

Co si povídají popelnice v Jesenici

Co si povídají popelnice v Jesenici Co si povídají popelnice v Jesenici Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech EV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Co si povídají popelnice v Jesenici Stručná anotace

Více

Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná

Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Zákonné vymedzenie samosprávy a jej činností

Více

Školský vzdelávací program učebné plány 2014/2015

Školský vzdelávací program učebné plány 2014/2015 Školský vzdelávací program učebné plány 01/015 Učebný plán pre I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B v školskom roku 01/015 Kód a názov študijného odboru : 79 0J gymnázium Učebný plán platný od 1.septembra

Více

MIKROEKONOMIKA. Ekonomika neziskových organizací

MIKROEKONOMIKA. Ekonomika neziskových organizací MIKROEKONOMIKA Ekonomika neziskových organizací Společenský význam neziskových organizací Nezisková organizace (nonprofit, nověji not-for-profit) = organizace, jejímž posláním je něco jiného než tvorba

Více

P RSO S N O ALIST S IKA K A RIADENIE UDSK S Ý K CH

P RSO S N O ALIST S IKA K A RIADENIE UDSK S Ý K CH PERSONALISTIKA A RIADENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV A ICH VZÁJOMNÝ VZŤAH 1 OSNOVA organizácia a jej disciplíny personalistika a riadenie ľudských zdrojov 2 Organizácia: spôsob usporadúvania, usporiadania, zaradenia

Více

Názov kvalifikácie: Manažér kvality v cestovnom ruchu

Názov kvalifikácie: Manažér kvality v cestovnom ruchu Názov kvalifikácie: Manažér kvality v cestovnom Kód kvalifikácie C1439999-01252 Úroveň SKKR 6 Sektorová rada Obchod, marketing, gastronómia a cest. ruch SK ISCO-08 1439999 Iný riadiaci pracovník (manažér)

Více

M E S T O R O Ž Ň A V A

M E S T O R O Ž Ň A V A M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 23.6.2016 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Občianske združenie Feudall Racing Support, Šafárikova 6, Rožňava - nekomerčné

Více

Online Video Brief Zadanie pre tvorbu video kampaní

Online Video Brief Zadanie pre tvorbu video kampaní Online Video Brief Zadanie pre tvorbu video kampaní Video / Video kampaň Klient Vypracoval (za klienta) Kontaktné údaje (za klienta) Dátum prvej verzie Verzia BRIEF Základné informácie 1. Zadanie NA ČO

Více

Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku

Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku Spoločnosť [ ] a členovia jej orgánov, prihlásiac sa ku všeobecnému zvyšovaniu úrovne corporate governance, prijali Kódex

Více

TV POŘAD SRDCE REGIONU

TV POŘAD SRDCE REGIONU TV POŘAD LIBERECKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJ VYSOČINA JIHOČESKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Více

Efektívne riadenie a administrácia fondov EÚ pre obdobie

Efektívne riadenie a administrácia fondov EÚ pre obdobie Efektívne riadenie a administrácia fondov EÚ pre obdobie 2014-2020 PPP december 2012 Pár základných informácií ERDF Európsky fond regionálneho rozvoja (infraštruktúra) ESF Európsky sociálny fond (vzdelávanie)

Více

Dotazník pre školu. Štvrtý ročník. Národné koordinačné centrum štúdie TIMSS Štátny pedagogický ústav Pluhová Bratislava. Identifikačný štítok

Dotazník pre školu. Štvrtý ročník. Národné koordinačné centrum štúdie TIMSS Štátny pedagogický ústav Pluhová Bratislava. Identifikačný štítok Identifikačný štítok Kód školy: Meno školy: Dotazník pre školu Štvrtý ročník Národné koordinačné centrum štúdie TIMSS Štátny pedagogický ústav Pluhová 8 830 00 Bratislava International Association for

Více

Průzkum neziskového sektoru

Průzkum neziskového sektoru Průzkum neziskového sektoru Mikroregion Urbanická brázda Průzkum neziskového sektoru slouží jako jeden z podkladů pro aktualizaci Programu rozvoje mikroregionu Urbanická brázda a tedy jako vodítko pro

Více

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1 Dodanie u a reťazové obchody Miesto dodania u - 13/1 ak je dodanie u spojené s odoslaním alebo prepravou u - kde sa nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava u osobe, ktorej má byť dodaný, začína

Více

Projekt Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Projekt Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Projekt Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc CÍLE PROJEKTU: Vytvoření přeshraničních vzdělávacích programů a jejich pilotní ověření Vybudování vzdělávacího centra na Oravě Realizace

Více

MATERSKÁ ŠKOLA BUDAPEŠTIANSKA KOŠICE

MATERSKÁ ŠKOLA BUDAPEŠTIANSKA KOŠICE MATERSKÁ ŠKOLA BUDAPEŠTIANSKA 1 040 13 KOŠICE Tvorivé dielne Výroba knihy rodičia deťom Týždenný projekt určený na spoluprácu s rodičmi Spracovali: Mgr. Nika JAMNICKÁ Klára ŠEVČOVIČOVÁ 2014 Materská škola

Více

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Nová maturita - zmeny v maturite 2013

Nová maturita - zmeny v maturite 2013 Nová maturita - zmeny v maturite 2013 Sprísnenie maturitnej skúšky POZOR ZMENA! Od školského roku 2012/2013 (Maturita 2013) dochádza k sprísneniu MS, lebo sa určujú predpoklady na úspešné vykonanie MS

Více

spojenie Vašej spoločnosti s významným európskym a slovenským kultúrnym a spoločenským podujatím, ktoré v roku 2016 oslávi svoje 25.

spojenie Vašej spoločnosti s významným európskym a slovenským kultúrnym a spoločenským podujatím, ktoré v roku 2016 oslávi svoje 25. spojenie Vašej spoločnosti s významným európskym a slovenským kultúrnym a spoločenským podujatím, ktoré v roku 2016 oslávi svoje 25. jubileum, spojenie Vašej spoločnosti s festivalovými podujatiami, ktoré

Více

Ponuka vzdelávacích aktivít na september december Ponuka sa aktualizuje priebežne!!!

Ponuka vzdelávacích aktivít na september december Ponuka sa aktualizuje priebežne!!! Centrum účelových zariadení, Piešťany Stredisko Inštitút pre verejnú správu Ul. M. Schneidera - Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava Ponuka vzdelávacích aktivít na september december 2016 CUZ, stredisko Inštitút

Více

Diplomový projekt. Detská univerzita Žilinská univerzita v Žiline Matilda Drozdová

Diplomový projekt. Detská univerzita Žilinská univerzita v Žiline Matilda Drozdová Diplomový projekt Detská univerzita Žilinská univerzita v Žiline 1.7.2014 Matilda Drozdová Pojem projekt Projekt je určitá časovo dlhšia práca, ktorej výsledkom je vyriešenie nejakej úlohy Kto rieši projekt?

Více

Grantová příručka pro žadatele o grant

Grantová příručka pro žadatele o grant Grantová příručka pro žadatele o grant Obsah Hlavní zásady Nadace Sirius 3 Grantová strategie 4 Zásady grantování Nadace Sirius 5 Systém hodnocení žádostí 5 Informace pro žadatele 6 Hlavní zásady Nadace

Více

Oprávnení žiadatelia (partneri) Slovenská republika (zatriedení podľa sektora)

Oprávnení žiadatelia (partneri) Slovenská republika (zatriedení podľa sektora) Oprávnení žiadatelia (partneri) Slovenská republika (zatriedení podľa sektora) Žiadateľ Právna úprava Sektor 1. Štát (Slovenská republika) resp. organizačná zložka štátu 523/2004 Z.z. Verejný 2. Územná

Více

Pohybovo-športová príprava v MŠ

Pohybovo-športová príprava v MŠ Základná škola s materskou školou Dolná Krupá, Školská 439, 919 65 Pohybovo-športová príprava v MŠ Školský rok 2015 / 2016 Lektorka krúžku: Beata Kurincová Obsah 1 Zameranie krúžku... 3 2 Organizácia a

Více

Názov kvalifikácie: Operátor štiepkovačov a pojazdných zariadení na výrobu energetickej štiepky

Názov kvalifikácie: Operátor štiepkovačov a pojazdných zariadení na výrobu energetickej štiepky Názov kvalifikácie: Operátor štiepkovačov a pojazdných zariadení na výrobu energetickej štiepky Kód kvalifikácie C8341006-00359 Úroveň SKKR 3 Sektorová rada Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

Více

PREMENA TRADIČNEJ ŠKOLY

PREMENA TRADIČNEJ ŠKOLY PREMENA TRADIČNEJ ŠKOLY NA MODERNÚ REGINA SLÁDEČKOVÁ SZŠ NITRA Vtip Žiak spí na hodine. Učiteľka príde k lavici a hovorí spolužiakovi : " zobuďte ho " žiak odpovedá : Prečo ja? Vy ste si ho uspali!!! Spoločne

Více

Příklad dobré praxe XX

Příklad dobré praxe XX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XX pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

1. LEKCE MÉ JÁ, SEBEPOZNÁNÍ, SEBEPOJETÍ, VĚDOMÍ O SOBĚ SAMÉM

1. LEKCE MÉ JÁ, SEBEPOZNÁNÍ, SEBEPOJETÍ, VĚDOMÍ O SOBĚ SAMÉM 1. LEKCE MÉ JÁ, SEBEPOZNÁNÍ, SEBEPOJETÍ, VĚDOMÍ O SOBĚ SAMÉM Úvod Vycházejme z definice sebepoznání jako sociálního konstruktu osobnosti, ve němž je protagonista jak aktivní, tak pasivní. V procesu tvorby

Více

- vysílající projekty: hostitelské projekty: 589 zahraničních účastníků, 521 domácích účastníků

- vysílající projekty: hostitelské projekty: 589 zahraničních účastníků, 521 domácích účastníků PROGRAM MLÁDEŽ V ČR HODNOCENÍ 2002 AKCE 1 MEZINÁRODNÍ VÝMĚNY MLÁDEŽE Priority ČNA pro podávané v rámci Akce 1 byly pro rok 2002 stanoveny následovně: 1. podpora multilaterálních mládežnických výměn, propagace

Více

MINIHÁZENÁ. Průpravné pohybové hry. Dobití hradu

MINIHÁZENÁ. Průpravné pohybové hry. Dobití hradu Dobití hradu MINIHÁZENÁ Průpravné pohybové hry Stručná charakteristika hry: cvičení zaměřené na střelbu, přesnost Počet dětí: 6-12 Doba trvání: 15 min. Prostředí: tělocvična, hřiště Pomůcky: míč, kužel

Více

Matematika test. 1. Doplň do štvorčeka číslo tak, aby platila rovnosť: (a) 9 + = (b) : 12 = 720. (c) = 151. (d) : 11 = 75 :

Matematika test. 1. Doplň do štvorčeka číslo tak, aby platila rovnosť: (a) 9 + = (b) : 12 = 720. (c) = 151. (d) : 11 = 75 : GJH-Prima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Súčet Test-13 Matematika test Na tento papier sa nepodpisuj. Na vypracovanie tejto skúšky máš čas 20 minút. Test obsahuje 13 úloh a má 4 strany. Úlohy môžeš riešiť

Více

ŠKOLY PRE AFRIKU. Zbieraj pre UNICEF

ŠKOLY PRE AFRIKU. Zbieraj pre UNICEF ŠKOLY PRE AFRIKU Zbieraj pre UNICEF V južnej Afrike každé tretie dieťa nenavštevuje školu. PREČO JE VZDELANIE DÔLEŽITÉ? Vzdelanie mení životy Školy budujú sebadôveru, súdržnosť a utužujú komunitu. Vzdelané

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

V odvetví služieb neexistuje fyzický distribučný systém (s výnimkou niektorých hotových jedál do domácnosti) Organizácie CR poskytujú svoje služby

V odvetví služieb neexistuje fyzický distribučný systém (s výnimkou niektorých hotových jedál do domácnosti) Organizácie CR poskytujú svoje služby Pri distribúcii ide o sprostredkovanie produktu od výrobcu (poskytovateľa služieb) ku spotrebiteľovi Distribúcia výrobkov sa odlišuje od distribúcie služieb. Hlavné dôvody: - služba sa nedá skladovať,

Více

INTEGROVANÝ SYSTÉM RIADENIA RIZÍK

INTEGROVANÝ SYSTÉM RIADENIA RIZÍK INTEGROVANÝ SYSTÉM RIADENIA RIZÍK PODĽA NORMY ISO 31000 SO ZAMERANÍM NA POŽIADAVKY NORIEM ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:201 [OHSAS 18001] 1. MARCA 2017 HOTEL ELIZABETH TRENČÍN TERMÍNY A DEFINÍCIE

Více

PRÍKLADY ŢIADATEĽOV V NADVÄZNOSTI NA TYPY OPRÁVNENÝCH ŢIADATEĽOV ŢIADATELIA (PARTNERI) ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY:

PRÍKLADY ŢIADATEĽOV V NADVÄZNOSTI NA TYPY OPRÁVNENÝCH ŢIADATEĽOV ŢIADATELIA (PARTNERI) ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY: PRÍKLADY ŢIADATEĽOV V NADVÄZNOSTI NA TYPY OPRÁVNENÝCH ŢIADATEĽOV Tento zoznam vymedzuje vhodných ţiadateľov v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika Česká republika do úrovne jednotlivých právnych

Více

NYNÍ I VE STŘEDOČESKÉM KRAJI!

NYNÍ I VE STŘEDOČESKÉM KRAJI! NYNÍ I VE STŘEDOČESKÉM KRAJI! projekt Burza filantropie cesta k propojení veřejného, soukromého a neziskového sektoru Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz

Více

Školící metodologie a osnovy Návrh kurzu pro uživatele programu FTB v organizacích veřejné správy. Najděte nejlepší

Školící metodologie a osnovy Návrh kurzu pro uživatele programu FTB v organizacích veřejné správy. Najděte nejlepší Najděte nejlepší Nábor ve veřejné správě založený na kompetencích 526958-LLP-1-2012-1-PL-LEONARDO-LMP Školící metodologie a osnovy Návrh kurzu pro uživatele programu FTB v organizacích veřejné správy 1

Více

Potrebujem: pracovný list uvedený v prílohe, staré noviny, časopisy, nožnice, lepidlo, hárok papiera (formát A3), farbičky/pastelky

Potrebujem: pracovný list uvedený v prílohe, staré noviny, časopisy, nožnice, lepidlo, hárok papiera (formát A3), farbičky/pastelky Aktivita: DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY Cesta na kurikulum: TEMATICKÝ OKRUH STUPEŇ OBSAHOVÉ ŠTANDARDY Ja som Ľudia Príroda Zhotoviť výtvory z rozmanitého materiálu, vrátane odpadového, rôznymi technikami (strihať,

Více