dohodu o zániku zástavního práva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "dohodu o zániku zástavního práva"

Transkript

1 Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1. Zdeněk Bernatík, nar a Jarmila Bernatíková, nar oba bytem Staroveská 270/87, Ostrava-Proskovice oba jako Smluvní strana 1 a 2. Tělovýchovná jednota Petřvald na Moravě IČ sídlem Petřvald 122, Petřvald u Nového Jičína jednající jako Smluvní strana 2 a 3. Obec Petřvald IČ sídlem Petřvald 175, Petřvald u Nového Jičína zastoupena starostou Zdeňkem Pexou jako Smluvní strana 3 a 4. CML s.r.o. IČ sídlem U Cihelny 457, Hradec Králové zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka jednající jednatelem Ing. Leošem Holasem jako Smluvní strana 4 dále též všichni dohromady jako Smluvní strany tuto dohodu o zániku zástavního práva (dále jen Dohoda )

2 I. Úvodní ustanovení 1. Smluvní strana 1 je vlastníkem nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava v katastru nemovitostí na LV č. 500 pro obec Ostrava a katastrální území Proskovice, a to: budovy č.p rodinný dům, postavené na pozemku parc. č. 581/3, pozemku parc. č. 581/5 - zahrada. Fotokopie výše popsaného listu vlastnictví č. 500 je přílohou č. 1 a nedílnou součástí Smlouvy o úschově. 2. Smluvní strana 2 je vlastníkem nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín v katastru nemovitostí na LV č. 826 pro obec Petřvald a katastrální území Petřvald u Nového Jičína, a to: budovy č.p. 122 v části obce Petřvald 1 - Petřvald, občanská vybavenost, postavené na pozemcích parc. č. St. 71/1 a St. 71/3, pozemku parc. č. St. 71/1 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemkové parc. č. 153/1 - zahrada, pozemkové parc. č. 153/3 - zahrada, pozemkové parc. č. 153/4 - zahrada. Fotokopie výše popsaného listu vlastnictví č. 826 je přílohou č. 2 a nedílnou součástí Smlouvy o úschově. 3. a) Dne uzavřela Komerční banka, a.s., sídlem Na Příkopě 33, Praha 1 (dále jen Komerční banka ) s firmou KONEČNÝ, IČ v postavení dlužníka smlouvu o úvěru, reg. č. sp. zn. A na částku 4, ,- Kč. b) Dne uzavřela Komerční banka s firmou KONEČNÝ, IČ v postavení dlužníka smlouvu o úvěru, reg. č. sp. zn. A na částku ,- Kč. c) Dne uzavřela Komerční banka s firmou KONEČNÝ, IČ v postavení dlužníka smlouvu o úvěru, reg. č. sp. zn. A na částku 1, ,- Kč.

3 4. K zajištění úvěrových smluv uvedených v odst. 3. tohoto článku Dohody uzavřela dne Komerční banka v postavení zástavního věřitele se Zdeňkem Bernatíkem a Jarmilou Bernatíkovou (Smluvní strana 1) v postavení zástavců a Tělovýchovnou jednotou Sokol Petřvald u Nového Jičína (Smluvní strana 2) také v postavení zástavců zástavní smlouvu k nemovitostem, registrovanou státním notářstvím v Novém Jičíně dne pod č.j. RIII 2405/92 (dále jen Zástavní smlouva ). V Zástavní smlouvě byly zastavené nemovitosti označeny následovně: a) - rodinný dům č.p. 270 s příslušenstvím, - pozemky parc. č. 581/3 a 581/2, zapsané v LV č. 500 v obci Ostrava, katastrální území Proskovice, SG Ostrava, b) - restaurace, tělocvična, dvě garáže, ploty, venkovní úpravy, - pozemky parc. č. 71/1, 71/2, 152/4, 153/1, 153/3 a 153/4, zapsané v LV č. 356 v obci Petřvald, katastrální území Petřvald u Nového Jičína, SG Nový Jičín. 5. Usnesením Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 24 K 127/95 ze dne byl prohlášen konkurz na majetek úpadce Ctirada Konečného, r.č /098, bytem Ostrava- Zábřeh, Čujkovova 48 A. Správcem konkurzní podstaty byl ustanoven JUDr. Josef Baránek a po jeho úmrtí Mgr. David Cagaš, advokát se sídlem Ostrava-Slezská Ostrava, Jaklovecká 1249/18. Mgr. Cagaš bude dále označován v Dohodě jako SKP. 6. Komerční banka přihlásila do konkurzního řízení uvedeného v odst. 5. tohoto článku Dohody svou pohledávku za Ctiradem Konečným z titulu úvěrových smluv uvedených v odst. 3. tohoto článku Dohody v celkové výši. Komerční banka postoupila smlouvou o postoupení pohledávek ze dne na postupníka GE Capital Bank, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Vyskočilova 1422/1a, IČ pohledávky vůči dlužníkovi Ctiradu Konečnému, sídlem Čujkovov a48a, Ostrava- Zábřeh, IČ , r.č /098 pohledávky z úvěrových smluv č. A a č. A uvedených v odst. 3. tohoto článku Dohody. Společnost GE Capital Bank, a.s. postoupila smlouvou o postoupení pohledávky ze dne na Smluvní stranu 4. Smluvní strana 4 prohlašuje, že je ke dni uzavření Dohody nositelem pohledávek v celkové výši vyplývajících z a řádně přihlášených do konkurzního řízení uvedeného v odst. 5. tohoto článku Dohody. 7. Žalobou podanou k Okresnímu soudu v Novém Jičíně dne se Smluvní strana 2 domáhala proti Komerční bance vydání rozsudku o určení neexistence zástavního práva zřízeného podle zástavní smlouvy uvedené v odst. 4. tohoto článku Dohody k nemovitostem uvedeným v odst. 2. tohoto článku Dohody. Věc byla před Okresním soudem v Novém Jičíně vedena pod sp. zn. 24 C 286/2006. Z důvodu postoupení Zajišťované pohledávky tak, jak je

4 uvedeno v odst. 6. tohoto článku Dohody, vstoupila do řízení místo Komerční banky Smluvní strana 4. Okresní soud v Novém Jičíně rozsudkem z žalobě Smluvní strany 2 vyhověl, avšak Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací zrušil, resp. změnil, rozsudek Okresního soudu v Novém Jičíně rozsudkem ze dne , č.j. 15 Co 342/ tak, že po jeho právní moci, která nastala dne vázne na nemovitostech Smluvní strany 2 zástavní právo tak, jak je uvedeno v části C listu vlastnictví č. 826, jehož fotokopie je Přílohou č. 2 Dohody. Smluvní strana 2 podala proti výše citovanému rozsudku Krajského soudu v Ostravě dovolání k Nejvyššímu soudu ČR, věc je u Nejvyššího soudu ČR vedena pod sp. zn. a doposud nebylo o dovolání rozhodnuto. 8. Pokud jsou v Zástavní smlouvě uvedené v odst. 4. tohoto článku Dohody uvedeny mezi zastavenými nemovitostmi (odst. 4. písm. a) tohoto článku Dohody) pozemky parc. č. 581/3 a 581/2, tak k tomu se uvádí, že parc. č. 581/2 byla přečíslována na parc. č. 581/5 a jelikož parc. č. 581/3 byla ve výlučném vlastnictví Zdeňka Bernatíka, zaslal Zdeňku Bernatíkovi SKP výzvu dle 27 odst. 5. zákona o konkurzu a vyrovnání ze dne , ve které vyzval Zdeňka Bernatíka k vyplacení tohoto pozemku ve prospěch konkurzní podstaty částkou odpovídající zastavené nemovitosti ve výši ,- Kč, což Zdeněk Bernatík učinil. Na základě této skutečnosti byl tento pozemek vymazán z konkurzní podstaty a došlo rovněž k zániku zástavního práva. 9. Ke dni uzavření Dohody je ve vztahu k nemovitostem uvedeným v odst. 1. tohoto článku Dohody zapsáno v části C) listu vlastnictví č. 500 (Příloha č. 1) zástavní právo následovně: o Zástavní právo smluvní k zajištění pohledávky ve výši 6, ,- Kč váznoucí na stavbě budova č.p. 270 v Proskovicích ve prospěch Komerční banky, a.s. o Zástavní právo smluvní k zajištění pohledávky ve výši 6, ,- Kč váznoucí na parc. č. 581/5 ve prospěch Komerční banky, a.s. podle dohody o omezení převodu nemovitostí RIII 2405/ Ke dni uzavření Dohody je ve vztahu k nemovitostem uvedeným v odst. 2. tohoto článku Dohody zapsáno v části C) listu vlastnictví č. 826 (Příloha č. 1) zástavní právo následovně: o Zástavní právo smluvní k zajištění pohledávky ve výši 4, ,- Kč podle úvěrové smlouvy č. A váznoucí na stavbě v Petřvaldě 1-Petřvald, č.p. 122 a parc. č. 153/4, 153/3, St. 71/1 a 153/1 ve prospěch Komerční banky, a.s. o Zástavní právo smluvní k zajištění pohledávky ve výši ,- Kč podle úvěrové smlouvy č. A váznoucí na stavbě v Petřvaldě 1-Petřvald, č.p. 122 a parc. č. St. 71/1 ve prospěch Komerční banky, a.s.

5 o Zástavní právo smluvní k zajištění pohledávky ve výši 1, ,- Kč podle úvěrové smlouvy č. A váznoucí na stavbě v Petřvaldě 1-Petřvald, č.p. 122 a parc. č. St. 71/1 ve prospěch Komerční banky, a.s. podle dohody o omezení převodu nemovitostí RIII 2405/ Před Krajským soudem v Ostravě probíhá pod sp. zn. 9 Cm 37/2009 řízení o vyloučení nemovitostí z konkurzní podstaty, ve kterém Smluvní strana 1 a Smluvní strana 2 vystupují jako žalobci, SKP jako žalovaný a Smluvní stran 1 a Smluvní strana 2 se domáhají vyloučení nemovitostí uvedených v odst. 1. a odst. 2 tohoto článku Dohody z konkurzní podstaty úpadce Ctirada Konečného. Ve věci doposud neproběhlo jednání a soud nevynesl rozhodnutí. II. Zánik zástavního práva 1. Smluvní strana 1 a Smluvní strana 4 se dohodly podle 170 odst. 1 písm. f) občanského zákoníku na zániku zástavního práva Smluvní strany 4 založeného Zástavní smlouvou k zastaveným nemovitostem Smluvní strany 1 uvedeným v odst. 1., resp. odst. 4. písm. a), čl. I. Dohody. V případě, že by na Zástavní smlouvu bylo nahlíženo jako na dohodu o omezení převodu nemovitostí, tak tímto ujednáním zaniká rovněž omezení převodu nemovitostí. 2. Smluvní strana 4 se současně vzdává svého zástavního práva založeného Zástavní smlouvou k zastaveným nemovitostem Smluvní strany 1 uvedeným v odst. 1, resp. odst. 4. písm. a), čl. I. Dohody, a to podle 170 odst. 1 písm. c) občanského zákoníku. 3. Smluvní strana 2 a Smluvní strana 4 se dohodly podle 170 odst. 1 písm. f) občanského zákoníku na zániku zástavního práva Smluvní strany 4 založeného Zástavní smlouvou k zastaveným nemovitostem Smluvní strany 1 uvedeným v odst. 2., resp. odst. 4. písm. b), čl. I. Dohody. V případě, že by na Zástavní smlouvu bylo nahlíženo jako na dohodu o omezení převodu nemovitostí, tak tímto ujednáním zaniká rovněž omezení převodu nemovitostí. 4. Smluvní strana 4 se současně vzdává svého zástavního práva založeného Zástavní smlouvou k zastaveným nemovitostem Smluvní strany 2 uvedeným v odst. 2, resp. odst. 4. písm. b), čl. I. Dohody, a to podle 170 odst. 1 písm. c) občanského zákoníku. 5. Smluvní strana 1 a Smluvní strana 4 podepsaly současně s Dohodou návrh na výmaz zástavního práva k nemovitostem uvedeným v odst. 1. čl. I. Dohody, který bude bezprostředně po uzavření Dohody odeslán ke Katastrálnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava.

6 6. Smluvní strana 2 a Smluvní strana 4 podepsaly současně s Dohodou návrh na výmaz zástavního práva k nemovitostem uvedeným v odst. 2. čl. I. Dohody, který bude bezprostředně po uzavření Dohody odeslán ke Katastrálnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava. III. Úplata 1. Smluvní strana 1 a Smluvní strana 4 se dohodly na úplatě za zánik zástavního práva tak, jak je uvedeno v odst. 1. čl. II., resp. v odst. 2. čl. II. Dohody, ve výši ,- Kč (pětsettisíckorunčeských). 2. Smluvní strana 2 a Smluvní strana 4 se dohodly na úplatě za zánik zástavního práva tak, jak je uvedeno v odst. 3. čl. II., resp. v odst. 4. čl. II. Dohody, ve výši ,- Kč (devětsettisíckorunčeských). 3. Částka ,- Kč uvedená v odst. 1. tohoto článku Dohody a částka ,- Kč uvedená v odst. 2. tohoto článku Dohody, tj. dohromady 1, ,- Kč, byla před uzavřením Dohody složena do úschovy advokáta JUDr. Lubora Bernatíka, ev. č. ČAK 0026, sídlem Preslova 9, Ostrava-Moravská Ostrava (dále jen Advokát ) na depozitní účet Advokáta č. ú. (dále jen Depozitní účet ). 4. Advokát bude povinen částku 1, ,- Kč uvedenou v odst. 3. tohoto článku Dohody poukázat na účet Smluvní strany 4 č.ú. do pěti pracovních dnů poté, kdy mu budou předloženy současně tyto listiny: a) list vlastnictví č. 500 uvedený v odst. 1. čl. I. Dohody, na kterém již v části C) nebude zapsáno žádné zástavní právo založené Zástavní smlouvou, b) list vlastnictví č. 826 uvedený v odst. 2. čl. I. Dohody, na kterém již v části C) nebude zapsáno žádné zástavní právo založené Zástavní smlouvou, c) i) pravomocný rozsudek soudu ve věci uvedené v odst. 11. čl. I. Dohody, v jehož výrokové části bude uvedeno, že nemovitosti uvedené v odst. 1. čl. I. Dohody se vylučují z konkurzní podstaty, nebo (u listin uvedených pod písm. c) stačí Advokátovi předložit pouze jednu z těchto listin) ii) písemné potvrzení SKP, že nemovitosti uvedené v odst. 1. čl. I. Dohody vymazal z konkurzní podstaty úpadce Ctirada Konečného, IČ , r.č /098,

7 d) i) pravomocný rozsudek soudu ve věci uvedené v odst. 11. čl. I. Dohody, v jehož výrokové části bude uvedeno, že nemovitosti uvedené v odst. 2. čl. I. Dohody se vylučují z konkurzní podstaty, nebo (u listin uvedených pod písm. d) stačí Advokátovi předložit pouze jednu z těchto listin) ii) písemné potvrzení SKP, že nemovitosti uvedené v odst. 2. čl. I. Dohody vymazal z konkurzní podstaty úpadce Ctirada Konečného, IČ , r.č /098. IV. Ukončení soudního řízení 1. Smluvní strana 2 podepsala současně s Dohodou zpětvzetí dovolání uvedené v odst. 7. čl. I. Dohody, které bude bezprostředně po uzavření Dohody odesláno k Nejvyššímu soudu ČR. 2. V souvislosti s ukončením dovolacího řízení uvedeného v odst. 7. čl. I. Dohody se Smluvní strana 2 a Smluvní strana 4 dohodly, že každá z nich ponese náhradu nákladů řízení ze svého. V. Přistoupení k závazku 1. Smluvní strana 3 zaplatila za Smluvní stranu 2 částku ,- Kč uvedenou v odst. 2. čl. III. Dohody do úschovy Advokáta. 2. Smluvní strana 3 výslovně prohlašuje, že částku ,- Kč zaplatila za Smluvní stranu 2 podle 534 občanského zákoníku a vypořádání této pohledávky Smluvní strany 3 vůči Smluvní straně 2 bude řešeno samostatnou smlouvou mezi Smluvní stranou 2 a Smluvní stranou 3. Zbývající Smluvní strany tento stav respektují. VI. Závěrečná ustanovení 1. Ta vzájemná práva a povinnosti v Dohodě výslovně neupravená podléhají režimu občanského zákoníku. 2. Přílohy tvoří nedílnou součást Dohody. 3. (schvalovací doložka zastupitelstva obce)

8 4. Smluvní strany uzavřely Dohodu ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá převzala po jednom vyhotovení. Přílohy: Příloha č. 1 - Fotokopie výpisu z katastru nemovitostí - listu vlastnictví č. 500 pro obec Ostrava a katastrální území Proskovice Příloha č. 2 - Fotokopie výpisu z katastru nemovitostí - listu vlastnictví č. 826 pro obec Petřvald a katastrální území Petřvald u Nového Jičína V Ostravě dne Zdeněk Bernatík Jarmila Bernatíková Tělovýchová jednota Petřvald na Moravě zast. Obec Petřvald zast. CML, s.r.o.

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ (dále jen Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ (dále jen Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ (dále jen Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu IČOIČ: 45245053 DIČ: CZ45245053 se sídlem:

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. a 1309 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č.... ze dne... městská

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu Obec Veliny IČ.: 00274542 se sídlem Veliny 60, 534 01 Veliny zastoupena starostou obce Petrem Krejcarem. Tel.: 466 682 187 Bankovní spojení : 192583650257/0100 (dále jen strana Budoucí povinná ) na straně

Více

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29.4.2003 sp.zn. 21 Cdo 58/2003

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29.4.2003 sp.zn. 21 Cdo 58/2003 Na určení, že je neplatná zástavní smlouva, podle níž bylo vloženo do katastru nemovitostí zástavní právo, není naléhavý právní zájem ( 80 písm. c/ o. s. ř.). K odstranění nejistoty v právním postavení

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: 1. Národní památkový ústav se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 IČ: 75032333

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2043 ze dne 5.11.2013 k návrhu na schválení textu vzorové kupní smlouvy pro prodej nemovitostí v majetku hl.m. Prahy

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ SOUBORU POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ SOUBORU POHLEDÁVEK SMLOUVA O POSTOUPENÍ SOUBORU POHLEDÁVEK uzavřená podle 524 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen OZ ), mezi níže uvedenými smluvními stranami,

Více

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U V Ě C Í N E M O V I T Ý C H

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U V Ě C Í N E M O V I T Ý C H P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U V Ě C Í N E M O V I T Ý C H Vyhlášené v rámci zpeněžení věcí zapsaných do soupisu majetkové podstaty dlužníka Ladislava Žižkovského

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1 městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

Nejvyšší soud, 30 Cdo 294/2005, [C 3788]

Nejvyšší soud, 30 Cdo 294/2005, [C 3788] Nejvyšší soud, 30 Cdo 294/2005, [C 3788] Zajišťovací převod věcného práva Zajišťovací převod práva je bezúplatný a spočívá tom, že dlužník převede své právo (i právo věcné, včetně vlastnického) na věřitele

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/161/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/161/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/161/2012 Dražebník CZ Dražby a.s., IČ: 28701259, Mírové nám. 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l., v oddíle B, vložka 2041,

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Praha 4 JUDr. Iveta Glogrová soudní exekutor Vinohradská 58/1188 130 00 Praha 3 Tel: 222 542 875-6 e-mail: glogrova@exekutor-praha4.cz Sp. zn. 126 EX 324/09-52 Usnesení o nařízení dražebního

Více

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J P O H L E D Á V K Y Z M A J E T K O V É P O D S T A T Y

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J P O H L E D Á V K Y Z M A J E T K O V É P O D S T A T Y P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J P O H L E D Á V K Y Z M A J E T K O V É P O D S T A T Y VYHLÁŠENÉ V RÁMCI ZPENĚŽENÍ MAJETKU ZAPSANÉHO DO SOUPISU MAJETKOVÉ PODSTATY DLUŽNÍKA

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky VZOR PRO PLACENÍ KUPNÍ CENY POMOCÍ ÚVĚRU Rezidence Topolová 14, a.s. se sídlem Praha 10 - Záběhlice, Topolová 2916/14, PSČ 106 00

Více

Zástavní smlouva k nemovitostem č. [ ]

Zástavní smlouva k nemovitostem č. [ ] Zástavní smlouva k nemovitostem č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 743-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 743-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 743-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Datum: XXX TTS energo s.r.o., jako Budoucí prodávající a XXX, jako Budoucí kupující SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Níže uvedené Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen "Smlouva") uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen Smlouva) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: REZERVAČNÍ SMLOUVA (dále jen "Smlouva") Číslo smlouvy: RS(2014)-LB-xxxx uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: GEOSAN LIBERTY s.r.o. se sídlem Praha 2, Karlovo

Více

Smlouvu o postoupení pohledávek

Smlouvu o postoupení pohledávek Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: čl. 1. Smluvní strany 1) Městská část Praha 13 se sídlem Sluneční náměstí 13/2580, Praha 13, PSČ 158 00 IČ 00241687, DIČ: CZ00241687 bankovní spojení., číslo

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky VZOR PRO PLACENÍ KUPNÍ CENY Z VLASTNÍCH ZDROJŮ Rezidence Topolová 14, a.s. se sídlem Praha 10 - Záběhlice, Topolová 2916/14, PSČ

Více

Dražební vyhláška č. 10B391DR, Reality GAIA, spol. s r.o. strana 1 z 10

Dražební vyhláška č. 10B391DR, Reality GAIA, spol. s r.o. strana 1 z 10 Dražební vyhláška o konání dobrovolné veřejné dražby V souladu zejména s ustanovením 20 zákona č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, tímto níže uvedený dražebník vyhlašuje

Více

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Mgr. Tomáš Pospíchal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Nymburk, 288 02 Nymburk, 28. října 1474/20, tel.: 325 516 718, fax: 325 511 243, e-mail: info@exekutornymburk.cz IČ: 62885995; DIČ: CZ6802090416

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 521/2014-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 521/2014-N Bod 1. , Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice IČ: 25023217, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 11941 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 521/2014-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Příloha č. 2 SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK dle ustanovení 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany 1. JUDr. Jiří Voda, LL.M., se sídlem Opletalova 57, 110

Více

Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany 1. Věřitel obchodní jméno : FAST HYPO, a.s. sídlo : Praha

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

Město Česká Lípa, IČ 260428, se sídlem T. G. Masaryka 1, 470 01 Česká Lípa zast. JUDr. Stanislavem Kadečkou, Ph.D., advokátem

Město Česká Lípa, IČ 260428, se sídlem T. G. Masaryka 1, 470 01 Česká Lípa zast. JUDr. Stanislavem Kadečkou, Ph.D., advokátem Fráni Šrámka 1139/2 Hradec Králové 500 02 www.akhradec.cz tel.: +420 495 510 765 fax: +420 495 581 970 e-mail: sekretariat@akhradec.cz Zn. 275/11 Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci U Soudu

Více