Nejvyšší soud, 30 Cdo 294/2005, [C 3788]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nejvyšší soud, 30 Cdo 294/2005, [C 3788]"

Transkript

1 Nejvyšší soud, 30 Cdo 294/2005, [C 3788] Zajišťovací převod věcného práva Zajišťovací převod práva je bezúplatný a spočívá tom, že dlužník převede své právo (i právo věcné, včetně vlastnického) na věřitele s rozvazovací podmínkou, že zajištěný závazek bude splněn, popřípadě může být zpětný převod práva dohodnut. 553 ObčZ zajištění závazku převodem práva Usnesení ze dne , sp. zn. 30 Cdo 294/2005 Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Karla Podolky a JUDr. Romana Fialy v právní věci žalobkyň a) J. H. a b) J. H., obou zastoupených advokátkou, proti žalovanému D. N., zastoupenému advokátem, o určení vlastnictví, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 8 C 216/98, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 19. října 2004, č. j. 19 Co 1897/ , takto: I. Dovolání se odmítá. II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyním na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 3.075,- Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení na účet advokátky. Odůvodnění: Žalobkyně se po změně žaloby soudem připuštěné domáhaly, aby bylo určeno, že smlouva o koupi rodinného domu čp. 242, stav. parc. č. 104/11 o výměře 218 m2, parcely č. 104/12 o výměře 54 m2, pozemku parc. č. 104/5 o výměře 488 m2, ostatní plocha staveniště, a č. parc. 104/13 o výměře 45 m2, orná půda, zapsaných na LV č. 313 pro obec a kat. území S. u Katastrálního úřadu v Č., uzavřená dne mezi manžely J. H. a J. H., jako prodávajícími, a žalovaným D. N., jako kupujícím, je neplatná a že v době smrti J. H. dne byli J. H. a J. H. spoluvlastníky nemovitostí, které měli ve společném jmění manželů, a to nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu v Č., v katastru nemovitostí pro okres Č., obec S., kat. území S., na LV č. 313 jako vlastnictví pozemku a stavby parc. č. 104/11 o výměře 218 m2, zastavěná plocha, domu čp. 242 postaveného na parcele č. 104/11 o výměře 218 m2, zastavěná plocha, parcely č. 104/12 o výměře 54 m2, zastavěná plocha, rozestavěné budovy na parcele č. 104/12 o výměře 54 m2, zastavěná plocha, a dále pozemku parc. č. 104/5 o výměře 488 m2, ostatní plocha, a č. parc. 104/13 o výměře 45 m2, orná půda. Žalobu odůvodnily zejména tím, že kupní smlouva je neurčitá, nesrozumitelná a zmatečná, formulace v ní použité jsou nepřesné, není v ní vyjádřeno, kterému prodávajícímu bude vyplacena kupní cena, smlouva neobsahuje přesné vymezení příslušenství, nemovitosti v ní označ

2 ené nejsou v souladu s výpisem z katastru nemovitostí, vklad vlastnického práva byl proveden v rozporu se zákonem, smlouva byla podepsána v omylu a při absenci vážnosti vůle, prodávajícím nebyla zaplacena kupní cena, a smlouva je neplatná i podle 39 obč. zák., neboť jejím účelem bylo jen zajištění pohledávky ze smlouvy o půjčce, kterou první žalobkyně a J. H. uzavřeli dne se žalovaným. Protože žalovaný je zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník uvedených nemovitostí a žalobkyně bez rozhodnutí soudu o určení neplatnosti kupní smlouvy a o určení vlastnictví k nemovitostem nedocílí zápisu v katastru nemovitostí a nemovitosti nemohou být předmětem projednání dědictví po zemřelém J. H., mají žalobkyně naléhavý právní zájem ve smyslu ust. 80 písm. c) o. s. ř. na požadovaném určení. Okresní soud v Českých Budějovicích rozsudkem ze dne , č. j. 8 C 216/98-146, žalobu zamítl a rozhodl o náhradě nákladů řízení. K odvolání žalobkyň Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne , č. j. 19 Co 2334/99-174, rozsudek soudu prvního stupně z důvodu nedostatečně zjištěného skutkového stavu věci zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Okresní soud v Českých Budějovicích po doplnění dokazování ve věci znovu rozhodl rozsudkem ze dne , č. j. 8 C 216/98-252, tak, že žalobu zamítl a rozhodl o náhradě nákladů řízení ve vztahu mezi účastníky a vůči státu. K odvolání žalobkyň Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne , č. j. 19 C 977/ , rozsu dek soudu prvního stupně zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení s tím, že ve věci je zapotřebí provést další dokazování. Po doplnění řízení v naznačeném směru Okresní soud v Českých Budějovicích rozsudkem ze dne , č. j. 8 C 216/98-434, žalobu znovu zamítl a rozhodl o náhradě nákladů řízení ve vztahu mezi účastníky a vůči státu. K odvolání žalobkyň Krajský soud v Českých Budějovicích rozsudkem ze dne , č. j. 19 Co 593/ , rozsudek soudu prvního stupně ve výroku o zamítnutí žaloby na určení neplatnosti kupní smlouvy potvrdil a ve výroku o zamítnutí žaloby na určení vlastnického práva první žalobkyně a jejího zemřelého manžela ke dni jeho smrti a v závislých výrocích o nákladech řízení zrušil a věc mu v tomto rozsahu vrátil k dalšímu řízení. Odvolací soud se ztotožnil s názorem soudu prvního stupně, že otázka platnosti kupní smlouvy bude při rozhodování o žalobě na určení vlastnictví k nemovitostem ke dni řešena jako otázka předběžná, a proto shledal, že žalobkyně na tomto určení nemají naléhavý právní zájem ve smyslu ust. 80 písm. c) o. s. ř. Dále shodně s okresním soudem dovodil, že z hlediska určitosti a srozumitelnosti kupní smlouvy nezpůsobují její absolutní neplatnost podle 37 odst. 1 obč. zák. některé chyby se v ní nacházející, ani okolnost, že ve smlouvě nejsou uvedeny všechny stavby, neboť v řízení bylo zjištěno, že tvoří příslušenství věci hlavní. Přisvědčil i jeho názoru, že v řízení nebylo prokázáno, že by tato smlouva byla uzavřena v omylu a v důsledku toho by byla neplatná. Vytkl mu však, že rozhodoval na základě skutkových zjištění, která z provedených důkazů nevyplývají, a že provedené důkazy řádně nehodnotil ve smyslu ust. 132 o. s. ř., a z tohoto důvodu je jeho závěr o platnosti kupní smlouvy předčasný. Uložil mu, aby s ohledem na provázanost smlouvy o půjčce, smlouvy kupní i směnky dokazování doplnil a zjistil, zda účelem kupní smlouvy datované dnem byl skutečně převod nemovitostí, či zda se nejednalo o zajištění pohledávky z titulu smlouvy o půjčce, a aby posoudil, zda smyslem kupní smlouvy nebylo sjednání tzv. propadné zástavy a zda kupní smlouva není pro rozpor s účelem zákona neplatná podle 39 obč. zák. Dovolání žalobkyň proti potvrzujícímu výroku rozsudku odvolacího soudu bylo usnesením Nejvyššího soudu ze dne , č. j. 30 Cdo 1876/ , odmítnuto a bylo rozhodnuto o náhradě nákladů dovolacího řízení. Okresní soud v Českých Budějovicích ve věci znovu rozhodl rozsudkem ze dne , č. j. 8 C 216/98-597, tak, že určil, že J. H. a J. H. byli v době smrti J. H. dne spoluvlastníky uvedených nemovitostí, které měli ve společném jmění manželů, a rozhodl o náhradě nákladů řízení ve vztahu mezi účastníky a vůči státu. Soud prvního stupně, stejně jako ve svých předchozích rozhodnutích, shledal, že žalobkyně mají na požadovaném určení vlastnictví k nemovitostem naléhavý právní zájem ve smyslu ust. 80 písm. c) o. s. ř. a že jsou ve sporu aktivně legitimovány, neboť nemovitosti byly ve vlastnictví manželů H. a první žalobkyně jako pozůstalá manželka a druhá žalobkyně jako dcera zůstavitele jsou dědičkami po zemřelém J. H.; v daném případě tedy jde o určení rozsahu majetku, který bude předmětem dědického řízení. Na základě velmi obsáhlého důkazního řízení provedeného v původním a dalším řízení soud zjistil, že dne (k němuž byly předmětné nemovitosti ve vlastnictví první žalobkyně a jejího zemřelého manžela) uzavřeli manželé H. se žalovaným jako věřitelem smlouvu o půjčce částky ,- Kč, kterou téhož dne převzali, a zavázali se jí vrátit do ; v bodu II. smlouvy se dále uvádí, že v návaznosti na tuto smlouvu uzavřeli dlužník s věřitelem dne kupní smlouvu, jejíž kopie je přílohou č. 1

3 této smlouvy o půjčce, a že od této kupní smlouvy smluvní strany v okamžiku splacení předmětné půjčky dlužníkem s okamžitou platností odstoupí za předpokladu, že půjčka bude vrácena v termínu splatnosti. Dále bylo ujednáno, že dlužník vystaví Vlastní směnku na řad věřitele, která je garancí předmětné půjčky a nelze jí uplatňovat samostatně, a dále se dlužník zavázal, že v případě nesplacení předmětné půjčky ve stanoveném termínu poskytne jako náhradní plnění movitý a nemovitý majetek v jeho vlastnictví a v rozsahu bezpodmínečně nutném k finančnímu vyrovnání půjčky. Dne uzavřela první žalobkyně a její zemřelý manžel jako prodávající se žalovaným jako kupujícím kupní smlouvu (datovanou dnem ), jejímž předmětem byly nemovitosti uvedené shora, a kupní cena byla dohodnut a na částku ,- Kč (podle kupní smlouvy byla kupní cena uhrazena, ve skutečnosti k jejímu zaplacení nedošlo). Dále účastníci kupní smlouvy ujednali, že nejpozději do předá prodávající uvedené nemovitosti v řádném stavu, tj. domek vyklizený, kompletně vystěhovaný a uvolněný a zcela schopný k okamžitému a řádnému užívání ze strany kupujícího. Právní účinky vkladu vlastnického práva žalovaného k nemovitostem nastaly ke dni Dále vzal soud prvního stupně z výpovědi účastníků, svědků a listinných důkazů, včetně obsahů spisů Policie ČR, za prokázané, že manželé H. nejednali s úmyslem uzavřít jako prodávající kupní smlouvu se žalovaným o převodu vlastnického práva k nemovitostem, a že z jejich pohledu šlo pouze o formální uzavření kupní smlouvy, která měla sloužit jako zajišťovací institut pro již uzavřenou smlouvu o půjčce. Tento závěr je podporován výpovědí žalovaného jak před Policií ČR, kde uvedl, že kupní smlouva sloužila jako záruka pro případ, že by nedošlo k vrácení dluhu, tak i v daném řízení, kdy jako účastník řízení vypověděl, že za poskytnutou půjčku ve výši ,- Kč mu manželé H. měli ručit jejich domem a tato platba byla dvojúčelová, tzn. že se jednalo o kupní cenu, ale zároveň i o půjčku. Strany tedy neměly úmysl své právní poměry upravit smlouvou kupní, ale jednalo se o smlouvu o půjčce peněz a její zajištění uvedenými nemovitostmi, a účelem uzavření kupní smlouvy nebylo převést vlastnické právo manželů H. k nemovitostem na žalovaného, ale zajistit pohledávku ze smlouvy o půjčce, pokud tato nebude řádně a včas dlužníky uspokojena. Podle soudu by bylo nelogické, aby si manželé H. půjčovali ,- Kč, kdyby jejich úmysl směřoval k prodeji nemovitostí a inkasovali by kupní cenu ve stejné výši. Skutečnost, že kupní smlouva měla sloužit pouze jako zajišťovací institut, vyplývá i ze smlouvy o půjčce, v níž je sjednána rozvazovací podmínka, ta však nevyplývá ze smlouvy kupní; za této situace se nemohlo jednat o zajišťovací převod práva ve smyslu ust. 553 obč. zák. Je tedy zřejmé, že právní úkon, označený jako kupní smlouva, měl podle vůle účastníků sloužit jako zajišťovací institut k uhrazení předmětné pohledávky. Taková kupní smlouva, jejímž skutečným účelem je uspokojení pohledávky věřitele ze smlouvy o půjčce tím, že mu předmět kupní smlouvy připadne do vlastnictví, pokud nebude jeho pohledávka včas a řádně uhrazena, je pro rozpor s účelem zákona a pro jeho obcházení podle 39 obč. zák. neplatná (viz rozsudek NS ČR sp. zn. 21 Cdo 2204/99). Okresní soud proto dospěl k závěru, že žaloba na určení vlastnického práva první žalobkyně a jejího zemřelého manžela ke dni jeho smrti k nemovitostem označeným ve výroku rozsudku (tedy včetně jejich příslušenství), je opodstatněná. K odvolání žalovaného Krajský soud v Českých Budějovicích rozsudkem ze dne , č. j. 19 Co 1897/ , rozsudek soudu prvního stupně ve výroku o věci samé a ve výroku o nákladech státu potvrdil, ve výroku o nákladech řízení před soudem prvního stupně ve vztahu mezi účastníky jej změnil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení. Odvolací soud se ztotožnil s názorem soudu prvního stupně, že žalobkyně mají naléhavý právní zájem na požadovaném určení ve smyslu ust. 80 písm. c) o. s. ř. Vycházeje ze skutkových zjištění okresního soudu shodně s ním dovodil, že smyslem kupní smlouvy nebyl převod předmětných nemovitostí, nýbrž zajištění závazku ze smlouvy o půjčce, což je zřejmé z toho, že smlouva o půjčce, tvořící přílohu kupní smlouvy, obsahuje ujednání, že od kupní smlouvy strany v okamžiku splacení půjčky odstoupí za předpokladu, že půjčka bude vrácena v termínu splatnosti a že kupní smlouva neobsahuje rozvazovací podmínku ani dohodu o zpětném převodu nemovitostí. Neexistence vážné vůle účastníků kupní smlouvy k prodeji nemovitostí vyplývá i z dalších provedených důkazů a rovněž i z výpovědi žalovaného před orgány Policie ČR a z jeho účastnické výpovědi, když uvedl, že kupní smlouva sloužila jako záruka pro případ, že by nedošlo k vrácení dluhu a že platba ,- Kč byla dvojúčelová, tzn. že bude-li vrácena tato částka, která je zároveň půjčkou, odstoupí od kupní smlouvy; nebude-li však vrácena, smlouva o půjčce zaniká a je platná kupní smlouva. Nedostatek vážnosti vůle účastníků kupní smlouvy k převodu předmětných nemovitostí má za následek, že tato smlouva je podle 37 odst. 1 obč. zák. absolutně neplatná. Odvolací soud nekvalifikoval kupní smlouvu jako zajištění pohledávky převodem práva podle 553 obč. zák., neboť kupní smlouva neobsahuje rozvazovací podmínku ani

4 závazek zpětnéh o převodu, či jiný způsob závislosti účinku kupní smlouvy na splnění zajištěného závazku, ale naopak obsahuje ujednání o kupní ceně ve výši ,- Kč, které je v rozporu s institutem zajištění závazku, a v souladu s institutem zajišťovacího práva není ani ujednání o odstoupení od smlouvy, obsažené navíc jen ve smlouvě o půjčce. Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, jehož přípustnost dovozuje z ust. 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., a podává je z důvodu uvedeného v ust. 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. Nesouhlasí s právními závěry odvolacího soudu a namítá, že kupní smlouvu o převodu nemovitostí je nutno vykládat v souvislosti se smlouvou o půjčce, neboť účelem kupní smlouvy bylo zajištění návratnosti půjčky, kterou žalovaný poskytl žalobcům, přičemž záruka splacení půjčky byla realizována převodem vlastnických práv k předmětným nemovitostem. Kupní smlouvu je proto nutno považovat za smlouvu o zajišťovacím převodu práva ve smyslu ust. 553 obč. zák., jež jako jedinou podmínku stanoví písemnou formu, a smlouva tedy nemusí obsahovat rozvazovací podmínku. Podle názoru dovolatele může být tato podmínka obsažena v jiné smlouvě, než ve smlouvě kupní, což se v daném případě stalo, neboť rozvazovací podmínka je uvedena ve smlouvě o půjčce. Protože žalovaný nebyl zástavní věřitel a protože k převodu vlastnictví nemělo dojít až v případě, že dlužníky nebude uspokojena pohledávka ze smlouvy o půjčce, nýbrž uzavřením kupní smlouvy, resp. vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí, nemohlo se jednat o tzv. propadnou zástavu, jak tvrdily žalobkyně. V této souvislosti poukazuje na to, že návrh na vklad do katastru nemovitostí byl podán po uzavření kupní smlouvy, takže vlastnické právo k předmětným nemovitostem přešlo na žalovaného s účinky vkladu ke dni Za nesprávný považuje rovněž závěr odvolacího soudu, že kupní smlouva je neplatná podle 37 odst. 1 obč. zák. Navrhl, aby rozsudek odvolacího soudu byl zrušen a aby mu věc byla vrácena k dalšímu řízení. Žalobkyně se ve svém velmi podrobném písemném vyjádření k dovolání ztotožnily s rozsudkem odvolacího soudu a s poukazem na ustálenou judikaturu Nejvyššího soudu navrhly, aby dovolání bylo jako nepřípustné odmítnuto. Nejvyšší soud jako soud dovolací ( 10a o. s. ř. ) po zjištění, že dovolání bylo podáno včas, účastníkem řízení, řádně zastoupeným advokátem, přezkoumal napadený rozsudek odvolacího soudu podle 242 o. s. ř. a dospěl k závěru, že dovolání není přípustné. Dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští ( 236 odst. 1 o. s. ř.). Podmínky přípustnosti dovolání proti rozsudku odvolacího soudu upravuje ust. 237 o. s. ř. Podle 237 odst. 1 o. s. ř. je dovolání přípustné proti rozsudku odvolacího soudu a proti usnesení odvolacího soudu, jimiž bylo změněno rozhodnutí soudu prvního stupně ve věci samé [písm. a)], jimiž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým soud prvního stupně rozhodl ve věci samé jinak než v dřívějším rozsudku (usnesení) proto, že byl vázán prá vním názorem odvolacího soudu, který dřívější rozhodnutí zrušil [písm. b)], jimiž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, jestliže dovolání není přípustné podle ustanovení písmena b) a dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam [písm. c)]. Podle 237 odst. 3 o. s. ř. rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam zejména tehdy, řeší-li právní otázku, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která je odvolacími soudy nebo dovolacím soudem rozhodována rozdílně, nebo řeší-li právní otázku v rozporu s hmotným právem. Dovolací soud je při přezkoumávání rozhodnutí odvolacího soudu zásadně vázán uplatněnými dovolacími důvody (srov. 242 odst. 3 o. s. ř.); z toho mimo jiné vyplývá, že při zkoumání, zda napadené rozhodnutí odvolacího soudu má ve smyslu ust. 237 odst. 3 o. s. ř. ve věci samé po právní stránce zásadní právní význam, může posuzovat jen takové právní otázky, které dovolatel v dovolání označil.

5 Přípustnost dovolání podle ust. 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. není založena již tím, že dovolatel tvrdí, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu má ve věci samé po právní stránce zásadní význam. Přípustnost dovolání nastává tehdy, jestliže dovolací soud za použití hledisek, příkladmo uvedených v ust. 237 odst. 3 o. s. ř., dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé po právní stránce zásadní význam skutečně má. Žalovaný napadá dovoláním rozsudek odvolacího soudu, kterým byl potvrzen rozsudek soudu prvního stupně, a nejde o případ přípustnosti dovolání podle 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř., neboť soud prvního stupně sice rozhodl ve věci samé jinak než v dřívějším rozsudku, nebyl však vázán závazným právním názorem odvolacího soudu. Zbývá proto posoudit přípustnost dovolání podle ust. 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. Dovolání je podle tohoto ustanovení přípustné jen tehdy, jde-li o řešení právních otázek (jiné otázky, zejména posouzení správnosti nebo úplnosti skutkových zjištění přípustnost dovolání nezakládají) a současně se musí jednat o právní otázku zásadního významu. Právním posouzením je činnost soudu, při níž aplikuje konkrétní právní normu na zjištěný skutkový stav, tedy dovozuje ze skutkového zjištění, jaká mají účastníci podle příslušného právního předpisu práva a povinnosti. Podle 553 odst. 1 obč. zák. splnění závazku může být zajištěno převodem práva dlužníka ve prospěch věřitele (zajišťovací převod práva). Toto ustanovení zakotvuje zajišťovací institut, mající akcesorickou povahu (je systematicky zařazeno v oddílu pátém části osmé občanského zákoníku), jenž má dlužníka motivovat ke splnění závazku a věřiteli dávat pro případ nesplnění dluhu možnost těžit z převedeného práva. Tento způsob zajištění je založen na tom, že dlužník převede své právo (vedle pohledávky za třetí osobou zákon nevylučuje ani převod práva věcného, včetně práva vlastnického) na věřitele s rozvazovací podmínkou, že zajištěný závazek bude splněn, popřípadě může být zpětný převod práva dohodnut; s plněním dluhu převedené právo přechází zpět na dlužníka. Zajišťovací převod práva tedy spočívá v podmíněném převodu práva z dlužníka na věřitele. Právní skutečností, na základě které může k převodu práva ve smyslu citovaného ustanovení dojít, je smlouva uzavřená mezi věřitelem a dlužníkem závazkového právního vztahu, z něhož vyplývající závazek dlužníka má být převodem práva zajištěn. Pro smlouvu o zajišťovacím převodu práva nestanoví ust. 553 obč. zák. žádné zvláštní obsahové náležitosti. Smlouva musí vyhovovat alespoň obecným požadavkům, zejména musí být dostatečně určitá. Ve smlouvě musí být kromě vymezení smluvních stran obsaženo také vymezení zajišťovaného závazku a určení práva, které dlužník převádí ve prospěch věřitele. I když strany této smlouvy nemusí výslovně rozvazovací podmínku sjednávat, je její existence obsažena v tom, že smlouva je uzavírána k zajištění závazku a tento úmysl stran musí být z obsahu smlouvy, popř. alespoň z jejího názvu, patrný, tj. že účelem prováděného převodu je zajištění splnění závazku. Zajišťovací převod práva je umožněn ust. 132 odst. 1 obč. zák. a jde o převod bezúplatný. Oproti tomu v kupní smlouvě datované dnem bylo dohodnuto, že nemovitosti ve vlastnictví první žalobkyně a jejího zemřelého manžela se převádějí do vlastnictví žalovaného za dohodnutou kupní cenu ve výši ,- Kč, tedy vlastnické právo k nemovitostem bylo převedeno nikoliv bezúplatně a podmíněně, nýbrž při absenci rozvazovací podmínky splnění zajištěného závazku či dohody, že splně ním dluhu převedené právo přechází zpět na dlužníky, tedy na první žalovanou a jejího manžela. V souladu s institutem zajišťovacího převodu práva pak není ani ujednání, že od kupní smlouvy smluvní strany v okamžiku splacení půjčky dlužníkem s okamžitou platností odstoupí za předpokladu, že půjčka bude vrácena v termínu splatnosti, obsažené jen ve smlouvě o půjčce, v níž se uvádí, že její součástí je kupní smlouva ze dne (bez jakékoliv její bližší specifikace), avšak součástí kupní smlouvy není smlouva o půjčce, a z obsahu kupní smlouvy ani nevyplývá, že by byla uzavírána k zajištění splnění závazku ze smlouvy o půjčce. Je proto správný závěr odvolacího soudu, že právní vztah účastníků nelze podle ust. 553 obč. zák. posuzovat (srov. např. rozsudek NS ČR ze dne , sp. zn. 21 Cdo 2535/99). Podle 37 odst. 1 obč. zák. musí být právní úkon učiněn svobodně, vážně, určitě a srozumitelně; jinak je neplatný.

6 Právní úkon není učiněn vážně (opravdově) tehdy, je-li podle okolností zřejmé, že jednající nechtěl svým projevem vůle způsobit právní účinky, které s takovým projevem vůle normy občanského práva spojují. Jestliže odvolací soud (stejně jako soud prvního stupně) při svém rozhodnutí vycházel ze skutkového závěru (který není předmětem dovolacího přezkumu), že vůle účastníků kupní smlouvy nesměřovala k prodeji předmětných nemovitostí, ale jejím smyslem bylo zajištění závazku ze smlouvy o půjčce, nelze mu vytýkat nesprávný názor, že smlouva nebyla učiněna vážně, když účastníci smlouvy svým projevem vůle nechtěli způsobit převod vlastnického práva k předmětným nemovitostem na žalovaného, a že z tohoto důvodu je tato smlouva podle 37 odst. 1 obč. zák. absolutně neplatná od počátku (ex tunc). Lze se ztotožnit i s názorem soudu prvního stupně, že kupní smlouva je neplatná i podle 39 obč. zák. pro rozpor s účelem zákona a pro jeho obcházení (jmenovitě ustanovení občanského zákoníku o zajištění závazků), když jejím účelem bylo zajistit pohledávku ze smlouvy o půjčce převodem vlastnických práv dlužníků k nemovitostem na věřitele, jak je ostatně namítáno i v dovolání. Z uvedeného vyplývá, že rozhodnutí odvolacího soudu nemá z hlediska námitek uplatněných v dovolání po právní stránce zásadní význam ve smyslu ust. 237 odst. 3 o. s. ř. a dovolání proti němu podle 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. není tudíž přípustné. Nejvyšší soud proto dovolání žalovaného podle 243b odst. 5 věty první a 218 písm. c) o. s. ř. odmítl. O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ust. 243b odst. 5, věty první, 224 odst. 1, a 146 odst. 3 o. s. ř., neboť žalobkyně mají právo na náhradu účelně vynaložených nákladů dovolacího řízení, které sestávají z odměny za zastoupení advokátem za 1 úkon (vyjádření k dovolání) v částce 3.000,- Kč [odměna z částky určené podle 2 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., vyčíslená podle ust. 10 odst. 3, 5 písm. b), a snížená podle 14 odst. 1 vyhlášky a o dalších 50 % na polovinu podle 18 odst. 1, a zvýšená o 20% podle 17 odst. 2 vyhlášky] a náhrady hotových v ýdajů podle ust. 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., v částce 75,- Kč. Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti USNESENÍ - CODEXIS Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2007 Souhlas valné hromady k převodu obchodního podílu sp. zn./č. j.: 29 Odo 1278/2005 Související legislativa ČR: 37 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb. 115

Více

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 03/18/2014 Spisová značka: 28 Cdo 447/2014 ECLI:CZ:NS:2014:28.CDO.447.2014.1 U S N E S E N Í

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 03/18/2014 Spisová značka: 28 Cdo 447/2014 ECLI:CZ:NS:2014:28.CDO.447.2014.1 U S N E S E N Í Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 03/18/2014 Spisová značka: 28 Cdo 447/2014 ECLI: ECLI:CZ:NS:2014:28.CDO.447.2014.1 Typ rozhodnutí: USNESENÍ Heslo: Bezdůvodné obohacení Dotčené předpisy: 451 odst.

Více

VYBRALI JSME PRO VÁS PRÁVO

VYBRALI JSME PRO VÁS PRÁVO Nepřiměřeným úrokem je zpravidla úrok sjednaný ve výši, která podstatně přesahuje úrokovou míru v době jeho sjednání obvyklou, stanovenou zejména s přihlédnutím k nejvyšším úrokovým sazbám uplatňovaným

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 26/2004-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové,

Více

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení 9.014,- Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám advokáta.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení 9.014,- Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám advokáta. 21 Cdo 2898/2005 USNESENÍ Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce M. P.,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 162/2011-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr.

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY 21 Cdo 1484/2004 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY 21 Cdo 1484/2004 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY 21 Cdo 1484/2004 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr.

Více

2. Ručení. 8. Osobní omezení ručitelského závazku

2. Ručení. 8. Osobní omezení ručitelského závazku 2. Ručení 8. Osobní omezení ručitelského závazku Ustanovení 303 a násl. obch. zák. nezakazují omezit ručitelský závazek pouze na jednoho věřitele; není v rozporu s touto úpravou, ani ji neobchází ( 39

Více

USNESENÍ. Konf 41/2011-13

USNESENÍ. Konf 41/2011-13 Konf 41/2011-13 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Marie Žiškové, JUDr. Romana

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 12 Cmo 288/2012-147 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Vrchní soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu Mgr. Marcely Tuscanyové a soudců JUDr. Marty Chrastilové a JUDr. Evy Hodanové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Afs 4/2003-64 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 6/2004-49 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Josefa Baxy a JUDr. Lenky

Více

50 / 2015. 21 Cdo 4442/2013 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

50 / 2015. 21 Cdo 4442/2013 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Právní věta: Rozhodnutí zaměstnavatele o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce může být realizováno nejen snížením fyzického počtu zaměstnanců, kteří u zaměstnavatele vykonávají

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 36/2009-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Milana

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka...

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka... Smluvní strany: Mgr. Tomáš Kaplan, insolvenční správce dlužníka Aventic International a.s. IČ: 27137112 Se sídlem: Praha 1 Nové Město, Truhlářská 1519/25, PSČ 110 00 společnost zapsaná do obchodního rejstříku

Více

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144552 číslo účtu na kupní

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 119/2006-65 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera, v právní věci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 Afs 171/2005-92 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Ladislava Hejtmánka

Více

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva KUPNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ PRAHA 15. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 69/2010-135 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 73/2006-55 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Josefa

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 79/2012-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

červenec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

červenec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 červenec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Podání z datové schránky bez zaručeného elektronického podpisu Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17.2.2012, sp. zn. 8 As 89/2011

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Právní věta: Při posuzování platnosti ujednání o smluvní pokutě z pohledu ustanovení 55 a 56 obč. zák. nelze odhlížet od ostatních ujednání spotřebitelské smlouvy a od důsledků, které tato ujednání mají

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 89/2005-73 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

USNESENÍ. t a k t o :

USNESENÍ. t a k t o : Konf 48/2012-16 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Milady Tomkové, JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Afs 6/2011-86 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Michala Mazance

Více

USNESENÍ. takto: Odůvodnění:

USNESENÍ. takto: Odůvodnění: Konf 122/2009-12 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Marie Žiškové, JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 73/2010-115 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda a JUDr. Barbary

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 398/2004-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

dohodu o zániku zástavního práva

dohodu o zániku zástavního práva Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1. Zdeněk Bernatík, nar. 14.5.1954 a Jarmila Bernatíková, nar. 30.12.1956 oba bytem Staroveská 270/87, Ostrava-Proskovice oba jako Smluvní strana 1 a 2. Tělovýchovná

Více

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 za kterou jedná akademický titul, jméno, příjmení, věd. hodnost, funkce v prvním pádě anebo

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 65/2011-111 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 91/2007-58 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary

Více

Cpjn 202/2005. S t a n o v i s k o

Cpjn 202/2005. S t a n o v i s k o Cpjn 202/2005 S t a n o v i s k o občanskoprávního kolegia a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19. dubna 2006 k rozhodování soudů ve věcech úroků z prodlení, požadovaných a přiznávaných

Více

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KUPNÍ SMLOUVA kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. se sídlem: Čelákovice, Křižíkova 270, PSČ: 250 88 IČ: 46357033

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 36/2003-61 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Brigity Chrastilové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 53/2005-94 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Datum: XXX TTS energo s.r.o., jako Budoucí prodávající a XXX, jako Budoucí kupující SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Níže uvedené Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Více

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 09.04.2015 Spisová značka: 21 Cdo 1525/2014 ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.1525.2014.1

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 09.04.2015 Spisová značka: 21 Cdo 1525/2014 ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.1525.2014.1 Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 09.04.2015 Spisová značka: 21 Cdo 1525/2014 ECLI: ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.1525.2014.1 Typ rozhodnutí: ROZSUDEK Heslo: Náhrada za ztrátu na výdělku Podnikatel Daň z

Více

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 08/28/2013 Spisová značka: 25 Cdo 3837/2011 ECLI:CZ:NS:2013:25.CDO.3837.2011.1 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 08/28/2013 Spisová značka: 25 Cdo 3837/2011 ECLI:CZ:NS:2013:25.CDO.3837.2011.1 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 08/28/2013 Spisová značka: 25 Cdo 3837/2011 ECLI: ECLI:CZ:NS:2013:25.CDO.3837.2011.1 Typ rozhodnutí: ROZSUDEK Heslo: Náhrada škody Dotčené předpisy: 58 odst. 2 předpisu

Více

Kupní smlouva. kupní smlouvu:

Kupní smlouva. kupní smlouvu: Záveská a spol. v.o.s. IČ: 26 46 85 14 pověřený insolvenční správce a správce konkurzní podstaty JUDr. Hana Záveská, advokátka společník: Bc.Martin Záveský Kancelář Praha 5- Smíchov : Kancelář Mladá Boleslav:

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 2 Afs 47/2012-18 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Radovana Havelce v právní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 50/2013-42 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29.4.2003 sp.zn. 21 Cdo 58/2003

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29.4.2003 sp.zn. 21 Cdo 58/2003 Na určení, že je neplatná zástavní smlouva, podle níž bylo vloženo do katastru nemovitostí zástavní právo, není naléhavý právní zájem ( 80 písm. c/ o. s. ř.). K odstranění nejistoty v právním postavení

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 21/2012-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 24/2009-80 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 51/2005-76 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 71/2013-26 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Josefa

Více

Rozhodčí smlouva (doložka)

Rozhodčí smlouva (doložka) Rozhodčí smlouva (doložka) I. Smluvní strany 1. Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

USNESENÍ. t a k t o :

USNESENÍ. t a k t o : Konf 16/2011-13 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Milady Tomkové, JUDr. Romana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 32/2013-18 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 32 Cdo 2858/2010 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Miroslava Galluse a JUDr. Pavla Příhody

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 40/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 38 ze dne 15.01.2014 Návrh kupní smlouvy k odkoupení pozemků parc. č. 3020/8, 3020/1, 2930/47 a 3021/5, vše v k.ú. Žižkov, obec

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 52/2013-24 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Michala Mazance v právní věci

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ o převodu vlastnického práva k nemovitostem

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ o převodu vlastnického práva k nemovitostem SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ o převodu vlastnického práva k nemovitostem Smluvní strany budoucí prodávající - společnost ONO-development, s.r.o., IČ: 278 39 605, se sídlem Frýdek- Místek, Na Poříčí

Více

říjen 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

říjen 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 říjen 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Náhrada škody na zdraví způsobená pádem na zledovatělém chodníku Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25.9.2012, sp. zn. 25 Cdo 2758/2011 Žalobkyně

Více

Vklad. PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech katastru nemovitostí

Vklad. PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech katastru nemovitostí Vklad PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech katastru nemovitostí 1 Druhy zápisů do katastru nemovitostí 2 PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech katastru nemovitostí 2., aktualizované a rozšířené vydání Vklad Sestavili Eva

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Afs 7/2003-50 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Petra Příhody a JUDr. Vojtěcha

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 61Cm 74/2009-41 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl soudkyní JUDr. Jindrou Nejtkovou v právní věci žalobce: Bytové družstvo Skřivánek, IČ 00043800, sídlem Stará

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 As 141/2014-15 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : Konf 24/2013-14 U S N E S E N Í Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Romana Fialy, JUDr.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud, 23 Cdo 3377/2010, [Výběr NS 1686/2012] ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Kateřiny

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : 4 As 15/2012-35 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobkyně: Sampa

Více

27. Přechod práva domáhat se soudního výkonu rozhodnutí

27. Přechod práva domáhat se soudního výkonu rozhodnutí 27. Přechod práva domáhat se soudního výkonu rozhodnutí Na osobu, která jako postupník nabyla vykonatelnou pohledávku vůči dlužníku, přešlo postoupením také právo z vykonatelného rozhodnutí vydaného vůči

Více

USNESENÍ. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

USNESENÍ. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : Konf 10/2013-17 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Milady Tomkové, JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 91/2006-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

záhlaví OBSah ČáST III Text občanského zákoníku č. 89/2012 Sb... 13

záhlaví OBSah ČáST III Text občanského zákoníku č. 89/2012 Sb... 13 záhlaví OBSah Úvod........................................................... 7 Seznam zkratek.................................................. 10 ČáST I Text občanského zákoníku č. 89/2012 Sb..............................

Více

březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 TÉMA MĚSÍCE Námitka promlčení a její rozpor s dobrými mravy v exekučním řízení Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 2. 2013, sp. zn. 20 Cdo 1719/2011

Více

leden 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

leden 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 leden 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 TÉMA MĚSÍCE Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18.12.2012, sp. zn. 21 Cdo 262/2012 Nejvyšší soud posuzoval platnost

Více

Zastoupení judikáty NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY. 32 Odo 129/2004 U S N E S E N Í

Zastoupení judikáty NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY. 32 Odo 129/2004 U S N E S E N Í Zastoupení judikáty Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 28.04.2005 Typ rozhodnutí: Usnesení Heslo: Dotčené předpisy: čl. 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb. Kategorie rozhodnutí:e NEJVYŠŠÍ SOUD

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Číslo jednací: 16Co 50/2013-255 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Hübnera a soudců JUDr. Ivy Březinové a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 79/2012-42 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) a.. (Kupující) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek,

Více

S M L O U V U o budoucí kupní smlouvě

S M L O U V U o budoucí kupní smlouvě Podepsaní účastníci: 1. obchodní společnost IKO stavební společnost s.r.o. se sídlem v Plzni, Koterovská 177, okres Plzeň-město, IČ: 27 96 84 48, která je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu

Více

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz U s n e s e n í Evidenční číslo: 1589/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163.

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163. Vážení klienti, dovolujeme si Vám prezentovat novinky na poli práva, kdy v rámci Legislativy došlo k průlomovému rozhodnutí Ústavního soudu České republiky. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit zejména

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 32/2013-21 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 95/2008-63 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Josefa Baxy a JUDr. Zdeňka

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 31.5. 2007 Bod pořadu jednání: Věc: Řešení soudního sporu : RS PLUS SYSTÉM, s.r.o. Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar Salomonová,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 67/2012-32 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

., IČ.., se sídlem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená. I. Preambule

., IČ.., se sídlem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená. I. Preambule Kupní smlouva o prodeji nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění změn a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 66/2007 89 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: 1. Národní památkový ústav se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 IČ: 75032333

Více

č. j. 7 Afs 47/2007-78

č. j. 7 Afs 47/2007-78 č. j. 7 Afs 47/2007-77 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

listopad 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

listopad 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 listopad 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Odpovědnost provozovatele služeb za krádež zaparkovaného vozidla Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21.9.2012, sp. zn. 25 Cdo 4170/2010 Nejvyšší

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Moniky Javorové a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a Mgr. Jiřího Gottwalda v právní věci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 162/2009-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

Příloha č. 1 k Podmínkám výběrového řízení České Budějovice 6, č.p. 1481 Navrhované znění Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcných břemen Kupní smlouva a Smlouva o zřízení věcných břemen mezi smluvními

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Afs 48/2009-62 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr.

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

prosinec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

prosinec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 prosinec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Neplatnost zastavení cizí nemovitosti Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 14.11.2012, sp. zn. 21 Cdo 3891/2011 Nejvyšší soud ČR posuzoval spor

Více

zapsána v obchodním rejstříku vedeném, odd., vložka (alternativně uvést jiný rejstřík a spisovou značku)

zapsána v obchodním rejstříku vedeném, odd., vložka (alternativně uvést jiný rejstřík a spisovou značku) 592/CPT/2014-CPTM Č.j.: UZSVM/CPT/638/2014-CPTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 - Nové Město zastoupená JUDr. Milanem Cícerem,

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Vyvěšeno: -39 Sňato: ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Alenou Hockou v právní věci žalobce: L. P., bytem P., proti žalované: Česká správa sociálního

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více