Manuál k programu Youthbank aneb jednoduchý návod jak na to

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál k programu Youthbank aneb jednoduchý návod jak na to"

Transkript

1 Manuál k programu Youthbank aneb jednoduchý návod jak na to Sdružení pro vzdělávání komunit, Ústí nad Labem 2005

2 Tisk a sazba: PrintActive s.r.o., Ústí nad Labem

3 Obsah 1. kapitola Čo je YouthBank... 4 História YouthBank kapitola Komunitná nadácia Zdravé mesto... 5 Komunitní nadace Euroregionu Labe... 6 Komunitná nadácia Prešov kapitola Týden na Slovensku kapitola Získávání nových členů do Youthbank Teambuilding...12 Grantový program...14 Propagace a práce s médii...17 Rozhodování...19 Monitoring a hodnocení...22 Inspirace pro další techniky kapitola Základní předpoklady pro vybudování úspěšné Youthbank

4 1. kapitola Čo je YouthBank? YouthBank je inovatívny grantový program spravovaný mladými ľuďmi, ktorý funguje v celej Veľkej Británii. YouthBanky v jednotlivých mestách / oblastiach udeľujú iným mladým ľudom malé finančné granty na ich projekty, ktoré prinášajú pozitíva pre mladých, celú komunitu a súčasne obohacujú mladých ľudí, ktorí sú do celého procesu zapojení. História YouthBank V r sa zišlo päť organizácií v Spojenom kráľovstve British Youth Council, Changemakers Foundation, Community Foundation Network, The National Youth Agency a The Prince s Trust a založili spolu YouthBank. Pilotný projekt bol financovaný z rôznych zdrojov: veľkých aj miestnych nadácií, regionálnych inštitúcií a miestnych darcov. V pilotnej fáze projektu bolo podporovaných sedem miestnych YouthBankov- Bristol, Bradfrod, Tower hamlets, Northern Ireland, Northumberland Tyne and Wear, Highlands and Islands v Škótsku a Wales. V r sa podarilo získať podporu od Community Fund s cieľom vytvoriť centrálny rozvojový orgán (Central Development Unit) a rozšíriť koncept YouthBank v celej krajine na základe skúseností z pilotnej fázy projektu. Už teraz sú mladí ľudia výrazne zapojení do riadenia celého procesu a perspektívne bude aj táto iniciatíva vedená výlučne mladými. Zdroj: YB UK Toolkit. 4

5 2. kapitola Komunitná nadácia Zdravé mesto Komunitná nadácia Zdravé mesto je mimovládna nezisková organizácia, ktorá bola založená v roku 1994 ako prvá nadácia komunitného typu v strednej a východnej Európe. Jej poslaním je zvyšovanie kvality života a zlepšovanie životného prostredia v regióne Banská Bystrica, Sliač, Zvolen, ako aj posilňovanie sociálneho kapitálu a v neposlednom rade oživenie a rozvoj miestneho darcovstva a filantropie. Svoje poslanie napĺňa prostredníctvom: - grantového programu pre občianske iniciatívy z regiónu Banská Bystrica, Sliač a Zvolen; - podpory dobrovoľníctva a spolupráce v komunite; - vytvárania podmienok a mechanizmov pre miestnych darcov tak, aby dar bol použitý podľa záujmu darcu a zároveň bol efektívne využitý na riešenie potrieb či príležitostí v komunite. Nadácia udeľuje granty do výšky ,- Sk, vo výnimočných prípadoch, na želanie darcu do výšky ,- Sk. Hlavné oblasti podpory sú deti a mládež, zlepšovanie prostredia, podpora vidieka, kultúra a vzdelávanie, zdravie a podpora rómskej komunity. O podporu sa môžu uchádzať neformálne občianske iniciatívy, občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie. Nadácia od svojho vzniku podporila viac ako 900 projektov v celkovej sume viac ako 8 mil. Sk. Program MaGNeT Skupina MaGNeT (mladí aktívni grantisti, nápaditý efektívny tím), vznikla v Banskej Bystrici v máji 2004 ako grantový program Komunitnej nadácie Zdravé mesto zameraný na neregistrované skupiny mladých ľudí vo veku rokov. Základom pre jej vznik je anglický model Youthbank, ktorý funguje vo Veľkej Británii od roku Na začiatku pozostávala skupina zo siedmychdobrovoľníkov vo veku od 14 do 26 rokov, ktorí riadili celý grantový proces od vyhlásenia grantového kola až po ukončenie a zhodnotenie podporených projektov. Prostredníctvom tohto programu získavajú možnosť rozširovať svoje vedomosti, rozhodovať o použití peňazí, ktoré sú im zverené, pracovať popri dospelých a majú moc ovplyvniť či zmeniť svoje okolie. V prvom roku bol program finančne podporený nadáciou SPP a Americkou Ambasádou v SR. Poslanie a ciele programu Cieľom programu MaGNeT je zapájať mladých ľudí v Banskej Bystrici a okolí do aktívneho rozvoja svojej komunity a tým zlepšovať kvalitu ich života. Robí tak prostredníctvom priamej finančnej podpory projektov neformálnych skupín mladých ľudí vo veku od 14 do 26 rokov. Hlavnou myšlienkou programu je, že mladí podporujú a pomáhajú realizovať myšlienky a nápady svojich rovesníkov. Podporené projekty MaGNeT vyhlasuje grantové kolá podľa toho, koľko finančných prostriedkov môže rozdeliť. Maximálna suma podpory je ,- Sk. V roku 2005 boli vyhlásené 3 grantové uzávierky v ktorých bolo podporených 14 projektov s celkovej sume ,- Sk. Vďaka podpore z programu MaGNeT zorganizovala skupina dobrovoľníkov počas prázdnin vzdelávacie a voľnočasové aktivity pre 15 detí z núdzového bývania Kotva od 5 do 6 rokov. Projekt mal výstižný názov Prípravkári a snažili sa ním zlepšiť pripravenosť detí na vstup do prvého ročníka ZŠ. Výuku striedali so zábavou. Študenti Katolíckeho gymnázia Štefana Moysesa v Banskej Bystrici zrušili brajgel okolo školy, ktorý vznikol pri stavebných prácach na škole. Toto miesto premenili na Oázu Magmamijon (čo sú začiatočné písmená realizátorov projektu). V oáze sa nachádza drevený altánok s kapacitou 30 zadkov, ktorý bude slúžiť ako vyučovací priestor ako aj miesto na oddych. Táto oáza bude slúžiť 700 študentom gymnázia. Študenti PF UMB zozbierali vďaka podporenému projektu Ako sa hrávali naši starkí detské hry, ktoré sa hrávali v prírode naši starí rodičia, zahrali sa tieto hry s deťmi v detských táboroch a hru zaznamenali na video. Ďalej spracovali anotácie hier, preložili do angličtiny a s CD poslali na doplnenie tradičných hier z rôznych štátov na Univerzitu Hogskolen Stord / Haugesund v Nórsku a tým obohatili svetový fond hier. 5

6 2. kapitola Komunitní nadace Euroregionu Labe Komunitní nadace Euroregionu Labe je nevládní nezisková organizace, která usiluje o otevřené lidské společenství a zlepšování podmínek života v Euroregionu Labe. Svého poslání nadace dosahuje: - podporováním různorodých společenství, propojováním veřejného a soukromého sektoru a zjišťováním potřeb a problémů ústecké komunity; - spoluvytvářením prostoru, ve kterém se mohou při hledání a iniciování společných vizí a řešení problémů sejít občané, podnikatelé, zástupci neziskových organizací spolu s představiteli místní a státní správy; - přispíváním k řešení dnešních i budoucích problémů získáváním a prostřednictvím grantů rozdělováním finančních prostředků do oblastí kultury, ekologie, vzdělávání, sociálních a zdravotních služeb a místního rozvoje. Komunitní nadace Euroregionu Labe je první českou komunitní nadací, jejíž počátky sahají do roku 1993 a jedinou otevřeně grantující nadací pro euroregion Labe (území bývalých okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem). Komunitní nadace jako nevládní nezisková organizace za dvanáct let své činnosti podpořila přes 400 projektů v celkové hodnotě více než 12 mil. Kč a vytvořila nadační jmění ve výši 45 mil. Kč. Myšlenka založit Radu mladších vznikla především z iniciativy a nápadu pracovníků nadace vzdělávat a zapojovat mladé lidi do filantropických aktivit a rozvoje komunity prostřednictvím komunitní nadace. Inspiraci získali představitelé nadace v roce 1998 od zástupce americké Council on Michigan Foundations, která podporuje projekty Youth Advisory Commitees realizované místními komunitními nadacemi. Po počátečních přípravách programu se na počátku roku 2000 nad realizací projektu Rada mladších sešlo dvacet středoškolských studentů pod vedením pracovníka Komunitní nadace. Rok 2000 a 2001 se nesl ve znamení přípravy I. grantového kola. Zdrojem inspirace pro výběr projektů vhodných k podpoření se staly výsledky I. ankety Teentown, mapující potřeby a možnosti Ústí nad Labem z pohledu mladých. Mladí lidé, převážně vrstevníci členů Rady mladších, v ní sdělovali, co se jim v Ústí líbí či nelíbí a co by chtěli změnit. Výsledky této ankety byly zpracovány do grafů a interaktivní mapy města. V průběhu roku 2001 se kromě získání finanční částky určené na podporu vybraných projektů I. grantového kola podařilo uspořádat I. autorský večer LI PO HU HU HU (Literatura-poezie-hudba-hudba-hudba) a sportovní a zábavné odpoledne pro děti z dětského domova. Avšak ke konci roku 2002 došlo k rozpadu Rady mladších vlivem neshod členů s jejich koordinátorem. Program Rada mladších V druhé polovině roku 2003 byl program znovu obnoven. Podařilo se získat nové členy z řad studentů sociální práce na FSE UJEP, jimž se tak naskytla možnost praxe v neziskovém sektoru. Ve zbývající části roku bylo vyhlášeno II. grantové kolo a získány prostředky na podporu vybraných projektů. Mimo běžných metod opatřování peněz pomocí darů od různých firem a tzv. matching fund (za každou korunu vybranou od dárců koruna od nadace) bylo poprvé využito benefičního koncertu v klubu Circus. Obtíže spojené se získáváním financí na činnost Rady mladších se však ukázaly jako velmi výrazné a podnítily úsilí o hledání jiných zdrojů. Úspěch se dostavil v roce 2004, kdy program získal generálního partnera. Díky jeho podpoře bylo možné do konce roku vyhlásit další dvě grantová kola. Další vývoj programu Rada mladších výrazně ovlivnil týdenní seminář v Belfastu UK v únoru 2004, kterého se zúčastnila koordinátora programu. Díky semináři se program Rada mladších přiklonil k myšlence Youthbank a začlenil ji do své struktury. 6

7 2. kapitola Poslání a cíle programu Rada mladších je otevřená skupina mladých lidí ve věku od 15 do 25 let, kterým nadace poskytla prostor k realizaci různorodých činností zaměřených na rozvoj komunity. Poslání Rady mladších spočívá ve snaze o zlepšení podmínek života v Ústí nad Labem a okolí, a v úsilí zapojit do této snahy co nejširší spektrum mladých lidí z různých komunit a sociálních prostředí. Rada mladších svého poslání dosahuje zjišťováním názorů mladých lidí na město Ústí nad Labem; vlastními jednorázovými projekty a podporou projektů jednotlivců i organizací, které jsou v souladu s cíli Rady mladších prostřednictvím zajištění peněžních i nepeněžních prostředků na jejich realizaci Podpořené projekty V programu Rada mladších bylo podpořeno v rámci čtyř grantových kol 44 projektů celkovou sumou ,- Kč. V grantových kolech Rady mladších se mohou o finanční podporu ucházet mladí lidé ve věku 15 až 25 let s projekty realizovanými v okrese Ústí nad Labem. Žadatel o grant může získat maximálně 3 000,- Kč na jeden projekt. Cílem programu Rada mladších je umožnit mladým lidem realizovat své vlastní projekty, které jsou v souladu s posláním Rady mladších, tj. svádějí dohromady lidi z různých sociálních prostředí (např. děti z dětského domova a jejich vrstevníky zvenčí ); pomoci mladým lidem nalézt aktivní o zodpovědný vztah k místu, v němž žijí a seznámit mladé lidi s neziskovým sektorem, zejména s činností nadací, a umožnit jim tak přístup k zajímavé oblasti činností, která se může stát prostorem pro budoucí profesionální a zájmové uplatnění. Mezi podpořenými projekty byla například fotografická výstava Indie - tajuplná i zatracovaná spojená s promítáním diapozitivů, ochutnávkou indické kuchyně a diskusí na téma Indie a Čechy - vzdálené země?. Dalším projektem sbližující dva různé světy lidí bylo vydání sborníku Zrcadlo severočeských duševně nemocných autorů a představení literatury a výtvarného umění ústecké veřejnosti. Projekt nesl název Literární a výtvarná tvorba duševně nemocných autorů. Ústí dnes a denně, projekt studentky střední školy, která netradičním způsobem pojala pohled na život ve městě Ústí nad Labem skrze hledáček fotoaparátu. Fotografie byly vystaveny v galerii Suterén. Projekt Děti v kině potřetí realizovali studenti místního gymnázia. Cílem projektu bylo zprostředkování kulturního zážitku dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí s dobrými studijními výsledky a chováním, a posílit tak jejich motivaci k dalšímu sebe-zdokonalování. 7

8 2. kapitola Komunitná nadácia Prešov Poslaním KNP je rozvoj miestneho darcovstva a podpora budovania sociálneho kapitálu v meste Prešov. KNP ponúka darcom možnosti, ako podporiť zmysluplné aktivity, ktoré prinášajú zlepšenie životných podmienok pre celú komunitu. KNP efektívne využíva získané prostriedky na podporu riešenia pálčivých problémov a uchopenia zaujímavých príležitostí, ktoré môžu život v Prešove urobiť krajším a lepším. KNP vznikla v roce Svoje poslanie napĺňa spoluprácou s darcami a finančnou podporou nápadov a projektov aktívnych Prešovčanov, ktorí chcú prispieť k zvýšeniu kvality života vo svojom meste. Od svojho založenia nadácia podporila viac ako 600 projektov celkovou sumou cca 6 mil. Sk. Poslanie a ciele programu Základným princípom programu je presvedčenie, že mladí ľudia majú schopnosti a kapacitu identifikovať a riešiť potreby vo svojom okolí tak, ako ich vnímajú oni. Tento program sa snaží vybaviť aktívnu mládež potrebnými zručnosťami a posilňuje vlastnosti nevyhnutné pre ich zapojenie do riešenia problémov v komunite, pre ich dobrovoľnícke aktivity a osobnostný rast. Je to program založený na princípe mladí mladým. Mládež má reálnu zodpovednosť za rozhodnutia o podpore pre projekty a súčasne sa podporujú projekty (často nenáročné myšlienky a nápady), ktoré by inak neboli nikdy zrealizované. Cieľom programu je rozvíjať filantropiu medzi mladými ľuďmi, viesť ich k aktívnemu záujmu o riešenie potrieb komunity, v ktorej žijú, a k podpore rôznych zaujímavých občianskych aktivít, ktoré zvyšujú kvalitu života v nej. Základným pravidlom programu je to, že mládež realizuje všetky aktivity programu podľa vlastnej kolektívnej dohody a presvedčenia, a zároveň rešpektuje vopred stanovené pravidlá. Program je prínosný nielen pre tých mladých, ktorí získavajú obrovské množstvo nových zručností a skúsenosti, alebo pre tých, ktorí majú možnosť realizovať pomocou finančných grantov vlastné nápady. Aktívna a šikovná mládež je veľkým prínosom aj pre širokú komunitu. Program Mladí mladým Komunitná nadácia Prešov odštartovala koncom roka 2004 program s názvom Mladí mladým. Program vznikol na základe inšpirácie programom YouthBank. Riaditeľka KNP absolvovala vo februári 2004 týždenný tréning pre pracovníkov komunitných nadácií, ktoré mali záujem podobný mládežnícky program realizovať, v Belfaste, UK, a prešovský program bol naplánovaný tak, aby sa čo najviac približoval originálnemu Youthbank-u, no zároveň rešpektoval miestne podmienky. V priebehu niekoľkých mesiacov, od novembra 2004 do januára 2005, sa sformovala skupina mladých ľudí vo veku od 16 do 25 rokov so záujmom o účasť v programe. Boli to mládežníci zo stredných aj vysokých škôl, chlapci aj dievčatá. Už v priebehu školení bolo zrejmé, že každý zo zapojených bude mať iniciatívu a aj príležitosť využiť vlastné schopnosti a záujmy na to, aby sa spoločne podarilo pilotný rok programu úspešne zrealizovať. Po ukončení školení fungoval tím viac-menej samostatne. Mládežníci realizovali všetky potrebné úlohy: od celkového naplánovania grantového programu a určenia jeho priorít, jeho propagácie a medializácie, vyhlásenia programu, cez konzultovanie so žiadateľmi až po konečné rozhodovanie o predložených projektoch, monitoring podporených projektov a vyhodnotenie celého programu. V rámci prvého roka programu sa uskutočnilo aj niekoľko plánovacíchteambuildingových aktivít. KNP program financovala z daru Nadácie SPP a organizačne zabezpečovala jeho priebeh. 8

9 2. kapitola Podporené projekty V grantovom programe Mladí mladým bolo podporených 10 projektov celkovou sumou ,- Sk. Cieľom programu bola aktivizácia mladých ľudí, prebudenie ich aktívneho záujmu o svoje okolie, rozvoj ich tvorivosti, originality. Zároveň to mala byť príležitosť zapojiť aj tých, ktorí pochádzajú zo sociálne či ekonomicky znevýhodneného prostredia. Program bol určený výhradne pre mladých vo veku rokov. Podporená bola napr. akcia (t)urban Fest - festival pouličného umenia, na ktorej mali mládežníci šancu naučiť sa niečo nové a netradičné; žonglovať, hrať na djembe, zapojiť sa do rôznych výtvarných či divadelných aktivít. V závere dňa na centrálnom pódiu vystúpili doteraz neznáme kapely. Aj pomocou projektu Druhá šanca si vášniví malí a mladí futbalisti z družstva KAMA - saleziáni svojpomocne opravili oplotenie ihriska a doplnili vybavenie s cieľom môcť lepšie šetriť to, čo majú, a ponúknuť priestor na hru ešte väčšiemu počtu nádejných športovcov. Futbal je pre nich nielen voľnočasovou aktivitou, no aj prostriedkom osobnostného rozvoja. Celosídliskový projekt ŠportFest na sídlisku Sekčov, smutnepreslávenom ako betónové monštrum, dostal do pohybu deti, mladých aj tých starších. Uskutočnil sa deň plný športu a zábavy. Projekt Tvorivé dielne dal príležitosť študentom hotelovej akadémie bývajúcim v internáte nápaditejšie stráviť voľný čas po škole a zároveň sa niečo naučiť: sami si vyrábali batikované tričká a modelovali šperky z terakoty. 9

10 3. kapitola Týden na Slovensku Myšlenka spolupráce dobrovolníků zapojených do různých skupin Youthbank se zrodila již v roce 2004, kdy se představitelé komunitních nadací z Evropy a Afriky sešli na týdenním semináři v Community Foundation of the Northern Ireland v Belfastu, UK. Zde byla poprvé prezentována myšlenka Youthbank s poselstvím, aby při každé zúčastněné komunitní nadaci, pokud to bude možné, vznikl tento mládežnický program. A to se ve finále také podařilo. Avšak většina věcí stojí a padá s komunikačními a finančními problémy, takže po návratu do svých domovů se mnohé kontakty přerušily. Nicméně několik zůstalo a tak vznikl prostor pro další rozvíjení spolupráce. Zrodila se československá síť nově vzniklých Youthbank, které se zformovaly při Komunitní nadaci Euroregionu Labe (Ústí nad Labem, Česká republika), Komunitní nadaci Zdravé město (Bánská Bystrica, Slovenská republika) a Komunitní nadaci Prešov (Prešov, Slovenská republika). Komunikace probíhala bez problémů, jen vyřešit problém Kdo zaplatí setkání našich dobrovolníků?. Proto jsme požádali Českou národní agenturu Mládež o finanční podporu několika denního setkání dobrovolníků zapojených do programu Youthbank na Slovensku. Bohužel, žádost byla na poprvé zamítnuta. Poučeni z nezdaru jsme opravili nedostatky a žádost podali podruhé...a tentokrát úspěšně. V tuto chvíli již nic nebránilo tomu, abychom po dvou letech práce a snažení uspořádali společné setkání dobrovolníků z Čech a Slovenska zapojených do programu Youthbank. Setkání, které ho se účastnilo patnáct dobrovolníků z Komunitní nadace Euroregionu Labe, Komunitní nadace Prešov a Komunitní nadace Zdravé město Bánská Bystrica, probíhalo pět dní, a to od 3. července do 7. července 2005 v malebném prostředí Nízkých Tater. Během nich si dobrovolníci vyměňovali informace a zkušenosti se zapojením do programu, společně řešili problémy, s kterými se setkávají a hledali inspiraci a nápady na zlepšení. Mimo pracovní náplně byl dán dostatečný prostor pro seznámení jednotlivých účastníků. Kdybychom měli s odstupem času hodnotit přínos celého setkání, mohli bychom říct, že samotné zjištění, že na řešení problémů nejste sami a máte kolem sebe lidi, kteří jsou v podobné situaci a mohou vám poradit či můžete společně daný problém vyřešit, bylo to nejdůležitější, proč jsme se pro tento krok odhodlali...a byl prvním, ale nikoliv posledním. :o) Setkání v Nízkých Tatrách finančně podpořila Česká národní agentura Mládež v rámci Akce 3 - skupinové iniciativy mládeže. 10

11 4. kapitola Stručný návod jak na to Získávání členů do Youthbank Cíl: Je dôležité, aby tím YouthBank reprezentoval všetkých mladých ľudí v oblasti, v ktorej jeho materská organizácia pôsobí. Preto je potrebné do tímu získať mladých ľudí z rôznych komunít, kultúrneho prostredia, s rôznymi záujmami, zručnosťami a skúsenosťami. Na hľadanie nových členov je dobré využiť tých mladých ľudí, ktorí už v programe pracujú- vedia pozitíva programu lepšie predať. Prínosom sú najmä noví členovia, ktorí sa dovtedy nezapájali do podobnej organizovanej aktivity či dobrovoľníckej práce. Oslovme všetkých mladých Mladí ľudia identifikujú, analyzujú a skúmajú hlavné potreby pri získavaní ďalších mládežníkov pre program udeľovania grantov. Pomôcky: Kópie inzerátu, papiere, perá a iné pomôcky potrebné pri navrhovaní inzerátov pre program YouthBank. Doba trvania: 45 min. Skupina sa po dvoch- troch rozdelí na malé skupinky. Každý člen dostane kópiu inzerátu. Tento inzerát bol navrhnutý počas pilotných rokov programu Youthbank. V malých skupinkách mladí diskutujú o každom prvku a informácii v inzeráte - aký má táto veta / vyjadrenie / informácia účel? Prečo je uvedená? Ako možno nájsť rovnováhu medzi zdôraznením príťažlivosti programu pre mladých ľudí a výstižným opisom práce a toho, čo bude zapojenie do programu predstavovať a pre koho je určený? Záverečná diskusia: S členmi skupiny možno diskutovať o množstve potrieb programu Youthbank - je dôležité sústrediť sa na hlavnú otázku charakteru a osobných kvalít mladých ľudí, ktorých program pravdepodobne osloví najviac. Odporúčanie: Toto cvičenie skupine pomôže vytvoriť vlastný propagačný materiál. Diskusia o najdôležitejších častiach inzerátu im pomôže sústrediť sa na ich vyjadrenie aj vo vlastnom PR materáli. Zdroj: YB UK Toolkit. Inzerát Zapoj sa do nového programu a staň sa členom skupiny mladých ľudí, ktorí udelia granty Sk iným mládežníkom v Prešove! Oslovujeme všetkých mladých ľudí, ktorí chcú robiť niečo nové! Máš rokov? Bývaš alebo študuješ v Prešove? Si aktívny a rád sa zapájaš do rozhodovania o veciach? Dokážeš pracovať v tíme, vieš počúvať ostatných a dať si poradiť, vieš, ako hľadať nové informácie a dobre rozhodovať? Chceš pomôcť rozdeliť Sk na podporu nápadov mladých ľudí v meste Prešov? Máš čas pracovať ako dobrovoľník a stretávať sa s ďalšími mladými ľuďni aspoň raz za mesiac? Zapojil si sa už niekedy do programu, ktorý riadili mladí ľudia? Tak sa zapoj a pomôž podporiť nápady svojich rovesníkov v Prešove korunami! 11

12 4. kapitola Čo prinesie Youthbank mladým ľuďom? Pomáha mladým ľuďom zistiť, ako ich obohatí zapojenie do programu YouthBank. Skôr, ako sa program začne, je dobré vedieť, ako naňho reagujú mladí a prečo by sa mali do programu zapojiť. Pomôcky: Lepiace Post It papieriky a perá. Doba trvania: 45 min. Cvičenie je založené na vytváraní zoznamov a ich organizovaní. Skupina vytvára - v podskupinkách, v pároch alebo aj celá spoločne zoznam toho, čo im zapojenie do programu YouthBank prinesie v každej oblasti a píše konkrétneplusy zapojenia na lepiace poznámkové papieriky. Nie je to rozmýšľanie o prínose pre komunitu či skupiny, ktoré budú v programe finančne podporené, no o prínose pre konkrétnych mladých ľudí zapojených do programu ako členovia YouthBanku. Členovia skupiny lepia popísané papieriky na tabuľu alebo flipchart a organizujú ich do jednotlivých kategórií - práca, budúca kariéra, zručnosti v osobnom živote a posilnenie sebavedomia. Záverečná diskusia: Diskutuje sa o tom, či by boli opísané plusy prínosné aj pre iných mladých ľudí. Ako ich možno predať tým ostatným? Ak nimi nemožno motivovať ďalších, čo vieme použiť na ich pritiahnutie do skupiny? Odporúčanie: vybrané plusy môže skupina použiť ako motiváciu pri tvorbe PR materiálov pri oslovovaní ďalších mladých ľudí. Zdroj: YB UK Toolkit. Teambuilding Cíl: Úspěch programu Youthbank závisí především na tom, jak bude skupina dobrovolníků schopna společně spolupracovat a fungovat jako jeden tým. Níže uvedené techniky směřují od jednoduchého představení všech členů skupiny přes poznání různých zájmů jednotlivců až po podporu spolupráce, obratnosti a tvořivosti. Komu míč? Představit všechny členy skupiny, naučit se jejich jména a navodit přátelskou atmosféru, důležitou pro další práci skupiny. Pomůcky: 3-5 barevných míčků. Doba trvání: 15 min. Skupina stojí v kruhu. Úkolem hráčů je házet si míč v kruhu tak, že házející musí vždy předem zavolat jméno osoby, která má míč chytit. V házení a chytání se musí vystřídat všichni, a proto by neměl nikdo dvakrát za sebou házet míč stejné osobě. Házení a vyvolávání jmen se může postupně zrychlovat. Důležité je, vždy říci správně jméno toho, komu je míček házen. Celý proces seznamování lze ztížit tím, že se hází několik míčků najednou. Závěrečná diskuse: Se členy skupiny je možné diskutovat například jak se cítí ve skupině, zda jsou si jistější v komunikaci s jednotlivý členy, zda jsou připraveni pracovat jako tým. Doporučení: Hru je vhodné využít zejména na počátku práce se skupinou, která se setkala poprvé či má nové členy, kteří se s ostatními neznají. Zdroj: Neuman Jan Dobrodružné hry a cvičení v přírodě, Praha: Portál. 12

13 4. kapitola Nucená volba Poznávat členy skupiny, navazovat kontakt, naučit se rozhodovat a zastávat svůj názor. Pomůcky: Lano případně křída na ohraničení prostoru. Doba trvání: 30 min. Vyznačíme dva prostory, do kterých budou vstupovat hráči odlišných názorů. Mohou to být například rohy hřiště. Tyto dva rohy jsou od sebe vzdáleny 3-5 m. Vznikly nám dva póly, mezi kterými si musí každý účastník najít své místo odpovídají jeho pocitům. Například v rozhodování, zda je optimista nebo pesimista, se někdo zařadí blíže k pólu optimista. Skupina tak může vytvořit řadu, na jejímž konci budou optimisté a na druhém konci lidé spíše se považující za pesimisty. Místo vytváření řad se můžeme sdružovat podle společných charakteristik, například podle počtu sourozenců, podle znamení zvěrokruhu, podle věku apod Závěrečná diskuse: Diskusi můžeme zavést například na otázky typu, jak jste se cítili při rozhodování, které rozhodnutí bylo nejtěžší, řídili jste se nějakou představou či vzorem, apod. Doporučení: Hru lze využít k bližšímu seznámení mezi jednotlivými členy skupiny a nalezení společných hodnot a vlastností. Zdroj: Neuman Jan Dobrodružné hry a cvičení v přírodě, Praha: Portál. Gordický uzel Navázání kontaktu s ostatními, podpora spolupráce, obratnosti a tvořivého přístupu. Prostředek jak zapojit všechny do akce. Pomůcky: Žádné. Doba trvání: min. Členové skupiny vytvoří kruh, tak aby se dotýkali rameny. Každý předpaží levou paži a uchopí za ruku některého ze svých spoluhráčů. Nesmí to být soused ani z leva ani zprava. Totéž provedou členové skupiny pravou paží. Tak vznikne gordický uzel. Bez toho, aniž by se jednotlivý členové skupiny pustili, by měli vytvořit jeden kruh (platí i postavení zády do středu kruhu). Závěrečná diskuse: Jednotlivý členové skupiny by měli být schopni reflektovat spolupráci ve skupině a zhodnotit ji. Je možné se ptát například, kdo byl ten, kdo organizoval rozplétání, jak se jednotlivý členové cítili, kdo měl a s čím problémy. Doporučení: Pokud rozplétání trvá příliš dlouho, je možné rozpojit jedno držení a to takové, na kterém se skupina shodne, že je důležité pro rozpletení. Zdroj: Neuman Jan Dobrodružné hry a cvičení v přírodě, Praha: Portál. 13

14 4. kapitola Grantový program Cíl: Grantový program je základním kamenem programu Youthbank. Jeho úspěch či neúspěch, který čas jistě prověří, stojí mimo jiné na tom, jak bude grantový program dobře připraven a propracován. To se zejména týká vyhlášení grantového kola, které obsahuje kritéria a podmínky, které musí žadatel splnit a samotného formuláře, který žadatel musí vyplnit. Techniky, které zde nabízíme vedou dobrovolníky k zamyšlení nad tím, zda obsah vyhlášení a formuláře je jednoznačný a nemůže vést k odlišné interpretaci. Kdo chce peníze? Zamyšlení nad kritérii grantových kol a nad jejich vytvářením. Pomůcky: Pro každého ve skupině bonbón či sušenka. Doba trvání: 30 min. Máme větší množství sladkostí, které ukážeme skupině s tím, že chceme tyto sladkosti někomu dát. Skupina se rozdělí do dvojic s tím, že každá skupina se má rozhodnout, co se sladkostmi udělá. Svůj návrh přednese skupině se zdůvodněním proč se tak rozhodla. Všechny návrhy se píší na tabuli. Každý člen skupiny dá svůj hlas jednomu návrhu. Návrh s nejvíce body získá všechny sladkosti a po té musí být zrealizován. Závěrečná diskuse: V rámci diskuse je možné se zaměřit na samotný rozhodovací proces, jaká kritéria jsme volili, jak jsme je dokázali zdůvodnit, jak těžké bylo rozhodnout, komu sladkosti dát, je možné usuzovat na některé obecné principy rozhodování v rámci grantových kol. Doporučení: V rámci techniky je možné použít i peníze. V tom případě na počátku hry vezmeme skleničku a vložíme do ní určitý finanční obnos (například 30,- Kč) a necháme skleničku kolovat s tím, že každý může přispět jakou chce částkou, ale samozřejmě nemusí. Nakonec peníze necháme spočítat. Dále postupujeme podle výše uvedené v postupu. Pamatujme však, že hra s vysbírávání peněz nemusí být vždy vhodná. Zdroj: YB UK Toolkit. 14

15 4. kapitola Co můžeme zlepšit? Nalezení zpětné vazby na vlastní činnost. Pomůcky: Vyhlášení grantových kol a formuláře, tužky a papíry. Doba trvání: 1h 1,5 h Skupina se rozdělí do menších skupin po 3-4 členech. Každá skupina dostane po jednom vyhlášení a jednom formuláři. Pokud je skupina složena z různých skupin Youthbank, je dobré dát každé skupině vyhlášení a formulář, který nepoužívá pro svá grantová kola. Úkol je jednoduchý. Na základě vyhlášení dát dohromady nápad a naformulovat ho do formuláře žádosti o grant. Podtrhat jak ve vyhlášení, tak ve formuláři body, u kterých si skupina nebyla jista, co znamenají či byly zavádějící. Po dokončení práce se skupina opět vrátí do společného kruhu. Závěrečná diskuse: V rámci diskuse je možné se zaměřit na zpětnou vazbu k vyhlášení a k formulářům žádosti o grant. Je možné se ptát, s jakými problémy se jednotlivé skupiny při práci setkali? Které formulace jim přišly nejasné? Co hodnotí jako dobrý nápad? Jaké doporučení by k jednotlivým materiálům měli? Doporučení: Pokud je skupina ještě na počátku své cesty ke grantovému kolu, nemusí mít ještě vytvořené vlastní vyhlášení grantového kola a formulář žádosti o grant. V tom případě je možné využít materiály již fungujících skupin zapojených do Youthbank s tím, že nové skupině mohou posloužit tyto materiály jako inspirace pro vytvoření jejich vlastního vyhlášení a formuláře žádosti o grant. Mluvící obrázky Podpora spolupráce a komunikace, umění přesně se vyjadřovat a dobře naslouchat. Pomůcky: Papíry, tužky a obrázek (viz. obrázek č. 1). Doba trvání: min. Jeden člen skupiny dostane obrázek a nikomu ve skupině ho neukazuje. Ostatní členové skupiny si vezmou papíry a tužky. Jejich cílem je nakreslit pomocí instrukcí od vybraného člena totožný obrázek jako drží jeden člen skupiny předkreslený na papíře. I. varianta Vybraný člen skupiny, který drží obrázek, si stoupne zády ke skupině tak, aby mu nikdo do obrázku neviděl. Po té začne postupně popisovat, co na obrázku vidí. Během jeho popisu se nesmí ostatní členové skupiny na nic ptát ani jiným způsobem komunikovat. II. varianta Vybraný člen se postaví čelem ke skupině a začne popisovat, co na obrázku vidí. Během jeho popisu se mohou ostatní členové ptát a komunikovat mezi sebou. Na závěr si nakreslené obrázky všichni ukáží a porovnají rozdíly. Závěrečná diskuse: Při závěrečné diskusi je důležité porovnat obě varianty. Která byla pro kreslící příjemnější? Pokud se nesměli ptát a nebyli si něčím jisti, zda malovaní vzdali? Jaké chyby, ten, který obrázek popisoval dělal? Jaké obtíže měl přednášející člen skupiny, pokud neměl žádnou zpětnou vazbu o tom, co dělá? apod. Doporučení: Hra je vhodná jako úvod pro další cvičení týkající se vyhlášení grantových kol a formulářů. Ukazuje, že ne vždy to co říkáme je stejně jasně srozumitelné všem, což v případě vyhlášení grantových kol může být problematické. 15

16 4. kapitola Obrázek č. 1 16

17 4. kapitola Propagace a práce s médii Cíl: Produkt či myšlenka může být sebelepší, ale když produkt nikdo nezná a o myšlence se nikdo nedozví ztrácí svou hodnotu. Podobné je to i s Youthbank. Pokud nikdo váš program nebude znát, nebudou přicházet žádosti o granty a nebude dostatek dobrovolníků, váš projekt brzy skončí. Proto je dobré věnovat čas i peníze na propagaci a komunikaci s médii. Vytvor plagát Zabaviť sa a kreatívne niečo tvoriť súčasne s premýšľaním o kľúčovom posolstve na oslovenie cieľovej skupiny programu YouthBank. Pomôcky: Papiere a perá. Doba trvania: 30 min. Skupina sa rozdelí na dvojice alebo malé skupinky, ktoré samostatne vytvoria plagát. To predstavuje: - vytvorenie jednoznačného posolstva; - vytvorenie produktu, ktorý bude pochopiteľný pre všetkých; - vytvorenie vizuálne atraktívneho plagátu. Záverečná diskusia: Skupina diskutuje o tom, aké náročné bolo vytvorenie jednoduchého a jednoznačného posolstva. Bolo potrebné robiť kompromisy? Vynechalo sa niečo, čo tam malo byť? Diskutuje sa o základnom kódexe propagácie: všetko musí byť legálne, slušné, poctivé a pravdivé. Prejavili sa snahy tento kódex porušiť? Odporúčanie: Cvičenie pripravuje skupinu na prácu na vytvorení grafických materiálov na propagáciu YouthBanku. Skupina zisťuje, že plagát nie je len dobrý obrázok, no jeho tvorba sa odvíja od posolstva, stanovenia cieľovej skupiny a napokon aj rozpočtu. Zdroj: YB UK Toolkit. 17

18 4. kapitola Slovné podanie Skupina musí vedieť svoje posolstvo podať rôznym spôsobom. Aktivita im pomáha precvičiť jeho podanie v rozličných formách komunikácie s verejnosťou. Pomôcky: Nápady, ktoré sa použijú pri prezentáciách, papiere a perá. Doba trvania: 60 min. Skupina sa rozdelí na menšie skupinky alebo dvojice - trojice, ktoré tvoria, precvičujú a celej skupine predvedú svoju krátku prezentáciu o práci svojho YouthBank tímu. Na aktivitu sa využijú rôzne scenáre a situácie: - prezentácia v rozhlase v trvaní max. jednej minúty - podstatou je odkomunikovať základné posolstvo, využije sa tézovité označenie a opis základných charakteristík Youthbanku; - diskusná rozhlasová relácia - skupina vymyslí otázky, aj nelichotivé a negatívne; - prezentácia pre darcov; - prezentácia pre školu alebo mládežnícku skupinu; - prezentácia pre organizácie pracujúce s postihnutými- zrakovo, sluchovo či s poruchami učenia; - prezentácia pre deti vo veku povedzme od 5-9 rokov. Záverečná diskusia: Skupina diskutuje o tom, ako sa jednotlivým skupinám podarilo odkomunikovať svoje posolstvo pre ich cieľové skupiny. Aké boli silné a slabé stránky, ohrozenia a príležitosti rôznych vybraných situácií a scenárov? Odporúčanie: Skupina využije aktivitu na precvičenie pravidla troch hlavných bodov: ak chceme byť efektívni pri komunikovaní nášho posolstva pre verejnosť, je potrebné zvoliť tri hlavné ľahko zapamätateľné myšlienky a držať sa ich, pri prezentáciách nezabiehať do detailov a neodbočovať k menej podstatným veciam. Skupina si zároveň môže premyslieť 10 najhorších otázok, ktoré by boli nútení jej členovia zodpovedať pri rôznych príležitostiach, a precvičiť si odpovede na ne použitím vybraných troch hlavných myšlienok. Zdroj: YB UK Toolkit. 18

19 4. kapitola Rozhodování Cíl: Každý z nás stál v životě před stovkami rozhodnutí. Vyhodnocoval pro i proti a když se již rozhodl, mnohdy musel svůj názor obhájit a vzdorovat argumentům druhé strany. Rozepsané techniky se snaží připravit a naučit dobrovolníky řešit problémy, naslouchat argumentům druhé strany a rozhodnout se na základě kritérií. Traffic Jam Podpora spolupráce a řešení konfliktů. Pomůcky: Papíry formátu A3, případně staré noviny. Doba trvání: min. Skupiny se postaví proti sobě, každý hráč na jeden arch papíru či novin, uprostřed mezi nimi zůstane jeden arch volný. Smyslem celého konání je, aby si obě skupiny vyměnily místa. K prvnímu kroku členové skupiny využijí volný arch mezi nimi, takzvanou kruhovou křižovatku. Důležité je dodržet několik pravidel: - hráč se může posunout vpřed na volný arch ležící před ním; - hráč jedné skupiny může postoupit vpřed také tím, že obejde hráče z druhé skupiny, je-li za ním volný arch; - nesmí takto obcházet hráče ze své skupiny; - není dovolen pohyb vzad; - hráči se musí míjet obličejem k sobě; - je dovolen pouze pohyb jednoho hráče za jeden tah; - pokud dojde k chybě, všichni se vrací na výchozí pozice. Situace je vyřešena v tom okamžiku, kdy se celá skupiny stojící vlevo od kruhové křižovatky přemístí napravo a obráceně. Závěrečná diskuse: Po hře je možné diskutovat například o tom, jak jsme se situaci snažili řešit, každý sám nebo jsme spolupracovali ve skupině, jaké pocity měli ostatní, když někdo udělal chybu a všichni se museli vrátit do výchozí pozice, jak skupina reagovala, když nemohla najít správné řešení, apod. Doporučení: Pokud skupina hledá správné řešení delší dobu a již ztrácí motivaci, je možné říci, jaký krok je chybný. Zdroj: Neuman Jan Dobrodružné hry a cvičení v přírodě, Praha: Portál. 19

20 4. kapitola Matematická úloha Ukázat, že i objektivní kritéria mohou být vnímána subjektivně. Pomůcky: Papíry a tužky. Doba trvání: 20 min. Na tabuli napíšeme matematický příklad. Může se jednat o součet dvou vícemístných čísel, například: Každý z členů skupiny si opíše příklad a vypočítá jej. Nikdo zatím výsledek nesděluje. Na tabuli napíšeme chybný výsledek například 623. Každý z členů skupiny by měl udělit žákovi, který tento příklad spočítal známku, stejně jako ve škole. Závěrečná diskuse: Cvičení navozuje diskusi na téma, jak jsme schopni objektivně posuzovat jednotlivé příklady a aplikovat stanovená kritéria. Otázky typu: Je celý příklad špatně a proto jsme dali známku za 5 nebo se jedná o malou chybu, protože postup je správný? Může být drobná chyba v projektu důvodem k jeho vyloučení? Dokážeme najít shodu pro nastavení kritérií grantového kola, tak, abychom byli schopni je dále dodržovat? Doporučeníe: Matematický příklad by neměl být komplikovaný a chybný výsledek by se měl lišit od správného výsledku maximálně v jednom čísle v řádu jednotek. Zdroj: Seminář pod vedením Vernona Ringlanda, The Community Foundation of Northern Ireland, UK, únor

Manuál k programu Youthbank aneb jednoduchý návod jak na to

Manuál k programu Youthbank aneb jednoduchý návod jak na to Manuál k programu Youthbank aneb jednoduchý návod jak na to Manuál k programu Youthbank aneb jednoduchý návod jak na to Texty připravily: Ing. Ida Adolfová Mgr. Katarína Minárová Mgr. Kateřina Niklová

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 METODIKA PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PODPORU Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2015 v programu Zahrada hrou (dále jen grantová výzva ). Program Zahrada

Více

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu.

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu. Vzdělávací karetní BARVY hra Úkolem této hry je naučit děti rozeznávat základní barvy. Princip je založen na komunikaci rodiče nebo pedagoga s dítětem. Hry se může zúčastnit 1 až 6 dětí pod vedením dospělé

Více

Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut

Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut V této hře se to hemží kozami a ty jich musíš získat co nejvíce. Ale najednou je jejich počet limitován a ty už žádné kozy nechceš! Nebohá zvířata tedy

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Průzkum neziskového sektoru

Průzkum neziskového sektoru Průzkum neziskového sektoru Mikroregion Urbanická brázda Průzkum neziskového sektoru slouží jako jeden z podkladů pro aktualizaci Programu rozvoje mikroregionu Urbanická brázda a tedy jako vodítko pro

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Příprava na vyučování Tělesné výchovy s cíli v oblasti OSV

Příprava na vyučování Tělesné výchovy s cíli v oblasti OSV Příprava na vyučování Tělesné výchovy s cíli v oblasti OSV Název učební jednotky (téma) Hrátky a zábavná cvičení Stručná anotace učební jednotky Žáci zažijí několik drobných pohybových her. Žáci řeší pohybové

Více

Projekt Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Projekt Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Projekt Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc CÍLE PROJEKTU: Vytvoření přeshraničních vzdělávacích programů a jejich pilotní ověření Vybudování vzdělávacího centra na Oravě Realizace

Více

ÚVOD DO HRY PRINCIP HRY

ÚVOD DO HRY PRINCIP HRY Počet hráčů: 2-6 Věk: od 6 let Délka hry: cca 20 min. Obsah: 66 hracích karet: 45 karet s čísly (hodnota 0 8 čtyřikrát, hodnota 9 devětkrát), 21 speciálních karet (9 karet Výměna, 7 karet Špehuj, 5 karet

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Kostra lidského těla Přírodopis 8. ročník 2 vyučovací

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

MINIHÁZENÁ. Průpravné pohybové hry. Dobití hradu

MINIHÁZENÁ. Průpravné pohybové hry. Dobití hradu Dobití hradu MINIHÁZENÁ Průpravné pohybové hry Stručná charakteristika hry: cvičení zaměřené na střelbu, přesnost Počet dětí: 6-12 Doba trvání: 15 min. Prostředí: tělocvična, hřiště Pomůcky: míč, kužel

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Problémy Afriky Stručná anotace učební jednotky Žáci ve dvojicích formou brainstormingu určují, co pro ně znamená

Více

MIKROEKONOMIKA. Ekonomika neziskových organizací

MIKROEKONOMIKA. Ekonomika neziskových organizací MIKROEKONOMIKA Ekonomika neziskových organizací Společenský význam neziskových organizací Nezisková organizace (nonprofit, nověji not-for-profit) = organizace, jejímž posláním je něco jiného než tvorba

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU I. ÚČEL A POSLÁNÍ NADACE TAŤÁNY KUCHAŘOVÉ - KRÁSA POMOCI Účelem nadace je zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo vzdělávací podpory a pomoci zdravotně, sociálně či

Více

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný Pomáháme aneb: Největší firemní dárce prof. Úsporný Osminásobný firemní dárce roku je největším firemním dárcem v České republice, což dokládá také osm ocenění Největší firemní dárce roku, udělovaných

Více

Pat a Mat na výletě 3.4 Na hracím plánu jsou dvě takové dopravní

Pat a Mat na výletě 3.4 Na hracím plánu jsou dvě takové dopravní Hra obsahuje: Hrací plán, hrací kostka. Hra je určena pro dva až čtyři hráče, ve hře tak mohou být dvě postavičky Pata a dvě Mata, které jsou odlišeny barvou podstavce. Příprava hry 1.1 Hráči si vyberou

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1.

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1. Nadace Partnerství Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012 1. Cíl grantu Podpora vzniku nových a obnova stávajících zelených veřejných prostranství

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

Příklad dobré praxe XX

Příklad dobré praxe XX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XX pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Manuál č. 6. Projekt Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy (CZ.1.07/1.3.05/11.0026)

Manuál č. 6. Projekt Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy (CZ.1.07/1.3.05/11.0026) Manuál č. 6 NÁZEV HODINY/TÉMA: MENU Časová jednotka (vyuč.hod.): 1 h (45 minut) Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: třetí Obor vzdělání: 3letý Použité metody: Myšlenková mapa, Alfa box, Pětilístek

Více

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice.

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice. Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2014 v programu Parky (dále jen grantová výzva ). Program Parky pomáhá městům rozvíjet veřejná prostranství, která vycházejí z potřeb jejich

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

ČSOB Nadační program vzdělání 2015

ČSOB Nadační program vzdělání 2015 ČSOB Nadační program vzdělání 2015 ČSOB 8. června 2015 vyhlašuje grantové řízení v tématu Bezpečnost v online prostředí ČSOB dlouhodobě podporuje vzdělávání a zvyšování finanční gramotnosti u české veřejnosti.

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

AUDIT HRAJ O ZEMI - TÉMA ŽIVOTNÍ CYKLUS VÝROBKU - METODICKÝ ÚVOD PRO UČITELE

AUDIT HRAJ O ZEMI - TÉMA ŽIVOTNÍ CYKLUS VÝROBKU - METODICKÝ ÚVOD PRO UČITELE AUDIT HRAJ O ZEMI - TÉMA ŽIVOTNÍ CYKLUS VÝROBKU - METODICKÝ ÚVOD PRO UČITELE Dostávají se Vám do ruky pracovní listy k soutěži o nejlepší ekologický audit, která je součástí projektu HRAJ O ZEMI. Projekt

Více

Grantový program regionu Hranicko na rok 2009

Grantový program regionu Hranicko na rok 2009 Grantový program regionu Hranicko na rok 2009 nabídka pro potenciální partnery programu Investujte do rozvoje našeho regionu Doposud se do Grantového programu regionu Hranicko na rok 2009 zapojily tyto

Více

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací!

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! České & Slovenské Rodinné Podniky Czech & Slovak Family Businesses Rodinné podniky Úspěch a kontinuita pro další generace Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! Dej synovi

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor v SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

Co si povídají popelnice v Jesenici

Co si povídají popelnice v Jesenici Co si povídají popelnice v Jesenici Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech EV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Co si povídají popelnice v Jesenici Stručná anotace

Více

INNOREF SUB-PROJEKT. CULTURE - Kulturní a společenská spolupráce v Mikroregionu Hranicko. Zkratka projektu: CULTURE

INNOREF SUB-PROJEKT. CULTURE - Kulturní a společenská spolupráce v Mikroregionu Hranicko. Zkratka projektu: CULTURE INNOREF SUB-PROJEKT CULTURE - Kulturní a společenská spolupráce v Mikroregionu Hranicko Zkratka projektu: CULTURE Žadatel sub-projektu: Název: Obec Hustopeče nad Bečvou Adresa: Náměstí Míru 21, Hustopeče

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Grantová příručka pro žadatele o grant

Grantová příručka pro žadatele o grant Grantová příručka pro žadatele o grant Obsah Hlavní zásady Nadace Sirius 3 Grantová strategie 4 Zásady grantování Nadace Sirius 5 Systém hodnocení žádostí 5 Informace pro žadatele 6 Hlavní zásady Nadace

Více

Blacksmith Consulting S. l.

Blacksmith Consulting S. l. Blacksmith Consulting S. l. RYCHLÉ VYTVOŘENÍ MODELU PODNIKÁNÍ JAKO NÁSTROJ TESTOVÁNÍ REALIZOVATELNOSTI NOVÝCH NÁPADŮ Mikulov, červenec 2013 Základní principy metodiky - Naučit se podnikat, organizovat

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Příklad dobré praxe IV

Příklad dobré praxe IV Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení )

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) 2009-05-27 Česká evauační společnost, o.s. Phdr. D.Švec 1. Úvod Tato výroční zpráva je zpracována na základě

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

..vydáno ke dni 21. 1. 2014...

..vydáno ke dni 21. 1. 2014... ..vydáno ke dni 21. 1. 2014... I. ročník, 1. číslo název článku + stran 1 Něco málo o nás Kdo jsme? Mostecký parlament mládeže (MPM) je neformální uskupení dětí a mládeže z Mostu, kteří chtějí řešit problematiku

Více

PŘÍLOHA Č. 4: Dotazníkové šetření

PŘÍLOHA Č. 4: Dotazníkové šetření PŘÍLOHA Č. 4: Dotazníkové šetření Cílová skupina 1: Hodnotitelé žádostí o projekt 1) V čem byly žádosti silné, kde byly dobře zpracovány? 2) Čím vás žádosti většinou nejspíše "přesvědčily"? 3) Které části

Více

Zpráva vyhodnocení kurzu Obchodní strategie, plánování práce

Zpráva vyhodnocení kurzu Obchodní strategie, plánování práce Zpráva vyhodnocení kurzu Obchodní strategie, plánování práce Název zakázky: Registrační číslo projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti Nekupto s.r.o. CZ.1.04/1.1.02/35.00816 1 www.everesta.cz MISE

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedené centralizované

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Hokejová přípravka Mami, tati, já chci hrát hokej

Hokejová přípravka Mami, tati, já chci hrát hokej Hokejová přípravka Mami, tati, já chci hrát hokej Hledáme recept na radostné bruslení Mgr.Blanka Jiskrová Organizace v přípravce Zimní období: 2(+1)x 60min./týden led 1 x 60min./ týden tělocvična (bazén)

Více

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Marketingová strategie a propagace charty Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Vyhlášení charty Po zpracování definitivní verze charty nastává čas jejího zveřejnění. Pro zajištění maximální informovanosti

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Jana Brabcová Tomáš Langer Proč je kvalita tématem dne? dotace ESF výběrová řízení objem dalšího vzdělávání náročnost zákazníka dalšího vzdělávání odlišení

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

1. LEKCE MÉ JÁ, SEBEPOZNÁNÍ, SEBEPOJETÍ, VĚDOMÍ O SOBĚ SAMÉM

1. LEKCE MÉ JÁ, SEBEPOZNÁNÍ, SEBEPOJETÍ, VĚDOMÍ O SOBĚ SAMÉM 1. LEKCE MÉ JÁ, SEBEPOZNÁNÍ, SEBEPOJETÍ, VĚDOMÍ O SOBĚ SAMÉM Úvod Vycházejme z definice sebepoznání jako sociálního konstruktu osobnosti, ve němž je protagonista jak aktivní, tak pasivní. V procesu tvorby

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 %

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 % Vzdělávac vací projekty financované ESF aneb jak to vidí hodnotitel Věcné hodnocení - úkol pro hodnotitele Základní zásady o Žádosti často obsahují obecné formulace, které je možné interpretovat různě

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž PROPOJENÝ SVĚT - umění v technologiích, technologie v umění

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž PROPOJENÝ SVĚT - umění v technologiích, technologie v umění Technologická agentura ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Dopis Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny v jednom bloku Věková skupina (ročník) 7. ročník

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

VÝTVARNÉ HRÁTKY S ODPADEM - MÁME RÁDI ZVÍŘATA

VÝTVARNÉ HRÁTKY S ODPADEM - MÁME RÁDI ZVÍŘATA VÝTVARNÉ HRÁTKY S ODPADEM - MÁME RÁDI ZVÍŘATA Vážení pedagogové, vedoucí, studenti a děti, Rádi bychom Vás pozvali k zapojení se do projektu pořádaného Jihočeským krajem a společností Hlavním tématem tohoto

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Správní rada Komunitní nadace Blanicko-Otavské vyhlašuje

Správní rada Komunitní nadace Blanicko-Otavské vyhlašuje Správní rada Komunitní nadace Blanicko-Otavské vyhlašuje Společné Grantové kolo nadace a města Strakonice (realizované městem v rámci programu Zdravého města Strakonice a určené na podporu aktivit místní

Více

PRAVIDLA HRY / PRAVIDLÁ HRY

PRAVIDLA HRY / PRAVIDLÁ HRY PRAVIDLA HRY / PRAVIDLÁ HRY Francesco Rotta Andrea Femerstrand 1 7+ 15 2 4 min Obsah hry 16 dílků pastvin 64 žetonů ovcí: 16 od každé barvy STÁLE NA POUTI ZA ZELENĚJŠÍMI PASTVINAMI Naše malé stádečko ovcí

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

b Charles Chevallier c d c c f f f g e a

b Charles Chevallier c d c c f f f g e a c b Charles Chevallier d c c g e a Charles Chevallier pravidla hry Jste paleontology, kteří hledají kosti dinosaurů na nově objeveném nalezišti. Nejslavnějším paleontologem se stane ten, kdo dokáže objevit

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 V únoru zahájili učitelé práci na lekcích pro 2. pololetí školního roku 2011/2012 a vložili do e-learningového prostředí 1 2 lekce. Ve druhém pololetí bude práce na vkládání lekcí

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

Golden Tour 2014 - nabí dka spolupra ce

Golden Tour 2014 - nabí dka spolupra ce - nabí dka spolupra ce spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu svého

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium založe n 1899o Adresa: Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí Telefon: ústředna ředitel Fax: 566 522 839, 566 522 849 566 521 600 566 521 600 E-mail: skola@gvm.cz www stránky: h p://www.gvm.cz IZO: 102

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

Buďte vpoho a v pohybu, aneb Práce s mladými lidmi v Nadaci Vodafone. Inga Kaškelyte, 20.4.2010

Buďte vpoho a v pohybu, aneb Práce s mladými lidmi v Nadaci Vodafone. Inga Kaškelyte, 20.4.2010 Buďte vpoho a v pohybu, aneb Práce s mladými lidmi v Nadaci Vodafone Inga Kaškelyte, 20.4.2010 Nadace Vodafone aneb kdo jsme? založena v roce 2006 4 grantové programy Vpoho, Vpohybu, Rok jinak a Technologie

Více

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano Výroční zpráva 2013 Občanského sdružení Ano, ano V našich projektech nabízíme spolupráci všem, kterým není lhostejný osud dětí i dospělých a věří, že se vždy dá najít možnost, jak pomoci. 1 Základní údaje

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Cestovní kancelář Stručná anotace učební jednotky Úkolem žáků je připravit výlet na min. 7 dní pro vybranou skupinu

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací

Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací Místo konání: Dne: Účastníci: Středisko volného času, ANIMO, Žamberk 9. 4. 2014 od 16.00 hodin zástupci neziskových organizací z území MAS

Více

Vyplňte prosím následující list souhrnu na jednu stránku. Délka nesmí překročit jeden list papíru A4 (přibližně 500 slov).

Vyplňte prosím následující list souhrnu na jednu stránku. Délka nesmí překročit jeden list papíru A4 (přibližně 500 slov). Souhrn přihlášky Vyplňte prosím následující list souhrnu na jednu stránku. Délka nesmí překročit jeden list papíru A4 (přibližně 500 slov). EVROPSKÉ CENY ZA PODPORU PODNIKÁNÍ 2015 Shrnutí přihlášky Seznam

Více

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice. v rámci projektu ŠANCE

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice. v rámci projektu ŠANCE Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice v rámci

Více

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE. Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE. Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31. Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.0027 Jméno a příjmení účastníka: Adéla Chlumecká Jméno a příjmení

Více

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1.

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1. FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Příloha č. 13.1. Pravidla publicity Obsah: 1. Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 1 2. Informační výstupy 2 3. Webové stránky 2 4.

Více

Hodnotící zpráva Evropa hrou 2015. Základní informace

Hodnotící zpráva Evropa hrou 2015. Základní informace Hodnotící zpráva Evropa hrou 2015 Základní informace Dům zahraniční spolupráce (DZS) vyhlásil v roce 2015 třetí ročník Evropských projektových dnů. Oslovil nejen mateřské, základní a střední školy, ale

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Naše narozeniny poznávání spolužáků Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více