Manuál k programu Youthbank aneb jednoduchý návod jak na to

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál k programu Youthbank aneb jednoduchý návod jak na to"

Transkript

1 Manuál k programu Youthbank aneb jednoduchý návod jak na to Sdružení pro vzdělávání komunit, Ústí nad Labem 2005

2 Tisk a sazba: PrintActive s.r.o., Ústí nad Labem

3 Obsah 1. kapitola Čo je YouthBank... 4 História YouthBank kapitola Komunitná nadácia Zdravé mesto... 5 Komunitní nadace Euroregionu Labe... 6 Komunitná nadácia Prešov kapitola Týden na Slovensku kapitola Získávání nových členů do Youthbank Teambuilding...12 Grantový program...14 Propagace a práce s médii...17 Rozhodování...19 Monitoring a hodnocení...22 Inspirace pro další techniky kapitola Základní předpoklady pro vybudování úspěšné Youthbank

4 1. kapitola Čo je YouthBank? YouthBank je inovatívny grantový program spravovaný mladými ľuďmi, ktorý funguje v celej Veľkej Británii. YouthBanky v jednotlivých mestách / oblastiach udeľujú iným mladým ľudom malé finančné granty na ich projekty, ktoré prinášajú pozitíva pre mladých, celú komunitu a súčasne obohacujú mladých ľudí, ktorí sú do celého procesu zapojení. História YouthBank V r sa zišlo päť organizácií v Spojenom kráľovstve British Youth Council, Changemakers Foundation, Community Foundation Network, The National Youth Agency a The Prince s Trust a založili spolu YouthBank. Pilotný projekt bol financovaný z rôznych zdrojov: veľkých aj miestnych nadácií, regionálnych inštitúcií a miestnych darcov. V pilotnej fáze projektu bolo podporovaných sedem miestnych YouthBankov- Bristol, Bradfrod, Tower hamlets, Northern Ireland, Northumberland Tyne and Wear, Highlands and Islands v Škótsku a Wales. V r sa podarilo získať podporu od Community Fund s cieľom vytvoriť centrálny rozvojový orgán (Central Development Unit) a rozšíriť koncept YouthBank v celej krajine na základe skúseností z pilotnej fázy projektu. Už teraz sú mladí ľudia výrazne zapojení do riadenia celého procesu a perspektívne bude aj táto iniciatíva vedená výlučne mladými. Zdroj: YB UK Toolkit. 4

5 2. kapitola Komunitná nadácia Zdravé mesto Komunitná nadácia Zdravé mesto je mimovládna nezisková organizácia, ktorá bola založená v roku 1994 ako prvá nadácia komunitného typu v strednej a východnej Európe. Jej poslaním je zvyšovanie kvality života a zlepšovanie životného prostredia v regióne Banská Bystrica, Sliač, Zvolen, ako aj posilňovanie sociálneho kapitálu a v neposlednom rade oživenie a rozvoj miestneho darcovstva a filantropie. Svoje poslanie napĺňa prostredníctvom: - grantového programu pre občianske iniciatívy z regiónu Banská Bystrica, Sliač a Zvolen; - podpory dobrovoľníctva a spolupráce v komunite; - vytvárania podmienok a mechanizmov pre miestnych darcov tak, aby dar bol použitý podľa záujmu darcu a zároveň bol efektívne využitý na riešenie potrieb či príležitostí v komunite. Nadácia udeľuje granty do výšky ,- Sk, vo výnimočných prípadoch, na želanie darcu do výšky ,- Sk. Hlavné oblasti podpory sú deti a mládež, zlepšovanie prostredia, podpora vidieka, kultúra a vzdelávanie, zdravie a podpora rómskej komunity. O podporu sa môžu uchádzať neformálne občianske iniciatívy, občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie. Nadácia od svojho vzniku podporila viac ako 900 projektov v celkovej sume viac ako 8 mil. Sk. Program MaGNeT Skupina MaGNeT (mladí aktívni grantisti, nápaditý efektívny tím), vznikla v Banskej Bystrici v máji 2004 ako grantový program Komunitnej nadácie Zdravé mesto zameraný na neregistrované skupiny mladých ľudí vo veku rokov. Základom pre jej vznik je anglický model Youthbank, ktorý funguje vo Veľkej Británii od roku Na začiatku pozostávala skupina zo siedmychdobrovoľníkov vo veku od 14 do 26 rokov, ktorí riadili celý grantový proces od vyhlásenia grantového kola až po ukončenie a zhodnotenie podporených projektov. Prostredníctvom tohto programu získavajú možnosť rozširovať svoje vedomosti, rozhodovať o použití peňazí, ktoré sú im zverené, pracovať popri dospelých a majú moc ovplyvniť či zmeniť svoje okolie. V prvom roku bol program finančne podporený nadáciou SPP a Americkou Ambasádou v SR. Poslanie a ciele programu Cieľom programu MaGNeT je zapájať mladých ľudí v Banskej Bystrici a okolí do aktívneho rozvoja svojej komunity a tým zlepšovať kvalitu ich života. Robí tak prostredníctvom priamej finančnej podpory projektov neformálnych skupín mladých ľudí vo veku od 14 do 26 rokov. Hlavnou myšlienkou programu je, že mladí podporujú a pomáhajú realizovať myšlienky a nápady svojich rovesníkov. Podporené projekty MaGNeT vyhlasuje grantové kolá podľa toho, koľko finančných prostriedkov môže rozdeliť. Maximálna suma podpory je ,- Sk. V roku 2005 boli vyhlásené 3 grantové uzávierky v ktorých bolo podporených 14 projektov s celkovej sume ,- Sk. Vďaka podpore z programu MaGNeT zorganizovala skupina dobrovoľníkov počas prázdnin vzdelávacie a voľnočasové aktivity pre 15 detí z núdzového bývania Kotva od 5 do 6 rokov. Projekt mal výstižný názov Prípravkári a snažili sa ním zlepšiť pripravenosť detí na vstup do prvého ročníka ZŠ. Výuku striedali so zábavou. Študenti Katolíckeho gymnázia Štefana Moysesa v Banskej Bystrici zrušili brajgel okolo školy, ktorý vznikol pri stavebných prácach na škole. Toto miesto premenili na Oázu Magmamijon (čo sú začiatočné písmená realizátorov projektu). V oáze sa nachádza drevený altánok s kapacitou 30 zadkov, ktorý bude slúžiť ako vyučovací priestor ako aj miesto na oddych. Táto oáza bude slúžiť 700 študentom gymnázia. Študenti PF UMB zozbierali vďaka podporenému projektu Ako sa hrávali naši starkí detské hry, ktoré sa hrávali v prírode naši starí rodičia, zahrali sa tieto hry s deťmi v detských táboroch a hru zaznamenali na video. Ďalej spracovali anotácie hier, preložili do angličtiny a s CD poslali na doplnenie tradičných hier z rôznych štátov na Univerzitu Hogskolen Stord / Haugesund v Nórsku a tým obohatili svetový fond hier. 5

6 2. kapitola Komunitní nadace Euroregionu Labe Komunitní nadace Euroregionu Labe je nevládní nezisková organizace, která usiluje o otevřené lidské společenství a zlepšování podmínek života v Euroregionu Labe. Svého poslání nadace dosahuje: - podporováním různorodých společenství, propojováním veřejného a soukromého sektoru a zjišťováním potřeb a problémů ústecké komunity; - spoluvytvářením prostoru, ve kterém se mohou při hledání a iniciování společných vizí a řešení problémů sejít občané, podnikatelé, zástupci neziskových organizací spolu s představiteli místní a státní správy; - přispíváním k řešení dnešních i budoucích problémů získáváním a prostřednictvím grantů rozdělováním finančních prostředků do oblastí kultury, ekologie, vzdělávání, sociálních a zdravotních služeb a místního rozvoje. Komunitní nadace Euroregionu Labe je první českou komunitní nadací, jejíž počátky sahají do roku 1993 a jedinou otevřeně grantující nadací pro euroregion Labe (území bývalých okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem). Komunitní nadace jako nevládní nezisková organizace za dvanáct let své činnosti podpořila přes 400 projektů v celkové hodnotě více než 12 mil. Kč a vytvořila nadační jmění ve výši 45 mil. Kč. Myšlenka založit Radu mladších vznikla především z iniciativy a nápadu pracovníků nadace vzdělávat a zapojovat mladé lidi do filantropických aktivit a rozvoje komunity prostřednictvím komunitní nadace. Inspiraci získali představitelé nadace v roce 1998 od zástupce americké Council on Michigan Foundations, která podporuje projekty Youth Advisory Commitees realizované místními komunitními nadacemi. Po počátečních přípravách programu se na počátku roku 2000 nad realizací projektu Rada mladších sešlo dvacet středoškolských studentů pod vedením pracovníka Komunitní nadace. Rok 2000 a 2001 se nesl ve znamení přípravy I. grantového kola. Zdrojem inspirace pro výběr projektů vhodných k podpoření se staly výsledky I. ankety Teentown, mapující potřeby a možnosti Ústí nad Labem z pohledu mladých. Mladí lidé, převážně vrstevníci členů Rady mladších, v ní sdělovali, co se jim v Ústí líbí či nelíbí a co by chtěli změnit. Výsledky této ankety byly zpracovány do grafů a interaktivní mapy města. V průběhu roku 2001 se kromě získání finanční částky určené na podporu vybraných projektů I. grantového kola podařilo uspořádat I. autorský večer LI PO HU HU HU (Literatura-poezie-hudba-hudba-hudba) a sportovní a zábavné odpoledne pro děti z dětského domova. Avšak ke konci roku 2002 došlo k rozpadu Rady mladších vlivem neshod členů s jejich koordinátorem. Program Rada mladších V druhé polovině roku 2003 byl program znovu obnoven. Podařilo se získat nové členy z řad studentů sociální práce na FSE UJEP, jimž se tak naskytla možnost praxe v neziskovém sektoru. Ve zbývající části roku bylo vyhlášeno II. grantové kolo a získány prostředky na podporu vybraných projektů. Mimo běžných metod opatřování peněz pomocí darů od různých firem a tzv. matching fund (za každou korunu vybranou od dárců koruna od nadace) bylo poprvé využito benefičního koncertu v klubu Circus. Obtíže spojené se získáváním financí na činnost Rady mladších se však ukázaly jako velmi výrazné a podnítily úsilí o hledání jiných zdrojů. Úspěch se dostavil v roce 2004, kdy program získal generálního partnera. Díky jeho podpoře bylo možné do konce roku vyhlásit další dvě grantová kola. Další vývoj programu Rada mladších výrazně ovlivnil týdenní seminář v Belfastu UK v únoru 2004, kterého se zúčastnila koordinátora programu. Díky semináři se program Rada mladších přiklonil k myšlence Youthbank a začlenil ji do své struktury. 6

7 2. kapitola Poslání a cíle programu Rada mladších je otevřená skupina mladých lidí ve věku od 15 do 25 let, kterým nadace poskytla prostor k realizaci různorodých činností zaměřených na rozvoj komunity. Poslání Rady mladších spočívá ve snaze o zlepšení podmínek života v Ústí nad Labem a okolí, a v úsilí zapojit do této snahy co nejširší spektrum mladých lidí z různých komunit a sociálních prostředí. Rada mladších svého poslání dosahuje zjišťováním názorů mladých lidí na město Ústí nad Labem; vlastními jednorázovými projekty a podporou projektů jednotlivců i organizací, které jsou v souladu s cíli Rady mladších prostřednictvím zajištění peněžních i nepeněžních prostředků na jejich realizaci Podpořené projekty V programu Rada mladších bylo podpořeno v rámci čtyř grantových kol 44 projektů celkovou sumou ,- Kč. V grantových kolech Rady mladších se mohou o finanční podporu ucházet mladí lidé ve věku 15 až 25 let s projekty realizovanými v okrese Ústí nad Labem. Žadatel o grant může získat maximálně 3 000,- Kč na jeden projekt. Cílem programu Rada mladších je umožnit mladým lidem realizovat své vlastní projekty, které jsou v souladu s posláním Rady mladších, tj. svádějí dohromady lidi z různých sociálních prostředí (např. děti z dětského domova a jejich vrstevníky zvenčí ); pomoci mladým lidem nalézt aktivní o zodpovědný vztah k místu, v němž žijí a seznámit mladé lidi s neziskovým sektorem, zejména s činností nadací, a umožnit jim tak přístup k zajímavé oblasti činností, která se může stát prostorem pro budoucí profesionální a zájmové uplatnění. Mezi podpořenými projekty byla například fotografická výstava Indie - tajuplná i zatracovaná spojená s promítáním diapozitivů, ochutnávkou indické kuchyně a diskusí na téma Indie a Čechy - vzdálené země?. Dalším projektem sbližující dva různé světy lidí bylo vydání sborníku Zrcadlo severočeských duševně nemocných autorů a představení literatury a výtvarného umění ústecké veřejnosti. Projekt nesl název Literární a výtvarná tvorba duševně nemocných autorů. Ústí dnes a denně, projekt studentky střední školy, která netradičním způsobem pojala pohled na život ve městě Ústí nad Labem skrze hledáček fotoaparátu. Fotografie byly vystaveny v galerii Suterén. Projekt Děti v kině potřetí realizovali studenti místního gymnázia. Cílem projektu bylo zprostředkování kulturního zážitku dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí s dobrými studijními výsledky a chováním, a posílit tak jejich motivaci k dalšímu sebe-zdokonalování. 7

8 2. kapitola Komunitná nadácia Prešov Poslaním KNP je rozvoj miestneho darcovstva a podpora budovania sociálneho kapitálu v meste Prešov. KNP ponúka darcom možnosti, ako podporiť zmysluplné aktivity, ktoré prinášajú zlepšenie životných podmienok pre celú komunitu. KNP efektívne využíva získané prostriedky na podporu riešenia pálčivých problémov a uchopenia zaujímavých príležitostí, ktoré môžu život v Prešove urobiť krajším a lepším. KNP vznikla v roce Svoje poslanie napĺňa spoluprácou s darcami a finančnou podporou nápadov a projektov aktívnych Prešovčanov, ktorí chcú prispieť k zvýšeniu kvality života vo svojom meste. Od svojho založenia nadácia podporila viac ako 600 projektov celkovou sumou cca 6 mil. Sk. Poslanie a ciele programu Základným princípom programu je presvedčenie, že mladí ľudia majú schopnosti a kapacitu identifikovať a riešiť potreby vo svojom okolí tak, ako ich vnímajú oni. Tento program sa snaží vybaviť aktívnu mládež potrebnými zručnosťami a posilňuje vlastnosti nevyhnutné pre ich zapojenie do riešenia problémov v komunite, pre ich dobrovoľnícke aktivity a osobnostný rast. Je to program založený na princípe mladí mladým. Mládež má reálnu zodpovednosť za rozhodnutia o podpore pre projekty a súčasne sa podporujú projekty (často nenáročné myšlienky a nápady), ktoré by inak neboli nikdy zrealizované. Cieľom programu je rozvíjať filantropiu medzi mladými ľuďmi, viesť ich k aktívnemu záujmu o riešenie potrieb komunity, v ktorej žijú, a k podpore rôznych zaujímavých občianskych aktivít, ktoré zvyšujú kvalitu života v nej. Základným pravidlom programu je to, že mládež realizuje všetky aktivity programu podľa vlastnej kolektívnej dohody a presvedčenia, a zároveň rešpektuje vopred stanovené pravidlá. Program je prínosný nielen pre tých mladých, ktorí získavajú obrovské množstvo nových zručností a skúsenosti, alebo pre tých, ktorí majú možnosť realizovať pomocou finančných grantov vlastné nápady. Aktívna a šikovná mládež je veľkým prínosom aj pre širokú komunitu. Program Mladí mladým Komunitná nadácia Prešov odštartovala koncom roka 2004 program s názvom Mladí mladým. Program vznikol na základe inšpirácie programom YouthBank. Riaditeľka KNP absolvovala vo februári 2004 týždenný tréning pre pracovníkov komunitných nadácií, ktoré mali záujem podobný mládežnícky program realizovať, v Belfaste, UK, a prešovský program bol naplánovaný tak, aby sa čo najviac približoval originálnemu Youthbank-u, no zároveň rešpektoval miestne podmienky. V priebehu niekoľkých mesiacov, od novembra 2004 do januára 2005, sa sformovala skupina mladých ľudí vo veku od 16 do 25 rokov so záujmom o účasť v programe. Boli to mládežníci zo stredných aj vysokých škôl, chlapci aj dievčatá. Už v priebehu školení bolo zrejmé, že každý zo zapojených bude mať iniciatívu a aj príležitosť využiť vlastné schopnosti a záujmy na to, aby sa spoločne podarilo pilotný rok programu úspešne zrealizovať. Po ukončení školení fungoval tím viac-menej samostatne. Mládežníci realizovali všetky potrebné úlohy: od celkového naplánovania grantového programu a určenia jeho priorít, jeho propagácie a medializácie, vyhlásenia programu, cez konzultovanie so žiadateľmi až po konečné rozhodovanie o predložených projektoch, monitoring podporených projektov a vyhodnotenie celého programu. V rámci prvého roka programu sa uskutočnilo aj niekoľko plánovacíchteambuildingových aktivít. KNP program financovala z daru Nadácie SPP a organizačne zabezpečovala jeho priebeh. 8

9 2. kapitola Podporené projekty V grantovom programe Mladí mladým bolo podporených 10 projektov celkovou sumou ,- Sk. Cieľom programu bola aktivizácia mladých ľudí, prebudenie ich aktívneho záujmu o svoje okolie, rozvoj ich tvorivosti, originality. Zároveň to mala byť príležitosť zapojiť aj tých, ktorí pochádzajú zo sociálne či ekonomicky znevýhodneného prostredia. Program bol určený výhradne pre mladých vo veku rokov. Podporená bola napr. akcia (t)urban Fest - festival pouličného umenia, na ktorej mali mládežníci šancu naučiť sa niečo nové a netradičné; žonglovať, hrať na djembe, zapojiť sa do rôznych výtvarných či divadelných aktivít. V závere dňa na centrálnom pódiu vystúpili doteraz neznáme kapely. Aj pomocou projektu Druhá šanca si vášniví malí a mladí futbalisti z družstva KAMA - saleziáni svojpomocne opravili oplotenie ihriska a doplnili vybavenie s cieľom môcť lepšie šetriť to, čo majú, a ponúknuť priestor na hru ešte väčšiemu počtu nádejných športovcov. Futbal je pre nich nielen voľnočasovou aktivitou, no aj prostriedkom osobnostného rozvoja. Celosídliskový projekt ŠportFest na sídlisku Sekčov, smutnepreslávenom ako betónové monštrum, dostal do pohybu deti, mladých aj tých starších. Uskutočnil sa deň plný športu a zábavy. Projekt Tvorivé dielne dal príležitosť študentom hotelovej akadémie bývajúcim v internáte nápaditejšie stráviť voľný čas po škole a zároveň sa niečo naučiť: sami si vyrábali batikované tričká a modelovali šperky z terakoty. 9

10 3. kapitola Týden na Slovensku Myšlenka spolupráce dobrovolníků zapojených do různých skupin Youthbank se zrodila již v roce 2004, kdy se představitelé komunitních nadací z Evropy a Afriky sešli na týdenním semináři v Community Foundation of the Northern Ireland v Belfastu, UK. Zde byla poprvé prezentována myšlenka Youthbank s poselstvím, aby při každé zúčastněné komunitní nadaci, pokud to bude možné, vznikl tento mládežnický program. A to se ve finále také podařilo. Avšak většina věcí stojí a padá s komunikačními a finančními problémy, takže po návratu do svých domovů se mnohé kontakty přerušily. Nicméně několik zůstalo a tak vznikl prostor pro další rozvíjení spolupráce. Zrodila se československá síť nově vzniklých Youthbank, které se zformovaly při Komunitní nadaci Euroregionu Labe (Ústí nad Labem, Česká republika), Komunitní nadaci Zdravé město (Bánská Bystrica, Slovenská republika) a Komunitní nadaci Prešov (Prešov, Slovenská republika). Komunikace probíhala bez problémů, jen vyřešit problém Kdo zaplatí setkání našich dobrovolníků?. Proto jsme požádali Českou národní agenturu Mládež o finanční podporu několika denního setkání dobrovolníků zapojených do programu Youthbank na Slovensku. Bohužel, žádost byla na poprvé zamítnuta. Poučeni z nezdaru jsme opravili nedostatky a žádost podali podruhé...a tentokrát úspěšně. V tuto chvíli již nic nebránilo tomu, abychom po dvou letech práce a snažení uspořádali společné setkání dobrovolníků z Čech a Slovenska zapojených do programu Youthbank. Setkání, které ho se účastnilo patnáct dobrovolníků z Komunitní nadace Euroregionu Labe, Komunitní nadace Prešov a Komunitní nadace Zdravé město Bánská Bystrica, probíhalo pět dní, a to od 3. července do 7. července 2005 v malebném prostředí Nízkých Tater. Během nich si dobrovolníci vyměňovali informace a zkušenosti se zapojením do programu, společně řešili problémy, s kterými se setkávají a hledali inspiraci a nápady na zlepšení. Mimo pracovní náplně byl dán dostatečný prostor pro seznámení jednotlivých účastníků. Kdybychom měli s odstupem času hodnotit přínos celého setkání, mohli bychom říct, že samotné zjištění, že na řešení problémů nejste sami a máte kolem sebe lidi, kteří jsou v podobné situaci a mohou vám poradit či můžete společně daný problém vyřešit, bylo to nejdůležitější, proč jsme se pro tento krok odhodlali...a byl prvním, ale nikoliv posledním. :o) Setkání v Nízkých Tatrách finančně podpořila Česká národní agentura Mládež v rámci Akce 3 - skupinové iniciativy mládeže. 10

11 4. kapitola Stručný návod jak na to Získávání členů do Youthbank Cíl: Je dôležité, aby tím YouthBank reprezentoval všetkých mladých ľudí v oblasti, v ktorej jeho materská organizácia pôsobí. Preto je potrebné do tímu získať mladých ľudí z rôznych komunít, kultúrneho prostredia, s rôznymi záujmami, zručnosťami a skúsenosťami. Na hľadanie nových členov je dobré využiť tých mladých ľudí, ktorí už v programe pracujú- vedia pozitíva programu lepšie predať. Prínosom sú najmä noví členovia, ktorí sa dovtedy nezapájali do podobnej organizovanej aktivity či dobrovoľníckej práce. Oslovme všetkých mladých Mladí ľudia identifikujú, analyzujú a skúmajú hlavné potreby pri získavaní ďalších mládežníkov pre program udeľovania grantov. Pomôcky: Kópie inzerátu, papiere, perá a iné pomôcky potrebné pri navrhovaní inzerátov pre program YouthBank. Doba trvania: 45 min. Skupina sa po dvoch- troch rozdelí na malé skupinky. Každý člen dostane kópiu inzerátu. Tento inzerát bol navrhnutý počas pilotných rokov programu Youthbank. V malých skupinkách mladí diskutujú o každom prvku a informácii v inzeráte - aký má táto veta / vyjadrenie / informácia účel? Prečo je uvedená? Ako možno nájsť rovnováhu medzi zdôraznením príťažlivosti programu pre mladých ľudí a výstižným opisom práce a toho, čo bude zapojenie do programu predstavovať a pre koho je určený? Záverečná diskusia: S členmi skupiny možno diskutovať o množstve potrieb programu Youthbank - je dôležité sústrediť sa na hlavnú otázku charakteru a osobných kvalít mladých ľudí, ktorých program pravdepodobne osloví najviac. Odporúčanie: Toto cvičenie skupine pomôže vytvoriť vlastný propagačný materiál. Diskusia o najdôležitejších častiach inzerátu im pomôže sústrediť sa na ich vyjadrenie aj vo vlastnom PR materáli. Zdroj: YB UK Toolkit. Inzerát Zapoj sa do nového programu a staň sa členom skupiny mladých ľudí, ktorí udelia granty Sk iným mládežníkom v Prešove! Oslovujeme všetkých mladých ľudí, ktorí chcú robiť niečo nové! Máš rokov? Bývaš alebo študuješ v Prešove? Si aktívny a rád sa zapájaš do rozhodovania o veciach? Dokážeš pracovať v tíme, vieš počúvať ostatných a dať si poradiť, vieš, ako hľadať nové informácie a dobre rozhodovať? Chceš pomôcť rozdeliť Sk na podporu nápadov mladých ľudí v meste Prešov? Máš čas pracovať ako dobrovoľník a stretávať sa s ďalšími mladými ľuďni aspoň raz za mesiac? Zapojil si sa už niekedy do programu, ktorý riadili mladí ľudia? Tak sa zapoj a pomôž podporiť nápady svojich rovesníkov v Prešove korunami! 11

12 4. kapitola Čo prinesie Youthbank mladým ľuďom? Pomáha mladým ľuďom zistiť, ako ich obohatí zapojenie do programu YouthBank. Skôr, ako sa program začne, je dobré vedieť, ako naňho reagujú mladí a prečo by sa mali do programu zapojiť. Pomôcky: Lepiace Post It papieriky a perá. Doba trvania: 45 min. Cvičenie je založené na vytváraní zoznamov a ich organizovaní. Skupina vytvára - v podskupinkách, v pároch alebo aj celá spoločne zoznam toho, čo im zapojenie do programu YouthBank prinesie v každej oblasti a píše konkrétneplusy zapojenia na lepiace poznámkové papieriky. Nie je to rozmýšľanie o prínose pre komunitu či skupiny, ktoré budú v programe finančne podporené, no o prínose pre konkrétnych mladých ľudí zapojených do programu ako členovia YouthBanku. Členovia skupiny lepia popísané papieriky na tabuľu alebo flipchart a organizujú ich do jednotlivých kategórií - práca, budúca kariéra, zručnosti v osobnom živote a posilnenie sebavedomia. Záverečná diskusia: Diskutuje sa o tom, či by boli opísané plusy prínosné aj pre iných mladých ľudí. Ako ich možno predať tým ostatným? Ak nimi nemožno motivovať ďalších, čo vieme použiť na ich pritiahnutie do skupiny? Odporúčanie: vybrané plusy môže skupina použiť ako motiváciu pri tvorbe PR materiálov pri oslovovaní ďalších mladých ľudí. Zdroj: YB UK Toolkit. Teambuilding Cíl: Úspěch programu Youthbank závisí především na tom, jak bude skupina dobrovolníků schopna společně spolupracovat a fungovat jako jeden tým. Níže uvedené techniky směřují od jednoduchého představení všech členů skupiny přes poznání různých zájmů jednotlivců až po podporu spolupráce, obratnosti a tvořivosti. Komu míč? Představit všechny členy skupiny, naučit se jejich jména a navodit přátelskou atmosféru, důležitou pro další práci skupiny. Pomůcky: 3-5 barevných míčků. Doba trvání: 15 min. Skupina stojí v kruhu. Úkolem hráčů je házet si míč v kruhu tak, že házející musí vždy předem zavolat jméno osoby, která má míč chytit. V házení a chytání se musí vystřídat všichni, a proto by neměl nikdo dvakrát za sebou házet míč stejné osobě. Házení a vyvolávání jmen se může postupně zrychlovat. Důležité je, vždy říci správně jméno toho, komu je míček házen. Celý proces seznamování lze ztížit tím, že se hází několik míčků najednou. Závěrečná diskuse: Se členy skupiny je možné diskutovat například jak se cítí ve skupině, zda jsou si jistější v komunikaci s jednotlivý členy, zda jsou připraveni pracovat jako tým. Doporučení: Hru je vhodné využít zejména na počátku práce se skupinou, která se setkala poprvé či má nové členy, kteří se s ostatními neznají. Zdroj: Neuman Jan Dobrodružné hry a cvičení v přírodě, Praha: Portál. 12

13 4. kapitola Nucená volba Poznávat členy skupiny, navazovat kontakt, naučit se rozhodovat a zastávat svůj názor. Pomůcky: Lano případně křída na ohraničení prostoru. Doba trvání: 30 min. Vyznačíme dva prostory, do kterých budou vstupovat hráči odlišných názorů. Mohou to být například rohy hřiště. Tyto dva rohy jsou od sebe vzdáleny 3-5 m. Vznikly nám dva póly, mezi kterými si musí každý účastník najít své místo odpovídají jeho pocitům. Například v rozhodování, zda je optimista nebo pesimista, se někdo zařadí blíže k pólu optimista. Skupina tak může vytvořit řadu, na jejímž konci budou optimisté a na druhém konci lidé spíše se považující za pesimisty. Místo vytváření řad se můžeme sdružovat podle společných charakteristik, například podle počtu sourozenců, podle znamení zvěrokruhu, podle věku apod Závěrečná diskuse: Diskusi můžeme zavést například na otázky typu, jak jste se cítili při rozhodování, které rozhodnutí bylo nejtěžší, řídili jste se nějakou představou či vzorem, apod. Doporučení: Hru lze využít k bližšímu seznámení mezi jednotlivými členy skupiny a nalezení společných hodnot a vlastností. Zdroj: Neuman Jan Dobrodružné hry a cvičení v přírodě, Praha: Portál. Gordický uzel Navázání kontaktu s ostatními, podpora spolupráce, obratnosti a tvořivého přístupu. Prostředek jak zapojit všechny do akce. Pomůcky: Žádné. Doba trvání: min. Členové skupiny vytvoří kruh, tak aby se dotýkali rameny. Každý předpaží levou paži a uchopí za ruku některého ze svých spoluhráčů. Nesmí to být soused ani z leva ani zprava. Totéž provedou členové skupiny pravou paží. Tak vznikne gordický uzel. Bez toho, aniž by se jednotlivý členové skupiny pustili, by měli vytvořit jeden kruh (platí i postavení zády do středu kruhu). Závěrečná diskuse: Jednotlivý členové skupiny by měli být schopni reflektovat spolupráci ve skupině a zhodnotit ji. Je možné se ptát například, kdo byl ten, kdo organizoval rozplétání, jak se jednotlivý členové cítili, kdo měl a s čím problémy. Doporučení: Pokud rozplétání trvá příliš dlouho, je možné rozpojit jedno držení a to takové, na kterém se skupina shodne, že je důležité pro rozpletení. Zdroj: Neuman Jan Dobrodružné hry a cvičení v přírodě, Praha: Portál. 13

14 4. kapitola Grantový program Cíl: Grantový program je základním kamenem programu Youthbank. Jeho úspěch či neúspěch, který čas jistě prověří, stojí mimo jiné na tom, jak bude grantový program dobře připraven a propracován. To se zejména týká vyhlášení grantového kola, které obsahuje kritéria a podmínky, které musí žadatel splnit a samotného formuláře, který žadatel musí vyplnit. Techniky, které zde nabízíme vedou dobrovolníky k zamyšlení nad tím, zda obsah vyhlášení a formuláře je jednoznačný a nemůže vést k odlišné interpretaci. Kdo chce peníze? Zamyšlení nad kritérii grantových kol a nad jejich vytvářením. Pomůcky: Pro každého ve skupině bonbón či sušenka. Doba trvání: 30 min. Máme větší množství sladkostí, které ukážeme skupině s tím, že chceme tyto sladkosti někomu dát. Skupina se rozdělí do dvojic s tím, že každá skupina se má rozhodnout, co se sladkostmi udělá. Svůj návrh přednese skupině se zdůvodněním proč se tak rozhodla. Všechny návrhy se píší na tabuli. Každý člen skupiny dá svůj hlas jednomu návrhu. Návrh s nejvíce body získá všechny sladkosti a po té musí být zrealizován. Závěrečná diskuse: V rámci diskuse je možné se zaměřit na samotný rozhodovací proces, jaká kritéria jsme volili, jak jsme je dokázali zdůvodnit, jak těžké bylo rozhodnout, komu sladkosti dát, je možné usuzovat na některé obecné principy rozhodování v rámci grantových kol. Doporučení: V rámci techniky je možné použít i peníze. V tom případě na počátku hry vezmeme skleničku a vložíme do ní určitý finanční obnos (například 30,- Kč) a necháme skleničku kolovat s tím, že každý může přispět jakou chce částkou, ale samozřejmě nemusí. Nakonec peníze necháme spočítat. Dále postupujeme podle výše uvedené v postupu. Pamatujme však, že hra s vysbírávání peněz nemusí být vždy vhodná. Zdroj: YB UK Toolkit. 14

15 4. kapitola Co můžeme zlepšit? Nalezení zpětné vazby na vlastní činnost. Pomůcky: Vyhlášení grantových kol a formuláře, tužky a papíry. Doba trvání: 1h 1,5 h Skupina se rozdělí do menších skupin po 3-4 členech. Každá skupina dostane po jednom vyhlášení a jednom formuláři. Pokud je skupina složena z různých skupin Youthbank, je dobré dát každé skupině vyhlášení a formulář, který nepoužívá pro svá grantová kola. Úkol je jednoduchý. Na základě vyhlášení dát dohromady nápad a naformulovat ho do formuláře žádosti o grant. Podtrhat jak ve vyhlášení, tak ve formuláři body, u kterých si skupina nebyla jista, co znamenají či byly zavádějící. Po dokončení práce se skupina opět vrátí do společného kruhu. Závěrečná diskuse: V rámci diskuse je možné se zaměřit na zpětnou vazbu k vyhlášení a k formulářům žádosti o grant. Je možné se ptát, s jakými problémy se jednotlivé skupiny při práci setkali? Které formulace jim přišly nejasné? Co hodnotí jako dobrý nápad? Jaké doporučení by k jednotlivým materiálům měli? Doporučení: Pokud je skupina ještě na počátku své cesty ke grantovému kolu, nemusí mít ještě vytvořené vlastní vyhlášení grantového kola a formulář žádosti o grant. V tom případě je možné využít materiály již fungujících skupin zapojených do Youthbank s tím, že nové skupině mohou posloužit tyto materiály jako inspirace pro vytvoření jejich vlastního vyhlášení a formuláře žádosti o grant. Mluvící obrázky Podpora spolupráce a komunikace, umění přesně se vyjadřovat a dobře naslouchat. Pomůcky: Papíry, tužky a obrázek (viz. obrázek č. 1). Doba trvání: min. Jeden člen skupiny dostane obrázek a nikomu ve skupině ho neukazuje. Ostatní členové skupiny si vezmou papíry a tužky. Jejich cílem je nakreslit pomocí instrukcí od vybraného člena totožný obrázek jako drží jeden člen skupiny předkreslený na papíře. I. varianta Vybraný člen skupiny, který drží obrázek, si stoupne zády ke skupině tak, aby mu nikdo do obrázku neviděl. Po té začne postupně popisovat, co na obrázku vidí. Během jeho popisu se nesmí ostatní členové skupiny na nic ptát ani jiným způsobem komunikovat. II. varianta Vybraný člen se postaví čelem ke skupině a začne popisovat, co na obrázku vidí. Během jeho popisu se mohou ostatní členové ptát a komunikovat mezi sebou. Na závěr si nakreslené obrázky všichni ukáží a porovnají rozdíly. Závěrečná diskuse: Při závěrečné diskusi je důležité porovnat obě varianty. Která byla pro kreslící příjemnější? Pokud se nesměli ptát a nebyli si něčím jisti, zda malovaní vzdali? Jaké chyby, ten, který obrázek popisoval dělal? Jaké obtíže měl přednášející člen skupiny, pokud neměl žádnou zpětnou vazbu o tom, co dělá? apod. Doporučení: Hra je vhodná jako úvod pro další cvičení týkající se vyhlášení grantových kol a formulářů. Ukazuje, že ne vždy to co říkáme je stejně jasně srozumitelné všem, což v případě vyhlášení grantových kol může být problematické. 15

Dobrovolnictví a sociální práce. nabízíme spojení teorie s praxí ponúkame spojenie teórie s praxou

Dobrovolnictví a sociální práce. nabízíme spojení teorie s praxí ponúkame spojenie teórie s praxou nabízíme spojení teorie s praxí ponúkame spojenie teórie s praxou Adra, o. s., foto: eva palkovičová Dobrovolnictví a sociální práce 4 2011 ročník 11 vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci na vydávání

Více

Dobrovolnictví středoškoláků

Dobrovolnictví středoškoláků Dobrovolnictví středoškoláků Manuál pro učitele, zaměstnance neziskových organizací a volnočasových klubů a další zájemce o tom, jak udělat dobrovolnictví pro středoškoláky zajímavým. Michal Novotný (Hestia

Více

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Do Evropy hrou II OBSAH Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Seznamte se první kolo... 11 Příběhy našich věcí... 11 Hledám Petra... 12 Interpol vyšetřuje...

Více

Dr. Alexander Dvořák, projektový manager o.s. Sdružení pěstounských rodin

Dr. Alexander Dvořák, projektový manager o.s. Sdružení pěstounských rodin Předmluva: Vážení čtenáři, vážení uživatelé tohoto sborníku, ve dnech 11. a 12. října 2007 se konala v areálu Vyšší policejní školy a Střední policejní školy v Praze mezinárodní konference, pořádána rozvojovým

Více

Individuální plánování v sociální práci

Individuální plánování v sociální práci nabízíme spojení teorie s praxí ponúkame spojenie teórie s praxou diecézní charita Brno, foto: richard Bouda Individuální plánování v sociální práci 3 2011 ročník 11 vydává Asociace vzdělavatelů v sociální

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

2Vydrží kultura (bez) plánování? zkušenosti ze strategického plánování Johan o.s.

2Vydrží kultura (bez) plánování? zkušenosti ze strategického plánování Johan o.s. 1 2 3 Úvod: Jsme organizace, která potřebuje strategicky plánovat? 5 1. Situace neziskového sektoru v České republice 6 Roman Černík / Neziskové organizace v kultuře 7 Stanislava Brejchová / Co znamená

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Charitativní a sociální práce

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Charitativní a sociální práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Jan Řezníček Komunitní práce na příkadu organizace Český západ Bakalářská

Více

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Standardy kvality a principy opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky

nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky MAPOVÁNÍ VZTAHŮ VE TŘÍDĚ 2 Obsah TEORETICKÁ ČÁST

Více

KOnference NEformálního Vzdělávání. Česká národní agentura Mládež

KOnference NEformálního Vzdělávání. Česká národní agentura Mládež KOnference NEformálního Vzdělávání Česká národní agentura Mládež KOnference NEformálního Vzdělávání Česká národní agentura Mládež OBSAH Úvod........................... 3 Česká národní agentura Mládež

Více

EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ

EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ Jana Adamčíková Petr Eisner Daniel Kaucký EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ Rytmus, o. s. Tento program byl spolufinancován Evropskou unií

Více

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Praha 2015

Více

Jana Miháliková Do Evropy hrou

Jana Miháliková Do Evropy hrou Jana Miháliková Do Evropy hrou 1 2 3 4 Jana Miháliková Do Evropy hrou 5 6 Česká národní agentura Mládež spravuje v České republice největší grantový program Evropské unie Mládež v akci, který je určen

Více

Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice

Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice Semily a Brno, 2008 Obsah: Úvod: Dva produkty Partnerství pro rozvoj Přehledný

Více

Fundraising v nestátní neziskové organizaci Dětský klíč Šumperk, o. p. s. Hana Tkadlecová

Fundraising v nestátní neziskové organizaci Dětský klíč Šumperk, o. p. s. Hana Tkadlecová Fundraising v nestátní neziskové organizaci Dětský klíč Šumperk, o. p. s. Hana Tkadlecová Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na neziskový sektor v České republice.

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI Plzeň leden 2012 AUTORKA: LENKA HAUEROVÁ P r o

Více

Financováno z programu PHARE Evropské unie. Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace

Financováno z programu PHARE Evropské unie. Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace Financováno z programu PHARE Evropské unie Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace HESTIA Národní dobrovolnické centrum Praha - červen 2003 Tento průvodce vznikl jako výstup projektu Zvýšení

Více

1. Proč vznikla tato publikace?...4 2. Na co nám je strategické plánování...6 3. Příprava na strategické plánování...9 4. struktura strategického

1. Proč vznikla tato publikace?...4 2. Na co nám je strategické plánování...6 3. Příprava na strategické plánování...9 4. struktura strategického Obsah 1. Proč vznikla tato publikace?...4 2. Na co nám je strategické plánování...6 3. Příprava na strategické plánování...9 4. struktura strategického plánu/pomocné otázky...15 4.1 Poslání...15 4.2 Analytická

Více

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SBÍRKA PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2012 Praha Autorský kolektiv Mgr. Gabriela Hůlková Mgr. Barbora Veselá Mgr. Otto Mertens 2 Obsah Úvodní slovo

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

Sociální práce s umírajícími

Sociální práce s umírajícími POSLÁNÍM ČASOPISU SOCIÁLNÍ PRÁCE/SOCIÁLNA PRÁCA JE: podporovat schopnost české a slovenské společnosti řešit životní problémy lidí prostřednictvím sociální práce, podporovat kvalitu sociální práce a profesionalizaci

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Rozvoj kompetencí pedagoga = cesta k moderní škole

Rozvoj kompetencí pedagoga = cesta k moderní škole VÝSTUPY A VÝSLEDKY PROJEKTU Rozvoj kompetencí pedagoga = cesta k moderní škole CZ.1.07/1.3.05/02.0037 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah

Více

Řízení lidského kapitálu v organizaci AIESEC

Řízení lidského kapitálu v organizaci AIESEC Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Řízení lidského kapitálu v organizaci AIESEC Bakalářská práce 2011 Kristýna Potůčková Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Řízení lidského

Více

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky

Více

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Možnosti čerpání prostředků Příprava a zpracování projektu Konkrétní rady pro tvorbu a podávání projektu Praktická příručka pro

Více

Škola pro udržitelný život krok za krokem

Škola pro udržitelný život krok za krokem Škola pro udržitelný život krok za krokem Chceme, aby školní projekty řešily problémy, které žáci a místní lidé skutečně jako problém vnímají. Chceme, aby se s projekty žáci a místní lidé ztotožnili a

Více