PŘÍNOSY SESTAVENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY PRO NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍNOSY SESTAVENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY PRO NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE"

Transkript

1 PŘÍNOSY SESTAVENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY PRO NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE Iris Šimíková ÚVOD Nezastupitelné místo v systému tržního hospodářství patří organizacím, jejichž primárním zájmem nejsou aktivity spojené s požadavkem dosahování zisku, ale s naplněním vize poskytování obecného prospěchu. I přes tento markantní rozdíl platí pro tyto organizace relativně obdobné podmínky, jako pro podnikatelské subjekty. Mají status právnické osoby, účetní jednotky, daňového poplatníka. Neziskové, nevýdělečné organizace, jak bývají terminologicky nesourodě označovány, svým založením a činností vyjadřují snahu občanů sdružováním v různých typech organizací si vytvořit silnější pozici pro uskutečňování společně zvoleného poslání. Organizace s posláním jsou označovány názvem neziskové [5], [4], někteří autoři užívají označení nevýdělečné [2]. Urbancová, Kryšková [6] pro skupinu organizací, jejichž hlavním předmětem činnosti není podnikání vyjmenovávají celou škálu označení: nevýdělečné organizace, neziskové organizace, neziskové subjekty, organizace neziskového sektoru. Označení poslání jako neziskové činnosti není plně vystihující, i tyto organizace mohou dosahovat zisku. Zisk ale, na rozdíl od podnikatelských subjektů, nesmí být rozdělen mezi zakládající osoby, ale musí být využit pouze pro činnost spojenou s posláním. Společným sjednocujícím prvkem organizací je naplnění jejich vizí. Vize je spojována s představou pozitivních úkonů ve prospěch zainteresovaných osob. Vize zpravidla nemá přesně vyhraněné postupy při realizaci. Vyšším stupněm vize je poslání, kdy jsou nastavena kriteria, vybrány vhodné prostředky a nástroje k jejich dosažení a je prosazován konzistentní postup směřující k naplnění poslání. Dominantní hodnoty mohou být utříděny do formy kodexu. Autorka článku se v dalším textu přiklání k používání terminologického označení nevýdělečná organizace, který dle jejího názoru racionálněji identifikuje podstatu činnosti. Pro argumentaci uvádí, pokud osoby chtějí primárně dosahovat osobního prospěchu, sdružují se za účelem zhodnocení vloženého kapitálu vytvářením zisku, provádí tedy výdělečnou činnost podnikají. Pokud chtějí dosahovat prospěchu pro cizí osoby, provádí prospěšnou činnost primárně se zaměřující na prospěch jiných osob. Autorka přitom uznává, že ani označení nevýdělečná organizace nepostihuje přesně jádro původního záměru takto společně orientovaných osob, ale spíše více vystihuje podstatu vize při zakládání. Právnická osoba mající sídlo na území České republiky je z účetního pohledu považována za účetní jednotku [8]. Česká republika patří mezi země s centrálně regulovaným účetnictvím. Nedílný celek účetní závěrky tvoří systematicky uspořádaný přehled účetních informací, který má za úkol poskytnout komplexní obraz o účetní jednotce a jejím hospodaření za dané období. Správně vedené účetnictví tedy poskytuje podklad pro sestavení ročních výkazů, které jsou seskupeny v nedílný celek účetní závěrky, který tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha. Rozvaha poskytuje přehled o majetku a změnách v majetku, které nastaly v průběhu sledovaného období účetního období, výkaz zisku a ztráty poskytuje přehled o tvorbě výsledku hospodaření za účetní období a příloha vysvětluje a doplňuje informace obsažené v obou výkazech. Institut ověřování účetní závěrky auditorem má za cíl ověřit, zda účetnictví věrně a poctivě zobrazuje skutečnost a účetní závěrka je sestavena v souladu s českými účetními předpisy. Součástí auditu je zpravidla i ověření výroční zprávy. Výroční zpráva je veřejností akceptována jako prezentace podnikatelského subjektu, činnosti managementu podniku, komentář k dosaženým výsledkům hospodaření a seznámení se strategickými záměry, které by měly vést k dalšímu rozvoji podniku. Podnikatelé vytvářejí reprezentační dokumentaci s cílem působit pozitivně na uživatele, kteří majetkově participují na vytvářených hodnotách, nebo zvažují kapitálový vstup. Nevýdělečné organizace zpravidla nedisponují takovým organizačním a znalostním potenciálem jako podnikatelské subjekty. Analogicky jako podnikatelé ale potřebují prezentovat svoji činnost veřejnosti, aby stávajícím i potenciálním donátorům poskytli přehled o svých činnostech za uplynulé období. Příspěvek upozorňuje na přínosy sestavení výroční zprávy pro nevýdělečnou organizaci z hlediska jejich budoucích aktivit.

2 1 CHARAKTERISTIKA NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ Podstata činnosti vychází z predikce poskytování obecného prospěchu. Kovanicová upozorňuje na obtížnost výkladu obecného prospěchu [3] a odkazuje přitom na Websterův výkladový slovník, který popisuje obecný prospěch/blaho jako něco na čem má zájem populace jako celek. Jednotlivé organizace jsou zřizovány nebo zakládány dle různých právních předpisů, jsou registrovány u rejstříkových soudů, nebo u příslušných ministerstev (politické strany a politická hnutí u ministerstva vnitra, církve a náboženské společnosti u ministerstva kultury). Dosahované příjmy (výnosy) jsou převážně využívány jako zdroj k profinancování hlavní činnosti. Případně vytvořený zisk musí být použit pouze ke krytí výdajů (nákladů) z hlavní činnosti. Rozlišení činnosti na hlavní a vedlejší je specifikem nevýdělečných organizací a podstatou je oddělení příjmů a výdajů z činností vyplývajících z uskutečňování poslání, od příjmů a výdajů z jiných činností. Takáčová [5] tuto závažnou problematiku vidí jednoznačně: Přestože neziskové organizace nejsou zakládány za účelem podnikání, mohou získávat příjmy v rámci své hlavní činnosti, pro kterou byly zřízeny či založeny a kterou mají definovanou statutem, stanovami či zřizovací listinou. Dalším zdrojem příjmů mohou být příjmy získané v rámci jejich vedlejší, doplňkové nebo jiné činnosti. Výhodou takto získaných prostředků je, že organizace jsou méně závislé na veřejných zdrojích. Stále však platí pravidlo, že takto získané prostředky musí být vždy použity ve prospěch hlavní činnosti. Oprávněné zájmy občanů veřejně prospěšné nebo vzájemně prospěšné lze prosazovat formou činnosti jednotlivých typů nevýdělečných organizací. Rozsáhlost typologie je příčinou nesnadného hledání informací potřebných pro identifikaci povinnosti sestavit výroční zprávu. Do skupiny nevýdělečných organizací patří: politické strany a politická hnutí; občanská sdružení; církve a náboženská sdružení; obecně prospěšné společnosti; zájmová sdružení právnických osob; organizace s mezinárodním prvkem; nadace a nadační fondy; společenství vlastníků jednotek; veřejné vysoké školy; jiné účetní jednotky, které nebyly založeny a zřízeny za účelem podnikání, s výjimkou obchodních společností (např. Česká televize, Komora daňových poradců, Česká lékařská komora a další). Takáčová [5] charakteristické rysy nevýdělečných organizací seskupuje do specifických vymezení, která jsou společná pro všechny typy organizací: jsou institucializované, mají tedy jistou organizační skutečnost bez ohledu na to, zda jsou formálně nebo právně registrovány, jsou soukromé, nejsou řízeny státní správou, i když v určitých činnostech suplují činnost státních institucí, jsou neziskové, i když zisk mohou vytvářet, musí jej vložit zpět na dosahování cílů, jsou samosprávné a nezávislé, vlastní vybudovanou strukturou řídí samy sebe a kontrolují svoji činnost, jsou dobrovolné, práce vykonávaná pro organizace je založena na bázi dobrovolnosti. Z uvedené základní typologie a charakteristických rysů je evidentní široký záběr aktivit jednotlivých organizací, různá majetková struktura, obsáhlost legislativy. Na rozdíl od obchodních společností, jejichž činnost je v zásadě řízena obchodním zákoníkem, neexistuje v oblasti nestátních nevýdělečných organizací jednotný legislativní předpis, z něhož by bylo možno odvodit odpověď na otázku která, a za jakých podmínek, nestátní nevýdělečná organizace musí sestavovat výroční zprávu. Naopak lze konstatovat, že v podstatě co typ nevýdělečné organizace, to jiný právní předpis. Namátkou lze uvést zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, zákon o sdružování občanů, zákon o církvích a náboženských společnostech, zákon o vlastnictví bytů, zákon o obecně prospěšných společnostech a další. Navíc se jedná o velmi různorodé legislativní předpisy. Nevýdělečná organizace je mnohdy zakládána v reakci na zhoršující se podmínky pro vybranou skupinu obyvatel např. dětí, zdravotně postižených, důchodců, ale tím, že v tomto sektoru existuje množství obdobných organizací, veřejnost ztrácí přehled a jednotlivé aktivity se překrývají. Organizace mají své příznivce, kteří z různých důvodů se přímo neúčastní aktivit, ale chtějí podpořit rozvoj a další práci a chtějí vize propagovat. Přístup k elektronické nebo tištěné podobě originální dokumentace o organizaci by splnila jejich požadavky a současně oslovila i velkou část populace. Nevýdělečná

3 organizace si musí uvědomit dříve nebo později význam ověřitelné prezentace, kterou je výroční zpráva. 2 POVINNOST SESTAVENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY Vybranému okruhu nevýdělečných organizací je přímo ze zákona, na jehož podkladě vznikly, stanovena povinnost zhotovení výroční zprávy. Jedná se o organizace, které jsou příjemci veřejných prostředků a veřejnost tak má právo znát jejich výši a použití. Při řešení úkolu, zda vznikla povinnost sestavení výroční zprávy, je nezbytné pracovat s kombinací příslušných legislativních předpisů. Analýzou materiálů bylo ověřeno, že současná legislativa stanovuje čtyřem typům nevýdělečných organizací povinnost sestavit v různé modifikaci výroční zprávu. Jsou to následující organizace: obecně prospěšné společnosti; politické strany a politická hnutí; nadace a nadační fondy; veřejné vysoké školy. Obecně prospěšné společnosti se stanovuje povinnost vypracovat a zveřejnit výroční zprávu v termínu stanoveném správní radou, musí to být však nejpozději do šesti měsíců po skončení účetního období. Účetním obdobím je zpravidla kalendářní rok, jak je uvedeno v zákonu o účetnictví [8]. Úkolem výroční zprávy je informovat o činnosti a hospodaření obecně prospěšné společnosti. Do 30 dnů po schválení správní radou je výroční zpráva uložena do sbírky listin rejstříkového soudu. V zákonu o obecně prospěšných společnostech [9] jsou uvedeny povinné náležitosti, které musí výroční zpráva obsahovat s upozorněním na zákon o účetnictví, který při splnění stanovených podmínek stanovuje účetním jednotkám povinnost sestavení výroční zprávy. Obecně prospěšná společnost je právnickou osobou a dle úvodních ustanovení zákona o účetnictví je považována za účetní jednotku. Při tvorbě výroční zprávy se musí řídit dvěma zákony, které se na ni v této oblasti vztahují. Práce na výroční zprávě tedy znamená vytvořit souhrnný soubor informací, který bude současně poskytovat informace vyžadované dvěma předpisy a také vytvořit vhodné reprezentativní dílo. Politické straně nebo politickému hnutí je uložena povinnost předložit každoročně do prvního dubna Poslanecké sněmovně výroční finanční zprávu [12]. Specifikum je dáno výjimečnou pozicí příjemců státních příspěvků (zahrnující stálý příspěvek a příspěvek na mandát) odpovědných svým voličům. Ve výroční finanční zprávě je kladen důraz na uvedení přehledu o darech a dárcích a hodnotách majetku získaného dědictvím. Do výroční finanční zprávy je možno nahlédnout v Kanceláři Poslanecké sněmovny. Nadace nebo nadační fond vypracuje výroční zprávu v termínu stanoveném správní radou, rovněž v termínu do šesti měsíců po skončení hodnoceného období, hodnoceným obdobím je rok kalendářní. Dle zákona o nadacích a nadačních fondech [10] musí výroční zpráva obsahovat přehled o veškeré činnosti nadace nebo nadačního fondu za období a zhodnocení této činnosti, jak uvádí zákon. Není zde odkaz připomenutí povinnosti k výroční zprávě sestavované dle zákona o účetnictví, tedy nadaci nebo nadačnímu fondu vzniká povinnost pouze na základě svého zřizovacího předpisu. Uložením do sbírky listin rejstříkového soudu naplní nadace nebo nadační fond povinnost zveřejnění výroční zprávy. Navíc zákon uvádí důležitou informaci a to, že každý má právo do výročních zpráv nahlížet a činit si z nich opisy a výpisy, což není u žádné jiné organizace ani společnosti. Vysoké školy se dělí na veřejné, soukromé a státní. Veřejná vysoká škola a soukromá vysoká škola dle zákona o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů [11], mají povinnost každoročně vypracovat a předložit Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a zveřejnit, výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření. Výroční zpráva o činnosti a výroční zpráva o hospodaření musí být veřejnosti přístupná, zpravidla je to formou informace na webové stránce MŠMT a vysoké školy. Legislativní předpis, který se vztahuje na všechny účetní jednotky, do kterých patří svým statusem právnické osoby i nestátní nevýdělečné organizace, je zákon o účetnictví [8], který je obecnou normou identifikující výroční zprávu. Zákon vymezuje okruh účetních jednotek, kterým vzniká tato povinnost sestavení. Je vycházeno z povinnosti sestavení výroční zprávy účetní jednotkou, jejíž účetní závěrku musí povinně ověřit auditor. Povinnost auditu účetní závěrky mají: politické strany a politická hnutí vždy; nadace a zahraniční nadace vždy; nadační fondy za určitých podmínek; obecně prospěšné společnosti za určitých podmínek.

4 Provedenou analýzou byly abstrahovány z nestátních nevýdělečných organizací ty, které vždy nebo po naplnění určitých podmínek sestavují veřejnosti přístupnou dokumentaci oficiálně nazvanou výroční zpráva, která obsahuje povinné náležitosti a další významné informace. Výroční zpráva nestátní nevýdělečné organizace tedy může mít podobu: výroční zprávy dle zákona o účetnictví; výroční zprávy dle zákona o nadacích a nadačních fondech; výroční zprávy o činnosti a hospodaření obecně prospěšné společnosti dle příslušného zákona; výroční zprávy o činnosti a výroční zprávy o hospodaření vysoké školy dle příslušného zákona; výroční finanční zprávy strany nebo hnutí dle příslušného zákona. Obsah a formu jednotlivých typů výročních zpráv určuje příslušný legislativní předpis a současně pro všechny lze využít obsah stanovený zákonem o účetnictví, neboť se v každém případě současně jedná o účetní jednotku. Účetní závěrka a výroční zpráva nevýdělečné organizace je ověřována auditorem. Kočí [2] v případě auditu nevýdělečných organizací zdůrazňuje váhu pohledu na správnost informací uváděných ve výroční zprávě, aby nebyly v rozporu s informacemi v účetní závěrce a současně aby obsahovaly všechny předepsané náležitosti. Ze zkoumané problematiky vyplývá nejednotnost předpisů v oblasti nevýdělečných organizací, která dle názoru autorky vyplývá z živelného a nekoncepčního legislativního procesu typologie těchto organizací. Jedním z důsledků je pohled managementu nevýdělečných organizací na výroční zprávu jako dokumentace organizačně a finančně náročné, kterou při své veřejně prospěšné činnosti nepotřebuje. Přitom si zpravidla neuvědomuje, že správně sestavená a auditorem ověřená výroční zpráva obsahuje závažné informace, které právě veřejnost očekává. 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva by měla uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení společnosti [1]. Takto formulovanou definici Hakalové lze aplikovat i na nevýdělečné organizace, přitom i pojem samotná výkonnost nemusí být chápána pouze jako nástroj dosahování zisku, ale v případě nevýdělečné organizace jako vyjádření organizačního zvládnutí uskutečňování vizí, poslání a cílů. Mezi základní požadavky při zpracování výroční zprávy patří zejména přehlednost, transparentnost, otevřenost, vysoká informační hodnota a působivé výtvarné řešení. Dobře zpracovaná výroční zpráva se stává významným zdrojem informací o majetkové, finanční a důchodové situaci společnosti, ale i působivým prezentačním a propagačním materiálem [1]. Využitím a aplikováním zkušeností a znalostí tvůrců výročních zpráv v podnikatelské sféře, může vzniknout pro nevýdělečnou organizaci materiál, kterým se bude prezentovat stávajícím i potenciálním dárcům, prokazovat svoji činnost poskytovatelům dotací ze strany státních institucí a současně uvedením cílů dokládat snahu o dlouhodobost výkonů svých prospěšných aktivit. Rektořík [4] v souvislosti s efektivním fungováním neziskové organizace uvádí zajímavou myšlenku, když jako motivační faktor pro budování silné a perspektivní organizace uvádí udržování tradic, sdílení společných hodnot a zájmů, které jsou prezentovány i navenek. Opět se tak lze setkat s potřebou prezentace činnosti organizace veřejnosti. U některých nevýdělečných organizací se lze setkat s materiálem, který nese název výroční zpráva, a který byl sestaven v dobré víře informovat své členy a veřejnost o ročních aktivitách. Lze polemizovat, zda dokumentaci, která nenaplňuje formální a obsahovou stránku výroční zprávy je vůbec možno nazývat výroční zprávou. Dobrovolnost sestavení výroční zprávy by měla znamenat i dodržení stanoveného obsahu a tvůrcům mnohdy chybí potřebný znalostní potenciál. Takto sestavená dokumentace ztrácí na váze a důvěryhodnosti uváděných v ní údajů. Pokud se tedy organizace rozhodne dobrovolně k sestavení výroční zprávy, je nezbytné uvést proto informace, že je sestavena v souladu s platnými právními předpisy, není s nimi v rozporu, ani neobchází jejich účel. Rovněž je potřebné uvést, že byl proveden dobrovolný audit ověření výroční zprávy. V tomto případě se bude jednat o důvěryhodný zdroj informací i z aspektu dalšího financování. Nevýdělečné organizace jsou převážně závislé na financování z cizích zdrojů. Donátoři požadují doložení použití poskytnutých finančních, případně nefinančních prostředků v souladu se stanoveným posláním organizace. Otázku finanční a organizační náročnosti lze řešit možností získat věrohodnou, se všemi náležitostmi, výroční zprávu formou věcného daru od specializované společnosti, kterých je v podnikatelském sektoru dostatečné množství. Současně uvedením svého jména na příslušném místě ve výroční zprávě získá podnikatelský subjekt možnost se zviditelnit v oblasti public relations.

5 Samotné nevýdělečné organizace pociťují potřebu seznámit veřejnost s okruhem svých aktivit, úspěšností pro ně v určitých případech možných podnikatelských činností, potřebou získat další finanční prostředky. Výroční zpráva je v podvědomí veřejnosti považována za pohled na organizaci z aspektu ročního zhodnocení činnosti a případného přijetí opatření, které by podpořily pozitivní kroky a utlumily negativní dopady nevhodně volených dalších aktivit. Působivá prezentace donátorů ve výroční zprávě příjemců se může stát zdrojem zlepšení pohledu majoritní společnosti na jejich aktivity a současně návodem pro další poskytovatele darů. ZÁVĚR Vybranému okruhu nevýdělečných organizací je stanovena povinnost sestavení výroční zprávy. Nevýdělečné organizace nemající tuto povinnost tak mohou učinit dobrovolným rozhodnutím. Výroční zpráva je v současnosti nezastupitelným, pravidelným informačním zdrojem pro veřejnost, participující osoby, donátory, státní instituce, banky a další zúčastněné, kteří mají důvod sledovat činnost organizace. Strategický materiál, který čerpá podklady z účetního informačního systému, ověřený auditem, mající graficky vhodně zvolenou úpravu je nástrojem propagace, bez kterého se nevýdělečná organizace již neobejde. Forma a obsah výročních zpráv je závislý na typu nevýdělečné organizace, cíl při sestavení je totožný, poskytnout základní a specifické informace s očekávaným přínosem většího zájmu o činnost organizace. V případě výroční zprávy ověřované auditem existuje záruka správnosti údajů v ní uváděných a uživatel tak získává věrohodný zdroj o organizační a majetkové struktuře, výsledku hospodaření a jeho použití pro další činnost. Výroční zpráva prošla vývojem až do současné podoby s pozitivními důsledky. V případě dobrovolného sestavení je oceňována ochota otevřeně a podrobně informovat o interních záležitostech. Management organizace zpravidla za cenu osobního nasazení se snaží o naplňování poslání a mnohdy je zapomínáno na ostatní okolí, které by se zapojilo dobrovolně, ale chybí potřebný impuls. Tímto impulsem se může stát přístup k elektronické nebo tištěné podobě výroční zprávy. Přehledně sestavená výroční zpráva se může stát návodem pro osoby, které zvažují své zapojení do obecně prospěšné činnosti, případně zvažují založení vlastní organizace a postrádají patřičné informace a kontakty. Nevýdělečné organizace by měly zvážit své podceňování výroční zprávy jako zbytečné komplikace a finančně náročné činnosti a zamyslet se nad důsledky, které jim může přinést tento mezi podnikateli jednoznačně uznávaný nástroj public relations. LITERATURA [1] HAKALOVÁ, J. Účetní závěrka a auditing. 1. vyd. Brno: Tribun EU, ISBN [2] KOČÍ, P. a kol. Meritum nevýdělečné organizace vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, ISBN [3] KOVANICOVÁ, D. Veřejný zájem z pohledu účetní a auditorské profese: obecné blaho vs. soukromý prospěch. Český finanční a účetní časopis, 2011, roč. 6, č. 1, s ISSN [4] REKTOŘÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru. 3. aktualiz. vyd. Praha: EKOPRESS, ISBN [5] TAKAĆOVÁ, H. Účetnictví neziskových organizací. 1. vyd. Praha: Oeconomica, ISBN [6] URBANCOVÁ, A., KRYŠKOVÁ, Š. Účetnictví nevýdělečných organizací A. 2. rozšířené a aktualizované vydání. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, ISBN [7] ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATIVNÍ REPUBLIKA. Zákon č. 563 ze dne 31. prosince 1991 o účetnictví. In: Sbírka zákonů České a Slovenské federativní republiky. 1991, částka 107, s ISSN Dostupný také z: [8] ČESKO. Zákon č. 248 ze dne 30. října 1995 o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů. In: Sbírka zákonů České republiky. 1995, částka 65, s ISSN Dostupný také z [9] ČESKO. Zákon č. 227 ze dne 3. září 1997 o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění souvisejících zákonů. In: Sbírka zákonů České republiky. 1997, částka 80, s ISSN Dostupný také z

6 [10] ČESKO. Zákon č. 111 ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů. In Sbírka zákonů České republiky. 1998, částka 39, s ISSN Dostupný také z [11] ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATIVNÍ REPUBLIKA. Zákon č. 424/1991 ze dne 2. října 1991 o sdružování v politických stranách a v politických hnutích. In Sbírka zákonů české a Slovenské federativní republiky. 1991, částka 81, s ISSN Dostupný také z Ing. Iris Šimíková Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Katedra účetnictví

7 BENEFITS ANNUAL REPORT FOR THE NON-PROFIT ORGANIZATIONS Abstract Organizations whose main goal is not to profit are known under the term non-profit or unprofitable organizations. The annual report is considered a credible presentation of the annual activities of the organization. Selected non-profit-making organizations are obliged by the law to prepare and publish annual reports. Other non-profit organizations may compile the annual report on a voluntary basis. In both cases there is the obligation to comply with the valid legislation determining the minimal content of the annual report. Material not fulfilling mentioned criteria cannot be treated as the annual report. Making out the annual report requires organizational and knowledge potential. Solution to that might be preparation of annual report by business entity that would make a gift to the non-profit organization by this way. The phenomenon of the annual report could become even for non-state non-profit organizations an uniform documentation that would bring another perspective on the surrounding environment from economical point of view. Key words Annual report, non-profit organization, accounting entity, mission, general welfare JEL Classification M41, M49, H83

KLÍČOVÁ SPECIFIKA ORGANIZACÍ NEVÝDĚLEČNÉHO SEKTORU

KLÍČOVÁ SPECIFIKA ORGANIZACÍ NEVÝDĚLEČNÉHO SEKTORU KLÍČOVÁ SPECIFIKA ORGANIZACÍ NEVÝDĚLEČNÉHO SEKTORU Iris Šimíková Klíčová slova: vize, poslání, cíle, nevýdělečný sektor, státní nevýdělečná organizace, nestátní nevýdělečná organizace, právnická osoba,

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce. Rozvoj finanční kapacity - zdroje. NNO výklad pojmů. Jiří Kozák České Budějovice 15. 4.

Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce. Rozvoj finanční kapacity - zdroje. NNO výklad pojmů. Jiří Kozák České Budějovice 15. 4. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce Jiří Kozák České Budějovice 15. 4. 2010 Rozvoj finanční kapacity

Více

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 OBSAH Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 1 Úvod do problematiky neziskových organizací...19 1.1 Vymezení pojmů...19

Více

Kategorizace subjektů OPŽP

Kategorizace subjektů OPŽP Příloha č. 3 k č. j.: 3066/M/15, 63348/ENV/15 Kategorizace subjektů OPŽP Č. TYP ŽADATELE PRÁVNÍ PŘEDPIS TYP SUBJEKTU zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších a zákon č. 131/2000

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. OD 1/1/2014 nabyl účinnost zákon č. 89/2012 sb., občanský zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., z ákon o nabytí nemovitých věcí a zákon č. 304/2013 sb. o veřejných rejstřících právnických

Více

Základní odborné pojmy z dané problematiky v anglickém jazyce 5)

Základní odborné pojmy z dané problematiky v anglickém jazyce 5) 116 Základní odborné pojmy z dané problematiky v anglickém jazyce 5) dar (gift) Dobrovolný převod majetku nezištně a bez protihodnoty. K podstatným náležitostem daru patří způsobilost dárce, úmysl dárce,

Více

Účetnictví v organizační složce. doc. Ing. Jaroslava Roubíčková,CSc.

Účetnictví v organizační složce. doc. Ing. Jaroslava Roubíčková,CSc. Účetnictví v organizační složce doc. Ing. Jaroslava Roubíčková,CSc. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze 1 Obsah prezentace Cíl Organizační složka pojem Organizační

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

Kategorizace subjektů OPŽP

Kategorizace subjektů OPŽP Příloha č. 5 k č. j.: 3973/M/09,71656/ENV/09 Kategorizace subjektů OPŽP Č. TYP ŽADATELE PRÁVNÍ PŘEDPIS TYP SUBJEKTU 1 Obce a města zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších

Více

Obsah. Právo. Část I. Díl 1. Obecné principy KAPITOLA 1 Obecné principy... 1000. Díl 2

Obsah. Právo. Část I. Díl 1. Obecné principy KAPITOLA 1 Obecné principy... 1000. Díl 2 Obsah Část I Právo Obecné principy KAPITOLA 1 Obecné principy... 1000 Občanská sdružení KAPITOLA 1 Obecné principy... 1002 kapitola 2 Vznik občanského sdružení... 1003 2.1 Návrh na registraci... 1005 2.2

Více

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních Hospodářský řád 1. Úvodní ustanovení 1.1 Řád upravuje základní pravidla v oblasti hospodaření občanského sdružení Junák svaz skautů a skautek ČR (dále jen Junák), a platí pro Junák (jako celek), organizační

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 Účetní jednotka (ÚZC) : Obec Hlavenec 294 74 Hlavenec, IČ 00474177 Účetní období : rok 2013 Termín přezkoumání : 20.3.2014, dokončení

Více

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520 Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2014 pro Obec Tuřany se sídlem Tuřany čp. 10 273 79 Tuřany IČO: 00234222 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.

Více

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku Právnické osoby podle NOZ 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku od 1. 1. 2014 NOZ, ZOK, zákon č. 304/2013 Sb. o rejstřících právnických a fyzických osob regulace právnických

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Transparentnost organizací občanské společnosti Ing. Pavel Bachmann, Ph.D. katedra managementu

Transparentnost organizací občanské společnosti Ing. Pavel Bachmann, Ph.D. katedra managementu Transparentnost organizací občanské společnosti Ing. Pavel Bachmann, Ph.D. katedra managementu Transparentnost OOS Proč transparentnost OOS? organizace jsou v maximální míře odloučeny od státu, stát se

Více

Nadační fond Jendy Rajmana

Nadační fond Jendy Rajmana Statut nadačního fondu Nadační fond Jendy Rajmana I. Všeobecná ustanovení čl. l Nadační fond Jendy Rajmana (dále jen "fond") byl zřízen zakladatelem ing. Pavlem Hančarem, bytem v Hořicích, Riegrova 1048,

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Nevýdělečné organizace v teorii VÁCLAV DOBROZEMSKÝ JAN STEJSKAL Vzor citace: DOBROZEMSKÝ, V.; STEJSKAL, J. Nevýdělečné

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Myslív

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Myslív Ing. Jan Nozar, auditor Na Výhledech 315, 334 52 Merklín číslo oprávnění 1424 o zápisu do seznamu auditorů IČ 497 37 601 Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného

Více

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložku mezinárodního auditorského standardu vydává Komora

Více

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003 R - audit, s. r. o., 180 00 Praha 8, Na Hrázi 178/25, tel.:266 315 971, 604 824 760; fax, záznam: 266 315 972; e-mail: palmovka@r-audit.cz zapsána v obchodním rejstříku MS Praha oddíl C, vložka 20496,

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací METODIKA ČLENĚNÍ NÁKLADŮ 1. Popis problematiky Výše nákladů na propagaci/fundraising a administrativu/řízení organizace je podstatnou informací pro

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

P Ř Í L O H A. Základní teze k prováděcím předpisům

P Ř Í L O H A. Základní teze k prováděcím předpisům P Ř Í L O H A Základní teze k prováděcím předpisům 1. Základní teze k připravovanému návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Z P R Á V A. obec Rovná

Z P R Á V A. obec Rovná Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 pro územní samosprávný celek obec Rovná Rovná 20, 386 01 Strakonice IČ: 00 66 78 11 I. Všeobecné informace Osoba odpovědná

Více

Náměstí čp. 109, 338 05 Mýto v Čechách

Náměstí čp. 109, 338 05 Mýto v Čechách ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

pro dobrovolný svazek obcí Stříbrský region

pro dobrovolný svazek obcí Stříbrský region Příloha č. 2 závěrečného účtu Stříbrského regionu za rok 2014 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

KORUNA ČESKÁ. Ing. Václav Černý, Ph.D. číslo dekretu Komory auditorů ČR: 1684 Na Okruhu 387/17 142 00 Praha 4

KORUNA ČESKÁ. Ing. Václav Černý, Ph.D. číslo dekretu Komory auditorů ČR: 1684 Na Okruhu 387/17 142 00 Praha 4 KORUNA ČESKÁ Monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska Senovážné náměstí 24, 110 00 Praha 1 ZPRÁVA AUDITORA o ověření roční účetní závěrky k 31.12.2008 Ing. Václav Černý, Ph.D. číslo dekretu Komory

Více

pro dobrovolný svazek obcí

pro dobrovolný svazek obcí ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

2. výzva k předkládání žádostí o dotaci

2. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2. výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Podhorácko (dále MAS Podhorácko) vyhlašuje 2. výzvu k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

Husova 490 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Královéhradecký kraj. směrnice

Královéhradecký kraj. směrnice Královéhradecký kraj směrnice NÁZEV: Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanoví zásady schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřizovaných Královéhradeckým krajem ČÍSLO: 22 PLATNOST

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 1.1.2002 do 31.12.2002 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ AUDIT Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ Ing. Monika Händelová, MBA (auditor) monika.handelova@vgd.eu monika.handelova@tul.cz Mobil: 602 428 466 Konzultační hodiny: po dohodě AUDIT_PR1 1 Tematické okruhy

Více

Zvýšení transparentnosti právnických osob v důsledku rekodifikace soukromého práva

Zvýšení transparentnosti právnických osob v důsledku rekodifikace soukromého práva Zvýšení transparentnosti právnických osob v důsledku rekodifikace soukromého práva Občanský zákoník Zákon o statusu veřejné prospěšnosti Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Účinnost

Více

KORUNA ČESKÁ. Ing. Václav Černý, Ph.D. číslo dekretu Komory auditorů ČR: 1684 Na Okruhu 387/17 142 00 Praha 4

KORUNA ČESKÁ. Ing. Václav Černý, Ph.D. číslo dekretu Komory auditorů ČR: 1684 Na Okruhu 387/17 142 00 Praha 4 KORUNA ČESKÁ Monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska Senovážné náměstí 24, 110 00 Praha 1 ZPRÁVA AUDITORA o ověření roční účetní závěrky k 31.12.2009 Ing. Václav Černý, Ph.D. číslo dekretu Komory

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor Ekonomika III. ročník 010_Neziskový sektor Společnost potřebuje ziskový i neziskový sektor. Neziskový sektor může ve společnosti fungovat pokud: společnost je schopna část svých prostředků pro něj vyčlenit

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015

Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015 Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015 I. Úvodní ustanovení 1. Grant městské části Praha 1 na

Více

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto zásady stanoví postup pro poskytování neinvestiční dotace z

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7 118 12 Praha 1 V Praze dne 2.února 2010 Č.j. 25458-09-26

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7 118 12 Praha 1 V Praze dne 2.února 2010 Č.j. 25458-09-26 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7 118 12 Praha 1 V Praze dne 2.února 2010 Č.j. 25458-09-26 Metodický pokyn k provedení 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 16.4.1999 do 31.12.1999 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel. 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Článek I. Úvodní ustanovení Praskoleská společnost sv. Prokopa (dále jen Společnost) je dobrovolným sdružením občanů zaměřeným k plnění stanovených cílů a úkolů

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. k 31. prosinci 2003 Identifikační údaje: Název účetní jednotky: Člověk v tísni společnost

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Povinné přílohy k projektové žádosti pro české partnery

Povinné přílohy k projektové žádosti pro české partnery Cíl 3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Povinné přílohy k projektové žádosti pro české partnery 13. května 2008 Povinné přílohy pro všechny projekty Prezentace

Více

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433).

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433). Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2014 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Svazku obcí pro vodovody a kanalizace se sídlem Pod Anenskou 149, 261 01 Příbram IV IČ: 48955001 Podle

Více

ISA 720 OSTATNÍ INFORMACE V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU

ISA 720 OSTATNÍ INFORMACE V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU OSTATNÍ INFORMACE V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající dnem 15.prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec

Více

STATUT Nadačního fondu NABLA

STATUT Nadačního fondu NABLA STATUT Nadačního fondu NABLA Článek I. Úvodní ustanovení 1.1 Název a sídlo nadačního fondu: Nadační fond NABLA Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava-Poruba 1.2 Statut Nadačního fondu NABLA je závazným vnitřním

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o.

finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o. finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o., ZPRAVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01. 01. 2013 do 31.12.2013 územního samosprávného celku MĚSTO

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

4. MČ P7 vypisuje granty na podporu sportovní činnosti. Zadání grantů na podporu sportovní činnosti stanovuje Rada MČ P7.

4. MČ P7 vypisuje granty na podporu sportovní činnosti. Zadání grantů na podporu sportovní činnosti stanovuje Rada MČ P7. Pravidla pro grantovou podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 7, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých

Více

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec Účetní uzávěrka str. 1 Obec ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní závěrku upravuje zákon o účetnictví v 18 a definuje ji jako nedílný celek, který je tvořen 5 účetními výkazy rozvahou, výkazem zisku a ztráty (tj. výsledovkou),

Více

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce 1. Oprávněná osoba: Fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a) osoba se státní příslušností

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o ověření účetní závěrky 1. Vykonavatel auditu

Více

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU. Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU. Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti

Více

Pravidla hospodaření

Pravidla hospodaření Pravidla hospodaření Příloha 2 ke Statutu VŠE Článek 1 Úvodní ustanovení Hospodaření VŠE se řídí zejména zákonem a ostatními zvláštními právními předpisy 1) a rozhodnutími o poskytování příspěvků a dotací,

Více

ÚČETNICTVÍ ROZPOČETNICTVÍ. Účetnictví a daňové předpisy neziskových organizací

ÚČETNICTVÍ ROZPOČETNICTVÍ. Účetnictví a daňové předpisy neziskových organizací ÚČETNICTVÍ ROZPOČETNICTVÍ Účetnictví a daňové předpisy neziskových organizací Účetnictví a daně neziskových organizací Neziskové organizace = právnické osoby Vedou účetnictví= povinně účtují prostřednictvím

Více

Zpráva. pro územní samosprávný celek. Obec Jeseník nad Odrou. Ev. Č. 07/2015

Zpráva. pro územní samosprávný celek. Obec Jeseník nad Odrou. Ev. Č. 07/2015 Ev. Č. 07/2015 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření podle zákona č. 9312009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání. Po obsahové stránce je učivo zaměřeno především na věcnou, právní a organizační problematiku daného tématu.

Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání. Po obsahové stránce je učivo zaměřeno především na věcnou, právní a organizační problematiku daného tématu. Učivo o podniku a podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tématickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

Výstup aktivity č. 9. Studie proveditelnosti pro nastavení účetních a ekonomických standardů pro oblast sociálních služeb. Ing.

Výstup aktivity č. 9. Studie proveditelnosti pro nastavení účetních a ekonomických standardů pro oblast sociálních služeb. Ing. Výstup aktivity č. 9 Studie proveditelnosti pro nastavení účetních a ekonomických standardů pro oblast sociálních služeb Ing. Linda Maršíková O čem budeme hovořit? Původní nastavení a obsah aktivity Změna

Více

Jednoduché účetnictví. Hana Jurajdová

Jednoduché účetnictví. Hana Jurajdová Jednoduché účetnictví Hana Jurajdová Účetnictví Jednoduché (účetnictví?) Podvojné Výdaje a Příjmy Základ daně Tok finančních prostředků Knihy: peněžní deník, evidence Náklady a Výnosy Zobrazení skutečnosti

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Auditor: Ing. Soňa Báčová, č. oprávnění KAČR 2206 Adresa: U Lomu 35, 511 01 Turnov Telefon: 605 168329, e-mail: sona.bacova@centrum.cz IČ: 72686677, DIČ: CZ7554132597, neplátce DPH Zpráva nezávislého auditora

Více

Povinné přílohy k projektové žádosti pro české partnery

Povinné přílohy k projektové žádosti pro české partnery Cíl 3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Povinné přílohy k projektové žádosti pro české partnery 20. února 2008 1 Povinné přílohy pro všechny projekty 1.

Více

Učivo o podniku a podnikání. Osnova učiva:

Učivo o podniku a podnikání. Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tématickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Seminář pro žadatele o finanční podporu Globální granty Zlínského kraje realizované v rámci oblasti podpory 3.2 21. 01. 2013 Zlín TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 1.1.2000 do 31.12.2000 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPHU2 Čj.: MSK 23975/2015 Sp. zn.: KON/14448/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí pro vodovody a kanalizace se sídlem v Příbrami za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí pro vodovody a kanalizace se sídlem v Příbrami za rok 2011 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí pro vodovody a kanalizace se sídlem v Příbrami za rok 2011 1. Předmět přezkoumání Přezkoumání hospodaření Svazku obcí pro vodovody a kanalizace (dále

Více

Přínosy spolupráce interního a externího auditu

Přínosy spolupráce interního a externího auditu Přínosy spolupráce interního a externího auditu Konference ČIA 14. 5. 2015 Libuše Müllerová KA ČR 2014 1 Přínosy spolupráce interního a externího auditu Obsah: Srovnání interního a externího auditu ISA

Více

Statut nadačního fondu Střední průmyslové školy Zlín

Statut nadačního fondu Střední průmyslové školy Zlín Statut nadačního fondu Střední průmyslové školy Zlín Čl. I. Název: Nadační fond Střední průmyslové školy Zlín Sídlo: Střední průmyslová škola Zlín, třída T. Bati 4187 IČO: 292 70 031 Čl. II. Účel Cílem

Více

MĚSTO VARNSDORF GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA VARNSDORF PRO ROK 2015

MĚSTO VARNSDORF GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA VARNSDORF PRO ROK 2015 MĚSTO VARNSDORF GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA VARNSDORF PRO ROK 2015 Schváleno: Radou města Varnsdorf dne 27.11.2014 usnesením č. 414/2014 1 Grantový program města Varnsdorf pro rok 2015 (zásady pro poskytování

Více