PŘÍNOSY SESTAVENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY PRO NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍNOSY SESTAVENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY PRO NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE"

Transkript

1 PŘÍNOSY SESTAVENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY PRO NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE Iris Šimíková ÚVOD Nezastupitelné místo v systému tržního hospodářství patří organizacím, jejichž primárním zájmem nejsou aktivity spojené s požadavkem dosahování zisku, ale s naplněním vize poskytování obecného prospěchu. I přes tento markantní rozdíl platí pro tyto organizace relativně obdobné podmínky, jako pro podnikatelské subjekty. Mají status právnické osoby, účetní jednotky, daňového poplatníka. Neziskové, nevýdělečné organizace, jak bývají terminologicky nesourodě označovány, svým založením a činností vyjadřují snahu občanů sdružováním v různých typech organizací si vytvořit silnější pozici pro uskutečňování společně zvoleného poslání. Organizace s posláním jsou označovány názvem neziskové [5], [4], někteří autoři užívají označení nevýdělečné [2]. Urbancová, Kryšková [6] pro skupinu organizací, jejichž hlavním předmětem činnosti není podnikání vyjmenovávají celou škálu označení: nevýdělečné organizace, neziskové organizace, neziskové subjekty, organizace neziskového sektoru. Označení poslání jako neziskové činnosti není plně vystihující, i tyto organizace mohou dosahovat zisku. Zisk ale, na rozdíl od podnikatelských subjektů, nesmí být rozdělen mezi zakládající osoby, ale musí být využit pouze pro činnost spojenou s posláním. Společným sjednocujícím prvkem organizací je naplnění jejich vizí. Vize je spojována s představou pozitivních úkonů ve prospěch zainteresovaných osob. Vize zpravidla nemá přesně vyhraněné postupy při realizaci. Vyšším stupněm vize je poslání, kdy jsou nastavena kriteria, vybrány vhodné prostředky a nástroje k jejich dosažení a je prosazován konzistentní postup směřující k naplnění poslání. Dominantní hodnoty mohou být utříděny do formy kodexu. Autorka článku se v dalším textu přiklání k používání terminologického označení nevýdělečná organizace, který dle jejího názoru racionálněji identifikuje podstatu činnosti. Pro argumentaci uvádí, pokud osoby chtějí primárně dosahovat osobního prospěchu, sdružují se za účelem zhodnocení vloženého kapitálu vytvářením zisku, provádí tedy výdělečnou činnost podnikají. Pokud chtějí dosahovat prospěchu pro cizí osoby, provádí prospěšnou činnost primárně se zaměřující na prospěch jiných osob. Autorka přitom uznává, že ani označení nevýdělečná organizace nepostihuje přesně jádro původního záměru takto společně orientovaných osob, ale spíše více vystihuje podstatu vize při zakládání. Právnická osoba mající sídlo na území České republiky je z účetního pohledu považována za účetní jednotku [8]. Česká republika patří mezi země s centrálně regulovaným účetnictvím. Nedílný celek účetní závěrky tvoří systematicky uspořádaný přehled účetních informací, který má za úkol poskytnout komplexní obraz o účetní jednotce a jejím hospodaření za dané období. Správně vedené účetnictví tedy poskytuje podklad pro sestavení ročních výkazů, které jsou seskupeny v nedílný celek účetní závěrky, který tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha. Rozvaha poskytuje přehled o majetku a změnách v majetku, které nastaly v průběhu sledovaného období účetního období, výkaz zisku a ztráty poskytuje přehled o tvorbě výsledku hospodaření za účetní období a příloha vysvětluje a doplňuje informace obsažené v obou výkazech. Institut ověřování účetní závěrky auditorem má za cíl ověřit, zda účetnictví věrně a poctivě zobrazuje skutečnost a účetní závěrka je sestavena v souladu s českými účetními předpisy. Součástí auditu je zpravidla i ověření výroční zprávy. Výroční zpráva je veřejností akceptována jako prezentace podnikatelského subjektu, činnosti managementu podniku, komentář k dosaženým výsledkům hospodaření a seznámení se strategickými záměry, které by měly vést k dalšímu rozvoji podniku. Podnikatelé vytvářejí reprezentační dokumentaci s cílem působit pozitivně na uživatele, kteří majetkově participují na vytvářených hodnotách, nebo zvažují kapitálový vstup. Nevýdělečné organizace zpravidla nedisponují takovým organizačním a znalostním potenciálem jako podnikatelské subjekty. Analogicky jako podnikatelé ale potřebují prezentovat svoji činnost veřejnosti, aby stávajícím i potenciálním donátorům poskytli přehled o svých činnostech za uplynulé období. Příspěvek upozorňuje na přínosy sestavení výroční zprávy pro nevýdělečnou organizaci z hlediska jejich budoucích aktivit.

2 1 CHARAKTERISTIKA NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ Podstata činnosti vychází z predikce poskytování obecného prospěchu. Kovanicová upozorňuje na obtížnost výkladu obecného prospěchu [3] a odkazuje přitom na Websterův výkladový slovník, který popisuje obecný prospěch/blaho jako něco na čem má zájem populace jako celek. Jednotlivé organizace jsou zřizovány nebo zakládány dle různých právních předpisů, jsou registrovány u rejstříkových soudů, nebo u příslušných ministerstev (politické strany a politická hnutí u ministerstva vnitra, církve a náboženské společnosti u ministerstva kultury). Dosahované příjmy (výnosy) jsou převážně využívány jako zdroj k profinancování hlavní činnosti. Případně vytvořený zisk musí být použit pouze ke krytí výdajů (nákladů) z hlavní činnosti. Rozlišení činnosti na hlavní a vedlejší je specifikem nevýdělečných organizací a podstatou je oddělení příjmů a výdajů z činností vyplývajících z uskutečňování poslání, od příjmů a výdajů z jiných činností. Takáčová [5] tuto závažnou problematiku vidí jednoznačně: Přestože neziskové organizace nejsou zakládány za účelem podnikání, mohou získávat příjmy v rámci své hlavní činnosti, pro kterou byly zřízeny či založeny a kterou mají definovanou statutem, stanovami či zřizovací listinou. Dalším zdrojem příjmů mohou být příjmy získané v rámci jejich vedlejší, doplňkové nebo jiné činnosti. Výhodou takto získaných prostředků je, že organizace jsou méně závislé na veřejných zdrojích. Stále však platí pravidlo, že takto získané prostředky musí být vždy použity ve prospěch hlavní činnosti. Oprávněné zájmy občanů veřejně prospěšné nebo vzájemně prospěšné lze prosazovat formou činnosti jednotlivých typů nevýdělečných organizací. Rozsáhlost typologie je příčinou nesnadného hledání informací potřebných pro identifikaci povinnosti sestavit výroční zprávu. Do skupiny nevýdělečných organizací patří: politické strany a politická hnutí; občanská sdružení; církve a náboženská sdružení; obecně prospěšné společnosti; zájmová sdružení právnických osob; organizace s mezinárodním prvkem; nadace a nadační fondy; společenství vlastníků jednotek; veřejné vysoké školy; jiné účetní jednotky, které nebyly založeny a zřízeny za účelem podnikání, s výjimkou obchodních společností (např. Česká televize, Komora daňových poradců, Česká lékařská komora a další). Takáčová [5] charakteristické rysy nevýdělečných organizací seskupuje do specifických vymezení, která jsou společná pro všechny typy organizací: jsou institucializované, mají tedy jistou organizační skutečnost bez ohledu na to, zda jsou formálně nebo právně registrovány, jsou soukromé, nejsou řízeny státní správou, i když v určitých činnostech suplují činnost státních institucí, jsou neziskové, i když zisk mohou vytvářet, musí jej vložit zpět na dosahování cílů, jsou samosprávné a nezávislé, vlastní vybudovanou strukturou řídí samy sebe a kontrolují svoji činnost, jsou dobrovolné, práce vykonávaná pro organizace je založena na bázi dobrovolnosti. Z uvedené základní typologie a charakteristických rysů je evidentní široký záběr aktivit jednotlivých organizací, různá majetková struktura, obsáhlost legislativy. Na rozdíl od obchodních společností, jejichž činnost je v zásadě řízena obchodním zákoníkem, neexistuje v oblasti nestátních nevýdělečných organizací jednotný legislativní předpis, z něhož by bylo možno odvodit odpověď na otázku která, a za jakých podmínek, nestátní nevýdělečná organizace musí sestavovat výroční zprávu. Naopak lze konstatovat, že v podstatě co typ nevýdělečné organizace, to jiný právní předpis. Namátkou lze uvést zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, zákon o sdružování občanů, zákon o církvích a náboženských společnostech, zákon o vlastnictví bytů, zákon o obecně prospěšných společnostech a další. Navíc se jedná o velmi různorodé legislativní předpisy. Nevýdělečná organizace je mnohdy zakládána v reakci na zhoršující se podmínky pro vybranou skupinu obyvatel např. dětí, zdravotně postižených, důchodců, ale tím, že v tomto sektoru existuje množství obdobných organizací, veřejnost ztrácí přehled a jednotlivé aktivity se překrývají. Organizace mají své příznivce, kteří z různých důvodů se přímo neúčastní aktivit, ale chtějí podpořit rozvoj a další práci a chtějí vize propagovat. Přístup k elektronické nebo tištěné podobě originální dokumentace o organizaci by splnila jejich požadavky a současně oslovila i velkou část populace. Nevýdělečná

3 organizace si musí uvědomit dříve nebo později význam ověřitelné prezentace, kterou je výroční zpráva. 2 POVINNOST SESTAVENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY Vybranému okruhu nevýdělečných organizací je přímo ze zákona, na jehož podkladě vznikly, stanovena povinnost zhotovení výroční zprávy. Jedná se o organizace, které jsou příjemci veřejných prostředků a veřejnost tak má právo znát jejich výši a použití. Při řešení úkolu, zda vznikla povinnost sestavení výroční zprávy, je nezbytné pracovat s kombinací příslušných legislativních předpisů. Analýzou materiálů bylo ověřeno, že současná legislativa stanovuje čtyřem typům nevýdělečných organizací povinnost sestavit v různé modifikaci výroční zprávu. Jsou to následující organizace: obecně prospěšné společnosti; politické strany a politická hnutí; nadace a nadační fondy; veřejné vysoké školy. Obecně prospěšné společnosti se stanovuje povinnost vypracovat a zveřejnit výroční zprávu v termínu stanoveném správní radou, musí to být však nejpozději do šesti měsíců po skončení účetního období. Účetním obdobím je zpravidla kalendářní rok, jak je uvedeno v zákonu o účetnictví [8]. Úkolem výroční zprávy je informovat o činnosti a hospodaření obecně prospěšné společnosti. Do 30 dnů po schválení správní radou je výroční zpráva uložena do sbírky listin rejstříkového soudu. V zákonu o obecně prospěšných společnostech [9] jsou uvedeny povinné náležitosti, které musí výroční zpráva obsahovat s upozorněním na zákon o účetnictví, který při splnění stanovených podmínek stanovuje účetním jednotkám povinnost sestavení výroční zprávy. Obecně prospěšná společnost je právnickou osobou a dle úvodních ustanovení zákona o účetnictví je považována za účetní jednotku. Při tvorbě výroční zprávy se musí řídit dvěma zákony, které se na ni v této oblasti vztahují. Práce na výroční zprávě tedy znamená vytvořit souhrnný soubor informací, který bude současně poskytovat informace vyžadované dvěma předpisy a také vytvořit vhodné reprezentativní dílo. Politické straně nebo politickému hnutí je uložena povinnost předložit každoročně do prvního dubna Poslanecké sněmovně výroční finanční zprávu [12]. Specifikum je dáno výjimečnou pozicí příjemců státních příspěvků (zahrnující stálý příspěvek a příspěvek na mandát) odpovědných svým voličům. Ve výroční finanční zprávě je kladen důraz na uvedení přehledu o darech a dárcích a hodnotách majetku získaného dědictvím. Do výroční finanční zprávy je možno nahlédnout v Kanceláři Poslanecké sněmovny. Nadace nebo nadační fond vypracuje výroční zprávu v termínu stanoveném správní radou, rovněž v termínu do šesti měsíců po skončení hodnoceného období, hodnoceným obdobím je rok kalendářní. Dle zákona o nadacích a nadačních fondech [10] musí výroční zpráva obsahovat přehled o veškeré činnosti nadace nebo nadačního fondu za období a zhodnocení této činnosti, jak uvádí zákon. Není zde odkaz připomenutí povinnosti k výroční zprávě sestavované dle zákona o účetnictví, tedy nadaci nebo nadačnímu fondu vzniká povinnost pouze na základě svého zřizovacího předpisu. Uložením do sbírky listin rejstříkového soudu naplní nadace nebo nadační fond povinnost zveřejnění výroční zprávy. Navíc zákon uvádí důležitou informaci a to, že každý má právo do výročních zpráv nahlížet a činit si z nich opisy a výpisy, což není u žádné jiné organizace ani společnosti. Vysoké školy se dělí na veřejné, soukromé a státní. Veřejná vysoká škola a soukromá vysoká škola dle zákona o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů [11], mají povinnost každoročně vypracovat a předložit Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a zveřejnit, výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření. Výroční zpráva o činnosti a výroční zpráva o hospodaření musí být veřejnosti přístupná, zpravidla je to formou informace na webové stránce MŠMT a vysoké školy. Legislativní předpis, který se vztahuje na všechny účetní jednotky, do kterých patří svým statusem právnické osoby i nestátní nevýdělečné organizace, je zákon o účetnictví [8], který je obecnou normou identifikující výroční zprávu. Zákon vymezuje okruh účetních jednotek, kterým vzniká tato povinnost sestavení. Je vycházeno z povinnosti sestavení výroční zprávy účetní jednotkou, jejíž účetní závěrku musí povinně ověřit auditor. Povinnost auditu účetní závěrky mají: politické strany a politická hnutí vždy; nadace a zahraniční nadace vždy; nadační fondy za určitých podmínek; obecně prospěšné společnosti za určitých podmínek.

4 Provedenou analýzou byly abstrahovány z nestátních nevýdělečných organizací ty, které vždy nebo po naplnění určitých podmínek sestavují veřejnosti přístupnou dokumentaci oficiálně nazvanou výroční zpráva, která obsahuje povinné náležitosti a další významné informace. Výroční zpráva nestátní nevýdělečné organizace tedy může mít podobu: výroční zprávy dle zákona o účetnictví; výroční zprávy dle zákona o nadacích a nadačních fondech; výroční zprávy o činnosti a hospodaření obecně prospěšné společnosti dle příslušného zákona; výroční zprávy o činnosti a výroční zprávy o hospodaření vysoké školy dle příslušného zákona; výroční finanční zprávy strany nebo hnutí dle příslušného zákona. Obsah a formu jednotlivých typů výročních zpráv určuje příslušný legislativní předpis a současně pro všechny lze využít obsah stanovený zákonem o účetnictví, neboť se v každém případě současně jedná o účetní jednotku. Účetní závěrka a výroční zpráva nevýdělečné organizace je ověřována auditorem. Kočí [2] v případě auditu nevýdělečných organizací zdůrazňuje váhu pohledu na správnost informací uváděných ve výroční zprávě, aby nebyly v rozporu s informacemi v účetní závěrce a současně aby obsahovaly všechny předepsané náležitosti. Ze zkoumané problematiky vyplývá nejednotnost předpisů v oblasti nevýdělečných organizací, která dle názoru autorky vyplývá z živelného a nekoncepčního legislativního procesu typologie těchto organizací. Jedním z důsledků je pohled managementu nevýdělečných organizací na výroční zprávu jako dokumentace organizačně a finančně náročné, kterou při své veřejně prospěšné činnosti nepotřebuje. Přitom si zpravidla neuvědomuje, že správně sestavená a auditorem ověřená výroční zpráva obsahuje závažné informace, které právě veřejnost očekává. 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva by měla uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení společnosti [1]. Takto formulovanou definici Hakalové lze aplikovat i na nevýdělečné organizace, přitom i pojem samotná výkonnost nemusí být chápána pouze jako nástroj dosahování zisku, ale v případě nevýdělečné organizace jako vyjádření organizačního zvládnutí uskutečňování vizí, poslání a cílů. Mezi základní požadavky při zpracování výroční zprávy patří zejména přehlednost, transparentnost, otevřenost, vysoká informační hodnota a působivé výtvarné řešení. Dobře zpracovaná výroční zpráva se stává významným zdrojem informací o majetkové, finanční a důchodové situaci společnosti, ale i působivým prezentačním a propagačním materiálem [1]. Využitím a aplikováním zkušeností a znalostí tvůrců výročních zpráv v podnikatelské sféře, může vzniknout pro nevýdělečnou organizaci materiál, kterým se bude prezentovat stávajícím i potenciálním dárcům, prokazovat svoji činnost poskytovatelům dotací ze strany státních institucí a současně uvedením cílů dokládat snahu o dlouhodobost výkonů svých prospěšných aktivit. Rektořík [4] v souvislosti s efektivním fungováním neziskové organizace uvádí zajímavou myšlenku, když jako motivační faktor pro budování silné a perspektivní organizace uvádí udržování tradic, sdílení společných hodnot a zájmů, které jsou prezentovány i navenek. Opět se tak lze setkat s potřebou prezentace činnosti organizace veřejnosti. U některých nevýdělečných organizací se lze setkat s materiálem, který nese název výroční zpráva, a který byl sestaven v dobré víře informovat své členy a veřejnost o ročních aktivitách. Lze polemizovat, zda dokumentaci, která nenaplňuje formální a obsahovou stránku výroční zprávy je vůbec možno nazývat výroční zprávou. Dobrovolnost sestavení výroční zprávy by měla znamenat i dodržení stanoveného obsahu a tvůrcům mnohdy chybí potřebný znalostní potenciál. Takto sestavená dokumentace ztrácí na váze a důvěryhodnosti uváděných v ní údajů. Pokud se tedy organizace rozhodne dobrovolně k sestavení výroční zprávy, je nezbytné uvést proto informace, že je sestavena v souladu s platnými právními předpisy, není s nimi v rozporu, ani neobchází jejich účel. Rovněž je potřebné uvést, že byl proveden dobrovolný audit ověření výroční zprávy. V tomto případě se bude jednat o důvěryhodný zdroj informací i z aspektu dalšího financování. Nevýdělečné organizace jsou převážně závislé na financování z cizích zdrojů. Donátoři požadují doložení použití poskytnutých finančních, případně nefinančních prostředků v souladu se stanoveným posláním organizace. Otázku finanční a organizační náročnosti lze řešit možností získat věrohodnou, se všemi náležitostmi, výroční zprávu formou věcného daru od specializované společnosti, kterých je v podnikatelském sektoru dostatečné množství. Současně uvedením svého jména na příslušném místě ve výroční zprávě získá podnikatelský subjekt možnost se zviditelnit v oblasti public relations.

5 Samotné nevýdělečné organizace pociťují potřebu seznámit veřejnost s okruhem svých aktivit, úspěšností pro ně v určitých případech možných podnikatelských činností, potřebou získat další finanční prostředky. Výroční zpráva je v podvědomí veřejnosti považována za pohled na organizaci z aspektu ročního zhodnocení činnosti a případného přijetí opatření, které by podpořily pozitivní kroky a utlumily negativní dopady nevhodně volených dalších aktivit. Působivá prezentace donátorů ve výroční zprávě příjemců se může stát zdrojem zlepšení pohledu majoritní společnosti na jejich aktivity a současně návodem pro další poskytovatele darů. ZÁVĚR Vybranému okruhu nevýdělečných organizací je stanovena povinnost sestavení výroční zprávy. Nevýdělečné organizace nemající tuto povinnost tak mohou učinit dobrovolným rozhodnutím. Výroční zpráva je v současnosti nezastupitelným, pravidelným informačním zdrojem pro veřejnost, participující osoby, donátory, státní instituce, banky a další zúčastněné, kteří mají důvod sledovat činnost organizace. Strategický materiál, který čerpá podklady z účetního informačního systému, ověřený auditem, mající graficky vhodně zvolenou úpravu je nástrojem propagace, bez kterého se nevýdělečná organizace již neobejde. Forma a obsah výročních zpráv je závislý na typu nevýdělečné organizace, cíl při sestavení je totožný, poskytnout základní a specifické informace s očekávaným přínosem většího zájmu o činnost organizace. V případě výroční zprávy ověřované auditem existuje záruka správnosti údajů v ní uváděných a uživatel tak získává věrohodný zdroj o organizační a majetkové struktuře, výsledku hospodaření a jeho použití pro další činnost. Výroční zpráva prošla vývojem až do současné podoby s pozitivními důsledky. V případě dobrovolného sestavení je oceňována ochota otevřeně a podrobně informovat o interních záležitostech. Management organizace zpravidla za cenu osobního nasazení se snaží o naplňování poslání a mnohdy je zapomínáno na ostatní okolí, které by se zapojilo dobrovolně, ale chybí potřebný impuls. Tímto impulsem se může stát přístup k elektronické nebo tištěné podobě výroční zprávy. Přehledně sestavená výroční zpráva se může stát návodem pro osoby, které zvažují své zapojení do obecně prospěšné činnosti, případně zvažují založení vlastní organizace a postrádají patřičné informace a kontakty. Nevýdělečné organizace by měly zvážit své podceňování výroční zprávy jako zbytečné komplikace a finančně náročné činnosti a zamyslet se nad důsledky, které jim může přinést tento mezi podnikateli jednoznačně uznávaný nástroj public relations. LITERATURA [1] HAKALOVÁ, J. Účetní závěrka a auditing. 1. vyd. Brno: Tribun EU, ISBN [2] KOČÍ, P. a kol. Meritum nevýdělečné organizace vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, ISBN [3] KOVANICOVÁ, D. Veřejný zájem z pohledu účetní a auditorské profese: obecné blaho vs. soukromý prospěch. Český finanční a účetní časopis, 2011, roč. 6, č. 1, s ISSN [4] REKTOŘÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru. 3. aktualiz. vyd. Praha: EKOPRESS, ISBN [5] TAKAĆOVÁ, H. Účetnictví neziskových organizací. 1. vyd. Praha: Oeconomica, ISBN [6] URBANCOVÁ, A., KRYŠKOVÁ, Š. Účetnictví nevýdělečných organizací A. 2. rozšířené a aktualizované vydání. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, ISBN [7] ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATIVNÍ REPUBLIKA. Zákon č. 563 ze dne 31. prosince 1991 o účetnictví. In: Sbírka zákonů České a Slovenské federativní republiky. 1991, částka 107, s ISSN Dostupný také z: [8] ČESKO. Zákon č. 248 ze dne 30. října 1995 o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů. In: Sbírka zákonů České republiky. 1995, částka 65, s ISSN Dostupný také z [9] ČESKO. Zákon č. 227 ze dne 3. září 1997 o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění souvisejících zákonů. In: Sbírka zákonů České republiky. 1997, částka 80, s ISSN Dostupný také z

6 [10] ČESKO. Zákon č. 111 ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů. In Sbírka zákonů České republiky. 1998, částka 39, s ISSN Dostupný také z [11] ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATIVNÍ REPUBLIKA. Zákon č. 424/1991 ze dne 2. října 1991 o sdružování v politických stranách a v politických hnutích. In Sbírka zákonů české a Slovenské federativní republiky. 1991, částka 81, s ISSN Dostupný také z Ing. Iris Šimíková Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Katedra účetnictví

7 BENEFITS ANNUAL REPORT FOR THE NON-PROFIT ORGANIZATIONS Abstract Organizations whose main goal is not to profit are known under the term non-profit or unprofitable organizations. The annual report is considered a credible presentation of the annual activities of the organization. Selected non-profit-making organizations are obliged by the law to prepare and publish annual reports. Other non-profit organizations may compile the annual report on a voluntary basis. In both cases there is the obligation to comply with the valid legislation determining the minimal content of the annual report. Material not fulfilling mentioned criteria cannot be treated as the annual report. Making out the annual report requires organizational and knowledge potential. Solution to that might be preparation of annual report by business entity that would make a gift to the non-profit organization by this way. The phenomenon of the annual report could become even for non-state non-profit organizations an uniform documentation that would bring another perspective on the surrounding environment from economical point of view. Key words Annual report, non-profit organization, accounting entity, mission, general welfare JEL Classification M41, M49, H83

KLÍČOVÁ SPECIFIKA ORGANIZACÍ NEVÝDĚLEČNÉHO SEKTORU

KLÍČOVÁ SPECIFIKA ORGANIZACÍ NEVÝDĚLEČNÉHO SEKTORU KLÍČOVÁ SPECIFIKA ORGANIZACÍ NEVÝDĚLEČNÉHO SEKTORU Iris Šimíková Klíčová slova: vize, poslání, cíle, nevýdělečný sektor, státní nevýdělečná organizace, nestátní nevýdělečná organizace, právnická osoba,

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003 R - audit, s. r. o., 180 00 Praha 8, Na Hrázi 178/25, tel.:266 315 971, 604 824 760; fax, záznam: 266 315 972; e-mail: palmovka@r-audit.cz zapsána v obchodním rejstříku MS Praha oddíl C, vložka 20496,

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 OBSAH Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 1 Úvod do problematiky neziskových organizací...19 1.1 Vymezení pojmů...19

Více

Základní odborné pojmy z dané problematiky v anglickém jazyce 5)

Základní odborné pojmy z dané problematiky v anglickém jazyce 5) 116 Základní odborné pojmy z dané problematiky v anglickém jazyce 5) dar (gift) Dobrovolný převod majetku nezištně a bez protihodnoty. K podstatným náležitostem daru patří způsobilost dárce, úmysl dárce,

Více

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ AUDIT Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ Ing. Monika Händelová, MBA (auditor) monika.handelova@vgd.eu monika.handelova@tul.cz Mobil: 602 428 466 Konzultační hodiny: po dohodě AUDIT_PR1 1 Tematické okruhy

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Nevýdělečné organizace v teorii VÁCLAV DOBROZEMSKÝ JAN STEJSKAL Vzor citace: DOBROZEMSKÝ, V.; STEJSKAL, J. Nevýdělečné

Více

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací PROVÁDĚCÍ METODIKA HLAVNÍ HODNOCENÍ

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací PROVÁDĚCÍ METODIKA HLAVNÍ HODNOCENÍ Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací PROVÁDĚCÍ METODIKA HLAVNÍ HODNOCENÍ 1. Poslání, cíle a hodnoty organizace Ověřit, zda poslání a hodnoty organizace naplňují základní znaky veřejné

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního programu Účetnictví a daně Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním

Více

Transparentnost organizací občanské společnosti Ing. Pavel Bachmann, Ph.D. katedra managementu

Transparentnost organizací občanské společnosti Ing. Pavel Bachmann, Ph.D. katedra managementu Transparentnost organizací občanské společnosti Ing. Pavel Bachmann, Ph.D. katedra managementu Transparentnost OOS Proč transparentnost OOS? organizace jsou v maximální míře odloučeny od státu, stát se

Více

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa STUDIJNÍ PROGRAM: Hospodářská politika a správa STUDIJNÍ OBOR: Veřejná ekonomika a správa

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o ověření účetní závěrky 1. Vykonavatel auditu

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Operační program: Identifikace výzvy: Registrační číslo: Název projektu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Řízení lidských zdrojů ve státní správě - Posilování institucionální

Více

ISA 720 OSTATNÍ INFORMACE V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU

ISA 720 OSTATNÍ INFORMACE V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU OSTATNÍ INFORMACE V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající dnem 15.prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 1.1.2002 do 31.12.2002 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

ANALYSIS AND COMPARATION OF LEGISLATION AND ACCOUNTING OF FOUNDATIONS AND ENDOWMENT FUNDS IN THE CZECH REPUBLIC IN YEARS 1989 TO 2014

ANALYSIS AND COMPARATION OF LEGISLATION AND ACCOUNTING OF FOUNDATIONS AND ENDOWMENT FUNDS IN THE CZECH REPUBLIC IN YEARS 1989 TO 2014 ANALYSIS AND COMPARATION OF LEGISLATION AND ACCOUNTING OF FOUNDATIONS AND ENDOWMENT FUNDS IN THE CZECH REPUBLIC IN YEARS 1989 TO 2014 [Analýza a komparace právní úpravy a účetnictví nadací a nadačních

Více

zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. OD 1/1/2014 nabyl účinnost zákon č. 89/2012 sb., občanský zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., z ákon o nabytí nemovitých věcí a zákon č. 304/2013 sb. o veřejných rejstřících právnických

Více

Zvýšení transparentnosti právnických osob v důsledku rekodifikace soukromého práva

Zvýšení transparentnosti právnických osob v důsledku rekodifikace soukromého práva Zvýšení transparentnosti právnických osob v důsledku rekodifikace soukromého práva Občanský zákoník Zákon o statusu veřejné prospěšnosti Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Účinnost

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 Účetní jednotka (ÚZC) : Obec Hlavenec 294 74 Hlavenec, IČ 00474177 Účetní období : rok 2013 Termín přezkoumání : 20.3.2014, dokončení

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VÝZNAMNOST (MATERIALITA) PŘI PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ AUDITU (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014

Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Podpora rozvoje mezinárodních dobrovolnických aktivit mládeže Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015

Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015 Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015 I. Úvodní ustanovení 1. Grant městské části Praha 1 na

Více

Anotace - Audit finančních institucí

Anotace - Audit finančních institucí Anotace - Audit finančních institucí Předmět audit finančních institucí spočívá ve výkladu pojetí,vzniku a definice auditu.dále je zaměřen na právní úpravu auditu, odpovědnost auditora, chování auditora,

Více

Nadační fond Jendy Rajmana

Nadační fond Jendy Rajmana Statut nadačního fondu Nadační fond Jendy Rajmana I. Všeobecná ustanovení čl. l Nadační fond Jendy Rajmana (dále jen "fond") byl zřízen zakladatelem ing. Pavlem Hančarem, bytem v Hořicích, Riegrova 1048,

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání. Po obsahové stránce je učivo zaměřeno především na věcnou, právní a organizační problematiku daného tématu.

Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání. Po obsahové stránce je učivo zaměřeno především na věcnou, právní a organizační problematiku daného tématu. Učivo o podniku a podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tématickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 16.4.1999 do 31.12.1999 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto zásady stanoví postup pro poskytování neinvestiční dotace z

Více

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku Právnické osoby podle NOZ 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku od 1. 1. 2014 NOZ, ZOK, zákon č. 304/2013 Sb. o rejstřících právnických a fyzických osob regulace právnických

Více

ESKÉ REPUBLICE A JEJÍ VLIV NA Ú

ESKÉ REPUBLICE A JEJÍ VLIV NA Ú ÚČETNÍ REFORMA VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJÍ VLIV NA ÚČETNICTVÍ, ÚČETNÍ ZÁVĚRKU, PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ A AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY NĚKTERÝCH VYBRANÝCH ÚČETNÍCH JEDNOTEK Jana Hakalová, Alžběta

Více

VÝCHODISKA K POSKYTOVÁNÍ AUDITORSKÝCH SLUŽEB U NESTÁTNÍCH NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ

VÝCHODISKA K POSKYTOVÁNÍ AUDITORSKÝCH SLUŽEB U NESTÁTNÍCH NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ VÝCHODISKA K POSKYTOVÁNÍ AUDITORSKÝCH SLUŽEB U NESTÁTNÍCH NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ Mimořádná příloha časopisu Auditor č. 3/2012 strana 2 IAS 1 ZÁSADNÍ NOVELA Obsah 1. Úvod...3 2. Obecná charakteristika

Více

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních Hospodářský řád 1. Úvodní ustanovení 1.1 Řád upravuje základní pravidla v oblasti hospodaření občanského sdružení Junák svaz skautů a skautek ČR (dále jen Junák), a platí pro Junák (jako celek), organizační

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Specifika účtování neziskových organizací nadačních fondů Accounting specifics of non-profit organizations - endowment funds Lenka Heinová

Více

Finanční řízení vazby na účetnictví a daně

Finanční řízení vazby na účetnictví a daně INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Finanční řízení vazby na účetnictví a daně Učební texty k semináři Autor: Ing. Jiří Vrba auditor, soudní znalec ředitel společnosti AUDITIA, spol. sr.o., a znaleckého ústavu,

Více

ÚČETNICTVÍ ROZPOČETNICTVÍ. Účetnictví a daňové předpisy neziskových organizací

ÚČETNICTVÍ ROZPOČETNICTVÍ. Účetnictví a daňové předpisy neziskových organizací ÚČETNICTVÍ ROZPOČETNICTVÍ Účetnictví a daňové předpisy neziskových organizací Účetnictví a daně neziskových organizací Neziskové organizace = právnické osoby Vedou účetnictví= povinně účtují prostřednictvím

Více

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací METODIKA ČLENĚNÍ NÁKLADŮ 1. Popis problematiky Výše nákladů na propagaci/fundraising a administrativu/řízení organizace je podstatnou informací pro

Více

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520 Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2014 pro Obec Tuřany se sídlem Tuřany čp. 10 273 79 Tuřany IČO: 00234222 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Upřesňující poznámka či odkazy I. POLITICKÉ STRANY A POLITICKÁ HNUTÍ (PSH)

Upřesňující poznámka či odkazy I. POLITICKÉ STRANY A POLITICKÁ HNUTÍ (PSH) Pro audit ÚZ neziskových subjektů (NZS) platí obdobné zásady a postupy, jako pro audit podnikatelských subjektů. Auditor je povinen dodržovat základní etické principy. O auditu vede dokumentaci (spis).

Více

Z P R Á V A. obec Rovná

Z P R Á V A. obec Rovná Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 pro územní samosprávný celek obec Rovná Rovná 20, 386 01 Strakonice IČ: 00 66 78 11 I. Všeobecné informace Osoba odpovědná

Více

Statut nadačního fondu Střední průmyslové školy Zlín

Statut nadačního fondu Střední průmyslové školy Zlín Statut nadačního fondu Střední průmyslové školy Zlín Čl. I. Název: Nadační fond Střední průmyslové školy Zlín Sídlo: Střední průmyslová škola Zlín, třída T. Bati 4187 IČO: 292 70 031 Čl. II. Účel Cílem

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Veřejně prospěšný poplatník v roce 2014 z pohledu daní z příjmů RNDr. Ivan BRYCHTA nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Co způsobilo

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. k 31. prosinci 2003 Identifikační údaje: Název účetní jednotky: Člověk v tísni společnost

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Sdružení obcí Sedlčanska

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Sdružení obcí Sedlčanska ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších

Více

Učivo o podnikání. Osnova učiva: 7.4.2014. 1. Zařazení učiva

Učivo o podnikání. Osnova učiva: 7.4.2014. 1. Zařazení učiva Učivo o podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tematickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající se vymezení

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení

NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Nadační fond je samostatnou právnickou osobou založenou podle 394 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 2. Nadační fond Adeodatus

Více

Učivo o podniku a podnikání. Osnova učiva:

Učivo o podniku a podnikání. Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tématickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající

Více

ENS238 Zakládání firmy

ENS238 Zakládání firmy ENS238 Zakládání firmy Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz konzultační hodiny dle dohody e-mailem Obsah prezentace Předmět a podmínky ukončení Podnikání Strategie vlastního podnikání koncept strategické

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Úvod do obchodního práva II. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Preambule Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. bylo založeno s vědomím významu výzkumné činnosti

Více

PRAVIDLA PRO VKLÁDÁNÍ PENĚŽITÝCH A NEPENĚŽITÝCH VKLADŮ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI DO PRÁVNICKÝCH OSOB ze dne 3. srpna 2011

PRAVIDLA PRO VKLÁDÁNÍ PENĚŽITÝCH A NEPENĚŽITÝCH VKLADŮ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI DO PRÁVNICKÝCH OSOB ze dne 3. srpna 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 3. srpna 2011 pod

Více

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii Obsah Jak pracovat s elektronickou aplikací.................................................... ix Předmluva............................................................................ xiii Úvod................................................................................

Více

PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ

PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ OBSAH KAPITOLY Podstata, význam a funkce účetnictví Účetní soustavy Účetní doklady, jejich význam, náležitosti, vyhotovování Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín účetnictví je písemné zaznamenávání

Více

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu)

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) 1. Poskytovatel grantu: město Bílina 2. Cíle grantového schématu a) Všeobecný cíl Vytváření podmínek pro naplňování Komunitního

Více

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_19 Název materiálu: ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům podstatu a funkce

Více

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Obec Lužice POČET LISTŮ: 12

Obec Lužice POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Obec Lužice Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2014 POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ účetní jednotky Obec Lužice za účetní

Více

Veřejná prospěšnost ve vztahu k vývoji neziskových organizací

Veřejná prospěšnost ve vztahu k vývoji neziskových organizací Veřejná prospěšnost Veřejná prospěšnost ve vztahu k vývoji neziskových organizací Seminář trendy a charakteristiky českého neziskového sektoru 10 let po vstupu České republiky do Evropské unie Snaha o

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Czech Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí Přehled v českém jazyce Dobře organizované služby profesního poradenství mají stále větší

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Myslív

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Myslív Ing. Jan Nozar, auditor Na Výhledech 315, 334 52 Merklín číslo oprávnění 1424 o zápisu do seznamu auditorů IČ 497 37 601 Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE Právní úprava účetnictví - Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví - Vyhláška 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení ZoÚ,pro úč. jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti

Více

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015 STATUT NADACE ČEZ ve znění ke dni 27. 1. 2015 Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4 Duhová 2/1444, IČ: 45274649, založila nadační listinou ze dne 25. 7. 2002 Nadaci Duhová energie. Nadace byla zřízena

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů č. 286 zápis do OR vedeném KS v Ostravě, tel., fax: 587420338 odd. C, vložka 17744 e-mail: ol_auditing@mybox.cz Zpráva

Více

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor Ekonomika III. ročník 010_Neziskový sektor Společnost potřebuje ziskový i neziskový sektor. Neziskový sektor může ve společnosti fungovat pokud: společnost je schopna část svých prostředků pro něj vyčlenit

Více

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 O b s a h - Úvod - Základní údaje - Správní rada nadace - Účel nadace - Přehled o činnosti za rok 2012 - Finanční část hospodaření za rok 2012 - Audit - Poděkování

Více

Článek 1 Předmět úpravy

Článek 1 Předmět úpravy UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 10/2012 Věc: Pravidla pro vkládání nepeněžitých vkladů Univerzity Pardubice do spin-off společností Působnost pro: všechny útvary Univerzity Účinnost od: 1. listopadu 2012

Více

Zpráva o průhlednosti 2010 /zpracováno dle 43 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění/

Zpráva o průhlednosti 2010 /zpracováno dle 43 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění/ /zpracováno dle 43 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění/ Zprávu o průhlednosti zpracovala a předkládá auditorská společnost: ABC.AUDIT, s. r. o. Erbenova 783/29 703 00 Ostrava Vítkovice

Více

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu Seznam použité literatury [1] Interní dokumenty KODIS [2] MILETÍN, J. Autodoprava. PRAHA: Verlag Dashöfer, 2001. [3] HÓTOVÁ, R a kol. Účetnictví. OSTRAVA: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [4] Úplné znění

Více

FSG 9 FINAUDIT. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Statutární město Brno, městskou část Brno - Žebětín DŮVĚRA ZAVAZUJE.

FSG 9 FINAUDIT. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Statutární město Brno, městskou část Brno - Žebětín DŮVĚRA ZAVAZUJE. FSG 9 FINAUDIT Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno - Žebětín za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 FSG9 FIN AUDIT OBSAH ZP R Á V Y Zpráva

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU MEZINÁRODNÍ FORUM MLÁDEŢE

STATUT NADAČNÍHO FONDU MEZINÁRODNÍ FORUM MLÁDEŢE STATUT NADAČNÍHO FONDU MEZINÁRODNÍ FORUM MLÁDEŢE PREAMBULE Vycházíme ze zájmu podporovat mezinárodní spolupráci uměleckých škol a souborů, dětské a mládežnické sportovní spolky tak, aby docházelo k motivací

Více

Výstup aktivity č. 9. Studie proveditelnosti pro nastavení účetních a ekonomických standardů pro oblast sociálních služeb. Ing.

Výstup aktivity č. 9. Studie proveditelnosti pro nastavení účetních a ekonomických standardů pro oblast sociálních služeb. Ing. Výstup aktivity č. 9 Studie proveditelnosti pro nastavení účetních a ekonomických standardů pro oblast sociálních služeb Ing. Linda Maršíková O čem budeme hovořit? Původní nastavení a obsah aktivity Změna

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa STUDIJNÍ PROGRAM: Hospodářská politika a správa STUDIJNÍ OBOR: Sociální management GARANT

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014 Elektronický podpis - 18.2.2015 KUMSX01GP2L8 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ SPRÁVY, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ NA ROZVOJI VENKOVA, ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘI ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

pro dobrovolný svazek obcí

pro dobrovolný svazek obcí ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE 1 FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE Neziskové organizace (NO) neziskové organizace jsou organizace, které nebyly založeny za účelem podnikání zde kladen větší důraz na důležitost výsledků hlavního poslání,

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Nevládní organizace, nezisková organizace, přehledy, databáze, seznamy (přehledy), bezpečnost.

Nevládní organizace, nezisková organizace, přehledy, databáze, seznamy (přehledy), bezpečnost. Mgr. Karel Palacký Ochrana & Bezpečnost 2014-2015, ročník III., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656 Rejstříky a databáze neziskových organizací Anotace Příspěvek si klade za cíl poskytnout pohled na některé

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Směrnice Rady města Proseč Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit Rada města Proseč se na svém zasedání dne 23. 10. 2012 usnesením

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více