BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM"

Transkript

1 BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM TAMERO INVEST s.r.o. Kralupy nad Vltavou (Areál chemických výrob Kralupy) ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. Výkonný ředitel: Podpis: Boguslav BRANDYS Březen 2015

2 TAMERO INVEST s.r.o. Strana 2/88 Název dokumentu: Bezpečnostní program, ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb., TAMERO INVEST s.r.o. Za zhotovitele: TLP, spol. s r.o. Bc. Miroslav Dítě per procura Rozdělovník: Výtisk č. 1. TAMERO INVEST s.r.o Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 4. TLP, spol. s r.o. (archiv zpracovatele dokumentu)

3 TAMERO INVEST s.r.o. Strana 3/88 Seznam změn Číslo Číslo Předmět změny Platnost Datum změny strany od: Podpis

4 TAMERO INVEST s.r.o. Strana 4/88 Obsah 1 Základní informace o objektu Identifikační údaje Údaje o právnické osobě podílející se na vypracování bezpečnostní zprávy Údaje o činnosti a zaměstnancích Hlavní a vedlejší provozované činnosti Historie objektu Počet zaměstnanců Postup a výsledky analýzy a hodnocení rizika Zásady, cíle a politika bezpečnosti a ochrany životního prostředí Politika prevence závažné havárie písemné prohlášení Přístupnost prohlášení o politice PZH Cíle a zásady PZH v jednotlivých systémových součástech Cíle a zásady v oblasti organizace prevence závažné havárie Cíle a zásady v oblasti řízení provozu objektu Cíle a zásady v oblasti řízení změn Cíle a zásady v oblasti havarijní plánování Cíle a zásady v oblasti sledování plnění programu prevence Cíle a zásady v oblasti audit a kontrola Přiměřenost a zakotvení cílů a zásad PZH Popis systému řízení bezpečnosti Popis systému řízení bezpečnosti Oblasti systému řízení PZH Přístupnost bezpečnostního programu zaměstnancům Organizační zajištění realizace systému řízení bezpečnosti Způsob identifikace zdrojů rizik (nebezpečí), analýz, ocenění a hodnocení rizik závažné havárie Identifikace požadavků právních předpisů a technických dokumentů a způsob jejich naplňování Stanovení cílů a úkolů v oblasti prevence závažných havárií Stanovení vyhodnotitelných ukazatelů, parametrů a kritérií pro hodnocení splnění cílů, úkolů a účinnosti realizovaných opatření Určení priorit a časového harmonogramu zavádění, resp. zdokonalování preventivních opatření Pravidla a termíny provádění kontrol zaměřených na sledování plnění stanovených cílů Organizace prevence závažných havárií Plánování potřebných lidských zdrojů Zajišťování a zálohování potřebných zdrojů pro uplatňování systému prevence závažných havárií Zajišťování zdrojů pro včasné a účinné reagování na měnící se nebo neobvyklé okolnosti a na likvidaci zařízení objektu Lidské zdroje podílející se na omezování rizik závažných havárií Povinnosti a úkoly pracovníků podílejících se na omezování rizik závažných havárií Vyznačení pracovníků podílejících se na omezování rizik v organizačním schématu Uložení seznamu pracovníků podílejících se na omezování rizik... 33

5 TAMERO INVEST s.r.o. Strana 5/ Osoby odpovědné za zavedení a fungování systému bezpečnosti a systému řízení prevence závažné havárie Povinnosti a odpovědnost na úseku PZH externí firmy a návštěvníci Stanovení odpovědnosti vedoucích zaměstnanců Systém kontroly plnění úkolů PZH na všech stupních řízení Projednávání otázek PZH na všech stupních řízení Postup informování zaměstnanců o výsledcích projednávání otázek PZH Postup projednávání nehod (úrazy, havárie, technické poruchy, skoronehody) a provádění opatření k jejich zamezení Způsob prověření kvalifikace externích dodavatelů a poskytovatelů služeb Způsob kontroly výkonu činností externích pracovníků v objektu Zajištění řízení lidských zdrojů Kvalifikační požadavky a systém výběru zaměstnanců Rozvoj a udržování potřebné odborné způsobilosti Personální zajištění činnosti ve všech fázích provozu Školení zaměstnanců vzhledem k jejich zařazení a k existujícím rizikům Způsob ověřování znalostí a dovedností Dokumentace školení a jeho hodnocení Struktura programu školení v oblasti PZH Systém přípravy pro nové zaměstnance (nástupní školení) Systém periodické přípravy (průběžná a doplňovací školení) Systém přípravy na pracovišti a přeškolení při přeřazení zaměstnanců na jinou práci Systém školení při zavádění nových postupů, technologií, materiálů, látek a zařízení provozu Systém specifických a zvláštních školení Identifikace a stanovení činností vyžadujících zvláštní výcvik Účast zaměstnanců při přípravě, zavádění a naplňování programu PZH Zapojování zaměstnanců do přípravy programu PZH Motivační nástroje pro aktivní přístup k PZH Projednávání problematiky PZH na všech úrovních vedení Možnost zaměstnanců předkládat návrhy k PZH a k opatřením pro snižování rozsahu následků Dostupnost vyhodnocení úkolů z oblasti PZH Řízení provozu objektu Posuzování provozních činností z hlediska bezpečnosti Zpracování a zavádění bezpečných postupů pro rizikovou činnost Provozní činnosti s vlivem na bezpečnost Provozní činnosti a potenciální zdroje ohrožení s vlivem na jednotlivé složky životního prostředí Bezpečné postupy pro provozované činnosti Zaměření bezpečných postupů Bezpečné postupy a jednotlivé fáze činnosti Bezpečné postupy pro provádění údržby Harmonogramy údržby, technických kontrol a revizí Ověřování funkčnosti signalizačních, bezpečnostních a regulačních systémů Systém bezpečných postupů pro likvidaci objektů a zařízení při ukončení provozu Důležité aspekty bezpečných postupů Soulad bezpečných postupů s provozními předpisy výrobce a s obecně platnými předpisy... 50

6 TAMERO INVEST s.r.o. Strana 6/ Účast zaměstnanců při zpracování bezpečných postupů Dostupnost bezpečných postupů zaměstnancům Seznamování zaměstnanců s bezpečnými postupy Systém prověřování znalostí bezpečných postupů Systém posuzování bezpečných postupů před jejich zaváděním do praxe Systém aktualizace bezpečných postupů Systém zavádění bezpečnostních opatření v provozu Motivační mechanismy Zásady uplatňování osobní zodpovědnosti za provádění pracovních činností Bezpečné postupy a bezpečnostní požadavky pro činnost externích subjektů Způsob seznamování externích subjektů s bezpečnými postupy a bezpečnostními požadavky pro činnost Kontrola dodržování bezpečných postupů u dodavatelů a externích subjektů Dostupnost důležitých údajů pro bezpečný provoz Existence, dostupnost a způsob seznamování s důležitými údaji Existence, dostupnost a způsob seznamování s mezními hodnotami Způsob seznamování s technickými bezpečnostními údaji Řízení změn v objektu Postupy pro plánování a provádění změn Odpovědnosti ve změnovém procesu Bezpečnostní opatření a zásady pro provádění změn Informování o změně a výcvik pro danou změnu Pravidla a postupy k provádění korekčních organizačních opatření po provedené změně Funkční odpovědnost za realizaci změny Havarijní plánování Zásady a postupy zjišťování a popis možných havarijních situací Schopnost zásad a postupů identifikovat možné havarijní situace, vzniklé změnou vnějších nebo vnitřních podmínek Schopnost zásad a postupů akceptovat podněty a zkušenosti vlastních zaměstnanců provozovatele, externích organizací, správních úřadů, záchranných složek Přehled možných závažných havarijních situací Charakteristiky možného ohrožení závažnými havarijními situacemi Možný rozsah a následky závažných havarijních situací Způsob prokazatelného seznamování zaměstnanců s charakteristikami možných závažných havarijních situací Postup a pravidla zpracování opatření pro ochranu a zásah k omezení dopadů závažné havárie (vnitřní havarijní plán) Zásady projednávání opatření pro ochranu a zásah k omezení dopadů závažné havárie Popis zajištění materiálně technických prostředků a lidských zdrojů pro případy závažných havarijních situací Popis spolupráce s jinými podnikajícími subjekty, složkami integrovaného záchranného systému, havarijními službami apod Přehledy vlastních sil a prostředků, včetně lidských zdrojů, použitelných a dostupných při závažných havarijních situacích... 60

7 TAMERO INVEST s.r.o. Strana 7/ Informace o spojení se složkami integrovaného záchranného systému Informace o aktuálním přehledu spojení s odbornými pracovišti správních úřadů a dalšími odbornými institucemi Informace o aktuálním přehledu kontaktů na určené pracovníky v pracovní i mimopracovní době Činnosti a konkrétní odpovědnosti vybraných zaměstnanců v případě závažných havarijních stavů Grafická znázornění v dokumentech havarijního plánování Řízení havarijní dokumentace Prokazatelnost seznamování s riziky havárie Průběžné aktualizace havarijní dokumentace Zásady provádění aktualizace havarijní dokumentace Systémové prověřování připravenosti havarijních sil a prostředků provozovatele Způsob prověřování připravenosti složek IZS Systém plánování, realizace a vyhodnocování prověřovacích a tematických cvičení Systém zavádění a realizace opatření vyplývajících z výsledků prověřovacích a tematických cvičení, a způsoby prověřování účinnosti a efektivnosti těchto opatření Způsob zajištění informovanosti zaměstnanců o výsledcích prověřovacích a tematických cvičení a o přijímaných opatřeních Řízení činnosti a provádění činnosti při nenadálých stavech a situacích Sledování plnění programu prevence závažných havárií Systém průběžného prověřování plnění stanovených úkolů vyplývajících z programu prevence závažných havárií Identifikace příčin nesplněných úkolů a pravidla přijímání příslušných nápravných opatření Způsob měření, monitorování a vyhodnocování údajů relevantních pro posuzování plnění stanovených cílů Způsoby a pravidla archivace naměřených dat a záznamů Systém hlášení a evidence nehod, poruch, havárií, úrazů, požárů a selhání bezpečnostních a ochranných systémů Pravidla a způsoby vyšetřování havárií a nehod Pravidla a způsob archivace dokumentů z vyšetřování havárií a nehod Zajištění informovanosti zaměstnanců o příčinách, důsledcích a přijatých nápravných a preventivních opatřeních v souvislosti s proběhlými haváriemi a nehodami Kontrola a audit Systém plánování interních kontrol a jejich zaměření Provádění nezávislého a objektivního auditu Vnitřní kontrola (audit) Nezávislý a objektivní audit (vnější kontrola) Přehled kontrolovaných oblastí významných z hlediska prevence závažné havárie Zásady a postupy kontrolní činnosti Cíl kontrolní činnosti v oblasti PZH Náplň a obecný postup kontrolní činnosti v oblasti PZH Zaměření kontrolní činnosti při sledování plnění programu Způsob evidence a archivace záznamů z provedených kontrol... 75

8 TAMERO INVEST s.r.o. Strana 8/ Podklady pro kontrolu plnění programu prevence závažných havárií Způsob stanovení a realizace nápravných a preventivních opatření Způsob sledování a vyhodnocování vhodnosti a účinnosti stanovených nápravných a preventivních opatření Účast zaměstnanců při revizích programu prevence závažné havárie Systém prověřování bezpečnostního managementu Způsob zajištění účasti zástupců zaměstnanců při prověřování a hodnocení plnění programu prevence závažných havárií a efektivnosti řízení bezpečnosti Způsob a výsledky prověřování účinnosti a stability bezpečnostního managementu Závěrečné shrnutí... 86

9 Seznam tabulek Bezpečnostní program TAMERO INVEST s.r.o. Strana 9/88 Tab. č. 1 Struktura počet a zaměstnanců TAMERO INVEST s.r.o Tab. č. 2 Školení zaměstnanců Tab. č. 3 Činnosti vyžadující zvláštní výcvik Tab. č. 4 Přehled vybraných spojení operačních a informačních středisek HZS ČR Tab. č. 5 Integrovaná operační střediska Tab. č. 6 Územní odbor vnější služby Mělník Tab. č. 7 Zdravotnická operační střediska Tab. č. 8 Přehled spojení pro vyrozumění dotčených správních úřadů a organizací... 61

10 Zkratky V dokumentu byly použity následující zkratky: BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci BČOV biologická čistírna odpadních vod BHPS Blokový houževnatý polystyren BL bezpečnostní list BP bezpečnostní program BTD butadien ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav ČOV čistírna odpadních vod DMF dimethylformamid DMV dolní mez výbušnosti EPS Elektrická požární signalizace ETA Event Tree Analysis Fh frekvence havárie Fp přijatelná frekvence havárie HAZOP Hazard and Operability Study HHS Hasičsko-havarijní služby HOR/COR olej Odvod směsi horkého a studeného oleje HOS olej Přívod horkého oleje HOPV hydraulická ochrana podzemních vod HVO Hlavní výrobní objekt HZS hasičský záchranný sbor HZSP hasičský záchranný sbor podniku IBS integrovaný bezpečnostní systém IZS integrovaný záchranný systém JSDHP Jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku LC Lethal Concentration MaR měření a regulace MR míra rizika MU mimořádná událost MŽP Ministerstvo životního prostředí NL nebezpečná látka OŽPaZ odbor životního prostředí a zemědělství PHHS Provoz hasičsko-havarijních služeb PKČ Pomocné koagulační činidlo PO požární ochrana PTK Požárně technická komise PZH prevence závažných havárií QRA Quantitative Risk Analysis ROS Rezervně-osmotická stanice RM risk manager RZS rychlá záchranná služba SK SYNTHOS Kralupy, a.s. SŘJ systém řízení jakosti TBC Tercbutylpyrokatechinu tddm Terc.dodelcylmerkaptan TI TAMERO INVEST s.r.o. Bezpečnostní program TAMERO INVEST s.r.o. Strana 10/88

11 TAMERO INVEST s.r.o. Strana 11/88 VCE VZ ZP ZR ŽP OV OŽP Vapour Cloud Explosion velitel zásahu Zákoník práce zdroj rizika životní prostředí oddělení vývoje odbor životního prostředí

12 Definice pojmů Pro účely tohoto dokumentu je následujícími pojmy míněno: Areál chemických výrob Kralupy Deflagrace Domino efekt Ekologická újma Frekvence (četnost) Havarijní štáb Iniciace Iniciační událost LC50 Nebezpečná látka [1] Objekt Okolí TAMERO INVEST s.r.o. Okolí areálu Chemických výrob Kralupy Pool fire Poškození ŽP Prověrky BOZP Provozovatel [1] Bezpečnostní program TAMERO INVEST s.r.o. Strana 12/88 Oplocené území u Kralup nad Vltavou, kde je soustředěna průmyslová výroba převážně chemického charakteru. Šíření chemické reakce látkou (výbušná přeměna), které probíhá v reakčním pásmu pomocí vedení tepla, sáláním a molekulární difúzí. Lineární rychlost šíření reakčního pásma je nižší než rychlost zvuku za místních podmínek. Deflagrace může přejít v detonaci. Možnost zvýšení pravděpodobnosti vzniku nebo velikosti dopadů závažné havárie v důsledku vzájemné blízkosti objektů nebo zařízení nebo skupiny objektů nebo zařízení a umístění NL Ztráta nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémů, vznikajících poškozením jejich složek nebo narušením vnitřních vazeb a procesů v důsledku lidské činnosti. Počet výskytů určité hodnoty určitého sledovaného znaku, nejčastěji za stanovenou časovou jednotku. Orgán, složený z vrcholových a výkonných manažerů, určený pro zvládnutí krizových situací, vzniklých při haváriích, požárech, povodních apod. Svolává ho jeho vedoucí nebo výkonný ředitel. Svolání předchází převzetí informace o krizové situace a vyhodnocení její závažnosti. Proces, kdy vlivem působení mechanické, elektrické, tepelné nebo jiné energie na hořlavou látku, dojde k jejímu hoření a/nebo explozi. Selhání zařízení nebo nerovnováha systému, jenž mohou potenciálně zapříčinit závažnou havárii; je to událost, která je výchozím bodem pro sestavení scénáře havárie. Koncentrace látky v ovzduší, která je smrtelná pro 50% testovaných organismů exponovaných touto koncentrací stanovenou dobu. Vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek, uvedené v příloze č. 1 k zákonu [1] v části 1 tabulce I nebo splňující kritéria stanovená v příloze č. 1 k zákonu [1], v části 1 tabulce II a přítomné v objektu nebo zařízení jako surovina, výrobek, vedlejší produkt, zbytek nebo meziprodukt, včetně těch látek, u kterých se dá důvodně předpokládat, že mohou vzniknout v případě havárie. Celý prostor popřípadě soubor prostorů, v němž je umístěna jedna nebo více nebezpečných látek v jednom nebo více zařízeních, včetně společných nebo souvisejících infrastruktur a činností v užívání TAMERO INVEST s.r.o. Území uvnitř Areálu chemických výrob Kralupy mimo území, kde jsou umístěny objekty TAMERO INVEST s.r.o. Území vně areálu Chemických výrob Kralupy. Plošný požár z vytvořené louže uniklé hořlavé kapaliny. Zhoršování stavu ŽP znečišťováním nebo jinou lidskou činností nad míru stanovenou zvláštními předpisy. Řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za účasti zaměstnanců podle ZP. Kontroly se provádějí jednou ročně na všech pracovištích firmy. Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která užívá nebo bude užívat objekt nebo zařízení, v němž je nebo bude vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována nebezpečná látka v množství stejném nebo větším, než je množství uvedené v příloze č. 1 k zákonu č. 59/2006 Sb. v části 1 sloupci 1 tabulky I nebo tabulky II, nebo který byl zařazena do skupiny

13 TAMERO INVEST s.r.o. Strana 13/88 A nebo B rozhodnutím krajského úřadu. Riziko [1] Pravděpodobnost vzniku nežádoucího specifického účinku, ke kterému dojde během určité doby nebo za určitých okolností. Scénář [1] Variantní popis rozvoje závažné havárie, popis rozvoje příčinných a následných na sebe navazujících a vedle sebe i posloupně probíhajících událostí, a to buď spontánně, a nebo jako činnosti lidí, které mají za účel zvládnout průběh závažné havárie. Skupinové riziko Riziko, jemuž je vystaveno obyvatelstvo v okolí objektu. Riziko je vyjádřeno jako vztah mezi frekvencí závažné havárie a počtem usmrcených osob v jejím důsledku. Teroristický čin Je konání jednotlivce, ale častěji organizované skupiny, která činem s následnou smrtí osob a destrukcí budov a zařízení zveřejňuje svůj postoj (zpravidla odmítavý) k státnímu zřízení, náboženství, rase apod. Zahrnuje i podezření (např. oznámení o uložení bomby) z teroristického činu. Reakce je stejná. Umístění nebezpečné látky [1] Projektované množství nebezpečné látky, která je nebo bude vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována v objektu nebo zařízení nebo která se může nahromadit v objektu nebo zařízení při ztrátě kontroly průběhu průmyslového chemického procesu nebo při vzniku závažné havárie. Zařízení [1] Technická nebo technologická jednotka, ve které je nebezpečná látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována, a která zahrnuje také všechny části nezbytné pro provoz, například stavební objekty, potrubí, skladovací tankoviště, stroje, průmyslové dráhy a nákladové prostory. Závažná havárie [1] Mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost, například závažný únik, požár nebo výbuch, která vznikla nebo jejíž vznik bezprostředně hrozí v souvislosti s užíváním objektu nebo zařízení, v němž je nebezpečná látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována, a vedoucí k vážnému ohrožení nebo vážnému dopadu na životy a zdraví lidí, hospodářských zvířat a životní prostředí nebo k újmě na majetku. Zdroj rizika (nebezpečí) [1] Vlastnost nebezpečné látky nebo fyzická či fyzikální situace vyvolávající možnost vzniku závažné havárie. Znečištění ŽP Vnášení takových fyzikálních, chemických nebo biologických činitelů do ŽP v důsledku lidské činnosti, které jsou svou podstatou nebo množstvím cizorodé pro dané prostředí. Zaměstnanec odpovědný za řízení systému PZH V podmínkách TAMERO INVEST s.r.o. za systém PZH odpovídá výkonný ředitel

14 Úvod Bezpečnostní program TAMERO INVEST s.r.o. Strana 14/88 Bezpečnostní program společnosti TAMERO INVEST s.r.o. je součástí bezpečnostní dokumentace provozovatele, požadované zákonem [1]. Bezpečnostní zpráva byla vypracována ve smyslu 10 zákona [1], v rozsahu a se strukturou dle přílohy č. 3 vyhlášky [2]. Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství č.j.: /2014/KUSK OŽP/POP ze dne byl objekt TAMERO INVEST s.r.o. do skupiny A. Z čehož pro provozovatele, dle zákona [1], vyplývá povinnost vypracovat Bezpečnostní program. Účelem bezpečnostního programu je: vytvoření kontrolního mechanismu zdrojů rizik, které by v případě havárie mohly způsobit vážné následky, jak v objektu TAMERO INVEST s.r.o., tak v jeho okolí, posouzení míry rizika manipulovaných nebezpečných chemických látek v objektu, zabezpečení komplexního řešení problematiky prevence vzniku závažných havárií a minimalizace možnosti rozvoje případně vzniklé závažné havárie, zabezpečení systémového přístupu ke způsobu zvládání závažných havárií a vytváření podmínek k minimalizaci případných negativních následků havárií jak v objektu, tak i v jeho okolí, zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozovaných zařízení, poskytnutí podkladů pro uzavření povinného pojištění, které zákon [1] nařizuje.

15 TAMERO INVEST s.r.o. Strana 15/88 1 Základní informace o objektu 1.1 Identifikační údaje Společnost je zapsána pod spisovou značkou C vedenou u rejstříkového soudu v Praze. Obchodní název provozovatele: Sídlo: Adresa: TAMERO INVEST s.r.o. Kralupy nad Vltavou O. Wichterleho 810, Kralupy nad Vltavou Adresa pro poštovní styk: O. Wichterleho 810, Kralupy nad Vltavou, PSČ Kraj: Středočeský IČ: Datum vzniku: Statutární zástupce (jednatel): Adresa bydliště: Zbigniew Warmuz Spojení: Statutární zástupce (jednatel): Adresa bydliště: Spojení: Gliwice, Czajki Str. 6/8, PSČ Polská republika Zbigniew Lange Lublin, Wielka 2/4, PSČ Polská republika Představenstvo společnosti (statutární orgán společnosti) Statutární zástupce (jednatel): Adresa bydliště: Zbigniew Warmuz Spojení: Statutární zástupce (jednatel): Adresa bydliště: Gliwice, Czajki Str. 6/8, PSČ Polská republika Zbigniew Lange Lublin, Wielka 2/4, PSČ Polská republika

16 TAMERO INVEST s.r.o. Strana 16/88 Identifikace fyzické osoby oprávněné jednat jménem provozovatele v oblasti PZH Jméno a příjmení: Funkce: Adresa bydliště: Boguslav BRANDYS Výkonný ředitel Spojení: tel: mobil: Oswiecim, ul. Sniadeckiego 23/7, PSČ Polská republika Údaje o právnické osobě podílející se na vypracování bezpečnostní zprávy Bezpečnostní zprávu objektu TAMERO INVEST s.r.o. vypracovala, na základě dodaných podkladů a ve spolupráci se zaměstnanci provozovatele, externí odborná firma zabývající se problematikou bezpečnostního inženýrství: Obchodní název: TLP, spol. s r.o. Adresa sídla: Nučická 1746/9, Praha 10, PSČ IČ: Údaje o činnosti a zaměstnancích Hlavní a vedlejší provozované činnosti Předmět podnikání (výpis z obchodního rejstříku, činnosti zapsány 2. ledna 2008): výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, distribuce plynu, výroba elektřiny, distribuce elektřiny, obchod s elektřinou, obchod s plynem, výroba tepelné energie, rozvod tepelné energie.

17 TAMERO INVEST s.r.o. Strana 17/88 V objektu Areál Chemických výrob Kralupy provozují svou podnikatelskou činnost níže uvedení provozovatelé, jejichž činnost spadá pod působnost zákona 59/2006 Sb.: SYNTHOS Kralupy a. s. IČ ČESKÁ RAFINERSKÁ, a.s. IČ Linde Gas a.s. IČ Cray Valley Czech s. r. o. IČ UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. IČ KRALUPOL, a. s. IČ AVE Kralupy s. r. o. IČ TAMERO INVEST, s. r. o. IČ K-Protos, a. s. IČ SYNTHOS PBR s.r.o. IČ Butadien Kralupy a.s. IČ Historie objektu R rozhodnutí o stavbě závodu syntetického kaučuku v Kralupech. R na ploše bývalého kralupského letiště založena fa Kaučuk. R dokončena výstavba základních provozů, včetně vlastní energetické základny. R odprodej novému majiteli: PKN Orlen Polská republika. R odprodej majiteli: Firma Chemiczna Dwory Polská republika. R vyčleněním provozu Energetika ze společnosti SYNTHOS Kralupy a.s. byla založena společnost TAMERO INVEST s.r.o Počet zaměstnanců Tab. č. 1 Struktura počet a zaměstnanců TAMERO INVEST s.r.o. Přehled stavu zaměstnanců TAMERO INVEST s.r.o. k Úsek Číslo stř. Název střediska Úsek Energetika K41210 Vedení úseku Energetika 9 K12201 Výroba Kotelna 22 K12202 Výroba Strojovna 19 K12203 Výroba Elektroprovoz 6 K12301 Vodní hospodářství Distribuce energií 10 K31105 Odbor Nákup a prodej energií 2 Celkem TAMERO INVEST s.r.o. 98

18 TAMERO INVEST s.r.o. Strana 18/88 2 Postup a výsledky analýzy a hodnocení rizika Viz příloha P-02_Analyza_Rizika_2012_04_30 pro TAMERO INVEST s.r.o.

19 TAMERO INVEST s.r.o. Strana 19/88 3 Zásady, cíle a politika bezpečnosti a ochrany životního prostředí S ohledem na skutečnost, že společnost TAMERO INVEST s.r.o. Kralupy nad Vltavou (dále jen TAMERO INVEST s.r.o.) je 100% dceřinou společností společnosti SYNTHOS Kralupy a.s., využívá TAMERO INVEST s.r.o. interní předpisy společnosti SYNTHOS Kralupy a.s. 3.1 Politika prevence závažné havárie písemné prohlášení Politika prevence závažné havárie tvoří základní rámec pro prevenci závažných havárií společnosti TAMERO INVEST s.r.o. Z tohoto důvodu odpovídá vrcholové vedení společnosti za její obsah a zabezpečení zdrojů nutných pro její realizaci. K uskutečňování prevence závažné havárie se vedení společnosti TAMERO INVEST s.r.o., zavázalo, písemným prohlášením Politika prevence závažné havárie uvedeným v interním dokumentu R-16 Systém řízení PZH, k tomu že bude: 1. Zajišťovat bezpečnost, ochranu zdraví při práci a předcházení průmyslovým haváriím jako věc veřejného zájmu a nedílnou součást sociálního systému péče o zaměstnance. 2. Integrovat a koordinovat bezpečnostní hlediska ve všech oblastech rozhodovacích a výkonných aktivit a činností jako součást odpovědnosti každého zaměstnance v souladu s organizačním a pracovním řádem. 3. Uplatňovat a rozvíjet preventivní opatření v daných provozních podmínkách. Uplatňovat bezpečnostní hlediska již při projektování všech nových technologií, včetně činností, procesů, pracovišť apod. 4. Plnit právní předpisy v příslušných oblastech a v souladu s právním prostředím vytvářet aktuální soustavu vnitřních norem stanovujících kompetence, práva a povinnosti jednotlivých subjektů a jejich vzájemné vazby k zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a předcházení průmyslovým, zejména pak závažným haváriím. 5. Plnit ostatní požadavky kladené na organizaci nebo k jejichž plnění se organizace přihlásila. 6. Zajišťovat soustavné a kvalifikované vyhledávání rizik, jejich hodnocení a minimalizaci, informovat o nich zaměstnance a dotčené subjekty státní správy. 7. Zabezpečovat a směrovat potřebné zdroje na financování aktivit v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a předcházení průmyslovým haváriím ve vztahu k zařízení přiměřeně k hodnotě, stavu, stupni spolehlivosti a míře rizika. 8. Trvale podporovat a motivovat všechny zaměstnance k posilování odpovědnosti za vlastní bezpečnost a ochranu zdraví a majetek společnosti. 9. Do systému řízení bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a předcházení průmyslovým haváriím zahrnovat všechny subjekty, kterých se podnikatelské aktivity týkají, tj. včetně dodavatelů, odběratelů, návštěvníků, veřejnosti atd.

20 TAMERO INVEST s.r.o. Strana 20/ Systematicky dokumentovat, posuzovat, kontrolovat a hodnotit stav, výsledky a systém řízení bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a předcházení průmyslovým haváriím, zajišťovat okamžitou nápravu zjištěných nedostatků a využívat výsledky kontrolní činnosti při školení, tréninku a k osvětě. 11. Důsledným využíváním všech forem vnitřní i vnější komunikace spolupracovat se zaměstnanci, odborovou organizací a státními orgány i místní samosprávou při zvyšování úrovně bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a předcházení průmyslovým haváriím. 12. Tuto vyhlášenou politiku prevence závažných havárií pravidelně přezkoumávat, zda je nadále pro organizaci vhodná a přiměřená. 3.2 Přístupnost prohlášení o politice PZH Přístupnost výše uvedeného písemného prohlášení Politika prevence závažné havárie je zabezpečena jejím uvedením v dokumentu R-16 Systém řízení PZH, který je součástí interní řízené dokumentace a který je, stejně jako celý systém řízené dokumentace, přístupný všem zaměstnancům společnosti v podnikovém DIS v elektronické podobě a v písemné podobě u vybraných vedoucích zaměstnanců společnosti. Zdokumentování celého systému bezpečnostní politiky společnosti je doloženo rozhodnutím dokumentu R-16 Systém řízení PZH (obsahuje definici bezpečnostní politiky společnosti, stanovení zásad a odpovědnosti za její realizaci, udržování a zlepšování.) Plné znění Politiky PZH je uvedeno v Bezpečnostní zprávě společnosti. 3.3 Cíle a zásady PZH v jednotlivých systémových součástech Cíle a zásady prevence závažné havárie jsou stanoveny podnikovým dokumentem: dokumentu R-16 Systém řízení PZH (obsahuje definici bezpečnostní politiky společnosti, stanovení zásad a odpovědnosti za její realizaci, udržování a zlepšování). Tento dokument je přístupný všem zaměstnancům společnosti v podnikovém DIS. Cíle bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí jsou rovněž stanoveny v podnikových dokumentech: R-04 Příručka systému řízení rizik (popisuje bezpečnostní systém společnosti, jednak jako metodu, která zajišťuje provádění jednotné bezpečnostní politiky a současně jako nástroj, který slouží k udržení požadované úrovně bezpečnosti jako faktoru ovlivňujícího růst společnosti) a R-03 Příručka integrovaného systému řízení (zahrnuje všechny činnosti vztažené k životnímu prostředí v rámci všeobecného systému řízení společnosti). Vrcholové vedení společnosti cíle a zásady prevence závažné havárie rozpracovalo, vytýčilo a definovalo pro tyto následující oblasti jejich působení (dle 3, odst. 2, písm. a) až f) vyhlášky č. 256/2006 Sb.) ve směrnici R-16 Systém řízení prevence závažné havárie Cíle a zásady v oblasti organizace prevence závažné havárie Zajistit, aby odpovědnost všech zaměstnanců a dalších zainteresovaných subjektů za bezpečnost, ochranu zdraví při práci a předcházení závažným haváriím, byla vždy

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost

Více

Radiační ochrana DOPORUČENÍ

Radiační ochrana DOPORUČENÍ Radiační ochrana DOPORUČENÍ Způsob zavedení systému jakosti podle vyhlášky 132/2008 Sb., při používání zdrojů ionizujícího záření v průmyslových a lékařských aplikacích SÚJB 2009 RADIAČNÍ OCHRANA DOPORUČENÍ

Více

PŘÍKAZ REKTORA Č. 111 BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE. Verze 2.0

PŘÍKAZ REKTORA Č. 111 BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE. Verze 2.0 BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Verze 2.0 2008 Verze 2.0 Účinnost od 1. 3. 2008 Klasifikace Veřejné Počet stran 13 Počet příloh 1 Garant Šup Libor, Bc., bezpečnostní technik ICT Šup

Více

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova Statutární město Prostějov Rada města Prostějova ORGANIZAČNÍ ŘÁD Magistrátu města Prostějova od 1. 1. 2015 vydaný v souladu s 102 odst. 2 písm. f), k) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti bezpečnostní

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2006 V Praze dne 22. prosince 2006 Částka: 30 O B S A H : Část I. 30. Pokyn generálního ředitele

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

Hrozba použití NVS nebo nález NVS, podezřelého předmětu, munice, výbušnin a výbušných předmětů STČ 03/IZS

Hrozba použití NVS nebo nález NVS, podezřelého předmětu, munice, výbušnin a výbušných předmětů STČ 03/IZS KATALOGOVÝ SOUBOR - TYPOVÁ ČINNOST SLOŽEK IZS PŘI SPOLEČNÉM ZÁSAHU Katalog typových činností integrovaného záchranného systému Hrozba použití NVS nebo nález NVS, podezřelého předmětu, munice, výbušnin

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Ministerstvo průmyslu a obchodu Srpen 2012 Preambule Forma a struktura předloţeného národního akčního plánu ČR pro energii z OZE je

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Greif-akustika, s.r.o.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Greif-akustika, s.r.o. Kubíkova 12, 182 00 Praha 8 Tel.: 286 587 763 až 4, Fax: 286 580 668 E-mail: greif-akustika@greif.cz, www.greif.cz : nahrazuje: OŘ001-02 dle ČSN EN ISO 9001:2001 Systémy managementu jakosti závaznost dokumentu:

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

Analýza aktuálního stavu veřejné správy

Analýza aktuálního stavu veřejné správy III. Analýza aktuálního stavu veřejné správy Ministerstvo vnitra 1. Ústřední státní správa... 3 1. 1 Současný stav... 4 1. 2 Nedostatky ústřední státní správy... 5 1. 2. 1 Organizace orgánů státu v území...

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR

Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR 1. Úvod. 2. Organizace povodňové ochrany v České republice. 3. MV - generální ředitelství HZS ČR a jeho hlavní úkoly při zajišťování ochrany před povodněmi.

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

Společná environmentální zpráva Skupiny UNIPETROL za rok 2006. Jeden tým, jeden cíl

Společná environmentální zpráva Skupiny UNIPETROL za rok 2006. Jeden tým, jeden cíl Společná environmentální zpráva Skupiny UNIPETROL za rok 2006 Jeden tým, jeden cíl 1 tým Společná environmentální zpráva Stovky lidí, desítky profesí, pět společností práce každého je potřebná ke společnému

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2006 V Praze dne 13. března 2006 Částka: 10 O B S A H : Část I. 10.

Více

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 6 Praha ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 5. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, listopad 00

Více

PLÁN OPATŘENÍ PRO STAV NOUZE. ke zmírnění dopadu narušení dodávek plynu a jeho. odstranění v České republice

PLÁN OPATŘENÍ PRO STAV NOUZE. ke zmírnění dopadu narušení dodávek plynu a jeho. odstranění v České republice PLÁN OPATŘENÍ PRO STAV NOUZE ke zmírnění dopadu narušení dodávek plynu a jeho odstranění v České republice Prosinec 2014 Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 1 Obsah: 1. Úvod 2. Legislativa

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU

STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU Odbor bezpečnostní politiky III STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU od r. 2013 PRAHA 2013 1 STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU od r. 2013 OPATŘENÍ, ZAMĚŘENÁ NA MINIMALIZACI

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více