Nejvyšší soud, 30 Cdo 294/2005, [C 3788]

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nejvyšší soud, 30 Cdo 294/2005, [C 3788]"

Transkript

1 Nejvyšší soud, 30 Cdo 294/2005, [C 3788] Zajišťovací převod věcného práva Zajišťovací převod práva je bezúplatný a spočívá tom, že dlužník převede své právo (i právo věcné, včetně vlastnického) na věřitele s rozvazovací podmínkou, že zajištěný závazek bude splněn, popřípadě může být zpětný převod práva dohodnut. 553 ObčZ zajištění závazku převodem práva Usnesení ze dne , sp. zn. 30 Cdo 294/2005 Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Karla Podolky a JUDr. Romana Fialy v právní věci žalobkyň a) J. H. a b) J. H., obou zastoupených advokátkou, proti žalovanému D. N., zastoupenému advokátem, o určení vlastnictví, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 8 C 216/98, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 19. října 2004, č. j. 19 Co 1897/ , takto: I. Dovolání se odmítá. II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyním na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 3.075,- Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení na účet advokátky. Odůvodnění: Žalobkyně se po změně žaloby soudem připuštěné domáhaly, aby bylo určeno, že smlouva o koupi rodinného domu čp. 242, stav. parc. č. 104/11 o výměře 218 m2, parcely č. 104/12 o výměře 54 m2, pozemku parc. č. 104/5 o výměře 488 m2, ostatní plocha staveniště, a č. parc. 104/13 o výměře 45 m2, orná půda, zapsaných na LV č. 313 pro obec a kat. území S. u Katastrálního úřadu v Č., uzavřená dne mezi manžely J. H. a J. H., jako prodávajícími, a žalovaným D. N., jako kupujícím, je neplatná a že v době smrti J. H. dne byli J. H. a J. H. spoluvlastníky nemovitostí, které měli ve společném jmění manželů, a to nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu v Č., v katastru nemovitostí pro okres Č., obec S., kat. území S., na LV č. 313 jako vlastnictví pozemku a stavby parc. č. 104/11 o výměře 218 m2, zastavěná plocha, domu čp. 242 postaveného na parcele č. 104/11 o výměře 218 m2, zastavěná plocha, parcely č. 104/12 o výměře 54 m2, zastavěná plocha, rozestavěné budovy na parcele č. 104/12 o výměře 54 m2, zastavěná plocha, a dále pozemku parc. č. 104/5 o výměře 488 m2, ostatní plocha, a č. parc. 104/13 o výměře 45 m2, orná půda. Žalobu odůvodnily zejména tím, že kupní smlouva je neurčitá, nesrozumitelná a zmatečná, formulace v ní použité jsou nepřesné, není v ní vyjádřeno, kterému prodávajícímu bude vyplacena kupní cena, smlouva neobsahuje přesné vymezení příslušenství, nemovitosti v ní označ

2 ené nejsou v souladu s výpisem z katastru nemovitostí, vklad vlastnického práva byl proveden v rozporu se zákonem, smlouva byla podepsána v omylu a při absenci vážnosti vůle, prodávajícím nebyla zaplacena kupní cena, a smlouva je neplatná i podle 39 obč. zák., neboť jejím účelem bylo jen zajištění pohledávky ze smlouvy o půjčce, kterou první žalobkyně a J. H. uzavřeli dne se žalovaným. Protože žalovaný je zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník uvedených nemovitostí a žalobkyně bez rozhodnutí soudu o určení neplatnosti kupní smlouvy a o určení vlastnictví k nemovitostem nedocílí zápisu v katastru nemovitostí a nemovitosti nemohou být předmětem projednání dědictví po zemřelém J. H., mají žalobkyně naléhavý právní zájem ve smyslu ust. 80 písm. c) o. s. ř. na požadovaném určení. Okresní soud v Českých Budějovicích rozsudkem ze dne , č. j. 8 C 216/98-146, žalobu zamítl a rozhodl o náhradě nákladů řízení. K odvolání žalobkyň Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne , č. j. 19 Co 2334/99-174, rozsudek soudu prvního stupně z důvodu nedostatečně zjištěného skutkového stavu věci zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Okresní soud v Českých Budějovicích po doplnění dokazování ve věci znovu rozhodl rozsudkem ze dne , č. j. 8 C 216/98-252, tak, že žalobu zamítl a rozhodl o náhradě nákladů řízení ve vztahu mezi účastníky a vůči státu. K odvolání žalobkyň Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne , č. j. 19 C 977/ , rozsu dek soudu prvního stupně zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení s tím, že ve věci je zapotřebí provést další dokazování. Po doplnění řízení v naznačeném směru Okresní soud v Českých Budějovicích rozsudkem ze dne , č. j. 8 C 216/98-434, žalobu znovu zamítl a rozhodl o náhradě nákladů řízení ve vztahu mezi účastníky a vůči státu. K odvolání žalobkyň Krajský soud v Českých Budějovicích rozsudkem ze dne , č. j. 19 Co 593/ , rozsudek soudu prvního stupně ve výroku o zamítnutí žaloby na určení neplatnosti kupní smlouvy potvrdil a ve výroku o zamítnutí žaloby na určení vlastnického práva první žalobkyně a jejího zemřelého manžela ke dni jeho smrti a v závislých výrocích o nákladech řízení zrušil a věc mu v tomto rozsahu vrátil k dalšímu řízení. Odvolací soud se ztotožnil s názorem soudu prvního stupně, že otázka platnosti kupní smlouvy bude při rozhodování o žalobě na určení vlastnictví k nemovitostem ke dni řešena jako otázka předběžná, a proto shledal, že žalobkyně na tomto určení nemají naléhavý právní zájem ve smyslu ust. 80 písm. c) o. s. ř. Dále shodně s okresním soudem dovodil, že z hlediska určitosti a srozumitelnosti kupní smlouvy nezpůsobují její absolutní neplatnost podle 37 odst. 1 obč. zák. některé chyby se v ní nacházející, ani okolnost, že ve smlouvě nejsou uvedeny všechny stavby, neboť v řízení bylo zjištěno, že tvoří příslušenství věci hlavní. Přisvědčil i jeho názoru, že v řízení nebylo prokázáno, že by tato smlouva byla uzavřena v omylu a v důsledku toho by byla neplatná. Vytkl mu však, že rozhodoval na základě skutkových zjištění, která z provedených důkazů nevyplývají, a že provedené důkazy řádně nehodnotil ve smyslu ust. 132 o. s. ř., a z tohoto důvodu je jeho závěr o platnosti kupní smlouvy předčasný. Uložil mu, aby s ohledem na provázanost smlouvy o půjčce, smlouvy kupní i směnky dokazování doplnil a zjistil, zda účelem kupní smlouvy datované dnem byl skutečně převod nemovitostí, či zda se nejednalo o zajištění pohledávky z titulu smlouvy o půjčce, a aby posoudil, zda smyslem kupní smlouvy nebylo sjednání tzv. propadné zástavy a zda kupní smlouva není pro rozpor s účelem zákona neplatná podle 39 obč. zák. Dovolání žalobkyň proti potvrzujícímu výroku rozsudku odvolacího soudu bylo usnesením Nejvyššího soudu ze dne , č. j. 30 Cdo 1876/ , odmítnuto a bylo rozhodnuto o náhradě nákladů dovolacího řízení. Okresní soud v Českých Budějovicích ve věci znovu rozhodl rozsudkem ze dne , č. j. 8 C 216/98-597, tak, že určil, že J. H. a J. H. byli v době smrti J. H. dne spoluvlastníky uvedených nemovitostí, které měli ve společném jmění manželů, a rozhodl o náhradě nákladů řízení ve vztahu mezi účastníky a vůči státu. Soud prvního stupně, stejně jako ve svých předchozích rozhodnutích, shledal, že žalobkyně mají na požadovaném určení vlastnictví k nemovitostem naléhavý právní zájem ve smyslu ust. 80 písm. c) o. s. ř. a že jsou ve sporu aktivně legitimovány, neboť nemovitosti byly ve vlastnictví manželů H. a první žalobkyně jako pozůstalá manželka a druhá žalobkyně jako dcera zůstavitele jsou dědičkami po zemřelém J. H.; v daném případě tedy jde o určení rozsahu majetku, který bude předmětem dědického řízení. Na základě velmi obsáhlého důkazního řízení provedeného v původním a dalším řízení soud zjistil, že dne (k němuž byly předmětné nemovitosti ve vlastnictví první žalobkyně a jejího zemřelého manžela) uzavřeli manželé H. se žalovaným jako věřitelem smlouvu o půjčce částky ,- Kč, kterou téhož dne převzali, a zavázali se jí vrátit do ; v bodu II. smlouvy se dále uvádí, že v návaznosti na tuto smlouvu uzavřeli dlužník s věřitelem dne kupní smlouvu, jejíž kopie je přílohou č. 1

3 této smlouvy o půjčce, a že od této kupní smlouvy smluvní strany v okamžiku splacení předmětné půjčky dlužníkem s okamžitou platností odstoupí za předpokladu, že půjčka bude vrácena v termínu splatnosti. Dále bylo ujednáno, že dlužník vystaví Vlastní směnku na řad věřitele, která je garancí předmětné půjčky a nelze jí uplatňovat samostatně, a dále se dlužník zavázal, že v případě nesplacení předmětné půjčky ve stanoveném termínu poskytne jako náhradní plnění movitý a nemovitý majetek v jeho vlastnictví a v rozsahu bezpodmínečně nutném k finančnímu vyrovnání půjčky. Dne uzavřela první žalobkyně a její zemřelý manžel jako prodávající se žalovaným jako kupujícím kupní smlouvu (datovanou dnem ), jejímž předmětem byly nemovitosti uvedené shora, a kupní cena byla dohodnut a na částku ,- Kč (podle kupní smlouvy byla kupní cena uhrazena, ve skutečnosti k jejímu zaplacení nedošlo). Dále účastníci kupní smlouvy ujednali, že nejpozději do předá prodávající uvedené nemovitosti v řádném stavu, tj. domek vyklizený, kompletně vystěhovaný a uvolněný a zcela schopný k okamžitému a řádnému užívání ze strany kupujícího. Právní účinky vkladu vlastnického práva žalovaného k nemovitostem nastaly ke dni Dále vzal soud prvního stupně z výpovědi účastníků, svědků a listinných důkazů, včetně obsahů spisů Policie ČR, za prokázané, že manželé H. nejednali s úmyslem uzavřít jako prodávající kupní smlouvu se žalovaným o převodu vlastnického práva k nemovitostem, a že z jejich pohledu šlo pouze o formální uzavření kupní smlouvy, která měla sloužit jako zajišťovací institut pro již uzavřenou smlouvu o půjčce. Tento závěr je podporován výpovědí žalovaného jak před Policií ČR, kde uvedl, že kupní smlouva sloužila jako záruka pro případ, že by nedošlo k vrácení dluhu, tak i v daném řízení, kdy jako účastník řízení vypověděl, že za poskytnutou půjčku ve výši ,- Kč mu manželé H. měli ručit jejich domem a tato platba byla dvojúčelová, tzn. že se jednalo o kupní cenu, ale zároveň i o půjčku. Strany tedy neměly úmysl své právní poměry upravit smlouvou kupní, ale jednalo se o smlouvu o půjčce peněz a její zajištění uvedenými nemovitostmi, a účelem uzavření kupní smlouvy nebylo převést vlastnické právo manželů H. k nemovitostem na žalovaného, ale zajistit pohledávku ze smlouvy o půjčce, pokud tato nebude řádně a včas dlužníky uspokojena. Podle soudu by bylo nelogické, aby si manželé H. půjčovali ,- Kč, kdyby jejich úmysl směřoval k prodeji nemovitostí a inkasovali by kupní cenu ve stejné výši. Skutečnost, že kupní smlouva měla sloužit pouze jako zajišťovací institut, vyplývá i ze smlouvy o půjčce, v níž je sjednána rozvazovací podmínka, ta však nevyplývá ze smlouvy kupní; za této situace se nemohlo jednat o zajišťovací převod práva ve smyslu ust. 553 obč. zák. Je tedy zřejmé, že právní úkon, označený jako kupní smlouva, měl podle vůle účastníků sloužit jako zajišťovací institut k uhrazení předmětné pohledávky. Taková kupní smlouva, jejímž skutečným účelem je uspokojení pohledávky věřitele ze smlouvy o půjčce tím, že mu předmět kupní smlouvy připadne do vlastnictví, pokud nebude jeho pohledávka včas a řádně uhrazena, je pro rozpor s účelem zákona a pro jeho obcházení podle 39 obč. zák. neplatná (viz rozsudek NS ČR sp. zn. 21 Cdo 2204/99). Okresní soud proto dospěl k závěru, že žaloba na určení vlastnického práva první žalobkyně a jejího zemřelého manžela ke dni jeho smrti k nemovitostem označeným ve výroku rozsudku (tedy včetně jejich příslušenství), je opodstatněná. K odvolání žalovaného Krajský soud v Českých Budějovicích rozsudkem ze dne , č. j. 19 Co 1897/ , rozsudek soudu prvního stupně ve výroku o věci samé a ve výroku o nákladech státu potvrdil, ve výroku o nákladech řízení před soudem prvního stupně ve vztahu mezi účastníky jej změnil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení. Odvolací soud se ztotožnil s názorem soudu prvního stupně, že žalobkyně mají naléhavý právní zájem na požadovaném určení ve smyslu ust. 80 písm. c) o. s. ř. Vycházeje ze skutkových zjištění okresního soudu shodně s ním dovodil, že smyslem kupní smlouvy nebyl převod předmětných nemovitostí, nýbrž zajištění závazku ze smlouvy o půjčce, což je zřejmé z toho, že smlouva o půjčce, tvořící přílohu kupní smlouvy, obsahuje ujednání, že od kupní smlouvy strany v okamžiku splacení půjčky odstoupí za předpokladu, že půjčka bude vrácena v termínu splatnosti a že kupní smlouva neobsahuje rozvazovací podmínku ani dohodu o zpětném převodu nemovitostí. Neexistence vážné vůle účastníků kupní smlouvy k prodeji nemovitostí vyplývá i z dalších provedených důkazů a rovněž i z výpovědi žalovaného před orgány Policie ČR a z jeho účastnické výpovědi, když uvedl, že kupní smlouva sloužila jako záruka pro případ, že by nedošlo k vrácení dluhu a že platba ,- Kč byla dvojúčelová, tzn. že bude-li vrácena tato částka, která je zároveň půjčkou, odstoupí od kupní smlouvy; nebude-li však vrácena, smlouva o půjčce zaniká a je platná kupní smlouva. Nedostatek vážnosti vůle účastníků kupní smlouvy k převodu předmětných nemovitostí má za následek, že tato smlouva je podle 37 odst. 1 obč. zák. absolutně neplatná. Odvolací soud nekvalifikoval kupní smlouvu jako zajištění pohledávky převodem práva podle 553 obč. zák., neboť kupní smlouva neobsahuje rozvazovací podmínku ani

4 závazek zpětnéh o převodu, či jiný způsob závislosti účinku kupní smlouvy na splnění zajištěného závazku, ale naopak obsahuje ujednání o kupní ceně ve výši ,- Kč, které je v rozporu s institutem zajištění závazku, a v souladu s institutem zajišťovacího práva není ani ujednání o odstoupení od smlouvy, obsažené navíc jen ve smlouvě o půjčce. Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, jehož přípustnost dovozuje z ust. 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., a podává je z důvodu uvedeného v ust. 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. Nesouhlasí s právními závěry odvolacího soudu a namítá, že kupní smlouvu o převodu nemovitostí je nutno vykládat v souvislosti se smlouvou o půjčce, neboť účelem kupní smlouvy bylo zajištění návratnosti půjčky, kterou žalovaný poskytl žalobcům, přičemž záruka splacení půjčky byla realizována převodem vlastnických práv k předmětným nemovitostem. Kupní smlouvu je proto nutno považovat za smlouvu o zajišťovacím převodu práva ve smyslu ust. 553 obč. zák., jež jako jedinou podmínku stanoví písemnou formu, a smlouva tedy nemusí obsahovat rozvazovací podmínku. Podle názoru dovolatele může být tato podmínka obsažena v jiné smlouvě, než ve smlouvě kupní, což se v daném případě stalo, neboť rozvazovací podmínka je uvedena ve smlouvě o půjčce. Protože žalovaný nebyl zástavní věřitel a protože k převodu vlastnictví nemělo dojít až v případě, že dlužníky nebude uspokojena pohledávka ze smlouvy o půjčce, nýbrž uzavřením kupní smlouvy, resp. vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí, nemohlo se jednat o tzv. propadnou zástavu, jak tvrdily žalobkyně. V této souvislosti poukazuje na to, že návrh na vklad do katastru nemovitostí byl podán po uzavření kupní smlouvy, takže vlastnické právo k předmětným nemovitostem přešlo na žalovaného s účinky vkladu ke dni Za nesprávný považuje rovněž závěr odvolacího soudu, že kupní smlouva je neplatná podle 37 odst. 1 obč. zák. Navrhl, aby rozsudek odvolacího soudu byl zrušen a aby mu věc byla vrácena k dalšímu řízení. Žalobkyně se ve svém velmi podrobném písemném vyjádření k dovolání ztotožnily s rozsudkem odvolacího soudu a s poukazem na ustálenou judikaturu Nejvyššího soudu navrhly, aby dovolání bylo jako nepřípustné odmítnuto. Nejvyšší soud jako soud dovolací ( 10a o. s. ř. ) po zjištění, že dovolání bylo podáno včas, účastníkem řízení, řádně zastoupeným advokátem, přezkoumal napadený rozsudek odvolacího soudu podle 242 o. s. ř. a dospěl k závěru, že dovolání není přípustné. Dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští ( 236 odst. 1 o. s. ř.). Podmínky přípustnosti dovolání proti rozsudku odvolacího soudu upravuje ust. 237 o. s. ř. Podle 237 odst. 1 o. s. ř. je dovolání přípustné proti rozsudku odvolacího soudu a proti usnesení odvolacího soudu, jimiž bylo změněno rozhodnutí soudu prvního stupně ve věci samé [písm. a)], jimiž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým soud prvního stupně rozhodl ve věci samé jinak než v dřívějším rozsudku (usnesení) proto, že byl vázán prá vním názorem odvolacího soudu, který dřívější rozhodnutí zrušil [písm. b)], jimiž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, jestliže dovolání není přípustné podle ustanovení písmena b) a dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam [písm. c)]. Podle 237 odst. 3 o. s. ř. rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam zejména tehdy, řeší-li právní otázku, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která je odvolacími soudy nebo dovolacím soudem rozhodována rozdílně, nebo řeší-li právní otázku v rozporu s hmotným právem. Dovolací soud je při přezkoumávání rozhodnutí odvolacího soudu zásadně vázán uplatněnými dovolacími důvody (srov. 242 odst. 3 o. s. ř.); z toho mimo jiné vyplývá, že při zkoumání, zda napadené rozhodnutí odvolacího soudu má ve smyslu ust. 237 odst. 3 o. s. ř. ve věci samé po právní stránce zásadní právní význam, může posuzovat jen takové právní otázky, které dovolatel v dovolání označil.

5 Přípustnost dovolání podle ust. 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. není založena již tím, že dovolatel tvrdí, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu má ve věci samé po právní stránce zásadní význam. Přípustnost dovolání nastává tehdy, jestliže dovolací soud za použití hledisek, příkladmo uvedených v ust. 237 odst. 3 o. s. ř., dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé po právní stránce zásadní význam skutečně má. Žalovaný napadá dovoláním rozsudek odvolacího soudu, kterým byl potvrzen rozsudek soudu prvního stupně, a nejde o případ přípustnosti dovolání podle 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř., neboť soud prvního stupně sice rozhodl ve věci samé jinak než v dřívějším rozsudku, nebyl však vázán závazným právním názorem odvolacího soudu. Zbývá proto posoudit přípustnost dovolání podle ust. 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. Dovolání je podle tohoto ustanovení přípustné jen tehdy, jde-li o řešení právních otázek (jiné otázky, zejména posouzení správnosti nebo úplnosti skutkových zjištění přípustnost dovolání nezakládají) a současně se musí jednat o právní otázku zásadního významu. Právním posouzením je činnost soudu, při níž aplikuje konkrétní právní normu na zjištěný skutkový stav, tedy dovozuje ze skutkového zjištění, jaká mají účastníci podle příslušného právního předpisu práva a povinnosti. Podle 553 odst. 1 obč. zák. splnění závazku může být zajištěno převodem práva dlužníka ve prospěch věřitele (zajišťovací převod práva). Toto ustanovení zakotvuje zajišťovací institut, mající akcesorickou povahu (je systematicky zařazeno v oddílu pátém části osmé občanského zákoníku), jenž má dlužníka motivovat ke splnění závazku a věřiteli dávat pro případ nesplnění dluhu možnost těžit z převedeného práva. Tento způsob zajištění je založen na tom, že dlužník převede své právo (vedle pohledávky za třetí osobou zákon nevylučuje ani převod práva věcného, včetně práva vlastnického) na věřitele s rozvazovací podmínkou, že zajištěný závazek bude splněn, popřípadě může být zpětný převod práva dohodnut; s plněním dluhu převedené právo přechází zpět na dlužníka. Zajišťovací převod práva tedy spočívá v podmíněném převodu práva z dlužníka na věřitele. Právní skutečností, na základě které může k převodu práva ve smyslu citovaného ustanovení dojít, je smlouva uzavřená mezi věřitelem a dlužníkem závazkového právního vztahu, z něhož vyplývající závazek dlužníka má být převodem práva zajištěn. Pro smlouvu o zajišťovacím převodu práva nestanoví ust. 553 obč. zák. žádné zvláštní obsahové náležitosti. Smlouva musí vyhovovat alespoň obecným požadavkům, zejména musí být dostatečně určitá. Ve smlouvě musí být kromě vymezení smluvních stran obsaženo také vymezení zajišťovaného závazku a určení práva, které dlužník převádí ve prospěch věřitele. I když strany této smlouvy nemusí výslovně rozvazovací podmínku sjednávat, je její existence obsažena v tom, že smlouva je uzavírána k zajištění závazku a tento úmysl stran musí být z obsahu smlouvy, popř. alespoň z jejího názvu, patrný, tj. že účelem prováděného převodu je zajištění splnění závazku. Zajišťovací převod práva je umožněn ust. 132 odst. 1 obč. zák. a jde o převod bezúplatný. Oproti tomu v kupní smlouvě datované dnem bylo dohodnuto, že nemovitosti ve vlastnictví první žalobkyně a jejího zemřelého manžela se převádějí do vlastnictví žalovaného za dohodnutou kupní cenu ve výši ,- Kč, tedy vlastnické právo k nemovitostem bylo převedeno nikoliv bezúplatně a podmíněně, nýbrž při absenci rozvazovací podmínky splnění zajištěného závazku či dohody, že splně ním dluhu převedené právo přechází zpět na dlužníky, tedy na první žalovanou a jejího manžela. V souladu s institutem zajišťovacího převodu práva pak není ani ujednání, že od kupní smlouvy smluvní strany v okamžiku splacení půjčky dlužníkem s okamžitou platností odstoupí za předpokladu, že půjčka bude vrácena v termínu splatnosti, obsažené jen ve smlouvě o půjčce, v níž se uvádí, že její součástí je kupní smlouva ze dne (bez jakékoliv její bližší specifikace), avšak součástí kupní smlouvy není smlouva o půjčce, a z obsahu kupní smlouvy ani nevyplývá, že by byla uzavírána k zajištění splnění závazku ze smlouvy o půjčce. Je proto správný závěr odvolacího soudu, že právní vztah účastníků nelze podle ust. 553 obč. zák. posuzovat (srov. např. rozsudek NS ČR ze dne , sp. zn. 21 Cdo 2535/99). Podle 37 odst. 1 obč. zák. musí být právní úkon učiněn svobodně, vážně, určitě a srozumitelně; jinak je neplatný.

6 Právní úkon není učiněn vážně (opravdově) tehdy, je-li podle okolností zřejmé, že jednající nechtěl svým projevem vůle způsobit právní účinky, které s takovým projevem vůle normy občanského práva spojují. Jestliže odvolací soud (stejně jako soud prvního stupně) při svém rozhodnutí vycházel ze skutkového závěru (který není předmětem dovolacího přezkumu), že vůle účastníků kupní smlouvy nesměřovala k prodeji předmětných nemovitostí, ale jejím smyslem bylo zajištění závazku ze smlouvy o půjčce, nelze mu vytýkat nesprávný názor, že smlouva nebyla učiněna vážně, když účastníci smlouvy svým projevem vůle nechtěli způsobit převod vlastnického práva k předmětným nemovitostem na žalovaného, a že z tohoto důvodu je tato smlouva podle 37 odst. 1 obč. zák. absolutně neplatná od počátku (ex tunc). Lze se ztotožnit i s názorem soudu prvního stupně, že kupní smlouva je neplatná i podle 39 obč. zák. pro rozpor s účelem zákona a pro jeho obcházení (jmenovitě ustanovení občanského zákoníku o zajištění závazků), když jejím účelem bylo zajistit pohledávku ze smlouvy o půjčce převodem vlastnických práv dlužníků k nemovitostem na věřitele, jak je ostatně namítáno i v dovolání. Z uvedeného vyplývá, že rozhodnutí odvolacího soudu nemá z hlediska námitek uplatněných v dovolání po právní stránce zásadní význam ve smyslu ust. 237 odst. 3 o. s. ř. a dovolání proti němu podle 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. není tudíž přípustné. Nejvyšší soud proto dovolání žalovaného podle 243b odst. 5 věty první a 218 písm. c) o. s. ř. odmítl. O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ust. 243b odst. 5, věty první, 224 odst. 1, a 146 odst. 3 o. s. ř., neboť žalobkyně mají právo na náhradu účelně vynaložených nákladů dovolacího řízení, které sestávají z odměny za zastoupení advokátem za 1 úkon (vyjádření k dovolání) v částce 3.000,- Kč [odměna z částky určené podle 2 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., vyčíslená podle ust. 10 odst. 3, 5 písm. b), a snížená podle 14 odst. 1 vyhlášky a o dalších 50 % na polovinu podle 18 odst. 1, a zvýšená o 20% podle 17 odst. 2 vyhlášky] a náhrady hotových v ýdajů podle ust. 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., v částce 75,- Kč. Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti USNESENÍ - CODEXIS Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2007 Souhlas valné hromady k převodu obchodního podílu sp. zn./č. j.: 29 Odo 1278/2005 Související legislativa ČR: 37 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb. 115

Více

U S N E S E N Í. I. Dovolání žalobkyně se odmítá. II. Žádný z účastníků ani vedlejší účastník nemají právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

U S N E S E N Í. I. Dovolání žalobkyně se odmítá. II. Žádný z účastníků ani vedlejší účastník nemají právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 18.11.2013 Spisová značka: 21 Cdo 3214/2012 ECLI: ECLI:CZ:NS:2013:21.CDO.3214.2012.1 Typ rozhodnutí: USNESENÍ Heslo: Smlouva zástavní Zástavní právo Dotčené předpisy:

Více

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. října 2001, čj. 15 Co 15/ se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. října 2001, čj. 15 Co 15/ se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení. Název judikátu: Jednatelé. Způsob jednání jménem společnosti. Omezení jednatelského oprávnění. Právní věta: Jestliže společenská smlouva určuje, že jménem společnosti jedná více jednatelů společně, nejde

Více

U S N E S E N Í. Číslo jednací: 20Co 235/

U S N E S E N Í. Číslo jednací: 20Co 235/ Číslo jednací: - 110 U S N E S E N Í Krajský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Evy Dlouhé a soudkyň JUDr. Ivany Muchové a JUDr. Pavly Havlíkové ve věci oprávněného: Finanční

Více

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. 22 Cdo 505/2002 Neplatnost smlouvy pro obcházení zákona ( 39 ) Smlouva, která neodporuje výslovnému zákazu zákona, ale která však svými důsledky směřuje k výsledku zákonu odporujícímu, je absolutně neplatná

Více

Nejvyššího soudu. ze dne , sp. zn. 29 Cdo 4498/2007

Nejvyššího soudu. ze dne , sp. zn. 29 Cdo 4498/2007 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 12. 2008, sp. zn. 29 Cdo 4498/2007 Případná neplatnost ujednání o úrocích ve smlouvě o úvěru nezpůsobuje sama o sobě (vzhledem k povaze takové smlouvy a k jejímu obsahu)

Více

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 32 Cdo 2016/98

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 32 Cdo 2016/98 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 16. 11. 1999, sp. zn.: 32 Cdo 2016/98 Právní vztahy, na něž dopadá ust. 1 obch. zákoníku, které vznikly po 1. 1. 1992, se podle 763 odst. 1 obch. zákoníku řídí tímto

Více

I. Dovolání se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

I. Dovolání se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. 25 Cdo 2206/2003 U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudkyň JUDr. Marty Škárové a JUDr. Olgy Puškinové v právní věci žalobce V. K.,

Více

Datum rozhodnutí: 06/22/2011 Spisová značka: 30 Cdo 3978/2009 ECLI:CZ:NS:2011:30.CDO.3978.2009.1

Datum rozhodnutí: 06/22/2011 Spisová značka: 30 Cdo 3978/2009 ECLI:CZ:NS:2011:30.CDO.3978.2009.1 Název judikátu: Předkupní právo státu při prodeji kulturní památky Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 06/22/2011 Spisová značka: 30 Cdo 3978/2009 ECLI: ECLI:CZ:NS:2011:30.CDO.3978.2009.1 Typ rozhodnutí:

Více

ROZSUDEK Nejvyššího soudu ČR ze dne Odporovatelnost právních úkonů. Osoby blízké. sp. zn. 21 Cdo 2192/2001

ROZSUDEK Nejvyššího soudu ČR ze dne Odporovatelnost právních úkonů. Osoby blízké. sp. zn. 21 Cdo 2192/2001 ROZSUDEK Nejvyššího soudu ČR ze dne 1. 8. 2002 Odporovatelnost právních úkonů. Osoby blízké sp. zn. 21 Cdo 2192/2001 20, 42a, 116, 117, 853 zákona č. 40/1964 Sb. zákon č. 30/2000 Sb. 237, 238, 239, 240,

Více

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 33 Cdo 847/98

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 33 Cdo 847/98 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 25. 2. 1999, sp. zn.: 33 Cdo 847/98 Smlouvou o nájmu dopravního prostředku se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci dopravní prostředek k dočasnému užívání a nájemce

Více

II. ÚS 2924/13. Text judikátu. Exportováno: , 16: , Ústavní soud

II. ÚS 2924/13. Text judikátu.  Exportováno: , 16: , Ústavní soud www.iudictum.cz Exportováno: 17. 3. 2017, 16:43 II. ÚS 2924/13 7. 10. 2014, Ústavní soud Text judikátu Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy Jiřího

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 45/2004-48 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové

Více

I. ÚS 230/08. Text judikátu. Exportováno: , 00: , Ústavní soud

I. ÚS 230/08. Text judikátu.  Exportováno: , 00: , Ústavní soud www.iudictum.cz Exportováno: 7. 3. 2017, 00:45 I. ÚS 230/08 9. 6. 2008, Ústavní soud Text judikátu Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Ivany Janů a soudců Františka Duchoně a Vojena Güttlera

Více

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 03/18/2014 Spisová značka: 28 Cdo 447/2014 ECLI:CZ:NS:2014:28.CDO.447.2014.1 U S N E S E N Í

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 03/18/2014 Spisová značka: 28 Cdo 447/2014 ECLI:CZ:NS:2014:28.CDO.447.2014.1 U S N E S E N Í Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 03/18/2014 Spisová značka: 28 Cdo 447/2014 ECLI: ECLI:CZ:NS:2014:28.CDO.447.2014.1 Typ rozhodnutí: USNESENÍ Heslo: Bezdůvodné obohacení Dotčené předpisy: 451 odst.

Více

VYBRALI JSME PRO VÁS PRÁVO

VYBRALI JSME PRO VÁS PRÁVO Nepřiměřeným úrokem je zpravidla úrok sjednaný ve výši, která podstatně přesahuje úrokovou míru v době jeho sjednání obvyklou, stanovenou zejména s přihlédnutím k nejvyšším úrokovým sazbám uplatňovaným

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Afs 4/2003-64 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

Č. 75. (Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 31 Cdo 2772/2000

Č. 75. (Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 31 Cdo 2772/2000 Č. 75 Tvoří-li příslušenství věci hlavní nemovitost, může dojít k jeho převodu na jiného smlouvou, jen jestliže byla v této smlouvě vyjádřena vůle převést rovněž příslušenství. Pouze písemné vyjádření

Více

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 01/29/2004 Spisová značka: 21 Cdo 2207/2003 ECLI:CZ:NS:2004:21.CDO

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 01/29/2004 Spisová značka: 21 Cdo 2207/2003 ECLI:CZ:NS:2004:21.CDO Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 01/29/2004 Spisová značka: 21 Cdo 2207/2003 ECLI: ECLI:CZ:NS:2004:21.CDO.2207.2003.1 Typ rozhodnutí: ROZSUDEK Heslo: Dotčené předpisy: 80 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.

Více

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. června 1999, sp. zn. 21 Cdo 487/99 (publikovaný v časopise Právní rozhledy č. 10/1999, str. 553).

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. června 1999, sp. zn. 21 Cdo 487/99 (publikovaný v časopise Právní rozhledy č. 10/1999, str. 553). Rozvázal-li pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem někdo, kdo nebyl účastníkem tohoto právního vztahu, může se zaměstnanec (zaměstnavatel) žalobou podle 80 písm. c) OSŘ domáhat, aby bylo určeno,

Více

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 10/30/2009 Spisová značka: 23 Cdo 4012/2007 ECLI:CZ:NS:2009:23.CDO

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 10/30/2009 Spisová značka: 23 Cdo 4012/2007 ECLI:CZ:NS:2009:23.CDO Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 10/30/2009 Spisová značka: 23 Cdo 4012/2007 ECLI: ECLI:CZ:NS:2009:23.CDO.4012.2007.1 Typ rozhodnutí: Rozsudek Heslo: Dotčené předpisy: Kategorie rozhodnutí: C 23 Cdo

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Právní věta: Speciální právní úprava jednání podnikatele ( 13, 15, 16 obch. zák.) obsažená v obchodním zákoníku platí nejen v obchodněprávních vztazích, ale i v případě, že je podnikatel subjektem občanskoprávních

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 26/2004-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 119/2006-65 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera, v právní věci

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení 9.014,- Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám advokáta.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení 9.014,- Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám advokáta. 21 Cdo 2898/2005 USNESENÍ Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce M. P.,

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : Konf 98/2011-15 U S N E S E N Í Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Pavla Pavlíka,

Více

U s n e s e n í. 39 ICm 3497/2013 12 VSOL 178/2014-27 (KSOS 39 INS 16289/2013)

U s n e s e n í. 39 ICm 3497/2013 12 VSOL 178/2014-27 (KSOS 39 INS 16289/2013) -27 U s n e s e n í Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Vojtěcha Brhla a JUDr. Ivany Wontrobové v právní věci žalobce Ing. Jiřího Hanáka, Erbenova

Více

NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY 21 Cdo 1484/2004 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY 21 Cdo 1484/2004 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY 21 Cdo 1484/2004 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr.

Více

26 Cdo 1924/2006 Stránka č. 1 z 5 ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudců Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Roberta

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 12 Cmo 288/2012-147 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Vrchní soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu Mgr. Marcely Tuscanyové a soudců JUDr. Marty Chrastilové a JUDr. Evy Hodanové

Více

USNESENÍ. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

USNESENÍ. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : Konf 66/2010-10 Spis Konf 66/2010 byl spojen se spisem číslo Konf 59/2010 a pod touto spisovou značkou bylo rozhodnuto takto: Konf 59/2010-12 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb.,

Více

Společné jmění manželů. Vypořádání společného jmění manželů

Společné jmění manželů. Vypořádání společného jmění manželů Společné jmění manželů. Vypořádání společného jmění manželů Předmětem vypořádání společného jmění manželů, které bylo zúženo smlouvou uzavřenou jejími účastníky ve smyslu ustanovení 143a odst. 1 obč. zák.,

Více

dohodu o zániku zástavního práva

dohodu o zániku zástavního práva Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1. Zdeněk Bernatík, nar. 14.5.1954 a Jarmila Bernatíková, nar. 30.12.1956 oba bytem Staroveská 270/87, Ostrava-Proskovice oba jako Smluvní strana 1 a 2. Tělovýchovná

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 As 67/2013-21 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a soudců JUDr. Lenky Matyášové a Mgr. Ondřeje

Více

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 11/26/2013 Spisová značka: 29 Cdo 1212/2012 ECLI:CZ:NS:2013:29.CDO Typ rozhodnutí: ROZSUDEK

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 11/26/2013 Spisová značka: 29 Cdo 1212/2012 ECLI:CZ:NS:2013:29.CDO Typ rozhodnutí: ROZSUDEK Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 11/26/2013 Spisová značka: 29 Cdo 1212/2012 ECLI: ECLI:CZ:NS:2013:29.CDO.1212.2012.1 Typ rozhodnutí: ROZSUDEK Heslo: Jednatel Neplatnost právního úkonu Osoba blízká

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 1 Ads 10/2003-86 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Petra Příhody

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 67/2005-69 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Mgr. David Gregor, se sídlem: Rašínova 2, 602 00 Brno, ustanovený pravomocným Usnesením č.j. KSBR 32 INS 28242/2012-A-14 ze dne 09.04.2013 insolvenčním správcem

Více

USNESENÍ. Konf 41/2011-13

USNESENÍ. Konf 41/2011-13 Konf 41/2011-13 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Marie Žiškové, JUDr. Romana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 6/2004-49 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Josefa Baxy a JUDr. Lenky

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 14/2010-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr.

Více

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi:

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi: Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, IČO 00007064, zastoupená ředitelem Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR PhDr. Jaromírem Bischofem na základě

Více

50 / 2015. 21 Cdo 4442/2013 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

50 / 2015. 21 Cdo 4442/2013 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Právní věta: Rozhodnutí zaměstnavatele o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce může být realizováno nejen snížením fyzického počtu zaměstnanců, kteří u zaměstnavatele vykonávají

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Pořadové číslo: 23/4.6.1. Zastupitelstvo města Přerova Přerov 16.4.2014 Předloha pro 23. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 28. 4. 2014 Předkladatel: Zpracovatel: MICHAL ZÁCHA

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : Konf 33/2013-12 U S N E S E N Í Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Michala Mazance, JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 45/2006-87 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka...

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka... Smluvní strany: Mgr. Tomáš Kaplan, insolvenční správce dlužníka Aventic International a.s. IČ: 27137112 Se sídlem: Praha 1 Nové Město, Truhlářská 1519/25, PSČ 110 00 společnost zapsaná do obchodního rejstříku

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Datum: XXX TTS energo s.r.o., jako Budoucí prodávající a XXX, jako Budoucí kupující SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Níže uvedené Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Právní věta: Aby bylo možno určité osoby považovat za jednající ve shodě ve smyslu ustanovení 66b odst. 1 obch. zák., musí jejich vzájemné srozumění směřovat k nabytí, postoupení, výkonu či jiné dispozici

Více

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 07/14/2016 Spisová značka: 21 Cdo 3240/2015 ECLI:CZ:NS:2016:21.CDO

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 07/14/2016 Spisová značka: 21 Cdo 3240/2015 ECLI:CZ:NS:2016:21.CDO Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 07/14/2016 Spisová značka: 21 Cdo 3240/2015 ECLI: ECLI:CZ:NS:2016:21.CDO.3240.2015.1 Typ rozhodnutí: ROZSUDEK Heslo: Výpověď z pracovního poměru Dotčené předpisy:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 Afs 94/2004-50 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 Afs 171/2005-92 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Ladislava Hejtmánka

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 36/2009-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Milana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 Afs 173/2005-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 134/2012-23 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jana

Více

II. ÚS 129/03. Text judikátu. Exportováno: , 15: , Ústavní soud

II. ÚS 129/03. Text judikátu.  Exportováno: , 15: , Ústavní soud www.iudictum.cz Exportováno: 19. 3. 2017, 15:51 II. ÚS 129/03 8. 4. 2004, Ústavní soud Text judikátu Ústavní soud rozhodl dne 8. dubna 2004 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném

Více

koncept KUPNÍ SMLOUVA

koncept KUPNÍ SMLOUVA koncept KUPNÍ SMLOUVA č. Výtisk č.: Počet listů: ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV se sídlem: Šeříková 1/616, 150 85 Praha 5 Malá Strana IČO: 48133990 DIČ: CZ48133990 číslo účtu: 3113-85508881/0710

Více

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 02/22/2005 Spisová značka: 29 Odo 161/2004 ECLI:CZ:NS:2005:29.ODO

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 02/22/2005 Spisová značka: 29 Odo 161/2004 ECLI:CZ:NS:2005:29.ODO Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 02/22/2005 Spisová značka: 29 Odo 161/2004 ECLI: ECLI:CZ:NS:2005:29.ODO.161.2004.1 Typ rozhodnutí: ROZSUDEK Heslo: Dotčené předpisy: 27 předpisu č. 513/1991Sb. 13

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany. AS ZIZLAVSKY v.o.s.

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany. AS ZIZLAVSKY v.o.s. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka. (Prodávající) (Kupujícím)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka. (Prodávající) (Kupujícím) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka (Prodávající) a. (Kupujícím) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek, se sídlem Praha 1, Kaprova

Více

2. Ručení. 8. Osobní omezení ručitelského závazku

2. Ručení. 8. Osobní omezení ručitelského závazku 2. Ručení 8. Osobní omezení ručitelského závazku Ustanovení 303 a násl. obch. zák. nezakazují omezit ručitelský závazek pouze na jednoho věřitele; není v rozporu s touto úpravou, ani ji neobchází ( 39

Více

koncept KUPNÍ SMLOUVA

koncept KUPNÍ SMLOUVA koncept KUPNÍ SMLOUVA č. Výtisk č.: Počet listů: ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV, se sídlem Šeříková, 1/616, 150 85 Praha 5, IČ: 48133990, DIČ: CZ481339, číslo účtu: 3113-85508881/0710,

Více

Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147

Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147 Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147 Vyjádření vlády České republiky k návrhu Obvodního soudu pro Prahu 1 na zrušení ustanovení 3 odstavce 1 písmeno b), 3 odstavce 3, 5 odstavce 1 a 7 odstavce

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 256/2015-22 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců JUDr. Petra Průchy a Mgr. Ondřeje

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 59/2006-39 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. o koupi a prodeji nemovitostí

KUPNÍ SMLOUVA. o koupi a prodeji nemovitostí KUPNÍ SMLOUVA o koupi a prodeji nemovitostí uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č 89/2012 Sb, občanského zákoníku, v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky: I JUDr Ing Pavel Fabian, IČ:

Více

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 32 Odo 270/2004

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 32 Odo 270/2004 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 20. 4. 2004, sp. zn.: 32 Odo 270/2004 Na závazkový vztah účastníků a tedy ani na sjednanou cenu nemá bez dalšího vliv změna daně z přidané hodnoty, k níž došlo po uzavření

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Ads 19/2005-105 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 126/2005-75 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr.

Více

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 03/29/2011 Spisová značka: 29 Cdo 282/2010 ECLI:CZ:NS:2011:29.CDO

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 03/29/2011 Spisová značka: 29 Cdo 282/2010 ECLI:CZ:NS:2011:29.CDO Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 03/29/2011 Spisová značka: 29 Cdo 282/2010 ECLI: ECLI:CZ:NS:2011:29.CDO.282.2010.1 Typ rozhodnutí: USNESENÍ Heslo: Notářský zápis Obchodní podíl Smlouva o převodu

Více

Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/ kolo

Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/ kolo Účastník VŘ: Jméno / Název:.. Adresa / Sídlo:.. r.č. / IČ:.. Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/2008 6. kolo 1. Účastník výběrového řízení (dále jen VŘ ) prohlašuje, že je

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 24/2009-80 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr.

Více

Soudní přezkum platnosti usnesení valné hromady. Podmínka převedení obchodního podílu

Soudní přezkum platnosti usnesení valné hromady. Podmínka převedení obchodního podílu USNESENÍ Zdroj: CODEXIS Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. 4. 2000 Soudní přezkum platnosti usnesení valné hromady. Podmínka převedení obchodního podílu sp. zn./č. j.: 29 Cdo 2811/99 Právní věta: I. Platnost

Více

Usne sení. Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z

Usne sení. Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z - 165 Usne sení Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z žalobce: Bi Františkem Severinem, advokátem se sídlem Brno, Elišky Machové 41, proti žalovanému: Ing. Vladimír Neznal, konkursní správce

Více

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s., IČ 284 90 738 se sídlem: Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00 zastoupena: Mgr. Adamem Sigmundem, advokátem trvale bytem Lodecká 1206/2,

Více

ze dne , sp. zn. 21 Cdo 1219/2006

ze dne , sp. zn. 21 Cdo 1219/2006 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 10. 2007, sp. zn. 21 Cdo 1219/2006 Smrtí majitele účtu smlouva o běžném či vkladovém účtu nezaniká; do práv a povinností zemřelého majitele takového účtu vstupují jeho

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Jana Filipa a soudců Josefa Fialy (soudce zpravodaje) a Radovana Suchánka o ústavní stížnosti

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 2Ad 72/2010-16 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Věrou Balejovou v právní věci žalobkyně L.Š., proti žalovanému Krajskému úřadu Jihočeského

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Azs 212/2016-36 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Filipa

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Afs 14/2004-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Ads 14/2003-73 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku)

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) Předmluva.......................... 11 Seznam použitých zkratek............. 13 IV. URČITOST VYMEZENÍ ZAJIŠŤOVANÉ

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 Afs 41/2007-50 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

Rozhodčí smlouva (doložka)

Rozhodčí smlouva (doložka) Rozhodčí smlouva (doložka) I. Smluvní strany 1. Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva

Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva Příloha č. 6 usnesení z 33. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26. listopadu 2009 Zastupitelstvo města Stříbra s c h v a l u j e: Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva uzavřená mezi

Více

Obchodní společnost Dotčené předpisy: Kategorie rozhodnutí: Publikováno ve sbírce pod číslem: 20 / Odo 994/2005 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK

Obchodní společnost Dotčené předpisy: Kategorie rozhodnutí: Publikováno ve sbírce pod číslem: 20 / Odo 994/2005 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK Právní věta: Z ustanovení 66 odst. 2 ve spojení s 566 odst. 1 obch. zák., ve znění účinném do 31. 12. 2000, vyplývá, že nebyla-li mezi společností s ručením omezeným a jejím jednatelem uzavřena smlouva

Více

Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen prodávající ) Varianta (dále jen kupující ) Varianta

Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen prodávající ) Varianta (dále jen kupující ) Varianta 7822/SPB/2014-SPBM Č.j.: UZSVM/SPB/7677/2014-SPBM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město zastoupená Ing. Vladimírem

Více

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144552 číslo účtu na kupní

Více

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví nemovitých věcí prodejem věci mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví nemovitých věcí prodejem věci mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení Mgr. Bohdana Šocová insolvenční správce Sídlo správce: Kateřinská 107/5, 779 00 Olomouc datová schránka: b7yyfne tel./fax: 585 205 508 e-mail: office@e-advokati.com KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví

Více

červenec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

červenec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 červenec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Podání z datové schránky bez zaručeného elektronického podpisu Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17.2.2012, sp. zn. 8 As 89/2011

Více

3 Ads 102/ Důchodové pojištění: žádost o přiznání invalidního důchodu; rozlišování mezi plným a částečným invalidním důchodem

3 Ads 102/ Důchodové pojištění: žádost o přiznání invalidního důchodu; rozlišování mezi plným a částečným invalidním důchodem www.iudictum.cz Exportováno: 7. 2. 2017, 09:46 3 Ads 102/2006 - Důchodové pojištění: žádost o přiznání invalidního důchodu; rozlišování mezi plným a částečným invalidním důchodem 28. 2. 2007, Nejvyšší

Více

U s n e s e n í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U s n e s e n í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : U s n e s e n í Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužnice Dagmar Kuricové,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 95/2013-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a Mgr. Aleše

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 As 49/2015-42 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Jana Passera v právní věci

Více

Rsp 1481/12 Klíčová slova: Rezervační smlouva, rezervační poplatek, bezdůvodné obohacení Dotčená ustanovení: 451 Občanského zákoníku

Rsp 1481/12 Klíčová slova: Rezervační smlouva, rezervační poplatek, bezdůvodné obohacení Dotčená ustanovení: 451 Občanského zákoníku Rsp 1481/12 Klíčová slova: Rezervační smlouva, rezervační poplatek, bezdůvodné obohacení Dotčená ustanovení: 451 Občanského zákoníku P r á v n í v ě t a: Nebude-li po podpisu rezervační smlouvy a splacení

Více

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 06.08.2015 Spisová značka: 21 Cdo 4377/2013 ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.4377.2013.1

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 06.08.2015 Spisová značka: 21 Cdo 4377/2013 ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.4377.2013.1 Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 06.08.2015 Spisová značka: 21 Cdo 4377/2013 ECLI: ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.4377.2013.1 Typ rozhodnutí: ROZSUDEK Heslo: Pracovněprávní vztahy Náhrada škody zaměstnancem

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 99/2013-133 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jana

Více