Městská knihovna Kraslice, příspěvková organizace. Kraslice, Dukelská Knihovní řád

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městská knihovna Kraslice, příspěvková organizace. Kraslice, Dukelská 1128. Knihovní řád"

Transkript

1 Městská knihovna Kraslice, příspěvková organizace Kraslice, Dukelská 1128 Knihovní řád Aktualizováno k 1. lednu 2009

2 Městská knihovna Kraslice Knihovní řád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní řád je závazný pro veřejné a knihovní informační služby poskytované Městskou knihovnou Kraslice (dále jen MKK). MKK poskytuje svým čtenářům služby výpůjční, bibliografickoinformační, elektronické a reprografické a organizuje kulturní a vzdělávací programy pro veřejnost. II. Čtenáři knihovny 1. Čtenářem knihovny se může stát každý občan České republiky, který tuto skutečnost doloží platným občanským průkazem nebo jiným platným průkazem totožnosti vydaným orgány státní správy a samosprávy, kterým lze ověřit všechny základní identifikační údaje. Občané EU se prokazují platným cestovním dokladem, kterým se rozumí i průkaz totožnosti. Vůči občanům Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska je uplatňován stejný postup. Jiná pravidla platí pro občany tzv. třetích zemí, u kterých je navíc vyžadováno povolení k pobytu. Osoby mladší 15 let se mohou stát čtenářem knihovny pouze se souhlasem zákonného zástupce (s uvedením rodného jména a rodného čísla), čímž dospělý přejímá odpovědnost za dodržování knihovního řádu ze strany dítěte. Jako čtenář může být registrována také organizace s uvedením razítka, jména a rodného čísla pracovníka, který odpovídá za vypůjčené materiály. 2. Podpisem na přihlášce se čtenář zavazuje plnit ustanovení knihovního řádu a souhlasí s uložením svých základních identifikačních údajů do databáze registrovaných čtenářů knihovny. Základními identifikačními údaji se rozumí: jméno, příjmení, rodné číslo, adresa trvalého bydliště. Na osobní údaje čtenářů Městské knihovny Kraslice uložené v databázi čtenářů se vztahují ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Se způsobem zpracování osobních údajů jsou čtenáři podrobněji seznámeni v Příloze č. 1 ke Knihovnímu řádu MKK. 3. Čtenářem knihovny se stává občan vydáním čtenářského průkazu, který je nepřenosný, tzn. nemohou jej využívat rodinní příslušníci či známí čtenáře. Platnost čtenářského průkazu se obnovuje po uplynutí jednoho roku zaplacením registračního poplatku. Jeho výše je stanovena v přehledu poplatků. Registrační poplatek platí čtenář pouze v jednom oddělení MKK. 4. Ztrátu čtenářského průkazu je čtenář povinen knihovně ihned ohlásit. Do nahlášení ztráty průkazu knihovně zodpovídá za jeho případné zneužití a škody tím vzniklé. Za vystavení nového průkazu zaplatí čtenář poplatek dle přehledu poplatků. 5. Čtenářem oddělení pro dospělé se může stát pouze držitel občanského průkazu. 6. Čtenář je povinen do 14 dnů knihovně nahlásit jakékoli změny svých základních identifikačních údajů. III. Výpůjční služby 1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení Občanského zákoníku o půjčování věcí. 2. Při vstupu do knihovny je čtenář povinen předložit čtenářský průkaz. Bez platného čtenářského průkazu je vstup do provozních prostor povolen pouze se souhlasem obsluhy. Čtenář je povinen odložit zavazadla na místě k tomu určeném. 2

3 3. Čtenář s platným čtenářským průkazem má přístup k celému fondu knihovny, a to prostřednictvím elektronických katalogů a volným výběrem. Čtenář má právo prezenčního vypůjčení všech knihovních jednotek uložených v MKK. Mimo knihovnu si čtenář může vypůjčit pouze knihovní jednotky k tomu určené. Pouze prezenčně si čtenáři mohou půjčit knihy zařazené do příruční knihovny ve studovně, jako jsou slovníky, encyklopedie, vzácné publikace a poslední čísla docházejících periodik. 4. Výpůjční lhůta činí v oddělení pro dospělé čtenáře a v dětském oddělení 30 dní, knihovna však může stanovit kratší výpůjční dobu, případně žádat vrácení materiálů před uplynutím výpůjční lhůty. Na žádost čtenáře může knihovna prodloužit výpůjční lhůtu, nejvýše však třikrát. O prodloužení lhůty lze požádat i telefonicky nebo em. Výpůjčku nelze prodloužit, pokud je příslušný dokument rezervován pro dalšího čtenáře. 5. Výpůjčku cenných knih čtenář potvrzuje svým podpisem; v některých případech je knihovna oprávněna požadovat finanční zálohu (kauci), kterou čtenář obdrží zpět po vrácení knihy. 6. Jestliže kniha nebo jiný informační materiál, který čtenář potřebuje, je půjčen, může si ho zamluvit. Jakmile je materiál vrácen, oznámí to knihovna čtenáři písemně, telefonicky nebo em a po dobu 7 dnů mu materiál rezervuje. Dílo zamluvené několika čtenáři se půjčuje podle časového pořadu záznamů. Za telefonické nebo poštou či em zaslané upozornění o rezervaci neplatí čtenář poplatek. 7. Dokument, který MKK nemá ve svých fondech, může čtenáři zajistit pomocí meziknihovní výpůjční služby. Při výpůjčce meziknihovní výpůjční služby je čtenář povinen dodržet termín vrácení stanovený příslušnou knihovnou. 8. O počtu půjčených svazků rozhoduje knihovna zastoupená obsluhujícím knihovníkem. 9. Čtenář je povinen nakládat s vypůjčenými knihami šetrně, není oprávněn jí půjčovat dalším osobám. Vypůjčené materiály je povinen vrátit včas a v takovém stavu, v jakém je převzal. Případně poškození materiálu, zjištěné při vrácení, hradí čtenář, pokud toto poškození nebylo na základě upozornění čtenáře zjištěno při převzetí materiálu. 10. Onemocní-li čtenář nebo člen jeho rodiny infekční chorobou, nesmí si po dobu onemocnění a případné karantény půjčovat. Má-li v době vzniku nemoci materiály z knihovny půjčeny, je povinen to ohlásit knihovně a po ukončení karantény zajistit před vrácením dezinfekci vypůjčených materiálů. 11. Pravidelná výpůjční doba je zveřejněna vývěskou při vstupu do knihovny. Změny výpůjční doby jsou oznamovány formou vývěsky při vstupu do knihovny v dostatečném časovém předstihu. IV. Bibliograficko informační služba 1. Bibliograficko informační služba poskytuje všem uživatelům knihovny informace o literatuře a další informace bibliografického a faktografického charakteru. Nevypracovává za uživatele nebo pro ně 3

4 odpovědi v plné šíři, např. k otázkám ze soutěží vypsaných sdělovacími prostředky nebo k úkolům jinak zadaným uživateli, pouze poskytuje přehled o potřebné literatuře a informace o ní. 2. V rámci bibliograficko informační služby jsou poskytovány také služby řešeršní, kdy je čtenářům zpracován soupis informačních pramenů k určitému tématu. Rešerše je placená služba a čtenář si ji objednává vyplněním objednávkového formuláře. Rešerše je zpracována po zaplacení paušálního poplatku uvedeného v platném přehledu poplatků, který uživatel platí i v případě rešerše s nulovým počtem záznamů. Další poplatky se platí dle počtu nalezených záznamů (viz přehled poplatků). 3. Při složitějším dotazu s knihovna může stanovit odpovídající termín vyřízení. V. Studovna 1. Uživatel má právo vypůjčit si do studovny dokumenty z knihovních fondů knihovny. Má právo užívat ve studovně volně přístupné fondy, příruční knihovny a vyložené noviny a časopisy. Není dovoleno hromadit na stole dokumenty z příručních knihoven. Rovněž není dovoleno brát najednou víc než jeden vyložený titul časopisu nebo novin. 2. Uživatelé jsou povinni chovat se ve studovně tiše a ohleduplně k ostatním uživatelům, řídit se knihovním řádem a pokyny pracovníků knihovny. VI. Elektronické služby 1. Služby internetu mohou využívat všichni zájemci. 2. Knihovna čtenářům nabízí: - využívání webových stránek internetu a dostupných databází - využití informací na CD ROM 3. Čtenář nahlásí pracovníkům knihovny zahájení a ukončení práce s počítačem. Po ukončení práce musí zůstat počítat ve stavu, ve kterém byl předán obsluhou. 4. Každý uživatel může pracovat na počítači až jednu hodinu, v dětském oddělení 30 minut. Tuto dobu je možno prodloužit, není-li přítomen další zájemce. 5. Počet osob pracujících současně na 1 počítači je omezen na maximálně 2 osoby. 6. Informace a soubory získané při práci s internetem si uživatel může vytisknout nebo nahrát na disketu. 7. Uživatelé smějí používat vlastní diskety pouze v případě, že jim je před použitím obsluha zkontroluje antivirovým programem. Jinak mohou používat diskety zakoupené v knihovně. 8. Uživatelé mohou používat pouze předinstalovaný software. 9. Uživatel nesmí: nahrávat na pevný disk jakékoli soubory 4

5 provádět jakékoliv změny programů nahrávat, rušit, vytvářet nebo modifikovat soubory či adresáře, měnit nastavení software resetovat nebo vypínat počítač provozovat počítačové hry navštěvovat webové stránky, které prezentují pornografii, rasovou, národnostní nebo náboženskou nenávist 10. Uživatel nese plnou odpovědnost za případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoli způsobem mohly mít vliv na provoz počítače nebo sítě. Je zodpovědný za škody vzniklé neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky, včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry. 11. Získané informace (v jakémkoliv formě a na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům. 12. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorských a o změně některých zákonů (autorský zákon) a ostatní předpisy. Případně zneužití dat a informací může být trestné. 13. Knihovna nenese odpovědnost za kvalitu a rychlost připojení k internetu ani za obsah souborů stažených z internetu, zvláště, obsahují-li viry. 14. Ceny za připojení k internetu jsou uvedeny v platném přehledu poplatků. V průběhu realizace Projektu internetizace knihoven (PIK) do jeho ukončení neplatí uživatel poplatek za připojení k internetu. VII. Pořádková opatření, poplatky, ceny a pokuty 1. Uživatel knihovny je povinen dodržovat knihovní řád, řídit se předpisy a směrnicemi pro činnost knihoven a její fondy, katalogy a čtenářské pomůcky, dodržovat pokyny pracovníků knihovny a podrobit se kontrolním opatřením nutným pro udržení pořádku a ochrany majetku ve správě knihovny. 2. Poskytování základních služeb je bezplatné. Čtenář zaplatí roční poplatek za registraci ve výši stanovené platným ceníkem služeb. 3. Čtenář je povinen dodržovat výpůjční lhůty. Nevrátí-li čtenář vypůjčené knihy včas, knihovna mu účtuje poplatky z prodlení podle platného přehledu poplatků. První upomínku knihovna písemně nezasílá čtenářům, kteří nesdělí knihovně své mobilní telefonní číslo nebo elektronický kontakt. Čtenář je povinen ji uhradit podle platného přehledu poplatků. Pokud registrovaný čtenář sdělí knihovně své mobilní telefonní číslo nebo ovou adresu, je mu zasílána elektronickou cestou předupomínka i I. upomínka. Následující upomínky jsou zasílány v elektronické nebo písemné formě vždy po 30 dnech. 5

6 4. V případě, že ani po III. upomínce čtenář knihy nevrátí, bude mu zasláno předsoudní upozornění IV. upomínka, za kterou zaplatí poplatek podle platného přehledů poplatků. Nebudou-li knihy vráceny do 14 dnů po zaslání IV. upomínky, budou vymáhány právní cestou současně s poplatky soudního řízení. 5. Při překročení výpůjční lhůty u knih půjčených prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby, stanoví správa knihovny poplatek v takové výši, jakou nárokuje knihovna, v jejímž vlastnictví kniha je, navýšený o částku z prodlení uvedenou v platném přehledu poplatků. 6. Za ztracenou nebo poškozenou knihu, časopis nebo jiný informační materiál je požadována náhrada, a to: a) kniha, časopis nebo jiný materiál téhož vydání b) kniha, časopis nebo jiný materiál jiného vydání c) zaplacení pořizovací hodnoty materiálu Ve všech případech je čtenář povinen zaplatit poplatek podle platného přehledu poplatků za nové knihovnické zpracování. 7. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů. 8. Za ztrátu čtenářského průkazu stanoví knihovna poplatek uvedený v platném přehledu poplatků. 9. Za speciální služby účtuje knihovna poplatky podle platných ceníků. 10. Zaměstnanci MKK jsou z placení poplatků vyjmuti (včetně důchodců MKK). 11. Do knihovny je zakázán vstup s zapnutými mobilními telefony, jídlem a pitím. 12. Čtenářem knihovny přestává být osoba: a) která se odhlásí z řad čtenářů, b) která úmyslně nebo z nedbalosti zaviní poškození materiálů vypůjčených z fondů knihovny nebo způsobí knihovně jinou škodu a odmítá poskytnout předepsanou náhradu, c) která je ředitelem knihovny z řad čtenářů vyloučena pro porušování knihovního řádu. VIII. Závěrečná ustanovení 1. Uživatelé knihovny mohou podávat stížnosti a připomínky k činnosti knihovny písemně nebo ústně řediteli knihovny. 2. Výjimku z ustanovení tohoto řádu může z závažných případech povolit ředitel organizace. 3. Tímto knihovním řádem je aktualizován knihovní řád z a tento knihovní řád nabývá účinnosti dnem Nedílnou součástí Knihovního řádu jsou přílohy č. 1 a 2. V Kraslicích dne Ing. Jana Obstová, ředitelka 6

7 PŘÍLOHA č. 1 Knihovního řádu Městské knihovny Kraslice I. Zpracování, uchovávání a ochrana osobních údajů čtenářů Městská knihovna Kraslice (dále jen MKK) zpracovává osobní údaje čtenářů ve smyslu zákona č. 102/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a v souladu s účelem, k němuž byl registrována na Úřadu pro ochranu osobních údajů pod č /001. Osobní údaje čtenářů jsou zpracovávány v oddělení pro dospělé a v dětském oddělení. II. Účel vytvoření databáze čtenářů Účelem zpracování osobních údajů čtenářů v MKK je: a) ochrana majetku pořízeného z veřejných rozpočtových zdrojů, zejména pak knihovního fondu půjčovaného čtenářům mimo prostory knihovny b) poskytování kvalitních služeb čtenářům tím, že bude čtenáře účinně kontaktovat v případech vymezených knihovním řádem nebo v případech, že si to čtenář sám vyžádá; povede přesnou evidenci o všech transakcích, zejména o provedených výpůjčkách c) naplnění povinností uložených knihovně obecně závaznými předpisy zejména zákonem č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví a zřizovací listinou knihovny. III. Rozsah zpracovávaných osobních údajů čtenářů Základní identifikační údaje čtenáře: jméno a příjmení, adresa bydliště čtenáře (tj. místo trvalého pobytu čtenáře), rodné číslo. Tyto údaje je čtenář povinen uvést a akceptovat jejich zpracování knihovnou, pokud chce využívat jejich služeb v plném rozsahu. Čtenář, který nedá souhlas s jejich zpracováním, může užívat pouze těch služeb, které knihovna poskytuje anonymně. Základní identifikační údaje ověřuje knihovna podle platných osobních dokladů. U občanů ČR je takovým dokladem občanský průkaz, u cizích státních příslušníků průkaz totožnosti a u občanů z tzv.!třetích zemí povolení k pobytu Další kontaktní údaje čtenáře: akademické tituly, kontaktní či přechodná adresa čtenáře, další možná spojení na čtenáře (telefon, fax, ,...). Tyto údaje jsou dobrovolné. Základní identifikační údaje zákonného zástupce v případě, že čtenářem je osoba nezletilá, uvede se rovněž jméno, příjmení a adresa zákonného zástupce. Pokud je adresa shodná s adresou dítěte, je zpracovávána pouze adresa dítěte. Údaje využívané pro statistické účely (pokud je čtenář uvede) musí jít o údaje dobrovolné. Údaje služební údaje o čtenářském průkazu, o výpůjčkách, rezervacích,... Údaje účetní údaje o provedených finančních transakcích mezi čtenářem a knihovnou, zejména o jejich účelu a dalších náležitostech dle 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. IV. Zpracování osobních údajů čtenářů Osobní údaje čtenářů, zjištěné na základě předloženého platného občanského průkazu nebo jiného platného průkazu totožnosti, zaznamenávají pracovnice knihovny do elektronického formuláře přihlášky ve výpůjčním modulu LANius. Tuto přihlášku následně vytisknou a čtenář svým podpisem potvrzuje správnost zapsaných údajů a souhlas s uložením údajů do databáze čtenářů. V. Uchovávání osobních údajů čtenářů Na originálních písemnostech - vytištěné a podepsané přihlášky jsou shromažďovány a uchovávány na bezpečném místě, kam je zamezen přístup nepovolaným osobám. V počítačových databázích - elektronické přihlášky jsou v počítači uloženy do databáze čtenářů. Údaje v této databázi jsou chráněny bezpečnostními prostředky SW firmy LANius a přístupovými hesly. 7

8 Na archivních médiích data ze všech modulů systému Clavius (tedy i elektronická databáze čtenářů) jsou zálohována na disketu a dále jsou vypalována na CD-ROM. Tato média jsou uložena na bezpečném místě, kam je zamezen přístup nepovolaným osobám. VI. Likvidace osobních údajů čtenářů Osobní údaje čtenáře zpracovává knihovna, dokud čtenář nepožádá o ukončení zpracování svých osobních údajů nebo dokud neuplyne lhůta dvou let od vypršení platnosti jeho čtenářského průkazu a čtenář nemá vůči knihovně žádné závazky. Pokud čtenář požádá o ukončení zpracování svých osobních údajů nebo pokud uplyne výše uvedená lhůta a čtenář nemá vůči knihovně žádné další závazky, má se členství čtenáře v knihovně za ukončené a knihovna provede likvidaci jeho osobních údajů následujícím způsobem: Skartace originálních písemností přihláška čtenáře a případné změnové formuláře jsou fyzicky zlikvidovány podle Skartačního řádu MKK. Vymazání identifikačních údajů v počítačových databázích identifikační údaje čtenáře jsou v počítačové databáze vymazány. Likvidace osobních údajů čtenáře na archivních médiích údaje na disketě CD-ROM se při každém zálohování přepisují a jsou stahovány z elektronické databáze v systému Clavius, tedy jsou-li údaje z této databáze vymazány, na disketu ani na CD-ROM se již nezálohují. VII. Způsob ochrany osobních údajů čtenářů vytištěné čtenářské přihlášky jsou uzamčené a po uplynutí doby nezbytné k účelu jejich zpracování jsou skartovány podle Skartačního řádu MKK, osobní údaje v elektronické podobě jsou shromažďovány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jeho zpracování. Po uplynutí této doby jsou z elektronické databáze vymazány, přístup k počítačům, na kterých se pracuje s osobními údaji čtenářů, mají pouze pracovnice MKK. Tyto počítače jsou dále chráněny přístupovými hesly a jejich monitory bezpečnostními filtry. zaměstnanci MKS, kteří mají přístup k osobním údajům čtenářů, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o těchto osobních údajích a rovněž o bezpečnostních opatřeních provedených v MKK za účelem ochrany osobních údajů pokud čtenář zjistí, že došlo k porušení povinností ze strany knihovny, má právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě. V Kraslicích

9 PŘÍLOHA č. 2 Knihovního řádu Městské knihovny Kraslice Přehled poplatků 1. Registrační poplatek Dospělý 100,-Kč Důchodci, studující, děti 50,-Kč, Důchodci nad 70 let zdarma Jednorázová výpůjčka 25,-Kč (na dobu 30 dnů) Jednorázová výpůjčka 50,- Kč (na dobu 60 dnů v období červenec srpen) 2. Poplatek z prodlení Poplatek za překročení 30 denní výpůjční doby 1. upomínka (písemně se nezasílá) 10,-Kč 2. upomínka 30,-Kč 3. upomínka 50,-Kč 4. (kvalifikovaná) upomínka 60,-Kč U meziknihovních výpůjček poplatek, který nárokuje knihovna, v jejímž vlastnictví kniha je, navýšený o 30,-Kč Poplatky z prodlení se nesčítají 3. Pokuty při ztrátě materiálu čtenář je povinen nahradit knihu nebo časopis stejným vydáním, jiným vydáním nebo zaplatit pořizovací cenu knihy nebo časopisu a vždy je povinen zaplatit poplatek za nové knihovnické zpracováním a) při ztrátě beletrie 50,-Kč b) při ztrátě naučné literatury 100,-Kč c) při ztrátě časopisu 20,-Kč Poplatky za ztrátu čtenářského průkazu 20,-Kč Poplatky za poškození čárového kódu 20,-Kč 4. Internet využití sítě Internet 0,-Kč (po dobu realizace PIK) práce s PC 15,-Kč disketa pro zálohu informací 15,-Kč tisk A4 2,-Kč 5. Rešeršní služby Zadání (zadavatel platí poplatek i v případě rešerše s nulovým počtem záznamů) 20,-Kč 1 záznam rešerše 1,-Kč 6. Reprografické služby tisk A4 2,-Kč oboustranně 3,-Kč tisk A3 4,-Kč oboustranně 5,-Kč barevný tisk 15,-Kč. 9

10 10

Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem

Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem I. Základní ustanovení Čl.1 Knihovní řád je vydán na základě Zřizovací listiny Městské knihovny Lysá nad Labem vydané 16.2. 2006. Upravuje podmínky poskytování

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD místní veřejné knihovny v Praze Nedvězí

KNIHOVNÍ ŘÁD místní veřejné knihovny v Praze Nedvězí KNIHOVNÍ ŘÁD místní veřejné knihovny v Praze Nedvězí V souladu s 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád: I. Základní ustanovení Čl. 1 Poslání a činnost knihovny

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu V souladu se statutární listinou nadačního fondu Pražský literární dům autorů německého jazyka ze dne 23. 6. 2004 a podle 4 odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb.

Více

Knihovní řád školní knihovny

Knihovní řád školní knihovny Knihovní řád školní knihovny I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu se zřizovací listinou školy vydávám tento knihovní řád školní knihovny Základní školy Hanspaulka a Mateřské školy

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Městské knihovny Světlá nad Sázavou

KNIHOVNÍ ŘÁD Městské knihovny Světlá nad Sázavou KyTICe Kulturní zařízení Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 16, 582 91 Světlá nad Sázavou IČO: 75059771, číslo účtu: 78-8036930257/0100 tel./fax 569 456 001, e-mail: kytice@svetlans.cz KNIHOVNÍ ŘÁD

Více

Knihovna Eduarda Petišky I. Olbrachta 36, 251 01 Brandýs n.l. - Stará Boleslav

Knihovna Eduarda Petišky I. Olbrachta 36, 251 01 Brandýs n.l. - Stará Boleslav Knihovna Eduarda Petišky I. Olbrachta 36, 251 01 Brandýs n.l. - Stará Boleslav S M Ě R N I C E č. 21 SMĚRNICE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UŽIVATELŮ KNIHOVNY Čl. 1 Účel směrnice Promítnutí zákona č. 101/2000

Více

Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem

Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem I. Základní ustanovení Čl.1 Knihovní řád je vydán na základě Zřizovací listiny Městské knihovny Lysá nad Labem vydané 16.2. 2006. Upravuje podmínky poskytování

Více

Rozsah zpracovávaných osobních údajů uživatele

Rozsah zpracovávaných osobních údajů uživatele Příloha č. 3 Poučení o ochraně osobních údajů uživatelů Ústřední knihovny VŠB TU Ostrava Ústřední knihovna VŠB-TUO (dále jen ÚK), shromažďuje a zpracovává osobní údaje uživatelů za účelem poskytování knihovnických

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova 53 Knihovní řád školní knihovny 1. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1) V souladu se zřizovací listinou Vyšší

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD KNIHOVNY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 18. Rychnovská 651, 199 00 Praha 9 Letňany

KNIHOVNÍ ŘÁD KNIHOVNY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 18. Rychnovská 651, 199 00 Praha 9 Letňany KNIHOVNÍ ŘÁD KNIHOVNY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 18 Rychnovská 651, 199 00 Praha 9 Letňany I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu se Zřizovací listinou Místní veřejné knihovny v Praze 18 (dále

Více

Knihovní řád Městské knihovny Poděbrady

Knihovní řád Městské knihovny Poděbrady Knihovní řád Městské knihovny Poděbrady Všeobecná ustanovení Městská knihovna v Poděbradech je veřejnou univerzální knihovnou. Knihovní fondy Knihovní fondy a zařízení jsou majetkem města. Knihovna, čtenáři

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

Knihovní řád školní knihovny

Knihovní řád školní knihovny Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Knihovní řád školní knihovny I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KNIHOVNY ŽAMBERK

KNIHOVNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KNIHOVNY ŽAMBERK KNIHOVNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KNIHOVNY ŽAMBERK V souladu se Zřizovací listinou Městské knihovny Žamberk, schválenou Zastupitelstvem města Žamberk usnesením č. 1315/10 29/2010-ZAST ze dne 13.4.2010 a podle 4 odst.

Více

FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER MĚSTSKÁ KNIHOVNA Řád výpůjční V souladu se zřizovací listinou Městské knihovny v Hostinném č.j. 123/12/00 ze dne 7.12.

FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER MĚSTSKÁ KNIHOVNA Řád výpůjční V souladu se zřizovací listinou Městské knihovny v Hostinném č.j. 123/12/00 ze dne 7.12. FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER MĚSTSKÁ KNIHOVNA Řád výpůjční V souladu se zřizovací listinou Městské knihovny v Hostinném č.j. 123/12/00 ze dne 7.12.2000 a podle 9 a 84, odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD MÍSTNÍ VEŘEJNÉ KNIHOVNY. Náchodská 754, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice

KNIHOVNÍ ŘÁD MÍSTNÍ VEŘEJNÉ KNIHOVNY. Náchodská 754, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice KNIHOVNÍ ŘÁD MÍSTNÍ VEŘEJNÉ KNIHOVNY Náchodská 754, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Knihovní řád je vydán pro Místní veřejnou knihovnu Náchodská 754, Praha 9 - Horní Počernic,

Více

Knihovní řád knihovny a studovny Gymnázia Příbram

Knihovní řád knihovny a studovny Gymnázia Příbram Knihovní řád knihovny a studovny Gymnázia Příbram I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu se zřizovací listinou školy ze dne 1. 10. 2001 pod č. j. OŠMS/5930/2001 vydávám tento Knihovní

Více

25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace ŘÁD ŠKOLNÍ KNIHOVNY A INFORMAČNÍHO CENTRA

25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace ŘÁD ŠKOLNÍ KNIHOVNY A INFORMAČNÍHO CENTRA 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace ŘÁD ŠKOLNÍ KNIHOVNY A INFORMAČNÍHO CENTRA Zpracovala: Hana Laubová Schválila: Mgr. Eliška Syřínková, ředitelka školy Projednala pedagogická

Více

Knihovní řád Obecní knihovny ve Studnicích

Knihovní řád Obecní knihovny ve Studnicích Knihovní řád Obecní knihovny ve Studnicích Obec Studnice 2012 Obsah I. Základní ustanovení... 3 Čl. 1. Právní zakotvení... 3 Čl. 2. Poslání a činnost knihovny... 3 Čl. 3. Veřejné knihovnické a informační

Více

Knihovní řád školní knihovny

Knihovní řád školní knihovny I. Základní ustanovení Poslání školní knihovny Knihovní řád školní knihovny 1. Školní knihovna je základní knihovnou ve smyslu 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb., /knihovní zákon / a zřízena za účelem poskytování

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD. a) evidenční poplatky je čtenář povinen zaplatit do měsíce po vypršení jejich platnosti, která je 12 měsíců

KNIHOVNÍ ŘÁD. a) evidenční poplatky je čtenář povinen zaplatit do měsíce po vypršení jejich platnosti, která je 12 měsíců KNIHOVNÍ ŘÁD Základní ustanovení 1. Poslání knihovny Knihovna je knihovnou základní ve smyslu 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb.(knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických a

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD. Rozhodnutí děkana FIT č. 43 / 2010: Fakulty informačních technologií VUT v Brně. I. Základní ustanovení. II. Knihovní a informační fondy

KNIHOVNÍ ŘÁD. Rozhodnutí děkana FIT č. 43 / 2010: Fakulty informačních technologií VUT v Brně. I. Základní ustanovení. II. Knihovní a informační fondy Rozhodnutí děkana FIT č. 43 / 2010: KNIHOVNÍ ŘÁD Fakulty informačních technologií VUT v Brně I. Základní ustanovení Čl. 1 Postavení knihovny Fakulty informačních technologií VUT v Brně v rámci organizační

Více

Knihovní řád Gymnázia Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav

Knihovní řád Gymnázia Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení Knihovní řád Gymnázia Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav 1 Podle 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb., knihovní zákon, vydávám tento Knihovní řád (dále KŘ) Gymnázia

Více

Knihovní řád. Městské knihovny Hodonín. Základní ustanovení. Čl. 1 Poslání a činnost Městské knihovny Hodonín

Knihovní řád. Městské knihovny Hodonín. Základní ustanovení. Čl. 1 Poslání a činnost Městské knihovny Hodonín Knihovní řád Městské knihovny Hodonín V souladu se Zřizovací listinou Městské knihovny Hodonín, schválenou na základě usnesení zastupitelstva města Hodonín usnesením č.1708 a podle 4, odst.6 zákona č.257/2001

Více

Knihovní řád Městské knihovny Úvaly

Knihovní řád Městské knihovny Úvaly Město Úvaly Pražská 276, 250 82 Úvaly Telefon: 281 981 401 podatelna Fax: 281 981 696 E-mail: sekretariat@mestouvaly.cz Knihovní řád Městské knihovny Úvaly Bankovní spojení: KB, a.s. Praha - Podvinný mlýn

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ II. UŽIVATELÉ KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB

KNIHOVNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ II. UŽIVATELÉ KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB KNIHOVNÍ ŘÁD V souladu se Zřizovací listinou Šmidingerovy knihovny Strakonice, schválenou usnesením Zastupitelstva města Strakonice č. 43/ZM/2003 a účinnou od 1. 1. 2003 a podle 4, odst.6 zákona č.257/2001

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD KNIHOVNY ČESKÉ GEOLOGICKÉ SLUŽBY

KNIHOVNÍ ŘÁD KNIHOVNY ČESKÉ GEOLOGICKÉ SLUŽBY KNIHOVNÍ ŘÁD KNIHOVNY ČESKÉ GEOLOGICKÉ SLUŽBY Článek 1 Základní ustanovení. Poslání knihovny a právní zakotvení 1.1. Knihovna České geologické služby (dále jen knihovna ČGS) je v souladu se zřizovací listinou

Více

Knihovní řád č. 2/2014. Knihovny Regionálního muzea v Chrudimi

Knihovní řád č. 2/2014. Knihovny Regionálního muzea v Chrudimi Knihovní řád č. 2/2014 Knihovny Regionálního muzea v Chrudimi Článek 1 Základní ustanovení, poslání knihovny 1. Knihovna Regionálního muzea v Chrudimi (dále jen RM) je v souladu se zřizovací listinou muzea

Více

Knihovní řád Knihovny Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.

Knihovní řád Knihovny Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Knihovní řád Knihovny Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Obsah I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení Čl. 2 Poslání a činnost knihovny Čl. 3 Veřejné knihovnické a informační služby II. Čl. 4 Čl.

Více

Knihovní řád knihovny Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích

Knihovní řád knihovny Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích Knihovní řád knihovny Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích Obsah I.... 2 Základní ustanovení... 2 Čl.1 Právní zakotvení... 2 Čl.2 Poslání a činnost knihovny...

Více

Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace

Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace Knihovní řád Knihovny Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace se sídlem Denisova 47, 779 00 Olomouc, IČ 50 799 50 (dále jen MUO ) vydává tento

Více

Knihovní řád. Městské knihovny Ústí nad Orlicí. Základní ustanovení. Čl.1 Poslání a činnost Městské knihovny Ústí nad Orlicí

Knihovní řád. Městské knihovny Ústí nad Orlicí. Základní ustanovení. Čl.1 Poslání a činnost Městské knihovny Ústí nad Orlicí Knihovní řád Městské knihovny Ústí nad Orlicí V souladu se Zřizovací listinou Městské knihovny Ústí nad Orlicí, schválenou Zastupitelstvem města Ústí nad Orlicí usnesením čj. 935/2002 ze dne 25.6.2002

Více

Knihovní řád. Městské knihovny při KD Strážničan ve Strážnici. Základní ustanovení. Čl. 1 Poslání a činnost Městské knihovny ve Strážnici

Knihovní řád. Městské knihovny při KD Strážničan ve Strážnici. Základní ustanovení. Čl. 1 Poslání a činnost Městské knihovny ve Strážnici Knihovní řád Městské knihovny při KD Strážničan ve Strážnici I. Základní ustanovení Čl. 1 Poslání a činnost Městské knihovny ve Strážnici Městská knihovna při Kulturním domě Strážničan ve Strážnici dále

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Ignáta Herrmanna a Informačního centra Chotěboř

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Ignáta Herrmanna a Informačního centra Chotěboř KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Ignáta Herrmanna a Informačního centra Chotěboř V souladu se zřizovací listinou Knihovny Ignáta Herrmanna a Informačního centra Chotěboř (knihovna), schválenou zastupitelstvem města

Více

Provozní řád specializovaných studoven

Provozní řád specializovaných studoven Věc: Působnost pro: Účinnost od: Číslo jednací: Vypracovala a předkládá: Schválil: UNIVERZITA PARDUBICE Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 17/2006 Knihovní řád Univerzity Pardubice všechny útvary univerzity a

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD MÍSTNÍ KNIHOVNY SVÍTKOV

KNIHOVNÍ ŘÁD MÍSTNÍ KNIHOVNY SVÍTKOV KNIHOVNÍ ŘÁD MÍSTNÍ KNIHOVNY SVÍTKOV V souladu se zřizovací listinou Místní knihovny Svítkov schválenou Zastupitelstvem městského obvodu Pardubice VI usnesením čj. Z2007-14b) ze dne 26. 2. 2007 a podle

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD. Městská knihovna Ervína Špindlera Roudnice nad Labem

KNIHOVNÍ ŘÁD. Městská knihovna Ervína Špindlera Roudnice nad Labem KNIHOVNÍ ŘÁD Městská knihovna Ervína Špindlera Roudnice nad Labem Podle paragrafu 4, odst. 6 zákona 257/2001 Sb. O knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní

Více

Knihovní řád školní knihovny Střední odborné školy stavební a zahradnické, Praha 9, Učňovská 1

Knihovní řád školní knihovny Střední odborné školy stavební a zahradnické, Praha 9, Učňovská 1 Knihovní řád školní knihovny Střední odborné školy stavební a zahradnické, I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení V souladu se Zřizovací listinou školy a s Organizačním řádem Střední odborné školy

Více

REGIONÁLNÍ KNIHOVNA TEPLICE, příspěvková organizace KNIHOVNÍ ŘÁD

REGIONÁLNÍ KNIHOVNA TEPLICE, příspěvková organizace KNIHOVNÍ ŘÁD REGIONÁLNÍ KNIHOVNA TEPLICE, příspěvková organizace KNIHOVNÍ ŘÁD V souladu se zřizovací listinou, vydanou dne 21. prosince 2009 Statutárním městem Teplice, a se zák. č. 257/2001 Sb. O knihovnách a podmínkách

Více

Knihovní řád Odborné knihovny Oblastní nemocnice Náchod a. s.

Knihovní řád Odborné knihovny Oblastní nemocnice Náchod a. s. Oblastní nemocnice Náchod Knihovní řád Odborné knihovny Oblastní nemocnice Náchod a. s. Obsah I...2 Základní ustanovení...2 Čl.1 Právní zakotvení...2 Čl.2 Poslání a činnost knihovny...2 Čl.3 Veřejné knihovnické

Více

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě V Rožnově pod Radhoštěm, 1. března 2012 Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě 1. Základní ustanovení.

Více

Městská knihovna ve Rtyni v Podkrkonoší náměstí Horníků 440, 542 33 Rtyně v P. Knihovní řád

Městská knihovna ve Rtyni v Podkrkonoší náměstí Horníků 440, 542 33 Rtyně v P. Knihovní řád Městská knihovna ve Rtyni v Podkrkonoší náměstí Horníků 440, 542 33 Rtyně v P. Knihovní řád Rtyně v P., dne 1.1.2011 Zpracovala: Jana Sehnalová I. Základní ustanovení Čl.1 Právní zakotvení 1. V souladu

Více

Knihovní řád. Obecní knihovna Vážany nad Litavou. I. Základní ustanovení. Obsah

Knihovní řád. Obecní knihovna Vážany nad Litavou. I. Základní ustanovení. Obsah Stránka č. 1 z 9 Obecní knihovna Vážany nad Litavou Knihovní řád Obsah I. Základní ustanovení Čl. 1.Právní zakotvení Čl. 2.Poslání a činnost knihovny II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb Čl.

Více

Knihovní řád. I. Základní ustanovení Právní zakotvení Poslání a činnost knihovny Veřejné knihovnické a informační služby

Knihovní řád. I. Základní ustanovení Právní zakotvení Poslání a činnost knihovny Veřejné knihovnické a informační služby Knihovní řád Obsah I. Základní ustanovení Čl.1 Čl.2 Čl.3 Právní zakotvení Poslání a činnost knihovny Veřejné knihovnické a informační služby II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb Čl.4 Čl.5

Více

Směrnice. Ochrana osobních údajů. Vydal: ředitel organizace Ing. Petr Hybner. Leden 2012. Ředitel příspěvkové organizace Zámek Klášterec nad Ohří

Směrnice. Ochrana osobních údajů. Vydal: ředitel organizace Ing. Petr Hybner. Leden 2012. Ředitel příspěvkové organizace Zámek Klášterec nad Ohří Směrnice Ochrana osobních údajů Vydal: ředitel organizace Ing. Petr Hybner Leden 2012 Ředitel příspěvkové organizace Zámek Klášterec nad Ohří vydává pro potřeby Městské knihovny Klášterec nad Ohří směrnici

Více

Městská knihovna Kyjov příspěvková organizace města Kyjova. Knihovní řád

Městská knihovna Kyjov příspěvková organizace města Kyjova. Knihovní řád Obsah Knihovní řád I. Základní ustanovení Čl.1 Čl.2 Čl.3 Právní zakotvení Poslání a činnost knihovny Veřejné knihovnické a informační služby II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb Čl.4 Čl.5

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD MĚSTSKÁ KNIHOVNA BLANSKO. Rožmitálova 2302/4 678 22 BLANSKO. tel. 516 410 101. email: knihovna@mk.blansko.cz

KNIHOVNÍ ŘÁD MĚSTSKÁ KNIHOVNA BLANSKO. Rožmitálova 2302/4 678 22 BLANSKO. tel. 516 410 101. email: knihovna@mk.blansko.cz MĚSTSKÁ KNIHOVNA BLANSKO Rožmitálova 2302/4 678 22 BLANSKO tel. 516 410 101 email: knihovna@mk.blansko.cz internet: www.knihovnablansko.cz KNIHOVNÍ ŘÁD I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II. VÝPŮJČNÍ ŘÁD III. POVINNOSTI

Více

Knihovní řád VÚV TGM, v.v.i.

Knihovní řád VÚV TGM, v.v.i. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce Knihovna VÚV TGM, v.v.i. Obsah I. Základní ustanovení 1. Právní zakotvení 2. Poslání a činnost knihovny II. III. Knihovní a informační

Více

Knihovní řád. Městské knihovny Klatovy

Knihovní řád. Městské knihovny Klatovy Knihovní řád Městské knihovny Klatovy platný od 1. ledna 2014 KNIHOVNÍ ŘÁD Městské knihovny Klatovy platný od 1. ledna 2014 KNIHOVNÍ ŘÁD Městské knihovny Klatovy V souladu se Zřizovací listinou Městské

Více

Výtah z Knihovního řádu Knihovny na Vinohradech

Výtah z Knihovního řádu Knihovny na Vinohradech Výtah z Knihovního řádu Knihovny na Vinohradech platného od 1. 1. 2012 UPOZORNĚNÍ: Toto není úplné znění Knihovního řádu. Text byl pro lepší srozumitelnost zkrácen a upraven a obsahuje pouze klíčová ustanovení

Více

I. Základní ustanovení

I. Základní ustanovení KNIHOVNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KNIHOVNY ORLOV Á I. Základní ustanovení ČL. 1. Právní zakotvení 1. Na základě 4 odst. 6 zákona č.257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních

Více

Knihovní řád. Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Krakonošovo náměstí 128, 541 01 Trutnov

Knihovní řád. Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Krakonošovo náměstí 128, 541 01 Trutnov Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově Krakonošovo náměstí 128, 541 01 Trutnov Knihovní řád Trutnov, dne 30.11.2007 Zpracovala: Jaroslava Maršíková I. Základní ustanovení Čl.1 Právní zakotvení

Více

KNIHOVNÍ A VÝPŮJČNÍ ŘÁD ODBORNÉ KNIHOVNY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

KNIHOVNÍ A VÝPŮJČNÍ ŘÁD ODBORNÉ KNIHOVNY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 KNIHOVNÍ A VÝPŮJČNÍ ŘÁD ODBORNÉ KNIHOVNY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY (dále jen Knihovní řád ) Tento Knihovní řád upravuje postavení a činnost odborné knihovny České národní banky.

Více

Knihovní ř ád odborné knihovny Státního zdravotního ústavu se sídlem v Praze 10, Šrobárova 48. Základní ustanovení

Knihovní ř ád odborné knihovny Státního zdravotního ústavu se sídlem v Praze 10, Šrobárova 48. Základní ustanovení Knihovní ř ád odborné knihovny Státního zdravotního ústavu se sídlem v Praze 10, Šrobárova 48 I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1 Odborná knihovna (dále knihovna) Státního zdravotního ústavu

Více

Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i.

Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i. Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i. Základní ustanovení Právní zakotvení V souladu se zákonem ČNR č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění pozdějších

Více

Knihovna Ústavu mezinárodních vztahů. Čj.: 278.146/2011-Ú V Praze dne 28. 3. 2011. Směrnice č. 19 KNIHOVNÍ ŘÁD

Knihovna Ústavu mezinárodních vztahů. Čj.: 278.146/2011-Ú V Praze dne 28. 3. 2011. Směrnice č. 19 KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovna Ústavu mezinárodních vztahů Čj.: 278.146/2011-Ú V Praze dne 28. 3. 2011 Směrnice č. 19 KNIHOVNÍ ŘÁD OBSAH Úvod I. Poslání a činnost knihovny...5 II. Knihovnické a informační služby...6 III. Uživatelé

Více

Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s.

Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s. Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s. I. Pojmy zákona 101/2002 Sb. Zákon se vztahuje na veškeré zpracovávání osobních údajů, ať k němu dochází automatizovaně, či jinými

Více

Základní ustanovení... 2 Čl.1 Právní zakotvení... 2 Čl.2 Poslání a činnost knihovny... 3 Čl.3 Veřejné knihovnické a informační služby...

Základní ustanovení... 2 Čl.1 Právní zakotvení... 2 Čl.2 Poslání a činnost knihovny... 3 Čl.3 Veřejné knihovnické a informační služby... Obsah I.... 2 Základní ustanovení... 2 Čl.1 Právní zakotvení... 2 Čl.2 Poslání a činnost knihovny... 3 Čl.3 Veřejné knihovnické a informační služby... 3 II.... 4 Uživatelé knihovnických a informačních

Více

AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. strana 1/12 Řízený dokument: KŘ/02 Knihovní řád NEŘÍZENÁ KOPIE PRO WEB

AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. strana 1/12 Řízený dokument: KŘ/02 Knihovní řád NEŘÍZENÁ KOPIE PRO WEB AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. strana 1/12 Dokumentace systému řízení jakosti KŘ / 02 Knihovní řád Vypracoval Funkce informační pracovník ředitel Schválil Jméno Jiří Čížek Ing. Miroslav Hochman

Více

K N I H O V N Í Ř Á D

K N I H O V N Í Ř Á D Městská knihovna Jílové K N I H O V N Í Ř Á D Článek I. Základní ustanovení 1. Městská knihovna Jílové (dále jen MěKJ ) je zřízena ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Základní legislativní dokumenty

Základní legislativní dokumenty Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Knihovní zákon 257/2001 Sb. Autorský zákon 121/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Manifest UNESCO a IFLA o školních knihovnách Doporučení

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD OBECNÍ KNIHOVNY V GREŠLOVÉM MÝTĚ

KNIHOVNÍ ŘÁD OBECNÍ KNIHOVNY V GREŠLOVÉM MÝTĚ KNIHOVNÍ ŘÁD OBECNÍ KNIHOVNY V GREŠLOVÉM MÝTĚ V souladu se Zřizovací listinou Obecní knihovny v Grešlovém Mýtě, schválenou zastupitelstvem obce Grešlové Mýto usnesením č. 13 ze dne 26.2.2003 včetně jejích

Více

I. Všeobecná ustanovení

I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení Článek 1 Poslání knihovny 1. Knihovní řád Masarykovy veřejné knihovny Vsetín, příspěvkové organizace se sídlem Dolní náměstí 1356, PSČ 755 01 Vsetín, IČO 00851817, evidenční číslo

Více

Řád knihovny. Gender Studies

Řád knihovny. Gender Studies Řád knihovny Gender Studies Obsah I.... Základní ustanovení... Čl.1 Právní zakotvení... Čl.2 Poslání a činnost knihovny... Čl.3 Veřejné knihovnické a informační služby... II.... Uživatelé knihovnických

Více

Provozní a výpůjční řád SVI LF UK Plzeň a LK FN Plzeň OBSAH

Provozní a výpůjční řád SVI LF UK Plzeň a LK FN Plzeň OBSAH OBSAH str. Čl. 1 Právní zakotvení ------------------------------------------------------------------------------------- 2 Čl. 2 Poslání a činnost knihovny -------------------------------------------------------------------------

Více

Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1 KNIHOVNÍ ŘÁD. Knihovny Pražské konzervatoře, specializované knihovny Valdštejnská 14, Praha 1

Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1 KNIHOVNÍ ŘÁD. Knihovny Pražské konzervatoře, specializované knihovny Valdštejnská 14, Praha 1 Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1 KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražské konzervatoře, specializované knihovny Valdštejnská 14, Praha 1 Základní ustanovení Čl.1 Právní zakotvení 1 Knihovna Pražské konzervatoře,

Více

SYSTÉM ALEPH A JEHO APLIKACE VE VÝPŮJČNÍM PROCESU MZK

SYSTÉM ALEPH A JEHO APLIKACE VE VÝPŮJČNÍM PROCESU MZK SYSTÉM ALEPH A JEHO APLIKACE VE VÝPŮJČNÍM PROCESU MZK Blanka Sapáková, Jana Shejbalová Automatizovaný knihovnicko-informační systém ALEPH je vnitřně členěný na moduly akvizice, katalogizace, evidence seriálů,

Více

Knihovní řád Knihovny Skandinávského domu Obsah

Knihovní řád Knihovny Skandinávského domu Obsah Knihovní řád Knihovny Skandinávského domu Obsah I.... 2 Základní ustanovení... 2 Čl.1 Právní zakotvení... 2 Čl.2 Poslání a činnost knihovny... 3 Čl.3 Veřejné knihovnické a informační služby... 3 II....

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD. Knihovna Kabinetu pro klasická studia Filosofického ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i.

KNIHOVNÍ ŘÁD. Knihovna Kabinetu pro klasická studia Filosofického ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i. KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovna Kabinetu pro klasická studia Filosofického ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i. Na Florenci 3 110 00 Praha 1 Nové Město e-mail: knihovna@ics.cas.cz tel.: 222 828 315 (301)

Více

3. Činnost knihovny dále navazuje na čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod a na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

3. Činnost knihovny dále navazuje na čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod a na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Knihovní řád Obsah I. Základní ustanovení 3 Čl. 1 Právní zakotvení 3 Čl. 2 Poslání a činnost knihovny 3 Čl. 3 Veřejné knihovnické a informační služby 4 II. Uživatelé knihovnických, informačních a elektronických

Více

3. Činnost knihovny dále navazuje na čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod a na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

3. Činnost knihovny dále navazuje na čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod a na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Knihovní řád Obsah I. Základní ustanovení 3 Čl. 1 Právní zakotvení 3 Čl. 2 Poslání a činnost knihovny 3 Čl. 3 Veřejné knihovnické a informační služby 4 II. Uživatelé knihovnických, informačních a elektronických

Více

VÝPŮJČNÍ ŘÁD. Příloha Knihovního řádu

VÝPŮJČNÍ ŘÁD. Příloha Knihovního řádu VÝPŮJČNÍ ŘÁD 1. Uživateli se půjčují knihovní dokumenty po předložení čtenářského průkazu, který je nepřenosný a platí pouze pro osobu, na jejíž jméno byl vystaven. Čtenářský průkaz se odevzdává ihned

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Městské knihovny Ústí nad Orlicí

KNIHOVNÍ ŘÁD Městské knihovny Ústí nad Orlicí Městská knihovna Ústí nad Orlicí Vnitřní směrnice č.5/2015 KNIHOVNÍ ŘÁD Městské knihovny Ústí nad Orlicí PLATNÝ OD 1. 5. 2015 Městská knihovna Ústí nad Orlicí (MěK) Vnitřní předpis číslo 5/2015 Knihovní

Více

Knihovní řád knihovny Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského

Knihovní řád knihovny Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského Knihovní řád knihovny Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského Úvod V souladu se zřizovací listinou Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského č. j. 23694/91-2 ve znění

Více

Knihovnu Jiřího Mahena Moravskou zemskou knihovnu

Knihovnu Jiřího Mahena Moravskou zemskou knihovnu Knihovnu Jiřího Mahena Moravskou zemskou knihovnu největší veřejná městská knihovna na Moravě, druhá největší v ČR Zřizuje ji od roku 1921 Statutární město Brno Knihovní fond dosahuje 800 tisíc knihovních

Více

P L A T N Ý O D 16. 9. 2013

P L A T N Ý O D 16. 9. 2013 P Ř Í L O H A I : C E N Í K P O P L A T K Ů A S L U Ž E B P L A T N Ý O D 6. 9. 203. Registrace a výdej knihovních průkazů registrační roční zákaznický poplatek (365 dnů) (půlroční poplatek je ½ uvedené

Více

Knihovní řád. Městská knihovna Loket. 0 S t r á n k a

Knihovní řád. Městská knihovna Loket. 0 S t r á n k a Knihovní řád Městská knihovna Loket 0 S t r á n k a OBSAH I ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 ČL. 1 PRÁVNÍ ZAKOTVENÍ... 2 ČL. 2 POSLÁNÍ A ČINNOST MĚSTSKÉ KNIHOVNY V LOKTI... 2 ČL. 3 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ A POUŽITÉ

Více

Všeobecné podmínky. Úvodní ustanovení

Všeobecné podmínky. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky I. Úvodní ustanovení 1.1. Těmito Všeobecnými podmínkami (dále jen podmínky ) se řídí všechny obchodní a závazkové vztahy uzavírané prostřednictvím webové služby rezervačního systému

Více

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ K N I H O V N Í Ř Á D MĚSTSKÁ KNIHOVNA VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ 2015 KNIHOVNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KNIHOVNY V souladu se Zřizovací listinou Městské knihovny ve Valašském Meziříčí (dále jen Městské knihovny) vydávám

Více

Vnitřní směrnice: Název: Ochrana osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.

Vnitřní směrnice: Název: Ochrana osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. Vnitřní směrnice: Název: Ochrana osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. Článek I. Základní ustanovení (1) Tento vnitřní předpis stanoví pravidla pro zacházení s osobními a citlivými údaji uživatelů

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Směrnice o poskytování informací

Směrnice o poskytování informací - 1 - Dětský domov Palackého 191/101 353 01 Mariánské Lázně Č.j. : 1027/08 Směrnice o poskytování informací Tento pokyn stanoví postup dětského domova k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999

Více

SMLOUVA O STUDIU sjednaná v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLOUVA O STUDIU sjednaná v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník SMLOUVA O STUDIU sjednaná v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Vysoká škola CEVRO Institut, o.p.s. Rejstřík o.p.s.: zapsána Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 440 Se sídlem: Praha

Více

uzavírají smlouvu o poskytování odborného sociálního poradenství v textu dále jen smlouva

uzavírají smlouvu o poskytování odborného sociálního poradenství v textu dále jen smlouva Smlouva o poskytování odborného sociálního poradenství č. X/XXXX Uzavřená podle 91 a 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. č. 6/2013

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. č. 6/2013 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím č. 6/2013 Realizace zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Knihovní řád Městské knihovny v Kouřimi

Knihovní řád Městské knihovny v Kouřimi Knihovní řád Městské knihovny v Kouřimi V souladu se Zřizovací listinou Městské knihovny v Kouřimi, schválenou Zastupitelstvem města Kouřim usnesením čj. 89 ze dne 28.8. 2002 a podle 4, odst.6 zákona č.257/2001

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Obchodní podmínky portálu efpa.cz

Obchodní podmínky portálu efpa.cz Obchodní podmínky portálu efpa.cz Preambule Prodávající, společnost vropská asociace finančního plánování České republiky, zájmové sdružení právnických osob, se sídlem Krakovská 1366/25, 110 00 Praha 1,

Více

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Tyto závazné podmínky upravují právní vztah mezi fyzickými a právnickými osobami a CK PRESSBURG s.r.o. (dále CK). Nedílnou součástí

Více

2.4. Pravidla a podmínky

2.4. Pravidla a podmínky 2.4. Pravidla a podmínky 1. BONUS PROGRAM + 1.1. Věrnostní program BONUS + (dále jen BONUS + ) je provozován obchodní společností BLOK, spol. s r. o., se sídlem Bojkovice, Nádražní 953, PSČ 687 71, Česká

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby OBLASTNÍ CHARITA UHERSKÉ HRADIŠTĚ Domácí pečovatelská služba Náměstí Míru 464, 686 01 Uherské Hradiště Tel.: 572 552 835, 602 155 402, E-mail: dps@uhradiste.charita.cz číslo smlouvy: /2012 výtisk: počet

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU uzavřená dle 630 a násl. Obchodního zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami: Après la montagne s.r.o., provozovna (id.č. 1008704202):,, Česká republika IČO 29058023, DIČ CZ29058023 / /

Více

Obchodní podmínky. Obsah: 1.Obecná ustanovení. 2.Objednávka. 3.Cena zboží, pokuty, faktury. 4.Forma platby. 5.Způsob platby. 6.

Obchodní podmínky. Obsah: 1.Obecná ustanovení. 2.Objednávka. 3.Cena zboží, pokuty, faktury. 4.Forma platby. 5.Způsob platby. 6. Obchodní podmínky Obsah: 1.Obecná ustanovení 2.Objednávka 3.Cena zboží, pokuty, faktury 4.Forma platby 5.Způsob platby 6.Zabezpečení 7.Dodací podmínky 8.Garance 9.Odstoupení od smlouvy 10.Odpovědnost za

Více