Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád"

Transkript

1 Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád

2 I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje svým tenám služby výpjní, bibliograficko informaní, elektronické a reprografické a organizuje kulturní a vzdlávací programy pro veejnost. II. tenái knihovny 1. tenáem knihovny se mže stát každý oban eské republiky, který tuto skutenost doloží platným obanským prkazem nebo jiným platným prkazem totožnosti vydaným orgány státní správy a samosprávy, kterým lze ovit všechny základní identifikaní údaje. Cizí státní píslušník se prokazuje pasem a dokladem o povolení k pobytu. Osoby mladší 15 let se mohou stát tenáem knihovny pouze se souhlasem zákonného zástupce (s uvedením jeho jména a rodného ísla), ímž dosplý pejímá odpovdnost za dodržování knihovního ádu ze strany dítte. Jako tená mže být registrována také organizace s uvedením razítka, jména a rodného ísla pracovníka, který odpovídá za vypjené materiály. 2. Podpisem na pihlášce se tená zavazuje plnit ustanovení knihovního ádu a souhlasí s uložením svých základních identifikaních údaj do databáze registrovaných tená knihovny. Základními identifikaními údaji se rozumí: jméno, píjmení, rodné íslo, adresa trvalého bydlišt. Na personální údaje tená Místní knihovny Jindichovice uložené v databázi tená se vztahují ustanovení zákona. 101/2000 Sb. o ochran osobních údaj. Se zpsobem zpracování osobních údaj jsou tenái podrobnji seznámeni v Doplku ke Knihovnímu ádu MKJ. 3. tenáem knihovny se stává oban vydáním tenáského prkazu, který je nepenosný, tzn. nemohou jej využívat rodinní píslušníci i známí tenáe. Platnost tenáského prkazu se obnovuje po uplynutí jednoho roku zaplacením registraního poplatku. Jeho výše je stanovena v pehledu poplatk. Registraní poplatek platí tená pouze v jednom oddlení MKJ. 4. Ztrátu tenáského prkazu je tená povinen knihovn ihned ohlásit. Do nahlášení ztráty prkazu knihovn zodpovídá za jeho pípadné zneužití a škody tím vzniklé. Za vystavení nového prkazu zaplatí tená poplatek dle pehledu poplatk. 5. tenáem oddlení pro dosplé se mže stát pouze držitel obanského prkazu. 6. tená je povinen do 14 dn knihovn nahlásit jakékoli zmny svých základních identifikaních údaj. III. Výpjní služby 1. Pro pjování knihovních fond platí ustanovení Obanského zákoníku o pjování vcí. 2. Pi vstupu do knihovny je tená povinen pedložit tenáský prkaz. Bez platného tenáského prkazu je vstup do provozních prostor povolen pouze se souhlasem obsluhy. tená je povinen odložit zavazadla na míst k tomu ureném. 3. tená s platným tenáským prkazem má pístup k celému fondu knihovny.

3 tená má právo prezenního vypjení všech knihovních jednotek uložených v MKJ. Mimo knihovnu si tená mže vypjit pouze knihovní jednotky k tomu urené. Pouze prezenn si tenái mohou pjit knihy zaazené do píruní knihovny ve studovn, jako jsou slovníky, encyklopedie, vzácné publikace a poslední ísla docházejících periodik. 4. Výpjní lhta iní v oddlení pro dosplé tenáe a v dtském oddlení 30 dní, knihovna však mže stanovit kratší výpjní dobu, pípadn žádat vrácení materiál ped uplynutím výpjní lhty. Na žádost tenáe mže knihovna prodloužit výpjní lhtu, nejvýše však tikrát. Výpjku nelze prodloužit, pokud je píslušný dokument rezervován pro dalšího tenáe. 5. Výpjku cenných knih tená potvrzuje svým podpisem; v nkterých pípadech je knihovna oprávnna požadovat finanní zálohu (kauci), kterou tená obdrží zpt po vrácení knihy. 6. Dokument, který MKJ nemá ve svých fondech, mže tenái zajistit pomocí meziknihovní výpjní služby. Pi výpjce meziknihovní výpjní služby je tená povinen dodržet termín vrácení stanovený píslušnou knihovnou. 7. O potu pjených svazk rozhoduje knihovna zastoupená obsluhujícím knihovníkem. 8. tená je povinen nakládat s vypjenými knihami šetrn, není oprávnn pjovat je dalším osobám. Vypjené materiály je povinen vrátit vas a v takovém stavu, v jakém je pevzal. Pípadné poškození materiálu, zjištné pi vrácení, hradí tená, pokud toto poškození nebylo na základ upozornní tenáe zjištno pi pevzetí materiálu. 9. Onemocní-li tená nebo len jeho rodiny infekní chorobou, nesmí si po dobu onemocnní a pípadné karantény pjovat. Má-li v dob vzniku nemoci materiály z knihovny pjeny, je povinen to ohlásit knihovn a po ukonení karantény zajistit ped vrácením dezinfekci vypjených materiál. 10. Pravidelná výpjní doba je zveejnna vývskou pi vstupu do knihovny. IV. Elektronické služby 1. Služby internetu mohou využívat všichni zájemci. 2. Knihovna tenám nabízí: - využívání webových stránek internetu a dostupných databází - využití informací na CD ROM 3. tená nahlásí pracovníkm knihovny zahájení a ukonení práce s poítaem. Po ukonení práce musí zstat poíta ve stavu, ve kterém byl pedán obsluhou. 4. Každý uživatel má právo pracovat na poítai jednu hodinu, v dtském oddlení 30 minut. Tuto dobu je možno prodloužit, není-li pítomen další zájemce. 5. Poet osob pracujících souasn na 1 poítai je omezen na maximáln 2 osoby.

4 6. Informace a soubory získané pi práci s internetem si uživatel mže vytisknout nebo nahrát na disketu. 7. Uživatelé smjí používat vlastní diskety pouze v pípad, že jim je ped použitím obsluha zkontroluje antivirovým programem. Jinak mohou používat diskety zakoupené v knihovn. 8. Uživatelé mohou používat pouze pedinstalovaný software. 9. Uživatel nesmí: - nahrávat na pevný disk jakékoliv soubory - provádt jakékoliv zmny program nahrávat, rušit, vytváet nebo modifikovat soubory i adresáe, mnit nastavení software - resetovat nebo vypínat poíta - provozovat poítaové hry - navštvovat webové stránky, které prezentují pornografii, rasovou, národnostní nebo náboženskou nenávist 10. Uživatel nese plnou odpovdnost za pípadné zásahy do konfigurace poítae, které by jakýmkoli zpsobem mohly mít vliv na provoz poítae nebo sít. Je zodpovdný za škody vzniklé neodbornou manipulací s prostedky výpoetní techniky, vetn škod zpsobených jím zanesenými poítaovými viry. 11.Získané informace (v jakékoliv form a na jakémkoliv médiu) slouží výhradn k osobní poteb uživatele a k jeho studijním úelm. Není povoleno je jakýmkoliv zpsobem dále rozšiovat nebo jinak využívat zejména ke komerním úelm. 12.Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon.121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o zmn nkterých zákon (autorský zákon) a ostatní pedpisy. Pípadné zneužití dat a informací mže být trestné. 13.Knihovna nenese odpovdnost za kvalitu a rychlost pipojení k internetu ani za obsah soubor stažených z internetu, zvlášt, obsahují-li viry. 14.Ceny za pipojení k internetu jsou uvedeny v platném pehledu poplatk. V. Poádková opatení, poplatky, ceny a pokuty 1. Uživatel knihovny je povinen dodržovat knihovní ád, ídit se pedpisy a smrnicemi pro innost knihoven a pokyny pracovník knihovny, chránit zaízení knihovny a její fondy, katalogy a tenáské pomcky, podrobit se kontrolním opatením nutným pro udržení poádku a ochrany majetku ve správ knihovny. 2. Poskytování základních služeb je bezplatné. tená zaplatí roní poplatek za registraci ve výši stanovené platným ceníkem služeb. 3. tená je povinen dodržovat výpjní lhty. Nevrátí-li tená vypjené knihy vas, knihovna mu útuje poplatky z prodlení podle platného pehledu poplatk.

5 I. upomínku knihovna písemn nezasílá, pesto je tená povinen ji uhradit podle platného pehledu poplatk. Následující upomínky jsou zasílány vždy po 30 dnech. 4. V pípad, že ani po III. upomínce tená knihy nevrátí, bude mu zasláno pedsoudní upozornní - IV. upomínka, za kterou zaplatí poplatek podle platného pehledu poplatk. Nebudou-li knihy vráceny do 14 dn po zaslání IV. upomínky, budou vymáhány právní cestou souasn s poplatky za upomínky a s náklady na poplatky soudního ízení. 5. Pi pekroení výpjní lhty u knih pjených prostednictvím meziknihovní výpjní služby, stanoví správa knihovny poplatek v takové výši, jakou nárokuje knihovna, v jejímž vlastnictví kniha je, navýšený o ástku z prodlení uvedenou v platném pehledu poplatk MKJ. 6. Za ztracenou nebo poškozenou knihu, asopis nebo jiný informaní materiál je požadována náhrada, a to: a) kniha, asopis nebo jiný informaní materiál téhož vydání b) kniha, asopis nebo jiný informaní materiál jiného vydání c) zaplacení poizovací hodnoty materiálu Ve všech pípadech je tená povinen zaplatit poplatek podle platného pehledu poplatk za nové knihovnické zpracování. 7. Za škody zpsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecn platných pedpis. 8. Za ztrátu tenáského prkazu stanoví knihovna poplatek uvedený v platném pehledu poplatk. 9. Za speciální služby útuje knihovna poplatky podle platných ceník. 10. Zamstnanci MKJ jsou z placení poplatk vyjmuti (vetn dchodc MKJ). 11. Do knihovny je zakázán vstup se zapnutými mobilními telefony, jídlem a pitím. 12. tenáem knihovny pestává být: a) kdo se odhlásí z ad tená b) kdo úmysln nebo z nedbalosti zaviní poškození materiál vypjených z fond knihovny nebo zpsobí knihovn jinou škodu a odmítá poskytnout pedepsanou náhradu c) kdo je editelem knihovny z ad tená vylouen pro porušování knihovního ádu VI. Závrená ustanovení 1. Uživatelé knihovny mohou podávat stížnosti a pipomínky k innosti knihovny písemn nebo ústn editeli knihovny. 2. Výjimku z ustanovení tohoto ádu mže v závažných pípadech povolit editel organizace. 3. Tento knihovní ád nabývá úinnosti dnem V Jindichovicích Marcela Lišková, v.r. knihovnice

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD místní veřejné knihovny v Praze Nedvězí

KNIHOVNÍ ŘÁD místní veřejné knihovny v Praze Nedvězí KNIHOVNÍ ŘÁD místní veřejné knihovny v Praze Nedvězí V souladu s 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád: I. Základní ustanovení Čl. 1 Poslání a činnost knihovny

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Ignáta Herrmanna a Informačního centra Chotěboř

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Ignáta Herrmanna a Informačního centra Chotěboř KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Ignáta Herrmanna a Informačního centra Chotěboř V souladu se zřizovací listinou Knihovny Ignáta Herrmanna a Informačního centra Chotěboř (knihovna), schválenou zastupitelstvem města

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu V souladu se statutární listinou nadačního fondu Pražský literární dům autorů německého jazyka ze dne 23. 6. 2004 a podle 4 odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb.

Více

Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem

Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem I. Základní ustanovení Čl.1 Knihovní řád je vydán na základě Zřizovací listiny Městské knihovny Lysá nad Labem vydané 16.2. 2006. Upravuje podmínky poskytování

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

Knihovní řád Knihovny Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur

Knihovní řád Knihovny Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur Směrnice GŘ č. 3/2013 Č.j.: 2013/1035/NM Název: Knihovní řád Knihovny Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur Gestor: Datum schválení: Ředitelka Náprstkova muzea asijských, afrických

Více

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE A. Smluvní definice Vy a váš oznauje osobu i spolenost, která podepsala tuto Smlouvu (dále jen Smlouva ) a objednala si Oracle Programy, a/nebo Služby od spolenosti

Více

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 Úplné znní zákona o ochran osobních údaj 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochran osobních údaj a o zmn nkterých zákon, ve znní zákona *. 227/2000 Sb., zákona *. 177/2001 Sb., zákona *. 450/2001

Více

Knihovní řád Městské knihovny Poděbrady

Knihovní řád Městské knihovny Poděbrady Knihovní řád Městské knihovny Poděbrady Všeobecná ustanovení Městská knihovna v Poděbradech je veřejnou univerzální knihovnou. Knihovní fondy Knihovní fondy a zařízení jsou majetkem města. Knihovna, čtenáři

Více

KNIHOVNÍ A VÝPŮJČNÍ ŘÁD ODBORNÉ KNIHOVNY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

KNIHOVNÍ A VÝPŮJČNÍ ŘÁD ODBORNÉ KNIHOVNY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 KNIHOVNÍ A VÝPŮJČNÍ ŘÁD ODBORNÉ KNIHOVNY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY (dále jen Knihovní řád ) Tento Knihovní řád upravuje postavení a činnost odborné knihovny České národní banky.

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD MÍSTNÍ VEŘEJNÉ KNIHOVNY. Náchodská 754, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice

KNIHOVNÍ ŘÁD MÍSTNÍ VEŘEJNÉ KNIHOVNY. Náchodská 754, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice KNIHOVNÍ ŘÁD MÍSTNÍ VEŘEJNÉ KNIHOVNY Náchodská 754, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Knihovní řád je vydán pro Místní veřejnou knihovnu Náchodská 754, Praha 9 - Horní Počernic,

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD. a) evidenční poplatky je čtenář povinen zaplatit do měsíce po vypršení jejich platnosti, která je 12 měsíců

KNIHOVNÍ ŘÁD. a) evidenční poplatky je čtenář povinen zaplatit do měsíce po vypršení jejich platnosti, která je 12 měsíců KNIHOVNÍ ŘÁD Základní ustanovení 1. Poslání knihovny Knihovna je knihovnou základní ve smyslu 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb.(knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických a

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Knihovní řád č. 2/2014. Knihovny Regionálního muzea v Chrudimi

Knihovní řád č. 2/2014. Knihovny Regionálního muzea v Chrudimi Knihovní řád č. 2/2014 Knihovny Regionálního muzea v Chrudimi Článek 1 Základní ustanovení, poslání knihovny 1. Knihovna Regionálního muzea v Chrudimi (dále jen RM) je v souladu se zřizovací listinou muzea

Více

Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci

Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci e s k é d r á h y D Op l6 Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci Schváleno rozhodnutím generálního editele eských drah, a.s. dne 26. 10. 2005.j. 59 875/2005-O10 Úinnost od 1. 4. 2006 OBSAH 2 strana

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě V Rožnově pod Radhoštěm, 1. března 2012 Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě 1. Základní ustanovení.

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o. I. Úvodní ustanovení 1.1 Tento dokument stanovuje všeobecné obchodní podmínky, za kterých společnost JHComp s.r.o.

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností AIRWAYNET a.s. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností AIRWAYNET a.s. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Úvodní ustanovení 1.1 Poskytovatelem se rozumí společnost AIRWAYNET a.s. se sídlem Hládkov

Více

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších Všeobecné obchodní podmínky 1 Předmět Smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby na základě Smlouvy na poskytování služeb, kterou s ním Poskytovatel uzavřel a jejíž nedělitelnou součástí jsou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více