BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM"

Transkript

1 BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM TAMERO INVEST s.r.o. Kralupy nad Vltavou (Areál chemických výrob Kralupy) ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. Výkonný ředitel: Podpis: Boguslav BRANDYS Březen 2015

2 TAMERO INVEST s.r.o. Strana 2/88 Název dokumentu: Bezpečnostní program, ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb., TAMERO INVEST s.r.o. Za zhotovitele: TLP, spol. s r.o. Bc. Miroslav Dítě per procura Rozdělovník: Výtisk č. 1. TAMERO INVEST s.r.o Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 4. TLP, spol. s r.o. (archiv zpracovatele dokumentu)

3 TAMERO INVEST s.r.o. Strana 3/88 Seznam změn Číslo Číslo Předmět změny Platnost Datum změny strany od: Podpis

4 TAMERO INVEST s.r.o. Strana 4/88 Obsah 1 Základní informace o objektu Identifikační údaje Údaje o právnické osobě podílející se na vypracování bezpečnostní zprávy Údaje o činnosti a zaměstnancích Hlavní a vedlejší provozované činnosti Historie objektu Počet zaměstnanců Postup a výsledky analýzy a hodnocení rizika Zásady, cíle a politika bezpečnosti a ochrany životního prostředí Politika prevence závažné havárie písemné prohlášení Přístupnost prohlášení o politice PZH Cíle a zásady PZH v jednotlivých systémových součástech Cíle a zásady v oblasti organizace prevence závažné havárie Cíle a zásady v oblasti řízení provozu objektu Cíle a zásady v oblasti řízení změn Cíle a zásady v oblasti havarijní plánování Cíle a zásady v oblasti sledování plnění programu prevence Cíle a zásady v oblasti audit a kontrola Přiměřenost a zakotvení cílů a zásad PZH Popis systému řízení bezpečnosti Popis systému řízení bezpečnosti Oblasti systému řízení PZH Přístupnost bezpečnostního programu zaměstnancům Organizační zajištění realizace systému řízení bezpečnosti Způsob identifikace zdrojů rizik (nebezpečí), analýz, ocenění a hodnocení rizik závažné havárie Identifikace požadavků právních předpisů a technických dokumentů a způsob jejich naplňování Stanovení cílů a úkolů v oblasti prevence závažných havárií Stanovení vyhodnotitelných ukazatelů, parametrů a kritérií pro hodnocení splnění cílů, úkolů a účinnosti realizovaných opatření Určení priorit a časového harmonogramu zavádění, resp. zdokonalování preventivních opatření Pravidla a termíny provádění kontrol zaměřených na sledování plnění stanovených cílů Organizace prevence závažných havárií Plánování potřebných lidských zdrojů Zajišťování a zálohování potřebných zdrojů pro uplatňování systému prevence závažných havárií Zajišťování zdrojů pro včasné a účinné reagování na měnící se nebo neobvyklé okolnosti a na likvidaci zařízení objektu Lidské zdroje podílející se na omezování rizik závažných havárií Povinnosti a úkoly pracovníků podílejících se na omezování rizik závažných havárií Vyznačení pracovníků podílejících se na omezování rizik v organizačním schématu Uložení seznamu pracovníků podílejících se na omezování rizik... 33

5 TAMERO INVEST s.r.o. Strana 5/ Osoby odpovědné za zavedení a fungování systému bezpečnosti a systému řízení prevence závažné havárie Povinnosti a odpovědnost na úseku PZH externí firmy a návštěvníci Stanovení odpovědnosti vedoucích zaměstnanců Systém kontroly plnění úkolů PZH na všech stupních řízení Projednávání otázek PZH na všech stupních řízení Postup informování zaměstnanců o výsledcích projednávání otázek PZH Postup projednávání nehod (úrazy, havárie, technické poruchy, skoronehody) a provádění opatření k jejich zamezení Způsob prověření kvalifikace externích dodavatelů a poskytovatelů služeb Způsob kontroly výkonu činností externích pracovníků v objektu Zajištění řízení lidských zdrojů Kvalifikační požadavky a systém výběru zaměstnanců Rozvoj a udržování potřebné odborné způsobilosti Personální zajištění činnosti ve všech fázích provozu Školení zaměstnanců vzhledem k jejich zařazení a k existujícím rizikům Způsob ověřování znalostí a dovedností Dokumentace školení a jeho hodnocení Struktura programu školení v oblasti PZH Systém přípravy pro nové zaměstnance (nástupní školení) Systém periodické přípravy (průběžná a doplňovací školení) Systém přípravy na pracovišti a přeškolení při přeřazení zaměstnanců na jinou práci Systém školení při zavádění nových postupů, technologií, materiálů, látek a zařízení provozu Systém specifických a zvláštních školení Identifikace a stanovení činností vyžadujících zvláštní výcvik Účast zaměstnanců při přípravě, zavádění a naplňování programu PZH Zapojování zaměstnanců do přípravy programu PZH Motivační nástroje pro aktivní přístup k PZH Projednávání problematiky PZH na všech úrovních vedení Možnost zaměstnanců předkládat návrhy k PZH a k opatřením pro snižování rozsahu následků Dostupnost vyhodnocení úkolů z oblasti PZH Řízení provozu objektu Posuzování provozních činností z hlediska bezpečnosti Zpracování a zavádění bezpečných postupů pro rizikovou činnost Provozní činnosti s vlivem na bezpečnost Provozní činnosti a potenciální zdroje ohrožení s vlivem na jednotlivé složky životního prostředí Bezpečné postupy pro provozované činnosti Zaměření bezpečných postupů Bezpečné postupy a jednotlivé fáze činnosti Bezpečné postupy pro provádění údržby Harmonogramy údržby, technických kontrol a revizí Ověřování funkčnosti signalizačních, bezpečnostních a regulačních systémů Systém bezpečných postupů pro likvidaci objektů a zařízení při ukončení provozu Důležité aspekty bezpečných postupů Soulad bezpečných postupů s provozními předpisy výrobce a s obecně platnými předpisy... 50

6 TAMERO INVEST s.r.o. Strana 6/ Účast zaměstnanců při zpracování bezpečných postupů Dostupnost bezpečných postupů zaměstnancům Seznamování zaměstnanců s bezpečnými postupy Systém prověřování znalostí bezpečných postupů Systém posuzování bezpečných postupů před jejich zaváděním do praxe Systém aktualizace bezpečných postupů Systém zavádění bezpečnostních opatření v provozu Motivační mechanismy Zásady uplatňování osobní zodpovědnosti za provádění pracovních činností Bezpečné postupy a bezpečnostní požadavky pro činnost externích subjektů Způsob seznamování externích subjektů s bezpečnými postupy a bezpečnostními požadavky pro činnost Kontrola dodržování bezpečných postupů u dodavatelů a externích subjektů Dostupnost důležitých údajů pro bezpečný provoz Existence, dostupnost a způsob seznamování s důležitými údaji Existence, dostupnost a způsob seznamování s mezními hodnotami Způsob seznamování s technickými bezpečnostními údaji Řízení změn v objektu Postupy pro plánování a provádění změn Odpovědnosti ve změnovém procesu Bezpečnostní opatření a zásady pro provádění změn Informování o změně a výcvik pro danou změnu Pravidla a postupy k provádění korekčních organizačních opatření po provedené změně Funkční odpovědnost za realizaci změny Havarijní plánování Zásady a postupy zjišťování a popis možných havarijních situací Schopnost zásad a postupů identifikovat možné havarijní situace, vzniklé změnou vnějších nebo vnitřních podmínek Schopnost zásad a postupů akceptovat podněty a zkušenosti vlastních zaměstnanců provozovatele, externích organizací, správních úřadů, záchranných složek Přehled možných závažných havarijních situací Charakteristiky možného ohrožení závažnými havarijními situacemi Možný rozsah a následky závažných havarijních situací Způsob prokazatelného seznamování zaměstnanců s charakteristikami možných závažných havarijních situací Postup a pravidla zpracování opatření pro ochranu a zásah k omezení dopadů závažné havárie (vnitřní havarijní plán) Zásady projednávání opatření pro ochranu a zásah k omezení dopadů závažné havárie Popis zajištění materiálně technických prostředků a lidských zdrojů pro případy závažných havarijních situací Popis spolupráce s jinými podnikajícími subjekty, složkami integrovaného záchranného systému, havarijními službami apod Přehledy vlastních sil a prostředků, včetně lidských zdrojů, použitelných a dostupných při závažných havarijních situacích... 60

7 TAMERO INVEST s.r.o. Strana 7/ Informace o spojení se složkami integrovaného záchranného systému Informace o aktuálním přehledu spojení s odbornými pracovišti správních úřadů a dalšími odbornými institucemi Informace o aktuálním přehledu kontaktů na určené pracovníky v pracovní i mimopracovní době Činnosti a konkrétní odpovědnosti vybraných zaměstnanců v případě závažných havarijních stavů Grafická znázornění v dokumentech havarijního plánování Řízení havarijní dokumentace Prokazatelnost seznamování s riziky havárie Průběžné aktualizace havarijní dokumentace Zásady provádění aktualizace havarijní dokumentace Systémové prověřování připravenosti havarijních sil a prostředků provozovatele Způsob prověřování připravenosti složek IZS Systém plánování, realizace a vyhodnocování prověřovacích a tematických cvičení Systém zavádění a realizace opatření vyplývajících z výsledků prověřovacích a tematických cvičení, a způsoby prověřování účinnosti a efektivnosti těchto opatření Způsob zajištění informovanosti zaměstnanců o výsledcích prověřovacích a tematických cvičení a o přijímaných opatřeních Řízení činnosti a provádění činnosti při nenadálých stavech a situacích Sledování plnění programu prevence závažných havárií Systém průběžného prověřování plnění stanovených úkolů vyplývajících z programu prevence závažných havárií Identifikace příčin nesplněných úkolů a pravidla přijímání příslušných nápravných opatření Způsob měření, monitorování a vyhodnocování údajů relevantních pro posuzování plnění stanovených cílů Způsoby a pravidla archivace naměřených dat a záznamů Systém hlášení a evidence nehod, poruch, havárií, úrazů, požárů a selhání bezpečnostních a ochranných systémů Pravidla a způsoby vyšetřování havárií a nehod Pravidla a způsob archivace dokumentů z vyšetřování havárií a nehod Zajištění informovanosti zaměstnanců o příčinách, důsledcích a přijatých nápravných a preventivních opatřeních v souvislosti s proběhlými haváriemi a nehodami Kontrola a audit Systém plánování interních kontrol a jejich zaměření Provádění nezávislého a objektivního auditu Vnitřní kontrola (audit) Nezávislý a objektivní audit (vnější kontrola) Přehled kontrolovaných oblastí významných z hlediska prevence závažné havárie Zásady a postupy kontrolní činnosti Cíl kontrolní činnosti v oblasti PZH Náplň a obecný postup kontrolní činnosti v oblasti PZH Zaměření kontrolní činnosti při sledování plnění programu Způsob evidence a archivace záznamů z provedených kontrol... 75

8 TAMERO INVEST s.r.o. Strana 8/ Podklady pro kontrolu plnění programu prevence závažných havárií Způsob stanovení a realizace nápravných a preventivních opatření Způsob sledování a vyhodnocování vhodnosti a účinnosti stanovených nápravných a preventivních opatření Účast zaměstnanců při revizích programu prevence závažné havárie Systém prověřování bezpečnostního managementu Způsob zajištění účasti zástupců zaměstnanců při prověřování a hodnocení plnění programu prevence závažných havárií a efektivnosti řízení bezpečnosti Způsob a výsledky prověřování účinnosti a stability bezpečnostního managementu Závěrečné shrnutí... 86

9 Seznam tabulek Bezpečnostní program TAMERO INVEST s.r.o. Strana 9/88 Tab. č. 1 Struktura počet a zaměstnanců TAMERO INVEST s.r.o Tab. č. 2 Školení zaměstnanců Tab. č. 3 Činnosti vyžadující zvláštní výcvik Tab. č. 4 Přehled vybraných spojení operačních a informačních středisek HZS ČR Tab. č. 5 Integrovaná operační střediska Tab. č. 6 Územní odbor vnější služby Mělník Tab. č. 7 Zdravotnická operační střediska Tab. č. 8 Přehled spojení pro vyrozumění dotčených správních úřadů a organizací... 61

10 Zkratky V dokumentu byly použity následující zkratky: BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci BČOV biologická čistírna odpadních vod BHPS Blokový houževnatý polystyren BL bezpečnostní list BP bezpečnostní program BTD butadien ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav ČOV čistírna odpadních vod DMF dimethylformamid DMV dolní mez výbušnosti EPS Elektrická požární signalizace ETA Event Tree Analysis Fh frekvence havárie Fp přijatelná frekvence havárie HAZOP Hazard and Operability Study HHS Hasičsko-havarijní služby HOR/COR olej Odvod směsi horkého a studeného oleje HOS olej Přívod horkého oleje HOPV hydraulická ochrana podzemních vod HVO Hlavní výrobní objekt HZS hasičský záchranný sbor HZSP hasičský záchranný sbor podniku IBS integrovaný bezpečnostní systém IZS integrovaný záchranný systém JSDHP Jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku LC Lethal Concentration MaR měření a regulace MR míra rizika MU mimořádná událost MŽP Ministerstvo životního prostředí NL nebezpečná látka OŽPaZ odbor životního prostředí a zemědělství PHHS Provoz hasičsko-havarijních služeb PKČ Pomocné koagulační činidlo PO požární ochrana PTK Požárně technická komise PZH prevence závažných havárií QRA Quantitative Risk Analysis ROS Rezervně-osmotická stanice RM risk manager RZS rychlá záchranná služba SK SYNTHOS Kralupy, a.s. SŘJ systém řízení jakosti TBC Tercbutylpyrokatechinu tddm Terc.dodelcylmerkaptan TI TAMERO INVEST s.r.o. Bezpečnostní program TAMERO INVEST s.r.o. Strana 10/88

11 TAMERO INVEST s.r.o. Strana 11/88 VCE VZ ZP ZR ŽP OV OŽP Vapour Cloud Explosion velitel zásahu Zákoník práce zdroj rizika životní prostředí oddělení vývoje odbor životního prostředí

12 Definice pojmů Pro účely tohoto dokumentu je následujícími pojmy míněno: Areál chemických výrob Kralupy Deflagrace Domino efekt Ekologická újma Frekvence (četnost) Havarijní štáb Iniciace Iniciační událost LC50 Nebezpečná látka [1] Objekt Okolí TAMERO INVEST s.r.o. Okolí areálu Chemických výrob Kralupy Pool fire Poškození ŽP Prověrky BOZP Provozovatel [1] Bezpečnostní program TAMERO INVEST s.r.o. Strana 12/88 Oplocené území u Kralup nad Vltavou, kde je soustředěna průmyslová výroba převážně chemického charakteru. Šíření chemické reakce látkou (výbušná přeměna), které probíhá v reakčním pásmu pomocí vedení tepla, sáláním a molekulární difúzí. Lineární rychlost šíření reakčního pásma je nižší než rychlost zvuku za místních podmínek. Deflagrace může přejít v detonaci. Možnost zvýšení pravděpodobnosti vzniku nebo velikosti dopadů závažné havárie v důsledku vzájemné blízkosti objektů nebo zařízení nebo skupiny objektů nebo zařízení a umístění NL Ztráta nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémů, vznikajících poškozením jejich složek nebo narušením vnitřních vazeb a procesů v důsledku lidské činnosti. Počet výskytů určité hodnoty určitého sledovaného znaku, nejčastěji za stanovenou časovou jednotku. Orgán, složený z vrcholových a výkonných manažerů, určený pro zvládnutí krizových situací, vzniklých při haváriích, požárech, povodních apod. Svolává ho jeho vedoucí nebo výkonný ředitel. Svolání předchází převzetí informace o krizové situace a vyhodnocení její závažnosti. Proces, kdy vlivem působení mechanické, elektrické, tepelné nebo jiné energie na hořlavou látku, dojde k jejímu hoření a/nebo explozi. Selhání zařízení nebo nerovnováha systému, jenž mohou potenciálně zapříčinit závažnou havárii; je to událost, která je výchozím bodem pro sestavení scénáře havárie. Koncentrace látky v ovzduší, která je smrtelná pro 50% testovaných organismů exponovaných touto koncentrací stanovenou dobu. Vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek, uvedené v příloze č. 1 k zákonu [1] v části 1 tabulce I nebo splňující kritéria stanovená v příloze č. 1 k zákonu [1], v části 1 tabulce II a přítomné v objektu nebo zařízení jako surovina, výrobek, vedlejší produkt, zbytek nebo meziprodukt, včetně těch látek, u kterých se dá důvodně předpokládat, že mohou vzniknout v případě havárie. Celý prostor popřípadě soubor prostorů, v němž je umístěna jedna nebo více nebezpečných látek v jednom nebo více zařízeních, včetně společných nebo souvisejících infrastruktur a činností v užívání TAMERO INVEST s.r.o. Území uvnitř Areálu chemických výrob Kralupy mimo území, kde jsou umístěny objekty TAMERO INVEST s.r.o. Území vně areálu Chemických výrob Kralupy. Plošný požár z vytvořené louže uniklé hořlavé kapaliny. Zhoršování stavu ŽP znečišťováním nebo jinou lidskou činností nad míru stanovenou zvláštními předpisy. Řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za účasti zaměstnanců podle ZP. Kontroly se provádějí jednou ročně na všech pracovištích firmy. Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která užívá nebo bude užívat objekt nebo zařízení, v němž je nebo bude vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována nebezpečná látka v množství stejném nebo větším, než je množství uvedené v příloze č. 1 k zákonu č. 59/2006 Sb. v části 1 sloupci 1 tabulky I nebo tabulky II, nebo který byl zařazena do skupiny

13 TAMERO INVEST s.r.o. Strana 13/88 A nebo B rozhodnutím krajského úřadu. Riziko [1] Pravděpodobnost vzniku nežádoucího specifického účinku, ke kterému dojde během určité doby nebo za určitých okolností. Scénář [1] Variantní popis rozvoje závažné havárie, popis rozvoje příčinných a následných na sebe navazujících a vedle sebe i posloupně probíhajících událostí, a to buď spontánně, a nebo jako činnosti lidí, které mají za účel zvládnout průběh závažné havárie. Skupinové riziko Riziko, jemuž je vystaveno obyvatelstvo v okolí objektu. Riziko je vyjádřeno jako vztah mezi frekvencí závažné havárie a počtem usmrcených osob v jejím důsledku. Teroristický čin Je konání jednotlivce, ale častěji organizované skupiny, která činem s následnou smrtí osob a destrukcí budov a zařízení zveřejňuje svůj postoj (zpravidla odmítavý) k státnímu zřízení, náboženství, rase apod. Zahrnuje i podezření (např. oznámení o uložení bomby) z teroristického činu. Reakce je stejná. Umístění nebezpečné látky [1] Projektované množství nebezpečné látky, která je nebo bude vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována v objektu nebo zařízení nebo která se může nahromadit v objektu nebo zařízení při ztrátě kontroly průběhu průmyslového chemického procesu nebo při vzniku závažné havárie. Zařízení [1] Technická nebo technologická jednotka, ve které je nebezpečná látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována, a která zahrnuje také všechny části nezbytné pro provoz, například stavební objekty, potrubí, skladovací tankoviště, stroje, průmyslové dráhy a nákladové prostory. Závažná havárie [1] Mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost, například závažný únik, požár nebo výbuch, která vznikla nebo jejíž vznik bezprostředně hrozí v souvislosti s užíváním objektu nebo zařízení, v němž je nebezpečná látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována, a vedoucí k vážnému ohrožení nebo vážnému dopadu na životy a zdraví lidí, hospodářských zvířat a životní prostředí nebo k újmě na majetku. Zdroj rizika (nebezpečí) [1] Vlastnost nebezpečné látky nebo fyzická či fyzikální situace vyvolávající možnost vzniku závažné havárie. Znečištění ŽP Vnášení takových fyzikálních, chemických nebo biologických činitelů do ŽP v důsledku lidské činnosti, které jsou svou podstatou nebo množstvím cizorodé pro dané prostředí. Zaměstnanec odpovědný za řízení systému PZH V podmínkách TAMERO INVEST s.r.o. za systém PZH odpovídá výkonný ředitel

14 Úvod Bezpečnostní program TAMERO INVEST s.r.o. Strana 14/88 Bezpečnostní program společnosti TAMERO INVEST s.r.o. je součástí bezpečnostní dokumentace provozovatele, požadované zákonem [1]. Bezpečnostní zpráva byla vypracována ve smyslu 10 zákona [1], v rozsahu a se strukturou dle přílohy č. 3 vyhlášky [2]. Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství č.j.: /2014/KUSK OŽP/POP ze dne byl objekt TAMERO INVEST s.r.o. do skupiny A. Z čehož pro provozovatele, dle zákona [1], vyplývá povinnost vypracovat Bezpečnostní program. Účelem bezpečnostního programu je: vytvoření kontrolního mechanismu zdrojů rizik, které by v případě havárie mohly způsobit vážné následky, jak v objektu TAMERO INVEST s.r.o., tak v jeho okolí, posouzení míry rizika manipulovaných nebezpečných chemických látek v objektu, zabezpečení komplexního řešení problematiky prevence vzniku závažných havárií a minimalizace možnosti rozvoje případně vzniklé závažné havárie, zabezpečení systémového přístupu ke způsobu zvládání závažných havárií a vytváření podmínek k minimalizaci případných negativních následků havárií jak v objektu, tak i v jeho okolí, zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozovaných zařízení, poskytnutí podkladů pro uzavření povinného pojištění, které zákon [1] nařizuje.

15 TAMERO INVEST s.r.o. Strana 15/88 1 Základní informace o objektu 1.1 Identifikační údaje Společnost je zapsána pod spisovou značkou C vedenou u rejstříkového soudu v Praze. Obchodní název provozovatele: Sídlo: Adresa: TAMERO INVEST s.r.o. Kralupy nad Vltavou O. Wichterleho 810, Kralupy nad Vltavou Adresa pro poštovní styk: O. Wichterleho 810, Kralupy nad Vltavou, PSČ Kraj: Středočeský IČ: Datum vzniku: Statutární zástupce (jednatel): Adresa bydliště: Zbigniew Warmuz Spojení: Statutární zástupce (jednatel): Adresa bydliště: Spojení: Gliwice, Czajki Str. 6/8, PSČ Polská republika Zbigniew Lange Lublin, Wielka 2/4, PSČ Polská republika Představenstvo společnosti (statutární orgán společnosti) Statutární zástupce (jednatel): Adresa bydliště: Zbigniew Warmuz Spojení: Statutární zástupce (jednatel): Adresa bydliště: Gliwice, Czajki Str. 6/8, PSČ Polská republika Zbigniew Lange Lublin, Wielka 2/4, PSČ Polská republika

16 TAMERO INVEST s.r.o. Strana 16/88 Identifikace fyzické osoby oprávněné jednat jménem provozovatele v oblasti PZH Jméno a příjmení: Funkce: Adresa bydliště: Boguslav BRANDYS Výkonný ředitel Spojení: tel: mobil: Oswiecim, ul. Sniadeckiego 23/7, PSČ Polská republika Údaje o právnické osobě podílející se na vypracování bezpečnostní zprávy Bezpečnostní zprávu objektu TAMERO INVEST s.r.o. vypracovala, na základě dodaných podkladů a ve spolupráci se zaměstnanci provozovatele, externí odborná firma zabývající se problematikou bezpečnostního inženýrství: Obchodní název: TLP, spol. s r.o. Adresa sídla: Nučická 1746/9, Praha 10, PSČ IČ: Údaje o činnosti a zaměstnancích Hlavní a vedlejší provozované činnosti Předmět podnikání (výpis z obchodního rejstříku, činnosti zapsány 2. ledna 2008): výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, distribuce plynu, výroba elektřiny, distribuce elektřiny, obchod s elektřinou, obchod s plynem, výroba tepelné energie, rozvod tepelné energie.

17 TAMERO INVEST s.r.o. Strana 17/88 V objektu Areál Chemických výrob Kralupy provozují svou podnikatelskou činnost níže uvedení provozovatelé, jejichž činnost spadá pod působnost zákona 59/2006 Sb.: SYNTHOS Kralupy a. s. IČ ČESKÁ RAFINERSKÁ, a.s. IČ Linde Gas a.s. IČ Cray Valley Czech s. r. o. IČ UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. IČ KRALUPOL, a. s. IČ AVE Kralupy s. r. o. IČ TAMERO INVEST, s. r. o. IČ K-Protos, a. s. IČ SYNTHOS PBR s.r.o. IČ Butadien Kralupy a.s. IČ Historie objektu R rozhodnutí o stavbě závodu syntetického kaučuku v Kralupech. R na ploše bývalého kralupského letiště založena fa Kaučuk. R dokončena výstavba základních provozů, včetně vlastní energetické základny. R odprodej novému majiteli: PKN Orlen Polská republika. R odprodej majiteli: Firma Chemiczna Dwory Polská republika. R vyčleněním provozu Energetika ze společnosti SYNTHOS Kralupy a.s. byla založena společnost TAMERO INVEST s.r.o Počet zaměstnanců Tab. č. 1 Struktura počet a zaměstnanců TAMERO INVEST s.r.o. Přehled stavu zaměstnanců TAMERO INVEST s.r.o. k Úsek Číslo stř. Název střediska Úsek Energetika K41210 Vedení úseku Energetika 9 K12201 Výroba Kotelna 22 K12202 Výroba Strojovna 19 K12203 Výroba Elektroprovoz 6 K12301 Vodní hospodářství Distribuce energií 10 K31105 Odbor Nákup a prodej energií 2 Celkem TAMERO INVEST s.r.o. 98

18 TAMERO INVEST s.r.o. Strana 18/88 2 Postup a výsledky analýzy a hodnocení rizika Viz příloha P-02_Analyza_Rizika_2012_04_30 pro TAMERO INVEST s.r.o.

19 TAMERO INVEST s.r.o. Strana 19/88 3 Zásady, cíle a politika bezpečnosti a ochrany životního prostředí S ohledem na skutečnost, že společnost TAMERO INVEST s.r.o. Kralupy nad Vltavou (dále jen TAMERO INVEST s.r.o.) je 100% dceřinou společností společnosti SYNTHOS Kralupy a.s., využívá TAMERO INVEST s.r.o. interní předpisy společnosti SYNTHOS Kralupy a.s. 3.1 Politika prevence závažné havárie písemné prohlášení Politika prevence závažné havárie tvoří základní rámec pro prevenci závažných havárií společnosti TAMERO INVEST s.r.o. Z tohoto důvodu odpovídá vrcholové vedení společnosti za její obsah a zabezpečení zdrojů nutných pro její realizaci. K uskutečňování prevence závažné havárie se vedení společnosti TAMERO INVEST s.r.o., zavázalo, písemným prohlášením Politika prevence závažné havárie uvedeným v interním dokumentu R-16 Systém řízení PZH, k tomu že bude: 1. Zajišťovat bezpečnost, ochranu zdraví při práci a předcházení průmyslovým haváriím jako věc veřejného zájmu a nedílnou součást sociálního systému péče o zaměstnance. 2. Integrovat a koordinovat bezpečnostní hlediska ve všech oblastech rozhodovacích a výkonných aktivit a činností jako součást odpovědnosti každého zaměstnance v souladu s organizačním a pracovním řádem. 3. Uplatňovat a rozvíjet preventivní opatření v daných provozních podmínkách. Uplatňovat bezpečnostní hlediska již při projektování všech nových technologií, včetně činností, procesů, pracovišť apod. 4. Plnit právní předpisy v příslušných oblastech a v souladu s právním prostředím vytvářet aktuální soustavu vnitřních norem stanovujících kompetence, práva a povinnosti jednotlivých subjektů a jejich vzájemné vazby k zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a předcházení průmyslovým, zejména pak závažným haváriím. 5. Plnit ostatní požadavky kladené na organizaci nebo k jejichž plnění se organizace přihlásila. 6. Zajišťovat soustavné a kvalifikované vyhledávání rizik, jejich hodnocení a minimalizaci, informovat o nich zaměstnance a dotčené subjekty státní správy. 7. Zabezpečovat a směrovat potřebné zdroje na financování aktivit v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a předcházení průmyslovým haváriím ve vztahu k zařízení přiměřeně k hodnotě, stavu, stupni spolehlivosti a míře rizika. 8. Trvale podporovat a motivovat všechny zaměstnance k posilování odpovědnosti za vlastní bezpečnost a ochranu zdraví a majetek společnosti. 9. Do systému řízení bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a předcházení průmyslovým haváriím zahrnovat všechny subjekty, kterých se podnikatelské aktivity týkají, tj. včetně dodavatelů, odběratelů, návštěvníků, veřejnosti atd.

20 TAMERO INVEST s.r.o. Strana 20/ Systematicky dokumentovat, posuzovat, kontrolovat a hodnotit stav, výsledky a systém řízení bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a předcházení průmyslovým haváriím, zajišťovat okamžitou nápravu zjištěných nedostatků a využívat výsledky kontrolní činnosti při školení, tréninku a k osvětě. 11. Důsledným využíváním všech forem vnitřní i vnější komunikace spolupracovat se zaměstnanci, odborovou organizací a státními orgány i místní samosprávou při zvyšování úrovně bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a předcházení průmyslovým haváriím. 12. Tuto vyhlášenou politiku prevence závažných havárií pravidelně přezkoumávat, zda je nadále pro organizaci vhodná a přiměřená. 3.2 Přístupnost prohlášení o politice PZH Přístupnost výše uvedeného písemného prohlášení Politika prevence závažné havárie je zabezpečena jejím uvedením v dokumentu R-16 Systém řízení PZH, který je součástí interní řízené dokumentace a který je, stejně jako celý systém řízené dokumentace, přístupný všem zaměstnancům společnosti v podnikovém DIS v elektronické podobě a v písemné podobě u vybraných vedoucích zaměstnanců společnosti. Zdokumentování celého systému bezpečnostní politiky společnosti je doloženo rozhodnutím dokumentu R-16 Systém řízení PZH (obsahuje definici bezpečnostní politiky společnosti, stanovení zásad a odpovědnosti za její realizaci, udržování a zlepšování.) Plné znění Politiky PZH je uvedeno v Bezpečnostní zprávě společnosti. 3.3 Cíle a zásady PZH v jednotlivých systémových součástech Cíle a zásady prevence závažné havárie jsou stanoveny podnikovým dokumentem: dokumentu R-16 Systém řízení PZH (obsahuje definici bezpečnostní politiky společnosti, stanovení zásad a odpovědnosti za její realizaci, udržování a zlepšování). Tento dokument je přístupný všem zaměstnancům společnosti v podnikovém DIS. Cíle bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí jsou rovněž stanoveny v podnikových dokumentech: R-04 Příručka systému řízení rizik (popisuje bezpečnostní systém společnosti, jednak jako metodu, která zajišťuje provádění jednotné bezpečnostní politiky a současně jako nástroj, který slouží k udržení požadované úrovně bezpečnosti jako faktoru ovlivňujícího růst společnosti) a R-03 Příručka integrovaného systému řízení (zahrnuje všechny činnosti vztažené k životnímu prostředí v rámci všeobecného systému řízení společnosti). Vrcholové vedení společnosti cíle a zásady prevence závažné havárie rozpracovalo, vytýčilo a definovalo pro tyto následující oblasti jejich působení (dle 3, odst. 2, písm. a) až f) vyhlášky č. 256/2006 Sb.) ve směrnici R-16 Systém řízení prevence závažné havárie Cíle a zásady v oblasti organizace prevence závažné havárie Zajistit, aby odpovědnost všech zaměstnanců a dalších zainteresovaných subjektů za bezpečnost, ochranu zdraví při práci a předcházení závažným haváriím, byla vždy

Elektrárna Dětmarovice, a.s. ČÁST III. ZÁSADY, CÍLE A POLITIKA PREVENCE ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE

Elektrárna Dětmarovice, a.s. ČÁST III. ZÁSADY, CÍLE A POLITIKA PREVENCE ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE ČÁST III. ZÁSADY, CÍLE A POLITIKA PREVENCE ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE 1 OBSAH: ČÁST III. ZÁSADY, CÍLE A POLITIKA PREVENCE ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE... 1 Úvod.... 3 1. Celkové cíle a zásady prevence závažné havárie... 4 1.1

Více

Terminologie, základní pojmy

Terminologie, základní pojmy Terminologie, základní pojmy Přednáška (3/5) v rámci předmětu Havárie a životní prostředí Ing. Vilém Sluka Odborné pracoviště pro prevenci závažných havárií Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Praha

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje:

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: a. označení druhu provozované činnosti a uvedení místa, kde je tato činnost provozována,

Více

Obsah částí a kapitol bezpečnostního programu

Obsah částí a kapitol bezpečnostního programu Obsah částí a kapitol bezpečnostního programu Příručka pro oblast životního prostředí Příloha č. 23 (Příloha č. 2 k vyhlášce č. 256/2006 Sb.) (prováděcí předpis k zákonu č. 59/2006 Sb.) ČÁST I. ZÁKLADNÍ

Více

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis:

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: SM-05 INTERNÍ AUDITY Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: 1 OBSAH Číslo kapitola strana 1 OBSAH... 2 2 PŘEHLED ZMĚN A REVIZÍ... 2 3 ÚČEL... 2 3.1 ROZSAH PLATNOSTI... 3 3.2 DEFINICE... 3 3.3 POUŽITÉ

Více

BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA SKLADU MSTĚTICE

BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA SKLADU MSTĚTICE ČEPRO, a.s. Vydání: 4 Revize: 0 Strana: 1 Obsah části: 1. Popis zásad a celkových cílů prevence závažných havárií... 2 2. Politika prevence závažných havárií... 4 3. Informace o veřejné přístupnosti politiky...

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Návrh II. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle 236 zákona č..../... Sb., atomový zákon, k provedení 24 odst. 7, 29 odst. 7 a 30 odst. 9:

Více

Systém prevence mimořádných událostí

Systém prevence mimořádných událostí Systém prevence mimořádných událostí plk. Ing. Jana Neškodná 29.-30.3.2011 Červený kohout 2011 Hluboká nad Vltavou Právní rámec Zákon č. 133/1985 S., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

SYSTÉM PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

SYSTÉM PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Strana 1/50 Datum vytištění: 26. 5. 2016 SYSTÉM PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ Schválil: Jednatel společnosti Platnost od: 1.9.2010 Správce dokumentu: UNIPETROL SERVICES, s.r.o. -

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI. CS systémy managementu organizací verze 2, 8.2, b) 1.

Gradua-CEGOS, s.r.o. AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI. CS systémy managementu organizací verze 2, 8.2, b) 1. Gradua-CEGOS, s.r.o. Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Analýza rizik. Příloha č 4 Směrnice k analýze rizik. Název:

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Analýza rizik. Příloha č 4 Směrnice k analýze rizik. Název: Příloha č 4 Směrnice k analýze rizik Název: ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Analýza rizik Revize č.: 0 Vydána dne: 20. 1. 2014 Platí od: 20. 1. 2014 1. ÚČEL... 2 1.1. Tato OS stanovuje závazný postup a povinnosti

Více

Politika ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou R-GŘ-04

Politika ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou R-GŘ-04 MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou R-GŘ-04 A Politika ISŘ 15. Ing. Otakar Krejsa v. r. 18. listopadu 2016 Ing. Milan Hořák v. r. Ing. Stanislav Bruna v. r. - organizační změny - doplnění

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

ČÁST IV. POPIS SYSTÉMU ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI

ČÁST IV. POPIS SYSTÉMU ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI ČÁST IV. POPIS SYSTÉMU ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI ČÁST IV. POPIS SYSTÉMU ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI... 1 Úvod.... 5 1. Systém řízení bezpečnosti... 7 1.1 Informace k systému řízení bezpečnosti... 7 1.2 Informace o přístupnosti

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi NABÍDKA SLUŽEB Jiří Dvořák autorizovaný inspektor specialista bezpečnosti práce analýza rizik koordinátor BOZP na staveništi zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

256/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 22. května o podrobnostech systému prevence závažných havárií. Úvodní ustanovení

256/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 22. května o podrobnostech systému prevence závažných havárií. Úvodní ustanovení 256/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. května 2006 o podrobnostech systému prevence závažných havárií Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 7 odst. 2, 9 odst. 5, 11 odst. 5, 17 odst. 5, 19 odst. 5 a

Více

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ZÆhlav A5 oranzove.qxd 21.10.2003 8:50 StrÆnka 1 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci new BOZP narod prirucka.qxd 21.10.2003 8:45 StrÆnka

Více

Povolání Analýza příčiny nedodržování emisních limitů s ohledem na znalost dané technologie. 12

Povolání Analýza příčiny nedodržování emisních limitů s ohledem na znalost dané technologie. 12 Podnikový ekolog Podnikový ekolog kontroluje činnost výrobních zařízení z hlediska dopadů činností na životní prostředí, řídí a koordinuje činnosti pracovníků ekologických zařízení a zajišťuje podklady

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Státní požární dozor - 31 zákona č. 133/1985 Sb., zákona o požární ochraně

Státní požární dozor - 31 zákona č. 133/1985 Sb., zákona o požární ochraně Státní požární dozor - 31 zákona č. 133/1985 Sb., zákona o požární ochraně Výkon státního požárního dozoru (1) Státní požární dozor se vykonává a) kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

Zpracování a udržování Registru právních a jiných požadavků

Zpracování a udržování Registru právních a jiných požadavků MERO ČR, a.s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ-15 A Zpracování a udržování Registru právních a jiných požadavků 13. Ing. Blanka Kožená v. r. 27. května 2016 Hana Fuxová, MBA v. r. Ing. Stanislav

Více

Audity ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ Lenka Šloserová v. r.

Audity ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ Lenka Šloserová v. r. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ-22 A Audity ISŘ 13. Lenka Šloserová v. r. 19. listopadu 2015 Hana Fuxová v. r. Ing. Stanislav Bruna v. r. - Organizační změny - Implementace ISO

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

EMS - Systém environmentálního managementu. Jiří Vavřínek CENIA

EMS - Systém environmentálního managementu. Jiří Vavřínek CENIA EMS - Systém environmentálního managementu Jiří Vavřínek CENIA Osnova Použití normy a přínosy Demingůvcyklus (PDCA) Hlavní principy a prvky EMS / ISO 14001 Zainteresované strany Požadavky na management/ekology

Více

1. ÚČEL ROZSAH PLATNOSTI POJMY A ZKRATKY POPIS... 3

1. ÚČEL ROZSAH PLATNOSTI POJMY A ZKRATKY POPIS... 3 Obsah: 1. ÚČEL... 3 2. ROZSAH PLATNOSTI... 3 3. POJMY A ZKRATKY... 3 3.1 Audit SMK... 3 3.2 Vedoucí auditor/auditor... 3 3.3 Zpráva z auditu kvality... 3 3.4 Zkratky... 3 4. POPIS... 3 4.1 Plánování auditu...

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 11/2012 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA. SYNTHOS Kralupy a.s.

BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA. SYNTHOS Kralupy a.s. SYNTHOS Kralupy a.s. ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. Generální ředitel: Podpis: Zbigniew Warmuz Září 2009 SYNTHOS Kralupy a.s. Strana 2/124 Název dokumentu: Bezpečnostní zpráva SYNTHOS Kralupy a.s., ve

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Věstník ČNB částka 18/2010 ze dne 21. prosince ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 10. prosince 2010

Věstník ČNB částka 18/2010 ze dne 21. prosince ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 10. prosince 2010 Třídící znak 2 2 1 1 0 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 10. prosince 2010 k výkonu činnosti organizátora regulovaného trhu, provozovatele vypořádacího systému a centrálního depozitáře cenných

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Stavba : KAPITANÁT REALIZACE STAVBY PROVOZNÍ INFRASTRUKTURY SPORTOVNÍHO PŘÍSTAVU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 1. Organizace uplatňuje integrovaný

Více

TECHNIK OCHRANY OBYVATELSTVA STUDIJNÍ MATERIÁL: KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

TECHNIK OCHRANY OBYVATELSTVA STUDIJNÍ MATERIÁL: KRIZOVÉ ŘÍZENÍ OBSAH 1 Krizové řízení... 2 2 Krizový plán hl. m. Prahy... 3 3 Havarijní plán hl. m. Prahy... 4 4 Vnější havarijní plány v hl. m. Praze... 5 5 Vnitřní havarijní plán... 6 6 Plán krizové připravenosti...

Více

VYHLEDÁVÁNÍ, POSUZOVÁNÍ A HODNOCENÍ RIZIK

VYHLEDÁVÁNÍ, POSUZOVÁNÍ A HODNOCENÍ RIZIK Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín I BOZP 01/2012 VYHLEDÁVÁNÍ, POSUZOVÁNÍ A HODNOCENÍ RIZIK SMĚRNICE BOZP Proces Funkce Jméno a příjmení Datum Podpis Zpracování

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti Kratochvílová D. Plány krizové připravenosti jako součást krizového plánování v Moravskoslezském kraji 112 Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva, Ročník

Více

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002 Třídící znak 1 1 2 0 2 5 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 12 ZE DNE 11. PROSINCE 2002 K VNITŘNÍMU ŘÍDICÍMU A KONTROLNÍMU SYSTÉMU BANKY 0 Česká národní banka podle 15 s přihlédnutím k 12 odst. 1 a 8

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Základní škola Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873, 102 00 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Pořadové číslo - číslo jednací: Zpracoval: Schválil: 43-POR/33/2007

Více

Zajištění požární ochrany na pracovištích

Zajištění požární ochrany na pracovištích Zajištění požární ochrany na pracovištích Tomáš Neugebauer 2015 Dovolte mi představit se Jmenuji se Tomáš Neugebauer a problematikou požární ochrany (PO) se zabývám více než 23 let. Má práce byla několikrát

Více

Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Regionservis Pleinservis, s.r.o Dětenice 11. května 2011

Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Regionservis Pleinservis, s.r.o Dětenice 11. května 2011 Porada zástupů územních samospráv a jejich úřadů: Systém vnitřního řízení a kontroly Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Regionservis Pleinservis, s.r.o Dětenice 11. května 2011 Systém vnitřního řízení a kontroly

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA KRALUPOL

BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA KRALUPOL BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA KRALUPOL a.s. ve smyslu zákona č. 224/2015 Sb. Schválil Prosinec 2016 Strana 2/217 Název dokumentu: Bezpečnostní zpráva KRALUPOL a.s., Daňový sklad Kralupy nad Vltavou, ve smyslu zákona

Více

Prevence závažných havárií

Prevence závažných havárií Litvínov, Unipetrol RPA, 13.8.2015 Prevence závažných havárií Ing. Martina Pražáková Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Odborné pracoviště pro prevenci závažných havárií prazakova@vubp-praha.cz ČVUT,

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha 1, Karmelitská 7 V Praze

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha 1, Karmelitská 7 V Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 118 12 Praha 1, Karmelitská 7 V Praze 10. 12. 2002 S M Ě RNICE pro provádění a organizaci požární ochrany v objektech a na pracovištích Ministerstva školství,

Více

Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO

Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP), zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

Více

Zpráva ověřovatele připravenosti společnosti DEKONTA, a.s., Praha k obhajobě RC, rok 2016

Zpráva ověřovatele připravenosti společnosti DEKONTA, a.s., Praha k obhajobě RC, rok 2016 Zpráva ověřovatele připravenosti společnosti DEKONTA, a.s., Praha k obhajobě RC, rok 2016 Ověřovaná společnost: Zástupce společnosti: DEKONTA, a.s., Praha Ing. Iveta Čepeláková, představitel vedení pro

Více

NAŘÍZENÍ KRAJE č. 2/2002,

NAŘÍZENÍ KRAJE č. 2/2002, NAŘÍZENÍ KRAJE č. 2/2002, kterým se stanoví zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu Rada Jihočeského kraje vydává, podle 7 zákona č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Více

BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA SKLADU MSTĚTICE

BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA SKLADU MSTĚTICE ČEPRO, a.s. Vydání: 4 Revize: 0 Strana: 1 OBSAH ČÁSTI: I. Náležitosti charakteristiky systému řízení bezpečnosti... 5 1. Charakteristika systému řízení bezpečnosti... 5 2. Struktura a přehled vnitřních

Více

Statut interního auditu. Město Vodňany

Statut interního auditu. Město Vodňany Statut interního auditu Město Vodňany Vypracovala: Bc. Martina Benešová Ve Vodňanech, dne 12. prosince 2016 Město Vodňany STATUT INTERNÍHO AUDITU Statut interního auditu (dále jen,,statut ) se vydává na

Více

Systém managementu jakosti ISO 9001

Systém managementu jakosti ISO 9001 Systém managementu jakosti ISO 9001 Požadavky na QMS Organizace potřebují prokázat: schopnost trvale poskytovat produkt produkt splňuje požadavky zákazníka a příslušné předpisy zvyšování spokojenosti zákazníka

Více

IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ PRACOVNÍCH RIZIK

IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ PRACOVNÍCH RIZIK ENERGOM PROJEKTY IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ PRACOVNÍCH RIZIK Společnost: M&M Development company s.r.o. Sídlo: Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Nádražní 535/15 Zpracoval: Schválil: Ing. Michal Rychlík

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

OS_3_Řízení dokumentů

OS_3_Řízení dokumentů OS_3_Řízení dokumentů Pojmy, definice, zkratky A. Řízená dokumentace Je dokumentace, pro níž je vytvořen a udržován postup pro iniciaci, zpracování, přezkoumání, schvalování, vydání, evidenci, distribuci,

Více

462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení o změně některých zákonů (krizový zákon) Vláda nařizuje podle 40 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb.,

Více

Školení QMS pro zaměstnance společnosti ČSAD Tišnov, spol. s r.o.

Školení QMS pro zaměstnance společnosti ČSAD Tišnov, spol. s r.o. Školení QMS pro zaměstnance společnosti ČSAD Tišnov, spol. s r.o. Ing. Pavel Trvaj QESTR Spojenců 876 674 01 Třebíč pavel.trvaj@qestr.cz IČ: 68660910 Řízení QMS Co je to kvalita? Řízení QMS jakost (kvalita)

Více

ŠKODA AUTO a.s. Seznam kontrolních otázek pro udělení Ekologického osvědčení obchodním a servisním partnerům Škoda

ŠKODA AUTO a.s. Seznam kontrolních otázek pro udělení Ekologického osvědčení obchodním a servisním partnerům Škoda ŠKODA AUTO a.s. Seznam kontrolních otázek pro udělení Ekologického osvědčení obchodním a servisním partnerům Škoda Obecné požadavky Pořadí Hodnotící kritéria Požadavky Body 1. Pracovník OŽP stanovená

Více

Organizační směrnice č. 27/2013/SŘ. k zajištění BOZP

Organizační směrnice č. 27/2013/SŘ. k zajištění BOZP Organizační směrnice č. 27/2013/SŘ k zajištění BOZP Čj.: SŠNM/884/2013 Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 2. dubna 2013 Strana 1 (celkem 8) Čl. 1 Obsah směrnice

Více

R o z s a h z n a l o s t í

R o z s a h z n a l o s t í České dráhy, a.s. S m ě r n i c e pro školení a pro odbornou přípravu zaměstnanců Českých drah o požární ochraně Schváleno generálním ředitelem Českých drah dne pod čj.: Účinnost od: R o z s a h z n a

Více

INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví

INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví Březen 2015 1 Přehled prvků systému IMS 1. Politiky IMS 2. Integrovaný systém řízení 3. Obchodní případ 4. Návrh

Více

Zvládání radiační mimořádné události. Helena Chudá Odbor krizového řízení a informatiky

Zvládání radiační mimořádné události. Helena Chudá Odbor krizového řízení a informatiky Zvládání radiační mimořádné události Helena Chudá Odbor krizového řízení a informatiky helena.chuda@sujb.cz 1 Zvládání radiační mimořádné události (ZRMU) Zákon č. 18/1997 Sb. Zákon č. 263/2016 Sb. Havarijní

Více

EnCor Wealth Management s.r.o.

EnCor Wealth Management s.r.o. EnCor Wealth Management s.r.o. Politika střetu zájmů Účinnost ke dni: 1.6.2017 Stránka 1 z 6 1. Úvodní ustanovení I. Úvod II. III. A. Společnost EnCor Wealth Management s.r.o., se sídlem Údolní 1724/59,

Více

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. Stránka 1 z 8 Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Cíle a zásady bezpečnosti informací... 3 3. Organizace bezpečnosti... 4 4. Klasifikace

Více

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 Obsah Prohlášení o přijetí a dodržování principů RC 3 Úvod 4 Životní prostředí

Více

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 Strana 42 Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zemědělství čj. 41658/2001-60000

Více

HAVARIJNÍ PLÁN LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. MESIT reality, s.r.o.

HAVARIJNÍ PLÁN LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. MESIT reality, s.r.o. HAVARIJNÍ PLÁN LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY MESIT reality, s.r.o. Vypracoval: Martin Kubiš Kontroloval: Bc. Rostislav Beníček Schválil: Ing. Stanislav Mach Platnost od: 1. 1. 2016 1 OBSAH Identifikační

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Co je riziko? Řízení rizik v MHMP

Co je riziko? Řízení rizik v MHMP Co je riziko? Hrozba, že při zajišťování činností nastane určitá událost, jednání nebo stav s následnými nežádoucími dopady na plnění stanovených povinností, úkolů a schválených záměrů a cílů SPÚ. Je definováno

Více

H A R M O N O G R A M zpracování krizového plánu Středočeského kraje

H A R M O N O G R A M zpracování krizového plánu Středočeského kraje Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje Příloha 2 k j. HSKL 3897-1/ KŘ Počet listů: 7 H A R M O N O G R A M zpracování krizového plánu Středočeského kraje Zpracoval: plk. RNDr. Tomáš Holec ředitel

Více

Skladování chemických látek a odpadů z hlediska podnikové ekologie. ENVI GROUP s.r.o. Ing. Zdeněk Fildán

Skladování chemických látek a odpadů z hlediska podnikové ekologie. ENVI GROUP s.r.o. Ing. Zdeněk Fildán Skladování chemických látek a odpadů z hlediska podnikové ekologie ENVI GROUP s.r.o. Ing. Zdeněk Fildán www.envigroup.cz info@envigroup.cz 1 Oblasti Prevence závažných havárií: Zákon č. 224/2015 Sb., o

Více

KONTINUÁLNÍ ZLEPŠOVÁNÍ QS 83-01

KONTINUÁLNÍ ZLEPŠOVÁNÍ QS 83-01 Příloha č. 4 Družstevní školy SČMSD List číslo: 1 / 16 Druh dokumentu: směrnice Vydání: 2 Identifikační označení: QS 83-01 Výtisk číslo: 1 KONTINUÁLNÍ ZLEPŠOVÁNÍ QS 83-01 Tato směrnice slouží pouze pro

Více

ČSN EN ISO (únor 2012)

ČSN EN ISO (únor 2012) ČSN EN ISO 50001 (únor 2012) nahrazuje ČSN EN 16001 z 02/2010 kompatibilní s ISO 9001 a ISO 14001 Seminář: ČSN EN ISO 50001: 2012 Zadavatel: EKIS Délka přednášky: 1 hodina Přednášející: Ing. Vladimír Novotný

Více

Činnost jednotek požární ochrany při povodních. plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Činnost jednotek požární ochrany při povodních. plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje Činnost jednotek požární ochrany při povodních plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje 1 Bezpečnost komplexně Úkolem vlády ČR a orgánů všech územních samosprávných celků

Více

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological Consulting

Více

Odvětví (úsek): krizové řízení

Odvětví (úsek): krizové řízení čá 3/2011 VVpOK METODICKÝ POKYN Ministerstva zemědělství č. j. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. 5. 2011 k zajištění jednotného postupu orgánů krajů, hlavního města Prahy, orgánů obcí a městských částí

Více

Norma pro vedení pasportů výrobního zařízení

Norma pro vedení pasportů výrobního zařízení CHEMOPETROL,a.s Odbor údržby Norma pro vedení pasportů výrobního zařízení N 11 985 Tato norma je závazná pro všechny udržovatele a uživatele strojů a technologických zařízení v úseku výrobního ředitele

Více

Poř. č.. Osamělá 40, Brno

Poř. č.. Osamělá 40, Brno Příručka praktického rádce pro výstavbu a provoz v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví, požární bezpečnosti a ochrany životního prostředí Poř. č.. Pro ENERGIS 92, s.r.o. zhotovil: a provoz v oblasti

Více

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODDĚLENÍ PAS PRO OP VK

PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODDĚLENÍ PAS PRO OP VK PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODDĚLENÍ PAS PRO OP VK Identifikační kód: Č.j.: 22 858/2010-M1 Datum účinnosti: 15.9.2010 Verze: 1.0 ZPRACOVAL: SCHVÁLIL: Ing. Martin Ryšavý vedoucí oddělení

Více

462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 22. listopadu 2000

462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 22. listopadu 2000 462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 2000 k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) Změna: 36/2003 Sb. Změna:

Více

Kontrolní list Systém řízení výroby

Kontrolní list Systém řízení výroby Výrobek: Beton, lehký beton, stříkaný beton Zatřídění dle př. 2 NV-163 Tabulka Skupina Techn. specif.: 1 5,6,7 Výrobce: Adresa: IČO: Datum prověrky: Výrobna: Č. Požadavek Posouzení C NC R O Poznámka Zjištění

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 www.tuv-sud.cz s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 Zavádění sytému energetického managementu dle ČSN EN 16001 Záměr zvyšování energetické účinnosti trvalý proces zefektivňování snížení

Více

Schválení: Mgr. J. Deylová vedoucí zařízení Verze: 02

Schválení: Mgr. J. Deylová vedoucí zařízení Verze: 02 ZVYŠOVÁNÍ KVALITY POSKYTOVANÉ SOIÁLNÍ SLUŽBY Nahrazuje: Proces II SQ 15/2015 - Zvyšování kvality poskytované sociální služby, verze 01 Jméno a příjmení Funkce Podpis Domov pro seniory Karolinka Pod Obecnicu

Více

B e z p e č n ý p o d n i k

B e z p e č n ý p o d n i k STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE B e z p e č n ý p o d n i k Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Politika BOZP Přezkoumání a zlepšování Neustálé zlepšování Plánování Kontrola, měření a hodnocení

Více

Příloha č. 1a k vyhlášce č. 416/2004 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL ZA ROK.

Příloha č. 1a k vyhlášce č. 416/2004 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL ZA ROK. Příloha č. 1a k vyhlášce č. 416/2004. orgán veřejné správy Sestavují: ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL ZA ROK. správci kapitol státního rozpočtu, jiné organizační složky státu (včetně územních ch

Více

ZAJIŠTĚNÍ PO a BOZP V OBJEKTU CLASSIC 7

ZAJIŠTĚNÍ PO a BOZP V OBJEKTU CLASSIC 7 ZAJIŠTĚNÍ PO a BOZP V OBJEKTU CLASSIC 7 Datum platnosti: Schválil: Datum: Únor 2012 Zpracoval: Ing. Jan Stehlík - PREVENT s.r.o. Určeno pouze pro interní potřebu. Text dokumentu je výhradním duševním vlastnictvím

Více

ELEKTROWIN a. s. Politika společnosti. Interní materiál spol. ELEKTROWIN a.s.

ELEKTROWIN a. s. Politika společnosti. Interní materiál spol. ELEKTROWIN a.s. ELEKTROWIN a. s. Politika společnosti Interní materiál spol. ELEKTROWIN a.s. Datum vydání: 5. září 2008 Datum posl. revize: 19. dubna 2018 Schválil: Představenstvo společnosti Úvod Společnost ELEKTROWIN

Více

216/2011 Sb. VYHLÁŠKA

216/2011 Sb. VYHLÁŠKA 216/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. července 2011 o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl Ministerstvo zemědělství stanoví podle 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách

Více

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 Systém řízení jakosti ve společnosti vytváří podmínky pro její dobré postavení na trhu a tedy zabezpečení její budoucí prosperity. I.

Více

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s.

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s. ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více