Technické služby Jeseník a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technické služby Jeseník a.s."

Transkript

1 Technické služby Jeseník a.s. 20 let Trvalé spokojenosti a Jistoty Technické služby Jeseník akciová společnost je prosperující společnost regionálního významu, která zajišťuje mnoho služeb nejen pro Jeseník, ale také pro většinu obcí a měst okresu. Původně byly rozpočtovou a později příspěvkovou organizací. To se neosvědčilo a proto 28. prosince roku 1995 město založilo akciovou společnost Technické služby Jeseník. Rok 2014 je 20. rokem činnosti této společnosti. Vlastní ji Město Jeseník a jejím nejvyšším orgánem je valná hromada, která je tvořena radou města. Dalším řídícím stupněm je představenstvo a dozorčí rada, jehož členy jsou zastupitelé města a je tak zaručena plná kontrola nad celkovým fungováním společnosti. Hlavní zázemí firmy je tvořeno prostorným areálem na ulici Otakara Březiny. Nachází se zde administrativní budova, autodílna, garáže, separační linka, sklady stavebních materiálů a také je zde umístěna veškerá technika potřebná pro zajištění všech činností společnosti. Odloučená pracoviště jsou na ulici Rejvízské, kde se nachází smuteční obřadní síň s pohřební službou a u obce Supíkovice je řízená skládka odpadů. Veškeré práce jsou zajišťovány 114-ti zaměstnanci, 47 vozidly a stroji. Roční obrat společnosti činí přibližně 110 miliónů Kč. Z toho připadá pro město Jeseník asi 37 %, pro ostatní obce okresu asi 15 % a zbývajících 48 % pro ostatní podnikatelské subjekty a občany. Na všechny činnosti má společnost potřebné oprávnění a od roku 2003 zavedla systém řízení jakosti ISO , systém řízení vedoucí k ochraně životního prostředí - ISO a v roce 2006 navíc zavedla systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS Informace a zajímavosti společnosti - základní jmění společnosti je Kč - obrat - tržby společnosti Kč/rok - tržby od města Jeseník Kč/rok - tržby od obcí /včetně Jeseníku) Kč/rok - počet zaměstnanců spotřeba nafty technikou společnosti litrů/rok - prodáno nafty cizím subjektům litů/rok - za rok vydáno cca faktur Činnosti společnosti jsou rozděleny podle povahy do několika provozů.

2 Provoz správy a údržby komunikací Na úseku místních komunikací se provádí běžná údržba, správa, oprava výtluků, oprava chodníků, zimní údržba a čištění, dále výměna a údržba odpadkových košů, úklid autobusových zastávek, zajištění chodu kašen na Masarykově náměstí a pítka na náměstí Svobody. Provoz provádí opravy živičných krytů asfaltobetonem či tryskovou technologií, stará se o svislé i vodorovné dopravní značení, informační systém, zábradlí a svodidla. Spravuje odvodňovací zařízení, provádí především jeho mechanické čištění a opravu šachet. Dále se stará také o štěrkové vozovky, na kterých se provádí oprava a zesílení krytu se zhutněním, zejména po zimním období a po deštích. Zajišťuje prohlídky a opravy lávek, mostů a mostních objektů. Jednou z důležitých činností je zimní údržba. Ta zahrnuje úklid sněhu plužením místních komunikací, parkovišť a odstavných ploch, posyp inertním materiálem a solení. Při intenzivním sněžení se provádí odvoz sněhu z dopravně důležitých tepen místních komunikací tak, aby byl zajištěn bezpečný provoz. Ručně se uklízí přechody pro chodce, zastávky, lávky, mosty a další místa kam se nedostane technika. Čistění místních komunikací v našem lázeňském městě je na vysoké úrovni. Běžné strojní čištění probíhá v pravidelných intervalech podle dopravní důležitosti a společenského významu. Zahrnuje i splachování po zimním období a deštích a kropení vozovky za horkého počasí. Informace, zajímavosti z provozu ÚK - 25 zaměstnanců, 15 speciálních aut a strojů pro činnost - udržujeme a opravujeme 44 km místních komunikací, tj m 2 - udržujeme a opravujeme 26 km chodníků, tj m 2 - udržujeme a opravujeme 25 ks mostů a lávek - udržujeme 854 ks dešťových vpustí - staráme se o ks dopravních značek Provoz správy a údržby zeleně Činnosti provozu veřejné zeleně spočívá v komplexní údržbě zelených ploch města. Práce začínají na jaře vyhrabováním travnatých ploch, prořezáváním keřů a živých plotů, výsadbou stromů a květin. Provoz provádí údržbu mobiliáře, jako jsou květinové mísy, lavičky a herní prvky. Stará se také o údržbu vzrostlých stromů, provádí asanaci dřevin a frézování pařezů. Hlavní činností v letních měsících je sečení travnatých pozemků a údržba stromů. Tyto práce jsou realizovány na základě plánu a dle podrobné pasportizace zpracované v rámci města Jeseník. Dále je zajišťováno provozování a údržba dětských hřišť, správa soch, památníků, pramenů, a údržba na jesenickém a bukovickém hřbitovu. V podzimních měsících je hlavní náplní střediska úklid veřejných prostranství a hrabání spadaného listí.

3 Další pracovní činností provozu zeleně je poskytování služeb v oblasti péče o zeleň jak právnickým tak fyzickým osobám. Patří sem především likvidace dřevěného odpadu pomocí štěpkovače, ořez ovocných stromků, terénní a sadové úpravy, výsadba keřů a stromů, zakládání trávníků, včetně sečení zahrad, údržba sportovních hřišť a poskytování služeb v oblasti přepravy materiálu. V zimních měsících je provoz správy a údržby zeleně zapojen do zimní údržby. Protože město Jeseník je město lázeňské s velkým turistickým ruchem, je práce provozu správy a údržby zeleně důležitá. Přispívá k pěknému vzhledu města a tím k spokojenosti nejen občanů, ale i turistů a lázeňských hostů. Informace, zajímavosti z provozu ÚZ - udržovaná plocha zeleně v Jeseníku je 40 ha (tj m 2 ) - celkově posekaná plocha v Jeseníku za rok (několik intenzit sečení 1-6) je 161 ha, tj m 2 - v Jeseníku ks pasportizovaných stromů - ročně je ze sečení travnatých ploch t trávy a 200 t nekompostovatelného odpadu - spotřeba nafty při odvozu travní hmoty je litrů za rok - samochodné sekačky najedou za rok Mth (motohodin) - spotřeba benzínu u travních samochodných sekaček, křovinořezů je litrů za rok - spotřeba strun do křovinořezů je m Provoz správy a údržby majetku Provoz správy a údržby majetku má dvě části - veřejné osvětlení a autodílnu. Středisko veřejného osvětlení zajišťuje opravu a údržbu osvětlení v Jeseníku. Provádí montáž a demontáž vánočního osvětlení, výstavbu a rekonstrukci osvětlovacích těles, práce pro právnické a fyzické subjekty v oblasti elektro a práce s vysokozdvižnou plošinou na základě objednávek. Středisko provádí práce na repasích stožárů, stožárových paticích, výzbrojích a hlavně osvětlovacích tělesech. Hlavním důvodem těchto prací je zvyšování světelného výkonu a snižování poruchovosti. Současně jsou prováděny práce, které vedou ke snižování příkonu jednotlivých lamp v lokalitách, kde to daný stav umožňuje. Při výměně výbojkových svítidel je důležitý výběr kvalitního svítidla, u kterého nedochází ke znečištění a stárnutí světelně činných ploch. Důležitou roli v úsporách elektrické energie hrají regulační zařízení, nebo regulační systémy v jednotlivých spínacích bodech. Středisko autodílna provádí údržbu a opravu motorových vozidel, jak pro Technické služby Jeseník a.s., tak i pro občany, podnikatele a firmy. Dále provádí výrobu hydraulických hadic,

4 výrobu tlakového hydraulického potrubí, ekologickou likvidaci motorových vozidel, tlakové mytí vozidel, servis klimatizací a pneuservis. Informace, zajímavosti z provozu ÚM - počet rozvaděčů v Jeseníku je 100 ks - počet měřících rozvaděčů v Jeseníku je 28ks - počet svítidel v Jeseníku 2030 ks - počet stožárů v Jeseníku je 1930 ks - délka kabelového vedení je 74 km Provoz odpadového hospodářství Provoz odpadového hospodářství zajišťuje služby v oblasti odpadů pro obce, města, živnostníky a firmy v okrese Jeseník. K nejznámější službě patří svoz odpadů z popelnic a kontejnerů speciálními vozidly. Probíhá pravidelně dle domluveného svozového kalendáře tak, aby v průběhu týdne bez ohledu na státní svátky, byli obslouženi všichni zákazníci. Odpad je pak bez další úpravy uložen na skládku odpadů mezi obcemi Písečná a Supíkovice. Další známou službou je svoz a dotřídění separovaných odpadů. Tříděné odpady z barevně označených separačních kontejnerů sváží dvě auta s lisovacími nástavbami nebo s otevřenými kontejnery. I zde probíhá svoz podle svozového kalendáře, jeden týden papír, druhý týden plasty. Sklo pak podle potřeby, zvlášť barevné ze zelených kontejnerů a zvlášť čiré z bílých separačních kontejnerů. Papír i plasty se poté dotřiďují na třídící lince v areálu Technických služeb Jeseník. V roce 2013 byla postavena nová linka, která má moderní vybavení a je schopna pojmout veškeré separované odpady z regionu i s výhledem do budoucna. Odpad se roztřídí podle potřeb jednotlivých zpracovatelů a slisuje do balíků. Papír se třídí na čtyři druhy karton, jakostní papír, směsný a nápojové kartony. Zároveň magnet automaticky oddělí kovový odpad sbíraný společně s papírem do jednoho kontejneru. Plasty se třídí celkem na devět druhů čtyři druhy PET láhví, tři druhy fólií, polystyren a směs ostatních plastů. Jednotlivé vytříděné druhy jsou odváženy ke zpracovatelům k výrobě nových výrobků. Provoz odpadového hospodářství zajišťuje sběr nebezpečných odpadů. Ty se od zákazníka převezmou, uloží do skladu nebezpečných odpadů při dodržení všech platných předpisů a nařízení a později předají odborné firmě k bezpečné likvidaci. Na tomto středisku se také shromažďují elektrické spotřebiče, které se v režimu zpětného odběru předávají určeným odborným firmám k rozebrání, recyklaci a likvidaci. Nelze opomenout ani další důležitou službu, kterou zajišťuje jiné středisko provozu, a to odvoz a likvidaci jiných odpadů, především objemných a stavebních. Středisko disponuje několika auty a velkým počtem velkoobjemových kontejnerů, které zákazníkovi na objednání přistaví a po naplnění odpadem jej odvezou na skládku. Středisko zajišťuje i vyprazdňování odpadkových košů v Jeseníku.

5 Pro město Jeseník zajišťuje středisko provoz dvou sběrných dvorů. Sem mohou občané Jeseníku zdarma odevzdávat různé odpady, které jim vzniknou v domácnostech. Jedná se především o objemné odpady, drobné stavební odpady a odpady ze dřeva. Mohou přinést i nestandardní separované odpady a nebezpečné odpady včetně pneumatik z osobních automobilů. Odebírají se tady i vyřazená elektrická zařízení. Přítomný správce dvora dohlíží na správné uložení odpadů, eviduje přijaté množství a je připraven pomoci radou občanům. Na odloučeném pracovišti u obce Supíkovice je provozována skládka odpadů, která je vybudována podle všech potřebných legislativních požadavků a je tak zajištěna konečná likvidace všech ostatních odpadů z regionu, které nelze nijak využít. Prostor skládky je postupně stavěn tak, aby nikdy nedošlo k znečištění životního prostředí. Dno skládky je pokryto dvěma speciálními izolacemi a zaskládkovaná část je vždy překryta izolační fólií a zeminou, jednak aby do skládky nenatekla srážková voda, jednak aby vznikající plyn neutíkal do ovzduší a také proto, aby konečná úprava skládky splynula s okolní krajinou. V prostoru skládky je od září 2014 provozována Kompostárna Jesenicka, která zpracovává veškerý biologický odpad z obcí regionu, který vzniká z údržby veřejných ploch, zahrad občanů a také biologicky rozložitelný odpad z domácností. Snahou provozu odpadového hospodářství je služby neustále zdokonalovat a vylepšovat a být připraven zákazníkovi poradit a nabídnout nejvhodnější službu. Cílem celého snažení je udržet kvalitní životní prostředí bez odpadků ve městě i okolí. Informace, zajímavosti z provozu OH - počet pracovníků provozu, kteří zajišťují služby obcím Jesenicka 46 - technika - 10 speciálních nákladních vozidel + 6 strojů - obsluhujeme 23 obcí - vše co je přivezeno na třídící linku, je vytříděno a veškeré recyklovatelné odpady jsou předány k novému využití - v roce 2013 byla postavena již v pořadí třetí třídící linka projektovaná kapacita je tun odpadu/rok - obsluha = cca 15 pracovníků; jednosměnný provoz v roce 2013 svezeno: cca popelnic a kontejnerů s komunálním odpadem = cca tun cca separačních kontejnerů = cca tun na skládku se uložilo celkem přes tun všech odpadů v Jeseníku bylo vyvezeno cca odpadkových košů při svozu odpadu ujeto celkem km; spotřebováno l nafty v obsluhovaných obcích je rozmístěno cca separačních kontejnerů

6 od r do konce r bylo do separačních kontejnerů (+ SD) vytříděno: papír t (0,06 t/m3 = m 3 ) plasty t (0,02 t/m3 = m 3 ) sklo t, z toho v letech barevné sklo 1491 t a čiré sklo 2033 t (0,20 t/m3 = m 3 ) kovy 596 t (cca m3) CELKEM t, tj m 3 Provoz pohřebnictví Snahou provozu pohřebnictví je poskytovat kvalitní a profesionální služby a držet se etiky. Důležité je i prostředí, ve kterém se sepisují objednávky, tvoří smlouvy, probíhají smuteční obřady a vystavení zesnulých. Proto prošel objekt pohřební služby po roce 2003 řadou oprav a změn. Na budově ze 70 let minulého století byla provedena výměna oken, obnova izolací a krytin a rekonstrukce chladicích boxů. Byly provedeny nové nátěry, malby a obložení, instalovala se nová květinová vazba, osvětlení a zvuková aparatura. Na základě projektu byla v roce 2009 realizována rekonstrukce vstupu, která příjemně změnila celkový ráz nejen objektu, ale i prostor před obřadní síní. Od roku 2007 jsou v provozu také internetové stránky pohřebnictví. V březnu roku 2003 pohřební služba poprvé získala prestižní ocenění ZNAK KVALITY, který byl v roce 2013 znovu potvrzen. V Jeseníku se nacházejí dva hřbitovy, provoz pohřebnictví zde zajišťuje správu. Jsou to Jeseník- Bukovice, který byl založen v roce 1900 a Jeseník Husova, který funguje od roku Cílem provozu je jít směrem nejnovějších trendů, poskytnout maximální komplex služeb s profesionálním přístupem, porozuměním a etikou. Svoji práci se snaží pracovníci provozu pohřebnictví dělat co nejlépe a svým citlivým přístupem tak pomáhají lidem, kteří se ocitnou v těžkých situacích. Ostatní činnosti Společnost provádí mnoho dalších činností, které zapadají do uvedených oborů. Například nepřetržitý prodej motorové nafty, vážení vozidel a nákladů, prodej stavebních materiálů, poradenství ekonomické a v oblasti odpadů, přeprava materiálu a zboží, stěhovací služby, útulek pro psy, likvidace autovraků, vedení účetnictví aj.

7 Závěr Snaha společnosti je viditelná na všech místech regionu. Je zapojena do každodenního života obyvatel, do dění v obcích a městech. Technické služby Jeseník a.s. jsou schopny stavět chodníky, cesty, parkoviště, kanalizace. Umí sekat trávu, provádět výsadby květin, keřů, stromů a realizovat parkové úpravy. Zajišťují světlo na ulicích, opravují auta, sváží odpady, umí je třídit a umí poradit. Společnost se postupně rozvíjí a zdokonaluje nejen v technickém vybavení, ale i v odbornosti jednotlivých zaměstnanců. Cílem je udržet rozsah činností a zajistit zvyšování kvality za podmínek ekonomické schopnosti v konkurenčním prostředí regionu. Je přímo vázána na město a většina prací je zaměřena na komunální sféru, tudíž na obce a proto je nezbytné poskytnout jim maximální servis, aby nejen veškeré činnosti byly zachovány, ale i dále zdokonalovány a rozvíjeny. Navíc se svým dostatečným počtem pracovníků, vybavením a dlouholetými zkušenostmi je schopna operativně reagovat na mimořádné situace, kalamity, havárie, povodně a je nejen pro město důležité takovou společnost vlastnit, ale také mít možnost nepřetržitě zajišťovat tento mimořádný servis. Technické služby Jeseník akciová společnost děkují všem za projevenou přízeň, za spolupráci a za veškerý kontakt. Těšíme se, že budeme nadále pracovat ve vaší blízkosti. Každý den s Vámi Technické služby Jeseník a.s. Otakara Březiny Jeseník

TECHNICKÉ SLUŽBY Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, Za porážkou 1142, 751 31 Lipník nad Bečvou. Výroční zpráva o činnosti za rok 2 0 0 9

TECHNICKÉ SLUŽBY Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, Za porážkou 1142, 751 31 Lipník nad Bečvou. Výroční zpráva o činnosti za rok 2 0 0 9 TECHNICKÉ SLUŽBY Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, Za porážkou 1142, 751 31 Lipník nad Bečvou Výroční zpráva o činnosti za rok 2 0 0 9 Lipník nad Bečvou 12. února 2010 Popis činnosti organizace

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

progenio Konec problémů s ucpaným potrubím progenio 1/10 Vysajeme nečistoty do poslední kapky PROJEKTY Vitahum nové řešení pro technické ozeleňování

progenio Konec problémů s ucpaným potrubím progenio 1/10 Vysajeme nečistoty do poslední kapky PROJEKTY Vitahum nové řešení pro technické ozeleňování progenio 1/10 progenio časopis pro zákazníky a přátele AVE CZ Konec problémů s ucpaným potrubím Vysajeme nečistoty do poslední kapky PROJEKTY Vitahum nové řešení pro technické ozeleňování AKCE Uklízeli

Více

14. ročník konference ODPADY a OBCE Hospodaření s komunálními odpady (12. a 13.6. 2013) Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2

14. ročník konference ODPADY a OBCE Hospodaření s komunálními odpady (12. a 13.6. 2013) Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2 OBSAH Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2 Aktuální vývoj legislativy odpadového hospodářství ČR Vize, koncepce a stav odpadové legislativy s výhledem do roku 2020... 3 Budoucnost odpadového hospodářství

Více

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST 1/44 OBSAH S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE 1 VIZE MĚSTA BECHYNĚ...3 1.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel...

Více

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění...

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění... Výročníí zpráva organiizace Správa a údržba siillniic Pllzeňského krajje, přííspěvková organiizace za rok 2013 V Plzni dne 28.3.2014 Ing. Stanislav Liška 2 1. Obsah 1. Obsah... 3 2. Základní údaje... 5

Více

OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD)

OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD) Název úkolu : OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD) TYPOVÝ PROJEKT Objednatel : Kontaktní osoba : Zlínský kraj tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín Ing. Tomáš Hladík tel. : 577 043 399 Odpovědný zpracovatel :

Více

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA Dokument neprošel jazykovou korekturou a stylistickou úpravou 1/49 OBSAH 1 VIZE MĚSTA MILEVSKA... 3 1.1 Infrastruktura a životní prostředí... 3 1.2 Podnikání

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA PRO OBDOBÍ 4 Vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. / Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších

Více

Zpracovalo sdružení Arnika v rámci projektu Topíme ohleduplně k přírodě i k sousedům

Zpracovalo sdružení Arnika v rámci projektu Topíme ohleduplně k přírodě i k sousedům Analýza současné situace znečišťování ovzduší lokálními topeništi v obci Ludvíkovice u Děčína a návrhy na další možná opatření vedoucí ke snížení emisí z lokálních topenišť Zpracovalo sdružení Arnika v

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE vypracovaný v lednu-dubnu 2014 schválený zastupitelstvem obce dne.. 2014 OBSAH ÚVOD... 3 I. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1. Charakteristika obce... 4 1.1. Identifikační údaje

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl. MùSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem číslo 15 říjen - prosinec 2002 Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.cz Primátorem

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb., vyhlášky č. 355/2000 Sb., vyhlášky č. 555/2002 Sb., vyhlášky č. 305/2005 Sb. a vyhlášky

Více

104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ČÁST PRVNÍ

104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ČÁST PRVNÍ 104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích Změna: 300/1999 Sb. Změna: 355/2000 Sb. Změna: 355/2000 Sb. (část) Změna: 367/2001

Více

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Návrh ke schválení Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Aktualizace tohoto dokumentu byla projednána na veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném dne 29. 5. 2012 a schválena

Více

Volba prezidenta republiky

Volba prezidenta republiky Ať třináctka je šťastná! Sklonek roku je časem dobré vůle, děkování a přání do roku příštího. Když jsme zvažovali, koho oslovíme, aby za celý 27členný kolektiv zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou pozdravil

Více

1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49

1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49 Í»¹ ½µ#?² îððé îðïí αµ ½±ª?²3æ îððé Æ ½±ª» æ Obsah OBSAH 1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49 PŘÍLOHA 1 PŘÍLOHA 2 Přehled rozvojových záměrů subjektů

Více

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover Udržitelný rozvoj s materiály Isover obsah Slovo úvodem 3 Zaměření společnosti Saint-Gobain, strategie a cíle 3 Skupiny Saint-Gobain... 6 Principy, které nás spojují... 6 Saint-Gobain Construction Products

Více

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 2007, aktualizace SPL pro F8 a F9 - kapitoly 6 Strategie T. Šulák, SMARV, únor 2010 stránka 1 z 61 Obsah: 1. Žadatel / Předkladatel SPL... 4

Více

Městský úřad Klimkovice

Městský úřad Klimkovice Městský úřad Klimkovice Březen 2012 Z obsahu tohoto čísla: Slovo starosty: Vážení spoluobčané, vážení lázeňští hosté 1. Slovo starosty 2. Lázeňské okénko 3. Dopravní komise 4.-5. Nízkoemisní zóna 6. Normální

Více

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Památky přitahují pozornost ZDARMA IX. 2013 LIPOVÁ ALEJ Na jaře začnou práce na obnově lipové aleje na Masarykově

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155, 495 426 160 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz, ou@horineves.cz web: http://www.opz1866.eu Z Valné hromady

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

Granulát Materiál, který se vyrábí většinou z ropy a využívá se k výrobě plastů. Pro výrobu různých plastů slouží různé granuláty.

Granulát Materiál, který se vyrábí většinou z ropy a využívá se k výrobě plastů. Pro výrobu různých plastů slouží různé granuláty. A Alternativní palivo Některé druhy odpadu lze upravit a dále využívat jako takzvané alternativní palivo. Jedná se o odpady, kde by využití materiálu nebylo efektivní nebo možné. Zařízeními, kde se může

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 Zastupitelstvo města Bechyně dne 15.05.2013 1 Město Bechyně, nám. T.G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně IČO: 00252069 Závěrečný účet města Bechyně za

Více

PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1

PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Obsah A. Vymezení zastavěného území 3 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot 3 C. Urbanistická koncepce, včetně

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE Nakládání s elektroodpadem v Plzeňském kraji 2014 Abstrakt Tématem této diplomové práce je nakládání

Více