ALKA o.p.s. Centrum sociálních služeb. Výroční zpráva za rok Struktura organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ALKA o.p.s. Centrum sociálních služeb. Výroční zpráva za rok 2008. Struktura organizace"

Transkript

1 ALKA o.p.s. Centrum sociálních služeb Struktura organizace Základními orgány společnosti jsou správní rada, dozorčí rada a ředitel. Správní rada je statutárním orgánem společnosti a má 3 členy. Je jmenována zakladateli. Funkční období správní rady je tříleté. Členy správní rady jsou: Mgr. Štěpánka Šlapáková MUDr. Martina Kasperová Helena Holánková. Ředitelem je Miloš Hlubuček. Výroční zpráva za rok 2008 Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, má tři členy.z Funkční období dozorčí rady je tříleté. Členy dozorčí rady jsou: Mgr. Vlastimil Kubala Ing. Petr Kareš Renata Kudrnová. CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŢEB Zřizovatel:ALKA, o.p.s. se sídlem: Podbrdská 269, Příbram V, č.účtu: /0600, tel: ,

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA Úvodní slovo Obecně prospěšná společnost ALKA vznikla v roce 2005 jako sdružení rodičů postižených dětí a jejich učitelů. Již od počátku bylo naším cílem zřídit v Příbrami denní stacionář pro handicapované. Ale jak to tak bývá, od představ k realizaci vede občas dlouhá cesta. Největším problémem se ukázalo být získání vhodných prostor. Až do roku 2007 tak představovala činnost ALKY hlavně občasná setkání dětí a rodičů u příležitosti Vánoc, Mezinárodního dne dětí apod. Postupně přibývaly další aktivity, zejména canisterapie a rehabilitační cvičení zábavnou formou. Stále jsme se však nevzdávali své vize denního stacionáře. A v roce 2008 se konečně začalo blýskat na lepší časy. Získali jsme prostory ve zdabořském areálu Oblastní nemocnice Příbram, stali se registrovaným poskytovatelem sociálních služeb a začali ambulantně poskytovat ergoterapii, muzikoterapii a služby sociální rehabilitace. Výrobky vznikající v rámci ergoterapie si mohla veřejnost prohlédnout na vernisáži, která se uskutečnila v listopadu roku V současné době máme 17 stálých klientů ve věku od 4 do 23 let, 7 našich klientů se pohybuje pouze za pomoci lokomočních pomůcek. A jaký je výhled do roku 2009? K již fungujícím službám přibude fyzioterapie, v plánu máme rovněž arteterapii. Ve fázi rozběhu je také raná péče a sociální poradenství. Svému cíli fungujícímu dennímu stacionáři, se blížíme mílovými kroky a všichni si přejeme, aby své služby začal nabízet ještě v letošním roce. Co nelze opomenout, jako velké pozitivum na naší cestě, byla zejména ochota dalších sdružení a společností handicapovaných, dělit se o své zkušenosti a poznatky; za to všem patří velké poděkování! Věříme, že i díky tomu se nám povede dovést náš záměr do šťastného konce. Držte nám palce! Poslání organizace Naše organizace si klade za cíl poskytovat ucelenou rehabilitaci osobám s tělesným motorickým a kombinovaným postižením a dalším osobám v nepříznivé životní situaci. Snahou je účelně propojovat péči v oblasti sociální, výchovně vzdělávací a zdravotní. Pro lidi s kombinovaným postižením je velkým přínosem možnost udržovat si a rozvíjet své stávající schopnosti a dovednosti. Snahou organizace je proto pomáhat těmto lidem při sociálním začleňování a komunikaci ve společnosti vůbec. Při všech aktivitách, které ALKA, o.p.s. provozuje, se jedná o komplexní přístup, při kterém dochází ke spolupráci klienta a jeho rodiny, aktivizačních pracovníků, lékařů i sociální péče. ALKA, o.p.s. si klade za cíl svou činností doplnit chybějící články péče o tuto skupinu osob ve městě Příbrami. Jménem ALKA, o.p.s. Mgr. Šárka Hájková

3 Současné aktivity ALKA, o.p.s ERGOTERAPIE (od června 2008) probíhá pravidelně kaţdý týden individuálně s jednotlivými klienty. Zaměřuje se na podporu zdraví a celkové pohody jedince prostřednictvím zaměstnání. S klienty se provádí činnosti (výtvarné techniky, umělecká řemesla, apod.), které zlepšují jejich fyzické a psychické dovednosti a zvyšují možnost jejich začlenění a nezávislosti. SOCIÁLNÍ REHABILITACE probíhá podle potřeb klientů. Napomáhá prostřednictvím poskytovaných služeb ke zrovnoprávnění příležitostí lidí s postižením. Klienti se učí žít s handicapem tím, že se učí dovednostem, které uchovávají jejich stávající a rozvíjejí jejich potenciální schopnosti. MUZIKOTERAPIE je takový způsob použití hudby a zvuků, který pomáhá ke zmírnění potíží, jež jsou spojeny s určitými druhy postižení, nebo může zdravotní stav některých lidí s handicapem celkově zlepšovat. HIPOTERAPIE je rehabilitační metoda s bio-psychosociálním působením na lidský organismus. Přenášením pohybu koňského hřbetu na lidské tělo dochází ke stimulaci centrálního nervového systému, k ovlivňování svalového tonu a zlepšování pohybu a orientace klientů. Muzikoterapie a hipoterapie v roce 2008 probíhaly pravidelně skupinovou formou. FYZIOTERAPIE. Cílem fyzioterapie je náprava funkčních poruch pohybového aparátu, mezi něž patří např. blokády kloubů, svalové spasmy apod., s využitím anatomických a fyziologických poznatků o pohybovém aparátu. Fyzioterapie bude probíhat individuálně kaţdý týden od ledna PROJEKT RANÉ PÉČE. Poskytování rané péče vede ke zmírnění důsledků handicapu tím, že poskytuje rodině, dítěti i společnosti předpoklady sociální integrace. Tato služba se poskytuje co nejdříve od zjištění rizika nebo postižení dítěte. Raná péče je v počátcích, začne se uskutečňovat v průběhu první poloviny roku DALŠÍ AKTIVITY ALKA, o.p.s. V ROCE 2008 Dětský den-pořádán ve spolupráci s klubem JK CLUB F (červen 2008) Skupinové cvičení zábavnou formou - 1x týdně Slavnostní zakončení školního roku ve spolupráci se Speciální školou Příbram Prezentace a výstava výrobků klientů v čajovně Na Zemi Vánoční besídka Canisterapie (rehabilitace se psy) Vánoční zpívání na Svaté Hoře, kterého se zúčastnili děti, rodiče, rodiny, učitelé Spec. školy, přátelé a další.

4 A ČEHO CHCEME DOSÁHNOUT? Alka, o.p.s. je jediný subjekt v Příbrami, který se zaměřuje výhradně na děti a dospělé s váţným tělesným a kombinovaným postiţením a poskytuje jim aktivizační a sociální služby. Jde nám zejména o to, abychom v našem městě dosáhli komplexní návaznosti sluţeb pro osoby s těžkým kombinovaným postižením. Všechny 4 zmíněné sociální služby nejsou jinak v Příbrami dostupné. Konečným cílem je pak vybudování denního stacionáře. Náš projekt je také zcela v souladu s prioritami Komunitního plánování sociálních sluţeb Města Příbram a je do něj zahrnut. Námi poskytované sluţby již od července 2008 vyplňují a v nových projektech budou v roce 2009 vyplňovat mezery v návaznosti služeb pro tuto skupinu osob. Jedná se o již zmíněné služby: Raná péče (není v Příbrami zajištěna) - se službou začínáme, zatím mapujeme situaci a navazujeme kontakty. Aktivizační sluţby - ergoterapie, fyzioterapie, hipoterapie, muzikoterapie (v Příbrami není zařízení, které by zajišťovalo pro dospívající a dospělé osoby s těžkým kombinovaným postižením tyto služby). Jedná se o poskytování těchto služeb osobám, které žijí ve svém přirozeném prostředí, v rodině. Tito lidé nemají prakticky jinou možnost aktivizace v průběhu týdne než v našem zařízení. Sociální rehabilitace - v rámci služeb poskytovaných organizací ALKA, o.p.s. je a bude tato služba nedílnou a důležitou součástí sociálního začleňování osob s těžkým handicapem. Denní stacionář pokud bude úspěšně zrealizován tento projekt, bude to jediné zařízení tohoto typu ve městě, které poskytuje služby pro osoby s těžkým kombinovaným postižením od 15 let věku. V Příbrami dosud fungují pro osoby s kombinovaným postižením následující služby: Rehabilitační jesle - poskytují komplexní rehabilitační, výchovnou a speciálně pedagogickou péči dětem se zdravotním postižením do 15 let. Speciální škola Příbram - zaměřuje se na osoby s lehčím tělesným nebo mentálním postižením, výjimečně i na děti s těžším handicapem. Tyflocentrum - poskytuje služby nevidomým občanům a občanům s těžkým zrakovým postižením. Několik dalších organizací, které poskytují různé služby a poradenství pro zdravotně a mentálně postižené občany - většinou na dobrovolnické bázi (Klub Demka, Centrum pro zdrav. postižené, Okresní organizace svazu tělesně postižených, Poradenské centrum svazu nedoslýchavých a neslyšících).

5 Pečovatelská sluţba zajištění péče v domácnosti pro seniory s těžkým postižením Lékařská péče poskytují jednotlivá oddělení příbramské nemocnice a další lékaři (někteří jiţ aktivně Statistické údaje ALKA, o.p.s. má 17 stálých klientů (od 6/2008), z toho: docházející na ergoterapii 17 klientů docházející na canisterapii 7 klientů docházející na hipoterapii 7 klientů docházející na muzikoterapii 14 klientů Příbram sluţby poskytované osobám s kombinovaným postiţením Raná péče Rehab. jesle Speciál. škola Aktivizační služby Tyflocentrum Denní stacionář Sociální rehab. Další organizace pro zdravotně postižené Pečov. služba Věk klientů 5-10 let 5 klientů let 5 klientů 15 a více let 7 klientů Finanční údaje za rok 2008 Výdaje nájem služby mzda ergoterapeutka materiál a pomůcky ergoterapie pojištění pomůcky muzikoterapie canisterapie projekt na rekonstrukci prostor pro stacionář stavební rozpočet pro stacionář bourací práce v prostoru stacionáře CELKEM ,- Kč ,- Kč ,- Kč 7 645,- Kč 1 302,- Kč 5 000,- Kč 6 000,- Kč ,- Kč 5 000,- Kč 3 000,- Kč ,- Kč Legenda: Lékařská péče Chybějící služby poskytované nově ALKA, o.p.s. Již fungující služby Příjmy dotace města sponzorské dary členské příspěvky převod z minulých období CELKEM ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Vzhledem k nutnosti rozšíření služeb i aktivit ALKA, o.p.s. je nutné zajistit financování v roce 2009 nově prostřednictvím nadací a grantů. Proto od 9/2008 jednáme o spolupráci s několika fondy a nadacemi i institucemi.

6 Naše poděkování patří všem, kteří nás v uplynulém roce podpořili: Městskému úřadu v Příbrami Dárečky, které vyrobili klienti ALKA, o.p.s při ergoterapii Podnikatelům a firmám: K+B EXPERT s.r.o., Příbram Halex-Schauenberg s.r.o., Příbram VI AUTA s.r.o., Příbram II DRUPOL, výrobní družstvo, Příbram Berlin-Chemie/A.Menarini s.r.o., Praha 4 NEKAP s.r.o., Praha 5 Ing. Pavel Šťovíček, Praha 4 Filamos s.r.o., Příbram ORTAS-důlní s.r.o., Karviná PRO Větrovský

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY ALKA, o.p.s ALKA, o.p.s. je nezisková organizace, která dlouhodobě pečuje o děti i dospělé s kombinovaným postižením a usiluje o co nejvíce normální

Více

Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami

Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami Vsetín, květen 2008 Kolektiv autorů: Bc. Petr Cuha; Ing. Petr Kozel; Mgr. Ondřej Sláma Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O STP V ČR, O.S.... 3 1.1 Historie... 3 1.2 Poslání a cíle...

Více

KŘIŽOVATKA handicap centrum o.s. Pomáháme vyjet správným směrem. Výroční zpráva

KŘIŽOVATKA handicap centrum o.s. Pomáháme vyjet správným směrem. Výroční zpráva KŘIŽOVATKA handicap centrum o.s. Pomáháme vyjet správným směrem Výroční zpráva 2010 Obsah: Úvodní slovo Poslání, cíle a principy sociálních služeb O našem sdružení Činnost organizace Základní sociální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb

Analýza poskytovatelů sociálních služeb Analýza poskytovatelů sociálních služeb Podkladový materiál pro proces plánování sociálních služeb (období: září 2007 - leden 2008, květen 2008) Realizační tým Shromažďování a zpracování informací a dat

Více

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6 PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU SMIŘICE NA OBDOBÍ 2014-2016 Obsah 1. Komunitní plánování sociálních služeb... 3 2. Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 3. Základní popis území... 6 3.1 Identifikace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 FOKUS PÍSEK 0

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 FOKUS PÍSEK 0 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 FOKUS PÍSEK FOKUS PÍSEK 0 FOKUS PÍSEK 1 ÚVODNÍ SLOVO Rok 2008 byl pro naše sdružení rokem velkých změn. Zahájili jsme činnost v nových prostorech na Kollárově ulici, které nám umožňují

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ Přehled sociálních a souvisejících služeb pro rodiny s dětmi a mládež, osoby se zdravotním postižením, seniory, národnostní a etnické menšiny a osoby v obtížných životních

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Vážení občané mikroregionu Frýdlantsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme začali v sociální oblasti realizovat další projekt, který se zaměřuje na podporu služeb v sociální oblasti, ale také na podporu organizací, které nabízejí volnočasové

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Úvodní slovo starosty Obec. To není jen plocha ohraničená značkami, které oznamují začátek a konec daného území, komunikace na katastru té které obce, nemovitosti, obchody a další hmotná vybavenost, zeleň

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno. Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno. Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Marcela Zvonařová

Více

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 2019 Realizační plán byl zpracován v rámci projektu Podpora udržitelnosti

Více

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŢEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2009

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŢEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2009 VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŢEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 009 www.socialni-sluzby-usti.cz Zpracoval: Oddělení podpory nestátních sociálních služeb Odbor kultury,

Více

ŘÍDÍCÍ SKUPINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA UNIČOVSKU

ŘÍDÍCÍ SKUPINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA UNIČOVSKU ŘÍDÍCÍ SKUPINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA UNIČOVSKU KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A PŘÍBUZNÝCH SLUŽEB NA UNIČOVSKU 2010 2015 Obsah: 1. Úvod 4 2. Demogafická struktura 4 3. Proces komunitního

Více

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 Aktualizovaná návrhová část Rozvojového plánu sociálních služeb města České Budějovice na roky 2008-2013 k 15.12.2010 Schváleno: RM dne 2.3.2011 usn. č. 359/2011 ZM dne 10.3.2011 usn. č.

Více

OBSAH OBSAH Úvodní slovo Přehled poskytnutých nadačních příspěvků Přehled obdarovaných organizací a fyzických osob

OBSAH OBSAH Úvodní slovo Přehled poskytnutých nadačních příspěvků Přehled obdarovaných organizací a fyzických osob Výroční zpráva 2011 OBSAH OBSAH Úvodní slovo... 1 Přehled poskytnutých nadačních příspěvků... 2 Přehled obdarovaných organizací a fyzických osob... 4 Ledovec, o.s... 4 Dům tří přání, o.s.... 5 o.s. LATA

Více

Sociálně-psychiatrické centrum - Fénix, o. p. s.

Sociálně-psychiatrické centrum - Fénix, o. p. s. Sociálně-psychiatrické centrum - Fénix, o. p. s. Výroční zpráva 2013 OBSAH PROLOG ŘEDITELE... 3 PODPORUJÍ NÁS... 4 O ORGANIZACI A JEJÍ STRUKTUŘE... 5 DENNÍ STACIONÁŘ... 7 PSYCHOLOGICKÁ AMBULANCE... 12

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE 3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE MĚSTO HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 3. Komunitní plán ORP Hustopeče: 2014-2016 3 2014 2016 Motto Jsem

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

Zpráva o činnosti v roce 2009

Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 ÚVOD I. ÚVODEM Rok 2009 byl pro Diakonii ČCE mimořádným a slavnostním rokem, ve kterém jsme si připomínali 20-tileté výročí od znovuobnovení

Více

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2.KPSS ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Více

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org výroční zpráva za rok 2011 POHODA společnost pro normální život lidí s postižením Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org Výroční zpráva 2011 obsah Kdo je POHODA Naše programy

Více