Dokumentace k aplikaci CDS (centra lní datový sklad pro mapý povodn ove ho nebezpec í a povodn ový ch rizik) (verze pro ver ejnost)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dokumentace k aplikaci CDS (centra lní datový sklad pro mapý povodn ove ho nebezpec í a povodn ový ch rizik) (verze pro ver ejnost)"

Transkript

1 Dokumentace k aplikaci CDS (centra lní datový sklad pro mapý povodn ove ho nebezpec í a povodn ový ch rizik) (verze pro ver ejnost) Cíl projektu Cílem projektu je soustředit všechny mapové a textové informace z map povodňového nebezpečí a povodňové rizika z různých institucí, zaměřených na tuto tematiku, tedy zejména z podniků povodí. V rámci aplikace pak jsou data ze všech povodí zpracovávána a zobrazována v jednotném přehledném prostředí. Aplikace má textovou a mapovou část. Vyplněnosti textové části databáze jsou určeny formuláře, které budou v manuálu popsány. Aplikační rozhraní Aplikace je vybudovaná v prostředí webového nástroje PHP a mapového serveru WebMap s podporou relační databáze Oracle ve verzi 10g. Popis aplikace CDS Aplikace CDS je vybavena základním menu, které je dostupné ze všech formulářů a je umístěno v horní liště aplikace vedle jejího loga. Základní menu je členěno do položek Úvod, Projekty, Vodní toky a Dokumentace. 1

2 Úvod Aplikace v úvodním formuláři popisuje základní cíle projektu. V přehledné grafické formě jsou uživateli představeny možnosti aplikace v závislosti na typu autorizace. Aktuality Ve sloupci Aktuality budou uváděny nejnovější informace o aktualizacích dat a aplikací. Úvod Data centrálního datového skladu jsou veřejnosti k dispozici formou map povodňového nebezpečí a povodňového rizika nebo přehledného tabulkového výpisu. 2

3 Projekty Po zvolení položky Projekty v hlavním menu aplikace se zobrazí úvodní formulář sloužící k práci s projekty. Projekt je jednoznačně identifikován svým názvem, který musí být v rámci aplikace CDS jednoznačný. Je-li projekt založen, automaticky mu systém přidělí pořadové číslo, které je uvedeno ve sloupci Projekt. Ve sloupci Název je název projektu, ve sloupci Popis je jeho popis, který je možno zadat pro zvýšení přehlednosti při identifikaci projektů. Vedle názvů sloupců jsou ikonky ve tvaru šipek nahoru a dolů, které umožňují různé způsoby řazení projektů ve formuláři. Pod názvy sloupců jsou umístěna tzv. filtry, které slouží k omezení výběrů projektů z databáze. Práce s filtry je podřízena základní pravidlům pro tvorbu dotazů ve formulářích, které je třeba popsat podrobněji. Pravidla pro zadávání filtrů ve formulářích Znakové řetězce ve filtrech jsou citlivé na velikost písmena, proto je třeba v dotazu na projekty uvádět dotaz tak, aby byl v souladu s konvencí pro název a popis projektu. Skupina znaků, která se do filtru vyplňuje, může být na jakémkoli místě v dotazovaném projektu. Zadáme-li např. do okna filtru skupinu znaků Ohre, vybere se nejenom projekt s názvem Ohre, ale i Ohre_11, 11_Ohre, 11_Ohrex_1. Vzhledem k tomu, že filtr je citlivý na velikost písmen, při zadání OHRE by nevyhověl žádný z projektů ze čtveřice Ohre, Ohre_11, 11_Ohre a 11_Ohrex_1. Filtry jsou požity v okamžiku, kdy uživatel stiskne tlačítko Filtrovat. Poslední sloupeček s názvem Akce umožňuje uživateli s konkrétním projektem dále pracovat. Zatímco laická veřejnost má pouze 3

4 možnost zobrazit si detail projektu, přihlášení uživatelé mohou projekty editovat (Upravovat), zakládat i mazat. V horním pravém rohu nad tabulkou s projekty je informace o celkovém počtu záznamů v seznamu a informace o aktuálně zobrazeném rozsahu záznamů Důležité jsou i nástroje, pomocí kterých se pracuje s projekty a s problematikou úzce s projekty související. Tyto nástroje (formuláře) jsou dostupné v horním levém rohu formuláře a nabízejí uživateli formuláře, které je možno z formuláře Projekty spustit. V dolním rohu formuláře pod tabulkou projektů je rozhraní, ve kterém je možné se v seznamu projektů pohybovat (první list, předchozí list, další list a poslední list seznamu), a je možné zadat i počet záznamů (projektů), které se ve formuláři objeví. Detail projektu se zobrazí po stisknutí ikonky ve třetím sloupci výpisu. 4

5 Detail projektu V horním levém rohu je uveden seznam formulářů (nástrojů, funkcí), kterými je možné zvolit činnost, související s detailem projektu, tedy návrat do tabulky projektů nebo zobrazení mapy projektu. Mapa projektu odkazuje na mapovou aplikaci, která je jádrem aplikace pro veřejnost tedy na zobrazení mapových podkladů projektu v jeho zájmovém území ve formě mapy rozlivů, povodňového nebezpečí, povodňového ohrožení a povodňových rizik. 5

6 Vodní toky Stisknutím ikonky pro získání detailu o vodním toku se zobrazí detail vodního toku. Ke každému úseku toku lze vypsat Detailní informaci, kde je uveden nadřízený vodní tok a informace o úseku toku. 6

7 V detailu vodního toku je uveden seznam relevantních úseků toků (které se vztahují k nějakému projektu) v horní tabulce, v dolní tabulce je uveden seznam projektů, které souvisejí s vodním tokem. Oba seznamy jsou aktivní, je možné kliknutím na konkrétním úseku vodního toku o něm získat podrobnější informace: Kliknutím na živý odkaz v tabulce Projekty CDS na toku uživatel získá stránku s detailem projektu. 7

8 Mapová aplikace Mapová aplikace zobrazí načtené mapové vrstvy do mapového prohlížeče, který je svou strukturou přizpůsobený k prezentaci mapových dat. Je základním nástrojem pro práci s CDS pro veřejnost. Mapová aplikace vzhled Horní lišta menu Popis menu Členění hlavního menu mapové aplikace Centrální datový sklad Seznam projektů CDS Seznam vodních toků Seznam úseků vodních toků (oblastí s potenciálně významným povodňovým rizikem) Pomůcky Fulltextové vyhledávání Výsledky Měřítko Ikonky nástrojů mapové aplikace 8

9 Zoom základní mapy projektů Při otevření mapy projektů (oblastí s významným povodňovým rizikem) se objeví mapa ČR s modře vyznačenými liniemi, které reprezentují oblasti zájmu všech projektů, uložených v CDS. Předtím, než si uživatel vybere na mapě projekt, který ho zajímá, pravděpodobně zazoomuje na oblast, ve které leží zájmové území projektu. Zoom (přiblížení) se provádí kolečkem myši, nebo klikem myši na nástroj zoomu v horním levém rohu mapy. Pokud uživatel přiblíží kurzor myši k modře vyznačené linii zájmového území projektu, zobrazí se mu informace o tomto v šedivém okně. Kliknutím levým tlačítkem myši se mapa automaticky přepne do zobrazení dat projektu. Informační okno projektu. Kliknutím levým tlačítkem myši se uživatel přepne do zobrazení dat projektu. Nabídka v mapovém menu se změní: Kliknutím na obrázek v levém horním rohu se uživatel přepne do základní obrazovky CDS. V pravém horním rohu je identifikátor a název zobrazeného projektu. 9

10 Dokumentace Obsahuje aktuální dokumentaci ke stažení. Popis menu projektu Členění menu mapové aplikace projektu Mapové projekty Oblasti s potenciálně významným povodňovým rizikem Tato volba vrací mapovou aplikaci do základní mapy projektů Mapa rozlivů Mapa povodňového nebezpečí Mapa povodňového ohrožení Mapa povodňového rizika Registry Fulltextové vyhledávání Výsledky Pomůcky Fulltextové vyhledávání Výsledky Měřítko Projekt CDS Mapové projekty Mapa rozlivů 10

11 Rozvinuté menu mapy rozlivů Rozliv flood extent V CDS se nejedná o záplavové území ve smyslu 66 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Záplavové území je území vymezené záplavovou čárou. Rozliv je území, které je ohraničeno čárou rozlivu. Čára rozlivu - flood extent boundary Křivka odpovídající průsečnici hladiny vody se zemským povrchem při zaplavení území povodní - Q5 průtok povodně, který je dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za 5 let - Q20 průtok povodně, který je dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za 20 let - Q100 průtok povodně, který je dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za 100 let - Q500 průtok povodně, který je dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za 500 let Mapa povodňového nebezpečí 11

12 Částečně rozvinuté menu mapy povodňového nebezpečí Povodňové nebezpečí flood hazard Charakterizuje stav s potenciálem způsobit nežádoucí následky (povodňové škody) v oblasti rozlivu. Povodňové nebezpečí lze definovat také jako hrozbu události (povodně), která vyvolá např. ztráty na lidských životech, škody na majetku, přírodě a krajině. Kvantifikace povodňového nebezpečí se provádí na základě hodnot charakteristik průběhu povodně. Podrobně popsáno v Metodice tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik, viz Dokumentace. 12

13 Mapa povodňového rizika Částečně rozvinuté menu mapy povodňového rizika Povodňové riziko - flood risk Je vyjádřeno nejčastěji jako kombinace pravděpodobnosti výskytu nežádoucího hydrologického jevu (povodně) a odpovídajících potenciálních povodňových škod. Pojem vyjadřuje syntézu účinků 13

14 povodňového nebezpečí, zranitelnosti a expozice. Podrobně popsáno v Metodice tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik, viz Dokumentace. Zranitelnost území vulnerability Vlastnost území, kterou se projevuje jeho náchylností k poškození a škodám v důsledku malé odolnosti vůči extrémnímu zatížení povodní, tj. v důsledku tzv. expozice. Základním podkladem pro stanovení zranitelnosti jsou informace o způsobu využití území založené především na Územně plánovací dokumentaci a další. Podrobně popsáno v Metodice tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik, viz Dokumentace. Citlivé objekty V některých kategoriích zranitelnosti existují objekty, kterým je třeba v rámci posuzování míry přijatelného rizika věnovat zvýšenou pozornost. Jedná se především o následující objekty: objekty se zvýšenou koncentrací obyvatel se specifickými potřebami při evakuaci, objekty infrastruktury zajišťující základní funkce území, zdroje znečištění, objekty Integrovaného záchranného systému a objekty nemovitých kulturních památek. Podrobně popsáno v Metodice tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik, viz Dokumentace. Plochy v riziku Pro jednotlivé kategorie zranitelnosti území je stanovena míra přijatelného rizika. U ploch v riziku je překročena míra tohoto přijatelného rizika. Uvnitř každé takové plochy jsou vyznačeny dosažené hodnoty ohrožení. Podrobně popsáno v Metodice tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik, viz Dokumentace. Nerizikové plochy Pro jednotlivé kategorie zranitelnosti území je stanovena míra přijatelného rizika. U nerizikových ploch není překročena míra tohoto přijatelného rizika. Podrobně popsáno v Metodice tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik, viz Dokumentace. Nepřijatelné riziko Překročená hodnota ohrožení pro plochy v riziku. Podrobně popsáno v Metodice tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik, viz Dokumentace. Mapy nebezpečí Zobrazují prostorové rozdělení charakteristik průběhu povodně pro scénáře nebezpečí (kulminační průtoky Q5, Q20, Q100, Q500). Jedná se o rozsahy rozlivů, hloubky zaplavení a rychlosti proudící vody. Mapy povodňového rizika Kombinují údaje o ohrožení s informacemi o zranitelnosti objektů v exponovaném území. Na základě zranitelnosti, tj. dostupných informací o využití území, jsou vymezeny třídy ploch, kterým jsou přiřazeny hodnoty tzv. maximálně přijatelného rizika. V mapách rizika jsou zvýrazněny ty využívané plochy, na kterých je překročen limit maximálně přijatelného rizika. Uvnitř každé takové plochy jsou vyznačeny dosažené hodnoty ohrožení v uvedené barevné škále. Takto identifikovaná území představují exponované plochy při projevu daného scénáře povodňového nebezpečí a odpovídající míře zranitelnosti území. 14

15 Mapa povodňového ohrožení Rozvinuté menu mapy povodňového ohrožení Povodňové ohrožení - flood danger Je vyjádřeno jako kombinace pravděpodobnosti výskytu nežádoucího jevu (povodně) a nebezpečí. Zásadní rozdíl mezi povodňovým ohrožením a povodňovým rizikem spočívá v tom, že ohrožení není vázáno na konkrétní objekty v území zasaženém rozlivem povodně s definovanou zranitelností. Ohrožení je možné vyjádřit plošně pro celý rozliv povodně bez ohledu na to, co se v něm nachází. V okamžiku, kdy ohrožení vztáhneme ke konkrétnímu objektu v rozlivovém území s definovanou zranitelností, začíná představovat povodňové riziko. V rámci metody matice rizika je povodňové ohrožení vyjádřeno jako funkce pravděpodobnosti výskytu daného povodňového scénáře a tzv. intenzity povodně. Podrobně popsáno v Metodice tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik, viz Dokumentace. 15

16 Registry Správní členění ČR Mapa územně správního členění od úrovně okresů do úrovně katastrů. Rozvodnice Pohled na mapku rozvodnic. Rozvodnice jsou uvedeny v členění na rozvodnice třetího a čtvrtého řádu. Obecná práce s mapami Zaškrtávací pole v legendě mapy v levé části mapové aplikace zapíná a vypíná konkrétní mapovou vrstvu. Posunovací lišty značené v procentech zvýrazňují (resp. znevýrazňují) jednotlivé mapové 16

17 podklady všude tam, kde je tato možnost nabídnuta. Stisknutím levého tlačítka myši a jejím posunem v mapě (tlačítko je stále stisknuté) lze posouvat mapu tak, aby se co nejlépe zobrazila zájmová oblast. Dokumentace Obsahuje aktuální dokumentaci ke stažení. Obsah Cíl projektu... 1 Aplikační rozhraní... 1 Popis aplikace CDS... 1 Úvod... 2 Projekty... 3 Pravidla pro zadávání filtrů ve formulářích... 3 Detail projektu... 5 Vodní toky... 6 Mapová aplikace... 8 Mapová aplikace vzhled... 8 Horní lišta menu... 8 Popis menu... 8 Členění hlavního menu mapové aplikace... 8 Ikonky nástrojů mapové aplikace... 8 Zoom základní mapy projektů... 9 Dokumentace Popis menu projektu Členění menu mapové aplikace projektu Mapové projekty Mapa rozlivů Rozvinuté menu mapy rozlivů Mapa povodňového nebezpečí Částečně rozvinuté menu mapy povodňového nebezpečí Mapa povodňového rizika Částečně rozvinuté menu mapy povodňového rizika Mapa povodňového ohrožení Rozvinuté menu mapy povodňového ohrožení

18 Registry Správní členění ČR Rozvodnice Obecná práce s mapami Dokumentace Obsah

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Úvodní informace K využívání této aplikace musíte mít ve Vašem internetovém prohlížeči nainstalovaný plugin Adobe Flash Player verze 10 a vyšší. Mapová aplikace

Více

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci pracovní postupy v GIS zpracování statistických dat atributové a prostorové výběry dat interpolační metody geostatistické

Více

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení VIKLAN - Základ Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Ing. Josef Spilka VIKLAN - Základ Verse 1.10.11.1 Copyright

Více

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku.

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku. Stažení a instalace První instalaci programu je třeba provést instalátorem. Instalátor programu je možno stáhnout na stránce installations.astrasw.cz/buildingdesign/buildingdesign.exe. Stáhne se instalační

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3 1.2 Okna aplikace Benefit7 6 1.3 Registrace a přihlášení uţivatele

Více

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Obsah Úprava a správa fotografií...5 1 Úvod...5 1.1 Obrazové formáty...5 1.2 Rozlišení...7 1.3 Tisk...8 2 Popis prostředí

Více

Nové přístupy v tvorbě koncepčních dokumentací ÚSES s využitím nástrojů GIS

Nové přístupy v tvorbě koncepčních dokumentací ÚSES s využitím nástrojů GIS Nové přístupy v tvorbě koncepčních dokumentací ÚSES s využitím nástrojů GIS RNDr. Josef Glos, RNDr. Jiří Kocián AGERIS. s.r.o. Jeřábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545 241 842-3, E-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49 květen 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Metodický postup zpracování analytická část... 4 1.2. Vymezení pojmu brownfields... 7 1.3. Stávající stav brownfields v České republice... 8 1.4. Mezinárodní zkušenosti

Více

Využití rizikové analýzy u systémů zásobování pitnou vodou

Využití rizikové analýzy u systémů zásobování pitnou vodou Využití rizikové analýzy u systémů zásobování pitnou vodou Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.; Ing. Jan Ručka Vysoké učení technické, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí, Žižkova 17, Brno Úvod

Více

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM TAMERO INVEST s.r.o. Kralupy nad Vltavou (Areál chemických výrob Kralupy) ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. Výkonný ředitel: Podpis: Boguslav BRANDYS Březen 2015 TAMERO INVEST s.r.o.

Více

}w!"#$%&'()+,-./012345<ya

}w!#$%&'()+,-./012345<ya }w!"#$%&'()+,-./012345

Více

SPIRIT 11 Nové funkce

SPIRIT 11 Nové funkce SPIRIT 11 Nové funkce SOFTconsult spol. s r.o., Praha Informace v tomto textu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 11/2004 (SPIRIT 11 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol.s r.o. Praha 2004.

Více

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Obsah Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)... 1 1. Úvod... 1 2. Sestavy v MS Excel... 2 2.1. Volba sloupců sestavy... 2 2.2. Volba řádků

Více

Základní informace o Benefit7

Základní informace o Benefit7 Základní informace o Benefit7...2 Způsob práce s aplikací...2 Přepnutí jazyků...2 Časovač odhlášení...3 Registrace uživatelského účtu...4 Přihlášení k uživatelskému účtu...5 Zjištění zapomenutého hesla...5

Více

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Téma: Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Program: SKLAD Odpadů 8 Vypracovali: Radim Kopal, Tomáš Vrba Tento dokument popisuje

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Jan Šedivý.

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Jan Šedivý. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jan Šedivý Analýza a návrh řešení prezentace obrazových dat v prostředí Internetu Bakalářská

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz stavitel Ochranné hráze na vodních tocích Prof. Ing. Jaromír Říha, CSc. Grada Publishing Tato publikace vyšla za podpory: projektu NAZV č. QH81223

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO AutoCAD LT 2D kreslení technické dokumentace na počítači listopad 2006 Ing. Ladislava Krejčí Obsah ÚVOD

Více

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda.

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda. Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 Libor Jelínek Hradec Králové 2014 Úvod Tento studijní text je určen pro studenty pedagogických

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 27. února 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 130 00 Praha 3 Strana 1 / 29 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 2023

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 2023 RNDr. Milan Macháček - EKOEX JIHLAVA Holíkova 3834/71, 586 01 JIHLAVA Tel: + 420 603 891 284 e-mail: ekoex @post.cz ekologické expertizy, poradenství a služby IČO 665 37 819 Pokračování hornické činnosti

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 20 Ježek software s.r.o. 2012 2 O B S A H Rozdílová

Více

AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR

AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR Martin Hanel, Stanislav Horáček, Jan Daňhelka, Martin Tomek, Kateřina Hánová, Adam Vizina, Ondřej Ledvinka, Pavel Treml, Eva Melišová

Více

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 6 Praha ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 5. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, listopad 00

Více