BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM"

Transkript

1 BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM TAMERO INVEST s.r.o. Kralupy nad Vltavou (Areál chemických výrob Kralupy) ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. Výkonný ředitel: Podpis: Boguslav BRANDYS Březen 2015

2 TAMERO INVEST s.r.o. Strana 2/88 Název dokumentu: Bezpečnostní program, ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb., TAMERO INVEST s.r.o. Za zhotovitele: TLP, spol. s r.o. Bc. Miroslav Dítě per procura Rozdělovník: Výtisk č. 1. TAMERO INVEST s.r.o Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 4. TLP, spol. s r.o. (archiv zpracovatele dokumentu)

3 TAMERO INVEST s.r.o. Strana 3/88 Seznam změn Číslo Číslo Předmět změny Platnost Datum změny strany od: Podpis

4 TAMERO INVEST s.r.o. Strana 4/88 Obsah 1 Základní informace o objektu Identifikační údaje Údaje o právnické osobě podílející se na vypracování bezpečnostní zprávy Údaje o činnosti a zaměstnancích Hlavní a vedlejší provozované činnosti Historie objektu Počet zaměstnanců Postup a výsledky analýzy a hodnocení rizika Zásady, cíle a politika bezpečnosti a ochrany životního prostředí Politika prevence závažné havárie písemné prohlášení Přístupnost prohlášení o politice PZH Cíle a zásady PZH v jednotlivých systémových součástech Cíle a zásady v oblasti organizace prevence závažné havárie Cíle a zásady v oblasti řízení provozu objektu Cíle a zásady v oblasti řízení změn Cíle a zásady v oblasti havarijní plánování Cíle a zásady v oblasti sledování plnění programu prevence Cíle a zásady v oblasti audit a kontrola Přiměřenost a zakotvení cílů a zásad PZH Popis systému řízení bezpečnosti Popis systému řízení bezpečnosti Oblasti systému řízení PZH Přístupnost bezpečnostního programu zaměstnancům Organizační zajištění realizace systému řízení bezpečnosti Způsob identifikace zdrojů rizik (nebezpečí), analýz, ocenění a hodnocení rizik závažné havárie Identifikace požadavků právních předpisů a technických dokumentů a způsob jejich naplňování Stanovení cílů a úkolů v oblasti prevence závažných havárií Stanovení vyhodnotitelných ukazatelů, parametrů a kritérií pro hodnocení splnění cílů, úkolů a účinnosti realizovaných opatření Určení priorit a časového harmonogramu zavádění, resp. zdokonalování preventivních opatření Pravidla a termíny provádění kontrol zaměřených na sledování plnění stanovených cílů Organizace prevence závažných havárií Plánování potřebných lidských zdrojů Zajišťování a zálohování potřebných zdrojů pro uplatňování systému prevence závažných havárií Zajišťování zdrojů pro včasné a účinné reagování na měnící se nebo neobvyklé okolnosti a na likvidaci zařízení objektu Lidské zdroje podílející se na omezování rizik závažných havárií Povinnosti a úkoly pracovníků podílejících se na omezování rizik závažných havárií Vyznačení pracovníků podílejících se na omezování rizik v organizačním schématu Uložení seznamu pracovníků podílejících se na omezování rizik... 33

5 TAMERO INVEST s.r.o. Strana 5/ Osoby odpovědné za zavedení a fungování systému bezpečnosti a systému řízení prevence závažné havárie Povinnosti a odpovědnost na úseku PZH externí firmy a návštěvníci Stanovení odpovědnosti vedoucích zaměstnanců Systém kontroly plnění úkolů PZH na všech stupních řízení Projednávání otázek PZH na všech stupních řízení Postup informování zaměstnanců o výsledcích projednávání otázek PZH Postup projednávání nehod (úrazy, havárie, technické poruchy, skoronehody) a provádění opatření k jejich zamezení Způsob prověření kvalifikace externích dodavatelů a poskytovatelů služeb Způsob kontroly výkonu činností externích pracovníků v objektu Zajištění řízení lidských zdrojů Kvalifikační požadavky a systém výběru zaměstnanců Rozvoj a udržování potřebné odborné způsobilosti Personální zajištění činnosti ve všech fázích provozu Školení zaměstnanců vzhledem k jejich zařazení a k existujícím rizikům Způsob ověřování znalostí a dovedností Dokumentace školení a jeho hodnocení Struktura programu školení v oblasti PZH Systém přípravy pro nové zaměstnance (nástupní školení) Systém periodické přípravy (průběžná a doplňovací školení) Systém přípravy na pracovišti a přeškolení při přeřazení zaměstnanců na jinou práci Systém školení při zavádění nových postupů, technologií, materiálů, látek a zařízení provozu Systém specifických a zvláštních školení Identifikace a stanovení činností vyžadujících zvláštní výcvik Účast zaměstnanců při přípravě, zavádění a naplňování programu PZH Zapojování zaměstnanců do přípravy programu PZH Motivační nástroje pro aktivní přístup k PZH Projednávání problematiky PZH na všech úrovních vedení Možnost zaměstnanců předkládat návrhy k PZH a k opatřením pro snižování rozsahu následků Dostupnost vyhodnocení úkolů z oblasti PZH Řízení provozu objektu Posuzování provozních činností z hlediska bezpečnosti Zpracování a zavádění bezpečných postupů pro rizikovou činnost Provozní činnosti s vlivem na bezpečnost Provozní činnosti a potenciální zdroje ohrožení s vlivem na jednotlivé složky životního prostředí Bezpečné postupy pro provozované činnosti Zaměření bezpečných postupů Bezpečné postupy a jednotlivé fáze činnosti Bezpečné postupy pro provádění údržby Harmonogramy údržby, technických kontrol a revizí Ověřování funkčnosti signalizačních, bezpečnostních a regulačních systémů Systém bezpečných postupů pro likvidaci objektů a zařízení při ukončení provozu Důležité aspekty bezpečných postupů Soulad bezpečných postupů s provozními předpisy výrobce a s obecně platnými předpisy... 50

6 TAMERO INVEST s.r.o. Strana 6/ Účast zaměstnanců při zpracování bezpečných postupů Dostupnost bezpečných postupů zaměstnancům Seznamování zaměstnanců s bezpečnými postupy Systém prověřování znalostí bezpečných postupů Systém posuzování bezpečných postupů před jejich zaváděním do praxe Systém aktualizace bezpečných postupů Systém zavádění bezpečnostních opatření v provozu Motivační mechanismy Zásady uplatňování osobní zodpovědnosti za provádění pracovních činností Bezpečné postupy a bezpečnostní požadavky pro činnost externích subjektů Způsob seznamování externích subjektů s bezpečnými postupy a bezpečnostními požadavky pro činnost Kontrola dodržování bezpečných postupů u dodavatelů a externích subjektů Dostupnost důležitých údajů pro bezpečný provoz Existence, dostupnost a způsob seznamování s důležitými údaji Existence, dostupnost a způsob seznamování s mezními hodnotami Způsob seznamování s technickými bezpečnostními údaji Řízení změn v objektu Postupy pro plánování a provádění změn Odpovědnosti ve změnovém procesu Bezpečnostní opatření a zásady pro provádění změn Informování o změně a výcvik pro danou změnu Pravidla a postupy k provádění korekčních organizačních opatření po provedené změně Funkční odpovědnost za realizaci změny Havarijní plánování Zásady a postupy zjišťování a popis možných havarijních situací Schopnost zásad a postupů identifikovat možné havarijní situace, vzniklé změnou vnějších nebo vnitřních podmínek Schopnost zásad a postupů akceptovat podněty a zkušenosti vlastních zaměstnanců provozovatele, externích organizací, správních úřadů, záchranných složek Přehled možných závažných havarijních situací Charakteristiky možného ohrožení závažnými havarijními situacemi Možný rozsah a následky závažných havarijních situací Způsob prokazatelného seznamování zaměstnanců s charakteristikami možných závažných havarijních situací Postup a pravidla zpracování opatření pro ochranu a zásah k omezení dopadů závažné havárie (vnitřní havarijní plán) Zásady projednávání opatření pro ochranu a zásah k omezení dopadů závažné havárie Popis zajištění materiálně technických prostředků a lidských zdrojů pro případy závažných havarijních situací Popis spolupráce s jinými podnikajícími subjekty, složkami integrovaného záchranného systému, havarijními službami apod Přehledy vlastních sil a prostředků, včetně lidských zdrojů, použitelných a dostupných při závažných havarijních situacích... 60

7 TAMERO INVEST s.r.o. Strana 7/ Informace o spojení se složkami integrovaného záchranného systému Informace o aktuálním přehledu spojení s odbornými pracovišti správních úřadů a dalšími odbornými institucemi Informace o aktuálním přehledu kontaktů na určené pracovníky v pracovní i mimopracovní době Činnosti a konkrétní odpovědnosti vybraných zaměstnanců v případě závažných havarijních stavů Grafická znázornění v dokumentech havarijního plánování Řízení havarijní dokumentace Prokazatelnost seznamování s riziky havárie Průběžné aktualizace havarijní dokumentace Zásady provádění aktualizace havarijní dokumentace Systémové prověřování připravenosti havarijních sil a prostředků provozovatele Způsob prověřování připravenosti složek IZS Systém plánování, realizace a vyhodnocování prověřovacích a tematických cvičení Systém zavádění a realizace opatření vyplývajících z výsledků prověřovacích a tematických cvičení, a způsoby prověřování účinnosti a efektivnosti těchto opatření Způsob zajištění informovanosti zaměstnanců o výsledcích prověřovacích a tematických cvičení a o přijímaných opatřeních Řízení činnosti a provádění činnosti při nenadálých stavech a situacích Sledování plnění programu prevence závažných havárií Systém průběžného prověřování plnění stanovených úkolů vyplývajících z programu prevence závažných havárií Identifikace příčin nesplněných úkolů a pravidla přijímání příslušných nápravných opatření Způsob měření, monitorování a vyhodnocování údajů relevantních pro posuzování plnění stanovených cílů Způsoby a pravidla archivace naměřených dat a záznamů Systém hlášení a evidence nehod, poruch, havárií, úrazů, požárů a selhání bezpečnostních a ochranných systémů Pravidla a způsoby vyšetřování havárií a nehod Pravidla a způsob archivace dokumentů z vyšetřování havárií a nehod Zajištění informovanosti zaměstnanců o příčinách, důsledcích a přijatých nápravných a preventivních opatřeních v souvislosti s proběhlými haváriemi a nehodami Kontrola a audit Systém plánování interních kontrol a jejich zaměření Provádění nezávislého a objektivního auditu Vnitřní kontrola (audit) Nezávislý a objektivní audit (vnější kontrola) Přehled kontrolovaných oblastí významných z hlediska prevence závažné havárie Zásady a postupy kontrolní činnosti Cíl kontrolní činnosti v oblasti PZH Náplň a obecný postup kontrolní činnosti v oblasti PZH Zaměření kontrolní činnosti při sledování plnění programu Způsob evidence a archivace záznamů z provedených kontrol... 75

8 TAMERO INVEST s.r.o. Strana 8/ Podklady pro kontrolu plnění programu prevence závažných havárií Způsob stanovení a realizace nápravných a preventivních opatření Způsob sledování a vyhodnocování vhodnosti a účinnosti stanovených nápravných a preventivních opatření Účast zaměstnanců při revizích programu prevence závažné havárie Systém prověřování bezpečnostního managementu Způsob zajištění účasti zástupců zaměstnanců při prověřování a hodnocení plnění programu prevence závažných havárií a efektivnosti řízení bezpečnosti Způsob a výsledky prověřování účinnosti a stability bezpečnostního managementu Závěrečné shrnutí... 86

9 Seznam tabulek Bezpečnostní program TAMERO INVEST s.r.o. Strana 9/88 Tab. č. 1 Struktura počet a zaměstnanců TAMERO INVEST s.r.o Tab. č. 2 Školení zaměstnanců Tab. č. 3 Činnosti vyžadující zvláštní výcvik Tab. č. 4 Přehled vybraných spojení operačních a informačních středisek HZS ČR Tab. č. 5 Integrovaná operační střediska Tab. č. 6 Územní odbor vnější služby Mělník Tab. č. 7 Zdravotnická operační střediska Tab. č. 8 Přehled spojení pro vyrozumění dotčených správních úřadů a organizací... 61

10 Zkratky V dokumentu byly použity následující zkratky: BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci BČOV biologická čistírna odpadních vod BHPS Blokový houževnatý polystyren BL bezpečnostní list BP bezpečnostní program BTD butadien ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav ČOV čistírna odpadních vod DMF dimethylformamid DMV dolní mez výbušnosti EPS Elektrická požární signalizace ETA Event Tree Analysis Fh frekvence havárie Fp přijatelná frekvence havárie HAZOP Hazard and Operability Study HHS Hasičsko-havarijní služby HOR/COR olej Odvod směsi horkého a studeného oleje HOS olej Přívod horkého oleje HOPV hydraulická ochrana podzemních vod HVO Hlavní výrobní objekt HZS hasičský záchranný sbor HZSP hasičský záchranný sbor podniku IBS integrovaný bezpečnostní systém IZS integrovaný záchranný systém JSDHP Jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku LC Lethal Concentration MaR měření a regulace MR míra rizika MU mimořádná událost MŽP Ministerstvo životního prostředí NL nebezpečná látka OŽPaZ odbor životního prostředí a zemědělství PHHS Provoz hasičsko-havarijních služeb PKČ Pomocné koagulační činidlo PO požární ochrana PTK Požárně technická komise PZH prevence závažných havárií QRA Quantitative Risk Analysis ROS Rezervně-osmotická stanice RM risk manager RZS rychlá záchranná služba SK SYNTHOS Kralupy, a.s. SŘJ systém řízení jakosti TBC Tercbutylpyrokatechinu tddm Terc.dodelcylmerkaptan TI TAMERO INVEST s.r.o. Bezpečnostní program TAMERO INVEST s.r.o. Strana 10/88

11 TAMERO INVEST s.r.o. Strana 11/88 VCE VZ ZP ZR ŽP OV OŽP Vapour Cloud Explosion velitel zásahu Zákoník práce zdroj rizika životní prostředí oddělení vývoje odbor životního prostředí

12 Definice pojmů Pro účely tohoto dokumentu je následujícími pojmy míněno: Areál chemických výrob Kralupy Deflagrace Domino efekt Ekologická újma Frekvence (četnost) Havarijní štáb Iniciace Iniciační událost LC50 Nebezpečná látka [1] Objekt Okolí TAMERO INVEST s.r.o. Okolí areálu Chemických výrob Kralupy Pool fire Poškození ŽP Prověrky BOZP Provozovatel [1] Bezpečnostní program TAMERO INVEST s.r.o. Strana 12/88 Oplocené území u Kralup nad Vltavou, kde je soustředěna průmyslová výroba převážně chemického charakteru. Šíření chemické reakce látkou (výbušná přeměna), které probíhá v reakčním pásmu pomocí vedení tepla, sáláním a molekulární difúzí. Lineární rychlost šíření reakčního pásma je nižší než rychlost zvuku za místních podmínek. Deflagrace může přejít v detonaci. Možnost zvýšení pravděpodobnosti vzniku nebo velikosti dopadů závažné havárie v důsledku vzájemné blízkosti objektů nebo zařízení nebo skupiny objektů nebo zařízení a umístění NL Ztráta nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémů, vznikajících poškozením jejich složek nebo narušením vnitřních vazeb a procesů v důsledku lidské činnosti. Počet výskytů určité hodnoty určitého sledovaného znaku, nejčastěji za stanovenou časovou jednotku. Orgán, složený z vrcholových a výkonných manažerů, určený pro zvládnutí krizových situací, vzniklých při haváriích, požárech, povodních apod. Svolává ho jeho vedoucí nebo výkonný ředitel. Svolání předchází převzetí informace o krizové situace a vyhodnocení její závažnosti. Proces, kdy vlivem působení mechanické, elektrické, tepelné nebo jiné energie na hořlavou látku, dojde k jejímu hoření a/nebo explozi. Selhání zařízení nebo nerovnováha systému, jenž mohou potenciálně zapříčinit závažnou havárii; je to událost, která je výchozím bodem pro sestavení scénáře havárie. Koncentrace látky v ovzduší, která je smrtelná pro 50% testovaných organismů exponovaných touto koncentrací stanovenou dobu. Vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek, uvedené v příloze č. 1 k zákonu [1] v části 1 tabulce I nebo splňující kritéria stanovená v příloze č. 1 k zákonu [1], v části 1 tabulce II a přítomné v objektu nebo zařízení jako surovina, výrobek, vedlejší produkt, zbytek nebo meziprodukt, včetně těch látek, u kterých se dá důvodně předpokládat, že mohou vzniknout v případě havárie. Celý prostor popřípadě soubor prostorů, v němž je umístěna jedna nebo více nebezpečných látek v jednom nebo více zařízeních, včetně společných nebo souvisejících infrastruktur a činností v užívání TAMERO INVEST s.r.o. Území uvnitř Areálu chemických výrob Kralupy mimo území, kde jsou umístěny objekty TAMERO INVEST s.r.o. Území vně areálu Chemických výrob Kralupy. Plošný požár z vytvořené louže uniklé hořlavé kapaliny. Zhoršování stavu ŽP znečišťováním nebo jinou lidskou činností nad míru stanovenou zvláštními předpisy. Řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za účasti zaměstnanců podle ZP. Kontroly se provádějí jednou ročně na všech pracovištích firmy. Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která užívá nebo bude užívat objekt nebo zařízení, v němž je nebo bude vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována nebezpečná látka v množství stejném nebo větším, než je množství uvedené v příloze č. 1 k zákonu č. 59/2006 Sb. v části 1 sloupci 1 tabulky I nebo tabulky II, nebo který byl zařazena do skupiny

13 TAMERO INVEST s.r.o. Strana 13/88 A nebo B rozhodnutím krajského úřadu. Riziko [1] Pravděpodobnost vzniku nežádoucího specifického účinku, ke kterému dojde během určité doby nebo za určitých okolností. Scénář [1] Variantní popis rozvoje závažné havárie, popis rozvoje příčinných a následných na sebe navazujících a vedle sebe i posloupně probíhajících událostí, a to buď spontánně, a nebo jako činnosti lidí, které mají za účel zvládnout průběh závažné havárie. Skupinové riziko Riziko, jemuž je vystaveno obyvatelstvo v okolí objektu. Riziko je vyjádřeno jako vztah mezi frekvencí závažné havárie a počtem usmrcených osob v jejím důsledku. Teroristický čin Je konání jednotlivce, ale častěji organizované skupiny, která činem s následnou smrtí osob a destrukcí budov a zařízení zveřejňuje svůj postoj (zpravidla odmítavý) k státnímu zřízení, náboženství, rase apod. Zahrnuje i podezření (např. oznámení o uložení bomby) z teroristického činu. Reakce je stejná. Umístění nebezpečné látky [1] Projektované množství nebezpečné látky, která je nebo bude vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována v objektu nebo zařízení nebo která se může nahromadit v objektu nebo zařízení při ztrátě kontroly průběhu průmyslového chemického procesu nebo při vzniku závažné havárie. Zařízení [1] Technická nebo technologická jednotka, ve které je nebezpečná látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována, a která zahrnuje také všechny části nezbytné pro provoz, například stavební objekty, potrubí, skladovací tankoviště, stroje, průmyslové dráhy a nákladové prostory. Závažná havárie [1] Mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost, například závažný únik, požár nebo výbuch, která vznikla nebo jejíž vznik bezprostředně hrozí v souvislosti s užíváním objektu nebo zařízení, v němž je nebezpečná látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována, a vedoucí k vážnému ohrožení nebo vážnému dopadu na životy a zdraví lidí, hospodářských zvířat a životní prostředí nebo k újmě na majetku. Zdroj rizika (nebezpečí) [1] Vlastnost nebezpečné látky nebo fyzická či fyzikální situace vyvolávající možnost vzniku závažné havárie. Znečištění ŽP Vnášení takových fyzikálních, chemických nebo biologických činitelů do ŽP v důsledku lidské činnosti, které jsou svou podstatou nebo množstvím cizorodé pro dané prostředí. Zaměstnanec odpovědný za řízení systému PZH V podmínkách TAMERO INVEST s.r.o. za systém PZH odpovídá výkonný ředitel

14 Úvod Bezpečnostní program TAMERO INVEST s.r.o. Strana 14/88 Bezpečnostní program společnosti TAMERO INVEST s.r.o. je součástí bezpečnostní dokumentace provozovatele, požadované zákonem [1]. Bezpečnostní zpráva byla vypracována ve smyslu 10 zákona [1], v rozsahu a se strukturou dle přílohy č. 3 vyhlášky [2]. Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství č.j.: /2014/KUSK OŽP/POP ze dne byl objekt TAMERO INVEST s.r.o. do skupiny A. Z čehož pro provozovatele, dle zákona [1], vyplývá povinnost vypracovat Bezpečnostní program. Účelem bezpečnostního programu je: vytvoření kontrolního mechanismu zdrojů rizik, které by v případě havárie mohly způsobit vážné následky, jak v objektu TAMERO INVEST s.r.o., tak v jeho okolí, posouzení míry rizika manipulovaných nebezpečných chemických látek v objektu, zabezpečení komplexního řešení problematiky prevence vzniku závažných havárií a minimalizace možnosti rozvoje případně vzniklé závažné havárie, zabezpečení systémového přístupu ke způsobu zvládání závažných havárií a vytváření podmínek k minimalizaci případných negativních následků havárií jak v objektu, tak i v jeho okolí, zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozovaných zařízení, poskytnutí podkladů pro uzavření povinného pojištění, které zákon [1] nařizuje.

15 TAMERO INVEST s.r.o. Strana 15/88 1 Základní informace o objektu 1.1 Identifikační údaje Společnost je zapsána pod spisovou značkou C vedenou u rejstříkového soudu v Praze. Obchodní název provozovatele: Sídlo: Adresa: TAMERO INVEST s.r.o. Kralupy nad Vltavou O. Wichterleho 810, Kralupy nad Vltavou Adresa pro poštovní styk: O. Wichterleho 810, Kralupy nad Vltavou, PSČ Kraj: Středočeský IČ: Datum vzniku: Statutární zástupce (jednatel): Adresa bydliště: Zbigniew Warmuz Spojení: Statutární zástupce (jednatel): Adresa bydliště: Spojení: Gliwice, Czajki Str. 6/8, PSČ Polská republika Zbigniew Lange Lublin, Wielka 2/4, PSČ Polská republika Představenstvo společnosti (statutární orgán společnosti) Statutární zástupce (jednatel): Adresa bydliště: Zbigniew Warmuz Spojení: Statutární zástupce (jednatel): Adresa bydliště: Gliwice, Czajki Str. 6/8, PSČ Polská republika Zbigniew Lange Lublin, Wielka 2/4, PSČ Polská republika

16 TAMERO INVEST s.r.o. Strana 16/88 Identifikace fyzické osoby oprávněné jednat jménem provozovatele v oblasti PZH Jméno a příjmení: Funkce: Adresa bydliště: Boguslav BRANDYS Výkonný ředitel Spojení: tel: mobil: Oswiecim, ul. Sniadeckiego 23/7, PSČ Polská republika Údaje o právnické osobě podílející se na vypracování bezpečnostní zprávy Bezpečnostní zprávu objektu TAMERO INVEST s.r.o. vypracovala, na základě dodaných podkladů a ve spolupráci se zaměstnanci provozovatele, externí odborná firma zabývající se problematikou bezpečnostního inženýrství: Obchodní název: TLP, spol. s r.o. Adresa sídla: Nučická 1746/9, Praha 10, PSČ IČ: Údaje o činnosti a zaměstnancích Hlavní a vedlejší provozované činnosti Předmět podnikání (výpis z obchodního rejstříku, činnosti zapsány 2. ledna 2008): výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, distribuce plynu, výroba elektřiny, distribuce elektřiny, obchod s elektřinou, obchod s plynem, výroba tepelné energie, rozvod tepelné energie.

17 TAMERO INVEST s.r.o. Strana 17/88 V objektu Areál Chemických výrob Kralupy provozují svou podnikatelskou činnost níže uvedení provozovatelé, jejichž činnost spadá pod působnost zákona 59/2006 Sb.: SYNTHOS Kralupy a. s. IČ ČESKÁ RAFINERSKÁ, a.s. IČ Linde Gas a.s. IČ Cray Valley Czech s. r. o. IČ UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. IČ KRALUPOL, a. s. IČ AVE Kralupy s. r. o. IČ TAMERO INVEST, s. r. o. IČ K-Protos, a. s. IČ SYNTHOS PBR s.r.o. IČ Butadien Kralupy a.s. IČ Historie objektu R rozhodnutí o stavbě závodu syntetického kaučuku v Kralupech. R na ploše bývalého kralupského letiště založena fa Kaučuk. R dokončena výstavba základních provozů, včetně vlastní energetické základny. R odprodej novému majiteli: PKN Orlen Polská republika. R odprodej majiteli: Firma Chemiczna Dwory Polská republika. R vyčleněním provozu Energetika ze společnosti SYNTHOS Kralupy a.s. byla založena společnost TAMERO INVEST s.r.o Počet zaměstnanců Tab. č. 1 Struktura počet a zaměstnanců TAMERO INVEST s.r.o. Přehled stavu zaměstnanců TAMERO INVEST s.r.o. k Úsek Číslo stř. Název střediska Úsek Energetika K41210 Vedení úseku Energetika 9 K12201 Výroba Kotelna 22 K12202 Výroba Strojovna 19 K12203 Výroba Elektroprovoz 6 K12301 Vodní hospodářství Distribuce energií 10 K31105 Odbor Nákup a prodej energií 2 Celkem TAMERO INVEST s.r.o. 98

18 TAMERO INVEST s.r.o. Strana 18/88 2 Postup a výsledky analýzy a hodnocení rizika Viz příloha P-02_Analyza_Rizika_2012_04_30 pro TAMERO INVEST s.r.o.

19 TAMERO INVEST s.r.o. Strana 19/88 3 Zásady, cíle a politika bezpečnosti a ochrany životního prostředí S ohledem na skutečnost, že společnost TAMERO INVEST s.r.o. Kralupy nad Vltavou (dále jen TAMERO INVEST s.r.o.) je 100% dceřinou společností společnosti SYNTHOS Kralupy a.s., využívá TAMERO INVEST s.r.o. interní předpisy společnosti SYNTHOS Kralupy a.s. 3.1 Politika prevence závažné havárie písemné prohlášení Politika prevence závažné havárie tvoří základní rámec pro prevenci závažných havárií společnosti TAMERO INVEST s.r.o. Z tohoto důvodu odpovídá vrcholové vedení společnosti za její obsah a zabezpečení zdrojů nutných pro její realizaci. K uskutečňování prevence závažné havárie se vedení společnosti TAMERO INVEST s.r.o., zavázalo, písemným prohlášením Politika prevence závažné havárie uvedeným v interním dokumentu R-16 Systém řízení PZH, k tomu že bude: 1. Zajišťovat bezpečnost, ochranu zdraví při práci a předcházení průmyslovým haváriím jako věc veřejného zájmu a nedílnou součást sociálního systému péče o zaměstnance. 2. Integrovat a koordinovat bezpečnostní hlediska ve všech oblastech rozhodovacích a výkonných aktivit a činností jako součást odpovědnosti každého zaměstnance v souladu s organizačním a pracovním řádem. 3. Uplatňovat a rozvíjet preventivní opatření v daných provozních podmínkách. Uplatňovat bezpečnostní hlediska již při projektování všech nových technologií, včetně činností, procesů, pracovišť apod. 4. Plnit právní předpisy v příslušných oblastech a v souladu s právním prostředím vytvářet aktuální soustavu vnitřních norem stanovujících kompetence, práva a povinnosti jednotlivých subjektů a jejich vzájemné vazby k zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a předcházení průmyslovým, zejména pak závažným haváriím. 5. Plnit ostatní požadavky kladené na organizaci nebo k jejichž plnění se organizace přihlásila. 6. Zajišťovat soustavné a kvalifikované vyhledávání rizik, jejich hodnocení a minimalizaci, informovat o nich zaměstnance a dotčené subjekty státní správy. 7. Zabezpečovat a směrovat potřebné zdroje na financování aktivit v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a předcházení průmyslovým haváriím ve vztahu k zařízení přiměřeně k hodnotě, stavu, stupni spolehlivosti a míře rizika. 8. Trvale podporovat a motivovat všechny zaměstnance k posilování odpovědnosti za vlastní bezpečnost a ochranu zdraví a majetek společnosti. 9. Do systému řízení bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a předcházení průmyslovým haváriím zahrnovat všechny subjekty, kterých se podnikatelské aktivity týkají, tj. včetně dodavatelů, odběratelů, návštěvníků, veřejnosti atd.

20 TAMERO INVEST s.r.o. Strana 20/ Systematicky dokumentovat, posuzovat, kontrolovat a hodnotit stav, výsledky a systém řízení bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a předcházení průmyslovým haváriím, zajišťovat okamžitou nápravu zjištěných nedostatků a využívat výsledky kontrolní činnosti při školení, tréninku a k osvětě. 11. Důsledným využíváním všech forem vnitřní i vnější komunikace spolupracovat se zaměstnanci, odborovou organizací a státními orgány i místní samosprávou při zvyšování úrovně bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a předcházení průmyslovým haváriím. 12. Tuto vyhlášenou politiku prevence závažných havárií pravidelně přezkoumávat, zda je nadále pro organizaci vhodná a přiměřená. 3.2 Přístupnost prohlášení o politice PZH Přístupnost výše uvedeného písemného prohlášení Politika prevence závažné havárie je zabezpečena jejím uvedením v dokumentu R-16 Systém řízení PZH, který je součástí interní řízené dokumentace a který je, stejně jako celý systém řízené dokumentace, přístupný všem zaměstnancům společnosti v podnikovém DIS v elektronické podobě a v písemné podobě u vybraných vedoucích zaměstnanců společnosti. Zdokumentování celého systému bezpečnostní politiky společnosti je doloženo rozhodnutím dokumentu R-16 Systém řízení PZH (obsahuje definici bezpečnostní politiky společnosti, stanovení zásad a odpovědnosti za její realizaci, udržování a zlepšování.) Plné znění Politiky PZH je uvedeno v Bezpečnostní zprávě společnosti. 3.3 Cíle a zásady PZH v jednotlivých systémových součástech Cíle a zásady prevence závažné havárie jsou stanoveny podnikovým dokumentem: dokumentu R-16 Systém řízení PZH (obsahuje definici bezpečnostní politiky společnosti, stanovení zásad a odpovědnosti za její realizaci, udržování a zlepšování). Tento dokument je přístupný všem zaměstnancům společnosti v podnikovém DIS. Cíle bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí jsou rovněž stanoveny v podnikových dokumentech: R-04 Příručka systému řízení rizik (popisuje bezpečnostní systém společnosti, jednak jako metodu, která zajišťuje provádění jednotné bezpečnostní politiky a současně jako nástroj, který slouží k udržení požadované úrovně bezpečnosti jako faktoru ovlivňujícího růst společnosti) a R-03 Příručka integrovaného systému řízení (zahrnuje všechny činnosti vztažené k životnímu prostředí v rámci všeobecného systému řízení společnosti). Vrcholové vedení společnosti cíle a zásady prevence závažné havárie rozpracovalo, vytýčilo a definovalo pro tyto následující oblasti jejich působení (dle 3, odst. 2, písm. a) až f) vyhlášky č. 256/2006 Sb.) ve směrnici R-16 Systém řízení prevence závažné havárie Cíle a zásady v oblasti organizace prevence závažné havárie Zajistit, aby odpovědnost všech zaměstnanců a dalších zainteresovaných subjektů za bezpečnost, ochranu zdraví při práci a předcházení závažným haváriím, byla vždy

Elektrárna Dětmarovice, a.s. ČÁST III. ZÁSADY, CÍLE A POLITIKA PREVENCE ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE

Elektrárna Dětmarovice, a.s. ČÁST III. ZÁSADY, CÍLE A POLITIKA PREVENCE ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE ČÁST III. ZÁSADY, CÍLE A POLITIKA PREVENCE ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE 1 OBSAH: ČÁST III. ZÁSADY, CÍLE A POLITIKA PREVENCE ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE... 1 Úvod.... 3 1. Celkové cíle a zásady prevence závažné havárie... 4 1.1

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

Obsah částí a kapitol bezpečnostního programu

Obsah částí a kapitol bezpečnostního programu Obsah částí a kapitol bezpečnostního programu Příručka pro oblast životního prostředí Příloha č. 23 (Příloha č. 2 k vyhlášce č. 256/2006 Sb.) (prováděcí předpis k zákonu č. 59/2006 Sb.) ČÁST I. ZÁKLADNÍ

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

ČÁST IV. POPIS SYSTÉMU ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI

ČÁST IV. POPIS SYSTÉMU ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI ČÁST IV. POPIS SYSTÉMU ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI ČÁST IV. POPIS SYSTÉMU ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI... 1 Úvod.... 5 1. Systém řízení bezpečnosti... 7 1.1 Informace k systému řízení bezpečnosti... 7 1.2 Informace o přístupnosti

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ZÆhlav A5 oranzove.qxd 21.10.2003 8:50 StrÆnka 1 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci new BOZP narod prirucka.qxd 21.10.2003 8:45 StrÆnka

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi NABÍDKA SLUŽEB Jiří Dvořák autorizovaný inspektor specialista bezpečnosti práce analýza rizik koordinátor BOZP na staveništi zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti Kratochvílová D. Plány krizové připravenosti jako součást krizového plánování v Moravskoslezském kraji 112 Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva, Ročník

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 11/2012 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Zajištění požární ochrany na pracovištích

Zajištění požární ochrany na pracovištích Zajištění požární ochrany na pracovištích Tomáš Neugebauer 2015 Dovolte mi představit se Jmenuji se Tomáš Neugebauer a problematikou požární ochrany (PO) se zabývám více než 23 let. Má práce byla několikrát

Více

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological Consulting

Více

Systém managementu hospodaření s energií podle normy ČSN EN ISO 50001:2012. Ing. František MOLER Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Systém managementu hospodaření s energií podle normy ČSN EN ISO 50001:2012. Ing. František MOLER Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Systém managementu hospodaření s energií podle normy ČSN EN ISO 50001:2012 Ing. František MOLER Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Norma ČSN EN ISO 50001:2012 Systémy managementu hospodaření

Více

BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA. SYNTHOS Kralupy a.s.

BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA. SYNTHOS Kralupy a.s. SYNTHOS Kralupy a.s. ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. Generální ředitel: Podpis: Zbigniew Warmuz Září 2009 SYNTHOS Kralupy a.s. Strana 2/124 Název dokumentu: Bezpečnostní zpráva SYNTHOS Kralupy a.s., ve

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 Obsah Prohlášení o přijetí a dodržování principů RC 3 Úvod 4 Životní prostředí

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 www.tuv-sud.cz s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 Zavádění sytému energetického managementu dle ČSN EN 16001 Záměr zvyšování energetické účinnosti trvalý proces zefektivňování snížení

Více

Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO

Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP), zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

Více

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky Ústí nad Labem 4/2014 Ing. Jaromír Vachta Účel a působnost

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP UCJF - školení zaměstnanců z BOZP Důležité právní předpisy Povinnosti zaměstnavatele Práva zaměstnanců Povinnosti zaměstnanců Vnitřní předpis BOZP na MFF ÚČJF - Vyhodnocená rizika Vyhodnocená rizika -

Více

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s.

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s. ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 Strana 42 Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zemědělství čj. 41658/2001-60000

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov

POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov Zastupitelstvo města Broumov se na svém zasedání dne 12. 12. 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007):

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007): V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU Strana: 1/11 1. Rozsah Rozsah ověřovaných znalostí je zpracován pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle přílohy 1 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. a) znalost právních

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

MIX MAX- Energetika, s.r.o. Energetický management pro samosprávu obcí a měst

MIX MAX- Energetika, s.r.o. Energetický management pro samosprávu obcí a měst MIX MAX- Energetika, s.r.o. Energetický management pro samosprávu obcí a měst Závěry Územní energetické koncepce Soubor činností energetického managementu upřesňovat stanovené zásady užití jednotlivých

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy:

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy: Název předpisu: Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických

Více

R o z s a h z n a l o s t í

R o z s a h z n a l o s t í České dráhy, a.s. S m ě r n i c e pro školení a pro odbornou přípravu zaměstnanců Českých drah o požární ochraně Schváleno generálním ředitelem Českých drah dne pod čj.: Účinnost od: R o z s a h z n a

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

POSLOUPNOST ÚKONŮ NAKLÁDÁNÍ S AZBESTEM

POSLOUPNOST ÚKONŮ NAKLÁDÁNÍ S AZBESTEM POSLOUPNOST ÚKONŮ NAKLÁDÁNÍ S AZBESTEM (průzkum projekt technická zpráva povolovací řízení výběrové řízení realizace zakázky), náležitosti a struktura projektu a technické zprávy Legislativní základ Zákon

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. Stránka 1 z 8 Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Cíle a zásady bezpečnosti informací... 3 3. Organizace bezpečnosti... 4 4. Klasifikace

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky Ústí nad Labem 4/2013 Ing. Jaromír Vachta Účel a působnost

Více

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015.

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. 1. Struktura Nová norma obsahuje 10 hlavních ustanovení: 1. OBLAST PLATNOSTI Kdy/proč by organizace měla použít tuto normu? 2. NORMATIVNÍ DOKUMENTY Prázdný

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST INTEGROVANÁ BEZPEČNOST ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Vážení zákazníci, dovoluji si vám předložit nabídku naší společnosti na zajištění komplexních služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce (PO a BOZP). Naše

Více

Zjednodušený návod na vypracování cvičení pro jednotky sboru dobrovolných hasičů

Zjednodušený návod na vypracování cvičení pro jednotky sboru dobrovolných hasičů Zjednodušený návod na vypracování cvičení pro jednotky sboru dobrovolných hasičů Vypracoval mjr. Ing. Martin Řehák I. Druhy cvičení Dle platné legislativy (rok 2010) rozlišujeme tyto druhy cvičení: Prověřovací

Více

B e z p e č n ý p o d n i k

B e z p e č n ý p o d n i k STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE B e z p e č n ý p o d n i k Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Politika BOZP Přezkoumání a zlepšování Neustálé zlepšování Plánování Kontrola, měření a hodnocení

Více

Zápis z přezkoumání QMS za období 9/2009 8/2010

Zápis z přezkoumání QMS za období 9/2009 8/2010 Příloha č. 8 Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o. List číslo: 1 / 6 Druh dokumentu: Zápis z přezkoumání QMS Vydání: 1 Identifikační označení: 1/2010 Zápis z přezkoumání QMS za

Více

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 září 2014 Obsah: Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 2. Transparentnost...

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A) Platnost od.. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH

Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 9. Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro zpracování dokumentů Zásady, cíle a politika prevence

Více

ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Zákon č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Praha 2009

ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Zákon č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Praha 2009 ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Zákon č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Praha 2009 1 ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Úvod 1. Zhodnocení legislativního

Více

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE Obec: Brnířov Adresa: Brnířov 41, 345 06 Kdyně Identifikační číslo obce: 00572608 1) Předmět úpravy a právní rámec Tento vnitřní předpis vymezuje v souladu se zákonem č. 320/2001

Více

AKTUALIZACE BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVY objektu

AKTUALIZACE BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVY objektu Objednavatel: Flaga s.r.o. Nádražní 47 Hustopeče u Brna tel.: +420 519 407 111 fax.: +420 519 415 426 E-mail: info@flagac.cz Zpracováno pro: Plnírna PB Satalice Budovatelská 155, Praha Satalice Flaga s.r.o.

Více

Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb

Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Odbor bezpečnosti a krizového řízení Medicína katastrof, Brno Ing. J. Hejdová 7. 8. 2. 2013

Více

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. 1 Rozsah platnosti

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. 1 Rozsah platnosti 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Příručka jakosti a environmentu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.5.2005 1.5.2005 0 Dne: 13.4.2005 Dne: 25.4.2005 1 / 6 O B S A H : 1. Úvod 3 2. Oblast použití systému řízení 3 3. Politika 3 4.

Více

28.3.2011 4.3.2015. Právnické osobě SITA CZ a.s. se sídlem Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2, Vinohrady, IČ 25638955, se vydává integrované povolení

28.3.2011 4.3.2015. Právnické osobě SITA CZ a.s. se sídlem Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2, Vinohrady, IČ 25638955, se vydává integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci SILMOS-Q s.r.o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail: silmos-q@silmos-q.cz

Více

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 Varianta:0 1. Kolik existuje stupňů povodňové aktivity a jak se nazývají: 1) dva stupně, 1. stupeň značí voda stoupá, 2. stupeň značí voda klesá 2) čtyři stupně,

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-3/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 4 4-1

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 4 4-1 RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI ML 4-1 CÍL TÉMATICKÉHO CELKU Název tematického celku: Nástroje pro měření, analýzu a zlepšování systému jakosti v podniku Hlavním cílem tematického celku je nastínit význam interních

Více

Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU )

Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

Organizační směrnice č. 27/2013/SŘ. k zajištění BOZP

Organizační směrnice č. 27/2013/SŘ. k zajištění BOZP Organizační směrnice č. 27/2013/SŘ k zajištění BOZP Čj.: SŠNM/884/2013 Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 2. dubna 2013 Strana 1 (celkem 8) Čl. 1 Obsah směrnice

Více

č. 227/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 24. srpna 2015 o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku

č. 227/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 24. srpna 2015 o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku č. 227/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 24. srpna 2015 o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 54 odst. 1

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II B (POP II B)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II B (POP II B) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II B (POP II B) Platnost od.. 006 005 MINISERSVO VNIRA generální

Více

1. Název dokumentu. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Nevztahuje se. Ing. Olga Šmídlová, prokuristka. Mgr. Jiří Šmíd, MBA, prokurista

1. Název dokumentu. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Nevztahuje se. Ing. Olga Šmídlová, prokuristka. Mgr. Jiří Šmíd, MBA, prokurista 1. Název dokumentu Změna integrovaného povolení zařízení Centrum komplexního nakládání s odpady Čáslav 2. Název zařízení Centrum komplexního nakládání s odpady Čáslav 3. Adresa zařízení Hejdof 1666, 286

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ druh předpisu : číslo: vnitřní směrnice 2/BOZP výtisk číslo: 1 Název: PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Obsah : 1. Základní ustanovení.

Více