VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Sídlo nadace: Adresa pro doručení: Na Doubkové 2023/6, Praha PO BOX 460, Brno Telefon: Webové stránky: Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s. Č.ú BÚ CZK 2700 IČO: Typ organizace: nadace 1

2 Účel nadace: Nadace vytváří příznivé podmínky pro zlepšování péče o zdraví kaţdého jednotlivce, při čemţ se jedná zejména o: - cílevědomé shromaţďování a vyuţívání informací, poznatků a zkušeností z oborů a oblastí zabývajících se problémy zajištění fyzického a duševního zdraví jednotlivce - rozvoj progresivních metod klasické, alternativní a preventivní medicíny a jejich uplatnění, vedoucí ke zlepšení individuálního fyzického a duševního zdraví - v nejširší rovině propagace a reklama ekologicky zdravého způsobu ţivota, včetně osvětové činnosti ve zdravotnictví, podpora organizování léčebně klimatických pobytů v ekologicky čistých místech 2

3 Ú V O D pokračovala v roce 2011 ve své mnohostranné činnosti. Reflexem zdravotního stavu obyvatelstva je střední délka ţivota. Tato v posledních letech v Evropě bohuţel stagnuje. Zdravotní stav obyvatel je z více jak 60 % ovlivňován ţivotním stylem, který zahrnuje stravovací zvyklosti, kouření, pohybové aktivity a především aktivní přístup k ţivotu. Dalšími faktory jsou ţivotní prostředí včetně vody a ovzduší, které mají přibliţně z 20 % vliv na zdraví obyvatel. Zbylá procenta z tohoto výčtu se týkají zdravotní péče, bydlení a sociálních vztahů. Na tomto poli má naše republika velké nedostatky. Velká většina seniorů v posledních letech zaţívá období finanční nejistoty vzhledem k zvyšujícím se ţivotním nákladům. Také skupiny chronicky nemocných jsou finančně velmi znevýhodňovány a tím dochází k jejich sociální izolaci. Toto všechno má pochopitelně vliv na jejich zdraví. Naše nadace proto i nadále pokračuje v projektu Zpívání pro zdraví, pomocí něhoţ se snaţíme o pozitivní myšlení výše uvedených skupin, jejich kulturní vyţití a vzájemné setkávání. Tento projekt se uskutečňuje v těsné spolupráci s Českým rozhlasem Brno, Úřadem městské části Brno-Ţabovřesky a Svazem důchodců ČR, MO Brno Ţabovřesky. Přes sloţitou ekonomickou situaci naše nadace pokračuje v pomoci dětem s rannou mozkovou obrnou. Máme velmi pozitivní odezvu jak ze stran rodičů, tak z nálezů odborníků na tuto naprosto ojedinělou rehabilitační metodu, kterou vyvinula společnost ADELI pro paraplegiky a quadruplegiky. Dovolte mi, abych nejprve poděkovala všem členům správní a dozorčí rady, kteří svým úsilím pomáhali plnit poslání nadace: pomáhat seniorům, sociálně potřebným dospělým i dětem, chronicky nemocným a postiţeným vytvářet podmínky pro zlepšení jejich ţivotní situace, vzdělání a prevenci nemocí. Děkujeme také mladým spolupracovníkům, kteří pokračují ve spolupráci s naší nadací. Poděkování patří také našim sponzorům za finanční a věcné dary, neboť bez jejich součinnosti by naše nadace nemohla svoji činnost vyvíjet. MUDr. Danuše Spohrová, CSc. ředitelka 3

4 GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE Vyhlášením výběrového řízení a uskutečňování projektů v oblasti zdravotní, zdravotněsociální a vzdělávací chce (dále jen nadace) pomáhat všem, kteří svými schopnostmi a iniciativou chtějí zlepšit podporu a ochranu zdraví v ČR. Hlavním posláním výběrového řízení je : - vybrat z navrţených projektů ty nejkvalitnější, nejpotřebnější a reálně proveditelné - finančně přispět předkladatelům schválených projektů. Veřejné výběrové řízení pro předkladatele projektů bývá vyhlášeno s předstihem v tiskových materiálech neziskových organizací a je celoročně k vyhledání na našich webových stránkách Prostředky jsou určeny pro podporu projektů vţdy na období 12 měsíců. Konečný termín pro odevzdání projektů je kaţdoročně a kalendářního roku. Projekty budou předávány doporučeně poštou na adresu nadace PO BOX 460, Brno. Odevzdání po stanoveném termínu není akceptováno. Grantové ţádosti vţdy musí být doručeny v písemné formě a podepsány osobně ţadatelem nebo jeho právním zástupcem, u organizací osobou, která je odpovědná za řešení projektu; samozřejmostí u organizací je razítko příslušné organizace. Pozn.: Na uvedené adrese ové adrese : popř. na (telefon : ) bylo moţné získat další informace o podmínkách pro účast ve výběrovém řízení. OKRUH MOŽNÝCH PŘEDKLADATELŮ PROJEKTŮ Subjekty, které se mohly ucházet o účast ve výběrovém řízení jsou: 1) Občanská sdruţení (předkladatelé jsou povinni přiloţit k přihlášenému projektu kopii registrace u MV ČR). 2) Nadace a ostatní neziskové a nestátní organizace (kromě příjemců NIF) 3) Příspěvkové organizace, pokud samy vloţí min.50% fin. prostředků na projekt 4) Humanitární a charitativní organizace - předkladatel je povinen předloţit kopii registrace dle zák. 308 / 1991 ve znění pozdějších předpisů 5) Církevní právnické osoby a charitativní organizace poskytující sociální, zdravotní, vzdělávací a kulturní akce 6) Fyzické osoby vyjma podnikatelů, především osoby se ZTP nebo ZTPP na kompenzační pomůcky a lázeňské a rehabilitační pobyty. U nezletilých ţadatelů vyplní grantovou přihlášku na své jméno zákonný zástupce dítěte. 4

5 TEMATICKÉ ZAMĚŘENÍ PROJEKTŮ Tematické okruhy byly následující: 1. Zdravá výţiva 2. Optimalizace pohybové aktivity dětí, muzikoterapie, arteterapie 3. Pomoc vozíčkářům 4. Prevence nemocí 5. Ţivotní prostředí 6. Zlepšení zdravotní situace a mentálně postiţených (rehabilitace, léčebný tělocvik, canisterapie, hipoterapie, ozdravné pobyty) 7. Rehabilitační pomůcky pro chronicky nemocné a seniory 8. Podpora vzdělávání sociálně slabých a nemocných dětí 9. Aktivní vyuţití volného času seniorů Bližší charakteristika jednotlivých projektů 1. Zdravá výživa Projekty zaměřené na zlepšení výţivy jsou směřovány na propagaci hlavních zásad zdravé výţivy, pestrost a vyváţenost stravy a změny stravovacích návyků (např. na sníţení konzumace ţivočišných tuků a cukrů a tím i sníţení energetické hodnoty stravy, na zvýšení konzumace ovoce a zeleniny, luštěnin, celozrnných obilovin, mořských produktů, nízkotučných mléčných produktů) nebo na pozitivní změny ve společném stravování (předškolní, školní, podnikové, restaurační apod.). Součástí prevence a intervence byla intenzivnější nutriční výchova nejen široké veřejnosti, ale zejména rizikových cílových skupin (předškolní a školní děti, dospívající mládeţ, těhotné a kojící ţeny, obyvatelé určité lokality apod.). Cílem je dosaţení příznivé změny stravovacích návyků u dospělých, vytváření vhodných stravovacích návyků u dětí, dosaţení příznivé změny výţivové spotřeby a případně výţivového stavu. 2. Optimalizace pohybové aktivity dětí, muzikoterapie, arteterapie Projekty zaměřené na podporu zlepšení pohybové aktivity vhodné dle cílové skupiny (děti, rodiče a děti, mládeţ, střední generace, senioři atd.), vhodná součást dalších strategií. Podpora činnosti center, která poskytují poradenskou a metodickou činnost včetně realizace pohybových aktivit postiţených. Předpokladem této činnosti je spolupráce specialistů (pedagog, zdravotník, muzikoterapeut). 5

6 3. Pomoc vozíčkářům Tělesně spoluobčané upoutaní na invalidní vozík mohou poţádat o příspěvek na zakoupení invalidního vozíku nad rámec proplacený zdravotními pojišťovnami. Organizace vozíčkářů mohou dále ţádat i na opravy elektrických i mechanických vozíků a jiných rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. V případě aktivního pracovního zapojení nadace poskytuje příspěvek na pomůcky a prostředky umoţňující pracovní činnost. Paraplegikům a quadruplegikům na doporučení jejich ošetřujícího lékaře poskytujeme částečnou úhradu na rehabilitační pobyty ve středisku ADELI, které poskytuje naprosto ojedinělé rehabilitační pomůcky, které pomáhají těmto postiţeným v aktivní mobilizaci. 4. Prevence nemocí Projekty zaměřené na zlepšení zdravotní situace obyvatel týkající se vyuţití přírodních metod léčby, změny stravovacích návyků, zvýšení pohybové aktivity ve školách i v organizacích seniorů a zdravotně handicapovaných občanů. 5. Životní prostředí Nepříznivé působení některých jeho faktorů lze eliminovat reţimovým opatřením nebo jednoduchou úpravou. Je to např. UV záření, hluk, mikroklima a chemické škodliviny v bytech, zdroje alergenů, podmínky pro sport a rekreaci. Stejně tak lze i podporovat příznivé působení prostředí. 6. Zlepšení zdravotní situace a mentálně postižených (rehabilitace, léčebný tělocvik, canisterapie, hipoterapie, ozdravné pobyty) Nejširší okruh rehabilitačních aktivit umoţňuje zlepšení nebo alespoň zachování stávajícího zdravotního stavu handicapovaných spoluobčanů. Tito jedinci mívají často kombinovaná (alergie, astma, ekzémy, epilepsie apod.) a proto opakovaná péče o jejich zdraví sniţuje riziko zhoršení zdravotního stavu, čímţ sniţuje moţné úhrady zdravotními pojišťovnami. U handicapovaných dětí pak společné pobyty pomáhají ošetřujícím rodičům nebo ošetřujícímu personálu zvládat tuto obtíţnou ţivotní situaci. 7. Rehabilitační pomůcky pro seniory Centra pro seniory pomáhají aktivně ţít přestárlým a a mentálně handicapovaným starým lidem. Zajištění sociálního poradenství, sociální rehabilitace, půjčování kompenzačních pomůcek pomáhá těmto lidem a jejich okolí zvládat dané situace. Zakoupení rehabilitačních pomůcek umoţňuje téţ pobyt těchto lidí v domácím prostředí. 6

7 8.Podpora vzdělávání sociálně slabých a nemocných dětí V rámci rozevírání nůţek ţivotní úrovně mnohé rodiny, zejm. matek samoţivitelek nemají moţnost své děti udrţet na studiích na středních a vysokých školách. Tato oblast grantů poskytuje rovné příleţitosti všem nadaným dětem. U handicapovaných dětí se zachovalou intelektuální úrovní je podpora vzdělání základním předpokladem moţného uplatnění na trhu práce. 9. Aktivní využití volného času seniorů Současná evropská a tedy i česká populace stárne, ale nebyly ještě vytvořeny mechanizmy, které by dostatečně pokryly stávající potřeby této skupiny naší společnosti. Dlouhodobé výzkumy v oblasti zdravotnictví jasně dokazují, ţe aktivní vyuţití volného času (sport, zájmová činnost, členství v různých spolcích, kulturní vyţití) zlepšují psychickou i fyzickou stránku ţivota. 7

8 VLASTNÍ PROJEKTY NADACE Projekt Zpívání pro zdraví Zlepšení psychosomatického stavu chronicky nemocných a seniorů Zpívání pro zdraví se stalo v Brně hojně vyuţívanou tradicí. Pomáhá především chronicky nemocným pacientům ke zlepšení jejich psychického stavu. Tato setkání, ať uţ s cimbálovou muzikou, Gajdoši Brno, KUKO muzikou, nebo jinými hudebními skupinami jsou hojně navštěvovaná. V letošním roce se podařilo setkání s Evou a Vaškem, které bylo nadšeně přijato. Motivem celé akce je zlepšení psychosociální situace chronicky nemocných a seniorů, navázání sociálních vazeb, dobré nálady, odstranění depresí a tím také odstranění řady fyzických potíţí seniorů. V 2011 se uskutečnilo čtyřikrát, celková návštěvnost dosáhla téměř 1820 účastníků. Tyto akce uskutečnila naše nadace ve spolupráci s Českým rozhlasem Brno a Svazem důchodců Brno-Ţabovřesky. Na všechny tyto akce byly vstupenky poskytnuty zdarma organizacím sdruţujícím zdravotně postiţené (Klub Diana, Klub Parkinson Brno, Svaz důchodců Brno, Klub stomiků Brno a Klub stomiků ILCO aj.). Dále jsou zdarma poskytovány vstupenky seniorům nad 80 let.. Tyto akce byly organizovány ve spolupráci s Českým rozhlasem Brno a jako moderátor představení uváděla redaktorka Marcela Vandrová. Představení byla plně obsazena a zaznamenali jsme mnoho pozitivních ohlasů nejen na našem u, ale i v regionálním tisku. Spolupráce s Masarykovým onkologickým ústavem V tomto roce jsme podpořili projekt Preventivní onkologické vyšetření MO ústav Brno. Poskytli jsme dotaci na komplexní onkologické vyšetření u pacientů, kteří měli podezření a nejasné příznaky onkologického onemocnění. Také jsme zakoupením většího mnoţství kalendářů, vydaných MOÚ ve spolupráci s nadací NIKÉ podpořili, jak doufáme, provádění těchto preventivních vyšetření. Podpora vydání CD se starou hudbou GAJDOŠI Brno - hudební putovánílpěti stoletími Naše nadace spolu s dalšími 5 organizacemi podpořila vydání CD s hudbou starých mistrů. Tato krásná uklidňující hudba v interpretaci známé hudební skupiny Gajdoši Brno se sólistou Václavem Kováříkem nahrála ojedinělé hudební dílo kladně hodnocené skladatelem Milošem Šťědroňem. Z celého díla vyzařuje klid a pohoda oněch dávných časů. Tato CD jsme v počtu 100 ks rozdali organizacím chronicky nemocných, kteří s naší nadací spolupracují. Předpokládáme, ţe klid a pohodu tak vznese do ţivota těmto postiţeným a nemocným lidem. 8

9 Ochranu seniorů a prevence Svazu důchodců ČR, Brno-Ţabovřesky jsme poskytli v loňském roce opět dotaci. Jedná se o podporu volnočasových aktivit důchodců, odborné přednášky, besedy a kulturní akce. Z dané dotace byly téţ organizovány vycházky do přírody a podporován projekt Zpívání pro zdraví pronájem sálu. Besedy o zdraví Zdravotní stav především starších jedinců je do velké míry ovlivňován jejich aktivním přístupem k ţivotu a děním okolo nich. Prevence ve zdravotnictví není v posledních letech dostatečně propagována. Protoţe se dnes za zdravotní ošetření a léky doplácí, má veřejnost enormní zájem se co nejvíce o této tematice dozvědět. Doktorka Spohrová jiţ řadu let dělá přednášky v Českém rozhlase Brno na téma prevence a ovlivnění zdravotního stavu potravinami. Jako v minulých letech vyjíţděla nadace k besedám o zdraví. Na pozvání Klubu důchodců, uspořádala velmi úspěšnou besedu ve Sněţném na Vysočině, kde vystoupili také Brněnští gajdoši. Prevence nemocí relace v Českém rozhlase Brno Ve spolupráci s Českým rozhlasem Brno MUDr. Danuše Spohrová kaţdý měsíc přednesla hodinovou přednášku z oblasti prevence a léčby nemocí. Bio-psycho-sociální model nemocí jasně ukazuje, ţe jenom v EU existuje přibliţně půl miliardy pracovních dní neschopnosti způsobených somatizovaným stresem. Komplexní medicína jde pod povrch nemoci a snaţí se o partnerský vztah lékaře a pacienta. Lékaři však jsou v současné době velmi zatíţeni agendou a vztahem s pojišťovnami. Schází proto mezilidský vztah pacienta a lékaře. To má za následek, ţe chronický stres ovlivňuje imunitu a tělo samo nenaladí samouzdravovací program. Stav duše je přenášen do celého těla. Proto naše přednášky, které vyuţívají přírodních metod, změny stravovacích návyků, uţití bylin, mají v širokém posluchačstvu tak velký ohlas. Při rozhlasových přednáškách je kladen důraz na aktivní přístup k prevenci nemocí s vyuţitím všech moţností, které nabízejí zdravotní pojišťovny (preventivní prohlídky dospělých 1x za 2 roky, opakované prohlídky dětí, očkování dětí i dospělých, gynekologické prohlídky ţen, mamografie apod.). Všechny tyto aktivity velmi razantně sniţují rizika civilizačních chorob, nádorových onemocnění, onemocnění cukrovkou atd. V rozhlasových relacích je poukazováno na aktivní přístup k léčbě přírodními léčivy, protoţe aktivita musí vzejít od populace, neboť současní lékaři musí léčit klasickou chemickou medicínou lege artis. Diety nejsou léčba hladem, naopak výběrem správných potravin můţeme aktivně doplnit léčbu mnoha nemocí. 70% nemocí se dle seriózních lékařských výzkumů dá léčit prostředky přírodní medicíny a chemická léčba by měla tudíţ být krajním řešením. Naopak ohromná konzumace sladkostí, stravování ve fast foodových 9

10 řetězcích, stres při jídle má negativní vliv na zdravotní obraz populace, nehledě na raketový vzestup obezity především u školní mládeţe. V těchto hodinových blocích byla přednesena následující témata: Virová onemocnění a jak se jim bránit pomocí stravy Ovlivňuje mnoţství a skladba stravy naše zdraví? Základ prevence někdejších pokolení - strava našich babiček Aktivity školní mládeţe v boji proti obezitě Stopové prvky v potravinách Antioxidanty v boji proti nemocem Autoimunitní onemocnění a jak jim předcházet Infarkt a porucha imunity? Onemocnění cév dolních končetin Alergie metla dnešní civilizace Čištění střeva Jak ovlivňuje chronické přejídání náš zdravotní stav Zásadotvorné potraviny a jejich vliv na zdraví Osteoporoza ve stáří 10

11 GRANTOVÉ PŘÍSPĚVKY Z FONDU NIF Nadační investiční fond a splnění smluvní povinností s FNM ČR (resp. s MF ČR) v roce 2011 V letech 1999 aţ 2005 získala prostřednictvím výběrového řízení v I. a II. etapě rozdělování příspěvků z Nadačního investičního fondu celkem Kč. V souladu se smlouvami o převodu prostředků získaných prodejem akcií, určených pro Nadační investiční fond s FNM ČR, je vloţila do svého nadačního jmění. V roce 2011 postupovala nadace podle Dodatku č. 2 ke Smlouvě o převodu finančních prostředků určených usnesením č. 413 PS Parlamentu ČR k rozdělení finančních prostředků získaných prodejem akcií pro NIF v I. etapě a Dodatku č. 6 ke Smlouvě o převodu zbývajících prostředků určených usnesením č.413 PS Parlamentu ČR pro účely podpory nadací ve II. etapě, které zakotvily v čl. V, odst. 3,4, ţe příjemce příspěvku z NIF má povinnost rozdělit ze svého majetku nadační příspěvky nejméně ve výši 0,5 úrokové sazby PRIBID pro příslušný kalendářní rok. Povinná výše 0,5 průměrný PRIBID pro rok 2011 činí ,- Kč. Nadace svoje smluvní povinnosti vyplývající z výše uvedené smlouvy v roce 2011 splnila tak, ţe rozdělila následující nadační příspěvky, prostřednictvím veřejného výběrového řízení pouze vybraným nestátním neziskovým organizacím (občanským sdruţením, obecně prospěšným společnostem a účelovým zařízením církví) a jednotlivcům jako příspěvek na invalidní vozík, zdravotní a rehabilitační pomůcky, lázeňské pobyty vozíčkářů, onkologických pacientů, asisteční sluţby nebo na sociální stipendium. V prvním kole bylo rozděleno ,- Kč a ve druhém kole ,- Kč. Celkově tedy bylo rozděleno ,- Kč ve dvou grantových kolech. Konkrétní podpořené projekty jsou uvedeny v následující tabulce: Tabulka podpořených projektů NIF v roce 2011 Ogranizace Název projektu Sídlo organiza ce l. Hospic sv. J.Neumanna Nákup zdrav.mat. pro inkontinenci 2.Klub stomiků Příspěvek na ILCO rehabilit. pobyt 3. Diakonie ČCE - Příspěvek na Betlém matrace a lůţko 4. Klub DIANA Příspěvek na zvýšení pohyb. aktivity Prachatice Brno Klobouky Brna Brno u Cílová skupina Zdravotně Zdravotně Zdravotně Onkologická onemocně ní Nadační příspěvek v Kč Datum smlouvy Realizace

12 5. Svaz těl. Příspěvek na postiţených vstupy do bazenů s termál. vodou 6. Charita Klub Nákup materiálu Ţelva pro autoterapii 7. EkoCentrum Příspěvek na rozšíření Stezky zdraví 8. Klub KARDIO Příspěvek na rehabilitaci kardiaků 9. M. Mišáková Příspěvek na krmivo pro psy 10. V.Pospíšilová Příspěvek na léčbu ADELI 11. L. Gallová Příspěvek na polohovací stoličku 12. M. Janoušová Lázeňský pobyt ADELI 13. I. Hřebíčková Lázeňský pobyt ADELI Přerov Šternberk Tělesně Tělesně Brno Zdravotně a Tábor Babice Zdravotně Tělesně Uherský Brod Tělesně a zdravotně Bílá Tělesně a Třemešn zdravotně á Hazlov Zdravotně a Brno Zdravotně a 14. V. Braum Invalidní vozík Volfartice Tělesně 15. M. Kopecká Příspěvek na Mostkovice Zdravotně a závěs. zařízení ke koupání 16. J. Kubl Invalidní vozík Praha Tělesně 17. I. Crhová Invalidní vozík Prostějov Tělesně postiţený 18. Z. Svačinová Invalidní vozík Děčín Tělesně postiţený 19. A. Stavařová Příspěvek na Uničov Zdravotně a venkovní roštovou postiţený rampu 20. Centrum pro rodinu Příspěvek na dopravu handikapov aných dětí 21. J. Ertelová Rozšíření bezbarierov é kuchyně 22. Liga vozíčkářů Odborné externí sluţby 23. ČCK Zakoupení zdravotního materiálu Hodonín Zdravotně a Rokycany Tělesně Brno Tělesně Blansko Výuka první pomoci 24. Klub stomiků Rekondiční pobyt Brno Zdravotně a 25. J. Laga Lázeňský pobyt ADELI 26.KONTAKT bb Příspěvek na pronájem bazénu 27. Oblastní charita Příspěvek na zdravotní pomůcky 28. Charita Příspěvek na zdravotní pomůcky Kroměříţ Zdravotně a Praha Zdravotně a Uherské Zdravotně a Hradiště Zábřeh Zdravotně a

13 29. Domov Sue Ryde 30. FOKUS Vysočina 31. Slezská diakonie Příspěvek na vozíky na přepravu jídla Invalidní vozíky Zdravotní pomůcky 32. Charita Rekonstrukce skladu rehabilitační ch pomůcek Praha Zdravotně Havlíčkův Zdravotně a Brod Český Těšín Zdravotně a Svitavy Zdravotně a 33. L. Hána Invalidní vozík Brumovice Tělesně 34. OO SPMP- Psychorehabiliač Jičín Zdravotně APROPO ní pobyt 35. T. Kratochvíl Invalidní vozík Blíţkovice Tělesně 36. I. Zemanová Úprava osobního Hodonín Tělesně auta 37. S.- Hnidák Invalidní vozík Starý Tělesně Poddvor ov 38. R. Krčmářová Invalidní vozík Mladá Boleslav 39. ROSKA Rehabilitační cvičení a plavání 40. TYFLOSERVIS Příspěvek na optické pomůcky Tělesně Brno Zdravotně a Brno Zdravotně a 41. J. Šrámek Invalidní vozík Velká Bíteš Tělesně 42. D. Machová Invalidní vozík Most Tělesně 43. SK HOBIT Pronájem Brno Zdravotně a tělocvičny 44. Sociální sluţby pro seniory Materiál pro dílnu s Alzheimer ovou nemocí 45. L. Loebe Příspěvek na zakoupení počítače 46. Oblastní charita Kompenzační pomůcky pro os. hygienu 47. Z. Krajačičov Příspěvek na vzdělání dcery Olomouc Zdravotně a Brno Zdravotně a Kroměříţ Zdravotně a Brno Zdravotně

14 Z Á P I S z jednání správní a dozorčí rady, konaného dne v Brně, na ul. Hoppova 24 Přítomni: MUDr. Danuše Spohrová, předsedkyně správní rady nadace Ladislav Keprt, předseda dozorčí rady Marie Odehnalová, člen správní rady Blanka Veselá, člen správní rady Ing. Tomáš Spohr, člen dozorčí rady Marin Šuba, člen dozorčí rady Program jednání: 1. Zahájení jednání 2. Schválení Výroční zprávy vč. Zprávy nezávislého auditora Zahájení 1.1 Jednání správní rady a dozorčí rady NADACE zahájila MUDr. Danuše Spohrová, konstatováním, ţe členové správní a dozorčí rady jsou přítomni, oba orgány jsou tedy usnášeníschopné. 1.2 Ověřovatelem zápisu z jednání správní rady byla zvolena MUDr. Danuše Spohrová, zapisovatelem byla zvolena pí Marie Odehnalová. 2. MUDr. Spohrová předloţila Výroční zprávu za r včetně zprávy nezávislého auditora, týkající se auditu účetní závěrky, která byla vypracována dne Ing. Oldřichem Kocábem. 3. Správní a dozorčí rada NADACE odsouhlasila předloţenou výroční zprávu včetně zprávy auditora za 2011 bez připomínek. V Brně MUDr. Danuše Spohrová předsedkyně správní rady Marie Odehnalová člen správní rady Blanka Veselá člen správní rady Ladislav Keprt - předseda dozorčí rady Martin Šuba člen dozorčí rady Ing. Tomáš Spohr - člen dozorčí rady 14

15 Z Á P I S z jednání správní a dozorčí rady, konaného dne v Brně, na ul. Hoppova 24 Přítomni: MUDr. Danuše Spohrová, předsedkyně správní rady nadace Ladislav Keprt, předseda dozorčí rady Marie Odehnalová, člen správní rady Blanka Veselá, člen správní rady Ing. Tomáš Spohr, člen dozorčí rady Marin Šuba, člen dozorčí rady Program jednání: 1. Zahájení jednání 2. Schválení investičních záměrů Nadace 1.1 Jednání správní rady a dozorčí rady NADACE zahájila MUDr. Danuše Spohrová, konstatováním, ţe členové správní a dozorčí rady jsou přítomni, oba orgány jsou tedy usnášeníschopné Ověřovatelem zápisu z jednání správní rady byla zvolena MUDr. Danuše Spohrová, zapisovatelem byla zvolena pí Marie Odehnalová. 2. Nadace Zdraví pro Moravu uzavřela ke dni kupní smlouvu na nákup nemovitosti bytová jednotka byt č. 606/13 v Brně, Klatovská 3, v celkové výši ,- Kč. Vklad práva byl zapsán v katastru nemovitosti dne Tato bytová jednotka bude slouţit jako sídlo nadace, které dosud bylo zajišťováno různými pronájmy nebytových prostorů. Dále Nadace Zdraví pro Moravu uzavřela kupní smlouvu ke dni na nákup nemovitosti bytová jednotka byt č. 606/10 v Brně, Klatovská 3, v celkové výši ,- Kč, zapsána na LV č Pro nákup nemovitostí byly vyuţity finanční prostředky NIF v souladu se zákonem č. 227/ Dozorčí a správní rada odsouhlasili nákup investičního majetku uvedené v bodě 2 včetně zaúčtování finančních prostředků dle účetní uzávěrky r V Brně MUDr. Danuše Spohrová předsedkyně správní rady Marie Odehnalová člen správní rady Blanka Veselá člen správní rady Ladislav Keprt - předseda dozorčí rady Martin Šuba člen dozorčí rady Ing. Tomáš Spohr - člen dozorčí rady 15

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DO ROKU 2015 ZAJISTIT BEZPEČNĚJŠÍ ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, V NĚMŢ VÝSKYT ZDRAVÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NEBUDE PŘESAHOVAT MEZINÁRODNĚ SCHVÁLENÉ NORMY Zdraví kromě jiných

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZPRÁVA O 2013 SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Naše krédo Jsme přesvědčeni, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost vůči lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, vůči matkám a otcům a všem ostatním, kdo používají

Více

III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2010

III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2010 III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2010 Září 2011 OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. INSTITUCIONÁLNÍ A POLITICKÝ RÁMEC ROMSKÉ INTEGRACE... 5 2.1 NÁRODNÍ ÚROVEŇ ZABEZPEČENÍ ROMSKÉ INTEGRACE...

Více

Výroční zpráva - 2003 -

Výroční zpráva - 2003 - Nadace Divoké husy Výroční zpráva - 2003-1 Vážení přátelé, Nadace Divoké husy předkládá zprávu o své činnosti za rok 2003. Tento rok byl pro nadaci, přes všechny úspěchy, poznamenán úmrtím předsedy správní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY ALKA, o.p.s ALKA, o.p.s. je nezisková organizace, která dlouhodobě pečuje o děti i dospělé s kombinovaným postižením a usiluje o co nejvíce normální

Více

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DO ROKU 2015 ZAJISTIT BEZPEČNĚJŠÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, V NĚMŽ VÝSKYT ZDRAVÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NEBUDE PŘESAHOVAT MEZINÁRODNĚ SCHVÁLENÉ NORMY Zdraví kromě jiných

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Financial management of a non-profit organisation Diplomová práce Vedoucí

Více

Waldorfská škola Příbram

Waldorfská škola Příbram Waldorfská škola Příbram - Z á k l a d n í š k o l a, G y m n á z i u m a S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě P Ř Í B R A M, H O R N I C K Á 327 Hornická 327, 261 01 Příbram 2, tel.: +420 318 623306,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

Školní podpůrný program

Školní podpůrný program Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 Školní podpůrný program Plán inkluzivního rozvoje školy Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Projednáno vládou České republiky se schválením usnesení vlády sportu v České republice. KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE Obsah 1. Současný

Více

Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016

Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016 Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016 1 Obsah Úvod... 3 Charakteristika Žďár nad Sázavou... 4 Statistické údaje v Žďár nad Sázavou - SO ORP... 5 Žďár nad Sázavou

Více

Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016

Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Zpracoval: Odbor sociální Úřadu městské části Praha 10 kpss@praha10.cz

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP VODŇANY Tento katalog je financován z prostředků Jihočeského kraje. Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany Katalog

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Vážení občané mikroregionu Frýdlantsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE Školní rok 2010/2011 OBSAH I. Základní charakteristika školy... 3 II. Údaje o pracovnících školy... 8 III. Výsledky výchovy a vzdělávání... 14 IV. Údaje

Více

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení.

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení. Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení ( Sociální práce) Vedoucí práce: PhDr. Drahomíra Pavlíková Vypracoval: Dana

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2011 1.0 Úvodní slovo ředitele společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2.0 Významné události uplynulého kalendářního

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více