Městská knihovna Kraslice, příspěvková organizace. Kraslice, Dukelská Knihovní řád

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městská knihovna Kraslice, příspěvková organizace. Kraslice, Dukelská 1128. Knihovní řád"

Transkript

1 Městská knihovna Kraslice, příspěvková organizace Kraslice, Dukelská 1128 Knihovní řád Aktualizováno k 1. lednu 2009

2 Městská knihovna Kraslice Knihovní řád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní řád je závazný pro veřejné a knihovní informační služby poskytované Městskou knihovnou Kraslice (dále jen MKK). MKK poskytuje svým čtenářům služby výpůjční, bibliografickoinformační, elektronické a reprografické a organizuje kulturní a vzdělávací programy pro veřejnost. II. Čtenáři knihovny 1. Čtenářem knihovny se může stát každý občan České republiky, který tuto skutečnost doloží platným občanským průkazem nebo jiným platným průkazem totožnosti vydaným orgány státní správy a samosprávy, kterým lze ověřit všechny základní identifikační údaje. Občané EU se prokazují platným cestovním dokladem, kterým se rozumí i průkaz totožnosti. Vůči občanům Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska je uplatňován stejný postup. Jiná pravidla platí pro občany tzv. třetích zemí, u kterých je navíc vyžadováno povolení k pobytu. Osoby mladší 15 let se mohou stát čtenářem knihovny pouze se souhlasem zákonného zástupce (s uvedením rodného jména a rodného čísla), čímž dospělý přejímá odpovědnost za dodržování knihovního řádu ze strany dítěte. Jako čtenář může být registrována také organizace s uvedením razítka, jména a rodného čísla pracovníka, který odpovídá za vypůjčené materiály. 2. Podpisem na přihlášce se čtenář zavazuje plnit ustanovení knihovního řádu a souhlasí s uložením svých základních identifikačních údajů do databáze registrovaných čtenářů knihovny. Základními identifikačními údaji se rozumí: jméno, příjmení, rodné číslo, adresa trvalého bydliště. Na osobní údaje čtenářů Městské knihovny Kraslice uložené v databázi čtenářů se vztahují ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Se způsobem zpracování osobních údajů jsou čtenáři podrobněji seznámeni v Příloze č. 1 ke Knihovnímu řádu MKK. 3. Čtenářem knihovny se stává občan vydáním čtenářského průkazu, který je nepřenosný, tzn. nemohou jej využívat rodinní příslušníci či známí čtenáře. Platnost čtenářského průkazu se obnovuje po uplynutí jednoho roku zaplacením registračního poplatku. Jeho výše je stanovena v přehledu poplatků. Registrační poplatek platí čtenář pouze v jednom oddělení MKK. 4. Ztrátu čtenářského průkazu je čtenář povinen knihovně ihned ohlásit. Do nahlášení ztráty průkazu knihovně zodpovídá za jeho případné zneužití a škody tím vzniklé. Za vystavení nového průkazu zaplatí čtenář poplatek dle přehledu poplatků. 5. Čtenářem oddělení pro dospělé se může stát pouze držitel občanského průkazu. 6. Čtenář je povinen do 14 dnů knihovně nahlásit jakékoli změny svých základních identifikačních údajů. III. Výpůjční služby 1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení Občanského zákoníku o půjčování věcí. 2. Při vstupu do knihovny je čtenář povinen předložit čtenářský průkaz. Bez platného čtenářského průkazu je vstup do provozních prostor povolen pouze se souhlasem obsluhy. Čtenář je povinen odložit zavazadla na místě k tomu určeném. 2

3 3. Čtenář s platným čtenářským průkazem má přístup k celému fondu knihovny, a to prostřednictvím elektronických katalogů a volným výběrem. Čtenář má právo prezenčního vypůjčení všech knihovních jednotek uložených v MKK. Mimo knihovnu si čtenář může vypůjčit pouze knihovní jednotky k tomu určené. Pouze prezenčně si čtenáři mohou půjčit knihy zařazené do příruční knihovny ve studovně, jako jsou slovníky, encyklopedie, vzácné publikace a poslední čísla docházejících periodik. 4. Výpůjční lhůta činí v oddělení pro dospělé čtenáře a v dětském oddělení 30 dní, knihovna však může stanovit kratší výpůjční dobu, případně žádat vrácení materiálů před uplynutím výpůjční lhůty. Na žádost čtenáře může knihovna prodloužit výpůjční lhůtu, nejvýše však třikrát. O prodloužení lhůty lze požádat i telefonicky nebo em. Výpůjčku nelze prodloužit, pokud je příslušný dokument rezervován pro dalšího čtenáře. 5. Výpůjčku cenných knih čtenář potvrzuje svým podpisem; v některých případech je knihovna oprávněna požadovat finanční zálohu (kauci), kterou čtenář obdrží zpět po vrácení knihy. 6. Jestliže kniha nebo jiný informační materiál, který čtenář potřebuje, je půjčen, může si ho zamluvit. Jakmile je materiál vrácen, oznámí to knihovna čtenáři písemně, telefonicky nebo em a po dobu 7 dnů mu materiál rezervuje. Dílo zamluvené několika čtenáři se půjčuje podle časového pořadu záznamů. Za telefonické nebo poštou či em zaslané upozornění o rezervaci neplatí čtenář poplatek. 7. Dokument, který MKK nemá ve svých fondech, může čtenáři zajistit pomocí meziknihovní výpůjční služby. Při výpůjčce meziknihovní výpůjční služby je čtenář povinen dodržet termín vrácení stanovený příslušnou knihovnou. 8. O počtu půjčených svazků rozhoduje knihovna zastoupená obsluhujícím knihovníkem. 9. Čtenář je povinen nakládat s vypůjčenými knihami šetrně, není oprávněn jí půjčovat dalším osobám. Vypůjčené materiály je povinen vrátit včas a v takovém stavu, v jakém je převzal. Případně poškození materiálu, zjištěné při vrácení, hradí čtenář, pokud toto poškození nebylo na základě upozornění čtenáře zjištěno při převzetí materiálu. 10. Onemocní-li čtenář nebo člen jeho rodiny infekční chorobou, nesmí si po dobu onemocnění a případné karantény půjčovat. Má-li v době vzniku nemoci materiály z knihovny půjčeny, je povinen to ohlásit knihovně a po ukončení karantény zajistit před vrácením dezinfekci vypůjčených materiálů. 11. Pravidelná výpůjční doba je zveřejněna vývěskou při vstupu do knihovny. Změny výpůjční doby jsou oznamovány formou vývěsky při vstupu do knihovny v dostatečném časovém předstihu. IV. Bibliograficko informační služba 1. Bibliograficko informační služba poskytuje všem uživatelům knihovny informace o literatuře a další informace bibliografického a faktografického charakteru. Nevypracovává za uživatele nebo pro ně 3

4 odpovědi v plné šíři, např. k otázkám ze soutěží vypsaných sdělovacími prostředky nebo k úkolům jinak zadaným uživateli, pouze poskytuje přehled o potřebné literatuře a informace o ní. 2. V rámci bibliograficko informační služby jsou poskytovány také služby řešeršní, kdy je čtenářům zpracován soupis informačních pramenů k určitému tématu. Rešerše je placená služba a čtenář si ji objednává vyplněním objednávkového formuláře. Rešerše je zpracována po zaplacení paušálního poplatku uvedeného v platném přehledu poplatků, který uživatel platí i v případě rešerše s nulovým počtem záznamů. Další poplatky se platí dle počtu nalezených záznamů (viz přehled poplatků). 3. Při složitějším dotazu s knihovna může stanovit odpovídající termín vyřízení. V. Studovna 1. Uživatel má právo vypůjčit si do studovny dokumenty z knihovních fondů knihovny. Má právo užívat ve studovně volně přístupné fondy, příruční knihovny a vyložené noviny a časopisy. Není dovoleno hromadit na stole dokumenty z příručních knihoven. Rovněž není dovoleno brát najednou víc než jeden vyložený titul časopisu nebo novin. 2. Uživatelé jsou povinni chovat se ve studovně tiše a ohleduplně k ostatním uživatelům, řídit se knihovním řádem a pokyny pracovníků knihovny. VI. Elektronické služby 1. Služby internetu mohou využívat všichni zájemci. 2. Knihovna čtenářům nabízí: - využívání webových stránek internetu a dostupných databází - využití informací na CD ROM 3. Čtenář nahlásí pracovníkům knihovny zahájení a ukončení práce s počítačem. Po ukončení práce musí zůstat počítat ve stavu, ve kterém byl předán obsluhou. 4. Každý uživatel může pracovat na počítači až jednu hodinu, v dětském oddělení 30 minut. Tuto dobu je možno prodloužit, není-li přítomen další zájemce. 5. Počet osob pracujících současně na 1 počítači je omezen na maximálně 2 osoby. 6. Informace a soubory získané při práci s internetem si uživatel může vytisknout nebo nahrát na disketu. 7. Uživatelé smějí používat vlastní diskety pouze v případě, že jim je před použitím obsluha zkontroluje antivirovým programem. Jinak mohou používat diskety zakoupené v knihovně. 8. Uživatelé mohou používat pouze předinstalovaný software. 9. Uživatel nesmí: nahrávat na pevný disk jakékoli soubory 4

5 provádět jakékoliv změny programů nahrávat, rušit, vytvářet nebo modifikovat soubory či adresáře, měnit nastavení software resetovat nebo vypínat počítač provozovat počítačové hry navštěvovat webové stránky, které prezentují pornografii, rasovou, národnostní nebo náboženskou nenávist 10. Uživatel nese plnou odpovědnost za případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoli způsobem mohly mít vliv na provoz počítače nebo sítě. Je zodpovědný za škody vzniklé neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky, včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry. 11. Získané informace (v jakémkoliv formě a na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům. 12. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorských a o změně některých zákonů (autorský zákon) a ostatní předpisy. Případně zneužití dat a informací může být trestné. 13. Knihovna nenese odpovědnost za kvalitu a rychlost připojení k internetu ani za obsah souborů stažených z internetu, zvláště, obsahují-li viry. 14. Ceny za připojení k internetu jsou uvedeny v platném přehledu poplatků. V průběhu realizace Projektu internetizace knihoven (PIK) do jeho ukončení neplatí uživatel poplatek za připojení k internetu. VII. Pořádková opatření, poplatky, ceny a pokuty 1. Uživatel knihovny je povinen dodržovat knihovní řád, řídit se předpisy a směrnicemi pro činnost knihoven a její fondy, katalogy a čtenářské pomůcky, dodržovat pokyny pracovníků knihovny a podrobit se kontrolním opatřením nutným pro udržení pořádku a ochrany majetku ve správě knihovny. 2. Poskytování základních služeb je bezplatné. Čtenář zaplatí roční poplatek za registraci ve výši stanovené platným ceníkem služeb. 3. Čtenář je povinen dodržovat výpůjční lhůty. Nevrátí-li čtenář vypůjčené knihy včas, knihovna mu účtuje poplatky z prodlení podle platného přehledu poplatků. První upomínku knihovna písemně nezasílá čtenářům, kteří nesdělí knihovně své mobilní telefonní číslo nebo elektronický kontakt. Čtenář je povinen ji uhradit podle platného přehledu poplatků. Pokud registrovaný čtenář sdělí knihovně své mobilní telefonní číslo nebo ovou adresu, je mu zasílána elektronickou cestou předupomínka i I. upomínka. Následující upomínky jsou zasílány v elektronické nebo písemné formě vždy po 30 dnech. 5

6 4. V případě, že ani po III. upomínce čtenář knihy nevrátí, bude mu zasláno předsoudní upozornění IV. upomínka, za kterou zaplatí poplatek podle platného přehledů poplatků. Nebudou-li knihy vráceny do 14 dnů po zaslání IV. upomínky, budou vymáhány právní cestou současně s poplatky soudního řízení. 5. Při překročení výpůjční lhůty u knih půjčených prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby, stanoví správa knihovny poplatek v takové výši, jakou nárokuje knihovna, v jejímž vlastnictví kniha je, navýšený o částku z prodlení uvedenou v platném přehledu poplatků. 6. Za ztracenou nebo poškozenou knihu, časopis nebo jiný informační materiál je požadována náhrada, a to: a) kniha, časopis nebo jiný materiál téhož vydání b) kniha, časopis nebo jiný materiál jiného vydání c) zaplacení pořizovací hodnoty materiálu Ve všech případech je čtenář povinen zaplatit poplatek podle platného přehledu poplatků za nové knihovnické zpracování. 7. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů. 8. Za ztrátu čtenářského průkazu stanoví knihovna poplatek uvedený v platném přehledu poplatků. 9. Za speciální služby účtuje knihovna poplatky podle platných ceníků. 10. Zaměstnanci MKK jsou z placení poplatků vyjmuti (včetně důchodců MKK). 11. Do knihovny je zakázán vstup s zapnutými mobilními telefony, jídlem a pitím. 12. Čtenářem knihovny přestává být osoba: a) která se odhlásí z řad čtenářů, b) která úmyslně nebo z nedbalosti zaviní poškození materiálů vypůjčených z fondů knihovny nebo způsobí knihovně jinou škodu a odmítá poskytnout předepsanou náhradu, c) která je ředitelem knihovny z řad čtenářů vyloučena pro porušování knihovního řádu. VIII. Závěrečná ustanovení 1. Uživatelé knihovny mohou podávat stížnosti a připomínky k činnosti knihovny písemně nebo ústně řediteli knihovny. 2. Výjimku z ustanovení tohoto řádu může z závažných případech povolit ředitel organizace. 3. Tímto knihovním řádem je aktualizován knihovní řád z a tento knihovní řád nabývá účinnosti dnem Nedílnou součástí Knihovního řádu jsou přílohy č. 1 a 2. V Kraslicích dne Ing. Jana Obstová, ředitelka 6

7 PŘÍLOHA č. 1 Knihovního řádu Městské knihovny Kraslice I. Zpracování, uchovávání a ochrana osobních údajů čtenářů Městská knihovna Kraslice (dále jen MKK) zpracovává osobní údaje čtenářů ve smyslu zákona č. 102/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a v souladu s účelem, k němuž byl registrována na Úřadu pro ochranu osobních údajů pod č /001. Osobní údaje čtenářů jsou zpracovávány v oddělení pro dospělé a v dětském oddělení. II. Účel vytvoření databáze čtenářů Účelem zpracování osobních údajů čtenářů v MKK je: a) ochrana majetku pořízeného z veřejných rozpočtových zdrojů, zejména pak knihovního fondu půjčovaného čtenářům mimo prostory knihovny b) poskytování kvalitních služeb čtenářům tím, že bude čtenáře účinně kontaktovat v případech vymezených knihovním řádem nebo v případech, že si to čtenář sám vyžádá; povede přesnou evidenci o všech transakcích, zejména o provedených výpůjčkách c) naplnění povinností uložených knihovně obecně závaznými předpisy zejména zákonem č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví a zřizovací listinou knihovny. III. Rozsah zpracovávaných osobních údajů čtenářů Základní identifikační údaje čtenáře: jméno a příjmení, adresa bydliště čtenáře (tj. místo trvalého pobytu čtenáře), rodné číslo. Tyto údaje je čtenář povinen uvést a akceptovat jejich zpracování knihovnou, pokud chce využívat jejich služeb v plném rozsahu. Čtenář, který nedá souhlas s jejich zpracováním, může užívat pouze těch služeb, které knihovna poskytuje anonymně. Základní identifikační údaje ověřuje knihovna podle platných osobních dokladů. U občanů ČR je takovým dokladem občanský průkaz, u cizích státních příslušníků průkaz totožnosti a u občanů z tzv.!třetích zemí povolení k pobytu Další kontaktní údaje čtenáře: akademické tituly, kontaktní či přechodná adresa čtenáře, další možná spojení na čtenáře (telefon, fax, ,...). Tyto údaje jsou dobrovolné. Základní identifikační údaje zákonného zástupce v případě, že čtenářem je osoba nezletilá, uvede se rovněž jméno, příjmení a adresa zákonného zástupce. Pokud je adresa shodná s adresou dítěte, je zpracovávána pouze adresa dítěte. Údaje využívané pro statistické účely (pokud je čtenář uvede) musí jít o údaje dobrovolné. Údaje služební údaje o čtenářském průkazu, o výpůjčkách, rezervacích,... Údaje účetní údaje o provedených finančních transakcích mezi čtenářem a knihovnou, zejména o jejich účelu a dalších náležitostech dle 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. IV. Zpracování osobních údajů čtenářů Osobní údaje čtenářů, zjištěné na základě předloženého platného občanského průkazu nebo jiného platného průkazu totožnosti, zaznamenávají pracovnice knihovny do elektronického formuláře přihlášky ve výpůjčním modulu LANius. Tuto přihlášku následně vytisknou a čtenář svým podpisem potvrzuje správnost zapsaných údajů a souhlas s uložením údajů do databáze čtenářů. V. Uchovávání osobních údajů čtenářů Na originálních písemnostech - vytištěné a podepsané přihlášky jsou shromažďovány a uchovávány na bezpečném místě, kam je zamezen přístup nepovolaným osobám. V počítačových databázích - elektronické přihlášky jsou v počítači uloženy do databáze čtenářů. Údaje v této databázi jsou chráněny bezpečnostními prostředky SW firmy LANius a přístupovými hesly. 7

8 Na archivních médiích data ze všech modulů systému Clavius (tedy i elektronická databáze čtenářů) jsou zálohována na disketu a dále jsou vypalována na CD-ROM. Tato média jsou uložena na bezpečném místě, kam je zamezen přístup nepovolaným osobám. VI. Likvidace osobních údajů čtenářů Osobní údaje čtenáře zpracovává knihovna, dokud čtenář nepožádá o ukončení zpracování svých osobních údajů nebo dokud neuplyne lhůta dvou let od vypršení platnosti jeho čtenářského průkazu a čtenář nemá vůči knihovně žádné závazky. Pokud čtenář požádá o ukončení zpracování svých osobních údajů nebo pokud uplyne výše uvedená lhůta a čtenář nemá vůči knihovně žádné další závazky, má se členství čtenáře v knihovně za ukončené a knihovna provede likvidaci jeho osobních údajů následujícím způsobem: Skartace originálních písemností přihláška čtenáře a případné změnové formuláře jsou fyzicky zlikvidovány podle Skartačního řádu MKK. Vymazání identifikačních údajů v počítačových databázích identifikační údaje čtenáře jsou v počítačové databáze vymazány. Likvidace osobních údajů čtenáře na archivních médiích údaje na disketě CD-ROM se při každém zálohování přepisují a jsou stahovány z elektronické databáze v systému Clavius, tedy jsou-li údaje z této databáze vymazány, na disketu ani na CD-ROM se již nezálohují. VII. Způsob ochrany osobních údajů čtenářů vytištěné čtenářské přihlášky jsou uzamčené a po uplynutí doby nezbytné k účelu jejich zpracování jsou skartovány podle Skartačního řádu MKK, osobní údaje v elektronické podobě jsou shromažďovány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jeho zpracování. Po uplynutí této doby jsou z elektronické databáze vymazány, přístup k počítačům, na kterých se pracuje s osobními údaji čtenářů, mají pouze pracovnice MKK. Tyto počítače jsou dále chráněny přístupovými hesly a jejich monitory bezpečnostními filtry. zaměstnanci MKS, kteří mají přístup k osobním údajům čtenářů, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o těchto osobních údajích a rovněž o bezpečnostních opatřeních provedených v MKK za účelem ochrany osobních údajů pokud čtenář zjistí, že došlo k porušení povinností ze strany knihovny, má právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě. V Kraslicích

9 PŘÍLOHA č. 2 Knihovního řádu Městské knihovny Kraslice Přehled poplatků 1. Registrační poplatek Dospělý 100,-Kč Důchodci, studující, děti 50,-Kč, Důchodci nad 70 let zdarma Jednorázová výpůjčka 25,-Kč (na dobu 30 dnů) Jednorázová výpůjčka 50,- Kč (na dobu 60 dnů v období červenec srpen) 2. Poplatek z prodlení Poplatek za překročení 30 denní výpůjční doby 1. upomínka (písemně se nezasílá) 10,-Kč 2. upomínka 30,-Kč 3. upomínka 50,-Kč 4. (kvalifikovaná) upomínka 60,-Kč U meziknihovních výpůjček poplatek, který nárokuje knihovna, v jejímž vlastnictví kniha je, navýšený o 30,-Kč Poplatky z prodlení se nesčítají 3. Pokuty při ztrátě materiálu čtenář je povinen nahradit knihu nebo časopis stejným vydáním, jiným vydáním nebo zaplatit pořizovací cenu knihy nebo časopisu a vždy je povinen zaplatit poplatek za nové knihovnické zpracováním a) při ztrátě beletrie 50,-Kč b) při ztrátě naučné literatury 100,-Kč c) při ztrátě časopisu 20,-Kč Poplatky za ztrátu čtenářského průkazu 20,-Kč Poplatky za poškození čárového kódu 20,-Kč 4. Internet využití sítě Internet 0,-Kč (po dobu realizace PIK) práce s PC 15,-Kč disketa pro zálohu informací 15,-Kč tisk A4 2,-Kč 5. Rešeršní služby Zadání (zadavatel platí poplatek i v případě rešerše s nulovým počtem záznamů) 20,-Kč 1 záznam rešerše 1,-Kč 6. Reprografické služby tisk A4 2,-Kč oboustranně 3,-Kč tisk A3 4,-Kč oboustranně 5,-Kč barevný tisk 15,-Kč. 9

10 10

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD S T Á T NÍ TECHNICKÉ KNIHOVNY

KNIHOVNÍ ŘÁD S T Á T NÍ TECHNICKÉ KNIHOVNY KNIHOVNÍ ŘÁD S T Á T NÍ TECHNICKÉ KNIHOVNY PRAHA 2008 2 OBSAH Poslání a činnost knihovny 3 Část I 1 Základní ustanovení 3 2 Uživatelé STK 5 3 Výpůjční řád 7 Část II Práva a povinnosti uživatelů 1 Obecná

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Ignáta Herrmanna a Informačního centra Chotěboř

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Ignáta Herrmanna a Informačního centra Chotěboř KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Ignáta Herrmanna a Informačního centra Chotěboř V souladu se zřizovací listinou Knihovny Ignáta Herrmanna a Informačního centra Chotěboř (knihovna), schválenou zastupitelstvem města

Více

Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem

Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem I. Základní ustanovení Čl.1 Knihovní řád je vydán na základě Zřizovací listiny Městské knihovny Lysá nad Labem vydané 16.2. 2006. Upravuje podmínky poskytování

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD. Městská knihovna Chodov. Základní ustanovení

KNIHOVNÍ ŘÁD. Městská knihovna Chodov. Základní ustanovení KNIHOVNÍ ŘÁD Městská knihovna Chodov Základní ustanovení čl. 1 1. Městská knihovna Chodov (dále též jen MK Chodov) je zřízena jako příspěvková organizace města Chodova Zřizovací listinou Městské knihovny

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu V souladu se statutární listinou nadačního fondu Pražský literární dům autorů německého jazyka ze dne 23. 6. 2004 a podle 4 odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb.

Více

Knihovní řád Knihovny Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur

Knihovní řád Knihovny Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur Směrnice GŘ č. 3/2013 Č.j.: 2013/1035/NM Název: Knihovní řád Knihovny Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur Gestor: Datum schválení: Ředitelka Náprstkova muzea asijských, afrických

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD místní veřejné knihovny v Praze Nedvězí

KNIHOVNÍ ŘÁD místní veřejné knihovny v Praze Nedvězí KNIHOVNÍ ŘÁD místní veřejné knihovny v Praze Nedvězí V souladu s 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád: I. Základní ustanovení Čl. 1 Poslání a činnost knihovny

Více

KNIHOVNÍ A VÝPŮJČNÍ ŘÁD ODBORNÉ KNIHOVNY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

KNIHOVNÍ A VÝPŮJČNÍ ŘÁD ODBORNÉ KNIHOVNY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 KNIHOVNÍ A VÝPŮJČNÍ ŘÁD ODBORNÉ KNIHOVNY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY (dále jen Knihovní řád ) Tento Knihovní řád upravuje postavení a činnost odborné knihovny České národní banky.

Více

Knihovní řád Městské knihovny Poděbrady

Knihovní řád Městské knihovny Poděbrady Knihovní řád Městské knihovny Poděbrady Všeobecná ustanovení Městská knihovna v Poděbradech je veřejnou univerzální knihovnou. Knihovní fondy Knihovní fondy a zařízení jsou majetkem města. Knihovna, čtenáři

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD MÍSTNÍ VEŘEJNÉ KNIHOVNY. Náchodská 754, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice

KNIHOVNÍ ŘÁD MÍSTNÍ VEŘEJNÉ KNIHOVNY. Náchodská 754, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice KNIHOVNÍ ŘÁD MÍSTNÍ VEŘEJNÉ KNIHOVNY Náchodská 754, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Knihovní řád je vydán pro Místní veřejnou knihovnu Náchodská 754, Praha 9 - Horní Počernic,

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD. a) evidenční poplatky je čtenář povinen zaplatit do měsíce po vypršení jejich platnosti, která je 12 měsíců

KNIHOVNÍ ŘÁD. a) evidenční poplatky je čtenář povinen zaplatit do měsíce po vypršení jejich platnosti, která je 12 měsíců KNIHOVNÍ ŘÁD Základní ustanovení 1. Poslání knihovny Knihovna je knihovnou základní ve smyslu 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb.(knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických a

Více

Knihovní řád č. 2/2014. Knihovny Regionálního muzea v Chrudimi

Knihovní řád č. 2/2014. Knihovny Regionálního muzea v Chrudimi Knihovní řád č. 2/2014 Knihovny Regionálního muzea v Chrudimi Článek 1 Základní ustanovení, poslání knihovny 1. Knihovna Regionálního muzea v Chrudimi (dále jen RM) je v souladu se zřizovací listinou muzea

Více

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě V Rožnově pod Radhoštěm, 1. března 2012 Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě 1. Základní ustanovení.

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NETBOX A KUKI

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NETBOX A KUKI VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NETBOX A KUKI Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Společnost SMART Comp. a.s., se sídlem Brno, Kubíčkova 1115/8, IČ: 25517767, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Všeobecné obchodní podmínky METRONET (dále jen Všeobecné obchodní podmínky nebo VOP )

Všeobecné obchodní podmínky METRONET (dále jen Všeobecné obchodní podmínky nebo VOP ) Všeobecné obchodní podmínky METRONET (dále jen Všeobecné obchodní podmínky nebo VOP ) Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky stanovují a blíže rozvádějí podmínky, za nichž poskytuje Poskytovatel

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Účinné od 10.5.2015 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1 Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (Obecná část Všeobecných podmínek) 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby poskytovatele ( Všeobecné podmínky ) upravují práva a

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. Článek 1 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VPS ) Definice pojmů účinné od 18. 8. 2014 1.1. Pro účely VPS mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50

POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 Obsah Pojistná smlouva/pojistka č. CIFUG 1/2007 3 Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé neživotní pojištění č. 3/2009 14 POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA Č. CIFUG1/2007 Úplné znění Pojistné

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1. ledna 2013 1. Výklad pojmů 1.1 Smlouva je smlouva o poskytování sdružených

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Základní pojmy

I. Úvodní ustanovení. II. Základní pojmy aukčního řádu upravujícího účast na internetové aukci v systému společnosti Aladin Antik s. r. o. provozovaném na portálu www.galerieplatyz.cz a pravidla jejího průběhu a užívání I. Úvodní ustanovení Tyto

Více

o užívání adresáře, tzv. uživatelského konta, na zabezpečeném serveru NTK a o využívání služeb kooperačního systému Virtuální polytechnické knihovny

o užívání adresáře, tzv. uživatelského konta, na zabezpečeném serveru NTK a o využívání služeb kooperačního systému Virtuální polytechnické knihovny Smlouva č. /ES/ o užívání adresáře, tzv. uživatelského konta, na zabezpečeném serveru NTK a o využívání služeb kooperačního systému Virtuální polytechnické knihovny uzavřená mezi Národní technickou knihovnou,

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica)

Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica) Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica) vydané s platností a účinností od 1. 11. 2013 1. Všeobecné

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více