BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM"

Transkript

1 BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM TAMERO INVEST s.r.o. Kralupy nad Vltavou (Areál chemických výrob Kralupy) ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. Výkonný ředitel: Podpis: Boguslav BRANDYS Březen 2015

2 TAMERO INVEST s.r.o. Strana 2/88 Název dokumentu: Bezpečnostní program, ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb., TAMERO INVEST s.r.o. Za zhotovitele: TLP, spol. s r.o. Bc. Miroslav Dítě per procura Rozdělovník: Výtisk č. 1. TAMERO INVEST s.r.o Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 4. TLP, spol. s r.o. (archiv zpracovatele dokumentu)

3 TAMERO INVEST s.r.o. Strana 3/88 Seznam změn Číslo Číslo Předmět změny Platnost Datum změny strany od: Podpis

4 TAMERO INVEST s.r.o. Strana 4/88 Obsah 1 Základní informace o objektu Identifikační údaje Údaje o právnické osobě podílející se na vypracování bezpečnostní zprávy Údaje o činnosti a zaměstnancích Hlavní a vedlejší provozované činnosti Historie objektu Počet zaměstnanců Postup a výsledky analýzy a hodnocení rizika Zásady, cíle a politika bezpečnosti a ochrany životního prostředí Politika prevence závažné havárie písemné prohlášení Přístupnost prohlášení o politice PZH Cíle a zásady PZH v jednotlivých systémových součástech Cíle a zásady v oblasti organizace prevence závažné havárie Cíle a zásady v oblasti řízení provozu objektu Cíle a zásady v oblasti řízení změn Cíle a zásady v oblasti havarijní plánování Cíle a zásady v oblasti sledování plnění programu prevence Cíle a zásady v oblasti audit a kontrola Přiměřenost a zakotvení cílů a zásad PZH Popis systému řízení bezpečnosti Popis systému řízení bezpečnosti Oblasti systému řízení PZH Přístupnost bezpečnostního programu zaměstnancům Organizační zajištění realizace systému řízení bezpečnosti Způsob identifikace zdrojů rizik (nebezpečí), analýz, ocenění a hodnocení rizik závažné havárie Identifikace požadavků právních předpisů a technických dokumentů a způsob jejich naplňování Stanovení cílů a úkolů v oblasti prevence závažných havárií Stanovení vyhodnotitelných ukazatelů, parametrů a kritérií pro hodnocení splnění cílů, úkolů a účinnosti realizovaných opatření Určení priorit a časového harmonogramu zavádění, resp. zdokonalování preventivních opatření Pravidla a termíny provádění kontrol zaměřených na sledování plnění stanovených cílů Organizace prevence závažných havárií Plánování potřebných lidských zdrojů Zajišťování a zálohování potřebných zdrojů pro uplatňování systému prevence závažných havárií Zajišťování zdrojů pro včasné a účinné reagování na měnící se nebo neobvyklé okolnosti a na likvidaci zařízení objektu Lidské zdroje podílející se na omezování rizik závažných havárií Povinnosti a úkoly pracovníků podílejících se na omezování rizik závažných havárií Vyznačení pracovníků podílejících se na omezování rizik v organizačním schématu Uložení seznamu pracovníků podílejících se na omezování rizik... 33

5 TAMERO INVEST s.r.o. Strana 5/ Osoby odpovědné za zavedení a fungování systému bezpečnosti a systému řízení prevence závažné havárie Povinnosti a odpovědnost na úseku PZH externí firmy a návštěvníci Stanovení odpovědnosti vedoucích zaměstnanců Systém kontroly plnění úkolů PZH na všech stupních řízení Projednávání otázek PZH na všech stupních řízení Postup informování zaměstnanců o výsledcích projednávání otázek PZH Postup projednávání nehod (úrazy, havárie, technické poruchy, skoronehody) a provádění opatření k jejich zamezení Způsob prověření kvalifikace externích dodavatelů a poskytovatelů služeb Způsob kontroly výkonu činností externích pracovníků v objektu Zajištění řízení lidských zdrojů Kvalifikační požadavky a systém výběru zaměstnanců Rozvoj a udržování potřebné odborné způsobilosti Personální zajištění činnosti ve všech fázích provozu Školení zaměstnanců vzhledem k jejich zařazení a k existujícím rizikům Způsob ověřování znalostí a dovedností Dokumentace školení a jeho hodnocení Struktura programu školení v oblasti PZH Systém přípravy pro nové zaměstnance (nástupní školení) Systém periodické přípravy (průběžná a doplňovací školení) Systém přípravy na pracovišti a přeškolení při přeřazení zaměstnanců na jinou práci Systém školení při zavádění nových postupů, technologií, materiálů, látek a zařízení provozu Systém specifických a zvláštních školení Identifikace a stanovení činností vyžadujících zvláštní výcvik Účast zaměstnanců při přípravě, zavádění a naplňování programu PZH Zapojování zaměstnanců do přípravy programu PZH Motivační nástroje pro aktivní přístup k PZH Projednávání problematiky PZH na všech úrovních vedení Možnost zaměstnanců předkládat návrhy k PZH a k opatřením pro snižování rozsahu následků Dostupnost vyhodnocení úkolů z oblasti PZH Řízení provozu objektu Posuzování provozních činností z hlediska bezpečnosti Zpracování a zavádění bezpečných postupů pro rizikovou činnost Provozní činnosti s vlivem na bezpečnost Provozní činnosti a potenciální zdroje ohrožení s vlivem na jednotlivé složky životního prostředí Bezpečné postupy pro provozované činnosti Zaměření bezpečných postupů Bezpečné postupy a jednotlivé fáze činnosti Bezpečné postupy pro provádění údržby Harmonogramy údržby, technických kontrol a revizí Ověřování funkčnosti signalizačních, bezpečnostních a regulačních systémů Systém bezpečných postupů pro likvidaci objektů a zařízení při ukončení provozu Důležité aspekty bezpečných postupů Soulad bezpečných postupů s provozními předpisy výrobce a s obecně platnými předpisy... 50

6 TAMERO INVEST s.r.o. Strana 6/ Účast zaměstnanců při zpracování bezpečných postupů Dostupnost bezpečných postupů zaměstnancům Seznamování zaměstnanců s bezpečnými postupy Systém prověřování znalostí bezpečných postupů Systém posuzování bezpečných postupů před jejich zaváděním do praxe Systém aktualizace bezpečných postupů Systém zavádění bezpečnostních opatření v provozu Motivační mechanismy Zásady uplatňování osobní zodpovědnosti za provádění pracovních činností Bezpečné postupy a bezpečnostní požadavky pro činnost externích subjektů Způsob seznamování externích subjektů s bezpečnými postupy a bezpečnostními požadavky pro činnost Kontrola dodržování bezpečných postupů u dodavatelů a externích subjektů Dostupnost důležitých údajů pro bezpečný provoz Existence, dostupnost a způsob seznamování s důležitými údaji Existence, dostupnost a způsob seznamování s mezními hodnotami Způsob seznamování s technickými bezpečnostními údaji Řízení změn v objektu Postupy pro plánování a provádění změn Odpovědnosti ve změnovém procesu Bezpečnostní opatření a zásady pro provádění změn Informování o změně a výcvik pro danou změnu Pravidla a postupy k provádění korekčních organizačních opatření po provedené změně Funkční odpovědnost za realizaci změny Havarijní plánování Zásady a postupy zjišťování a popis možných havarijních situací Schopnost zásad a postupů identifikovat možné havarijní situace, vzniklé změnou vnějších nebo vnitřních podmínek Schopnost zásad a postupů akceptovat podněty a zkušenosti vlastních zaměstnanců provozovatele, externích organizací, správních úřadů, záchranných složek Přehled možných závažných havarijních situací Charakteristiky možného ohrožení závažnými havarijními situacemi Možný rozsah a následky závažných havarijních situací Způsob prokazatelného seznamování zaměstnanců s charakteristikami možných závažných havarijních situací Postup a pravidla zpracování opatření pro ochranu a zásah k omezení dopadů závažné havárie (vnitřní havarijní plán) Zásady projednávání opatření pro ochranu a zásah k omezení dopadů závažné havárie Popis zajištění materiálně technických prostředků a lidských zdrojů pro případy závažných havarijních situací Popis spolupráce s jinými podnikajícími subjekty, složkami integrovaného záchranného systému, havarijními službami apod Přehledy vlastních sil a prostředků, včetně lidských zdrojů, použitelných a dostupných při závažných havarijních situacích... 60

7 TAMERO INVEST s.r.o. Strana 7/ Informace o spojení se složkami integrovaného záchranného systému Informace o aktuálním přehledu spojení s odbornými pracovišti správních úřadů a dalšími odbornými institucemi Informace o aktuálním přehledu kontaktů na určené pracovníky v pracovní i mimopracovní době Činnosti a konkrétní odpovědnosti vybraných zaměstnanců v případě závažných havarijních stavů Grafická znázornění v dokumentech havarijního plánování Řízení havarijní dokumentace Prokazatelnost seznamování s riziky havárie Průběžné aktualizace havarijní dokumentace Zásady provádění aktualizace havarijní dokumentace Systémové prověřování připravenosti havarijních sil a prostředků provozovatele Způsob prověřování připravenosti složek IZS Systém plánování, realizace a vyhodnocování prověřovacích a tematických cvičení Systém zavádění a realizace opatření vyplývajících z výsledků prověřovacích a tematických cvičení, a způsoby prověřování účinnosti a efektivnosti těchto opatření Způsob zajištění informovanosti zaměstnanců o výsledcích prověřovacích a tematických cvičení a o přijímaných opatřeních Řízení činnosti a provádění činnosti při nenadálých stavech a situacích Sledování plnění programu prevence závažných havárií Systém průběžného prověřování plnění stanovených úkolů vyplývajících z programu prevence závažných havárií Identifikace příčin nesplněných úkolů a pravidla přijímání příslušných nápravných opatření Způsob měření, monitorování a vyhodnocování údajů relevantních pro posuzování plnění stanovených cílů Způsoby a pravidla archivace naměřených dat a záznamů Systém hlášení a evidence nehod, poruch, havárií, úrazů, požárů a selhání bezpečnostních a ochranných systémů Pravidla a způsoby vyšetřování havárií a nehod Pravidla a způsob archivace dokumentů z vyšetřování havárií a nehod Zajištění informovanosti zaměstnanců o příčinách, důsledcích a přijatých nápravných a preventivních opatřeních v souvislosti s proběhlými haváriemi a nehodami Kontrola a audit Systém plánování interních kontrol a jejich zaměření Provádění nezávislého a objektivního auditu Vnitřní kontrola (audit) Nezávislý a objektivní audit (vnější kontrola) Přehled kontrolovaných oblastí významných z hlediska prevence závažné havárie Zásady a postupy kontrolní činnosti Cíl kontrolní činnosti v oblasti PZH Náplň a obecný postup kontrolní činnosti v oblasti PZH Zaměření kontrolní činnosti při sledování plnění programu Způsob evidence a archivace záznamů z provedených kontrol... 75

8 TAMERO INVEST s.r.o. Strana 8/ Podklady pro kontrolu plnění programu prevence závažných havárií Způsob stanovení a realizace nápravných a preventivních opatření Způsob sledování a vyhodnocování vhodnosti a účinnosti stanovených nápravných a preventivních opatření Účast zaměstnanců při revizích programu prevence závažné havárie Systém prověřování bezpečnostního managementu Způsob zajištění účasti zástupců zaměstnanců při prověřování a hodnocení plnění programu prevence závažných havárií a efektivnosti řízení bezpečnosti Způsob a výsledky prověřování účinnosti a stability bezpečnostního managementu Závěrečné shrnutí... 86

9 Seznam tabulek Bezpečnostní program TAMERO INVEST s.r.o. Strana 9/88 Tab. č. 1 Struktura počet a zaměstnanců TAMERO INVEST s.r.o Tab. č. 2 Školení zaměstnanců Tab. č. 3 Činnosti vyžadující zvláštní výcvik Tab. č. 4 Přehled vybraných spojení operačních a informačních středisek HZS ČR Tab. č. 5 Integrovaná operační střediska Tab. č. 6 Územní odbor vnější služby Mělník Tab. č. 7 Zdravotnická operační střediska Tab. č. 8 Přehled spojení pro vyrozumění dotčených správních úřadů a organizací... 61

10 Zkratky V dokumentu byly použity následující zkratky: BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci BČOV biologická čistírna odpadních vod BHPS Blokový houževnatý polystyren BL bezpečnostní list BP bezpečnostní program BTD butadien ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav ČOV čistírna odpadních vod DMF dimethylformamid DMV dolní mez výbušnosti EPS Elektrická požární signalizace ETA Event Tree Analysis Fh frekvence havárie Fp přijatelná frekvence havárie HAZOP Hazard and Operability Study HHS Hasičsko-havarijní služby HOR/COR olej Odvod směsi horkého a studeného oleje HOS olej Přívod horkého oleje HOPV hydraulická ochrana podzemních vod HVO Hlavní výrobní objekt HZS hasičský záchranný sbor HZSP hasičský záchranný sbor podniku IBS integrovaný bezpečnostní systém IZS integrovaný záchranný systém JSDHP Jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku LC Lethal Concentration MaR měření a regulace MR míra rizika MU mimořádná událost MŽP Ministerstvo životního prostředí NL nebezpečná látka OŽPaZ odbor životního prostředí a zemědělství PHHS Provoz hasičsko-havarijních služeb PKČ Pomocné koagulační činidlo PO požární ochrana PTK Požárně technická komise PZH prevence závažných havárií QRA Quantitative Risk Analysis ROS Rezervně-osmotická stanice RM risk manager RZS rychlá záchranná služba SK SYNTHOS Kralupy, a.s. SŘJ systém řízení jakosti TBC Tercbutylpyrokatechinu tddm Terc.dodelcylmerkaptan TI TAMERO INVEST s.r.o. Bezpečnostní program TAMERO INVEST s.r.o. Strana 10/88

11 TAMERO INVEST s.r.o. Strana 11/88 VCE VZ ZP ZR ŽP OV OŽP Vapour Cloud Explosion velitel zásahu Zákoník práce zdroj rizika životní prostředí oddělení vývoje odbor životního prostředí

12 Definice pojmů Pro účely tohoto dokumentu je následujícími pojmy míněno: Areál chemických výrob Kralupy Deflagrace Domino efekt Ekologická újma Frekvence (četnost) Havarijní štáb Iniciace Iniciační událost LC50 Nebezpečná látka [1] Objekt Okolí TAMERO INVEST s.r.o. Okolí areálu Chemických výrob Kralupy Pool fire Poškození ŽP Prověrky BOZP Provozovatel [1] Bezpečnostní program TAMERO INVEST s.r.o. Strana 12/88 Oplocené území u Kralup nad Vltavou, kde je soustředěna průmyslová výroba převážně chemického charakteru. Šíření chemické reakce látkou (výbušná přeměna), které probíhá v reakčním pásmu pomocí vedení tepla, sáláním a molekulární difúzí. Lineární rychlost šíření reakčního pásma je nižší než rychlost zvuku za místních podmínek. Deflagrace může přejít v detonaci. Možnost zvýšení pravděpodobnosti vzniku nebo velikosti dopadů závažné havárie v důsledku vzájemné blízkosti objektů nebo zařízení nebo skupiny objektů nebo zařízení a umístění NL Ztráta nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémů, vznikajících poškozením jejich složek nebo narušením vnitřních vazeb a procesů v důsledku lidské činnosti. Počet výskytů určité hodnoty určitého sledovaného znaku, nejčastěji za stanovenou časovou jednotku. Orgán, složený z vrcholových a výkonných manažerů, určený pro zvládnutí krizových situací, vzniklých při haváriích, požárech, povodních apod. Svolává ho jeho vedoucí nebo výkonný ředitel. Svolání předchází převzetí informace o krizové situace a vyhodnocení její závažnosti. Proces, kdy vlivem působení mechanické, elektrické, tepelné nebo jiné energie na hořlavou látku, dojde k jejímu hoření a/nebo explozi. Selhání zařízení nebo nerovnováha systému, jenž mohou potenciálně zapříčinit závažnou havárii; je to událost, která je výchozím bodem pro sestavení scénáře havárie. Koncentrace látky v ovzduší, která je smrtelná pro 50% testovaných organismů exponovaných touto koncentrací stanovenou dobu. Vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek, uvedené v příloze č. 1 k zákonu [1] v části 1 tabulce I nebo splňující kritéria stanovená v příloze č. 1 k zákonu [1], v části 1 tabulce II a přítomné v objektu nebo zařízení jako surovina, výrobek, vedlejší produkt, zbytek nebo meziprodukt, včetně těch látek, u kterých se dá důvodně předpokládat, že mohou vzniknout v případě havárie. Celý prostor popřípadě soubor prostorů, v němž je umístěna jedna nebo více nebezpečných látek v jednom nebo více zařízeních, včetně společných nebo souvisejících infrastruktur a činností v užívání TAMERO INVEST s.r.o. Území uvnitř Areálu chemických výrob Kralupy mimo území, kde jsou umístěny objekty TAMERO INVEST s.r.o. Území vně areálu Chemických výrob Kralupy. Plošný požár z vytvořené louže uniklé hořlavé kapaliny. Zhoršování stavu ŽP znečišťováním nebo jinou lidskou činností nad míru stanovenou zvláštními předpisy. Řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za účasti zaměstnanců podle ZP. Kontroly se provádějí jednou ročně na všech pracovištích firmy. Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která užívá nebo bude užívat objekt nebo zařízení, v němž je nebo bude vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována nebezpečná látka v množství stejném nebo větším, než je množství uvedené v příloze č. 1 k zákonu č. 59/2006 Sb. v části 1 sloupci 1 tabulky I nebo tabulky II, nebo který byl zařazena do skupiny

13 TAMERO INVEST s.r.o. Strana 13/88 A nebo B rozhodnutím krajského úřadu. Riziko [1] Pravděpodobnost vzniku nežádoucího specifického účinku, ke kterému dojde během určité doby nebo za určitých okolností. Scénář [1] Variantní popis rozvoje závažné havárie, popis rozvoje příčinných a následných na sebe navazujících a vedle sebe i posloupně probíhajících událostí, a to buď spontánně, a nebo jako činnosti lidí, které mají za účel zvládnout průběh závažné havárie. Skupinové riziko Riziko, jemuž je vystaveno obyvatelstvo v okolí objektu. Riziko je vyjádřeno jako vztah mezi frekvencí závažné havárie a počtem usmrcených osob v jejím důsledku. Teroristický čin Je konání jednotlivce, ale častěji organizované skupiny, která činem s následnou smrtí osob a destrukcí budov a zařízení zveřejňuje svůj postoj (zpravidla odmítavý) k státnímu zřízení, náboženství, rase apod. Zahrnuje i podezření (např. oznámení o uložení bomby) z teroristického činu. Reakce je stejná. Umístění nebezpečné látky [1] Projektované množství nebezpečné látky, která je nebo bude vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována v objektu nebo zařízení nebo která se může nahromadit v objektu nebo zařízení při ztrátě kontroly průběhu průmyslového chemického procesu nebo při vzniku závažné havárie. Zařízení [1] Technická nebo technologická jednotka, ve které je nebezpečná látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována, a která zahrnuje také všechny části nezbytné pro provoz, například stavební objekty, potrubí, skladovací tankoviště, stroje, průmyslové dráhy a nákladové prostory. Závažná havárie [1] Mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost, například závažný únik, požár nebo výbuch, která vznikla nebo jejíž vznik bezprostředně hrozí v souvislosti s užíváním objektu nebo zařízení, v němž je nebezpečná látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována, a vedoucí k vážnému ohrožení nebo vážnému dopadu na životy a zdraví lidí, hospodářských zvířat a životní prostředí nebo k újmě na majetku. Zdroj rizika (nebezpečí) [1] Vlastnost nebezpečné látky nebo fyzická či fyzikální situace vyvolávající možnost vzniku závažné havárie. Znečištění ŽP Vnášení takových fyzikálních, chemických nebo biologických činitelů do ŽP v důsledku lidské činnosti, které jsou svou podstatou nebo množstvím cizorodé pro dané prostředí. Zaměstnanec odpovědný za řízení systému PZH V podmínkách TAMERO INVEST s.r.o. za systém PZH odpovídá výkonný ředitel

14 Úvod Bezpečnostní program TAMERO INVEST s.r.o. Strana 14/88 Bezpečnostní program společnosti TAMERO INVEST s.r.o. je součástí bezpečnostní dokumentace provozovatele, požadované zákonem [1]. Bezpečnostní zpráva byla vypracována ve smyslu 10 zákona [1], v rozsahu a se strukturou dle přílohy č. 3 vyhlášky [2]. Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství č.j.: /2014/KUSK OŽP/POP ze dne byl objekt TAMERO INVEST s.r.o. do skupiny A. Z čehož pro provozovatele, dle zákona [1], vyplývá povinnost vypracovat Bezpečnostní program. Účelem bezpečnostního programu je: vytvoření kontrolního mechanismu zdrojů rizik, které by v případě havárie mohly způsobit vážné následky, jak v objektu TAMERO INVEST s.r.o., tak v jeho okolí, posouzení míry rizika manipulovaných nebezpečných chemických látek v objektu, zabezpečení komplexního řešení problematiky prevence vzniku závažných havárií a minimalizace možnosti rozvoje případně vzniklé závažné havárie, zabezpečení systémového přístupu ke způsobu zvládání závažných havárií a vytváření podmínek k minimalizaci případných negativních následků havárií jak v objektu, tak i v jeho okolí, zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozovaných zařízení, poskytnutí podkladů pro uzavření povinného pojištění, které zákon [1] nařizuje.

15 TAMERO INVEST s.r.o. Strana 15/88 1 Základní informace o objektu 1.1 Identifikační údaje Společnost je zapsána pod spisovou značkou C vedenou u rejstříkového soudu v Praze. Obchodní název provozovatele: Sídlo: Adresa: TAMERO INVEST s.r.o. Kralupy nad Vltavou O. Wichterleho 810, Kralupy nad Vltavou Adresa pro poštovní styk: O. Wichterleho 810, Kralupy nad Vltavou, PSČ Kraj: Středočeský IČ: Datum vzniku: Statutární zástupce (jednatel): Adresa bydliště: Zbigniew Warmuz Spojení: Statutární zástupce (jednatel): Adresa bydliště: Spojení: Gliwice, Czajki Str. 6/8, PSČ Polská republika Zbigniew Lange Lublin, Wielka 2/4, PSČ Polská republika Představenstvo společnosti (statutární orgán společnosti) Statutární zástupce (jednatel): Adresa bydliště: Zbigniew Warmuz Spojení: Statutární zástupce (jednatel): Adresa bydliště: Gliwice, Czajki Str. 6/8, PSČ Polská republika Zbigniew Lange Lublin, Wielka 2/4, PSČ Polská republika

16 TAMERO INVEST s.r.o. Strana 16/88 Identifikace fyzické osoby oprávněné jednat jménem provozovatele v oblasti PZH Jméno a příjmení: Funkce: Adresa bydliště: Boguslav BRANDYS Výkonný ředitel Spojení: tel: mobil: Oswiecim, ul. Sniadeckiego 23/7, PSČ Polská republika Údaje o právnické osobě podílející se na vypracování bezpečnostní zprávy Bezpečnostní zprávu objektu TAMERO INVEST s.r.o. vypracovala, na základě dodaných podkladů a ve spolupráci se zaměstnanci provozovatele, externí odborná firma zabývající se problematikou bezpečnostního inženýrství: Obchodní název: TLP, spol. s r.o. Adresa sídla: Nučická 1746/9, Praha 10, PSČ IČ: Údaje o činnosti a zaměstnancích Hlavní a vedlejší provozované činnosti Předmět podnikání (výpis z obchodního rejstříku, činnosti zapsány 2. ledna 2008): výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, distribuce plynu, výroba elektřiny, distribuce elektřiny, obchod s elektřinou, obchod s plynem, výroba tepelné energie, rozvod tepelné energie.

17 TAMERO INVEST s.r.o. Strana 17/88 V objektu Areál Chemických výrob Kralupy provozují svou podnikatelskou činnost níže uvedení provozovatelé, jejichž činnost spadá pod působnost zákona 59/2006 Sb.: SYNTHOS Kralupy a. s. IČ ČESKÁ RAFINERSKÁ, a.s. IČ Linde Gas a.s. IČ Cray Valley Czech s. r. o. IČ UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. IČ KRALUPOL, a. s. IČ AVE Kralupy s. r. o. IČ TAMERO INVEST, s. r. o. IČ K-Protos, a. s. IČ SYNTHOS PBR s.r.o. IČ Butadien Kralupy a.s. IČ Historie objektu R rozhodnutí o stavbě závodu syntetického kaučuku v Kralupech. R na ploše bývalého kralupského letiště založena fa Kaučuk. R dokončena výstavba základních provozů, včetně vlastní energetické základny. R odprodej novému majiteli: PKN Orlen Polská republika. R odprodej majiteli: Firma Chemiczna Dwory Polská republika. R vyčleněním provozu Energetika ze společnosti SYNTHOS Kralupy a.s. byla založena společnost TAMERO INVEST s.r.o Počet zaměstnanců Tab. č. 1 Struktura počet a zaměstnanců TAMERO INVEST s.r.o. Přehled stavu zaměstnanců TAMERO INVEST s.r.o. k Úsek Číslo stř. Název střediska Úsek Energetika K41210 Vedení úseku Energetika 9 K12201 Výroba Kotelna 22 K12202 Výroba Strojovna 19 K12203 Výroba Elektroprovoz 6 K12301 Vodní hospodářství Distribuce energií 10 K31105 Odbor Nákup a prodej energií 2 Celkem TAMERO INVEST s.r.o. 98

18 TAMERO INVEST s.r.o. Strana 18/88 2 Postup a výsledky analýzy a hodnocení rizika Viz příloha P-02_Analyza_Rizika_2012_04_30 pro TAMERO INVEST s.r.o.

19 TAMERO INVEST s.r.o. Strana 19/88 3 Zásady, cíle a politika bezpečnosti a ochrany životního prostředí S ohledem na skutečnost, že společnost TAMERO INVEST s.r.o. Kralupy nad Vltavou (dále jen TAMERO INVEST s.r.o.) je 100% dceřinou společností společnosti SYNTHOS Kralupy a.s., využívá TAMERO INVEST s.r.o. interní předpisy společnosti SYNTHOS Kralupy a.s. 3.1 Politika prevence závažné havárie písemné prohlášení Politika prevence závažné havárie tvoří základní rámec pro prevenci závažných havárií společnosti TAMERO INVEST s.r.o. Z tohoto důvodu odpovídá vrcholové vedení společnosti za její obsah a zabezpečení zdrojů nutných pro její realizaci. K uskutečňování prevence závažné havárie se vedení společnosti TAMERO INVEST s.r.o., zavázalo, písemným prohlášením Politika prevence závažné havárie uvedeným v interním dokumentu R-16 Systém řízení PZH, k tomu že bude: 1. Zajišťovat bezpečnost, ochranu zdraví při práci a předcházení průmyslovým haváriím jako věc veřejného zájmu a nedílnou součást sociálního systému péče o zaměstnance. 2. Integrovat a koordinovat bezpečnostní hlediska ve všech oblastech rozhodovacích a výkonných aktivit a činností jako součást odpovědnosti každého zaměstnance v souladu s organizačním a pracovním řádem. 3. Uplatňovat a rozvíjet preventivní opatření v daných provozních podmínkách. Uplatňovat bezpečnostní hlediska již při projektování všech nových technologií, včetně činností, procesů, pracovišť apod. 4. Plnit právní předpisy v příslušných oblastech a v souladu s právním prostředím vytvářet aktuální soustavu vnitřních norem stanovujících kompetence, práva a povinnosti jednotlivých subjektů a jejich vzájemné vazby k zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a předcházení průmyslovým, zejména pak závažným haváriím. 5. Plnit ostatní požadavky kladené na organizaci nebo k jejichž plnění se organizace přihlásila. 6. Zajišťovat soustavné a kvalifikované vyhledávání rizik, jejich hodnocení a minimalizaci, informovat o nich zaměstnance a dotčené subjekty státní správy. 7. Zabezpečovat a směrovat potřebné zdroje na financování aktivit v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a předcházení průmyslovým haváriím ve vztahu k zařízení přiměřeně k hodnotě, stavu, stupni spolehlivosti a míře rizika. 8. Trvale podporovat a motivovat všechny zaměstnance k posilování odpovědnosti za vlastní bezpečnost a ochranu zdraví a majetek společnosti. 9. Do systému řízení bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a předcházení průmyslovým haváriím zahrnovat všechny subjekty, kterých se podnikatelské aktivity týkají, tj. včetně dodavatelů, odběratelů, návštěvníků, veřejnosti atd.

20 TAMERO INVEST s.r.o. Strana 20/ Systematicky dokumentovat, posuzovat, kontrolovat a hodnotit stav, výsledky a systém řízení bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a předcházení průmyslovým haváriím, zajišťovat okamžitou nápravu zjištěných nedostatků a využívat výsledky kontrolní činnosti při školení, tréninku a k osvětě. 11. Důsledným využíváním všech forem vnitřní i vnější komunikace spolupracovat se zaměstnanci, odborovou organizací a státními orgány i místní samosprávou při zvyšování úrovně bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a předcházení průmyslovým haváriím. 12. Tuto vyhlášenou politiku prevence závažných havárií pravidelně přezkoumávat, zda je nadále pro organizaci vhodná a přiměřená. 3.2 Přístupnost prohlášení o politice PZH Přístupnost výše uvedeného písemného prohlášení Politika prevence závažné havárie je zabezpečena jejím uvedením v dokumentu R-16 Systém řízení PZH, který je součástí interní řízené dokumentace a který je, stejně jako celý systém řízené dokumentace, přístupný všem zaměstnancům společnosti v podnikovém DIS v elektronické podobě a v písemné podobě u vybraných vedoucích zaměstnanců společnosti. Zdokumentování celého systému bezpečnostní politiky společnosti je doloženo rozhodnutím dokumentu R-16 Systém řízení PZH (obsahuje definici bezpečnostní politiky společnosti, stanovení zásad a odpovědnosti za její realizaci, udržování a zlepšování.) Plné znění Politiky PZH je uvedeno v Bezpečnostní zprávě společnosti. 3.3 Cíle a zásady PZH v jednotlivých systémových součástech Cíle a zásady prevence závažné havárie jsou stanoveny podnikovým dokumentem: dokumentu R-16 Systém řízení PZH (obsahuje definici bezpečnostní politiky společnosti, stanovení zásad a odpovědnosti za její realizaci, udržování a zlepšování). Tento dokument je přístupný všem zaměstnancům společnosti v podnikovém DIS. Cíle bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí jsou rovněž stanoveny v podnikových dokumentech: R-04 Příručka systému řízení rizik (popisuje bezpečnostní systém společnosti, jednak jako metodu, která zajišťuje provádění jednotné bezpečnostní politiky a současně jako nástroj, který slouží k udržení požadované úrovně bezpečnosti jako faktoru ovlivňujícího růst společnosti) a R-03 Příručka integrovaného systému řízení (zahrnuje všechny činnosti vztažené k životnímu prostředí v rámci všeobecného systému řízení společnosti). Vrcholové vedení společnosti cíle a zásady prevence závažné havárie rozpracovalo, vytýčilo a definovalo pro tyto následující oblasti jejich působení (dle 3, odst. 2, písm. a) až f) vyhlášky č. 256/2006 Sb.) ve směrnici R-16 Systém řízení prevence závažné havárie Cíle a zásady v oblasti organizace prevence závažné havárie Zajistit, aby odpovědnost všech zaměstnanců a dalších zainteresovaných subjektů za bezpečnost, ochranu zdraví při práci a předcházení závažným haváriím, byla vždy

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

ČÁST IV. POPIS SYSTÉMU ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI

ČÁST IV. POPIS SYSTÉMU ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI ČÁST IV. POPIS SYSTÉMU ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI ČÁST IV. POPIS SYSTÉMU ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI... 1 Úvod.... 5 1. Systém řízení bezpečnosti... 7 1.1 Informace k systému řízení bezpečnosti... 7 1.2 Informace o přístupnosti

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. Stránka 1 z 8 Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Cíle a zásady bezpečnosti informací... 3 3. Organizace bezpečnosti... 4 4. Klasifikace

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV)

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) 1.vydání 2014 Obsah seznam vzorů Volně dostupný obsah Obsah dostupný po uhrazení publikace Úvod Může Dokumentaci o ochraně před výbuchem, ve smyslu nařízení

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob Kratochvílová D., Kratochvílová D., Kukuczková S., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob - sborník přednášek z mezinárodní konference Ochrana

Více

Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH

Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 9. Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro zpracování dokumentů Zásady, cíle a politika prevence

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 Obsah Prohlášení o přijetí a dodržování principů RC 3 Úvod 4 Životní prostředí

Více

AKTUALIZACE BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVY objektu

AKTUALIZACE BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVY objektu Objednavatel: Flaga s.r.o. Nádražní 47 Hustopeče u Brna tel.: +420 519 407 111 fax.: +420 519 415 426 E-mail: info@flagac.cz Zpracováno pro: Plnírna PB Satalice Budovatelská 155, Praha Satalice Flaga s.r.o.

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti DOKUMENTACE ISM V Holešovičkách 94/41, 182 00 Praha 8 Příručka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Veřejná Verze: 01 Zpracoval: Platnost od: 1.9.2010 Schválil: Výtisk č.: Ostatní informace: E-mail: info@mkm-up.cz

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003 PŘÍRUČKA KVALITY ING. JAN ŠKAVRADA - SKALAB Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Ing. Jan Škavrada, 20.07.2009 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Ing. Jan Škavrada, 21.07.2009 Platnost

Více

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU Druh dokumentu: Vydání č.: ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ NORMA Registrační číslo dokumentu: ZO/04 6 Účinnost vydání od: 5.9.2011 Tento dokument ruší: Název dokumentu: PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) Platnost od 1. 1. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci SILMOS-Q s.r.o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail: silmos-q@silmos-q.cz

Více

Zadávací dokumentace PC2- Instalace plynové spalovací turbíny a úprava kotelny ZÁSADY BEZPEČNOSTI

Zadávací dokumentace PC2- Instalace plynové spalovací turbíny a úprava kotelny ZÁSADY BEZPEČNOSTI Příloha E2 ZÁSADY BEZPEČNOSTI Dodavatel, nájemce či jinak ve smlouvě/objednávce uvedená osoba se zavazuje při plnění závazků v TAMERO. sledovat aktuální stav předpisů souvisejících s náplní jeho činností

Více

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Krizový štáb Královéhradeckého kraje (dále i KŠKhK) podle 14 odst. 2 písm. b) Zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně

Více

E-learningové školení BOZP a PO - shoda s požadavky právních předpisů České republiky

E-learningové školení BOZP a PO - shoda s požadavky právních předpisů České republiky E-learningové školení BOZP a PO - shoda s požadavky právních předpisů České republiky 1 Shoda e-learningového školení s požadavky právních předpisů v oblasti BOZP 1.1 Provádění školení zaměstnanců v BOZP

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2012 V Praze dne 4. prosince 2012 Částka: 52 O B S A H: Část I. 52. Pokyn generálního ředitele

Více

srpen 2008 Ing. Jan Káda

srpen 2008 Ing. Jan Káda nauka o srpen 2008 Ing. Jan Káda ČSN ISO/IEC 27001:2006 (1) aktivum cokoliv, co má pro organizaci hodnotu důvěrnost zajištění, že informace jsou přístupné pouze těm, kteří jsou k přístupu oprávněni integrita

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.cz IČO: 25965981 KB Nové Město nad Metují DIČ: 243-25965981 č.účtu: 27-0349910277/0100

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky Ústí nad Labem 4/2014 Ing. Jaromír Vachta Účel a působnost

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Hradec Králové Interní protikorupční program Hradec Králové 29.9.2014 Vypracoval: Ing. Jaroslav Jakl referát finanční kontroly a interního auditu Schválil: prof. MUDr. Roman Prymula,

Více

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností 462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 2000 k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění nařízení vlády č.

Více

Anotace k presentaci

Anotace k presentaci Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Souhrn revidovaných odstavců normy a souvisejících informací Ing. Martin Matušů, CSc. - ČIA Přednáška byla presentována na seminářích Českého

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

Zpráva o průhlednosti 2010 /zpracováno dle 43 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění/

Zpráva o průhlednosti 2010 /zpracováno dle 43 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění/ /zpracováno dle 43 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění/ Zprávu o průhlednosti zpracovala a předkládá auditorská společnost: ABC.AUDIT, s. r. o. Erbenova 783/29 703 00 Ostrava Vítkovice

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Metodické pokyny Evidenční označení: MP.49 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Vydání: 1. Revize: 0. Datum vydání: Účinnost od: 22. 04. 2014 Dokument je majetkem Správy úložišť radioaktivních odpadů. Jakékoli

Více

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o.

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o. společnosti Vypracoval: Jaroslav Lysák Schválil: Jaroslav Lysák Datum: 1.1.2013 Datum: 1.1.2013 Podpis: Podpis: Datum: Skartační znak a lhůta: Podpis: Řízení dokumentu: Číslo dokumentu: PJ 01/08 Číslo

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 Město Vsetín Městský úřad Vsetín SMĚRNICE číslo QS 85-03 Vydání: 1 Účinnost od: 1. 7. 2005 Přepis: Počet stran:

Více

Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy za rok 2011. RWE GasNet, s.r.o.

Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy za rok 2011. RWE GasNet, s.r.o. Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy za rok 2011 RWE GasNet, s.r.o. Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem 03. dubna 2012 1 Výroční

Více

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ČEZ DISTRIBUCE SKUPINA ČEZ DRUH DOKUMENTU METODIKA ČÍSLO DOKUMENTU ME 13/06 NÁZEV PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HLAVNÍ ZPRACOVATEL odbor Strategický rozvoj vedoucí odboru 12120000 / Ing. Milan Špatenka

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ část 3, díl 4, kapitola 5, str. 1 ddíl 4, efektivnost ISŘ přínosy a bariéry 3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN Při práci auditora systémů managementu

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti

DOTAZNÍK příloha k žádosti SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

PŘÍRUČKA KVALITY QS 42-01

PŘÍRUČKA KVALITY QS 42-01 Město Hranice QS 42-01 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 37 Hranice, IČ: 00301311 QS 42-01 Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu. Zpracoval: JUDr. Dana Hlavinková MK Podpis - datum:

Více

Cvičení Ebola - zkušenosti

Cvičení Ebola - zkušenosti Cvičení Ebola - zkušenosti Ing. Miloslav Beneš Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň - Bory benesm@fnplzen.cz ABSTRAKT Příspěvek se zabývá problematikou alternativní přípravy lůžkového

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky Ústí nad Labem 4/2013 Ing. Jaromír Vachta Účel a působnost

Více

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP UCJF - školení zaměstnanců z BOZP Důležité právní předpisy Povinnosti zaměstnavatele Práva zaměstnanců Povinnosti zaměstnanců Vnitřní předpis BOZP na MFF ÚČJF - Vyhodnocená rizika Vyhodnocená rizika -

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Strana 1 (celkem 11) Příručka jakosti a environmentu Nová verze Číslo výtisku Majitel výtisku funkce podpis 1 M. Zajacová, TEP 2 M.Zeman JED 3 Ing. P.Kopecký OTM 4 M.Vicanyová EAP, A.Roženková 5 Nižaradze

Více

Řízení výroby a poskytování služeb

Řízení výroby a poskytování služeb datum platnosti: 1/2/2011 výtisk číslo: 1 vydání: 1. nahrazuje: jméno funkce datum podpis Zpracoval: Eva Klierová PVIS manažer projektu 1/2/2011 Schválil: Jozef Dírer prokurista 1/2/2011 Rozdělovník výtisků

Více

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I.

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Strana 1 Tato směrnice stanovuje program (dále

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

PŘÍKAZ REKTORA Č. 111 BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE. Verze 2.0

PŘÍKAZ REKTORA Č. 111 BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE. Verze 2.0 BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Verze 2.0 2008 Verze 2.0 Účinnost od 1. 3. 2008 Klasifikace Veřejné Počet stran 13 Počet příloh 1 Garant Šup Libor, Bc., bezpečnostní technik ICT Šup

Více

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ 59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Zavádění, udržování a zlepšování systému environmentálního managementu dle ISO 14001 Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing

Zavádění, udržování a zlepšování systému environmentálního managementu dle ISO 14001 Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Zavádění, udržování a zlepšování systému environmentálního managementu dle ISO 14001 Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě, OPF v Karviné Okresní hospodářské komora

Více

Organizační řád je v celém rozsahu závazný pro všechny zaměstnance společnosti.

Organizační řád je v celém rozsahu závazný pro všechny zaměstnance společnosti. KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo směrnice S 1-01 Vypracoval Schválil Ing. Jiří Hruboň Lukáš Martin Nabývá

Více

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Vážení zákazníci, dovoluji si vám předložit nabídku naší společnosti na zajištění komplexních služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce (PO a BOZP). Naše

Více

Příručka Integrovaného systému řízení

Příručka Integrovaného systému řízení Dokument integrovaného systému řízení Příručka Integrovaného systému řízení Určeno jen pro vnitřní potřebu. Předávání, kopírování, sdělování obsahu a vynášení dokumentace mimo prostory společnosti firmy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10 1. Všeobecné ustanovení

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti Ing. Simon Palupčík, MBA Snímek 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Členské státy zajistí, aby podniky, které nejsou malými a středními podniky,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 VI/2 Rozvoj finanční

Více

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

Příloha k čj. 171/59 107/2002 Počet listů: 12

Příloha k čj. 171/59 107/2002 Počet listů: 12 Ministerstvo financí odbor 17 Příloha k čj. 171/59 107/2002 Počet listů: 12 Etický kodex interního auditora a přehled doporučených vzorů písemností používaných při výkonu interního auditu a při následných

Více

Krizový management ve školství

Krizový management ve školství EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Krizový management ve školství WWW.OPPA.CZ

Více

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

Legislativa používaná v krizovém řízení

Legislativa používaná v krizovém řízení Legislativa používaná v krizovém řízení Všechny zde uvedené normy je třeba vnímat ve znění pozdějších předpisů Krizová legislativa: Základní legislativní akty: Mezinárodní legislativní akty: Legislativa

Více

Bezpečnostní politika informací v ČSSZ

Bezpečnostní politika informací v ČSSZ Č. j.: 11 1700 2.6.2006/1641 Praze dne 9.6.2006 SMĚRNICE ŘEDITELE ODBORU BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY č. 11/2006 Bezpečnostní politika informací v ČSSZ O B S A H : Čl. 1 Úvodní ustanovení Čl. 2 Cíle a zásady

Více

OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK... 16 1. ÚVOD... 17 2. PÉČE O BOZP JAKO SOUČÁST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRA VI DLA...19 2.1 Význam BOZP a její místo v řízení... 19 2.2 Struktura BOZP...22

Více

Tematická zpráva. Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních ve školním roce 2012/2013

Tematická zpráva. Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních ve školním roce 2012/2013 Tematická zpráva Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních ve školním roce 2012/2013 Praha, duben 2014 Obsah Obsah... 2 1 Státní kontrola dodržování právních předpisů v oblasti

Více

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU Strana: 1/11 1. Rozsah Rozsah ověřovaných znalostí je zpracován pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle přílohy 1 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. a) znalost právních

Více

Jednací řád Ústředního krizového štábu

Jednací řád Ústředního krizového štábu B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 27. dubna 2009 č. 12 Jednací řád Ústředního krizového štábu Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Ústředního

Více

VČP Net, s.r.o. 1/6. Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové 20. dubna 2010

VČP Net, s.r.o. 1/6. Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové 20. dubna 2010 Zpráva o plnění Programu opatření provozovatele distribuční soustavy k vyloučení diskriminačního chování ve vztahu k ostatním účastníkům trhu s plynem a ohledně pravidel pro zpřístupňování informací o

Více