DOPORUČENÍ RADY ze dne 19. června 2000 o obecných liniích hospodářských koncepcí členských států a Společenství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOPORUČENÍ RADY ze dne 19. června 2000 o obecných liniích hospodářských koncepcí členských států a Společenství"

Transkript

1 DOPORUČENÍ RADY ze dne 19. června 2000 o obecných liniích hospodářských koncepcí členských států a Společenství (2000/517/ES) (Výtah) Doporučení se zabývá obecnými liniemi hospodářských koncepcí na pozadí globalizace a perspektiv, které přináší nová ekonomika založená na informacích pro Evropskou unii a její občany. Aby bylo možno plně využít těchto příležitostí, je třeba urychlit probíhající transformaci evropské ekonomiky. Za tímto účelem tyto obecné linie hospodářských koncepcí (BEPG) stavějí na současné strategii, kterou dále rozšiřují v souvislosti se závěry lisabonského summitu. Důraz je kladen na střednědobé a dlouhodobé důsledky strukturálních koncepcí a reforem zaměřených na podporu potenciálu hospodářského růstu, zaměstnanosti a sociální koheze a též na přechod na ekonomiku založenou na informacích. Hlavní priority a koncepční požadavky BEPG pro rok 2000 vycházejí z dané ekonomické situace a výhledu zpracovaného v ekonomických prognózách služeb Komise zpracovaných na jaře roku Rada rovněž čerpá ze zjištění a závěrů prováděcí zprávy Komise k BEPG Jako celek se makroekonomické koncepce vyvíjely úspěšně. Nevyrovnaný však byl pokrok zaznamenávaný v oblasti reforem pracovního trhu: mnoho členských států podporovalo aktivaci a prevenci, nicméně překážky pro vyšší zaměstnanost v oblasti daňových systémů a systémů různých dávek byly odstraňovány jen v několika málo případech. Rovněž by mělo být provedeno přehodnocení přísné legislativy v oblasti ochrany zaměstnání. V oblasti ekonomických reforem byl značný pokrok zaznamenán v zavádění legislativy vnitřního trhu a liberalizace trhu v oblasti telekomunikací a elektřiny. Určitý úspěch byl též zaregistrován ve větším řízení státních subvencí a ve vývoji trhů rizikového kapitálu. Během 90. let Evropská unie významně posílila hospodářskou integraci a vytvořila pevný rámec pro rozvíjení hospodářských koncepcí. Důležitou roli sehrála též měnová politika orientovaná na stabilitu podporovaná zlepšující se rozpočtovou disciplínou a odpovídajícím vývojem mezd. Zavedení eura lze hodnotit úspěšně. I přes tyto pokroky však byl hospodářský růst relativně slabý, a to zejména ve srovnání s USA. Jen malé zlepšení nastalo v oblasti zaměstnanosti, kde přetrvává stále poměrně vysoká míra nezaměstnanosti. Životní úroveň v EU je v průměru o 35 % nižší než v USA, navzdory sbližování výkonů na odpracovanou hodinu mezi EU a USA. Velkou propast v příjmech na hlavu je možno částečně připsat nízké a stagnující míře zapojení do pracovního procesu a zaměstnanosti. Od počátku léta 1999, kdy byly přijaty předchozí BEPG, došlo v EU k značnému a širokému hospodářskému oživení, které je ve značné míře důsledkem zdravých makroekonomických koncepcí podporovaných strukturálními opatřeními na úrovni členských států. Za stávajících podmínek je možno realisticky očekávat pro nadcházející léta roční tempo neinflačního růstu

2 kolem 3 % pro EU jakožto celek, bude však třeba úzce monitorovat rizika pro cenovou stabilitu. Klíčové úkoly Klíčové úkoly spočívají v návratu na plnou zaměstnanost, přechodu na ekonomiku založenou na informacích, řešení dopadu rychle stárnoucí populace a zlepšování sociální koheze. Těmto úkolům čelí všechny členské státy, avšak existují značné rozdíly, a to jak v rozsahu, jemuž jsou jednotlivé země vystaveny, tak úrovni, na jaké již jsou připraveny. Doporučení uvádějí konkrétní náměty pro jednotlivé země v této oblasti. Obnovení plné zaměstnanosti - míra nezaměstnanosti dosahující stále ještě přibližně 9 % pracovních sil zůstává příliš vysoká navzdory optimistickému vývoji v poslední době. V mnoha členských státech přetrvává rozdíl mezi problematikou nezaměstnanosti mužů a žen. Znepokojující je též nezaměstnanost starších lidí v mnoha zemích. Současná úroveň nezaměstnanosti vyvolává vysoké ekonomické a sociální náklady. Částečným řešením je vytváření pracovních míst v sektoru služeb, práce na částečný úvazek a celkovým cílem je zvýšení současné úrovně zaměstnanosti v populaci z průměrných 61 % na 70 % do roku 2010 a zvýšit počet zaměstnaných žen z dnešních 51 % na více než 60 % do roku 2010 pro EU jako celek. Podpora ekonomiky založené na informacích - inovace a akumulace znalostí jsou stále důležitějšími faktory konkurenceschopnosti, produktivity, hospodářského růstu, zaměstnanosti a životní úrovně. I přesto je třeba, aby EU dostihla USA, a to jak z hlediska inovačních kapacit, tak z hlediska produkování a rozšiřování informačních a komunikačních technologií (ICT). Navíc existují závažné nedostatky v oblasti vzdělání, mnoho pracujících trpí základní negramotností v oblasti ICT a nedostatkem odborných znalostí potřebných v informační společnosti. Splnění těchto potřeb bude tudíž vyžadovat větší objem veřejných a soukromých investic do lidských zdrojů, modernizaci kapitálového trhu, další liberalizaci a strukturní reformy, které povedou k vytváření konkurenceschopnějších trhů, zvýšené flexibilitě v rozdělení zdrojů u jednotlivých sektorů a ke zlepšování souladu mezi požadavky pracovních míst a kvalifikací pracovníků. Příprava na stárnutí populace - na základě současných demografických trendů se očekává, že EU projde podstatným nárůstem podílu obyvatelstva ve starších neaktivních věkových skupinách po roce 2010 a že dojde ke snížení počtu pracovních sil. To bude mít důsledky na hospodářský růst a udržitelnost veřejných financí. Z tohoto důvodu je třeba zvyšovat zaměstnanost a růst produktivity práce. Nedojde-li ke změně koncepcí v těchto souvislostech, budou růst tlaky na veřejné penzijní a zdravotní systémy. Za tímto účelem bude třeba, aby členské státy vyvíjely koncepce v oblasti udržitelnosti veřejných financí, reformy penzijních a zdravotních systémů a podpory vyšší účasti pracovních sil, zejména pro starší pracovníky. Zlepšování sociální koheze - přestože se občané Evropské unie těší v průměru vysoké životní úrovni a vysoké úrovni sociální ochrany, stále je možno široce zaznamenávat případy vyčleňování ze společnosti. Hlavní příčinou zůstává nezaměstnanost. Toto vyčleňování je způsobeno zejména vysokým podílem dlouhodobě nezaměstnaných a vysokou koncentrací

3 nezaměstnanosti v určitých regionech a mezi zvláštními sociálními skupinami nebo kategoriemi pracovníků. Posilování hospodářského potenciálu EU pro růst Výše uvedené klíčové úkoly jsou propojeny též z mezinárodního hlediska a je třeba je řešit pomocí koherentních ekonomických strategií pro střednědobý až dlouhodobý horizont. Hlavními faktory na této cestě budou následující aspekty, které budou rozebrány podrobněji: - Zajištění makroekonomických koncepcí orientovaných na růst a stabilitu - Urychlení probíhajícího procesu fiskální konsolidace - Zlepšení kvality a udržitelnosti veřejných financí - Podpora vhodných směrů mzdového vývoje - Posilování ekonomiky založené na informacích - Zajištění efektivních trhů s produkty (tj. zbožím a službami) - Podpora kapitálových trhů prostřednictvím další integrace a prohlubování - Oživení trhů pracovních sil - Posilování udržitelného rozvoje KONCEPČNÍ DOPORUČENÍ 1. Zajištění makroekonomických koncepcí orientovaných na růst a stabilitu - Monetární politika usilující o zachování cenové stability v souladu se smlouvou o ES. - Trvalé úsilí členských států zaměřené na urychlování probíhající fiskální konsolidace pro co nejrychlejší dosažení a udržení (pokud možno ve střednědobém horizontu) vyrovnaných či přebytkových rozpočtů a snížení veřejného dluhu. - Pokračování odpovědného chování ze strany sociálních partnerů, které bude podporovat takový vývoj v oblasti mezd, který je konzistentní s cenovou stabilitou a vytvářením pracovních míst. 2. Urychlení probíhajícího procesu fiskální konsolidace - Využívání fiskálních zlepšení v důsledku lepšího hospodářského růstu za účelem zlepšení situace rozpočtů v roce Při silném růstu splňování rozpočtových cílů stanovených v oblasti vyrovnaného nebo přebytkového rozpočtu. - Usilování o další fiskální konsolidaci za hranicí nezbytného minima pro splnění požadavků Paktu stability a růstu za účelem vytvoření dalšího prostoru pro manévrování v oblasti cyklické stabilizace, zajištění neočekávaných rozpočtových faktorů a snižování veřejného dluhu. Příprava na rozpočtové problémy související se stárnutím obyvatelstva.

4 3. Zlepšení kvality a udržitelnosti veřejných financí - Zlepšování udržitelnosti veřejných financí převážně prostřednictvím škrtání výdajů namísto růstu daňové zátěže. - Zavádění nebo posilování mechanismů a institucí, které pomáhají kontrolovat výdaje, a v tomto kontextu by se mohlo zvážit zavedení stropů pro výdaje. - Přesměrování státních výdajů tak, aby kladly větší relativní význam na investice do fyzického a lidského kapitálu, do oblasti výzkumu a vývoje, informačních a inovačních technologií za účelem zajištění podstatného růstu investic do lidských zdrojů na jednoho obyvatele. - Přehodnocení systému dávek tak, aby se vyplatilo pracovat. - Snižování daňové zátěže (zejména u práce s nízkými mzdami za účelem podpory zaměstnanosti v rámci pokračující fiskální konsolidace). - Naléhavé přehodnocení penzijních a zdravotních systémů za účelem řešení rozpočtových problémů v souvislosti se stárnoucím obyvatelstvem. - Zlepšení účinnosti a transparentnosti daňových systémů, zejména rozšířením daňového základu, snížením daňových sazeb a zajištěním příslušných prosazovacích postupů. - Usilování o reformy v systému DPH se záměrem na větší zjednodušení a modernizaci současných předpisů, jednotnější aplikaci současných ustanovení a posílení administrativní spolupráce; uzavřít probíhající diskuse o zdanění elektronického obchodu. - Usilování o další daňovou koordinaci za účelem zabránění škodlivé daňové konkurenci. 4. Podpora vhodných směrů mzdového vývoje - Dodržování zásady, že nominální růst cen musí být konzistentní s cenovou stabilitou. - Zdůraznění významu vývoje reálných cen pro silný růst v oblasti zaměstnanosti. - Zajištění toho, aby systémy kolektivního vyjednávání braly v úvahu rozdíly v produktivitě při určování mzdových úrovní. - Prosazování koncepce zaměřené na omezování mzdových rozdílů mezi muži a ženami. 5. Posilování ekonomiky založené na informacích - Zajišťování odpovídajících rámcových podmínek pro zvýšení účasti soukromého sektoru ve financování nákladů na výzkum a vývoj, spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje a podpora rozvoje vysokých technologií, například využíváním daňových koncepcí a zlepšování fungování trhů rizikového kapitálu. - Podpora konkurence v oblasti kapitálových trhů a trhů s výrobky, zejména odstraněním vstupních a výstupních překážek za účelem posilování podpůrných opatření pro podniky usilující o inovace a podporu rozšiřování technologií a informací. - Zajištění účinné a odpovídající podpory veřejnosti pro financování základního výzkumu, vytváření výzkumných center a podpora lepších pracovních kontaktů mezi výzkumnými

5 institucemi a podniky a zajišťování rozšiřování informací; nutnost striktní aplikace zásad ES o státních dotacích. - Zajištění dostupnosti levného a rychlého přístupu na internet. - Podniknutí opatření pro snížení rozštěpení a fragmentace úsilí v oblasti výzkumu a vývoje a pro zintenzívnění spolupráce na úrovni EU; zlepšení síťové organizace výzkumných center a odstranění překážek pro mobilitu výzkumných pracovníků; vytvoření patentového systému EU do konce roku Posilování úsilí v oblasti vzdělání a výcviku, v soukromé a veřejné sféře, a to za účelem zvýšení adaptability pracovních sil a zabránění růstu nezaměstnanosti v důsledku nedostatečné kvalifikace; podpora celoživotního vzdělávání v oblasti prvků informační společnosti; zajištění dostupnosti internetu a multimediálních zdrojů do všech škol do konce roku 2001 a požadovaných znalostí učitelů do konce roku 2002; používání informačních technologií ve velkém měřítku na školách. 6. Zajištění efektivních trhů s produkty (tj. zbožím a službami) - Plné a účinné zavedení mezinárodní tržní legislativy, zejména v oblasti veřejných zakázek a technických norem; provádění opatření pro zajištění dostupnosti státních zakázek a základních veřejných služeb on-line způsobem do roku 2003; omezení objemu státní technické regulace na nezbytné minimum; zlepšování fungování principu vzájemného uznávání. - Zajištění nezávislosti úřadů hospodářské soutěže. - Omezování státních dotací, zejména účelového (ad hoc) charakteru a jejich přesměrování směrem k horizontálním cílům; zlepšování monitorování státních dotací a vyhodnocování jejich účinnosti. - Dokončení liberalizace telekomunikačního trhu do konce roku 2001 a zejména práce na posilování konkurence v oblasti lokálních sítí do konce roku Urychlení liberalizace energií (elektřina a plyn), poštovních služeb a sektoru dopravy se zaměřením na skutečně vnitřní trh v těchto oblastech. - Posilování hospodářské soutěže v sektorech služeb (zejména v oblasti finančních služeb, v distribučním sektoru a v obchodních službách). - Omezení regulačních zátěží na podnikání za účelem vytvoření příznivějšího prostředí pro inovační podnikání, zejména vytváření a provozování malých a středně velkých podniků. - Vývoj systematického přístupu k regulačnímu rámci pro služby, který by se mohl zaměřovat na vytyčování oblastí vhodných pro využití tržních prvků při poskytování veřejných služeb. - Monitorování účinné realizace mnoha regulačních reforem za účelem získání konkrétních výsledků z hlediska hospodářské efektivity a užitku spotřebitele. 7. Podpora kapitálových trhů prostřednictvím další integrace a prohlubování - Usnadňovat co nejširší přístup k investičnímu kapitálu na úrovni celé EU včetně přístupu pro malé a střední podniky.

6 - Usnadňovat účast všech investorů na integrovaném trhu eliminací překážek pro investování v oblasti penzijních fondů zajištěním odpovídající ochrany investorů, vyjasněním rozlišení mezi drobnými a profesionálními investory, přehodnocením aplikace obchodních pravidel a zlepšováním rámce proinvestiční aktivity institucionálních investorů. - Podporovat další integraci trhů se stáními dluhopisy prostřednictvím většího množství informací v oblasti příslušných postupů a nástrojů. - Zlepšovat efektivitu systému pro zúčtování a vypořádání cenných papírů za účelem usnadnění a podpory mezinárodních činností. - Posilovat efektivitu mezinárodních platebních služeb v drobném obchodování pomocí zlepšování postupů pro zpracování mezinárodních plateb a komunikace se zákazníky. - Posilovat srovnatelnost finančních výkazů společností, které potřebují přístup na integrovaný finanční trh, a umožnit EU, aby rychle reagovala na probíhající vývoj v oblasti mezinárodního účetnictví. - Urychlovat fiskální činnost za účelem podpory rozvoje nových firem a investic v oblasti rizikového kapitálu, změny konkurzní legislativy tak, aby podnikatelé dostali druhou šanci, a rozvíjení působení programů účasti zaměstnanců na vlastnictví podniků. - Zajišťovat intenzivnější spolupráci mezi regulátory a dohlížecími orgány finančních trhů EU. - Navázat na ustanovení EU ohledně přebírání a restrukturalizace a likvidace úvěrových institucí a pojišťovacích společností. 8. Oživení trhů pracovních sil - Podpora přechodu od pasivních k aktivním opatřením a realizace účinných preventivních strategií proti dlouhodobé nezaměstnanosti a nezaměstnanosti mládeže; snižování daní a příspěvků na sociální zabezpečení, zejména u nízko placených pracovníků; usnadňovat přístup k výcviku nezbytnému pro trh práce, vzdělávání a celoživotní zvyšování kvalifikace. - Revize a případná reforma daňových systémů a systémů dávek za účelem zajištění efektivní podpory a odměn za účast na aktivním pracovním životě; ocenění pasivní příjmové podpory a revize plnění oprávnitelnosti pro účast na systému dávek a případná reforma; zabránění převodu lidí z oblasti výplat podpor v nezaměstnanosti na jiné nákladné pasivní systémy mimo pracovní trh a vývoj aktivních opatření v oblasti trhu práce za účelem eliminace podpory dlouhodobé nezaměstnanosti v rámci čistě pasivních systémů. - Posilování mobility pracovních sil též vzájemným uznáváním kvalifikace a zlepšením přenositelnosti penzijních nároků. - Modernizace organizace práce ve spolupráci se sociálními partnery, včetně zajištění flexibilní pracovní doby, usnadňování práce na částečný úvazek a přehodnocení přísné legislativy v oblasti ochrany pracovních míst a vysokých plateb odstupného. - Posilování úsilí zajišťování rovných pracovních příležitostí pro muže a ženy. - Posilování úsilí v oblasti dohody na krocích pro zajištění širokého trhu práce do konce roku 2000.

7 9. Posilování udržitelného rozvoje - Zavádění nebo posilování tržně orientovaných koncepcí v oblasti zdanění, uživatelských poplatků, pojištění/odpovědnosti a povolení, které budou zajišťovat ocenění vzácných zdrojů, a celkové omezení přímé úměry mezi tlakem na životní prostředí a hospodářským růstem. - Přehodnocení sektorových dotací a daňových výjimek a dalších současných opatření s negativním ekologickým dopadem při plném zvážení dalších relevantních hospodářských a společenských faktorů. - Práce na dohodě o příslušném rámci pro zdanění energií na evropské úrovni.

Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států

Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Podkladový materiál k vědeckopopularizačnímu semináři Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států Termín konání:

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění.

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 5. března 2010 (OR. en) 7110/10 CO EUR-PREP 7 POLGEN 28 AG 3 ECOFIN 136 UEM 55 SOC 174 COMPET 82 RECH 83 ENER 63 TRANS 55 MI 73 IND 33 EDUC 40 ENV 135 AGRI 74 PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

Pakt pro růst a zaměstnanost: Rok poté

Pakt pro růst a zaměstnanost: Rok poté Pakt pro růst a zaměstnanost: Rok poté Zpráva Evropské radě, 27. a 28. června 2013 PAKT PRO RŮST A ZAMĚSTNANOST: ROK POTÉ ZPRÁVA EVROPSKÉ RADĚ, 27. A 28. ČERVNA 2013 Pakt pro růst a zaměstnanost byl schválen

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 404 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem České republiky na rok 2014 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 12. 5. 2004 KOM(2004) 374 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Bílá kniha o

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2011 Obsah: I. Úvod I.1. Česká republika a Strategie Evropa 2020...5

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 1 1. Úvod...4 1.1. Úvod... 4 1.2. Proces přípravy... 4 1.3. Struktura dokumentu... 5 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 130 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Jak pokračuje Evropa 2020: strategie

Více

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006 Státní informační a komunikační politika e-česko 2006 Obsah: 1. Úvod...3 2. Východiska...4 2.1. Význam informační společnosti...5 2.2. Gesce v oblasti telekomunikací a informační společnosti...6 3. Prioritní

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) Delegace naleznou níže závěry Evropské rady (26. a 27. června 2014).

EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) Delegace naleznou níže závěry Evropské rady (26. a 27. června 2014). EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 CO"CL 2 PRŮVOD"Í POZ"ÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Rady Příjemce : Delegace Předmět : EVROPSKÁ RADA 26. a 27. ČERV"A 2014 ZÁVĚRY

Více

obsah Vážení spoluobčané, přátelé a členové místního partnerství,

obsah Vážení spoluobčané, přátelé a členové místního partnerství, ESIF KUPINY iky AJ E E MAS Cínovecko o.p.s. Místní partnerství Tisá Petrovice Jílové Libouchec lnice Velké Chvojno Labské s Po Chuderov Ryjice Brandov Chlumec ařovice Ústí nad Labem Hora Svaté Kateřiny

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Praha Listopad 2004 OBSAH I. Úvod... 3 II. Situace České republiky... 6 II.1 Ekonomický pilíř... 6 II.2 Environmentální pilíř... 12 II.3 Sociální pilíř...

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 ZPĚT NA VRCHOL Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 OBSAH: Úvod...5 1 Instituce...10 1.1 Efektivní veřejná správa...11 1.2 Zefektivnění nakládání s veřejným

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Návrh materiálu pro jednání porady vedení - č.j.: MSMT-43588/2014 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období - 2020 19. 12. 2014 Návrh materiálu pro jednání porady

Více

AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY. Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009

AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY. Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009 AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009 (Konzultační dokument) CS 1 CS Úvod... 3 I Modernizovaná politika státní

Více

III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 5. 2. 2015 OBSAH 1. Rozvoj společnosti a vzdělávání 1.1 Mezinárodní souvislosti 1.2 Hlavní trendy v oblasti

Více

Regionální politika EU 2007 13

Regionální politika EU 2007 13 CS Milý čtenáři, ráda bych vám představila novou regionální politiku Evropské unie, která se opírá o rozmanitost, úkoly a možnosti evropských regionů. Plných 43 % hospodářské produkce a 75 % investic do

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Program ČMKOS pro období 2010 2014

Program ČMKOS pro období 2010 2014 Program ČMKOS pro období 2010 2014 Motto: ČMKOS je Vaše pojistka zaměstnaneckých práv Č - M - K - O - S - členové usilují o slušnou práci mzdy a platy za rovných podmínek kolektivní smlouvy zajistí více

Více

Regionální rozvoj a jeho nové příležitosti v EU

Regionální rozvoj a jeho nové příležitosti v EU Speciální analýzy březen 2010 Regionální rozvoj a jeho nové příležitosti v EU Petr Zahradník EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Poláčkova 1976/2 140 00 Praha 4 tel.: +420 261 073 308 fax: +420 224 641 301

Více

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském

Více