VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Sídlo nadace: Adresa pro doručení: Na Doubkové 2023/6, Praha PO BOX 460, Brno Telefon: Webové stránky: Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s. Č.ú BÚ CZK 2700 IČO: Typ organizace: nadace 1

2 Účel nadace: Nadace vytváří příznivé podmínky pro zlepšování péče o zdraví kaţdého jednotlivce, při čemţ se jedná zejména o: - cílevědomé shromaţďování a vyuţívání informací, poznatků a zkušeností z oborů a oblastí zabývajících se problémy zajištění fyzického a duševního zdraví jednotlivce - rozvoj progresivních metod klasické, alternativní a preventivní medicíny a jejich uplatnění, vedoucí ke zlepšení individuálního fyzického a duševního zdraví - v nejširší rovině propagace a reklama ekologicky zdravého způsobu ţivota, včetně osvětové činnosti ve zdravotnictví, podpora organizování léčebně klimatických pobytů v ekologicky čistých místech 2

3 Ú V O D pokračovala v roce 2011 ve své mnohostranné činnosti. Reflexem zdravotního stavu obyvatelstva je střední délka ţivota. Tato v posledních letech v Evropě bohuţel stagnuje. Zdravotní stav obyvatel je z více jak 60 % ovlivňován ţivotním stylem, který zahrnuje stravovací zvyklosti, kouření, pohybové aktivity a především aktivní přístup k ţivotu. Dalšími faktory jsou ţivotní prostředí včetně vody a ovzduší, které mají přibliţně z 20 % vliv na zdraví obyvatel. Zbylá procenta z tohoto výčtu se týkají zdravotní péče, bydlení a sociálních vztahů. Na tomto poli má naše republika velké nedostatky. Velká většina seniorů v posledních letech zaţívá období finanční nejistoty vzhledem k zvyšujícím se ţivotním nákladům. Také skupiny chronicky nemocných jsou finančně velmi znevýhodňovány a tím dochází k jejich sociální izolaci. Toto všechno má pochopitelně vliv na jejich zdraví. Naše nadace proto i nadále pokračuje v projektu Zpívání pro zdraví, pomocí něhoţ se snaţíme o pozitivní myšlení výše uvedených skupin, jejich kulturní vyţití a vzájemné setkávání. Tento projekt se uskutečňuje v těsné spolupráci s Českým rozhlasem Brno, Úřadem městské části Brno-Ţabovřesky a Svazem důchodců ČR, MO Brno Ţabovřesky. Přes sloţitou ekonomickou situaci naše nadace pokračuje v pomoci dětem s rannou mozkovou obrnou. Máme velmi pozitivní odezvu jak ze stran rodičů, tak z nálezů odborníků na tuto naprosto ojedinělou rehabilitační metodu, kterou vyvinula společnost ADELI pro paraplegiky a quadruplegiky. Dovolte mi, abych nejprve poděkovala všem členům správní a dozorčí rady, kteří svým úsilím pomáhali plnit poslání nadace: pomáhat seniorům, sociálně potřebným dospělým i dětem, chronicky nemocným a postiţeným vytvářet podmínky pro zlepšení jejich ţivotní situace, vzdělání a prevenci nemocí. Děkujeme také mladým spolupracovníkům, kteří pokračují ve spolupráci s naší nadací. Poděkování patří také našim sponzorům za finanční a věcné dary, neboť bez jejich součinnosti by naše nadace nemohla svoji činnost vyvíjet. MUDr. Danuše Spohrová, CSc. ředitelka 3

4 GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE Vyhlášením výběrového řízení a uskutečňování projektů v oblasti zdravotní, zdravotněsociální a vzdělávací chce (dále jen nadace) pomáhat všem, kteří svými schopnostmi a iniciativou chtějí zlepšit podporu a ochranu zdraví v ČR. Hlavním posláním výběrového řízení je : - vybrat z navrţených projektů ty nejkvalitnější, nejpotřebnější a reálně proveditelné - finančně přispět předkladatelům schválených projektů. Veřejné výběrové řízení pro předkladatele projektů bývá vyhlášeno s předstihem v tiskových materiálech neziskových organizací a je celoročně k vyhledání na našich webových stránkách Prostředky jsou určeny pro podporu projektů vţdy na období 12 měsíců. Konečný termín pro odevzdání projektů je kaţdoročně a kalendářního roku. Projekty budou předávány doporučeně poštou na adresu nadace PO BOX 460, Brno. Odevzdání po stanoveném termínu není akceptováno. Grantové ţádosti vţdy musí být doručeny v písemné formě a podepsány osobně ţadatelem nebo jeho právním zástupcem, u organizací osobou, která je odpovědná za řešení projektu; samozřejmostí u organizací je razítko příslušné organizace. Pozn.: Na uvedené adrese ové adrese : popř. na (telefon : ) bylo moţné získat další informace o podmínkách pro účast ve výběrovém řízení. OKRUH MOŽNÝCH PŘEDKLADATELŮ PROJEKTŮ Subjekty, které se mohly ucházet o účast ve výběrovém řízení jsou: 1) Občanská sdruţení (předkladatelé jsou povinni přiloţit k přihlášenému projektu kopii registrace u MV ČR). 2) Nadace a ostatní neziskové a nestátní organizace (kromě příjemců NIF) 3) Příspěvkové organizace, pokud samy vloţí min.50% fin. prostředků na projekt 4) Humanitární a charitativní organizace - předkladatel je povinen předloţit kopii registrace dle zák. 308 / 1991 ve znění pozdějších předpisů 5) Církevní právnické osoby a charitativní organizace poskytující sociální, zdravotní, vzdělávací a kulturní akce 6) Fyzické osoby vyjma podnikatelů, především osoby se ZTP nebo ZTPP na kompenzační pomůcky a lázeňské a rehabilitační pobyty. U nezletilých ţadatelů vyplní grantovou přihlášku na své jméno zákonný zástupce dítěte. 4

5 TEMATICKÉ ZAMĚŘENÍ PROJEKTŮ Tematické okruhy byly následující: 1. Zdravá výţiva 2. Optimalizace pohybové aktivity dětí, muzikoterapie, arteterapie 3. Pomoc vozíčkářům 4. Prevence nemocí 5. Ţivotní prostředí 6. Zlepšení zdravotní situace a mentálně postiţených (rehabilitace, léčebný tělocvik, canisterapie, hipoterapie, ozdravné pobyty) 7. Rehabilitační pomůcky pro chronicky nemocné a seniory 8. Podpora vzdělávání sociálně slabých a nemocných dětí 9. Aktivní vyuţití volného času seniorů Bližší charakteristika jednotlivých projektů 1. Zdravá výživa Projekty zaměřené na zlepšení výţivy jsou směřovány na propagaci hlavních zásad zdravé výţivy, pestrost a vyváţenost stravy a změny stravovacích návyků (např. na sníţení konzumace ţivočišných tuků a cukrů a tím i sníţení energetické hodnoty stravy, na zvýšení konzumace ovoce a zeleniny, luštěnin, celozrnných obilovin, mořských produktů, nízkotučných mléčných produktů) nebo na pozitivní změny ve společném stravování (předškolní, školní, podnikové, restaurační apod.). Součástí prevence a intervence byla intenzivnější nutriční výchova nejen široké veřejnosti, ale zejména rizikových cílových skupin (předškolní a školní děti, dospívající mládeţ, těhotné a kojící ţeny, obyvatelé určité lokality apod.). Cílem je dosaţení příznivé změny stravovacích návyků u dospělých, vytváření vhodných stravovacích návyků u dětí, dosaţení příznivé změny výţivové spotřeby a případně výţivového stavu. 2. Optimalizace pohybové aktivity dětí, muzikoterapie, arteterapie Projekty zaměřené na podporu zlepšení pohybové aktivity vhodné dle cílové skupiny (děti, rodiče a děti, mládeţ, střední generace, senioři atd.), vhodná součást dalších strategií. Podpora činnosti center, která poskytují poradenskou a metodickou činnost včetně realizace pohybových aktivit postiţených. Předpokladem této činnosti je spolupráce specialistů (pedagog, zdravotník, muzikoterapeut). 5

6 3. Pomoc vozíčkářům Tělesně spoluobčané upoutaní na invalidní vozík mohou poţádat o příspěvek na zakoupení invalidního vozíku nad rámec proplacený zdravotními pojišťovnami. Organizace vozíčkářů mohou dále ţádat i na opravy elektrických i mechanických vozíků a jiných rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. V případě aktivního pracovního zapojení nadace poskytuje příspěvek na pomůcky a prostředky umoţňující pracovní činnost. Paraplegikům a quadruplegikům na doporučení jejich ošetřujícího lékaře poskytujeme částečnou úhradu na rehabilitační pobyty ve středisku ADELI, které poskytuje naprosto ojedinělé rehabilitační pomůcky, které pomáhají těmto postiţeným v aktivní mobilizaci. 4. Prevence nemocí Projekty zaměřené na zlepšení zdravotní situace obyvatel týkající se vyuţití přírodních metod léčby, změny stravovacích návyků, zvýšení pohybové aktivity ve školách i v organizacích seniorů a zdravotně handicapovaných občanů. 5. Životní prostředí Nepříznivé působení některých jeho faktorů lze eliminovat reţimovým opatřením nebo jednoduchou úpravou. Je to např. UV záření, hluk, mikroklima a chemické škodliviny v bytech, zdroje alergenů, podmínky pro sport a rekreaci. Stejně tak lze i podporovat příznivé působení prostředí. 6. Zlepšení zdravotní situace a mentálně postižených (rehabilitace, léčebný tělocvik, canisterapie, hipoterapie, ozdravné pobyty) Nejširší okruh rehabilitačních aktivit umoţňuje zlepšení nebo alespoň zachování stávajícího zdravotního stavu handicapovaných spoluobčanů. Tito jedinci mívají často kombinovaná (alergie, astma, ekzémy, epilepsie apod.) a proto opakovaná péče o jejich zdraví sniţuje riziko zhoršení zdravotního stavu, čímţ sniţuje moţné úhrady zdravotními pojišťovnami. U handicapovaných dětí pak společné pobyty pomáhají ošetřujícím rodičům nebo ošetřujícímu personálu zvládat tuto obtíţnou ţivotní situaci. 7. Rehabilitační pomůcky pro seniory Centra pro seniory pomáhají aktivně ţít přestárlým a a mentálně handicapovaným starým lidem. Zajištění sociálního poradenství, sociální rehabilitace, půjčování kompenzačních pomůcek pomáhá těmto lidem a jejich okolí zvládat dané situace. Zakoupení rehabilitačních pomůcek umoţňuje téţ pobyt těchto lidí v domácím prostředí. 6

7 8.Podpora vzdělávání sociálně slabých a nemocných dětí V rámci rozevírání nůţek ţivotní úrovně mnohé rodiny, zejm. matek samoţivitelek nemají moţnost své děti udrţet na studiích na středních a vysokých školách. Tato oblast grantů poskytuje rovné příleţitosti všem nadaným dětem. U handicapovaných dětí se zachovalou intelektuální úrovní je podpora vzdělání základním předpokladem moţného uplatnění na trhu práce. 9. Aktivní využití volného času seniorů Současná evropská a tedy i česká populace stárne, ale nebyly ještě vytvořeny mechanizmy, které by dostatečně pokryly stávající potřeby této skupiny naší společnosti. Dlouhodobé výzkumy v oblasti zdravotnictví jasně dokazují, ţe aktivní vyuţití volného času (sport, zájmová činnost, členství v různých spolcích, kulturní vyţití) zlepšují psychickou i fyzickou stránku ţivota. 7

8 VLASTNÍ PROJEKTY NADACE Projekt Zpívání pro zdraví Zlepšení psychosomatického stavu chronicky nemocných a seniorů Zpívání pro zdraví se stalo v Brně hojně vyuţívanou tradicí. Pomáhá především chronicky nemocným pacientům ke zlepšení jejich psychického stavu. Tato setkání, ať uţ s cimbálovou muzikou, Gajdoši Brno, KUKO muzikou, nebo jinými hudebními skupinami jsou hojně navštěvovaná. V letošním roce se podařilo setkání s Evou a Vaškem, které bylo nadšeně přijato. Motivem celé akce je zlepšení psychosociální situace chronicky nemocných a seniorů, navázání sociálních vazeb, dobré nálady, odstranění depresí a tím také odstranění řady fyzických potíţí seniorů. V 2011 se uskutečnilo čtyřikrát, celková návštěvnost dosáhla téměř 1820 účastníků. Tyto akce uskutečnila naše nadace ve spolupráci s Českým rozhlasem Brno a Svazem důchodců Brno-Ţabovřesky. Na všechny tyto akce byly vstupenky poskytnuty zdarma organizacím sdruţujícím zdravotně postiţené (Klub Diana, Klub Parkinson Brno, Svaz důchodců Brno, Klub stomiků Brno a Klub stomiků ILCO aj.). Dále jsou zdarma poskytovány vstupenky seniorům nad 80 let.. Tyto akce byly organizovány ve spolupráci s Českým rozhlasem Brno a jako moderátor představení uváděla redaktorka Marcela Vandrová. Představení byla plně obsazena a zaznamenali jsme mnoho pozitivních ohlasů nejen na našem u, ale i v regionálním tisku. Spolupráce s Masarykovým onkologickým ústavem V tomto roce jsme podpořili projekt Preventivní onkologické vyšetření MO ústav Brno. Poskytli jsme dotaci na komplexní onkologické vyšetření u pacientů, kteří měli podezření a nejasné příznaky onkologického onemocnění. Také jsme zakoupením většího mnoţství kalendářů, vydaných MOÚ ve spolupráci s nadací NIKÉ podpořili, jak doufáme, provádění těchto preventivních vyšetření. Podpora vydání CD se starou hudbou GAJDOŠI Brno - hudební putovánílpěti stoletími Naše nadace spolu s dalšími 5 organizacemi podpořila vydání CD s hudbou starých mistrů. Tato krásná uklidňující hudba v interpretaci známé hudební skupiny Gajdoši Brno se sólistou Václavem Kováříkem nahrála ojedinělé hudební dílo kladně hodnocené skladatelem Milošem Šťědroňem. Z celého díla vyzařuje klid a pohoda oněch dávných časů. Tato CD jsme v počtu 100 ks rozdali organizacím chronicky nemocných, kteří s naší nadací spolupracují. Předpokládáme, ţe klid a pohodu tak vznese do ţivota těmto postiţeným a nemocným lidem. 8

9 Ochranu seniorů a prevence Svazu důchodců ČR, Brno-Ţabovřesky jsme poskytli v loňském roce opět dotaci. Jedná se o podporu volnočasových aktivit důchodců, odborné přednášky, besedy a kulturní akce. Z dané dotace byly téţ organizovány vycházky do přírody a podporován projekt Zpívání pro zdraví pronájem sálu. Besedy o zdraví Zdravotní stav především starších jedinců je do velké míry ovlivňován jejich aktivním přístupem k ţivotu a děním okolo nich. Prevence ve zdravotnictví není v posledních letech dostatečně propagována. Protoţe se dnes za zdravotní ošetření a léky doplácí, má veřejnost enormní zájem se co nejvíce o této tematice dozvědět. Doktorka Spohrová jiţ řadu let dělá přednášky v Českém rozhlase Brno na téma prevence a ovlivnění zdravotního stavu potravinami. Jako v minulých letech vyjíţděla nadace k besedám o zdraví. Na pozvání Klubu důchodců, uspořádala velmi úspěšnou besedu ve Sněţném na Vysočině, kde vystoupili také Brněnští gajdoši. Prevence nemocí relace v Českém rozhlase Brno Ve spolupráci s Českým rozhlasem Brno MUDr. Danuše Spohrová kaţdý měsíc přednesla hodinovou přednášku z oblasti prevence a léčby nemocí. Bio-psycho-sociální model nemocí jasně ukazuje, ţe jenom v EU existuje přibliţně půl miliardy pracovních dní neschopnosti způsobených somatizovaným stresem. Komplexní medicína jde pod povrch nemoci a snaţí se o partnerský vztah lékaře a pacienta. Lékaři však jsou v současné době velmi zatíţeni agendou a vztahem s pojišťovnami. Schází proto mezilidský vztah pacienta a lékaře. To má za následek, ţe chronický stres ovlivňuje imunitu a tělo samo nenaladí samouzdravovací program. Stav duše je přenášen do celého těla. Proto naše přednášky, které vyuţívají přírodních metod, změny stravovacích návyků, uţití bylin, mají v širokém posluchačstvu tak velký ohlas. Při rozhlasových přednáškách je kladen důraz na aktivní přístup k prevenci nemocí s vyuţitím všech moţností, které nabízejí zdravotní pojišťovny (preventivní prohlídky dospělých 1x za 2 roky, opakované prohlídky dětí, očkování dětí i dospělých, gynekologické prohlídky ţen, mamografie apod.). Všechny tyto aktivity velmi razantně sniţují rizika civilizačních chorob, nádorových onemocnění, onemocnění cukrovkou atd. V rozhlasových relacích je poukazováno na aktivní přístup k léčbě přírodními léčivy, protoţe aktivita musí vzejít od populace, neboť současní lékaři musí léčit klasickou chemickou medicínou lege artis. Diety nejsou léčba hladem, naopak výběrem správných potravin můţeme aktivně doplnit léčbu mnoha nemocí. 70% nemocí se dle seriózních lékařských výzkumů dá léčit prostředky přírodní medicíny a chemická léčba by měla tudíţ být krajním řešením. Naopak ohromná konzumace sladkostí, stravování ve fast foodových 9

10 řetězcích, stres při jídle má negativní vliv na zdravotní obraz populace, nehledě na raketový vzestup obezity především u školní mládeţe. V těchto hodinových blocích byla přednesena následující témata: Virová onemocnění a jak se jim bránit pomocí stravy Ovlivňuje mnoţství a skladba stravy naše zdraví? Základ prevence někdejších pokolení - strava našich babiček Aktivity školní mládeţe v boji proti obezitě Stopové prvky v potravinách Antioxidanty v boji proti nemocem Autoimunitní onemocnění a jak jim předcházet Infarkt a porucha imunity? Onemocnění cév dolních končetin Alergie metla dnešní civilizace Čištění střeva Jak ovlivňuje chronické přejídání náš zdravotní stav Zásadotvorné potraviny a jejich vliv na zdraví Osteoporoza ve stáří 10

11 GRANTOVÉ PŘÍSPĚVKY Z FONDU NIF Nadační investiční fond a splnění smluvní povinností s FNM ČR (resp. s MF ČR) v roce 2011 V letech 1999 aţ 2005 získala prostřednictvím výběrového řízení v I. a II. etapě rozdělování příspěvků z Nadačního investičního fondu celkem Kč. V souladu se smlouvami o převodu prostředků získaných prodejem akcií, určených pro Nadační investiční fond s FNM ČR, je vloţila do svého nadačního jmění. V roce 2011 postupovala nadace podle Dodatku č. 2 ke Smlouvě o převodu finančních prostředků určených usnesením č. 413 PS Parlamentu ČR k rozdělení finančních prostředků získaných prodejem akcií pro NIF v I. etapě a Dodatku č. 6 ke Smlouvě o převodu zbývajících prostředků určených usnesením č.413 PS Parlamentu ČR pro účely podpory nadací ve II. etapě, které zakotvily v čl. V, odst. 3,4, ţe příjemce příspěvku z NIF má povinnost rozdělit ze svého majetku nadační příspěvky nejméně ve výši 0,5 úrokové sazby PRIBID pro příslušný kalendářní rok. Povinná výše 0,5 průměrný PRIBID pro rok 2011 činí ,- Kč. Nadace svoje smluvní povinnosti vyplývající z výše uvedené smlouvy v roce 2011 splnila tak, ţe rozdělila následující nadační příspěvky, prostřednictvím veřejného výběrového řízení pouze vybraným nestátním neziskovým organizacím (občanským sdruţením, obecně prospěšným společnostem a účelovým zařízením církví) a jednotlivcům jako příspěvek na invalidní vozík, zdravotní a rehabilitační pomůcky, lázeňské pobyty vozíčkářů, onkologických pacientů, asisteční sluţby nebo na sociální stipendium. V prvním kole bylo rozděleno ,- Kč a ve druhém kole ,- Kč. Celkově tedy bylo rozděleno ,- Kč ve dvou grantových kolech. Konkrétní podpořené projekty jsou uvedeny v následující tabulce: Tabulka podpořených projektů NIF v roce 2011 Ogranizace Název projektu Sídlo organiza ce l. Hospic sv. J.Neumanna Nákup zdrav.mat. pro inkontinenci 2.Klub stomiků Příspěvek na ILCO rehabilit. pobyt 3. Diakonie ČCE - Příspěvek na Betlém matrace a lůţko 4. Klub DIANA Příspěvek na zvýšení pohyb. aktivity Prachatice Brno Klobouky Brna Brno u Cílová skupina Zdravotně Zdravotně Zdravotně Onkologická onemocně ní Nadační příspěvek v Kč Datum smlouvy Realizace

12 5. Svaz těl. Příspěvek na postiţených vstupy do bazenů s termál. vodou 6. Charita Klub Nákup materiálu Ţelva pro autoterapii 7. EkoCentrum Příspěvek na rozšíření Stezky zdraví 8. Klub KARDIO Příspěvek na rehabilitaci kardiaků 9. M. Mišáková Příspěvek na krmivo pro psy 10. V.Pospíšilová Příspěvek na léčbu ADELI 11. L. Gallová Příspěvek na polohovací stoličku 12. M. Janoušová Lázeňský pobyt ADELI 13. I. Hřebíčková Lázeňský pobyt ADELI Přerov Šternberk Tělesně Tělesně Brno Zdravotně a Tábor Babice Zdravotně Tělesně Uherský Brod Tělesně a zdravotně Bílá Tělesně a Třemešn zdravotně á Hazlov Zdravotně a Brno Zdravotně a 14. V. Braum Invalidní vozík Volfartice Tělesně 15. M. Kopecká Příspěvek na Mostkovice Zdravotně a závěs. zařízení ke koupání 16. J. Kubl Invalidní vozík Praha Tělesně 17. I. Crhová Invalidní vozík Prostějov Tělesně postiţený 18. Z. Svačinová Invalidní vozík Děčín Tělesně postiţený 19. A. Stavařová Příspěvek na Uničov Zdravotně a venkovní roštovou postiţený rampu 20. Centrum pro rodinu Příspěvek na dopravu handikapov aných dětí 21. J. Ertelová Rozšíření bezbarierov é kuchyně 22. Liga vozíčkářů Odborné externí sluţby 23. ČCK Zakoupení zdravotního materiálu Hodonín Zdravotně a Rokycany Tělesně Brno Tělesně Blansko Výuka první pomoci 24. Klub stomiků Rekondiční pobyt Brno Zdravotně a 25. J. Laga Lázeňský pobyt ADELI 26.KONTAKT bb Příspěvek na pronájem bazénu 27. Oblastní charita Příspěvek na zdravotní pomůcky 28. Charita Příspěvek na zdravotní pomůcky Kroměříţ Zdravotně a Praha Zdravotně a Uherské Zdravotně a Hradiště Zábřeh Zdravotně a

13 29. Domov Sue Ryde 30. FOKUS Vysočina 31. Slezská diakonie Příspěvek na vozíky na přepravu jídla Invalidní vozíky Zdravotní pomůcky 32. Charita Rekonstrukce skladu rehabilitační ch pomůcek Praha Zdravotně Havlíčkův Zdravotně a Brod Český Těšín Zdravotně a Svitavy Zdravotně a 33. L. Hána Invalidní vozík Brumovice Tělesně 34. OO SPMP- Psychorehabiliač Jičín Zdravotně APROPO ní pobyt 35. T. Kratochvíl Invalidní vozík Blíţkovice Tělesně 36. I. Zemanová Úprava osobního Hodonín Tělesně auta 37. S.- Hnidák Invalidní vozík Starý Tělesně Poddvor ov 38. R. Krčmářová Invalidní vozík Mladá Boleslav 39. ROSKA Rehabilitační cvičení a plavání 40. TYFLOSERVIS Příspěvek na optické pomůcky Tělesně Brno Zdravotně a Brno Zdravotně a 41. J. Šrámek Invalidní vozík Velká Bíteš Tělesně 42. D. Machová Invalidní vozík Most Tělesně 43. SK HOBIT Pronájem Brno Zdravotně a tělocvičny 44. Sociální sluţby pro seniory Materiál pro dílnu s Alzheimer ovou nemocí 45. L. Loebe Příspěvek na zakoupení počítače 46. Oblastní charita Kompenzační pomůcky pro os. hygienu 47. Z. Krajačičov Příspěvek na vzdělání dcery Olomouc Zdravotně a Brno Zdravotně a Kroměříţ Zdravotně a Brno Zdravotně

14 Z Á P I S z jednání správní a dozorčí rady, konaného dne v Brně, na ul. Hoppova 24 Přítomni: MUDr. Danuše Spohrová, předsedkyně správní rady nadace Ladislav Keprt, předseda dozorčí rady Marie Odehnalová, člen správní rady Blanka Veselá, člen správní rady Ing. Tomáš Spohr, člen dozorčí rady Marin Šuba, člen dozorčí rady Program jednání: 1. Zahájení jednání 2. Schválení Výroční zprávy vč. Zprávy nezávislého auditora Zahájení 1.1 Jednání správní rady a dozorčí rady NADACE zahájila MUDr. Danuše Spohrová, konstatováním, ţe členové správní a dozorčí rady jsou přítomni, oba orgány jsou tedy usnášeníschopné. 1.2 Ověřovatelem zápisu z jednání správní rady byla zvolena MUDr. Danuše Spohrová, zapisovatelem byla zvolena pí Marie Odehnalová. 2. MUDr. Spohrová předloţila Výroční zprávu za r včetně zprávy nezávislého auditora, týkající se auditu účetní závěrky, která byla vypracována dne Ing. Oldřichem Kocábem. 3. Správní a dozorčí rada NADACE odsouhlasila předloţenou výroční zprávu včetně zprávy auditora za 2011 bez připomínek. V Brně MUDr. Danuše Spohrová předsedkyně správní rady Marie Odehnalová člen správní rady Blanka Veselá člen správní rady Ladislav Keprt - předseda dozorčí rady Martin Šuba člen dozorčí rady Ing. Tomáš Spohr - člen dozorčí rady 14

15 Z Á P I S z jednání správní a dozorčí rady, konaného dne v Brně, na ul. Hoppova 24 Přítomni: MUDr. Danuše Spohrová, předsedkyně správní rady nadace Ladislav Keprt, předseda dozorčí rady Marie Odehnalová, člen správní rady Blanka Veselá, člen správní rady Ing. Tomáš Spohr, člen dozorčí rady Marin Šuba, člen dozorčí rady Program jednání: 1. Zahájení jednání 2. Schválení investičních záměrů Nadace 1.1 Jednání správní rady a dozorčí rady NADACE zahájila MUDr. Danuše Spohrová, konstatováním, ţe členové správní a dozorčí rady jsou přítomni, oba orgány jsou tedy usnášeníschopné Ověřovatelem zápisu z jednání správní rady byla zvolena MUDr. Danuše Spohrová, zapisovatelem byla zvolena pí Marie Odehnalová. 2. Nadace Zdraví pro Moravu uzavřela ke dni kupní smlouvu na nákup nemovitosti bytová jednotka byt č. 606/13 v Brně, Klatovská 3, v celkové výši ,- Kč. Vklad práva byl zapsán v katastru nemovitosti dne Tato bytová jednotka bude slouţit jako sídlo nadace, které dosud bylo zajišťováno různými pronájmy nebytových prostorů. Dále Nadace Zdraví pro Moravu uzavřela kupní smlouvu ke dni na nákup nemovitosti bytová jednotka byt č. 606/10 v Brně, Klatovská 3, v celkové výši ,- Kč, zapsána na LV č Pro nákup nemovitostí byly vyuţity finanční prostředky NIF v souladu se zákonem č. 227/ Dozorčí a správní rada odsouhlasili nákup investičního majetku uvedené v bodě 2 včetně zaúčtování finančních prostředků dle účetní uzávěrky r V Brně MUDr. Danuše Spohrová předsedkyně správní rady Marie Odehnalová člen správní rady Blanka Veselá člen správní rady Ladislav Keprt - předseda dozorčí rady Martin Šuba člen dozorčí rady Ing. Tomáš Spohr - člen dozorčí rady 15

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ pracovní skupina OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŢENÍM SLOŽENÍ PRACOVNÍ SKUPINY POSKYTOVATELÉ Centrum pro zdravotně postižené CSS Lidická Prostějov Český

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Žadatel: IČ: Požadovaná částka:

Žadatel: IČ: Požadovaná částka: Granty 2013 Návrh výboru pro sociální politiku 1. MV II/s-o. s./1-2695/94 R ze dne 12. 12. 1994 ADRA Praha o. s., Klikatá 1238/90 c, Praha, Pobočka Česká Lípa, Čs. Armády 1578 61388122 30.950,- Kč 24.000,-

Více

Národní diabetologický program MUDr. Helena Sajdlová ředitelka odboru zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví ČR

Národní diabetologický program MUDr. Helena Sajdlová ředitelka odboru zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví ČR Národní diabetologický program MUDr. Helena Sajdlová ředitelka odboru zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví ČR Senát PČR seminář 29.5.2012 Diabetes mellitus chronické nepřenosné onemocnění aktuální

Více

Výroční zpráva 2014. ROSKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ region. org. Unie Roska v ČR

Výroční zpráva 2014. ROSKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ region. org. Unie Roska v ČR Výroční zpráva 2014 ROSKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ region. org. Unie Roska v ČR ROSKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ region. org. Unie Roska v ČR sdružuje pacienty s roztroušenou sklerozou. Základní údaje: Název: Adresa: Statut

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dobrý den, obracíme se na Vás s krátkým dotazníkem, jehož cílem je zjistit, jak jste spokojeni se sociálními službami v Táboře. Výsledky budou

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZÁŽEH - ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A HARMONIE, O. S.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZÁŽEH - ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A HARMONIE, O. S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZÁŽEH - ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A HARMONIE, O. S. Čl. 1. Název a sídlo Název: ZÁŽEH - zdravý životní styl a harmonie, o. s. Sídlo: Frýdek-Místek, Pavlíkova 277, 738 01 Čl. 2. Statut

Více

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku SK Viktorie, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) SK VIKTORIE, z.s. (dále jen zapsaný spolek ) je spolkem, který je založen jako volný spolek fyzických osob, sdružující

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce.

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce. Stanovy občanského sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: ADAM Autistické děti a my (dále jen "sdružení") Sídlo: Dlouhá třída 79/1101, Havířov, PSČ 736 01 Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné,

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Výroční zpráva Klubu celiakie Ostrava, o.s.

Výroční zpráva Klubu celiakie Ostrava, o.s. 2013 Výroční zpráva Klubu celiakie Ostrava, o.s. 1. Úvodní slovo Klub celiakie Ostrava, o. s. existuje již druhým rokem. V této výroční zprávě předkládáme vedle základních informací o vzniku, organizaci,

Více

Program grantové podpory

Program grantové podpory Ministerstvo zdravotnictví, sekce zdravní péče rok 2015 Program grantové podpory Příloha č. 4 1. IČO: 00426547 449 700 Tuzemské rekondiční pobyty ČČK pro zdravotně postižené děti (Mentální postižení,epilepsie,enurézy)

Více

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů - pomocí Komunitního plánování soc. služeb - ve spolupráci města s místními organizacemi Vize našeho města Město Hodonín je lázeňským místem a regionálním

Více

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / /

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / / Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku mimořádné řízení Poř. č.: 1. Žadatel: Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. Zahradní 415/10 Liberec listiny) ze dne: O 485 KS Ústí nad

Více

Podnik podporující zdraví s péčí o duševní zdraví zaměstnanců

Podnik podporující zdraví s péčí o duševní zdraví zaměstnanců Podnik podporující zdraví s péčí o duševní zdraví zaměstnanců Soňa Měrtlová Ivana Hanáková Kraj Vysočina veřejnoprávní korporace Projekt podpory zdraví Krajský úřad Kraje Vysočina (počet zaměstnanců: 415)

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Sociální pomoc prostřednictvím osobní asistence občanské sdružení

Sociální pomoc prostřednictvím osobní asistence občanské sdružení Strana 1 Poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: ,

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: , STRUČNÝ PŘEHLED MOŽNÝCH AKTIVIT A TYPOVÝCH PROJEKTŮ PODPOROVANÝCH V RÁMCI SCLLD MAS DOLNÍ MORAVA PRO OBDOBÍ 2014-2020 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM CÍRKVE CÍRKEVNÍ ORGANIZACE (Výčet aktivit je

Více

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--)

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--) Název organizace Požadované Poskytnutá Obsah projektu Kč 1. Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel Rehabilitační pobyt 20.000,-- 10.000,-- - doprava 2. Asociace rodičů a přátel zdravotně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI?

OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? Obsah výroční zprávy 2009 Úvodní slovo 3 Historie sdružení 4 Poslání, cílová skupina 5 Členové sdružení 6 Činnost 7 Hospodaření sdružení 10 Identifikační údaje 11 Poděkování

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

PLÁN KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ NA SOUKROMÝCH ŠKOLÁCH A DALŠÍCH SUBJEKTECH V I. POLOLETÍ ROKU 2017

PLÁN KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ NA SOUKROMÝCH ŠKOLÁCH A DALŠÍCH SUBJEKTECH V I. POLOLETÍ ROKU 2017 PLÁN KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ NA SOUKROMÝCH ŠKOLÁCH A DALŠÍCH SUBJEKTECH V I. POLOLETÍ ROKU 2017 Kontrolovaný subjekt Odbor KÚPK Předmět kontroly Termín Diecézní charita Plzeň Sociální

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Přehled požadovaných a navržených finančních prostředků GRANTOVÉHO PROGRAMU PRO ROK 2008 Oblast: SOCIÁLNÍ

Přehled požadovaných a navržených finančních prostředků GRANTOVÉHO PROGRAMU PRO ROK 2008 Oblast: SOCIÁLNÍ Přehled požadovaných a navržených finančních prostředků GRANTOVÉHO PROGRAMU PRO ROK 2008 GSO-001/08 Dětské centrum 1990 denní stacionář Olomouc-Topolany, PSČ 772 00, Nedbalova 36/27 služby pro občany IČ:

Více

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK Horní náměstí č. 5, 785 01 Šternberk tel.: 588 001 080, Fax: 588 001 059 e-mail: visnovska@sternberk.cz, novakova@gymst.cz Bankovní spojení:

Více

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Mgr. Pavlína Fridrichovská DiS. Koordinátor podpory zdraví Nemocnice Pelhřimov Efektivní strategie podpory zdraví IV. Praha SZÚ 16. 6. 2016 Nemocnice Pelhřimov Nemocnice

Více

Statut nadace. Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského

Statut nadace. Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského Statut nadace Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského Článek 1 - Název a sídlo nadace 1) Název nadace : Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského 2) Sídlo nadace : Praha 1, Malostranské nám.

Více

Stanovy. Revma Ligy v ČR, o.s.

Stanovy. Revma Ligy v ČR, o.s. Stanovy Revma Ligy v ČR, o.s. Revma Liga v Č R je občanským sdružením ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, které bylo registrováno Ministerstvem vnitra České republiky dne 15. 8. 1991 pod

Více

Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku

Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku 1. Žadatel: ADRA, o. p. s. Praha Klikatá 1238/90c, Praha 5 Pobočka ADRA, o. p. s. Česká Lípa, Čs. Armády 1578, Česká Lípa Název projektu: Dobrovolnické centrum

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 25. února o školním stravování

VYHLÁŠKA. ze dne 25. února o školním stravování 107 VYHLÁŠKA ze dne 25. února 2005 o školním stravování Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy stanoví podle 35 odst. 2, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Výroční zpráva nadačního fondu za rok 2012

Výroční zpráva nadačního fondu za rok 2012 Výroční zpráva nadačního fondu za rok 2012 Sebevražda je jako zákeřná nemoc, nikdy nevíte, kdy zaútočí a co je spouštěcí mechanismus, např. ztráta blízké osoby, rodinné, zdravotní nebo právní problémy,

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú.

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Název: Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Sídlo: SNP 559, 383 01 Prachatice IČ: 03482952 Webové stránky: www.jczps.cz E-mail: reditelka@jczps.cz Bankovní spojení: 2300722637/2010 Fio banka Datum

Více

NADACE PROF. VEJDOVSKÉHO

NADACE PROF. VEJDOVSKÉHO NADACE PROF. VEJDOVSKÉHO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah Prof. MUDr. Václav Vejdovský, DrSc. 1. Z historie nadace 1.1 Orgány nadace 1.2 Spolupracovníci nadace 2. Hospodaření v roce 2011 2.1 Projekty roku 2011

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Iva Dřímalová III.ročník kombinované studium Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium Bakalářská

Více

Zastupitelstvem kraje schválené dotace subjektům poskytujícím sociální služby na území JK pro rok 2006

Zastupitelstvem kraje schválené dotace subjektům poskytujícím sociální služby na území JK pro rok 2006 Příloha usnesení č. 39/2006/ZK Zastupitelstvem kraje schválené dotace subjektům poskytujícím sociální služby na území JK pro rok 2006 Poř. č. Název organizace Nemocnice Vimperk, o.p.s., 1. Obora 317, 385

Více

QUO obecně prospěšná společnost. Výroční zpráva 2013

QUO obecně prospěšná společnost. Výroční zpráva 2013 QUO obecně prospěšná společnost Výroční zpráva 2013 QUO o.p.s QUO obecně prospěšná společnost se sídlem, byla založena zakladatelskou listinou dne 16. září 2013. Zakladatelé: Krupička Václav a Karina Bláhová

Více

PREVENCE DĚTSKÉOBEZITY MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE

PREVENCE DĚTSKÉOBEZITY MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE PREVENCE DĚTSKÉOBEZITY MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE P.TLÁSKAL SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU FN MOTOL OBEZITA NEPŘÍZNIVĚ OVLIVŇUJE ZDRAVOTNÍ STAV ČLOVĚKA Kardiovaskulární onemocnění Endokrinní poruchy Metabolické komplikace

Více

OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI?

OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? Obsah výroční zprávy 2010 Úvodní slovo 3 Historie sdružení 4 Poslání, cílová skupina 5 Členové sdružení 6 Činnost 7 Terapie očima dětí 11 Hospodaření sdružení 12 Identifikační

Více

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011 www.ceskosehybe.cz Co je Česko se hýbe? Nová nezávislá iniciativa motivující český lid k pravidelnému pohybu a zdravějšímu stravování. Čím více se lidé budou hýbat, tím méně budou nemocní a budou mít lepší

Více

1. Název organizace:.

1. Název organizace:. ÚDAJE O ZŘIZOVATELI 1. Název organizace:. 2. Forma právní subjektivity: občanské sdružení nadace, nadační fond obecně prospěšná společnost organizace zřízená státem církevní právnická osoba organizace

Více

S T A N O V Y občanského sdružení Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o. s.

S T A N O V Y občanského sdružení Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o. s. S T A N O V Y občanského sdružení Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o. s. čl. I. Název a sídlo Název sdružení : Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o.s. Sídlo sdružení : Městský

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2012 Odborné sociální

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

OSV 19. Název materiálu: Rozdělení finančních prostředků z Fondu na podporu sociální oblasti

OSV 19. Název materiálu: Rozdělení finančních prostředků z Fondu na podporu sociální oblasti Podklady na zasedání ZM dne: 26.03.2015 OSV 19. Název materiálu: Rozdělení finančních prostředků z Fondu na podporu sociální oblasti Předkládá: Eva Kordová Vypracoval: Mgr. Hana Kocourová Zúčastní se projednávání

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2007

Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2007 Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2007 Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2007 Občanské sdružení SMS bylo založeno v roce 2005 pacienty s roztroušenou sklerózou (RS), kteří nechtějí

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Celkem bylo odevzdáno úplně či částečně vyplněných dotazníků Pohlaví Muž % Žena % Věkové složení účastníků nejmladší účastník 8 let nejstarší účastník 8 let % % % 8% 8

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

V ý r o č n í z p r á v a. z a r o k

V ý r o č n í z p r á v a. z a r o k občanské sdružení Ořechová 65, 785 01 Šternberk V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 Obsah: 1. Základní údaje o sdružení AURA CANIS 2. Zhodnocení činnosti v roce 2010 a/ úvod b/ působení canisterapeutických

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

Výroční zpráva Nadace ICN 2005

Výroční zpráva Nadace ICN 2005 Výroční zpráva Nadace ICN 2005 Sídlo: Karolíny Světlé 4, 110 00 Praha 1 Aktuální kontaktní adresa: Mánesova 39, 120 00 Praha, tel./ fax: 224 239 876, GSM: 739 655 236 Poslání Nadace ICN Hlavním cílem Nadace

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 26.01.2016 Bod pořadu jednání: 25. Název : Důvod předložení: Zpracoval: Vyhlášení programu č. 9.1 - Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně

Více

Z á p i s. jednomyslně byl schválen program 7. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Z á p i s. jednomyslně byl schválen program 7. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Z á p i s ze 7. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 15. 09. 2009 od 14 hod. Domov sociálních služeb Skřivany, Tovární 1, Skřivany Přítomni: Omluveni: Dle prezenční

Více

Nadační fond Julinka Výroční zpráva 2015

Nadační fond Julinka Výroční zpráva 2015 Nadační fond Julinka Výroční zpráva 2015 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o Nadačním fondu Julinka 3. Struktura fondu 4. Poslání a účel fondu 5. Akce pořádané Nadačním fondem Julinka v roce 2014

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H.

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H. Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století Hrstková H. Česká republika přední místo na světě ve výskytu kardiovaskulárních chorob Nejčastější příčina úmrtí Budoucí vývoj zdraví - ovlivňován

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor sociálních věcí a zdravotnictví nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 15664/2016 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: Spisový znak: 101.2.2

Více

Počítáte s námi? z. s.

Počítáte s námi? z. s. ZAPSANÝ SPOLEK POČÍTÁTE S NÁMI? z. s. strana 1 Obsah výroční zprávy 2014 Úvodní slovo 3 Historie spolku 4 Poslání, cílová skupina 5 Členové spolku 6 Činnost 7 Hospodaření spolku 13 Identifikační údaje

Více

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov - organizace, která se snaží svými projekty zajistit pro seniory, v rámci svých sociálních služeb, komplexní péči V čem komplexnost spočívá Setkávání seniorů Zájezdy

Více

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Základní údaje Občanské sdružení

Více

Podpořené projekty z Postní almužny 2010

Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořený projekt Částka Kč OCH Centrum PRO Boskovice - SAS 9 981 Blansko Domácí hospicová péče 18 907 Blansko Stacionář Emanuel 2 346 Blansko Stacionář Emanuel

Více

- Organizace volnočasových, kulturních a sportovních aktivit pro děti s PAS a jejích rodičů

- Organizace volnočasových, kulturních a sportovních aktivit pro děti s PAS a jejích rodičů Stanovy spolku Čl. 1. Název a sídlo Název: ADAM - autistické děti a my, z.s. (dále jen "spolek") Sídlo: Mozartova 1092/2, 736 01 Havířov - Podlesí Čl. 2 Doba trvání spolku Spolek je založen na dobu neurčitou.

Více

Pobyt je určen pro diabetiky 1.- 2. typu s čerstvě zjištěným diabetem nebo klienty, kteří se již s diabetem léčí. Popis týdenního programu:

Pobyt je určen pro diabetiky 1.- 2. typu s čerstvě zjištěným diabetem nebo klienty, kteří se již s diabetem léčí. Popis týdenního programu: Žít naplno s cukrovkou Léčebný pobyt zahrnuje: plná penze vstupní lékařské vyšetření a závěrečná konzultace nutná laboratorní vyšetření konzultační hodiny s odborným lékařem, diabetologickou edukační sestrou

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a kultur. Ladislav Klíma Domov pro seniory ve Vrchlabí má registrované 3 služby: domov

Více

MUDr. Ludmila Skálová, MUDr.Věra Kernová Státní zdravotní ústav. Seminář NSZM 15.10.2009

MUDr. Ludmila Skálová, MUDr.Věra Kernová Státní zdravotní ústav. Seminář NSZM 15.10.2009 MUDr. Ludmila Skálová, MUDr.Věra Kernová Státní zdravotní ústav Seminář NSZM 15.10.2009 ze dne 22.1.2009 Podpory komunitních kampaní zaměřených na problematiku zdraví Systémovépodpory zdraví na místní

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

ALKA o.p.s. Centrum sociálních služeb. Výroční zpráva za rok 2008. Struktura organizace

ALKA o.p.s. Centrum sociálních služeb. Výroční zpráva za rok 2008. Struktura organizace ALKA o.p.s. Centrum sociálních služeb Struktura organizace Základními orgány společnosti jsou správní rada, dozorčí rada a ředitel. Správní rada je statutárním orgánem společnosti a má 3 členy. Je jmenována

Více

Integrovaný operační program. Oblast intervence - Služby v oblasti veřejného zdraví

Integrovaný operační program. Oblast intervence - Služby v oblasti veřejného zdraví Integrovaný operační program Oblast intervence - Služby v oblasti veřejného zdraví Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo další výzvy pro čerpání strukturálních fondů EU z Integrovaného operačního programu

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Stanovy občanského sdružení Čtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně

Stanovy občanského sdružení Čtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně Stanovy občanského sdružení Čtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně Preambule Občanské sdružení Ćtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně motivuje ke zdravému životnímu stylu přijetím osobní odpovědnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Stanovy. Centrum hiporehabilitace Mirákl o.s.

Stanovy. Centrum hiporehabilitace Mirákl o.s. Stanovy Centrum hiporehabilitace Mirákl o.s. 1 Článek I. Základní ustanovení Název: Centrum hiporehabilitace Mirákl o.s., ve zkratce C.H. Mirákl o.s. (dále jen sdružení ) C.H. Mirákl o.s. je dobrovolné

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

N a d a č n í f o n d K o c i á n k a

N a d a č n í f o n d K o c i á n k a N a d a č n í f o n d K o c i á n k a ----------------------------------------------------------- Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež, 612 47 B r n o - Královo Pole, Kociánka 2 IČO: 62 15

Více

Výroční zpráva Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a Vyškov

Výroční zpráva Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a Vyškov Výroční zpráva 2010 Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova 35 68201 Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a 68201 Vyškov Bankovní spojení: 196976514/0300 IČO: 26999030 Kontakt: mobil 605 473 698 E-mail:

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

OBEC HRUŠOVANY U BRNA

OBEC HRUŠOVANY U BRNA OBEC HRUŠOVANY U BRNA Pravidla pro poskytování individuálních a programových dotací v rámci dotačního programu obce pro oblast kultury a spolkové činnosti, pro období 2014-2018 Tato pravidla upravují postupy

Více

2. NAVRŽENÍ ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU, SCHVÁLENÍ POPŘ. DOPLNĚNÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ. SCHVÁLENÍ PŘEPISU ZÁPISU ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE

2. NAVRŽENÍ ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU, SCHVÁLENÍ POPŘ. DOPLNĚNÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ. SCHVÁLENÍ PŘEPISU ZÁPISU ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 19. února 2015 Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu od 18.00 hod., ukončeno bylo v 20.30 hod. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná.

Více