Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku"

Transkript

1 Právnické osoby podle NOZ 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku

2 od NOZ, ZOK, zákon č. 304/2013 Sb. o rejstřících právnických a fyzických osob regulace právnických osob čítá 301 paragrafů ( 118 až 418 NOZ) obsahuje celou právní regulaci existence právnické osoby od jejího ustavení její vznik až po zánik včetně problematiky přeměn právnických osob a jejich likvidace

3 Ustavení a vznik právnické osoby 122: Právnickou osobu lze ustavit zakladatelským právním jednáním, zákonem, rozhodnutím orgánu veřejné moci, popřípadě jiným způsobem, který stanoví jiný právní předpis. 123 (1): Zakladatelské právní jednání určí alespoň název, sídlo právnické osoby, předmět činnosti, statutární orgán (2) Pro zakladatelské právní jednání se vyžaduje písemná forma.

4 Vznik PO 126 (1): Právnická osoba vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku. (2) Je-li právnická osoba zřízena zákonem, vzniká dnem nabytí jeho účinnosti

5 Název PO 132 (1) Jménem právnické osoby je její název. (2) Název musí odlišit právnickou osobu od jiné osoby a obsahovat označení její právní formy. Název nesmí být klamavý. Může obsahovat jméno člověka, k němuž má právnická osoba zvláštní vztah. Je-li člověk živ, lze užít jeho jméno v názvu právnické osoby jen s jeho souhlasem; zemřel-li, aniž dal souhlas, vyžaduje se souhlas jeho manžela, a pokud není, souhlas zletilého potomka, a pokud není on, souhlas předka.

6 Účel právnických osob 144 (1) Právnickou osobu lze ustavit ve veřejném nebo v soukromém zájmu. Tato její povaha se posuzuje podle hlavní činnosti právnické osoby. 145 (1) Zakazuje se založit PO jejímž účelem je porušení práva nebo dosažení nějakého cíle nezákonným způsobem a) popření nebo omezení osobních, politických nebo jiných práv osob pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, b) rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti, c) podpora násilí nebo d) řízení orgánu veřejné moci nebo výkonu veřejné správy bez zákonného zmocnění. (2) Zakazuje se založit právnickou osobu ozbrojenou nebo s ozbrojenými složkami,

7 Veřejná prospěšnost 146 Veřejně prospěšná je právnická osoba, poslání přispívat v souladu se zakladatelským právním jednáním vlastní činností k dosahování obecného blaha, pokud na rozhodování právnické osoby mají podstatný vliv jen bezúhonné osoby, pokud nabyla majetek z poctivých zdrojů a pokud hospodárně využívá své jmění k veřejně prospěšnému účelu. právo na zápis statusu veřejné prospěšnosti do veřejného rejstříku a právo uvést ve svém názvu, že je veřejně prospěšná.

8 Zrušení právnické osoby 168 (1) Právnická osoba se zrušuje právním jednáním, uplynutím doby, rozhodnutím orgánu veřejné moci nebo dosažením účelu, pro který byla ustavena, a z dalších důvodů stanovených zákonem. 169 (1) Po zrušení právnické osoby se vyžaduje její likvidace Likvidace, 187 (1): Účelem likvidace je vypořádat majetek (likvidační podstatu), vyrovnat dluhy věřitelům a naložit s čistým majetkovým zůstatkem (s likvidačním zůstatkem)

9 Zánik právnické osoby 185 Právnická osoba zapsaná do veřejného rejstříku zaniká dnem výmazu z veřejného rejstříku. 186 Právnická osoba, která nepodléhá zápisu do veřejného rejstříku, zaniká skončením likvidace.

10 Členění právnických osob soukromého práva: 1/ podle jejich podstaty (osobní nebo majetkové hledisko): 1.1/ Korporace 1.2/ Fundace Nadace ( 306 a násl.) Nadační fond ( 396 a násl.) Ústav ( 402 a násl.) zrušený zákon č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech Obecně prospěšná společnost ( 3050 NOZ) 2/ podle účelu: 2.1/ za účelem výdělečným (za účelem podnikání) 2.2/ za účelem nevýdělečným (jiným než podnikání)

11 Korporace s nevýdělečným účelem (existující za jiným účelem, než podnikáním) NOZ Spolek (pobočný spolek) Odborová organizace ( 3025) Organizace zaměstnavatelů ( 3025) Společenství vlastníků jednotek ( 1204 a násl.) ZOK Společnost s ručením omezeným ( 132 a násl.) Akciová společnost ( 256 a násl.) Družstvo ( 552 a násl.) Družstvo bytové ( 727 a násl.) Družstvo sociální ( 758 a násl.)

12 Korporace za jiným účelem, než podnikáním v dalších práv. předpisech 1/ zákon č. 3/2002 Sb. o církvích a náboženských společnostech církve, náboženské společnosti, církevní právnické osoby (evidované) 2/ zákon č. 424/1991 Sb. o politických stranách a politických hnutích politické strany, politická hnutí 3/ zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti honební společenstva

13 Korporace s výdělečným účelem (ZOK) VOS KS AS SRO

14 Nová úprava některých právních forem právnických osob 210 (1): Korporaci vytváří jako právnickou osobu společenství osob. (2) Na právnickou osobu tvořenou jediným členem se hledí jako na korporaci. Spolek (doposud občanské sdružení) NOZ zavádí jako obecnou korporaci spolek a využívá většinu pravidel obsažených doposud v zákoně o sdružování občanů Zákon č. 83/1990 Sb. který se dnem účinnosti NOZ ruší. Dosavadní občanská sdružení se považují za spolky Sdružení má právo změnit svoji právní formu na ústav nebo sociální družstvo (ZOK) Mohou podnikat, pokud to bude v rámci jejich vedlejší činnosti, Spolky také mohou i nadále poskytovat sociální služby.

15 Zavádí se detailnější regulace organizace spolku, možnost neplatnosti usnesení nejvyššího orgánu, majetková kontrola spolku a jeho přeměny. Nově se stanoví, že spolek vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku (doposud neexistoval veřejný rejstřík a občanská sdružení vznikala registrací). Nebude-li pak do 30 dnů od podání návrhu na zápis spolku rozhodnuto, považuje se spolek zapsaný 30. dnem od podání návrhu.

16 Spolkové právo je tak subsidiární pro všechny ty další entity soukromého práva, které mají spolkový základ Zájmová sdružení právnických osob vzniklá na základě zákona č. 40/1964 Sb. se i nadále řídí dosavadními právními předpisy. Mohou však změnit svoji formu na spolek. Ustanovení občanského zákoníku o spolcích se použijí na obchodní korporace, jen stanoví-li tak zákon o obchodních korporacích.

17 Pobočný spolek může být vytvořen jako odvozená právnická osoba jeho existence však váže funkčně i věcně na existenci hlavního spolku. Pobočných spolků může být i více. organizační jednotky sdružení způsobilé jednat svým jménem podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů se nově budou považovat za pobočné spolky podle NOZ.

18 Spolkový rejstřík je veřejným rejstříkem ve smyslu zákona č. 304/2013 Sb. Zapisují se spolky (popř. pobočné a zahraniční spolky), činnost spolku, statutární orgán, název, vedlejší činnost, označení nejvyššího orgánu, rozhodčí komise. Součástí názvu spolku musí být obligatorně slovo spolek nebo zapsaný spolek z.s..

19 Nadace do obsažena v zákoně č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, který se dnem účinnosti NOZ ruší od je nově obsažena přímo v NOZ v 303 a násl. nadace a nadační fondy souhrnně označuje jako fundace (protiklad korporací).

20 NOZ: rozšiřuje dovolený účel nadací z výlučně veřejně prospěšného účelu i na účel dobročinný, spočívá v podpoře určitého okruhu osob určených jednotlivě či jinak, čímž se umožňuje zakládání i tzv. rodinných nadací (např. k podpoře studia vlastních dětí). Nadacím se nezakazuje podnikání, nesmí však jít o hlavní činnost nadace a výnos z podnikání může být použit jen k podpoře jejího účelu.

21 Nadační rejstřík s vlastnostmi veřejného rejstříku Zapisují se nadace, nadační fondy. Zapisuje se nadační kapitál, vklad zakladatele, (přitom je-li vyžadován zápis zakladatele, i jeho splacení), omezení pro dar, evidence zakladatele, identifikace převodu/přechodu závodů, správní rada nadace (členové).

22 Ústav NOZ nově zavádí právnickou osobu ústav ( 402 a násl.) je nový typ právní formy kombinuje prvky základních typů právnických osob, korporace a fundace

23 Ústav provozuje činnost užitečnou společensky nebo hospodářsky, její výsledky mají být každému rovnocenně dostupné za předem stanovených podmínek poskytuje určitou službu a určující pro něj je, že má příjemce této služby. Tato forma právnické osoby je využitelná např. pro školy, muzea, nemocnice, vědecké nebo výzkumné ústavy apod.

24 Provozuje-li ústav obchodní závod nebo jinou vedlejší činnost, nesmí být provoz na újmu jakosti, rozsahu a dostupnosti služeb poskytovaných v rámci hlavní činnosti ústavu. Zisk může ústav použít jen k podpoře činnosti, pro niž byl založen, a k úhradě nákladů na vlastní správu. Platí že název ústavu musí obsahovat slova zapsaný ústav, postačí však zkratka z. ú.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právnické osoby Definice právnické osoby PO je organizovaný útvar,

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A ZMĚNY PRO OBČANSKÁ SDRUŽENÍ & OPS

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A ZMĚNY PRO OBČANSKÁ SDRUŽENÍ & OPS Nett - nezávislý think tank pro občanskou společnost NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A ZMĚNY PRO OBČANSKÁ SDRUŽENÍ & OPS Seminář pro Nadaci Via, duben 2013, Praha A. Úvod Stručný přehled historie formování legislativy

Více

Průvodce novým občanským zákoníkem pro NNO

Průvodce novým občanským zákoníkem pro NNO Průvodce novým občanským zákoníkem pro NNO NOZ nabyl účinnosti! CO TEĎ? Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.............. 4 Veřejné rejstříky právnických osob.................. 6 Jaké další změny čekají

Více

Analýza právní úpravy občanských sdružení po účinnosti nového OZ (spolků)

Analýza právní úpravy občanských sdružení po účinnosti nového OZ (spolků) Analýza právní úpravy občanských sdružení po účinnosti nového OZ (spolků) Mgr. Dominika Kovaříková Sdružování občanů je jedním ze základních lidských práv, zakotvených v Listině základních práv a svobod,

Více

zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. OD 1/1/2014 nabyl účinnost zákon č. 89/2012 sb., občanský zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., z ákon o nabytí nemovitých věcí a zákon č. 304/2013 sb. o veřejných rejstřících právnických

Více

Typy právnických osob podle občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

Typy právnických osob podle občanského zákoníku č.89/2012 Sb. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická České Budějovice, Husova 3, 371 60, IČ: 00582239 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001 Název projektu: Podpora rozvoje podnikatelských

Více

FUNKCE PRÁVA V ORGANIZACÍCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE

FUNKCE PRÁVA V ORGANIZACÍCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE FUNKCE PRÁVA V ORGANIZACÍCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE Kateřina Cilečková CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 1 Studijní opora je jedním z výstupů projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory:

Více

Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská sdružení

Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská sdružení INFORMACE K NOVÉMU OBČANSKÉMU ZÁKONÍKU PRO SPORTOVNÍ ORGANIZACE OBČANSKÁ SDRUŽENÍ Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská

Více

Právní úprava spolků dle nového občanského zákoníku

Právní úprava spolků dle nového občanského zákoníku Právní úprava spolků dle nového občanského zákoníku Konkrétní doporučení pro sportovní organizace občanská sdružení Legislativní rada Českého olympijského výboru 2013 Právní úprava spolků dle nového občanského

Více

Průvodce Občanským zákoníkem pro nadace a nadační fondy

Průvodce Občanským zákoníkem pro nadace a nadační fondy Průvodce Občanským zákoníkem pro nadace a nadační fondy Kolektiv autorů pod vedením JUDr. Hany Frištenské Fórum dárců, červen 2013 Průvodce novým Občanským zákoníkem pro nadace a nadační fondy Kolektiv

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII Nevýdělečné organizace v teorii VÁCLAV DOBROZEMSKÝ JAN STEJSKAL Vzor citace: DOBROZEMSKÝ, V.; STEJSKAL, J. Nevýdělečné organizace v teorii. Praha: Wolters Kluwer, 2015.

Více

Spolky a jejich postavení dle nového Občanského zákoníku Obsah

Spolky a jejich postavení dle nového Občanského zákoníku Obsah Spolky a jejich postavení dle nového Občanského zákoníku Obsah Změny oproti úpravě dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů... 2 Systematika nového občanského zákoníku a spolky... 2 Obsah obecné

Více

Zvýšení transparentnosti právnických osob v důsledku rekodifikace soukromého práva

Zvýšení transparentnosti právnických osob v důsledku rekodifikace soukromého práva Zvýšení transparentnosti právnických osob v důsledku rekodifikace soukromého práva Občanský zákoník Zákon o statusu veřejné prospěšnosti Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Účinnost

Více

OBČANSKÉ PRÁVO VĚCNÉ

OBČANSKÉ PRÁVO VĚCNÉ OBČANSKÉ PRÁVO VĚCNÉ OSNOVA: Definice občanského práva, prameny Předmět úprava a její základní zásady Osoby Zastoupení Věci a jejich rozdělení Právní skutečnosti Věcná práva vlastnictví, spoluvlastnictví,

Více

Teoretické minimum. k úpravě poměrů občanských sdružení od účinnosti nového občanského zákoníku. Mgr. Alena Hájková. www.crdm.cz

Teoretické minimum. k úpravě poměrů občanských sdružení od účinnosti nového občanského zákoníku. Mgr. Alena Hájková. www.crdm.cz Teoretické minimum k úpravě poměrů občanských sdružení od účinnosti nového občanského zákoníku Mgr. Alena Hájková www.crdm.cz 1. ÚVOD Úvodem mi dovolte konstatovat několik skutečností, důležitých pro správné

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE Právní úprava účetnictví - Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví - Vyhláška 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení ZoÚ,pro úč. jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti

Více

Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení

Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení Mgr. Pavla Katzová, Praha Obsah: 1. Úvod 2. Soukromé právo a veřejné právo 3. Základní zásady soukromého práva 4. Školy a

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Nevýdělečné organizace v teorii VÁCLAV DOBROZEMSKÝ JAN STEJSKAL Vzor citace: DOBROZEMSKÝ, V.; STEJSKAL, J. Nevýdělečné

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.

JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Osoby v NOZ - přehled spolek korporace 214-302 osoby fyzické 23-117 210-302 další PO tohoto druhu, např. obch. společnosti 15-435 právnické 118 418/* fundace 303-401 nadace 306-393

Více

PŘIZPŮSOBENÍ NADACÍ A NADAČNÍCH FONDŮ NOVÉMU OBČANSKÉMU ZÁKONÍKU se srovnávací tabulkou

PŘIZPŮSOBENÍ NADACÍ A NADAČNÍCH FONDŮ NOVÉMU OBČANSKÉMU ZÁKONÍKU se srovnávací tabulkou Nový občanský zákoník přináší od 1.1.2014 významné změny v právní úpravě nadací a nadačních fondů - na jedné straně určitou liberalizaci a zpružnění, na druhé straně zvýšení odpovědnosti členů orgánů právnických

Více

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku VZOR STANOV SPOLKU dle právní úpravy nového občanského zákoníku Obecně k nové úpravě: Nová právní úprava vychází i nadále z principu, že spolky si mají své fungování upravit ve stanovách především podle

Více

SBORNÍK Z KONFERENCE LEGISLATIVNÍ RADY ČOV K NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ SPOLKŮ

SBORNÍK Z KONFERENCE LEGISLATIVNÍ RADY ČOV K NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ SPOLKŮ SBORNÍK Z KONFERENCE LEGISLATIVNÍ RADY ČOV K NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ SPOLKŮ 1 Vážení sportovní přátelé! Dovolte, abych vás jménem Českého olympijského výboru a jeho Legislativní rady přivítal na konferenci,

Více

Jednání RVNNO dne 21. ledna 2014 legislativní situace NNO po 1. lednu 2014

Jednání RVNNO dne 21. ledna 2014 legislativní situace NNO po 1. lednu 2014 Jednání RVNNO dne 21. ledna 2014 legislativní situace NNO po 1. lednu 2014 Občanský zákoník č.89/2012 Sb. - platný Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (sociální družstva) platný Zákon o rejstřících

Více

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 33 Rozeslána dne 22. března 2012 Cena Kč 586, O B S A H : 89. Zákon občanský zákoník

Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 33 Rozeslána dne 22. března 2012 Cena Kč 586, O B S A H : 89. Zákon občanský zákoník Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 33 Rozeslána dne 22. března 2012 Cena Kč 586, 89. Zákon občanský zákoník O B S A H : Strana 1026 Sbírka zákonů č. 89 / 2012 Částka 33 89 ZÁKON ze dne 3.

Více

METODIKA TRANSFORMACE NNO v Karlovarském kraji

METODIKA TRANSFORMACE NNO v Karlovarském kraji Stránka 2 METODIKA TRANSFORMACE NNO v Karlovarském kraji Metodika transformace NNO vznikla za laskavé podpory Karlovarského kraje. Autorem Metodiky transformace je JUDr. Lenka Deverová a ANNA KK, o. s.

Více

kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru

kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru Tato publikace byla vydána v rámci projektu 3 stupně řízení 3 kroky ke stabilitě, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem,

Více

Některé právní otázky získávaní a poskytování finančních prostředkŧ a jiných výhod neziskovými organizacemi

Některé právní otázky získávaní a poskytování finančních prostředkŧ a jiných výhod neziskovými organizacemi Některé právní otázky získávaní a poskytování finančních prostředkŧ JUDr. Karel Pešta, Václav Hodonický Realizováno v rámci Projektu Posilování kapacit NNO v oblasti fundraisingu a dlouhodobého plánování

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více